Morfologické znaky u pacientů s Angleovou II. třídou, 2. oddělením Morpholopic features in patients with Class II, Division 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Morfologické znaky u pacientů s Angleovou II. třídou, 2. oddělením Morpholopic features in patients with Class II, Division 2"

Transkript

1 ORTODONCIE Odborná práce ročník 14 č Morfologické znaky u pacientů s Angleovou II. třídou, 2. oddělením Morpholopic features in patients with Class II, Division 2 MUDr. Jarmila Šulová, MUDr.Hana Tycová Ortodontické oddělení Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Orthodontic Department, Clinic of Dental Medicine, 1st Medical Faculty, Charles University, Prague Souhrn Studie měřila velikost úhlu mezi dlouhou osou korunky a dlouhou osou kořene u horních středních řezáků u pacientů s anomálií Angleovou II.třídou, 2.oddělením. U pacientů s touto anomálií se významně vyskytuje úhel menší než 180, na rozdíl od pacientů s malokluzemi Angleovou ll.třídou, 1.oddělením a Angleovou l.třídou, kde tento úhel se blíží ke 180. Další měření hodnotilo vzdálenost kořene od povrchu kompakty patra. Otázkou je, zda je tato vzdálenost dostatečná pro kořenovou torzi retruzně postavených horních středních řezáků u pacientů s Angleovou ll.třídou, 2.oddělením, které mají takové ohnutí mezi korunkou a kořenem. Vzdálenost je dostatečně velká u většiny, kromě 4 pacientů (4,7%) (Ortodoncie 2005,14, č. 4, s ). Abstract The angle between long axis of crown and root of maxillary central incisors in patients with Angle Class II, division 2 was measured. In these patients there is a significant occurrence of the angle less than 180,unlike the patients with Angle Class II, division 1, and Angle Class I malocclusions. In the two latter groups of patients the angle is close to 180. Other measurements were taken to evaluate the distance ofthe root from the surface of palata! cortical bone. The question is whetherthe distance allows for root torsion of retrusive maxillary central incisors in patients with Angle Class II, division 2, with such bend between crown and root. The distance was proved sufficient in major part of patients, the only exception being 4 patients (4.7%) (Ortodoncie 2005,14, No. 4, p ). Klíčová slova: Angle II, 2. oddělení, torze kořenů Key Words: Angle Class II, division 2, root torque Úvod Pacienti s anomálií Angleovou ll.třídou, 2.oddělením mají charakteristické dentální i skeletální morfologické znaky. Plně vyjádřená anomálie je charakterizovaná retruzně postavenými horními řezáky, hlubokým skusem a distookluzí (Obr. 1). Odontometrické studie poukázaly také na výskyt menší meziodistální šířky laterálních řezáků [1, 2, 3]. Angle, van der Linden, Nicol popsali funkční souvislost mezi postavením horních středních řezáků atlakem dolního rtu [4,5,6]. Tvarzub- Introduction Patients with Angle Class II, division 2, show characteristic dental and skeletal morphology. Fully developed anomaly is characteristic by retrusion of maxillary incisors, deep bite and distoocclusion (Fig.1). Odontometric studies point out atthe reduced mesiodistal width of lateral incisors [1,2,3]. Angle, van der Linden, and Nicol described the functional relation between the position of maxillary centrál incisors and the pressure of lower lip [4, 5, 6]. The shape of dental arches is one of the differential factors to make distincwww.orthodont-cz.cz 19

2 ročník 14 č Odborná práce ORTODONCIE Obr. 1: Převislý skus, při kterém dochází k úplnému překrytí dolních řezáků horními antagonisty Fig. 1: Cover-bite, in which there is total overlap of mandibular incisors with their maxillary antagonists Obr. 2a, b: Pacient s Angleovou ll.třídou, 2.oddělením. Pozorujeme kratší dolní třetinu obličeje, výrazný bradový výběžek Fig. 2a, b: Patient with Class II, Division 2. Lower third of a face is shorter, chin protruding significantly nich oblouků je jeden z diferenciálních faktorů mezi pacienty s anomálií Angleovou ll.třídou, 2. oddělením a Angleovou ll.třídou, 1. oddělením. Zatímco pacienti s Angleovou ll.třídou, 1. oddělením mají užší horní zubníoblouk, u pacientů s Angleovou ll.třídou, 2.oddělením je charakteristrická užší mezišpičáková šířka [7]. Skeletální znaky jsou variabilnější. Charakteristický je výskyt retruzně postaveného dentoalveolárního komplexu, zatímco báze dolníčelisti má ortognátnípostavení a dostatečný růst [8,9]. Výsledek takového růstu pozorujeme na profilu pacientů a to na výrazném bradovém výběžku s hlubokou mentolabiální rýhou tion between the patients with Class II, Division 2, and those with Class II, Division 1. While patients with Class II, Division 1, have more narrow upper dental arch, in patients with Class II, division 2, the more narrow intercanine width is typical [7]. Skeletal features are more varied. The occurrence of retrusion of dentoalveolar complex is characteristic, while the basis of the mandible shows orthognathic position and sufficient growth [8, 9]. The result of such growth is visible in the patienťs profile, i.e. in distinct chin projection with deep mentolabial fold (labiomental sulcus) (Fig. 2). Another feature is short face synd

