Školní vzdělávací program J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořený podle RVP ZV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořený podle RVP ZV"

Transkript

1 Školní vzdělávací program J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořený podle RVP ZV Víme J. A. K. na to Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace Verze 6 Platnost od

2 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Tabulace učebního plánu Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Výchova k občanství a zdraví Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova k občanství a zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Mediální výchova Anglická konverzace Volitelné předměty Školní projekty Zájmové vyučování Jedeme za poznáním Vánoční výtvarné dílny Den Země Pravidla pro zařazování žáků do jednotlivých tříd a skupin Hodnocení žáků Způsob hodnocení žáků Stupně klasifikace a hodnocení Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Kritéria hodnocení Strana 2 z 369

3 1. Identifikační údaje Předkladatel Název školy Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace REDIZO IČ adresa školy ředitel Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou Mgr. Jiřina Hereinová hlavní koordinátor Lukáš Moravec Kontakty telefon www Zřizovatel název Město Kralupy nad Vltavou, okres Mělník IČ Kontakt adresa MěÚ Kralupy, Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou telefon fax www Strana 3 z 369

4 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Úplný název školy je Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace. Příspěvkovou organizací jsme od Škola je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne a v Rejstříku škol a školských zařízení dne Jsme městskou školou s mnohaletou tradicí. Škola sídlí v historické budově, postavené v roce V tomto roce škola také zahájila svou činnost. Byla postavena v centru města, tehdy jako jediná chlapecká škola pro kralupské žáky. Určitá, z toho plynoucí, priorita škole zůstala dosud. Umístění školní budovy poblíž vlakového a autobusového nádraží je výhodou pro dojíždějící žáky. ZŠ je plně organizovaná škola s kapacitou 600 žáků. Naplněnost se pohybuje zpravidla mezi 70 a 80 %. Průměrný počet žáků ve třídě bývá 20. Na 1. stupni jsou zpravidla v ročnících 1-2 třídy, na 2. stupni 2-3, podle počtu žáků. Součástí školy je školní družina s kapacitou 120 žáků. Školní družina využívá pro svou rekreační činnost školní zahrádku s herním zázemím. Školní jídelna má kapacitu 530 obědů a bývá využívána zhruba na %. V jídelně se vaří také pro cizí strávníky. 2.2 Vybavení školy V hlavní budově je k dispozici pro výuku celkem 23 učeben ve třech podlažích. K výuce slouží kromě odborných pracoven (chemie, fyzika) také 2 plně vybavené počítačové učebny, učebny vybavené interaktivními tabulemi, dataprojektory, dále cvičná kuchyňka a ZOO koutek. Kromě toho žákům slouží informační centrum s knihovnou. Nevýhodou školy je malá tělocvična, absence vlastního hřiště pro tělesnou výchovu a celkově málo prostoru. Při počtu 20 a více tříd je nutné využívat odborné pracovny jako kmenové třídy. Budova je podsklepena. Tyto prostory byly po povodni částečně zrekonstruovány a slouží jako školní dílny. V době přestávek a volna mohou žáci využívat chodby, PC pracovnu, knihovnu, ZOO koutek nebo školní zahrádku. Na standardní úrovni je hygienické zázemí. Ve všech patrech a traktech budovy jsou sociální zařízení pro chlapce a děvčata. V šatnách pro tělesnou výchovu jsou k dispozici sprchy s teplou vodou. Školní družiny jsou umístěny ve čtyřech odděleních v dostavbě školy pod školní jídelnou. Mají samostatný vchod a přístup na dětské hřiště, vlastní sociální vybavení. Školní kuchyně a školní jídelna jsou součástí školy a splňují hygienické požadavky. Strana 4 z 369

