(1) Rozsah rezervací je vymezen: a) pro historická jádra měst:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(1) Rozsah rezervací je vymezen: a) pro historická jádra měst:"

Transkript

1 16 417/87-VI/1 Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 21. prosince 1987 o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, souboru technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomučan a archeologických lokalit Libodřický mohylník, Slavníkovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré Zámky u Líšně a Břeclav- Pohansko za památkové rezervace Ministerstvo kultury České socialistické republiky v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a po projednání s příslušnými krajskými národními výbory podle 4 odstavce 1 zákona číslo 22/1958 Sb., o kulturních památkách, stanoví: 1 Historická jádra měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obec Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, soubor technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomučan a archeologické lokality Libodřický mohylník, Slavníkovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré Zámky u Líšně a Břeclav-Pohansko (dále jen "lokality") se prohlašují za památkové rezervace. 2 Účelem prohlášení lokalit uvedených v 1 za památkové rezervace (dále jen "rezervace") je zabezpečit zvýšenou ochranu významným historickým urbanistickým celkům a dokladům lidské činnosti, zajistit potřebnou péči o jejich zachování, obnovu a prezentaci, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským a hospodářským potřebám socialistické společnosti. 3 (1) Rozsah rezervací je vymezen: a) pro historická jádra měst: Kutná Hora, okres Kutná Hora v příloze I. Český Krumlov, okres Český Krumlov v příloze II. Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec v příloze III. Slavonice, okres Jindřichův Hradec v příloze IV. Tábor, okres Tábor v příloze V. Žatec, okres Louny v příloze VI. Hradec Králové, okres Hradec Králové v příloze VII. Jičín, okres Jičín v příloze VIII. Josefov, okres Náchod v příloze IX. Litomyšl, okres Svitavy v příloze X. Pardubice, okres Pardubice v příloze XI. Znojmo, okres Znojmo v příloze XII. Nový Jičín, okres Nový Jičín v příloze XIII. Olomouc, okres Olomouc v příloze XIV. b) pro obec Kuks s přilehlým komplexem býv. hospitálu a souborem plastik

2 v Betlémě, okres Trutnov c) pro soubor technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomučan okresy Brno-venkov, Blansko d) pro archeologické lokality: Libodřický mohylník, okres Kolín Slavníkovská Libice, okres Nymburk Třísov, okres Český Krumlov Tašovice, okres Karlovy Vary Bílina, okres Teplice České Lhotice, okres Chrudim Staré zámky u Líšně, okres Brno-město Břeclav-Pohansko, okres Břeclav 4 v příloze XV. v příloze XVI. v příloze XVII. v příloze XVIII. v příloze XIX. v příloze XX. v příloze XXI. v příloze XXII. v příloze XXIII. v příloze XXIV. (1) Předmětem státní památkové péče v historických jádrech měst, v obci Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě a souboru technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomučan, prohlášených za rezervace, jsou: a) historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry včetně povrchu komunikací, plochy zvýšené ochrany, ostatní chráněné plochy a podzemní prostory, b) hlavní městské dominanty v dálkových i blízkých pohledech, c) vybrané nemovité kulturní památky uvedené v přílohách I. -XVI./A tohoto výnosu, d) nemovité kulturní památky uvedené v přílohách I - XVI./B tohoto výnosu, e) ostatní objekty, soubory a prostory, dotvářející prostředí rezervace, u kterých z hlediska zájmů státní památkové péče lze závažné, podstatně měnící úpravy provádět pouze po dohodě s orgány státní památkové péče, f) veřejná zeleň. (2) Archeologické lokality, prohlášené za památkové rezervace a vymezené v přílohách XVII. - XXIV. tohoto výnosu jsou předmětem státní památkové péče jako celek. (3) Obvody rezervací a chráněné památkové objekty v rezervacích se vyznačí při pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace podle zvláštních předpisů. 1) Zaznamenají se také v mapových a evidenčních operátech. 5 (1) Pro stavební činnost v historických jádrech měst, obci Kuksu s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě a souboru technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomučan, prohlášených za rezervace, se stanoví tyto podmínky: a) veškeré úpravy nemovitých kulturních památek i jejich souborů musejí být řešeny a prováděny se zřetelem k trvalému zabezpečení jejich existence, hmotné podstaty, k jejich přiměřenému využití a dalšímu zhodnocování jejich výtvarných a dokumentárních funkcí, b) úpravy terénní i sadové, stavby dopravní, vodohospodářské, energetické i podzemní a inženýrské sítě musejí být prováděny s ohledem na památkovou hodnotu objektů a území, c) při nové výstavbě a při vnějších úpravách nechráněných objektů je třeba dbát architektonických vztahů ke kulturním památkám a jejich souborům, navazovat na jejich objemovou a prostorovou

