Cena města za rok 2010 byla slavnostně předána na městském plese

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cena města za rok 2010 byla slavnostně předána na městském plese"

Transkript

1 Ročník XIX. Číslo 2 Pondělí 28. února 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 7. března 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Následující sčítání je připravováno na březen 2011 rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března Důležitou součástí přípravy na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo zkušební sčítání, které proběhlo v dubnu Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad. Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká pošta, s. p. Kompletní informace naleznete na stránkách Zdroj: Český statistický úřad Cena města za rok 2010 byla slavnostně předána na městském plese Již tradičně se stal Ples města Semily dějištěm slavnostního předávání Ceny města Semily, tentokrát za rok Po Jiřím Kurfiřtovi, který převzal ocenění v loňském roce, přijali cenu z rukou starosty města Mgr. Jana Farského MUDr. Georgios Karadzos, emeritní primář semilské chirurgie a PhDr. Ivo Navrátil, ředitel Státního okresního archivu v Semilech. Foto: Roman Fries. Cena 13 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE VE ČTVRTEK 31. BŘEZNA 2011 Uzávěrka novin 15. den v měsíci do 12 hodin Semilské noviny s vyšší cenou Na svém jednání 24. ledna 2011 Rada města Semily projednala a schválila materiál věnovaný Semilským novinám včetně aktualizace ceníku inzerce, nové podoby Kulturního kalendáře a navýšení prodejní ceny novin. Od tohoto vydání budou proto Semilské noviny stát 13 Kč, a to bez ohledu na počet stran. K poslednímu navýšení ceny novin došlo před čtyřmi lety, kdy byla cena zvýšena z 8 na 10 Kč. Vzhledem k tomu, ze v posledních letech došlo mimo jiné k rozšíření počtu stran měsíčníku z 12 na průměrných 20 stran, přistoupila rada k navýšení ceny z důvodu snahy o dosažení vyvážené ekonomické bilance tohoto periodika. Kulturní kalendář také doznal výrazné proměny. Ne však po stránce obsahové. I nadále přináší svým čtenářům přehled kulturně společenských akcí v Semilech a okolí, tak jak jsme zvyklí, pouze se změnila jeho vnější podoba. Malý formát vystřídal formát A4, shodný s formátem novin. Ceník inzerce byl pro další období potvrzen beze změn, cena inzerce v městském zpravodaji zůstává stejná. Více informací o možnostech inzerce v Semilských novinách a o možnosti předplatného novin naleznete na (red)