5 Pedagogové mají k dispozici sborovnu vybavenou počítačovou technikou, někteří učitelé druhého stupně mají samostatné kabinety pro 2 4 vyučující. Učitelé prvního stupně využívají kabinetu pro první stupeň v přízemí budovy. Vyučující tělesné výchovy mají možnost se převléknout v kabinetě tělesné výchovy umístěného bezprostředně vedle tělocvičny. Pro schůzky s rodiči a svůj vlastní odpočinek mohou pedagogové využít zázemí za sborovnou vybavené malou kuchyňkou a PC technikou. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor na 1. stupni je stabilizovaný, tvořený výhradně ženami. Většina učitelek na 1. stupni jsou kvalifikované a aprobované. Část pedagogů na druhém stupni nemá potřebnou kvalifikaci. Větší část pedagogického sboru tvoří mladí lidé, kteří staví převážnou část výuky na moderních metodách a formách práce - využívání interaktivní tabule, internetu, prezentací, výuky v exteriéru, projektů. Ve škole pracují dvě výchovné poradkyně, jedna pro první stupeň ZŠ a druhá pro druhý stupeň ZŠ. Obě splňují požadovanou odbornost. Oblast prevence rizikového chování zajišťuje metodička prevence rizikového chování (bez odborné způsobilosti). Oblast ICT zajišťují dva metodici ICT (bez odborné způsobilosti). Oblastí environmentální výchovy a ekologie se zabývá koordinátor EVVO splňující podmínky odborné způsobilosti. Upřesňující informace k počtu a odbornosti pedagogů jsou uvedeny v příloze č Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Již mnoho let podporuje zájem dětí o kulturu Klub mladého diváka. Pravidelně se zúčastňujeme také recitačních, literárních a pěveckých soutěží. Zaměřujeme se na ekologickou výchovu. Děti se zúčastňují různých dlouhodobých i krátkodobých projektů v této oblasti. Aktivně se podílíme na třídění sběru. Již několik let adoptujeme některé zvíře ze ZOO Praha. Ve spolupráci s pražskou ZOO také rozvíjíme vztah dětí ke zvířatům - zúčastňujeme se mnoha studijních programů v ZOO. Každý rok vyjíždí sedmé ročníky v rámci výuky tělesné výchovy na lyžařský kurz. Ve škole pracují různé zájmové útvary (práce s počítačem, pohybové hry, angličtina, sborový zpěv a další). Tradicí se staly také pravidelné projekty - Zájmové vyučování, Den Země, Jedeme do Projekty tvoří nedílnou součást výuky. Škola nerealizuje mezinárodní spolupráci. 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Strana 5 z 369

6 Komunikace s rodičovskou veřejností je jednou z priorit školy. Klasické třídní schůzky jsou doplňovány pravidelnými konzultacemi vyučujících a schůzkami individuálně domluvenými. Tradicí jsou také Dny otevřených dveří. Během školního roku je pořádáno pravidelně také několik akcí se zapojením rodičovské veřejnosti. Ve škole byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. zřízena školská rada. Obnovena byla také činnost KPŠ. Ve škole pracuje také žákovská rada, do níž jsou voleni zástupci jednotlivých tříd od pátého ročníku. Na pravidelných schůzkách s vedením školy řeší děti své problémy a mohou zde prezentovat také svoje nápady a iniciativy. Spolupracujeme s městským úřadem, komisemi zřízenými městem, mateřskými školami, DDM, muzeem a knihovnou. Účastníme se řady kulturních a sportovních akcí pro veřejnost. Výchovné poradkyně spolu s metodičkou prevence, v rámci Školního poradenského pracoviště, ve spolupráci s vedením školy a učiteli, vytváří ve škole bezpečné a klidné prostředí. Dlouhodobě škola spolupracuje např. se sdružením SEMIRAMIS v rámci prevence rizikového chování žáků. Informace o svých aktivitách prezentuje škola na svých webových stránkách facebooku, na nástěnkách ve městě, ve školním časopise Amos, v místním tisku a kabelové televizi. Škola úzce spolupracuje s PPP Mělník a odborem sociálních věcí při MěÚ Kralupy. Strana 6 z 369

7 3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Motto: Víme J.A.K. na to: 1. Čeho chceme dosáhnout aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce. J.A.K. vytvoříme přátelské klima a klidné prostředí pro všechny žáky bezpečná škola důsledně řešíme všechny problémy nezavíráme oči jsme tu pro děti a jejich zákonné zástupce otevřené dveře naučíme děti, jak se naučit učit a jak se nejlépe uplatnit v životě 2. Jaké žáky chceme vychovat Žák se umí učit a vyhledávat potřebné informace se umí samostatně rozhodovat a řešit problémy dokáže aplikovat získané poznatky v praxi umí vyjádřit své myšlenky, obhájit svůj názor, naslouchat druhým umí využívat informační a komunikační technologii pro komunikaci s okolním světem umí pracovat v týmu respektuje přesvědčení a názory druhých aktivně chrání životní prostředí 3. J.A.K. chceme dosáhnout cíle učitelé a žáci jsou partneři neodmítáme pomoc komunikujeme, spolupracujeme, tvoříme společně se radujeme z úspěchu jsme tvořivá a otevřená škola Škola musí být pro každé dítě klidným a bezpečným místem, kam chodí rádo, beze strachu a kde bude získávat nové poznatky a praktické dovednosti tak, aby po devíti letech od nás odcházel rozumný a tolerantní člověk. Tvorba absolventského profilu žáka Cílem školy je profilovat žáka se širokým všeobecným přehledem, vědomostmi a dovednostmi. V souladu s postupnou aplikací prvků Rámcového vzdělávacího programu klademe důraz na vybavení žáků souborem postojů k učení, řešení problémů, komunikace a sociálních vztahů a pracovních dovedností. Strana 7 z 369

