Morfologické znaky u pacientů s Angleovou II. třídou, 2. oddělením Morpholopic features in patients with Class II, Division 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Morfologické znaky u pacientů s Angleovou II. třídou, 2. oddělením Morpholopic features in patients with Class II, Division 2"

Transkript

1 ORTODONCIE Odborná práce ročník 14 č Morfologické znaky u pacientů s Angleovou II. třídou, 2. oddělením Morpholopic features in patients with Class II, Division 2 MUDr. Jarmila Šulová, MUDr.Hana Tycová Ortodontické oddělení Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Orthodontic Department, Clinic of Dental Medicine, 1st Medical Faculty, Charles University, Prague Souhrn Studie měřila velikost úhlu mezi dlouhou osou korunky a dlouhou osou kořene u horních středních řezáků u pacientů s anomálií Angleovou II.třídou, 2.oddělením. U pacientů s touto anomálií se významně vyskytuje úhel menší než 180, na rozdíl od pacientů s malokluzemi Angleovou ll.třídou, 1.oddělením a Angleovou l.třídou, kde tento úhel se blíží ke 180. Další měření hodnotilo vzdálenost kořene od povrchu kompakty patra. Otázkou je, zda je tato vzdálenost dostatečná pro kořenovou torzi retruzně postavených horních středních řezáků u pacientů s Angleovou ll.třídou, 2.oddělením, které mají takové ohnutí mezi korunkou a kořenem. Vzdálenost je dostatečně velká u většiny, kromě 4 pacientů (4,7%) (Ortodoncie 2005,14, č. 4, s ). Abstract The angle between long axis of crown and root of maxillary central incisors in patients with Angle Class II, division 2 was measured. In these patients there is a significant occurrence of the angle less than 180,unlike the patients with Angle Class II, division 1, and Angle Class I malocclusions. In the two latter groups of patients the angle is close to 180. Other measurements were taken to evaluate the distance ofthe root from the surface of palata! cortical bone. The question is whetherthe distance allows for root torsion of retrusive maxillary central incisors in patients with Angle Class II, division 2, with such bend between crown and root. The distance was proved sufficient in major part of patients, the only exception being 4 patients (4.7%) (Ortodoncie 2005,14, No. 4, p ). Klíčová slova: Angle II, 2. oddělení, torze kořenů Key Words: Angle Class II, division 2, root torque Úvod Pacienti s anomálií Angleovou ll.třídou, 2.oddělením mají charakteristické dentální i skeletální morfologické znaky. Plně vyjádřená anomálie je charakterizovaná retruzně postavenými horními řezáky, hlubokým skusem a distookluzí (Obr. 1). Odontometrické studie poukázaly také na výskyt menší meziodistální šířky laterálních řezáků [1, 2, 3]. Angle, van der Linden, Nicol popsali funkční souvislost mezi postavením horních středních řezáků atlakem dolního rtu [4,5,6]. Tvarzub- Introduction Patients with Angle Class II, division 2, show characteristic dental and skeletal morphology. Fully developed anomaly is characteristic by retrusion of maxillary incisors, deep bite and distoocclusion (Fig.1). Odontometric studies point out atthe reduced mesiodistal width of lateral incisors [1,2,3]. Angle, van der Linden, and Nicol described the functional relation between the position of maxillary centrál incisors and the pressure of lower lip [4, 5, 6]. The shape of dental arches is one of the differential factors to make distincwww.orthodont-cz.cz 19

2 ročník 14 č Odborná práce ORTODONCIE Obr. 1: Převislý skus, při kterém dochází k úplnému překrytí dolních řezáků horními antagonisty Fig. 1: Cover-bite, in which there is total overlap of mandibular incisors with their maxillary antagonists Obr. 2a, b: Pacient s Angleovou ll.třídou, 2.oddělením. Pozorujeme kratší dolní třetinu obličeje, výrazný bradový výběžek Fig. 2a, b: Patient with Class II, Division 2. Lower third of a face is shorter, chin protruding significantly nich oblouků je jeden z diferenciálních faktorů mezi pacienty s anomálií Angleovou ll.třídou, 2. oddělením a Angleovou ll.třídou, 1. oddělením. Zatímco pacienti s Angleovou ll.třídou, 1. oddělením mají užší horní zubníoblouk, u pacientů s Angleovou ll.třídou, 2.oddělením je charakteristrická užší mezišpičáková šířka [7]. Skeletální znaky jsou variabilnější. Charakteristický je výskyt retruzně postaveného dentoalveolárního komplexu, zatímco báze dolníčelisti má ortognátnípostavení a dostatečný růst [8,9]. Výsledek takového růstu pozorujeme na profilu pacientů a to na výrazném bradovém výběžku s hlubokou mentolabiální rýhou tion between the patients with Class II, Division 2, and those with Class II, Division 1. While patients with Class II, Division 1, have more narrow upper dental arch, in patients with Class II, division 2, the more narrow intercanine width is typical [7]. Skeletal features are more varied. The occurrence of retrusion of dentoalveolar complex is characteristic, while the basis of the mandible shows orthognathic position and sufficient growth [8, 9]. The result of such growth is visible in the patienťs profile, i.e. in distinct chin projection with deep mentolabial fold (labiomental sulcus) (Fig. 2). Another feature is short face synd

