Georanger Jeseníky: průvodce cennou krajinou v souladu s udržitelným rozvojem příhraničního regionu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Georanger Jeseníky: průvodce cennou krajinou v souladu s udržitelným rozvojem příhraničního regionu"

Transkript

1 Georanger Jeseníky: průvodce cennou krajinou v souladu s udržitelným rozvojem příhraničního regionu Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

2

3 Vážení přátelé Jeseníků, dostává se Vám do rukou publikace Průvodcem cestovního ruchu přírodou a turistikou Jeseníků s podtitulem Georanger Jeseníky: průvodce cennou krajinou v souladu s udržitelným rozvojem příhraničního regionu. Publikace je určená především odborným pracovníkům sektoru služeb cestovního ruchu. Má napomoci pochopení potřebě zapojit do své činnosti a nabídky ekologicky šetrné a střízlivé využití jedinečné přírody Jeseníků. Cílem je posílení konkurenceschopnosti vlastních služeb pod motivací snahy zajistit ochranu atraktivního životního prostřední Jeseníků, které představuje pro jejich klienty podstatný důvod pro využívání služeb cestovního ruchu právě v nejvyšších moravských horách. Jde tedy o jeden z řady stále hojnějších a propracovanějších příspěvků do tématu rozvoje cestovního ruchu, průvodcovských služeb, apod. Cílem textu není podat kompletní a vyčerpávající informaci, což ani neumožňuje omezený rozsah celé publikace. Snahou autorů je přispět k motivaci, inspiraci a následnému provázání témat ekoturismu, geoturismu a celkově udržitelného cestovního ruchu s tématem cestovního ruchu v Jeseníkách. Globálním cílem této snahy je integrovat současnou nabídku služeb cestovního ruchu s nabídkou služeb v oblasti poznávání přírody a krajiny. Velkou oporou je v tomto směru činnost správy CHKO Jeseníky a její nabídka v oblasti odborných výkladů v terénu. V první části publikace se tak seznámíte s teoretickými a metodologickými východisky, jak naplánovat výlet, jak se v terénu pohybovat, kochat se krásami a zajímavostmi okolí, jak dodržovat bezpečnostní postupy. Najdete zde odkazy na klíčové právní předpisy a další tipy. Na první část pak navazuje stručná výseč některých zajímavostí z oblasti Jeseníků, jejich přírody a cestovního ruchu v Jeseníkách. Společně tak dostáváte do rukou ucelený návod a klíčové faktické informace, jak posílit své podnikání a synergicky využít přírodního prostředí Jeseníků pro vlastní podnikání v cestovním ruchu. V rostoucí konkurenci jiných domácích destinací nabízí příroda Jeseníků velkou výhodu. Proto ji musíme chránit, šetrně využívat a celkově se k ní chovat s úctou. Ať se Vám daří a nebojte se přírodu chápat nejen jako prostředí k výkonu Vašeho zaměstnání a businessu, ale i jako prostor pro aktivní či pasivní zregenerování duševního a fyzického stavu člověka. Příroda je zde v Jeseníkách sama o sobě atraktivní a bez ní by nebylo ani cestovního ruchu v Jeseníkách

4 02. MANUÁL PRO GEORANGERA Tato část publikace představuje metodický manuál určený pracovníkům služeb cestovního ruchu v Jeseníkách. Jeseníky jsou pro tyto účely chápány jako turistická destinace, tedy území od Králického Sněžníku až po Bruntálsko a Rýmařovsko. Severní hranicí je státní hranice s Polskou republikou. V publikaci se seznámíte s obecnou problematikou horské turistiky v Jeseníkách z pohledu trvale udržitelného cestovního ruchu, podnikatelů a pracovníků v cestovním ruchu. Cílem je připravit vás na práci georangerů (průvodců geologicky cenným prostředím) a průvodců v horském terénu po stránce teoretické i praktické. Manuál je rozčleněn do čtyř důležitých částí, které se vzájemně doplňují. První část je věnována orientaci v základních pojmech, jako je ekoturistika, udržitelný cestovní ruch nebo přírodní krajina. Předmětem druhé části je úloha šetrné turistiky, tedy přírody a krajiny v šetrném cestovním ruchu celkově. Vzhledem k tomu, že se v současné době stále častěji uplatňuje zájem o ochranu životního prostředí, je třetí část manuálu orientována na environmentálně ohleduplné podnikání v cestovním ruchu. Poslední a zároveň nejvýznamnější část manuálu je věnována konkrétním návodům a metodice, jak pracovat s klientem v horském prostředí. Charakterizuje profil a základní kompetence průvodce horské turistiky a přináší základní návod pro práci průvodce horské turistiky v Jeseníkách. Orientace na ekologicky šetrné aktivity je v současném životním stylu obyvatelstva moderní, a tak se přirozeně odráží také v oblasti cestovního ruchu. Současný trend vývoje cestovního ruchu a zejména požadavky klientů vedou k nutnosti zařazení průvodcovských služeb do stálé nabídky. Cílem publikace není zachytit podrobně všechna specifika trvale udržitelného cestovního ruchu, ale poskytnout celkový rozhled, metodu a základní informace, které je v praxi nutné doplňovat dalším a nepřetržitým studiem dané problematiky. Následující řádky čerpají zejména z publikace Další vzdělávání v Jeseníkách, vzdělávacího modulu Horská turistika v Jeseníkách (Štyrský, 2012). Dále doporučujeme Metodiku průvodcovské činnosti (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006) a platnou legislativu

5 1. Ochrana přírody a krajiny pro trvale udržitelný rozvoj Cíl kapitoly: Představení základních pojmů spojených se správným pochopením environmentálního přístupu a udržitelného cestovního ruchu. Problémy spojené s ochranou přírody a krajiny jsou v současnosti předmětem mnohých zásadních debat od absolutních propagátorů ochrany přírody za jakoukoli cenu (vyhraněný ekologický aktivismus až ekoterorismus ) přes rozumné, především přírodovědecky poučené ochránce až po přístupy několika málo lidí, kteří ochraně přírody nepřikládají značnou váhu. Zejména rozumní ochránci chápou, že přeměna přírodní krajiny v krajinu kulturní s sebou nese určitou daň narušení (ovšem vratného) přirozených poměrů. Je nutné, aby se lidskou lhostejností nebo kvůli sobeckým, úzce ekonomickým zájmům nestala ze snesitelné kulturní krajiny krajina nevratně zdevastovaná. Pojetí a význam environmentalismu, udržitelného cestovního ruchu a ekoturismu V návaznosti na fakt, že všechny činnosti prováděné člověkem zabývající se ochranou životního prostředí jsou spjaté s trvale udržitelným rozvojem, lze konstatovat, že pojem trvale udržitelný rozvoj (často jen udržitelný rozvoj ) je pojmem zásadním a nejdůležitějším. Ke správnému pochopení principu trvale udržitelného rozvoje je nutné znát i další základní pojmy. ENVIRONMENTALISTIKA je termín označující vědní obor, který se zabývá dopady lidských aktivit na životní prostředí. Jedná se o nauku o životním prostředí, která využívá poznatků ekologické vědy, zkoumá působení člověka na ekosystémy a zabývá se i podmínkami účinné prevence znečišťování životního prostředí. Věnuje se také možným způsobům optimalizace dopadů těchto aktivit ve jménu dlouhodobě udržitelného rozvoje. Vzhledem k dynamice vývoje přírody i lidské společnosti je méně vhodné používat termín trvale udržitelný rozvoj. Věda se zabývá životním prostředím člověka, pozitivním i negativním vlivem člověka na toto prostředí a vlivy lidské společnosti na biosféru obecně. Snaží se navrhovat řešení globálních problémů lidstva, takzvaně přírodně-sociálních, na které úsilí jednotlivých států, především finanční, nemůže stačit. ENVIRONMENTALISMUS je ideologií, která se snaží dosáhnout změn ve vztazích mezi vnějším prostředím, přírodou a společenským vývojem. Zdůrazňuje spojitost mezi ekologickými systémy země a ekonomickým životem lidské společnosti. Usiluje o ochranu, zachování a zlepšení životního prostředí. Nabádá k morální odpovědnosti za životní prostředí, vybízí k šetření přírodními zdroji a snaží se uchránit přírodu jako fungující celek pro potřeby budoucích generací