3 ORTODONCIE Odborná práce ročník 14 č (Obr. 2). Další znak je výskyt typu obličejového skeletu syndrom krátkého obličeje". Jeho znaky jsou krátká přední obličejová výška, dlouhá větev dolní čelisti, ostrý goniový úhel [10,11,12]. Vznik je následkem výrazného anteriorotačního typu růstu [13]. Variabilita v zubní morfologii může u řady pacientů ovlivnit dosažení optimálního estetického, funkčního a stabilního výsledku terapie. Ohnutí mezi dlouhou osou korunky a dlouhou osou kořene u horních středních řezáků může limitovat velikost palatinální torze, díky nebezpečí posunu k patrové kompakte [14, 15, 16, 17]. Obecně se při analýze dálkového rtg snímku kreslí dlouhá osa horních středních řezáků jako linie od apexu kořene k incizální hraně. Steiner [18] popsal užití plastových šablon pro překreslení horních řezáků při analýze dálkového snímku. Závěr studie byl, že dlouhé osy korunky a kořene spolu často svírají odlišný úhel než 180, tedy dlouhá osa zubu neprochází středem krčku. Toto ohnutí může být směrem palatinálním či labiálním. U pacientů s převislým skusem toto ohnutí v oblasti krčku směřuje palatinálně a taková neobvyklá konfigurace může být faktorem, který přispívá k rozvoji hlubokého skusu a retruznímu postavení horních středních řezáků. Mclntyre [14] ve své studii měřil další morfologické znaky u pacientů sangleovoull.třídou, 2.oddělením a to labiolingválníšířku a poměr délky kořene a korunky u horních středních řezáků. Zjistil užší labiolingválnítloušťku, kratší kořen ke korunce a méně vyvinuté cingulum. Cíl práce Při standardní analýze horních středních řezáků na dálkovém rtg snímku se předpokládá, že dlouhá osa kořene a dlouhá osa korunky splývají, tedy že mezi nimi je úhel 180. Jestliže je však úhel mezi zmíněnými osami odlišný od 180, může napřímení horních středních řezáků u pacientů s retrudovanými horními řezáky do správného postavenízpůsobit nebezpečné přiblížení kořene k patrové kompaktě. Z tohoto důvodu další měření mělo za úkol zhodnotit polohu kořene horních středních řezáků v alveolárním výběžku. Byla změřena úhlová vzdálenost dlouhé osy kořene od patrové kompakty. Výsledná poloha byla srovnána s hodnotou, která byla vypočítána z velikosti potřebné torze zubů, jestliže chceme postavit horní střední řezáky optimálně k přední bázi lební. Cílem hodnocení bylo zjistit, zda ohnutí mezi dlouhou osou korunky a dlouhou osou kořene u pacientů s anomálií Angleovou ll.třídou, 2.oddělením je menší než u pacientů s jinými malokluzemi. rome". It is characteristic by short frontal facial height, long ramus of the mandible, small gonial angle [10,11, 12]. This is due to significant anteriorotational growth [13]. In a number of patients, the variability in dental morphology may influence optimum aesthetic, functional and stable result of the treatment. The bend between the long axis of the crown and the long axis of the root in maxillary central incisors may restrict the extent of palatal torsion due to the danger of the move towards the palatal cortical plate [14, 15, 16, 17]. In the analysis of cephalometric X-ray, the long axis of maxillary central incisors is generally drawn as the line from the root apex towards incisal edge. Steiner [18] described the use of plastic templates to redraw maxillary incisors in the analysis of cephalograms. He concluded that the long axes of crown and root often contain an angle other than 180, i.e. the long axis of the tooth does not go through the middle of the neck. The bend may be palatal or labial. In patients with cover-bitethe bend in the area of the neck is palatal. The unusual configuration may become the factor contributing to the development of deep bite and retrusion of maxillary central incisors. Mclntyre [14] measured other morphologic features in patients with Angle Class II, Division 2 - labiolingual width and the ratio of root length and crown in maxillary central incisors. He found narrowed labiolingual thickness, shorter root related to crown, and less developed cingulum. Objectives of the study In standard analysis of cephalogram it is assumed that the root long axis and the crown long axis of maxillary central incisors coincide, i.e. they contain the angle of 180. However, if the angle contained by the axes mentioned is different from 180, the straightening of maxillary central incisors into the correct position in patients with retruded maxillary incisors may result in the dangerous approach of the root to palatal cortical bone. Therefore, other measurements were done to evaluate the location of the roots of maxillary central incisors in the alveolar process. The angular distance of the long axis of the root from palatal cortical plate was also measured. Resulting location was compared with the value obtained from the calculations of extent of the required torque of teeth in case we want to position maxillary central incisors optimally to anterior cranial base. The objective was to find out whether the bend between the long axis of the crown and the long axis of the root in patients with Angle Class II, Division 2, is less than in patients with other malocclusions

