Přehled nabídek Cabri Geometrie II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled nabídek Cabri Geometrie II"

Transkript

1 Přehled nabídek Cabri Geometrie II

2 Zpracovali: Antonín Vrba, Ondřej Suchý 1999, 2004

3 Soubor Nový obrázek připraví čistou nákresnu. Případný předchozí obrázek odloží do paměti a lze ho pak vyhledat a aktivovat Okno. Otevřít vyvolá okno, umožňující načíst následující typy souborů: - obrázky ve formátu Cabri II (FIG, TXT) - makrokonstrukce ve formátu Cabri II (MAC) Makrokonstrukce - soubory vytvořené na grafickém kalkulátoru TI-92 (92A) - nastavení parametrů programu (INI) Nastavit / Nastavit prostředí - upravené nabídky nástrojů (MEN) Nastavit / Upravit nabídky nástrojů - jazykové prostředí programu (CGL) Nastavit / Jazyk Spolu s obrázkem se načtou i makrokonstrukce, které byly při jeho tvorbě použity. Najdeme je pak v nabídce C3. Zavřít obrázek odstraní z paměti a z aktivního okna aktuální obrázek, zavře otevřený soubor a nabídne jeho uložení. Uložit uloží aktuální obrázek do aktuálního adresáře pod aktuálním názvem. Uložit jako uloží aktuální obrázek jako soubor pod zvoleným názvem do zvoleného adresáře. Spolu s obrázkem se uloží i makrokonstrukce, které byly při jeho tvorbě použity. Pro uložení obrázku nabízí program i standardní příponu TXT. Tato možnost nemá pro běžného uživatele praktický význam. Obrázek lze uložit i ve formátu pro DOS-ovskou variantu programu, která už není aktuální. 3 Soubor

4 Původní obrázek zruší provedené změny a znovu obrázek načte v původním tvaru, než byl na obrazovce (tj. v paměti) změněn. Umístit obrazovku zobrazí celou nákresnu (1 m 1 m) s vyznačením výřezu (16 cm 9,5 cm), který je právě zobrazen na obrazovce. Umožňuje změnit umístění výřezu, táhneme-li za něj se stisknutým tlačítkem myši. Úpravy pozice obrazovky lze dosáhnout též v normálním režimu pomocí jezdců na pravém a dolním okraji obrazovky. Nákresnu lze uchopit a posouvat myší při stisknutém tlačítku myši spolu se stisknutou klávesou CTRL. Měřítko zobrazení nelze měnit. Nastavit stránku zobrazí standardní okno Windows pro nastavení některých parametrů pro tisk. Tisk zobrazí standardní okno Windows pro nastavení parametrů tisku. Specifickou funkcí je v něm pouze ovládání tisknutého výřezu nákresny. Z tohoto okna také startujeme tisk. 4 Soubor

5 Obrázky vytvořené v Cabri lze také přes schránku exportovat do jiných programů (grafických a textových editorů) a tisknout je odtamtud. Upravit / Vyjmout, Upravit / Kopírovat. Konec ukončí činnost programu a předtím nabídne k uložení postupně všechny změněné obrázky. 5 Soubor

