Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Fakulta pedagogická-katedra fyziky a technické výchovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Fakulta pedagogická-katedra fyziky a technické výchovy"

Transkript

1 1

2 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta pedagogická-katedra fyziky a technické výchovy Bakalářská práce Řízení CNC obráběcích strojů se zaměřením na tříosé frézování tříosá frézka EMCO a její řídící systémy Vedoucí práce: Autor: PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D. Milan Tetour

3 Anotace V úvodu práce je popsána problematika programování CNC strojů a způsob současného použití v průmyslu. V další části jsou porovnány současné řídící systémy CNC strojů, obecné zásady programování a možnosti dílensky orientovaného frézování. Dále je popsán stroj EMCO jeho obsluha, nastavení, praktické rady a ukázky řídícího systému Sinumerik 840D od firmy Siemens. V závěru práce je uvedena praktická ukázka obrábění s NC programem pro frézování vzorové součásti na výše uvedeném stroji. Klíčová slova Programování, CNC stroje, G kód -ISO, Sinumerik 840D Abstract The first section of this thesis describes the problem of programming computer numerical control (CNC) machines and the way how they are currently used in industry. The next section compares current control systems of the CNC machines, the general principles of programming with the possibility of using workroom oriented milling. Then the EMCO machine is described, its operation, setup, practical advices and also examples of the Sinumerik 840D control system by Siemens. The final section introduces a practical demonstration of machining by using the NC program for milling a representative component on the machine metioned above. Key words Programming, CNC machine, G code -ISO, Sinumerik 840D

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Programování CNC strojů se systémem Sinumerik 840D vypracoval samostatně s použitím odborné literatury a pramenů, uvedených na seznamu, který tvoří přílohu této práce. Prohlašuji, že v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb. V platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce a to v nezkrácené podobě elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách. Datum. Milan TETOUR univerzitou

5 poděkování Děkuji tímto vedoucímu bakalářské práce PaedDr. Bedřichu Veselému, Ph.D., za cenné rady, připomínky a vedení při tvorbě této bakalářské práce.

6 Obsah Úvod Cíl bakalářské práce Řídící systémy a řídící kódy pro CNC stroje 2.1 Přehled řídících systémů pro 3-5 osé CNC frézky Komparace řídících systémů Zkušenosti s jednotlivými systémy z praxe Řídící kódy a jejich používání Způsoby programování v řídících systémech obecně 3.1 Ruční (pomocí NC editoru s dokonalou znalostí ISO kódů G kódů) Ručně interaktivně za pomoci simulace Pomocí dílenského programování není nutná znalost ISO kódů Postup a příklad programování v systému Sinutrein SchopMill Volba obrobku Volba nástrojů Spuštění na virtuálním stroji Změření vyrobené součástky Simulace obrábění na virtuálním stroji Změření vyrobené součástky Řídící systém Sinumerik 840D 4.1 Seznámení se systémem Definice vztažných bodů Nastavení nulového bodu obrobku Volba nástrojů Tvorba hlavního programu, podprogramu, obrysu a základní funkce Vrtací a frézovací cykly Úprava parametrů Ověření programu simulací Příklad programu...39

7 5 Chybová hlášení 5.1 Opravy chyb v průběhu obrábění na stroji Opravy chyb a hlášení v průběhu vytváření programu na simulátoru Stroj EMCO CONCEPT MILL 105 a popis při jeho obsluze 6.1 Najetí nulového bodu Upnutí reálného obrobku Vkládání a seřízení nástrojů Úprava parametrů jednotlivých nástrojů Úprava posunutí nulového bodu v NC programu Vkládání programu do stroje Souhrn doporučených zásad pro práci v řídícím systému a sestavení programu 7.1 Zásady pro tvorbu programů řídícího CNC systému Výukový test - sestavení programu od výkresu k výrobku...52 Závěr...54 Seznam použitých zdrojů Seznam příloh

8 Úvod Řízení CNC strojů mě zajímá již delší dobu. Dříve jsem pracoval jako programátor NC a CNC strojů v Jihostroji Velešín. Na pracovišti jsem se setkal s různými řídícími systémy a to jak pro soustruhy tak frézky i centra. V rámci úspor jsem byl nucen okolnostmi k dokonalému poznání jednotlivých systémů. Tyto jsem musel různě kombinovat nebo nahrazovat jeden druhým, porovnávat a vybrat podle toho, v čem byl který systém lepší. V té době se používaly k řízení CN a CNC strojů hlavně děrné štítky a později děrné pásky. CNC stroje se používaly zejména k úspoře výrobních časů a k výrobě součástí, které se jinak musely vyrábět složitým technologickým postupem. Dále se využívaly zejména tam, kde bylo možno nahradit více jednoúčelových strojů jedním a zjednodušit tak výrobu. Tím se dosáhovalo velkých úspor finančních prostředků. V současné době se využití CNC strojů posunulo i na pracoviště pro kusovou výrobu. Do nástrojáren na výrobu různých přípravků, lisovacích nástrojů, forem pro vstřikovací lisy. Jejich výrobní cena klesá a tak je možno je používat i tam, kde byly ještě donedávna konvenční stroje. Velkou výhodou je snadné a rychlé přeseřízení na jinou výrobu doslova za pár minut a tyto operace opakovat v pozdější době, což umožnuje archivace výrobních postupů, programů a seřizovacích listů pro vyráběné součásti. Pro svou práci jsem vybral řídící systém Sinumerik 840D, který mám možnost prostudovat a ověřit v praxi na svém pracovišti, zároveň jej mohu porovnat s jinými systémy. V současné době pracuji jako učitel odborného výcviku na Střední odborné škole strojní a elektrotechnické ve Velešíně, kde vyučuji strojní obrábění. Odborný výcvik na konvenčních obráběcích strojích i na pracovištích s CNC tříosými soustruhy. Jedním z cílů této práce je vypracovat ze získaných probíhá frézkami a CNC poznatků ucelený, metodický, přehledný a názorný návod, který detailně seznamuje s využitím tohoto systému na daném stroji a s praktickými zkušenostmi při jeho užití k výuce studentů. V práci chci pomoci názorných obrázků, grafů a příkladů pochopitelným způsobem ukázat celou problematiku řízení CNC strojů. 8