3 skladbu i prostředí a dotvářet jejich celky přiměřenými prostředky současné architektonické tvorby, d) všechny úpravy městských prostorů, zejména úpravy fasád, povrchů komunikací, veřejné osvětlení i reklamní zařízení, musí být v souladu s historickým prostředím rezervací, e) stavebně technické práce musejí směřovat k obnově a funkčnímu zhodnocení hlavních historických prostorů, památkových souborů a objektů, zároveň s odstraňováním nevhodné vnitroblokové zástavby, f) při stavebně udržovacích pracích je třeba soustředit pozornost především na zabezpečení technického stavu památkových objektů tak, aby byly uchráněny před dalším chátráním do doby, než bude přikročeno k jejich obnově, g) při plánování údržby a investic na obnovu města musí být věnována prvořadá pozornost ochraně památkových objektů v rezervacích, dbáno, aby nedocházelo ke zvyšování nákladů a kulturním i ekonomickým ztrátám zanedbáním jejich řádné údržby, h) hlášení o veškerých výkopových pracích na území rezervace musí být nejméně tři dny před zahájením doručeno okresnímu národnímu výboru, příslušnému podle lokality uvedené v 1 (dále jen "příslušný národní výbor"), jako orgánu státní památkové péče. (2) Činnosti uvedené v odstavci 1 pod písmeny a) až f) mohou být prováděny jen v dohodě, popřípadě se souhlasem příslušného národního výboru, jako orgánu státní památkové péče, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů. 2) (3) Pro činnost v archeologických lokalitách, prohlášených za rezervace, se stanoví tyto podmínky: a) ve vymezeném území není dovoleno: - jakkoli měnit dochovanou konfiguraci terénu a jeho kulturu, - provádět stavební činnost jakéhokoli druhu, zejména na stavby rekreačních chat a technických zařízení, zřizovat nové cesty, stavět ploty, měnit přírodní a krajinný ráz rezervace a jakkoli jej poškozovat, - těžit a vybírat hlínu, písek, zeminu, štěrk, kopat jámy, zákopy, sondy, lámat kámen, dolovat, dobývat pařezy, sázet stromy, orat, - ukládat odpady nebo jiný materiál a znečišťovat tak rezervaci; b) veškerou činnost, prováděnou na území rezervací, která není uvedena pod bodem a), je nutno projednat s příslušným národním výborem. 6 Tento výnos je uložen u ministerstva kultury České socialistické republiky, u Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze, u krajských národních výborů, u krajských středisek státní památkové péče a ochrany přírody a u okresních národních výborů příslušných podle územního vymezení rezervací. 7 Zrušují se: 1. Výnos MŠK čj /61-V/2 o prohlášení městské památkové rezervace v Kutné Hoře, Táboře, Jindřichově Hradci, Slavonicích a Žatci a zřízení archeologické památkové rezervace Slavníkovská Libice (publ. Ú. l. částka 43/1961), 2. Výnos MŠK čj /1961-V/2 o prohlášení státní archeologické rezervace Třísov (publ. Věstník MŠK - sešit 4/1961),