6 Upravit Zpět obnoví situaci před naposledy provedenou akcí. Nejčastěji se používá ke zrušení chybného kroku. Tato funkce umožňuje pouze jeden krok zpět, její bezprostřední opakování vede jen ke zrušení zpětného kroku (Znovu). Hlubší návrat umožňuje Upravit / Krokovat konstrukci. Tuto funkci lze vypnout Nastavit / Nastavit prostředí / Systémové volby. Zrychluje se tak manipulace s komplikovanými obrázky a zmenšují se nároky na paměť. Kopírovat a Vyjmout zkopírují do schránky označené objekty z nákresny. Liší se jen tím, že první z nich objekty v nákresně ponechá, zatímco druhá je vymaže. Ve schránce jsou objekty uloženy jako obrázek ve formátu Cabri II a v bitmapovém grafickém formátu nebo ve vektorovém grafickém formátu EMF (Enhanced MetaFile) Nastavit / Nastavit prostředí / Systémové volby. Ze schránky lze informace exportovat Upravit / Vložit do obrázků Cabri II nebo do jiných kompatibilních programů, zejména grafických, textových a tabulkových editorů. Obsah schránky zůstává nezměněn až do příštího naplnění, kdy se přepíše. Označíme-li v nákresně kopírované (vyjímané) objekty orámováním A / Ukazovátko, do schránky se ve formátu Cabri II přenesou jen ty objekty, které jsou v rámečku kompletně obsaženy, zatímco v grafických formátech se přenesou i zarámované části objektů, které jsou v rámečku jen částečně. Vložit vloží do aktuálního obrázku objekty uložené do schránky programem Cabri II Upravit / Vyjmout, Kopírovat. Při aktivním editoru textů E1 / Texty lze do otevřeného textového pole vkládat i texty některých formátů vytvořené a uložené do schránky v jiných programech. Pokud jsme do schránky nezkopírovali všechny navzájem související objekty (včetně skrytých objektů E2 / Zobrazit/Skrýt, Upravit / Označit vše), poruší se u vložených objektů vzájemné vazby. Vložení obsahu schránky do téhož obrázku lze opakovat, vytvářejí se tak další kopie vkládaných objektů. Další akce s originálem i každou z kopií lze provádět nezávisle. Tabulky lze vkládat jen do otevřeného textového pole při aktivním editoru textů. Tabulka se přenese vždy pouze jako text, nelze tedy do vložené tabulky přidávat další řádky. 6 Upravit

7 Přes schránku lze způsobem obvyklým z textových editorů vzájemně editovat také texty, čísla, názvy a obsah okénka kalkulátoru na nákresně (v některých případech jen pomocí klávesových zkratek CTRL+X, CTRL+C, CTRL+V). Smazat vymaže z obrazovky (z paměti) všechny označené objekty spolu s objekty na nich závislými. Vymazané objekty lze obnovit pouze bezprostředně po smazání Upravit / Zpět. Označit vše označí všechny objekty v nákresně včetně skrytých objektů. Krokovat konstrukci umožňuje reprodukovat vznik aktuálního obrázku objekt po objektu. na počátek předcházející následující na konec objekt objekt Klepneme-li při tom na tlačítko OK, ukončíme reprodukci a můžeme z tohoto stadia pak pokračovat v konstrukci jiným způsobem, než v původním obrázku. Použité makrokonstrukce se reprodukují jako jeden krok konstrukce. Skryté objekty se reprodukují, jen když bylo Krokování konstrukce spuštěno při aktivní funkci E2 / Zobrazit/Skrýt. Překreslit znovu vykreslí všechny řádně definované objekty na nákresně. Nepřekreslí se zejména stopy objektů E1 / Stopa ano/ne, čehož lze využít k jejich smazání. 7 Upravit

8 Nastavit Zobrazit panel grafiky zobrazí ovládací prvky grafických atributů na levém okraji obrazovky a umožní je aplikovat na označené objekty na nákresně. E2 / Barva čáry, Tloušťka čáry, Typ čáry, Typ značky. Panel lze skrýt alternativním příkazem Skrýt panel grafiky. Nastavit prostředí zpřístupní šest karet umožňujících měnit parametry programu. Jejich dolní část se shoduje. Nastavení od dodavatele je nastavení, které program měl bezprostředně po instalaci, ještě před doporučeným počeštěním programu. Nastavení, které na těchto kartách upraví uživatel, funguje jen do ukončení programu. Volbou Uložit pro příští spuštění lze však aktuální nastavení uložit do inicializačního souboru WCABRI2.INI, takže podle něho bude program nadále nastavován, dokud tento soubor opět nezměníme. Volbou Uložit do souboru dostaneme možnost zachovat aktuální nastavení v jiném souboru se standardní příponou INI. Ten pak lze kdykoliv načíst Soubor / Otevřít a aktualizovat tak uložené nastavení. Dále tu určujeme, zda se právě provedená změna bude týkat všech později vznikajících objektů (nové objekty) nebo jen objektů právě označených (označené objekty). Některé změny nastavení se projeví až v novém obrázku Soubor / Nový obrázek. 8 Nastavit

