A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva"

Transkript

1

2

3 A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva Identifikační údaje stavby Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) Název stavby: Hotel Hlinky Místo stavby: Brno, Hlinky 70 Katastrální území: Staré Brno Parcely: 525, 526 Čísla sousedních parcel: 522, 524, 527/1, 547, 548/1, 548/2 Identifikační údaje investora: Klient: Rentalkon, a.s. ing. Jiří Melichárek V Chotejně 11/ Praha Hostivař Identifikační údaje projektanta: Generální projektant: DKM Architekti Ing. arch. Petr Kopečný, ČKA Sídlo: Křížová 5, Brno Kancelář: Hlinky 34, Brno tel./fax: mob.: Zpracovatelé částí PD: Statika: Ing. Radek Šilar , ZTI (voda, kan.): Ing. Vítězslava Machovcová Antonínská 2, Brno, tel: , Topení: Ing. Pavel Caha CaS VYTÁPĚNÍ s.r.o., Jiráskova 18, Brno, tel.: , VZT: ing. Petr Cihlář , Silnoproud: ing. Oldřich Střítecký Hrušky 267, Křenovice tel.: , Slaboproud: Antonín Koudelka Milonice 133, Nesovice tel.: , Požární bezpečnost: Ing. Jana Gálová Kroftova 45, Brno tel.: , , Komunikace: ing. Kateřina Polesná Atelier DPK, Žižkova 5, Brno tel.: , Zhotovitel stavby: Bude vybrán na základě výběrového řízení po vydání stavebního povolení. 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) Poloha v obci Jedná se o proluku na ulici Hlinky (č. or. 70) naproti hlavní bráně Brněnského výstaviště. V minulosti zde stál vybydlený dům v havarijním stavu, který byl určen k demolici. V době podání žádosti o územní rozhodnutí již byl objekt stržen. Pozemek obdélného tvaru o šířce cca 29m (uliční průčelí) a hloubce cca 52m je orientován svou podélnou osou přibližně severo-jižním směrem. Od ulice terén pozemku stoupá směrem k severu (jižní svah). Ulice Hlinky je v této části zastavěna výškově i dobově různorodými domy. b) Údaje o vydané a schválené územně plánovací dokumentaci Dle platného Územního plánu statutárního města Brna se navržená stavba nachází v lokalitě, která je popsána jako: Druh plochy: stavební Stabilita: stabilní Název funkce: smíšená Funkční typ: smíšená obchodu a služeb Regulativy: SO c) Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací Urbanistické řešení domu se přizpůsobuje charakteru okolní zástavby. Uličním průčelím zastavuje proluku, ponechává průchod. Objekt nepřevyšuje nejvyšší domy v bloku (viz fotografie níže): má 4 plná n.p., jedno ustupující a pavilon prezidentského apartmá na střeše n.p. je vykonzolováno o cca 90cm do ulice jako reminiscence na předstupující rizalit původního domu. V přízemí naopak fasáda ustupuje a rozšiřuje tak chodník pro příchod hotelových hostů. Do zahrady vystupuje křídlo konferenčního sálu s 1 podzemním a 1 nadzemním podlažím. Parkování je řešeno jako podzemní garáž nad stávajícími sklepy se zatravněnou střechou (jako součást zahrady). Na zahradě umístěn bazén. Návrh vychází z požadavku na maximálně citlivý přístup k zahradě včetně zachování vzrostlého stromu a zachování původních klenutých sklepů. d) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů Dokumentace byla zpracovaná dle požadavků doss, zejména pak MMB OPP, MMB OÚPR, MMB OD, MMB OVLHZ, MMB OŽP a KHS JMK, byly zohledněny i připomínky sousedů. - Horní dvě ustupující podlaží byla odsunuta dále od uliční čáry (viz vizualizace) - Poslední podlaží bylo redukováno tak, aby se svou štítovou částí neprojevovalo při pohledu z ulice (viz vizualizace). - Z důvodu vylehčení horních ustupujících podlaží budou štítové stěny skleněné (obklad). - Tloušťka všech stropních, podlahových a stropních konstrukcí a skladeb byla snížena na minimum (větší vyztužení stropních desek na úkor tloušťky, bezespádové střechy apod.) tak, aby dům klesnul dolů. Je však třeba respektovat návaznosti na stávající sklepy, které mají zůstat zachovány (viz řez). - Otvory ve štítové stěně sousedního objektu Tezy vedou z utilitárních místností. Nově navrhovaný objekt nezmenšuje stávající odstup obou staveb. Do štítové stěny nelze umisťovat okna obytných místností. - Před hotelem nebudou umístěna žádná parkovací místa. - Stávající průchod vedle parcely zůstává nedotčen, zásahy do komunikace nejsou potřeba, zásahy do chodníku byly minimalizovány. - Bilance potřeb tepla a plynu byla doplněna (viz technická zpráva) - Požadavek na vsakování dešťových vod nebo jejich zdržení na pozemku je řešen akumulací (viz výpočty a popis řešení v části ZTI) - Stávající sklepy jsou zpřístupněny rampou umístěnou v navrhovaném objektu, je s nimi počítáno v celkových bilancích, ale nejsou součástí územního řízení. - Přeložka VO nebude provedena. - Štítová stěna směrem k sousednímu domu na parcele č.524 bude opatřena bílou reflexní barvou (podmínka studie zastínění a osvětlení). - Stávající topol na pozemku bude pokácen (podmínka studie zastínění a osvětlení v současnosti již splněna). - Štítová stěna k sousedům bude splňovat tepelné a akustické normy (neprůzvučnost min.57db, v místě výtahové šachty 62dB, totéž se týká vedení vzduchotechniky). Ve štítové stěně nebudou žádná okna. Odhalená část štítové stěny sousedního domu bude zateplena v tloušťce 150mm. Součástí výstaby bude dozdění komínu sousedního domu. Před výstavbou budou provedeny 2 kopané sondy u štítové stěny sousedního domu, budou přizváni sousedé. V další fázi PD bude statikem upřesněn způsob podchycení základů sousedního domu. - Stavebníka v době přípravy oznámí stavební záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožní jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu o jehož podmínkách bude v dostatečném 1

4 předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací ( zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů). O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, bude nálezce nebo osoba oprávněná za provádění stavebních prací informovat Archeologický ústav Akademie věd nebo nejbližší muzeum, příslušný stavební úřad 176 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon) a orgán státní památkové péče. Zároveň je třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. e) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu Vodovod: V současné době byl stávající objekt napojený vodovodní přípojkou PE 32/5,4 ukončenou ve vodoměrné šachtě před objektem. Přípojka bude zachována a bude řešena retence vody. Napojení přípojky bude provedeno kolmo na veřejný vodovodní řad s ukončením ve vodoměrné šachtě s VDM sestavou obchodního měření. Potrubí bude vedeno v nezámrzné hloubce 1,5m pod terénem. Kanalizace: Navrhovaný objekt bude napojen stávajícími kanalizačními přípojkami, které sloužily pro stávající objekt. Dle informací BVK a.s. jsou k dispozici pro odkanalizování objektu dvě kanalizační přípojky DN200 a jedna DN150. Přípojky kanalizace jsou provedeny nové v rámci rekonstrukce inženýrských sítí a komunikace v ulici Hlinky. Vhledem k rozlehlosti objektu budou využity všechny kanalizační přípojky. Plyn: V současné době jsou k objektu přivedeny dvě STL plynovodní přípojky lpe 32. Pro potřebu hotelu bude využita přípojka levá od ulice Hlinky. Pravá přípojka zůstane jako rezerva v případě nárustu spotřeby plynu. Elektro: V současné době je k objektu přivedena přípojka NN. V souvislosti výstavbou nového hotelu dojde k navýšení požadavků na el.energii, bude provedena elektro-přípojka. Způsob napojení je v současnosti řešen firmou EON. Telefon: Pro napojení objektu na jednotnou telekomunikační síť bude použita stávající telefonní přípojka s kapacitou 10 párů. Před započetím stavební prací bude kabel přípojky demontován a vhodně zabezpečen proti poškození stavebními úpravami. V průběhu výstavby bude opět instalován a ukončen ve svorkovací skříni. Doprava: V současné době má chodník před stávajícím domem šířku cca 2m, v místě vystupujícího rizalitu je chodník zúžen až na 70cm. Po demolici objektu bude nutné vybudovat nový chodník (na náklady stavebníka). Fasáda přízemí novostavby je zasunuta za současnou stavební/uliční čáru o cca 2,4m. Chodník bude mít stejnou skladbu a povrch jako stávající okolní chodníky (betonová dlažba). Navrhovaným řešením dojde ke zkvalitnění chodníku pro pěší. Bude nutné zřídit sjezdy pro zásobování a vjezd do podzemní garáže. V současnosti existuje na východní straně parcely (mezi stávajícím domem a objektem TEZY) strmá rampa a pěší průchod o šíři cca 1,5m. Stávající průchod zůstává nedotčen. Vedle rampy do garáží vzniká zásobovací záliv. Parkování je řešeno podzemní garáží celkem pro 21 vozů. Střecha garáže zelená se zahradními úpravami včetně bazénu. Výpočet dopravy v klidu: Počet lůžek (n) : 60 Plocha restaurace II.-III.sk.(A1): 94m² Plocha vinárny II.-III.sk.( (A2): 46m² k a 1,25 (pro Brno) k p (vliv MHD) 0,6 (zastávky tramvaje, trolejbusu přímo proti hotelu viz výpočet indexu dostupnosti Dle výpočtu indexu dostupnosti je úroveň dostupnosti ve velmi dobré kvalitě a bylo by možné použít koeficient redukce počtu stání v hodnotě 0,25. Vzhledem k tomu, že posuzovaný objekt je hotel a předpokládá se příjezd návštěvníků jak vozidly taxi tak vozidly soukromými, je uvažováno pouze s redukcí 0,6. Výpočet indexu dostupnosti: VÝPOČET INDEXU DOSTUPNOSTI dopravní docházková doba součinitel frekvence čekací nástupní měrná prostředek vzdálenost docházky splehlivosti spojů doba doba frekvence zastávka linka x Az=x*1,4/60 As Af Ac=As/2*60/Af An=As+Af Af=60/An Výpočet dle ČSN tram 80,00 1,87 1,40 24,00 1,75 3,62 16,59 Výstaviště-hl.brána Tram 1, trol 125,00 2,92 1,80 55,00 0,98 3,90 15,39 Výstaviště-hl.brána Trol 25,26,37 bus 125,00 2,92 1,80 14,00 3,86 6,77 8,86 Výstaviště-hl.brána Bus 52,68 Index dostupnosti Ad 40,84 Az=x/1,4/60 tram 80,00 0,95 1,40 24,00 1,75 2,70 22,20 Výstaviště-hl.brána Tram 1, trol 125,00 1,49 1,40 55,00 0,76 2,25 26,65 Výstaviště-hl.brána Trol 25,26,37 bus 125,00 1,49 1,80 14,00 3,86 5,35 11,22 Výstaviště-hl.brána Bus 52,68 Závěr: Pokud je tedy doba docházky počítána dělením 1,4, index dostupnosti vyjde příznivěji. Dle výpočtu dle ČSN lze do výpočtu použít koeficient redukce počtu stání v hodnotě 0,6. Dle druhého výpočtu by bylo možné uvažovat i s hodnotou 0,25. Hotel 3-hvězdičkový: Restaurace: Index dostupnosti Ad 60,07 3 lůžka na 1 parkovací stání 10m 2 plochy pro hosty na 1 parkovací stání (restauraci budou využívat převážně hosté hotelu) Počet normových parkovacích stání pro hotel (3-hvězdičkový): P= n/3*k a *k p =60/3*1,25*0,6 = 15míst Počet normových parkovacích stání pro restauraci (II.-III. skupiny): Předpokládá se, že restaurace (II.-III. sk.) bude sloužit převážně pro ubytované hotelové hosty (cca ze ¾), pro které už jsou vyčleněna parkovací stání. Plochu restaurace tak lze redukovat: A1=94m²*0,25=24m² P= A1/6*k a *k p =24/6*1,25*0,6 = 3místa Počet normových parkovacích stání pro (II.-III. skupiny): Předpokládá se, že vinárna (II.-III. sk.) bude sloužit částečně pro ubytované hotelové hosty (cca ze 1/2), pro které už jsou vyčleněna parkovací stání. Plochu vinárny tak lze redukovat: A2=46m²*0,5=23m² P= A2/6*k a *k p =23/6*1,25*0,6 = 3místa CELKOVÝ NORMOVÝ POČET STÁNÍ: 21MÍST Počet navržených parkovacích míst: Celkem: 21 míst Investor (a zároveň provozovatel) navíc vlastní dalších 20 garážových míst v areálu Červený Kopec při ulici Jaroslava Foglara č.p.861 cca 800m od hotelu. Zvětšování parkovacích ploch by mělo negativní vliv na historické sklepy, zahradu a vzrostlý strom na zahradě. Pro parkování autobusu bude mít provozovatel uzavřenu smlouvu o nájmu parkovacího místa (s BVV, a.s). Komunikace Hlinky je v ochranné lhůtě do roku 2012, nebude do ní zasahováno. - Připojení na komunikaci ulice Hlinky bude v souladu se zákonem č.l3/97 Sb., vyhl. MDaS č.l04/97 Sb., ČSN a Světelná signalizace bude od ulice Hlinky umístěna minimálně na vzdálenost návrhového vozidla tak, aby bylo vytvořeno čekací místo pro vozidla a ta nezasahovala do komunikace ulice Hlinky včetně chodníku. 2

5 - Konstrukce připojení bude provedena dle technických podmínek BKOMa.s.: Skladba konstrukce vjezdu bude ŠD 150 mm, KSC 150 mm, kamenná drť 4/8 40 mm, bet. dlažba 200/100 tl. 80 mm. Obrubníky budou nájezdové s levým a pravým přechodovým. Skladba konstrukce chodníku v místě obnovy po přípojce NN bude, ŠD 150 mm, kamenná drť 4/8 40 mm, bet. dlažba 200/200 tl. 60 mm. - V rámci akce bude vybudováno na pozemku investora minimálně 24 parkovacích a odstavných stání. - Dopravní značení bude předem projednáno a odsouhlaseno OD MMB a DI MŘ PČR Brno (asi měsíc před uvedením do provozu) a následně stanoveno OD MMB na veřejné komunikaci a vlastníkem hotelu uvnitř objektu. - Během realizace akce bude na ulici Hlinky zachován stávající provoz. - Během realizace akce bude zajištěna bezpečnost chodců. - Zemní práce a práce, které by zasahovaly do profilu ulice včetně chodníku, nebudou prováděny v době konání významných akcí na BVV. - Dopravní řešení akce během realizace bude předem projednáno a odsouhlaseno na OD MME při jednání o uzavírce a zvláštním užívání komunikace. - Při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 39/2005 o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně (dále vyhláška 39/2005). Komunikace Hlinky je v záruční a ochranné lhůtě do 06/ Do nových komunikačních ploch (chodníku i vozovky) nebude zasahováno žádnými výkopovými pracemi v souladu s či vyhlášky 39/2005. Přípojky na inženýrské sítě budou využity stávající, vjezd na chodník bude proveden v závěru stavby současně s předlážděním a doplněním chodníku dle podmínek BKOM a.s.. Při projektování stavby bude dodržena ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Dokumentace pro povolení nebo ohlášení stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb bude předložena OTS k vydání stanoviska před zahájením řízení. Stavba je v souladu s Energetickou koncepcí statutárního města Brna. Nebude realizována přeložka VO. - Vlastní stavbou, stavebním provedením a užíváním sjezdu a komunikace nebude způsobena škoda na silničním tělese, odvodnění komunikace, součástech a příslušenství místní komunikace, majetku, inženýrských sítích a nebude znečišťován povrch komunikací. - Povrch sjezdu a komunikace bude zpevněný a bezprašný s vyřešenými odtokovými poměry povrchových vod a zajištěnými rozhledovými poměry. - Niveleta průběžného chodníku a jeho příčný sklon nebudou měněny. - Sjezd bude výškově a opticky oddělen od veřejné komunikace. - Prostorové uspořádání připojení - sjezdu musí být v souladu s ČSN a ČSN Vlastník sjezdu a komunikace (žadatel) bude zajišťovat jeho řádnou údržbu. - Chodník na pozemku stavebníka bude opticky a stavebně oddělen od místní komunikace chodníku na ulici Hlinky. - Parkovací stání jsou řešena v parametrech pro vozidla Inženýrské sítě v komunikacích budou umístěna tak, aby ani výstražná folie nezasahovala do konstrukce komunikace (chodníku, vozovky). V místě navrženého vjezdu budou stávající sítě uloženy do chrániček. - Součástí stavby budou i odpovídající opatření proti nadměrnému hluku z pozemní dopravy, která bude hradit investor stavby. - Nebude proveden žádný stavební zásah do vozovky a chodníku přilehlé komunikace mimo příčný výkop v chodníku pro přípojku NN a vybudování nového vjezdu přes chodník s výměnou silničních obrubníků za vjezdové. Pro tyto práce bude vydán souhlas odboru technických sítí MMB. - Bude navržena ochrana chodníku v celém obvodu staveniště včetně vyznačení příjezdu na stavební parcelu. Provizorní vjezdové úpravy dtto jako při demolici bývalého domu. f) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika Před zpracováním podrobnější projektové dokumentace byl proveden inženýrsko-geologický průzkum. g) Poloha vůči záplavovému území Navrhovaná zástavba je situována mimo záplavové území, v okolí se nenachází žádná vodoteč. h) Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí Stavebník novostavby hotelu a souvisejících objektů je vlastníkem pozemků, na nichž budou stavby realizovány. Tabulka zastavovaných pozemků k.ú. Staré Brno: parc.č.: druh pozemku: vlastník: výměra 525 Zastavěná RENTALKON, a.s., V Chotejně 11, č.p.1297, Hostivař, 577m 2 plocha, nádvoří 526 Ostatní plocha, zeleň Praha, RENTALKON, a.s., V Chotejně 11, č.p.1297, Hostivař, Praha, m 2 i) Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, přístupové trasy Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby bude z ulice Hlinky. Během výstavby nebude přerušen provoz po ulici Hlinky. j) Zajištění vody a energií po dobu výstavby Po dobu výstavby bude zajištěna voda a elektrická energie ze stávajících přípojek. Bude zřízen staveništní elektroměr a vodoměr. 2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání Stavba bude sloužit pro ubytování a stravování. Jedná se o trvalou stavbu. Jedná se o novostavbu. a) Účel užívání stavby b) Trvalá nebo dočasná stavba c) Novostavba nebo změna dokončené stavby d) Etapizace výstavby Nepředpokládá se etapizace, stavba bude kolaudována jako jeden celek. Celková plocha pozemku: 1.452m² Navržená zástavba: 4+1+1n.p. Počet pokojů: 30 Parkování: Celkem: 21 míst Celková zastavěná plocha ZP: 696m² Celková hrubá podlažní plocha: 2.735m² Celková čistá podlažní plocha: 2.347m² Plocha obslužné komunikace: 178m² Ostatní zpevněné plochy: 369m² Bilance odběru el. energie: 3. Orientační údaje stavby a) Základní údaje o kapacitě stavby b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody Pi(kW) ß Pp(kW) KUCHYNĚ 100 0,6 60 VZT 100 0,7 70 UT(KOTEL,ŽEBŘÍKY,PODL.TOPENÍ) 20 0,6 12 VÝTAHY 16,7 0,7 11,7 OSTATNÍ(ZÁSUVKY,GARÁŽE,LÁZEŇ,BYT V 6.NP) 45 0,6 27 OSVĚTLENÍ 35 0,6 21 CELKEM 316,7 201,7 Měření el.energie bude nepřímé v hlavním rozvaděči. Bilance tepelných výkonů a spotřeb tepla: Max.potřeba tepla: vytápění větrání ohřev TUV 85 kw (cca 35 kw k tomu dotápí klimatizace pokojů) 190 kw (včetně rezervy 20 kw vinotéka) 187 kw Přípojná hodnota zdroje tepla pro objekt Q PRIP = 0.7 x (Q út + Q vzt ) + Q tuv = 380 kw 3