4 3. Výnos MŠK čj. 4162/62-V/2 o zřízení městské památkové rezervace v Hradci Králové (publ. Věstník MŠK - sešit 10/1962), 4. Výnos MŠK čj /63-V/2 o zřízení městské památkové rezervace v Českém Krumlově (publ. Věstník MŠK - sešit 20/1963), 5. Výnos MŠK čj /1965-V/2 o zřízení státní archeologické rezervace České Lhotice, okres Chrudim, 6. Výnos MŠK čj /1964-V/2 o zřízení městské památkové rezervace v Pardubicích, 7. Výnos MŠK čj /65-V/2 o zřízení státní archeologické rezervace Břeclav-Pohansko, 8. Výnos MŠK čj /1965-V/2 o zřízení městské památkové rezervace v Litomyšli, 9. Výnos MŠK čj /66-V/2 o zřízení státní archeologické rezervace Bílina, 10. Výnos MŠK čj /66-V/2 o zřízení státní archeologické rezervace Staré Zámky u Líšně, 11. Výnos MŠK čj /66-V/2 o zřízení státní archeologické rezervace Tašovice, 12. Výnos MŠK čj /66-V/2 o zřízení státní archeologické rezervace Libodřický mohylník, 13. Výnos MKI čj. 4762/67-II/2 o zřízení městské památkové rezervace v Novém Jičíně, 14. Výnos MKI čj. 1476/67-II/2, o zřízení městské památkové rezervace v Jičíně, 15. Výnos ministra kultury ČSR čj. 2523/71-II/2 o prohlášení Staré Huti v Josefském údolí u Olomučan za památkovou rezervaci (publ. Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 2/1971), 16. Výnos ministra kultury ČSR čj. 4903/71-II/2 o prohlášení historického jádra města Josefova (dnešní Jaroměř II( za památkovou rezervaci (publ. Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 5/1971), 17. Výnos ministra kultury ČSR čj. 6585/71-II/2 o prohlášení obce Kuksu s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě za památkovou rezervaci (publ. Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 6/1971), 18. Výnos ministra kultury ČSR čj. 3038/71-II/2 o prohlášení historického jádra města Znojma za památkovou rezervaci (publ. Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 7/1971), 19. Výnos ministra kultury ČSR čj. 6489/71-II/2 o prohlášení historického jádra města Olomouce za památkovou rezervaci (publ. Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 9/1971). 8 Tento výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů. Ministr: Doc. ing. Kymlička, CSC. v. r. Příl.I Kutná Hora Prohlášením historického jádra města Kutné Hory za památkovou rezervaci se zabezpečuje zvýšená ochrana tomuto ojediněle dochovanému příkladu atypického urbanistického řešení středověkého horního města, svým hospodářským významem

5 souměřitelného s Prahou, které na svém území zahrnuje evropsky významné díla monumentální gotické architektury i vynikající příklady měšťanského domu. Rozsah památkové rezervace v Kutné Hoře je vymezen hranicí, která začíná na nároží ulic Husovy a v Mišpulkách, běží po vnější straně bývalého městského příkopu parcelami č. 739/1, 740/1, 740/2, 771/4, 771/6 až k vyústění ulice České, dále jde po severním okraji parcel 773/1 a 773/2 až k domu čp. 24 v ulici Hloušecké; běží pak ulicí Pod valy, Na příkopě, Antonína Zápotockého, Rudní a Sokolovskou k východu, ulicí U nádraží pak k jihu, k západu odtud městskými sady, Žižkovou branou k Vrchlici a po ní až po parcelu č. 692/I, po jejímž okraji jde vzhůru k opěrné zdi chrámu svaté Barbory, kterou sleduje do Táborské třídy a po ní se vrací k Husově ulici. Podrobně je rozsah rezervace vyznačen v plánu, který je uložen u Městského národního výboru v Kutné Hoře, Okresního národního výboru v Kutné Hoře, Krajského národního výboru v Prazea u Střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Praze, u nichž lze do plánu nahlédnout. Kutná Hora Příloha I/A Vybrané nemovité kulturní památky 1. pás gotického městského opevnění 2. Vlašský dvůr, čp Hrádek, čp chrám sv. Barbory 5. kostel sv. Jakuba 6. kostel Matky Boží 7. kostel sv. Jana Nepomuckého 8. býv. kaple Božího těla 9. býv. jezuitská kolej, čp býv. klášter Voršilek, čp Arciděkanský úřad, čp Kamenný dům, čp býv. kostel sv. Bartoloměje a špitál čp býv. kaple sv. Trojice 15. Tylův památník a obytný dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp. 154

