Cena města za rok 2010 byla slavnostně předána na městském plese

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cena města za rok 2010 byla slavnostně předána na městském plese"

Transkript

1 Ročník XIX. Číslo 2 Pondělí 28. února 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 7. března 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Následující sčítání je připravováno na březen 2011 rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března Důležitou součástí přípravy na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo zkušební sčítání, které proběhlo v dubnu Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad. Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká pošta, s. p. Kompletní informace naleznete na stránkách Zdroj: Český statistický úřad Cena města za rok 2010 byla slavnostně předána na městském plese Již tradičně se stal Ples města Semily dějištěm slavnostního předávání Ceny města Semily, tentokrát za rok Po Jiřím Kurfiřtovi, který převzal ocenění v loňském roce, přijali cenu z rukou starosty města Mgr. Jana Farského MUDr. Georgios Karadzos, emeritní primář semilské chirurgie a PhDr. Ivo Navrátil, ředitel Státního okresního archivu v Semilech. Foto: Roman Fries. Cena 13 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE VE ČTVRTEK 31. BŘEZNA 2011 Uzávěrka novin 15. den v měsíci do 12 hodin Semilské noviny s vyšší cenou Na svém jednání 24. ledna 2011 Rada města Semily projednala a schválila materiál věnovaný Semilským novinám včetně aktualizace ceníku inzerce, nové podoby Kulturního kalendáře a navýšení prodejní ceny novin. Od tohoto vydání budou proto Semilské noviny stát 13 Kč, a to bez ohledu na počet stran. K poslednímu navýšení ceny novin došlo před čtyřmi lety, kdy byla cena zvýšena z 8 na 10 Kč. Vzhledem k tomu, ze v posledních letech došlo mimo jiné k rozšíření počtu stran měsíčníku z 12 na průměrných 20 stran, přistoupila rada k navýšení ceny z důvodu snahy o dosažení vyvážené ekonomické bilance tohoto periodika. Kulturní kalendář také doznal výrazné proměny. Ne však po stránce obsahové. I nadále přináší svým čtenářům přehled kulturně společenských akcí v Semilech a okolí, tak jak jsme zvyklí, pouze se změnila jeho vnější podoba. Malý formát vystřídal formát A4, shodný s formátem novin. Ceník inzerce byl pro další období potvrzen beze změn, cena inzerce v městském zpravodaji zůstává stejná. Více informací o možnostech inzerce v Semilských novinách a o možnosti předplatného novin naleznete na (red)

2 Strana 2 Semilské noviny ÚNOR 2011 Informace z radnice Zastupitelstvo schválí rozpočet města Semily na březnovém zasedání I přesto, že práce na rozpočtu plně probíhaly od listopadu 2010, nepovedlo se do termínu zastupitelstva, které se ukutečnilo 31. ledna 2011, projednat, připomínkovat, zveřejnit a předložit kompletně zpracovaný rozpočet. Svoji roli sehrál i podzimní termín komunálních voleb, který posunul zahájení projednávání rozpočtů městských organizací a jednotlivých odborů města o měsíc později než v minulých letech. Několik čísel z matriky Celkový počet obyvatel města Semily k z toho mužů z toho žen z toho cizinců celkem (z EU 87, mužů 100, žen 161) Narození v roce chlapci dívky Zemřelí v r muži ženy Počet sňatků: 37 Počet rozvodů: 25 Odstěhovalí ze Semil: 232 Přistěhovalí do Semil: 143 Údaje jsou zatím neoficiální, přesné údaje ČSÚ budou zveřejněny později. Ludmila Schovánková, matrika Tradiční městský trh proběhne v úterý 15. března v ul. Ke Stadionu v Semilech Rada města Semily na svém jednání dne 24. ledna přijala a k dalšímu zpracování doporučila návrh rozpočtu se schodkem 6,2 mil. Kč. Rozpočet počítá se zapojením ekonomické činnosti roku 2010 a Pro informaci uvádím, že stav běžného účtu k činil 18 mil. Kč. Při sestavování rozpočtu jsme se museli mimo jiné vyrovnat s faktem, že v letošním roce dochází ke snížení neinvestičních transferů na výkon státní správy o cca 3 mil. Kč. Celostátně se jedná o o 17 18% snížení, a to na činnost, kterou úřad pro stát vykonává a stát zákonně vyžaduje. V další řadě se snížily dotace do sociální oblasti. Do budoucna musíme počítat s tím, že tento negativní trend bude nadále pokračovat. Celkové příjmy rozpočtu na rok 2011 jsou rozpočtovány ve výši 157 mil. Kč. Z nich představují největší část daňové příjmy ve výši 83 mil. Kč. To je o 4,22 % rozpočtovaných daňových příjmů více, než v roce Byla zapracována úsporná opatření v oblasti snížení běžných výdajů a poníženy investiční výdaje. V návrhu rozpočtu je počítáno se 40 mil. Kč kapitálových výdajů, které představují 26,51 % z celkových výdajů. Rozpracované investiční akce budou dokončeny, z nových byly ponechány podle priorit jen ty s nejvýhodnějším podílem dotací. Jedná se o dokončení akce Čistá Jizera, dokončení Revitalizace centra města, Cyklotrasu Jizera včetně lávky na Ostrov, komunitní kompostárnu, investiční příspěvek nemocnici a zateplení Mateřské školy speciální Na Olešce. Připravený návrh rozpočtu bude nyní projednán finančním výborem města a předložen k připomínkování zastupitelům. S návrhem rozpočtu se veřejnost může seznámit na úřední desce, kde je vyvěšen od 8. února. Ke schválení bude předložen na řádném zastupitelstvu města dne 7. března. Pozdější schválení rozpočtu by městu nemělo přinést žádné komplikace. Do doby jeho schválení jsou potřebné výdaje města a městských organizací hrazeny dle schváleného rozpočtového provizoria. Připravila: Ing. Marcela Volšičková, 1. místostaroska Čistá Jizera pokračuje na jaře Čistá Jizera vstupuje v letošním roce do své poslední fáze. V současné době již probíhají stavební práce v Husově ulici (příprava pro objízdnou trasu, úprava ostrůvku před radnicí a výměna vodovodu), v Bítouchově (kanalizační řad u tenisových kurtů) a na Letné ulice V Lipách. V roce 2011 jsou připraveny k zahájení tyto nové lokality: kompletní Husova ulice včetně rekonstrukce vodovodu, Čapkova ulice a ulice Nad Špejcharem. Dále budou dokončovány finální úpravy komunikací, a to zejména v Bítouchově, v lokalitě Bavlnářská Chuchelská, v lokalitě Letná a v Koštofranské ulici. Zhotovitel stavby nyní aktualizuje harmonogram prací pro rok 2011 tak, aby bylo možné při stavbě kanalizací a rekonstrukcí vodovodů provést v dotčených lokalitách i rekonstrukce plynovodu a konečné úpravy povrchů komunikací. Předpokládané zahájení prací v roce 2011 v jednotlivých lokalitách je závislé na schválení dopravního řešení v průběhu realizace stavby odborem dopravy. Toto se dotýká zejména prací v Husově ulici, kde bude pro automobilovou dopravu úplná uzavírka. Pěší doprava včetně zásobování přilehlých provozoven bude zabezpečena v rámci staveniště, a proto žádáme všechny dotčené o toleranci i jistou míru trpělivosti při řešení případných problémů. Ukončení celé stavby Čisté Jizery se předpokládá do konce září Upřesňující informace o průběhu výstavby budou dále dostupné jak na stránkách hlavního investora Otázka pro... VHS Turnov (www.vhsturnov.cz), tak i v Semilské kabelové televizi, na webových stránkách města i v Semilských novinách. Ladislav Vacátko, technik odboru investic Dnes se ptáme Miroslava Kováře z obvodního stavebního úřadu: Kdo a proč bourá v areálu bývalé TOFY v ul. U Stadionu? Dne vlastník objektu, kterým je společnost A+R s.r.o., z Radonic, ohlásil odstranění průmyslového objektu č.p. 183 v ul. Ke Stadionu, Semily (areál bývalé TOFY). Protože s ohlášením doložil potřebné podklady věci vč. souhlasných stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad vydal dne souhlasné sdělení k odstranění. Ohlášení ani jeho přílohy nespecifikovaly budoucí záměr na pozemku, pouze v textové části se uvádí, že pozemek bude upraven drtí. Vlastník odstraňovaného objektu do dnešního dne neučinil žádné podání u stavebního úřadu, kterým by třeba jen naznačil své záměry na pozemku. K budoucímu využití daného území je třeba poznamenat, že pro území města Semily od platí nový územní plán, který danou lokalitu řeší jako místo pro komerční zařízení s tím, že jinak specifikovaná plocha území, jejíž součástí je i pozemek pod odstraňovaným objektem, musí navíc být podrobněji řešena ověřena územní studií. To znamená, že dokud pro předmětné území nebude platná územní studie, není možno v něm povolit žádnou stavbu.

3 ÚNOR 2011 Semilské noviny Strana 3 Co s sebou přinesl 3. Ples města Semily Sobota 19. února patřila již potřetí v historii města slavnostnímu předávání Ceny města Semily. Tento jedinečný okamžik patřil k jednomu z prvních bodů programu Plesu města Semily, který přilákal do Kulturního centra Golf příznivce společenského tance, dobré hudby a plesové zábavy. Zápis do mateřských škol V úterý 12. dubna 2011 proběhne v době od 8.00 do hodin v mateřských školách v Semilech oficiální zápis dětí pro školní rok 2011/2012. Zápis probíhá současně v těchto mateřských školách v Semilech: MŠ Luční, Semily, Pekárenská 468 MŠ Pod Vartou, Semily, Pod Vartou 609 MŠ waldorfská, Semily, Pod Vartou 609 MŠ speciální, Semily, Na Olešce 433 Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonní zástupci obdrží do 30 dnů. Tento termín zápisu se vztahuje i na případy umístění dítěte v průběhu školního roku (např. od ledna, února ) Z kapacitních důvodů mateřských škol nebude na pozdější žádosti o přijetí dítěte možné brát zřetel. Přijímání dětí probíhá podle kritérií, které stanovuje ředitelka mateřské školy, např. přednostní přijetí dítěte s trvalým pobytem v Semilech. Pokud nebude žádost o přijetí podána ve výše uvedeném termínu, nelze přijetí dítěte do konkrétní mateřské školy zaručit. Upozorňujeme rodiče, kteří podali přihlášku k nástupu dítěte do MŠ od 1. září 2011 předem, že se musí dostavit v den zápisu do vybrané MŠ ještě jednou. Mgr. Kateřina Šromová, odbor školství, kultury a vnejších vztahů Monika Absolonová nejen skvěle zpívala, ale i výborně zatančila. Foto: Roman Fries. Novinky v projektu Vstřícný úřad spokojený občan Mezi oceněné se tentokrát zařadily dvě význačné semilské osobnosti. Tou první se stal emeritní primář a dosavadní lékař semilské chirurgie MUDr. Georgios Karadzos, který obdržel ocenění za celoživotní obětavou práci lékaře chirurgie a zásluhy o rozvoj semilské nemocnice. Kromě své další činnosti již takřka 15 let spoluorganizuje vysoce odborná chirurgická symposia zvaná Harrachovské chirurgické dny, na nichž se scházejí a přednášejí přední čeští i zahraniční odborníci. Druhý oceněný PhDr. Ivo Navrátil získal cenu nejen za celoživotní obětavou práci s mládeží ve skautské organizaci Semily, ale i za zásluhy o kulturní zkrášlení Semil. Ve foyer budovy archivu pořádá koncerty, výstavy, besedy začínajících i pokročilých umělců. Pravou hvězdou večera se dle očekávání stala sympatická Monika Absolonová, která v doprovodu hudební skupiny Family Pavla Nováka, jež po celý večer hrála k tanci i poslechu oblíbené taneční melodie, zazpívala několik písní z českých muzikálů. Na závěr večera pak spolu se svým tanečním partnerem V. Masarykem předvedla vynikající kvik step. Zasloužený potlesk za netradiční vystoupení sklidila i semilská Jizerka pod vedením sbormistryň Nadii Ladkany a Aleny Brádlové. Svým kouzelnickým uměním přítomné potěšil i noblesní kouzelník Magic Rajdl, ředitel Mezinárodního festivalu Ještědský krystal. V pořadí 3. Ples města Semily je za námi a nezbývá než si přát, aby ten příští byl minimálně tak dobrý, jako ten letošní. (red) Pracovníci MěÚ Semily na workshopu v Jičíně. V rámci projektu Vstřícný úřad spokojený občan, registrační číslo CZ.1.04/4.1.01/ , se v Semilech uskutečnil úvodní workshop pro všechny pracovníky Městského úřadu v Semilech, kde byl zástupci města a konzultanta představen projekt, jeho časový rámec a aktivity. Následně se ve dnech v Jičíně konal úvodní dvoudenní workshop (školení) pro pracovníky Městského úřadu v Semilech společně se zástupci městské samosprávy. Oba workshopy zahrnovaly interaktivní vzdělávací moduly v oblastech procesního a strategického řízení a organizace průzkumů a účastnili se jich členové obou týmů interních metodiků (tým metodiků pro procesní řízení, tým metodiků pro strategické řízení; celkem 23 osob). Cílem bylo seznámení účastníků workshopu se základními pojmy, metodami, postupy a zkušenostmi v oblastech strategického a procesního řízení a organizace průzkumů. Další vzdělávací setkání proběhnou v březnu až květnu. Ing. Jana Dvořáková, odbor investic