2 Strana 2 Semilské noviny ÚNOR 2011 Informace z radnice Zastupitelstvo schválí rozpočet města Semily na březnovém zasedání I přesto, že práce na rozpočtu plně probíhaly od listopadu 2010, nepovedlo se do termínu zastupitelstva, které se ukutečnilo 31. ledna 2011, projednat, připomínkovat, zveřejnit a předložit kompletně zpracovaný rozpočet. Svoji roli sehrál i podzimní termín komunálních voleb, který posunul zahájení projednávání rozpočtů městských organizací a jednotlivých odborů města o měsíc později než v minulých letech. Několik čísel z matriky Celkový počet obyvatel města Semily k z toho mužů z toho žen z toho cizinců celkem (z EU 87, mužů 100, žen 161) Narození v roce chlapci dívky Zemřelí v r muži ženy Počet sňatků: 37 Počet rozvodů: 25 Odstěhovalí ze Semil: 232 Přistěhovalí do Semil: 143 Údaje jsou zatím neoficiální, přesné údaje ČSÚ budou zveřejněny později. Ludmila Schovánková, matrika Tradiční městský trh proběhne v úterý 15. března v ul. Ke Stadionu v Semilech Rada města Semily na svém jednání dne 24. ledna přijala a k dalšímu zpracování doporučila návrh rozpočtu se schodkem 6,2 mil. Kč. Rozpočet počítá se zapojením ekonomické činnosti roku 2010 a Pro informaci uvádím, že stav běžného účtu k činil 18 mil. Kč. Při sestavování rozpočtu jsme se museli mimo jiné vyrovnat s faktem, že v letošním roce dochází ke snížení neinvestičních transferů na výkon státní správy o cca 3 mil. Kč. Celostátně se jedná o o 17 18% snížení, a to na činnost, kterou úřad pro stát vykonává a stát zákonně vyžaduje. V další řadě se snížily dotace do sociální oblasti. Do budoucna musíme počítat s tím, že tento negativní trend bude nadále pokračovat. Celkové příjmy rozpočtu na rok 2011 jsou rozpočtovány ve výši 157 mil. Kč. Z nich představují největší část daňové příjmy ve výši 83 mil. Kč. To je o 4,22 % rozpočtovaných daňových příjmů více, než v roce Byla zapracována úsporná opatření v oblasti snížení běžných výdajů a poníženy investiční výdaje. V návrhu rozpočtu je počítáno se 40 mil. Kč kapitálových výdajů, které představují 26,51 % z celkových výdajů. Rozpracované investiční akce budou dokončeny, z nových byly ponechány podle priorit jen ty s nejvýhodnějším podílem dotací. Jedná se o dokončení akce Čistá Jizera, dokončení Revitalizace centra města, Cyklotrasu Jizera včetně lávky na Ostrov, komunitní kompostárnu, investiční příspěvek nemocnici a zateplení Mateřské školy speciální Na Olešce. Připravený návrh rozpočtu bude nyní projednán finančním výborem města a předložen k připomínkování zastupitelům. S návrhem rozpočtu se veřejnost může seznámit na úřední desce, kde je vyvěšen od 8. února. Ke schválení bude předložen na řádném zastupitelstvu města dne 7. března. Pozdější schválení rozpočtu by městu nemělo přinést žádné komplikace. Do doby jeho schválení jsou potřebné výdaje města a městských organizací hrazeny dle schváleného rozpočtového provizoria. Připravila: Ing. Marcela Volšičková, 1. místostaroska Čistá Jizera pokračuje na jaře Čistá Jizera vstupuje v letošním roce do své poslední fáze. V současné době již probíhají stavební práce v Husově ulici (příprava pro objízdnou trasu, úprava ostrůvku před radnicí a výměna vodovodu), v Bítouchově (kanalizační řad u tenisových kurtů) a na Letné ulice V Lipách. V roce 2011 jsou připraveny k zahájení tyto nové lokality: kompletní Husova ulice včetně rekonstrukce vodovodu, Čapkova ulice a ulice Nad Špejcharem. Dále budou dokončovány finální úpravy komunikací, a to zejména v Bítouchově, v lokalitě Bavlnářská Chuchelská, v lokalitě Letná a v Koštofranské ulici. Zhotovitel stavby nyní aktualizuje harmonogram prací pro rok 2011 tak, aby bylo možné při stavbě kanalizací a rekonstrukcí vodovodů provést v dotčených lokalitách i rekonstrukce plynovodu a konečné úpravy povrchů komunikací. Předpokládané zahájení prací v roce 2011 v jednotlivých lokalitách je závislé na schválení dopravního řešení v průběhu realizace stavby odborem dopravy. Toto se dotýká zejména prací v Husově ulici, kde bude pro automobilovou dopravu úplná uzavírka. Pěší doprava včetně zásobování přilehlých provozoven bude zabezpečena v rámci staveniště, a proto žádáme všechny dotčené o toleranci i jistou míru trpělivosti při řešení případných problémů. Ukončení celé stavby Čisté Jizery se předpokládá do konce září Upřesňující informace o průběhu výstavby budou dále dostupné jak na stránkách hlavního investora Otázka pro... VHS Turnov (www.vhsturnov.cz), tak i v Semilské kabelové televizi, na webových stránkách města i v Semilských novinách. Ladislav Vacátko, technik odboru investic Dnes se ptáme Miroslava Kováře z obvodního stavebního úřadu: Kdo a proč bourá v areálu bývalé TOFY v ul. U Stadionu? Dne vlastník objektu, kterým je společnost A+R s.r.o., z Radonic, ohlásil odstranění průmyslového objektu č.p. 183 v ul. Ke Stadionu, Semily (areál bývalé TOFY). Protože s ohlášením doložil potřebné podklady věci vč. souhlasných stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad vydal dne souhlasné sdělení k odstranění. Ohlášení ani jeho přílohy nespecifikovaly budoucí záměr na pozemku, pouze v textové části se uvádí, že pozemek bude upraven drtí. Vlastník odstraňovaného objektu do dnešního dne neučinil žádné podání u stavebního úřadu, kterým by třeba jen naznačil své záměry na pozemku. K budoucímu využití daného území je třeba poznamenat, že pro území města Semily od platí nový územní plán, který danou lokalitu řeší jako místo pro komerční zařízení s tím, že jinak specifikovaná plocha území, jejíž součástí je i pozemek pod odstraňovaným objektem, musí navíc být podrobněji řešena ověřena územní studií. To znamená, že dokud pro předmětné území nebude platná územní studie, není možno v něm povolit žádnou stavbu.