6 roční spotřeba tepla: vytápění 558 GJ (155 MWh/rok) větrání 360 GJ (100 MWh/rok) ohřev TUV 287 GJ ( 80 MWh/rok) celkem GJ (335 MWh/rok) Posouzení spotřeby tepelné energie na vytápění a větrání dle vyhl.č.194/ 2007Sb. q = GJ/m 2.rok < 0.47 GJ/m 2.rok, měrný ukazatel dle přílohy 2. je splněn Potřeba zemniho plynu: Stanovení povrchového odtoku QD = Sr * ix Oblast:BRNO Periodicita:0,5 POVOLENÝ ODTOK: 12,55 l/s Typ plochy -> součinitel odtoku φ Odtok. souč. φ Odvodňovaná plocha S [ha] S [m2] Redukovaná plocha Sr = S * φ Sr [m2] předpokládaná roční spotřeba zemního plynu činí cca m 3 /rok c) Celková spotřeba vody HOTEL HOSTE 62 OSOB 200,0 l/osob.den 12400,00 l/den HOTEL - PERSONAL 20 OSOB 60,0 l/osob.den 1200,00 l/den JÍDLO 150 JIDEL 10,0 l/jidel.den 1500,00 l/den UKLID 27,4 PLOCHA 33,3 l/plocha.den 912,42 l/den Celkem 16012,42 l/den Možnost využití provozní vody: Průměrná denní potřeba vody 16012,42 l/den Maximální denní potřeba vody koef.d 1, ,63 l/den Maximální hodinová potřeba vody koef.h 2,1 0,58 l/s Maximální potřeba vody podle ČSN 32,12 l/s Roční potřeba vody 5844,53 m3/rok Potřeba požární vody (vnitřní) 2,20 l/s Bilance odtoku odpadních vod Splašková voda Průměrný denní odtok splaškové vody 16012,42 l/den Maximální denní odtok splaškové vody 24018,63 l/den Maximální hodinový odtok splaškové vody 0,58 l/s Maximální odtok splaškové vody 1,01 l/s Roční odtok splaškové vody 5844,53 m3/rok Dešťová voda stávající plochy souč. C Redukovaná plocha střechy Fs 678 m2 0, m2 Redukovaná nezpevněná plocha Fn 847 m2 0,20 169,4 m2 Redukovaná plocha celkem Fc 779,6 m2 Celkový max. odtok dešťové vody 12,55 l/s STŘECHY A ZP.PLOCHY 0,9 0, , ,5 0,9 0,00 0 0,00 0 Celkem 0, Doporučené hodnoty intenzit Doba trvání deště T min Intenzity dle Trupla l/s.ha 265,0 202,0 161,0 131,0 96,5 77,8 56,4 40,8 32,3 Zvolení intenzity ix l/s.ha 265,0 202,0 161,0 131,0 96,5 77,8 56,4 40,8 32,3 Povrchový odtok QD l/s 36,4 27,7 22,1 18,0 13,2 10,7 7,7 5,6 4,4 Retenční odtok QR = QD - Qo - QV Retenční objem V = QR * T l/s 23,8 15,2 9,5 5,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 m3 7,1 9,1 8,6 6,5 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Dojde k navýšení odtoku o 9,55 l/s. Vzhledem k požadavku BVK a.s. redukovat odtok dešťových vod, bude ve dvorní části umístěna retenční nádrž na pozdržení odtoku dešťových vod. Místo pro umístění retenční prostoru bude nad stropní deskou podzemních garáží. Retenční prostor bude vytvořený v rámci zelené střechy nad podzemními garážemi. Akumulace bude zajištěna kačírkem ve výšce min. 7cm. Celková využitelná retenční plocha bude 365m 2, což odpovídá užitnému retenčnímu objemu 11,5 m 3. Nutný užitný retenční objem je 9,1m 3, tuto podmínku navrhovaným užitným objemem 11,5m 3 splňujeme. Potřeba TV Teplo pro ohřev teplé vody výpočet podle ČSN (březen 1998) Název provozu množství součinitel jednotková potřeba potřeba TV současnosti potřeba tepla tepla 55 C s kwh/os kwh l HOTEL HOSTE 62 0,80 3,50 173, HOTEL - PERSONAL 20 0,80 2,50 40,0 764 JÍDLO 150 0,80 0,20 24,0 459 UKLID 27,4 1,00 0,80 21,9 419 součet 259, poměrné ztráty 0,5 teplo ztrátové 129,8 kwh 4

7 ztráta tepla 5,4 kw celkem potřeba tepla 389,3 kwh Velikost a výkon zásobníku potřebná akumulace tepla Emax 72,0 kwh t2 55,0 C t1 10,0 C velikost zásobníku vypočtená 1,4 m3 výkon při průtočném ohřevu 1409,6 kw výkon při ohřevu se zásobníkem 24,3 kw c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení Urbanistické řešení domu se přizpůsobuje charakteru okolní zástavby. Uličním průčelím zastavuje proluku, ponechává průchod. Objekt nepřevyšuje nejvyšší domy v bloku (viz fotografie níže): má 4 plná n.p., jedno ustupující a pavilon prezidentského apartmá na střeše n.p. je vykonzolováno o 90cm do ulice jako reminiscence na předstupující rizalit původního domu. V přízemí naopak fasáda ustupuje a rozšiřuje tak chodník pro příjezd hotelových hostů. Do zahrady vystupuje křídlo konferenčního sálu s 1 podzemním a 1 nadzemním podlažím. Parkování je řešeno jako podzemní stavba se zatravněnou střechou (jako součást zahrady). Návrh vychází z požadavku na maximálně citlivý přístup k zahradě včetně zachování vzrostlého stromu a zachování původních klenutých sklepů. Perspektivy d) e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě Bez požadavků na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě. f) Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě Bez požadavků na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. Předpokládané zahájení výstavby: 2009 g) Předpokládané zahájení výstavby h) Předpokládaná lhůta výstavby Předpokládaná lhůta výstavby: cca 12 měsíců C. Souhrnná technická zpráva 1. Popis stavby Současný stav Parcela byla zastavěna 2-podlažním domem se sedlovou střechou, výrazným oblým rizalitem, který zasahoval více než 1,5m do chodníku. Objekt byl vzhledem ke svému špatnému stavebně technickému stavu určen k demolici. Ze západní strany stávající dům přiléhá k činžovnímu domu o 4 nadzemních podlažích, částečně podsklepenému, se sedlovou střechou (A. Wiesner). Na východní straně kolem stávajícího domu prochází pěší stezka, přístup k zahrádkám nad řešeným pozemkem. Cesta odděluje dům od sousedního administrativního objektu, sídla společnosti TEZA se 3-mi nadzemními podlažími a sedlovou střechou. Pod řešeným pozemkem jsou vyhloubeny rozsáhlé sklepy. Na zahradě pozemku se nachází vzrostlý strom. Záměrem investora je postavit ve vzniklé proluce hotel, který by respektoval okolní zástavbu výškově i půdorysně, zachovat v maximální možné míře stávající sklepy a zahradu. a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku Řešená lokalita je určena územním plánem pro bydlení a služby, jedná se o proluku ve stabilizovaném území. V současné době není pozemek jakkoli využíván, výstavba bude mít pozitivní dopad na celé okolí (zlepšení pěší i automobilové dopravy, nová infrastruktura, celkové zhodnocení lokality). b) Zhodnocení staveniště Jedná se o proluku na ulici Hlinky (č. or. 70) Naproti hlavní bráně Brněnského výstaviště. Pozemek obdélného tvaru o šířce cca 29m (uliční průčelí) a hloubce cca 52m je orientován svou podélnou osou přibližně severo-jižním směrem. Od ulice terén pozemku stoupá směrem k severu (jižní svah). Ulice Hlinky je v této části zastavěna výškově i dobově různorodými domy. Členění stavby na objekty V areálu jsou navrženy následující objekty: SO-01 novostavba hotelu, garáží a bazénu SO-02 komunikace a zpevněné plochy SO-03 zásobování vodou SO-04 kanalizace SO-05 plynovod SO-06 elektro SO-08 rozvody SLP SO-09 vnější a zahradní úpravy, oplocení a ohražení d) Zásady technického řešení Dispoziční řešení V přízemí umístěn samostatně vstup do stávajících sklepů, vstup do hotelového foyeru, vstup pro prezidentské apartmá (zároveň únikový východ z chráněné únikové cesty A), zásobovací záliv a průjezd do podzemních garáží. Z hotelového foyeru jednak přístup po širokém schodišti (nebo bezbarierovým výtahem) do cca o půl podlaží výše umístěné restaurace, jednak do části stávajících sklepů využitých pro hotelové wellnes (tělocvična, sauna, whirpool). Na restaurační část navazuje na západní straně křídlo konferenčního sálu s galerií v patře, na východní straně varna a zázemí. Z restaurace výstup do zahloubeného otevřeného atria a dále po schodech do zahrady, přímý přístup do zahrady z galerie konferenčního sálu. Varna spojena vertikálně nákladním výtahem a služebním schodištěm se zásobovacím zálivem a se sklepy. Hotel částečně podsklepen novým suterénem využitým pro zázemí kuchyně, hotelu, šatny zaměstnanců a tzb. V jedné z původních sklepních místností navržena vinárna. V patrech hotelové pokoje (celkem 30). Hotelová podlaží řešena jako 3-trakt s chodbou uprostřed. V západní části umístěno schodiště hlavní (zároveň evakuační) výtah a výtah do prezidentského apartmá na střeše. Větší část stávajících sklepů bude pronajímána jako vinné archivy a banky. 5

8 Nad stávajícími sklepy hromadné garáže. Střecha garáží využita pro zahradu (zelená střecha). Vzhledem k požadavku redukovat odtok dešťových vod, bude ve dvorní části umístěna retenční nádrž na pozdržení odtoku dešťových vod. Místo pro umístění retenční prostoru bude nad stropní deskou podzemních garáží. Retenční prostor bude vytvořený v rámci zelené střechy nad podzemními garážemi. Akumulace bude zajištěna kačírkem ve výšce min. 7cm. Celková využitelná retenční plocha bude 365m2, což odpovídá užitnému retenčnímu objemu 11,5 m3. Nutný užitný retenční objem je 9,1m3, tato podmínka navrhovaným užitným objemem 11,5m3 je splněna. V zadní části pozemku na střeše podzemních garáží umístěn bazén o hloubce 158cm (60m³) s akumulační jímkou 6,72m³ a technologií v šachtě. U bazénu umístěny venkovní sprchy a WC. Hotel má 4 plná nadzemní podlaží, 5.np. ustupující směrem od ulice, 6.np. tvořeno samostatným apartmánem, který půdorysně ustupuje ze všech stran. Na střešní terase nad 5.np. umístěn privátní whirpool. Hmotové a architektonické řešení Objekt má 4 plná nadzemní podlaží, 5.n.p. ustupující a na střeše 5.n.p. penthaus prezidentského apartmá. Přízemí tvoří skleněný sokl, půdorysně ustupující cca o 2m od uliční čáry a rozšiřující tak chodník pro příjezd hotelových hostů n.p. naopak vykonzolováno cca o 90cm do ulice jako reminiscence na mohutný rizalit původního domu zasahující hluboko do chodníku (podobné hmotové řešení jako na okolním domě ve stejném bloku viz fotografie výše). Hlavní korpus 2.-4.n.p. řešen jako pevná hmota prořezaná nepravidelně otvory francouzských oken. Naopak ustupující 5. a 6. n.p. navrženo z lehkého proskleného obvodového pláště. Do dvora vystupuje křídlo konferenčního sálu a parkoviště kryté zelenou střechou. Konstrukční a materiálové řešení Zemní práce, HTÚ Před zahájením stavebních prací se vytyčí všechny stávající inženýrské sítě. Bude provedeno podchycení sousedních základových konstrukcí. Po provedení stavební jámy budou sanovány ohrožené části stávajících sklepů. Při provádění zemních prací budou dodrženy následující technické normy: ČSN Klasifikace zemin pro dopravní stavby ČSN ISO Vytyčování a měření ČSN Přesnost vytyčování staveb ČSN Zemné práce.všeobecné ustanovenia ČSN Zemní tlak na stavební konstrukce ČSN Výstražné folie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení Základové konstrukce Založení se vzhledem k předpokládaným nehomogenním podmínkám v oblasti stávajících sklepů předpokládá hlubinné. Toto řešení zároveň eliminuje diferenciální sedání jednotlivých různě zatížených částí objektu. Půjde o kombinaci velkoprůměrových vrtaných pilot a mikropilot. Piloty budou v úrovni hlav spojeny železobetonovým roštem. Garáže tvořeny železobetonovou vanou z vodostavebního betonu. Byl proveden inženýrsko-geologický průzkum a také stavebně technický průzkum zachovávaných sklepních prostor. Nosný systém Nosný systém je navržen jako stěnový skelet s příčnými nosnými stěnami, které v 1.NP přechází do sloupového systému. Základní modul objektu je 5,4m. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 3m kromě 1.NP, které má konstrukční výšku 5m. Stropní konstrukce tvoří železobetonové desky tl. 200mm, v boční vyložené části nad průjezdem do dvora bude stropní deska předepnuta v tl. 250mm. Stěny a sloupy v 1.PP, 1.NP a 2.NP jsou uvažovány železobetonové, v dalších podlažích budou doplněny zděnými stěnami z keramických tvárnic. Prostorová tuhost bude zajištěna v příčném směru nosnými stěnami, v podélném směru výtahovou šachtou. Samotný objekt hotelu nebude dilatován, samostatnými dilatačními celky budou nízké objekty ve dvorní části. Na stropní konstrukci nad podzemní garáží je uvažováno se zelenou střechou a vodním prvkem, bazénem. Tl stropní desky zde bude 250mm. Schodiště Schodiště železobetonová desková s nabetonovanými stupni a teracovým obkladem. Střešní plášť Střechy ploché, jednoplášťové, s vnitřními vtoky, dílem zelené, dílem pochůzí. Sklon střechy cca 2,0% vytvořen v tepelné izolaci. Tepelný odpor pláště stanoven dle ČSN pro vnitřní teplotu +18 až +24 C, součinitel prostupu tepla Un<0,24W/m²K. Střešní pláště objektu leží nad požárními stropy a nemusí vykazovat požární odolnost. Skladba (hotelová část): - Kačírek/Betonová dlažba (30mm) na terče/ dřevěný rošt/vegetační souvrství pro extenzivní sukulenty vč. drenáže/ tl mm - Ochranná geotextilie 500g/m² - Hydroizolační PVC folie s atestem proti prorůstání kořínků (např. Alkorplan 35176) tl. min.1,5mm - Ochranná geotextilie 300g/m² - Spádové klíny tvrzené (např. Orsil T-SD nebo EPS 150Z) tl mm - Polystyren 100Z tl. 180mm - Parotěsný modifik. asf. pás (např. Multiplex AV4 nebo Elastek40 special mineral) tl. 2,0mm - Železobetonová stropní deska Celkem: tl. cca 300mm Skladba nad garážemi: - Vegetační souvrství (zemina), separační vrstva (event. s pochůzím roštem) tl. 300mm - Drenážní a akumulační vrstva štěrku tl. 100mm - Ochranná geotextilie 500g/m² - Hydroizolační PVC folie s atestem proti prorůstání kořínků (např. Alkorplan 35176) tl. min.1,5mm - Ochranná geotextilie 300g/m² - Ekostyren 500 ve spádu cca 2% tl mm - parotěsná PE folie (např. Fatrapar) tl. 1,5-2,0mm - Železobetonová stropní deska Celkem: tl. cca 500mm Obvodový plášť Obvodový plášť vyzdívaný (Porotherm 24), zateplený (150mm minerální vlny), v přízemí a ustupujících podlažích lehký skleněný hliníkový se strukturálním prosklením, částečně se skleněným obkladem. Skleněný obklad bude proveden i na západní štítové stěně. Fasáda do dvoru omítaná, uliční průčelí obloženo velkoformátovými betonovými probarvenými deskami (terazzo), s provětrávanou mezerou (35mm). Podlahy Podlahy na stropních deskách: Podlaha P1 (obytné místnosti, chodby): - Koberec tl. 3mm - Anhydrit tl. 72mm - Systémová deska topení tl. 35mm - Kročejová izolace (Miralon, Ethafoam) tl. 10mm - Železobetonová stropní deska Celkem: tl. 120mm Podlaha P2 (vlhké provozy): - Keramická dlažba do hydroizolační stěrky (aquafin 2k), tmel (monoflex), spárování do vlhkého provozu (Spárování ASO Flexfuge) tl. 10mm - Anhydrit tl. 65mm - Systémová deska topení tl. 35mm - Kročejová izolace (Miralon, Ethafoam) tl.10mm - Železobetonová stropní deska tl. 220mm Celkem: tl. 120mm Příčky Příčky zděné (Porotherm 65, 115), event. sádrokartonové tl. 75, 100, 125 a 150mm 2x opláštěné GKB 12,5mm (Knauf W112), ve vlhkých provozech z vodovzdorných sádrokartonových desek (GKi). Instalační příčky W116 tl.250 mm 2xGKB 12,5mm. Celá šířka konstrukce sádrokartonových příček bude vyplněna zvukovou minerální izolací. Požárně dělící příčky včetně prostupů instalací musí vyhovovat nárokům na požární odolnost konstrukcí, daným projektem požární ochrany. Mezibytové příčky musí splňovat požadavek na vzduchovou neprůzvučnost R' w,dnt,w <52dB. Podhledy V místech instalací (chodby, hygienické místnosti, hala ) budou provedeny podhledy sádrokartonové hladké Knauf D112 na dvouvrstvou konstrukci z profilů CD60/27 (1000x500/závěsy á 750mm) nebo Knauf D113 na jednovrstvou konstrukci z profilů CD60/27 (1000x500/závěsy á 750mm dle technologických předpisů výrobce). Podhledy s revizními otvory v místě nutného přístupu k instalacím. Na chodbách k pokojům budou podhledy tvarované. Výplně otvorů Okenní profily hliníkové, komaxit, zasklení ditherm, U=1,2W/m2K pro rám, U=1,1W/m2K pro sklo, hlukový útlum min. 39dB, křídla otevíravá a výklopná. Výrobky PSV Rozměry všech výrobků PSV musí být před zadáním do výroby ověřeny v hrubé stavbě. Bazény 6