4 Strana 4 Semilské noviny ÚNOR 2011 Představujeme nové zastupitele Vážení čtenáři, druhým dílem dnes představujeme nově zvolené městské zastupitele. V minulém vydání Semilských novin byli představeni Ing. Tomáš Hyka (ODS), Vladimír Šimek (SNK ED, KDU-ČSL a nezávislí) a Mgr. Denise Koublová (Volba pro Semily). Tentokrát na položené otázky odpovídali Ing. Karel Krejsa (ČSSD), Ing. Marcela Volšičková (Volba pro Semily) a Ing. Tomáš Sábl (Volba pro Semily). Ing. Karel Krejsa radní Česká strana sociálně demokratická 1. Jakým směrem by se podle Vás mělo město Semily nadále ubírat, v čem vidíte jeho skrytý potenciál? Semily by měly pokračovat ve zlepšování všech podmínek pro spokojený život občanů i návštěvníků ve smyslu hesla Semily příjemné místo k životu. Nezbytné je minimálně udržení dobré úrovně mateřských, základních a středních škol, ale i sociálních služeb, domova důchodců i zdravotnictví. V návaznosti na provedené opravy v rámci finančních možností pokračovat koncepčně v úpravách komunikací a objektů města a podporovat i firmy a podnikatele v tomto smyslu. Skrytý potenciál města vidím ve zvýšení počtu návštěvníků a turistů (sportovní hala s ubytováním, krásné okolí, propagace Pecnu, přehlídek a dalších akcí...). 2. Pojmenujte z Vašeho pohledu nejpalčivější problém, který Semily trápí? Největší problém spatřuji v tom, že v Semilech chybí významný zaměstnavatel, který by na sebe nabaloval další podnikatele a firmy, snižoval nezaměstnanost a fakticky přinášel občanům i celému městu peníze. Za nejtěžší úkol proto považuji získání dostatku finančních prostředků pro uskutečňování dobrých záměrů vedení i zastupitelstva našeho města ne nadarmo se říká, že peníze jsou až první v řadě. 3. Které místo v Semilech a v blízkém okolí máte nejraději a proč? Moje nejoblíbenější místa v Semilech a okolí jsou údolí Jizery Riegerova stezka i údolí proti proudu řeky k Jilemnici a Nouzov s krásnými výhledy a přírodou. Doufám, že v blízké době k nim kromě restaurací přibude i upravené centrum. Ing. Marcela Volšičková 1. místostarostka Volba pro Semily 1. Jakým směrem by se podle Vás mělo město Semily nadále ubírat, v čem vidíte jeho skrytý potenciál? Semily by měly více využít své geografické polohy. Máme zde krásnou přírodu a okolí. Měli bychom se více soustředit na rozvoj cestovního ruchu, zvýšit nabídku pěších a cyklistických výletů, zábavy, možností aktivního a pasivního odpočinku. Líbilo by se mi například začít od Ostrova a Jizery, kde by byla hezká plovárna, možnost projet se na lodičkách, večer příležitostně zhlédnout divadlo, poslechnout si hudbu na nádvoří semilského zámku. Doposud jsme se snažili co nevíce využít možnosti zapojení evropských peněz do mnoha stavebních akcí. Nyní je třeba, z mého pohledu, investiční akce zpomalit a soustředit se na péči o to, co již pořízeno máme. Je až podivuhodné, že v tak malém městě žije taková spousta aktivních lidí, kteří jsou schopni uspořádat množství akcí zaměřených na kulturu, umění, sport, vzdělání, zdravotnictví a zdravý životní styl. Toho si vážím a pro další rozvoj města je to velice důležité, protože to jsou pro město oživující a omlazující aktivity. 2. Pojmenujte z Vašeho pohledu nejpalčivější problém, který Semily trápí? Za velký problém považuji snižování počtu pracovních příležitostí, z čehož plyne nízká kupní síla obyvatel města. Projevil se úpadek průmyslových oborů, které dříve živily většinu obyvatel města. Lidé za prací často musí dojíždět nebo se stěhují. Týká se to bohužel i mladých lidí, kteří se po studiích již nevrací domů, protože zde nenajdou uplatnění. Další nevýhodou je špatná dopravní obslužnost, zejména směr na Turnov, Prahu, Hradec Králové. Negativně se projevuje, že město neleží na velké dopravní tepně. Nelze opomenout ani otázku sociálně nepřizpůsobivých občanů, kteří se nezřídka dopouštějí drobné trestné činnosti. Velice často zároveň potýkáme s následky vandalismu, a to i na městském majetku. 3. Které místo v Semilech a v blízkém okolí máte nejraději a proč? Častým cílem mých výletů je hora Kozákov, která je nejvyšším bodem v blízkosti Semil. Nabízí kouzelné rozhledy po širokém okolí. Dále mám ráda romantickou Riegrovu stezku, a to v každém ročním období. Ing. Tomáš Sábl zastupitel Volba pro Semily 1. Jakým směrem by se podle Vás mělo město Semily nadále ubírat, v čem vidíte jeho skrytý potenciál? Vážení spoluobčané, myslím si, že město Semily by mělo využít svého potenciálu v oblasti turistiky, cestovního ruchu a sportu. V našem městě se nachází několik kvalitních sportovišť, která občas zejí prázdnotou. Ať už to je fotbalové hřiště, hala ve sportovním centru nebo golfové hřiště. Mohly by se více využívat a přibýt další. Pro turistiku či cykloturistiku stačí jen dobré informační zázemí. Turistům můžeme nabídnou výhledy do malebného údolí řeky Jizery, nedaleký Český ráj či Krkonoše. Pokud by se nám podařilo tyto dva potenciály města dostatečně naplnit, přilákali bychom sem návštěvníky a vyřešili tak jeden velký problém města - nezaměstnanost. 2. Pojmenujte z Vašeho pohledu nejpalčivější problém, který Semily trápí? Jak jsem již naznačil v předchozí odpovědi, za jeden z největších problémů našeho města považuji nezaměstnanost. Nezaměstnanost v Semilském okrese je jedna z nejnižších v rámci Libereckého kraje a pouze nepatrně se odchyluje od celorepublikového průměru. Ale i přesto jde o velký problém, neboť spousta lidí za prací dojíždí a následně se i ze Semil stěhuje, čímž dochází ke stálému snižování počtu obyvatel a ke zvyšování věkového průměru, neboť odcházejí především mladí lidé. 3. Které místo v Semilech a v blízkém okolí máte nejraději a proč? Když jsem studoval v Hradci Králové, měl jsem dostatečnou možnost poznat život ve větším městě. I přesto, že mě Hradec Králové přirostl k srdci a považuji ho za velice dobře architektonicky navržené město, táhlo mě to zpátky do Semil. Široká škála zeleně, ať už přímo ve městě, nebo v blízkém okolí, je nezapomenutelná. Ještě když jsem bydlel u rodičů, rád jsem sedával před domem a kochal se pohledem na zelené lesy na protějším kopci. Myslím, že právě příroda, kterou tady máme, je něco, co nám může mnoho měst závidět. Za odpovědi zastupitelům děkuje Renata Coufalová

5 ÚNOR 2011 Semilské noviny Strana 5 Informace z radnice Semily se prezentovaly na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2011 Letošní jubilejní 20. ročník prestižního středoevropského veletrhu cestovního ruchu se konal na Výstavišti Praha Holešovice ve dnech souběžně s veletrhy TOP GASTRO a GOLF WORLD PRAGUE. MĚSTO SEMILY, HUSOVA 82, SEMILY vyhlašuje konkurzní řízení na pozici ředitele Mateřské školy Pod Vartou Semily, Pod Vartou 609. Bližší informace na Lhůta pro podání přihlášek do Výstav se účastnili vystavovatelé z celého světa. Česká republika byla zastoupena cestovními kancelářemi, agenturami, hotelovými i lázeňskými komplexy a turistickými informačními centry jednotlivých regionů. Semily se představily společně s Českým rájem v rámci Libereckého kraje. Návštěvníci se zajímali o konkrétní turistické cíle, pořádané kulturní akce (zejména pro děti), cyklovýlety a možnosti ubytování. Oproti loňskému roku počet účastníků veletrhu mírně poklesl. Nerozdalo se tolik propagačních letáků, zájem byl především o upomínkové a dárkové předměty (pohlednice, kalendáře, magnetky aj.) Účast na tomto veletrhu je v dnešní době spíše prestižní záležitostí, proto by Semily neměly ani v příštím roce chybět. Další významný veletrh, kterého se budeme účastnit, proběhne v měsíci březnu v Ostravě. Eva Šaldová, IC Semily Demolice garáží v centru města (oi) Město Semily se již v minulém období rozhodlo zbourat garáže v ulici Bítouchovské. Důvodem je dlouhodobá snaha tyto nekoncepční stavby téměř v centru města odstranit a otevřít zelený prostor Ostrova v návaznosti na Palackého sady. Protože město dosud nevlastní všechny garáže (stále je ale postupně vykupuje), rozhodlo se zbourat alespoň ty, které spolu sousedí (prozatím pouze 3). Při bourání dojde k úpravě stěn sousedních garáží, střechy a provedení základních izolačních opatření. V souvislosti s demolicemi bylo rozhodnuto zbourat i bývalou ubytovnu poblíž geodézie (také bývalá Acra), která je demolována a zároveň užívána bezdomovci a vandaly. Výběrové řízení bylo vypsáno koncem roku Termín pro odevzdání nabídek byl dostatečně dlouhý (1 měsíc), takže zájem projevilo 27 firem. Projektem předpokládaná cena byla 1,3 mil. Kč. Nabídky se pohybovaly od 365 tis. do 1,8 mil Kč. Vítězem se stala firma H-INTES s.r.o. z Mladé Boleslavi, realizace demolice bude dokončena nejpozději na sklonku měsíce června. Pozvánka na... Tibetská vlajka opět zavlaje na semilské radnici Již potřinácté zavlaje 10. března letošního roku na semilské radnici tibetská vlajka. Město Semily tak symbolicky podpoří celosvětovou kampaň pod názvem Vlajka pro Tibet, která vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Tento den si celý demokratický svět připomene 52. výročí povstání proti čínské okupaci ve Lhase, při kterém zemřelo na 80 tisíc Tibeťanů. Tibeťané po šedesáti letech čínské okupace nadále čelí omezování svobody slova, názoru a projevu, omezování pohybu na území Tibetu, svévolnému zatýkání, zadržování a věznění bez udání důvodu a možnosti obhajoby, mučení a nelidskému zacházení ve vězení a to včetně nezletilých vězňů, omezování svobody tisku. Nadále pokračují vlastenecké převýchovné kampaně a kampaně namířené proti dalajlamovi, dochází k výraznému omezování počtů mnichů a mnišek v klášterech a zákazům oslav tradičních tibetských svátků. Velkým problémem zůstává diskriminace Tibeťanů ve všech sférách života a zejména pak masivní přesun čínského obyvatelstva na území Tibetu. V loňském roce kampaň Vlajka pro Tibet podpořilo na 364 českých měst a obcí a Česká republika tak důstojně podpořila boj Tibeťanů za lidská práva. (red) Pozor na podvodníky! Pracovníci společnosti RWE zaznamenali nové pokusy falešných kontrolorů zaměřujících se na seniory. Je zapotřebí vysoké ostražitosti, zejména pokud se tito lidé neprokážou žádným průkazem a domáhají se vstupu do domácnosti, nebo po seniorech žádají rozměnění peněz za údajný přeplatek na energiích. Všichni naši zaměstnanci i případní zaměstnanci našich dodavatelů mají služební průkazy RWE, kterými se musí prokázat, říká Luboš Falhaur, regionální mluvčí společnosti RWE a podotýká, že o návštěvě kontrolorů informuje společnost vždy předem. Zároveň důrazně popírá, že by kontroloři nosili přeplatky v hotovosti, nebo vybírali jakékoliv zálohy či nedoplatky. Přeplatky jsou zasílány na účet či složenkou, naši pracovníci v terénu s hotovostí zásadně nepracují žádné peníze nevyplácejí ani nevybírají podotýká Falhaur. Pravost oprávnění a služebních průkazů RWE je možné kdykoliv ověřit na zákaznické lince Luboš Falhaur, regionální mluvčí RWE

6 Strana 6 Semilské noviny ÚNOR 2011 Město nabízí k prodeji a pronájmu tyto nemovitosti Prodej nemovitostí Město Semily nabízí k prodeji pozemky v ul. Brodská Semily část Podmoklice, lokalita Letná Slap Pozemky pro podnikání Minimální cena: 430 Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji část poz. par. č. 3194/48, 3194/57, 3194/6 pro výstavbu bytového domu o výměře cca m 2 Lokalita: Semily část Podmoklice, ul. Brodská Minimální cena: 460 Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu bytových domů o výměře cca m 2 Lokalita: Řeky, Semily část Podmoklice Minimální cena: 5, Kč + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji část poz. par. č. 1149/1 pro výstavbu polyfunkčního domu o výměře m 2 Lokalita: Semily, Podmoklice, ul. Nádražní Minimální cena: Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů Město Semily nabízí k prodeji část pozemků par. č. 108, 109 a 110/1 pro výstavbu polyfunkčního domu o výměře 330 m 2 Lokalita: Semily, Riegrovo náměstí Minimální cena: Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji část pozemku par. č. 895/2 v k.ú. Semily cca 490 m 2, trvalý travní porost Lokalita: Semily, ul. Brodská, minimální cena: 320 Kč/m 2 KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji pozemek par. č pro výstavbu rodinného domu o výměře 733 m 2 Lokalita: Semily, ul. Mikoláše Alše Minimální cena: 440/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji Dům č.p. 234 o 2 bytových jednotkách (1 b.j. je volná) v ul. Pekárenská Minimální cena: 1, Kč KONTAKT: Tel.: , Pronájem nemovitostí Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 83,22 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily Podmoklice Minimální nájemné: 49,66 Kč / m 2 / měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo , Město Semily nabízí k pronájmu prodejní stánky/buňky na autobusovém nádraží v Semilech {1 prodejní stánek o výměře 12 m 2 a dále 6 prodejních stánků o výměře 7 m 2 (stánky jsou spojeny, ale je možno je užívat samostatně} Lokalita: Semily, Vinice (celkem 10 pozemků) Minimální cena: 440/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů o výměře 6865 m 2 Lokalita: Semily, Nad Školami (nad ředitelstvím Policie ČR předpoklad 5 RD) Minimální cena: 330/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , stánek o rozměru 12 m 2 minimálně Kč 1230 / měsíc + záloha na elektřinu (100 Kč /měsíc) stánek o rozměru 7 m 2 minimálně Kč 707 / měsíc + záloha na elektřinu (100 Kč /měsíc), nájemné bude od r každoročně valorizováno o míru inflace dle ČSÚ Bližší informace: tel ,