3 ÚNOR 2011 Semilské noviny Strana 3 Co s sebou přinesl 3. Ples města Semily Sobota 19. února patřila již potřetí v historii města slavnostnímu předávání Ceny města Semily. Tento jedinečný okamžik patřil k jednomu z prvních bodů programu Plesu města Semily, který přilákal do Kulturního centra Golf příznivce společenského tance, dobré hudby a plesové zábavy. Zápis do mateřských škol V úterý 12. dubna 2011 proběhne v době od 8.00 do hodin v mateřských školách v Semilech oficiální zápis dětí pro školní rok 2011/2012. Zápis probíhá současně v těchto mateřských školách v Semilech: MŠ Luční, Semily, Pekárenská 468 MŠ Pod Vartou, Semily, Pod Vartou 609 MŠ waldorfská, Semily, Pod Vartou 609 MŠ speciální, Semily, Na Olešce 433 Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonní zástupci obdrží do 30 dnů. Tento termín zápisu se vztahuje i na případy umístění dítěte v průběhu školního roku (např. od ledna, února ) Z kapacitních důvodů mateřských škol nebude na pozdější žádosti o přijetí dítěte možné brát zřetel. Přijímání dětí probíhá podle kritérií, které stanovuje ředitelka mateřské školy, např. přednostní přijetí dítěte s trvalým pobytem v Semilech. Pokud nebude žádost o přijetí podána ve výše uvedeném termínu, nelze přijetí dítěte do konkrétní mateřské školy zaručit. Upozorňujeme rodiče, kteří podali přihlášku k nástupu dítěte do MŠ od 1. září 2011 předem, že se musí dostavit v den zápisu do vybrané MŠ ještě jednou. Mgr. Kateřina Šromová, odbor školství, kultury a vnejších vztahů Monika Absolonová nejen skvěle zpívala, ale i výborně zatančila. Foto: Roman Fries. Novinky v projektu Vstřícný úřad spokojený občan Mezi oceněné se tentokrát zařadily dvě význačné semilské osobnosti. Tou první se stal emeritní primář a dosavadní lékař semilské chirurgie MUDr. Georgios Karadzos, který obdržel ocenění za celoživotní obětavou práci lékaře chirurgie a zásluhy o rozvoj semilské nemocnice. Kromě své další činnosti již takřka 15 let spoluorganizuje vysoce odborná chirurgická symposia zvaná Harrachovské chirurgické dny, na nichž se scházejí a přednášejí přední čeští i zahraniční odborníci. Druhý oceněný PhDr. Ivo Navrátil získal cenu nejen za celoživotní obětavou práci s mládeží ve skautské organizaci Semily, ale i za zásluhy o kulturní zkrášlení Semil. Ve foyer budovy archivu pořádá koncerty, výstavy, besedy začínajících i pokročilých umělců. Pravou hvězdou večera se dle očekávání stala sympatická Monika Absolonová, která v doprovodu hudební skupiny Family Pavla Nováka, jež po celý večer hrála k tanci i poslechu oblíbené taneční melodie, zazpívala několik písní z českých muzikálů. Na závěr večera pak spolu se svým tanečním partnerem V. Masarykem předvedla vynikající kvik step. Zasloužený potlesk za netradiční vystoupení sklidila i semilská Jizerka pod vedením sbormistryň Nadii Ladkany a Aleny Brádlové. Svým kouzelnickým uměním přítomné potěšil i noblesní kouzelník Magic Rajdl, ředitel Mezinárodního festivalu Ještědský krystal. V pořadí 3. Ples města Semily je za námi a nezbývá než si přát, aby ten příští byl minimálně tak dobrý, jako ten letošní. (red) Pracovníci MěÚ Semily na workshopu v Jičíně. V rámci projektu Vstřícný úřad spokojený občan, registrační číslo CZ.1.04/4.1.01/ , se v Semilech uskutečnil úvodní workshop pro všechny pracovníky Městského úřadu v Semilech, kde byl zástupci města a konzultanta představen projekt, jeho časový rámec a aktivity. Následně se ve dnech v Jičíně konal úvodní dvoudenní workshop (školení) pro pracovníky Městského úřadu v Semilech společně se zástupci městské samosprávy. Oba workshopy zahrnovaly interaktivní vzdělávací moduly v oblastech procesního a strategického řízení a organizace průzkumů a účastnili se jich členové obou týmů interních metodiků (tým metodiků pro procesní řízení, tým metodiků pro strategické řízení; celkem 23 osob). Cílem bylo seznámení účastníků workshopu se základními pojmy, metodami, postupy a zkušenostmi v oblastech strategického a procesního řízení a organizace průzkumů. Další vzdělávací setkání proběhnou v březnu až květnu. Ing. Jana Dvořáková, odbor investic