6 Termín vychází z anglického slova environment, které označuje okolí, prostředí. Je to tedy souhrn vnějších podmínek ovlivňujících lidský život i optimální fungování přírodního prostředí, vývoje a přežití organismů. EKOLOGIE je věda, která zkoumá vzájemné vztahy mezi živými organismy a prostředím, v němž žijí. Zabývá se problémy týkajícími se planety Země jako celku a problémy jednotlivých typů krajin. Mluvíme o ekologii přírodní, kulturní a devastované krajiny, která si všímá i jednotlivých přirozených či člověkem ovlivněných prostředí (ekologie lesa, pouště, velehor, moří a oceánů). Dotýká se také vztahů mezi rostlinami a prostředím ve kterém žijí, vztahů mezi živočichy a jejich prostředím i vztahů člověka a jeho prostředí. Ekologie jako přírodní věda vždy vychází z poznatků o organismech, které jsou studovány speciálními vědami týkajícími se prostředí, v němž žijí. Jde tedy nejen o geologii, fyzickou geografii, fyziku, chemii či studium nejbližšího vesmíru, ale také o medicínu, agronomii, zootechniku, pedologii, hygienu či psychologii, sociologii, demografii a ekonomii pojatou optikou společenských věd. UDRŽITELNÝ CESTOVNÍ RUCH představuje všechny formy a druhy cestovního ruchu, které dlouhodobě nenarušují přírodní, kulturní a sociální prostředí. Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím nabízí možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystému. Ekonomický rozvoj je nedílnou součástí udržitelného rozvoje. Udržitelný tudíž neznamená chudý, zaostalý nebo uzavřený. EKOTURISMUS je forma cestovního ruchu zaměřená na aktivní poznávání přírodních a krajinných hodnot zvoleného území pomocí rozmanitých aktivit. Součástí je i pozorování volně žijících rostlin a živočichů. V podobě geoturismu se jedná o aktivní poznávání geologických, paleontologických, geograficky zajímavých lokalit včetně minerálů a hornin nebo exkurzí do důlních a lomových zařízení. Pokud je tato forma ekoturismu spojena s formou cestovního ruchu, říkáme jí montanistika. Je spjata s vhodnými sportovně rekreačními formami dovolené a aktivním pobytem v přírodě. Montanistika je zvláštní druh turistiky zaměřený na návštěvu hornických oblastí a nalezišť s možností sběru minerálů a hornin nebo na amatérské rýžování zlata. PŘÍRODNÍ KRAJINA je krajina s převažujícími přírodními prvky, na nichž je patrný jen minimální zásah lidské činnosti. Za účelem jejího optimálního zachování se zřizují chráněné krajinné oblasti, přírodní parky, stanovují se přírodní památky, přírodní rezervace, chráněná území, chráněné přírodní objekty a v neposlední řadě i geoparky a národní geoparky, které neřeší režim ochrany, ale zaměřují se na výklad a prezentaci přírody. Význam a úloha geoparku bude podrobněji vysvětlena v následující kapitole. Souhrnné otázky a úkoly: 1. Co je to environmentalistika? 2. Jaká forma cestovního ruchu se zaměřuje na aktivní poznávání přírodních a krajinných hodnot zvoleného území? 3. Jak se nazývá rozvoj společnosti, který současným i budoucím generacím nabízí možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a zachovává přirozené funkce ekosystému? - 6 -

7 2. Příroda a krajina ve službách cestovního ruchu Cíl kapitoly: Charakteristika šetrné turistiky a jejího významu. Základní orientace ve významu a úloze geoparku. Ekologickou devastaci způsobuje především nepřiměřená kvantita cestovního ruchu a jeho neřízená živelnost. Masová turistika upřednostňuje pohodlí ve velkých, technicky vybavených centrech s obsluhou, které zajišťují jednotné služby. V poslední době se ale jednoznačně prosazuje trend, který požaduje individuální přístup ke klientovi a informace o tradiční přírodě i kultuře s jejími specifiky. Tento trend můžeme označit za šetrnou turistiku. Ekologicky šetrná turistika, respektive její formy jsou provozovány ohleduplně k životnímu prostředí. Charakteristika šetrné turistiky: Zaměřuje se na kvalitu zážitku. Zohledňuje sociální rovnost, respektuje potřeby místní komunity. Zaměstnává místní obyvatele a zapojuje je do plánování a rozhodování. Zůstává v mezích možností využití místních zdrojů (minimalizuje negativní vlivy, spotřebu energie, efektivně řídí odpadové hospodářství, recykluje). Zachovává celou šířku rekreačních, vzdělávacích a kulturních možností napříč generacemi. Je založena na aktivitách, které reflektují charakter místa a regionu. Umožňuje turistovi seznámit se s navštíveným regionem a podporuje jeho zájem o komunitu a životní prostředí. Nelimituje ostatní odvětví při uplatňování principů udržitelnosti. Je integrována do místního, regionálního či národního rozvojového plánu. Minimalizuje nepříznivé dopady na místní společenství, kulturní dědictví, krajinu, zvyky a živočišné druhy a zároveň podporuje sociální a ekonomickou prosperitu. Neoslabuje hmotné a sociální prostředí. V ideálním případě prostředí i zkrášluje jako zdroj pro budoucí požitek

