NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT"

Transkript

1 NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání CZ.1.07/1.5.00/ NÁZEV A ČÍSLO MATERIÁLU: VY_52_INOVACE_05.25 VYTVOŘENO: Březen 2014 AUTOR: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: SADA: NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU: Bc. Josef Konop, Josef Johánek Odborný výcvik Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Strojní mechanik OV pro ročníky T4-1 Obsluha CNC soustruhu popis ovládacího panelu a obrazovky 1

2 ANOTACE: Prezentace slouží žákům k seznámení se s významem a využitím CNC strojů ve strojírenské výrobě. Seznámí se s výhodami a nevýhodami CNC strojů, postupně se budou učit funkce jednotlivých tlačítek na ovládacím panelu stroje a popisem jednotlivých oken obrazovky. OČEKÁVANÝ VÝSTUP: Žáci se naučí správnému chování na pracovišti NC a CNC strojů. Naučí se používat jednotlivá tlačítka pro ovládání, seřizování a údržbu CNC soustruhu. Žáci musí chápat význam a funkci každého tlačítka ovládacího panelu tak, aby nedocházelo při obsluze k nepředvídatelným a nekontrolovatelným pohybům stroje. Dodržovat BP u CNC strojů. ROČNÍK: DRUH UČEBNÍHO MATERIÁLU: Prezentace STUPEŇ A TYP VZDĚLÁVÁNÍ: POMŮCKY: CÍL INOVACE: METODICKÉ POKYNY: Středoškolské vzdělávání Servisní manuál k CNC soustruhu, výukové podklady s popisem všech tlačítek Výklad učiva a seznámení se s významem všech tlačítek ovládacího panelu stroje a s popisem obrazovky, zásady BP u CNC strojů Část prezentace je zaměřena na opakování 2

3 Výchovný cíl: vést žáky k přesnému a pečlivému provádění jednotlivých pracovních úkonů a vlastní odpovědnosti za vykonanou práci, pořádku na pracovišti k šetření NC a CNC strojů, nářadí a upínacích nástrojů při práci chápat rozdíl práce na klasickém stroji a CNC stroji vést žáky k opatrnosti při upínání a obrábění materiálu na CNC strojích vést žáky k dodržování bezpečnosti práce Výukový cíl: seznámit žáky s významem soustružení na CNC strojích seznámit žáky s používanými nástroji na CNC soustruhu seznámit žáky s popisem NC obrazovky seznámit žáky s ovládacím panelem seznámit žáky s významem jednotlivých tlačítek Naučit: žáky správnému chování v prostoru a kolem CNC soustruhu žáky chápat, co je to souřadný systém CNC soustruhu žáky správně formulovat význam jednotlivých tlačítek žáky správně se orientovat v jednotlivých oknech obrazovky žáky přepínat jednotlivá okna obrazovky dodržovat bezpečnost a hygienu práce 3

4 Učební pomůcky: prospekty s různými NC a CNC stroji servisní manuál výukového CNC soustruhu katalogy s nástroji, nářadím a upínači pro CNC stroje video s obráběním na CNC soustruhu Obsah instruktáže: význam soustružení na CNC soustruhu popis NC obrazovky popis ovládacího panelu stroje přepínání do jednotlivých oken NC obrazovky význam základních tlačítek ovládacího panelu bezpečnost práce kontrolní otázky 4

5 Význam soustružení s CNC soustruhem: trvalý rozvoj ve všech výrobních odvětvích a tedy i ve strojírenství je automatizace výrobního procesu automatizace podstatnou měrou přispívá ke zvýšení produktivity práce a současně ke snižování výrobních nákladů tyto stroje se mohou velmi rychle přizpůsobit výrobě jiného druhu strojních součástí pracují v automatickém pracovním cyklu s převážně číslicovým řízením CNC stroje se uplatňují ve všech oblastech strojírenské výroby (obráběcí, tvářecí, montážní, měřicí, atd.) tyto stroje umožňují výrobu i velmi složitých součástí, které na konvenčních strojích nebylo možné vyrobit u konvenčních strojů obsluha realizuje celou výrobu součástí od upnutí obrobku, až po závěrečnou operaci. konvenčními stroji se nazývají stroje, které se používají pro klasické obrábění a jsou předchůdci NC a CNC strojů (soustruhy, frézky, brusky, stojní pily apod.) v případě NC a CNC strojů se výroba součástí řadí na přípravu a samotný proces obrábění CNC stroje postupně začaly nahrazovat jednoúčelové automaty a konvenční stroje, které jsou dnes vhodné pro kusovou a malosériovou výrobu i nadále samozřejmostí zůstává, že bez základních znalostí klasické technologie obrábění, správné volby řezných podmínek a vhodných nástrojů, nelze dosáhnout požadovaných výsledků 5