9 Zaokrouhlování a jednotky Zde nastavujeme počet míst za desetinnou čárkou a jednotky u veličin zobrazovaných na nákresně, včetně zobrazování výsledků vypočtených na kalkulátoru. Bez ohledu na nastavené zaokrouhlování program interně počítá s veličinami s maximální možnou strojovou přesností. Počet desetinných míst označené veličiny na nákresně lze měnit klávesami + a. Jednotky označené veličiny na nákresně lze měnit klávesovou kombinací CTRL+U. 9 Nastavit

10 Souřadnice a rovnice Zde nastavujeme tvar rovnic a typ souřadného systému E2 / Zobrazit osy. D2 / Souřadnice a rovnice, Druhý tvar rovnice mohou mít jen kuželosečky s osami rovnoběžnými s osami souřadnic. V polárních souřadnicích mají rovnice jen jeden tvar. Tvar označené rovnice na nákresně lze měnit klávesou TAB. 10 Nastavit

11 Množiny Zde nastavujeme počet vykreslovaných poloh objektu vytvářejícího množinu C1 / Množina, mají-li se spojovat sousední vykreslené body množiny bodů a mají-li se vykreslovat přímky množiny přímek nebo jen jejich obálka. Počet vykreslených objektů určuje kvalitu výsledku, se zvětšujícím počtem se však zpomaluje jeho vykreslování a překreslování při pohybu objektů, rostou také nároky na paměť. 11 Nastavit

12 Vzhled objektů Zde nastavený styl mají objekty vytvářené na nákresně při svém zrodu. V horním okénku nastavujeme u grafických objektů barvu, druh značky nebo čáry. Okénko pod ním umožňuje nastavit typ a barvu písma u textových objektů. Volíme zde z písem, které máme instalovány ve Windows. Musíme přitom pečlivě rozlišovat české a anglické varianty. Tak např. pro texty by mělo být nastaveno písmo s českou diakritikou, zatímco pro rovnice nebo obsahy nikoliv - pak by se nám chybně zobrazoval kvadratický exponent. Jako SYSTEM je označeno písmo nainstalované ve Windows jako tzv. systémový font. Ve standardních instalacích českých Windows má pouze český skript. Písmo některých nápisů, např. na těchto nastavovacích kartách, není dostupné a pak záleží na konfiguraci Windows, jak se v nich zobrazují české znaky. Možné poruchy nastávají na málo frekventovaných místech a žáci se s nimi prakticky nesetkají. Písmo v označených objektech na nákresně lze změnit Nastavit / Písmo. 12 Nastavit

13 Systémové volby Zde nastavujeme další dvě písma, kterými se vypisují položky v nabídkách a hlášení u kurzoru. Zaškrtneme-li okénko pouze systémové barvy, zamezíme změně barev v Cabri, kterou by mohla způsobit volba barev v jiné aplikaci, kterou aktivujeme střídavě s Cabri. (Změna se využívá se jen k velmi speciálním účelům.) Okénko pouze bitmapovou kopii ovlivňuje, zda se do schránky kopírují obrázky jen v bitmapovém nebo i ve vektorovém formátu Upravit / Vyjmout, Kopírovat. Vypnutím funkce Zpět Upravit / Zpět, zrychlíme na méně výkonných počítačích manipulaci se složitými obrázky, neboť se přestane v paměti uchovávat jejich předcházející stav. Nastavení dosahu kurzoru ovlivňuje maximální vzdálenost kurzoru od objektu, při které na něj ještě reaguje. 13 Nastavit

14 Ostatní volby Okénko vytvářet body na objektech ovlivňuje, zda se k umístění bodu nabízejí objekty a jejich průsečíky nacházející se na nákresně v blízkosti kurzoru Nastavit / Nastavit prostředí / Systémové volby, nebo zda je k umístění bodu na objekt (do průsečíku) nutno použít k tomu určený příkaz B1 / Bod na objektu, Průsečíky. Okénko zobrazovat nevlastní objekty ovlivňuje zobrazování nekonečných hodnot výpočtů a veličin (INF), limitních a singulárních forem a poloh geometrických objektů. 14 Nastavit