7 ÚNOR 2011 Semilské noviny Strana 7 Dopravní nehody Ve služebním obvodu OOP Semily bylo v lednu vyšetřováno 10 dopravních nehod, při kterých bylo 5 osob lehce zraněno. Žádná nehoda nebyla zaviněna pod vlivem alkoholu. U jednoho řidiče bylo zjištěno požití návykových látek. Hmotné škody byly odhadnuty na 415 tisíc korun. 6 nehod způsobila nepřiměřená rychlost jízdy a po dvou nehodách nesprávný způsob jízdy a nedání přednosti v jízdě. K 6 nehodám došlo v obcích a ke 4 nehodám mimo obce. 7 nehod se stalo na silnicích II. třídy, 3 nehody na silnicích III. třídy Hasičská kronika V měsíci lednu 2011 zasahovaly jednotky Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje územního odboru Semily (HZS LK ÚO Semily) a jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí u 50 událostí, ke kterým došlo na území okresu Semily. Z uvedeného počtu 50 událostí, které jsou evidovány HZS LK ÚO Semily, likvidovaly jednotky požární ochrany 8 požárů, 26 dopravních nehod a 16 případů technické pomoci. K nejzávažnější lednové nehodě (ani ne tak následky, jako chováním řidiče) došlo ve čtvrtek 13. ledna přímo v Semilech, na silnici II. třídy (křižovatka ulic 3. května a Jiráskova). Dvacetiletý řidič jel se svým osobním automobilem ŠKODA Felicia ve směru od nemocnice do centra. Před křižovatkou nejprve zastavil, po chvíli se ale rozhodl odbočit vlevo do ul. Jiráskova. Ve zpětném zrcátku uviděl, že se k němu blíží nějaké vozidlo, a aby mu uhnul, začal rychle odbočovat. Nákladní automobil MERCEDES- BENZ Sprinter byl ale už příliš blízko a i když jeho sedmapadesátiletý řidič začal houkat a uhýbat co nejvíce vlevo, střetnutí se mu již nepodařilo zabránit. Přímo v křižovatce došlo k bočnímu nárazu, po kterém obě vozidla skončila mimo vozovku a řidič felicie se lehce zranil. Policisté po příjezdu na místo nehody zjistili, že ani jeden z řidičů nebyl pod vlivem alkoholu. Test na drogy byl ale u řidiče felicie pozitivní, s indikací návykové látky Cannabis. Sám řidič přiznal vykouření půl cigarety marihuany před jízdou. Dále bylo zjištěno, že má až do listopadu letošního roku vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Dopustil se tak trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za který mu hrozí mimo jiné i trest odnětí svobody až na 3 roky. Zda bude požití drogy posouzeno jako přestupek nebo trestný čin, bude rozhodnuto až na základě znaleckého posudku soudního znalce. Řízení motorového vozidla v době, kdy má řidič vysloven zákaz činnosti je častým nešvarem, Foto: DI Semily. najdou se dokonce i takoví řidiči, kteří jej porušují i opakovaně. Protože jde o hrubou nekázeň s ignorováním rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, nemůže ten, kdo se takto nepřípustně chová počítat s nějakou shovívavostí. Zákaz řízení se ukládá za závažné přestupky nebo trestné činy v dopravě, kdy je z důvodu ochrany ostatních účastníků silničního provozu nutné na určitou dobu dotyčného ze silničního provozu, co by řidiče, vyřadit. Co se týká řízení vozidla pod vlivem návykových látek je samostatnou kapitolou, o které zase někdy jindy. komisař Bc. Milan Čermák, vedoucí DI Semily Ze zápisníku městské policie Přesto, že veřejnost je o událostech (o nichž se v minulých dnech v souvislosti s bezpečností ve městě mluvilo) již informována, nebude na škodu si některé události připomenout a zmínit detaily, které možná veřejnosti známy až tolik nejsou. Vraťme se ale na počátek. Městská policie Semily byla zřízena v roce V té době jsme, my strážníci, měli jako možná jedni z mála to štěstí, že naše činnost začala velmi dobrými vztahy s Policií ČR. Nejblíže jsme měli vždy k obvodnímu oddělení, se kterým spolupracujeme na velmi dobré úrovni dodnes. Výměna informací je na denním pořádku a společně se setkáváme také v terénu, zpravidla na preventivních akcích. Včasné Foto: archiv HZS. předávání informací také vedlo k rychlému odhalení osoby, podezřelé z vloupání do některých objektů v Semilech, ke kterým došlo v druhé polovině měsíce ledna letošního roku. Svoji roli v případu sehrál i kamerový systém, z jehož záznamů vzešel popis pachatele a bezpochyby i hlídka městské policie, která v pondělí, , krátce před polednem kontrolovala osobu, která popisu pachatele odpovídala. Po několika minutách se ukázalo, že úkony strážníků vedly k odhalení pachatele. Pokud se budeme zabývat bezpečností v Semilech, začátek roku byl velmi rušný. Na přelomu měsíce ledna a února došlo k několika přepadením žen, které se v inkriminované době pohybovaly K poslednímu lednovému požáru a zároveň k požáru s největší způsobenou škodou došlo dne 31. ledna 2011 v Levínské Olešnici. Ve hodin přijalo operační středisko hasičů Libereckého kraje ohlášení požáru střechy rodinného domu v Levínské Olešnici. Na místo byli vysláni profesionální hasiči z Jilemnice, profesionálové z Královéhradeckého kraje ze stanice Nová Paka spolu s dobrovolnými hasiči obcí Levínská Olešnice a Studenec se čtyřmi cisternovými vozy a dvěma dopravními automobily. V době příjezdu první jednotky na místo události již byla téměř celá střecha zasažena požárem. Požár začali hasiči likvidovat dvěma vodními proudy. Po příjezdu dalších jednotek byl nasazen další vodní proud a přetlaková ventilace, která odvětrávala kouř a zplodiny hoření z domu. Požár střechy a podkroví domu se podařilo dostat pod kontrolu ve hodin. Poté hasiči rozebírali střešní konstrukce, vynášeli z domu cenné předměty a dohašovali skrytá ohniska požáru. Požár se podařilo uhasit krátce po půlnoci. Na místě byla ponechána místní dobrovolná jednotka, která prováděla do ranních hodin dohled. Jako nejpravděpodobnější příčina vzniku požáru se jeví závada na kamnech na tuhá paliva. Závada na elektroinstalaci byla vyloučena. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Prvotní odhad škody činí 1 milion korun. Uchránit s podařilo majetek ve stejné hodnotě. mjr. Bc. Petr Kousal, vrchní komisař vedoucí odd. prevence bez doprovodu na odlehlém místě. Pachatel si pro své jednání vybral odpolední až večerní čas a málo frekventovaná místa. I při těchto událostech obě složky, MP Semily a Policie ČR, úzce spolupracovaly. Městská policie operativně posílila hlídkovou činnost ve městě, kamerový systém byl využíván výhradně za účelem monitorování osob, které odpovídaly popisu pachatele. Zvýšené nasazení přineslo své plody - policie pachatele dopadla v prvním únorovém týdnu. Přeji našim občanům, aby k takovým událostem nedocházelo a cítili se bezpečně. Pokud se tak stane, přeji nám (MP Semily) a Policii ČR, abychom byli stejně úspěšní, jako tomu bylo v těchto případech. Václav Baudys, MP

8 Strana 8 Semilské noviny ÚNOR 2011 Ohlasy čtenářů Tak nám zabili Ferdinanda Ne, na žádného mocnáře se nestřílí. Jde jen o analogii nadsázky ve spojení s pádem slibů našich (rozuměj semilských) politiků. Na II. veřejném zasedání zastupitelstva města Semily opakovaně z úst našich volených zástupců zaznělo, že se opět počítá se zavedením parkovného na náměstí. Mimo jiné i proto, že město potřebuje každou korunu a co tedy zpoplatnit jde, ať se zpoplatní. V plánu je zřízení parkovacích hodin zmínil jeden z radních. Inu, proč ne. To, že realizace megalomanských projektů vyklepe městskou kasu, snad muselo být jasné každému. Jenomže by bylo dobré nezapomínat, s čím místní politici šli do voleb, na jakém principu spočívala snaha získat opakovaně hlasy občanů. Chybou je, že za nesplněný slib prakticky neexistuje trest. Co za slib! On neexistuje ani za špatné hospodaření s veřejnými prostředky, čehož jsme prakticky každodenními svědky. Mám-li být však alespoň trochu konkrétní, podívejme se spolu na semilské náměstí trochu komplexněji. Počátkem je návrh podoby náměstí hodný světové metropole jeden vodotrysk s lavičkami na jedné straně, budoucí vodotrysk s tzv. španělskými schody na straně druhé. K tomu lavičky, vzrostlá zeleň, trávníky a květinové záhony, rozmanitě poskládaná mozaika z žulových kostek tvořících komunikační plochy, jejichž užívání pro chodce a motoristy upravují tyčové zábrany, ostrůvky a mobilní květináče spolu se svislým a vodorovným dopravním značením. Celému komplexu paradoxně stále dominuje kruhový objezd a podoba socialisticky laděného objektu, dnes v užívání převážně řetězců Albert a Prior. Tento studený kout mohlo rozbít barevné řešení fasády kina. Inu, nestalo se. Na tak malou plochu náměstí až dost absurdit. Zůstaňme u onoho parkování. Parkovacích míst prokazatelně ubylo. Dopravní situace je na tomto prostranství taková, že manipulace s vozidlem vyžaduje skutečně umění zkušeného řidiče. Všechny ty tvořitele a zejména objednatele a investory takového díla bych posadil do automobilů a za vydatného deště, či sněžení, kdy voda teče po zpětných zrcátkách a okna se potí tak, že větráky nestačí, bych je nechal opakovaně vyjíždět couváním z parkoviště. A aby si to opravdu užili, tak bych jim nedal jinou možnost, než vyjíždět od lékárny směrem ke kruhovému objezdu a nejlépe v pátek kolem třetí hodiny odpolední. Tady je na místě zmínit španělské schody. Dlouho jsem nechápal smysl a účel takového díla. A v podstatě to nechápu ani dnes. Jisté vysvětlení se však nabízí. V návaznosti na fakt, že město kdysi ztratilo přírodní kino, získalo jej dnes zpět a dokonce se stálou programovou scénou. Aktéry jsou řidiči přijíždějící do naší metropole, snažíce se zaparkovat a pak z parkoviště vyjet. Jen to, že si za své vystoupení budou muset ještě zaplatit, je tak trochu postavené na hlavu. Kde získat peníze za zrušená parkovací místa máme tím pádem ovšem vyřešeno. Jak řekl v úvodu na zmíněném veřejném zasedání jeden ze zastupitelů: Co zpoplatnit jde, to zpoplaťme. Proto navrhuji zpoplatnit ona místa k sezení na španělských schodech. Inu, za představení se přece také platí. Josef Králíček, Semily K parkování v Semilech Cílem zrušení placení parkovného v roce 2007 bylo odstranění konkurenční výhody supermarketů v podobě bezplatných parkovišť. Bohužel se v posledních letech výrazně snížila obměna aut někteří řidiči na náměstí auta odstavují na celý den. A původní smysl se tak ztrácí. Protože domluva parkujícím neměla efekt, uvažujeme o regulaci. Jako nejlepší se jeví regulace formou parkovacích kotoučů parkování zůstane zdarma, ale v různých částech bude na různě dlouhou dobu. Dosáhneme tak znovu obměny aut a nepřipravíme obchodníky o zákazníky. Tento zamýšlený krok je také náplní setkání s podnikateli z lokalit, u kterých uvažujeme o této úpravě. Setkání se ale uskuteční až po uzávěrce Semilských novin o výsledku budeme čtenáře včas informovat. Mgr. Jan Farský, starosta Vážím si každé práce, která je vykonávána s láskou Ráda bych touto cestou poděkovala uživatelům Sociálních služeb Semily za vzájemnou spolupráci a popřála jim do dalšího života hodně zdraví, sluníčka a pohody. Především ale děkuji celému týmu pracovníků Domova se zvláštním režimem za jejich ochotu, vstřícnost a spolupráci. Velice si vážím všeho co děláte. Vaše práce je náročná, a tak Vám všem do dalších let přeji hlavně zdravý rozum, úsměv na tváři a srdíčko na dlani. Za všechnu Vaši práci Vám patří mé veliké DÍKY. Jana Ouhrabková, Semily Tam, kde je vstřícnost samozřejmostí Milí přátelé z ČSAD Semily (nyní BusLine a.s.). Chtěli bychom touto cestou srdečně poděkovat Vám všem, a jmenovitě panu řidiči Karlu Melichovi, za Vaši laskavost. Na sklonku minulého roku jsme v autobusu na trase Semily Turnov zapomněli batoh, který nám pan Melich ještě téhož dne večer osobně doručil až domů. Tentýž podvečer jsme se také zastavili v depu ČSAD Semily, kde jsme se při pátrání po batohu setkali též s velmi vstřícným přístupem pana vrátného a řidiče jiného autobusu. Ještě jednou Vám všem za Vaši vstřícnost děkujeme a do dalšího roku přejeme mnoho radosti, úspěchů a samé slušné a milé cestující. Jan a Ivana Slavíkovi Různé Aby nebylo pozdě... Vážení čtenáři, na tomto místě se v několika pokračováních budeme aktuálně vracet k problematice bezpečnosti při provozu technických zařízení, která nás při nesprávném používání a při nesprávné instalaci mohou ohrozit na životech. Konkrétně půjde o různá kamna, kotle, krby a jiné spotřebiče paliv. Téměř všechna periodika věnují od počátku letošního roku značnou část obsahu článků kominíkům a komínům obecně. Důvodem takového zájmu je bezesporu skutečnost, že s účinností od nabyl platnosti nový předpis. Jde o nařízení vlády č. 91/2010 Sb., které se dotýká povinností občanů ve vztahu ke komínům, spotřebičům a kouřovodům - zkráceně k tzv. spalinové cestě. Bohužel, autoři článků věnují svoji pozornost v převážné míře samotným povinnostem. Jen zřídka se autor zmíní o skutečných důvodech oněch povinností. Proto si dovolujeme přidat jednoduchý komentář k této problematice, okořeněný podloženými fakty. Snad následující řádky pomohou pochopit, že nejde o nějaký kus popsaného papíru, prokazujícího splnění zákonných povinností. Předně jde o preventivní opatření, chránící naše zdraví a zdraví a životy našich blízkých. Dobrá, ale bohužel i špatná zkušenost s ohněm a zplodinami hoření je lidstvu známa od nepaměti. Tak jak se mění život na naší planetě, tak se mění technické podmínky provozu spotřebičů paliv. Mění se i stavby, v nichž se tyto zdroje tepla používají. Jestliže před padesáti lety byla vrcholem doma používané techniky kachlová kamna v kuchyni, pak dnešním trendem jsou různé typy kondenzačních plynových kotlů, plně automatické kotle na biomasu apod., umísťované do pokud možná co nejvíce tepelně izolovaných uzavřených prostor domů. Jak je nám známo již z doby školních let, oheň ke svému hoření potřebuje vzduch. Jestliže dříve kamna na uhlí v kuchyni dobře hořela, protože měla dostatek vzduchu, pronikajícího do místnosti netěsnými okny a zpod dveří, pak dnes v téže místnosti s vyměněnými a těsnými okny a s dodatečně utěsněnými dveřmi hořet dobře nebudou. A stejně tomu tak bude v případě spotřebičů na plynná paliva. A protože jde o druh paliva nejvíce dnes v domácnostech používaného, budeme se věnovat problematice spotřebičů na plyn blíže. Tím se vracíme k úvodnímu slibu věnovat se požadavku nařízení vlády z pohledu skutečné praxe. O tom však až příště. Pozn. redakce: autor článku je revizním technikem

