Přehled nabídek Cabri Geometrie II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled nabídek Cabri Geometrie II"

Transkript

1 Přehled nabídek Cabri Geometrie II

2 Zpracovali: Antonín Vrba, Ondřej Suchý 1999, 2004

3 Soubor Nový obrázek připraví čistou nákresnu. Případný předchozí obrázek odloží do paměti a lze ho pak vyhledat a aktivovat Okno. Otevřít vyvolá okno, umožňující načíst následující typy souborů: - obrázky ve formátu Cabri II (FIG, TXT) - makrokonstrukce ve formátu Cabri II (MAC) Makrokonstrukce - soubory vytvořené na grafickém kalkulátoru TI-92 (92A) - nastavení parametrů programu (INI) Nastavit / Nastavit prostředí - upravené nabídky nástrojů (MEN) Nastavit / Upravit nabídky nástrojů - jazykové prostředí programu (CGL) Nastavit / Jazyk Spolu s obrázkem se načtou i makrokonstrukce, které byly při jeho tvorbě použity. Najdeme je pak v nabídce C3. Zavřít obrázek odstraní z paměti a z aktivního okna aktuální obrázek, zavře otevřený soubor a nabídne jeho uložení. Uložit uloží aktuální obrázek do aktuálního adresáře pod aktuálním názvem. Uložit jako uloží aktuální obrázek jako soubor pod zvoleným názvem do zvoleného adresáře. Spolu s obrázkem se uloží i makrokonstrukce, které byly při jeho tvorbě použity. Pro uložení obrázku nabízí program i standardní příponu TXT. Tato možnost nemá pro běžného uživatele praktický význam. Obrázek lze uložit i ve formátu pro DOS-ovskou variantu programu, která už není aktuální. 3 Soubor

4 Původní obrázek zruší provedené změny a znovu obrázek načte v původním tvaru, než byl na obrazovce (tj. v paměti) změněn. Umístit obrazovku zobrazí celou nákresnu (1 m 1 m) s vyznačením výřezu (16 cm 9,5 cm), který je právě zobrazen na obrazovce. Umožňuje změnit umístění výřezu, táhneme-li za něj se stisknutým tlačítkem myši. Úpravy pozice obrazovky lze dosáhnout též v normálním režimu pomocí jezdců na pravém a dolním okraji obrazovky. Nákresnu lze uchopit a posouvat myší při stisknutém tlačítku myši spolu se stisknutou klávesou CTRL. Měřítko zobrazení nelze měnit. Nastavit stránku zobrazí standardní okno Windows pro nastavení některých parametrů pro tisk. Tisk zobrazí standardní okno Windows pro nastavení parametrů tisku. Specifickou funkcí je v něm pouze ovládání tisknutého výřezu nákresny. Z tohoto okna také startujeme tisk. 4 Soubor

5 Obrázky vytvořené v Cabri lze také přes schránku exportovat do jiných programů (grafických a textových editorů) a tisknout je odtamtud. Upravit / Vyjmout, Upravit / Kopírovat. Konec ukončí činnost programu a předtím nabídne k uložení postupně všechny změněné obrázky. 5 Soubor

6 Upravit Zpět obnoví situaci před naposledy provedenou akcí. Nejčastěji se používá ke zrušení chybného kroku. Tato funkce umožňuje pouze jeden krok zpět, její bezprostřední opakování vede jen ke zrušení zpětného kroku (Znovu). Hlubší návrat umožňuje Upravit / Krokovat konstrukci. Tuto funkci lze vypnout Nastavit / Nastavit prostředí / Systémové volby. Zrychluje se tak manipulace s komplikovanými obrázky a zmenšují se nároky na paměť. Kopírovat a Vyjmout zkopírují do schránky označené objekty z nákresny. Liší se jen tím, že první z nich objekty v nákresně ponechá, zatímco druhá je vymaže. Ve schránce jsou objekty uloženy jako obrázek ve formátu Cabri II a v bitmapovém grafickém formátu nebo ve vektorovém grafickém formátu EMF (Enhanced MetaFile) Nastavit / Nastavit prostředí / Systémové volby. Ze schránky lze informace exportovat Upravit / Vložit do obrázků Cabri II nebo do jiných kompatibilních programů, zejména grafických, textových a tabulkových editorů. Obsah schránky zůstává nezměněn až do příštího naplnění, kdy se přepíše. Označíme-li v nákresně kopírované (vyjímané) objekty orámováním A / Ukazovátko, do schránky se ve formátu Cabri II přenesou jen ty objekty, které jsou v rámečku kompletně obsaženy, zatímco v grafických formátech se přenesou i zarámované části objektů, které jsou v rámečku jen částečně. Vložit vloží do aktuálního obrázku objekty uložené do schránky programem Cabri II Upravit / Vyjmout, Kopírovat. Při aktivním editoru textů E1 / Texty lze do otevřeného textového pole vkládat i texty některých formátů vytvořené a uložené do schránky v jiných programech. Pokud jsme do schránky nezkopírovali všechny navzájem související objekty (včetně skrytých objektů E2 / Zobrazit/Skrýt, Upravit / Označit vše), poruší se u vložených objektů vzájemné vazby. Vložení obsahu schránky do téhož obrázku lze opakovat, vytvářejí se tak další kopie vkládaných objektů. Další akce s originálem i každou z kopií lze provádět nezávisle. Tabulky lze vkládat jen do otevřeného textového pole při aktivním editoru textů. Tabulka se přenese vždy pouze jako text, nelze tedy do vložené tabulky přidávat další řádky. 6 Upravit