8 Výchovné vzdělávací desatero: 1) Vést děti k osvojení si základních vědomostí a praktických dovedností 2) Učit děti získávat a zpracovávat informace 3) Učit děti prezentovat a obhajovat své názory 4) Vychovávat děti k vzájemné toleranci 5) Vychovávat k sociálnímu cítění a nexenofobnímu myšlení 6) Vychovávat k ochraně přírody 7) Integrovat žáky se specifickou poruchou či tělesnou vadou 8) Věnovat se prevenci rizikového chování 9) Vychovávat pro život 10) Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. Kompetence k učení Klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací Vedeme žáky ke kritickému zhodnocení svých výsledků učení a plánování postupných cílů, které vedou ke zlepšení Individuálním přístupem vytváříme prostor pro zapojení všech žáků do vzdělávacího procesu Vedeme žáky k samostatnému organizování akcí, podněcujeme jejich tvořivost Podporujeme schopnosti žáků samostatně projevit své názory, otevřeně o nich hovořit a prezentovat výsledky své práce na veřejnosti Kompetence k řešení problémů Vytváříme u žáků ucelený obraz světa učením v souvislostech (projekty, tematická výuka) Podporujeme schopnost žáků obhájit si svůj názor, zodpovídat za svá rozhodnutí Navozujeme problémové situace a podněcujeme žáky k jejich samostatnému řešení Kompetence komunikativní Učíme žáky naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat Učíme žáky využít dostupné informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem Strana 8 z 369

9 Podněcujeme žáky k výstižnému a kultivovanému vyjadřování svých myšlenek a názorů v logickém sledu, v písemném i ústním projevu Začleňujeme metody kooperativního učení a tím vedeme žáky ke vzájemné spolupráci Kompetence sociální a personální Podporujeme spolupráci ve skupině, spolupráci s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, začleňujeme žáky do pracovních činností tak, aby pozitivně ovlivnila kvalitu společné práce Podporujeme utváření příjemné atmosféry v týmu, upevňujeme dobré mezilidské vztahy, učíme žáky poskytnout pomoc nebo o ni požádat Podporujeme rozvoj žákovy sebedůvěry a jeho samostatný rozvoj tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Kompetence občanské: Vedeme žáky k respektování věkových, intelektových, sociálních a etnických zvláštností lidí Klademe důraz na chápání základních ekologických a environmentálních problémů a jejich komplexnost Dbáme na pochopení základních principů společenských norem a zákonů Učíme žáky vnímání svých práv a povinností a jejich dodržování Podněcujeme žáky k respektování, ochraně našich tradic, kulturního a historického dědictví, smyslu pro kulturu a tvořivost Kompetence pracovní: Učíme žáky používat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky, adaptovat se na změněné nebo nové pracovní podmínky Učíme žáky přistupovat k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot Podporujeme využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, dále rozhodování o dalším vzdělávání a profesním zaměření Učíme žáky orientovat se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápat podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjet své podnikatelské myšlení 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Strana 9 z 369

10 1) Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. 2) Zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. 3) Zdravotním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. 4) Sociálním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo c) postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu 11) 5) Speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů zjišťuje školské poradenské zařízení. 6) Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Pro žáky a studenty se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. 7) Ředitel mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy může ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga. V případě dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení. 8) Ke zřízení jednotlivé třídy, oddělení nebo studijní skupiny s upravenými vzdělávacími programy v rámci školy podle odstavce 8 a ke zřízení funkce asistenta pedagoga podle odstavce 9 je v případě škol zřizovaných ministerstvem či registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nezbytný souhlas ministerstva, v případě škol zřizovaných ostatními zřizovateli souhlas krajského úřadu. Speciální péče Strana 10 z 369