9 ÚNOR 2011 Semilské noviny Strana 9 Nemocnice v Semilech Aktuality z nemocnice... Z důvodu počínající chřipkové epidemie platí od do odvolání omezení návštěv v Nemocnici v Semilech. Návštěvy by se měly omezit na minimum na stanicích a odděleních, kde jsou hospitalizováni pacienti po operacích a ve vážném zdravotním stavu. Návštěva je zde možná po dohodě s lékařem. Osobám s příznaky virového onemocnění může být přístup na lůžkové oddělení odepřen zcela. Revmatologická ambulance je od přestěhována do prostor plicní ambulance (za vrátnicí). Děkujeme, odcházíme: V Semilské nemocnici ke dni nepodal výpověď žádný lékař. Vedení nemocnice prozatím nepředpokládá žádné dramatické změny. Bude-li nutné nějaká opatření podniknout (např. v souvislosti s vyšším náporem pacientů z jiných lokalit), budeme o tom veřejnost informovat, mj. na našich webových stránkách ordinacnihodiny Chirurgie pod taktovkou nového primáře MUDr. Pavel Hladík, Ph.D., primář chirurgického oddělení Nemocnice v Semilech. Nemocnice v Semilech má od ledna 2011 nového primáře chirurgického oddělení. Stal se jím MUDr. Pavel Hladík, Ph. D. MUDr. Pavel Hladík Ph.D. maturoval v Hořicích v Podkrkonoší, lékařskou fakultu absolvoval v Hradci Králové v roce 1976 a druhou atestaci z chirurgie složil v roce Jako chirurg začínal v Městské nemocnici v Ostravě, později nastoupil do nemocnice v Novém Bydžově. Od roku 1987 byl zaměstnán ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Nejdříve pracoval na kardiochirurgické klinice, kde se zabýval hlavně plicní chirurgií. Od roku 1989 byl zařazen do kádru lékařů chirurgické kliniky. Zabýval se využitím laseru v chirurgii a v roce 2000 na toto téma zpracoval i dizertační práci, za ni získal titul Ph.D. Dále pracoval na řešení dvou grantových výzkumných úkolů, které se týkaly využití scintigrafie při diagnostice kolorektálního karcinomu. Se zavedením laparoskopické operativy do klinické praxe se této metodě začal ihned věnovat a po zvládnutí základních operačních výkonů prováděl výkony na žaludku a jícnu (refluxní choroba gastroduodena, bariatrická chirurgie). Po odchodu z chirurgické kliniky ve FN Hradec Králové byl vedoucím lékařem oddělení na chirurgické klinice nemocnice v Pardubicích a primářem chirurgického oddělení nemocnice v České Lípě. Napsal přes šedesát článků do odborných časopisů a přednesl 80 odborných přednášek na odborných seminářích a sjezdech v ČR i v zahraničí. Při zaměstnání ve FN HK prováděl výuku mediků v českém a anglickém jazyce. Novému primáři přejeme v jeho funkci mnoho pracovních i osobních úspěchů. (nemsem) Skautská hlídka Zimní závod zlatokopů Chilkoot Po loňské pauze se konal 19. ročník Chilkootu v režii semilského střediska, protože lomnické se nepodařilo udržet. Zůstaly však Blůma s Tinou, které přes mnohé překážky (rodina, studium, pobyt v zahraničí) připravily na 12. únor závod pro opravdové zálesáky. Na dvojice natěšených zlatokopů čekaly různé záludnosti, jako orientace podle mapy a buzoly, zkouška paměti, střelba ze vzduchovky, stopování, odhady vzdáleností, stavba stanu Husky, první pomoc, šifrování, poznávání stromů, rozdělání a udržování ohně na sněhu a jedna disciplina zvláště vypečená zašívání roztržených riflí. Do lomnické divočiny jsme vyslali tři a půl hlídky kluků a jednu hlídku dívčí, a vůbec nedopadly špatně, přestože šlo většinou o jejich závodní premiéru. V dívčí kategorii zvítězila Kukačka s Piňakoládou (na snímku), mezi chlapeckými družstvy na prvním místě v těžké konkurenci zazářil náš Chilli s železnobrodským Drakem, druhé místo obsadili Potkan s Havranem, sedmé Gepard s Rysem a osmé Tygr s Datlem. Vítězové si odnesli dorty, první tři místa pěkné korálkové náramky a všichni účastníci pamětní listy, aby si uchovali na tento velký závod hezkou vzpomínku. (Bobr) Změny ve vedení střediska a jednotlivých oddílů Střediskový sněm 6. listopadu 2010 potvrdil vedoucího střediska Ivo Navrátila a jeho zástupce Jana Farského pro další tříleté období, ve střediskové radě zasedne rovněž Iva Šírová, Daniel Činovec a Markéta Nováková, do revizní komise se vedle Michala Srba dostala Sáša Mihalová. Na první schůzi rady byla pak jmenována hospodářka Líba Hlůžová, zdravotník Vít Šlechta a funkci organizačního zpravodaje a tajemníka obdržel Jakub Kuršel. Ke změnám došlo i ve vedení oddílů. Zatímco skauty předal Jan Kufner Petru Šírovi již v říjnu a ve vedení mu pomáhá Daniel Činovec, se světluškami se na konci ledna rozloučila jejich dlouholetá obětavá vedoucí Anežka Navrátilová a předala je Terezce Strmiskové, kterou zastupuje Klára Holatová. Vlčata od prázdnin víceméně samostatně vedou dva nadějní vysokoškoláci, Tomáš Jech a Jakub Kuršel, za pomoci Hynka Černého. Ke skautkám se po několikaměsíčním studijním pobytu ve Finsku vrátila Kateřina Zákoutská, již zastupuje Iva Stehlíková. A aby byl přehled úplný, o rovery a rangers se dobře stará budoucí architekt Tomáš Fejkl. Od Nového roku od Lukáše Jecha převzal družinu Jestřábů Aleš Tulach, zatímco Jelenů se po Sebastianu Kuršelovi ujal Martin Jindříšek. Všem zasloužilým odstupujícím vedoucím za jejich práci děkujeme a novým přejeme, aby jim výchova mladé generace přinášela radost. (in) Lednový rádcovský kurs O posledním lednovém víkendu se konal rádcovský kurs, jehož cílem bylo naučit družinové rádce a podrádce spoustu nových znalostí, které by měli ovládat, aby byli o krok napřed před ostatními členy. Začalo se v sobotu v 9 hodin. Procvičili jsme pár šifer, řekli si něco o družině a její správné funkci, vyzkoušeli něco ze zdravovědy, signalizace, stopování, poznávání dřevin, zimních souhvězdí a ještě mnoho dalšího. Jedním z cílů kursu bylo naučit nás, jak procvičovat a učit družinu znalosti hrou. Hodně jsme chodili ven, střídaly se klidové aktivity s pohybovými. Večer jsme pak hráli spoustu her, ale to už spíše na oddych. V neděli ráno a dopoledne jsme se věnovali vyrábění krásných zvířátek z oblázků a pěnové hmoty. Moc děkujeme všem, kteří se na organizaci podíleli. (Potkan)

10 Strana 10 Semilské noviny ÚNOR 2011 Školství Zápis do 1. tříd je za námi Ve středu 9. února se ve třech semilských základních školách uskutečnil zápis dětí do prvních tříd. V tento slavnostní den se k zápisu vypravilo na 112 nedočkavých předškoláků. Přijímací zkoušky se blíží (wallsem) Blíží se termín podání přihlášek na střední školy. I naše škola Waldorfské lyceum v Semilech vypisuje přijímací řízení. Přihlášky ke studiu přijímáme do Budoucím studentům nabízíme čtyřleté všeobecně vzdělávací studium zakončené maturitní zkouškou. Další informace, které se týkají podmínek přijímacího řízení, struktury předmětů vyučovaných v jednotlivých ročnících a dalších školních aktivit, najdete v přehledné podobě na V případě zájmu Vás rádi přivítáme na přijímacím pohovoru 1. kola, které má dva termíny 26. a 27. dubna Pokud se právě rozhodujete a chybí Vám dostatek informací, nabízíme vám možnost zúčastnit se vyučování na zkoušku. V případě zájmu nás kontaktujte na ové adrese: Žáci ZŠ Dr. Fr. Lad. Riegra jsou v soutěžích úspěšní Ilustrační foto. Do ZŠ I. Olbrachta na Komenského náměstí přišlo k zápisu 37 dětí nejen ze Semil, ale i okolí (např. Jesenný, Železný Brod). Z toho 3 děti budou mít odklad školní docházky. Otevřeny tak budou dvě 1. třídy. K zápisu do ZŠ Dr.F.L.Riegra přišlo 43 dětí s rodiči, 7 dětí bude mít odklad. I do této školy přišli nejen semilstí rodiče (Slaná u Semil, Nedvězí), otevřeny tedy budou též dvě 1. třídy. Do ZŠ a SŠ waldorfské Semily se u zápisu sešlo celkem 32 dětí, již tradičně i z ostatních měst a obcí (Železný Brod, Turnov, Praha atd.) Zapsáno bylo 23 dětí, sedm žáků bude mít školní docházku pro tento školní rok odloženu. Na této škole bude otevřena jedna první třída. Mgr. Kateřina Šromová, odbor školství, kultury a vnějších vztahů Družinkové nocování Spaní ve škole to je událost! Jen abychom na něco nezapomněli! Spacák, plyšáka na spaní, a také něco dobrého k snídani, špitaly si děti v družině ZŠ Dr. Fr. Lad. Riegra v pondělí, kdy dostaly pololetní vysvědčení. Ilustrační foto. V měsíci lednu se naplno rozjel kolotoč okresních kol olympiád a soutěží. Máme radost, že se naši žáci s plným nasazením vrhli do boje a chtějí porovnat své znalosti a vědomosti s ostatními vrstevníky. Těší nás jejich zájem získávat nové informace a prohloubit si své znalosti zkrátka udělat něco navíc. Mnozí z nich byli při soutěžení úspěšní, proto si ve zkratce připomeneme jejich umístění: Matematická olympiáda 5. roč. 3. místo Veronika Ouhrabková 4. místo Daniel Matura Matematická olympiáda 9. roč. 2. místo Dominik Beck Pythagoriáda 5. roč. 5. místo Natálie Hejdová Dějepisná olympiáda 13. místo Dominik Bech 21. místo Petr Patočka Střípky ze ZUŠ Chemická olympiáda 1. místo Dominik Beck Olympiáda z německého jazyka kategorie I. A 2. místo Zuzana Bucková kategorie II. A 2. místo Martin Liška 4. místo Lucie Mazánková 5. místo Dominik Beck Okresní kolo v sálové kopané 2. místo ( starší chlapci) Všem žákům, kteří se probojovali do okresního kola a vzorně reprezentovali školu, upřímně blahopřejeme a doufáme, že najdou pokračovatele mezi svými mladšími spolužáky pro příští rok. Poděkování si zaslouží i všichni vyučující, kteří se žákům věnují a připravují je na soutěže. (zsriegra) Hned na druhý den jim totiž vychovatelky z družinky připravily to pravé Družinkové nocování. Na děti čekalo mnoho různých her, večerní pekáčování na svahu u školy, a také nezbytná stezka odvahy, kterou odvážně zdolalo všech 38 dětí, které si nenechaly spaní ve škole ujít. Družinkové nocování se moc povedlo, i špagety k večeři byly výborné hned se po nich zaprášilo. Jen spát se dětem moc nechtělo. Ráno přišlo nečekaně a jen rozcuchané hlavičky vykukující ze spacáků svědčily o večerní zábavě. K snídani si děti pochutnaly na dobrotách, které jim připravily maminky a v 8 hodin již seděly ve svých třídách. Zážitků bylo mnoho, celý týden se o ničem jiném v družině nemluvilo a tak už se všichni těší, až si to báječné družinkové spaní zase zopakují. (red) Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír a akordeon Klavírní soutěže ZUŠ Semily, která se konala v pátek 21. ledna v sále ZUŠ, se zúčastnilo 18 mladých klavíristů školy a všichni zahráli výborně. Šest z nich splnilo náročná kriteria pro postup do okresního kola Národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír, kde 10. února úspěšně zahráli. Druhá místa ve svých věkových kategoriích obsadili Viktorie Šídová (0. kat.), Vendula Maňáková (2. kat.) a Matěj Matouš (3. kat.), 1. místo získala Natálie Tůmová (3. kat.) a 1. místo s postupem do krajského kola Kateřina Fleknová (2. kat.), Eva Chlupáčová (3. kat.) a Štefan Pernecký (10. kat.). Okresního kola, které také proběhlo v sálu ZUŠ Semily, se zúčastnilo 38 klavíristů. Akordeonové soutěže ZUŠ Semily se zúčastnili 4 akordeonisté a zahráli velmi pěkně. V okresním kole Národní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon reprezentovala ZUŠ Semily Simona Mejsnarová (5. kat.) a získala 1. místo s postupem do krajského kola soutěže. Flétnový koncert Kateřina Vávrová je výborná flétnistka. Na semilské ZUŠ byla žákyní uč. Aleše Beránka a po absolutoriu Konzervatoře v Pardubicích studuje hru na flétnu na Akademii múzických umění v Praze. Zvu Vás na její koncert, který se koná v neděli 6. března 2011 od 18 hodin v sálu ZUŠ Semily V podkroví. Koncert učitelů Učitelé ZUŠ Semily Vás srdečně zvou na tradiční Koncert učitelů, který se uskuteční v úterý 22. března 2011 v sále ZUŠ Semily V podkroví od 19 hodin. Koncert žáků V úterý 29. března 2011 se od 18 hodin koná v Aule Gymnázia I. Olbrachta v Semilech Koncert žáků. Jste srdečně zváni! Jiří Kurfiřt, ZUŠ Semily