6 37. dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp. 376 a 376-a 52. dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp. Ž dům čp. Ž kamenná kašna 59. morový sloup Kutná Hora Příloha I/B Nemovité kulturní památky 1. Kaple Srdce Páně při býv. klášteře Voršilek 2. Českobratrský evangelický sbor 3. budova Okresního soudu čp dům čp. 2 4a. dům čp. 3 4b. dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp. 95

7 33. dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp. 490

8 99. dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp dům čp. V-32 (Pod Barborou) 109. dům čp. V-33 (Pod Barborou) 110. dům čp. V5-35 (Pod Barborou) 111. dům čp. V-36 (Pod Barborou) 112. dům čp. V-39 (Pod Hrádkem) 113. dům čp. V-40 (Pod Hrádkem) 114. opěrné a ohradní zdi 115. socha sv. Anny na Anenském náměstí Příl.II Český Krumlov Prohlášením historického jádra města Českého Krumlova za památkovou rezervaci se zabezpečuje zvýšená ochrana souboru středověkého města s mimořádně dochovanými středověkými a renesančními domy i s řadou významných monumentálních budov s unikátním areálem zámku. Celý dochovaný soubor tvoří mimořádně hodnotný a působivý doklad sociálního a kulturního života společnosti od středověku do současnosti. Rozsah památkové rezervace v Českém Krumlově je vymezen hranicí, která vede na severní straně města od křižovatky u Vošahlíkova mlýna Chvalšinskou silnicí, dále po severní straně Chvalšinského potoka, za jeho ohbím přechází západním směrem strání k severnímu nároží jízdárny a pokračuje cestou po obvodu zámeckého parku k jižnímu nároží a dále cestou po jižní straně parku, kde pokračuje cestou na Plešivecké předměstí, a pak po zadní hranici zahrad od čp. Plešivec 25 až k čp. 41. Sestupuje po schodech k nábřeží do středu Kájovského mostu a dále středem řeky proti proudu. Láme se směrem severovýchodním, prochází mezi čp. Horní Brána 33 a 37 a 32 a 34 na obchvatovou komunikaci, za které přechází za čp. 2 do středu řeky k mostu a křižovatce u Vošahlíkova mlýna, kde se obvod uzavírá. Podrobně je rozsah rezervace vyznačen v plánu, který je uložen u městského národního výboru v Českém Krumlově, u Okresního národního výboru v Českém Krumlově, u Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích a u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích, u nichž lze do plánu nahlédnout. Český Krumlov Příloha II/A Vybrané nemovité kulturní památky 1. Zámek se zahradou 2. Kostel sv. Víta 3. Vnitřní hradba opevnění 4. Vnější hradba opevnění 5. Sloup P. Marie

9 Město: 6. Radnice čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Zlatokorunský dům čp. 12, Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp. 18, Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Krčínův dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Býv. městský pivovar čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Zbrojnice čp Dům čp Dům čp Dům čp. 93

10 70. Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp. 152, Muzeum 89. Býv. divadlo čp Hotel Růže čp Prelatura čp Dům čp Kaplanka čp Dům čp Dům čp Dům čp. 169 Latrán: 97. Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp. 6, býv. kostel sv. Jošta 101. Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp. 27, býv. zbrojnice 113. Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Klášter minoritů a bekyň s kostelem čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Býv. klášter klarisek čp Dům čp Dům čp Dvorní trakt domu čp Hotel Vídeň čp Dům čp. 78

11 133. Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Českobudějovická brána čp Dům čp. 105 Plešivec: 141. Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp. 41 Horní Brána: 149. Dům čp. 25 Český Krumlov Příloha II/B Nemovité kulturní památky 1. Lazebnický most s plastikami 2. Most u Budějovické brány s plastikami 3. Most u Muzea 4. Kašny ve městě 5. Kašny na Latráně 6. Socha sv. Jana Nepomuckého u mostu na Plešivec 7. Kaple u mostu u Muzea Město: 8. Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp. 112