4 ročník 14 č Odborná práce ORTODONCIE Cílem srovnání polohy horních středních řezáků v alveolárním výběžku a polohy, ve které může být přítomný kořen po terapii, bylo zjistit zda jsou oprávněné obavy z nebezpečí, že se přiblížíme k patrové kompaktě při úpravě postavení horních středních řezáků. Materiál a metodika Do sledovaného souboru bylo zařazeno 85 pacientů s Angleovou II. třídou, 2. oddělením. Každý pacient ve sledovaném souboru splňoval následující podmínku: úhel dlouhé osy horních středních řezáků k linii přední báze lební(k NS) byl 95 a méně (skupina označena II2). Do první kontrolnískupiny bylo vybráno 50 pacientů s Angleovou II. třídou, 1. oddělením, kde důležitým kritériem bylo postavení horních středních řezáků k linii přední báze lební 110 a více (skupina II1). Do druhé kontrolní skupiny bylo zařazeno 49 pacientů s Angleovou I. třídou, kde postavení horních středních řezáků k přední bázi lební bylo mezi 95 až 110 (skupina I) Všichni pacienti měli stálou dentici. Věkový rozsah pacientů byl mezi 14 a 35 lety. Měření bylo provedeno na kefalometrických snímcích a to úhlové ruční měření na prosvětlovací skříňce s přesností na 0,5. Každý kefalometrický snímek byl hodnocen dvakrát. Druhé měření prováděla nezávislá osoba z důvodů snížení chyby měření. Comparison of the location of maxillary central incisors in the aiveoiar ridge and the position where there can be the root after treatment, aimed at finding out whether there is a danger of approaching palatal cortical bone during the adjustment of position of maxillary central incisors. Material and methods The sample contained 85 patients with Class II, Division 2. The long axis of maxillary central incisors to anterior cranial base (NS) angle was 95 and less (the group was named II2). The first control group included 50 patients with Class II, Division 1. The important criterion was the position of maxillary central incisors to the anterior cranial base line of 110 and over (group II1). The second control group included 49 patients with Angle Class I - the position of maxillary central incisors to anterior cranial base was between (group I). All patients had permanent dentition. The age of patients was between 14 and 35 years. Measurements were done on cephalograms, i.e. manual measurement of angles on a view box, accuracy of 0.5. Each cephalogram was assessed twice. The second measurement was carried out by an independent person (to control the measurement error). Obr. 3a, b: Znázornění jednotlivých linií a úhlu Z a úhlu P Fig. 3a, b: Different lines and Z and P angles

5 ORTODONCIE Odborná práce ročník 14 č Na kefalometrickém rtg snímku byly u horních středních řezáků vyznačené následující linie: a) Linie dlouhé osy horních středních řezáků (1): linie mezi body apexu kořene (A) a incizální hrany horních středních řezáků (I) (Obr. 3b), b) Linie korunky (C): linie mezi bodem incizální hrany (I) a krčku (K) horních středních řezáků (Obr. 3a), c) Linie kořene (R): linie mezi body apexu (A) a krčku (K) horních středních řezáků, d) Linie patra (P): linie procházející bodem krčku (K) a zároveň je tečnou k patrové kompakte (Obr. 3b). Úhel Z je definován jako úhel mezi dlouhou osou korunky (linie C) a dlouhou osou kořene (linie R) měřeno z patrové strany. Obvyklá hodnota je 180. Jeho hodnotu je možno vypočítat z hodnot úhlů C- NS a R-NS nebo přímo změřit mezi liniemi dlouhé osy korunky a dlouhé osy kořene. Výpočet úhlu Z: Úhel Z = (C-NS) - (R-NS) Úhel P je definován jako úhel mezi dlouhou osou kořene (linií R) a linií patra (linií P), měřeno kraniálně. Výpočet hodnoty C Výpočtem hodnoty C" lze usoudit o kolik by se daný zub měl sklonit tak, aby korunka dosáhla optimální pozice. Výpočet této hodnoty vychází z průměrné hodnoty úhlu mezi přední bází lební a dlouhou osou zubu, která je v průměru 104, od této hodnoty se odečte velikost úhlu mezi dlouhou osou korunky a linii přední báze lební u horních středních řezáků. Hodnota C = 104 -(C-NS) Výpočet hodnoty R Výpočtem hodnoty R" lze usoudit o kolik by se daný zub měl sklonit tak, aby kořen dosáhl optimální pozice. Výpočet této hodnoty vychází z průměrné hodnoty úhlu mezi přední bází lební a dlouhou osou zubu, která je v průměru 104, od této hodnoty se odečte ve- Dependence of angle 1-NS in relation to angle Z The following lines were drawn on maxillary central incisors: a) The line of the long axis of maxillary central incisors (1): the line between the root apex (A) and incisal edge of maxillary central incisors (I) (Fig. 3b), b) The crown line C: the line between the point of incisal edge (I) and the neck (K) of maxillary central incisors (Fig. 3a), c) The root line (R):the line between the points of apex (A) and neck (K) of maxillary central incisors, d) The palatal line (P): the line going through the point of the neck (K) being at the same time tangent to palate compact bone (Fig. 3b). Z-angle is an angle between the crown long axis (line C) and root long axis (line R), measured from the palate. The normal value is 180. The value may be calculated from the angles C-NS and R-NS or may be measured directly between the lines of crown long axis and root long axis. Z-angle calculation: Angle Z = (C-NS) - (R-NS) +180 P-angle is defined as the angle contained by root long axis (line R) and palatal line (line P), from cranial viewpoint. Calculation of C By calculating C value" it is possible to judge how the given tooth should incline in order its crown reached optimum position. The calculation is based on the average value of the angle contained by the anterior cranial base and a tooth long axis, which is usually 104. The value of the angle contained by the crown long axis and anterior cranial base in maxillary centrál incisors is deducted from the above stated value. C value = (C - NS) Calculation of R By calculating R value" it is possible to judge how the given tooth should incline in order its root reached the optimum position. The calculation is based on the average values of the angle contained by anterior cranial base and Dependence of angle 1-NS in relation to angle P Obr. 4: Závislost hodnot úhlu Z na úhlu 1 -NS u jednotlivých skupin Fig. 4: Correlation of Z angle and 1 -NS angle in different groups of patients Obr. 5: Závislost hodnot úhlu P na úhlu 1 -NS u jednotlivých skupin Obr. 5: Correlation of P angle and 1 -NS angle in different groups of patients 23

