Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Fakulta pedagogická-katedra fyziky a technické výchovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Fakulta pedagogická-katedra fyziky a technické výchovy"

Transkript

1 1

2 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta pedagogická-katedra fyziky a technické výchovy Bakalářská práce Řízení CNC obráběcích strojů se zaměřením na tříosé frézování tříosá frézka EMCO a její řídící systémy Vedoucí práce: Autor: PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D. Milan Tetour

3 Anotace V úvodu práce je popsána problematika programování CNC strojů a způsob současného použití v průmyslu. V další části jsou porovnány současné řídící systémy CNC strojů, obecné zásady programování a možnosti dílensky orientovaného frézování. Dále je popsán stroj EMCO jeho obsluha, nastavení, praktické rady a ukázky řídícího systému Sinumerik 840D od firmy Siemens. V závěru práce je uvedena praktická ukázka obrábění s NC programem pro frézování vzorové součásti na výše uvedeném stroji. Klíčová slova Programování, CNC stroje, G kód -ISO, Sinumerik 840D Abstract The first section of this thesis describes the problem of programming computer numerical control (CNC) machines and the way how they are currently used in industry. The next section compares current control systems of the CNC machines, the general principles of programming with the possibility of using workroom oriented milling. Then the EMCO machine is described, its operation, setup, practical advices and also examples of the Sinumerik 840D control system by Siemens. The final section introduces a practical demonstration of machining by using the NC program for milling a representative component on the machine metioned above. Key words Programming, CNC machine, G code -ISO, Sinumerik 840D

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Programování CNC strojů se systémem Sinumerik 840D vypracoval samostatně s použitím odborné literatury a pramenů, uvedených na seznamu, který tvoří přílohu této práce. Prohlašuji, že v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb. V platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce a to v nezkrácené podobě elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách. Datum. Milan TETOUR univerzitou

5 poděkování Děkuji tímto vedoucímu bakalářské práce PaedDr. Bedřichu Veselému, Ph.D., za cenné rady, připomínky a vedení při tvorbě této bakalářské práce.

6 Obsah Úvod Cíl bakalářské práce Řídící systémy a řídící kódy pro CNC stroje 2.1 Přehled řídících systémů pro 3-5 osé CNC frézky Komparace řídících systémů Zkušenosti s jednotlivými systémy z praxe Řídící kódy a jejich používání Způsoby programování v řídících systémech obecně 3.1 Ruční (pomocí NC editoru s dokonalou znalostí ISO kódů G kódů) Ručně interaktivně za pomoci simulace Pomocí dílenského programování není nutná znalost ISO kódů Postup a příklad programování v systému Sinutrein SchopMill Volba obrobku Volba nástrojů Spuštění na virtuálním stroji Změření vyrobené součástky Simulace obrábění na virtuálním stroji Změření vyrobené součástky Řídící systém Sinumerik 840D 4.1 Seznámení se systémem Definice vztažných bodů Nastavení nulového bodu obrobku Volba nástrojů Tvorba hlavního programu, podprogramu, obrysu a základní funkce Vrtací a frézovací cykly Úprava parametrů Ověření programu simulací Příklad programu...39

7 5 Chybová hlášení 5.1 Opravy chyb v průběhu obrábění na stroji Opravy chyb a hlášení v průběhu vytváření programu na simulátoru Stroj EMCO CONCEPT MILL 105 a popis při jeho obsluze 6.1 Najetí nulového bodu Upnutí reálného obrobku Vkládání a seřízení nástrojů Úprava parametrů jednotlivých nástrojů Úprava posunutí nulového bodu v NC programu Vkládání programu do stroje Souhrn doporučených zásad pro práci v řídícím systému a sestavení programu 7.1 Zásady pro tvorbu programů řídícího CNC systému Výukový test - sestavení programu od výkresu k výrobku...52 Závěr...54 Seznam použitých zdrojů Seznam příloh

8 Úvod Řízení CNC strojů mě zajímá již delší dobu. Dříve jsem pracoval jako programátor NC a CNC strojů v Jihostroji Velešín. Na pracovišti jsem se setkal s různými řídícími systémy a to jak pro soustruhy tak frézky i centra. V rámci úspor jsem byl nucen okolnostmi k dokonalému poznání jednotlivých systémů. Tyto jsem musel různě kombinovat nebo nahrazovat jeden druhým, porovnávat a vybrat podle toho, v čem byl který systém lepší. V té době se používaly k řízení CN a CNC strojů hlavně děrné štítky a později děrné pásky. CNC stroje se používaly zejména k úspoře výrobních časů a k výrobě součástí, které se jinak musely vyrábět složitým technologickým postupem. Dále se využívaly zejména tam, kde bylo možno nahradit více jednoúčelových strojů jedním a zjednodušit tak výrobu. Tím se dosáhovalo velkých úspor finančních prostředků. V současné době se využití CNC strojů posunulo i na pracoviště pro kusovou výrobu. Do nástrojáren na výrobu různých přípravků, lisovacích nástrojů, forem pro vstřikovací lisy. Jejich výrobní cena klesá a tak je možno je používat i tam, kde byly ještě donedávna konvenční stroje. Velkou výhodou je snadné a rychlé přeseřízení na jinou výrobu doslova za pár minut a tyto operace opakovat v pozdější době, což umožnuje archivace výrobních postupů, programů a seřizovacích listů pro vyráběné součásti. Pro svou práci jsem vybral řídící systém Sinumerik 840D, který mám možnost prostudovat a ověřit v praxi na svém pracovišti, zároveň jej mohu porovnat s jinými systémy. V současné době pracuji jako učitel odborného výcviku na Střední odborné škole strojní a elektrotechnické ve Velešíně, kde vyučuji strojní obrábění. Odborný výcvik na konvenčních obráběcích strojích i na pracovištích s CNC tříosými soustruhy. Jedním z cílů této práce je vypracovat ze získaných probíhá frézkami a CNC poznatků ucelený, metodický, přehledný a názorný návod, který detailně seznamuje s využitím tohoto systému na daném stroji a s praktickými zkušenostmi při jeho užití k výuce studentů. V práci chci pomoci názorných obrázků, grafů a příkladů pochopitelným způsobem ukázat celou problematiku řízení CNC strojů. 8

