Školní vzdělávací program J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořený podle RVP ZV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořený podle RVP ZV"

Transkript

1 Školní vzdělávací program J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořený podle RVP ZV Víme J. A. K. na to Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace Verze 6 Platnost od

2 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Tabulace učebního plánu Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Výchova k občanství a zdraví Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova k občanství a zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Mediální výchova Anglická konverzace Volitelné předměty Školní projekty Zájmové vyučování Jedeme za poznáním Vánoční výtvarné dílny Den Země Pravidla pro zařazování žáků do jednotlivých tříd a skupin Hodnocení žáků Způsob hodnocení žáků Stupně klasifikace a hodnocení Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Kritéria hodnocení Strana 2 z 369

3 1. Identifikační údaje Předkladatel Název školy Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace REDIZO IČ adresa školy ředitel Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou Mgr. Jiřina Hereinová hlavní koordinátor Lukáš Moravec Kontakty telefon www Zřizovatel název Město Kralupy nad Vltavou, okres Mělník IČ Kontakt adresa MěÚ Kralupy, Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou telefon fax www Strana 3 z 369

4 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Úplný název školy je Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace. Příspěvkovou organizací jsme od Škola je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne a v Rejstříku škol a školských zařízení dne Jsme městskou školou s mnohaletou tradicí. Škola sídlí v historické budově, postavené v roce V tomto roce škola také zahájila svou činnost. Byla postavena v centru města, tehdy jako jediná chlapecká škola pro kralupské žáky. Určitá, z toho plynoucí, priorita škole zůstala dosud. Umístění školní budovy poblíž vlakového a autobusového nádraží je výhodou pro dojíždějící žáky. ZŠ je plně organizovaná škola s kapacitou 600 žáků. Naplněnost se pohybuje zpravidla mezi 70 a 80 %. Průměrný počet žáků ve třídě bývá 20. Na 1. stupni jsou zpravidla v ročnících 1-2 třídy, na 2. stupni 2-3, podle počtu žáků. Součástí školy je školní družina s kapacitou 120 žáků. Školní družina využívá pro svou rekreační činnost školní zahrádku s herním zázemím. Školní jídelna má kapacitu 530 obědů a bývá využívána zhruba na %. V jídelně se vaří také pro cizí strávníky. 2.2 Vybavení školy V hlavní budově je k dispozici pro výuku celkem 23 učeben ve třech podlažích. K výuce slouží kromě odborných pracoven (chemie, fyzika) také 2 plně vybavené počítačové učebny, učebny vybavené interaktivními tabulemi, dataprojektory, dále cvičná kuchyňka a ZOO koutek. Kromě toho žákům slouží informační centrum s knihovnou. Nevýhodou školy je malá tělocvična, absence vlastního hřiště pro tělesnou výchovu a celkově málo prostoru. Při počtu 20 a více tříd je nutné využívat odborné pracovny jako kmenové třídy. Budova je podsklepena. Tyto prostory byly po povodni částečně zrekonstruovány a slouží jako školní dílny. V době přestávek a volna mohou žáci využívat chodby, PC pracovnu, knihovnu, ZOO koutek nebo školní zahrádku. Na standardní úrovni je hygienické zázemí. Ve všech patrech a traktech budovy jsou sociální zařízení pro chlapce a děvčata. V šatnách pro tělesnou výchovu jsou k dispozici sprchy s teplou vodou. Školní družiny jsou umístěny ve čtyřech odděleních v dostavbě školy pod školní jídelnou. Mají samostatný vchod a přístup na dětské hřiště, vlastní sociální vybavení. Školní kuchyně a školní jídelna jsou součástí školy a splňují hygienické požadavky. Strana 4 z 369

