XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY"

Transkript

1 XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti J. E. Purkynû prezidentka konference ãestn prezident prim. MUDr. Jaroslav Strejãek, CSc. * * *

2 V bor âeské flebologické spoleãnosti prim. MUDr. Jaroslav Strejãek, CSc. (pfiedseda) (vûdeck sekretáfi) prim. MUDr. Svatopluk Ka par, Ph.D. (pokladník) ãlenové: prim. MUDr. Georgios Karadzos prim. MUDr. Karel Roztoãil, CSc. MUDr. Jaromír Seyãek prim. MUDr. Jifií Spáãil, CSc. revizní komise: doc. MUDr. Hana âepeláková, CSc. (pfiedseda) prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. prof. MUDr. Jaroslav Mayzlík, CSc. 2

3 Pozvání na XXXV. Flebologické dny VáÏené kolegynû a kolegové, dovolte, abych Vás pozvala jménem v boru âeské flebologické spoleãnosti na tradiãní kaïdoroãní setkání flebologû na XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí, které se konají pod zá titou âls JEP, tentokrát v Brnû. Je to jiï poãtvrté, co si flebologové specialisté z rûzn ch oborû internisté, chirurgové, dermatologové, rentgenologové, cévní lékafii, praktiãtí lékafii a dal í - dávají schûzku k odbornému rokování v metropoli JiÏní Moravy, aby diskutovali o vysoce aktuálních problémech a vzájemnû si sdûlili nejnovûj í poznatky z oblasti diagnostiky a léãby Ïilních a lymfatick ch onemocnûní. ProtoÏe flebologie je klasick m pfiíkladem interdisciplinárního oboru, tématem leto ních Flebologick ch dnû je Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilních onemocnûní. Dvoudenní odborn program je koncipován do nûkolika tematick ch blokû se sdûleními vûdecko-v zkumného charakteru, tak i prakticky zamûfien ch pfiedná ek na diagnostické metody, konzervativní a chirurgickou léãbu Ïilních onemocnûní a na komplikace s nimi spojené. Vûfiím, Ïe tato témata Vás zaujmou nejenom k pasivní, ale i aktivní úãasti a vyvolají diskuzi se vzájemnou v mûnou zku eností. Nedílnou souãástí odborného setkání je také pfiátelské posezení na spoleãenském veãeru, na kter jste v ichni srdeãnû zváni. Tû ím se na leto ní setkání s vámi a jménem v boru âfls vám pfieji, aby odborná jednání XXXV. Flebologick ch dnû byla úspû ná a roz ífiila va e vûdomosti i obohatila praktické zku enosti a aby jste si odnesli pfiíjemné záïitky. Na setkání s Vámi se tû í prezidentka konference 3

4 Místo konání: BVV Veletrhy Brno pavilon P, sál P V stavi tû Brno vstup: brána ã. 7 spojení: autobusem ã. 84 a 44 smûr Pisárky, zastávka Riviera parkování: u brány ã. 7 vnû areálu Rámcov program: PÁTEK registrace (od 8.00 hod.) zahájení konference (od 9.00 hod.) odborn program - dopolední sekce: Chronická Ïilní insuficience: diagnostika a konzervativní léãba 4

5 odborn program - odpolední sekce: Îilní chirurgie spoleãensk veãer v Moravské chalupû s programem a rautem SOBOTA odborn program: Îilní zánûty, bércov vfied, lymfologie, varia zakonãení konference Konference bude zahrnuta do systému celoïivotního vzdûlávání a ohodnocena kreditními body/certifikáty pro lékafie a sestry. Vûdeck sekretariát: Organizaãní sekretariát: Organizaãní v bor: prim. MUDr. Jaroslav Strejãek, CSc. prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. doc. MUDr. Lenka Veverková, CSc Congress Business Travel, s.r.o. Monika enderová Lidická 43/ Praha 5 - Andûl tel.: , fax: prim. MUDr. Jaroslav Strejãek, CSc. prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. doc. MUDr. Lenka Veverková, CSc. as. MUDr. Sabina vestková, PhD. 5