3 ORTODONCIE Odborná práce ročník 14 č (Obr. 2). Další znak je výskyt typu obličejového skeletu syndrom krátkého obličeje". Jeho znaky jsou krátká přední obličejová výška, dlouhá větev dolní čelisti, ostrý goniový úhel [10,11,12]. Vznik je následkem výrazného anteriorotačního typu růstu [13]. Variabilita v zubní morfologii může u řady pacientů ovlivnit dosažení optimálního estetického, funkčního a stabilního výsledku terapie. Ohnutí mezi dlouhou osou korunky a dlouhou osou kořene u horních středních řezáků může limitovat velikost palatinální torze, díky nebezpečí posunu k patrové kompakte [14, 15, 16, 17]. Obecně se při analýze dálkového rtg snímku kreslí dlouhá osa horních středních řezáků jako linie od apexu kořene k incizální hraně. Steiner [18] popsal užití plastových šablon pro překreslení horních řezáků při analýze dálkového snímku. Závěr studie byl, že dlouhé osy korunky a kořene spolu často svírají odlišný úhel než 180, tedy dlouhá osa zubu neprochází středem krčku. Toto ohnutí může být směrem palatinálním či labiálním. U pacientů s převislým skusem toto ohnutí v oblasti krčku směřuje palatinálně a taková neobvyklá konfigurace může být faktorem, který přispívá k rozvoji hlubokého skusu a retruznímu postavení horních středních řezáků. Mclntyre [14] ve své studii měřil další morfologické znaky u pacientů sangleovoull.třídou, 2.oddělením a to labiolingválníšířku a poměr délky kořene a korunky u horních středních řezáků. Zjistil užší labiolingválnítloušťku, kratší kořen ke korunce a méně vyvinuté cingulum. Cíl práce Při standardní analýze horních středních řezáků na dálkovém rtg snímku se předpokládá, že dlouhá osa kořene a dlouhá osa korunky splývají, tedy že mezi nimi je úhel 180. Jestliže je však úhel mezi zmíněnými osami odlišný od 180, může napřímení horních středních řezáků u pacientů s retrudovanými horními řezáky do správného postavenízpůsobit nebezpečné přiblížení kořene k patrové kompaktě. Z tohoto důvodu další měření mělo za úkol zhodnotit polohu kořene horních středních řezáků v alveolárním výběžku. Byla změřena úhlová vzdálenost dlouhé osy kořene od patrové kompakty. Výsledná poloha byla srovnána s hodnotou, která byla vypočítána z velikosti potřebné torze zubů, jestliže chceme postavit horní střední řezáky optimálně k přední bázi lební. Cílem hodnocení bylo zjistit, zda ohnutí mezi dlouhou osou korunky a dlouhou osou kořene u pacientů s anomálií Angleovou ll.třídou, 2.oddělením je menší než u pacientů s jinými malokluzemi. rome". It is characteristic by short frontal facial height, long ramus of the mandible, small gonial angle [10,11, 12]. This is due to significant anteriorotational growth [13]. In a number of patients, the variability in dental morphology may influence optimum aesthetic, functional and stable result of the treatment. The bend between the long axis of the crown and the long axis of the root in maxillary central incisors may restrict the extent of palatal torsion due to the danger of the move towards the palatal cortical plate [14, 15, 16, 17]. In the analysis of cephalometric X-ray, the long axis of maxillary central incisors is generally drawn as the line from the root apex towards incisal edge. Steiner [18] described the use of plastic templates to redraw maxillary incisors in the analysis of cephalograms. He concluded that the long axes of crown and root often contain an angle other than 180, i.e. the long axis of the tooth does not go through the middle of the neck. The bend may be palatal or labial. In patients with cover-bitethe bend in the area of the neck is palatal. The unusual configuration may become the factor contributing to the development of deep bite and retrusion of maxillary central incisors. Mclntyre [14] measured other morphologic features in patients with Angle Class II, Division 2 - labiolingual width and the ratio of root length and crown in maxillary central incisors. He found narrowed labiolingual thickness, shorter root related to crown, and less developed cingulum. Objectives of the study In standard analysis of cephalogram it is assumed that the root long axis and the crown long axis of maxillary central incisors coincide, i.e. they contain the angle of 180. However, if the angle contained by the axes mentioned is different from 180, the straightening of maxillary central incisors into the correct position in patients with retruded maxillary incisors may result in the dangerous approach of the root to palatal cortical bone. Therefore, other measurements were done to evaluate the location of the roots of maxillary central incisors in the alveolar process. The angular distance of the long axis of the root from palatal cortical plate was also measured. Resulting location was compared with the value obtained from the calculations of extent of the required torque of teeth in case we want to position maxillary central incisors optimally to anterior cranial base. The objective was to find out whether the bend between the long axis of the crown and the long axis of the root in patients with Angle Class II, Division 2, is less than in patients with other malocclusions

4 ročník 14 č Odborná práce ORTODONCIE Cílem srovnání polohy horních středních řezáků v alveolárním výběžku a polohy, ve které může být přítomný kořen po terapii, bylo zjistit zda jsou oprávněné obavy z nebezpečí, že se přiblížíme k patrové kompaktě při úpravě postavení horních středních řezáků. Materiál a metodika Do sledovaného souboru bylo zařazeno 85 pacientů s Angleovou II. třídou, 2. oddělením. Každý pacient ve sledovaném souboru splňoval následující podmínku: úhel dlouhé osy horních středních řezáků k linii přední báze lební(k NS) byl 95 a méně (skupina označena II2). Do první kontrolnískupiny bylo vybráno 50 pacientů s Angleovou II. třídou, 1. oddělením, kde důležitým kritériem bylo postavení horních středních řezáků k linii přední báze lební 110 a více (skupina II1). Do druhé kontrolní skupiny bylo zařazeno 49 pacientů s Angleovou I. třídou, kde postavení horních středních řezáků k přední bázi lební bylo mezi 95 až 110 (skupina I) Všichni pacienti měli stálou dentici. Věkový rozsah pacientů byl mezi 14 a 35 lety. Měření bylo provedeno na kefalometrických snímcích a to úhlové ruční měření na prosvětlovací skříňce s přesností na 0,5. Každý kefalometrický snímek byl hodnocen dvakrát. Druhé měření prováděla nezávislá osoba z důvodů snížení chyby měření. Comparison of the location of maxillary central incisors in the aiveoiar ridge and the position where there can be the root after treatment, aimed at finding out whether there is a danger of approaching palatal cortical bone during the adjustment of position of maxillary central incisors. Material and methods The sample contained 85 patients with Class II, Division 2. The long axis of maxillary central incisors to anterior cranial base (NS) angle was 95 and less (the group was named II2). The first control group included 50 patients with Class II, Division 1. The important criterion was the position of maxillary central incisors to the anterior cranial base line of 110 and over (group II1). The second control group included 49 patients with Angle Class I - the position of maxillary central incisors to anterior cranial base was between (group I). All patients had permanent dentition. The age of patients was between 14 and 35 years. Measurements were done on cephalograms, i.e. manual measurement of angles on a view box, accuracy of 0.5. Each cephalogram was assessed twice. The second measurement was carried out by an independent person (to control the measurement error). Obr. 3a, b: Znázornění jednotlivých linií a úhlu Z a úhlu P Fig. 3a, b: Different lines and Z and P angles