5 Pedagogové mají k dispozici sborovnu vybavenou počítačovou technikou, někteří učitelé druhého stupně mají samostatné kabinety pro 2 4 vyučující. Učitelé prvního stupně využívají kabinetu pro první stupeň v přízemí budovy. Vyučující tělesné výchovy mají možnost se převléknout v kabinetě tělesné výchovy umístěného bezprostředně vedle tělocvičny. Pro schůzky s rodiči a svůj vlastní odpočinek mohou pedagogové využít zázemí za sborovnou vybavené malou kuchyňkou a PC technikou. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor na 1. stupni je stabilizovaný, tvořený výhradně ženami. Většina učitelek na 1. stupni jsou kvalifikované a aprobované. Část pedagogů na druhém stupni nemá potřebnou kvalifikaci. Větší část pedagogického sboru tvoří mladí lidé, kteří staví převážnou část výuky na moderních metodách a formách práce - využívání interaktivní tabule, internetu, prezentací, výuky v exteriéru, projektů. Ve škole pracují dvě výchovné poradkyně, jedna pro první stupeň ZŠ a druhá pro druhý stupeň ZŠ. Obě splňují požadovanou odbornost. Oblast prevence rizikového chování zajišťuje metodička prevence rizikového chování (bez odborné způsobilosti). Oblast ICT zajišťují dva metodici ICT (bez odborné způsobilosti). Oblastí environmentální výchovy a ekologie se zabývá koordinátor EVVO splňující podmínky odborné způsobilosti. Upřesňující informace k počtu a odbornosti pedagogů jsou uvedeny v příloze č Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Již mnoho let podporuje zájem dětí o kulturu Klub mladého diváka. Pravidelně se zúčastňujeme také recitačních, literárních a pěveckých soutěží. Zaměřujeme se na ekologickou výchovu. Děti se zúčastňují různých dlouhodobých i krátkodobých projektů v této oblasti. Aktivně se podílíme na třídění sběru. Již několik let adoptujeme některé zvíře ze ZOO Praha. Ve spolupráci s pražskou ZOO také rozvíjíme vztah dětí ke zvířatům - zúčastňujeme se mnoha studijních programů v ZOO. Každý rok vyjíždí sedmé ročníky v rámci výuky tělesné výchovy na lyžařský kurz. Ve škole pracují různé zájmové útvary (práce s počítačem, pohybové hry, angličtina, sborový zpěv a další). Tradicí se staly také pravidelné projekty - Zájmové vyučování, Den Země, Jedeme do Projekty tvoří nedílnou součást výuky. Škola nerealizuje mezinárodní spolupráci. 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Strana 5 z 369

6 Komunikace s rodičovskou veřejností je jednou z priorit školy. Klasické třídní schůzky jsou doplňovány pravidelnými konzultacemi vyučujících a schůzkami individuálně domluvenými. Tradicí jsou také Dny otevřených dveří. Během školního roku je pořádáno pravidelně také několik akcí se zapojením rodičovské veřejnosti. Ve škole byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. zřízena školská rada. Obnovena byla také činnost KPŠ. Ve škole pracuje také žákovská rada, do níž jsou voleni zástupci jednotlivých tříd od pátého ročníku. Na pravidelných schůzkách s vedením školy řeší děti své problémy a mohou zde prezentovat také svoje nápady a iniciativy. Spolupracujeme s městským úřadem, komisemi zřízenými městem, mateřskými školami, DDM, muzeem a knihovnou. Účastníme se řady kulturních a sportovních akcí pro veřejnost. Výchovné poradkyně spolu s metodičkou prevence, v rámci Školního poradenského pracoviště, ve spolupráci s vedením školy a učiteli, vytváří ve škole bezpečné a klidné prostředí. Dlouhodobě škola spolupracuje např. se sdružením SEMIRAMIS v rámci prevence rizikového chování žáků. Informace o svých aktivitách prezentuje škola na svých webových stránkách facebooku, na nástěnkách ve městě, ve školním časopise Amos, v místním tisku a kabelové televizi. Škola úzce spolupracuje s PPP Mělník a odborem sociálních věcí při MěÚ Kralupy. Strana 6 z 369