6 likost úhlu mezi dlouhou osou kořene a linií předníbáze lební u horních středních řezáků. Hodnota R= 104 -(R-NS) Výpočtem hodnoty C" a hodnoty R", lze usoudit o kolik by se daný zub měl sklonit tak, aby dosáhl optimální pozice. Výpočet se provedl zvlášť pro dlouhou osu korunky a zvlášť pro dlouhou osu kořene z důvodů výskytu výše zmíněného ohnutí mezi těmito dvěmi osami. Hodnoty C" a hodnoty R" předpokládají protruznípohyb horních středních řezáků kolem centra rotace v oblasti krčku. Cílem studie nebylo hodnotit výslednou pozici kořenů horních středních řezáků v závislosti na použití různých typů pohybů. Výsledky Průměrná velikost úhlu Z (úhlu mezi dlouhou osou korunky a dlouhou osou kořene) u sledované skupiny Angle II, 2.oddělení (II2) je 175,5. Průměrná velikost úhlu Z ukontrolnískupinys Angle 1 (I) je 179,3. Průměrná velikost úhlu Z u kontrolní skupiny Angle II, 1.oddělení (II1) je 179,2 (Tab. 1). Průměrná velikost úhlu P u sledované skupiny (II2) je 37,5. Průměrná velikost úhlu P u kontrolní skupiny (I) je 28,8. Průměrná velikost úhlu P u kontrolní skupiny (II1) je 23,5. Pomocí korelační analýzy byla hodnocena statistická závislost mezi velikostí úhlu Z a velikostí úhlu dlouhé osy horních středních řezáků k přední bázi lební (1 -NS) (obr. 4). Dále mezi velikostí úhlu P a dlouhé osy horních středních řezáků k přední bázi lební (1-NS) a tooth long axis, which is 104, on average. The angle contained by the root long axis and the NS line of anterior cranial base in maxillary centrál incisors is deducted. R value = (R - NS) By calculating C value" and R value" it is possible to judge how the given tooth should incline in order to achieve its optimum position. The calculations were made separately for crown long axis and root long axis because of the above mentioned bend between the two axes. C values" and R values" suppose protrusion of maxillary central incisors around the centre of rotation in the neck area. The aim of the study was to assess the resulting position of roots of maxillary centrál incisors related to various types of moves applied. Results The mean value for Z angle (i.e. the angle contained by crown long axis and root long axis) in the group of Class II, Division 2 (II2) is The mean value for Z angle in the group with Class I (I) is The mean value for Z angle in the group Class II, Division 1 (II1) is (Tab. 1). The mean value for P angle in the group (II2) is The mean value for P angle in the control group (I) is The mean angle for P angle in the control group (II1) is By means of correlation analysis, the statistical correlation between the Z angle and the angle maxillary central incisors to anterior cranial base (1 - NS) was assessed (Fig. 4), as well as between the P angle and the

7 ORTODONCIE Odborná práce ročník 14 č Obr. 6: Srovnání aritmetického průměru úhlů Z u jednotlivých skupin Fig. 6: Comparison of average mean of Z angles in different groups of patients (obr. 5). Dále byla hodnocena statistická závislost mezi velikostí úhlu Z a úhlu P. Střední statistická závislost byla zaznamenána mezi velikostí úhlu Z a velikostí úhlu P u sledovaného souboru, podobně vyšla statistická závislost mezi polohou horních středních řezáků k přední bázi lební a velikostí úhlu P (tato závislost vyšla negativnítj. čím je úhel P větší tím jsou hornístřednířezáky ve větším retruzním postavení k přední bázi lební, tedy úhel 1 -NS je menší). Hodnocení statistické závislosti mezi velikostí úhlu dlouhé osy korunky horních středních řezáků k přední bázi lební(c-ns) a velikostí úhlu dlouhé osy kořene horních středních řezáků k předníbázi lební(r-ns). Hodnocení se provedlo pouze u sledovaného souboru. Hodnota R" a hodnota C" jsou na sobě vysoce závislé, stejně tak je závislá hodnota R" a velikost úhlu P. Ke zjištění vzájemné odlišnosti průměrů sledovaných závisle proměnných (úhlu P, úhlu Z) mezi sledovanou skupinou a kontrolními skupinami byla použita analýza rozptylu one-way ANOVA". Testovaly se nulové hypotézy Z" a P". Výsledky pro analýzu úhlu Z jsou zobrazeny v grafu (Obr. 6). Výsledky pro analýzu úhlu P jsou zobrazeny v grafu (Obr. 7). Vztah průměrného úhlu P (úhlové vzdálenosti linie dlouhé osy kořene od linie patrové kompakty) a hodnot C a R" je zobrazen v grafu (Obr. 8). V tabulce I je znázorněn přehled jednotlivých naměřených úhlů a vypočítaných hodnot u všech skupin. Diskuse Výsledky studie potvrdily výskyt lingválního úhlu mezi dlouhou osou korunky a dlouhou osou kořene u pacientů s Angleovou ll.třídou, 2.oddělením. V této studii 47,5 % pacientů s anomálií Angleovou ll.třídou, 2.oddělením mělo úhel mezi dlouhou osou korunky a dlouhou osou kořene menší než 175. Mclntyre [14] ve své studiítento morfologický znak nalezl až Group Obr. 7: Srovnáníaritmetického průměru úhlů P u jednotlivých skupin Fig. 7: Comparison of average mean of P angles in different groups of patients angle maxillary centrál incisors to anterior cranial base (1 - NS) (Fig. 5). The statistical correlation between tne size of Z angle and P angle was evaluated as well. The mean statistical correlation was found between tne size of Z angle and P angle in tne group monitored; tne same is possible to say about tne position of maxillary central incisors to anterior cranial base and tne size of P angle (tne dependence was negative, i.e. tne greater the P angle, tne more expressed retrusion of maxillary central incisors to anterior cranial base, thus, tne angle 1-NS is smaller). Evaluation of statistical correlation between the angle of maxillary central incisors crown to anterior cranial base (C-NS) and the angle of maxillary central incisors root to anterior cranial base (R-NS) was performed only in the group monitored. R value" and C value" depend on each other significantly as well as R value" and the P angle. To find out the difference of mean values of the monitored dependent variables (P angle, Z angle) between the group monitored and control groups, the analysis one-way ANOVA" was used. Zero hypotheses Z" and P" were tested. The results for Z angle and P angle are represented in the diagram (Fig. 6, Fig. 7). The relation of the mean P angle (angular distance of the line of long axis of the root from the line of palate compact bone) and values C and R" is given in the diagram (Fig. 8). Table I gives a survey of individual measured angles and calculated values in all groups. Discussion The results proved the occurrence of lingual angle between crown long axis and root long axis in patients with Class II, Division 2 malocclusion. There were 47.5% patients in the study with Class II, Division 2, with the angle between crown long axis and 25