9 1 Cíl bakalářské práce Seznámit se s aktuální odbornou literaturou z oblasti řídících systémů a řídicích kódů pro frézování ve třech, případně pěti osách. V literatuře se zaměřit především na základní termíny týkající se počítačového řízení strojů (zejména obráběcích strojů se zaměřením na obrábění ve třech popřípadě pěti osách na frézkách), zvláště pak dílenské programování. Zaměřit se na význam, použití a úpravu parametrů příkazů v řídicích systémech (zvláště Sinumerik 840D) i na syntaxi těchto příkazů (zaváděcí sekvence, dělení na řádky včetně oddělovačů příkazů, návěstí atd.) Shromáždit ukázky nejužívanějších programovacích jazyků. Zaměřit se na jazyky, jejichž funkci lze v podmínkách mého pracoviště ověřit v praxi. Ve vybraném řídícím systému se zaměřit zejména na interpretaci chybových hlášení v průběhu sestavování programu a jeho běhu, včetně způsobu jejich odstraňování (případně doladění na počítačových simulátorech). Podrobně popsat zásady, které je nutno dodržovat v úpravách parametrů programu při práci na konkrétním stroji, s konkrétními nástroji a s polotovary daného materiálu s určitými rozměry a tvary. Obecně platné zásady pro sestavování funkčních programů pro CNC frézku. Porovnání nejužívanějších řídících systémů v ČR. Shrnout poznatky, vytvořit srozumitelný názorný metodický návod, podle kterého je vhodné postupovat při výkladu dané problematiky. Vytvořit prezentaci práce včetně praktické ukázky použití. 9

10 2 Řídící systémy a řídící kódy pro CNC stroje Historie CNC strojů Vývoj dnešních CNC strojů začal v roce 1950 v USA. Dříve než vznikly byly používány NC stroje. Řídicí systémy pracovaly na principu vakuových lamp a později se prosadilo řízení pravoúhlé. Řídící systémy používaly k záznamu dat na děrné štítky později děrné pásky. S dalším vývojem se začala využívat k přenosu dat magnetická páska, kterou jako první použila firma Kearney&Trecker. V roce 1960 jako první představila obráběcí frézovací centrum, NC systémy byly tranzistorové. Začátkem sedmdesátých let se začaly používat integrované obvody. Pak šel už vývoj velmi rychle a v současné době pomocí řídících systémů jsme schopni vytvářet stále dokonalejší programy, které s použitím podprogramů a cyklů můžeme použít pro tvarově složité výrobky, současně nám umožňují jednoduchou úpravou vytvářet programy i pro součásti tvarově podobné [7]. Zdokonalení systémů řízení vedlo využití řízení v dalších osách. Jedním z příkladů je CNC obráběcí centrum řízené v pěti osách (příloha č. 4). V (příloze č. 5) je názorně vidět čtvrtá osa otočný upínací stůl a pátá osa pohyb kolébky. Tyto osy umožňující další pohyby a nazývají se rotační osy. 2.1 Přehled některých řídících systémů pro CNC centra a soustruhy Dnes je ve světě přes sto řídících systémů od velkých či malých firem. Mezi největší patří: - HEIDENHAIN TNC 426 v současnosti přechází k vylepšené verzi TNC SINUMERIK 840D postupně přechází uživatelé k vylepšené verzi pod názvem Sinutrein - FANUC velmi podobný strukturou a příkazy Sinumeriku. Mezi méně u nás používané můžeme zařadit: - OKUMA OSP MITSUBISHI - MAZATROL - FAGOR 8055 MC 10

11 - SELCA - ACRAMATIC - MAKINO - MORISEIKI - HAAS - PHILIPS CNC MTS se stále ještě používá k výuce programování na mnoha školách, často je využíván jako školní řídící systém. Je navržen tak, aby se programátor co nejdříve naučil programovat. Výhodou je simulátor, kde je zobrazeno ve 2d nebo 3d pohledu co nástroj koná. Další výhodou je změření vyrobené součásti. K menším patří např.: - VISEL VSC E.S.C. CNC LESTE 2.2 Komparace řídících systémů V dnešní době je opravdu těžké vybrat určitý konkrétní systém, k tomu nám mohou dobře posloužit odpovědí na níže uvedený soubor dotazů. - Co by měl CNC řídicí systém umět? - Pro jaký typ výroby požaduji CNC obráběcí centrum? - Máme zkušenosti s CNC obráběním? - S jakým typem výkresové dokumentace pracujeme? - Lze doložit spolehlivost řídicího systému? - Jaký je komfort ovládaní řídicího systému? - Splňuje snadnost přípravy NC programů a správa programů naše představy o moderním počítačovém systému? - Umožní nám řídicí systém rychle, kvalitně a se zachováním předepsaných rozměrů obrábět všechny obrobky? - Máme k dispozici všechny programátorské možnosti, nebo jen vybranou, ořezanou část a ostatní si budeme muset dokoupit? 11

12 - S jakými dodatečnými náklady musíme počítat na rozšíření schopností řídicího systému např. o polární souřadnicový systém, matematické operace a proměnné, více korekcí pro obráběcí nástroje? - Můžeme očekávat technologickou pomoc dodavatele řídicího systému, nebo se budeme muset spokojit pouze s dílčími znalostmi dodavatele obráběcích strojů? - Jaká jsou možnosti zaškolení obsluhy a technologů, kteří by měli stroj efektivně využívat hned po instalaci a neučit se z vlastních pokusů při seřizování nových obrobků? - Mohu spoléhat na to, že moji zruční obráběči se dokáží snadno přeškolit na CNC obráběče? - Jaká je dostupnost a kvalita servisu a to nejen obráběcího stroje, ale především CNC řídicího systému? - Jak je to se zárukou řídicího systému, jaká je dostupnost náhradních dílu? - Jaká je kvalita a cena servisní organizace dodavatele CNC řídicího systému? - V případě, že již nějaký CNC obráběcí stroj vlastníme, je pro nás důležitá jednotnost CNC řídicích systémů ve firmě, protože jsme se zvoleným dodavatelem spokojeni nebo raději volíme nového dodavatele, kterého si důkladně prověříme? Nyní po zodpovězení odpovědí máme z určitostí jasno, který systém nejlépe vyhovuje [8]. 2.3 Zkušenosti s jednotlivými systémy z praxe Porovnání jednotlivých systémů jsem měl možnost vyzkoušet v závodě MAS Sezimovo Ústí. Mají zde pracoviště se zkušebnou různých řídících systémů a zkouší jak, který systém se strojem spolupracuje. Při školení jsem měl možnost poznat a osobně vyzkoušet různé řídící systémy. Způsoby jejich programování a také sestavit a odladit program v jednotlivých systémech. Jednalo se o systémy Haidenhain, Fanuc a Sinumerik. 2.4 Řídící kódy G-kód nebo také ISO-kód (DIN 66025) je název programovacího jazyka, který řídí NC a CNC obráběcí stroje. Byl vyvinut společností EIA počátkem šedesátých let, konečná verze byla schválena v únoru 1980 jako RS274D [9]. 12