12 33. Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp. 144, Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp. 170 Latrán: 59. Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Býv. špitál sv. Jošta čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp. 148, Vošahlíkův mlýn 91. Dům čp. 181 Plešivec: 92. Dům čp. 3

13 93. Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp. 39 Horní Brána: 100. Nová hospoda čp Dům čp. 26, Dům čp Dům čp Dům čp. 30 Příl.III Jindřichův Hradec Prohlášením historického jádra města Jindřichova Hradce za památkovou rezervaci se zabezpečuje zvýšená ochrana tomuto hodnotnému urbanistickému celku, který zahrnuje významný, v původním rozvrhu dochovaný, městský celek s řadou monumentálních budov a umělecky i urbanisticky cenných městských domů a rozsáhlý areál zámku, prvořadé památkové i architektonické hodnoty. Hranice rezervace je vedena na severní straně msta podél Husových sadů a po vnějším obvodu opevnění k Vajgaru a podél jeho břehu a Vajgarského mostu, přechází Jungmannovu ulici a po jihovýchodním břehu malého Vajgaru a zájezku k ústí do Nežárky. Po západním břehu Nežárky vede hranice k severozápadnímu okraji městského opevnění a podél čp. 114 a 113 zpět k Husovým sadům. Podrobně je rozsah rezervace vyznačen v plánu, který je uložen u Městského národního výboru v Jindřichově Hradci, u Okresního národního výboru v Jindřichově Hradci, u Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích a u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích, u nichž lze do plánu nahlédnout. Jindřichův Hradec Příloha III/A Vybrané nemovité kulturní památky 1. Hradební pás s bránou, věžemi, hradbami, parkány, příkopy 2. Vajgarský most 3. Hráz, jez a zájezek Vajgaru 4. Zámek s hospodářským příslušenstvím 5. Kostel sv. Jana Křtitele se špitálem 6. Proboštský kostel 7. Radnice 8. Jezuitská kolej 9. Muzeum, býv. gymnázium 10. Stará škola s masnými krámy 11. Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp. 86, 87

14 15. Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp. 138, Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Sloup s kašnami 29. Plastiky Vajgarského mostu Jindřichův Hradec Příloha III/B Nemovité kulturní památky 1. Husův sbor, býv. synagoga 2. Škola 3. Proboštství 4. Zámecký pivovar čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp. 101

15 44. Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp. 4/IV 86. Dům čp. 5/IV 87. Dům čp. 6/IV 88. Dům čp. 7/IV 89. Dům čp. 8/IV 90. Dům čp. 9/IV 91. Dům čp. 11/IV 92. Dům čp. 12/IV 93. Dům čp. 124/VI Příl.IV Slavonice Prohlášením historického jádra města Slavonic za památkovou rezervaci se zabezpečuje zvýšená ochrana v mimořádné úplnosti dochovanému městskému celku 16. století s výjimečně architektonicky i umělecky hodnotnými objekty s unikátním souborem sgrafitem zdobených průčelí. Obvod památkové rezervace je vymezen hranicí, která vede komunikacemi, které obklopují městské jádro. Jedná se o ulice Jana Žižky, Na Potoku, Úvoz a ulici Svatopluku Čecha. Hranice zahrnuje