6 DÛleÏité termíny: termín pro zaslání abstrakt na adresu vûdeckého sekretaiátu termín pro zaslání pfiihlá ek k úãasti a ubytování Registrace: Îádáme úãastníky, aby se zaregistrovali k úãasti i ubytování prostfiednictvím on-line formuláfiû na internetové adrese: Registraãní poplatky uhrazené do ãlenové âfls sestry ostatní pfiedná ející spoleãensk veãer pro doprovázející osobu Kã 900 Kã Kã 750 Kã 500 Kã V echny registraãní poplatky uhrazené po a na místû jsou ve v i Kã. Pln registraãní poplatek zahrnuje: Úãast na odborném jednání, v stavû firem, spoleãensk veãer v Moravské chalupû s programem a rautem dne 1.10., 2x obûd, obãerstvení bûhem pfiestávek, materiály konference (program, abstrakta, jmenovka, ta ka). Platba registraãního poplatku: Poplatek uhraìte bankovním pfievodem nebo kreditní kartou do na úãet Congress Business Travel ã /0800 u âeské spofiitelny, a.s., variabilní symbol 118. Avízo se jménem úãastníka za lete faxem nebo em organizaãnímu sekretariátu. Podrobnosti o platbû najdete na on-line pfiihlá ce. Storno úãasti: Pokud úãastník písemnû oznámí storno své úãasti do , bude mu registraãní poplatek navrácen -20 % na úhradu administrativních poplatkû. Pozdûji není moïno uhrazenou platbu vrátit, úãastník v ak obdrïí ve keré materiály konference po tou. 6

7 Pokyny pro pfiípravu abstrakt: * abstrakt prosíme odeslat v elektronické podobû jako pfiílohu u na adresu vûdeckého sekretariátu nejpozdûji do * program Word * fiádkování 1, velikost písma 12, písmo Times New Roman * vypracování: 1. fiádek: NÁZEV VELK M PÍSMEM 2. fiádek: Hlavní (presentující) autor a spoluautofii mal m písmem 3. fiádek: Pracovi tû mal m písmem 4. fiádek: ová adresa hlavního autora 5. fiádek: Zafiádkovat 6. fiádek: Vlastní text abstraktu. maximální rozsah 30 fiádkû (mimo nadpisu) * abstrakt nesmí obsahovat tabulky, grafy, obrázky * pfiijetí práce do programu bude písemnû potvrzeno vûdeck m sekretariátem konference Vybavení k prezentaci: Pfiedná ející budou mít k dispozici prezentaãní techniku pro projekci z PC (Power Point). Diapozitivy v angliãtinû. Jednací jazyky: âe tina, sloven tina, angliãtina bez simultánního tlumoãení. V stava firem: U pfiíleïitosti konání konference se tradiãnû uskuteãní doprovodná v stava firem, podrobné informace rádi poskytneme na adrese organizaãního sekretariátu. Ubytování: Zaji Èuje organizaãní sekretariát CBT, po odeslání on-line rezervace ubytování (www.phlebology.cz) Vám sekretariát za le potvrzení rezervace ubytování spolu s platebními a stornovacími podmínkami. Nabídka hotelû: (ceny ubytování jsou uvedeny vã. snídanû, mûstského poplatku a 10% DPH) HOLIDAY INN BRNO ***** KfiíÏkovského 20, Brno Luxusní komfortní hotel poskytující vysok standard ubytování. Nachází v blízkosti veletrïního a v stavního areálu Veletrhy Brno, a.s. Pro své pohodlí a pfiíjemn 7