13 G-kód přípravné funkce je rovněž název pro jakýkoliv řetězec znaků v NC programu, který začíná písmenem G. Obecně je to kód, který říká obráběcímu stroji, jaký povel má vykonat např.: pohyb rychloposuvem, pohyb po přímce nebo oblouku, odjez do bodu výměny nástroje. CNC a NC stroje, mají většinu G kódů společných. Pouze některé kódy se liší především u pomocných funkcí a nebo u obráběcích cyklů. Některé základní funkce: G00 - Pohyb rychloposuvem G01 - Lineární interpolace G02/03 - Kruhová interpolace G54 - Posunutí nulového bodu G90 - Absolutní programování G91 - Přírůstkové programování M - kódy se nazývají pomocné funkce, které ovládají mechanismy obráběcího stroje. M6 - výměna nástroje. čerpadla chladicí kapaliny M7, M8, M9. K používání G-kódů a M-kódů jsou také stanovena pravidla pro používání základních příkazů. 3 Způsoby programování v řídících systémech Programování je možno provádět několika způsoby z nichž nejpoužívanější jsou ruční, ruční interaktivní a dílenské. Jednotlivé druhy a rozdíly jsou popsány níže. 3.1 Ruční - v NC editoru s dokonalou znalostí ISO kódů - G kódů Při psaní programu je nutností dokonalá znalost G kódů - ISO (DIN 66025). Jednou z možností je přímo zadávat jednotlivé bloky (v jiné literatuře se používá místo názvu blok, řádek, věta) s patřičnými funkcemi včetně souřadnic. Program se píše v NC editoru dle stanovených kroků. Používané kódy ISO jsou popsány v kapitole 4.5. Programátor má za úkol například podle výkresu (obr. 1) frézovat jen vrchní plochu na které je zvolen nulový bod. Materiál - polotovar má rozměry 50 x 30 x 11 mm. 13

14 obr. 1 Před psaním vlastního programu volí technologický postup obrábění, nástroje, řezné podmínky. Následuje psaní vlastního programu. Program může vypadat například takto: Kostka - název programu G54 - volba nulového bodu ve stroji jsou přednastavené naměřené hodnoty v mm v osách x,y,z levý roh pevné čelisti svěráku TRANS X25 Y-15 Z6 - posunutí nulového bodu (např.g54) o tyto hodnoty. Z6 značí vysunutí z čelisti svěráku. 14

15 G0 G53 D0 Z180 - rychloposuvem odjetí do bodu výměny nástroje, zrušení všech nástrojových korekcí T10 D1 - volba nástroje a jeho průměrová korekce fréza nástrčná průměr 50mm S900 F200 M3 M6 - technologická věta volba otáček, posuvu, smyslu otáčení vřetene, výměna nástroje G0 X-66 Y0 Z1 najetí - rychloposuvem do výchozího bodu obrábění například 1mm nad a před obráběný materiál G1 Z0 - najetí pracovním posuvem v ose Z svislá osa Z0 značí odebíraný materiál dle přídavku v tomto případě 1mm G1 X66 - frézování pracovním posuvem za obráběný materiál. G0 G53 D0 Z180 - odjetí do bodu výměny nástroje M30 - ukončení programu s návratem na začátek Po napsání programu v editoru jej nahraje a přenese do stroje. Programátor musí mít představivost a dodržovat určité obecné zásady programování, dále velkou zkušenost a praxi. Při tvorbě složitého a příliš dlouhého programu je nucen vytvářet různé podprogramy a to z důvodů zjednodušení práce při obsluze stroje. Nevýhodou je - nevidí a nemůže si kontrolovat jednotlivé pohyby. To vše je pak mnohem náročnější při prvním spuštění na stroji. 3.2 Programátor Ruční interaktivní s pomocí simulace začíná vyplňováním jednotlivých položek dle příslušného manuálu k simulátoru. Na obrazovce PC si vybírá z nabídek a postupně vyplňuje zvolené ikony. Volí název hlavního programu, podprogramu. Rozměry výchozího materiálu a přídavky na obrábění. Nástroje a polohy v držácích. Píše hlavní program. Jednotlivé bloky nebo řádky sleduje při simulaci podle potřeby upravuje 15

16 V případě kolizních situací nebo chybových hlášení program upravuje Tento postup opakuje až je program bez chybových hlášení Po kontrole a dokončení program nahraje na přenosové médium CD nebo Flasch disk Přenese a načte do paměti stroje Spustí na stroji Znalost G kódu je nutná, ale mnoho povelů je v nápovědách k simulátoru. Dále lze využít vrtacích a frézovacích cyklů. Možnost tvorby podprogramů a jejich vyzkoušení při spuštění z hlavního programu. Toto vše vede k velké úspoře času při psaní programu k zjednodušení jeho tvorby. Také mnohem menší znalost programování. Postup a příklad programování je uveden v kapitole Dílenské programování Příklad dílenského programování Dílensky orientované programování (WOP workshop oriented programming). Zjednodušeně lze říci, že se jedná grafickou podporu obsluhy obráběcího stroje, kdy není psán NC program. Z nabídek se vytváří pracovní technologické postupy jednotlivých operací jako např. Volba obrobku, volba nástroje, obrobení vnějšího tvaru, obrobení vnitřního tvaru, vrtání, řezání závitů apod. Postupným vyplňováním nabídek se vkládají zvolené povely do tabulek a tvoří se tak pevné cykly pracovní operace. Cykly se postupně vytvářejí a řadí za sebou až do vytvoření celého procesu obrábění. Po dokončení celého procesu je možnost program převést do G kódů. Dílenské programování je možno provádět několika způsoby. Psaní v G kódu, kombinace psaní programu v G kódech a dílenském programování. Dále je možno programovat přímo na stroji (ovládací panel -slimline), nebo na modulu, který lze spustit a provozovat na běžném PC. 16