11 ÚNOR 2011 Semilské noviny Strana 11 Tip na dobrou knihu V posledním měsíci se vyrojilo nebývalé množství knižních novinek a rozhodně není v silách obyčejného knihkupce všechny přečíst nebo alespoň prolistovat. Vybrala jsem tedy pro Vás alespoň několik čtivých titulů. Prvním je další z řady knih Roberta Ludluma o agentu Jasonu Bourneovi s názvem Bourneův klan. Jason opět bojuje s úhlavním nepřítelem Arkadinem i s pochybnostmi o sobě a svém poslání. Dalším novým titulem je Bouře světoznámé autorky detektivních románů Carol Higgins Clarkové. Reillyovi se rozhodli oslavit první výročí svatby v domě na pláži na Cape Cod. Náhle se rozpoutala obrovská bouře. Když to vypadá, že hůř už být nemůže, zjistí, že paní ze sousedství smetla voda. Zdá se, že při oslavě prvního výročí svatby zažijí Regan s Jackem leccos, jen ne klid. Z jiného soudku je kniha A příště lépe..., kterou napsala stálice české populární scény Naďa Urbánková spolu s Danielem Spáčilem. V knize je popsán nejen zpěvaččin soukromý a umělecký život, ale i nejslavnější éra divadla Semafor. Stejný žánr, tedy memoáry, je i v další nové knize s názvem Jiřina Jirásková a Zdeněk Podskalský. Autor Robert Rohál do knihy shrnul vše podstatné, co tito dva vynikající umělci za svůj společný život pro diváky vytvořili. Dlouhá řada dalších titulů se nám do našeho sloupku samozřejmě nevejde, ale seznámit se s nimi můžete osobně v našem knihkupectví. Krásný březen měsíc knihy Vám všem přeje Jitka Vavřinová, Knihkupectví Hobit Kultura KPH: Panochovo kvarteto Česká kvartetní škola má ve světě vysoké renomé. Od konce 19. století století, kdy vzniklo České kvarteto, v kterém mimo jiné hráli hudební skladatelé Josef Suk a Oskar Nedbal, vznikla v Čechách řada dalších neméně světově proslulých kvartet. V pondělí 14. března 2011 přivítáme na koncertu Kruhu přátel hudby, který se koná v sále Kulturního centra Golf od hodin, Panochovo kvarteto. Malé ohlédnutí za recitálem Kateřiny Ochmanové (pl) Příjemný podvečer ve čtvrtek 13. ledna v Pojizerské galerii připravila ctitelům náročného klavíru Kateřina Ochmanová. S noblesou jí vlastní předvedla klavírní recitál těch největších a nejobtížnějších klavírních mistrů. Na pořadu byly skladby L. van Beethovena, J. S. Bacha, V. Nováka, F. Chopina, R. Schumanna a A. Skrjabina. Kateřina dosáhla řady soutěžních úspěchů na celostátní i mezinárodní úrovni a letos završí studium klavíru na Konzervatoři v Pardubicích červnovým absolventským koncertem. Ve velkém koncertním sále Domu umění za doprovodu Komorní filharmonie Pardubice přednese klavírní koncert č. 2 F dur Dmitrije Šostakoviče. Panochovo kvarteto tvoří: Jiří Panocha (housle), Pavel Zejfart (housle), Miroslav Sehnoutka (viola) a Jaroslav Kulhan (violoncello). Panochovo kvarteto bylo založeno v roce 1968 na Pražské konzervatoři ve třídě prof. dr. Josefa Micky a brzy bylo jasné, že se úspěšností přidá ke svým starším předchůdcům Smetanovu a Talichovu kvartetu, které vznikly ve třídě stejného pedagoga. Prvním violistou Panochova kvarteta byl Jaroslav Hlůže, houslista a violista, dlouholetý učitel ZUŠ Semily, kterému přijeli zahrát Panochovci v září 2008 na jeho koncert u příležitosti životního jubilea. Po skvělém výkonu na interpretačních kurzech prof. Raphaela Hillyera ve Výmaru se soubor brzy dostal i na americká, kanadská, mexická, japonská, australská a izraelská pódia, tleskalo jim publikum na mezinárodních festivalech v Edinburghu, Salzburgu, Mentonu, Dubrovníku, Tel Avivu, Kuhmo, Mondsee, Vicenze, Kusatsu, Výmaru a Ittingenu. Kvarteto je nositelem laureátského titulu v mezinárodní soutěži Pražského jara, zlaté medaile v Bordeaux (1976), zlaté desky Supraphonu (1982), Grand Prix akademie Charlese Crose v Paříži a velkého ocenění prestižní ceny Midem Classical Awards 1995 za nahrávku Dvořákových Cypřišů a Slovanského kvartetu. V roce 2008 byla Panochovcům udělena jubilejní Platinová deska Supraphonu. Soubor klade zvláštní důraz na českou hudbu, především na díla Dvořákova, Smetanova, Martinů a Janáčkova. Rozsáhlý repertoár Panochova kvarteta obsahuje mnoho děl vídeňských klasiků, zvláště Josefa Haydna. Stejně tak koncertní programy kvarteta často obsahují velká romantická díla např. Franze Schuberta a Felixe Mendelssohna Bartholdyho. V minulých letech nahrálo Panochovo kvarteto celé komorní dílo Antonína Dvořáka a Zdeňka Fibicha. Panochovo kvarteto se již připojilo k řadě mezinárodně uznávaných kvartetních souborů, které vycházejí z české kvartetní tradice, založené Českým kvartetem a pokračující Smetanovým, Janáčkovým a Vlachovým kvartetem, jejich skvělými předchůdci. Kromě koncertní činnosti působí Panochovci také pedagogicky v Japonsku, USA a České republice. V Panochovu kvartetu hrají na housle Jiří Panocha a Pavel Zejfart, na violu Miroslav Sehnoutka a na violoncello Jaroslav Kulhan. Na semilském koncertu zazní Smyčcový kvartet D dur Josefa Haydna, Smyčcový kvartet d moll Wolfganga Amadea Mozarta a Smyčcový kvartet F dur Americký Antonína Dvořáka. Iva Chaloupková, KC GOLF Semily

12 Strana 12 Semilské noviny ÚNOR 2011 Festival dokumentárních filmů Jeden svět v Semilech ve dnech března 2011 Není snad nelhostejnost k osudům těch, kteří se dnes nemohou dovolat spravedlnosti či se dosud netěší ze svobodných poměrů, oceněním toho, jak pomáhal svobodný svět kdysi nám? Raduji se, že součástí této širší reflexe a jejích souvislostí je již po řadu let i filmový festival Jeden svět. Václav Havel Už potřinácté pořádá Člověk v tísni mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který startuje v Praze 8. března. Organizátorství v Semilech se již potřetí ujalo občanské sdružení Cervus Semilensis ve spolupráci s kinem Jitřenka, Muzeem a Pojizerskou galerií a ZŠ a GIO Ivana Olbrachta. Z více jak tisíce soutěžních (Hlavní soutěž, Máte právo vědět a nová média mění společnost) i tematických kategorií (Tváře korupce, věku navzdory) byl sestaven program těch nejzajímavějších filmů pro školy a veřejnost. Festivalovým mottem Vaše energie je potřeba jinde chceme upozornit na to, kolik času všichni věnujeme nepodstatným činnostem. Přitom se stačí zajímat o to, co se děje kolem nás a svou energii využít spíše k tomu, aby se věci rozhýbaly k lepšímu, říká ředitelka festivalu Hana Kulhánková. Srdečně zveme všechny, kteří svoji energii mají kam vložit a také všechny, kterým není lhostejná problematika lidských práv. Za o.s. Cervus Semilensis Eva Šírová Program pro veřejnost Kino Jitřenka Pátek 25. března hodin Středa 23. března Slavnostní zahájení festivalu 16 hodin hodin Moje reinkarnace / Jennifer Fox / USA, Nizozemí, Německo, Švýcarsko, Itálie / 100 min. Intimní portrét složitého vztahu syna k otci na pozadí buddhistické víry, točený v průběhu dvaceti let, nabízí jedinečný vhled na přímou konfrontaci východní filosofie a západního stylu života a připomíná nelehký osud Tibeťanů nucených žít v emigraci. Beseda: Zuzana Ondomišiová hodin Muž, který sázel stromy / Fredérick Back / Kanada / 30 min. V poetickém animovaném snímku sledujeme příběh osamělého pastevce z pustiny ve francouzských Alpách, který chce vrátit život do míst, jež zdánlivě zahynula. Příběh ukazuje, jak mocný může být zásah jednoho člověka, který vytrvá ve své obětavé práci hodin Pozemšťané, koho budete volit? / Linda Jablonská / ČR / 40 min. Štáb sestavený z mentálně handicapovaných filmařů sleduje předvolební klání. Jejich bystrý a zvídavý pohled na svět činí z filmu originální a zábavný divácký zážitek. Nad celým dokumentem se pak klene zásadní otázka: Kdo bude chránit naši planetu? Beseda: Linda Jablonská Zachraňte Edwardse / Dagmar Smržová / ČR / 72 min. Šárka a Marcel očekávají radostnou událost. V průběhu těhotenství lékaři diagnostikovali u plodu Edwardsův syndrom, poruchu, která způsobuje postižení neslučitelné se životem. Proč se vydávají rodiče strmější životní cestou? Navazující program: osobní setkání s rodiči a režisérkou filmu ve čtvrtek v rámci XLV. PODVEČERA CYKLU SETKÁVÁNÍ ve sboru Dr. Farského v Semilech v 17 hod. promítání filmu, v rozhovor s rodiči a režisérkou. Sobota 26. března hodin Na stupních vítězů / Jan Tenhaven / Německo / 90 min. Citlivé a místy úsměvné portréty představují pět atletů, kteří se připravují na 18. mezinárodní seniorské mistrovství světa. Snímek nahlíží i do soukromí seniorských atletů, pro něž není největší výzvou pokoření světového rekordu, ale jejich věk hodin Krev v mobilech / Frank Piasecki Poulen / Dánsko, Kongo / 82 min. Napadlo Vás někdy, že se ve vašem mobilu mohou skrývat vzácné minerály potřísněné krví obětí války v Demokratické republice Kongo? Ne, to není žert, bez vzácných minerálů, jejichž drtivá většina pochází z ilegálních dolů v Kongu, by se totiž Váš mobil neobešel hodin Nebe, peklo / David Čálek / ČR / 82 min. Nový český dokument z cyklu Bez cenzury nahlíží do komunity lidí s neobvyklými koníčky. Portrétuje několik mužů a žen, kteří se vyžívají v extrémně bolestivých či navenek nestandardních formách rozkoše. Čtvrtek 24. března hodin Vše pro dobro světa a Nošovic / Vít Klusák / ČR / 82 min. Výstavbu automobilky Hyundai v severomoravských Nošovicích provázely konflikty, vyhrocené emoce a zvýšený zájem médií. Přinesla lidem z Nošovic korejská investice štěstí? Tragikomický film o poli, na kterém rostou auta hodin Filmový klub: Katka / Helena Třeštíková / ČR / 90 min. Další časosběrný dokument Heleny Třeštíkové, jehož ústřední postavou je narkomanka Katka. Sugestivní příběh jejího čtrnáctiletého boje s drogovou závislostí. Beseda: Helena Třeštíková hodin Šitkredit / Martin Řezníček / ČR / 30 min. Na problém novodobé lichvy a předluženost domácností s nízkými příjmy upozorňuje dokument Martina Řezníčka, který vznikal od roku 2008 ve spolupráci se společností Člověk v tísni. Dokument dává nahlédnout do problematiky chudoby a sociálního vyloučení hodin Z kola ven Co za tím je? / Jaroslav Vojtek / SR / 30 min. Hlavní postavou je Rom Jožo, který kvůli své závislosti ztratil vše a dostal celou rodinu na okraj společnosti. Nikdo z rodiny se nesnaží o změnu, jediný Jožko i navzdory své zaostalosti se snaží vrátit do normálního života. Neděle 27. března hodin Zločinci podle zákona / Alexander Gentelev / Izrael / 91 min. O životě se neučili ve školách, ale v kriminále, nikdy normálně nepracovali, přesto jsou milionáři. Výpovědi čelních představitelů ruskojazyčného podsvětí s archivními záběry z ruských věznic podávají velmi komplexní a ucelený pohled na rozvoj organizovaného zločinu v Rusku od perestrojky až do dnešní doby hodin Prokurátor / Barry Stevens / Kanada / 90 min. Hlavní postavou dokumentu je hlavní žalobce haagského Mezinárodního tribunálu Luis Moreno Ocampo. V osmdesátých letech pracoval v Argentině jako žalobce během procesů s vůdci tamního vojenského režimu. Nyní ale stojí před mnohem obtížnějším úkolem: pravomoc Mezinárodního soudního tribunálu je totiž velmi omezená. Muzeum a Pojizerská galerie Pátek 25. března a hodin Haiti zemětřesení zblízka / Nadine Pequeneza / Kanada / 87 min. Během ničivého zemětřesení v lednu 2010 zemřelo na Haiti přes lidí. Dokument s mrazivou autenticitou zachycuje rozsah katastrofy a zaznamenává jak příběhy obětí zemětřesení, tak těch, kteří se jim často s nasazením vlastního života snažili pomoci. Výstava Jana Šibíka Ďábel v nás. Vernisáž výstavy s autorem proběhne již 4. března od 17 hodin.