7 Přes schránku lze způsobem obvyklým z textových editorů vzájemně editovat také texty, čísla, názvy a obsah okénka kalkulátoru na nákresně (v některých případech jen pomocí klávesových zkratek CTRL+X, CTRL+C, CTRL+V). Smazat vymaže z obrazovky (z paměti) všechny označené objekty spolu s objekty na nich závislými. Vymazané objekty lze obnovit pouze bezprostředně po smazání Upravit / Zpět. Označit vše označí všechny objekty v nákresně včetně skrytých objektů. Krokovat konstrukci umožňuje reprodukovat vznik aktuálního obrázku objekt po objektu. na počátek předcházející následující na konec objekt objekt Klepneme-li při tom na tlačítko OK, ukončíme reprodukci a můžeme z tohoto stadia pak pokračovat v konstrukci jiným způsobem, než v původním obrázku. Použité makrokonstrukce se reprodukují jako jeden krok konstrukce. Skryté objekty se reprodukují, jen když bylo Krokování konstrukce spuštěno při aktivní funkci E2 / Zobrazit/Skrýt. Překreslit znovu vykreslí všechny řádně definované objekty na nákresně. Nepřekreslí se zejména stopy objektů E1 / Stopa ano/ne, čehož lze využít k jejich smazání. 7 Upravit

8 Nastavit Zobrazit panel grafiky zobrazí ovládací prvky grafických atributů na levém okraji obrazovky a umožní je aplikovat na označené objekty na nákresně. E2 / Barva čáry, Tloušťka čáry, Typ čáry, Typ značky. Panel lze skrýt alternativním příkazem Skrýt panel grafiky. Nastavit prostředí zpřístupní šest karet umožňujících měnit parametry programu. Jejich dolní část se shoduje. Nastavení od dodavatele je nastavení, které program měl bezprostředně po instalaci, ještě před doporučeným počeštěním programu. Nastavení, které na těchto kartách upraví uživatel, funguje jen do ukončení programu. Volbou Uložit pro příští spuštění lze však aktuální nastavení uložit do inicializačního souboru WCABRI2.INI, takže podle něho bude program nadále nastavován, dokud tento soubor opět nezměníme. Volbou Uložit do souboru dostaneme možnost zachovat aktuální nastavení v jiném souboru se standardní příponou INI. Ten pak lze kdykoliv načíst Soubor / Otevřít a aktualizovat tak uložené nastavení. Dále tu určujeme, zda se právě provedená změna bude týkat všech později vznikajících objektů (nové objekty) nebo jen objektů právě označených (označené objekty). Některé změny nastavení se projeví až v novém obrázku Soubor / Nový obrázek. 8 Nastavit

9 Zaokrouhlování a jednotky Zde nastavujeme počet míst za desetinnou čárkou a jednotky u veličin zobrazovaných na nákresně, včetně zobrazování výsledků vypočtených na kalkulátoru. Bez ohledu na nastavené zaokrouhlování program interně počítá s veličinami s maximální možnou strojovou přesností. Počet desetinných míst označené veličiny na nákresně lze měnit klávesami + a. Jednotky označené veličiny na nákresně lze měnit klávesovou kombinací CTRL+U. 9 Nastavit

10 Souřadnice a rovnice Zde nastavujeme tvar rovnic a typ souřadného systému E2 / Zobrazit osy. D2 / Souřadnice a rovnice, Druhý tvar rovnice mohou mít jen kuželosečky s osami rovnoběžnými s osami souřadnic. V polárních souřadnicích mají rovnice jen jeden tvar. Tvar označené rovnice na nákresně lze měnit klávesou TAB. 10 Nastavit

11 Množiny Zde nastavujeme počet vykreslovaných poloh objektu vytvářejícího množinu C1 / Množina, mají-li se spojovat sousední vykreslené body množiny bodů a mají-li se vykreslovat přímky množiny přímek nebo jen jejich obálka. Počet vykreslených objektů určuje kvalitu výsledku, se zvětšujícím počtem se však zpomaluje jeho vykreslování a překreslování při pohybu objektů, rostou také nároky na paměť. 11 Nastavit