11 Ve škole probíhá zpravidla od 1. do 6. ročníku speciální výuka ADN dětí se SVP v malých skupinách pod vedením vyškolených pedagogických pracovníků. Se všemi dětmi s diagnostikovanou poruchou učení bez rozdílu věku se individuálně pracuje v hodinách. Vyučující úzce spolupracují s pedagogickou poradnou, výchovnou poradkyní a rovněž s rodinou. Do školy nelze přijímat vozíčkáře - budova není bezbariérová. 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 1) Školy a školská zařízení vytvářejí podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů. 2) K rozvoji nadání dětí, žáků a studentů lze uskutečňovat rozšířenou výuku některých předmětů nebo skupin předmětů. Třídám se sportovním zaměřením nebo žákům a studentům vykonávajícím sportovní přípravu může ředitel školy odlišně upravit organizaci vzdělávání. 3) Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka na žádost osoby, která je v souladu se zvláštním právním předpisem nebo s rozhodnutím soudu oprávněna jednat za dítě nebo nezletilého žáka (dále jen "zákonný zástupce"), přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Součástí žádosti žáka, který plní povinnou školní docházku, je vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. Strana 11 z 369

12 3.5 Začlenění průřezových témat Průřezové téma Tematické okruhy 1. st 2. st OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSV1 Rozvoj schopností poznávání Prv 1 M 6 OSV2 Sebepoznání a sebepojetí Prv 1 VOZ 8 OSV3 Seberegulace a sebeorganizace Čj 3 Pva 9 OSV4 Psychohygiena Čj 3 VOZ 7 OSV5 Kreativita Hv 1 VV 6 OSV6 Poznávání lidí Čj 1 Čj 7 OSV7 Mezilidské vztahy Prv 3 M9 OSV8 Komunikace Čj 3 Čj 9 OSV9 Kooperace a kompetice Pv5 Fy 6 OSVa Řešení problémů a rozhodovací dovednosti M2 VOZ 7 OSVb Hodnoty, postoje, praktická etika Prv 3 Čj 9 Výchova demokratického občana VDO1 Občanská společnost a škola Prv 3 VOZ 6 VDO2 Občan, občanská společnost a stát Vl 4 VOZ 7 VDO3 Formy participace občanů v politickém životě Vl 4 D 9 VDO4 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vl 4 VOZ 9 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH EGS1 Evropa a svět nás zajímá Aj 5 D 7 EGS2 Objevujeme Evropu a svět Vl 5 Aj 7 EGS3 Jsme Evropané Vl 5 VOZ 9 Multikulturní výchova MKV1 Kulturní diference Aj 5 Z 7 MKV2 Lidské vztahy Prv 2 Aj 6 MKV3 Etnický původ Čj 3 Př 8 MKV4 Multikulturalita Aj 4 Aj 8 MKV5 Princip sociálního smíru a solidarity Vl 4 Aj 9 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA EVO1 Ekosystémy PV 4 Př 6 EVO2 Základní podmínky života Prv 3 Př 6 EVO3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vl 4 Z 9 EVO4 Vztah člověka k prostředí Prv 2 Př 9 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA MV1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení I 5 MV9 MV2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Čj 5 MV9 MV3 Stavba mediálních sdělení Čj 5 MV9 MV4 Vnímání autora mediálních sdělení Čj 5 MV9 MV5 Fungování a vliv médií ve společnosti Čj 5 MV9 MV6 Tvorba mediálního sdělení Čj 5 MV9 MV7 Práce v realizačním týmu Čj 4 MV9 Strana 12 z 369

13 Všechna průřezová témata jsou realizována formou integrace do vyučovacích předmětů s výjimkou průřezového tématu Mediální výchova na druhém stupni. Mediální výchova je na druhém stupni realizována jako samostatný předmět v devátém ročníku. Strana 13 z 369

14 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu Dochází ke změně tabulace učebního plánu takto: 1. stupeň Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Informatika 1 0 Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda 3 X Vlastivěda X Umění a kultura Hudební výchova 5 0 Výtvarná výchova 7 0 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 5 Pracovní výchova 5 0 Strana 14 z 369