17 Dílenské programování lze shrnout do těchto bodů [10]; [1]: stejné pro různé technologie obrábění ( frézování, soustružení, broušení, ) jednotné v dílně i na externím programátorském pracovišti s přímým vstupem do stroje s grafickou podporou popis geometrie nezávislý na technologii obrábění grafická dynamická simulace obrábění možnost opakovaně editovat ve WOP nebo do něj vstoupit ručně a upravovat ho (nevýhodné, protože se mohou porušit vazby) programovat současně s obráběním časté kontroly - systém musí obsahovat mnoho kontrol (např. vstupní data), aby bylo v programu zamezeno výskytu chyb možnost přebírání dat z jiných systémů (např. přenos geometrie z CAD systému) návaznost na vyšší úroveň řízení Příklad programování v Systému Sinutrain Sinumerik SchopMill frézování. SchopMill optimálně podporuje barevnými pomocnými obrázky je zde možnost kdykoli při vyhotovování pracovního plánu přeskakovat mezi daným pracovním krokem a grafikou obrobku [11]; [12]. 17

18 obr Před zahájením tvorby CNC programu je nutno spustit ShopMill. V této ukázce z prostředí SinuTrainu. Po spuštění se uživateli zobrazí výše uvedená obrazovka (obr. 2). program se strojními funkčními klávesami, nebo bez nich. Bez nich lze Shopmill ovládat pomocí horizontálních resp. vertikálních tlačítek. Tyto tlačítka uživatel aktivuje prostřednictvím myši nebo funkčních kláves na klávesnici F1 až F8 resp. Shift + F1 až F8 2. Pro tvorbu CNC programu je možné založit nový soubor (obr. 3) nebo lze vyvolat z paměti starý již dříve vytvořený následně jej editovat. 3. Programová struktura se netvoří pomocí G funkcí do řádků, ale v položkách pracovního postupu. V základní části pracovního postupu se vyplňuje dialogová tabulka. Definují se údaje o polotovaru (obr. 4), mezní otáčky stroje, polohy výměny nástrojů aj. Pro lepší orientaci v dialogové tabulce jsou položky doprovázeny textovým komentářem a grafickou podporou. 4. Před samotným programováním technologických operací je vhodné vyvolat základní databázi nástrojů. Tuto databázi je možno editovat (obr. 5) pro vytvoření vlastní 18

19 tabulky nástrojů potřebných k realizaci výroby kusu. Do tabulky je možno zapsat polohu a typ obráběcího nástroje, korekce nastavení a informace o VBD. Řezný nástroj je nástroje, směr obrábění, úhly pak použit v grafické simulaci, ale i v kontrolních propočtech systému [2]. 5. Volba jednotlivých technologických operací (obr. 6) dle postupu. Tyto operace se volí z nabídky dialogových tlačítek na obrazovce. 6. Simulace obrábění součásti (obr. 7). 7. Změření zhotovené součásti (obr. 8) Volba názvu programu Volbu názvu programu provedeme podle (obr. 3) obr. 3 19

20 3.3.3 Volba obrobku Volbu obrobku provedeme vyplněním tabulky podle (obr. 4) obr. 4 20

21 3.3.4 Volba nástrojů Volbu nástrojů provedeme vyplněním tabulky podle (obr. 5) obr. 5 21

22 3.3.5 Volba postupu Vyplníme sled operací v tabulce podle (obr. 6) obr. 6 22

23 3.3.6 obr Simulace obrábění na virtuálním stroji (obr.7) Změření vyrobené součástky (obr. 8) obr. 8 23

24 Závěr není zde kladen nárok na znalosti programování. Podle příslušného manuálu je schopen se i laik naučit během doslova pár hodin sestavit a napsat program. To vede ke zdokonalení znalostí obsluhy stroje a učení G kódů. K nejrozšířenějším v ČR patří v současné době tyto systémy dílenského programování: GE Fanuc - Manual Guide i Siemens - ShopMill (frézování), ShopTurn (soustružení) Heidenhain smart.nc 4 Řídící systém Sinumerik 840D 4.1 Seznámení se systémem Popis tohoto systému je obsažen v manuálu od fa.siemens [11] a v uživatelské příručce [2]. Současná verze systému Sinumerik 840D umožňuje tvorbu programů všemi metodami (viz. kapitola 3) včetně sestavení hlavního programu, podprogramů. Všechny systémy se vyvíjí tak i systém Sinumerik se neustále zdokonaluje proto některé údaje vázané na určitou verzi se mohou lišit od novějších verzí. Struktura systému Sinumerik je postupně rozebírána v následujících kapitolách. 4.2 Definice vztažných bodů Vztažné body určují vzájemnou polohu soustavy stroj nástroj obrobek. Dělí se na vtažné body souřadného systému, které jsou dány výrobcem a jejich polohu nelze měnit a na body, jejichž polohu volí programátor podle obráběné součásti. M Nulový bod stroje. Výrobcem pevně stanovený neměnný vztažný bod. Z tohoto bodu vychází všechna odměřování stroje. Je to počátek souřadného systému. R Referenční bod. Koncovým spínačem pevně určená poloha v pracovním prostoru stroje. Slouží k nalezení nulového bodu stroje a k přesnému určení polohy nástroje v souřadném systému. Hledání bodu je automatické a probíhá postupně po jednotlivých zadávaných osách. W nulový bod obrobku Výchozí bod pro zadávání rozměrů v programu součásti. Jeho polohu volí programátor. K tomuto bodu se váží všechny programované souřadnice drah programu. Jeho poloha je měřena od nulového bodu stroje. U složitějších součástí může být těchto bodů několik. 24

25 N vztažný bod upínače nástrojů dán výrobcem. Slouží k odměřování všech nástrojů [2]; [5]. uspořádání vztažných bodů je zobrazeno na (obr. 9) obr. 9 25