12 Vzhled objektů Zde nastavený styl mají objekty vytvářené na nákresně při svém zrodu. V horním okénku nastavujeme u grafických objektů barvu, druh značky nebo čáry. Okénko pod ním umožňuje nastavit typ a barvu písma u textových objektů. Volíme zde z písem, které máme instalovány ve Windows. Musíme přitom pečlivě rozlišovat české a anglické varianty. Tak např. pro texty by mělo být nastaveno písmo s českou diakritikou, zatímco pro rovnice nebo obsahy nikoliv - pak by se nám chybně zobrazoval kvadratický exponent. Jako SYSTEM je označeno písmo nainstalované ve Windows jako tzv. systémový font. Ve standardních instalacích českých Windows má pouze český skript. Písmo některých nápisů, např. na těchto nastavovacích kartách, není dostupné a pak záleží na konfiguraci Windows, jak se v nich zobrazují české znaky. Možné poruchy nastávají na málo frekventovaných místech a žáci se s nimi prakticky nesetkají. Písmo v označených objektech na nákresně lze změnit Nastavit / Písmo. 12 Nastavit

13 Systémové volby Zde nastavujeme další dvě písma, kterými se vypisují položky v nabídkách a hlášení u kurzoru. Zaškrtneme-li okénko pouze systémové barvy, zamezíme změně barev v Cabri, kterou by mohla způsobit volba barev v jiné aplikaci, kterou aktivujeme střídavě s Cabri. (Změna se využívá se jen k velmi speciálním účelům.) Okénko pouze bitmapovou kopii ovlivňuje, zda se do schránky kopírují obrázky jen v bitmapovém nebo i ve vektorovém formátu Upravit / Vyjmout, Kopírovat. Vypnutím funkce Zpět Upravit / Zpět, zrychlíme na méně výkonných počítačích manipulaci se složitými obrázky, neboť se přestane v paměti uchovávat jejich předcházející stav. Nastavení dosahu kurzoru ovlivňuje maximální vzdálenost kurzoru od objektu, při které na něj ještě reaguje. 13 Nastavit

14 Ostatní volby Okénko vytvářet body na objektech ovlivňuje, zda se k umístění bodu nabízejí objekty a jejich průsečíky nacházející se na nákresně v blízkosti kurzoru Nastavit / Nastavit prostředí / Systémové volby, nebo zda je k umístění bodu na objekt (do průsečíku) nutno použít k tomu určený příkaz B1 / Bod na objektu, Průsečíky. Okénko zobrazovat nevlastní objekty ovlivňuje zobrazování nekonečných hodnot výpočtů a veličin (INF), limitních a singulárních forem a poloh geometrických objektů. 14 Nastavit

15 Upravit nabídky nástrojů vyvolá okno ke vložení (nepovinného) hesla. Přes toto okno lze pak otevírat nabídky A - E2, myší přetahovat jednotlivé položky mezi nabídkami, odkládat je do koše na pravém konci pruhu (stačí je upustit na nákresnu) a tak je odstranit, nebo z nich vytvářet nové nabídky ve volné části pruhu. Nová konfigurace nabídek funguje jen do ukončení programu. Volbou Uložit do souboru dostaneme možnost ji zachovat v souboru se standardní příponou MEN. Ten lze kdykoliv načíst Soubor / Otevřít a přejít tak k uložené konfiguraci. Volbou Nastavení od dodavatele obnovíme původní nabídky. Vzdálenosti mezi umístěním knoflíků těchto nabídek lze měnit tak, že kurzor umístíme na knoflík, přidržíme tlačítko myši a stiskneme mezerník na klávesnici. Podobně lze měnit velikosti mezer mezi jednotlivými položkami v nabídkách. Jazyk umožňuje změnit jazykové prostředí programu načtením příslušného souboru CGL. Po změně jazyka se program zeptá (v novém jazyce), zda si uživatel přeje spustit příště program již v této jazykové verzi, tj. má-li se změnit konfigurační soubor programu. Písmo umožňuje změnit typ a barvu písma u označených objektů na nákresně. Na výběr se při tom nabídnou písma instalovaná ve Windows. Nastavit / Nastavit prostředí / Vzhled objektů 15 Nastavit

16 Okno Kaskáda, Dlaždice vodorovně a Dlaždice svisle slouží k uspořádání prezentace všech otevřených obrázků, jejichž seznam uzavírá nabídku. K aktivaci lze vybrat obrázek buď z grafické prezentace nebo ze seznamu jejich názvů. Zavřít vše hromadně uzavře všechny obrázky a změněné obrázky postupně nabídne k uložení. Nápověda Nápověda ano/ne zobrazí nebo skryje nápovědu k jednotlivým funkcím programu z nabídek A - E2 v dolní části obrazovky. O programu Cabri II zobrazí následující informace: 16 Okno Nápověda