9 V zadní části pozemku na střeše podzemních garáží umístěn bazén o hloubce 158cm (60m³) s akumulační jímkou 6,72m³ a technologií v šachtě. Konstrukce bazénu, šachty a jímky železobetonová monolitická nebo z tvárnic zmonolitněná. Stavební připravenost: 1x 3/4 studená voda z městského řádu do prostoru úpravny vody, 1x odpad DN 110 napojený přímo na hlavní odpadní potrubí, 1x odpad DN 50 podlahová vpusť se sifonem ve strojovně, 1x přívodní napájecí potrubí pro výměník sloužící pro ohřev bazénové vody dodávka i napojení výměníku od topenářů. (DN110), přívodní kabel CYKY 5x6 + 1xCY zž, nechráněný přívod přes hlavní jistič 3F 25A/b, smotek 5m. V suterénu umístěn whirpool, pro který bude připraveno: 1x 3/4 studená voda z městského řádu do prostoru úpravny vody, 1x odpad DN 110 napojený přímo na hlavní odpadní potrubí, 1x odpad DN 50 podlahová vpusť se sifonem ve strojovně, 1x přívodní napájecí potrubí pro výměník sloužící pro ohřev bazénové vody dodávka i napojení výměníku od topenářů. Přívodní kabel CYKY 5x6 + 1xCY zž, nechráněný přívod přes hlavní jistič 3F 25A/b, smotek 5m. Místnost bude odvětraná, zapuštěná akumulační jímka 500mm o objemu 3 m3. Na střešní terase u prezidentského apartmánu bude umístěn whirpool, pro který bude připraveno: 1x odpad podlahová vpusť se sifonem v blízkosti vířivky, 1x napouštěcí hadice, CYKY 5x2,5, jištěný přívod chráničem, 3F 16A/c f0,003ma, smotek v místě wp 5m. V místě pozice whirlpoolu rovná podlaha, nosnost 500kg/m2 Opěrné zdi na zahradě z drátokošů (gabiony). Součástí návrhu bude řešení zahradních úprav včetně doplňkových vodních prvků. Vytápění Potřeba tepla navrhovaného objektu hotelu dle tepelné bilance bude pokryta z nové plynové kotelny umístěné v 1.PP objektu. Poloha objektu je mimo dosah stávající sítě rozvodu tepla CZT a jeho napojení na ni je technicky a ekonomicky nedostupné. Zdroj tepla nízkotlaká plynová kotelna s instalovaným výkonem 400 kw je zařazena do III. kategorie dle Vyhl.č.91/1993Sb. ČÚBP k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách a současně jako střední stacionární spalovací zdroj znečištění dle zákona č.86/2002 Sb. O ochraně ovzduší (jmenovitý tepelný výkon od 0.2 do 5MW). Povinnosti provozovatele středního stacionárního zdroje znečištění jsou uvedeny v zákoně č.86/2002sb, zejména: - uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, které jsou uvedeny ve stanoviscích a povoleních vydaných podle 17 - dodržovat emisní limity včetně stanovených lhůt k jejich plnění, emisní stropy, přípustnou tmavost kouře, pachové číslo a neobtěžovat zápachem nad přípustnou míru obydlené oblasti - zjišťovat množství vypouštěných znečišťujících látek postupem a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem - plnit pokyny orgánů ochrany ovzduší ke zjednání nápravy - vést provozní evidenci o zdroji a poskytovat potřebné údaje orgánům ochrany ovzduší - bezodkladně odstraňovat v provozu stacionárních zdrojů znečištění nebezpečné stavy ohrožující kvalitu ovzduší a činit opatření k předcházení havárií - při vyhlášení regulačních opatření plnit povinnosti vyplývající z ústředního, krajského a místního regulačního řádu - umožnit osobám pověřeným orgány ochrany ovzduší a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji za účelem zjištění množství znečišťujících látek, kontroly provozu a technického stavu tohoto zdroje K návrhu zařízení vytápění byly použity zejména tyto podklady: - projektová dokumentace ve stupni DUR - stavební dispozice objektu - Zákon č. 406/ 2000 Sb. O hospodaření energií - Vyhláška MPO č. 148/ 2007 Sb. O energetické náročnosti budov - Vyhláška MPO č. 193/ 2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu - Vyhláška MPO č. 194/ 2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zřízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům - Zákon č.86/2002sb. O ochraně ovzduší - ČSN /94 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění - ČSN EN /05 Tepelné soustavy v budovách výpočet tepelného výkonu - ČSN /06 Tepelné soustavy v budovách projektování a montáž - ČSN /06 Tepelné soustavy v budovách Zabezpečovací zařízení - ČSN Kotelny se zařízeními na plynná paliva - Vyhláška ČÚBP Č.91 k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách - Vyhláška č.25/2005, k zajištění Energetické koncepce statutárního města Brna - Vyhláška č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb V objektu bude instalováno zařízení vytápění sestávající z: - zdroj tepla vč. ohřevu teplé vody (TUV) a expanzního systému - radiátorové teplovodní základní vytápění klimatizovaných prostor - radiátorové teplovodní vytápění ostatních prostor - podlahové teplovodní vytápění vybraných prostor v 1.PP - připojení zařízení vzduchotechniky (větrací jednotky, dveřní clony) na rozvody topné vody, výpočtový teplotní spád topné vody pro VZT 80/60 C - temperování podlah koupelen hotelových pokojů je uvažováno elektrickou topnou rohoží Otopná soustava objektu vyžaduje kvalifikovanou obsluhu dle ČSN EN Teplovodní vytápění otopnými tělesy je dimenzované na pokrytí 100% tepelné ztráty prostupem a přirozeným větráním, resp. na 100% tepelné ztráty prostupem u místností a prostor nuceně větraných systémem VZT, s případným dotápěním VZT jednotkami. Teplovodní vytápění pokojů je navrženo jako základní na pokrytí cca 70% potřeby tepla, dotápění na plnou výpočtovou teplotu zabezpečují klimatizační jednotky profese VZT. Výpočtový teplotní spád topné vody 75/55 C. Regulace na spotřebičích tepla napojená na centrální řídící systém. Otopná tělesa budou navržena jako podlahové konvektory bez ventilátorů u prosklených stěn a výplní otvorů bez parapetů, resp. nízká konvektorová tělesa dle řešení dispozic a interiérů vytápěných prostor, částečně deskové radiátory. Koupelnové otopné žebříky jsou uvažovány kombinované teplovodní s elektroohřevem mimo topnou sezonu. Bilance potřeb tepla: Vytápění je dimenzováno na vnitřní výpočtové teploty dle způsobu využití jednotlivých prostor dle ČSN EN , tab.na.2, Přílohy č.1 k vyhlášce MPO č.194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody a Vyhlášky č.6/ 2003, která stanoví výslednou teplotu v chladném období pro místnosti v ubytovacích zařízeních t g = C. Výpočtová teplota venkovního vzduchu dle ČSN je -15 C, zatížení větrem zvýšené. Jednotlivé stavební konstrukce vytápěného objektu splňují požadované hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN /2007: - stěna obvodová U= 0.22 až 0.25 W/m2K - střecha U= 0.19 W/m2K - okna, prosklené plochy U= 1.1 W/m2K Bilance tepelných výkonů a spotřeb tepla: Max.potřeba tepla: vytápění 85 kw (cca 35 kw k tomu dotápí klimatizace pokojů) větrání 190 kw (včetně rezervy 20 kw vinotéka) ohřev TUV 187 kw Přípojná hodnota zdroje tepla pro objekt Q PRIP = 0.7 x (Q út + Q vzt ) + Q tuv = 380 kw roční spotřeba tepla: vytápění 558 GJ (155 MWh/rok) větrání 360 GJ (100 MWh/rok) ohřev TUV 287 GJ ( 80 MWh/rok) celkem GJ (335 MWh/rok) předpokládaná roční spotřeba zemního plynu činí cca m 3 /rok Posouzení spotřeby tepelné energie na vytápění a větrání dle vyhl.č.194/ 2007Sb. q = GJ/m 2.rok < 0.47 GJ/m 2.rok, měrný ukazatel dle přílohy 2. je splněn Zdroj tepla Dle tepelné bilance a s přihlédnutím k ČSN čl.6.5 o zálohování výkonu zdroje jsou navrženy nízkotlaké nízkoemisní plynové kotle s instalovaným výkonem 2x 200 kw. Kotelna je umístěna v samostatné místnosti v suterenu hlavní budovy. Pro uspořádání a montáž plynové kotelny III.kategorie platí ČSN a vyhl.č.91/1993 Sb. Pro zajištění ochrany ovzduší budou použity kotle s minimálními emisemi NO x a CO, kategorie Ekologicky šetrný výrobek. Jsou navrženy plynové kotle Hoval CompactGas s přetlakovým modulačním provozem s těmito základními technickými parametry jednotlivého kotle: - regulovaný rozsah tepelného výkonu kW - provozní přetlak max./min. 5.0/1.0 bar - spotřeba plynu 23 m 3 / hod - oxidy dusíku NO x 26 mg/kwh - oxid uhelnatý CO 3 mg/kwh - hmotnost 395 kg - max.provozní teplota 90 C - provozní napětí 230V/ 128W - el. krytí IP 20 - hmotnostní průtok spalin 367 kg/hod - teplota spalin při provozu 80/60 C 180 C Při uvažovaných potřebách tepla dle bilance je předpokládaná roční produkce emisí: - emise NO x cca 10 kg/rok - emise CO cca 1 kg/rok Uspořádání a dimenzování spalinové cesty: Přívod spalovacího vzduchu pro kotle je z místnosti instalace kotlů. Samostatný kouřovod DN200 od každého kotle je zapojen do samostatného přetlakového komínového průduchu pro vlhký provoz (např. Schiedel Avant Primo) DN250, který je vyvedený nad střechu objektu. Komínový průduch je stavební dodávkou. Hydraulický výpočet odkouření byl proveden firmou Schiedel na celoevropském programu kesa-aladin, viz.příloha. K měření tlaku, teploty a složení odcházejících spalin budou na kouřovodu co nejblíže u kotlů těsně uzavíratelné otvory pro připojení měřícího přístroje. Větrání kotelny dle TPG G , Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kw: Požadované množství spalovacího vzduchu Vmin=0.26x = 8.46 m 3 /m 3 Vskut= 8.46x1.2x(273+15)/273= 10.7 m 3 /m 3 7

10 Vs= 10.7 x 23m 3 x2= m 3 /hod Zařízením vzduchotechniky je zajištěn nucený přetlakový přívod spalovacího vzduchu z venkovního prostoru v množství 500 m 3 /hod, který současně zabezpečuje předepsanou 0.5 nás. výměnu vzduchu prostoru za hodinu. Při výpadku přívodního ventilátoru musí být automaticky přerušen provoz kotlů. Ohřev teplé vody (TUV) Pro zajištění ohřevu TUV je navržen modulární ohřívač Hoval Modul-plus, typ F31, max.přetlak na straně TUV 6 bar, s nerezovou teplosměnnou plochou s kapacitou cca 2400 l/ 60 C za hodinu. Ohřev je zabezpečen topnou vodou z kotlů, při krátkodobém snížení dodávky tepla do otopných těles. Výkon pro VZT jednotky není omezen. Obsluha kotelny kotelnu je možno provozovat bez trvalé přítomnosti obsluhy, s občasným dohledem. Pro tento účel bude vybavena řídícím systémem, který kromě řízení a regulace chodu zabezpečí její odstavení při poruchových stavech. Rozsah a četnost obsluhy bude určen v místním provozním předpise kotelny, předpokládá se dohled 2x za směnu. Obsluhu kotelny smí vykonávat osoba vlastnící Osvědčení o způsobilosti topiče k obsluze nízkotlakých teplovodních kotlů na plynná paliva, získané po úspěšném absolvování zkoušky. Ke zkoušce topičů mohou být připuštěni uchazeči a/ starší 18 let, b/ tělesně a duševně způsobilí vykonávat práci topiče c/ kteří absolvovali alespoň týdenní praktický zácvik Dokumentace kotle Dodavatel je povinen ke každému kotli dodat návod k jeho montáži, obsluze, provozu a údržbě a osvědčení o jakosti a kompletnosti. Ke kotli na plynná paliva s jmenovitým tepelným výkonem nad 50kW musí dodavatel plynového zařízení pro otop kotle dodat také revizní knihu plynového spotřebiče a dokumentaci k přívodu plynu. Kotle budou navrženy v základním provedení pro regulaci nadřazeným systémem. Výkonová regulace kotelny bude zajištěna s ekvitermně předregulovanou teplotou topné vody na výstupu z kaskády dle nejvyššího požadavku připojených větví, modulací výkonu kotle, optimalizací kaskády kotlů, střídání pořadí spouštění kotlů. Z rozdělovače budou vedeny: - 2 ekvitermně regulované větve pro vytápění, každá větev s nezávislou výkonovou a časovou regulací, dálkové ovládání a korekce teploty z referenčního bodu. Výpočtová teplota topné vody 75/55 o C. Mimo provoz čerpadla větve 3- cestný směšovač v poloze zavřeno do větve. - 1 ekvitermně regulovaná větev podlahového vytápění 50/40 C vč.termostatu přehřátí. Mimo provoz čerpadla větve 3- cestný směšovač v poloze zavřeno do větve. - 1 větev nesměšované vody 80/60 o C pro VZT, 6x doregulace směšováním u VZT jednotek, jištění potrubí topné vody vč.směšovacích uzlů el.topným kabelem k VZT jednotkám v nevytápěném prostoru (nástřešní jednotky) - regulace výkonu dveřní clony integrovaným termostatickým ventilem - sledování minimálního a maximálního tlaku vody v otopném systému - centrální ohřev TUV, vč.termické ochrany - automatické doplňování systému vytápění, vč. signalizace překročení doby doplňování - regulace provozu vytápění dle obsazenosti pokojů Regulace zajišťuje dále odstavení kotle z provozu a signalizaci poruchy dle ČSN při vzniku poruchového stavu, včetně bezpečnostního detekčního systému s automatickým uzávěrem plynu, který samočinně uzavře přívod plynu do kotelny při překročení limitních parametrů indikovaných detekčním systémem. Regulace musí zajistit přerušení přívodu plynu do hořáku při vzniku poruchového stavu. Poruchové stavy: a/ výpadek el. energie b/ překročení hodnot nejvyššího nebo nejnižšího pracovního přetlaku v soustavě c/ překročení nejvyšší pracovní teploty ohřívané vody d/ výskyt škodlivých látek nad přípustné koncentrace e/ zaplavení prostoru kotelny f/ překročení teploty v prostoru nad 40 o C g/ překročení časového limitu doplňování vody do soustavy h/ přerušení nuceného větrání kotelny Po pominutí stavu ad a/ až d/ může být zařízení automaticky uvedeno do provozu. Jestliže se porucha při novém startu opakuje, je zařízení odstaveno. Opětovné uvedení do provozu smí být uskutečněno až vědomým zásahem obsluhy. Ostatní poruchy odstaví zařízení z provozu a opětovné uvedení do provozu smí být uskutečněno až vědomým zásahem obsluhy. Signalizace poruchových stavů, sledování provozních hodnot, popř. i možnost regulačních zásahů se zavede na stanoviště s trvalým pobytem služby, nebo na dispečerské pracoviště. Elektroinstalace zařízení kotelny musí být opatřena bezpečnostním vypínáním, kterým se v případě nutnosti dá odstavit přívod el. energie do automatiky hořáku. Bezpečnostní vypínání se umístí bezprostředně u vstupních dveří do kotelny zvenčí nebo zevnitř. Zabezpečovací zařízení zdroje je navrženo dle ČSN /1996 s pojistnými ventily, instalovanými v pojistném místě kotlů a expanzním automatem typ OLYMP HC-10S, který zajišťuje zabezpečení otopné soustavy, automatické doplňování, udržování konstantní hladiny tlaku v soustavě, její odvdušňování a odplyňování. parametry expanzního a doplňovacího zařízení: - min. statická výška systému 23.0 m - min. provozní tlak 28.0 m - max.pracovní tlak 33.0 m - p SV otevírací přetlak pojist.ventilu na kotli 40.0 m Objem vody v soustavě cca l Instalovaný tepelný výkon 2x 200 kw Pojistné zařízení: Skupina zdrojů tepla B kotle Každý kotel je jištěn samostatně pojistným ventilem připojeným v pojistném místě Pojistný výkon 1 kotle Q p = Q n = 200 kw Potřebný průřez sedla poj. ventilu při alfa v = 0.5 S o = 200/(0.50 x 1.55) = 260mm 2 Návrh poj. ventil DN25x32/ pot= 400 kpa, S=380 mm 2 >S o Průměr společného expanzního potrubí d e = x(2xq p ) 0.5 = 22 mm, návrh DN25 Expanzní automat HC-10S je určen pro systémy s vodním objemem do 4.80 m 3, maximální topný výkon 400 kw a statickou výšku do 45 m Doplňování vody do systému je automatické zajištěno expanzním automatem, který bude doplněn změkčovacím filtrem pro úpravu doplňovací vody dle požadavku dodavatele kotlů. Jsou uvažovány kotle s hladinou akustického tlaku 65 db, při instalaci v kotelně nevyžadují zvláštní protihluková opatření. Topné okruhy pro vytápění jsou dimenzovány na výpočtovou teplotu topné vody 75/ 55 o C, podlahové vytápění 50/40 C. Při řešení vnitřního zařízení vytápění objektu jsou uplatněny tyto hlavní zásady: - každý spotřebič tepla bude opatřen uzavírací a regulační armaturou - ekvitermní regulace dle venkovní teploty - zajištění regulace konstantní tlakové diference, čerpadla s regulací otáček - spotřebiče s regulací pro zohlednění tepelných zisků s termostatickými resp. termoelektrickými ventily - regulátory tlakové diference, vyvažovací ventily pro nastavení výpočtového průtoku a vystavení protokolů o zaregulování Rozvodné potrubí v 1.PP, v instalačních šachtách a v podhledech z trubek ocelových, horizontální rozvody v podlahách z trubek měděných nebo vícevrstvých. Veškerá navržená potrubí musí vyhovět pro teplotní a tlakové poměry v otopné soustavě. Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací dle Vyhlášky č.193/2007 MPO. Potrubí v podlaze nesmí být zabetonováno tak, aby mohlo volně dilatovat. Veškeré prostupy potrubí požárně dělícími konstrukcemi budou provedeny s protipožární ucpávkou. Teplovodní vytápění Jsou navržena teplovodní tělesa desková se spodním připojením nad podlahou ze stěny a konvektorová tělesa bez ventilátorů. V koupelnách koupelnové žebříky pro kombinované vytápění. Ve vybraných místnostech 1.PP podlahové vytápění. Péče o bezpečnost práce Při provádění stavebních a montážních prací je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy uplatněné ve vyhlášce ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. Při obsluze zařízení systém vytápění je možno provozovat bez trvalé přítomnosti obsluhy, s občasným dohledem. Pro tento účel bude vybaven řídícím systémem, který kromě řízení chodu zabezpečí odstavení při poruchových a havarijních stavech. Obsluha bude proškolena a seznámena s provozními stavy zařízení, s revizními a servisními lhůtami. Provoz tepelné soustavy vyžaduje kvalifikovanou obsluhu dle ČSN EN Zkoušky zařízení smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno v rozsahu a způsobem dle ČSN čl.8.1 až 8.3 provedeny zkoušky těsnosti a zkoušky provozní (dilatační a topná) Před provedením zkoušek, nastavením seřizovacích armatur a uvedením do provozu bude celé zařízení propláchnuto. Zkouška těsnosti zařízení bude provedena vodou na přetlak 600kPa po dobu 6 hod, ocelové potrubí sekundární části 900 kpa. Dilatační zkouška bude provedena před zazděním v prostupech a podlahách a provedením tepelných izolací. Zkouška bude provedena ohřevem teplonosné látky na max. pracovní teplotu (topná vody 90 C) a vychladnutím (opakovat 2x). Tlaková zkouška a uvádění do provozu podlahového vytápění dle technických podmínek dodavatele. Topná zkouška bude provedena v topném období v délce 72 hodin. Během topné zkoušky bude zaškolena obsluha zařízení. Během topné zkoušky se kontroluje: - správná funkce armatur - dosažení technických parametrů projektu - správná funkce zařízení MaR - správná funkce zabezpečovacího zařízení - regulační schopnost a spolehlivost MaR ověřit před topnou zkouškou samostatně simulováním všech možných provozních stavů, včetně havarijních Ve stavbě mohou být navrženy a použity jen výrobky splňující požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů na kvalitu, provozní spolehlivost životnost a doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků nutno předložit ke kolaudaci. Požadavky na související profese Zdravotechnika - přívod studené vody do kotelny - odvodnění podlahy kotelny a paty komína - připojení plynu ke kotlům vč.bap elektroinstalace, MaR - silové připojení a ovládání spotřebičů - zásuvky v koupelnách pro kombi žebříky - elektrické podlahové vytápění v koupelnách - jištění potrubí topné vody ve venkovním prostoru proti zámrzu el.topným kabelem pod izolací, vč.regulace - zásuvky 24/ 230/ 400V v kotelně stavební část 8