26 4.3 Nastavení nulového bodu obrobku Nulový bod obrobku je bod, od kterého se odvíjí všechny programované souřadnice (při přírůstkovém programování vychází následující souřadnice z předchozího bodu). Označuje se funkcí G54 až G59. Nulový bod obrobku volí programátor nebo technolog. Po nastavení nulového bodu se přesouvá počátek souřadného systému do tohoto bodu. U frézování se posouvá libovolně po všech osách (obr. 10). obr.10 26

27 4.4 Volba nástrojů Nástroje je možno přímo vybírat z nabídky v knihovně nástrojů popřípadě si vytvořit svůj nástroj v tabulce nástroje odtud je přesuneme pomocí naváděcích kláves v pravé části (obr. 11) do tabulky nástrojového držáku. Tyto nástroje se musí shodovat s nástroji i pozicí v reálném stroji. obr Tvorba hlavního programu, podprogramu a obrysu význam funkcí V systému Sinumerik 840D hlavní program začíná, názvem programu. Program je sestaven z jednotlivých vět (bloků) (jednotlivých řádků programu). Blok je tvořen jednotlivými kódovanými slovy (např. G01, M30), která se skládají z adresné části (písmeno, např. G, M) a významové části (číslice, např. 0.1, 30). Slova se od sebe oddělují mezerou, jejich části se neoddělují ( např.x10 nesprávně pak X 10). Programu končí některou z pomocných funkcí M2, M30, M17 upozornění: Nezaměňovat číslici nula 0 za velké písmeno O. Úvodní nulu ve významové části kódu je možné vynechat (např. G01 G1). 27

28 Vytvoření nového NC programu 1. Krok: Vytvořit adresář obrobků s příponou.wpd (obr. 12 a obr. 13) XXXX. WPD XXXX bývá název nebo číslo výkresu obr

29 obr Krok: Vytvořit adresář technologických programů pro obrábění s příponou.mpf (obr. 14). Každý obrobek může mít více technologických programů (obrábění se provádí na několik upnutí). obr

30 obr Krok: Vytvořit adresář technologických podprogramů pro obrysy (kontury) s příponou.spf, které jsou součásti některých cyklů obrábění (obr. 15). Vytvoření se provádí stejně jako vytvoření programu s příponou.mpf jen se v typu vybere pomocí šipky přípona.spf Seznam, význam a popis funkcí: Funkce dělíme podle významu na: přípravné - řídící mají označení G pomocné M ostatní T S N X Y Z F cykly a podprogramy které slouží ke zjednodušení programu Přípravné nebo lépe řídící funkce ovlivňují zpravidla dráhu nástroje. Používají se k zadávání povelů stroji k přesně stanoveným úkolům (k pohybům stroje, k přednastavení nulového bodu k zavedení průměrové korekce nástroje ) jsou rozděleny do skupin. Pro jejich velký počet 39 uvádím v seznamu pouze běžně používané. V jednom bloku nesmí být použito více G funkcí ze stejné skupiny (např. nesmí být na jednom řádku G00 pojezd 30

31 rychloposuvem a zároveň G01 pohyb pracovním posuvem). Funkce jsou výrobcem nastaveny na modální a nemodální. Modální platí do doby než je naprogramována jiná modální funkce. Nemodální platí pouze v řádku kde se nachází [6]. Seznam vybraných přípravných G -funkcí pro frézování PŘÍKAZ VÝZNAM Skupina 1 Modálně účinné povely pro pohyby G0 Rychloposuv G1 Pracovní posuv po přímce (lineární interpolace) - standardní nastavení G2 Kruhová interpolace ve směru hodinových ručiček G3 Kruhová interpolace proti směru hodinových ručiček G331 Vrtání závitu bez vyrovnávacího sklíčidla G332 Zpětný pohyb při vrtání závitu Skupina 2 G4 Skupina 3 Prodleva Zapisování do paměti TRANS Programovatelné posunutí ROT Programovatelné otočení SCALE MIRROR Programovatelné změna měřítka Programovatelné zrcadlení G25 Ohraničení minimálního pracovního pole, ohraničení počtu otáček G26 Ohraničení minimálního pracovního pole, ohraničení počtu otáček G110 Programování v pólu absolutně k poslední programované požadované pozici G111 Programování v pólu absolutně k nulovému bodu aktuálního obrobku G112 Programování pólu k poslednímu platnému pólu Skupina 6 Volba úrovně G17 Výběr pracovní roviny XY G18 Výběr pracovní roviny XZ G19 Výběr pracovní roviny YZ Skupina 7 Korektura rádiusu nástroje -standardní nastavení G40 Vypnout kompenzaci poloměru nástroje G41 Zapnout kompenzaci poloměru nástroje vlevo G42 Zapnout kompenzaci poloměru nástroje vpravo Skupina 8 G53 G54 G57 Nastavitelná posunutí nulového bodu Zrušení nastavitelného posunutí nulového bodu Nastavitelné posunutí nulového bodu 31

32 G500 Zrušení nastavitelného posunutí nulového bodu G505 G599 Nastavitelná posunutí nulového bodu Skupina 9 G53 Potlačení Frame Zrušení nastavitelného posunutí nulového bodu Skupina 10 Přesné zastavení v režimu souvislého řízení G64 Režim souvislého řízení dráhy Skupina 11 Přesné zastavení po záznamech G9 Zmírnění rychlosti, přesné zastavení Skupina 12 Kritéria změny záznamu při přesném zastavení (G60/G9) G601 Jemné přesné najetí G602 Hrubé přesné najetí G603 Znovu zapnout, je-li dosaženo požadované hodnoty Skupina 13 Dimenzování obrobku v palcích /metrické G70 Programování v palcích G71 Programování v mm Skupina 14 Dimenzování obrobku absolutní /inkrementální G90 Absolutní programování G91 Přírůstkové programování Skupina 15 Typ posuvu G94 Posuv v mm/min nebo Inch/min G95 Posuv v mm.ot-1 nebo Inch.ot-1 G96 Konstantní řezná rychlost G97 Zrušení konstantní řezné rychlosti, přímé programování otáček Skupina 18 Korektura nástroj pojíždění na rozích G450 Přechodový kruh G451 Řezný bod ekvidistant Pomocné M-funkce Funkce M ovlivňují většinou technologii. Jsou to povely k činnostem, které se nevztahují přímo k osám.v jednom řádku může být naprogramováno i více M funkcí, které bývají umístěny na konci řádku (např. M3 M7 M8 otáčení vřetene doprava a zapínání chlazení z pravé a levé strany). Standardně bývají obsazené jen některé funkce. Ostatní může výrobce stroje obsadit. Např. Jako spínací funkce k ovládání upínacích prostředků apod. M funkce je otevřená skupina, ve které se vyvíjí stále nové funkce [6]. 32