9 1 Cíl bakalářské práce Seznámit se s aktuální odbornou literaturou z oblasti řídících systémů a řídicích kódů pro frézování ve třech, případně pěti osách. V literatuře se zaměřit především na základní termíny týkající se počítačového řízení strojů (zejména obráběcích strojů se zaměřením na obrábění ve třech popřípadě pěti osách na frézkách), zvláště pak dílenské programování. Zaměřit se na význam, použití a úpravu parametrů příkazů v řídicích systémech (zvláště Sinumerik 840D) i na syntaxi těchto příkazů (zaváděcí sekvence, dělení na řádky včetně oddělovačů příkazů, návěstí atd.) Shromáždit ukázky nejužívanějších programovacích jazyků. Zaměřit se na jazyky, jejichž funkci lze v podmínkách mého pracoviště ověřit v praxi. Ve vybraném řídícím systému se zaměřit zejména na interpretaci chybových hlášení v průběhu sestavování programu a jeho běhu, včetně způsobu jejich odstraňování (případně doladění na počítačových simulátorech). Podrobně popsat zásady, které je nutno dodržovat v úpravách parametrů programu při práci na konkrétním stroji, s konkrétními nástroji a s polotovary daného materiálu s určitými rozměry a tvary. Obecně platné zásady pro sestavování funkčních programů pro CNC frézku. Porovnání nejužívanějších řídících systémů v ČR. Shrnout poznatky, vytvořit srozumitelný názorný metodický návod, podle kterého je vhodné postupovat při výkladu dané problematiky. Vytvořit prezentaci práce včetně praktické ukázky použití. 9

10 2 Řídící systémy a řídící kódy pro CNC stroje Historie CNC strojů Vývoj dnešních CNC strojů začal v roce 1950 v USA. Dříve než vznikly byly používány NC stroje. Řídicí systémy pracovaly na principu vakuových lamp a později se prosadilo řízení pravoúhlé. Řídící systémy používaly k záznamu dat na děrné štítky později děrné pásky. S dalším vývojem se začala využívat k přenosu dat magnetická páska, kterou jako první použila firma Kearney&Trecker. V roce 1960 jako první představila obráběcí frézovací centrum, NC systémy byly tranzistorové. Začátkem sedmdesátých let se začaly používat integrované obvody. Pak šel už vývoj velmi rychle a v současné době pomocí řídících systémů jsme schopni vytvářet stále dokonalejší programy, které s použitím podprogramů a cyklů můžeme použít pro tvarově složité výrobky, současně nám umožňují jednoduchou úpravou vytvářet programy i pro součásti tvarově podobné [7]. Zdokonalení systémů řízení vedlo využití řízení v dalších osách. Jedním z příkladů je CNC obráběcí centrum řízené v pěti osách (příloha č. 4). V (příloze č. 5) je názorně vidět čtvrtá osa otočný upínací stůl a pátá osa pohyb kolébky. Tyto osy umožňující další pohyby a nazývají se rotační osy. 2.1 Přehled některých řídících systémů pro CNC centra a soustruhy Dnes je ve světě přes sto řídících systémů od velkých či malých firem. Mezi největší patří: - HEIDENHAIN TNC 426 v současnosti přechází k vylepšené verzi TNC SINUMERIK 840D postupně přechází uživatelé k vylepšené verzi pod názvem Sinutrein - FANUC velmi podobný strukturou a příkazy Sinumeriku. Mezi méně u nás používané můžeme zařadit: - OKUMA OSP MITSUBISHI - MAZATROL - FAGOR 8055 MC 10

11 - SELCA - ACRAMATIC - MAKINO - MORISEIKI - HAAS - PHILIPS CNC MTS se stále ještě používá k výuce programování na mnoha školách, často je využíván jako školní řídící systém. Je navržen tak, aby se programátor co nejdříve naučil programovat. Výhodou je simulátor, kde je zobrazeno ve 2d nebo 3d pohledu co nástroj koná. Další výhodou je změření vyrobené součásti. K menším patří např.: - VISEL VSC E.S.C. CNC LESTE 2.2 Komparace řídících systémů V dnešní době je opravdu těžké vybrat určitý konkrétní systém, k tomu nám mohou dobře posloužit odpovědí na níže uvedený soubor dotazů. - Co by měl CNC řídicí systém umět? - Pro jaký typ výroby požaduji CNC obráběcí centrum? - Máme zkušenosti s CNC obráběním? - S jakým typem výkresové dokumentace pracujeme? - Lze doložit spolehlivost řídicího systému? - Jaký je komfort ovládaní řídicího systému? - Splňuje snadnost přípravy NC programů a správa programů naše představy o moderním počítačovém systému? - Umožní nám řídicí systém rychle, kvalitně a se zachováním předepsaných rozměrů obrábět všechny obrobky? - Máme k dispozici všechny programátorské možnosti, nebo jen vybranou, ořezanou část a ostatní si budeme muset dokoupit? 11