7 3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Motto: Víme J.A.K. na to: 1. Čeho chceme dosáhnout aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce. J.A.K. vytvoříme přátelské klima a klidné prostředí pro všechny žáky bezpečná škola důsledně řešíme všechny problémy nezavíráme oči jsme tu pro děti a jejich zákonné zástupce otevřené dveře naučíme děti, jak se naučit učit a jak se nejlépe uplatnit v životě 2. Jaké žáky chceme vychovat Žák se umí učit a vyhledávat potřebné informace se umí samostatně rozhodovat a řešit problémy dokáže aplikovat získané poznatky v praxi umí vyjádřit své myšlenky, obhájit svůj názor, naslouchat druhým umí využívat informační a komunikační technologii pro komunikaci s okolním světem umí pracovat v týmu respektuje přesvědčení a názory druhých aktivně chrání životní prostředí 3. J.A.K. chceme dosáhnout cíle učitelé a žáci jsou partneři neodmítáme pomoc komunikujeme, spolupracujeme, tvoříme společně se radujeme z úspěchu jsme tvořivá a otevřená škola Škola musí být pro každé dítě klidným a bezpečným místem, kam chodí rádo, beze strachu a kde bude získávat nové poznatky a praktické dovednosti tak, aby po devíti letech od nás odcházel rozumný a tolerantní člověk. Tvorba absolventského profilu žáka Cílem školy je profilovat žáka se širokým všeobecným přehledem, vědomostmi a dovednostmi. V souladu s postupnou aplikací prvků Rámcového vzdělávacího programu klademe důraz na vybavení žáků souborem postojů k učení, řešení problémů, komunikace a sociálních vztahů a pracovních dovedností. Strana 7 z 369

8 Výchovné vzdělávací desatero: 1) Vést děti k osvojení si základních vědomostí a praktických dovedností 2) Učit děti získávat a zpracovávat informace 3) Učit děti prezentovat a obhajovat své názory 4) Vychovávat děti k vzájemné toleranci 5) Vychovávat k sociálnímu cítění a nexenofobnímu myšlení 6) Vychovávat k ochraně přírody 7) Integrovat žáky se specifickou poruchou či tělesnou vadou 8) Věnovat se prevenci rizikového chování 9) Vychovávat pro život 10) Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. Kompetence k učení Klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací Vedeme žáky ke kritickému zhodnocení svých výsledků učení a plánování postupných cílů, které vedou ke zlepšení Individuálním přístupem vytváříme prostor pro zapojení všech žáků do vzdělávacího procesu Vedeme žáky k samostatnému organizování akcí, podněcujeme jejich tvořivost Podporujeme schopnosti žáků samostatně projevit své názory, otevřeně o nich hovořit a prezentovat výsledky své práce na veřejnosti Kompetence k řešení problémů Vytváříme u žáků ucelený obraz světa učením v souvislostech (projekty, tematická výuka) Podporujeme schopnost žáků obhájit si svůj názor, zodpovídat za svá rozhodnutí Navozujeme problémové situace a podněcujeme žáky k jejich samostatnému řešení Kompetence komunikativní Učíme žáky naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat Učíme žáky využít dostupné informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem Strana 8 z 369