6 Uplatnění číslicového řízení v oblastech strojírenské výroby: obráběcí stroje tvářecí stroje měřící a rýsovací stroje roboty a manipulační technika mimo tyto oblasti je číslicové řízení rozšířeno i na vypalovací stroje, stroje pro svařování, nýtování, montážní stroje, stroje pro kontrolu vad materiálu, atd. Rozdělení číslicově řízených obráběcích strojů: jednoprofesní (pro jeden druh operace) - např. soustružení, frézování, vrtání do této skupiny patří číslicově řízené soustruhy, frézky, vrtačky, vyvrtávačky atd. víceprofesní - pro více druhů operací na obrobku při jednom upnutí obráběcí centra: obráběcí centra pro výrobu rotačních obrobků hřídelových nebo přírubových obráběcí centra pro výrobu skříňovitých obrobků obráběcí centra umožňující výrobu rotačních i nerotačních součástí 6

7 Výhody a nevýhody NC a CNC strojů: Hlavní výhody: hospodárnější a produktivnější výroba snadná změna programů (snazší přechod na jiný výrobek) snižování neproduktivních vedlejších časů zvýšení kvality výrobků, snížení zmetkovitosti a zvýšení bezpečnosti výroby snížení nákladů na následnou kontrolu archivace programů vede ke zkrácení doby přípravy pro již dříve vyrobenou součást možnost výroby složitějších tvarů součástí rychlejší zavádění nových technologií a strojů do výroby snížení nároků na upínání součástí při výrobě Hlavní nevýhody: vyšší pořizovací ceny náročnost na servis strojů nutnost kvalifikovaných programátorů pro sestavování NC programů vyšší náklady na vybavení stroje nástroji a upínacími prvky 7

8 Souřadný systém soustruhu: při opracování obrobku na soustruhu se vychází z pravoúhlého souřadného systému ten se skládá ze tří souřadných os X, Y a Z rovnoběžných s osami stroje souřadná osa Y nemusí být nutně definována osa vřetena Z, která může být otočena o libovolný úhel, je vlastní osou otáčení a označuje se C podle pravidla pravé ruky směřuje kladná osa X ve směru palce, osa Y v kladném směru ukazováčku a osa Z v kladném směru ohnutého prostředníku natočení kolem os X, Y, Z označujeme adresami A, B, C, kde se kladný smysl natočení řídí podle pravidla pravotočivého šroubu poloha souřadného systému a nulového bodu stroje jsou závislé na typu stroje 8

9 M nulový bod stroje bod, který je specifický pro stroj a slouží jako referenční bod stroje, se nazývá nulový bod stroje. Je definován výrobcem a nelze ho měnit, je k němu vztažen souřadný systém stroje, bývá umístěn v místě čela vřetene. W nulový bod obrobku dále jen (NBO), je to bod, ke kterému je vztažen program. Jeho poloha může být libovolná, zpravidla je definován na čele obrobku, protože je k němu ve výkresu vztaženo nejvíce kót. Nastavený souřadný systém obrobku je možno změnit posunutím jeho počátku (změna souřadného systému obrobku) R referenční bod najíždí se na něj za účelem vynulování měřicího systému, řídící systém tak nalezne svůj počáteční bod pro měření úseků dráhy E = F vztažné body nástrojů a držáků nástrojů jsou důležité pro seřizování strojů s revolverovými zásobníky s předem stanovenými nástroji. Měří se pomocí automatické sondy nebo ručně naškrábnutím obrobku 9

10 Obrazovka CNC soustruhu: 1 Aktivní režim obsluhy/systémová oblast a podrežim obsluhy 2 Řádek alarmů a hlášení 3 Název programu 4 Adresář programu 5 Stav kanálu a ovlivňování programu 6 Stavová hlášení kanálu 7 Zobrazování poloh os 8 Informace o - aktivním nástroji T, momentálním posuvu F, aktivním vřetenu (S1 = hlavní vřeteno, S2 = nástrojové vřeteno, S3 = protivřeteno) 10

