RALLYE Hořovice 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RALLYE Hořovice 2013"

Transkript

1 RALLYE Hořovice Mediální Partner MĚSTO HOŘOVICE RS Racing s.r.o.

2 VáÏení sportovní pfiátelé! Dovolte mi Vás uvítat na automobilové soutûïi "Rallye Hofiovice 2013". Rádi v na em mûstû uvítáme pfiíznivce motoristického sportu z celé republiky, aè uï jako soutûïní posádky, tak i jejich doprovody a samozfiejmû v echny diváky. Na e rallye je pofiádána jako jednodenní dne Start je ze SZ v hodin do páteãního prologu. V sobotu startuje prní vozidlo v 8.30 hodin. Posádky jedou 3 rychlostní vloïky, ale v echny tfiikrát po sobû (viz ãasov harmonogram). Na posádky ãeká 201 km dlouhá trasa, ve které je 63 km uzavfien ch rychlostních vloïek. SoutûÏ je pfiipravená dobfie, a tak doufám, Ïe budou spokojeni jak diváci, tak i posádky. Na pofiádání této soutûïe se podílí 120 dobrovoln ch pofiadatelû, kter m patfií velk dík za jejich obûtavost. Podûkování patfií samozfiejmû v em sponzorûm, obecním a mûstsk m úfiadûm, Policii âr, Záchrann m hasiãsk m sborûm a lékafiské sluïbû Transhospital evnice. Prosíme v echny diváky a Ïádáme v echny obyvatele v okolí tratí, aby dbali pokynû pofiadatelû, nepohybovali se po trati, a nevstupovali do zakázan ch prostor. Posádky jedou velice rychle s vûdomím uzavfiené tratû a nechceme, aby do lo k jakékoliv kritické situaci. Pfieji V em hodnû hezk ch sportovních záïitkû. Petr Novák, fieditel soutûïe Pozor!!! Pro diváky jsou pouze divácká místa, ostatní prostory jsou zakázanými prostory!!!

3 XIII. Rallye Hofiovice 2013 Název soutûïe a hlavní ãinovníci Definice Název rallye: XIII. Rallye Hofiovice 2013 Název pofiadatele: Auto sport klub Hofiovice v AâR Umístûní soutûïe: Region ZbiroÏsko, Berounsko Organizace: Adresa : ASK Hofiovice, Zámecká 236, Hofiovice Telefon / fax: nebo web: editel soutûïe Hlavní pofiadatel Hlavní bezpeãnostní ãinnovník a vedoucí tratû Sportovní komisafi Hlavní lékafi Vedoucí administrativní pfiejímky Vedoucí technické pfiejímky Vedoucí servisní zóny V poãetní stfiedisko Radiové spojení Záchranná sluïba HZS Vedoucí rychlostních zkou ek Tisk,programy,plakáty Petr Novák Petr Kebort Milan Ne vara MUDr. Pavol Gatlík Mirka Perglová Lubomír imek Martin Mik ovsk Roman Carván Jindra Kettner Transhospital evnice Zbiroh, ChodouÀ Jindfiich Novák Franti ek Luke Michal Bludsk Míra Brotánek ing. Vladimír Kutík

4

5

6 RYCHLOSTNÍ ZKOU KA RZ 1,2 HO OVICE - ÚJEZD povrch: 30 % asfalt, 70 % otolina Vedoucí RZ: Franti ek Luke Start DM1 Cíl RZ DM2 DM3

7 Start za obcí Hofiovice smûr ZáluÏí, cíl pfied obcí Újezd. Povrh 30% asfalt, 70% otolina DM 1 - kfiiïovatka Hofiovice, ZáluÏí, skládka, pfiístup od ZáluÏí DM 2 nájezd ze otoliny na asfalt na silnici ZáluÏí - Újezd pfiístup od ZáluÏí DM 3 kfiiïovatka Osek - Újezd - ZáluÏí pfiístup od Oseka

8 RYCHLOSTNÍ ZKOU KA RZ 3,6,9 CERHOVICE - ÎEBRÁK povrch: 100% asfalt Vedoucí RZ: Miroslav Brotánek DM9 Cíl RZ DM6 DM7 DM8 RZ 3,6,9 DM5 DM4 Start

9 Start v obci Cerhovice, smûr Tfienice, T ãek na Îebrák, cíl pfied obcí Îebrák. Povrh 100% asfalt DM 4 náves v obci Tfienice pfiístup od Drozdova DM 5 kfiiïovatka Tfienice - T ãek - Zbiroh pfiístup od Zbirohu DM 6 - kfiiïovatka T ãek - Tfienice - Drozdov pfiístup od T ãku.

10 DM 7 KfiiÏovatka T ãek - Drozdov- Îebrák pfiístup od Drozdova DM 8 KfiiÏovatka T ãek - Îebrák - Drozdov pfiístup od Drozdova DM 9 KfiiÏovatka X Lí ná - Îebrák - Drozdov - Toãník pfiístup od Toãníka a Lí né

11 AXA CNC stroje, s.r.o. Cintlovka 535 CZ Hořovice Výroba a servis obráběcích strojů Montáže a servis Heidenhain Strojní obrábění Výroba a prodej CNC strojů Servis a opravy obráběcích strojů Prodej starších strojů Odměřování Heidenhain, montáže a školení Výroba forem Střední a generální opravy strojů Technologické poradenství V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám plně k dispozici na tel.: , fax.: , Více informací i na

12 RYCHLOSTNÍ ZKOU KA RZ 4,7,10 NEUMùTELY - ÎELKOVICE povrch: 100% asfalt Vedoucí RZ: Jindfiich Novák Cíl RZ DM11 DM10 Start

13 Start za obcí Neumûteli pfies Housinské sedlo smûr Byko, cíl pfied obcí Îelkovice. Povrh 100% asfalt DM 10 KfiiÏovatka Neumûteli - Byko - LáÏovice pfiístup od LáÏovic DM10 DM 11 kfiiïovatka Byko - Neumûteli - Îelkovice pfiístup od Byko e

14 RYCHLOSTNÍ ZKOU KA RZ 5,8,11 HOSTOMICE - ZÁTOR povrch: 100% asfalt Vedoucí RZ: Michal Bludsk Start DM12 Cíl RZ

15 Start RZ je za obcí Hostomice, smûrem na obec Buková. V první pasáïi se traè klikatí aï na odboãku k DD Zátor, kde na jezdce ãeká retardér v podobû odskoãení do leva (DM 1). Poté zaãíná pozvolné stoupání lesem zpestfiené ostr mi zatáãkami a dominantní levou zatáãkou tvaru U (DM 2), kde pfii minul ch roãnících mûla nejedna posádka problémy. Dále na jezdce ãeká poslední serpentina a pak pozvolná rovina aï na konec RZ. Délka mûfieného úseku je 5,85 km, povrh asfaltov, za mokra kluzk. DM 12 zatáãka tvaru U Divácké místo se nachází na vyv eném místû v lese, pfiístup pû í od Bû tína po Ïluté turistické znaãce smûr Velká Baba

16 HO OVICE (cca obyvatel) Druhé nejstar í a nejvût í mûsto v okrese Beroun bylo zaloïeno v 1.pol. 14.stol. Dûjiny mûsta jsou spjaty s v vojem panského sídla, které bylo pûvodnû dvorcem, pozdûji gotickou tvrzí a hradem (tzv. star zámek). PfiestoÏe byl tento hrad baroknû upravován, na sklonku 17. stol. jiï neodpovídal pfiedstavû reprezentativního lechtického sídla. Proto se Jan Franti ek hrabû z Vrbna, nejvy í kancléfi království ãeského, rozhodl v Hofiovicích vybudovat nov pohodln zámek. Stavba vznikla v letech , tedy v období vrcholného baroka a za dobu své existence pro la fiadou stavebních úprav. Baroknû-klasicistní zámek tvofií dodnes hlavní dominantu mûsta a je oblíben m turistick m cílem. Za zmínku stojí také pûvodnû gotick kostel sv. Jiljí, barokní kostel Nejsvûtûj í trojice s Loretánskou kaplí, ka na ze 17. stol. ãi pseudorenesanãní radnice z poãátku 20. stol. K dûjinám mûsta se vztahují jména slavn ch lechtick ch rodin: Îirotínové, král Václav IV., íãanové, Martinicové, dále Vrbnové a Hanav tí z Hesenska. Hofiovice jsou vstupní branou do nedotãené pfiírody brdsk ch lesû. Dnes ponûkud opomíjená oblast Podbrdska byla jednou z kolébek ãeské turistiky a nav tívila ji celá fiada osobností pfieváïnû v období romantismu. Jan Neruda v jednom ze sv ch fejetonû nazval Hofiovice "âesk m Betlémem". V okolí Hofiovic byly ãetné doly na Ïeleznou rudu a hutû. Velmi roz ífiené bylo cvoãkafiství a v roba litinov ch kamen s reliéfní v zdobou. Mûsto leïí v blízkosti dálnice Praha-PlzeÀ, prochází jím Ïeleznice a na jeho severozápadním okraji se nachází leti tû. K rekreaci a sportu slouïí lesopark DraÏovka, kryt bazén se saunou a fit-centrem, novû vybudovan aquapark, hfii tû, tenisové kurty, sportovní hala nebo jezdeck ranã. Mûsto se mûïe pochlubit i bohat m kulturním Ïivotem. Zejména od zaloïení Mûstského kulturního centra prakticky neuplyne mûsíc, aby v nûm neprobûhla kulturní akce alespoà regionálního v znamu. K chloubám patfií napfi. celorepubliková soutûï mlad ch literátû Hofiovice Václava Hrabûte, tradiãní setkání heligonkáfiû nebo kaïdoroãní Cibulov jarmark.