11 - zajištění dostatečného prostoru pro vedení potrubí v instalačních šachtách - podlaha a stěny kotelny do výšky 1.80 m v neprašné, omývatelné úpravě vzduchotechnika násobná výměna prostoru kotelny/ hod - přívod spalovacího vzduchu pro kotel 500m 3 / hod - dotápění pokojů na výpočtovou teplotu Vzduchotechnika a klimatizace Výpočtové hodnoty klimatických poměrů: místo : Brno nadmořská výška : 227 m.n.m. normální tlak vzduchu : 99,1 kpa výpočtová teplota vzduchu -léto + 32 o C zima - 12v o C entalpie - léto 54,1 k J kg s.v Stavební větrání Stavební větrání bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v provozních, provozně-technických místnostech a v místnostech hygienického vybavení v souladu s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky, přitom implicitní hodnoty údajů ve výpočtech dále uvažovaných, jakož i předmětné výpočtové metody jsou převzaty zejména z níže uvedených obecně závazných předpisů a norem : Nařízení vlády č. 361/2007, z , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Nařízení vlády č. 441/2004, kterým se mění nařízení č 178/2001, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č 523/2002 Nařízení vlády z (s.z.88/2004) o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se mění Sb.č. 502/2000 částka 146 Vyhláška z uvedena ve Sb.č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity fyzikálních chemických a biologických ukazatelů na vnitřní prostředí pobytových prostor staveb Prof. Chyský, prof. Hemzal Větrání a klimatizace - technický průvodce 1993 Vyhláška č. 246/2001 Sb. O požární prevenci ČSN Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986) ČSN Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí (2002) ČSN Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988) ČSN Požární bezpečnost staveb (12/2000) ČSN Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (01/1996) 2. Hygienické větrání Hygienické větrání bude navrženo v úrovni nejméně hygienického minima (50 respektive 60 m3/h na osobu) ve smyslu výše uvedených obecně závazných předpisů. Přitom jako základní principy návrhu projektového řešení jsou přijaty následující podmínky: přetlakové a tlakově vyrovnané větrání je navrženo v místnostech, u kterých není žádoucí přisávání vzduchu z okolních místností podtlakové větrání je navrženo ve všech místnostech hygienického vybavení objektu (WC, umývárny, úklidové komory a pod.) a u místností skladového zázemí zimní ohřev přiváděného vzduchu je uvažován v úrovni eliminace tepelné ztráty větráním, v případě prodejny a skladu jsou vzduchotechnikou pokrývány i tepelné ztráty prostoru řízené letní odvlhčování a zimní dovlhčování vzduchu není uvažováno minimální třída filtrace přiváděného vzduchu B (EU 4) 3. Technologické větrání garáže, kotelny Technologické větrání je navrženo dle technologických požadavků ve smyslu obecně závazných technologických předpisů. Přitom jako základní principy návrhu projektového řešení jsou přijaty následující podmínky: systém větrání garáží bude podtlakový s odsáváním vzduchu u stropu a u podlahy úhrada odsávaného vzduchu z venkovního prostředí anglickými dvorky, sjezdovou rampou a odpadním vzduchem z prodejen hodnoty hladin hluku jsou stanoveny dle Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací garáže, max.75db (III) v řešeném prostoru jsou zajištěny tyto minimální výměny vzduchu garážové stání 300m3/h větrání kotelny a přívod spalovacího vzduchu přetlakově pomocí samostatného zařízení s filtrací a elektrickým ohřevem vzduchu hodnoty hladin hluku jsou stanoveny dle Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací kotelna max.75db (III) 4. Technologické větrání CHÚC B Technologické větrání je navrženo dle požadavků požárního specialisty. Systém větrání bude přetlakový s výměnou vzduchu v daném prostoru 15x hod a s garantovaným přetlakem. 5. Větrání, částečná úhrada tepelných ztrát a letní chlazení pokojů pro hosty včetně zázemí teplotní hodnoty dlouhodobě únosného mikroklimatu v prostorech jsou stanoveny dle Nařízení vlády a mají hodnoty: zima( C) léto( C) pokoj chodba 15 - WC 15 - úklid 15 - koupelna 22 - Množství vzduchu pro jednotlivé obsluhované části objektu je navrženo z celkových výměn vzduchu a jsou následující : pokoj 50 m3/h/os, v letním (nad 26 C) období množství č. v. sníženo na 50% záchod 50 m3/h koupelna 125 m3/h Přípustné hodnoty hladiny hluku v interiéru pro pokoje jsou navrženy: Vnitřní prostor - hodnoty hladin hluku jsou stanoveny dle Nařízení vlády - nejvyšší přípustná hladina akust. tlaku pro vnitřní prostor činí La = 40 dba.. Venkovní prostor - hodnoty hladin hluku jsou stanoveny dle Nařízení vlády - nejvyšší přípustná hladina akust. tlaku pro venkovní prostor činí La = 60 dba. Třída čistoty prostředí pro prodejní část je: Pokoje s příslušenstvím - jednostupňová filtrace EU5 dle Eurovent, B dle ON, dle ČSN stupeň čistoty IV 6. Větrání a letní chlazení kongresového sálu včetně zázemí teplotní hodnoty dlouhodobě únosného mikroklimatu v prostorech jsou stanoveny dle Nařízení vlády a mají hodnoty: zima( C) léto( C) kongresový sál přípravna 20 - chodba 15 - WC 15 - úklid 15 - ost. technické místnosti 10 - Množství vzduchu pro jednotlivé obsluhované části objektu je navrženo z celkových výměn vzduchu a jsou následující : sál 50 m3/h/os, předpoklad max. 60 osob sklady 1-2x/h šatna 20 m3/h/šatní místo WC 50 m3/h Pisoár 25 m3/h Přípustné hodnoty hladiny hluku v interiéru pro kongresový sál jsou navrženy: Vnitřní prostor - hodnoty hladin hluku jsou stanoveny dle Nařízení vlády nejvyšší přípustná hladina akust. tlaku pro vnitřní prostor činí La = 50 dba. Venkovní prostor - hodnoty hladin hluku jsou stanoveny dle Nařízení vlády nejvyšší přípustná hladina akust. tlaku pro venkovní prostor činí La = 60 dba. Třída čistoty prostředí pro prodejní část je: Sál - jednostupňová filtrace EU5 dle Eurovent, B dle ON, dle ČSN stupeň čistoty IV 7. Větrání šaten a sociálního zázemí, větrání prostor pro relaxaci fitness, wellness třída a počet stupňů filtrace přiváděného vzduchu je určena dle požadavků řešených prostor min. však stupeň filtrace B (EU5) teplotní hodnoty dlouhodobě únosného mikroklimatu v prostorech jsou stanoveny dle Nařízení vlády a standardu EU a mají hodnoty: zima( C) léto( C) fitness, wellness 22 - šatny 22 chodba 18 WC 15 - sprchy 22 - Přípustné hodnoty hladiny hluku v interiéru pro administrativní části jsou navrženy: Vnitřní prostor - hodnoty hladin hluku jsou stanoveny dle Nařízení vlády nejvyšší přípustná hladina akust. tlaku pro vnitřní prostor činí La = 60 dba. Venkovní prostor - hodnoty hladin hluku jsou stanoveny dle Nařízení vlády nejvyšší přípustná hladina akust. tlaku pro venkovní prostor činí La = 60 dba. v řešeném objektu budou zajištěny tyto minimální výměny čerstvého vzduchu sklad 1x/h(objem místnosti) finess 3-4x/h(objem místnosti) welness 6x/h(objem místnosti) WC 50m3/h šatny 20m3/h na 1 šatní místo sprchy 150m3/h 9

12 8. Větrání prostor vinárny, restaurace s varnou a provozním zázemím zajištění přívodu čerstvého upraveného vzduchu do daných prostor, udržování teploty vnitřního vzduchu v zimním období, bez garance teploty v letním období a bez celoroční garance relativní vlhkosti třída a počet stupňů filtrace přiváděného vzduchu je určena dle požadavků řešených prostor min. však stupeň filtrace B (EU5) teplotní hodnoty dlouhodobě únosného mikroklimatu v prostorech jsou stanoveny dle Nařízení vlády a standardu EU a mají hodnoty: zima( C) léto( C) restaurace, vinárna pro restauraci kuchyně 20 - chodba 15 - WC 15 - šatny 22 - sprchy 22 - ostatní technické místnosti 10 - Přípustné hodnoty hladiny hluku v interiéru pro gastroprovozy jsou navrženy: Vnitřní prostor - hodnoty hladin hluku jsou stanoveny dle Nařízení vlády nejvyšší přípustná hladina akust. tlaku pro vnitřní prostor činí La = 60 dba. Venkovní prostor - hodnoty hladin hluku jsou stanoveny dle Nařízení vlády nejvyšší přípustná hladina akust. tlaku pro venkovní prostor činí La = 60 dba. v řešeném objektu budou zajištěny tyto minimální výměny čerstvého vzduchu sklad 1x/h(objem místnosti) restaurace,vinárna 60m3/h na 1 osobu, kuřácká WC 50m3/h šatny 20m3/h na 1 šatní místo sprchy 150m3/h varna 15 20x/h přípravny 6-8x/h umývárna 10x/h 9. Energetické zdroje Tepelná energie, chladící energie Pro ohřev vzduchu v tepelných výměnících vzduchotechnických jednotek bude sloužit topná voda s rozsahem pracovních teplot tw1/tw2 = 75/55 C. Pro pokrytí tepelných zátěží v objektu bude sloužit systém přímého chlazení pomocí ekologického chladiva. Elektrická energie Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů VZT a KLM zařízení a prvků MaR. Parametry jsou : napěťová soustava 3 + PE + N, 50 Hz, 400V / 230V TN-S prostředí dle ČSN , ČSN prostory normální ochrana před dotykovým napětím základní - samočinným odpojením od zdroje, doplňková pospojováním POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 1. Koncepce větracích zařízení Návrh větrání a klimatizace předmětných prostor vychází ze stavební dispozice, požadavků na pohodu prostředí a technologických požadavků v jednotlivých prostorech zadaných uživatelem. V zásadě je VZT a KLM zařízení použito pouze pro prostory, které nelze větrat okny a pro prostory, jejichž provoz nezbytně vyžaduje použití těchto zařízení. Při návrhu bylo důsledně dbáno, aby prostory s odlišnými provozními podmínkami byly od sebe odděleny i po stránce vzduchotechniky. Místa výfuku odpadního vzduchu jsou dispozičně situována tak, aby nemohlo dojít ke zpětnému ovlivňování vnitřních prostor. Pro rozvod vzduchu se počítá s nízkotlakým systémem. Vzduchotechnická zařízení navržená pro objekt jsou jednak centrální ve venkovním provedení obsluhující restauraci, sál a ubytovací část objektu, jednak lokální ve vnitřním plochém podstropním provedení s umístěním přímo v obsluhovaných místnostech. Jelikož se jedná o stavbu energeticky náročnou, je v tomto projektu ve všech případech, kdy je to technicky možné, navrženo využití odpadního tepla ve směšovacích a rekuperačních komorách klimatizačních jednotek. Kondenzátorová jednotka systému multisplit inverter bude je umístěna na střeše objektu na připravené ocelové plošině. 2. Popis jednotlivých zařízení Zařízení č. 1 Větrání hotelových pokojů NP Pro zajištění minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu je navržena samostatná sestavná klimatizační jednotka ve standardním venkovním provedení pracující s čerstvým a cirkulačním vzduchem, která zajišťuje jednostupňovou filtraci čerstvého vzduchu (EU5), cirkulaci odvodního vzduchu pomocí směšovací komory v letním období, zpětné získávání tepla pomocí deskového rekuperátoru, ohřev pomocí vodního výměníku a přímé chlazení. Motory ventilátorů jednotek budou vybaveny frekvenčními měniči, jež budou zajišťovat jednotlivé požadované provozní režimy. Jednotka je umístěna na samostatné O.K. na střeše objektu. Filtrovaný a tepelně upravený vzduch bude do obsluhovaných prostor transportován čtyřhranným potrubím z pozinkovaného plechu, v každém obsluhovaném podlaží budou odbočky přívodu a odvodu vzduchu opatřenými regulátory průtoku a distribuován koncovými elementy - dralovými vyústěmi a obdélníkovými vyústkami. Jednotka bude pracovat ve dvou provozních režimech zimním a letním. V zimním režimu jednotka bude pracovat pouze s čerstvým vzduchem, v letním období jednotka bude pracovat v cirkulačním režimu (50/50%). Odvod znehodnoceného vzduchu z prostoru podlaží bude rovněž zajištěn pomocí potrubního rozvodu opatřeného regulátory průtoku s osazenými koncovými elementy dralovými vyústěmi a obdélníkovými vyústkami. Systém větrání v každém podlaží je navržen jako mírně přetlakový (úhrada odvodu z hygienického zázemí). Jeho spouštění, ovládání a regulace bude centrální prostřednictvím systému měření a regulace. V návaznosti na vybavení prvky zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu navržený systém umožní nejvýše úspornou provozní ekonomiku celého zařízení. Kondenzátorová jednotka se vzduchem chlazeným kondenzátorem pracující s ekologickým chladivem R410A bude umístěna na O.K. na střeše objektu a s přímým výparníkem v centrální jednotce bude propojena předizolovaným měděným potrubím chladiva pro jeho kapalnou a plynnou složku vybaveným expanzními ventily. Zařízení č. 2 Větrání restaurace a kongresového sálu 1. a 2.NP Pro zajištění minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu je navržena samostatná sestavná klimatizační jednotka ve standardním venkovním provedení pracující s čerstvým vzduchem, která zajišťuje jednostupňovou filtraci čerstvého vzduchu (EU5), zpětné získávání tepla pomocí deskového rekuperátoru, ohřev pomocí vodního výměníku a přímé chlazení. Motory ventilátorů jednotek budou vybaveny frekvenčními měniči, jež budou zajišťovat jednotlivé požadované provozní režimy pro sál a restauraci. Jednotka je umístěna na samostatné O.K. na střeše objektu. Filtrovaný a tepelně upravený vzduch bude do obsluhovaných prostor transportován čtyřhranným potrubím z pozinkovaného plechu vedeným ve venkovním prostoru, do obsluhovaných podlaží budou odbočky přívodu a odvodu vzduchu opatřeny regulátory průtoku. Distribuce vzduchu bude koncovými elementy- dralovými vyústěmi a obdélníkovými vyústkami. Odvod znehodnoceného vzduchu z prostoru podlaží bude rovněž zajištěn pomocí potrubního rozvodu z pozinkovaného plechu opatřeného regulátory průtoku s osazenými koncovými elementy dralovými vyústěmi a obdélníkovými vyústkami. Systém větrání je navržen jako rovnotlaký, předpokládá se provoz samostatně restaurace, samostatně kongresový sál nebo oba provozy současně. Regulátory průtoku v rozdělovacích větvích pro sál a restauraci budou vybaveny servopohony pro možnost dálkového ovládání. Spouštění, ovládání a regulace systému MaR bude centrální prostřednictvím systému měření a regulace. V návaznosti na vybavení prvky zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu navržený systém umožní nejvýše úspornou provozní ekonomiku celého zařízení. Kondenzátorová jednotka se vzduchem chlazeným kondenzátorem pracujícím s ekologickým chladivem R410A bude umístěna na O.K. na střeše objektu a s přímým výparníkem v centrální jednotce bude propojena předizolovaným měděným potrubím chladiva pro jeho kapalnou a plynnou složku vybaveným expanzními ventily. Zařízení č. 3- Větrání šaten personál 1.PP Je navrženo zařízení, jež bude zajišťovat přívod minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu. Jedná se o sestavnou větrací jednotku ve vnitřním plochém provedení umístěnou pod stropem šaten v 1.PP s následující skladbou : - filtrace EU 4 - přívodní ventilátor - ohřívač (medium topná voda) Transport a distribuce vzduchu do obsluhovaných místností je řešena čtyřhranným a kruhovým potrubím z pozinkovaného plechu s koncovými elementy obdélníkovými vyústkami nebo drallovými vyústěmi. Sání čerstvého vzduchu je navrženo pomocí centrálního svislého vzduchovodu vedeného šachtou, na úrovni 2.NP je provedeno propojení do fasády protidešťovou žaluzií. Odvod vzduchu bude zajištěn ventilátorem v kanálovém provedení se shodným způsobem transportu a distribuce vzduchu. Výfuk ventilátoru je pomocí svislého vzduchovodu vyveden nad střechu objektu. VZT systém je navržen jako rovnotlaký, zařízení bude ovládáno prostřednictvím MaR. Zařízení č. 4- Větrání fitness, welness 1.PP Pro dané prostory je navrženo zařízení, jež bude zajišťovat minimální hygienickou výměnu vzduchu. Jedná se o sestavnou větrací jednotku ve vnitřním plochém provedení umístěnou pod stropem šaten v 1.PP s následující skladbou : - filtrace EU 4 - přívodní ventilátor - ohřívač (medium topná voda) Transport a distribuce vzduchu do obsluhovaných místností je řešena čtyřhranným a kruhovým potrubím z pozinkovaného plechu s koncovými elementy obdélníkovými vyústkami, podlahovými vyústkami a drallovými vyústěmi. Sání čerstvého vzduchu je navrženo pomocí centrálního svislého vzduchovodu vedeného nad nižší část střechy objektu na úrovni 2.NP a zakončeného sacím kolenem. Odvod vzduchu bude zajištěn ventilátorem v kanálovém provedení se shodným způsobem transportu a distribuce vzduchu. Výfuk ventilátoru je pomocí svislého vzduchovodu vyveden nad střechu objektu. VZT systém je navržen jako rovnotlaký, zařízení bude ovládáno prostřednictvím MaR. Zařízení č. 5 - Větrání kuchyně včetně zázemí 1.PP a 1.NP Pro obsluhu předmětných prostor bude pracovat centrální sestavná podstropní vzduchotechnická jednotka pracující pouze s čerstvým vzduchem, která zajišťuje jednostupňovou filtraci čerstvého vzduchu (EU5), ohřev pomocí vodního výměníku. Jednotka je umístěna ve strojovně vzduchotechniky v 1. PP pod stropem. Filtrovaný a tepelně upravený vzduch bude do obsluhovaných prostor transportován čtyřhranným potrubím z pozinkovaného plechu. Jako distribuční přívodní koncové elementy jsou navrženy drallové vyústě a talířové ventily. Odvod znehodnoceného vzduchu z obsluhovaného prostoru bude zajištěn pomocí kanálového ventilátoru (v 1.NP), potrubního rozvodu s osazenými koncovými elementy obdélníkovými vyústkami a odlučovači tuku. Výfuk znehodnoceného vzduchu z jednotky bude proveden svislým vzduchovodem nad střechu objektu. Nad varnými plochami budou instalovány nerezové odsávací zákryty. Systém větrání v daných prostorech je uvažován jako rovnotlaký. Jeho spouštění, ovládání a regulace bude centrální prostřednictvím systému měření a regulace. Zařízení č. 6 - Větrání vinárny 1.PP Pro dané prostory je navrženo zařízení, jež bude zajišťovat minimální hygienickou výměnu vzduchu. Jedná se o sestavnou větrací jednotku ve vnitřním plochém provedení umístěnou pod stropem šaten v 1.PP s následující skladbou : filtrace EU 4, přívodní ventilátor, ohřívač (medium topná voda). Transport a distribuce vzduchu do obsluhovaných místností je řešena čtyřhranným a kruhovým potrubím z pozinkovaného plechu vedeným v obsluhovaných prostorech ve stavebním kanálu s koncovými distribučními elementy - podlahovými vyústkami. Sání čerstvého vzduchu je navrženo pomocí centrálního svislého vzduchovodu (popis viz zař. č. 3). Odvod vzduchu bude zajištěn ventilátorem v kanálovém provedení s transportem vzduchu potrubím pod stropem vinárny, na potrubí budou osazeny obdélníkové vyústky. Výfuk ventilátoru je pomocí svislého vzduchovodu vyveden nad střechu objektu. VZT systém je navržen jako rovnotlaký, zařízení bude ovládáno prostřednictvím MaR. 10