11 Obrazovka CNC soustruhu: 9 Zobrazování aktivních posunutí počátku a otáčení 10 Pracovní okno 11 Dialogový řádek pro doplňková vysvětlení 12 Vodorovný pruh programových tlačítek (hlavní lišta) 13 Svislý pruh programových tlačítek (pomocná lišta) 14 Programová tlačítka 15 Tlačítka obrazovky (přepínání hlavní vodorovné a pomocné svislé lišty) 11

12 Ovládací panel soustruhu: 1 Nouzový vypínač (při kolizi nebo nouzové situaci) - všechny pohony zastaveny 2 Reset přerušení zpracovávání aktuálního programu (ŘS NC zůstane synchronizován se strojem, bude se nacházet v základní poloze a připraven pro spuštění nového programu vymazání alarmu 3 Jog aktivace manuálního režimu stroje 4 MDA aktivace režimu MDA 3 5 Auto aktivace automatického režimu stroje 6 Single Block zpracování programu blok po bloku 7 Repos zpětné polohování, opětovné najíždění na konturu 8 Ref Point najíždění na referenční bod Ruční režim ruční volba os a velikost inkrementu posuvu 10 Přerušení pohybu osy pohyb osy se zastaví 2 11 Cycle Stop zastavení zpracovávání programu 5 12 Cycle Start spuštění zpracovávání programu

13 Význam základních tlačítek ovládacího panelu: 1 Obrazovka CNC soustruhu 2 Tlačítka obrazovky 3 Vodorovná soft-klávesová lišta (hlavní) 4 Svislá soft-klávesová lišta (pomocná) 5 Alfanumerická klávesnice 6 Řídící klávesnice pro zápis dat 7 Kurzor pohybu 8 Ovládací prvky řídícího panelu stroje 9 Tlačítko zapnutí pohonů 10 Nouzový vypínač 11 Inkrementální kolečko pro pohyb v ručním režimu stroje 12 Override kolečko posuvu (zvýšení nebo snížení rychlosti naprogramovaného pracovního posuvu nebo rychloposuvu) 13 Tlačítka pro obsluhu a údržbu stroje 14 Tlačítka pro ruční ovládání stroje 15 Servisní klíček 16 Ovládací tlačítko pro pohyb koníka 17 Cycle Start spuštění stroje 18 Tlačítko pro pohyb dopravníku třísek 19 Tlačítko brzdy vřetene 20 Tlačítko pro odblokování dveří 13

14 Tlačítka ovládacího panelu: 1 Alarm Cancel zrušení alarmu 2 Help přepínání mezi plánem pracovního postupu a programovací grafikou (nápověda) 3 Page Up a Page Down listování o stránku nahoru nebo dolů 4 Cursor přesouvání mezi různými políčky a řádky 5 Select přepínání specifikovaných možností (stejné jako Alternativa ) 6 End přesouvání kurzoru na poslední vstupní políčko v masce s parametry 7 Backspace vymazání hodnoty ve vstupním poli 8 Shift pro zápis znaků nacházejících se v horní části tlačítek, která mají dvojí popis 9 Del vymazání hodnoty v poli parametru 10 Insert aktivování režimu vkládání nebo funkce kalkulačky 11 Input dokončení zápisu hodnoty do vstupního pole 12 Program rychlí vstup do posledního otevřeného programu 13 Program Manager otevření složky všech uložených programů 14 [M] Machine návrat zpět do základní obrazovky stroje, ze všech oken stroje 14

15 Tlačítka na ovládacím panelu: 1 Tlačítko pro ruční zapnutí chladicí kapaliny 2 Čítač obrobků 3 Měření výrobního času výrobku 4 Tlačítko pro ruční vypnutí chladicí kapaliny 5 Spindle Dec. snížení naprogramovaných otáček 6 Tlačítko pro vyvolání označení pozic revolverové hlavy 7 Tlačítko pro ruční zapnutí dopravníku třísek 8 100% otáček opětovné nastavení naprogram. otáček 9 Tlačítko pro způsob upínání vřetene (vnější, vnitřní upnutí) 10 Tlačítko pro otevření parametrů koníka 11 Tlačítko pro ruční vypnutí dopravníku třísek 12 Spindle Inc. zvýšení naprogramovaných otáček 13 Tlačítko pro roztočení vřetene doleva 14 Tlačítko pro roztočení vřetene doprava 15 Tlačítko pro zastavení vřetene 16 Tlačítko pro směr posuvu nahoru 17 Tlačítko rychloposuvu 18 Tlačítko pro otevření hlavního menu hlavní lišty 15