17 1 H1 Urban Josef Urban Jaroslav Multi-S Racing Škoda 1000 MB ne 2 A2 Štochl Karel Vacková Adéla Štochl RacingCitroen Saxo ano 3 A4 Filip Vladimír Filipová Karolína Filip racing team Mitsubishi EVO VIII ano 4 A1 Kovář David Preisler Tomáš Rallye sport Kovář Škoda Felicia 1400 ano 5 A3 Vlas Roman Volín Miloslav A-motor Rallyteam Škoda Octavia KitCar ano 6 A1 Bokůvka Pavel Kalivoda Tomáš Profil Rallyeteam Humpolec Suzuki Swift ano 7 A2 Karwot Karol Lacheta Adrian KRT-Karwot rallyteam Citroen Saxo ne 8 H1 Balíček Pavel Fischer Jan Rally team Zruč n.sáz. Škoda 130 LR ano 9 A2 Divič Miloš Pocar Vlastimil DD Rally sport Škoda Felicia ano 10 H1 Valeš Jan Koutná Veronika MEIBES RallyeteamPraha Fiat 128 Sportano 11 A4 Zenker Jan Bernas Jan Auto Vašenda Motorsport Subaru Impreza WRX Sti ne 12 A2 Terš Jiří jun. Popelík Tomáš Autoterš Racing Team Klatovy Škoda Felicia KIT Car ano 13 A4 Milovský Martin Adámek Pavel Sportgarage Praha Mitsubishi Evo VI ne 14 A4 Nešetřil Petr Středa Hynek Rallyeteam Pavelini Karlovy Vary Mitsubishi Lancer Evo IX ano 15 H2 Zaworski Marcin Zaworski Lukasz AutoTech Rallye Team BMW e30 ne 16 A3 Loskot David Vodák David Autoexpres Olomouc Škoda Fabia RS diesel ano 17 A4 Zabloudil Štěpán Kalistová Martina MK Motorsport Praha Subaru Impreza ano 18 H2 Miziak Marcin Kaminska Kania Himoinsa Racing Mercedes 190 ne 19 A1 Mareš Filip Šmíd Jakub Racing Team Semčice Škoda Favorit ano 20 A4 Kvasnička Jan Kencl Aleš Falco Motorsport Mníšek Subaru Impreza ano 21 A4 Powalka ArturSawicki Dariusz BE Happy Rally team Mitsubishi EVO VIII ne 22 H1 Pašek Roman? Motorsport Pašek Renault 5 Maxi ano 23 A3 Rúčka Adam Mareš Jiří AG Rally Team Stříbro Peugeot 206 KitCar ano 24 A4 Slivoň Petr Slivoň Jaroslav SPS team Tužice VW Vento 2.8 ano 25 H1 Kolář Pavel Matwiov Jiří Autosport Pegas Škoda 130 LR ano 26 H2 Tomek Petr Horka Jan Pongratz Rally team Peugeot 205 Gutmann ano 27 H1 Čížek Petr Bejšovec Michal AMK Úvaly Škoda Favorit 136L ano 28 A3 Kubata Jaroslav ml.? Kz Racing International Renault Clio Williams 2.0 ne 29 A4 Kulej Piotr Matuszak Mariusz Autotech Tousek RT Subaru Impreza ne 30 A3 Šenk MiroslavTalaváňa Miloslav Auto Kožmín Praha Škoda Fabia RS TDI ano 31 H1 Šašek Petr Karlová Jana Ro team Rokycany Škoda 1000 MB ano 32 A1 Klinger Jan Trubička Tomáš Autovrakoviště Ml.Bol. Škoda Felicia ano 33 A1 Michálek Petr Maryška Roman Radouň Motorsport Suzuki Swift 1.3 GTi ano 34 A4 Maňovská MichaelaBlahoutová Kateřina Sportgarage Praha Mitsubishi LancerEvo VI ano 35 A4 Šikl Martin Vilímek Petr Martin Šikl Mitsubishi Lancer Evo IX ano 36 H2 Kupec Karel Omdráček Radislav Aktos Racing Lancia Delta HF Integ. ano 37 H1 Hodouš jan? ASK Praha Wartburg 353 ano 38 A2 Ilič Věra Ilič Milovan Chrást Honda Civic ano 39 A3 Hovorka Roman Matoušek Karel RK Motorsport Renault Clio ano 40 A3 Krestýn Zbyněk Krestýnová Jana K+K motor Praha Peugeot 206 ne 41 H1 Kolář Petr Muzikant Antonín Autosport Pegas Škoda 120S ano 42 A2 Kadlec František Rypáček Michal Radouň Motorsport Škoda Felicia ano 43 A3 Bruha Bohuslav Bruhová Monika BMB racing Stříbro Toyota Celica 2,0 GTI ano 44 A3 Kupec Karel ml. Hojgr Jan Aktos Racing Šumperk Peugeot 206 RC ano 45 H1 Vojta Ladislav Zálešák Martin Praha Škoda 100 L ano 46 A3 Kupec Radomír Pipek Zdeněk Aktos Racing Šumperk Peugeot 206 RC ano 47 A1 Kovanda Jaromír? JK Komárov RS Škoda Favorit ano 48 A3 Záhrubský David Hora Martin Záhrubský MS Rokycany Peugeot 306 ano 49 H2 Heřmánek Marek Bečvařík Miroslav AMK Vosa VodnáVolkswagen Golf MK1 ano 50 H1 Zmijarov Dan Kohout Zdeněk Hnata Rac.team Praha Škoda Favorit 136L ano 51 A2 Šebl Jan Šebl Jiří HŠJ racing Ml.Boleslav Škoda Felicia ano 52 A4 Vonka Jan Musilová Zuzana Vonka racing BMW M3 (1WD) ano 53 H1 Ležák Jaromír Ležáková Marcela Vacutec RT Kroměříž Škoda 1100 MB ne 54 A1 Novák Denis Němeček Martin Rally t. Baiardo Kamenice nad Lipou Suzuki Swift ano 55 H2 Němeček Petr Kubů František Rally t. Baiardo Kamenice nad Lipou Mazda 323 ano 56 A4 Vyštejn Josef Vyštejnová Veronika Hořovice Mitsubishi Lancer Evo VI ne 57 A2 Cihlář Marek Míka Josef Stycore Veselí n.luž. Škoda Felicia VLK ne 58 H1 Mejsnar Jan Mejsnar Miroslav Rallye sport Kovář Fiat 850 Berlina ano 59 A1 Dragoun Petr Dragoun Radek D+D Motorsport Škoda Felicia ne 60 H1 Zeman Tomáš Urban Patrik AMK Kamenice n.lipou Škoda 130L ano 61 H2 Bartl Michal Kujan Luboš BRT Rallyteam VW Golf II ano 62 A4 Lešák Richard Schovancová Vlasta LR - Team Klatovy Lancia Delta HPE (1WD) ano 63 H1 Wazyňski Tomasz Kratka Anna Polska Peugeot 205 GTi ne 64 H2 Koutný Petr Jurka Oldřich ASK HořoviceFord Escort Cosworth ano 65 A4 Koutný Pavel Koutná Simona RS Racing Koutný Mitsubishi Lancer Evo IX ne 66 A4 Kutílek Miloš Volek Václav Motorsport Volek Seat Leon ne 67 P - X Svoboda Jaroslav Švecová Petra Jerry racing N.Cerekev Škoda Felicia ne 68 P - O Michálek František? Radouň Motorsport Škoda Fabia 69 A3 Fiala Petr Jakovec Miroslav Fiala RT Chomutov Škoda Fabia RS ano 70 A4 Ballek Filip Sysel Tomáš Motorsport BF Jílové Subaru Impreza Sti ne 71 A4 Grim Jiří Novosad Radek Jablonec n/n, Liberec Subaru Impreza WRX ne 72 A4 Kopáček Michal Pauch Jan Nakupka.cz - Praha Subaru Impreza ne 73 A1 Kušnerik Jindřich Šedina Milan Škoda Felicia ne

18

19 Obchod: olej, maziva, autokosmetika, speciální oleje. Po-Pá 7-16 hod. M6AD M6ADSII+ M7ADSIII+ Turbo OHHM 46 OTHP 32 HDL 10W40 SM 5W40 od 35,70 Kč/l od 40,50 Kč/l od 41,00 Kč/l od 35,00 Kč/l od 39,00 Kč/l od 60,80 Kč/l od 91,80 Kč/l Skladem je mnoho druhů, proto uvádíme jen stručný výběr. Cena je včetně SPD, platí při odběru nad 20l. Cena se mění podle odebraného množství a dohodě Zastoupení: Kontakt: Petr Novák, tel , Tel/fax:

20 Stavební firma HMS, spol. s r. o. Firma jako společnost s ručením omezeným vznikla v září 1992 sloučením fyzických osob působících v oboru dodávka staveb od roku Sídlo firmy je v Žebráku, Plzeňská ulice čp. 25. V objektu je kromě provozních kanceláří firmy umístěna i maloobchodní prodejna stavebního materiálu. Součástí firemních prostor jsou prostorné, kryté a venkovní skladové plochy pro stavební materiál. Dále má firma vybavenou klempířskou a truhlářskou dílnu vč. tesárny. Ve stavební výrobě se firma zabývá prováděním stavebních prací, především kompletní dodávkou staveb na klíč, tzn. kromě stavebních prací i dodávkou jednotlivých profesí vč. provedení interierů. Dále firma provádí rekonstrukce objektů, rodinných domků, památkově chráněných objektů. Z 50% produkce firmy také provádíme kompletní dodávku střech od A Z. Jedná se o provádění tesařských, klempířských a pokrývačských prací. Firma je strojově vybavena na provádění výše citovaných činností. Jedná se o dopravní prostředky na dovoz stavebního materiálu, na provádění zemních prací, techniku na dopravu materiálu na střechy a výškové objekty. Produkty a služby kompletní dodávka staveb zakládání staveb kompletní dodávka střech (tesařské, klempířské a pokrývačské práce) rekonstrukce objektů vypracování projektové dokumentace drobné zemní práce kontejnerová doprava - likvidace suti

21

22 HEROLTICKÁ 5111/ JIHLAVA PAKRA ZF - SERVIS S.R.O. Tel: Fax: Rychlé a cenovû pfiíznivé opravy pfievodovek provádûny na nejnovûj í technick stav pouze s orginálními náhradnímy díly Spolehliv a kvalitní servis vy kolen a zku en personál nejmodernûj í diagnostika Záruãní opravy bezplatné opravy ZF agregátû vozidel v záruce likvidace záruãních pfiípadû prostfiednictvím PAKRA ZF-SERVIS s.r.o. Technické poradenství Produkty firmy LINNIG LINNIG Antriebstechnik G.m.b.H. je nûmeckou spoleãností s prakticky celosvûtovou pûsobností, produkãními místy v Evropû, Asii - âínû, USA a Mexiku, JiÏní Americe a servisní sítí ve vût inû v znamn ch prûmyslov ch zemích svûta. Hlavním v robním programem je v voj a produkce elektromagnetick ch spojek, úhlov ch pfievodovek pro elektromagnetické spojky, torzních tlumiãû fiemenic motorû a napínacích kladek fiemenû uïívan ch pro pohony chlazení spalovacích motorû a kompresorû klimatizací autobusû a uïitkov ch vozidel.

23 RS Racing s.r.o. Racing team Koutný RS Racing s.r.o.

24 refreshing ideas the advertising company

Program Radouňská rallye

Program Radouňská rallye Program Radouňská rallye 2013 Časový harmonogram Startovní listina Radouňská rallye 2013 St. č. Jezdec Spolujezdec Vůz Třída Tým P Fošum Jiří Řezníček Martin Škoda 105 L P Jimarallyeteam Větřní 000 Fanta

Více

Čas startu Číslo Třída První jezdec Druhý jezdec Název týmu Obsah Vozidlo Město, obec 8:50:00 X PR Kostka Jakub Fajmon Lukáš není uveden 1598 Citroen

Čas startu Číslo Třída První jezdec Druhý jezdec Název týmu Obsah Vozidlo Město, obec 8:50:00 X PR Kostka Jakub Fajmon Lukáš není uveden 1598 Citroen ČAS STARTU DO 1. ETAPY Čas startu Číslo Třída První jezdec Druhý jezdec Název týmu Obsah Vozidlo Město, obec 8:50:00 X PR Kostka Jakub Fajmon Lukáš není uveden 1598 Citroen Saxo Havlíčkův Brod 8:52:00

Více

Absolutní pořadí Poř. Třída Jezdec Spolujezdec Tým Vůz Hořovice Posázaví Radouň Č.Budějovice Humpolec Světlá Č. Středohoří Celkem

Absolutní pořadí Poř. Třída Jezdec Spolujezdec Tým Vůz Hořovice Posázaví Radouň Č.Budějovice Humpolec Světlá Č. Středohoří Celkem Absolutní pořadí 1 A4 Šikl Martin Vilímek Petr Martin Šikl Mitsubishi EVO IX 1 1 1 1 1 1 6 2 A4 Vašenda Valdemar Hrabě Jiří Auto Vašenda Motorsport Mitsubishi EVO VIII 6 8 nestartoval 8 8 6 36 3 A4 Zabloudil

Více

A1 Pořadí St. č. Jezdec Spolujezdec Vozidlo Třída RZ 1 RZ 2 RZ 3 RZ 4 RZ 5 RZ 6 RZ 7 RZ 8 RZ 9 RZ 10 RZ 11 RZ 12 penalizace Celkem

A1 Pořadí St. č. Jezdec Spolujezdec Vozidlo Třída RZ 1 RZ 2 RZ 3 RZ 4 RZ 5 RZ 6 RZ 7 RZ 8 RZ 9 RZ 10 RZ 11 RZ 12 penalizace Celkem A1 1 68 Michálek Petr Maryška Roman Suzuki Swift 1,3 GTi A1 04:27,80 07:00,70 04:26,70 07:06,08 04:53,00 04:14,90 07:22,89 04:51,70 04:15,40 07:21,16 04:49,10 04:16,10 00:10,00 1:05:15,53 2 65 Kovář David

Více

Pořadí Číslo Třída První jezdec Druhý jezdec Název týmu Obsah Vozidlo Město, obec RZ1 RZ2 RZ3 RZ4 RZ5 RZ6 RZ7 RZ8 Čas Pen. Celkem 1 0 P Netolický Jan

Pořadí Číslo Třída První jezdec Druhý jezdec Název týmu Obsah Vozidlo Město, obec RZ1 RZ2 RZ3 RZ4 RZ5 RZ6 RZ7 RZ8 Čas Pen. Celkem 1 0 P Netolický Jan TŘÍDA P - PŘEDJEZDCI 1 0 P Netolický Jan Dalešický Pavel PP Motorsport Racing 2000 Renault Clio Havlíčkův Brod 03:59,8 05:17,7 03:56,1 05:09,5 04:11,4 05:19,6 04:05,0 00:00,0 0:31:59,1 00:00,0 0:31:59,1

Více

VOLNÝ POHÁR ČR 2015 POŘADÍ A1 do 1400 ccm

VOLNÝ POHÁR ČR 2015 POŘADÍ A1 do 1400 ccm VOLNÝ POHÁR ČR 2015 POŘADÍ A1 do 1400 ccm 1 A1 Bokůvka Pavel Šetková Simona PROFIL RALLYE TEAM HUMPOLEC 1300 Suzuki Swift Herálec, Pelhřimov 100 100 2 A1 Klinger Jan Kuník Stanislav Autovrakoviště Hejtmánka

Více

Pořadí Číslo Třída První jezdec Druhý jezdec Název týmu Obsah Vozidlo Město, obec RZ1 RZ2 RZ3 RZ4 RZ5 RZ6 RZ7 RZ8 Čas Pen. Celkem 1 PP P Netolický

Pořadí Číslo Třída První jezdec Druhý jezdec Název týmu Obsah Vozidlo Město, obec RZ1 RZ2 RZ3 RZ4 RZ5 RZ6 RZ7 RZ8 Čas Pen. Celkem 1 PP P Netolický TŘÍDA P - PŘEDJEZDCI 1 PP P Netolický Jan Dalešický Pavel PP motorsport racing 2000 Renault Clio Havlíčkův Brod 04:53,2 04:46,6 04:40,9 04:43,3 04:36,8 04:37,8 04:36,6 04:38,5 0:37:33,7 00:00,0 0:37:33,7

Více

RALLYE SVĚTLÁ TŘÍDA A1 - do 1400 ccm VPČR

RALLYE SVĚTLÁ TŘÍDA A1 - do 1400 ccm VPČR RALLYE SVĚTLÁ TŘÍDA A1 - do 1400 ccm VPČR Pořadí Číslo Třída VP První jezdec Druhý jezdec Název týmu Obsah Vozidlo Město, obec RZ1 RZ2 RZ3 RZ4 RZ5 RZ6 RZ7 RZ8 RZ9 Čas Pen. Celkem 1 63 A1 Klinger Jan Trubička

Více

I.etapa pořadí st.č. třída jezdec, spolujezdec název týmu obsah vozidlo město, obec RZ1 RZ2 RZ3 RZ4 RZ5 RZ6 RZ7 RZ8 RZ9 čas pen.čk pen.