13 ÚNOR 2011 Semilské noviny Strana 13 Jan Šibík: ĎÁBEL V NÁS Když jsme přesně před rokem připravovali výstavu Stories známého fotoreportéra časopisu Reflex Jana Šibíka, témata v ní zpracovaná nás hluboce zasáhla. Práce trvala několik dní a člověka při opakovaném pohledu na lidské utrpení napadalo, jak šťastný život žijeme navzdory malichernostem běžných dní. Troufnu si označit Stories za nejúspěšnější výstavu loňského roku. Ti, kteří spolu s dvěma stovkami dalších 6. března 2010 přišli na besedu s tímto výjimečným člověkem, jistě dodnes vzpomínají na mimořádný podvečer. Výstava probíhala pouhý jeden měsíc, přesto ji zhlédla spousta návštěvníků ze všech koutů republiky, kteří za ní neváhali přijet. Potěšil nás i velký zájem škol. Nejen proto jsme se rozhodli nabídnout lidem zážitek z fotografií Jana Šibíka ještě jednou. Zvolili jsme pro tentokrát jeho bilanční výstavu s názvem Ďábel v nás, mapující události z dvaceti osmi zemí světa. Malebná procházka semilskou historií Ve Státním okresním archivu v Semilech doporučujeme navštívit výstavu Semily a okolí na starých pohlednicích Jiřího Mihala. Sběratel zde vystavuje podstatnou část svého patnáctiletého snažení v oboru filokartie (kartofilie) asi 250 historických pohlednic, jež představují cennou kolekci, která poučí zájemce o regionální historii našeho města a okolí, nadchne Semilany pamětníky, motivuje kolegy sběratele a doplní vzdělání žáků semilských škol. U každého vystaveného souboru pohlednic je návštěvník vtažen do děje minulosti a nucen k otázkám a přemýšlení. Semilské náměstí kolem r Ozdobou je secesní dům s balkónem Chaloupeckého knihkupectví. Kosovská matka chrání své dítě před ozbrojenými vojáky v uprchlickém táboře v Makedonii (1999). Foto: Jan Šibík. První část výstavy tvoří černobílé fotografie z rozpadu socialistického bloku pád Berlínské zdi, následné revoluce v Československu, Rumunsku, puč v Moskvě a rozpad bývalého Sovětského svazu. Ve druhé části jsou zdokumentovány humanitární katastrofy devadesátých let hladomor v Súdánu, Somálsku a Etiopii, válečné konflikty ve Rwandě, Čečensku, JAR, Kosovu, Albánii, Palestině, zemětřesení v Turecku, masakry v Siera Leone, atd. Přijměte naše srdečné pozvání na vernisáž fotografií Jana Šibíka Ďábel v nás, která se koná 4. března 2011 v 17 hodin. Po dobu výstavy bude možné zakoupit za zvýhodněnou cenu signovaný originál o rozměrech 30 x 45 cm. Těšíme se na setkání s Vámi. Libuše Krtičková, MaPG Několik slov o Janu Šibíkovi... Jan Šibík pravidelně navštěvuje ohniska konfliktů a živelných katastrof. Od roku 1985 podnikl více než dvě stě cest do všech koutů světa. V prestižní soutěži World Press Photo získal v roce 2004 třetí místo v kategorii Sportovní příběhy. V další významné soutěži Czech Press Photo, která je určená českým a slovenským fotografům, získal v různých kategoriích celkem čtyřicet dva ocenění, z toho dvakrát hlavní cenu. Třikrát byl oceněn v soutěži Fuji Press Photographer a dvakrát získal hlavní cenu na mezinárodní soutěži fotografických kalendářů Golden Prisma Award. Je laureátem Ceny 1. června, kterou uděluje město Plzeň za šíření myšlenek demokracie a obhajobu lidských práv. V roce 2000 zorganizoval humanitární akci Podejte ruce dětem ze Siery Leone, při níž se vybralo na postižené děti 1, Kč. Jeho další humanitární akce Chci ještě žít proběhla v roce 2005 a její výtěžek 1, Kč putoval na pomoc nemocným AIDS v ukrajinské Oděse. Jan Šibík vydal tři fotografické publikace: Kdyby všechny slzy světa, Ďábel v nás a Stories. Poslední zmiňovaná mapuje Šibíkovu práci v letech , byla v prodeji právě při autorově loňské výstavě. Partie z Riegrovy turistické stezky. Jiří Mihalo vystavuje i pohledy, které lahodí oku, což jsou třeba plastická srdečná přání, velikonoční a vánoční pohledy, ale i svaté obrázky, jež byly vkládány do modlitebních knížek. A sběratelskou vášní se autorovi výstavy staly i rozličné předměty, které se jakkoli vztahují k historii Semil a okolí: obrazy, hrníčky, skleničky a rozličné suvenýry. Svoji sbírku obohatil i o věci, které dokumentují semilské živnostníky 19. a první pol. 20. stol. a dokazují jejich hrdost k profesi a své firmě, což na výstavě dokumentují jejich promyšlené reklamy (láhev s označením pivovaru, sáčky na zboží aj.). Jiří Mihalo (1963) pochází z Benešova u Semil, podniká a s rodinou žije v Semilech a svůj vztah k městu, Českému ráji a Podkrkonoší dokazuje svým navýsost bohulibým koníčkem i činností v zastupitelstvu města. Vernisáž výstavy ( ) byla hojně navštívena. Potěšením pro zúčastněné byl dozajista akordeonista Petr Ochman a jeho žákyně Simona Mejsnarová, křest knihy Ivo Navrátila a Pavla Jakubce Zmizelé Semilsko (což zdařile uvedl Jaroslav Vávra), následná autogramiáda a překrásný ORCHESTRI- ON (klavír, buben, bubínek, činel, triangl) ze sbírky železnobrodského Ladislava Sluky, jehož hrací válec nese celkem devět melodií (české lidovky a melodie F. Kmocha). Atmosféru dávných časů pak ještě umocnily Hašlerovy a jiné melodie, které zněly z Ochmanovy harmoniky dvoranou archivu i po oficiálním ukončení vernisáže. Výstava, kterou lze vřele doporučit i semilským školám, potrvá až do 11. března Nenechte si ji ujít! Miloš Plachta

14 Strana 14 Semilské noviny ÚNOR 2011 Kultura Pokoj, kde se dveře netrhnou... Kulturní centrum Golf Semily zve na druhé divadelní představení jarní divadelní sezóny. V úterý 22. března od hod. představí Divadlo Palace v Semilech divácky úspěšnou komedii Marca Camolettiho Miláček Anna. Vstupenky jsou tradičně v předprodeji v kanceláři Kulturního centra Golf Semily a v Informačním centru Semily. Potlesk vstoje pro PSO Ku příležitosti 10. celostátního setkání waldorfských učitelů uspořádala semilská waldorfská škola 4. února koncert Podkrkonošského symfonického orchestru (PSO) v sále KC Golf. V pořadu zazněly skladby M. A. Charpentiera (Te Deum laudamus/ Prélude), F. V. Kramáře (III. věta Koncertu pro 2 klarinety Es dur/ Alla polacca), B. Smetany (Prodaná nevěsta/ Polka, Skočná), L. Andersona (Psací stroj) a G. Bizeta (Carmen/ Les Toréadors, Habanera, Chanson du Toreador, La Garde Montante, Danse Bohéme). Za řízení dirigenta orchestru Martina Farského předvedli podkrkonošští symfonici kompaktní, dynamicky i rytmicky velmi dobrý výkon. Diváky nadchli i sólisté Štefan Pernecký, Matěj Hřib (oba klarinet) a Petr Matoušek (psací stroj). Diváci, a byli zde waldorfští učitelé z celé ČR, tleskali vstoje, takže přídavkem zněl ještě J. Offenbach (Orfeus v podsvětí / kankán) a A. Dvořák (Slovanský tanec č. 8). Pořadem známých skladeb našich a světových skladatelů provázel s vtipem, skromně, bez patosu, ale s noblesou učitel waldorfské školy a člen PSO Jan Slavík (2. housle). Miláček Anna (Martina Hudečková) má celou domácnost pod kontrolou. Foto: archiv Divadla Palace. Divadlo Palace zahájilo svůj provoz v dubnu Od září 2006 začal Michal Kocourek spolupracovat na dramaturgii divadla s Alexejem Pyškem a jeho agenturou AP-prosper. Ta přinesla na repertoár své tituly, které se mohou pochlubit výjimečným hereckým obsazením. Pod jednou střechou se tak sejde skutečný herecký výkvět, tak jak je tomu i v případě Miláčka Anny. Celý děj divadelního představení se odehrává v jednom pokoji, nicméně máte pocit několika paralelních dějišť, protože se tu doslova dveře netrhnou. Manželé si zkrátka potřebují od letitého vztahu poněkud odpočinout, a tak si to vyzkoušejí s náhradními partnery. Nicméně, na konci se zase rádi vrátí do rodinného hnízda. A proč se hra jmenuje Miláček Anna? Je to právě ona, služebná Anna (v podání Martiny Hudečkové), která nepřehledné hemžení v jedné domácnosti kočíruje tak, aby vše dobře dopadlo. Režie se ujal filmový režisér Zdeněk Tyc, v rolích manželů se představí David Prachař a Vanda Hybnerová, v rolích jejich náhradních partnerů hrají Saša Rašilov a Linda Rybová. Herci, které známe spíše ze seriozního repertoáru velkých scén, si skutečně s chutí zařádili. David Prachař hraje úhybného alibistického úředníčka, který ovšem dokáže mužsky machrovat (např. jeho břišní cvičení jsou sama o sobě dobrým gagem), Vanda Hybnerová v černé paruce je ordinérní ženská, která si v manželství hraje na skromnou nesamostatnou chudinku. Saša Rašilov jako poněkud jetý, lehce natvrdlý rocker nakonec najde tu pravou partnerku v rozkošně blbé blondýně Lindě Rybové. Scéna Palace touto hrou nabízí vděčný repertoár pro diváka, který se chce dosyta zasmát a podívat se na herce, které zná z televize. Toho se mu v této inscenaci dostává bohatě. Snad se dobře pobavíte i Vy a pozapomenete na starosti všedních dní. Těšíme se na Vás, na diváky! (cha) DIVADELNÍ SOUBOR TYL SLANÁ srdečně zve na SEDMOU DIVADELNÍ TANCOVAČKU v sobotu 26. března 2011 od 20 hodin v KD ve Slané, tentokrát v Retrostylu seriálu Vyprávěj a filmu Rebelové. Také letos budou nejlepší kostýmy oceněny! K tanci hraje MK Faktor ze Semil. Bohatá tombola a stylový retro bar. Obrázky z minulých ročníků tancovačky jsou k vidění na PSO koncertuje v komorním obsazení v sále KC Golf. Foto: Tomáš Hyka. Podkrkonošský symfonický orchestr s.r.o. oslaví letos už 4. výročí svého vzniku (2007). Činnost orchestru má svůj řád, jak se sluší a patří na tak velké hudební těleso s visačkou vysoké rozmanitosti (a složitosti) v mnoha směrech. Předsedkyní společnosti je houslistka Hana Červenková, dramaturgem kontrabasista Roman Mlejnek. Dirigent Martin Farský, absolvent konzervatoře v Pardubicích, kde studoval hru na trubku a učí na ZUŠ v Semilech, úspěšně zvládá náročný repertoár s orchestrem, a tak navazuje na tradici PSO Jiřího Matlase ( ), ale též na úspěchy dirigenta Karla Jakubů (KSOKrM ), jenž vytvořil základ dnešního PSO. Současný orchestr má v kompletním obsazení 49 členů ve vyváženém nástrojovém obsazení. Převaha žen (celkem 29) je evidentní především ve smyčcích. Muzikanti zkoušejí v sále semilské radnice a kromě semilských přijíždějí hráči a hráčky z Lomnicka i Jičínska. V orchestru hrají nejen žáci a absolventi hudebních škol, ale též učitelé těchto škol, středoškoláci, vysokoškoláci, absolventi konzervatoří a amatéři-hudebníci rozličných profesí. Důležitým předpokladem do budoucna je mládí orchestru, které je vhodně doplněno zkušenými staršími jedinci, ba i pamětníky. Je obdivuhodné a vskutku neobvyklé, že na Semilsku, Lomnicku a Jičínsku se našlo tolik nadšených a kvalitních muzikantů. Ať v době ekonomické krize, virtuálního běsnění, bulváru, televizních seriálů, DVD a rozličného hudebního pomatení si najdou podkrkonošští symfonikové po zásluze dostatečnou diváckou přízeň! (pl)