33 Seznam vybraných funkcí PŘÍKAZ VÝZNAM M0 Programový stop M1 Volitelný stop (stop programu jen při OPT.STOP) M2 Konec programu M3 Vřeteno ZAP doprava ve směru hod.ručiček M4 Vřeteno ZAP doleva proti směru hod.ručiček M5 Vřeteno VYP M6 Výměna nástroje M7 Chlazení zprava ZAP M8 Chlazení zleva ZAP M9 Chlazení VYP M17 Konec podprogramu M30 Konec hlavního programu Ostatní funkce N F S T X Y Z C Rozměrové Adresy X, Y, Z, C určují pohyb osy a jsou doplněny konkrétní číselnou hodnotou dané souřadnice. Systém Sinumerik, vyžaduje psaní tečky ve významové části ( např. X10.1 F0.2) Adresa F slouží k zadávání rychlosti posuvu. Většinou používané jednotky jsou posuv za minutu nebo posuv za otáčku. Pro soustružení se většinou používá posuv za otáčku a pro frézování posuv za minutu. Přepínání jednotek je pomocí funkcí G94 (posuv za minutu) a G95 (posuv za otáčku). Adresa S používá se pro zadávání otáček. Neslouží k roztočení vřetene, ale k určení velikosti otáček. Vřeteno a tedy směr otáčení se zapíná pomocí funkce M3 nebo M4 a zastavuje funkcí M5. Nástrojové Adresa T slouží k výběru nástroje který bude použit, ale nespouští operaci výměny nástroje. Operace výměny nástroje se uskuteční povelem M6. (např. T5 M6 vysune buben a otočí jím do pracovní polohy). Bez příkazu M6 se výměna neprovede. Název bloku Adresa N slouží k číslování bloků. (Např. N01 nebo N1) U Sinumeriku není nutné psát písmeno N ani číslo. Cykly a podprogramy Podprogramy jsou používány ke zjednodušení, 33 zpřehlednění a zkrácení programů

34 s několikanásobně opakujícím se obráběným prvkem (díra, závit, obrys). Tvorba podprogramu je stejná jako tvorba hlavního programu součásti. Vyvolán je pomocí názvu podprogramu např., tvar a adresy P2, Počet opakování podprogramu řádek se provede dvakrát). Podprogram se ukončí pomocí funkce M17. Díky používání podprogramů se může předjít chybám zapříčiněných pracovníkem. Příkladem je kostka na (obr. 36 v příloze č.1) s opakováním obrábění vnějšího tvaru. Pro vytvoření opakování na tomto výrobku je velmi výhodné použití podprogramu. Příklad podprogramu - tvar.spf G91 G1 Z-3.5 G90 G41 G1 X-22 Y0 G1 Y17 G2 X-17 Y22 I5 J0 G1 X9.874 G2 X9.874 Y-22 I J-22 G1 X-17 G2 Y-17 X-22 CR=5 G1 Y0 G40 G0 X-35 Y-2 M17 Příklad hlavního programu se zápisem podprogramu G54 TRANS X25 Y-25 Z16 G0 G53 D0 Z180 T5 D1 S800 F200 M3 M6 G0 X0 Y0 Z10 G0 X-47 Y-10 Z2 G1 Z0 X26 Y10 X-47 G0 G53 D0 Z180 T1 D1 S1000 F150 M3 M6 G0 X-33 Y-2 Z5 G1 Z0 TVAR P4 ukázka opakování podprogramu 4x G0 G53 D0 Z180 T10 D1 S1000 F120 M3 M6 G0 X0 Y0 Z5 POCKET2(2,0,2,-4,0,18,,,80,120,4,3,0.2,0,80,150,1400) 34

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Souřadnicový systém... 2 Vztažné body... 6 Absolutní odměřování, přírůstkové odměřování... 8 Geometrie nástroje...10 Korekce nástrojů - soustružení...13

Více

CNC frézování - Mikroprog

CNC frézování - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 3. ročník Jindřich Bančík 14.3.2012 Název zpracovaného celku: CNC frézování - Mikroprog CNC frézování - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění [A] CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autor DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Více

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 1. Definice základních pojmů... 2 2. Schéma CNC obráběcího stroje... 3 3. Souřadné systémy CNC strojů... 4 4. Vztažné body pro CNC stroje... 5

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autor DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Střední průmyslová škola Jihlava EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Úvod Tento sešit slouží k procvičení základů CNC frézování

Více

RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ FRÉZOVÁNÍ UOV Petr Svoboda

RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ FRÉZOVÁNÍ UOV Petr Svoboda RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ FRÉZOVÁNÍ UOV Petr Svoboda Zápis programu VY_32_INOVACE_OVS_2_14 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti 6.3.2014 1 Název školy Název šablony

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Ing. Pavel Dostál 1 Vývoj

Více

CNC soustružení - Mikroprog

CNC soustružení - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 2 BAJ 1.8.2013 Název zpracovaného celku: CNC soustružení - Mikroprog CNC soustružení - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci MIKROPROG S je určen

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

Programovací stanice itnc 530

Programovací stanice itnc 530 Programovací stanice itnc 530 Základy programování CNC frézky s tříosým řídícím systémem HEIDENHAIN VOŠ a SPŠE Plzeň 2012 / 2013 Ing. Lubomír Nový Stanice itnc 530 a možnosti jejího využití 1. Popis stanice

Více

CNC soustružení pro pokročilé

CNC soustružení pro pokročilé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 CNC soustružení pro pokročilé Šumperk, květen 2007 Název projektu: Registrační číslo: Tvorba a realizace vzdělávacích programů

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3 - Řídící

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 7 _ C N C Č Í S L I C O V Ě Ř Í Z E N É O B

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 7 _ C N C Č Í S L I C O V Ě Ř Í Z E N É O B A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 7 _ C N C Č Í S L I C O V Ě Ř Í Z E N É O B R Á B Ě C Í S T R O J E _ P W P Název školy: Číslo a