I.etapa pořadí st.č. třída jezdec, spolujezdec název týmu obsah vozidlo město, obec RZ1 RZ2 RZ3 RZ4 RZ5 RZ6 RZ7 RZ8 RZ9 čas pen.čk pen. předjezdci 00 P Kysela Lukáš, Jedlička Jakub AWDOC.CZ 2457 Subaru Impreza STI Praha, Květnice 06:43,5 04:15,0 04:33,0 06:26,7 04:07,5 04:30,0 06:26,6 03:58,8 04:27,2 0:45:28,3 00:00,0 00:00,0 0:45:28,3

Více

Pořadí Číslo Třída První jezdec Druhý jezdec Název týmu Obsah Vozidlo Město, obec RZ1 RZ2 RZ3 RZ4 RZ5 RZ6 RZ7 RZ8 Čas Pen. Celkem PPP P Novák Lukáš

Pořadí Číslo Třída První jezdec Druhý jezdec Název týmu Obsah Vozidlo Město, obec RZ1 RZ2 RZ3 RZ4 RZ5 RZ6 RZ7 RZ8 Čas Pen. Celkem PPP P Novák Lukáš TŘÍDA P - PŘEDJEZDCI PPP P Novák Lukáš Kyncl Josef Novák Kyncl Motorsport 1300 Škoda Favorit Milovice, Straky - Všejany 05:35,4 05:17,3 05:28,2 05:13,4 05:40,3 05:03,5 05:33,5 05:06,2 0:42:57,8 00:00,0

Více

AUTOMOBILOVÝ SLALOM POD KORÁBEM VE KDYNI Mistrovství České Republiky + Volný závod amatérů, 9.5.2015 oficiální konečné výsledky skupiny L1

AUTOMOBILOVÝ SLALOM POD KORÁBEM VE KDYNI Mistrovství České Republiky + Volný závod amatérů, 9.5.2015 oficiální konečné výsledky skupiny L1 oficiální konečné výsledky skupiny L1 pořadí st.číslo jméno vozidlo 1. 7 KAŠPAR Michal CITROEN Saxo 1600ccm 115,247 2 108,436 999,000 225,683 oficiální konečné výsledky skupiny L2 pořadí st.číslo jméno

Více

2016 Autoklub Česká Trofej v závodech do vrchu - Absolutní pořadí

2016 Autoklub Česká Trofej v závodech do vrchu - Absolutní pořadí 2016 Autoklub Česká Trofej v závodech do vrchu - Absolutní pořadí 1. BOHÁČ Milan CZ *** Renault Clio E1H-2000 20 20 15 20-75 2. DOSEDĚL Dušan CZ AMK Subaru Impreza WRX STI E1H+2000 15 15 12 12 3 57 3.

Více

CELKOVÉ VÝSLEDKY SKUPINA A1. Českobudějovický sprint. Třebonínský rallysprint. Okruh II. CELKEM. Okruh I. AOS

CELKOVÉ VÝSLEDKY SKUPINA A1. Českobudějovický sprint. Třebonínský rallysprint. Okruh II. CELKEM. Okruh I. AOS SKUPINA A1 1 Jolana Pavlíková - Zbyněk Bahenský Opel Corsa 10 6 0 8 24 2 Jiří Malcát Toyota Yaris 8 0 10 18 3 Stanislav Pavlík - Pavel Vařil Opel Corsa 0 8 4 12 4 Jan Hodouš - Aleš Hodouš Wartburg 353

Více

Hostinnщ 15.2.2014 Kompletnэ v sledky 1 - RZ1

Hostinnщ 15.2.2014 Kompletnэ v sledky 1 - RZ1 Poјadэ RZ1 Poјadэ Jmщno St. шэslo Kat. T m Vљz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tom Prochсzka 26 WRC(1.) Filda Musal 21 WRC(2.) Patrik Petr 36 WRC(3.) Frantin DoleОal 4 WRC(4.) Petrs Musal

Více

Neoficiální výsledky - přehled časů po Unofficial Classification - Survey of Time after. RZ/SS 10 Sádek

Neoficiální výsledky - přehled časů po Unofficial Classification - Survey of Time after. RZ/SS 10 Sádek Okříšky,. -.. 006 RZ/SS 0 Sádek - RZ/SS RZ/SS RZ/SS 0 5 6 7 8 9 0 0 9 5 7 Czech Mitsubishi Rally Team Semerád Josef Ceplecha Bohuslav I NTS Plzeň - Gassner Volf Jiří Novák Petr NTS Plzeň - Gassner Jandík

Více

etapa 1 (170 metrů) ztráta na vítěze v RZ jezdec st.č. vůz tým čas poř. v RZ průběž. čas průběž. poř.

etapa 1 (170 metrů) ztráta na vítěze v RZ jezdec st.č. vůz tým čas poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. etapa 1 (170 metrů) Patrik Petr 4 Škoda Octavia WRC RC Rally Team Kastrol 00:58,56 00:00,00 1 00:58,56 1 00:00,00 Dejv Mišalko 30 Mitsubishi Lancer WRC 05 RC Club Čistá 00:58,60 00:00,04 2 00:58,60 2 00:00,04

Více

Výsledková listina. do obsahu 1400 ccm. Poř. Stč Jméno obsah stroj Čas Ztráta 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus

Výsledková listina. do obsahu 1400 ccm. Poř. Stč Jméno obsah stroj Čas Ztráta 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus XI. ročník Tuning sraz Milovice 6.června 2009 Start a cíl: 198m/m letiště Boží Dar délka trati 402,34 m Výsledková listina do obsahu 1400 ccm Počátek 12:58:41 Konec 13:10:43 1. 8 TOMÁŠ Stránský 1.4 Škoda

Více

KW BERG-TROPHY 2009. HILL CLIMB Championship of Central Europe 2009

KW BERG-TROPHY 2009. HILL CLIMB Championship of Central Europe 2009 KW BERG-TROPHY 2009 HILL CLIMB Championship of Central Europe 2009 Mohyla Míru Euro Cup 2009 2. - 4. 9. 2009 Jury Chairman Vice chairman Chief of Race Director Sport Marshal IHA Technical Marshal IHA Weather:

Více

Absolutní pořadí Poř. Třída Jezdec Spolujezdec Tým Vůz Hořovice Posázaví Radouň Hořovice II Č.Budějovice Světlá Celkem mimo limit 3 soutěže

Absolutní pořadí Poř. Třída Jezdec Spolujezdec Tým Vůz Hořovice Posázaví Radouň Hořovice II Č.Budějovice Světlá Celkem mimo limit 3 soutěže Absolutní pořadí 1 A4 Šikl Martin Pecina Martin ABV - Autodíly Mitsubishi Lancer EVO IX 100 80 80 80 80 100 440 2 A4 Kalista Jiří Šofr Michal Sportgarage Mitsubishi Lancer EVO V 0 100 100 100 100 0 400

Více

Startovní pořadí RALLY SUDETY 2015 16.-17.10.2015. 0 Malina Vladimír Šmídová Markéta Škoda rally klub Mladá Boleslav Octavia RS --- CZ Jezdci

Startovní pořadí RALLY SUDETY 2015 16.-17.10.2015. 0 Malina Vladimír Šmídová Markéta Škoda rally klub Mladá Boleslav Octavia RS --- CZ Jezdci Startovní pořadí RALLY SUDETY 2015 16.-17.10.2015 Startovn í číslo Předjezdci Řidič (Driver) Spolujezdec (Co-Driver) Název teamu (Entrant) Vůz (Vehicle) Třída (Class) Národnost (Nation) 000 Ehl Zdeněk

Více

II. Rally Vyškov 2010

II. Rally Vyškov 2010 Celkové pořadí závodu II. Rally Vyškov 2010 Jezdec Team Karoserie Celkový čas Ztráta na 1. Ztráta na př. Pavlát Petr 02. 84 Havlík Petr 03. 5 Oppitz Michal 04. 77 Mudřík Martin 05. 6 Horák Aleš 06. 12

Více

Mistr Pneu Rally 25.9. 2010 RZ1

Mistr Pneu Rally 25.9. 2010 RZ1 Mistr Pneu Rally 25.9. 2010 RZ1 406 metrů Pořadí RZ1 Celkové pořadí po RZ1 1. Toyota Celica GT-FOUR 02:00,156 1. Toyota Celica GT-FOUR 02:00,156 Aleš Čejchan56 02:03,500 Aleš Čejchan56 02:03,500 00:03,344

Více

Svaz motoristických sprintů ČR. Sprint - 1/4 míle. Oficiální výsledky. IDo 1400 cm3

Svaz motoristických sprintů ČR. Sprint - 1/4 míle. Oficiální výsledky. IDo 1400 cm3 Svaz motoristických sprintů ČR 25. května 2013 Milovice Sprint - 1/4 míle Oficiální výsledky IDo 1400 cm3 Počátek 15:01:36 Konec 15:33:12 1. 8 DREXLER Tomáš Škoda Felicia 15.102 15.298( 1) 15.226 ( 1)

Více

V. Závod Euro RC Winter Challenge 2013/2014

V. Závod Euro RC Winter Challenge 2013/2014 Seznam všech aktivních RZ V. Závod Euro RC Winter Challenge 2013/2014 Index Název RZ Stav Čas startu 1 RZ 1 Dokončená 04.01 10:01 2 RZ 2 Dokončená 04.01 10:39 3 RZ 3 Dokončená 04.01 11:16 4 RZ 4 Dokončená