16 vždy celý prostor i plochu těchto komunikací. Podrobně je rozsah rezervace vyznačen v plánu, který je uložen u Místního národního výboru ve Slavonicích, u Okresního národního výboru v Jindřichově Hradci, u Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích a u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích, u nichž lze do plánu nahlédnout. Slavonice Příloha IV/A Vybrané nemovité kulturní památky 1. Městský kostel s městskou věží 2. Městské opevnění s bránami, baštami a barbakánem 3. Tři městské kašny 4. Dům čp. 42 (476) 5. Dům čp. 44 (478) 6. Dům čp. 45 (479) 7. Dům čp. 46 (480) 8. Dům čp. 16 (451) 9. Dům čp. 25 (459) 10. Dům čp. 136 (560) 11. Dům čp. 139 (563) 12. Dům čp. 85 (517) 13. Dům čp. 90 (522) 14. Dům čp. 29 (463) 15. Dům čp. 15 (450) 16. Dům čp. 34 (468) 17. Dům čp. 43 (477) V závorce uvedena nová čísla popisná. Slavonice Příloha IV/B Nemovité kulturní památky 1. Dům čp. 26 (460) 2. Dům čp. 30 (464) 3. Dům čp. 31 (465) 4. Dům čp. 27 (461) 5. Dům čp. 28 (462) 6. Dům čp. 32 (466) 7. Dům čp. 33 (467) 8. Dům čp. 18 (453) 9. Dům čp. 87 (519) 10. Dům čp. 106, 107 (536, 537) 11. Dům čp. 48 (482) 12. Dům čp. 88 (520) 13. Dům čp. 86 (518) 14. Dům čp. 108 (538) 15. Dům čp. 104 (534) 16. Dům čp. 151 (573, 574) 17. Dům čp. 37 (471) 18. Dům čp. 2 (440) 19. Dům čp. 19 (454) 20. Škola čp. 21, 22 (456) 21. Býv. panský dům čp. 39 (473) 22. Dům čp. 47 (481)

17 23. Dům čp. 79 (511) 24. Dům čp. 82 (514) 25. Dům čp. 95 (526) 26. Dům čp. 103 (533) 27. Dům čp. 109 (539) 28. Dům čp. 138 (562) 29. Kaple u čp. 191 (191) 30. Dvě zastavení křížové cesty u čp. 141 (141) a 169 (169) V závorce uvedena nová čísla popisná. Příl.V Tábor Prohlášení historického jádra města Tábora za památkovou rezervaci se zabezpečuje zvýšená ochrana tomuto prvořadému významnému historickému dokumentu husitského revolučního hnutí, dějišti prvního pokusu o vytvoření beztřídní společnosti i příkladu husitského fortifikačního mistrovství, který ve své dochované urbanistické skladbě zahrnuje vynikající památky pozdně gotické a renesanční architektury. Obvod této památkové rezervace je vymezen středověkými hradbami, které probíhají parcelami č. čp. 236, 253, 254, od čp. 254 až čp. 1, 244, 340, 338, 337, 336, 334, 43, 77, od čp. 79 až k čp. 83, Bechyňská brána čp. 186, vnější okruh čp. 253, 254, 373, 327, 328, od čp. 42, čp. 78, čp. 80, bašta proti pivovaru a hradba k čp. 187 a proti čp Hranice rezervace, pokud je vedena ulicemi a vozovkami, zahrnuje vždy celý prostor nebo plochu těchto komunikací. Hranice městské památkové rezervace jsou podrobně vyznačeny na plánu městské památkové rezervace, který je uložen na Krajském národním výboru v Českých Budějovicích, Okresním národním výboru v Táboře a na Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích. Tábor Příloha V/A Vybrané nemovité kulturní památky 1. Hradby 2. Hrad Kotnov 3. Kostel Proměnění na hoře Tábor s věží (čp. 297) 4. Kostel P. Marie 5. Kaple sv. Alžběty 6. Kašna na Žižkově náměstí 7. Socha Jana Žižky na Žižkově náměstí 8. Plastiky sv. Floriána, Donáta a Piety na Žižkově nám. 9. Kašna na náměstí Mikuláše z Husi 10. Kamenné stolce na Žižkově náměstí 11. Podzemí 12. Radnice čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp. 19

18 21. Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Vodárna čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp. 344 Tábor 1. Mariánská brána 2. Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp. 57 Příloha V/B Nemovité kulturní památky