4 Strana 4 Semilské noviny ÚNOR 2011 Představujeme nové zastupitele Vážení čtenáři, druhým dílem dnes představujeme nově zvolené městské zastupitele. V minulém vydání Semilských novin byli představeni Ing. Tomáš Hyka (ODS), Vladimír Šimek (SNK ED, KDU-ČSL a nezávislí) a Mgr. Denise Koublová (Volba pro Semily). Tentokrát na položené otázky odpovídali Ing. Karel Krejsa (ČSSD), Ing. Marcela Volšičková (Volba pro Semily) a Ing. Tomáš Sábl (Volba pro Semily). Ing. Karel Krejsa radní Česká strana sociálně demokratická 1. Jakým směrem by se podle Vás mělo město Semily nadále ubírat, v čem vidíte jeho skrytý potenciál? Semily by měly pokračovat ve zlepšování všech podmínek pro spokojený život občanů i návštěvníků ve smyslu hesla Semily příjemné místo k životu. Nezbytné je minimálně udržení dobré úrovně mateřských, základních a středních škol, ale i sociálních služeb, domova důchodců i zdravotnictví. V návaznosti na provedené opravy v rámci finančních možností pokračovat koncepčně v úpravách komunikací a objektů města a podporovat i firmy a podnikatele v tomto smyslu. Skrytý potenciál města vidím ve zvýšení počtu návštěvníků a turistů (sportovní hala s ubytováním, krásné okolí, propagace Pecnu, přehlídek a dalších akcí...). 2. Pojmenujte z Vašeho pohledu nejpalčivější problém, který Semily trápí? Největší problém spatřuji v tom, že v Semilech chybí významný zaměstnavatel, který by na sebe nabaloval další podnikatele a firmy, snižoval nezaměstnanost a fakticky přinášel občanům i celému městu peníze. Za nejtěžší úkol proto považuji získání dostatku finančních prostředků pro uskutečňování dobrých záměrů vedení i zastupitelstva našeho města ne nadarmo se říká, že peníze jsou až první v řadě. 3. Které místo v Semilech a v blízkém okolí máte nejraději a proč? Moje nejoblíbenější místa v Semilech a okolí jsou údolí Jizery Riegerova stezka i údolí proti proudu řeky k Jilemnici a Nouzov s krásnými výhledy a přírodou. Doufám, že v blízké době k nim kromě restaurací přibude i upravené centrum. Ing. Marcela Volšičková 1. místostarostka Volba pro Semily 1. Jakým směrem by se podle Vás mělo město Semily nadále ubírat, v čem vidíte jeho skrytý potenciál? Semily by měly více využít své geografické polohy. Máme zde krásnou přírodu a okolí. Měli bychom se více soustředit na rozvoj cestovního ruchu, zvýšit nabídku pěších a cyklistických výletů, zábavy, možností aktivního a pasivního odpočinku. Líbilo by se mi například začít od Ostrova a Jizery, kde by byla hezká plovárna, možnost projet se na lodičkách, večer příležitostně zhlédnout divadlo, poslechnout si hudbu na nádvoří semilského zámku. Doposud jsme se snažili co nevíce využít možnosti zapojení evropských peněz do mnoha stavebních akcí. Nyní je třeba, z mého pohledu, investiční akce zpomalit a soustředit se na péči o to, co již pořízeno máme. Je až podivuhodné, že v tak malém městě žije taková spousta aktivních lidí, kteří jsou schopni uspořádat množství akcí zaměřených na kulturu, umění, sport, vzdělání, zdravotnictví a zdravý životní styl. Toho si vážím a pro další rozvoj města je to velice důležité, protože to jsou pro město oživující a omlazující aktivity. 2. Pojmenujte z Vašeho pohledu nejpalčivější problém, který Semily trápí? Za velký problém považuji snižování počtu pracovních příležitostí, z čehož plyne nízká kupní síla obyvatel města. Projevil se úpadek průmyslových oborů, které dříve živily většinu obyvatel města. Lidé za prací často musí dojíždět nebo se stěhují. Týká se to bohužel i mladých lidí, kteří se po studiích již nevrací domů, protože zde nenajdou uplatnění. Další nevýhodou je špatná dopravní obslužnost, zejména směr na Turnov, Prahu, Hradec Králové. Negativně se projevuje, že město neleží na velké dopravní tepně. Nelze opomenout ani otázku sociálně nepřizpůsobivých občanů, kteří se nezřídka dopouštějí drobné trestné činnosti. Velice často zároveň potýkáme s následky vandalismu, a to i na městském majetku. 3. Které místo v Semilech a v blízkém okolí máte nejraději a proč? Častým cílem mých výletů je hora Kozákov, která je nejvyšším bodem v blízkosti Semil. Nabízí kouzelné rozhledy po širokém okolí. Dále mám ráda romantickou Riegrovu stezku, a to v každém ročním období. Ing. Tomáš Sábl zastupitel Volba pro Semily 1. Jakým směrem by se podle Vás mělo město Semily nadále ubírat, v čem vidíte jeho skrytý potenciál? Vážení spoluobčané, myslím si, že město Semily by mělo využít svého potenciálu v oblasti turistiky, cestovního ruchu a sportu. V našem městě se nachází několik kvalitních sportovišť, která občas zejí prázdnotou. Ať už to je fotbalové hřiště, hala ve sportovním centru nebo golfové hřiště. Mohly by se více využívat a přibýt další. Pro turistiku či cykloturistiku stačí jen dobré informační zázemí. Turistům můžeme nabídnou výhledy do malebného údolí řeky Jizery, nedaleký Český ráj či Krkonoše. Pokud by se nám podařilo tyto dva potenciály města dostatečně naplnit, přilákali bychom sem návštěvníky a vyřešili tak jeden velký problém města - nezaměstnanost. 2. Pojmenujte z Vašeho pohledu nejpalčivější problém, který Semily trápí? Jak jsem již naznačil v předchozí odpovědi, za jeden z největších problémů našeho města považuji nezaměstnanost. Nezaměstnanost v Semilském okrese je jedna z nejnižších v rámci Libereckého kraje a pouze nepatrně se odchyluje od celorepublikového průměru. Ale i přesto jde o velký problém, neboť spousta lidí za prací dojíždí a následně se i ze Semil stěhuje, čímž dochází ke stálému snižování počtu obyvatel a ke zvyšování věkového průměru, neboť odcházejí především mladí lidé. 3. Které místo v Semilech a v blízkém okolí máte nejraději a proč? Když jsem studoval v Hradci Králové, měl jsem dostatečnou možnost poznat život ve větším městě. I přesto, že mě Hradec Králové přirostl k srdci a považuji ho za velice dobře architektonicky navržené město, táhlo mě to zpátky do Semil. Široká škála zeleně, ať už přímo ve městě, nebo v blízkém okolí, je nezapomenutelná. Ještě když jsem bydlel u rodičů, rád jsem sedával před domem a kochal se pohledem na zelené lesy na protějším kopci. Myslím, že právě příroda, kterou tady máme, je něco, co nám může mnoho měst závidět. Za odpovědi zastupitelům děkuje Renata Coufalová