9 Podněcujeme žáky k výstižnému a kultivovanému vyjadřování svých myšlenek a názorů v logickém sledu, v písemném i ústním projevu Začleňujeme metody kooperativního učení a tím vedeme žáky ke vzájemné spolupráci Kompetence sociální a personální Podporujeme spolupráci ve skupině, spolupráci s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, začleňujeme žáky do pracovních činností tak, aby pozitivně ovlivnila kvalitu společné práce Podporujeme utváření příjemné atmosféry v týmu, upevňujeme dobré mezilidské vztahy, učíme žáky poskytnout pomoc nebo o ni požádat Podporujeme rozvoj žákovy sebedůvěry a jeho samostatný rozvoj tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Kompetence občanské: Vedeme žáky k respektování věkových, intelektových, sociálních a etnických zvláštností lidí Klademe důraz na chápání základních ekologických a environmentálních problémů a jejich komplexnost Dbáme na pochopení základních principů společenských norem a zákonů Učíme žáky vnímání svých práv a povinností a jejich dodržování Podněcujeme žáky k respektování, ochraně našich tradic, kulturního a historického dědictví, smyslu pro kulturu a tvořivost Kompetence pracovní: Učíme žáky používat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky, adaptovat se na změněné nebo nové pracovní podmínky Učíme žáky přistupovat k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot Podporujeme využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, dále rozhodování o dalším vzdělávání a profesním zaměření Učíme žáky orientovat se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápat podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjet své podnikatelské myšlení 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Strana 9 z 369

10 1) Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. 2) Zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. 3) Zdravotním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. 4) Sociálním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo c) postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu 11) 5) Speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů zjišťuje školské poradenské zařízení. 6) Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Pro žáky a studenty se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. 7) Ředitel mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy může ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga. V případě dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení. 8) Ke zřízení jednotlivé třídy, oddělení nebo studijní skupiny s upravenými vzdělávacími programy v rámci školy podle odstavce 8 a ke zřízení funkce asistenta pedagoga podle odstavce 9 je v případě škol zřizovaných ministerstvem či registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nezbytný souhlas ministerstva, v případě škol zřizovaných ostatními zřizovateli souhlas krajského úřadu. Speciální péče Strana 10 z 369

11 Ve škole probíhá zpravidla od 1. do 6. ročníku speciální výuka ADN dětí se SVP v malých skupinách pod vedením vyškolených pedagogických pracovníků. Se všemi dětmi s diagnostikovanou poruchou učení bez rozdílu věku se individuálně pracuje v hodinách. Vyučující úzce spolupracují s pedagogickou poradnou, výchovnou poradkyní a rovněž s rodinou. Do školy nelze přijímat vozíčkáře - budova není bezbariérová. 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 1) Školy a školská zařízení vytvářejí podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů. 2) K rozvoji nadání dětí, žáků a studentů lze uskutečňovat rozšířenou výuku některých předmětů nebo skupin předmětů. Třídám se sportovním zaměřením nebo žákům a studentům vykonávajícím sportovní přípravu může ředitel školy odlišně upravit organizaci vzdělávání. 3) Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka na žádost osoby, která je v souladu se zvláštním právním předpisem nebo s rozhodnutím soudu oprávněna jednat za dítě nebo nezletilého žáka (dále jen "zákonný zástupce"), přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Součástí žádosti žáka, který plní povinnou školní docházku, je vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. Strana 11 z 369