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

Programovací stanice TNC640

Programovací stanice TNC640 Programovací stanice TNC640 Základy programování CNC frézky s tříosým řídícím systémem HEIDENHAIN VOŠ a SPŠE Plzeň 2015 / 2016 Ing. Lubomír Nový Stanice TNC640 a možnosti jejího využití 1. Popis stanice

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM Cíl podproduktu HSM Works Tento kurz si klade za cíl naučit uživatele ovládat program HSMWorks. Dalším cílem je naučit uživatele základním

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 9. cvičení - Základy CNC programování Okruhy: SPN 12 CNC Sinumerik 810 D a výroba rotační

Více

Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy Měření dotykovou sondou

Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy Měření dotykovou sondou Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_08 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

L81 - vrtání, centrování - referenční rovina (absolutně) - konečná hloubka vrtání - rovina vyjíždění

L81 - vrtání, centrování - referenční rovina (absolutně) - konečná hloubka vrtání - rovina vyjíždění Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: EMCO Sinumerik 810 M - frézování Vrtací cykly Horák

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.2 ZÁKLADNÍ DRUHY SOUSTRUHŮ A JEJICH OBSLUHA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Základy programování CNC strojů s využitím programovacích jednotek HEIDENHAIN Šumperk, březen 2007 Název projektu: Registrační

Více

CNC frézování pro začátečníky

CNC frézování pro začátečníky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 CNC frézování pro začátečníky s popisným dialogem HEIDENHAIN TNC 310 Šumperk, duben 2007 Název projektu: Registrační číslo: Tvorba

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011 Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující

Více

Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje

Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje K vykonávání automatických cyklů na stroji nemůsí být nutné instalovat komplexní a tudíž drahý CNC systém. Někdy je možno dosáhnout

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 01 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 01 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 01 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu Siemens 840 - frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

Volba již definovaných nástrojů:

Volba již definovaných nástrojů: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice a volba nástrojů

Více

Postup při hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM

Postup při hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: AlphaCAM - frézování Hrubování 3D

Více

CNC frézování pro pokročilé

CNC frézování pro pokročilé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 CNC frézování pro pokročilé s popisným dialogem Heidenhain TNC 246 Šumperk, červenec 2007 Název projektu: Registrační číslo:

Více

VY_52_INOVACE_H 02 28

VY_52_INOVACE_H 02 28 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Heidenhain itnc 530. 1.Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain

Heidenhain itnc 530. 1.Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRS 4.ročník BAJ 9.3.2013 Název zpracovaného celku: Obrábění v systému Heidenhain Heidenhain itnc 530 1.Základní seznámení se systémem 1.1 Obrazovka řídícího systému 1

Více

22.4.2010. konný CNC soustruh Quick Turn Smart 200

22.4.2010. konný CNC soustruh Quick Turn Smart 200 ředváděcí dny 21.- Kompaktní a výkonnv konný CNC soustruh Quick Turn Smart 200 1 QT-Smart 200 technická data stoje racovní prostor: Max. oběžný průměr 660 mm Max. obráběnýprůměr 350 mm Max. průměr obráběnétyče

Více

To je ] Trénink při skutečné práci. Concept MILL 450. CNC výcvik s průmyslovým výkonem

To je ] Trénink při skutečné práci. Concept MILL 450. CNC výcvik s průmyslovým výkonem [ To je ] E[M]CONOMy: Trénink při skutečné práci. Concept MILL 450 CNC výcvik s průmyslovým výkonem Concept MILL 450 Zažijte bezkonkurenční obrábění. Concept Mill 450 je kompletní průmyslový stroj pro

Více

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor technologie obrábění Téma: 1. cvičení - Základní veličiny obrábění Inovace studijních programů bakalářských,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY PROGRAMOVÁNÍ

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: Použitá literatura:

Více

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4,7 sec - Ergonomický design a komfortní

Více

Nejenom výcvik, skutečná akce! Reálný výcvik s průmyslovým výkonemt

Nejenom výcvik, skutečná akce! Reálný výcvik s průmyslovým výkonemt [ To je ] E[M]CONOMy: Nejenom výcvik, skutečná akce! Concept turn 250 Reálný výcvik s průmyslovým výkonemt Concept TURN 250 Nekompromisní kvalita do posledního šroubku, a to za nepřekonatelnou cenu. Stroj

Více

TNL-160AL. CNC soustruh

TNL-160AL. CNC soustruh TNL 160AL CNC soustruh Typ Max. oběžný průměr nad ložem Max. oběžný průměr nad suportem Max. průměr obrábění TNL-160AL Ø 620 mm Ø 410 mm Ø530 mm - Tuhá litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem

Více

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_15 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_15 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_15 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická oblast Programování CNC strojů Téma Program

Více

E[M]CONOMy. znamená: Nejenom výcvik, skutečná akce! CONCEPT MILL 250. CNC výcvik s průmyslovým výkonem

E[M]CONOMy. znamená: Nejenom výcvik, skutečná akce! CONCEPT MILL 250. CNC výcvik s průmyslovým výkonem [ E[M]CONOMy ] znamená: Nejenom výcvik, skutečná akce! CONCEPT MILL 250 CNC výcvik s průmyslovým výkonem Concept MILL 250 To je výcvik na maximální úrovni, s hlavním pohonem o výkonu 7kW, zásobníkem nástrojů

Více

TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum

TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro silovější obrábění - Rychlá výměna nástroje 2,8 sec, s řezu do řezu 4 sec - Ergonomický design a komfortní obsluha - Dostupné v provedení

Více

CNC soustruhy SF... STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE SF 43 CNC WWW.FERMATMACHINERY.COM

CNC soustruhy SF... STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE SF 43 CNC WWW.FERMATMACHINERY.COM CNC soustruhy řady SF - s vodorovným ložem Stroje tohoto konstrukčního řešení jsou univerzální modifikovatelné ve 2 (X, Z) i ve 3 (X, Z, C) osách souvisle řízené soustruhy s vodorovným ložem a jsou určeny

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 Start stroje Stroj se uvádí do provozu stisknutím talčítka START na ovládacím panelu. Po zapnutí stroje a načtení operačního systému se objeví