5 ORTODONCIE Odborná práce ročník 14 č Na kefalometrickém rtg snímku byly u horních středních řezáků vyznačené následující linie: a) Linie dlouhé osy horních středních řezáků (1): linie mezi body apexu kořene (A) a incizální hrany horních středních řezáků (I) (Obr. 3b), b) Linie korunky (C): linie mezi bodem incizální hrany (I) a krčku (K) horních středních řezáků (Obr. 3a), c) Linie kořene (R): linie mezi body apexu (A) a krčku (K) horních středních řezáků, d) Linie patra (P): linie procházející bodem krčku (K) a zároveň je tečnou k patrové kompakte (Obr. 3b). Úhel Z je definován jako úhel mezi dlouhou osou korunky (linie C) a dlouhou osou kořene (linie R) měřeno z patrové strany. Obvyklá hodnota je 180. Jeho hodnotu je možno vypočítat z hodnot úhlů C- NS a R-NS nebo přímo změřit mezi liniemi dlouhé osy korunky a dlouhé osy kořene. Výpočet úhlu Z: Úhel Z = (C-NS) - (R-NS) Úhel P je definován jako úhel mezi dlouhou osou kořene (linií R) a linií patra (linií P), měřeno kraniálně. Výpočet hodnoty C Výpočtem hodnoty C" lze usoudit o kolik by se daný zub měl sklonit tak, aby korunka dosáhla optimální pozice. Výpočet této hodnoty vychází z průměrné hodnoty úhlu mezi přední bází lební a dlouhou osou zubu, která je v průměru 104, od této hodnoty se odečte velikost úhlu mezi dlouhou osou korunky a linii přední báze lební u horních středních řezáků. Hodnota C = 104 -(C-NS) Výpočet hodnoty R Výpočtem hodnoty R" lze usoudit o kolik by se daný zub měl sklonit tak, aby kořen dosáhl optimální pozice. Výpočet této hodnoty vychází z průměrné hodnoty úhlu mezi přední bází lební a dlouhou osou zubu, která je v průměru 104, od této hodnoty se odečte ve- Dependence of angle 1-NS in relation to angle Z The following lines were drawn on maxillary central incisors: a) The line of the long axis of maxillary central incisors (1): the line between the root apex (A) and incisal edge of maxillary central incisors (I) (Fig. 3b), b) The crown line C: the line between the point of incisal edge (I) and the neck (K) of maxillary central incisors (Fig. 3a), c) The root line (R):the line between the points of apex (A) and neck (K) of maxillary central incisors, d) The palatal line (P): the line going through the point of the neck (K) being at the same time tangent to palate compact bone (Fig. 3b). Z-angle is an angle between the crown long axis (line C) and root long axis (line R), measured from the palate. The normal value is 180. The value may be calculated from the angles C-NS and R-NS or may be measured directly between the lines of crown long axis and root long axis. Z-angle calculation: Angle Z = (C-NS) - (R-NS) +180 P-angle is defined as the angle contained by root long axis (line R) and palatal line (line P), from cranial viewpoint. Calculation of C By calculating C value" it is possible to judge how the given tooth should incline in order its crown reached optimum position. The calculation is based on the average value of the angle contained by the anterior cranial base and a tooth long axis, which is usually 104. The value of the angle contained by the crown long axis and anterior cranial base in maxillary centrál incisors is deducted from the above stated value. C value = (C - NS) Calculation of R By calculating R value" it is possible to judge how the given tooth should incline in order its root reached the optimum position. The calculation is based on the average values of the angle contained by anterior cranial base and Dependence of angle 1-NS in relation to angle P Obr. 4: Závislost hodnot úhlu Z na úhlu 1 -NS u jednotlivých skupin Fig. 4: Correlation of Z angle and 1 -NS angle in different groups of patients Obr. 5: Závislost hodnot úhlu P na úhlu 1 -NS u jednotlivých skupin Obr. 5: Correlation of P angle and 1 -NS angle in different groups of patients 23

6 likost úhlu mezi dlouhou osou kořene a linií předníbáze lební u horních středních řezáků. Hodnota R= 104 -(R-NS) Výpočtem hodnoty C" a hodnoty R", lze usoudit o kolik by se daný zub měl sklonit tak, aby dosáhl optimální pozice. Výpočet se provedl zvlášť pro dlouhou osu korunky a zvlášť pro dlouhou osu kořene z důvodů výskytu výše zmíněného ohnutí mezi těmito dvěmi osami. Hodnoty C" a hodnoty R" předpokládají protruznípohyb horních středních řezáků kolem centra rotace v oblasti krčku. Cílem studie nebylo hodnotit výslednou pozici kořenů horních středních řezáků v závislosti na použití různých typů pohybů. Výsledky Průměrná velikost úhlu Z (úhlu mezi dlouhou osou korunky a dlouhou osou kořene) u sledované skupiny Angle II, 2.oddělení (II2) je 175,5. Průměrná velikost úhlu Z ukontrolnískupinys Angle 1 (I) je 179,3. Průměrná velikost úhlu Z u kontrolní skupiny Angle II, 1.oddělení (II1) je 179,2 (Tab. 1). Průměrná velikost úhlu P u sledované skupiny (II2) je 37,5. Průměrná velikost úhlu P u kontrolní skupiny (I) je 28,8. Průměrná velikost úhlu P u kontrolní skupiny (II1) je 23,5. Pomocí korelační analýzy byla hodnocena statistická závislost mezi velikostí úhlu Z a velikostí úhlu dlouhé osy horních středních řezáků k přední bázi lební (1 -NS) (obr. 4). Dále mezi velikostí úhlu P a dlouhé osy horních středních řezáků k přední bázi lební (1-NS) a tooth long axis, which is 104, on average. The angle contained by the root long axis and the NS line of anterior cranial base in maxillary centrál incisors is deducted. R value = (R - NS) By calculating C value" and R value" it is possible to judge how the given tooth should incline in order to achieve its optimum position. The calculations were made separately for crown long axis and root long axis because of the above mentioned bend between the two axes. C values" and R values" suppose protrusion of maxillary central incisors around the centre of rotation in the neck area. The aim of the study was to assess the resulting position of roots of maxillary centrál incisors related to various types of moves applied. Results The mean value for Z angle (i.e. the angle contained by crown long axis and root long axis) in the group of Class II, Division 2 (II2) is The mean value for Z angle in the group with Class I (I) is The mean value for Z angle in the group Class II, Division 1 (II1) is (Tab. 1). The mean value for P angle in the group (II2) is The mean value for P angle in the control group (I) is The mean angle for P angle in the control group (II1) is By means of correlation analysis, the statistical correlation between the Z angle and the angle maxillary central incisors to anterior cranial base (1 - NS) was assessed (Fig. 4), as well as between the P angle and the