Více

Relaxmeeting Pardubice. Počet soutěžících: 130

Relaxmeeting Pardubice. Počet soutěžících: 130 Sraz: Relaxmeeting Pardubice Datum: 3. července Počet soutěžících: 130 Audi Scene: 1. místo: Audi Coupé, Jan Vobruba 2. místo: Audi A4, Jiří Janoušek 3. místo: Audi A3, Jaroslav Moučka SEAT Scene: 1. místo:

Více

Oficiální výsledky. do obsahu 1400 ccm. Počátek 13:13:10. Přihlášeno 12 Startovalo 12 Klasifikováno 12

Oficiální výsledky. do obsahu 1400 ccm. Počátek 13:13:10. Přihlášeno 12 Startovalo 12 Klasifikováno 12 CAR WARS 2014 Tuning meeting & show 17. května 2014 letiště Panenský Týnec Start a cíl: 250.2m/m délka trati 402,34 m mírně do kopce + 0.8 Oficiální výsledky do obsahu 1400 ccm Počátek 13:13:10 Konec 13:15:38

Více

Poř. Třída Jezdec Spolujezdec Tým Vůz Hořovice Posázaví Radouň Č.Budějovice Hořovice II Světlá Humpolec Celkem 420 400 220 215 195 100

Poř. Třída Jezdec Spolujezdec Tým Vůz Hořovice Posázaví Radouň Č.Budějovice Hořovice II Světlá Humpolec Celkem 420 400 220 215 195 100 A1 1 A1 Klinger Jan Trubička Tomáš Autovrakoviště Mladá Boleslav Škoda Felicia 80 80 80 80 100 nestartoval 420 2 A1 Michálek Petr Hála Jan/ Maryška Roman Radouň Motorsport Suzuki Swift GTi nestartoval

Více

Seznam přihlášených posádek

Seznam přihlášených posádek Seznam přihlášených posádek Rally Sudety 2015 16.-17.10.2015 Počet přihlášených Předjezdci Řidič (Driver) Spolujezdec (Co-Driver) Název teamu (Entrant) Vůz (Vehicle) Třída (Class) 000 Zdeněk Ehl Tomáš

Více

VOLNÝ POHÁR ČR 2008 POŘADÍ A1 do 1400 ccm

VOLNÝ POHÁR ČR 2008 POŘADÍ A1 do 1400 ccm VOLNÝ POHÁR ČR 2008 POŘADÍ A1 do 1400 ccm 1 A1 Kopelent Ladislav, Kopelentová Helena Nej...Motochema Rudolf Hubač Škoda Felicia KIT CAR 100 100 80 100 100 100 500 2 A1 Michálek Petr, Hála Jan Radouň Motorsport

Více

Oficiální Výsledky. do obsahu 1600 ccm

Oficiální Výsledky. do obsahu 1600 ccm Big Shock tuning míting Letiště Neředín u Olomouce 26. května 2012 Neředín Start a cíl: 250.2m/m délka trati 201,17 m Oficiální Výsledky do obsahu 1400 ccm 1. 1 VAŠÍČEK Michal 1395 Honda 14 9.180 10.431(

Více

VII.ročník Tuning sraz Milovice. nad obsah 4000 ccm

VII.ročník Tuning sraz Milovice. nad obsah 4000 ccm VII.ročník Tuning sraz Milovice 16.června 2007 Start a cíl: 198m/m letiště Boží Dar délka trati 402,34 m Výsledková listina nad obsah 4000 ccm Počátek 14:03:19 Konec 14:33:05 1. 457 JONEA Pepa 3600 Porsche

Více

Oficiální Výsledky. do obsahu 1600 ccm. Poř. Stč Jméno obsah stroj Čas Ztráta 1. pokus 2. pokus

Oficiální Výsledky. do obsahu 1600 ccm. Poř. Stč Jméno obsah stroj Čas Ztráta 1. pokus 2. pokus Fashion Cars 2011 M-S-P production 14.května 2011 Vysoké Mýto Start a cíl: 290m délka trati 201,17 m mírně do kopce Oficiální Výsledky do obsahu 1400 ccm Počátek 13:15:42 Konec 13:40:07 1. 36 VORLÍK Petr

Více

VI. Závod Euro RC Winter Challenge 2013/2014

VI. Závod Euro RC Winter Challenge 2013/2014 Seznam všech aktivních RZ VI. Závod Euro RC Winter Challenge 2013/2014 Délka 1845.0m Index Název RZ Stav Čas startu 1 RZ1 Dokončená 01.02 10:01 2 RZ2 Dokončená 01.02 10:33 3 RZ3 Dokončená 01.02 11:05 4

Více

do obsahu 1600 ccm Poř. Stč Jméno stroj Čas Ztráta 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus

do obsahu 1600 ccm Poř. Stč Jméno stroj Čas Ztráta 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus CAR WARS 2014 Tuning meeting & show 17. května 2014 letiště Panenský Týnec Start a cíl: 250.2m/m délka trati 402,34 m mírně do kopce + 0.8 Oficiální Výsledky do obsahu 1400 ccm Počátek 13:27:27 Konec 13:28:47

Více

I.etapa pořadí st.č. třída jezdec, spolujezdec název týmu obsah vozidlo město, obec RZ1 RZ2 RZ3 RZ4 RZ5 RZ6 RZ7 RZ8 RZ9 čas pen.čk pen.ost celkem 1.

I.etapa pořadí st.č. třída jezdec, spolujezdec název týmu obsah vozidlo město, obec RZ1 RZ2 RZ3 RZ4 RZ5 RZ6 RZ7 RZ8 RZ9 čas pen.čk pen.ost celkem 1. PŘEDJEZDCI 1. P P Benda Michal, Ballek Filip Motor Plus s.r.o. 1998 Subaru impreza Praha 06:26,3 04:31,0 03:29,3 06:21,0 04:28,4 03:26,8 06:06,9 04:27,6 03:29,9 0:42:47,2 00:00,0 00:00,0 0:42:47,2 2. 0+

Více

IV. Rally Vyškov Spring 2012

IV. Rally Vyškov Spring 2012 Seznam všech aktivních RZ IV. Rally Vyškov Spring 2012 Popis závodu Pořadatel: RC RALLY KLUB BRNO Ředitel soutěže: Vlastík Pospíšil (602 504 104) Prezentace, přihlášky: Michal Oppitz (info@rallybrno.cz,

Více

do obsahu 1400 ccm Poř. Stč Jméno obsah stroj Čas Ztráta 1. pokus 2. pokus 3. pokus

do obsahu 1400 ccm Poř. Stč Jméno obsah stroj Čas Ztráta 1. pokus 2. pokus 3. pokus IX.ročník Tuning sraz Milovice 7.června 2008 Start a cíl: 198m/m letiště Boží Dar délka trati 402,34 m Počasí: polojasno, klidno, teplota 26,8 C Výsledková listina do obsahu 1400 ccm Počátek 10:00:11 Konec

Více

AUTOMOBILOVÝ SLALOM POD KORÁBEM VE KDYNI Mistrovství České Republiky + Volný závod amatérů, 10.5.2014 oficiální konečné výsledky skupiny L1

AUTOMOBILOVÝ SLALOM POD KORÁBEM VE KDYNI Mistrovství České Republiky + Volný závod amatérů, 10.5.2014 oficiální konečné výsledky skupiny L1 oficiální konečné výsledky skupiny L1 pořadí st.číslo jméno vozidlo 1. 58 KAŠPAR Michal Citroen Saxo 106,638 118,219 106,755 213,393 2. 31 KAŠPAROVÁ Martina Citroen Saxo 119,126 2 121,493 121,216 242,342

Více

Oficiální výsledky. Do 1400 cm3. Poř. Stč Jméno obsah stroj Čas Ztráta 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus. 1401-1600 cm3

Oficiální výsledky. Do 1400 cm3. Poř. Stč Jméno obsah stroj Čas Ztráta 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. pokus. 1401-1600 cm3 7. září 2013 Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec Sprint 402,3m Oficiální výsledky Do 1400 cm3 Počátek 13:11:49 Konec 13:31:42 1. 426 MARCHAL František Škoda Rapid 15.434 0,000( 0) 15.434 ( 1) 0,000 ( 0)

Více

2015 Mistrovství ČR v závodech do vrchu - Absolutní pořadí

2015 Mistrovství ČR v závodech do vrchu - Absolutní pořadí 2015 Mistrovství ČR v závodech do vrchu - Absolutní pořadí 1. KOMÁREK David CZ Liqui Moly racing team Norma M20FC Evo E2-SC-3000 20 20 20 K 15 75 2. RYBNÍČEK Marek CZ Liqui Moly racing team Mitsubishi

Více

do obsahu 1400 ccm Poř. Stč Jméno obsah stroj Čas Ztráta 1. pokus 2. pokus 3. pokus

do obsahu 1400 ccm Poř. Stč Jméno obsah stroj Čas Ztráta 1. pokus 2. pokus 3. pokus I.ročník Milovických válek 4. cervence 2015 letiště Milovice Start a cíl: 287m/m délka trati 402,34 m Oficiální výsledky do obsahu 1400 ccm Počátek 13:08:05 Konec 13:09:51 1. 3 JARDA Pešan st. Škoda 100