17 A B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 E1 E2 E2-Vzhled objektů, osy E1-Texty, čísla, pohyb D2-Měření, rovnice, kalkulátor D1-Testování C3-Makrokonstrukce C2-Zobrazení C1-Konstrukce B3-Kvadratické objekty B2-Lineární objekty B1-Body A-Ukazovátko A. Ukazovátko Ukazovátko Klepnutím na objekt ho označíme k další operaci. Označení více objektů umožňuje klávesa Shift nebo jejich zarámování (tahem myši). Táhnutím za volný objekt ho přemístíme. Poklepáním na text, název nebo číslo spustíme příslušný editor. Přidržením tlačítka myši na prázdném místě zvýrazníme volné body. Otáčení objektu Táhnutím za objekt jím otáčíme kolem předem označeného středu. Nebyl-li střed označen, otáčíme kolem těžiště objektu. Zvětšování objektu Táhnutím za objekt ho roztahujeme (smršťujeme) ve stejnolehlosti s předem označeným středem. Nebyl-li střed označen, je střed v těžišti. Otáčení a zvětšování Současné otáčení a roztahování (smršťování) objektu. 17 A - Ukazovátko

18 B1. Bod Bod Klepnutím vytvoříme volný bod, bod na objektu nebo v průsečíku dvou objektů. Nastavit / Nastavit prostředí / Ostatní volby Bod na objektu Klepnutím vytvoříme bod na objektu. Průsečíky Klepnutím na dva objekty vytvoříme jejich průsečíky. B2. Lineární objekty Přímka Vytvoření přímky dané bodem a směrem nebo dvěma body. Úsečka Vytvoření úsečky ze dvou krajních bodů. Polopřímka Vytvoření polopřímky dané počátečním bodem a směrem nebo bodem. Vektor Vytvoření vektoru (orientované úsečky) z počátečního a koncového bodu. Trojúhelník Vytvoření trojúhelníka ze tří vrcholů. Mnohoúhelník Vytvoření mnohoúhelníka z jeho vrcholů. Zadávání ukončíme poklepáním na posledním vrcholu nebo klepnutím na první vrchol. Pravidelný mnohoúhelník Vytvoření pravidelného mnohoúhelníka. Nejprve klepneme na jeho střed a vrchol, táhnutím po obvodu pak určíme počet stran (do 30) a konvexitu nebo hvězdicovost. 18 B1 Body B2 - Lineární objekty

19 B3. Kvadratické objekty Kružnice Vytvoření kružnice dané středem a bodem. Oblouk Vytvoření oblouku daného počátečním bodem, vnitřním bodem a koncovým bodem. Kuželosečka Vytvoření kuželosečky (elipsy, paraboly, hyperboly, přímky nebo dvojice přímek) dané pěti body. C1. Konstrukce Kolmice Vytvoření kolmice z bodu k přímce, úsečce, polopřímce, vektoru, ose nebo straně mnohoúhelníka. Rovnoběžka Vytvoření rovnoběžky bodem s přímkou, úsečkou, polopřímkou, vektorem, osou nebo stranou mnohoúhelníka. Střed úsečky Vytvoření středu úsečky, vektoru, strany mnohoúhelníka nebo dvojice bodů. Osa úsečky Vytvoření osy úsečky, vektoru, strany mnohoúhelníka nebo dvojice bodů. Osa úhlu Vytvoření osy úhlu určeného třemi body. 19 B3 Kvadratické objekty C1 - Konstrukce

20 Součet vektorů Vytvoření součtu dvou vektorů umístěného v daném bodě. Kružítko Vytvoření kružnice z poloměru daného úsečkou nebo dvojicí bodů a ze středu. Nanést délku Nanesení dané délky od daného bodu daným směrem, na vektor (od počátečního bodu), na polopřímku (od počátečního bodu), na osu (od počátku v kladném směru), na obvod mnohoúhelníka (od prvního vrcholu ve směru jeho vytvoření) nebo na kružnici (od daného bodu proti směru hodinových ručiček). Nejprve označíme číslo, pak objekt a v případě kružnice i počáteční bod. Množina Vytvoření množiny objektů definované pohybem bodu po určité dráze. Nejprve označíme objekt (bod, úsečku, vektor, přímku, polopřímku, kružnici), z jehož poloh se bude skládat vykreslená množina, pak bod, jehož pohyb bude tuto množinu generovat. Nastavit / Nastavit prostředí / Množiny Předefinovat objekt Předefinování závislostí objektu na ostatních objektech, jak vznikaly během jeho konstrukce. Klepneme na objekt a vybereme z předložené nabídky nové zařazení objektu. 20 C1 - Konstrukce

21 C2. Zobrazení Osová souměrnost Vytvoření obrazu objektu v osové souměrnosti podle dané přímky, úsečky, polopřímky, vektoru, osy nebo strany mnohoúhelníka. Středová souměrnost Vytvoření obrazu objektu ve středové souměrnosti dané středem. Posunutí Vytvoření obrazu objektu v posunutí o daný vektor. Otočení Vytvoření obrazu objektu v otočení kolem daného středu o úhel daný číselnou hodnotou. Stejnolehlost Vytvoření obrazu objektu ve stejnolehlosti dané středem a číselným koeficientem. Kruhová inverze Vytvoření obrazu bodu v kruhové inverzi dané kružnicí. 21 C2 - Zobrazení