15 Upravit nabídky nástrojů vyvolá okno ke vložení (nepovinného) hesla. Přes toto okno lze pak otevírat nabídky A - E2, myší přetahovat jednotlivé položky mezi nabídkami, odkládat je do koše na pravém konci pruhu (stačí je upustit na nákresnu) a tak je odstranit, nebo z nich vytvářet nové nabídky ve volné části pruhu. Nová konfigurace nabídek funguje jen do ukončení programu. Volbou Uložit do souboru dostaneme možnost ji zachovat v souboru se standardní příponou MEN. Ten lze kdykoliv načíst Soubor / Otevřít a přejít tak k uložené konfiguraci. Volbou Nastavení od dodavatele obnovíme původní nabídky. Vzdálenosti mezi umístěním knoflíků těchto nabídek lze měnit tak, že kurzor umístíme na knoflík, přidržíme tlačítko myši a stiskneme mezerník na klávesnici. Podobně lze měnit velikosti mezer mezi jednotlivými položkami v nabídkách. Jazyk umožňuje změnit jazykové prostředí programu načtením příslušného souboru CGL. Po změně jazyka se program zeptá (v novém jazyce), zda si uživatel přeje spustit příště program již v této jazykové verzi, tj. má-li se změnit konfigurační soubor programu. Písmo umožňuje změnit typ a barvu písma u označených objektů na nákresně. Na výběr se při tom nabídnou písma instalovaná ve Windows. Nastavit / Nastavit prostředí / Vzhled objektů 15 Nastavit

16 Okno Kaskáda, Dlaždice vodorovně a Dlaždice svisle slouží k uspořádání prezentace všech otevřených obrázků, jejichž seznam uzavírá nabídku. K aktivaci lze vybrat obrázek buď z grafické prezentace nebo ze seznamu jejich názvů. Zavřít vše hromadně uzavře všechny obrázky a změněné obrázky postupně nabídne k uložení. Nápověda Nápověda ano/ne zobrazí nebo skryje nápovědu k jednotlivým funkcím programu z nabídek A - E2 v dolní části obrazovky. O programu Cabri II zobrazí následující informace: 16 Okno Nápověda

17 A B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 E1 E2 E2-Vzhled objektů, osy E1-Texty, čísla, pohyb D2-Měření, rovnice, kalkulátor D1-Testování C3-Makrokonstrukce C2-Zobrazení C1-Konstrukce B3-Kvadratické objekty B2-Lineární objekty B1-Body A-Ukazovátko A. Ukazovátko Ukazovátko Klepnutím na objekt ho označíme k další operaci. Označení více objektů umožňuje klávesa Shift nebo jejich zarámování (tahem myši). Táhnutím za volný objekt ho přemístíme. Poklepáním na text, název nebo číslo spustíme příslušný editor. Přidržením tlačítka myši na prázdném místě zvýrazníme volné body. Otáčení objektu Táhnutím za objekt jím otáčíme kolem předem označeného středu. Nebyl-li střed označen, otáčíme kolem těžiště objektu. Zvětšování objektu Táhnutím za objekt ho roztahujeme (smršťujeme) ve stejnolehlosti s předem označeným středem. Nebyl-li střed označen, je střed v těžišti. Otáčení a zvětšování Současné otáčení a roztahování (smršťování) objektu. 17 A - Ukazovátko