12 3.5 Začlenění průřezových témat Průřezové téma Tematické okruhy 1. st 2. st OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSV1 Rozvoj schopností poznávání Prv 1 M 6 OSV2 Sebepoznání a sebepojetí Prv 1 VOZ 8 OSV3 Seberegulace a sebeorganizace Čj 3 Pva 9 OSV4 Psychohygiena Čj 3 VOZ 7 OSV5 Kreativita Hv 1 VV 6 OSV6 Poznávání lidí Čj 1 Čj 7 OSV7 Mezilidské vztahy Prv 3 M9 OSV8 Komunikace Čj 3 Čj 9 OSV9 Kooperace a kompetice Pv5 Fy 6 OSVa Řešení problémů a rozhodovací dovednosti M2 VOZ 7 OSVb Hodnoty, postoje, praktická etika Prv 3 Čj 9 Výchova demokratického občana VDO1 Občanská společnost a škola Prv 3 VOZ 6 VDO2 Občan, občanská společnost a stát Vl 4 VOZ 7 VDO3 Formy participace občanů v politickém životě Vl 4 D 9 VDO4 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vl 4 VOZ 9 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH EGS1 Evropa a svět nás zajímá Aj 5 D 7 EGS2 Objevujeme Evropu a svět Vl 5 Aj 7 EGS3 Jsme Evropané Vl 5 VOZ 9 Multikulturní výchova MKV1 Kulturní diference Aj 5 Z 7 MKV2 Lidské vztahy Prv 2 Aj 6 MKV3 Etnický původ Čj 3 Př 8 MKV4 Multikulturalita Aj 4 Aj 8 MKV5 Princip sociálního smíru a solidarity Vl 4 Aj 9 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA EVO1 Ekosystémy PV 4 Př 6 EVO2 Základní podmínky života Prv 3 Př 6 EVO3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vl 4 Z 9 EVO4 Vztah člověka k prostředí Prv 2 Př 9 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA MV1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení I 5 MV9 MV2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Čj 5 MV9 MV3 Stavba mediálních sdělení Čj 5 MV9 MV4 Vnímání autora mediálních sdělení Čj 5 MV9 MV5 Fungování a vliv médií ve společnosti Čj 5 MV9 MV6 Tvorba mediálního sdělení Čj 5 MV9 MV7 Práce v realizačním týmu Čj 4 MV9 Strana 12 z 369

13 Všechna průřezová témata jsou realizována formou integrace do vyučovacích předmětů s výjimkou průřezového tématu Mediální výchova na druhém stupni. Mediální výchova je na druhém stupni realizována jako samostatný předmět v devátém ročníku. Strana 13 z 369

14 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu Dochází ke změně tabulace učebního plánu takto: 1. stupeň Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Informatika 1 0 Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda 3 X Vlastivěda X Umění a kultura Hudební výchova 5 0 Výtvarná výchova 7 0 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 5 Pracovní výchova 5 0 Strana 14 z 369

15 2. stupeň Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Informatika 1 0 Člověk a společnost Dějepis 8 0 Výchova k občanství a zdraví 3 0 Člověk a příroda Fyzika 8 0 Chemie 4 0 Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova 4 0 Výtvarná výchova 6 0 Člověk a zdraví Výchova k občanství a zdraví 2 0 Tělesná výchova 8 0 Člověk a svět práce 3 3 Pracovní výchova 3 0 Další předměty Mediální výchova X Volitelné předměty X Strana 15 z 369

16 1. stupeň Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Informatika X X X X Člověk a jeho svět Prvouka X X Přírodověda X X X X Vlastivěda X X X X Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 5 Pracovní výchova CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ CELKEM V ROČNÍKU Strana 16 z 369

17 2. stupeň Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk X Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Informatika 1 X X X 1 0 Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství a zdraví *) Člověk a příroda Fyzika Chemie X X Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova k občanství a zdraví *) X 2 0 Tělesná výchova Člověk a svět práce 3 3 Pracovní výchova Další předměty Mediální výchova X X X Volitelné předměty **) Anglická konverzace **) Celkem základní Celkem disponibilní Celkem v ročníku Strana 17 z 369

18 Anglická konverzace Ročník Týdenní časová dotace v ročníku hodina Anglická konverzace ročník Od šestého ročníku mají žáci možnost být zařazeni na základě výsledků testování do třídy s rozšířenou výukou povinné anglické konverzace. Ročník Volitelné předměty Týdenní časová dotace v ročníku hodina Míčové hry Netradiční výtvarné techniky Chovatelství Matematika v praxi Informatika Domácnost Tvůrčí psaní Etická výchova ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Žáci nezařazení do třídy s rozšířenou výukou povinné anglické konverzace si volí jeden z volitelných předmětů. Předmět si žák volí na období jednoho školního roku. V dalším ročníku může zvolit stejný nebo jiný. Pro každý ročník jsou zpracovány učební osnovy jako samostatný uzavřený tematický celek. Strana 18 z 369