7 ORTODONCIE Odborná práce ročník 14 č Obr. 6: Srovnání aritmetického průměru úhlů Z u jednotlivých skupin Fig. 6: Comparison of average mean of Z angles in different groups of patients (obr. 5). Dále byla hodnocena statistická závislost mezi velikostí úhlu Z a úhlu P. Střední statistická závislost byla zaznamenána mezi velikostí úhlu Z a velikostí úhlu P u sledovaného souboru, podobně vyšla statistická závislost mezi polohou horních středních řezáků k přední bázi lební a velikostí úhlu P (tato závislost vyšla negativnítj. čím je úhel P větší tím jsou hornístřednířezáky ve větším retruzním postavení k přední bázi lební, tedy úhel 1 -NS je menší). Hodnocení statistické závislosti mezi velikostí úhlu dlouhé osy korunky horních středních řezáků k přední bázi lební(c-ns) a velikostí úhlu dlouhé osy kořene horních středních řezáků k předníbázi lební(r-ns). Hodnocení se provedlo pouze u sledovaného souboru. Hodnota R" a hodnota C" jsou na sobě vysoce závislé, stejně tak je závislá hodnota R" a velikost úhlu P. Ke zjištění vzájemné odlišnosti průměrů sledovaných závisle proměnných (úhlu P, úhlu Z) mezi sledovanou skupinou a kontrolními skupinami byla použita analýza rozptylu one-way ANOVA". Testovaly se nulové hypotézy Z" a P". Výsledky pro analýzu úhlu Z jsou zobrazeny v grafu (Obr. 6). Výsledky pro analýzu úhlu P jsou zobrazeny v grafu (Obr. 7). Vztah průměrného úhlu P (úhlové vzdálenosti linie dlouhé osy kořene od linie patrové kompakty) a hodnot C a R" je zobrazen v grafu (Obr. 8). V tabulce I je znázorněn přehled jednotlivých naměřených úhlů a vypočítaných hodnot u všech skupin. Diskuse Výsledky studie potvrdily výskyt lingválního úhlu mezi dlouhou osou korunky a dlouhou osou kořene u pacientů s Angleovou ll.třídou, 2.oddělením. V této studii 47,5 % pacientů s anomálií Angleovou ll.třídou, 2.oddělením mělo úhel mezi dlouhou osou korunky a dlouhou osou kořene menší než 175. Mclntyre [14] ve své studiítento morfologický znak nalezl až Group Obr. 7: Srovnáníaritmetického průměru úhlů P u jednotlivých skupin Fig. 7: Comparison of average mean of P angles in different groups of patients angle maxillary centrál incisors to anterior cranial base (1 - NS) (Fig. 5). The statistical correlation between tne size of Z angle and P angle was evaluated as well. The mean statistical correlation was found between tne size of Z angle and P angle in tne group monitored; tne same is possible to say about tne position of maxillary central incisors to anterior cranial base and tne size of P angle (tne dependence was negative, i.e. tne greater the P angle, tne more expressed retrusion of maxillary central incisors to anterior cranial base, thus, tne angle 1-NS is smaller). Evaluation of statistical correlation between the angle of maxillary central incisors crown to anterior cranial base (C-NS) and the angle of maxillary central incisors root to anterior cranial base (R-NS) was performed only in the group monitored. R value" and C value" depend on each other significantly as well as R value" and the P angle. To find out the difference of mean values of the monitored dependent variables (P angle, Z angle) between the group monitored and control groups, the analysis one-way ANOVA" was used. Zero hypotheses Z" and P" were tested. The results for Z angle and P angle are represented in the diagram (Fig. 6, Fig. 7). The relation of the mean P angle (angular distance of the line of long axis of the root from the line of palate compact bone) and values C and R" is given in the diagram (Fig. 8). Table I gives a survey of individual measured angles and calculated values in all groups. Discussion The results proved the occurrence of lingual angle between crown long axis and root long axis in patients with Class II, Division 2 malocclusion. There were 47.5% patients in the study with Class II, Division 2, with the angle between crown long axis and 25

8 ročník 14 č Odborná práce ORTODONCIE Arithmetic means of angle P and values C a R Obr. 8: Srovnání aritmetických průměrů úhlu P, hodnoty C" a hodnoty R" Fig. 8: Comparison of average means of P angle, C value" and R value" u 63% pacientů. Tyto výsledky odpovídají také výsledkům studií Bryanta a spol. [16], Williamse a spol. [15], Delivanise a spol. [17]. Z dostupných studií, které se zabývaly touto problematikou, jsou různé názory na možnou příčinu vzniku tohoto ohnutí, není jednoznačně daný hlavní etiologický faktor. Důležitým faktorem, který se může podílet na vzniku ohnutí, je tlak dolního rtu na alveolární výběžek a prořezávající řezáky. Působení na prořezávající řezáky do úst je diskutabilní, protože v tomto období je již 2/3 délky kořene mineralizována, takže ohnutí by vzniklo v apikální třetině kořene. Logan se soustředil na jiný etiologický faktor, podpořil vliv genetický, zevní faktory nepovažuje za významné. Příčina ohnutí může být dána geneticky determinovaným tvarem, podobně jako je geneticky determinovaný tvar či velikost korunky zubů apod. Rozsah velikosti ohnutí u horních středních řezáků u pacientů s Angleovou II. třídou, 2. oddělením byl vyšší než u pacientů s jinými malokluzemi. V této studii byly srovnány se souborem pacientů s anomálií Angleovou l.třídou a Angleovou II. třídou, 1. oddělením. Williams a spol. [15] měli podobné výsledky studie. Nalezli ve svém souboru tvořeném pacienty s Angleovou ll.třídou, 2.oddělením rozsah úhlu mezi dlouhou osou korunky a dlouhou osou kořene až 29. Sledovaná skupina pacientů v této studii měla rozsah velikosti úhlu 24,5 (tedy velikost se pohybovala mezi 157,5-182 ). Klinické dopady přítomnosti ohnutí mohou způsobit nepřesnost při analýze postavení horních středních řezáků. Běžná analýza vycházíz předpokladu, že dlouhá osa korunky a dlouhá osa kořene splývají. Přítomnost ohnutí může limitovat dosažení optimálního interincizálního úhlu , což je důležitý faktor v dosažení postretenční stability. Toto ohnutí mezi dlouhou osou korunky a dlouhou osou kořene může být důvodem komplikací během terapie u pacientů s Angleovou ll.třídou, 2. oddělením, z důvodů přiblížení se kořenů horních středních řezáků při torzním pohybu k patrové root long axis below 175. Mc Intyre [14] found this morphological feature in 63% of patients. The results also correspond to results obtained by Bryant et al. [16], Williams et al. [15], Delivanis et al. [17]. The works dealing with the problém give different opinions on the possible cause of the bend, the aetiology remains unclear. One of the important factors seems to be the pressure of lower lip on the alveolar ridge and erupting incisors. The impact on erupting incisors is arguable since at that time 2/3 of the root length are mineralized and the bend would thus originate in the apical part of the root. Logan focused on another aetiological factor; he gives heritable reasons and does not believe the outer factors are significant. Bend may be due to genetically determined shape, similarly to genetically determined shape or size of crown, etc. The extent of bend in maxillary central incisors in patients with Class II, Division 2, was largerthan in patients with other malocciusions. In the presented study they were compared with sample of patients with Class I, and Class II, Division 1. Williams et al. [15] obtained very similar results. In their sample of patients with Class II, Division 2, the extent of angle between the crown long axis and the root long axis was as large as 29. The sample of patients monitored in our study showed the extent of 24.5 (thus, the size was between ). Clinical impact of bend may cause inaccuracy in analysis of the maxillary central incisors location. The cephalometric analysis is generally based on the assumption that crown long axis and root long axis coincide. Bend may restrict optimum interincisal angle of , which is the important factor in postretention stability. The bend between crown long axis and root long axis may lead to complications during the treatment of patients with Class II, Division 2, as the roots of maxillary central incisors come close to the palatal cortical bone during torque [14, 15, 16, 17]. Stu