12 - S jakými dodatečnými náklady musíme počítat na rozšíření schopností řídicího systému např. o polární souřadnicový systém, matematické operace a proměnné, více korekcí pro obráběcí nástroje? - Můžeme očekávat technologickou pomoc dodavatele řídicího systému, nebo se budeme muset spokojit pouze s dílčími znalostmi dodavatele obráběcích strojů? - Jaká jsou možnosti zaškolení obsluhy a technologů, kteří by měli stroj efektivně využívat hned po instalaci a neučit se z vlastních pokusů při seřizování nových obrobků? - Mohu spoléhat na to, že moji zruční obráběči se dokáží snadno přeškolit na CNC obráběče? - Jaká je dostupnost a kvalita servisu a to nejen obráběcího stroje, ale především CNC řídicího systému? - Jak je to se zárukou řídicího systému, jaká je dostupnost náhradních dílu? - Jaká je kvalita a cena servisní organizace dodavatele CNC řídicího systému? - V případě, že již nějaký CNC obráběcí stroj vlastníme, je pro nás důležitá jednotnost CNC řídicích systémů ve firmě, protože jsme se zvoleným dodavatelem spokojeni nebo raději volíme nového dodavatele, kterého si důkladně prověříme? Nyní po zodpovězení odpovědí máme z určitostí jasno, který systém nejlépe vyhovuje [8]. 2.3 Zkušenosti s jednotlivými systémy z praxe Porovnání jednotlivých systémů jsem měl možnost vyzkoušet v závodě MAS Sezimovo Ústí. Mají zde pracoviště se zkušebnou různých řídících systémů a zkouší jak, který systém se strojem spolupracuje. Při školení jsem měl možnost poznat a osobně vyzkoušet různé řídící systémy. Způsoby jejich programování a také sestavit a odladit program v jednotlivých systémech. Jednalo se o systémy Haidenhain, Fanuc a Sinumerik. 2.4 Řídící kódy G-kód nebo také ISO-kód (DIN 66025) je název programovacího jazyka, který řídí NC a CNC obráběcí stroje. Byl vyvinut společností EIA počátkem šedesátých let, konečná verze byla schválena v únoru 1980 jako RS274D [9]. 12

13 G-kód přípravné funkce je rovněž název pro jakýkoliv řetězec znaků v NC programu, který začíná písmenem G. Obecně je to kód, který říká obráběcímu stroji, jaký povel má vykonat např.: pohyb rychloposuvem, pohyb po přímce nebo oblouku, odjez do bodu výměny nástroje. CNC a NC stroje, mají většinu G kódů společných. Pouze některé kódy se liší především u pomocných funkcí a nebo u obráběcích cyklů. Některé základní funkce: G00 - Pohyb rychloposuvem G01 - Lineární interpolace G02/03 - Kruhová interpolace G54 - Posunutí nulového bodu G90 - Absolutní programování G91 - Přírůstkové programování M - kódy se nazývají pomocné funkce, které ovládají mechanismy obráběcího stroje. M6 - výměna nástroje. čerpadla chladicí kapaliny M7, M8, M9. K používání G-kódů a M-kódů jsou také stanovena pravidla pro používání základních příkazů. 3 Způsoby programování v řídících systémech Programování je možno provádět několika způsoby z nichž nejpoužívanější jsou ruční, ruční interaktivní a dílenské. Jednotlivé druhy a rozdíly jsou popsány níže. 3.1 Ruční - v NC editoru s dokonalou znalostí ISO kódů - G kódů Při psaní programu je nutností dokonalá znalost G kódů - ISO (DIN 66025). Jednou z možností je přímo zadávat jednotlivé bloky (v jiné literatuře se používá místo názvu blok, řádek, věta) s patřičnými funkcemi včetně souřadnic. Program se píše v NC editoru dle stanovených kroků. Používané kódy ISO jsou popsány v kapitole 4.5. Programátor má za úkol například podle výkresu (obr. 1) frézovat jen vrchní plochu na které je zvolen nulový bod. Materiál - polotovar má rozměry 50 x 30 x 11 mm. 13

14 obr. 1 Před psaním vlastního programu volí technologický postup obrábění, nástroje, řezné podmínky. Následuje psaní vlastního programu. Program může vypadat například takto: Kostka - název programu G54 - volba nulového bodu ve stroji jsou přednastavené naměřené hodnoty v mm v osách x,y,z levý roh pevné čelisti svěráku TRANS X25 Y-15 Z6 - posunutí nulového bodu (např.g54) o tyto hodnoty. Z6 značí vysunutí z čelisti svěráku. 14