19 4.2. Poznámky k učebnímu plánu *) INTEGROVANÝ PŘEDMĚT VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A ZDRAVÍ Vyučovací předmět Výchova k občanství a zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost a vyučovací předmět Výchova k občanství a zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví jsou integrovány do jednoho vyučovacího předmětu Výchova k občanství a zdraví s celkovou časovou dotací 5 vyučovacích hodin od 6. do 9. ročníku. V 6. ročníku mohou předmět vyučovat i dva vyučující, přičemž každý plní výstupy z jiné vzdělávací oblasti. Celkové hodnocení v prvním a druhém pololetí je pak výsledkem sjednocení klasifikace v obou oblastech. **) POZNÁMKA K TABULACI UČEBNÍHO PLÁNU VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Disponibilní hodina je použita buď na předmět Anglická konverzace nebo Volitelný předmět dle nabídky. Strana 19 z 369

20 5. Učební osnovy 5.1 Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků. Kompetence k učení Vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací Vedeme žáky k užívání správné terminologie Zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků Sledujeme při hodině pokrok všech žáků Vedeme žáky k využívání výpočetní techniky Kompetence k řešení problémů Zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů Vedeme žáky k plánování postupů Kompetence komunikativní Zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat Vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé Vedeme žáky k výstižné argumentaci Kompetence sociální a personální Dodáváme žákům sebedůvěru Vedeme žáky k dodržování pravidel Kompetence občanské Zadáváme skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní Motivujeme žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních Motivujeme žáky k zájmu o kulturní dědictví Kompetence pracovní Vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví Vedeme žáky k využívání znalostí v běžné praxi Vedeme žáky k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou Český jazyk a literatura ročník Strana 20 z 369

21 Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících prvního stupně. Obsahem je plnění očekávaných výstupů vzdělávacího oboru český jazyk a literatura stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Výuka probíhá v kmenových třídách. Dovednosti, které si žáci osvojí, umožňují získávat poznatky ve všech dalších vyučovacích předmětech i v běžném životě. Předmět směřuje k tomu, aby se u žáků rozvíjely komunikační dovednosti, schopnost spolupracovat s ostatními, umět uplatnit získané poznatky v dalších oborech. Český jazyk a literatura - 2. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura je zaměřeno na: pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s dramatickou výchovou (literatura, sloh), dějepisem (např. období Velké Moravy misijní činnost Konstantina a Metoděje, husitství, veleslavínské období, období národního obrození), informačními a komunikačními technologiemi (komunikace prostřednictvím elektronické pošty, dodržování vžitých konvencí a pravidel forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.), hudební výchovou (lidová slovesnost, melodrama, písničkáři, ). Strana 21 z 369

22 Využití disponibilních hodin a odůvodnění: ROČNÍK POČET HODIN ZDŮVODNĚNÍ Rozvoj slovní zásoby, podpora čtenářské a jazykové gramotnosti ROČNÍK POČET HODIN ZDŮVODNĚNÍ Rozvoj slovní zásoby, podpora čtenářské a jazykové gramotnosti ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník dotace povinnost (skupina) dotace skupiny povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný 1. ROČNÍK - DOTACE: 8 + 1, POVINNÝ JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky zvuková stránka jazyka sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin Strana 22 z 369

23 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu slovní zásoba a tvoření slov, slova a pojmy, význam slov KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Komunikační a slohová výchova porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti Komunikační a slohová výchova projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost Komunikační a slohová výchova hygienické návyky spojené se psaním Komunikační a slohová výchova ary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, znalosti orientačních prvků v textu) praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem) základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost) vyjadřování závislé na komunikační situaci (pozdrav, oslovení, omluva, prosba) základní komunikační pravidla (oslovení) základní hygienické návyky; technika psaní OSV1 cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění Formulace správně spojuje písmena i slabiky se netýká výuky písma Comenia Script Strana 23 z 369

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více