8 ročník 14 č Odborná práce ORTODONCIE Arithmetic means of angle P and values C a R Obr. 8: Srovnání aritmetických průměrů úhlu P, hodnoty C" a hodnoty R" Fig. 8: Comparison of average means of P angle, C value" and R value" u 63% pacientů. Tyto výsledky odpovídají také výsledkům studií Bryanta a spol. [16], Williamse a spol. [15], Delivanise a spol. [17]. Z dostupných studií, které se zabývaly touto problematikou, jsou různé názory na možnou příčinu vzniku tohoto ohnutí, není jednoznačně daný hlavní etiologický faktor. Důležitým faktorem, který se může podílet na vzniku ohnutí, je tlak dolního rtu na alveolární výběžek a prořezávající řezáky. Působení na prořezávající řezáky do úst je diskutabilní, protože v tomto období je již 2/3 délky kořene mineralizována, takže ohnutí by vzniklo v apikální třetině kořene. Logan se soustředil na jiný etiologický faktor, podpořil vliv genetický, zevní faktory nepovažuje za významné. Příčina ohnutí může být dána geneticky determinovaným tvarem, podobně jako je geneticky determinovaný tvar či velikost korunky zubů apod. Rozsah velikosti ohnutí u horních středních řezáků u pacientů s Angleovou II. třídou, 2. oddělením byl vyšší než u pacientů s jinými malokluzemi. V této studii byly srovnány se souborem pacientů s anomálií Angleovou l.třídou a Angleovou II. třídou, 1. oddělením. Williams a spol. [15] měli podobné výsledky studie. Nalezli ve svém souboru tvořeném pacienty s Angleovou ll.třídou, 2.oddělením rozsah úhlu mezi dlouhou osou korunky a dlouhou osou kořene až 29. Sledovaná skupina pacientů v této studii měla rozsah velikosti úhlu 24,5 (tedy velikost se pohybovala mezi 157,5-182 ). Klinické dopady přítomnosti ohnutí mohou způsobit nepřesnost při analýze postavení horních středních řezáků. Běžná analýza vycházíz předpokladu, že dlouhá osa korunky a dlouhá osa kořene splývají. Přítomnost ohnutí může limitovat dosažení optimálního interincizálního úhlu , což je důležitý faktor v dosažení postretenční stability. Toto ohnutí mezi dlouhou osou korunky a dlouhou osou kořene může být důvodem komplikací během terapie u pacientů s Angleovou ll.třídou, 2. oddělením, z důvodů přiblížení se kořenů horních středních řezáků při torzním pohybu k patrové root long axis below 175. Mc Intyre [14] found this morphological feature in 63% of patients. The results also correspond to results obtained by Bryant et al. [16], Williams et al. [15], Delivanis et al. [17]. The works dealing with the problém give different opinions on the possible cause of the bend, the aetiology remains unclear. One of the important factors seems to be the pressure of lower lip on the alveolar ridge and erupting incisors. The impact on erupting incisors is arguable since at that time 2/3 of the root length are mineralized and the bend would thus originate in the apical part of the root. Logan focused on another aetiological factor; he gives heritable reasons and does not believe the outer factors are significant. Bend may be due to genetically determined shape, similarly to genetically determined shape or size of crown, etc. The extent of bend in maxillary central incisors in patients with Class II, Division 2, was largerthan in patients with other malocciusions. In the presented study they were compared with sample of patients with Class I, and Class II, Division 1. Williams et al. [15] obtained very similar results. In their sample of patients with Class II, Division 2, the extent of angle between the crown long axis and the root long axis was as large as 29. The sample of patients monitored in our study showed the extent of 24.5 (thus, the size was between ). Clinical impact of bend may cause inaccuracy in analysis of the maxillary central incisors location. The cephalometric analysis is generally based on the assumption that crown long axis and root long axis coincide. Bend may restrict optimum interincisal angle of , which is the important factor in postretention stability. The bend between crown long axis and root long axis may lead to complications during the treatment of patients with Class II, Division 2, as the roots of maxillary central incisors come close to the palatal cortical bone during torque [14, 15, 16, 17]. Stu