8 Velmi výstižné a pro vaši práci návodné je následující desatero ekoturistiky. 1. ZVAŽUJTE VŠE PŘEDEM Dobře se připravte a nezapomeňte na vhodné oblečení a obuv. Vyberte si ekologicky odpovědné poskytovatele služeb a získejte informace o jejich službách. (Například v Národním programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb, které se řídí ustanoveními technické normy ČSN ISO ) 2. VOLTE DOPRAVU CO NEJMÉNĚ ZATĚŽUJÍCÍ PROSTŘEDÍ Dejte přednost veřejné či k ovzduší šetrnější dopravě. Choďte co nejvíce pěšky či jezděte na kole. Je to nejen nejlepší pro zdraví, ale i příjemnější při vnímání cesty, krajiny, památek. A je to zdarma! 3. ŠETŘETE PŘÍRODNÍ ZDROJE Buďte na cestách skromní. Čistá voda není všude samozřejmostí, užívejte ji s rozvahou: sprchujte se krátce, nenechte zbytečně téci vodu z kohoutků, neperte přehnaně často. 4. SEZNAMTE SE S MÍSTNÍ KULTUROU Mluvte s lidmi v navštíveném místě. Najděte si čas na poznávání regionu a krajových odlišností. Po návštěvě infocentra či s místním průvodcem kraji lépe porozumíte. 5. UŽÍVEJTE SLUŽEB MÍSTNÍCH LIDÍ Kupujte vše potřebné v místních komunitách a užívejte jejich služeb. Podpoříte tak lokální ekonomiku a zvýšíte zájem obyvatel o udržení přírodního bohatství regionu. 6. NEMĚJTE PŘEHNANÉ NÁROKY Odlišná místa mají rozdílnou nabídku. Buďte shovívaví. Pokud budete mít výhrady, nejdříve si promluvte s hostiteli a snažte se porozumět odlišnostem. 7. DEJTE PŘEDNOST MÍSTNÍ STRAVĚ Konzumujte lokální produkty bývají čerstvější, zdravější a jejich koupí podpoříte domácí farmáře a výrobce. Lépe porozumíte tradici a atmosféře místa. 8. VNÍMEJTE DOPADY SVÉ PŘÍTOMNOSTI Omezte pohyb mimo vymezené cesty. Na nich nevyplašíte živočichy, nepošlapete cennou květenu, neohrozíte něčí teritorium. Při návštěvě míst a lidí se snažte nikoho nerušit. 9. CHOVEJTE SE PŘÁTELSKY K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Odpadky odnášejte do košů, nejlépe recyklačních. Pěkné přírodniny (byliny, kůra stromů, krápníky) lákají jako milý suvenýr, ale odolejte pokušení. Raději je foťte a zanechejte po sobě jen šlápoty. 10. INSPIRUJTE ZÍSKANÝMI POSTŘEHY SVÉ OKOLÍ Vnímejte souvislosti a ekologické přístupy, nejen prvotní motiv své návštěvy. Pozitivními zkušenostmi se inspirujte a nabídněte je svému okolí. Hovořte o nich i o životě poznaných lidí s přáteli. Úloha geoparků v rámci šetrné turistiky Již sama krajina a přírodní krásy se díky cestovnímu ruchu stávají z ekonomického hlediska hlavní hodnotou. Proč tedy nevyužít turistů k ochraně přírody? Jednou z nejvhodnějších příležitostí pro řešení konfliktu mezi ochranou přírody a cestovním ruchem jsou v rámci šetrné turistiky geoparky. Geopark je oblast nebo území, které čítá lokality významné z pohledu geologických věd. Zahrnuje konkrétní geologické dědictví a poskytuje možnost šetrného využití bohatství kulturního, architektonického, archeologického, historického a přírodního. Vše v rovnováze se strategií trvale udržitelného rozvoje. Geologické lokality musí být po odborné stránce dostatečně kvalitní a originální. Geopark se zaměřuje na ochranu území, vzdělávací aktivity a šetrné využívání území z hlediska cestovního ruchu. Geopark v žádném případě není novou, zvláště chráněnou kategorií území. Geopark je definován Ministerstvem životního prostředí ČR. Evropská síť geoparků byla založena již v roce V současné době existuje 49 evropských geoparků v 18 státech Evropy. Jediným členem z ČR je Geopark Český ráj. Evropský geopark je území s mimořádným geologickým dědictvím a jasně definovanými hranicemi. Evropský geopark zkoumá a rozvíjí metody ochrany a hraje aktivní úlohu při propagaci území ve světě, rozvoji geoturistiky a přispívá k ekonomickému rozvoji. Geoturismus byl poprvé definován v časopise National Geographic jako turismus, který udržuje geografický charakter dané turistické oblasti a podporuje její životní prostředí, dědictví, estetiku, kulturu a prosperitu místních obyvatel. Geoturista je charakterizován jako environmentálně uvědomělý turista, který má respekt k místní kultuře, jejím tradicím a zvykům. Při nakupování dává přednost místním výrobkům a službám. V destinaci se zpravidla zdrží delší dobu, čímž podporuje místní ekonomiku a zaměřuje se na kvalitu, nikoli na kvantitu prožitku. Filozofie ekoturismu a geoturismu jsou si velice blízké. Ekoturismus je definován jako aktivita, která přispívá k ochraně - 8 -

9 přírody, geoturismus navíc přispívá také na místní kulturu, tradice a všechny zvláštnosti daného místa. Geopark je tedy nástrojem pro vyšší otevřenost návštěvnosti a interpretaci území. Spoluprací s podnikatelskými subjekty podporuje a propaguje vytváření nových vedlejších produktů, které jsou spojeny s geologickým dědictvím. Ekoturistika se prostřednictvím geoparků může stát vysoce efektivním prostředkem pro zachování posledních neporušených oblastí přírody. Závisí však na opatrném, šetrném a zodpovědném chování turistů. Neméně důležitým aspektem je také fungování a vzájemné propojení všech subjektů v rámci geoparku. Zejména propojení řídících složek, které koordinují činnosti geoparku, veřejné správy, správy ochrany přírody, zájmových sdružení a podnikatelských subjektů. Nedílnou součást tvoří kvalitní marketing v turistickém regionu. Jeho cílem je systematické budování image ekologicky kvalitní turistické destinace. K maximalizaci potenciálu je nutné propojení podnikatelských subjektů uvnitř dotčených území. Jedná se především o ubytovací, stravovací a relaxační možnosti. Dopravní obslužnost a kulturní vyžití je spíše prostor pro činnost veřejné správy. Jde o to dobře nastavit co nejvíce parametrů, aby zejména doprava a energie z neobnovitelných zdrojů nebyly skrytě dotovány. Z hlediska dotčené problematiky lze šetrnému turistovi doporučit, aby v dané lokalitě vyhledal a využíval tzv. zelené certifikované služby. Souhrnné otázky a úkoly: 1. Charakterizujte šetrnou turistiku. 2. Charakterizujte geoturistu. 3. K čemu slouží geoparky? - 9 -

10 3. Možnosti environmentálně ohleduplného podnikání Cíl kapitoly: Základní představení green managementu jako jednoho z možných forem ekologicky šetrného podnikání. V současné době se stále častěji uplatňuje zájem o ochranu životního prostředí ve většině odvětví lidské činnosti a nejinak je tomu i v cestovním ruchu. Kvalita životního prostředí a jeho ochrana patří mezi základní faktory, které ovlivňují návštěvnost daného území a je považována nejen za jeden z nejdůležitějších zájmů turistů, ale i za faktor potřebný k uspokojování jejich potřeb. Zdravé a čisté životní prostředí je klíčovou podmínkou pro rozvoj služeb cestovního ruchu. Hotely, penziony, restaurace, zábavní parky a další subjekty podnikající v cestovním ruchu jsou na jedné straně nezbytné pro rozvoj turismu v destinacích cestovního ruchu, na druhé straně však danou oblast významným způsobem přetvářejí a mají vliv na její možné znečištění. Znečišťování životního prostředí snižuje životní úroveň a atraktivitu území nejenom pro rezidenty, ale i pro účastníky cestovního ruchu. U vyhledávaných destinací ale dochází k dočasnému až trvalému odlivu turistů do jiných letovisek a zániku turismu v dané lokalitě. Jednou z možných forem, jak tomu zabránit, může být využití green managementu. Green management Čím dál častěji zavádí subjekty cestovního ruchu do svého provozu ekologické principy vycházející z green managementu. Toto anglické slovní spojení znamená zelený management a je to v zásadě filozofie a postup zaměřený na optimalizaci chodu hotelu vůči životnímu prostředí jako celku. Green management se soustředí zejména na šetrné zacházení s energií, přírodními zdroji a snaží se redukovat negativní dopady na životní prostředí. Cílem by mělo být propojení ekologie, ekonomiky i lidského povědomí o ochraně životního prostředí a vytvoření integrální součásti filozofie a řízení podniku. Aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí mají mít širší obchodní dopad. Týká se to především věrnosti zákazníků a nových obchodních možností, kdy lze dobrou ekologickou politikou získat více klientů. Pozornost by proto měla být zaměřena na průzkum požadavků a očekávání hostů, operátorů, cestovních kanceláří a dalších subjektů. Je vhodné zapojit se do místních iniciativ a událostí na ochranu životního prostředí. Podrobnější informace najdete v publikaci Ministerstva pro místní rozvoj České republiky z roku Souhrnné otázky a úkoly: 1. Popište podstatu green managementu. 2. Navrhněte aktivity pro optimalizaci provozu vašeho podnikání v režimu green managementu