22 C3. Makrokonstrukce Vstupní objekty Postupně klepneme na vstupní objekty provedené konstrukce. Výstupní objekty Postupně klepneme na výstupní objekty provedené konstrukce, které jsou určeny vstupními objekty. Uložit makrokonstrukci Otevření okna pro pojmenování makrokonstrukce, vložení nápovědy (nepovinné), vložení nestandardního hlášení u kurzoru na prvním výstupním objektu (nepovinné), úpravu ikony (nepovinné) a uložení makrokonstrukce. Do této nabídky se jako další položky ukládají makrokonstrukce, které jsme vytvořili. 22 C3 - Makrokonstrukce

23 D1. Testování V přímce? Zjištění, zda tři body leží v přímce. Rovnoběžně? Zjištění, zda dva lineární objekty (přímka, polopřímka, úsečka, vektor, osa, strana mnohoúhelníka) jsou rovnoběžné. Kolmo? Zjištění, zda dva lineární objekty (přímka, polopřímka, úsečka, vektor, osa, strana mnohoúhelníka) jsou kolmé. Stejně vzdálen? Zjištění, zda je bod stejně vzdálen od dvou dalších bodů. Na objektu? Zjištění, zda bod leží na daném objektu. 23 D1 - Testování

24 D2. Měření, rovnice, kalkulátor Vzdálenost a délka Změření vzdálenosti bodu od bodu, přímky, osy a kružnice, velikosti úsečky a vektoru, délky kružnice, oblouku a elipsy, obvodu mnohoúhelníka. Nastavit / Nastavit prostředí / Zaokrouhlování a jednotky Obsah Změření obsahu mnohoúhelníka, kruhu a elipsy. Nastavit / Nastavit prostředí / Zaokrouhlování a jednotky Směrnice Určení směrnice přímky, úsečky, polopřímky a vektoru. Velikost úhlu Změření velikosti úhlu daného třemi body nebo vyznačeného obloučkem. Nastavit / Nastavit prostředí / Zaokrouhlování a jednotky Souřadnice a rovnice Zjištění souřadnic bodu a rovnice přímky, kružnice a kuželosečky. Nastavit / Nastavit prostředí / Souřadnice a rovnice E2 / Zobrazit osy Výpočty Vyčíslení výrazu, který můžeme tvořit z číselných hodnot vkládaných z klávesnice nebo z nákresny (klepnutím). Výsledek lze vytáhnout na nákresnu. Poklepáním na výsledek umístěný na nákresně obnovíme výraz na displeji kalkulačky k editaci. 24 D2 Měření, rovnice, kalkulátor

25 Operace a funkce lze zadávat klepnutím na knoflíky zobrazeného kalkulátoru a lze z nich sestavovat výrazy podle obvyklých pravidel. Při tom je druhá odmocnina je obecná mocnina, např. 1,2^3,4 = 1,2 3,4 vyčíslí zadaný výraz + = arsin + = arccos + = arctan + = sqr (druhá mocnina) + = exp + = 10^ Funkce, které jsou k dispozici na knoflících, lze zadávat i z klávesnice. Z klávesnice lze zadávat ještě další funkce: floor - nejbližší celé číslo shora ceil - nejbližší celé číslo zdola round - nejbližší celé číslo max - maximum ze dvou čísel min - minimum ze dvou čísel rand - náhodné číslo z daného intervalu sinh - hyperbolický sinus cosh - hyperbolický kosinus tanh - hyperbolický tangens arcsh - hyperbolický arkussinus arcch - hyperbolický arkuskosinus arcth - hyperbolický arkustangens pi - π Enter vyčíslí zadaný výraz Kalkulátor pracuje s jednotkami a rozměry geometrických veličin. Jednotky lze vkládat i z klávesnice. Počet desetinných míst zobrazovaných ve vypočtených výsledcích nastavujeme v Nastavit / Nastavit prostředí / Zaokrouhlování a jednotky. Tabulky Tabelace hodnot umístěných na nákresně. Klepnutím vytvoříme tabulku, jejíž rozměry lze upravovat táhnutím za pravý dolní roh. Šířku sloupců lze upravit táhnutím za jejich pravý horní roh. Pak klepneme na veličiny, jejichž hodnoty budeme tabelovat ve sloupcích. Při modifikacích obrázku pak klávesou TAB ukládáme aktuální hodnoty do řádků tabulky. Řádek nebo sloupec lze vymazat klepnutím na jeho začátek a klávesou DEL. K automatické tabelaci lze využít funkce E1 / Pohyb objektu, Pohyb více objektů. 25 D2 Kalkulátor, tabulky