Více

Startovní pořadí. YOKOHAMA Rallye Orlické Hory 2015 13.6.2015 Opočno

Startovní pořadí. YOKOHAMA Rallye Orlické Hory 2015 13.6.2015 Opočno Startovní pořadí YOKOHAMA Rallye Orlické Hory 2015 13.6.2015 Opočno Startovní číslo Řidič (Driver) Spolujezdec (Co-Driver) Název teamu (Entrant) Vůz (Vehicle) Předjezdci Třída (Class) 000 Kulhánek Miloslav

Více

VI. závod Euro RC Winter Challenge 2014/15

VI. závod Euro RC Winter Challenge 2014/15 Seznam všech aktivních RZ VI. závod Euro RC Winter Challenge 2014/15 Index Název RZ Stav Čas startu 1 Corredizo Rápido Dokončená 28.02 10:01 2 Maraňa Dokončená 28.02 10:49 3 Corredizo Rápido Dokončená

Více

28 Poř. Sč. Jméno Příjmení Vůz Body 1.z 2.z 3.z

28 Poř. Sč. Jméno Příjmení Vůz Body 1.z 2.z 3.z MDC 2015 ABSOLUTNĚ 28 1. 365 Tomáš Hrazdíra Mitsubishi Lancer EVO VI 54 17 17 20 2. 13 Petr Semerád Mitsubishi Lancer EVO IX 43 14 12 17 3. 56 Lukáš Matěna Mitsubishi Evo IX 30 8 11 11 4. 311 Jakub Čapka

Více

IHA CHALLENGE REGION WEST ABSOLUTE

IHA CHALLENGE REGION WEST ABSOLUTE IHA CHALLENGE REGION WEST ABSOLUTE Pretekár / Driver Automobil / Car St. n. Súťažiaci / Entrant Class Spolu 1. Jiří ŠPALEK Mitsubishi Lancer WRC 5 3 CZ Liqui Moly Komvet Racing E1+2/4WD 2 5 2. Karel STEHLÍK

Více

2010 Mistrovství ČR v závodech do vrchu Skupina N

2010 Mistrovství ČR v závodech do vrchu Skupina N 2010 Mistrovství ČR v závodech do vrchu Skupina N 1. LOS Jiří ml. CZ Czech National Team Subaru Impreza WRX STI N>2000 10 10 10 30 2010 Mistrovství ČR v závodech do vrchu Třída N>2000 1. LOS Jiří ml. CZ

Více

KW BERG-TROPHY 2009. HILL CLIMB Championship of Central Europe 2009

KW BERG-TROPHY 2009. HILL CLIMB Championship of Central Europe 2009 KW BERG-TROPHY 2009 HILL CLIMB Chapionship of Central Europe 2009 Mohyla Míru Euro Cup 2009 2. - 4. 9. 2009 Jury Chairan Vice chairan Chief of Race Director Sport Marshal IHA Technical Marshal IHA Weather:

Více

Oficiální Výsledky. Přihlášeno 7 Startovalo 7 Klasifikováno 7. 20.5.2012 16:04:52 Data procesing by H&H Servis - www.t-base.

Oficiální Výsledky. Přihlášeno 7 Startovalo 7 Klasifikováno 7. 20.5.2012 16:04:52 Data procesing by H&H Servis - www.t-base. CAR WARS 2012 V.ročník Drag Cup 2012 Tuning meeting & show 19. května 2012 letiště Panenský Týnec Start a cíl: 250.2m/m délka trati 402,34 m Oficiální Výsledky STREET 1 do 1400 ccm pohon jedné nápravy

Více

SMS MČR Milovice - letiště 9. 5. 2015 Libor Houšť ředitel závodu. Oficiální výsledky. I.kat. benzin do 1400 ccm

SMS MČR Milovice - letiště 9. 5. 2015 Libor Houšť ředitel závodu. Oficiální výsledky. I.kat. benzin do 1400 ccm SMS MČR Milovice - letiště 9. 5. 2015 Libor Houšť ředitel závodu 9. května 2015 Oficiální výsledky I.kat. benzin do 1400 ccm Počátek 15:04:49 Konec 16:17:58 1. 7 FILIPO Honda Civic 14.720 14.771( 1) 20.723(

Více

IV. RC Rally Stavos. Popis závodu. Poznámka. Index Název RZ

IV. RC Rally Stavos. Popis závodu. Poznámka. Index Název RZ Seznam všech aktivních RZ IV. RC Rally Stavos Popis závodu Pořadatel: RC RALLY KLUB BRNO Ředitel soutěže: Petr Zvejška (724 012 034) Prezentace, přihlášky: Michal Oppitz (info@rallybrno.cz, 606 309 641)

Více

0,000( 0) 0.000km/h( 0) 0,000( 0) 0.000km/h( 0) 0,000( 0) 0.000km/h( 0)

0,000( 0) 0.000km/h( 0) 0,000( 0) 0.000km/h( 0) 0,000( 0) 0.000km/h( 0) II.ročník Drag Cup 2010 SAS a Marat Motosport 11.září 2010 letiště Hoškovice Start a cíl: 250.2m/m Oficiální výsledky délka trati 402,34 m FWD do obsahu 1600 ccm 1. 357 DAVID Vti 1595 FWD honda civic vti

Více

Rally Perugia Benátky 25.9.2010 Kompletní výsledky RZ1 227 metrů

Rally Perugia Benátky 25.9.2010 Kompletní výsledky RZ1 227 metrů Rally Perugia Benátky 25.9.2010 Kompletní výsledky RZ1 227 metrů Pořadí RZ1 Celkové pořadí po RZ1 Průběžná ztráta na předchozího 1. Toyota Celica GT4 01:16,860 1. Toyota Celica GT4 01:16,860 Marek Střihavka

Více

26. června 2013 Hoškovice. IDo 1400 cm3. Počátek 14:24:13. Přihlášeno 14 Startovalo 14 Klasifikováno 14. Mnichovo Hradiště. sprint aut na 400m

26. června 2013 Hoškovice. IDo 1400 cm3. Počátek 14:24:13. Přihlášeno 14 Startovalo 14 Klasifikováno 14. Mnichovo Hradiště. sprint aut na 400m 26. června 2013 Hoškovice Mnichovo Hradiště sprint aut na 400m výsledky IDo 1400 cm3 Počátek 14:24:13 Konec 16:24:40 1. 14 VÁŠA Honda 14.748 14.779( 1) 14.748( 1) 14.755( 1) 15.123( 1) 14.938( 1) 2. 54

Více

Oficiální výsledky. Přihlášeno 6 Startovalo 6 Klasifikováno 6. Přihlášeno 12 Startovalo 12 Klasifikováno 12

Oficiální výsledky. Přihlášeno 6 Startovalo 6 Klasifikováno 6. Přihlášeno 12 Startovalo 12 Klasifikováno 12 II.ročník Drag Cup 2010 SAS a Marat Motosport 11.září 2010 letiště Hoškovice Start a cíl: 250.2m/m Oficiální výsledky délka trati 402,34 m FWD do obsahu 1600 ccm 1.357 DAVID Vti 1595 honda civic vti 14.099

Více

I. Tělocvična Euro RC Winter Challenge 2015

I. Tělocvična Euro RC Winter Challenge 2015 Seznam všech aktivních RZ I. Tělocvična Euro RC Winter Challenge 2015 Index Název RZ Stav Čas startu 1 Turnhalle Dokončená 07.11 10:01 2 Parkett Dewirr Dokončená 07.11 10:39 3 Verstrickt Dokončená 07.11

Více

VII. Závod Euro RC Winter Challenge 2013/2014

VII. Závod Euro RC Winter Challenge 2013/2014 Seznam všech aktivních RZ VII. Závod Euro RC Winter Challenge 2013/2014 Délka 1540.0m Index Název RZ Stav Čas startu 1 RZ1 Dokončená 22.02 10:06 2 RZ2 Dokončená 22.02 10:49 3 RZ3 Dokončená 22.02 11:31

Více

I do obsahu 1600 ccm. 1:40.736 ( 2) 1:39.397 ( 2) 0.000 ( 0) 0.000 ( 0) 0.000 ( 0) 3. 34 LACIN I do obsahu 1400 ccm KIA CEED 1:41.904 13.