9 ORTODONCIE Odborná práce ročník 14 č kompaktě [14, 15, 16, 17]. Studie zabývající se touto problematikou se shodují v závěru, že je nebezpečí perforace patrové kompakty či resorpce kořenů horních středních řezáků. Proto v této studii se další měřenízabývalo hodnocením polohy kořene v alveolárním výběžku. Výsledky ukázaly, že vzdálenost kořene horních středních řezáků od patrové kompakty je dostatečná. Tedy úhel mezi dlouhou osou kořene horních středních řezáků a linií tvořenou mezi bodem krčku horních středních řezáků a tečnou kompakty patra byl u sledovaného vzorku větší než u kontrolnískupiny. Ke zjištění, jestli je tato úhlová vzdálenost dostatečně velká, tak abychom mohli horní střední řezáky postavit do korektní pozice, byla vypočítána hodnota R" a hodnota C". Obě hodnoty vychází z předpokladu že optimální poloha horních středních řezáků k přední bázi lební je 104. Srovnání hodnot C" a hodnot R" s velikosti úhlů P nám poukázala, že pouze u 1 pacienta byla hodnota R" větší než velikost úhlu P, u tohoto pacienta bylo výrazné retruzní postavení horních středních řezáků k přední bázi lební (1 k NS 69 ). Dále u 3 pacientů ze sledovaného souboru byly hodnoty C" větší než velikost úhlů P. U těchto pacientů bylo také přítomno výrazné retruzní postavení horních středních řezáků a u jednoho bylo naměřeno výrazné ohnutí mezi dlouhou osou korunky a dlouhou osou kořene 157. U většiny pacientů však byla vzdálenost povrchu kořene od patrové kompakty bezpečná, tedy velikost úhlu P byla větší než hodnota C" a hodnota R". Hodnoty C" a hodnoty R" předpokládají protruzní pohyb horních středních řezáků kolem centra rotace v oblasti krčku. Je samozřejmé, že výsledná poloha kořene může být různá, závisí na typu použití biomechanického pohybu. I když počet pacientů s nízkou hodnotou úhlu P oproti velikosti hodnoty C" a hodnoty R" byl nepatrný, je důležité klást důraz na přesnou diagnostiku polohy kořene u pacientů s Angleovou II. třídou, 2. oddělením. Klinické důsledky ohnutí mezi dlouhou osou korunky a dlouhou osou kořene mohou způsobit nepřesnost v samotné diagnostice polohy řezáků k přední bázi lební. Rozdíl mezi osou horních středních řezáků, která se kreslí při běžné kefalometrické analýze a individuální analýzou dlouhé osy korunky či dlouhé osy kořene k přední bázi lební, může být velký. Podrobná analýza je důležitá pro předpověď výsledné pozice horních středních řezáků v léčebném plánu, pro volbu vhodného momentu posunu tak, aby nedošlo ke komplikacím. Závěr a) Z měření úhlu mezi dlouhou osou korunky a dlouhou osou kořene u horních středních řezáků vyplývá, dies dealing with these problems come to the same conclusion - there is a danger of perforation of palatal cortical plate or maxillary centrál incisor root resorption. Therefore, in this study, other measurements dealt with the location of root in the alveolar bone. The results showed that the distance of maxillary central incisors roots from palatal cortical bone is sufficient, i.e. the angle contained by maxillary centrál incisor root long axis and the line between the neck of maxillary central incisor and the tangent of palatal cortical plate was greaterthan in the control group. R value" and C value" were calculated so that we could find out whether the angular distance is sufficient to position maxillary central incisors correctly. Both values are based on the assumption that optimum position of maxillary central incisors to anterior cranial base is 104. Comparison of C values" and R values" with P angles showed that only in one patient the R value" was bigger than P angle. In this patient there was a significant retrusion of maxillary central incisors to anterior cranial base (1 to NS 69 ). In three patients (monitored group) C values" were bigger than P angles; there was also significant retrusion of maxillary central incisors in these patients. In one of them significant bend between crown long axis and root long axis was measured However, in most patients the distance of root surface from palatal cortical plate was sufficient, i.e. P angle was bigger than C value" and R value". C values" and R values" assume protrusive move of maxillary central incisors around the centre of rotation in the area of neck. Of course, the resultant position of root may be different, depending on the applied type of biomechanical movement. Although the number of patients with low value of P angle compared to C value" and R value" was insignificant, still it is important to put the emphasis on the accurate diagnostics of root position in the patients with Class II, Division 2. Amongst clinical consequences of the bend between crown long axis and root long axis may be inaccuracy in the diagnostics of incisors position towards the cranial base. The difference between the maxillary central incisor axis, which is drawn in common cephalometric analysis, and individual analysis of crown long axis or root long axis to anterior cranial base, can be large. Detailed analysis is important for the prediction of resultant position of maxillary central incisors in treatment plan, for the choice of the appropriate moment of movement so that there are no complications. Conclusion a) From the measurement of the angle between crown long axis and root long axis of maxillary central 27