16 Kontrolní otázky: 1. Popište jaký je hlavní význam soustružení s CNC stroji? 2. Ve které oblasti strojírenské výroby se uplatňuje číslicové řízení? 3. Jaké jsou výhody a nevýhody CNC strojů? 4. Popište souřadný systém CNC soustruhu! 5. Pojmenujte zkratky M, W, R a E-F v souřadném systému stroje. 6. Napište alespoň pět hlavních tlačítek nebo částí z hlavního ovládacího panelu! 7. Popište význam tlačítek [M] Machine; Menu Selec; Reset; Program Manager; Program, Jog, Cycle Start; Override kolečko; Inkrementální kolečko a Tlačítko pohonů! 8. Vysvětlete, k čemu se používá nouzový vypínač u CNC strojů? 16

17 Použité zdroje foto a obrázky: Snímek 3 - Snímek 4 - ŠTULPA, M., CNC obráběcí stroje. Praha: BEN - technická literatura, ISBN Snímek 8 a 9 - ŠTULPA, M., CNC obráběcí stroje. Praha: BEN - technická literatura, ISBN Snímek Ostatní snímky - použité vlastní fotografie Použité zdroje: VÁVRA, P., LEINVEBER, J. Strojnické tabulky. Praha: SNTL, SIEMENS AG, Obsluha programování, Sinumerik. Erlangen: Siemens AG, 2003, DE. 6FC5298-6AD50-0TP2. HOFFMANN QUALITÄTSWERKZEUGE CZ s. r. o, Hlavní katalog. Nürnberg: Hoffmann Group, ŠTULPA, M., CNC obráběcí stroje. Praha: BEN - technická literatura, ISBN ISCAR LTD, Kompletní přehled nástrojů Iscar. Plzeň: 01/

SINUMERIK 840D sl. ShopTurn. Úvod. Seřizování stroje. Opracování obrobku. Sestavování programu v systému ShopTurn. Funkce systému ShopTurn

SINUMERIK 840D sl. ShopTurn. Úvod. Seřizování stroje. Opracování obrobku. Sestavování programu v systému ShopTurn. Funkce systému ShopTurn Úvod 1 Seřizování stroje 2 Opracování obrobku 3 SINUMERIK 840D sl ShopTurn Obsluha/programování Sestavování programu v systému ShopTurn Funkce systému ShopTurn Práce v manuálním režimu 4 5 6 Program v

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování

EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Střední průmyslová škola Jihlava EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Uživatelská příručka Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Obsah 1. Úvod...1 2. Ovládací prvky...2 2.1. Možnosti

Více

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více

Manuál obsluhy frézky HAAS SuperMinimill

Manuál obsluhy frézky HAAS SuperMinimill Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 Manuál obsluhy frézky HAAS SuperMinimill Podpůrné materiály pro výuku CAD/CAM Praha říjen 2012 Učební texty Obsluha CNC stroje SPŠ Praha 10, Na Třebešíně

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Střední průmyslová škola, Jihlava EMCO WinNC HEIDENHAIN TNC 426 frézování UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Obsah 1. ÚVOD... 1 2. OVLÁDACÍ PRVKY... 2 2.1.

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

FUNKCE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 PRO OBRÁBĚNÍ THE FUNCTION OF CONTROL SYSTEM HEIDENHAIN ITNC 530 FOR CUTTING

FUNKCE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 PRO OBRÁBĚNÍ THE FUNCTION OF CONTROL SYSTEM HEIDENHAIN ITNC 530 FOR CUTTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT OF MACHINING TECHNOLOGY FUNKCE ŘÍDICÍHO

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Střední průmyslová škola, Jihlava EMCO WinNC SINUMERIK 840D soustružení UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Obsah 1. Úvod... 1 2. Ovládací prvky... 2 2.1. Možnosti

Více

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7 Př ručka pro uživatele Česky (cs) 8/2004 Zadávac klávesnice Provozn režim Ručn ř zen Provozn režim Automatika Programovac režimy (DIN PLUS, Simulace, TURN PLUS)

Více

Dílenské programování dialogové, ISO frézka II

Dílenské programování dialogové, ISO frézka II Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: čtvrtý Zpracoval: Josef Dominik Modul: Dílenské programování

Více

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra Září 2013 Kompletně digitální Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN standard v každodenním použití u frézek,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Kurz v programování CNC obráběcích strojů v jazyku Heidenhain itnc 530