8 pobyt zde hosté mohou nalézt mj. internetové pfiipojení zdarma pomocí kabelu, moïnost pfiípravy kávy ãi ãaje pfiímo na pokoji, minibar, trezor, telefon s pfiímou provolbou a záznamníkem, uzavfien televizní systém s témûfi ãtyfimi desítkami kanálû v 10 jazycích, moïnost v bûru z 5 typû pol táfiû antialergické ãi plnûné prachov m pefiím s volitelnou mûkkostí, koupelna vybavená vanou, bezplatn pronájem bezpeãnostních schránek v recepci, pokojovou sluïbu 24 h. dennû, ãi tûní a Ïehlení odûvû 7 dní v t dnu. Dále hotel nabízí: non-stop hlídané venkovní parkovi tû, fitness studio, saunu, solárium, profesionální masáïe jednolûïkov pokoj: dvoulûïkov pokoj: Kã Kã VORONùÎ I **** KfiíÏkovského 47, Brno OREA Hotel VoronûÏ I je umístûn v tûsné blízkosti brnûnského v stavi tû ve stfiedu mûsta. Kvalita ubytování splàuje poïadavky i tûch nejnároãnûj ích hostû. Pokoje disponují telefony s pfiímou volbou a Wi-Fi pro ubytované hosty zdarma, TV pfiijímaãi s interaktivním systémem pro kontakt s recepcí, se satelitními programy, minibary. Bezpeãnost hostû zaji Èují elektronické zámky, dvefiní kukátka a koufiové hlásiãe. Dále hotel nabízí pûjãování aut, saunu, masáïe, kadefinictví jednolûïkov pokoj: dvoulûïkov pokoj: Kã Kã PENZION NA STARÉM BRNù Mendlovo nám. 1a, Brno Penzion se nachází jen pût minut chûze od BVV, v historick ch prostorách proslulého augustiniánského klá tera, jehoï opatem byl i Johann Gregor Mendel, kter zde objevil a formuloval teorii dûdiãnosti. Penzion vám nabízí ubytování v tûsném sousedství známé vinárny U královny Eli ky. KaÏd pokoj má vlastní sociální zafiízení a vût ina pokojû je vybavena televizorem. jednolûïkov pokoj: dvoulûïkov pokoj: Kã Kã 8

XXXIX. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí Kontroverzní a aktuální témata v moderní flebologii

XXXIX. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí Kontroverzní a aktuální témata v moderní flebologii XXXIX. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí Kontroverzní a aktuální témata v moderní flebologii Hradec Králové 7. - 8. listopadu 2014 pořádá Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J.

Více

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha XXXIII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně prezident konference prim. MUDr. Jaroslav

Více

IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti. 10. 12. 12. 2009 Clarion Congress Hotel Praha

IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti. 10. 12. 12. 2009 Clarion Congress Hotel Praha IV. kongres âeské gastroenterologické spoleãnosti 10. 12. 12. 2009 Clarion Congress Hotel Praha SOUHRN ODBORNÉHO PROGRAMU ZÁVAZNÁ P IHLÁ KA POKYNY PRO ABSTRAKTA 2 IV. kongres âeské gastroenterologické

Více

Zpravodaj. âeskoslovenské biologické spoleãnosti

Zpravodaj. âeskoslovenské biologické spoleãnosti Zpravodaj âeskoslovenské biologické spoleãnosti ãíslo 1 BRNO 2009 SYSTÉM PRO FLUORESCENČNÍ MIKROSKOPII DYNAMICKÝCH PROCESŮ V ŽIVÝCH BUŇKÁCH Hlavní přednost systému Cell-R spočívá v kombinaci unikátního

Více

Zpravodaj. âeskoslovenské biologické spoleãnosti. Konference o evoluci, informace na str. 24

Zpravodaj. âeskoslovenské biologické spoleãnosti. Konference o evoluci, informace na str. 24 Zpravodaj âeskoslovenské biologické spoleãnosti Konference o evoluci, informace na str. 24 ãíslo 2 BRNO 2007 OLYMPUS FLUOVIEW FV1000 nová koncepce laserové konfokální mikroskopie světlem stimulovaných

Více

47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014

47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014 BIOLAB 2014 47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014 pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Svatopluka Němečka, MBA děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov. roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Bfieznové slovo starosty je vûnováno

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

www.tisnov.cz roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012

www.tisnov.cz roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012 roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012 I letos mohou obãané nakupovat místní potraviny a v robky na Ti novsk ch trzích. Foto: Ing. Miroslav Pálka www.tisnov.cz Záfiijové slovo starosty Mé

Více

Zpravodaj. âeskoslovenské biologické spoleãnosti

Zpravodaj. âeskoslovenské biologické spoleãnosti Zpravodaj âeskoslovenské biologické spoleãnosti ãíslo 1 BRNO 2005 Hlavní v bor âs. biologické spoleãnosti Prof. MUDr. Oldfiich Neãas, DrSc., pfiedseda, Biologick ústav LF MU, Tome ova 12, 602 00 Brno