26 E1. Texty, čísla, pohyb Názvy Připojení názvu k bodu, přímce nebo kružnici a jeho úpravy. Texty Vložení textu z klávesnice nebo ze schránky na nákresnu a jeho úpravy. Čísla Vložení čísla z klávesnice nebo ze schránky na nákresnu a jeho úpravy. CTRL+U umožňuje doplnit jednotky. Vyznačit úhel Vyznačení úhlu daného třemi body obloučkem. Upevnit / Uvolnit Upevnění bodu. Uvolnění upevněného bodu. Stopa ano / ne Klepnutím označíme objekty, které pak při svém pohybu budou zanechávat stopu. Dalším klepnutím na označený objekt tuto jeho vlastnost zrušíme. Stopy vymažeme volbou položky Překreslit z nabídky Upravit. 26 E1 Texty, čísla, pohyb

27 Pohyb objektu Automatický pohyb objektu. Ukážeme na objekt a tahem myši natáhneme pružinu. Objekt se pak dá do pohybu opačným směrem rychlostí odpovídající délce pružiny. Objekt se pohybuje stejným způsobem, jako bychom ho táhli po nákresně. Pohyb lze zastavit klepnutím nebo ESC. Je-li v okénku A symbol stejnolehlosti, otáčení nebo obou pohybů, objekt se pohybuje a mění příslušným způsobem. Při pohybu může objekt nebo objekty na něm závislé zanechávat stopu E1 / Stopa ano/ne nebo lze měřit a tabelovat průběžné hodnoty D2 / Tabulky. Pohyb zastavíme klepnutím nebo klávesou ESC. Takto lze pohybovat i čísly, tj. měnit jejich hodnotu. Natáhneme-li pružinu nad (pod) číslo, bude se zmenšovat (zvětšovat). Rychlost změny závisí na poloze kurzoru, resp. označených řádech při posledním uzavření editoru čísel. E1 / Čísla Pohyb více objektů Pohyb více objektů současně po různých drahách podobně jako u položky Pohyb objektu. Po natažení pružin se odstartuje klávesou ENTER. E2. Vzhled objektů, osy Zobrazit / Skrýt Klepnutím na viditelný objekt ho zneviditelníme a obráceně. Neviditelné objekty se zde ukazují jako čárkované. Barva čáry Změna barvy objektů. Barva výplně Vybarvení nebo změna barvy kruhů, mnohoúhelníků, tabulek a polí s texty, čísly a rovnicemi. Odbarvení dosáhneme, jako bychom znovu vybarvovali stejnou barvou. Provedeme-li to se stisknutou klávesou ALT, změníme barvu na bílou. Viditelnost překrývajících se vybarvených ploch je dána tím, které byly později vytvořeny nebo označeny. 27 E1 Pohyb E2 Vzhled objektů

28 Tloušťka čáry Změna tloušťky čáry. Typ čáry Změna typu čáry. Typ značky Změna vyznačení objektu. Zobrazit / Skrýt osy Zobrazení os souřadnic. Skrytí os. Typ souřadné soustavy volíme v a rovnice. Nastavit / Nastavit prostředí / Souřadnice Nové osy Vytvoření další soustavy souřadnic dané počátkem, bodem na ose x a bodem na ose y. Mřížové body Zobrazení mřížových bodů do soustavy souřadnic dosáhneme klepnutím na osu. 28 E2 - Vzhled objektů, osy

29 Klávesové funkce a zkratky ESC - přepne na ukazovátko + / - zvětší / zmenší počet zobrazených cifer u označeného čísla - zvětší / zmenší počet zobrazených objektů v označené množině TAB - změní tvar označené rovnice SHIFT - umožní označit další objekty - při vytváření a ručním otáčení lineárních objektů omezí jejich směr na násobky 15 - při vytváření a ručním roztahování kružnic omezí jejich poloměry na celočíselné hodnoty (v cm) ENTER - při aktivním kalkulátoru vyčíslí zadaný výraz CTRL - umožní posouvat nákresnu tahem myši CTRL + U - umožní doplnit jednotky k editovanému nebo označenému číslu - umožní změnit jednotky u označené veličiny CTRL + N - Soubor / Nový obrázek CTRL + O - Soubor / Otevřít CTRL + W - Soubor / Zavřít obrázek CTRL + S - Soubor / Uložit DELETE - Soubor / Smazat CTRL + P - Soubor / Tisk CTRL + Q - Soubor / Konec CTRL + Z - Upravit / Zpět CTRL + X - Upravit / Vyjmout CTRL + C - Upravit / Kopírovat CTRL + V - Upravit / Vložit CTRL + A - Upravit / Označit vše CTRL + F - Upravit / Překreslit F1 - Nápověda / Nápověda ano/ne Tlačítkové funkce a zkratky Klepnutím na šedý pruh v pravé volné části lišty nástrojů přepneme na ukazovátko. Poklepáním na text, název nebo číslo aktivujeme příslušný editor. Přidržením tlačítka při ukazovátku nehybně stojícím ve volné části nákresny aktivujeme body, kterými lze pohybovat. 29 Klávesové funkce a zkratky Tlačítkové funkce a zkratky