18 B1. Bod Bod Klepnutím vytvoříme volný bod, bod na objektu nebo v průsečíku dvou objektů. Nastavit / Nastavit prostředí / Ostatní volby Bod na objektu Klepnutím vytvoříme bod na objektu. Průsečíky Klepnutím na dva objekty vytvoříme jejich průsečíky. B2. Lineární objekty Přímka Vytvoření přímky dané bodem a směrem nebo dvěma body. Úsečka Vytvoření úsečky ze dvou krajních bodů. Polopřímka Vytvoření polopřímky dané počátečním bodem a směrem nebo bodem. Vektor Vytvoření vektoru (orientované úsečky) z počátečního a koncového bodu. Trojúhelník Vytvoření trojúhelníka ze tří vrcholů. Mnohoúhelník Vytvoření mnohoúhelníka z jeho vrcholů. Zadávání ukončíme poklepáním na posledním vrcholu nebo klepnutím na první vrchol. Pravidelný mnohoúhelník Vytvoření pravidelného mnohoúhelníka. Nejprve klepneme na jeho střed a vrchol, táhnutím po obvodu pak určíme počet stran (do 30) a konvexitu nebo hvězdicovost. 18 B1 Body B2 - Lineární objekty

19 B3. Kvadratické objekty Kružnice Vytvoření kružnice dané středem a bodem. Oblouk Vytvoření oblouku daného počátečním bodem, vnitřním bodem a koncovým bodem. Kuželosečka Vytvoření kuželosečky (elipsy, paraboly, hyperboly, přímky nebo dvojice přímek) dané pěti body. C1. Konstrukce Kolmice Vytvoření kolmice z bodu k přímce, úsečce, polopřímce, vektoru, ose nebo straně mnohoúhelníka. Rovnoběžka Vytvoření rovnoběžky bodem s přímkou, úsečkou, polopřímkou, vektorem, osou nebo stranou mnohoúhelníka. Střed úsečky Vytvoření středu úsečky, vektoru, strany mnohoúhelníka nebo dvojice bodů. Osa úsečky Vytvoření osy úsečky, vektoru, strany mnohoúhelníka nebo dvojice bodů. Osa úhlu Vytvoření osy úhlu určeného třemi body. 19 B3 Kvadratické objekty C1 - Konstrukce

20 Součet vektorů Vytvoření součtu dvou vektorů umístěného v daném bodě. Kružítko Vytvoření kružnice z poloměru daného úsečkou nebo dvojicí bodů a ze středu. Nanést délku Nanesení dané délky od daného bodu daným směrem, na vektor (od počátečního bodu), na polopřímku (od počátečního bodu), na osu (od počátku v kladném směru), na obvod mnohoúhelníka (od prvního vrcholu ve směru jeho vytvoření) nebo na kružnici (od daného bodu proti směru hodinových ručiček). Nejprve označíme číslo, pak objekt a v případě kružnice i počáteční bod. Množina Vytvoření množiny objektů definované pohybem bodu po určité dráze. Nejprve označíme objekt (bod, úsečku, vektor, přímku, polopřímku, kružnici), z jehož poloh se bude skládat vykreslená množina, pak bod, jehož pohyb bude tuto množinu generovat. Nastavit / Nastavit prostředí / Množiny Předefinovat objekt Předefinování závislostí objektu na ostatních objektech, jak vznikaly během jeho konstrukce. Klepneme na objekt a vybereme z předložené nabídky nové zařazení objektu. 20 C1 - Konstrukce

21 C2. Zobrazení Osová souměrnost Vytvoření obrazu objektu v osové souměrnosti podle dané přímky, úsečky, polopřímky, vektoru, osy nebo strany mnohoúhelníka. Středová souměrnost Vytvoření obrazu objektu ve středové souměrnosti dané středem. Posunutí Vytvoření obrazu objektu v posunutí o daný vektor. Otočení Vytvoření obrazu objektu v otočení kolem daného středu o úhel daný číselnou hodnotou. Stejnolehlost Vytvoření obrazu objektu ve stejnolehlosti dané středem a číselným koeficientem. Kruhová inverze Vytvoření obrazu bodu v kruhové inverzi dané kružnicí. 21 C2 - Zobrazení