15 2. stupeň Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Informatika 1 0 Člověk a společnost Dějepis 8 0 Výchova k občanství a zdraví 3 0 Člověk a příroda Fyzika 8 0 Chemie 4 0 Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova 4 0 Výtvarná výchova 6 0 Člověk a zdraví Výchova k občanství a zdraví 2 0 Tělesná výchova 8 0 Člověk a svět práce 3 3 Pracovní výchova 3 0 Další předměty Mediální výchova X Volitelné předměty X Strana 15 z 369

16 1. stupeň Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Informatika X X X X Člověk a jeho svět Prvouka X X Přírodověda X X X X Vlastivěda X X X X Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 5 Pracovní výchova CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ CELKEM V ROČNÍKU Strana 16 z 369

17 2. stupeň Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk X Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Informatika 1 X X X 1 0 Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství a zdraví *) Člověk a příroda Fyzika Chemie X X Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova k občanství a zdraví *) X 2 0 Tělesná výchova Člověk a svět práce 3 3 Pracovní výchova Další předměty Mediální výchova X X X Volitelné předměty **) Anglická konverzace **) Celkem základní Celkem disponibilní Celkem v ročníku Strana 17 z 369

18 Anglická konverzace Ročník Týdenní časová dotace v ročníku hodina Anglická konverzace ročník Od šestého ročníku mají žáci možnost být zařazeni na základě výsledků testování do třídy s rozšířenou výukou povinné anglické konverzace. Ročník Volitelné předměty Týdenní časová dotace v ročníku hodina Míčové hry Netradiční výtvarné techniky Chovatelství Matematika v praxi Informatika Domácnost Tvůrčí psaní Etická výchova ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Žáci nezařazení do třídy s rozšířenou výukou povinné anglické konverzace si volí jeden z volitelných předmětů. Předmět si žák volí na období jednoho školního roku. V dalším ročníku může zvolit stejný nebo jiný. Pro každý ročník jsou zpracovány učební osnovy jako samostatný uzavřený tematický celek. Strana 18 z 369

19 4.2. Poznámky k učebnímu plánu *) INTEGROVANÝ PŘEDMĚT VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A ZDRAVÍ Vyučovací předmět Výchova k občanství a zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost a vyučovací předmět Výchova k občanství a zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví jsou integrovány do jednoho vyučovacího předmětu Výchova k občanství a zdraví s celkovou časovou dotací 5 vyučovacích hodin od 6. do 9. ročníku. V 6. ročníku mohou předmět vyučovat i dva vyučující, přičemž každý plní výstupy z jiné vzdělávací oblasti. Celkové hodnocení v prvním a druhém pololetí je pak výsledkem sjednocení klasifikace v obou oblastech. **) POZNÁMKA K TABULACI UČEBNÍHO PLÁNU VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Disponibilní hodina je použita buď na předmět Anglická konverzace nebo Volitelný předmět dle nabídky. Strana 19 z 369

20 5. Učební osnovy 5.1 Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků. Kompetence k učení Vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací Vedeme žáky k užívání správné terminologie Zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků Sledujeme při hodině pokrok všech žáků Vedeme žáky k využívání výpočetní techniky Kompetence k řešení problémů Zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů Vedeme žáky k plánování postupů Kompetence komunikativní Zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat Vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé Vedeme žáky k výstižné argumentaci Kompetence sociální a personální Dodáváme žákům sebedůvěru Vedeme žáky k dodržování pravidel Kompetence občanské Zadáváme skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní Motivujeme žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních Motivujeme žáky k zájmu o kulturní dědictví Kompetence pracovní Vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví Vedeme žáky k využívání znalostí v běžné praxi Vedeme žáky k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou Český jazyk a literatura ročník Strana 20 z 369

21 Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících prvního stupně. Obsahem je plnění očekávaných výstupů vzdělávacího oboru český jazyk a literatura stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Výuka probíhá v kmenových třídách. Dovednosti, které si žáci osvojí, umožňují získávat poznatky ve všech dalších vyučovacích předmětech i v běžném životě. Předmět směřuje k tomu, aby se u žáků rozvíjely komunikační dovednosti, schopnost spolupracovat s ostatními, umět uplatnit získané poznatky v dalších oborech. Český jazyk a literatura - 2. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura je zaměřeno na: pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s dramatickou výchovou (literatura, sloh), dějepisem (např. období Velké Moravy misijní činnost Konstantina a Metoděje, husitství, veleslavínské období, období národního obrození), informačními a komunikačními technologiemi (komunikace prostřednictvím elektronické pošty, dodržování vžitých konvencí a pravidel forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.), hudební výchovou (lidová slovesnost, melodrama, písničkáři, ). Strana 21 z 369