30 Kurzory mimo nákresnu připravenost k vytvoření (sestrojení) objektu připravenost k vytvoření bodu na objektu ukazovátko identifikuje objekt po stisknutí tlačítka se vyhodnocuje, jde-li o pohyblivý objekt ukazovátko je mimo objekt nebo (se stisknutým tlačítkem) je na nepohyblivém objektu ukazovátko (se stisknutým tlačítkem) je na pohyblivém objektu, který lze táhnout je stisknuta klávesa CTRL lze táhnout celou nákresnu v těsné blízkosti několika objektů v editoru textů, názvů nebo čísel připravenost změnit barvu nebo grafický styl objektu připravenost vybarvit výplň připravenost upravit šířku sloupce u tabulky 30 Kurzory

Cabri pro začátečníky

Cabri pro začátečníky Cabri pro začátečníky učební text RNDr. Ludmila Ciglerová 1. C T 1 T 3 O 1 1 A T 2 B H T G E F S D C A B R 1 Rýsování základních geometrických útvarů a) hlavní vodorovná lišta -Soubor, Upravit,Nastavit,

Více

Úterý 8. ledna. Cabri program na rýsování. Základní rozmístění sad nástrojů na panelu nástrojů

Úterý 8. ledna. Cabri program na rýsování. Základní rozmístění sad nástrojů na panelu nástrojů Úterý 8. ledna Cabri program na rýsování program umožňuje rýsování základních geometrických útvarů, měření délky úsečky, velikosti úhlu, výpočet obvodů a obsahů. Je vhodný pro rýsování geometrických míst

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ Kopírování jednoho prvku je častá činnost v mnoha editorech. Vícenásobné kopírování znamená opakování jednoho prvku v

Více

Uživatelské rozhraní grafického zadávání

Uživatelské rozhraní grafického zadávání 24.02.2014 Seznam změn Truss 4.6 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.6 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Grafické zadávání Rovinné (2D) pracovní plochy nyní umožňují přímé

Více

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů...

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů... 1 Obsah 1. Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 1.1. Filtrování, vyhledávání údajů... 4 2. Přehled foto-záznamů... 4 3. Nahrávání foto-záznamů... 6 3.1. Změna velikosti foto-záznamu... 7

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

František Hudek. leden Informační a komunikační technologie ZONER Práce s textem. Tvorba a editace odstavcového a uměleckého textu.

František Hudek. leden Informační a komunikační technologie ZONER Práce s textem. Tvorba a editace odstavcového a uměleckého textu. VY_32_INOVACE_FH19_Z Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek leden 2013 9.

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 Start stroje Stroj se uvádí do provozu stisknutím talčítka START na ovládacím panelu. Po zapnutí stroje a načtení operačního systému se objeví

Více

Ignijet_2007 Externí monitor

Ignijet_2007 Externí monitor Ignijet_2007 Externí monitor ver 2010-06-17 Úvod Externí monitor dokáže monitorovat vybrané parametry zapalování a zobrazovat je dle modifikovatelného nastavení a to jak hodnoty parametrů, tak jednoduché

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř Uživatelská příručka!instalace!průvodce!použití!dialogová okna!program zevnitř KAPITOLA 1: INSTALACE PROGRAMU Svitek...4 HARDWAROVÉ POŽADAVKY...4 SOFTWAROVÉ POŽADAVKY...4 INSTALACE PROGRAMU Svitek NA VÁŠ

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

1.1 Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem

1.1 Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem Analytická geometrie - kružnice Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem A = ; 5 [ ] Napište středový i obecný tvar rovnice kružnice, která má střed

Více

Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE

Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE Ing. Zdeněk Ondříšek 1 Obsah: 1. 0. 0 Cíle... 3 1. 1. 0 Než začneme... 3 1. 2. 0 Příprava součásti pro měření... 8 2. 0. 0 Úloha č. 1 Měření délky... 14 2.

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus

Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus Novinky ISES pro XP: Vzorkovací frekvence může být až 100 000 Hz. Krokový start se provádí klávesou MEZERNÍK a nikoli ENTER. Při každém měření

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul SITUACE

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul SITUACE Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

DUM 03 téma: Tvary - objekty

DUM 03 téma: Tvary - objekty DUM 03 téma: Tvary - objekty ze sady: 1 tematický okruh sady: Vektorová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Práce s plátnem. Vrácení se o krok zpět CTRL+Z Vrácení se o krok vpřed SHIFT+CTRL+Z Duplikace objektu CTRL+D

Práce s plátnem. Vrácení se o krok zpět CTRL+Z Vrácení se o krok vpřed SHIFT+CTRL+Z Duplikace objektu CTRL+D INKSCAPE - Základy Tato prezentace se vám bude snažit přiblížit základy práce s vektorovou grafikou, v našem případě v programu Inkscape. Ukážeme si navigaci na plátně, práci s objekty, výplní, seskupováním

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Jak vyplnit daňové přiznání v Software602 Form Filler

Jak vyplnit daňové přiznání v Software602 Form Filler Jak vyplnit daňové přiznání v Software602 Form Filler Software602, 2011 http://www.602.cz http://www.bezpapiru.cz http://secustamp.com Obsah Obsah Úvod... 3 Práce s formulářem...3 Nástrojová lišta...4