10 ročník 14 č Odborná práce ORTODONCIE že u pacientů s malokluzí Angleovou ll.třídou, 2.oddělením se významně vyskytuje úhel menší než 180, na rozdíl od pacientů s malokluzemi Angleovou ll.třídou, 1.oddělením a Angleovou l.třídou, kde se tento úhel blíží ke 180. Vzhledem k tomu, že úhel mezi dlouhou osou korunky a dlouhou osou kořene je menší než 180, mohou vzniknou nepřesnosti při analýze postavení horních středních řezáků na kefalometrickém snímku. b) Velikost úhlu mezi dlouhou osou kořene a linií procházející bodem krčku a zároveň je tečnou k patrové kompakte, měřeno kraniálně (úhel P) je u sledované skupiny větší než u kontrolních skupin. c) Velikost úhlu P je dostatečně velká ve srovnání s hodnotou C" a hodnotou R", tedy vzdálenost kořene horních středních řezáků od patrové kompakty je dostatečná pro nivelizaci postavení horních středních řezáků. Avšak u 4 pacientů (tedy u 4,7%) u sledované skupiny je velikost úhlu P menší než hodnota R či hodnota C. incisors it follows that in patients with Class II, Division 2, there is significant occurrence of the angle smaller than 180, unlike in patients with malocclusions of Class II, division 1, and Class I. In the latter groups of patients the angle approximates to 180. With regard to the fact that the angle between crown long axis and root long axis is smaller than 180, there may appear inaccuracy in analysis of position of maxillary central incisors in cephalometric radiograms. b) The angle between root long axis and the line going through the neck which at the same time is the tangent to palatal cortical bone, measured cranially, i.e. P angle, is bigger in the group monitored than in control groups of patients. c) The P angle is sufficient in comparison with C value" and R value", i.e. the distance of roots of maxillary central incisors from palatal cortical plate is sufficient for nivelization of the maxillary central incisors position. However, in 4 patients (i.e. 4.7%) of the group monitored, the P angle is smaller than R value or C value. Literatura/References 1. Peck, S., Peck, L, Kataja, M.: Class II division 2 malocclusion: A heritable pattern of small teeth in well-developed jaws. Angle Orthodont. 1998, 68, č. 1, s Nie, Q., Lin. J.: Comparison of intermaxillary tooth size discrepancies among different malocclusion groups. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1999, 116, č. 55, s Crosby,D.R.,Alexander,Ch.G.:Theoccurrencesoftooth size discrepancies among different malocclusion groups. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop 1989, 95, č. 6, Angle, E. H.: Die Okklusionsanomalien der Zahne, Berlin: Herman HeusserVerlag, Van der Linden, F. P. G. M.: Kurz Praha Nicol, W. A.: The relationship of the lip line to the incisor teeth. Dent. Pract. Dent. Rec. 1955, 6, č. 1, s Walkow, T. M., Peck, S.: Dental arch width in Class division 2 deep-bite malocclusion. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 2002,122, č. 6, s Brezniak, N., Arad, A., Heller, M., Dinbar, A., Dinte, A., Wasserstein, A.: Pathognomic cephalometric characteristics of Angle Class II, Division 2 malocclusion. Angle Orthodont. 2002, 72, č. 3, s Karlsen, A. T.: Craniofacial characteristics in children with Angle Class II, Division 2 malocclusion combined with extréme deep bite. Angle Orthodont. 1994, 64, č. 2, s Sassouni, V.: Orthodontics in dental practice, St.Louis: Mosby - Year Book, Burstone, Ch. J., van Steenbergen, E., Hanley, K. J.: Modern Edgewise Mechanics and the Segmented Arch Technique. Department of Orthodontics University of Connecticut School of Dental Medicine Farmington, Connecticut Bell, W. H.: Correction of the short - face syndrom vertical maxillary deficiency. A preliminary report. J. Oral Surg. 1977, 35, č.2, s Bjórk, A., Skieller, V.: Normal and abnormal growth of the mandible: a synthesis of longitudinal cephalometric implant studies over a period of 25 years. Eur. J. Orthodont. 1983, 5, č. 1,s Mclntyre, G. T., Millett, D. T.: Crown-root shape of the permanent maxillary centrál incisor. Angle Orthodont. 2003, 73, č. 6, s Williams, A., Woodhouse, C: The crown to root angle of maxillary centrál incisors in different incisal classes. Brit. J. Orthodont. 1983,10. č. 2, s Bryant, R. M., Sadowsky, P. L, Hazelrig J. B.: Variability in threemorphologicfeatures of the permanent maxillary centrál incisor. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1984, 86, č. 1,s Delivanis, H. P., Kuftinec, M. M.: Variation in morphology ofthe maxillary centrál incisors found in Class II, Division 2 malocclusions. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1980, 78, č. 4, s Steiner, C. C: Cephalometrics in clinical practice. Angle Orthodont. 1959, 29, č. 1, s MUDr. Jarmila Šulová Stomatologická klinika 1.LF UK Kateřinská 32, Praha

Klíčová slova: Boltonův index, diskrepance ve velikosti zubů Key Words: Bolton index, tooth size discrepancy

Klíčová slova: Boltonův index, diskrepance ve velikosti zubů Key Words: Bolton index, tooth size discrepancy ročník 15 č. 5. 2006 Odborná práce ORTODONCIE Nepoměr velikosti horních a dolních frontálních zubů měřený malým Boltonovým indexem Tooth size discrepancv of upper and lower frontal teeth measured with

Více

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Aim To analyze a dynamic development of vocabulary richness from a methodological point

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

4 TABULKY ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH CHARAKTE- RISTIK TÌLESNÝCH ROZMÌRÙ TABLES OF BASIC STATISTICAL CHARACTERISTICS OF BODY PARAMETERS

4 TABULKY ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH CHARAKTE- RISTIK TÌLESNÝCH ROZMÌRÙ TABLES OF BASIC STATISTICAL CHARACTERISTICS OF BODY PARAMETERS 4 TABULKY ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH CHARAKTE- RISTIK TÌLESNÝCH ROZMÌRÙ TABLES OF BASIC STATISTICAL CHARACTERISTICS OF BODY PARAMETERS Tables of frequencies, means and standard deviations for particular

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Oxide, oxide, co po tobě zbyde

Oxide, oxide, co po tobě zbyde Oxide, oxide, co po tobě zbyde Měření oxidu uhličitého ve třídách naší školy CO2 Measurning in our school classes Petr Chromčák, Václav Opletal, Petr Hradil, Markéta Kopecká, Kristýna Kocůrková Obsah -

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 14 Rok (Year): 2005 Číslo (Number): 4

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 14 Rok (Year): 2005 Číslo (Number): 4 ORTODONCIE ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 14 Rok (Year): 2005 Číslo (Number): 4 Obsah (Contens): Společenská rubrika str.