15 ÚNOR 2011 Semilské noviny Strana 15 Koncert Památce Jiřího Hylmara ( ) V neděli 20. března 2011 se uskuteční od 17 hod. ve Státním okresním archivu Semily neobvyklý koncert, který byste rozhodně neměli propásnout. Účinkovat bude Pěvecký spolek Jizeran (sb. Jiří Kurfiřt), Jizerka (sb. N. Ladkany a A. Brádlová, ZUŠ Semily), sólistka Nadia Ladkany (mezzosoprán), flétnistka Jana Kracík Vávrová se svými žáky a klavíristka Monika Chmelařová (ZUŠ J. B. Foerstera Jičín). Po koncertu se Jizeran s flétnovým souborem, klavíristkou a N. Ladkany přepraví do Benešova u Semil, kde koncert zopakují od 19 hodin v Divadelním sále Obecního úřadu Benešov. Vstupné na oba koncerty je dobrovolné. Přátelé Jiřího, učitele z Benešova u Semil a zakládajícího člena obrozeného Jizeranu, chtějí připomenout návštěvníkům koncertu jeho muzikantské dílo. Jiří přišel hned na 1. zkoušku sboru, která se konala v den jeho 60. narozenin (5. ledna 1989) v budově ZŠ Dr. Fr. Lad. Riegra v Semilech. A téměř záhy začal upravovat pro sbor lidové písně. Tak vznikla např. legrácka Táto, mámo, v komoře je myš, ale i další pěkné úpravy. Návštěvníky koncertů pak velmi zaujaly čtyřhlasé krkonošské koledy. Posloužila mu známá sbírka Josefa Horáka, z které čerpal i Jaroslav Krček. Tomu se velmi líbila hudební nápaditost Jirkových úprav. Velmi zajímavě a atraktivně se Jiří ujal spirituálů (Stará archa, Čistý vždy mám býti, Boží mlýny, Dál zvěstujte to zprávu), romských písní (ty si troufne upravovat málokdo) a napsal také Znělku Jizeranu, jakýsi vtipný skladatelský ohlas na podobný druh skladeb 19. století. Sboristé na festivalech a setkáních, jichž se Jizeran zúčastnil, obdivovali jeho excelentní úpravu známé staroanglické písně Scarborough a slova k renesanční písni Krásko, která ovládáš můj život (T. Arbeau). Jako důchodce začal vyučovat hru na zobcovou flétnu na ZUŠ v Semilech. Pro své žáky upravil desítky skladeb z dílny J. Voskovce, J. Wericha a J. Ježka; J. Suchého a J. Šlitra, jakož i barokních skladatelů (G. P. Telemann, J. S. Bach, G. F. Händel). Zobcovou flétnu považoval za rovnocenný nástroj se všemi ostatními a rozhodně ji nepokládal jen za přípravný instrument. Řadu skladeb sám pro flétny napsal. Zhruba sedmdesátiminutový koncert představí v reprezentativním výběru hudební dílo Jiřího a mnozí návštěvníci, kteří ho neznají, budou příjemně překvapeni jeho kvalitou. Mgr. Jaroslav Vávra Pozvánka na... LiStOVáNí Ekonomií dobra a zla Alan Novotný a Lukáš Hejlík v představení Ekonomie dobra a zla. (red) Cyklus scénických čtení s názvem LiStOVáNí je projekt uvádějící každý měsíc novou knihu. Jedním z kousků, do kterých se LiStOVáNí úspěšně pustilo, je český bestseller roku 2009 Ekonomie dobra a zla od Tomáše Sedláčka. Tato multimediální scénická show s živou hudbou a svěžím humorem se divákům představí v pátek 11. března od 20 hodin v kině Jitřenka. Účinkují: Lukáš Hejlík, Alan Novotný, Tomáš Sedláček. Autor Tomáš Sedláček je připraven po představení diskutovat s diváky. Městská knihovna Březen měsíc čtenářů (BMČ) Jednou z hlavních aktivit v březnu, na kterou se knihovny zaměřují, je Maraton čtení. Cílem této akce je dosáhnout toho, aby v průběhu BMČ knihovny nabídly veřejnosti co největší kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné literatury. Letošní Maraton čtení podpoří v celé republice finančně firma Skanska ve spolupráci se Svazem knihovních a informačních pracovníků. V semilské knihovně při této příležitosti uvítáme dvě osobnosti. Ve středu pracovníka Správy Chráněné krajinné oblasti Český ráj, fotografa a popularizátora přírody RNDr. Zdeňka Mrkáčka s vyprávěním a projekcí fotografií Jedinečný Český ráj. Další týden zavítá do knihovny spisovatel, scenárista, dramatik, básník a překladatel Jiří Stránský. Až do roku 1989 byl zakázaným autorem. Protože psal teprve ve vězení, začal pro něho opravdový literární život až počátkem devadesátých let. Jeho asi nejznámější prací je obsáhlý román Zdivočelá země, jehož námětem je osidlování pohraničí v roce 1945 a další poměry v něm. V próze Aukce navazuje Jiří Stránský na tento román a sleduje prostředí a hrdiny až do roku Z dalších děl jmenujme např. romány Přelet nebo Oblouk, novely Tichá pošta, Stařec a smrt, básnickou sbírku Za plotem nebo knížky pro děti Povídačky pro Klárku (shrnul tu své texty posílané dcerce z vězení), Povídačky pro moje slunce nebo Perlorodky. Je rovněž autorem filmových a televizních scénářů a rozhlasové hry. V roce 1992 byl zvolen předsedou Českého centra PEN klubu. Součástí Března měsíce čtenářů je další celostátní aktivita nazvaná Čtenář roku. Jejím cílem je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají a podporují. Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku bude počet výpůjček konkrétního čtenáře za uplynulý rok, jak je vykázán ve výpůjčním systému. Věříme, že se oceňování nejlepších čtenářů stane novou tradici. Miroslava Vrbenská, Městská knihovna v Semilech Arakain vyráží na turné: koncertuje v Semilech (kc) Arakain je legendární česká metalová kapela. Vznikla v roce 1982, kdy z původní kapely Apad odcházejí zpěvák Aleš Brichta, kytarista Jiří Urban a bubeník Miroslav Nedvěd. K nim se později přidal zkušený kytarista Rudolf Rožďálovsky a baskytarista Olda Maršík. Všichni členové Arakainu byli ze začátku ovlivněni kapelami jako Iron Maiden, Judas Priest, Saxon a dalšími příslušníky Nové vlny britského heavy metalu (NWOBHM). Aleš Brichta byl frontmanem kapely Arakain až do roku Po jeho odchodu z kapely jej nahradil Petr Kolář a nakonec od roku 2005 pak Jan Toužimský. Složení ostatních členů kapely se měnilo, z původního osazenstva kapely zůstal jenom kytarista Jiří Urban. Vydání nového alba Homo Sapiens? je plánované na 1. března Kapela k tomuto albu vyjíždí na nejdelší turné v historii Arakainu, které bude trvat dlouhé téměř 3 měsíce a bude čítat kolem 30 koncertů v České republice a na Slovensku. Premiéra bude na tradičním místě, na zámku v Polné u Jihlavy už 4. března, druhý koncert se uskuteční právě v Semilech o týden později, tedy 11. března, poslední koncert se pak uskuteční 21. května v Živančicích u Pardubic. Fanoušci nebudou ochuzeni ani na dalších místech ČR, kapela za nimi přijede například do Plzně, Mostu, Kolína, České Lípy, Domažlic, Vsetína, Jablonce nad Nisou nebo Prostějova. CD se bude křtít koncem března v Brně a o měsíc později Praze. Ani letos nebudou chybět hosté, kteří budou hned tři. Celé turné společně s Arakainem absolvuje vsetínská formace Ascendancy. Jedná se o nadějnou mladou melodickou metalovou kapelu, která vznikla teprve v létě Na turné představí svoje nové a zároveň první CD. Dalšími hosty, kteří se budou na koncertech střídat, jsou pražští Merlin a trio Menhir z Českých Budějovic, které fanouškům představí svůj aktuální počin Rány osudu. V Semilech vystoupí jako předkapely Ascendancy a Menhir. Příznivci tvrdší muziky se mohou těšit na koncert Arakainu v Kulturním centru Golf Semily v pátek 11. března. Vstupenky jsou v předprodeji v kanceláři KC GOLF a IC Semily.

16 Strana 16 Semilské noviny ÚNOR 2011 Ze života spolků MOP Březnové drobnosti pro přírodu V březnu můžeme připravit spoustu drobností, které pomohou přírodě kolem nás. Můžeme si třeba připravit zahradu tak, aby se dostalo pokud možno na všechny tvorečky, kteří tam zabloudí nebo snad i žijí. Pro hmyz, zejména zástupce blanokřídlých (čmeláci, pestřenky, samotářské včelky) a motýlů, můžeme vysít jednoleté medonosné byliny. Mohou to být měsíčky zahradní nebo např. aksamitníky, které sice nejsou původní, ale zato kvetou prakticky až do mrazů. Můžete na zahradě vybudovat i místa, kde budou žít organizmy, které potřebují trochu divočiny mohou to být třeba draví střevlíci, kteří vás na oplátku zbaví spousty nepříjemného hmyzu. Jen v nekosené trávě totiž dozrají semena, která jsou potravou mnohých ptáků. Živé ploty jsou i místem pro život ptáků. V našich podmínkách je vhodný plot např. z habrů. Místem pro zahnízdění mohou být i keře, např. ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare). Pro zpěvné ptáky můžeme připravit malé pítko ptačí bazének. Nejenže jim pomůžete v parných dnech od žízně, ale také od parazitů, protože ptáci se velmi rádi v takovém malém bazénku vykoupou. Navíc také zachráníte svoji úrodu jahod a dalšího měkkého ovoce, kterou ptáci v parnech zlikvidují právě jenom kvůli nedostatku vody. Takové pítko bazének nesmí být hluboké (do 10 cm), musí mít pozvolné břehy. Takovým pítkem ale také může být starý pařez. Pokud se rozhodnete pro větší vodní plochu malé jezírko, mělo by mít právě s ohledem na ptáky pozvolný břeh, kde byste tyhle perly přírody mohli pozorovat. Dostatečně velké jezírko může přilákat i obojživelníky, kteří jsou dnes prakticky bez výjimky Co je to MOP? MOP (klub Mladých ochránců přírody, metodicky vycházející ze dceřinné organizace ČSOP - sdružení Mladých ochránců přírody) je místo pro setkávání menších i větších zájemců o přírodu a její bohatství. Naší snahou je prožívání hezkých chvil v přírodě a ve prospěch přírody. Fungujeme v rámci CPR M.E.D. v roubence v Jílovecké ulici, scházet se budeme každé pondělí od hodin. Kontakt pro zájemce: ohrožení. Mohou se objevit žáby, hlavně skokani hnědí, nebo čolci, u nás asi nejvíc čolek horský. I pro tyhle zahradní pomocníky, jejichž larvy vás zbaví komářích larev, musíte okraj vodních ploch upravit tak, aby se dostali jak dovnitř, tak i ven. Vývoj larev obojživelníků je kolem 3 měsíců, než opustí svou rodnou vodní plochu. Předčasné vypuštění plochy je proto bez výjimky zahubí. A pozor, voda může i zabíjet pokud necháte sud s vodou odkrytý, stává se lákavou pastí, kde se může malý ptáček lehce utopit. Březen je také čas na výrobu a instalaci ptačích budek. Pro Vaši zahradu jsou nejvhodnější budky, otvoru mm. Budky umisťujte tak, aby k nim nemohli predátoři (kočka, kuna). Nemusejí mít bidýlka, ptáci je nepotřebují, jenom zjednoduší přístup dravcům. Vnitřní stěny na rozdíl od vnějších nesmějí být hladké. Hrubé vnitřní stěny totiž umožňují ptákům snadno budku opustit. Vlhkost je v budkách nežádoucí. Dno proto umisťujeme mezi svislé vnější stěny a budku orientujeme na jih. Na pod- zim je vhodné budky vyčistit. Chcete-li společně s námi ptačí budky vyrábět, přijďte pobejt do zelené dřevěnky v Jílovecké ulici (v neděli mezi hod.) Tradiční nedělní dílnička pro rodiny s dětmi má tentokrát, smysluplný program některé budky budou umístěny v lokalitě biofarmy Klokočí, kde jsme na podzim sázeli ovocné stromy (v rámci projektu Medová jablíčka, podpořeného Nadací Partnerství), jiné si účastníci odnesou na své zahrádky a pozemky. Místem, kde můžete pozorovat spoustu nového života, je také staré mrtvé dřevo. Je to jak zdroj potravy, tak místo pro vývoj potomstva mnoha organismů. Dřevo proto použijeme pro výrobu hmyzích domečků na zahrádku, které budeme vyrábět na dílničce v dubnu. Na závěr bych chtěl říci snad jen jedno nejhorším místem pro přírodu jsou zahrady a veřejná prostranství sestřižené pouze ve stylu anglického trávníku. Organismy tu nemají potravu, není tu prostor pro vývoj ranných stádií ani pro přezimování, drtivá většina organismů zde vymírá. Není tu prostor pro medonosné rostliny a tedy ani prostor pro čmeláky, motýly a na ně vázané ptáky a další organismy. Je to jen veliká biologická spoušť a poušť. Přenechejme našim dětem svět dostatečně pestrobarevný... Pavel Barták, MOP Semily Sport Semilští florbalisté prodloužili vítěznou sérii na 16 zápasů Liberecká liga mužů ve florbale pokračovala turnajem v Liberci. Semiláci proti Varnsdorfu zaznamenali 15. a poté proti Českému Dubu 16. výhru v řadě. Semiláci se dokonce po 28 nastřílených brankách posunuli na první místo i v celostátní soutěži Střílejte na vozíčkáře, když na druhou příčku odsunuli celek Herbadent SJM Praha, tedy loňské mistryně české extraligy žen. Tento projekt má pomoci sesbírat peníze na vozíčky pro hendikepované sportovce a hodnotí se počet nastřílených branek napříč všemi soutěžemi. Podle počtu gólů v projektu přibývá peněz na vozíčky. Konkurent Semil v boji o první místo, tedy Spartak Rokytnice na následném turnaji nečekaně dvakrát prohrál. Semilský tým, který v dosavadním průběhu neztratil ani bod, má tak již teď nakročeno k postupu. K jistotě mu stačí získat ze zbývajících šesti utkání čtyři body. Možná nakonec nebude potřeba ani ty, ale hlavně by byla velká škoda přerušit unikátní sérii výher v řadě. 15. a 16. kolo v Liberci SK Paintball Varnsdorf SCC Semily 6:17 (0:6, 1:3, 5:8) Zápas byl po první třetině prakticky rozhodnut, zřejmě laxnější přístup v závěru dovolil Varnsdorfu vstřelit pět branek. Branky Semil: Vohnout 4, Hypšman 4, Pernecký 3, Kudrnáč 3, J. Šimon 2, Mach. SCC Semily SC Podještědí Český Dub 11:2 (2:0, 4:0, 5:2) Tentokrát bylo rozhodnuto až po druhé třetině, pěti nastřílenými brankami se zaskvěl veterán Aleš Hypšman. Branky Semil: Hypšman 5, Mach 2, Sábl, Jech, J. Šimon, vlastní. Sestava Semil na turnaji: Diviš (1. zápas), T. Šimon (2. zápas) Cerman, Hovad, Sábl, Kudrnáč, J. Šimon, Vohnout, Mach, Hypšman, Kobrle, Jech, Pernecký. Petr Ježek Liberecká liga mužů - divize A tabulka k Družstvo Z V R P B BV BO 1. SCC Semily Floorball club Liberec TJ Spartak Rokytnice n / J SK Osečná SC Podještědí Český Dub FBC PANTHERS LIBEREC B TJ Turnov B SK Paintball Varnsdorf Smědavští Vlci SFbK Raspenava SK REBELS Liberec Death Stars SFbK Raspenava FBC Jílovští Hamršťata TJ Sokol Františkov