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Obsah: 1. Úvodní slovo pfiedsedy sdruïení 2. Vznik, poslání a cíle organizace 3. Z historie sdruïení OkamÏik 4. Zpráva o ãinnosti za kalendáfiní rok 2005 4.1. Osobní asistence

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 8/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

LázeÀsk ples pod zá titou první dámy

LázeÀsk ples pod zá titou první dámy 31. ledna 2008 ãíslo 1 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, v úvodním ãísle kaïdého dal ího roãníku LázeÀsk ch listû jsme Vás vïdy zdravili zasnûïen m obrázkem z Va ich oblíben ch Luhaãovic, letos v ak

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) www.tisnov.cz Vy lo 27. 4. 2011

roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) www.tisnov.cz Vy lo 27. 4. 2011 roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) Vy lo 27. 4. 2011 www.tisnov.cz Dubnové slovo radní Koncem dubna nám jiï slunce hfieje záda a táhne nás

Více

V ulici Anny Letenské bylo otevřeno nové policejní pracoviště pro Vinohrady

V ulici Anny Letenské bylo otevřeno nové policejní pracoviště pro Vinohrady 07_2007_.qxd:NP2 28.6.2007 14:57 Stránka 1 7 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 ČERVENEC 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce LÉTO V PRAZE 2 Informace PRÁZDNINOVÉ UZAVÍRKY Nûkolik tipû, kam

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

Zpravodaj Oficiální zpravodaj mûsta Láznû Bohdaneã Roãník XVIII âíslo 5 Únor 2008 Pfii doruãení zdarma Pfii prodeji 5, Kã

Zpravodaj Oficiální zpravodaj mûsta Láznû Bohdaneã Roãník XVIII âíslo 5 Únor 2008 Pfii doruãení zdarma Pfii prodeji 5, Kã Zpravodaj Oficiální zpravodaj mûsta Láznû Bohdaneã Roãník XVIII âíslo 5 Únor 2008 Pfii doruãení zdarma Pfii prodeji 5, Kã Zprávy z radnice Pfieji V em ãtenáfiûm zpravodaje hodnû tûstí a zdraví v roce 2008.

Více

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 jsme na prahu nového roku a po uplynutí dvanácti mûsícû v roce 2011 zaãínáme dal í roãní období práce v zastupitelstvu obce a vzájemné spolupráce s Vámi, obãany obce.

Více

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE M O N T Á Ž N Í A D E M O N T Á Ž N Í P O K Y N Y - soubor veletrhû pro bydlení, rodinu a voln ãas Obsah: 1. Rastr plochy se zakreslením expozice firmy 2.

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 19. záfií bylo slavnostnû pfiedáno Sboru dobrovoln ch hasiãû nové poïární vozidlo CAS 20 na podvozku TATRA T 815 4 x 4. www.tisnov.cz íjnové slovo starosty Témûfi jako

Více

NOMENKLATURA VELETRHU FOR KIDS

NOMENKLATURA VELETRHU FOR KIDS NOMENKLATURA VELETRHU FOR KIDS 1. DOMOV 5. VOLN âas, HOBBY 1.1. Nábytek a vybavení pro kojence, post lky, pfiebalovací pulty, kolébky, vaniãky 1.2. Nábytek do dûtsk ch a studentsk ch pokojû 1.3. Nábytek

Více

KE SKÉ POB EÎÍ Severní pobfieïí pfii odlivu KE A DÒLEÎITÉ INFORMACE. Vstupní formality: vstupní vízum lze vyfiídit v Praze (prostfiednictvím

KE SKÉ POB EÎÍ Severní pobfieïí pfii odlivu KE A DÒLEÎITÉ INFORMACE. Vstupní formality: vstupní vízum lze vyfiídit v Praze (prostfiednictvím EXOTIKAkoupani-3-2007:EXOTIKAkoupani-3/2006 22.8.2007 22:43 Stránka 37 KEŇA Tsavo East Shanzu Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 32 27 33 II. 32 28 15 III. 33 28 56 IV. 31 27 108 V. 29 26 240 VI.

Více