22 Využití disponibilních hodin a odůvodnění: ROČNÍK POČET HODIN ZDŮVODNĚNÍ Rozvoj slovní zásoby, podpora čtenářské a jazykové gramotnosti ROČNÍK POČET HODIN ZDŮVODNĚNÍ Rozvoj slovní zásoby, podpora čtenářské a jazykové gramotnosti ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník dotace povinnost (skupina) dotace skupiny povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný 1. ROČNÍK - DOTACE: 8 + 1, POVINNÝ JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky zvuková stránka jazyka sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin Strana 22 z 369

23 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu slovní zásoba a tvoření slov, slova a pojmy, význam slov KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Komunikační a slohová výchova porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti Komunikační a slohová výchova projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost Komunikační a slohová výchova hygienické návyky spojené se psaním Komunikační a slohová výchova ary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, znalosti orientačních prvků v textu) praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem) základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost) vyjadřování závislé na komunikační situaci (pozdrav, oslovení, omluva, prosba) základní komunikační pravidla (oslovení) základní hygienické návyky; technika psaní OSV1 cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění Formulace správně spojuje písmena i slabiky se netýká výuky písma Comenia Script Strana 23 z 369

Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem Škola vědomostí, pohybu a her Zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a mateřská škola Aš, OBSAH: ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program - 2 -

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Na cestě k sobě i druhým

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Na cestě k sobě i druhým Obsah 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Adresa a kontakty... 3 1.2 Vedení školy... 3 1.3 Předkladatel a zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy,

Více

Zdravá škola pro všechny

Zdravá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola pro všechny č.j. 145/2007, ve znění 234/2008, 179/2009, 207/2012 ŠVP ZŠ Drnovice,okres Vyškov Název školy: ZŠ Drnovice, okres Vyškov Ředitel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 OBSAH Obsah... 2 Identifikační údaje... 4 Charakteristika školy... 5 Úplnost a velikost školy...

Více

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a charakteristika ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Velikost a úplnost školy... 4 2.1.2 Vybavení školy... 5 2.1.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JUNGMANNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEROUN, PLZEŇSKÁ 30 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Jungmannovy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MALÁ ŠKOLA PÉČE O KAŽDÉHO ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY 1 Dokument vstupuje v platnost dne 31.8.2007 Razítko školy Mgr. Zdeněk Vinklář. ředitel

Více

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 motto: Chceme dát dětem prostor Školní vzdělávací program Otevřená kniha pro 1. 9. ročník Vytvořeno podle Rámcového vzdělávacího programu Předkladatel 2. základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Praha 2007 2013 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HABRY V ZAHRADÁCH 18, 582 81 HABRY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HABRY V ZAHRADÁCH 18, 582 81 HABRY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HABRY V ZAHRADÁCH 18, 582 81 HABRY Obsah: Identifikační údaje název ŠVP předkladatel zřizovatel platnost dokumentu Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Bílovice, okres Uherské Hradiště ADRESA 687 12 Bílovice 440 KONTAKTY tel. 572 587 185 zsbilovice@uhedu.cz zs.bilovice.indos.cz ŘEDITEL

Více

Škola podporující tradici

Škola podporující tradici Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola podporující tradici 3. základní škola Cheb Školní vzdělávací program schválila pedagogická rada dne 12. 9. 2013. Školská rada schválila Školní vzdělávací

Více

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2.

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, nám. Míru 616 příspěvková organizace ŠKOLA PRO VŠECHNY Obsah ŠVP pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Tel.:377922312, e-mail:zsmestotouskov@seznam.cz, www.skola.touskov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

ŠVP pro ZV. Škola pro radost

ŠVP pro ZV. Škola pro radost ŠVP pro ZV Škola pro radost Zpracováno dle RVP ZV (verze 2013) Platnost od 1. 9. 2014 č. j. 198/14 švp ve znění s dodatkem č. 1 od 1. 9. 2015 č. j. xxx/15 švp autorka loga: Jana Doležalová, Hradištko 2009

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více