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Léčba fixním ortodontickým aparátem ve smíšeném chrupu Treatment with fixed orthodontic appliance in mixed dentition

Léčba fixním ortodontickým aparátem ve smíšeném chrupu Treatment with fixed orthodontic appliance in mixed dentition ORTODONCIE Odborná práce ročník 15 č. 1. 2006 Léčba fixním ortodontickým aparátem ve smíšeném chrupu Treatment with fixed orthodontic appliance in mixed dentition MUDr. Hana Mišurcová, MUDr. Pavlína Černochová,

Více

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT Vykydal P., Žák M. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Léčba distookluze. Část II. Nákladová efektivita Treatmentof Distal Occlusion. Part II. Cost-effectiveness

Léčba distookluze. Část II. Nákladová efektivita Treatmentof Distal Occlusion. Part II. Cost-effectiveness Léčba distookluze. Část II. Nákladová efektivita Treatmentof Distal Occlusion. Part II. Cost-effectiveness Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., MUDr. Martin Kotas, MUDr. Martina Gebauerová, MUDr. Kateřina

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Vliv hloubky skusu na prostor pro dolní frontální zuby The impact ofoverbite on the space available forlower anterior teeth

Vliv hloubky skusu na prostor pro dolní frontální zuby The impact ofoverbite on the space available forlower anterior teeth ORTODONCIE Odborná práce ročník 10 č. 3. 2001 Vliv hloubky skusu na prostor pro dolní frontální zuby The impact ofoverbite on the space available forlower anterior teeth Jana Lemáková, MUDr., Marie Štefková,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density. INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

TKGA3. Pera a klíny. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

TKGA3. Pera a klíny. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Pera a klíny TKGA3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Pera a klíny Pera a klíny slouží k vytvoření rozbíratelného

Více

Dvojitě vyvážený směšovač pro KV pásma. Doubly balanced mixer for short-wave bands

Dvojitě vyvážený směšovač pro KV pásma. Doubly balanced mixer for short-wave bands Dvojitě vyvážený směšovač pro KV pásma Doubly balanced mixer for short-wave bands Úvodem / Intro Cílem tohoto miniprojektu bylo zkonstruovat diodový směšovač vhodný pro účely krátkovlnného TRXu. Tento

Více

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS Second School Year CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS A. Chain transmissions We can use chain transmissions for the transfer and change of rotation motion and the torsional moment. They transfer forces from

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010)

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) VONDŘICH I.: POTLAČENÍ EKZÉMU KORTIKOIDNÍ TERAPIÍ KASUISTIKA Z POHLEDU LÉKAŘE, PSYCHOSOM, 2010;8(4), s. 249-252 Souhrn: Rád bych se

Více

STLAČITELNOST. σ σ. během zatížení

STLAČITELNOST. σ σ. během zatížení STLAČITELNOST Princip: Naneseme-li zatížení na zeminu, dojde k porušení rovnováhy a dochází ke stlačování zeminy (přemístňují se částice). Stlačení je ukončeno jakmile nastane rovnováha mezi působícím

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

MUDr. Eva Tauferová Stomatologická klinika 1. LFUKa VFN Praha Clinic ofdental Medicíně, 1st Medical Faculty of Charles University in Prague

MUDr. Eva Tauferová Stomatologická klinika 1. LFUKa VFN Praha Clinic ofdental Medicíně, 1st Medical Faculty of Charles University in Prague Dentoalveolární změny po rychlé palatinalní expanzi a chirurgicky asistované rychlé palatinalni expanzi Dentoalveolar changes following rapid palatal expansion and surgically assisted rapid palatal expansion

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

Angličtina v matematických softwarech 2 Vypracovala: Mgr. Bronislava Kreuzingerová

Angličtina v matematických softwarech 2 Vypracovala: Mgr. Bronislava Kreuzingerová Angličtina v matematických softwarech 2 Vypracovala: Mgr. Bronislava Kreuzingerová Název školy Název a číslo projektu Název modulu Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou Motivace

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Ja n T. Št e f a n. Klíčová slova: Řada knih, srovnání cen v čase, cena vazby a ocelorytové viněty, lineární regresní analýza.

Ja n T. Št e f a n. Klíčová slova: Řada knih, srovnání cen v čase, cena vazby a ocelorytové viněty, lineární regresní analýza. K CENĚ KNIH Z PRVNÍ POLOVINY 19. století NA PŘÍKLADU SOMMEROVA DÍLA DAS KÖNIGREICH BÖHMEN Ja n T. Št e f a n Abstrakt: V příspěvku je analyzována možnost nalezení dvou složek ceny knihy, a) jejího rozsahu

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Ortodontická léčba. Autor: Daňková B., Janková A., Školitel: odb. as. MUDr. Štefková M., CSc. Úvod do ortodoncie

Ortodontická léčba. Autor: Daňková B., Janková A., Školitel: odb. as. MUDr. Štefková M., CSc. Úvod do ortodoncie Ortodontická léčba Autor: Daňková B., Janková A., Školitel: odb. as. MUDr. Štefková M., CSc. Úvod do ortodoncie Ortodoncie je jedním z oborů zubního lékařství, jehož náplní je léčba anomálií v postavení

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Noise Measurement Měření hluku

Noise Measurement Měření hluku XXX. ASR '5 Seminar, Instruments and Control, Ostrava, April 9, 5 39 Noise Measurement Měření hluku KOČÍ, Petr Ing., Ph.D., Katedra ATŘ-35, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu, Ostrava - Poruba, 78 33 petr.koci@vsb.cz,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS Liška J., Filípek J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU . 5. 9. 007, Podbanské MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU Zbyšek Nový, Michal Duchek, Ján Džugan, Václav Mentl, Josef Voldřich, Bohuslav Tikal, Bohuslav Mašek 4 COMTES FHT s.r.o., Lobezská E98, 00

Více

Friction drives have constant or variable drives (it means variators). Friction drives are used for the transfer of smaller outputs.