I do obsahu 1600 ccm. 1:40.736 ( 2) 1:39.397 ( 2) 0.000 ( 0) 0.000 ( 0) 0.000 ( 0) 3. 34 LACIN I do obsahu 1400 ccm KIA CEED 1:41.904 13. Mistrovství ČR do vrchu 2014 6. dubna 2014 Brno Oficiální Výsledky I do obsahu 1400 ccm Počátek 13:14:34 Konec 14:30:15 1. 5 DAVEMAX I do obsahu 1400 ccm Mazda RX-8 1:28.562 1:31.677 ( 1) 1:28.878 ( 1)

Více

CZ Citroen C4 WRC MČR-S CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ

CZ Citroen C4 WRC MČR-S CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ s.č. soutěžící jezdec spolujezdec 1 Regionsport Kostka Tomáš Houšť Miroslav Antonín Tlusťák Tlusťák Antonín Škaloud Jan TRT Czech Rally Sport Odložilík Roman Tureček Martin 4 Martin Bujáček Bujáček Martin

Více

I.kat. benzin do 1600 ccm. Poř. Stč Jméno obsah stroj Čas Ztráta 1. pokus 2. pokus

I.kat. benzin do 1600 ccm. Poř. Stč Jméno obsah stroj Čas Ztráta 1. pokus 2. pokus Mistrovství SMS 214 1 m 14.6. Přerov ředitel závodu Libor Houšť Oficiální Výsledky I.kat. benzin do 14 ccm 16:59:6 16:59:34 1. 33 VÁŠA Honda 28.336 28.336( 1) 179.468km/h ( 1) 28.991( 1).km/h ( ) DNS 7

Více

I.kat. bezin do 1600 ccm

I.kat. bezin do 1600 ccm Mistrovství SMS 2014 140 m 19.4. Vyškov Oficiální Výsledky I.kat. bezin do 1400 ccm Počátek 14:54:20 Konec 15:03:03 1. 44 DREXLER Tomáš I.kat. bezin do 1400 ccm Škoda Felicia 7.272 7.345 ( 2) 7.296 ( 1)

Více

Výsledky podle tříd Rallye Berounka 2014

Výsledky podle tříd Rallye Berounka 2014 Výsledky podle tříd Rallye Berounka 214 Třída Startovní Poř. číslo Posádka Třída ČK1 ČK2 ČK3 ČK4 ČK5 ČK6 ČK7 ČK8 ČK9 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 RK1 RK2 RK3 PK1 PK2 1 1 64 MICHAL KUHN - OTA KUHN /

Více

III. Závod Euro RC Winter Challenge 2013

III. Závod Euro RC Winter Challenge 2013 Seznam všech aktivních RZ III. Závod Euro RC Winter Challenge 2013 Index Název RZ Stav Čas startu 1 RZ 1 Dokončená 14.12 10:06 2 RZ 2 Dokončená 14.12 10:36 3 RZ 3 Dokončená 14.12 11:03 4 RZ 4 Dokončená

Více

10. 5. 2014. Sprint 300m. Oficiální Výsledky. I do obsahu 1400 ccm. Poř. Stč Jméno obsah stroj Čas Ztráta 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5.

10. 5. 2014. Sprint 300m. Oficiální Výsledky. I do obsahu 1400 ccm. Poř. Stč Jméno obsah stroj Čas Ztráta 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus 5. Hradec Králové 10. 5. 2014 Sprint 300m Oficiální Výsledky I do obsahu 1400 ccm Počátek 16:21:56 Konec 16:23:52 1. 44 DREXLER Tomáš Škoda Felicia 11.629 11.834( 2) 12.011( 2) 11.799( 2) 11.629( 1) 11.643(

Více

1:33.074( 2) 0.000km/h ( 0) 1:30.917 ( 1) 0.000km/h ( 0) 1:30.369( 1) 0.000km/h ( 0) 1:30.146 ( 1) 0.000km/h ( 0)

1:33.074( 2) 0.000km/h ( 0) 1:30.917 ( 1) 0.000km/h ( 0) 1:30.369( 1) 0.000km/h ( 0) 1:30.146 ( 1) 0.000km/h ( 0) Mistrovství ČR do vrchu 2015 12. dubna 2015 Brn Oficiální Výsledky I do obsahu 1400 ccm 1. 35 CHROMEK Radovan I do obsahu 1400 ccm Škoda Felicia 1:30.146 1:33.074( 2) 0.000km/h ( 0) 1:30.917 ( 1) 0.000km/h

Více

IV. ICE Apple Rally 2013

IV. ICE Apple Rally 2013 Seznam všech aktivních RZ IV. ICE Apple Rally 2013 Délka 1599.0m Index Název RZ Stav Čas startu 1 Euro RC Rally Challenge Dokončená 26.12 14:31 2 OZC Zlaté Jablko Dokončená 26.12 14:56 3 Euro RC Rally

Více

Výsledková listina. do obsahu 1400 ccm. Počátek 10:00:55. průměrné rychlosti v km/h min. 1.:15.0 max. 1.:15.0

Výsledková listina. do obsahu 1400 ccm. Počátek 10:00:55. průměrné rychlosti v km/h min. 1.:15.0 max. 1.:15.0 Fashion Cars 2008 M-S-P production 17.května 2008 Vysoké Mýto Start a cíl: 290m délka trati 201,15 m mírně do kopce Výsledková listina do obsahu 1400 ccm Počátek 10:00:55 Konec 15:27:57 1. 72 PLATI Luděk

Více

VOLNÝ POHÁR ČR 2009 POŘADÍ A1 do 1400 ccm

VOLNÝ POHÁR ČR 2009 POŘADÍ A1 do 1400 ccm VOLNÝ POHÁR ČR 2009 POŘADÍ A1 do 1400 ccm 1 A1 Klinger Jan, Trubička Tomáš Autovrakoviště Mladá Boleslav Škoda Felicia 100 0 50 100 250 2 A1 Karásek Karel, Hrubý Roman Radouň motorsport Škoda 100 0 80

Více

Rally Napoli Benátky 28.8.2010 Kompletní výsledky RZ1 240 metrů

Rally Napoli Benátky 28.8.2010 Kompletní výsledky RZ1 240 metrů Rally Napoli Benátky 28.8.2010 Kompletní výsledky RZ1 240 metrů Pořadí RZ1 Celkové pořadí po RZ1 01:26,312 01:26,312 01:27,922 01:27,922 00:01,610 00:01,610 2. Škoda Fabia S2000 00:01,610 2. Škoda Fabia

Více

XVIII. TUNING MOTOR PARTY letiště Vyškov Sprint 2. závod. Oficiální výsledky. Do 1400 cm3

XVIII. TUNING MOTOR PARTY letiště Vyškov Sprint 2. závod. Oficiální výsledky. Do 1400 cm3 20. dubna 2013 Vyškov XVIII. TUNING MOTOR PARTY letiště Vyškov Sprint 2. závod Oficiální výsledky Do 1400 cm3 Počátek 14:59:50 Konec 15:11:14 1. 1 VÁŠA HONDA Civic 7.719( 1) 7.944 ( 1) 7.750 ( 1) 7.598

Více

V. Wineyard Rally 2012

V. Wineyard Rally 2012 Seznam všech aktivních RZ V. Wineyard Rally 2012 Popis závodu Pořadatel: RC RALLY KLUB BRNO Ředitel soutěže: David Homolka (775 367 377) Prezentace, přihlášky: Michal Oppitz (info@rallybrno.cz, 606309641)

Více

Oficiální konečné výsledky Official Final Classification MČR L 1

Oficiální konečné výsledky Official Final Classification MČR L 1 MČR L 8:0:26 44 Blažek Petr Osvětimany Peugeot 06 Maxi CZ ( 5) L 2:36.695 00.000 2 33 Červenka Michal Zlín Peugeot 205 GTI CZ ( 6) L 2:37.299 00.604 3 6 Červenka Antonín Zlín Peugeot 205 GTI CZ ( 8) L

Více

VOLNÝ POHÁR ČR 2005 POŘADÍ A1 do 1400 ccm

VOLNÝ POHÁR ČR 2005 POŘADÍ A1 do 1400 ccm VOLNÝ POHÁR ČR 2005 POŘADÍ A1 do 1400 ccm 1 A1 Klinger Jan, Trubička Tomáš Autovrakoviště Mladá Boleslav Škoda Favorit 100 100 40 240 2 A1 Michálek Petr, Hála Jan Radouň Motorsport Suzuki Swift GTI 100

Více

38 Poř. Sč. Jméno Příjmení Vůz Body 1.z 2.z 3.z 4.z 5.z 6.z

38 Poř. Sč. Jméno Příjmení Vůz Body 1.z 2.z 3.z 4.z 5.z 6.z MDC 2015 ABSOLUTNĚ 38 1. 365 Tomáš Hrazdíra Mitsubishi Lancer EVO VI 108 17 17 20 20 14 20 2. 13 Petr Semerád Mitsubishi Lancer EVO IX 77 14 12 17 14 20 3. 56 Lukáš Matěna Mitsubishi Evo IX 63 8 11 11

Více

3. závod Klatovy. Poznámka. Index Název RZ

3. závod Klatovy. Poznámka. Index Název RZ Seznam všech aktivních RZ 3. závod Klatovy Index Název RZ Stav Čas startu 1 1 RZ Dokončená 24.05 09:40 2 2.RZ Dokončená 24.05 10:25 3 3.RZ Dokončená 24.05 11:15 4 4.RZ Dokončená 24.05 12:00 5 5.RZ Dokončená

Více

VOLNÝ POHÁR ČR 2004 POŘADÍ A1 do 1400 ccm

VOLNÝ POHÁR ČR 2004 POŘADÍ A1 do 1400 ccm VOLNÝ POHÁR ČR 2004 POŘADÍ A1 do 1400 ccm 1 A1 Král Petr - Pilc Aleš Orlický Autoklub Škoda 130 RS 0 0 100 100 100 300 2 A1 Klinger Jan, Trubička Tomáš ŠKODA VRAKOVIŠTĚ HEJTMÁNKA MB Škoda Favorit 0 40

Více

SMS MČR. Jindřichúv Hradec - letiště. ředitel závodu - Jiří Souček. Oficiální výsledky. všechny kategorie