15 G0 G53 D0 Z180 - rychloposuvem odjetí do bodu výměny nástroje, zrušení všech nástrojových korekcí T10 D1 - volba nástroje a jeho průměrová korekce fréza nástrčná průměr 50mm S900 F200 M3 M6 - technologická věta volba otáček, posuvu, smyslu otáčení vřetene, výměna nástroje G0 X-66 Y0 Z1 najetí - rychloposuvem do výchozího bodu obrábění například 1mm nad a před obráběný materiál G1 Z0 - najetí pracovním posuvem v ose Z svislá osa Z0 značí odebíraný materiál dle přídavku v tomto případě 1mm G1 X66 - frézování pracovním posuvem za obráběný materiál. G0 G53 D0 Z180 - odjetí do bodu výměny nástroje M30 - ukončení programu s návratem na začátek Po napsání programu v editoru jej nahraje a přenese do stroje. Programátor musí mít představivost a dodržovat určité obecné zásady programování, dále velkou zkušenost a praxi. Při tvorbě složitého a příliš dlouhého programu je nucen vytvářet různé podprogramy a to z důvodů zjednodušení práce při obsluze stroje. Nevýhodou je - nevidí a nemůže si kontrolovat jednotlivé pohyby. To vše je pak mnohem náročnější při prvním spuštění na stroji. 3.2 Programátor Ruční interaktivní s pomocí simulace začíná vyplňováním jednotlivých položek dle příslušného manuálu k simulátoru. Na obrazovce PC si vybírá z nabídek a postupně vyplňuje zvolené ikony. Volí název hlavního programu, podprogramu. Rozměry výchozího materiálu a přídavky na obrábění. Nástroje a polohy v držácích. Píše hlavní program. Jednotlivé bloky nebo řádky sleduje při simulaci podle potřeby upravuje 15

16 V případě kolizních situací nebo chybových hlášení program upravuje Tento postup opakuje až je program bez chybových hlášení Po kontrole a dokončení program nahraje na přenosové médium CD nebo Flasch disk Přenese a načte do paměti stroje Spustí na stroji Znalost G kódu je nutná, ale mnoho povelů je v nápovědách k simulátoru. Dále lze využít vrtacích a frézovacích cyklů. Možnost tvorby podprogramů a jejich vyzkoušení při spuštění z hlavního programu. Toto vše vede k velké úspoře času při psaní programu k zjednodušení jeho tvorby. Také mnohem menší znalost programování. Postup a příklad programování je uveden v kapitole Dílenské programování Příklad dílenského programování Dílensky orientované programování (WOP workshop oriented programming). Zjednodušeně lze říci, že se jedná grafickou podporu obsluhy obráběcího stroje, kdy není psán NC program. Z nabídek se vytváří pracovní technologické postupy jednotlivých operací jako např. Volba obrobku, volba nástroje, obrobení vnějšího tvaru, obrobení vnitřního tvaru, vrtání, řezání závitů apod. Postupným vyplňováním nabídek se vkládají zvolené povely do tabulek a tvoří se tak pevné cykly pracovní operace. Cykly se postupně vytvářejí a řadí za sebou až do vytvoření celého procesu obrábění. Po dokončení celého procesu je možnost program převést do G kódů. Dílenské programování je možno provádět několika způsoby. Psaní v G kódu, kombinace psaní programu v G kódech a dílenském programování. Dále je možno programovat přímo na stroji (ovládací panel -slimline), nebo na modulu, který lze spustit a provozovat na běžném PC. 16

17 Dílenské programování lze shrnout do těchto bodů [10]; [1]: stejné pro různé technologie obrábění ( frézování, soustružení, broušení, ) jednotné v dílně i na externím programátorském pracovišti s přímým vstupem do stroje s grafickou podporou popis geometrie nezávislý na technologii obrábění grafická dynamická simulace obrábění možnost opakovaně editovat ve WOP nebo do něj vstoupit ručně a upravovat ho (nevýhodné, protože se mohou porušit vazby) programovat současně s obráběním časté kontroly - systém musí obsahovat mnoho kontrol (např. vstupní data), aby bylo v programu zamezeno výskytu chyb možnost přebírání dat z jiných systémů (např. přenos geometrie z CAD systému) návaznost na vyšší úroveň řízení Příklad programování v Systému Sinutrain Sinumerik SchopMill frézování. SchopMill optimálně podporuje barevnými pomocnými obrázky je zde možnost kdykoli při vyhotovování pracovního plánu přeskakovat mezi daným pracovním krokem a grafikou obrobku [11]; [12]. 17

18 obr Před zahájením tvorby CNC programu je nutno spustit ShopMill. V této ukázce z prostředí SinuTrainu. Po spuštění se uživateli zobrazí výše uvedená obrazovka (obr. 2). program se strojními funkčními klávesami, nebo bez nich. Bez nich lze Shopmill ovládat pomocí horizontálních resp. vertikálních tlačítek. Tyto tlačítka uživatel aktivuje prostřednictvím myši nebo funkčních kláves na klávesnici F1 až F8 resp. Shift + F1 až F8 2. Pro tvorbu CNC programu je možné založit nový soubor (obr. 3) nebo lze vyvolat z paměti starý již dříve vytvořený následně jej editovat. 3. Programová struktura se netvoří pomocí G funkcí do řádků, ale v položkách pracovního postupu. V základní části pracovního postupu se vyplňuje dialogová tabulka. Definují se údaje o polotovaru (obr. 4), mezní otáčky stroje, polohy výměny nástrojů aj. Pro lepší orientaci v dialogové tabulce jsou položky doprovázeny textovým komentářem a grafickou podporou. 4. Před samotným programováním technologických operací je vhodné vyvolat základní databázi nástrojů. Tuto databázi je možno editovat (obr. 5) pro vytvoření vlastní 18