5 ÚNOR 2011 Semilské noviny Strana 5 Informace z radnice Semily se prezentovaly na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2011 Letošní jubilejní 20. ročník prestižního středoevropského veletrhu cestovního ruchu se konal na Výstavišti Praha Holešovice ve dnech souběžně s veletrhy TOP GASTRO a GOLF WORLD PRAGUE. MĚSTO SEMILY, HUSOVA 82, SEMILY vyhlašuje konkurzní řízení na pozici ředitele Mateřské školy Pod Vartou Semily, Pod Vartou 609. Bližší informace na Lhůta pro podání přihlášek do Výstav se účastnili vystavovatelé z celého světa. Česká republika byla zastoupena cestovními kancelářemi, agenturami, hotelovými i lázeňskými komplexy a turistickými informačními centry jednotlivých regionů. Semily se představily společně s Českým rájem v rámci Libereckého kraje. Návštěvníci se zajímali o konkrétní turistické cíle, pořádané kulturní akce (zejména pro děti), cyklovýlety a možnosti ubytování. Oproti loňskému roku počet účastníků veletrhu mírně poklesl. Nerozdalo se tolik propagačních letáků, zájem byl především o upomínkové a dárkové předměty (pohlednice, kalendáře, magnetky aj.) Účast na tomto veletrhu je v dnešní době spíše prestižní záležitostí, proto by Semily neměly ani v příštím roce chybět. Další významný veletrh, kterého se budeme účastnit, proběhne v měsíci březnu v Ostravě. Eva Šaldová, IC Semily Demolice garáží v centru města (oi) Město Semily se již v minulém období rozhodlo zbourat garáže v ulici Bítouchovské. Důvodem je dlouhodobá snaha tyto nekoncepční stavby téměř v centru města odstranit a otevřít zelený prostor Ostrova v návaznosti na Palackého sady. Protože město dosud nevlastní všechny garáže (stále je ale postupně vykupuje), rozhodlo se zbourat alespoň ty, které spolu sousedí (prozatím pouze 3). Při bourání dojde k úpravě stěn sousedních garáží, střechy a provedení základních izolačních opatření. V souvislosti s demolicemi bylo rozhodnuto zbourat i bývalou ubytovnu poblíž geodézie (také bývalá Acra), která je demolována a zároveň užívána bezdomovci a vandaly. Výběrové řízení bylo vypsáno koncem roku Termín pro odevzdání nabídek byl dostatečně dlouhý (1 měsíc), takže zájem projevilo 27 firem. Projektem předpokládaná cena byla 1,3 mil. Kč. Nabídky se pohybovaly od 365 tis. do 1,8 mil Kč. Vítězem se stala firma H-INTES s.r.o. z Mladé Boleslavi, realizace demolice bude dokončena nejpozději na sklonku měsíce června. Pozvánka na... Tibetská vlajka opět zavlaje na semilské radnici Již potřinácté zavlaje 10. března letošního roku na semilské radnici tibetská vlajka. Město Semily tak symbolicky podpoří celosvětovou kampaň pod názvem Vlajka pro Tibet, která vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Tento den si celý demokratický svět připomene 52. výročí povstání proti čínské okupaci ve Lhase, při kterém zemřelo na 80 tisíc Tibeťanů. Tibeťané po šedesáti letech čínské okupace nadále čelí omezování svobody slova, názoru a projevu, omezování pohybu na území Tibetu, svévolnému zatýkání, zadržování a věznění bez udání důvodu a možnosti obhajoby, mučení a nelidskému zacházení ve vězení a to včetně nezletilých vězňů, omezování svobody tisku. Nadále pokračují vlastenecké převýchovné kampaně a kampaně namířené proti dalajlamovi, dochází k výraznému omezování počtů mnichů a mnišek v klášterech a zákazům oslav tradičních tibetských svátků. Velkým problémem zůstává diskriminace Tibeťanů ve všech sférách života a zejména pak masivní přesun čínského obyvatelstva na území Tibetu. V loňském roce kampaň Vlajka pro Tibet podpořilo na 364 českých měst a obcí a Česká republika tak důstojně podpořila boj Tibeťanů za lidská práva. (red) Pozor na podvodníky! Pracovníci společnosti RWE zaznamenali nové pokusy falešných kontrolorů zaměřujících se na seniory. Je zapotřebí vysoké ostražitosti, zejména pokud se tito lidé neprokážou žádným průkazem a domáhají se vstupu do domácnosti, nebo po seniorech žádají rozměnění peněz za údajný přeplatek na energiích. Všichni naši zaměstnanci i případní zaměstnanci našich dodavatelů mají služební průkazy RWE, kterými se musí prokázat, říká Luboš Falhaur, regionální mluvčí společnosti RWE a podotýká, že o návštěvě kontrolorů informuje společnost vždy předem. Zároveň důrazně popírá, že by kontroloři nosili přeplatky v hotovosti, nebo vybírali jakékoliv zálohy či nedoplatky. Přeplatky jsou zasílány na účet či složenkou, naši pracovníci v terénu s hotovostí zásadně nepracují žádné peníze nevyplácejí ani nevybírají podotýká Falhaur. Pravost oprávnění a služebních průkazů RWE je možné kdykoliv ověřit na zákaznické lince Luboš Falhaur, regionální mluvčí RWE

6 Strana 6 Semilské noviny ÚNOR 2011 Město nabízí k prodeji a pronájmu tyto nemovitosti Prodej nemovitostí Město Semily nabízí k prodeji pozemky v ul. Brodská Semily část Podmoklice, lokalita Letná Slap Pozemky pro podnikání Minimální cena: 430 Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji část poz. par. č. 3194/48, 3194/57, 3194/6 pro výstavbu bytového domu o výměře cca m 2 Lokalita: Semily část Podmoklice, ul. Brodská Minimální cena: 460 Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu bytových domů o výměře cca m 2 Lokalita: Řeky, Semily část Podmoklice Minimální cena: 5, Kč + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji část poz. par. č. 1149/1 pro výstavbu polyfunkčního domu o výměře m 2 Lokalita: Semily, Podmoklice, ul. Nádražní Minimální cena: Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů Město Semily nabízí k prodeji část pozemků par. č. 108, 109 a 110/1 pro výstavbu polyfunkčního domu o výměře 330 m 2 Lokalita: Semily, Riegrovo náměstí Minimální cena: Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji část pozemku par. č. 895/2 v k.ú. Semily cca 490 m 2, trvalý travní porost Lokalita: Semily, ul. Brodská, minimální cena: 320 Kč/m 2 KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji pozemek par. č pro výstavbu rodinného domu o výměře 733 m 2 Lokalita: Semily, ul. Mikoláše Alše Minimální cena: 440/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji Dům č.p. 234 o 2 bytových jednotkách (1 b.j. je volná) v ul. Pekárenská Minimální cena: 1, Kč KONTAKT: Tel.: , Pronájem nemovitostí Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 83,22 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily Podmoklice Minimální nájemné: 49,66 Kč / m 2 / měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo , Město Semily nabízí k pronájmu prodejní stánky/buňky na autobusovém nádraží v Semilech {1 prodejní stánek o výměře 12 m 2 a dále 6 prodejních stánků o výměře 7 m 2 (stánky jsou spojeny, ale je možno je užívat samostatně} Lokalita: Semily, Vinice (celkem 10 pozemků) Minimální cena: 440/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů o výměře 6865 m 2 Lokalita: Semily, Nad Školami (nad ředitelstvím Policie ČR předpoklad 5 RD) Minimální cena: 330/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , stánek o rozměru 12 m 2 minimálně Kč 1230 / měsíc + záloha na elektřinu (100 Kč /měsíc) stánek o rozměru 7 m 2 minimálně Kč 707 / měsíc + záloha na elektřinu (100 Kč /měsíc), nájemné bude od r každoročně valorizováno o míru inflace dle ČSÚ Bližší informace: tel ,