11 4. Návody a metodika práce s klientem v horském terénu Cíl kapitoly: Objasnění základních pojmů, kompetencí a potřebného vzdělání souvisejícího s prací horského průvodce. Vysvětlení metody přípravy a práce průvodce horské turistiky včetně plánování túry. Zájem o přírodní turistiku neustále stoupá. Ze současného celosvětového trendu vývoje cestovního ruchu je patrné, že klienti mají zájem o zážitky spojené s poznáváním horských terénů a pokud možno člověkem nezasažené přírody rozšířené o zážitky, které může nabídnout například geopark. Klienti očekávají skutečnou profesionalitu od všech, kteří jsou pověřeni péčí o ně. Pro návštěvníky, zajímající se o přírodní, kulturní i společenské hodnoty je velice důležitá profesionální péče. Zkušený, psychologicky a pedagogicky dobře zvládnutý výklad je to, co zkvalitní a umocní zážitek klienta. Nedílnou součástí práce průvodce v horském území nebo geoparku je schopnost organizace návštěvy zvolených míst. Jednotlivé profese v rámci cestovního ruchu se svým obsahem i podmínkami výkonu do určité míry liší a každá má při uspokojování potřeb účastníků cestovního ruchu nezastupitelnou funkci. Pracovníkem cestovního ruchu musí být osobnost, která je schopna řešit situace, často velmi specifické, na něž se nelze předem připravit. Při pohybu v horském terénu Jeseníků je nejdůležitější osobou právě průvodce. V prostředí geoparku pak takového průvodce označujeme jako georanger. Hlavním cílem v práci průvodce horské turistiky je umět včasně a správně použít v praxi teoretické znalosti. Průvodce musí být fyzicky zdatný, se základními vědomostmi a dovednostmi. Základní znalosti se týkají zdravotní pomoci, orientace v mapách i terénu, znalosti místopisu a historie hor, ze základních disciplín geologie včetně geologie historické a paleontologie (zkameněliny) a fyzické geografie. Ovšem průvodce horské turistiky by měl být také zorientován v obecných dovednostech a znalostech průvodce cestovního ruchu, které zahrnují psychologické znalosti a rétorické schopnosti. Samozřejmostí je základní orientace v problémech managementu, ekonomie, moderního marketingu nebo krizového managementu. Nezbytná je vysoká úroveň vystupování včetně ovládání základních prvků komunikace při vedení skupiny. Vzhledem k tomu, že pohyb v horském terénu je velmi náročný, musí průvodce znát všechny bezpečnostní alternativy pohybu v horách a být přitom sice demokratický a plný pochopení, ale zároveň přiměřeně autoritativní. To vše platí i pro méně fyzicky náročné akce. Nezbytné je i porozumění speciálnímu managementu horské turistiky, který zahrnuje problémy organizace letních či zimních vycházek včetně respektování zásad bezpečného chování v horách. Vzhledem k náročnosti pohybu v horském terénu je bezpodmínečně nutná i jistá teoretická příprava a praktické osvojování základních prvků poskytování první pomoci včetně nezbytné anatomicko-fyziologické a traumatologické přípravy. V této souvislosti je velmi důležité zamyšlení nad problematikou pohybu osob se zdravotním postižením (handicapovaných) v horském terénu

12 Kompetence průvodců v přírodní krajině Za kompetenční minimum pokládáme soubor vědomostí a dovedností vyjadřujících základní multifunkční podobu, která je výsledkem celkového procesu vzdělávání, výchovy a aktivního získávání zkušeností. Je ovšem třeba varovat před dojmem, že jenom získávání zkušeností postačí. Podcenění vzdělání není pro komplexní moderní rozvoj tohoto ekonomicky i společensky významného oboru žádným přínosem. Druhy kompetence a jejich příklady (uvedeno několik příkladů základních kompetencí, v této publikaci není možné uvést všechny druhy): přírodovědné (geologie, petrografie, geomorfologie) společenskovědní (současné společenské, politické a ekonomické dění) kulturně historické (znalosti historie i současnosti kultury dějin regionu) biologické (botanika, zoologie, zdravověda) gastronomické (nápojové a kulinářské znalosti a místní specifika) stylizační (vysvětlující zvláštní jevy, např. reklamní poutače a symboly geoparku či národních parků) Právě kompetence přírodovědné, hlavně geologické a geomorfologické byly v odbornosti průvodců horské turistiky a cestovního ruchu málo frekventované. I toto jisté podcenění může být napraveno právě vytvářením geoparků. Můžeme uvést některé příklady komplexních kompetencí. Níže je uveden příklad komplexního přístupu ke geologicko-geomorfologickým kompetencím: Jak říká docent Štyrský v publikaci Horská turistika v Jeseníkách, geologicko-geografická a historická kompetence nám velí konstatovat např. o Viktoriiných vodopádech toto: Viktoriiny vodopády tvoří 1700 metrů dlouhou jizvu ve vulkanických melafyrech, čedičích a uloženém pískovci, která svými pěti katarakty spadá do metrů hloubky, odkud se úzkým kaňonem žene řeka Zambezi na území Zambie. Jemná vodní tříšť se zvedá nad jednotlivé katarakty a je patrná až ze čtyřicetikilometrové vzdálenosti. Při chůzi podél vodopádů jsme zkrápěni jemnou tříští, ve které se vytvářejí překrásné duhové oblouky. Vodopády objevil v roce 1855 skotský cestovatel, filantrop a aktivní bojovník proti otroctví David Livingstone a český lékař, etnograf a geolog Emil Holub vodopády v roce 1875 zmapoval a geologicky popsal. Ano, zkonstatoval, že vznikly vulkanickou, tektonickou a erozivní činností před 150 miliony let, a vytvořil první podrobnou mapu. Jeho význam je také patřičně oceněn v muzeu Davida Livingstona v zambijském Livingstone, kde má Emil Holub nejen svoji trvalou expozici ale od roku 2005 i kamennou bustu před muzeem. Těchto pár řádků ilustruje nutnou mnohostrannost příslušné kompetence průvodce NP Victoria Falls. Zvolený příklad se týkal především kompetencí přírodovědných geologických, petrografických a geomorfologických