9 ORTODONCIE Odborná práce ročník 14 č kompaktě [14, 15, 16, 17]. Studie zabývající se touto problematikou se shodují v závěru, že je nebezpečí perforace patrové kompakty či resorpce kořenů horních středních řezáků. Proto v této studii se další měřenízabývalo hodnocením polohy kořene v alveolárním výběžku. Výsledky ukázaly, že vzdálenost kořene horních středních řezáků od patrové kompakty je dostatečná. Tedy úhel mezi dlouhou osou kořene horních středních řezáků a linií tvořenou mezi bodem krčku horních středních řezáků a tečnou kompakty patra byl u sledovaného vzorku větší než u kontrolnískupiny. Ke zjištění, jestli je tato úhlová vzdálenost dostatečně velká, tak abychom mohli horní střední řezáky postavit do korektní pozice, byla vypočítána hodnota R" a hodnota C". Obě hodnoty vychází z předpokladu že optimální poloha horních středních řezáků k přední bázi lební je 104. Srovnání hodnot C" a hodnot R" s velikosti úhlů P nám poukázala, že pouze u 1 pacienta byla hodnota R" větší než velikost úhlu P, u tohoto pacienta bylo výrazné retruzní postavení horních středních řezáků k přední bázi lební (1 k NS 69 ). Dále u 3 pacientů ze sledovaného souboru byly hodnoty C" větší než velikost úhlů P. U těchto pacientů bylo také přítomno výrazné retruzní postavení horních středních řezáků a u jednoho bylo naměřeno výrazné ohnutí mezi dlouhou osou korunky a dlouhou osou kořene 157. U většiny pacientů však byla vzdálenost povrchu kořene od patrové kompakty bezpečná, tedy velikost úhlu P byla větší než hodnota C" a hodnota R". Hodnoty C" a hodnoty R" předpokládají protruzní pohyb horních středních řezáků kolem centra rotace v oblasti krčku. Je samozřejmé, že výsledná poloha kořene může být různá, závisí na typu použití biomechanického pohybu. I když počet pacientů s nízkou hodnotou úhlu P oproti velikosti hodnoty C" a hodnoty R" byl nepatrný, je důležité klást důraz na přesnou diagnostiku polohy kořene u pacientů s Angleovou II. třídou, 2. oddělením. Klinické důsledky ohnutí mezi dlouhou osou korunky a dlouhou osou kořene mohou způsobit nepřesnost v samotné diagnostice polohy řezáků k přední bázi lební. Rozdíl mezi osou horních středních řezáků, která se kreslí při běžné kefalometrické analýze a individuální analýzou dlouhé osy korunky či dlouhé osy kořene k přední bázi lební, může být velký. Podrobná analýza je důležitá pro předpověď výsledné pozice horních středních řezáků v léčebném plánu, pro volbu vhodného momentu posunu tak, aby nedošlo ke komplikacím. Závěr a) Z měření úhlu mezi dlouhou osou korunky a dlouhou osou kořene u horních středních řezáků vyplývá, dies dealing with these problems come to the same conclusion - there is a danger of perforation of palatal cortical plate or maxillary centrál incisor root resorption. Therefore, in this study, other measurements dealt with the location of root in the alveolar bone. The results showed that the distance of maxillary central incisors roots from palatal cortical bone is sufficient, i.e. the angle contained by maxillary centrál incisor root long axis and the line between the neck of maxillary central incisor and the tangent of palatal cortical plate was greaterthan in the control group. R value" and C value" were calculated so that we could find out whether the angular distance is sufficient to position maxillary central incisors correctly. Both values are based on the assumption that optimum position of maxillary central incisors to anterior cranial base is 104. Comparison of C values" and R values" with P angles showed that only in one patient the R value" was bigger than P angle. In this patient there was a significant retrusion of maxillary central incisors to anterior cranial base (1 to NS 69 ). In three patients (monitored group) C values" were bigger than P angles; there was also significant retrusion of maxillary central incisors in these patients. In one of them significant bend between crown long axis and root long axis was measured However, in most patients the distance of root surface from palatal cortical plate was sufficient, i.e. P angle was bigger than C value" and R value". C values" and R values" assume protrusive move of maxillary central incisors around the centre of rotation in the area of neck. Of course, the resultant position of root may be different, depending on the applied type of biomechanical movement. Although the number of patients with low value of P angle compared to C value" and R value" was insignificant, still it is important to put the emphasis on the accurate diagnostics of root position in the patients with Class II, Division 2. Amongst clinical consequences of the bend between crown long axis and root long axis may be inaccuracy in the diagnostics of incisors position towards the cranial base. The difference between the maxillary central incisor axis, which is drawn in common cephalometric analysis, and individual analysis of crown long axis or root long axis to anterior cranial base, can be large. Detailed analysis is important for the prediction of resultant position of maxillary central incisors in treatment plan, for the choice of the appropriate moment of movement so that there are no complications. Conclusion a) From the measurement of the angle between crown long axis and root long axis of maxillary central 27