17 ÚNOR 2011 Semilské noviny Strana 17 Fotbalisté jsou v plné přípravě na jarní část divize (pj) Semilští fotbalisté začali po fyzickém tréninku postupně herní přípravu a od 11. ledna do 13. února sehráli už osm zápasů. Některé v rámci zimního turnaje O pohár předsedy OFS Jablonec na umělé trávě v Břízkách, některé na umělce v Desné mimo tento turnaj. Trenér Miroslav Procházka zapojuje do zápasů i mladé hráče a střídá pravidelně až 18 hráčů. Za úspěch je možné považovat dvě remízy s třetiligovou Hlavicí, výbuchem byla naopak prohra s účastníkem krajského přeboru Mšenem v poměru 2:5. Veřejný závod žactva v běhu na lyžích Semily Hlavice 2:2 (0:2) Semily Jablonec dorost 0:3 Hlavice Semily 1:1 (0:0) Branky: Allison Peškar z penalty. Semily VTJ Rapid Liberec 2:2 (1:1) Branky: Močkovský, T. Veg Rašín z penalty, Landyš. Desná Semily 3:3 (1:1) Branky: 16. Blažečka, 77. a 90 Špaček 7. Radačovský, 48. a 54. Buček. Sestava Semil: Bočok Matocha (46. Havel), Peškar (46. Ševčík), Veg J. (46. Kočí), Koťátko (46. Kázmer) Močkovský, Otmar (46. Makula), Brett, Veg T. (46. Vrchovský) Radačovský (46. Hartman), Stehlík (46. Buček). FK Železný Brod SK Semily 1:5 (1:2) Branky: Habr Radačovský 2, Peškar z penalty, Havel, Koťátko. Mšeno Semily 5:2 (1:2) Branky: 14. Brož, 66. a 76. Vrabec, 79. Bém, 89. O. Lietava 17. a 26. Peškar. Sestava Semil: Macháček Matocha, Peškar, Vrchovský, Kočí Ševčík, Koťátko, Brett, Havel Makula, Hartman, střídali: T. Veg, J. Veg, Stehlík, Otmar, Bohatý. Semily Sparta Praha dorost 2:7 Turnaj trojic v nohejbalu zaplnil semilskou halu (pj) V sobotu 12. února se konal v semilském sportovním centru nohejbalový turnaj trojic, na který se sjelo 24 družstev z okolí Semil, ale i z daleka. Vítězem se nakonec po celodenním klání stala trojice z Bílé Třemešné, která ve finále 2:0 na sety porazila tým Rychnovek B. Turnaj pořádala SO Slaná a TJ Semily pod záštitou RCSPV Semily. Celkem 24 družstev bylo rozděleno do čtyř základních skupin, ze kterých nejlepších 16 družstev postoupilo do vyřazovacích bojů. Nejlepším domácím družstvem byla Směska Semily, která se prokousala až do semifinále, kde už nestačila na pozdější vítěze Bílou Třemešnou a nakonec skončila na čtvrtém místě. Ilustrační foto: Lukáš Pošepný. Semilský dům dětí a mládeže SEDDMA, Sportovní centrum Semily a TJ Semily uspořádali v neděli již tradiční lyžařské závody žactva v lyžařském areálu Na Lhotách. Závod, který byl pořádán jako veřejný a náborový závod, proběhl za ztížených podmínek, způsobených velkou oblevou na tratích, které pořadatelé upravovali s velkým úsilím. To se jim nakonec povedlo ke spokojenosti jak závodníků tak trenérů. Nejúspěšnější závodníci v jednotlivých kategoriích Benjamínci rok nar a ml. 1. Peterková Eliška TJ Milovice u Hořic 1. Svoboda Martin ČKS SKI Jilemnice Předžáci roč Matoušová Gabriela TJ Spartak Vrchlabí 1. Waněk Hubert TJ Spartak Vrchlabí Žáci a žákyně nejmladší roč Holmanová Klára SK Benecko 1. Mikšík Matěj TJ Spartak Vrchlabí Žáci a žákyně nejmladší roč Závodu se zúčastnilo 106 závodníků v 16 mládežnických kategoriích. Přijeli již tradičně závodníci z Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Jablonce nad Nisou, Benecka, Tanvaldu, Vrchlabí, Lučan atd. Věřím, že o některých závodnících v budoucnu uslyšíme ve spojitosti s úspěchy na velkých mezinárodních závodech. Ve výsledcích uvádím jen vítěze jednotlivých kategorií, úplné výsledky najdete na Vladimír Kužel, SC Semily 1. Zálabská Zuzana TJ Spartak Vrchlabí 1. Lengyel Tomáš TJ Semily Žáci a žákyně mladší roč Sudková Nella LSK Lomnice n. P. 1. Dufek Tomáš Seba Tanvald Žáci a žákyně mladší roč Suchá Petra TJ Sokol Skuhrov 1. Břečka Dominik Seba Tanvald Žáci a žákyně starší roč Koldinská Tereza TJ Semily 1. Bláha Jaroslav LSK Lomnice n. P. Žáci a žákyně starší roč Vítězné družstvo Bílé Třemešné společně s pořadatelským týmem. Foto: Petr Ježek. Více fotek a podrobnosti z turnaje na 1. Staňková Zuzana LSK Lomnice n. P. 1. Joukal Lukáš TJ Spartak Vrchlabí

18 Strana 18 Semilské noviny ÚNOR 2011 Inzerce PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost Trasa č. 75 Rovensko pod Troskami 12 hod. Rovensko p.t roskami /náměstí/ 13 hod. Lomnice nad Popelkou Košťálov /parkoviště na náměstí/ /Husovo nám - dolní/ Semily /tržiště u autobus.nádraží/ Horní Benešov u Semil /na návsi/ Prodej při objednání 10 ks kuřic kbelík ZDARMA! Kuřice černé, červené stáří: týd. cena: ,- Kč Bílé /nesou bílá vejce/ stáří: týd. cena: ,- Kč Prodej při objednání 10 ks drůbeže Nutrimix ZDARMA! /vitamínový a minerální přípravek pro zdárný růst drůbeže/ Kuřice černé, červené stáří: týd. cena: ,- Kč Kačeny pekingské / bílé brojlerové/ stáří: 1 3 týd. cena: 60 80,- Kč Kačeny barbarie /husokačeny/ stáří: 1 3 týd. cena: ,- Kč Husy / bílé/ stáří: 1 3 týd. cena: ,- Kč Moularden /kříženec pižmová + peking.kachny/ stáří: 1 3 týd. cena: 60 80,-Kč Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/ stáří: 6 8 týd. cena: ,- Kč Prodej Kuřice černé, červené stáří: týd. cena: ,- Kč Drůbež, prosím,objednávejte na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, Jihlava, tel , , mob , po-pá 8-15h! Pronajmu v Semilech na Riegrově náměstí KANCELÁŘE nebo APARTMÁNY K BYDLENÍ Prostory po rekonstrukci!!! Tel.: Řádková inzerce Ošetřování i kácení stromů z lana. Čištění žlabů, shoz ledu: Prodám pozemek 58 arů nad Semily. Tel: Prodám stavební pozemek 2032 m 2 Semily, Cimbál. Tel Pronajmu nebyt. prostor, 40m 2 v Semilech Letná, vhodné jako sklad, kancelář. Tel.: ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. Riegrovo nám. 16, Semily Tel.: , , (budova Hybler, a.s., 1. patro, vchod dvorem) oznamuje rozšíření úředních hodin od : PO až ČT: hod. PÁ: hod. Nově také prodáváme vstupenky v síti TICKETART a TICKETPORTAL Těšíme se na Vaši návštěvu.

19 ÚNOR 2011 Semilské noviny Strana 19 Proměny s hádankou Foto č. 1 Hádanka z minulého vydání novin. Dům na Bořkovské ulici Fotografie z archivu mojí sousedky paní Olgy Hradecké dokumentuje stav Bořkovské ulice v roce 1965, tedy těsně před tím, než si zaměstnanci zdejšího Papcelu začali stavět dům čp. 154, který je na nové fotografii. Kdo znáte peripetie se stavbou a povoleními ohledně stavby domu, vězte, že to není nic proti tomu, co se dělo tehdy. Původně měl snad tento dům stát místo čp. 140 (SM noviny prosinec 2007) v tehdejší ulici Rudé armády, tedy dnešní Vysocké. Sem to však bylo pro stroje z Papcelu užité při stavbě daleko, a proto byla zvolena ul. Bořkovská. Žádost o zapuštěné balkóny tehdejší architekt odmítl. Žádost o sedlovou střechu také s tím, že okolo udělal všechny nové domy s rovnou střechou. Budiž však onomu architektovi ke cti, že se vzepřel soudruhům, kteří nařídili, že dům musí být postaven tzv. Sovětským systémem, tedy jenom ložnice s malým obývákem a společné kuchyně a jídelny se společnými jarmárkami. Konkrétní byty v tomto domě si potom zaměstnanci Papcelu mezi sebou losovali. Ilja Todorov, ml. Foto č. 2 Na stejném místě dnes. Foto č. 3 Nová hádanka. Oznámení Církve československé husitské Ve Sboru Dr. Karla Farského probíhá sběr pro Diakonii Broumov Jaké věci je možné darovat: Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) Domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky vše nepoškozené Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky Obuv veškerou, nepoškozenou Věci, které vzít nemůžeme: Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce (z ekologických důvodů) Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky (ty se transportem znehodnotí) Znečištěný a vlhký textil Oblečení i ostatní předměty přijímáme pouze v pevných igelitových pytlích o hmotnosti maximálně do 10 kg, vždy v úředních hodinách. V jinou dobu jen po předchozí osobní či telefonické domluvě. Žádáme, nenechávejte nám pytle s věcmi na sbírku přede dveřmi! Úřední hodiny na faře CČSH (boční vchod z Družstevní ulice) Pondělí hodin Středa hodin Čtvrtek hodin Nabídka pomoci CČSH v Semilech (lk) CČSH v Semilech poskytuje službu pomoci starším a nemohoucím spoluobčanům (pouze práce nevyžadující odbornou zdravotnickou kvalifikaci). Nabízíme běžný úklid domácnosti, pravidelné úklidy společných prostor v panelových domech, větší úklid domácnosti např. mytí oken, úklid po malování (je třeba domluvit s dostatečným předstihem předem!), dále zajišťujeme donášku nákupů a obědů, doprovod k lékaři a na úřady, obstarání léků a zdravotních pomůcek, pomoc s vyřizováním různých pochůzek a záležitostí např. na úřadech, doprovod na vycházky, dohled během dne atp. Vzhledem k poptávce ze strany občanů nabízíme nově navíc také pomoc osamělým matkám s dětmi. V tomto případě jde o pohlídání dítěte na časově omezenou dobu, pokud si maminka nemocného dítěte potřebuje např. zařídit nákupy, a nemůže nechat dítě samotné doma. Tato služba je bezplatná, určená všem potřebným bez rozdílu vyznání! Kontaktovat nás můžete na telefon: , či na mobil:

20 Strana 20 Semilské noviny ÚNOR 2011 Společenská kronika Naši jubilanti V posledních týdnech oslavili svá životní jubilea tito naši spoluobčané: 80 LET Jeriová Maria ze Semil Podmoklic Kafka Miloslav ze Semil Nováková Marie ze Semil Podmoklic 85 LET Švadlenková Milada ze Semil Podmoklic Zonyga Štěpán ze Semil Narodili se Klára Mazánková v Turnově Manželství uzavřeli René Hladík a Olga Košťálová ve Vysokém nad Jiz. Matěj Grulya a Martina Šulcová v Semilech Tomáš Mrňák a Kristiána Valašteková v Semilech Opustili nás V uplynulém období nás navždy opustili tito naši blízcí, přátelé a spoluobčané: Janina Králová z Podmoklic Eva Šimonová z Podmoklic Vítání občánků Dne 18. února 2011 se v obřadní síni Městského úřadu Semily uskutečnil slavnostní obřad vítání občánků. Naše nejmenší občánky přivítali mezi občany města Semily starosta města Mgr. Jan Farský a radní Vladimír Šimek. Přivítáni byli: Nikol Karadzosová, Jaroslav Koníček, Ester Šimková, Marek Svoboda, Pavlína Piskovská, Michal Šmíd, Adéla Hovadová, Sebastian Franc, Daniela Dohelská, Dominik Kopinec, Kateřina Olšová, Vojtěch Körber, Leona Metelková, Lukáš Kinský, Lucie Vaňková, Elena Samková a Terezie Havrdová. Vzpomínka Něco skončí, život jde dál, krásné vzpomínky zůstávají nám... Dne 8. února 2011 jsme si připomněli nedožitých 81 let paní Zdeňky Motyčkové rozené Jirounkové, která nás opustila před 21 lety. Zároveň dne 8. února 2011 uplynulo 26 let od úmrtí její maminky paní Zdeňky Jirounkové ze Slané Poříčí. S láskou a úctou vzpomínají dcery a vnučky Alena a Zdeňka POZNÁMKA REDAKCE: Ve společenské rubrice jsou uveřejněna pouze ta jubilea, narození, uzavřená manželství a úmrtí semilských občanů, k jejichž zveřejnění byl dán písemný souhlas. SEMILSKÉ NOVINY informační měsíčník občanů Semilska. Vycházejí zpravidla poslední den v měsíci. Vydavatel: město Semily. Rediguje: Renata Coufalová, mobil: , Redakční rada: Bc. Alena Matěchová, Mgr. Miloš Plachta, Bohumil Skalický. Příjem příspěvků a inzerce: Informační centrum Semily (Riegrovo náměstí 68, tel.: ), Městský úřad Semily (sekretariát, telefon: ) a redaktor. Sazba a grafické zpracování: Renata Coufalová. Tisk: Tiskárna Glos Semily, s.r.o., Špidlenova 436, Semily. Registrace: Ministerstvo kultury ČR, MK ČR E ISSN

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 2417/47/15

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 2417/47/15 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 2417/47/15 NEMOVITÉ VĚCI: Spoluvlastnické podíly ve výši 1/12 na pozemcích parcelní čísla 992 a 994/1v katastrálním území Přelouč Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice,

Více

M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014,

M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014, M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a podmínky užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti Zastupitelstvo města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2016/2017 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o přípravě a postupu realizace rekonstrukce mostu přes Jizeru (ev.č. 282-017).

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o přípravě a postupu realizace rekonstrukce mostu přes Jizeru (ev.č. 282-017). Jednání Zastupitelstva města Železný Brod dne: 16.3.2015 Věc: Rekonstrukce mostu Předkládá: Mgr. František Lufinka - starosta Zpracoval: Ing. Daniel Mach Odbor ÚPaRR Žadatel: Projednáno: Předpokládaná

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 10. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor: Město Náměstí 3. května

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7 Přítomni: Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice Zápis č. 7 Haluza Karel, Kloubová Martina, Rathouský Pavel, Marks Marcela, Heřmanský Jan, Kufner Daniel, Šebková Helena,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Nařízení č. 4/2013, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu Rada

Více

Základní škola včera a dnes

Základní škola včera a dnes ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZŠ a MŠ ZAJEČOV Základní škola včera a dnes www.zszajecov.websnadno.cz V 90. letech minulého století vycházely Zaječovské listy a tehdejší pan ředitel RNDr. Radoslav Nop v nich často

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení R/382/2013 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Usnesení R/382/2013 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 31. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (31. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 17.1.2013)

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VII/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Hradec Králové 30. 1. 2012 Dámy a pánové, vážení hosté, začátkem každého roku Vám již tradičně předkládáme informace

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více