19 19. Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp. 314

20 85. Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp. 346 Příl.VI Žatec Podrobně je rozsah rezervace vyznačen v plánu, který je uložen u Městského národního výboru v Žatci, Okresního národního výboru v Lounech, Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem a u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, u nichž lze do plánu nahlédnout. Žatec Příloha VI/A Vybrané nemovité kulturní památky Prohlášením historického jádra města Žatce za památkovou rezervaci se zabezpečuje zvýšená ochrana tomuto prvořadě významnému urbanistickému celku, v ranném středověku středisku slovanského kmenového knížectví, později významnému příkladu gotického urbanismu, v jehož architektonické skladbě se uplatňují významná díla monumentálního i civilního stavitelství, a jehož historický význam zvyšuje i rozhodující podíl města na husitské revoluci. Rozsah památkové rezervace v Žatci je vymezen hranicí, která vede středověkými hradbami, které probíhají parcelami č. 282, 605/1, 2027, 1113, 7117, 612/2, 614/2, 616/1, 616/2, 279/2, 291/1, 354/6, 256/2, 6817/1, 20/1, 20/2, 49, 4368, 4385, 4400/2, 4401/1, 4403, 31/1, 135, 133, 128/2, 80/1, 64, 345, 359/3, 7089, 364. Hranice rezervace, pokud je vedena ulicemi a vozovkami, zahrnuje vždy celý prostor nebo plochu těchto komunikací. 1. Městské opevnění 2. čp. 1919, tzv. husitská bašta 3. čp. 49, Libočanská brána 4. čp. 73, Kněžská brána 5. čp. 81, tzv. vodárenská věž 6. čp. 243, bývalý most u Pražské brány 7. čp. 1, radnice 8. děkanský kostel 9. Sloup sv. Floriána 10. Sloup N. Trojice 11. Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp Dům čp. 40

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE LIPNÍK NAD BEČVOU 2011 2015

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE LIPNÍK NAD BEČVOU 2011 2015 PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE LIPNÍK NAD BEČVOU 2011 2015 V Lipníku nad Bečvou, srpen 2010 Zpracoval: Hana Švrčková, Lucie Složilová OBSAH: ÚVOD... 3 I. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÝ VÝVOJ

Více

Plán řízení ochrany památky UNESCO

Plán řízení ochrany památky UNESCO MANAGEMENT PLAN KUTNÁ HORA Plán řízení ochrany památky UNESCO Seznam světového kulturního a přírodního dědictví lidstva UNESCO Historické jádro Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí

Více

0. den pátek 28.7. (cca 2km)

0. den pátek 28.7. (cca 2km) (cca 360km) vysvětlivky: 4km silnice: silnice druhé a nižší třídy. 3km silnička: většinou zpevněná ale i nezpevněná nebo polní nebo lesní cesta. 2km cyklostezka: značená cyklo-turistická trasa. 1km červená:

Více

R O Z H O D N U T Í :

R O Z H O D N U T Í : č.j. 1085-90 ze dne 20. srpna 1990 Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma národní kulturní památky Malá pevnost s Národním hřbitovem se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru

Více

zpracoval: PhDr. Zdeněk Henig

zpracoval: PhDr. Zdeněk Henig Souhrnné zpracování kulturních památek města Benešov nad Ploučnicí a metodika k přípravě, zpracování a realizaci městského programu regenerace historického jádra a památkové zóny. zpracoval: PhDr. Zdeněk

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chýnov Chýnovská jeskyně 13.09.2008-14.09.2008 9.00-15.30 hod. Chýnovská jeskyně byla první veřejnosti zpřístupněnou jeskyní na našem území (v r.

Více

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 obsah 1 2 3 4 5 PŘIHLÁŠKA fotodokumentace: 1a KULTURNÍ PAMÁTKY 1b ARCHITEKTURA DOPLŇUJÍCÍ CHARAKTER MPR 1c DROBNÁ ARCHITEKTURA REKAPITULACE 2013 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ NA OBNOVU

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30 Lešetice, Lešetice 52 MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Památník Vojna u Příbrami - Muzeum obětí komunismu 13.09.2008-14.09.2008 09.00-17.00 hod. Autenticky dochovaný bývalý zajatecký

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015 01 Městské opevnění (ulice Šafaříkova, Jungmannova, Havlíčkova, Želivského, Komenského a Kollárova, Jana Kouly) Městské opevnění v Českém Brodě je od 3. 5. 1958 nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V STŘEDOČESKÉM KRAJI