22 C3. Makrokonstrukce Vstupní objekty Postupně klepneme na vstupní objekty provedené konstrukce. Výstupní objekty Postupně klepneme na výstupní objekty provedené konstrukce, které jsou určeny vstupními objekty. Uložit makrokonstrukci Otevření okna pro pojmenování makrokonstrukce, vložení nápovědy (nepovinné), vložení nestandardního hlášení u kurzoru na prvním výstupním objektu (nepovinné), úpravu ikony (nepovinné) a uložení makrokonstrukce. Do této nabídky se jako další položky ukládají makrokonstrukce, které jsme vytvořili. 22 C3 - Makrokonstrukce

23 D1. Testování V přímce? Zjištění, zda tři body leží v přímce. Rovnoběžně? Zjištění, zda dva lineární objekty (přímka, polopřímka, úsečka, vektor, osa, strana mnohoúhelníka) jsou rovnoběžné. Kolmo? Zjištění, zda dva lineární objekty (přímka, polopřímka, úsečka, vektor, osa, strana mnohoúhelníka) jsou kolmé. Stejně vzdálen? Zjištění, zda je bod stejně vzdálen od dvou dalších bodů. Na objektu? Zjištění, zda bod leží na daném objektu. 23 D1 - Testování

24 D2. Měření, rovnice, kalkulátor Vzdálenost a délka Změření vzdálenosti bodu od bodu, přímky, osy a kružnice, velikosti úsečky a vektoru, délky kružnice, oblouku a elipsy, obvodu mnohoúhelníka. Nastavit / Nastavit prostředí / Zaokrouhlování a jednotky Obsah Změření obsahu mnohoúhelníka, kruhu a elipsy. Nastavit / Nastavit prostředí / Zaokrouhlování a jednotky Směrnice Určení směrnice přímky, úsečky, polopřímky a vektoru. Velikost úhlu Změření velikosti úhlu daného třemi body nebo vyznačeného obloučkem. Nastavit / Nastavit prostředí / Zaokrouhlování a jednotky Souřadnice a rovnice Zjištění souřadnic bodu a rovnice přímky, kružnice a kuželosečky. Nastavit / Nastavit prostředí / Souřadnice a rovnice E2 / Zobrazit osy Výpočty Vyčíslení výrazu, který můžeme tvořit z číselných hodnot vkládaných z klávesnice nebo z nákresny (klepnutím). Výsledek lze vytáhnout na nákresnu. Poklepáním na výsledek umístěný na nákresně obnovíme výraz na displeji kalkulačky k editaci. 24 D2 Měření, rovnice, kalkulátor

25 Operace a funkce lze zadávat klepnutím na knoflíky zobrazeného kalkulátoru a lze z nich sestavovat výrazy podle obvyklých pravidel. Při tom je druhá odmocnina je obecná mocnina, např. 1,2^3,4 = 1,2 3,4 vyčíslí zadaný výraz + = arsin + = arccos + = arctan + = sqr (druhá mocnina) + = exp + = 10^ Funkce, které jsou k dispozici na knoflících, lze zadávat i z klávesnice. Z klávesnice lze zadávat ještě další funkce: floor - nejbližší celé číslo shora ceil - nejbližší celé číslo zdola round - nejbližší celé číslo max - maximum ze dvou čísel min - minimum ze dvou čísel rand - náhodné číslo z daného intervalu sinh - hyperbolický sinus cosh - hyperbolický kosinus tanh - hyperbolický tangens arcsh - hyperbolický arkussinus arcch - hyperbolický arkuskosinus arcth - hyperbolický arkustangens pi - π Enter vyčíslí zadaný výraz Kalkulátor pracuje s jednotkami a rozměry geometrických veličin. Jednotky lze vkládat i z klávesnice. Počet desetinných míst zobrazovaných ve vypočtených výsledcích nastavujeme v Nastavit / Nastavit prostředí / Zaokrouhlování a jednotky. Tabulky Tabelace hodnot umístěných na nákresně. Klepnutím vytvoříme tabulku, jejíž rozměry lze upravovat táhnutím za pravý dolní roh. Šířku sloupců lze upravit táhnutím za jejich pravý horní roh. Pak klepneme na veličiny, jejichž hodnoty budeme tabelovat ve sloupcích. Při modifikacích obrázku pak klávesou TAB ukládáme aktuální hodnoty do řádků tabulky. Řádek nebo sloupec lze vymazat klepnutím na jeho začátek a klávesou DEL. K automatické tabelaci lze využít funkce E1 / Pohyb objektu, Pohyb více objektů. 25 D2 Kalkulátor, tabulky