Více

Frézování tvarových ploch I

Frézování tvarových ploch I Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

NC a CNC stroje číslicově řízené stroje

NC a CNC stroje číslicově řízené stroje NC a CNC stroje číslicově řízené stroje Automatizace Automatizace je zavádění číslicových strojů do výroby. Výhody - malý počet zaměstnanců a přípravných operací, - rychlý náběh na výrobu a rychlý přechod

Více

Software Form Control

Software Form Control Měření na kliknutí myši. Tak jednoduchá je kontrola obrobku v obráběcím centru pomocí měřícího softwaru FormControl. Nezáleží na tom, zda má obrobek obecné 3D kontury nebo běžný 2.5D charakter. Uživatel

Více

Kompatibilita a import CAD

Kompatibilita a import CAD Kompatibilita a import CAD Import a automatické rozpoznání 3D vlastností CATIA V5 WorkNC nyní nabízí import a automatické rozpoznání vlastností vrtaných otvorů z CATIA V5. V modulu automatického vrtání

Více

Zadání soutěžního úkolu:

Zadání soutěžního úkolu: Zadání soutěžního úkolu: a) Vytvořte NC program pro obrobení součásti (viz obr. 1), přičemž podmínkou je programování zcela bez použití CAD/CAM technologií (software SinuTrain nebo jiný editor řídicího

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 12. cvičení - CNC programování Okruhy: SPN 12 CNC / Sinumerik 810 D a výroba rotační součásti

Více

TNL-130AL. CNC soustruh

TNL-130AL. CNC soustruh TNL 130AL CNC soustruh Typ Max. oběžný průměr nad ložem Max. oběžný průměr nad suportem Max. průměr obrábění TNL-130AL Ø 620 mm Ø 410 mm Ø 410 mm - Tuhá litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem

Více

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 VTC-40 VTC-40a VTC-40b Rychloposuvy 48 m.min -1 Výměna nástroje 1,2 s Synchronizované závitování při

Více

VY_52_INOVACE_H 02 23

VY_52_INOVACE_H 02 23 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Měřící sonda Uživatelská příručka

Měřící sonda Uživatelská příručka Měřící sonda Uživatelská příručka 1995-2012 SolidCAM All Rights Reserved. Obsah Obsah 1. Úvod... 7 1.1. Přidání operace Měřící sonda... 11 1.2. Dialogové okno Operace měřící sondy... 12 2. Počáteční definice...

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.2 ZÁKLADNÍ DRUHY FRÉZEK A JEJICH OBSLUHA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa

Více

Frézování tvarových ploch II

Frézování tvarových ploch II Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Vznik a vývoj CNC DNC. Vznik a vývoj. Základní pojmy počítačové podpory. Základní pojmy CNC řízení. Číslicové řízení ve strojírenské technologii

Vznik a vývoj CNC DNC. Vznik a vývoj. Základní pojmy počítačové podpory. Základní pojmy CNC řízení. Číslicové řízení ve strojírenské technologii Číslicové řízení ve strojírenské technologii Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. vznik a vývoj základní pojmy vztahy, definice výpočty Vznik a vývoj CNC CNC zařízení se vyvinula s původně NC zařízení Numerical control

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

CNC soustruh CKE 6156Z /1500

CNC soustruh CKE 6156Z /1500 CZ MOOS TRADING s.r.o Svatopluka Čecha 519/28, 751 31 Lipník nad Bečvou CZECH REPUBLIC Tel.:+420 581 701 605 www. moostrading.cz E-mail:info@moostrading.cz CNC soustruh CKE 6156Z /1500 Skladem: únor 2015

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Soustružení, vy_32_inovace_ma_24_01 Autor Jaroslav Kopecký

Více

Učení při výrobě. Concept turn 450. CNC výcvik s průmyslovým výkonem

Učení při výrobě. Concept turn 450. CNC výcvik s průmyslovým výkonem [ To je ] E[M]CONOMy: Učení při výrobě. Concept turn 450 CNC výcvik s průmyslovým výkonem Concept TURN 450 Nový rozměr CNC výcviku vhodný pro průmyslové účely. Stroj je vybaven osou C, poháněnými nástroji

Více

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model.

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model. F2000 WOP - Page 1 of 51 Začínáme Viditelné součásti programu Simulace Strojní panel 3D Model WOP CNC řízení CNC Programy Přípravné funkce Pomocné funkce Pevný formát CNC programu Volný formát Parametrické

Více

GIOTTO2/3e Návod k obsluze soustruh

GIOTTO2/3e Návod k obsluze soustruh GIOTTO2/3e Návod k obsluze soustruh Úvod...... 2 Parametry...... 2 Tlačítka parametry...... 2 Práce s odměřovací jednotkou - absolutní / přírůstkové hodnoty 4 - poloměr / průměr...... 5 - milimetry / palce......

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC HEIDENHAIN TNC 426 frézování

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC HEIDENHAIN TNC 426 frézování Střední průmyslová škola, Jihlava EMCO WinNC HEIDENHAIN TNC 426 frézování Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Úvod Tento sešit slouží k procvičení základních prací

Více

Opakování učiva I. ročníku

Opakování učiva I. ročníku Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 06 Frézování kapes a drážek Siemens 840 - Frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu Kapitola 2

Více

Cvičebnice programování ISO - frézka

Cvičebnice programování ISO - frézka Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik Ročník: Třetí, čtvrtý seřizovač Zpracoval: Josef Dominik Modul: Cvičebnice

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY OBSAH Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY TECHNOLOGIE ČÍSLICOVĚ ŘÍZENÝCH OBRÁBĚCÍCH STROJŮ, VYUŽITÍ SIMULAČNÍCH PROGRAMŮ VE VÝUCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.6 SOUSTRUŽENÍ ČELNÍCH A VÁLCOVÝCH PLOCH Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola Josefa

Více

VYTVOŘTE PROGRAMOVÝ KÓD PRO SOUSTRUŽENÍ SOUČÁSTI

VYTVOŘTE PROGRAMOVÝ KÓD PRO SOUSTRUŽENÍ SOUČÁSTI VYTVOŘTE PROGRAMOVÝ KÓD PRO SOUSTRUŽENÍ SOUČÁSTI Jméno: Velikost polotovaru: průměr 32, délka 100 Nastavená korekční tabulka u soustruhu SRL 20 CNC Levý stranový nůž: Závitový nůž Zapichovací nůž Šroubovitý

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění Siemens 840 - frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím

Více