13 Zařízení č. 7 Dotápění a chlazení pokojů, restaurace a konferenčního sálu Pro letní chlazení kanceláří je uvažováno s klimatizací pomocí 2 systému inverter multisplit (skladba 3+61) v provedení tepelné čerpadlo. Vnitřní KLM jednotky jsou navrženy v nástěnném, kazetovém a kanálovém do podhledu provedení. Všechny vnitřní jednotky budou vybaveny infraovladači. Potřebný chladící výkon je navržen na stoprocentní pokrytí technologických tepelných zisků a zisků od lidí, osvětlení a z venkovního prostředí. Venkovní kondenzátorové jednotky budou osazeny na roznášecí OK vybudované na střeše objektu. Vnitřní nástěnné jednotky budou vybaveny čerpadly kondenzátu, kondenzát bude odváděn plastovým potrubím v podhledu do sociálních zařízení, kde bude napojen přes zápachovou uzávěru do stávající kanalizace. Spouštění a ovládání každé vnitřní jednotky bude ruční prostřednictvím dálkového infra ovladače. Tento základní systém ovládání bude dovybaven nadřízeným systémem řízení pomocí skupinového ovládacího panelu, který umožní sledování, poruchovou signalizaci a rychlé centrální ovládání všech vnitřních jednotek. Jako chladonosného média bude použito ekologického chladiva R410A. Bude zajištěno prodrátování venkovních kondenzátorů s vnitřními jednotkami včetně rozvodů předizolovaného Cu potrubí. Silové napojení vnější a vnitřních jednotek přes jištěný přívod bude dodávkou profese silnoproud. Zařízení č.8 Větrání CHÚC B Centrální schodiště v objektu bude zařazeno do kategorie CHÚC. Jedná se o chráněnou únikovou cestu typu B. Kategorie B - chráněná úniková cesta typu B je úniková cesta komunikačně oddělená od ostatních požárních úseků požárními uzávěry otvorů a je odvětraná nuceným přetlakovým větráním s výměnou vzduchu v daném prostoru 15x/hod s odtokem vzduchu pomocí přefukových otvorů, průduchů a šachet. Přetlak mezi chráněnou únikovou cestou a přilehlými požárními úseky musí být nejméně 25 Pa. Vzduch bude přiváděn kanálovým ventilátorem umístěným pod stříškou nad střechou objektu. Větrací vzduch bude distribuován vertikálním potrubním rozvodem a s distribučními vyústkami do schodiště pod stropem a u podlahy podlaží. V nejvyšším místě schodiště budou stavebně instalována přefuková okna (klapky) ovládána servopohony. Zařízení budou spouštěna na základě signálu EPS. Zařízení č.9 Větrání prostor evakuačního výtahu Jedná se o chráněný evakuační výtah, který je větraný nuceným přetlakovým větráním s výměnou vzduchu v daném prostoru 15x/hod s odtokem vzduchu pomocí přefukových otvorů, průduchů a šachet. Vzduch bude přiváděn kanálovým ventilátorem ve spodním konečném podlaží výtahu. Větrací vzduch bude přiváděn výdechovou mřížkou do prostoru šachty, sání vzduchu ventilátoru bude žaluzií z uliční fasády. Přebytečný vzduch bude přefukován v nejvyšším podlaží pomocí klapek ovládaných servopohony (dodávka stavby). Zařízení budou spouštěna na základě signálu EPS. Zařízení č. 10 Větrání hygienického zázemí pokoje koupelny, záchody, úklid 1.NP 6.NP Předmětné prostory jsou větrány podtlakově samostatnými stěnovými axiálními ventilátory s výtlakem do centrálních svislých vzduchovodů vyvedených nad střechu objektu. Úhrada odsávaného vzduchu je zajištěna ze sousedních místnosti přes bezprahové dveře. Ventilátory budou vybaveny zpětnými klapkami zabraňujícími zpětnému průniku do interiéru. Zařízení č. 11 Větrání hygienického zařízení sál 2. NP Místnosti jsou větrány podtlakově samostatným potrubním ventilátorem s potrubním rozvodem a koncovými elementy talířovými ventily. Výtlak ventilátoru bude proveden do centrálního svislého vzduchovodu vyvedeného nad střechu objektu. Úhrada odsávaného vzduchu je zajištěna ze sousední místností přes bezprahové dveře a dveřní či stěnové mřížky. Do výtlačné strany ventilátoru budou vsazeny zpětné klapky zabraňující zpětnému průniku do interiéru. Zařízení č. 12 Větrání hygienického zařízení restaurace 1. NP Funkčně a technicky se jedná o shodné zařízení jako v předcházejícím případě. Zařízení č Dveřní clona Do hlavního vstupu do hotelu bude instalována vzduchová clona, která bude vybavena teplovodním ohřívačem a filtrem EU3. Bude rovněž vybavena lokálním ovládacím panelem. V zimním období bude zabraňovat průniku chladného vzduchu do interiéru. Zařízení č Větrání lokálního skladu odpadků Podtlakové větrání bude zajištěno jednotkovým ventilátorem v nástěnném provedení s výfukem pomocí svislého vzduchovodu nad střechu objektu. Úhrada odsávaného vzduchu bude provedena ze sousedních místností přes stěnové mřížky. Do výtlačné strany ventilátoru bude vsazena zpětná klapka z důvodů zabránění zpětnému průniku vzduchu do interiéru. Zařízení č. 15 Větrání provozního a hyg. zázemí kuchyně záchod, úklid, sklad 1.NP Předmětné prostory jsou větrány podtlakově samostatnými stěnovými axiálními ventilátory (3ks) s výtlakem do centrálních svislých vzduchovodů vyvedených nad střechu objektu. Úhrada odsávaného vzduchu je zajištěna ze sousedních místnosti přes bezprahové dveře. Ventilátory budou vybaveny zpětnými klapkami zabraňujícími zpětnému průniku do interiéru. Zařízení č. 16 Větrání hygienického zařízení vinárna 1. PP Místnosti jsou větrány podtlakově dvojicí potrubních ventilátorů s potrubními rozvody a koncovými elementy talířovými ventily. Výtlaky ventilátorů budou provedeny do centrálního svislého vzduchovodu vyvedeného nad střechu objektu. Úhrada odsávaného vzduchu je zajištěna ze sousedních místností přes bezprahové dveře a dveřní či stěnové mřížky. Do výtlačné strany ventilátoru budou vsazeny zpětné klapky zabraňující zpětnému průniku do interiéru. Zařízení č. 17 Technolog. celoroční chlazení vybraných místností servery, UPS 1.NP a 1.PP Bude zajištěno klimatizačními systémy split pracujícími s cirkulačním vzduchem. Předpokládájí se 2 samostatné systémy. Systémy jsou uvažovány v provedení se zimní regulací, jež zajistí jeho funkci i při nízkých venkovních teplotách. Potřebný chladící výkon bude navržen na stoprocentní pokrytí zadaných technologických tepelných zisků. Provedení vnitřní jednotky je uvažováno jako nástěnné. Základní hygienická výměna vzduchu bude zajištěna nuceně centrálním zařízením případně přirozeně otvíravými okny. Kondenzační jednotky budou umístěny v prostoru větraného vjezdu do podzemních garáží na konzolách při fasádě. Venkovní kondenzační a vnitřní výparníkové jednotky budou propojeny předizolovaným měděným potrubím pro rozvod ekologického chladiva a ovládací kabeláží. Zařízení č. 18 Větrání kotelny Dle požadavku specialisty ÚT je navrženo přetlakové větrání. Přívod vzduchu je navržen pomocí sestavné kanálové jednotky ve skladbě filtrace vzduchu, elektrický ohřívač a ventilátor. Sání jednotky bude z anglického dvorku přes osazenou protidešťovou žaluzii. Filtrovaný a tepelně upravený vzduch bude distribuován obdélníkovými vyústkami na potrubí. Režim větrání bude přetlakový, zařízení bude řízeno systémem MaR. Zařízení č Větrání garáží Podtlakové větrání bude zajištěno odvodním kanálovým ventilátorem umístěným v prostoru garáží s potrubními rozvody a koncovými elementy obdélníkovými výustkami. Odsávání vzduchu bude pod stropem a u podlahy. Spouštění ventilátoru bude cyklické prostřednictvím časového spínače a čidlové pro případ překročení přípustné normové koncentrace CO v prostoru. Úhrada odsávaného vzduchu bude provedena z venkovního prostoru přes stavebně připravené přisávacími tubusy z upraveného terénu. Výfuk odpadního vzduchu bude proveden svislým vzduchovodem nad střechu objektu, kde bude zakončen výfukovým kolenem. PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ V projektu tohoto provozního souboru je důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku a vibrací. V rámci tohoto projektu jsou navržena následující opatření: Do rozvodných tras potrubí jsou navrženy tlumiče hluku, které zabrání nadměrnému šíření hluku od ventilátorů jednotek i z prostorů strojovny do klimatizovaných prostor. Tyto tlumiče jsou osazeny jak v přívodních, tak odvodních trasách vzduchovodů a jsou hlukově doizolovány. Veškeré točivé stroje jsou pružně uloženy za účelem zmenšení vibrací přenášejících se stavebními konstrukcemi. Ventilátory v komorách jednotek jsou uloženy na gumových silentblocích. Jednotky navíc budou podloženy tlumící gumou. Veškeré vzduchovody jsou napojeny na VZT jednotky přes tlumicí vložky, které zabraňují přenosu chvění do potrubního rozvodu a tím i do stavební konstrukce, na které jsou rozvody zavěšeny. Potrubí je na závěsech podloženo tlumicí gumou. Všechny prostupy VZT potrubí stavebními konstrukcemi budou obloženy a dotěsněny izolací (např. Fibrex) - dodávka stavby. MĚŘENÍ A REGULACE, PROTIMRAZOVÁ OCHRANA Navržené vzduchotechnické a klimatizační jednotky jsou řízeny a regulovány samostatným systémem měření a regulace, který zajišťuje následující okruhy : ovládání chodu jednotek mall prostřednictvím frekvenčních měničů otáček ovládání chodu ventilátorů přívodních a odvodních zázemí včetně současného chodu regulace teploty vzduchu řízením výkonu elektrického ohřívače v zimním období ovládání směšovacích klapek zařízení pro pasáže vč. dodávky servopohonu regulace účinnosti deskového rekuperátoru pomocí obtokové klapky vybavené servopohonem včetně jeho dodávky regulace teploty vzduchu řízením výkonu teplovodního ohřívače v zimním období vlečná regulace regulace teploty vzduchu řízením výkonu přímého chladiče v letním období spouštění a ovládání dveřních clon clony budou od výrobce vybaveny termostatickými ventily ovládání uzavíracích klapek a směšovacích klapek na jednotkách včetně dodání servopohonů protimrazová ochrana teplovodního výměníku měření na straně vzduchu i vody. Při poklesnutí teploty - 1.-vypnutí ventilátoru, 2.-uzavření klapek, 3.-otevření třícestného ventilu, 4.- spuštění čerpadla dodávka trojcestných regulačních elektroventilů pro ohřívače signalizace bezporuchového chodu ventilátorů pomocí diferenčního snímače tlaku signalizace zanesení filtrů poruchová signalizace připojení regulace a signalizace všech zařízení na velící centralizované stanoviště signalizace chodu a poruchového stavu kondenzátorů spouštění a signalizace požárních klapek a požárních stěnových uzávěrů, ovládání servopohonů pro zpětné nahození klapek spouštění a ovládání ventilátorů pro CHÚC ve spolupráci s profesí EPS, SI spouštění a ovládání přefukových klapek pro CHÚC ve spolupráci s profesí EPS IZOLACE, NÁTĚRY 1. Izolace Jsou navrženy izolace hlukové, tepelné a požární. Hlukově jsou izolovány vzduchovody od jednotek po tlumiče hluku. Tepelně budou izolována všechna vzt potrubí ve venkovním prostoru a páteřní přívodní vzduchotechnická potrubí v interiéru transportující chladný vzduch. Požárně jsou izolována všechna potrubí mezi požární klapkou a požárně dělící stěnou či stropem. Parametry materiálů izolací : Tepelné - šířka izolace 40mm, souč.tepelné vodivosti 0,037W/m 2 K Tepelné venkovní s oplechováním: šířka izolace 60mm, souč.tepelné vodivosti 0,037W/m 2 K Hlukové - šířka izolace 40mm souč.zvukové pohltivosti 0,81 Požární - šířka izolace 60mm, odolnost 30 min NÁROKY NA SPOLUSOUVISEJÍCÍ PROFESE Stavební úpravy: otvory pro prostupy vzduchovodů včetně zapravení a odklizení sutě obložení a dotěsnění prostupů VZT potrubí izolačními protiotřesovými hmotami v rámci zapravení obložení svislých a vodorovných potrubních rozvodů ocelové plošiny pro umístění venkovních vzt jednotek a kondenzačních jednotek stavební, výpomocné práce Silnoproud: 11

14 silové napojení kompresorových jednotek a odtahových ventilátorů napojení rozvaděčů MaR připojení serva na uzavírací klapce a motoru ventilátoru CHÚC na náhradní zdroj ÚT: připojení ohřívačů jednotek k topnému médiu včetně příslušných armatur ZTI: odvod kondenzátu od vnitřních KLM jednotek vpusti ve strojovně vzt PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ Do vzduchovodů procházejících stavební konstrukcí ohraničující určitý požární úsek budou vřazeny protipožární klapky, zabraňující v případě požáru v některém požárním úseku jeho šíření do dalších úseků nebo na celý objekt. V případech, kdy nebude protipožární klapku možno osadit do požárně dělící konstrukce, bude potrubí mezi touto konstrukcí a protipožární klapkou opatřeno izolací s požadovanou dobou odolnosti. Požárně technické vlastnosti (zejména jde o požární odolnosti a hořlavosti nosných a požárně dělících konstrukcí, obvodového a střešního pláště, nátěry, nástřiky apod., požární ucpávky, použití speciálních kabelů apod.) je nutné u kolaudace doložit příslušnými doklady dle zákona 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle navazujících nařízení vlády. Bude vyžadováno doložení minimálně následně uvedených platných dokladů: certifikáty protokoly o certifikaci (v nichž musí být prokázána i požadovaná požárně technická vlastnost) prohlášení o shodě doklady o oprávnění k realizaci doklady potvrzující správnost a kvalitu provedené práce POŽADAVKY NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU Montáž vzduchotechnického zařízení smí být prováděna jen odbornými pracovníky a za předpokladu dodržování všech montážních a bezpečnostních předpisů. VZT rozvody smontovat těsně a umístit na konzoly a závěsy dle požadavků montáže tak, aby maximální rozteč závěsů nepřesáhla 3 m. Seřídit zařízení tak, aby jejich parametry odpovídaly výkonům uvedeným v seznamu zařízení tohoto projektu a na výkresech. Je třeba zajistit pravidelné čištění všech VZT elementů (ventilátorů, vzduchových filtrů, výměníků tepla, regulačních klapek, požárních klapek, chladicího zařízení). Po montáži vzduchotechnických rozvodů se provede jejich vyčištění. UVEDENÍ DO PROVOZU, ZAREGULOVÁNÍ, KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY V rámci těchto činností bude provedeno : Komplexní zaregulování množství vzduchu jednotlivých vzduchotechnických zařízení s protokolárním výstupem Komplexní funkční vyzkoušení jednotlivých motorických a mechanických částí a celků vzduchotechnických zařízení s protokolárním výstupem Komplexní zaškolení obsluhy včetně protokolárního výstupu Komplexní zkoušky všech provozních stavů vzduchotechnických zařízení v délce trvání dle SOD Další činnosti a výstupy spojené s předávacím řízením jsou uvedené v technické specifikaci. Ovládání a kontrola funkcí včetně havarijních stavů vzduchotechnických jednotek v rámci centrálního řídícího a sledovatelského systému je řešena systémem měření a regulace. BEZPEČNOST PRÁCE Vzduchotechnické jednotky a ostatní VZT elementy může do provozu uvádět pouze odborník s příslušnou kvalifikací. Před prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat úplnost a čistotu jednotek, ventilátorů a ostatních vzduchotechnických prvků včetně kvality montáže. Před prvním spuštěním jednotek a ventilátorů musí být v souladu s ČSN provedena výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN Při prvním spuštění se kontroluje správnost směru otáčení ventilátorů, odběr proudu (ten nesmí přesáhnout hodnotu uvedenou na štítku přístroje). Proudové ochrany motorů musí být nastaveny na hodnotu stejnou nebo nižší než je hodnota na štítku elektromotorů. Po splnění těchto předpokladů je možné uvést vzduchotechnické jednotky a ostatní VZT zařízení do zkušebního provozu. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Větrací a klimatizační zařízení jsou navržena tak, aby splňovala v celkovém součtu požadavky hygienických předpisů týkajících se účinků hluku a přípustných hodnot škodlivin vedených odpadním vzduchem. Navržené větrací a klimatizační zařízení splňuje nároky kladené na provoz budovy daného typu a charakteru. Celoročně zabezpečuje v daných místnostech optimální pohodu prostředí při zabezpečení maximální hospodárnosti provozu těchto zařízení. Technologie kuchyně Tato část dokumentace pro stavební povolení řeší technologické vybavení stravovacích provozů umístěných v projektovaném objektu. Jedná se o kuchyni pro restauraci včetně baru v 1. NP a vinárnu v 1. PP včetně zázemí potřebného pro jejich provoz. Dokumentace řeší vybavení provozů stroji a zařízením nutným pro zajištění požadované kapacity při zohlednění současných požadavků vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 a z Vyhlášky MZ ČR č. 602/2004 Sb. kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.z hlediska dispozičního uspořádání jsou stravovací provozy umístěny v 1. PP a 1.NP a jejich hlavní část - kuchyně je v 1. NP objektu. Podkladem pro navrhované řešení byly výkresy stavebního řešení objektu předané zpracovatelem stavební části dokumentace a informace o očekávaném provozu získané od objednatele projektu. S ohledem na skutečnost, že v době zpracování dokumentace není znám provozovatel, je stravovací provoz navržen na základě zkušeností s vybavením obdobných provozů. Projektovaná kapacita, sortiment, pracovníci Kapacita, sortiment Kapacita kuchyně je předpokládána 200 až 250 hotových i minutkových jídel vařených v průběhu dne. Celá výroba bude prodávána v restauraci a vinárně a vyrobená jídla nebudou vyvážena mimo objekt v němž je kuchyně umístěna. Předpokládá se, že stravovací provoz bude mít jednoho provozovatele. Počty pracovníků Provoz kuchyně a zázemí kuchyně budou zajišťovat tři až čtyři pracovníci. Do tohoto počtu není započtena obsluha baru, číšníci a pracovník zajišťující administrativu kuchyně. Nutno uvést, že faktický stav zaměstnanců se může měnit oběma směry v závislosti na rozsahu skutečného provozu. Dispoziční řešení, popis technologie Dispoziční řešení Stravovací provoz je svými jednotlivými částmi situován do dvou podlaží objektu. V 1. PP jsou hlavně skladovací plochy, hrubá přípravna zeleniny, přípravna vinárny a také šatny, umývárny se sprchami a WC pro personál. Z odbytových ploch je v 1. PP vinárna. V 1. NP je z výrobních ploch vlastní kuchyně, příruční sklady pro kuchyni a bar, sklad odpadků a také samostatný úklid vyčleněný pouze pro potřeby kuchyně. V 1. NP je hlavní odbytová plocha - restaurace s barem. Spojení provozů v 1. PP a v 1. NP je zajištěno samostatným, jen pro potřebu stravovacích provozů vyčleněným schodištěm m. č a u něj umístěným výtahem m. č Uspořádání jednotlivých místností a provozů je navrženo tak, aby se na nejmenší možnou míru omezilo křížení čistého a nečistého provozu. Popis technologie 1. PP Z chodby m. č jsou přístupné jednotlivé místnosti zázemí kuchyně umístěné v tomto podlaží. Zásoby jsou z a do 1. NP dopravovány výtahem m. č. 0.20, v krajním případě schodištěm spojujícím obě podlaží.v chodbě m. č před výtahem jsou uloženy ruční manipulační prostředky plošinový vozík a růdl - pro dopravu zásob do skladů. Sklad po travin I m. č je vybaven skladovými regály pro uložení těch zásob, které není nutno ukládat v chladu. Sklad potravin II m. č je vybaven čtyřmi chladícími a dvěma mrazícími skříněmi tak, aby se uložené zásoby potřebné pro provoz kuchyně při uskladnění nepříznivě neovlivňovaly. Dále je ve skladu skladový regál pro uložení těch zásob, které není nutno ukládat v chladu. Vybavení hrubé přípravny zeleniny m. č tvoří škrabka na brambory, lapač škrobu, stůl s dřezem pro očistění zeleniny před její dopravou do kuchyně, umývadlo a výlevka. Hrubá přípravna zeleniny je dveřmi spojena se sousedním skladem zeleniny. Ve skladu zeleniny m. č je jedna chladící a jedna mrazící skříň a dva skladové regály. Ve skladu je část plochy ponechána volná pro případné uskladnění přepravek a to jak se zeleninou, tak i prázdných. Sklad zeleniny je dveřmi spojen se sousední hrubou přípravnou zeleniny. Ve skladu obalů - m. č budou v regále umístěném u jedné stěny skladu, případně volně na podlaze uloženy vratné obaly včetně prázdných Keg sudů. Ve skladu nápojů - m. č je v regále umístěném podél jedné stěny skladu možno uložit sortiment nabízených nápojů a na podlaze přepravky s lahvovými nápoji a plné Keg sudy. Přípravna vinárny m. č je výtahem spojena přímo s kuchyní v 1. NP. Výtah slouží pro dopravu jídel připravených v kuchyni do přípravny vinárny a také pro dopravu použitého bílého nádobí k umytí zpět do kuchyně. V přípravně je u jedné stěny skříňový pracovní stůl s posuvnými dveřmi, chlazený stůl se dvěma zásuvkami na nápoje a vedle něj v rohu umývadlo. Nad oběma stoly jsou umístěny nástěnné skříňky určené spolu se skříňovým stolem k uložení nezbytně nutného množství nádobí a dalších, pro provoz vinárny nezbytných drobných potřeb. U protější stěny přípravny je pracovní stůl se dřezem a pracovní stůl s policí. Pod pracovním stolem s dřezem je umístěn mycí stroj na sklo a kávový porcelán a výrobník kostkového ledu. Na sousedním stole s policí je umístěn jednoskupinový kávovar a profesionální mlýnek na kávu. V přípravně je dále pokladna. Na přípravnu vinárny přímo navazuje sklad přípravny m. č Sklad slouží jako příruční pro uložení nezbytně nutných zásob nápojů. Za tímto účelem jsou ve skladu dvě chladící skříně a skladový regál. 1. NP Zásoby potřebné pro denní provoz jsou ze skladů a přípravny v 1. PP do provozů umístěných v 1. NP dopraveny jednak výtahem m. č nebo po schodišti m. č V restauraci m. č je umístěn bar. V přední části baru je z pohledu obsluhy na pravé straně pod pracovní plochou baru mycí stroj na sklo a kávový porcelán. Za dřezem zabudovaným do pracovní plochy baru je ve spodní části pod pracovní plochou baru chladící zařízení výčepu a na pracovní ploše baru vlastní výčepní hlavy. Propojení chladící části výčepu s Keg sudy umožňuje trubka DN 110 uložená v podlaze mezi výčepem a skladem v němž jsou Keg sudy uloženy. Za chladící částí výčepu směrem vlevo je pod pracovní plochou výrobník kostkového ledu a vedle něj chlazený čtyřzásuvkový stůl na nápoje. Pracovní plocha baru tvoří pracovní plochu tohoto chlazeného stolu. Na pracovní ploše baru je před umývadlem, které je úplně vlevo součástí pracovní plochy baru postaven mlýnek na kávu a dvouskupinový kávovar. V zápultí baru se neuvažuje až na pokladnu s umístěním jiného technologického vybavení. Vlastní bar včetně zápultí baru jsou dodávkou interiéru. Ve skladu m. č přístupném z prostoru kuchyně je v držáku umístěna tlaková lahev s hnacím plynem pro výčep a Keg sudy s nápoji. Podlaha skladu je spádována do vpusti a ve skladu je rovněž vývod vody určený k proplachování nápojového potrubí. Sklad je s částí baru, kde je umístěna chladící část výčepního zařízení propojen trubkou DN 110 umístěnou v podlaze. U vstupních dveří do tohoto skladu je chladící skříň sloužící k uložení nezbytné zásoby nápojů pro bar v chladu. V denním skladu m. č je kombinovaná profesionální skříň ½ chladící a ½ mrazící a skladový regál. Vybavení slouží k uložení denních zásob pro kuchyni. Kuchyně m. č je rozčleněna na jednotlivé pracovní úseky tak, aby bylo na minimum omezeno křížení čistého a nečistého provozu. Jednotlivé pracovní úseky jsou ve výkrese 1. NP označeny velkými písmeny abecedy. Pro přípravu masa slouží úsek A. Tvoří jej dřez a chladící stůl na GN 1/1 se čtyřmi zásuvkami a panýrovací zásuvkou. Na úsek masa navazuje úsek pro práci se zeleninou B. Úsek tvoří pracovní stůl se dřezem. Další pracovní stůl se dřezem společně s návazným čtyřzásuvkovým chladícím stolem na GN 1/1 slouží k přípravě studené kuchyně C. Mezi úsekem studené kuchyně a výtahem spojujícím kuchyni s přípravnou vinárny v 1. PP je podél stěny úsek mytí provozního nádobí G. Mycí stůl se dvěma dřezy a dvěma vysokými sprchovými bateriemi je určen k mytí provozního nádobí. Umyté nádobí bude před dalším použitím uloženo v sousedním regále. Naproti úseku mytí provozního nádobí jsou dva stoly 12