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILEJŠÍ ČINNOSTI

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILEJŠÍ ČINNOSTI POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILEJŠÍ ČINNOSTI MALOVÁNÍ HODIN Naším úkolem bude namalovat nástěnné hodiny. VODÍCÍ LINKY Vodící linky umožňují přesné umístění kreslených objektů. Není nutné

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

František Hudek. duben ročník

František Hudek. duben ročník VY_32_INOVACE_FH12_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Návod na modelování skříně ve 3D v programu TurboCad Zpracoval: Zíka Petr 8.9.2008

Návod na modelování skříně ve 3D v programu TurboCad Zpracoval: Zíka Petr 8.9.2008 Návod na modelování skříně ve 3D v programu TurboCad Zpracoval: Zíka Petr 8.9.2008 Po spuštění programu TurboCad si zvolíme nový výkres. Seznámení se základními funkcemi a ikonami.. 1. Standardní menu

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice ObčanServer Nápověda SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice Příklady mapových kompozic Katastrální mapa Územní plán Funkční plochy Letecký snímek Pasport hřbitova Císařské otisky

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

VoiceOver v ios s QWERTY klávesnicí

VoiceOver v ios s QWERTY klávesnicí VoiceOver v ios s QWERTY klávesnicí Poslední aktualizace článku: 18/11/2015 Tento článek přináší přehled klávesových zkratek, které můžete z QWERTY klávesnice při práci s odečítačem VoiceOver v systému

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007 MS Word je textový editor (program pro tvorbu a editaci textových dokumentů). Ve verzi 2007 došlo k zásadní změně v grafickém prostředí a tedy i ovládání programu. Základní ovládací prvky aplikace: RÁM

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

VIANIV. Interaktivní návrh nivelety. Příručka uživatele. Revize PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o.

VIANIV. Interaktivní návrh nivelety. Příručka uživatele. Revize PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o. ROADPAC 06 Příručka uživatele Revize 13.08.2006 PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o. PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 VIAPONT s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno O B S A H 1. ÚVOD... 3 2. SOUBORY

Více

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků SCIA.ESA PT Galerie obrázků 2 VÍTEJTE 5 SPRÁVCE GALERIE OBRÁZKŮ 6 Otevření Galerie obrázků...6 Vložení obrázku z okna do galerie...7 Průvodce tvorbou obrázků...7 Řezy rovinami čárového rastru (generované

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Zoner Callisto. text. tabulky

Zoner Callisto. text. tabulky Středa 30. listopadu Zoner Callisto vektorový kreslící program, grafická informace je ukládána ve formě matematického zápisu Panel základních nástrojů text tabulky vkládání obrázků výběr a editace objektů

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

02. HODINA. 2.1 Typy souborů a objektů. 2.2 Ovládací prvky Label a TextBox

02. HODINA. 2.1 Typy souborů a objektů. 2.2 Ovládací prvky Label a TextBox 02. HODINA Obsah: 1. Typy souborů a objektů 2. Ovládací prvky Label a TextBox 3. Základní příkazy a vlastnosti ovládacích prvků 4. Práce s objekty (ovládací prvky a jejich vlastnosti) 2.1 Typy souborů

Více

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ Supernova 16 Ovládací zkratky Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů PRAVÁ HRANATÁ G Otevřít kontextové menu ovládacího panelu ZÁVORKA MEZERNÍK Předčítací

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

František Hudek. duben 2013

František Hudek. duben 2013 VY_32_INOVACE_FH11_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro možnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006 MALOVÁNÍ aplikace,

Více

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works.

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. 2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. Skici v SolidWorks slouží pro všechny tvorbu načrtnutých prvků včetně následujících: Vysunutí Tažení

Více

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Posadíte se na určené místo v počítačové učebně, kde již předtím správce zkoušky spustil určený internetový prohlížeč s IP adresou zkouškového serveru.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Obsah dokumentu I. OVLÁDACÍ A INFORMAČNÍ PRVKY APLIKACE MENU SOUBOR Konec... 3

Obsah dokumentu I. OVLÁDACÍ A INFORMAČNÍ PRVKY APLIKACE MENU SOUBOR Konec... 3 Obsah dokumentu I. OVLÁDACÍ A INFORMAČNÍ PRVKY APLIKACE... 3 1. MENU... 3 1.1 SOUBOR... 3 1.1.1 Konec... 3 1.2 ZOBRAZIT... 4 1.2.1 Přiblížit... 4 1.2.2 Oddálit... 4 1.2.3 Posovat... 4 1.2.4 Posunout...

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 9-12 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat (horní

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu II. Základy práce s listy a buňkami.

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu II. Základy práce s listy a buňkami. VY_32_INOVACE_FH02 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2012 8. ročník

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Tvorba a editace textu v dokumentu

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Tvorba a editace textu v dokumentu Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 1.4 WORD - psaní a úpravy textu I. Tematická oblast

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více