7 ÚNOR 2011 Semilské noviny Strana 7 Dopravní nehody Ve služebním obvodu OOP Semily bylo v lednu vyšetřováno 10 dopravních nehod, při kterých bylo 5 osob lehce zraněno. Žádná nehoda nebyla zaviněna pod vlivem alkoholu. U jednoho řidiče bylo zjištěno požití návykových látek. Hmotné škody byly odhadnuty na 415 tisíc korun. 6 nehod způsobila nepřiměřená rychlost jízdy a po dvou nehodách nesprávný způsob jízdy a nedání přednosti v jízdě. K 6 nehodám došlo v obcích a ke 4 nehodám mimo obce. 7 nehod se stalo na silnicích II. třídy, 3 nehody na silnicích III. třídy Hasičská kronika V měsíci lednu 2011 zasahovaly jednotky Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje územního odboru Semily (HZS LK ÚO Semily) a jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí u 50 událostí, ke kterým došlo na území okresu Semily. Z uvedeného počtu 50 událostí, které jsou evidovány HZS LK ÚO Semily, likvidovaly jednotky požární ochrany 8 požárů, 26 dopravních nehod a 16 případů technické pomoci. K nejzávažnější lednové nehodě (ani ne tak následky, jako chováním řidiče) došlo ve čtvrtek 13. ledna přímo v Semilech, na silnici II. třídy (křižovatka ulic 3. května a Jiráskova). Dvacetiletý řidič jel se svým osobním automobilem ŠKODA Felicia ve směru od nemocnice do centra. Před křižovatkou nejprve zastavil, po chvíli se ale rozhodl odbočit vlevo do ul. Jiráskova. Ve zpětném zrcátku uviděl, že se k němu blíží nějaké vozidlo, a aby mu uhnul, začal rychle odbočovat. Nákladní automobil MERCEDES- BENZ Sprinter byl ale už příliš blízko a i když jeho sedmapadesátiletý řidič začal houkat a uhýbat co nejvíce vlevo, střetnutí se mu již nepodařilo zabránit. Přímo v křižovatce došlo k bočnímu nárazu, po kterém obě vozidla skončila mimo vozovku a řidič felicie se lehce zranil. Policisté po příjezdu na místo nehody zjistili, že ani jeden z řidičů nebyl pod vlivem alkoholu. Test na drogy byl ale u řidiče felicie pozitivní, s indikací návykové látky Cannabis. Sám řidič přiznal vykouření půl cigarety marihuany před jízdou. Dále bylo zjištěno, že má až do listopadu letošního roku vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Dopustil se tak trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za který mu hrozí mimo jiné i trest odnětí svobody až na 3 roky. Zda bude požití drogy posouzeno jako přestupek nebo trestný čin, bude rozhodnuto až na základě znaleckého posudku soudního znalce. Řízení motorového vozidla v době, kdy má řidič vysloven zákaz činnosti je častým nešvarem, Foto: DI Semily. najdou se dokonce i takoví řidiči, kteří jej porušují i opakovaně. Protože jde o hrubou nekázeň s ignorováním rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, nemůže ten, kdo se takto nepřípustně chová počítat s nějakou shovívavostí. Zákaz řízení se ukládá za závažné přestupky nebo trestné činy v dopravě, kdy je z důvodu ochrany ostatních účastníků silničního provozu nutné na určitou dobu dotyčného ze silničního provozu, co by řidiče, vyřadit. Co se týká řízení vozidla pod vlivem návykových látek je samostatnou kapitolou, o které zase někdy jindy. komisař Bc. Milan Čermák, vedoucí DI Semily Ze zápisníku městské policie Přesto, že veřejnost je o událostech (o nichž se v minulých dnech v souvislosti s bezpečností ve městě mluvilo) již informována, nebude na škodu si některé události připomenout a zmínit detaily, které možná veřejnosti známy až tolik nejsou. Vraťme se ale na počátek. Městská policie Semily byla zřízena v roce V té době jsme, my strážníci, měli jako možná jedni z mála to štěstí, že naše činnost začala velmi dobrými vztahy s Policií ČR. Nejblíže jsme měli vždy k obvodnímu oddělení, se kterým spolupracujeme na velmi dobré úrovni dodnes. Výměna informací je na denním pořádku a společně se setkáváme také v terénu, zpravidla na preventivních akcích. Včasné Foto: archiv HZS. předávání informací také vedlo k rychlému odhalení osoby, podezřelé z vloupání do některých objektů v Semilech, ke kterým došlo v druhé polovině měsíce ledna letošního roku. Svoji roli v případu sehrál i kamerový systém, z jehož záznamů vzešel popis pachatele a bezpochyby i hlídka městské policie, která v pondělí, , krátce před polednem kontrolovala osobu, která popisu pachatele odpovídala. Po několika minutách se ukázalo, že úkony strážníků vedly k odhalení pachatele. Pokud se budeme zabývat bezpečností v Semilech, začátek roku byl velmi rušný. Na přelomu měsíce ledna a února došlo k několika přepadením žen, které se v inkriminované době pohybovaly K poslednímu lednovému požáru a zároveň k požáru s největší způsobenou škodou došlo dne 31. ledna 2011 v Levínské Olešnici. Ve hodin přijalo operační středisko hasičů Libereckého kraje ohlášení požáru střechy rodinného domu v Levínské Olešnici. Na místo byli vysláni profesionální hasiči z Jilemnice, profesionálové z Královéhradeckého kraje ze stanice Nová Paka spolu s dobrovolnými hasiči obcí Levínská Olešnice a Studenec se čtyřmi cisternovými vozy a dvěma dopravními automobily. V době příjezdu první jednotky na místo události již byla téměř celá střecha zasažena požárem. Požár začali hasiči likvidovat dvěma vodními proudy. Po příjezdu dalších jednotek byl nasazen další vodní proud a přetlaková ventilace, která odvětrávala kouř a zplodiny hoření z domu. Požár střechy a podkroví domu se podařilo dostat pod kontrolu ve hodin. Poté hasiči rozebírali střešní konstrukce, vynášeli z domu cenné předměty a dohašovali skrytá ohniska požáru. Požár se podařilo uhasit krátce po půlnoci. Na místě byla ponechána místní dobrovolná jednotka, která prováděla do ranních hodin dohled. Jako nejpravděpodobnější příčina vzniku požáru se jeví závada na kamnech na tuhá paliva. Závada na elektroinstalaci byla vyloučena. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Prvotní odhad škody činí 1 milion korun. Uchránit s podařilo majetek ve stejné hodnotě. mjr. Bc. Petr Kousal, vrchní komisař vedoucí odd. prevence bez doprovodu na odlehlém místě. Pachatel si pro své jednání vybral odpolední až večerní čas a málo frekventovaná místa. I při těchto událostech obě složky, MP Semily a Policie ČR, úzce spolupracovaly. Městská policie operativně posílila hlídkovou činnost ve městě, kamerový systém byl využíván výhradně za účelem monitorování osob, které odpovídaly popisu pachatele. Zvýšené nasazení přineslo své plody - policie pachatele dopadla v prvním únorovém týdnu. Přeji našim občanům, aby k takovým událostem nedocházelo a cítili se bezpečně. Pokud se tak stane, přeji nám (MP Semily) a Policii ČR, abychom byli stejně úspěšní, jako tomu bylo v těchto případech. Václav Baudys, MP