15 tvořící úsek pro práci s těsty D. Jeden ze stolů je vybaven dřezem. Vpravo od úseku pro práci s těsty je sloup a za tímto sloupem je pracovní stůl určený pro odkládání při používání výtahu spojujícího kuchyni s přípravnou v 1. PP. Převážná část varného zařízení je sestavena do linky umístěné zády k úseku těst. Z pohledu obsluhy je na pravé straně na podstavci konvektomat pro 11xGN 1/1. Mezi konvektomatem a plynovým sporákem s elektrickou troubou je pracovní stůl sloužící k odkládání. Následuje pracovní stůl pod nímž je jedna podstolová chladnička a jedna podstolová mraznička. Na stole je pak indukční grilovací plotna. Následuje jedna menší a jedna větší fritéza a úsek je zakončen pracovním stolem pro odkládání. Naproti varné lince je přes uličku zbývající varné zařízení a sestava vybavení výdeje E. Varná stolička umístěná na kraji této sestavy je určena pro vaření větších objemů. Následuje pracovní stůl a na něm stojanová police. Pod pracovním stolem je podstolová chladnička a na polici salamandr. Dalším zařízením sloužícím jak pro vaření, tak i pro výdej je kombinovaná trouba pro šetrné pečení a dohotovení Alto-Shaam. Následující vodní lázeň pro 2xGN 1/1 s částečně uzavřeným spodním prostorem je určena pro uložení uvařených polévek, příloh, částí hotových jídel atp. před výdejem. Vedle stojící režon s vyhřívaným spodním prostorem slouží jednak pro uložení a předehřátí nádobí potřebného ve výdeji a zároveň je pracovní plochou na níž jsou kompletována jídla určená k výdeji. Na stole je stojanová police a na ní profesionální mikrovlnná trouba. Za vysokou nerezovou dělící příčkou začíná úsek myté bílého nádobí F. Pro mytí bílého nádobí je určen průchozí košový mycí stroj. Personál odkládá použité nádobí na stoly naproti dveřím do restaurace. Vstupní stůl mycího stroje je vybaven dřezem s vysokou sprchovou baterií. Na tomto stole je použité nádobí roztříděno do košů a v koši nad dřezem ručně opláchnuto. Následuje mytí v mycím stroji a umyté nádobí je na výstupním stole z košů vyjmuto a uloženo ve výdeji k dalšímu použití. Za výstupním stolem mycího stroje je na stěně umývadlo. Nad varným zařízením jak ve středu kuchyně, tak i u výdeje včetně vodní lázně a nad mycím strojem jsou umístěny odsávací zákryty. U dveří z kuchyně do restaurace je podél stěny ofis číšníků. Sklad odpadků m. č slouží k uložení biologicky rozložitelného odpadu z kuchyně na nezbytně nutnou dobu před jeho odvezením k likvidaci a k mytí odpadních nádob z provozů kuchyně. Pro uložení odpadu je ve skladu chladící skříň a pro mytí odpadních nádob je k dispozici baterie s možností připojení hadice a v podlaze je odvodňovací žlab. Podlaha místnosti je spádována k tomuto žlabu. Do jednotlivých prostor stravovacího provozu včetně zázemí jsou tam, kde je to potřebné navrženy pojízdné a uzavíratelné nerezové nádoby na odpad. Podrobnější přehled o vybavení jednotlivých prostor dává seznam strojů a zařízení, který je součástí této technické zprávy. Technologické zařízení Při výběru strojů a zařízení pro kuchyni, bar a jejich zázemí byl zohledněn předpokládaný provoz. Základní stroje a zařízení jsou uvažovány jak od tuzemských, tak i zahraničních výrobců. Navrhovaný nábytek je nerezový, zajišťující bezproblémové splnění hygienických požadavků. Přehled o strojích a zařízení dává seznam strojů a zařízení, který je samostatnou částí této zprávy. V tomto seznamu jsou rovněž uvedeny základní technické parametry zařízení včetně rozměrů. Zásobování, manipulace s materiálem, odpady Zásobování Zásobování stravovacího provozu je samostatným zásobovacím vstupem m. č v 1. NP navazujícím na zásobovací výtah m. č zajišťující dopravu zásob do skladů v 1. PP objektu. K uložení odpadu který podléhá rychlé zkáze je k dispozic samostatný, zvenčí přístupný sklad odpadků v 1. NP m. č Zásobování se předpokládá od každodenního u choulostivých druhů zboží až po jednou týdně např. u nápojů. Pro skladování surovin a polotovarů potřebných pro provoz jsou určeny sklady umístěné v zázemí kuchyně. Vybavení skladů umožňuje oddělené skladování zboží tak, aby nedocházelo k nepříznivému ovlivňování rozličných zásob ve skladech uložených. Manipulace s materiálem Doprava zboží bude s ohledem na manipulovaná množství ruční za pomocí ručních manipulačních prostředků růdl, plošinový vozík, mezi podlažími pak za použití výtahu. Odpady Při provozu kuchyně, zázemí kuchyně, přípravny vinárny a baru budou vznikat různé druhy odpadů, které budou shromažďovány v místě jejich vzniku ve sběrných nádobách. Odpad organického původu bude v kuchyňském provozu a baru shromažďován v nádobách na odpad umístěných v místech kde se očekává jeho zvýšený výskyt. Do těchto nádob bude vložen vhodný obal ( igelitový pytel ), do něhož bude odpad ukládán a po naplnění a nebo nejpozději každý den po skončení provozu bude tento obal uzavřen a dopraven do skladu odpadků v 1. NP odkud bude pravidelně odvážen k likvidaci a to buď provozovatelem stravovacího provozu a nebo na základě smlouvy s vhodným partnerem. Pro uložení biologicky rozložitelného odpadu do doby než bude odvezen je sklad odpadků vybaven chladící skříní. Výše popsaná manipulace s tímto odpadem v uzavřených obalech je z hygienických důvodů bezpodmínečně nutná. Pro sanaci nádob na kuchyňský odpad je sklad odpadků vybaven podlahovým roštem s vpustí a baterií s možností připojení hadice. Ostatní odpad tvoří převážně použité obaly a obalový materiál. Odpad v podstatě papír, sklo, případně plech bude tříděn a uložen společně s obdobným komunálním odpadem vznikajícím za provozu objektu a dále společně likvidován. Zatřídění odpadů dle Vyhl. 381/01 Sb. ve znění dle zákona 503/04 Sb. je v následující tabulce: Druh odpadu kód kategorie sběrná nádoba/ks Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní O UH pytel v nádobě a stravoven Skleněné obaly O UH pytel v nádobě Papírové a lepenkové obaly O UH pytel v nádobě Plastové obaly O UH pytel v nádobě Kovové obaly O UH pytel v nádobě Odpadní voda O kanalizace Za provozu je povinností uživatele dodržovat mimo hygienické předpisy i platné zákony a předpisy pro hospodaření s odpady. Potřeba energií Pro provoz kuchyně včetně zázemí, přípravny vinárny a baru včetně souvisejících prostor je potřebná elektrická energie, plyn, teplá a studená voda. Instalovaný výkon elektrické energie: Instalovaný výkon plynu: Celkem: 106,86 kwi Celkem: 22 kwi Současnost: 0,6 Současnost: 0,6 Podrobnější požadavky na energie u jednotlivých položek jsou zachyceny v seznamu strojů a zařízení, který je součástí této dokumentace. Potřebu teplé a studené vody pro kuchyni je nutno stanovit podle kapacity kuchyně. Požadavky na profese Podklady pro zpracování projektů jednotlivých profesí na úrovni dokumentace pro stavební povolení jsou specifikovány v seznamu strojů a zařízení a ve výkresech, které jsou součástí této projektové dokumentace. Péče o životní prostředí Tuhé a tekuté odpady Všechny druhy těchto odpadů budou shromažďovány ve sběrných nádobách (viz 5.3 Odpady) a každý den po skončení provozu dopraveny provozovatelem na místa odkud budou následně likvidovány. Všechny odpady budou recyklovány, případně likvidovány smluvními odběrateli nebo externí odbornou firmou dle zákona. Exhalace Za provozu kuchyně včetně jejího zázemí nevznikají žádné zdraví škodlivé exhalace. Vodní páry z připravovaných jídel jsou odváděny odsávacími zákryty umístěnými nad varnými zařízeními a dalšími zdroji vodních par, případně celkovým větráním prostoru. Odpadní vody Za provozu stravovacího provozu vznikají odpadní vody, které je možno přes lapač tuků vypouštět do kanalizace. Hluk Zdrojem hluku v provozních prostorách zázemí kuchyně, kuchyni a baru bude pracovní činnost na jednotlivých pracovištích a nepřesáhne 70 db(a). Sálavé teplo Sálavé teplo bude vznikat od varného zařízení. Jeho účinky budou minimalizovány odsávacími zákryty umístěným nad tímto zařízením a účinným větráním. Péče o bezpečnost práce a technických zařízení Pracoviště jsou řešena tak, aby byly zohledněny současné požadavky kladené na tyto provozy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, vyhl. č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných včetně vyhl. č. 602/2006 Sb., kterou se vyhl. č. 137/2004 Sb. mění. Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno instalovat všechny stroje a zařízení v souladu s platnými předpisy a doporučeními výrobců. Veškeré elektrické instalace musí odpovídat platným předpisům a musí být v takovém stavu udržovány. Úroveň osvětlení musí odpovídat platným normám. Svítidla je nutno pravidelně čistit a udržovat. Podlahy v místnostech je nutno udržovat čisté a suché. V místech kde se předpokládá větší znečistění podlah jsou navrženy podlahové vpustě. Pracovníci stravovacího provozu musí být prokazatelně seznámeni s na ně se vztahujícími bezpečnostními a hygienickými předpisy a jsou povinni je bezpodmínečně dodržovat. Je nepřípustné odstraňovat nebo vyřazovat z provozu bezpečnostní zařízení instalovaná na strojích a zařízení výrobci. Jednotlivé místnosti musí být vybaveny vhodnými hasicími přístroji v souladu s projektem požárního zabezpečení. Tyto přístroje musí být udržovány v provozuschopném stavu. Do zázemí kuchyně, kuchyně a baru včetně prostor s jejich provozem souvisejících, mohou vstupovat jen osoby tam zaměstnané ( pracující ). V těchto prostorách není možno kouřit. Po dobu výstavb a za budoucího provozu je nutno dodržovat základní pravidla pro zajištění hygieny provozu a bezpečnosti práce. V průběhu výstavby a za provozu rovněž ustanovení platných vyhlášek stanovujících požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu technických zařízení. SO-02: Komunikace a zpevněné plochy V současné době má chodník před stávajícím domem šířku cca 2m, v místě vystupujícího rizalitu je chodník zúžen až na 70cm. Po demolici objektu bude nutné vybudovat nový chodník (na náklady stavebníka). Fasáda přízemí novostavby je zasunuta za současnou stavební/uliční čáru o cca 2,4m. Chodník bude mít stejnou skladbu a povrch jako stávající okolní chodníky (betonová dlažba). Navrhovaným řešením dojde ke zkvalitnění chodníku pro pěší. Bude nutné zřídit sjezdy pro zásobování a průjezd do podzemních garáží. V dalším stupni je třeba prověřit možnost zřízení sjezdu na západní straně parcely tak, aby hotelový host, resp. vůz taxi služby mohl navrženým sjezdem na východní straně pozemku předjet před vstup do hotelu (na vlastní pozemek hotelu) a na západní straně pak bez nutnosti couvání a jiného manévrování vyjet na ulici. V současnosti existuje na východní straně parcely (mezi stávajícím domem a objektem TEZY) strmé rampové schodiště a pěší průchod o šíři cca 1,5m. Stávající průchod bude zachován. Vedle rampy do podzemních garáží vzniká zásobovací záliv. Parkování za hotelem je řešeno podzemními garážemi celkem pro 21 vozů. Provoz a obsluha: Hoteloví hosté, kteří nezaparkují na druhé straně ulici Hlinky, vjedou sjezdem na východní straně parcely a zastaví buď v zásobovacím zálivu nebo na pozemku hotelu před vchodem do hotelu (tzn.2-3 dočasných stání). Z personálu hotelu bude vyčleněna dvoučlenná služba, která bude od hostů hotelu přebírat automobily a ty pak bude přeparkovávat do garáží, resp. je bude odvážet do podzemních garáží na Červeném Kopci. Výdej vozů bude probíhat obdobně. Výpočet dopravy v klidu: Počet lůžek (n) : 60 Plocha restaurace II.-III.sk.(A1): 94m² 13

16 Plocha vinárny II.-III.sk.( (A2): 46m² k a 1,25 (pro Brno) k p (vliv MHD) 0,6 (zastávky tramvaje, trolejbusu přímo proti hotelu viz výpočet indexu dostupnosti Dle výpočtu indexu dostupnosti je úroveň dostupnosti ve velmi dobré kvalitě a bylo by možné použít koeficient redukce počtu stání v hodnotě 0,25. Vzhledem k tomu, že posuzovaný objekt je hotel a předpokládá se příjezd návštěvníků jak vozidly taxi tak vozidly soukromými, je uvažováno pouze s redukcí 0,6. Výpočet indexu dostupnosti: VÝPOČET INDEXU DOSTUPNOSTI dopravní docházková doba součinitel frekvence čekací nástupní měrná prostředek vzdálenost docházky splehlivosti spojů doba doba frekvence zastávka linka x Az=x*1,4/60 As Af Ac=As/2*60/Af An=As+Af Af=60/An Výpočet dle ČSN tram 80,00 1,87 1,40 24,00 1,75 3,62 16,59 Výstaviště-hl.brána Tram 1, trol 125,00 2,92 1,80 55,00 0,98 3,90 15,39 Výstaviště-hl.brána Trol 25,26,37 bus 125,00 2,92 1,80 14,00 3,86 6,77 8,86 Výstaviště-hl.brána Bus 52,68 Index dostupnosti Ad 40,84 Az=x/1,4/60 tram 80,00 0,95 1,40 24,00 1,75 2,70 22,20 Výstaviště-hl.brána Tram 1, trol 125,00 1,49 1,40 55,00 0,76 2,25 26,65 Výstaviště-hl.brána Trol 25,26,37 bus 125,00 1,49 1,80 14,00 3,86 5,35 11,22 Výstaviště-hl.brána Bus 52,68 Závěr: Pokud je tedy doba docházky počítána dělením 1,4, index dostupnosti vyjde příznivěji. Dle výpočtu dle ČSN lze do výpočtu použít koeficient redukce počtu stání v hodnotě 0,6. Dle druhého výpočtu by bylo možné uvažovat i s hodnotou 0,25. Hotel 3-hvězdičkový: Restaurace: Index dostupnosti Ad 60,07 3 lůžka na 1 parkovací stání 10m 2 plochy pro hosty na 1 parkovací stání (restauraci budou využívat převážně hosté hotelu) Počet normových parkovacích stání pro hotel (3-hvězdičkový): P= n/3*k a *k p =60/3*1,25*0,6 = 15míst Počet normových parkovacích stání pro restauraci (II.-III. skupiny): Předpokládá se, že restaurace (II.-III. sk.) bude sloužit převážně pro ubytované hotelové hosty (cca ze ¾), pro které už jsou vyčleněna parkovací stání. Plochu restaurace tak lze redukovat: A1=94m²*0,25=24m² P= A1/6*k a *k p =24/6*1,25*0,6 = 3místa Počet normových parkovacích stání pro (II.-III. skupiny): Předpokládá se, že vinárna (II.-III. sk.) bude sloužit částečně pro ubytované hotelové hosty (cca ze 1/2), pro které už jsou vyčleněna parkovací stání. Plochu vinárny tak lze redukovat: A2=46m²*0,5=23m² P= A2/6*k a *k p =23/6*1,25*0,6 = 3místa CELKOVÝ NORMOVÝ POČET STÁNÍ: 21MÍST Počet navržených parkovacích míst: Celkem: 21 míst Další rezervy parkovacích míst: Stávající objekt sloužil před demolicí jako bytový dům se 6-ti bytovými jednotkami o výměrách do 100m², což odpovídá 6-ti parkovacím místům před objektem na druhé straně ulice Hlinky. Investor (a zároveň provozovatel hotelu) navíc vlastní dalších 20 garážových míst v areálu Červený Kopec při ulici Jaroslava Foglara č.p.861 cca 1500m od hotelu. Vzhledem k tomu, že se mu dlouhodobě nedaří krytá garážová stání v podzemních garážích prodat nebo pronajmout, hodlá je použít pro hotel. Z personálu hotelu bude vyčleněna dvoučlenná služba, která bude zajišťovat odvoz a příjezd automobilů hotelových hostů jak do parkliftů, tak do podzemních garáží v areálu Červený Kopec. Rekapitulace rezerv parkovacích stání: - Stávající počet venkovních míst pro 6 bytů do 100m²: 6 stání - Stání v podzemních garážích Červený Kopec: 20 stání CELKOVÁ REZERVA: 26 STÁNÍ Zvětšování parkovacích ploch na pozemku by mělo negativní vliv na historické sklepy, zahradu a vzrostlý strom na zahradě. Pro parkování autobusu bude mít provozovatel uzavřenu smlouvu o nájmu parkovacího místa (s BVV, a.s). Komunikace Hlinky je v ochranné lhůtě do roku 2012, nebude do ní zasahováno. Konstrukce komunikace: Třída dopravního zatížení TDZ = VI. Návrhová úroveň porušení = D1 Betonová dlažba BD 80mm Lože z drobné drti 4/8 L 40mm Kamenivo zpevněné cementem KSC I 120mm Štěrkodrť ŠD 150mm Celkem 390mm Skladba chodníku (vchod): Betonová dlažba BD 60mm Lože z drti 4/8 L 30mm Štěrkodrť ŠD 150mm Celkem 240mm Infrastruktura SO síť. Novostavba hotelu bude napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod, rozvody elektro a telefonní SO-03: Vodovod Navrhovaný objekt hotel je napojený vodovodní přípojkou na veřejný vodovodní řad v ulici Hlinky. Stávající vodovodní řad pro veřejnou potřebu je veden v komunikaci a je DN200. Vlevo od zájmového pozemku cca 5m se nachází podzemní hydrant. Vlastní napojení navrhovaného objektu bude provedeno stávající vodovodní přípojkou PE 32x5,4. Přípojka vodovodu je ukončena ve stávající vodoměrné šachtě se stávajícím vodoměrem před navrhovaným hotelem. Vodovodní přípojka V současné době byl stávající objekt napojený vodovodní přípojkou PE 32/5,4 ukončenou ve vodoměrné šachtě před objektem. Přípojka bude zachovaná, jelikož není možné provést výkopové práce ve stávající komunikaci a chodníku. Z tohoto důvodu bude nutné provést akumulaci pro požární vodu na vnitřní požární zásah a pro rozvody studené vody v hotelu. Pokud by bylo možné provést výkopové práce ve stávající komunikaci a v chodníku projektant doporučuje provést novou přípojku vodovodu v DN50, která by byla dostačující pro celý objekt. Vnitřní rozvody V rámci řešení vnitřního rozvodu bude proveden páteřní rozvod s napojením svislých stoupacích větví u paty opatřených uzavíracími a regulačními armaturami s vypouštěním. Stoupací potrubí bude v objektu vedeno především v instalačních jádrech, případně ve sdružených trasách s ostatními rozvody s odbočkami sekčními uzávěry. Vzhledem k tomu, že ohřev bude zajištěn pomocí plynového kotle zásobníku TV v centrální kotelně, bude provedeno cirkulační potrubí v celém objektu s cirkulačním čerpadlem. Napojení jednotlivých odběrních míst a zařizovacích předmětů bude vodorovnými rozvody v drážkách ve zdivu s izolací a omítnutím. Ohřev TV bude proveden centrálně v kotelně. Materiál, izolace, ochrana potrubí SV, TV a cirkulace : Pro veškeré rozvody studené vody, TV a cirkulace s výjimkou rozvodů požární vody bude použito plastové vodovodní potrubí s hliníkovou folií, včetně typových tvarovek, kotvení úchytů a uzávěrů -např. MEPLA od firmy GEBERIT. Hlavní podmínkou použitého materiálu bude prohlášení o shodě a certifikace výrobku pro použití na rozvody pitné vody v ČR. U rovných dlouhých úseků volně vedeného plastového potrubí je nutno provádět dilatační smyčky z důvodu jeho vysoké tepelné roztažnosti. Jedná se o potrubí DN 40 a větší, vedené pod stropy. Veškeré rozvody SV, TV a cirkulace budou opatřeny tepelnou izolací, která slouží i jako ochrana proti mechanickému poškození potrubí a proti orosení volně vedeného potrubí studené vody. Izolace trubek bude v souladu s Vyhláškou č. 193/2007 Sb.Ministerstva průmyslu a obchodu. Izolace vodovodního potrubí např. Mirelon, Rockwool. Izolace rozvodů bude pěnovými návleky např.mirelon, POLIFOAM, TUBEX, TUBOLIT apod dle ČSN. Pro rozvody SV vedené ve zdi je možné izolaci snížit do tl. 10 mm proti rosení rozvodu pro TV a CTV min. tl.20. Izolace trubek bude v souladu s Vyhláškou č. 193/2007 Sb.Ministerstva průmyslu a obchodu. Uzávěry na potrubí - budou umístěny na všech odbočkách z hlavního ležatého rozvodu ke stoupačkám a u ohřívačů v kotelně. Na potrubí studené vody a TV budou použity uzavírací armatury příslušného systému plastového potrubí popř. kohouty nebo ventily pro přetlak 0,6 MPa a teplotu 65 C (TV) - (Zajištění požadavku ČSN čl.77 zajištění proti tlakovým rázům v potrubním rozvodu), na cirkulačním potrubí budou osazeny stoupačkové vyvažovací ventily, které slouží jako automatický omezovač průtoků, uzávěr a vypouštěcí ventil. Tyto ventily umožní ruční vyvážení systému cirkulace TV. Dodavatel zajistí, aby všechny armatury a zařízení na vnitřním vodovodu byly označeny štítkem, na kterém bude uveden typ armatury (zařízení), druh média a okruh. Požární rozvod 14