13 U georangera, průvodce geoparkem, se předpokládá soubor kompetencí získaných na základě ochoty se mnohostranným způsobem vzdělat a v konkrétní praxi si poznané skutečnosti ověřit. Průvodce by měl geopark považovat za předmět svého zájmu a tento zájem by měl přenášet na návštěvníky a turisty. Ti očekávají perfektní organizaci tematických exkurzí, které musí být ovšem optimální co do fyzické náročnosti, časového rozvržení i míry odborných informací. Informace musí být podávány populární formou při zachování naprosté profesionality odborné tematiky. Průvodce by měl umět vyprávět příběhy, vytvořit podmínky pro prožívání genia loci tedy ducha místa, což by mělo provokovat nejen zážitek, ale i touhu po vlastním objevování. Klient by ale měl být ponechán také sám sobě, aby mohl krajinu vnímat svým tempem. Průvodce musí mít neustále na mysli, že je nutné splnit očekávání klientů, aby jejich prostředky nebyly vynaloženy zbytečně. Důležité je, aby byli klienti ochotni se na navštívená místa vracet i kvůli znovuprožívání jisté monumentality krajiny či určité tajemnosti některých míst. Součástí, mnohdy vrcholem činnosti průvodce je efektivní pozorování určitého geologického či geomorfologického jevu, pozorování kvetoucích rostlin či přítomných živočichů v jejich přirozeném prostředí. To vše může být znásobeno projevenou schopností průvodce vcítit se do rozpoložení klienta (empatie). Nedílnou součástí a jistou podmínkou úspěchu jsou rétorické schopnosti průvodce. Osobnostní vybavení průvodce Georanger musí být příkladem zejména fyzickou kondicí, protože ordinuje svým klientům určitou fyzickou námahu a aktivitu. Můžeme ho tedy charakterizovat jako sportovně vyhlížejícího, odolného vůči zátěži, přirozeně optimistického, s vysokou dávkou autoritativnosti (ovšem společensky zvládnuté). Jeho fyzická připravenost musí být na první pohled patrná. Když ji podtrhne ještě vhodným sportovním oblečením, které se svou barevností hodí do přírody, a doplní ho i symbolikou chráněného území, které reprezentuje, potom pro první dojem udělá optimum. Když je vše doplněno rozhodným, společensky vytříbeným chováním, vysokou neformální odborností, která nikdy nesklouzne do žargonu, má část úspěšné reprezentace za sebou. Klienti v něm vidí vzor. Vnímají ho jako uvědomělého, znalého a rozumného ochránce přírody, který je schopný a ochotný se o své znalosti podělit se skupinou klientů. Nenásilným způsobem se snaží přesvědčit i o jejich ochranářské úloze a uvádí je v úžas nad tajemstvími přírody, které jim na trase odhaluje. Úloha motivace a psychologické souvislosti práce průvodce přírodní krajinou Problém motivace je důležitým tématem psychologicko pedagogické dimenze přípravy na průvodcovskou činnost. Motivace je podmínkou úspěšnosti práce průvodce. Motiv je to, co člověka podněcuje k činnosti. Je to vnitřní činitel, který vede k aktivitě. Je to činitel, který zvyšuje intenzitu výkonu. Motivace je tedy záměrné úsilí. Obecně má motivační chování určité fáze: především jde o pociťování nedostatku a určitého přání. Při uvedení následujícího příkladu Českého ráje jde o vědomí, že jako turista jsem o Českém Ráji mnoho slyšel, ale v podstatě o něm nic konkrétního nevím. Ve druhé fázi motivačního cyklu určí klient předmět svého zájmu, očekává určitý zážitek. Příklad: Skutečně jsou skalní města Českého ráje tak bizarní a fantastická? Ve třetí fázi motivačního cyklu již očekává zcela konkrétní informace. Po absolvování cesty, která alespoň částečně splnila původní představy, se dostaví uspokojení z výkonu a poznání (prožitku). Dále následuje další očekávání, tedy možnost návratu nebo alespoň vzpomínání nad fotografickou, filmovou a literární dokumentací. Je zřejmé, že těmito cestami uspokojujeme své současné potřeby zvídavosti, poznání něčeho neznámého, naplňujeme potřebu nových zážitků. Zdá se, že v těchto svým způsobem vnějších motivech je vlastně skryta podstata a příčina veškerého cestování, toulání, poutí. Prostě aktivní prožitková turistika. Moderní prožitková turistika je vždy doprovázena příběhy. Ty musí být tak sugestivně podány, aby vyvolaly touhu klienta, potřebu popsaný zážitek také prožít. Je prospěšné věnovat se aktuálním informacím, když jsme na cestě za splněním potřeb spojených se zvídavostí a s touhou poznávat něco nového. Chceme znát stav jaký je, ne jaký byl před pěti, deseti lety. To je zajímavé historicky, ale zodpovědný průvodce pracuje s informacemi co nejaktuálnějšími, k čemuž využívá dostupné literatury (monografie, průvodci, propagační materiály, encyklopedie, internet). Abychom naplnili tato nutná očekávání klientů, musíme ve své práci georangerů respektovat jisté psychologické požadavky na styl práce průvodce přírodní krajinou. Už první dojem může být důležitý, mnohdy rozhodující. Musíme na klienty působit sympaticky jako osobnosti. Tento dojem může zesílit i volba oblečení, ze kterého by mělo být patrné, že patříte do profesionálního sboru příslušného geoparku (emblém geoparku jako nášivka na rameni košile a bundy). Jmenovka by měla být snadno viditelná. To, že se klientům představíme, je samozřejmé. Upravíme také vzájemné vztahy, které by měly být demokratické, ale nebudeme se snažit o přiblížení se klientům tím, že je budeme žádat, aby nám od začátku tykali. S klienty jednáme vždy zdvořile, ale s jistou dávkou sebeúcty a autoritativnosti. Vytváříme příjemnou atmosféru důvěry v naši profesionalitu a přesvědčíme klienty o našem plném nasazení při naplňování programu, který si klienti zvolili a svým způsobem i koupili. Průvodce se po celou dobu akce věnuje výlučně svým klientům. Při řešení problémů se průvodce snaží o rychlý způsob kombinací demokratických, ale zdvořile autoritativních metod. Průvodce nesmí být náladový, musí být vždy v kondici a v plném nasazení. Organizační schopnosti, pohotovost, věcnost a rétorické schopnosti, to vše musí být u průvodce nadprůměrné. Odborné znalosti by měly být nezpochybnitelné, i když ani sebezkušenější průvodce nemůže vědět

14 všechno. Nastane-li taková situace, průvodce se přizná, že to neví. V žádném případě si nic nevymýšlí! Slíbí, že příslušné informace vyhledá a sdělí zájemci. Samozřejmostí je dodržení slibu. Průvodci musí být svým způsobem velmi dobří řečníci. Jejich sdělení musí být přesná a účinná. Důležité je především zvolit vhodnou formu výkladu. Nejlepší je podoba spíše logického příběhu, který jen v rozumné míře využívá odbornou terminologii a rozhodně nezasypává posluchače spoustou odborných termínů a číselných údajů. I tady platí zlaté pravidlo, že méně je mnohdy více, hlavně co do zapamatování si a všeobecné účinnosti. Posluchači náš výklad musí pohodlně sledovat, musí nás slyšet, musí nám být rozumět a musí nás u výkladu vidět. Ale i my jako rétoři máme své požadavky. Co rozhodně netrpíme, je volná polohlasitá zábava některých klientů, kteří touto nezdvořilou neukázněností ruší klienty ochotné poslouchat. Neměli bychom se tedy rozpakovat tento nešvar zlikvidovat, např. tím, že se významně odmlčíme, nápadně zpomalíme výklad a ztišíme hlas. Tím vším vzbudíme žádoucí pozornost a alespoň částečně eliminujeme rušitele. Když to nepomůže, oddělíme od klientů, které to nezajímá, skupinu zájemců a jí se potom pečlivě věnujeme. Při řeči vyváženě volíme mezi spisovnou a hovorovou češtinou (bez nářečí). Vždy se vyvarujeme slangových nebo vulgárních výrazů. To nám nemusí bránit ve vtipných odbočkách, přirovnáních, hříčkách a slušných vtipech. Nejhorší je situace, když se vtipu směje jen sám průvodce. Naše výslovnost musí být pečlivá a přiměřeně hlasitá. Po několika minutách vždy odlehčíme výklad nějakou vtipnou poznámkou nebo přirovnáním či příběhem. Nebráníme se v těchto souvislostech ani jisté aktivizaci posluchačů položením nějakého funkčního dotazu, který lze zodpovědět na základě naslouchání předchozímu výkladu. Je to také příležitost k neformální pochvale pozorného posluchače. Tím získáme další a hlubší pozornost. Ve funkci průvodce jsme reprezentanty ochrany přírody. Jsme zkušenými, i když skromnými odborníky, kteří mají schopnost strhujícím způsobem podat příběhy tak dramaticky a emocionálně, že se naši klienti stanou stejně zapálenými propagátory šetrného geoturismu. Georangeři musí nejen milovat přírodu, ale také o ní velice mnoho vědět. Mít správně pocity a instinkty nestačí. Musíme mít zcela evidentní znalosti z příslušných oborů přírodních věd a umět je snesitelně a vhodně sdělit. Měli bychom vychovávat své klienty k plnému pochopení toho, co je šetrná turistika, environmentální turismus, geoturismus a ekoturistika. Vzdělání a certifikace Průvodcovská činnost spadá podle zákona do živnosti volné, konkrétně do oboru Provozování cestovní agentury a průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu. Průvodcovská činnost zahrnuje doprovázení skupiny osob nebo jednotlivců, při němž je v jazyku podle jejich výběru poskytován výklad o kulturním a přírodním dědictví země. Výklad obsahuje zejména informace o kultuře (historické, umělecké, archeologické, folkloristické, etnologické, gastronomické)