Masopustní rej okouzlil malé i velké

Masopustní rej okouzlil malé i velké Ročník XIX. Číslo 3 Čtvrtek 31. března 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 11. dubna 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

Více

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům Ročník XVIII. Číslo 6 Středa 30. června 2010 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Jak jsme volili... 4 Provoz nemocnice o prázdninách... 10 Rozhovor s Václavem Brádlem... 12

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech Ročník xx. Číslo 1 Leden 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Semilské noviny slaví své dvacetiny Kdo by si pomyslel, že Semilské noviny již tak brzo oslaví dvě desetiletí od doby, kdy prvně přinesly

Více

Malíři Pojizeří vystavují v galerii

Malíři Pojizeří vystavují v galerii Ročník xx. Číslo 2 Únor 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Tříkrálová sbírka 2012 I letos se rozběhlo po Semilech množství malých králů. Lidové zvyky doprovázející liturgické církevní oslavy narození

Více

MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové

MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové Ročník xx. Číslo 3 Březen 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Poděkování Dagmar Havlové Starosta města obdržel v závěru měsíce ledna dopis paní Dagmar Havlové, v němž bývalá první dáma vyjádřila své

Více

Plesová sezóna je v plném proudu

Plesová sezóna je v plném proudu Ročník XXI. Číslo 2 Únor 2013 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Pro čtenáře... Vážení čtenáři, i v tomto vydání Semilských novin pokračujeme ve snaze udělat pro vás noviny pestřejší a zajímavější.

Více

Březnové zastupitelstvo přineslo změny ve vedení města Semily

Březnové zastupitelstvo přineslo změny ve vedení města Semily Ročník XXIII. Číslo 4 Duben 2015 Informační měsíčník občanů Semilska Březnové zastupitelstvo přineslo změny ve vedení města Semily Cena 13 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO SEMILSKÝCH NOVIN VYCHÁZÍ 4. KVĚTNA 2015 Uzávěrka

Více

Nemocnice v Semilech slavnostně otevřela první nemocniční lékárnu s 24-hodinovou recepcí

Nemocnice v Semilech slavnostně otevřela první nemocniční lékárnu s 24-hodinovou recepcí Ročník XXII. Číslo 2 Únor 2014 Informační měsíčník občanů Semilska Nemocnice v Semilech slavnostně otevřela první nemocniční lékárnu s 24-hodinovou recepcí Dobrá zpráva pro pacienty semilské nemocnice:

Více

Byli jsme v kraji Nikoly Šuhaje

Byli jsme v kraji Nikoly Šuhaje Ročník xx. Číslo 9 Září 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Byli jsme v kraji Nikoly Šuhaje Počátkem srpna se uskutečnil zájezd ze Semil do Koločavy, malebného městečka v Zakarpatí na Ukrajině. Koločava

Více

Masopustní veselí očarovalo malé i velké

Masopustní veselí očarovalo malé i velké Ročník XXII. Číslo 4 Duben 2014 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Statistika tvrdí: Častěji se rodí holčičky (red) Vážení čtenáři, každoročně vám na stránkách Semilských novin přinášíme stručný

Více

Čestné občanství města pro tři pedagogy

Čestné občanství města pro tři pedagogy Ročník XIII. číslo 4 (162) Sobota 30. dubna 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31. KVĚTNA Uzávěrka: 23. května DRAŽBA NEMOVITOSTÍ 20. KVĚTNA V SEMILECH Informace

Více

Ročník XII. číslo 4 (150) Pátek 30. dubna 2004. Myšlenka měsíce. Informační měsíčník občanů Semilska PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 28.