17 V rámci rozvodů vodovodu budou instalovány vnitřní hydrantové skříně certifikovaného systému typu D Q < 1,1 l/s pro použití v ČR s tvarově stálou hadicí na rotačním bubnu(hasil,pyros.) Hadice délky 30 m s dostřikem vodního paprsku 10 m a proudnicí D25. Současnost je stanovena v požadavcích PBŘ. Bližší popis zajištění PO dle PD PBŘ je uveden v samostatné části. V případě nevytápěného ani netemperovaného prostoru je nutno řešit požární rozvody doplnit elektro vytápěcími kabely. Stejné požadavky platí pro vytápění a tepelné izolace pro rozvody SV a TV objektu (včetně tvarovek a armatur!) Jako materiál rozvodu požárního vodovodu bude v celém rozsahu potrubí provedeno z potrubí Mapress uhlíková ocel, potrubí bude trvale zavodněné. Rozpojení studené a požární vody bude provedeno v suterénu budovy. Na požárním potrubí budou umístěny uzávěry a KEMPER PROTECT oddělovač systému typu BA DN50. Vnější požární voda bude zajištěna požárními hydranty umístěným na vodovodním řadu na hlavním veřejném vodovodu DN200 cca 5m od navrhovaného objektu. Návrh dimenze vodovodní přípojky: Vzhledem k tomu, že nejsou v současné době známy počty a charakteristiky jednotlivých výtoků vody, je předběžně uvažováno pouze s návrhem na základě potřeby požární vody. Pro účely DSP se uvažuje se současností max. 2 hydrantů Q max 2 x 1,1 2,2 l/s. Předběžné hydrotechnické posouzení dodávky SV Celková max.výška objektu k vrcholu hřebene jen cca 20,5 m, nejvyšší odběrné místo cca 18,85 m. Požadovaný tlak u nejvzdálenějšího výtoku 0,1 MPa. p dis (h x g x ς)/1000 > 2,5 x p req 450 (18,85 x 9,81 x 1000)/ 1000 > 2,5 x > 250 Z výše uvedeného vyplývá, že min tlak ve vodovodní síti je třeba cca 0,450 Mpa. V suterénu objektu bude umístěna automatická tlaková stanice pro zajištění dostatečného tlaku a množství vody v systému. ATS se bude týkat jak studené vody, tak i požární vody. Na studené vodě je požadavek min tlaku u posledního nejvýše umístěného zařizovacího předmětu 0,1MPa. U požárního rozvodu, je požadavek na výtoku nejvýše položeného hydrantu 0,2 Mpa. SO-04 Kanalizace Kanalizační přípojka Navrhovaný objekt bude napojen stávajícími kanalizačními přípojkami, které sloužily pro stávající objekt. Dle informací BVK a.s. jsou k dispozici pro odkanalizování objektu dvě kanalizační přípojky DN200 a jedna DN150. Přípojky kanalizace jsou provedeny nové v rámci rekonstrukce inženýrských sítí a komunikace v ulici Hlinky. Vhledem k rozlehlosti objektu budou využity všechny kanalizační přípojky. Vnitřní rozvody V rámci řešení domovních rozvodů bude proveden páteřní ležatý svod s napojením svodů podružných od jednotlivých svislých odpadů s nátokem na RŠ na konci veřejné části domovní přípojky. Svislé větve odpadů jsou taženy v instalačních šachtách jádrech na výšku objektu s vysazenými odbočkami v podlažích pro napojení připojovacího potrubí osazovaných zařizovacích předmětů. Svislé větve odpadů jsou odvětrány nad střechu s osazenými ventilačními hlavicemi. Krátké neodvětrávané větve odpadů jsou zajištěny vytažením pera a zátkou případně přivětrávací hlavicí standardu HL 900. Jako materiál bude na ležaté svody použito hrdlový plastových trub typu KG vhodné pro pokládku do země s pryžovými těsnícími kroužky v hrdlových spojích. Svislé odpadní potrubí bude provedeno s ohledem na nízkou úroveň hluku z hlukově odizolovaného potrubí db20,, materiál odpadního potrubí bude PE - svařovaný. Připojovací potrubí zařizovacích předmětů bude provedeno z potrubí o stejných zvukově izolačních vlastnostech. Prostupy mezi jednotlivými požárními úseky budou zajištěny požárními manžetami osazenými na odpadním potrubí. Dešťové vody svedené vnějšími okapy a odpady budou napojené vždy přes páteřní domovní ležatý svod a zaústěny do společných kanalizačních přípojek. Odpadní potrubí bude provedeno z hlukově odizolovaného potrubí db20, materiál odpadního potrubí bude PE - svařovaný. Zařizovací předměty V dokumentaci ve stupni pro stavební povolení nejsou stanoveny konkrétní typy zařizovacích předmětů budou dořešeno v rámci interiérů a budou stanoveny v dalším stupni PD. Jejich výběr je přímo závislý na výběru investora s ohledem na nároky vybavení a řešení jednotlivých interiérů zázemí hotelu. Pro potřebu návrhu trubních tras rozvodů je uvažováno s běžným evropským standardem. U - UMYVADLO- velikost 55cm vč.polosloupu, -BATERIE s výpustí-např. HANSGROHE V - VANA- akrylátová, bílá BATERIE komplet s výpustí-např. HANSGROHE K - KLOZET-závěsný typ, klozetové sedátko, -podomítkový WC modul s dvojtým čelním splachováním, ovládacím tlačítkem -GEBERIT K + B - KLOZET-závěsný typ s bidetovým sedátkem AquaClean pro sprchování teplou a studenou vodu, -podomítkový WC modul s dvojtým čelním splachováním, ovládacím tlačítkem GEBERIT B Bidet BATTERIE s výpustí např. HANSGROHE SP - SPRCHA-Vanička sprchová velikost 80x80cm, -Sprchová zástěna RAVAK - výplň polystyren pearl, -BATERIEkomplet-HANSGROHE VÝ VÝLEVKA se splachovací nádržkou W Whirpool Rozteče rozet ventilů musí i následně umožnit dodatečnou montáž keramického zákrytu zápachové uzávěrky. Montáže případných zahraničních prvků budou řešeny dle montážních schémat a šablon dodávaných výrobcem spolu se zařízením. Směrové, výškové kóty a přesné polohy zařízení budou určeny v architektonické části spolu s přesnou specifikací typu a modelu s prováděním výkresů detailů a spárořezů v jednotlivých místnostech. Výpočty Bilance potřeby studené vody a množství splaškových a dešťových vod Bilance potřeby vody HOTEL HOSTE 62 OSOB 200,0 l/osob.den 12400,00 l/den HOTEL - PERSONAL 20 OSOB 60,0 l/osob.den 1200,00 l/den JÍDLO 150 JIDEL 10,0 l/jidel.den 1500,00 l/den UKLID 27,4 PLOCHA 33,3 l/plocha.den 912,42 l/den Celkem 16012,42 l/den Možnost využití provozní vody: Průměrná denní potřeba vody 16012,42 l/den Maximální denní potřeba vody koef.d 1, ,63 l/den Maximální hodinová potřeba vody koef.h 2,1 0,58 l/s Maximální potřeba vody podle ČSN 32,12 l/s Roční potřeba vody 5844,53 m3/rok Potřeba požární vody (vnitřní) 2,20 l/s Bilance odtoku odpadních vod Splašková voda Průměrný denní odtok splaškové vody 16012,42 l/den Maximální denní odtok splaškové vody 24018,63 l/den Maximální hodinový odtok splaškové vody 0,58 l/s Maximální odtok splaškové vody 1,01 l/s Roční odtok splaškové vody 5844,53 m3/rok Dešťová voda Dešťová voda stávající plochy souč. C Redukovaná plocha střechy Fs 678 m2 0, m2 Redukovaná nezpevněná plocha Fn 847 m2 0,20 169,4 m2 Redukovaná plocha celkem Fc 779,6 m2 Celkový max. odtok dešťové vody 12,55 l/s Stanovení povrchového odtoku QD = Sr * ix Oblast:BRNO Periodicita:0,5 POVOLENÝ ODTOK: 12,55 l/s Typ plochy -> součinitel odtoku φ Odtok. souč. φ Odvodňovaná plocha S [ha] S [m2] Redukovaná plocha Sr = S * φ Sr [m2] STŘECHY A ZP.PLOCHY 0,9 0, , ,5 0,9 0,00 0 0,00 0 Celkem 0, Doporučené hodnoty intenzit 15

18 Doba trvání deště T min Intenzity dle Trupla l/s.ha 265,0 202,0 161,0 131,0 96,5 77,8 56,4 40,8 32,3 Zvolení intenzity ix l/s.ha 265,0 202,0 161,0 131,0 96,5 77,8 56,4 40,8 32,3 Povrchový odtok QD l/s 36,4 27,7 22,1 18,0 13,2 10,7 7,7 5,6 4,4 Retenční odtok QR = QD - Qo - QV l/s 23,8 15,2 9,5 5,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Retenční objem V = QR * T m3 7,1 9,1 8,6 6,5 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Dojde k navýšení odtoku o 9,55 l/s. Vzhledem k požadavku BVK a.s. redukovat odtok dešťových vod, bude ve dvorní části umístěna retenční nádrž na pozdržení odtoku dešťových vod. Místo pro umístění retenční prostoru bude nad stropní deskou podzemních garáží. Retenční prostor bude vytvořený v rámci zelené střechy nad podzemními garážemi. Akumulace bude zajištěna kačírkem ve výšce min. 7cm. Celková využitelná retenční plocha bude 365m 2, což odpovídá užitnému retenčnímu objemu 11,5 m 3. Nutný užitný retenční objem je 9,1m 3, tuto podmínku navrhovaným užitným objemem 11,5m 3 splňujeme. Potřeba TV Teplo pro ohřev teplé vody výpočet podle ČSN (březen 1998) Název provozu množství součinitel jednotková potřeba potřeba TV současnosti potřeba tepla tepla 55 C s kwh/os kwh l HOTEL HOSTE 62 0,80 3,50 173, HOTEL - PERSONAL 20 0,80 2,50 40,0 764 JÍDLO 150 0,80 0,20 24,0 459 UKLID 27,4 1,00 0,80 21,9 419 součet 259, poměrné ztráty 0,5 teplo ztrátové 129,8 kwh ztráta tepla 5,4 kw celkem potřeba tepla 389,3 kwh Velikost a výkon zásobníku potřebná akumulace tepla Emax 72,0 kwh t2 55,0 C t1 10,0 C velikost zásobníku vypočtená 1,4 m3 výkon při průtočném ohřevu 1409,6 kw výkon při ohřevu se zásobníkem 24,3 kw Lapák tuků Vzhledem k tomu, že se jedná o hotelový provoz bude v objektu i kuchyně s předpokládanou kapacitou 150 jídel za den. Z tohoto důvodu je navržen lapák tuků, který bude osazen na tukové kanalizaci z kuchyně. Lapák tuků bude osazen na kanalizaci tukové, do které jsou napojeny pouze zařizovací předměty v kuchyni, které mohou být znečištěny tukovými látkami. Vliv stavby na životní prostředí Lapáky tuku jsou určeny pro zachycení olejů a tuků, které odtékají v odpadních vodách z kuchyní, potravinářských provozů, provozů zpracování masa apod. Lapáky tuku slouží k vysrážení a zachycení tuků, jako ochrana kanalizace a ostatních zařízení kanalizační sítě před jejich zanášením a zalepením. Hledisko PO Umístění lapáku tuků nebude mít vliv na PO. Zdůvodnění stavby a jejího umístění Lapák tuků bude osazen na kanalizaci tukové, do které jsou napojeny pouze zařizovací předměty v kuchyni, které mohou být znečištěny tukovými látkami Odpadní vody ze sociálních zařízení se do lapáků tuků nesmí vpouštět. Před lapák tuku nesmí být instalován drtič kuchyňských odpadků. Používání kuchyňských drtičů je nepřípustné z důvodu nadměrného zatížení lapáku tuku organickými látkami. Za lapákem tuků bude umístěna kontrolní šachta pro odběr vzorků. Kontrolní odběry budou odebírány v revizní šachtě za lapákem tuků. Návrh velikosti lapáku tuku Jmenovitá velikost lapáku tuku je závislá na druhu a množství odpadní vody. Při návrhu je třeba zohlednit následující ukazatele: maximální odtok odpadní vody maximální teplotu znečištěné vody měrnou hmotnost odlučovaného tuku a oleje přítok čistých a mycích prostředků V případě, že příslušný úřad nepředepíše jiný způsob výpočtu, je při výpočtu velikosti lapáku tuku postupováno podle pren :1998 nebo podle směrnice AČE ČR ČAO 402. Lapák tuku je navrhován pro denní zatížení 150 teplých jídel. Vstupní údaje: provoz kuchyně 12 hod souč. nerovnoměrnosti průtoku k a 5 potřeba vody na jídlo 30 l hustota TOV při t = 45 o C, 940 kg/m 3, f d 1 teplota TOV = 45 o C, f t 1,3 DT = 1 kg/m 3, f r 1,3 běžné složení TOV, k4 1 Průměrné množství odpadních vod: Q d = q x n t = 30 x 150 = 4500 l/den = 1642,5 m 3 /rok Údaje pro návrh: Q s = MxVmxF /(3600 x t) Q s = 150x100x5 /(43200) = 1,74 l/s NG a = Q s x f d x f t x f r = 1,74 x 1 x 1,3 x 1,3 = 2,9 KP a = 100 x NG a = 100 x 2,9 = 290 l zvolen typ AS FAKU 4 FR kde jednotlivé symboly znamenají: NG = Q s x f d x f t x f r kde jednotlivé symboly znamenají: NG. jmenovitá velikost lapáku (bezrozměrná hodnota) Q s.. maximální odtok odpadní vody (l/s) viz. Projekční a instalační podklady, kapitola f d.. f t.. koeficient měrné hmotnosti směrodatný pro tuky a oleje viz. Projekční a instalační podklady, kapitola koeficient zohledňující závislost na teplotě odtékající vody viz. Projekční a instalační podklady, kapitola f r.. koeficient zohledňující vliv čistících prostředků viz. Projekční a instalační podklady, kapitola Funkce lapáku tuku Lapák tuku je tvořen nádrží, ve které jsou dělícími stěnami vytvořeny jednotlivé funkční prostory. Nátoková část slouží k rozražení a rozrušení přítokového proudu vody a je tvořena usměrňovací stěnou, která má za úkol rovnoměrně rozdělit přítokový proud. Usazovací prostor je určen především k usazení sedimentujících částic. Částečně v tomto prostoru probíhá i odlučování tuků. Odloučený kal se shromažďuje v kalové části na dně usazovacího prostoru. Voda z tohoto prostoru natéká do druhé funkční části lapáku odlučovacího prostoru. Odlučovací prostor je ukončen odtokovou šachtou. Vyčištěná vody natéká od dna spodním otvorem do odtokové šachty a dále již z lapáku do kanalizace. Základní technické a technologické parametry navrženého lapáku tuku Technické údaje Typ Rozměry Počet Výška vtoku Výška odtoku Hmotnost L x B x H (mm) vstupů Vv (mm) Vo (mm) kg 1 FR 1040 x 750 x FR 1540 x 750 x FR 3100 x 750 x FR 3300 x 750 x