Friction drives have constant or variable drives (it means variators). Friction drives are used for the transfer of smaller outputs. Third School Year FRICTION DRIVES 1. Introduction In friction drives the peripheral force between pressed wheels is transferred by friction. To reach peripheral forces we need both a pressed force and

Více

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 1 ČHMÚ, pobočka Ústí n.l., PS 2, 400 11 Ústí n.l., novakm@chmi.cz 2 PřF UK Praha, KFGG, Albertov 6, 128

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

Přehled rozdílů mezi účetní hodnotou a oceněním výnosovou a majetkovou metodou 42 českých společností v letech 1997 až 2004 #

Přehled rozdílů mezi účetní hodnotou a oceněním výnosovou a majetkovou metodou 42 českých společností v letech 1997 až 2004 # Přehled rozdílů mezi účetní hodnotou a oceněním výnosovou a majetkovou metodou 42 českých společností v letech 1997 až 2004 # Jan Jurečka Článek podává výsledky 42 oceňovacích posudků, které posluchači

Více

Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research

Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research Česká stomatologická komora, Grantová agentura Univerzity Karlovy a Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Fixní nákusná destička při terapii hlubokého skusu 2. část - dotazníkové šetření

Fixní nákusná destička při terapii hlubokého skusu 2. část - dotazníkové šetření Fixní nákusná destička při terapii hlubokého skusu 2. část - dotazníkové šetření Fixed anterior bite plane in deep bite treatment Part 2 - guestionnaire *MUDr. Denisa Pantoflíčková Effenberková, *MUDr.

Více

Velký incizální schůdek. Část 1- etiologie a důvody léčby Increased overjet. Part 1 - Aetiology and reasons for therapy

Velký incizální schůdek. Část 1- etiologie a důvody léčby Increased overjet. Part 1 - Aetiology and reasons for therapy ORTODONCIE Odborná práce ročník 14 č. 1. 2005 Velký incizální schůdek. Část 1- etiologie a důvody léčby Increased overjet. Part 1 - Aetiology and reasons for therapy MUDr. Gabriela Machytková Ortodontické

Více

Vliv přímořské léčby na atopický ekzém

Vliv přímořské léčby na atopický ekzém Vliv přímořské léčby na atopický ekzém The influence of thalassotherapy on atopic eczema JAROSLAVA ŠIMONÍČKOVÁ, GABRIELA POLÁKOVÁ, VÍT PETRŮ Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce,

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI Robert Skeřil, Jana Šimková, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 61667 Brno Abstract

Více

Návštěvy. Aug 1, 2011 - Aug 31, 2011. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Aug 1, 2011 - Aug 31, 2011. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits % Week 31, Aug 01-Aug 07 2011 40,271 20.90% Week 32, Aug 08-Aug 14 2011 42,532 22.07% Week 33, Aug

Více

Transformers. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení

Transformers. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ..07/..30/0.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 09 Tento projekt je

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

a rhomboid, a side, an angle,a vertex, a height, a perimeter, an area an acute angle, an obtuse angle, opposite sides, parallel sides

a rhomboid, a side, an angle,a vertex, a height, a perimeter, an area an acute angle, an obtuse angle, opposite sides, parallel sides Autor: Ing. Milada Kyselovská Škola: ZŠ a MŠ Klíč s.r.o. Česká Lípa440 RHOMBOID Mezipředmětové vztahy: Matematika, zeměpis, dějepis Časová dotace: 45minut Ročník: 7 Cíle: Matematika : procvičit výpočet

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

Infiltration ability of soil in fast-growing species plantation

Infiltration ability of soil in fast-growing species plantation INFILTRAČNÍ SCHOPNOST PŮDY V POROSTECH RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN Infiltration ability of soil in fast-growing species plantation Mašíček T., Toman F., Vičanová M. Mendelova univerzita v Brně, Agronomická

Více

Next line show use of paragraf symbol. It should be kept with the following number. Jak může státní zástupce věc odložit zmiňuje 159a.

Next line show use of paragraf symbol. It should be kept with the following number. Jak může státní zástupce věc odložit zmiňuje 159a. 1 Bad line breaks The follwing text has prepostions O and k at end of line which is incorrect according to Czech language typography standards: Mezi oblíbené dětské pohádky patří pohádky O Palečkovi, Alenka

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY

VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY ŠANCE DAM DAM SAFETY SUPERVISION DURING DRAINAGE TUNNEL CONSTRUCTION AND GROUT CURTAIN REHABILITATION Tomáš Kantor, Petr Holomek Abstrakt:

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Symetrie zubních oblouků u zkříženého skusu Symmetry of Dental Arches in Posterior Crossbite

Symetrie zubních oblouků u zkříženého skusu Symmetry of Dental Arches in Posterior Crossbite Symetrie zubních oblouků u zkříženého skusu Symmetry of Dental Arches in Posterior Crossbite MUDr. Hana Bóhmová Ortodontické oddělení stomatologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM THE ANALYSIS OF OCCUPATIONAL REHABILITATION SERVICES USAGE BY PEOPLE WITH MENTAL HEALTH DISORDERS RŮŽIČKOVÁ Pavlína Abstrakt

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0250 Garantující institut: Garant předmětu: Ekonomická statistika Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.

Více

Stabilita ortognátních operací Stability of Orthocinathic Sumery

Stabilita ortognátních operací Stability of Orthocinathic Sumery ORTODONCIE Odborná práce ročník 14 č. 4. 2005 Stabilita ortognátních operací Stability of Orthocinathic Sumery MUDr. Kateřina Gvuzdová, Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc. Ortodontické oddělení kliniky zubního

Více

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Happy New Year, song Pořadové číslo: II_2-01_39 Předmět: Anglický jazyk Třída: 8. A Téma hodiny: Vánoce a Nový rok. Vyučující: Ing. Olga Matoušková

Více

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7, SCHEME OF WORK Mathematics SCHEME OF WORK. cz

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7, SCHEME OF WORK Mathematics SCHEME OF WORK.  cz SCHEME OF WORK Subject: Mathematics Year: first grade, 1.X School year:../ List of topisc # Topics Time period Introduction, repetition September 1. Number sets October 2. Rigtht-angled triangle October,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 242-253 TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Více