19 tabulky nástrojů potřebných k realizaci výroby kusu. Do tabulky je možno zapsat polohu a typ obráběcího nástroje, korekce nastavení a informace o VBD. Řezný nástroj je nástroje, směr obrábění, úhly pak použit v grafické simulaci, ale i v kontrolních propočtech systému [2]. 5. Volba jednotlivých technologických operací (obr. 6) dle postupu. Tyto operace se volí z nabídky dialogových tlačítek na obrazovce. 6. Simulace obrábění součásti (obr. 7). 7. Změření zhotovené součásti (obr. 8) Volba názvu programu Volbu názvu programu provedeme podle (obr. 3) obr. 3 19

20 3.3.3 Volba obrobku Volbu obrobku provedeme vyplněním tabulky podle (obr. 4) obr. 4 20

21 3.3.4 Volba nástrojů Volbu nástrojů provedeme vyplněním tabulky podle (obr. 5) obr. 5 21

22 3.3.5 Volba postupu Vyplníme sled operací v tabulce podle (obr. 6) obr. 6 22

23 3.3.6 obr Simulace obrábění na virtuálním stroji (obr.7) Změření vyrobené součástky (obr. 8) obr. 8 23

24 Závěr není zde kladen nárok na znalosti programování. Podle příslušného manuálu je schopen se i laik naučit během doslova pár hodin sestavit a napsat program. To vede ke zdokonalení znalostí obsluhy stroje a učení G kódů. K nejrozšířenějším v ČR patří v současné době tyto systémy dílenského programování: GE Fanuc - Manual Guide i Siemens - ShopMill (frézování), ShopTurn (soustružení) Heidenhain smart.nc 4 Řídící systém Sinumerik 840D 4.1 Seznámení se systémem Popis tohoto systému je obsažen v manuálu od fa.siemens [11] a v uživatelské příručce [2]. Současná verze systému Sinumerik 840D umožňuje tvorbu programů všemi metodami (viz. kapitola 3) včetně sestavení hlavního programu, podprogramů. Všechny systémy se vyvíjí tak i systém Sinumerik se neustále zdokonaluje proto některé údaje vázané na určitou verzi se mohou lišit od novějších verzí. Struktura systému Sinumerik je postupně rozebírána v následujících kapitolách. 4.2 Definice vztažných bodů Vztažné body určují vzájemnou polohu soustavy stroj nástroj obrobek. Dělí se na vtažné body souřadného systému, které jsou dány výrobcem a jejich polohu nelze měnit a na body, jejichž polohu volí programátor podle obráběné součásti. M Nulový bod stroje. Výrobcem pevně stanovený neměnný vztažný bod. Z tohoto bodu vychází všechna odměřování stroje. Je to počátek souřadného systému. R Referenční bod. Koncovým spínačem pevně určená poloha v pracovním prostoru stroje. Slouží k nalezení nulového bodu stroje a k přesnému určení polohy nástroje v souřadném systému. Hledání bodu je automatické a probíhá postupně po jednotlivých zadávaných osách. W nulový bod obrobku Výchozí bod pro zadávání rozměrů v programu součásti. Jeho polohu volí programátor. K tomuto bodu se váží všechny programované souřadnice drah programu. Jeho poloha je měřena od nulového bodu stroje. U složitějších součástí může být těchto bodů několik. 24

25 N vztažný bod upínače nástrojů dán výrobcem. Slouží k odměřování všech nástrojů [2]; [5]. uspořádání vztažných bodů je zobrazeno na (obr. 9) obr. 9 25

26 4.3 Nastavení nulového bodu obrobku Nulový bod obrobku je bod, od kterého se odvíjí všechny programované souřadnice (při přírůstkovém programování vychází následující souřadnice z předchozího bodu). Označuje se funkcí G54 až G59. Nulový bod obrobku volí programátor nebo technolog. Po nastavení nulového bodu se přesouvá počátek souřadného systému do tohoto bodu. U frézování se posouvá libovolně po všech osách (obr. 10). obr.10 26

27 4.4 Volba nástrojů Nástroje je možno přímo vybírat z nabídky v knihovně nástrojů popřípadě si vytvořit svůj nástroj v tabulce nástroje odtud je přesuneme pomocí naváděcích kláves v pravé části (obr. 11) do tabulky nástrojového držáku. Tyto nástroje se musí shodovat s nástroji i pozicí v reálném stroji. obr Tvorba hlavního programu, podprogramu a obrysu význam funkcí V systému Sinumerik 840D hlavní program začíná, názvem programu. Program je sestaven z jednotlivých vět (bloků) (jednotlivých řádků programu). Blok je tvořen jednotlivými kódovanými slovy (např. G01, M30), která se skládají z adresné části (písmeno, např. G, M) a významové části (číslice, např. 0.1, 30). Slova se od sebe oddělují mezerou, jejich části se neoddělují ( např.x10 nesprávně pak X 10). Programu končí některou z pomocných funkcí M2, M30, M17 upozornění: Nezaměňovat číslici nula 0 za velké písmeno O. Úvodní nulu ve významové části kódu je možné vynechat (např. G01 G1). 27

28 Vytvoření nového NC programu 1. Krok: Vytvořit adresář obrobků s příponou.wpd (obr. 12 a obr. 13) XXXX. WPD XXXX bývá název nebo číslo výkresu obr