15 životním prostředí (geologické, přírodní, klimatické) jednotlivých lokalitách (historických, průmyslových, městských centrech), místech (muzea, kostely) a oblastech (turistických regionech, krajích) Zajištění dalších nezbytných činností spojených s doprovodem skupiny osob nebo jednotlivců, vedením a kontrolou itineráře, zajištěním programu, obstaráním základních informací během cesty včetně praktických informací vztahujících se k místu pobytu a poskytováním základní pomoci doprovázeným osobám. V rámci této činnosti lze prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty. Průvodcovská činnost byla léta živností vázanou, tzn., že k získání živnosti bylo nutné doložit odbornou způsobilost. Průvodce musel splňovat potřebné znalosti a dovednosti. Novelou zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů provedenou zákonem č. 130/2008 Sb. byla zavedena s účinností od jako živnost volná. Pro provozování živnosti volné zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnosti volné musí být splněny pouze všeobecné podmínky, tj. dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Rozeznáváme tři typy průvodců: horský průvodce, tělovýchovný průvodce a průvodce cestovního ruchu. Pro první dva zmíněné typy je třeba dílčí odborné kvalifikace. Horský průvodce Průvodcovská činnost horská je vázanou živností ve smyslu ustanovení 19 písm. b) zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Charakteristickým znakem vázané živnosti je, že ji může provozovat pouze osoba, která má odbornou způsobilost uvedenou v příloze č. 2 zákona. Ve vztahu k průvodcovské činnosti horské se jedná o následující odbornou kvalifikaci: a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a dílčí kvalifikace pro horskou průvodcovskou činnost podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů) nebo b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru Odbornou způsobilost k výkonu průvodcovské činnosti horské má tedy pouze osoba s uvedenou kvalifikací, a to platí bez výjimky. Ustanovení 22 písm. f) živnostenského zákona stanoví, že doklady prokazující odbornou způsobilost mohou být za určitých okolností nahrazeny doklady o vykonání šestileté praxe v oboru. Toto ustanovení se však vztahuje výlučně na živnosti řemeslné a tudíž jej nelze pro účely průvodcovské činnosti horské použít. V souladu s čl. 4 odst. 5 Stanov Českého spolku horských průvodců (jediná organizace, která může v ČR z titulu svého členství v mezinárodní organizaci UIMLA The Union of International Mountain Leader Associations, Mezinárodní unie průvodců horské turistiky udělovat titul mezinárodního horského průvodce) se řádným členem může stát pouze fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky členství a která absolvovala kurz, jenž kvalifikuje k výkonu pracovní činnosti nazvané průvodcovská činnost horská. V praxi to znamená, že se řádným členem spolku může stát jen osoba, která je držitelem osvědčení o rekvalifikaci vydaného jednou z institucí akreditovaných k tomuto účelu u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (tj. do současnosti z kurzů Zdeňka Brázdila BEN Ostrava, Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity nebo Školy sportů a pobytů v přírodě Adventura) a která je držitelem osvědčení o dílčí kvalifikaci pro průvodcovskou činnost horskou (v současnosti je tato dílčí kvalifikace součástí povolání člena Horské služby) nebo která absolvovala v zahraničí kurz kvalifikující ji k výkonu průvodcovské činnosti horské. Pokud mluvíme o činnosti průvodců horské turistiky, tak po novele živnostenského zákona v roce 2008 existují v ČR dva způsoby získání odborné kvalifikace požadované pro výkon průvodcovské činnosti horské jako živnosti, a sice: a) získání dílčí kvalifikace na základě zkoušky dílčí kvalifikace organizované institucí, která je držitelem příslušné akreditace Ministerstva pro místní rozvoj České republiky (dále jen MMR ČR). Složení zkoušky je navíc podmíněno středoškolským vzděláním s maturitou. Mluvíme tady o dílčí kvalifikaci od Horské služby. b) získání osvědčení o rekvalifikaci na základě zkoušky, kterou je ukončen rekvalifikační kurz organizovaný institucí, která je držitelem příslušné akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen MŠMT ČR) a čtyři roky praxe v oboru. Je třeba také uvést rozdíl mezi průvodcem horské turistiky dle kvalifikace bodu a) a b). Zatímco první jmenovaný může působit pouze na území ČR a v podstatě jen při turistice, druhý má působnost po celém světě a zasahuje také na hranici s horolezectvím a speleologií. Pro získání mezinárodní kvalifikace je nutné mít ukončenou rekvalifikační část vzdělávacího programu s akreditací MŠMT ČR a kvalifikační část nutnou pro udělení mezinárodní licence UIMLA, kterou pořádá Český spolek horských průvodců. Působnost v terénu určují rovněž standardy pro práci mezinárodních horských průvodců (UIMLA) a mezinárodních horských vůdců (UIAGM International Federation of Mountain Guides Association Mezinárodní unie horských vůdců). Na příkladu alpských zemí lze ukázat rozdíl mezi horským vůdcem, průvodcem horské turistiky a instruktorem. Horský vůdce má oprávnění vodit klienty do horolezeckého a ski alpinistického terénu. Horský průvodce se specializuje na pěší turistiku