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V STŘEDOČESKÉM KRAJI MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Benešov, Benešov 1 Benešov, Malé náměstí 74 Konopiště - státní zámek Muzeum Podblanicka - pobočka Benešov 08.09.2012-09.09.2012 10.00-16.00

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V ÚZEMÍ

4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V ÚZEMÍ 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V 4.1. Památková ochrana území Praha se řadí do skupiny historických měst s dosud výrazně zjevnou vývojovou strukturou. Její jádro má charakter městského sídla rostlého

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ K A R V I N Á

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ K A R V I N Á ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ K A R V I N Á ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KARVINÁ aktualizace 2014 návrh ÚVOD ÚVOD ÚVOD... 2 OBSAH A ROZSAH ÚAP... 4

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

CESTOVNÍ RUCH NA SVITAVSKU: SOUČASNOST A MOŽNOSTI JEHO DALŠÍHO ROZVOJE

CESTOVNÍ RUCH NA SVITAVSKU: SOUČASNOST A MOŽNOSTI JEHO DALŠÍHO ROZVOJE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Lenka PEŠKOVÁ CESTOVNÍ RUCH NA SVITAVSKU: SOUČASNOST A MOŽNOSTI JEHO DALŠÍHO ROZVOJE Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Václav

Více

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 ZPRACOVAL : Městský úřad Kutná Hora Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KUTNÁ HORA

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KUTNÁ HORA ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KUTNÁ HORA ORP: 2112 VYPRACOVALI: Ing. Vlastimil Kapička Mgr. Věra Klimentová ZPRACOVÁNO K DATU: 3/2009 SPOLUPRACOVAL: Ing. arch. Miroslav Tůma ZPRACOVATELÉ

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Blatná, náměstí Míru Mariánský sloup na náměstí Míru v Blatné 08.09.2007-16.09.2007 Jedná se o typický mariánský sloup, jehož základ tvoří čtyři vysoké

Více

Labská cyklotrasa. v Královéhradeckém kraji. druhy povrchů a cest 1:60 000, 10 map. Pramen Labe Špindlerův Mlýn. Vrchlabí. Hostinné.

Labská cyklotrasa. v Královéhradeckém kraji. druhy povrchů a cest 1:60 000, 10 map. Pramen Labe Špindlerův Mlýn. Vrchlabí. Hostinné. Labská cyklotrasa v Královéhradeckém kraji Pramen Labe Špindlerův Mlýn Vrchlabí Hostinné Dvůr Králové Kuks Jaroměř Smiřice Hradec Králové Vysoká n/l druhy povrchů a cest 1:60 000, 10 map Celý tok Labe

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná Čestín K. Hora 49 48'26.75"N; 15 6'12.32"E Obec prvně zmíněna r. 1291. V letech 1575 1582 přebudována pův. tvrz na renes. zámek, část zbořena v 19. stol., zachována dvě patrová křídla se zazděnými arkádami,

Více

Gotická architektura v Českých zemích

Gotická architektura v Českých zemích GOTICKÉ PAMÁTKY Gotická architektura v Českých zemích Gotická architektura se ve většině zemí pozvolna vyvíjela z architektury románské. Obzvláštní oblibu zaznamenává v zaalpských zemích, kde přetrval

Více

Zpřístupňování kulturních památek pro imobilní občany

Zpřístupňování kulturních památek pro imobilní občany Zpřístupňování kulturních památek pro imobilní občany z praxe Národního památkového ústavu, ú.o.p.josefov Ing. Lenka Nyklová obsah: 1. Kulturní památka jako architektonické dílo hodnota kulturní památky

Více

Pohádková romantika jižních Čech

Pohádková romantika jižních Čech Červená Lhota Restaurant Červená Lhota Restaurant se nachází v objektu, který leží přímo naproti zámku Červená Lhota. Restaurace je umístěna v budově, která je památkově chráněna a to nabízí klientům možnost

Více

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje sborník ze semináře litomyšl 2010 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2010 Letecký pohled

Více

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města Památky UNESCO Praha historické centrum - zápis 1992; hlavní město ČR Praha je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás. Historické jádro o rozloze 866 hektarů zahrnuje unikátní urbanistický

Více