29 obr Krok: Vytvořit adresář technologických programů pro obrábění s příponou.mpf (obr. 14). Každý obrobek může mít více technologických programů (obrábění se provádí na několik upnutí). obr

30 obr Krok: Vytvořit adresář technologických podprogramů pro obrysy (kontury) s příponou.spf, které jsou součásti některých cyklů obrábění (obr. 15). Vytvoření se provádí stejně jako vytvoření programu s příponou.mpf jen se v typu vybere pomocí šipky přípona.spf Seznam, význam a popis funkcí: Funkce dělíme podle významu na: přípravné - řídící mají označení G pomocné M ostatní T S N X Y Z F cykly a podprogramy které slouží ke zjednodušení programu Přípravné nebo lépe řídící funkce ovlivňují zpravidla dráhu nástroje. Používají se k zadávání povelů stroji k přesně stanoveným úkolům (k pohybům stroje, k přednastavení nulového bodu k zavedení průměrové korekce nástroje ) jsou rozděleny do skupin. Pro jejich velký počet 39 uvádím v seznamu pouze běžně používané. V jednom bloku nesmí být použito více G funkcí ze stejné skupiny (např. nesmí být na jednom řádku G00 pojezd 30

31 rychloposuvem a zároveň G01 pohyb pracovním posuvem). Funkce jsou výrobcem nastaveny na modální a nemodální. Modální platí do doby než je naprogramována jiná modální funkce. Nemodální platí pouze v řádku kde se nachází [6]. Seznam vybraných přípravných G -funkcí pro frézování PŘÍKAZ VÝZNAM Skupina 1 Modálně účinné povely pro pohyby G0 Rychloposuv G1 Pracovní posuv po přímce (lineární interpolace) - standardní nastavení G2 Kruhová interpolace ve směru hodinových ručiček G3 Kruhová interpolace proti směru hodinových ručiček G331 Vrtání závitu bez vyrovnávacího sklíčidla G332 Zpětný pohyb při vrtání závitu Skupina 2 G4 Skupina 3 Prodleva Zapisování do paměti TRANS Programovatelné posunutí ROT Programovatelné otočení SCALE MIRROR Programovatelné změna měřítka Programovatelné zrcadlení G25 Ohraničení minimálního pracovního pole, ohraničení počtu otáček G26 Ohraničení minimálního pracovního pole, ohraničení počtu otáček G110 Programování v pólu absolutně k poslední programované požadované pozici G111 Programování v pólu absolutně k nulovému bodu aktuálního obrobku G112 Programování pólu k poslednímu platnému pólu Skupina 6 Volba úrovně G17 Výběr pracovní roviny XY G18 Výběr pracovní roviny XZ G19 Výběr pracovní roviny YZ Skupina 7 Korektura rádiusu nástroje -standardní nastavení G40 Vypnout kompenzaci poloměru nástroje G41 Zapnout kompenzaci poloměru nástroje vlevo G42 Zapnout kompenzaci poloměru nástroje vpravo Skupina 8 G53 G54 G57 Nastavitelná posunutí nulového bodu Zrušení nastavitelného posunutí nulového bodu Nastavitelné posunutí nulového bodu 31

32 G500 Zrušení nastavitelného posunutí nulového bodu G505 G599 Nastavitelná posunutí nulového bodu Skupina 9 G53 Potlačení Frame Zrušení nastavitelného posunutí nulového bodu Skupina 10 Přesné zastavení v režimu souvislého řízení G64 Režim souvislého řízení dráhy Skupina 11 Přesné zastavení po záznamech G9 Zmírnění rychlosti, přesné zastavení Skupina 12 Kritéria změny záznamu při přesném zastavení (G60/G9) G601 Jemné přesné najetí G602 Hrubé přesné najetí G603 Znovu zapnout, je-li dosaženo požadované hodnoty Skupina 13 Dimenzování obrobku v palcích /metrické G70 Programování v palcích G71 Programování v mm Skupina 14 Dimenzování obrobku absolutní /inkrementální G90 Absolutní programování G91 Přírůstkové programování Skupina 15 Typ posuvu G94 Posuv v mm/min nebo Inch/min G95 Posuv v mm.ot-1 nebo Inch.ot-1 G96 Konstantní řezná rychlost G97 Zrušení konstantní řezné rychlosti, přímé programování otáček Skupina 18 Korektura nástroj pojíždění na rozích G450 Přechodový kruh G451 Řezný bod ekvidistant Pomocné M-funkce Funkce M ovlivňují většinou technologii. Jsou to povely k činnostem, které se nevztahují přímo k osám.v jednom řádku může být naprogramováno i více M funkcí, které bývají umístěny na konci řádku (např. M3 M7 M8 otáčení vřetene doprava a zapínání chlazení z pravé a levé strany). Standardně bývají obsazené jen některé funkce. Ostatní může výrobce stroje obsadit. Např. Jako spínací funkce k ovládání upínacích prostředků apod. M funkce je otevřená skupina, ve které se vyvíjí stále nové funkce [6]. 32