16 a případně běžky, někdy také na táboření. Feráty (zajištěné cesty) obhospodařují vůdci i průvodci společně. Instruktoři jsou obvykle specialisté na jeden druh sportu. Všechny stupně mají v alpských zemích ze zákona předepsané vzdělání a odpovědnost při provázení klientů. Z výše uvedených informací tedy vyplývá, že zatímco v alpských zemích jsou kompetence a působnost přesně ukotveny v zákoně, v ČR nejsou právně upraveny a dochází tak ke zmatku mezi kompetencemi horských průvodců s dílčí kvalifikací Horské služby (dle MMR ČR) a akreditovanými kurzy dle MŠMT ČR. Tělovýchovný průvodce Na základě živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. a jeho novel je oblast tělovýchovy a cestovního ruchu vázanou živností s podmínkami odborného vzdělání. Vzhledem k rozsahu a charakteru publikace jsou uvedeny jen základní podmínky odborné kvalifikace tělovýchovného průvodce. V tělovýchovných službách v cestovním ruchu musí činnosti zajišťovat pouze osoby odborně způsobilé. Osobami odborně způsobilými jsou garanti tělovýchovné činnosti, pedagogové v přímém kontaktu s klientem, průvodci v tělovýchovných a sportovních činnostech. Pro tělovýchovnou a sportovní průvodcovskou činnost je třeba: a) vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v oblasti tělesné kultury, tělovýchovy a sportu a v příslušném studijním oboru nebo b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou MŠMT ČR nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována nebo c) doklady podle 19 odst. 1 písm. f) zákona č.18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace Průvodce cestovního ruchu Novela živnostenského zákona účinná od přeřadila živnost průvodce cestovního ruchu do volné živnosti a sloučila profese průvodce a vedoucího zájezdu. Provádět turisty může nyní každý bez prokázání odborných či jazykových znalostí. Úspěšné složení kvalifikační zkoušky není podmínkou pro výkon práce průvodce. Zájemce o průvodcovskou činnost by měl splňovat určité všeobecné podmínky, které jsou předpokladem úspěšného vykonávání průvodcovské činnosti. Jedná se o zájem o cestování, orientační schopnosti, odbornost a kvalifikační předpoklady, jazykové znalosti, empatie, inteligence, dobrá paměť, charakterové vlastnosti, mentalita, komunikativní schopnosti, psychická a fyzická kondice. Odborná kvalifikace je pak důležitým předpokladem v případě výkonu této činnosti na základě jiného právního vztahu mezi průvodcem a cestovní kanceláří, např. HPP, DPP nebo DPČ. Příprava, realizace a ukončení horské túry Práci průvodce (vůdce, instruktora, manažera) lze rozčlenit do několika základních etap. Práce začíná dlouho před uskutečněním horské túry a končí vyhodnocením celé akce po jejím ukončení. V obecné rovině je pro ni možno použít některé ze schémat platících pro práci jakéhokoliv manažera. Obvykle se v manažerské literatuře uvádí pět základních pracovních fází činnosti: analytická fáze (získávání, analýza, třídění a zpracovávání informací) koncepční fáze (stanovení pevných cílů a možností jejich plnění) fáze tvorby (vlastní příprava akce, plánování) realizační fáze (realizace plánů) fáze kontroly (kontrola v době před akcí, v jejím průběhu i po ní) obecné schéma plánovacího procesu (Půža, B., 2010) vliv cíle strategie plány akce kontrola vnitřní

17 Analytické fázi však vždy musí předcházet idea (myšlenka, nápad), která v sobě poměrně velmi obecně skrývá cíl akce (co?) a její určení (komu?, pro koho?), mnohdy však například i místo a čas realizace (kde?, kdy?). A není vůbec podstatné, zda je idea autorská či zadavatelská. Volbu cíle (cílů) a k němu směřující trasy ovlivňují především zadavatel, klienti na straně jedné a na straně druhé terénní poměry, povětrnostní podmínky atd. V případě klientů je nutno brát v úvahu jejich motivaci (turistické cíle), tělesnou výkonnost (kondici) i jejich dovednosti vyplývající z předcházejících zkušeností s horskou turistikou. Při definování cílů lze použít techniky smart goals určené pro tvorbu projektů. SMART Goals Specific jednoznačný Measureable měřitelný Achievable dosažitelný kdo, co, kdy, kde, proč kritéria měření v průběhu a na konci projektu realistický z pohledu stávající situace, dostupných zdrojů a času Relevant relevantní Time framed časově ohraničený relevantní zejména k jakémusi vyššímu cíli, misi, společnosti, životnímu postoji obr. 1.: definování cílů (Štěpánek, 2006) pro úspěch projektu je nezbytný reálný časový plán V analytické fázi je nutné získat, utřídit a zpracovat maximum informací, které mohou ovlivnit hladký průběh akce (túry). Jsou to např. informace (a z nich plynoucí vědomosti) o zadavateli, klientech, prostředí a jeho dlouhodobých či aktuálních specifikách, o potřebném vybavení, počasí atd. Jako zdroje informací slouží mimo jiné: informace o klientele získané od zadavatele akce (nebo i osobní aktivitou průvodce) literatura a monografie o aktivitě (turistice, horské a vysokohorské turistice, např. horolezecká literatura) a také o oblasti cíli trasy mapy oblasti informace od osob, které prostředí akce důvěrně znají aktuální telefonické informace (provozovatelé horských chat, správa CHKO, HS, meteorologové apod.) informace z internetu a další Ze shromážděných informací klademe zvláštní důraz na ty, které budou bezprostředně ovlivňovat plánování akce (horské túry), její realizaci a rozhodování průvodce v případě vzniku neočekávaných situací. Plány jsou nástroje, jejichž využitím se zabezpečuje dosažení konečných cílů. Musí být reálné, snadno kontrolovatelné a optimálně využívající existující zdroje. Plány, které v případě horské turistiky můžeme uplatnit jak jednotlivě, tak v rámci jednoho plánu pro realizaci celé akce stejně jako u všech produktů v oblasti sportovně rekreačních aktivit jsou: časový a prostorový organizační personální materiální zdravotní finanční plán kontroly

18 Jedním z největších nebezpečí při horských túrách jsou možné úrazy. Toho si musí být každý průvodce vědom a na předcházení jim a případné řešení musí být předem připraven. Úrazy v horách jsou způsobovány především: neznalostí terénu nedostatečnou fyzickou, psychickou a teoretickou přípravou nezvládnutím pohybu v horském terénu a špatnou časovou kalkulací špatnou výstrojí a výzbrojí nedodržením organizačních zásad špatným počasím a působením přírodních živlů Doprovod skupin a jednotlivců v terénu Horská turistika v malých skupinách je velmi oblíbená. Kromě společných zážitků zprostředkovávají tyto túry rovněž pocit kolektivní sounáležitosti nejen společným prožitkem úspěchu, ale také společně prožitými nesnázemi. Společné zážitky umožňují bližší poznání ostatních účastníků. Horská turistika provozovaná ve skupinách vyžaduje toleranci, ohleduplnost a ochotu pomoci druhému. Každý z účastníků skupiny si musí být vědom, že zájmy skupiny mají přednost před individuálním sportovním výkonem. Náročnost túry musí být vždy zvolena s ohledem na kondici účastníků, což znamená, že obtížnost a délka túry musí odpovídat schopnostem, znalostem a zkušenostem každého jednotlivého účastníka. Skupina musí být homogenní ve smyslu stanoveného cíle. Doporučené počty osob ve skupinách: max. 15 osob při lehké turistice po značených cestách max. 8 osob při těžké túře po příkrých a úzkých stezkách do max. 6 osob je optimální počet na lehkých lezeckých úsecích Cíl túry musí být pečlivě zvolen s ohledem na obtížnost, nebezpečí a frekventovanost horských cest a chat. Každý účastník musí znát přesně průběh trasy a obtížná místa. Nezkušení účastníci musí jít vždy s doprovodem. Pro případ, že se skupina rozdělí, musí být určeny shromažďovací body, místo setkání a čas potřebný pro zpáteční cestu. Musí být určeny osoby, z nichž jedna jde v čele skupiny a jedna na jejím konci. Obě by měly být zkušené. Musí být domluven způsob jednání za mimořádných okolností, tedy jednání v případě, že se přihodí nepředvídaná událost. Na shromažďovacích bodech se vždy musí provést kontrola, zda je skupina v plném počtu