10 ročník 14 č Odborná práce ORTODONCIE že u pacientů s malokluzí Angleovou ll.třídou, 2.oddělením se významně vyskytuje úhel menší než 180, na rozdíl od pacientů s malokluzemi Angleovou ll.třídou, 1.oddělením a Angleovou l.třídou, kde se tento úhel blíží ke 180. Vzhledem k tomu, že úhel mezi dlouhou osou korunky a dlouhou osou kořene je menší než 180, mohou vzniknou nepřesnosti při analýze postavení horních středních řezáků na kefalometrickém snímku. b) Velikost úhlu mezi dlouhou osou kořene a linií procházející bodem krčku a zároveň je tečnou k patrové kompakte, měřeno kraniálně (úhel P) je u sledované skupiny větší než u kontrolních skupin. c) Velikost úhlu P je dostatečně velká ve srovnání s hodnotou C" a hodnotou R", tedy vzdálenost kořene horních středních řezáků od patrové kompakty je dostatečná pro nivelizaci postavení horních středních řezáků. Avšak u 4 pacientů (tedy u 4,7%) u sledované skupiny je velikost úhlu P menší než hodnota R či hodnota C. incisors it follows that in patients with Class II, Division 2, there is significant occurrence of the angle smaller than 180, unlike in patients with malocclusions of Class II, division 1, and Class I. In the latter groups of patients the angle approximates to 180. With regard to the fact that the angle between crown long axis and root long axis is smaller than 180, there may appear inaccuracy in analysis of position of maxillary central incisors in cephalometric radiograms. b) The angle between root long axis and the line going through the neck which at the same time is the tangent to palatal cortical bone, measured cranially, i.e. P angle, is bigger in the group monitored than in control groups of patients. c) The P angle is sufficient in comparison with C value" and R value", i.e. the distance of roots of maxillary central incisors from palatal cortical plate is sufficient for nivelization of the maxillary central incisors position. However, in 4 patients (i.e. 4.7%) of the group monitored, the P angle is smaller than R value or C value. Literatura/References 1. Peck, S., Peck, L, Kataja, M.: Class II division 2 malocclusion: A heritable pattern of small teeth in well-developed jaws. Angle Orthodont. 1998, 68, č. 1, s Nie, Q., Lin. J.: Comparison of intermaxillary tooth size discrepancies among different malocclusion groups. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1999, 116, č. 55, s Crosby,D.R.,Alexander,Ch.G.:Theoccurrencesoftooth size discrepancies among different malocclusion groups. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop 1989, 95, č. 6, Angle, E. H.: Die Okklusionsanomalien der Zahne, Berlin: Herman HeusserVerlag, Van der Linden, F. P. G. M.: Kurz Praha Nicol, W. A.: The relationship of the lip line to the incisor teeth. Dent. Pract. Dent. Rec. 1955, 6, č. 1, s Walkow, T. M., Peck, S.: Dental arch width in Class division 2 deep-bite malocclusion. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 2002,122, č. 6, s Brezniak, N., Arad, A., Heller, M., Dinbar, A., Dinte, A., Wasserstein, A.: Pathognomic cephalometric characteristics of Angle Class II, Division 2 malocclusion. Angle Orthodont. 2002, 72, č. 3, s Karlsen, A. T.: Craniofacial characteristics in children with Angle Class II, Division 2 malocclusion combined with extréme deep bite. Angle Orthodont. 1994, 64, č. 2, s Sassouni, V.: Orthodontics in dental practice, St.Louis: Mosby - Year Book, Burstone, Ch. J., van Steenbergen, E., Hanley, K. J.: Modern Edgewise Mechanics and the Segmented Arch Technique. Department of Orthodontics University of Connecticut School of Dental Medicine Farmington, Connecticut Bell, W. H.: Correction of the short - face syndrom vertical maxillary deficiency. A preliminary report. J. Oral Surg. 1977, 35, č.2, s Bjórk, A., Skieller, V.: Normal and abnormal growth of the mandible: a synthesis of longitudinal cephalometric implant studies over a period of 25 years. Eur. J. Orthodont. 1983, 5, č. 1,s Mclntyre, G. T., Millett, D. T.: Crown-root shape of the permanent maxillary centrál incisor. Angle Orthodont. 2003, 73, č. 6, s Williams, A., Woodhouse, C: The crown to root angle of maxillary centrál incisors in different incisal classes. Brit. J. Orthodont. 1983,10. č. 2, s Bryant, R. M., Sadowsky, P. L, Hazelrig J. B.: Variability in threemorphologicfeatures of the permanent maxillary centrál incisor. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1984, 86, č. 1,s Delivanis, H. P., Kuftinec, M. M.: Variation in morphology ofthe maxillary centrál incisors found in Class II, Division 2 malocclusions. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 1980, 78, č. 4, s Steiner, C. C: Cephalometrics in clinical practice. Angle Orthodont. 1959, 29, č. 1, s MUDr. Jarmila Šulová Stomatologická klinika 1.LF UK Kateřinská 32, Praha

KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION

KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION JIŘÍ PECHMAN, JAN STACH, ONDŘEJ HORT, DAVID POHLODEK, JOSEF ALDORF 1. ÚVOD Dne 6. 5. 2008 byl slavnostně uveden do provozu další úsek

Více

Adhezivní materiály pro lepení ortodontických zámků Adhesive materials for orthodontic bonding

Adhezivní materiály pro lepení ortodontických zámků Adhesive materials for orthodontic bonding Adhezivní materiály pro lepení ortodontických zámků Adhesive materials for orthodontic bonding MUDr. Alena Bryšová, MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D. Ortodontické oddělení, Stomatologická klinika FN u sv.

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Factors influencing distribution of different Al forms in forest soils of the Jizerské hory Mts.