33 Seznam vybraných funkcí PŘÍKAZ VÝZNAM M0 Programový stop M1 Volitelný stop (stop programu jen při OPT.STOP) M2 Konec programu M3 Vřeteno ZAP doprava ve směru hod.ručiček M4 Vřeteno ZAP doleva proti směru hod.ručiček M5 Vřeteno VYP M6 Výměna nástroje M7 Chlazení zprava ZAP M8 Chlazení zleva ZAP M9 Chlazení VYP M17 Konec podprogramu M30 Konec hlavního programu Ostatní funkce N F S T X Y Z C Rozměrové Adresy X, Y, Z, C určují pohyb osy a jsou doplněny konkrétní číselnou hodnotou dané souřadnice. Systém Sinumerik, vyžaduje psaní tečky ve významové části ( např. X10.1 F0.2) Adresa F slouží k zadávání rychlosti posuvu. Většinou používané jednotky jsou posuv za minutu nebo posuv za otáčku. Pro soustružení se většinou používá posuv za otáčku a pro frézování posuv za minutu. Přepínání jednotek je pomocí funkcí G94 (posuv za minutu) a G95 (posuv za otáčku). Adresa S používá se pro zadávání otáček. Neslouží k roztočení vřetene, ale k určení velikosti otáček. Vřeteno a tedy směr otáčení se zapíná pomocí funkce M3 nebo M4 a zastavuje funkcí M5. Nástrojové Adresa T slouží k výběru nástroje který bude použit, ale nespouští operaci výměny nástroje. Operace výměny nástroje se uskuteční povelem M6. (např. T5 M6 vysune buben a otočí jím do pracovní polohy). Bez příkazu M6 se výměna neprovede. Název bloku Adresa N slouží k číslování bloků. (Např. N01 nebo N1) U Sinumeriku není nutné psát písmeno N ani číslo. Cykly a podprogramy Podprogramy jsou používány ke zjednodušení, 33 zpřehlednění a zkrácení programů

34 s několikanásobně opakujícím se obráběným prvkem (díra, závit, obrys). Tvorba podprogramu je stejná jako tvorba hlavního programu součásti. Vyvolán je pomocí názvu podprogramu např., tvar a adresy P2, Počet opakování podprogramu řádek se provede dvakrát). Podprogram se ukončí pomocí funkce M17. Díky používání podprogramů se může předjít chybám zapříčiněných pracovníkem. Příkladem je kostka na (obr. 36 v příloze č.1) s opakováním obrábění vnějšího tvaru. Pro vytvoření opakování na tomto výrobku je velmi výhodné použití podprogramu. Příklad podprogramu - tvar.spf G91 G1 Z-3.5 G90 G41 G1 X-22 Y0 G1 Y17 G2 X-17 Y22 I5 J0 G1 X9.874 G2 X9.874 Y-22 I J-22 G1 X-17 G2 Y-17 X-22 CR=5 G1 Y0 G40 G0 X-35 Y-2 M17 Příklad hlavního programu se zápisem podprogramu G54 TRANS X25 Y-25 Z16 G0 G53 D0 Z180 T5 D1 S800 F200 M3 M6 G0 X0 Y0 Z10 G0 X-47 Y-10 Z2 G1 Z0 X26 Y10 X-47 G0 G53 D0 Z180 T1 D1 S1000 F150 M3 M6 G0 X-33 Y-2 Z5 G1 Z0 TVAR P4 ukázka opakování podprogramu 4x G0 G53 D0 Z180 T10 D1 S1000 F120 M3 M6 G0 X0 Y0 Z5 POCKET2(2,0,2,-4,0,18,,,80,120,4,3,0.2,0,80,150,1400) 34

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více

FUNKCE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 PRO OBRÁBĚNÍ THE FUNCTION OF CONTROL SYSTEM HEIDENHAIN ITNC 530 FOR CUTTING

FUNKCE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 PRO OBRÁBĚNÍ THE FUNCTION OF CONTROL SYSTEM HEIDENHAIN ITNC 530 FOR CUTTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT OF MACHINING TECHNOLOGY FUNKCE ŘÍDICÍHO

Více

Příprava uživatelského prostředí pro NX CAM. Bc. Tomáš Januška

Příprava uživatelského prostředí pro NX CAM. Bc. Tomáš Januška Příprava uživatelského prostředí pro NX CAM Bc. Tomáš Januška Diplomová práce 2012 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění

Více

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování

EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Střední průmyslová škola Jihlava EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Uživatelská příručka Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Obsah 1. Úvod...1 2. Ovládací prvky...2 2.1. Možnosti

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Kurz v programování CNC obráběcích strojů v jazyku Heidenhain itnc 530

MASARYKOVA UNIVERZITA. Kurz v programování CNC obráběcích strojů v jazyku Heidenhain itnc 530 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Kurz v programování CNC obráběcích strojů v jazyku Heidenhain itnc 530 Bakalářská práce Jiří Ulman 2015 Čestné prohlášení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Střední průmyslová škola, Jihlava EMCO WinNC HEIDENHAIN TNC 426 frézování UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Obsah 1. ÚVOD... 1 2. OVLÁDACÍ PRVKY... 2 2.1.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B2341 Strojírenství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Akademický rok 2011/2012 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B 2341 Strojírenství

Více

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra Září 2013 Kompletně digitální Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN standard v každodenním použití u frézek,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Střední průmyslová škola, Jihlava EMCO WinNC SINUMERIK 840D soustružení UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Obsah 1. Úvod... 1 2. Ovládací prvky... 2 2.1. Možnosti

Více

SINUMERIK 840D sl. ShopTurn. Úvod. Seřizování stroje. Opracování obrobku. Sestavování programu v systému ShopTurn. Funkce systému ShopTurn