MASARYKOVA UNIVERZITA. Kurz v programování CNC obráběcích strojů v jazyku Heidenhain itnc 530 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Kurz v programování CNC obráběcích strojů v jazyku Heidenhain itnc 530 Bakalářská práce Jiří Ulman 2015 Čestné prohlášení

Více

CNC PILOT 4290. NC-Software 340 460-xx. Př ručka pro uživatele

CNC PILOT 4290. NC-Software 340 460-xx. Př ručka pro uživatele CNC PILOT 4290 NC-Software 340 460-xx Př ručka pro uživatele Český (cs) 8/2001 CNC PILOT 4290, software a funkce Tato př ručka popisuje funkce, které jsou k dispozici v CNC PILOT 4290 s č slem softwaru

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Operátor CNC strojů Autorský tým: Bc. Stanislav Bugáň Ing. Radovan Ondruš Ing. Miroslav Václavík Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Funkce systému TNC 640. Porovnání s itnc 530

Funkce systému TNC 640. Porovnání s itnc 530 Funkce systému TNC 640 Porovnání s itnc 530 Prosinec 2014 Přednosti systému TNC 640 Nová 3D simulační grafika Zaměření na prai a orientace na uživatele Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN

Více

Příprava uživatelského prostředí pro NX CAM. Bc. Tomáš Januška

Příprava uživatelského prostředí pro NX CAM. Bc. Tomáš Januška Příprava uživatelského prostředí pro NX CAM Bc. Tomáš Januška Diplomová práce 2012 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění

Více

ODBORNÝ VÝCVIK PROGRAMOVÁNÍ V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 JOSEF VITISKA ALEŠ JANÁK

ODBORNÝ VÝCVIK PROGRAMOVÁNÍ V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 JOSEF VITISKA ALEŠ JANÁK Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ODBORNÝ VÝCVIK PROGRAMOVÁNÍ V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 JOSEF VITISKA ALEŠ JANÁK Vytvořeno v rámci projektu: Implementace

Více

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ Návody do cvičení předmětu CAD/CAM systémy v obrábění Marek Sadílek Ostrava 2010 2011

Více

Moderní konstrukční řešení CNC strojů

Moderní konstrukční řešení CNC strojů Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: třetí Zpracoval: Ing. Petra Janíčková Modul: Moderní konstrukční

Více

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s.

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Sezimovo Ústí, 2013 ii Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Září 2014 Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Řídicí systémy HEIDENHAIN jsou známé svým celkovým výkonem a rozsáhlým vybavením. Navíc mohou být optimálně

Více

Příručka uživatele Programování cyklů. itnc 530. NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05

Příručka uživatele Programování cyklů. itnc 530. NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05 Příručka uživatele Programování cyklů itnc 530 NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05 Česky (cs) 2/2009 O této příručce Dále najdete seznam symbolů, které se v této příručce

Více

MOŽNOSTI VÝROBY ZÁVITŮ V MALÉ STROJÍRENSKÉ FIRMĚ

MOŽNOSTI VÝROBY ZÁVITŮ V MALÉ STROJÍRENSKÉ FIRMĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY MOŽNOSTI

Více

EdgeCAM. základy programování CNC obrábìcích strojù a sbírka øešených pøíkladù. Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì

EdgeCAM. základy programování CNC obrábìcích strojù a sbírka øešených pøíkladù. Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Trutnov, Školní 101 tel. 499 813 071, fax 499 814 729, E-mail skola@spssoutu.cz, http : //www.spssoutu.cz EdgeCAM základy programování CNC obrábìcích

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B2341 Strojírenství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Akademický rok 2011/2012 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B 2341 Strojírenství

Více

Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320. NC-software 340 551-01

Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320. NC-software 340 551-01 Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320 NC-software 340 551-01 Česky (cs) 3/2006 Ovládac prvky zobrazovac jednotky Volba rozdělen obrazovky Přep nán obrazovky mezi strojn m a programovac m

Více

Režim AUT, automatické obrábění dle předem připraveného partprogramu. Ruční režimy, všeobecný symbol pro režimy MAN,JOG,REF,TOČ,POT.

Režim AUT, automatické obrábění dle předem připraveného partprogramu. Ruční režimy, všeobecný symbol pro režimy MAN,JOG,REF,TOČ,POT. 6. OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU Ovládání systému je jednoduché a základní manipulace zvládne obsluha po krátkém zaškolení, zvláště pokud již na nějakém NC nebo CNC systému pracovala. Až na jednu výjimku (režim CANUL)

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více