26 E1. Texty, čísla, pohyb Názvy Připojení názvu k bodu, přímce nebo kružnici a jeho úpravy. Texty Vložení textu z klávesnice nebo ze schránky na nákresnu a jeho úpravy. Čísla Vložení čísla z klávesnice nebo ze schránky na nákresnu a jeho úpravy. CTRL+U umožňuje doplnit jednotky. Vyznačit úhel Vyznačení úhlu daného třemi body obloučkem. Upevnit / Uvolnit Upevnění bodu. Uvolnění upevněného bodu. Stopa ano / ne Klepnutím označíme objekty, které pak při svém pohybu budou zanechávat stopu. Dalším klepnutím na označený objekt tuto jeho vlastnost zrušíme. Stopy vymažeme volbou položky Překreslit z nabídky Upravit. 26 E1 Texty, čísla, pohyb

27 Pohyb objektu Automatický pohyb objektu. Ukážeme na objekt a tahem myši natáhneme pružinu. Objekt se pak dá do pohybu opačným směrem rychlostí odpovídající délce pružiny. Objekt se pohybuje stejným způsobem, jako bychom ho táhli po nákresně. Pohyb lze zastavit klepnutím nebo ESC. Je-li v okénku A symbol stejnolehlosti, otáčení nebo obou pohybů, objekt se pohybuje a mění příslušným způsobem. Při pohybu může objekt nebo objekty na něm závislé zanechávat stopu E1 / Stopa ano/ne nebo lze měřit a tabelovat průběžné hodnoty D2 / Tabulky. Pohyb zastavíme klepnutím nebo klávesou ESC. Takto lze pohybovat i čísly, tj. měnit jejich hodnotu. Natáhneme-li pružinu nad (pod) číslo, bude se zmenšovat (zvětšovat). Rychlost změny závisí na poloze kurzoru, resp. označených řádech při posledním uzavření editoru čísel. E1 / Čísla Pohyb více objektů Pohyb více objektů současně po různých drahách podobně jako u položky Pohyb objektu. Po natažení pružin se odstartuje klávesou ENTER. E2. Vzhled objektů, osy Zobrazit / Skrýt Klepnutím na viditelný objekt ho zneviditelníme a obráceně. Neviditelné objekty se zde ukazují jako čárkované. Barva čáry Změna barvy objektů. Barva výplně Vybarvení nebo změna barvy kruhů, mnohoúhelníků, tabulek a polí s texty, čísly a rovnicemi. Odbarvení dosáhneme, jako bychom znovu vybarvovali stejnou barvou. Provedeme-li to se stisknutou klávesou ALT, změníme barvu na bílou. Viditelnost překrývajících se vybarvených ploch je dána tím, které byly později vytvořeny nebo označeny. 27 E1 Pohyb E2 Vzhled objektů

28 Tloušťka čáry Změna tloušťky čáry. Typ čáry Změna typu čáry. Typ značky Změna vyznačení objektu. Zobrazit / Skrýt osy Zobrazení os souřadnic. Skrytí os. Typ souřadné soustavy volíme v a rovnice. Nastavit / Nastavit prostředí / Souřadnice Nové osy Vytvoření další soustavy souřadnic dané počátkem, bodem na ose x a bodem na ose y. Mřížové body Zobrazení mřížových bodů do soustavy souřadnic dosáhneme klepnutím na osu. 28 E2 - Vzhled objektů, osy