SINUMERIK 840D sl. ShopTurn. Úvod. Seřizování stroje. Opracování obrobku. Sestavování programu v systému ShopTurn. Funkce systému ShopTurn Úvod 1 Seřizování stroje 2 Opracování obrobku 3 SINUMERIK 840D sl ShopTurn Obsluha/programování Sestavování programu v systému ShopTurn Funkce systému ShopTurn Práce v manuálním režimu 4 5 6 Program v

Více

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ Návody do cvičení předmětu CAD/CAM systémy v obrábění Marek Sadílek Ostrava 2010 2011

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

EdgeCAM. základy programování CNC obrábìcích strojù a sbírka øešených pøíkladù. Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì

EdgeCAM. základy programování CNC obrábìcích strojù a sbírka øešených pøíkladù. Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Trutnov, Školní 101 tel. 499 813 071, fax 499 814 729, E-mail skola@spssoutu.cz, http : //www.spssoutu.cz EdgeCAM základy programování CNC obrábìcích

Více

Manuál obsluhy frézky HAAS SuperMinimill

Manuál obsluhy frézky HAAS SuperMinimill Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 Manuál obsluhy frézky HAAS SuperMinimill Podpůrné materiály pro výuku CAD/CAM Praha říjen 2012 Učební texty Obsluha CNC stroje SPŠ Praha 10, Na Třebešíně

Více

Studie možností 3D CAD systémů při konstrukci modelů. Jan Laník

Studie možností 3D CAD systémů při konstrukci modelů. Jan Laník Studie možností 3D CAD systémů při konstrukci modelů Jan Laník Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním současných 3D CAD systémů a jejich možnostmi při vytváření modelů.

Více

Maturitní práce. Porovnání využití CAD/CAM systému s výstupem HEIDENHAIN.

Maturitní práce. Porovnání využití CAD/CAM systému s výstupem HEIDENHAIN. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek Karla Čapka 402, Písek Školní rok: 2011/2012 Kmenový obor: 2643M Elektronika Studijní obor: 26 43-M/004 Slaboproudá elektrotechnika Maturitní práce

Více

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Září 2014 Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Řídicí systémy HEIDENHAIN jsou známé svým celkovým výkonem a rozsáhlým vybavením. Navíc mohou být optimálně

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

MOŽNOSTI VÝROBY ZÁVITŮ V MALÉ STROJÍRENSKÉ FIRMĚ

MOŽNOSTI VÝROBY ZÁVITŮ V MALÉ STROJÍRENSKÉ FIRMĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY MOŽNOSTI

Více

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s.

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Sezimovo Ústí, 2013 ii Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Příručka uživatele Programování cyklů. itnc 530. NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05

Příručka uživatele Programování cyklů. itnc 530. NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05 Příručka uživatele Programování cyklů itnc 530 NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05 Česky (cs) 2/2009 O této příručce Dále najdete seznam symbolů, které se v této příručce

Více

ODBORNÝ VÝCVIK PROGRAMOVÁNÍ V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 JOSEF VITISKA ALEŠ JANÁK

ODBORNÝ VÝCVIK PROGRAMOVÁNÍ V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 JOSEF VITISKA ALEŠ JANÁK Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ODBORNÝ VÝCVIK PROGRAMOVÁNÍ V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 JOSEF VITISKA ALEŠ JANÁK Vytvořeno v rámci projektu: Implementace

Více

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍCH PROCESŮ

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍCH PROCESŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍCH PROCESŮ Návody do cvičení předmětu Projektování výrobních procesů Ing. Vladimíra Schindlerová

Více

Dílenské programování dialogové, ISO frézka II

Dílenské programování dialogové, ISO frézka II Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: čtvrtý Zpracoval: Josef Dominik Modul: Dílenské programování

Více

SOUŘADNICOVÉ MĚŘÍCÍ STROJE

SOUŘADNICOVÉ MĚŘÍCÍ STROJE SOUŘADNICOVÉ MĚŘÍCÍ STROJE 1. ÚVOD Souřadnicové měřící stroje představují jednu z nejvýznamnějších inovací v oblasti měření ve strojírenství. Konstrukce souřadnicových měřících strojů byla vynucena potřebou

Více

KATALOGIZACE PRUŽNÝCH VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A OBRÁBĚCÍCH CENTER

KATALOGIZACE PRUŽNÝCH VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A OBRÁBĚCÍCH CENTER KATALOGIZACE PRUŽNÝCH VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A OBRÁBĚCÍCH CENTER CLASSIFICATION OF FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS & MACHINING CENTERS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR JAROSLAV SELUCKÝ VEDOUCÍ

Více

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7 Př ručka pro uživatele Česky (cs) 8/2004 Zadávac klávesnice Provozn režim Ručn ř zen Provozn režim Automatika Programovac režimy (DIN PLUS, Simulace, TURN PLUS)

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

CNC PILOT 4290. NC-Software 340 460-xx. Př ručka pro uživatele

CNC PILOT 4290. NC-Software 340 460-xx. Př ručka pro uživatele CNC PILOT 4290 NC-Software 340 460-xx Př ručka pro uživatele Český (cs) 8/2001 CNC PILOT 4290, software a funkce Tato př ručka popisuje funkce, které jsou k dispozici v CNC PILOT 4290 s č slem softwaru

Více