Ročník XII. číslo 4 (150) Pátek 30. dubna 2004. Myšlenka měsíce. Informační měsíčník občanů Semilska PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 28. Ročník XII. číslo 4 (150) Pátek 30. dubna 2004 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 28. KVĚTNA Uzávěrka: 21. května Paroháči všech zemí, spojte se! Českou republiku

Více

Miliardový projekt Čistá Jizera dokončen

Miliardový projekt Čistá Jizera dokončen Ročník XIX. Číslo 9 Pátek 30. září 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 31. října od 17 hod. v divadelním sále budovy radnice Z deníku paralelního

Více

Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli

Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli Ročník XXI. Číslo 12 Prosinec 2013 Informační měsíčník občanů Semilska Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli První adventní neděle 1. prosince bude v Semilech po roce opět

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Ilustrační foto z výstavy k 15. výročí založení Waldorfské školy v Semilech. Foto R. Fries

Informační měsíčník občanů Semilska. Ilustrační foto z výstavy k 15. výročí založení Waldorfské školy v Semilech. Foto R. Fries Ročník XV. číslo 10 Čtvrtek 1. listopadu 2007 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání RM a ZM... 4 Pár slov o mateřských školách... 10 Setkání s osobností:

Více

Děti v knihovně pátraly po ztracené knize

Děti v knihovně pátraly po ztracené knize Ročník XXII. Číslo 5 Květen 2014 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Úřad práce bude v květnu přestěhován do budovy zámku Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Semilech (Bořkovská 572) oznamuje,

Více

Setkání parohatých měst bylo příjemné

Setkání parohatých měst bylo příjemné Ročník XII. číslo 6 (152) Středa 30. června 2004 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31.SRPNA Uzávěrka: 20. srpna V rámci galavečera při květnovém setkání Parohatá

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Týden pro Zemi 2012. Ze mě je země? aneb žížalení je letošním mottem programu Týdne pro Zemi v Jílovecké ulici.

Informační měsíčník občanů Semilska. Týden pro Zemi 2012. Ze mě je země? aneb žížalení je letošním mottem programu Týdne pro Zemi v Jílovecké ulici. Ročník xx. Číslo 4 Duben 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Farmářské trhy se po roce opět vrací (red) S příchodem jara se do Semil opět vrací oblíbené farmářské a řemeslné trhy. První z nich se

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Vděk za obnovenou krásu Koštofranku

Vděk za obnovenou krásu Koštofranku Ročník XIII. číslo 12 (170) Pátek 30. prosince 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 7 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO SEMILSKÝCH NOVIN VYJDE V ÚTERÝ 31. LEDNA 2006 Uzávěrka: 23. ledna 2006 Tichá krása. Koštofrank,

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

Riegrova turistická chata na Kozákově opět slouží

Riegrova turistická chata na Kozákově opět slouží Ročník XI. číslo 12 (146) Úterý 23. prosince 2003 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 7, Kč DNES 12 STRAN CENA 7, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V SOBOTU 31. ledna 2004 Uzávěrka: 22. ledna Riegrova turistická

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

Tři trumfy Jizerky: Zahradníkovy koledy, křest CD a Pavlicova Missa brevis

Tři trumfy Jizerky: Zahradníkovy koledy, křest CD a Pavlicova Missa brevis Ročník XVI. číslo 11 Středa 31. prosince 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Cena města poprvé... 3 Tradice sklářství na Liberecku a ve Weißwasseru... 7 PaedDr. V. Daníček...

Více

Dobrovolní hasiči slavili 150 let sboru Spanilou jízdou

Dobrovolní hasiči slavili 150 let sboru Spanilou jízdou Ročník XXII. Číslo 6 Červen 2014 Informační měsíčník občanů Semilska Dobrovolní hasiči slavili 150 let sboru Spanilou jízdou Cena 13 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYCHÁZÍ 1. ČERVENCE 2014 Uzávěrka novin 15. června do

Více

Hejtman Martin Půta na návštěvě v Semilech

Hejtman Martin Půta na návštěvě v Semilech Ročník XXI. Číslo 5 Květen 2013 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Semilské kulturní léto Spolu s nastupujícím slunečným počasím se o slovo pomalu začíná hlásit léto. Jaké bude? Už nyní můžeme

Více

RADNICE. Číslo 02/2011. Vychází 28. února. v dobrém, vysvětluje. Celý život se zajímá o dění. ČCE Zdeněk Hojný. Diakonie zúčastnili zástupci měs-

RADNICE. Číslo 02/2011. Vychází 28. února. v dobrém, vysvětluje. Celý život se zajímá o dění. ČCE Zdeněk Hojný. Diakonie zúčastnili zástupci měs- NOVINY RADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ Jednou z prvních aktivit nového vedení města je založení komise rady města pro cestovní ruch. Podobná komise tu v minulých letech

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více