Factors influencing distribution of different Al forms in forest soils of the Jizerské hory Mts. JOURNAL OF FOREST SCIENCE, 52, 2006 (Special Issue): 87ñ92 Factors influencing distribution of different Al forms in forest soils of the Jizerské hory Mts. L. MLÁDKOVÁ, L. BORŮVKA, O. DRÁBEK, R. VAŠÁT

Více

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA 279 Jan Kabrda, Ivan Bičík, Luděk Šefrna* PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA J. Kobrda, I. Bičík, L. Šefrna: Soils and long-term changes of land use in the Czechia. Geografický časopis, 58, 2006,

Více

VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ

VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ Kartografické listy, 2009, 17 Radek DUŠEK VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ Dušek, R.: Influence of Spatial Effects on Perception of Pie Charts. Kartografické listy 2009, 17,

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY INSTITUTE OF HEALTH INFORMATION AND STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012 Ekonomické výsledky nemocnic 2012 Economic results of hospitals 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Ekonomické výsledky

Více

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo ČÁST 1 JAR-1 JAR 1.1. General Definitions JAR 1.1. Všeobecné definice 'Abortive Start' (turbine engines) means an attempt to start, in which the engine lights up, but fails to accelerate. NOTE: The handling

Více

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Bakalářská

Více

HUMUS FORM STATUS IN CLOSE-TO-NATURE FOREST PARTS IN COMPARISON WITH AFFORESTED AGRICULTURAL LANDS. Vilém PODRÁZSKÝ, Jiří REMEŠ

HUMUS FORM STATUS IN CLOSE-TO-NATURE FOREST PARTS IN COMPARISON WITH AFFORESTED AGRICULTURAL LANDS. Vilém PODRÁZSKÝ, Jiří REMEŠ HUMUS FORM STATUS IN CLOSE-TO-NATURE FOREST PARTS IN COMPARISON WITH AFFORESTED AGRICULTURAL LANDS Vilém PODRÁZSKÝ, Jiří REMEŠ Department of Silviculture, Faculty of Forestry Wood Sciences of the Czech

Více

STRUKTURA A MODELOVÝ VÝVOJ LESNÍCH POROSTŮ V NPR TRČKOV CHKO ORLICKÉ HORY, ČESKÁ REPUBLIKA

STRUKTURA A MODELOVÝ VÝVOJ LESNÍCH POROSTŮ V NPR TRČKOV CHKO ORLICKÉ HORY, ČESKÁ REPUBLIKA STRUKTURA A MODELOVÝ VÝVOJ LESNÍCH POROSTŮ V NPR TRČKOV CHKO ORLICKÉ HORY, ČESKÁ REPUBLIKA Zdeněk Vacek 1, Stanislav Vacek 1, Jiří Remeš 1, Igor Štefančík 1, 2, Dan Bulušek 1, Lukáš Bílek 1 1 Česká zemědělská

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT

ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 3 ROČNÍK 116 SILVIE KUČEROVÁ, TOMÁŠ MATTERN, PŘEMYSL ŠTYCH, ZDENĚK KUČERA ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT KUČEROVÁ, S., MATTERN,

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16. března 2005 KOM(2005) 97 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské

Více

Určení pohlaví plodu při ultrazvukovém vyšetření v I. trimestru těhotenství

Určení pohlaví plodu při ultrazvukovém vyšetření v I. trimestru těhotenství Určení pohlaví plodu při ultrazvukovém vyšetření v I. trimestru těhotenství 1, 2 doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., 1 MUDr. Martina Studničková, 1 MUDr. Ladislav Jabůrek, 1 doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Více

ManageMent implementace přístroje pro point of care testing

ManageMent implementace přístroje pro point of care testing ManageMent implementace přístroje pro point of care testing alena staňková, andrea pokorná Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství abstract STAŇKOVÁ, A. POKORNÁ, A. The management

Více

Možnost predikce závažnosti akutní pankreatitidy stanovením adipokinů (adiponektinu, FGF-21 a A-FABP) při přijetí

Možnost predikce závažnosti akutní pankreatitidy stanovením adipokinů (adiponektinu, FGF-21 a A-FABP) při přijetí Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 1, p. 16 21. Možnost predikce závažnosti akutní pankreatitidy stanovením adipokinů (adiponektinu, FGF-21 a A-FABP) při přijetí Malina P. 1, Novotný D. 2, Krumpholcová

Více

EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY

EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY J. Hydrol. Hydromech., 54, 26, 2, 163 182 EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY ALENA KULASOVÁ 1), JANA POBŘÍSLOVÁ 1), JAN JIRÁK 1), RUDOLF HANCVENCL 1), LIBUŠE BUBENÍČKOVÁ 2), ŠIMON BERCHA

Více

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci 2011 Zpracovala Katarína Šrámková FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Bělehradská 92, 120 00 Praha

Více

závažně duševně nemocných

závažně duševně nemocných Camberwellské šetření potřeb hodnocení potřeb závažně duševně nemocných Výsledky pilotního šetření původní práce Pavla Šelepová Eva Dragomirecká, Ondřej Pěč, Václava Probstová, Jan Stuchlík Centrum pro

Více

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S MOLDAVSKEM Podpora rozvoje domácí pečovatelské služby v Moldavsku, 2007-2010 Project No. MD/77/06/MPSV Support of Development

Více

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ TRANSFORMATIONS IN TWENTIETH-CENTURY ARCHITECTURE PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ Eva Špačková a kolektiv Vydala Stavební fakulta, Vysoká škola

Více

POZNÁMKY K PRAVIDLŮM HRY. Modifikace ( úpravy)

POZNÁMKY K PRAVIDLŮM HRY. Modifikace ( úpravy) POZNÁMKY K PRAVIDLŮM HRY Modifikace ( úpravy) Předpokládá se, že každý subjekt, který jedná v souladu s Asociací, bude považovat Pravidla hry za daná a bude se jimi řídit. Pravidla mohou být upravena,

Více