29 Klávesové funkce a zkratky ESC - přepne na ukazovátko + / - zvětší / zmenší počet zobrazených cifer u označeného čísla - zvětší / zmenší počet zobrazených objektů v označené množině TAB - změní tvar označené rovnice SHIFT - umožní označit další objekty - při vytváření a ručním otáčení lineárních objektů omezí jejich směr na násobky 15 - při vytváření a ručním roztahování kružnic omezí jejich poloměry na celočíselné hodnoty (v cm) ENTER - při aktivním kalkulátoru vyčíslí zadaný výraz CTRL - umožní posouvat nákresnu tahem myši CTRL + U - umožní doplnit jednotky k editovanému nebo označenému číslu - umožní změnit jednotky u označené veličiny CTRL + N - Soubor / Nový obrázek CTRL + O - Soubor / Otevřít CTRL + W - Soubor / Zavřít obrázek CTRL + S - Soubor / Uložit DELETE - Soubor / Smazat CTRL + P - Soubor / Tisk CTRL + Q - Soubor / Konec CTRL + Z - Upravit / Zpět CTRL + X - Upravit / Vyjmout CTRL + C - Upravit / Kopírovat CTRL + V - Upravit / Vložit CTRL + A - Upravit / Označit vše CTRL + F - Upravit / Překreslit F1 - Nápověda / Nápověda ano/ne Tlačítkové funkce a zkratky Klepnutím na šedý pruh v pravé volné části lišty nástrojů přepneme na ukazovátko. Poklepáním na text, název nebo číslo aktivujeme příslušný editor. Přidržením tlačítka při ukazovátku nehybně stojícím ve volné části nákresny aktivujeme body, kterými lze pohybovat. 29 Klávesové funkce a zkratky Tlačítkové funkce a zkratky

30 Kurzory mimo nákresnu připravenost k vytvoření (sestrojení) objektu připravenost k vytvoření bodu na objektu ukazovátko identifikuje objekt po stisknutí tlačítka se vyhodnocuje, jde-li o pohyblivý objekt ukazovátko je mimo objekt nebo (se stisknutým tlačítkem) je na nepohyblivém objektu ukazovátko (se stisknutým tlačítkem) je na pohyblivém objektu, který lze táhnout je stisknuta klávesa CTRL lze táhnout celou nákresnu v těsné blízkosti několika objektů v editoru textů, názvů nebo čísel připravenost změnit barvu nebo grafický styl objektu připravenost vybarvit výplň připravenost upravit šířku sloupce u tabulky 30 Kurzory

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

Tvorba prezentace v SMART Notebooku

Tvorba prezentace v SMART Notebooku Tvorba prezentace v SMART Notebooku Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt: Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý Červenka Consulting s.r.o. Na Hřebenkách 55 150 00 Praha 5 Tel.: +420 220 610 018 E-mail: cervenka@cervenka.cz Web: http://www.cervenka.cz Dokumentace programu ATENA Část 4-1 Průvodce programem ATENA 2D

Více

Tato příručka vznikla v rámci projektu:

Tato příručka vznikla v rámci projektu: Tato příručka vznikla v rámci projektu: Inovace výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registrační číslo GP:

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy Střední průmyslová škola stavební v Plzni, 02 / 2009-1 - Učební text je vhodný pro učitele středních odborných škol při výuce konstrukčního cvičení

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové.

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. V této lekci si ukážeme, jak lze využít některé základní tvary

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM. aneb Kdo to všechno řídí?

OPERAČNÍ SYSTÉM. aneb Kdo to všechno řídí? OPERAČNÍ SYSTÉM aneb Kdo to všechno řídí? Představte si například letiště, na kterém je téměř všechno, jak má být odbavovací hala, letadla na ranveji, kontrolní věž se zapnutými radary, tankovací a naváděcí

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání OBSAH OBSAH... 1 KaPiGraf příručka III. vydání... 1 1. Otevření dat v KaPiGrafu... 2 1.1. Přetažením myši (metoda Drag&Drop)... 2 1.2. Přes schránku (metoda Ctrl+C / Ctrl+V)... 2 1.3. Výběr z menu (kl.zkratka

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Část II.: Přílohy pracovních postupů pozemního šetření NIL2 (P5 P16) UHUL/6679/2013/KM Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 13. září 2013 Autorský

Více