19 7 FR 3280 x 1600 x FR 3380 x 1600 x FR 4000 x 1600 x Při zpracování dalších stupňů PD, jakožto i vlastní realizaci rozvodů ZTI budou dodrženy veškeré příslušné normy, předpisy a vyhlášky týkající se výše uvedených prací. SO-05: Plynovod Potřeba zemniho plynu 2 x Plynový kotel 200 kw á 22,5 m3/h... 45,0 m3/h 2 x Plynový sporák 22,0 kw á 2,5 m3/h... 5,0 m3/h Celkem 50,0 m3/h Plynovodní přípojka V současné době jsou k objektu přivedeny dvě STL plynovodní přípojky lpe 32. Pro potřebu hotelu bude využita přípojka levá od ulice Hlinky. Pravá přípojka zůstane jako rezerva v případě nárustu spotřeby plynu. STL plynovodní přípojka lpe 32 je ukončena na hranici pozemku před objektem zemním uzávěrem DN 25. Od HUPu je navržen vnitřní STL rozvod lpe 32 do pilířku regulace a měření plynu. STL přípojka vyhoví spotřebě pro hotel. Typ a umístění plynoměru se řídí dle TPG a musí vyhovět veškerým jejím požadavkům. Fakturační plynoměr bude umístěn v pilířku na pozemku investora, volně přístupný z obecního pozemku. Před plynoměrem je také STL regulátor a tlakoměr. Za plynoměrem je navržen kulový kohout. Plynovodní instalace pro kotelnu Nově jsou navrženy dva pl. kotle á= 200 kw. Uniková cesta k východu z kotelny musí být min.120 cm.jako vchod do kotelny slouží ocelové dveře. Dveře se otevírají směrem ven z kotelny,budou opatřeny zavíračem a bezpečnostní tabulkou "Kotelna - nepovolaným vstup zakázán ". Vybavení kotelny pro zajištění bezpečnosti provozu a požární ochrany: - místní provozní řád - hasicí přístroj sněhový S6 - pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů - lékárnička pro první pomoc - bateriová svítilna - detektor na oxid uhelnatý Pro provoz kotelny musí být veden provozní deník. Kotelna je zařazena do III. kategorie dle ČSN Pro kotelnu je nutné zajistit a osadit tyto bezpečnostní výstražné tabulky : - hlavní uzávěr plynu pro kotelnu - kotelna - nepovolaným vstup zakázán V kotelně budou vyvěšeny - bezpečnostní tabulky - provozní řád místní v rozsahu ČSN čl.18 - tabulka s telefonními čísly plynárenského závodu, lékařské služby a požárníků. Velikost a výpočet větracích otvorů viz projekt ÚT. Komíny a napojení kotlů na ně musí odpovídat ČSN a ČSN Obsluha kotelny bude upřesněna místním provozním řádu. Od plynoměru je rozvod navržen ke kotelně a kuchyni. Před kotelnou je navržen kulový kohout a elektromagnetický ventil (bude odvzdušněn) - Hlavní uzávěr plynu pro kotelnu. Potrubí bude přivedeno pod kotle, kde je navrženo akumulační potrubí. Z tohoto potrubí budou navrženy odbočky pro jednotlivé plynové kotle. Před každým kotlem je navržen kulový kohout příslušné dimenze. Na konci akumulačního potrubí bude umístěna odbočka pro odvzdušnění. Na této odbočce bude osazen uzavírací kohout DN 15 a pro odběr vzorků ještě hadicový kohout DN15, taktéž manometr s rozsahem 0-6,0 kpa s uzavíracím kohoutem. Trubní rozvody jsou navrženy z trubek ocelových bezešvých černých s úkosem pro V svar, mat Spád potrubí směrem ke kotlům. Odvzdušňovací potrubí bude provedeno z ocelových trubek černých bezešvých spojovaných svařováním, mat Elektroinstalace plynového zařízení kotelny bude opatřena havarijním tlačítkem pro možnost odstavení přívodu el.energie. Veškeré plynové potrubí v kotelně musí být uzemněno. Svary budou kontrolovány dle podmínek stanovených podle ČSN Plynovod bude zkoušen dle ČSN čl.316 a násl. Zkouška těsnosti Před započetím zkoušky musí být nízkotlaké plynovody pod zkušebním přetlakem nejméně 1 hodinu. Zkušební přetlak je 10 kpa a zkouší se inertním plynem nebo vzduchem. Zkoušený plynovod se při pneumatické zkoušce považuje za těsný, pokud v něm nedojde k poklesu přetlaku po dobu 30min. Není-li plynovod dán do provozu nejdéle 6 měsíců po provedené zkoušce těsnosti, je třeba zkoušku opakovat před uvedením plynovodu do provozu. Po úspěšné zkoušce těsnosti se potrubí opatří dvojnásobným nátěrem barvou dle ČSN V rámci uvádění zařízení do provozu musí být pracovníci provozovatele zaškoleni a prakticky zacvičeni k obsluze dodavatelem zařízení. Pro školení a přezkoušení pracovníků obsluhy plynového zařízení kotelny platí Vyhláška č. 21/1979 Sb., ČSN , předpisy výrobce a dodavatele zařízení. Kromě odborné způsobilosti k obsluze plynového zařízení kotelny musí pracovník obsluhy vykonat zkoušku z obsluhy kotlů dle ustanovení Vyhlášky č. 91/1993 Sb. Spolu s plynovým zařízením musí být provozovateli předána předepsaná technická dokumentace včetně podkladů pro vypracování místního provozního řádu dle ČSN a dále revizní knihy plynových spotřebičů a revizní kniha plynovodu dle ČSN Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s ČSN , ČSN Plynovodní instalace pro kuchyň Potrubí bude přivedeno do kuchyně k plynovým sporákům. Před každým spotřebičem je navržen kulový kohout příslušné dimenze. V místech průchodů přes nosné zdi a strop bude potrubí uloženo v ocelových chráničkách. Po úspěšné tlakové zkoušce bude potrubí dvojnásobně natřeno s 1x ováním. Trubní rozvody jsou navrženy z trubek ocelových bezešvých s úkosem pro V svar, jak.mat Montovat a opravovat odběrné plynové zařízení mohou jen organizace mající potřebné oprávnění. Odborné technické přezkoušení odběrných zařízení provádí plynárenský podnik. Revidovat odběrná plynová zařízení smí jen organizace nebo pracovníci, kteří mají z této činnosti osvědčení o odborné způsobilosti. Pro projektování, stavbu, zkoušeni a provoz domovních plynovodů, pro připojováni a provoz plynových spotřebičů platí TPG Zkouška pevnosti se provádí dle ČSN EN Zkušební tlak při zkoušce pevnosti u plynovodu o provozním tlaku do 10 kpa včetně je > 2,5 násobku nejvyššího provozního tlaku.všechny součásti plynovodu které nejsou konstruovány na zkušební tlak, se před zkouškou odpojí. V průběhu zkoušky pevnosti se instalace kontroluje poklepem na potrubí v blízkosti spojů. Zkouška pevnosti se provádí dle ČSN EN Provádí se zkušebním tlakem, který je nejméně stejný jako provozní, nejvýše však 15 kpa. provedena na dokončeném plynovodu, u něhož jsou všechny spoje snadno přístupné a pokud možno volné. Zkouška může být zahájena až po ustálení teploty zkušebního média. Doba pro vyrovnání teplot je nejméně 15 min. Doba trvání zkoušky je: a./ 15 min. u plynovodů s vnitřním geometrickým objemem do 50 l. b./ 30 min. u plynovodů s vnitřním geometrickým objemem nad 50 l. Plynovod je považován za těsný, pokud v průběhu zkoušky nedojde k poklesu zkušebního tlaku, nebo pokud lze zjištěný rozdíl mezi hodnotami zkušebního tlaku na počátku a na konci zkoušky přičíst změnám teploty, event.atmosferického tlaku. Zkouška těsnosti se provádí na plynovodu bez namontovaných plynoměrů. O úspěšných zkouškách vyhotoví revizní technik, který zkoušku provedl, zápis. Název organizace, jméno a příjmení revizního technika musí být uvedeny v nezkrácené podobě. Použité TPG ČSN EN 1775 Zásobování plynem-plynovody v budovách-nejvyšší provozní tlak 5 bar- Provozní požadavky TPG Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách SO-06: Elektro PŘEHLED TECHNICKÝCH UKAZATELŮ: SÍŤ NN: TN-C-S,3NPE ~50Hz,400/230V PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 400/230V,50Hz OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN : Samočinným odpojením od zdroje čl Zvýšená Proudovým chráničem a doplňkovým pospojováním STUPEŇ DODÁVKY EL.ENERGIE DLE ČSN : 3.stupně INSTALOVANÝ VÝKON: 316,7kW VÝPOČTOVÝ VÝKON: 201,7kW VÝPOČTOVÝ PROUD: Ip=291,5A Měření el.energie bude nepřímé v hlavním rozvaděči RE. V souvislosti výstavbou nového hotelu dojde k navýšení požadavků na el.energii. Energetická bilance Pi(kW) ß Pp(kW) KUCHYNĚ 100 0,6 60 VZT 100 0,7 70 UT(KOTEL,ŽEBŘÍKY,PODL.TOPENÍ) 20 0,6 12 VÝTAHY 16,7 0,7 11,7 OSTATNÍ(ZÁSUVKY,GARÁŽE,LÁZEŇ,BYT V 6.NP) 45 0,6 27 OSVĚTLENÍ 35 0,6 21 CELKEM 316,7 201,7 Rozvody NN Na chodbě v místnosti 039 v 1.PP bude umístěn hlavní rozvaděč RH a rozvaděč měření RE. Přívod tj. HDV do tohoto rozvaděče bude veden z nové přípojkové skříně SR 502 (dodávka E.ON) kabelem CYKY 3x (dodávka uživatele) v chráničce Kopoflex pr.160mm. Z tohoto hlavního rozvaděče RH budou napojeny samostatnými kabely jednotlivé rozvaděče vzduchotechniky RVZT,kuchyně RK, patrové rozvaděče R1-R6, zálohovaný rozvaděč z UPS RH-PO a další podružné rozvaděče.rozvaděč RH-PO je hlavní rozvaděč PO umístěný v samostatném požárním úseku-v samostatné místnosti 043, požárně oddělený od ostatních rozvaděčů. V každém patře ve vhodné místnosti bude umístěn nový podružný rozvaděč elektrické energie R1-R6, který bude vždy napojen samostatně z RH.V rozváděčích budou umístěny jističe,ochrany proti přepětí a pro vybrané okruhy proudové chrániče s vybavovacím proudem 0,03A. Rozvaděč vzduchotechniky RVZT bude umístěn v 6.NP vedle schodiště Pro budoucí možnost umístění fotovoltaických článků na střechu a využívání slunce jako zdoje el.energie bude v téže místnosti umístěn rozvaděč RF. Rozvody budou provedeny kabely CYKY. V prostoru CHÚC-B musí volně vedené el. rozvody vyhovovat ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN a ČSN IEC tj.kabely musí být bezhalogenové nebo musí být uloženy tak, aby byly chráněny omítkou nebo protipožární ochranou v tl. nejméně 10 mm nebo musí být vedeny v samostatných šachtách určených pro el. rozvody. Kabely zajišťující napájení zařízení, která musí být při požáru funkční viz.níže musí být napojeny na rozvaděč RH-PO. Kabely napájející tato zařízení vedou samostatnými trasami (nikoli společně s ostatními kabely) a budou typu CHKE-V, které vyhovují CEI IEC (60)331 tj. 17

20 V případě zavěšených konstrukcí pro vedení kabelů bude nutno zajistit, aby konstrukce, na kterých jsou kabely uloženy neztratily únosnost a stabilitu po dobu požadované funkčnosti kabelů. Jedná se o tato zařízení: - Přetlakové větrání CHÚC-B - Evakuační výtah - EPS (elektrická požární signalizace) a ovládaná zařízení - Dveře, které se musí v případě požáru otevřít Tato zařízení budou napájena ze dvou na sobě nezávislých zdrojů samostatným vedením. Kabely zajišťující funkci těchto zařízení : a) mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky s požárním rizikem, pokud vodiče a kabely vyhovují ČSN IEC , ČSN IEC , ČSN IEC a normám uvedeným v bodě a); nebo b) musí být uloženy či chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti např. vedením pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popř. vedením v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo chráněné protipožárními nástřiky, popř. deskovými nehořlavými materiály zpravidla tloušťky nejméně 10 mm apod.; tyto ochrany mají vykazovat požární odolnost EI 30/DP1. Případné rozvaděče ústící do chráněné únikové cesty i do nechráněných únikových cest z ubytovacích prostor budou mít požární odolnost EI 30/DP1 minut, dveře do těchto rozvaděčů budou mít požární odolnost EI 15/DP1 minut. Prostupy požárními úseky a podlahou mezi jednotlivými patry budou požárně utěsněny. Kabely budou uloženy v korytech MARS vedených pod stropem v technologickém meziprostoru nebo v technologickém meziprostoru stěn v lištách LV ve stěně nebo trubkách PH. Kabely budou označeny na svých koncích zřetelnými popisnými štítky. Pro ochranné pospojování bude navržen vodič CY 4-25 mm 2. Použití jednotlivých průřezů je podmíněno průřezem ochranného vodiče přívodního kabelu ( dle ČSN a ČSN ). Veškeré použité vodiče musí barevně odpovídat ČSN Při instalaci zásuvek a provádění kabeláže je nutná koordinace s trubkováním pro datovou síť. Osvětlení Počty, typy a rozmístění svítidel jsou navrženy na základě světelně technických výpočtů pro jednotlivé místnosti. Výpočet osvětlení je uložen u projektanta. Pro osvětlení kanceláře s navrhovanou intenzitou osvětlení 500lx budou s ohledem na používání výpočetní techniky osazena zářivková svítidla se zrcadlovou mřížkou. Osvětlení bude ovládáno pomocí místních vypínačů umístěných u vstupů do jednotlivých místností ve výši spodní hrany 1,2-1,25m od podlahy. V místnosti pro invalidy musí být vypínače osazeny ve výši 0,8m a zásuvky ve výši 0,4m. Režim provozu včetně způsobu ovládání osvětlení v restauraci, garážích aj. bude řešen v dalším stupni projektové dokumentace. Nouzové osvětlení bude řešeno v souladu ČSN a jako protipanické osvětlení a jako nouzové únikové osvětlení na únikových cestách a to svítidly s vestavěným akumulátorem s dobou zálohování 60min.Vybraná zářivková svítidla budou doplněna invertorem s dobou zálohování 1 hod jako protipanické nouzové osvětlení. Při výpadku el.energie zůstane svítit jedna zářivka. Směry úniku budou vyznačeny nouzovými svítidly N s piktogramem s vestavěným akumulátorem, t=1hod. Automatika těchto svítidel musí být trvale pod napětím. Zásuvková instalace Zásuvky budou umístěny ve většině místností ve výši cca 0,3m nad podlahou. Na sociálních zařízeních,šatnách,kuchyňských linek,skladu apod. budou zásuvky umístěny ve výši 1,2m. Vybrané zásuvkové a světelné okruhy jsou chráněny samočinným odpojením od zdroje s použitím proudového chrániče se jmenovitým vybavovacím proudem 30mA. Jednotlivé zásuvky společných obvodů budou mezi sebou smyčkovány. Zásuvky budou v provedení ABB Time s natočenou dutinkou. Všechny tepelné spotřebiče (průtokové ohřívače nebo bojlery budou opatřeny vlastním vypínačem s indikací zapnutého stavu, u průtokových ohřívačů do 16A příkonu lze použít vidlici na silovém přívodu). Rozvody pro VZT jednotky a MaR Silové přívody pro rozvaděče vzduchotechnických jednotek budou provedeny z RH rozváděče v 1PP. Silové nn rozváděče pro VZT budou umístěny v prostorách jednotlivých místností. Z těchto rozváděčů budou napojeny rozváděče MaR a to jednofázovým přívodem. Rozvody v prostoru kuchyně Rozvody v prostoru kuchyně budou vedeny ve stěně nebo v plastových lištách LV. Při instalaci kabeláže v prostorách kuchyně je nutno respektovat pokyny dodavatele kuchyně. Rozvody pro technologii kuchyně budou umístěny dle technologického doporučení výrobců a dodavatelů jednotlivých komponentů. Přívody budou uloženy v podlaze v elektroinstalačních trubkách se zvýšenou mechanickou odolností nebo v trubkách kovových. V celém prostoru kuchyně bude provedeno ochranné doplňující pospojení dle doporučení ČSN /00 s přihlédnutím k ČSN Připojení výtahů Silové napojení výtahů(osobního,nákladního,příručního) bude provedeno kabely CYKY z pole rozvaděče RH. Evakuační výtahy bude napojen z RH-PO kabelem CHKE-V s funkční schopností při požáru.instalace rozvodů nn bude provedena dle doporučení výrobce výtahů. Přívody budou zavedeny do rozvodnice výtahu, kde bude provedeno rozjištění na jednotlivé okruhy, tj. servisní zásuvky, osvětlení šachty, osvětlení klece a vlastní rozváděč výtahu. Přívody do rozvaděčů výtahů budou ve výtahové šachtě zasekány do omítky. Požadavky budou součástí dalšího stupně projektové dokumentace. Ochrana proti přepětí Ochrana proti přepětí bude provedena před účinky nadměrného napětí dle doporučení ČSN , čl , kde je uvedeno: osoby, hospodářská zvířata i majetek musí být chráněny před poškozením v důsledku nadměrného napětí, které může vzniknout z jiných příčin, např. atmosférickými jevy, spínacími přepětími, statickou elektřinou, atd. Do hlavního rozvaděče RH bude instalována přepěťová ochrana I. a II. stupně s možnou dálkovou signalizací stavu. Ochrana III. stupně bude provedena pomocí kompaktního zásuvkového modulu u vybraných okruhů. Pro tyto úpravy bude použito ochrany od firmy Hakel nebo Saltek. Ochrany obou výrobců jsou v parametrech z hlediska ochrany totožné. Provedení elektroinstalace na CHÚC Elektroinstalace na chráněných únikových cestách bude provedena kabely v provedení CHKE-R, tj. kabely s požární odolností, ve vhodných místech budou kabely vedeny pod omítkou nebo chráněny nástřiky s EI 30D1. Nouzové osvětlení na chodbách je zajištěno svítidly s vlastním bateriovým zdrojem s dobou nasvětlení 60 min. Zdroje chladu Nově instalované zdroje chladu, které budou instalovány na střeše objektu se připojí z polí rozvaděče RVZT z 6.NP objektu. Nosná kovová konstrukce a vlastní zdroje chladu a VZT budou připojeny kulatinou FeZn D8 a normalizovanými svorkami na hromosvodovou jímací soustavu. Záložní zdroj UPS V prostoru m.č.043 v 1.PP bude nainstalován nový záložní zdroj. Zdroj bude sloužit pro napájení: EPS (elektrická požární signalizace) a ovládaná zařízení. Vypínání provozní vzduchotechniky ve všech prostorech objektu. Evakuační výtahy Zařízení pro nucené větrání CHÚC Nouzové osvětlení únikových cest dle ČSN EN 1838 ve shromažďovacích prostorech, na únikových cestách ze shromažďovacích prostor, v ústředně EPS, ve strojovně SHZ, v místnosti záložního zdroje, v rozvodně s rozvaděčem PO a v rozvodně aj. Patrové rozvody nn 1.NP 6.NP Silové přívody budou provedeny z rozvaděče RH nn v 1.PP. Do rozváděčů R1-R6 budou instalovány jističe, ochrany proti přepětí a pro vybrané okruhy proudové chrániče s vybavovacím proudem 0,03A. Ve vybraných prostorách (úklid, umývárna..) bude navíc provedeno ochranné doplňující pospojení vodičem CY 4 mm 2. Silové odvody z patrových rozváděčů budou provedeny v korytech Mars v podhledu a pod omítkou. Instalace bude provedena celoplastovými kabely CYKY. Hromosvod V základech bytového domu a administrativní budovy bude proveden základový zemnič tj.pásek FeZn 30/4, který bude uložen 5 cm nad dnem výkopu před zabetonováním.všechny spoje budou svorkovány SR3b, spoje v zemi se musí zalít asfaltem a obalit jutou nebo chránit antikorozní páskou.maximální zemní odpor uzemňovací soustavy bude 15ohmů. Uzemnění bude propojeno se svody hromosvodu přes zkušební svorku SZ, umístěnou ve výši cca 2m od upraveného terénu. Svody hromosvodu budou tvořeny drátem FeZn 10mm. Uzemňovací soustava bude společná pro hromosvod i elektroinstalaci. Proti účinkům elektřiny z ovzduší bude objekt chráněn mřížovou jímací soustavou, tvořenou z drátu FeZn pr.8mm na podpěrách PV. Ke společné uzemňovací soustavě bude také připojena hlavní ochranná přípojnice HOP v RH.Všechny kovové části a konstrukce na střeše je nutné připojit ke svodovému vodiči. Provedení hromosvodu a uzemnění musí být v souladu s ČSN EN a ČSN Pospojování a)-hlavní b)-doplňující Hlavní pospojování V 1.NP na fasádě v bytového domu ve výši 300mm nad upraveným terénem bude umístěna hlavní ochranná přípojnice HP (typová EPS1-95,Elektro Bečov v krabici KO 125E na kterou se připojí: - přípojnice ochranných vodičů rozvodné soustavy - vodiče, kterým se přizemňuje bod rozdělení při změně rozvodné soustavy TN-C na TN C-S - systém ústředního vytápění - vodivé vodovodní potrubí - vodivé části odpadního potrubí(kanalizace) - vodivé části rozvodu plynů - vodivé části konstrukce budovy, přístupné dotyku - vodivé části vzduchotechniky - zemnič Obecně musí mít vodiče hlavního pospojování alespoň polovinu největšího průřezu použitého ochranného vodiče instalace, avšak nejmenší průřez je 6 mm 2. Průřez však nemusí být větší než 25 mm 2 (platí pro Cu vodiče). Doplňující pospojování Slouží jako stupňování základní ochrany (samočinným odpojením od zdroje) na ochranu zvýšenou.v koupelnách a umývárnách se provede doplňující pospojování všech kovových předmětů a zařízení ve smyslu čl ČSN použitím vodiče CY 4mm 2 žl./zel. uloženým pod omítkou. OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU: Bude provedena ve smyslu ČSN ,samočinným odpojení od zdroje čl.413.1, zvýšená proudovým chráničem a pospojováním. VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Práce uvedené v tomto projektu a provoz navrženého el. zařízení nemají negativní vliv na životní prostředí a nevyžadují žádná další opatření. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE: Práce na el. zařízení musí být prováděny pracovníky s potřebnou kvalifikací.pracovníci musí být prokazatelně přezkoušeni z vyhlášky č.50/78sb. Před uvedením do provozu musí dodavatel elektromontážních prací provést výchozí revizi elektro a provozovateli předat výchozí revizní zprávu. Bez výchozí revize nelze elektrické zařízení provozovat. Pravidelné revize zabezpečuje provozovatel ve lhůtách stanovených ČSN Celá elektroinstalace musí být provedena v souladu se všemi platnými předpisy a normami ČSN. Výrobky které jsou navrženy v projektové dokumentaci musí vyhovovat zákonu č.22/97 Sb.o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům (nařízením vlády). Vypracování revizní zprávy,zpracování dokumentace skutečného provedení a poučení uživatele o správném a bezpečném používání elektrické instalace laiky ve smyslu ČES k ČSN zabezpečí dodavatel elektromontážních prací. 18

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 1386/12/S 277 Vyřizuje: Ing. Marie Hanáková ve Ždánicích 4.6.2012 tel.: 518 633617 ESTREMA RISORSA s.r.o., Mezírka 775/1, 602 00 Brno

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3.NP BUDOVY A4 AMBULANCE A LABORATOŘ CKTCH JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

standardy vybavení Hydroizolace - PVC FOLIE -STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE

standardy vybavení Hydroizolace - PVC FOLIE -STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE standardy vybavení Konstrukční systém - ZALOŽENÍ OBJEKTU DLE INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU DESKA+ PILOTY - PODZEMNÍ STAVBA ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE - NADZEMNÍ STAVBA CIHELNÝ

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a

UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a Údaje o území Město Unhošť má výhodnou polohu 12 km od západního okraje Prahy. Na Bílou Horu se dostanete autem za 10 minut,

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ

Více

Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA

Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Přípojná

Více

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Druh zděná novostavba rodinného domu Velikost 5+1 Praha cca 10km Soc. zařízení ano Zdi štuk Obec Kostelec nad Labem Nadzemní podl. 2 Parkování

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R INVESTOR TJ Sokol Jablůnka, Jablůnka č.p.187 756 23 Jablůnka I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R T Ě L O C V I Č N A T J S P A R T A K J A B L Ů N K A R E K O N S T R U K C E T Ě L O C V I Č N Y ZPRACOVATEL

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista:

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Vychodilova 3077/20, 616 00 BrnoŽabovřesky parc.č.:5423/2, 5477/11, 5423/3, 5423/4 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Statutární město Brno

Více

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ BYTOVÝCH DOMŮ STAVBY 150 B.J. KARLOVY VARY - DRAHOVICE I. STANDARD VYBAVENÍ DŮM A A ) SPOLEČNÉ PROSTORY : SPOLEČNÉ GARÁŽE - 8 stání v 1.NP, nevytápěné s přirozeným větráním

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více