19 Zajištění předpovědi počasí Ten, kdo se pohybuje v horách, by neměl být nečekaně překvapen náhlým zhoršením počasí. Špatné počasí v horách může mnohdy znamenat i ohrožení života. Se vzrůstající nadmořskou výškou klesá teplota vzduchu, za suchého počasí o 1 C na každých 100 metrů výšky. Za slunečného počasí a bezvětří je ve výšce kolem 2000 metrů příjemná letní teplota, zatímco v údolí panuje horko. Oblačnost, déšť a vítr vedou vždy k náhlému poklesu teploty. Při vpádu studeného vzduchu může déšť takřka okamžitě přejít ve sněžení, a to i v letních měsících. Zastihne-li tato náhlá změna počasí člověka nepřipraveného, může prochladnutí a vlhkost vést během několika hodin k naprostému oslabení a podchlazení organismu. Nebezpečí spojenému s náhlým zhoršením počasí lze předejít jedině tím, že jsme informováni o vývoji počasí. Kombinace úřední zprávy o počasí s vlastním pozorováním přímo na místě umožňuje přesnou prognózu pro následující jeden až dva dny. Znalost meteorologických zákonitostí samozřejmě zlepšuje možnosti vlastního předpovídání počasí. Základní informaci o vývoji počasí tvoří v předvečer túry předpověď počasí v televizi příslušné země. Před odchodem na túru brzy ráno by měly být ještě vyslechnuty nejnovější zprávy, jež jsou vysílány v rozhlase a jsou rovněž k dispozici v telefonické předpovědi počasí. Zkušení průvodci využívají také orientační poznatky spojené se sledováním přírodních jevů, které mohou předznačovat změny počasí s měnícím se tlakem vzduchu, teplotou, větrem, ranní rosou nebo změnami oblačnosti. Plánování trasy Je důležité vybírat trasu v prostředí (terénu), které průvodce dobře zná, a to i za různých tepelných, světelných, srážkových, větrných a dalších podmínek. Je nutné dbát, aby délka a náročnost trasy odpovídala schopnostem všech účastníků. Již předem na trase vytipujeme vhodná místa pro odpočinek a občerstvení a musíme vědět o místech zvláště vhodných pro případné ošetření nebo alespoň podání zpráv o úrazu. Důležité je pro zvolenou trasu najít vhodné varianty jejího zkrácení a dřívějšího návratu pro případ nouzových situací (náhlá změna počasí, porucha výstroje, úraz). Pro vytvoření časového plánu túry je předem nutné zjistit její celkovou délku i délku jednotlivých úseků, převýšení trasy, charakter terénu a náročné nebo nebezpečné úseky (zledovatělé, skalní, suťové apod.). Vše se do plánu musí zapracovat s přihlédnutím k charakteristice účastníků. Plánování túry tvoří nejdůležitější část každé túry, protože nám pomáhá najít nebezpečná místa a souhry okolností způsobující nehody. Reakce průvodce (člena skupiny) na vznik nouzové situace Dostane-li se jednotlivec nebo skupina při horské túře do nouzové situace, kterou není možné řešit vlastními silami a není možno přivolat pomoc mobilním telefonem, je nutno vyslat (a vysílat) mezinárodní signál volání o pomoc. Akustický signál: opakované volání POMÓC píšťalka (trylkující) pískání 6x za minutu každých 10 sekund, 1 minuta přestávka, odpověď 3x za minutu po 20 sekundách Optický signál: za šera a tmy světelné signály 6x za minutu každých 10 sekund, 1 minuta přestávka (5 sekund svítit a 5 sekund nesvítit), odpověď 3x za minutu po 20 sekundách s využitím odrazu slunce (interval jako u ostatních signálů) s využitím rozměrných a na dálku dobře viditelných materiálů (bivakovací pytel, záchranářská deka, folie, barevné kusy oděvu apod.) Akustický i optický: signál SOS Schéma pro ohlašování nehod v horách: Co se stalo? (druh a závažnost zranění, počet zraněných, průběh nehody) Kde k nehodě došlo? (výhodou je dodání souřadnic GPS) Kdy? (přesný čas nehody) Kdo událost oznamuje a odkud? (jméno a telefonní číslo)

20 obr. 2. mezinárodně používané signály (Schrag, 1997) Y Yes ano, my potřebujeme pomoc, N No ne, my nepotřebujeme pomoc obr. 3. Možnosti použití vrtulníku v horách: při ohlášení vážného, život ohrožujícího poranění lze za přiměřené viditelnosti počítat s nasazením vrtulníku. (Schrag, 1997) Návrat z túry a její ukončení Každá túra by měla být naplánována s takovou časovou rezervou, aby se skupina i za změněných, nepříznivých podmínek stihla vrátit za denního světla. Na konci túry musí průvodce zkontrolovat, zda se všichni klienti v pořádku vrátili a měl by si najít chvilku k rozhovoru s nimi. Bezprostřední informace o jejich prožitcích, srovnání jejich očekávání s tím, co zažili, jsou podstatnou částí závěrečného hodnocení úspěšnosti akce a základním bodem plánu akce další. Kontrolování je zpětná vazba o případných (kladných či záporných) odchylkách mezi stanoveným cílem a jeho realizací. Je to kontrola plnění plánů a strategických záměrů. Podle řešeného problému může jít o jednorázový proces na konci (ad post) nebo průběžný (v průběhu procesu). V případě horské túry musí být kontrola nedílnou součástí manažerské práce průvodce. Její doba a způsob (popřípadě i místo) musí být uvedeno v plánu akce. Kontrolování zvyšuje výkon a ovlivňuje styl řízení

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014 CESKLAPES GEOTURISMUS Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory RNDr.Daniel Smutek únor 2014 GEOTURISMUS, GEOPARK obecné pojmy geoturismus a geopark nové výdobytky hospodářského odvětví

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

HORSKÝ PRŮVODCE s mezinárodní kvalifikací IML

HORSKÝ PRŮVODCE s mezinárodní kvalifikací IML vzdělávací program HORSKÝ PRŮVODCE s mezinárodní kvalifikací IML Vzdělání probíhá formou dvou dílčích částí (složených ze samostatných víkendových bloků): REKVALIFIKAČNÍ: absolvováním a splněním všech

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Aplikace EU legislativy a opatření pro ochranu prostředí a environmentální vzdělávání v České republice Ochrana životního prostředí

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***)

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***) Příloha 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K 7 odst. 6) Živnost

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

METODIKA pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku

METODIKA pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku Vvvv 2013 V Praze Č.j.: dne METODIKA pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Záměr metodiky Tato metodika je doporučením pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku.

Více

Vítejte v kraji Sardona!

Vítejte v kraji Sardona! Vítejte v kraji Sardona! Základní přesmyk helvétských desek nasunul 300 mil. let staré horniny na horniny staré 30 mil. let Sardona na tektonické mapě Vznik geoparku Sardona 1999 zahájení projektu regionálního

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín PREZENTACE Proč projekt a proč by Vás to mohlo zajímat Jak jsme si to namysleli teorie

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu CZ NACE 55 CZ NACE 56 CZ NACE 93 CZ NACE 96 Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Rozvoj kvalifikační

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

HOROLEZECKÁ ABECEDA. Tomáš Frank, Tomáš Kublák a kolektiv. Z obsahu knihy: Kapitola 1. O LANECH A UZLOVÁNÍ

HOROLEZECKÁ ABECEDA. Tomáš Frank, Tomáš Kublák a kolektiv. Z obsahu knihy: Kapitola 1. O LANECH A UZLOVÁNÍ Tomáš Frank, Tomáš Kublák a kolektiv Z obsahu knihy: Kapitola 1. O LANECH A UZLOVÁNÍ Úvodní kapitola knihy se věnuje tématu, které spojuje všechny lezecké a lanové techniky. Tedy v první řadě samotným

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více