SMS MČR. Jindřichúv Hradec - letiště. ředitel závodu - Jiří Souček. Oficiální výsledky. všechny kategorie SMS MČR Jindřichúv Hradec - letiště ředitel závodu - Jiří Souček 25. července 2015 Oficiální výsledky všechny kategorie Počátek 10:06:34 Konec 16:03:15 1. 511 POMŠÁR Štefan SUZUKI Hayabusa 9.978 9.978(

Více

Počátek 13:19:59 \ Poř. Stč Jméno obsah stroj Čas Ztráta 1. soutěžní 2. soutěžní 3. soutěžní 4. soutěžní. do obsahu 1400 ccm

Počátek 13:19:59 \ Poř. Stč Jméno obsah stroj Čas Ztráta 1. soutěžní 2. soutěžní 3. soutěžní 4. soutěžní. do obsahu 1400 ccm X.ročník Tuning sraz Milovice 13.zaří 2008 letiště Boží Dar Start a cíl: 198m/m délka trati 402,34 m ve čtyřech drahách, šíře pruhu 5,5 m Silný protivítr Výsledková listina do obsahu 1400 ccm Počátek 13:19:59

Více

VII. Oakwood Rally 2014

VII. Oakwood Rally 2014 Seznam všech aktivních RZ VII. Oakwood Rally 2014 Popis závodu Pořadatel: RC RALLY KLUB BRNO Ředitel soutěže: Brychta Čeněk (777 289 019) Přihlášky: Michal Oppitz (info@rallybrno.cz, 606 309 641) Vrchní

Více

Oficiální výsledky Official Classification Absolutní

Oficiální výsledky Official Classification Absolutní bsolutní StranaPage RZSS RZSS RZSS RZSS RZSS RZSS 9 0 0 9 90 9 9 0 9 VLČEK Richard VLČEK Martin Honda RX ŽÁRSKÝ Roman TKDLE Martin Škoda 0 NÁŠEL Lukáš ŠTĚPÁN Marek Mitsubishi olt POLÁŠEK David RKUŠN Martin

Více

Oficiální konečné výsledky Official Final Classification

Oficiální konečné výsledky Official Final Classification E 8:37:20 7 Kašpar Michal Dobřív Citroen Saxo CZ ( ) E 2:36.492 00.000 2 4 Mayer Patrik Schwechat VW Golf I 6V AT ( 2) E 2:36.648 00.56 3 0 Blažek Petr Osvětimany Peugeot 06 Maxi CZ ( 3) E 2:36.700 00.208

Více

II. Závod Euro RC Winter Challenge 2013

II. Závod Euro RC Winter Challenge 2013 Seznam všech aktivních RZ II. Závod Euro RC Winter Challenge 2013 Index Název RZ Stav Čas startu 1 RZ1 Dokončená 30.11 10:01 3 RZ2 Dokončená 30.11 10:33 4 RZ3 Dokončená 30.11 11:04 5 RZ4 Dokončená 30.11

Více

Tuning Extreme Show Příbram, 8. srpna 2009, 6. kolo Počet vozů v soutěži: 90

Tuning Extreme Show Příbram, 8. srpna 2009, 6. kolo Počet vozů v soutěži: 90 Tuning Extreme Show Příbram, 8. srpna 2009, 6. kolo Počet vozů v soutěži: 90 Umístění AUDI scene 1. Audi A3 Martin Spíchal 1 1 1 2. Audi A3 Tomáš Muller 2 2 2 3. Audi A3 Miroslav Košán 3 3 3 J. Šatra Průměrná

Více

Oficiální konečné výsledky Official Final Classification ABS

Oficiální konečné výsledky Official Final Classification ABS 1 St.No Co- Enteria Rally Team ASN 0:51:47.6 0:00:00.0 Kresta Roman Kašpárek Tomáš CZ/CZ EVO IX 0:00:00.0 2 5 Rufa Sport ASN Škoda Fabia S2000 S2000 2 0:52:16.4 0:00:28.8 Grzyb Grzegorz Zawada Przemyslaw

Více

IMPROMAT Rallysprint Kopná 2008 Časy technických přejímek

IMPROMAT Rallysprint Kopná 2008 Časy technických přejímek IMPROMAT Rallysprint Kopná 2008 Časy technických přejímek Čís. Soutěžící Jezdec / Spolujezdec Národnost Vůz Skup. / Třída FIA priorita No Entrant Driver / Co Driver Nationality Car Group / FIA Class Seeding

Více

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH MČR Sprintrally

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH MČR Sprintrally SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH MČR Sprintrally Soutěžící Jezdec Spolujezdec Vozidlo Třída Klasifikace 1 Delimax Czech National Team Valoušek Pavel CZ/CZ Hrůza Zdeněk Škoda Fabia WRC 13 MČR ASN 2 Junior sport talent

Více

KW BERG-TROPHY 2009. HILL CLIMB Championship of Central Europe 2009

KW BERG-TROPHY 2009. HILL CLIMB Championship of Central Europe 2009 KW BERG-TROPHY 29 HILL CLIMB Championship of Central Europe 29 Pezinská Baba 2-2 29 Jury Chairman Vice chairman Chief of Race Director Sport Marshal IHA Technical Marshal IHA Weather: Monika Šperlíková

Více

TŘÍDA PŘEDJEZDCŮ NEBYLA V TOMTO ROCE VEDENA

TŘÍDA PŘEDJEZDCŮ NEBYLA V TOMTO ROCE VEDENA třída PŘEDJEZDCI Rallye Posázaví 2001 TŘÍDA PŘEDJEZDCŮ NEBYLA V TOMTO ROCE VEDENA třída A1 Rallye Posázaví 2001 1 A1 104 Benda Michal, Šarbach Pavel MOTOR PLUS s.r.o. Škoda Favorit 34 17,2 11 33,7 3 2,8

Více

KW BERG-TROPHY 2009 HILL CLIMB OPEN RACE IHA 2009

KW BERG-TROPHY 2009 HILL CLIMB OPEN RACE IHA 2009 KW BERG-TROPHY 2009 HILL CLIMB OPEN RACE IHA 2009 Pelhřiovský kopec 5. - 7. 6. 2009 Jury Chairan Vice chairan Chief of Race Director Sport Marshal IHA Technical Marshal IHA Weather: Toáš Svoboda Technical

Více

Výsledková listina finále

Výsledková listina finále I.ročník Drag Cup 2009 SAS a Marat Motosport 25.dubna 2009 letiště Hoškovice Start a cíl: 250.2m/m délka trati 402,34 m Výsledková listina finále FWD do obsahu 1600 ccm 1.313 HORT Josef 1595 HondaCRX 14.293

Více

KW BERG-TROPHY 2009. HILL CLIMB Championship of Central Europe 2009

KW BERG-TROPHY 2009. HILL CLIMB Championship of Central Europe 2009 KW BERG-TROPHY 29 HILL CLIMB Championship of Central Europe 29 Pezinská Baba 2-2 29 Jury Chairman Vice chairman Chief of Race Director Sport Marshal IHA Technical Marshal IHA Weather: Monika Šperlíková

Více

TŘÍDA - PŘEDJEZDCI Rallye Posázaví 2000 3. ročník Poř. St.č. Posádka Název týmu Vozidlo min sec TŘÍDA PŘEDJEZDCŮ NEBYLA V TOMTO ROCE VEDENA

TŘÍDA - PŘEDJEZDCI Rallye Posázaví 2000 3. ročník Poř. St.č. Posádka Název týmu Vozidlo min sec TŘÍDA PŘEDJEZDCŮ NEBYLA V TOMTO ROCE VEDENA TŘÍDA - PŘEDJEZDCI Rallye Posázaví 2000 3. ročník TŘÍDA PŘEDJEZDCŮ NEBYLA V TOMTO ROCE VEDENA TŘÍDA A1DO 1300 ccm Rallye Posázaví 2000 3. ročník 1 84 Sýkora Petr, Morava Pavel Vesymo Racing Škoda Felicia

Více

Oficiální výsledky. Tuning-Sport.cz 2016. I.kat. benzin do 1400 ccm

Oficiální výsledky. Tuning-Sport.cz 2016. I.kat. benzin do 1400 ccm Oficiální výsledky Vyškov - letiště 23. dubna 2016 Ředitel závodu: Libor Houšť Motoristické sprinty Tuning-Sport.cz 2016 I.kat. benzin do 1400 ccm Počátek 15:14:19 Konec 15:34:49 1. 101 POKORNÝ František

Více

SMS MČR. Brno autodrom 12. 4. 2015. Ředitel závodu: Libor Houšť. Oficiální výsledky. I.kat. bezin do 1400 ccm

SMS MČR. Brno autodrom 12. 4. 2015. Ředitel závodu: Libor Houšť. Oficiální výsledky. I.kat. bezin do 1400 ccm SMS MČR Brno autodrom 12. 4. 2015 Ředitel závodu: Libor Houšť 12. dubna 2015 Oficiální výsledky I.kat. bezin do 1400 ccm Počátek 12:08:56 Konec 13:04:11 1. 33 VÁŠA Honda 14.634 14.697( 1) 14.759( 1) 14.634(

Více

16. Criterium Fryšták

16. Criterium Fryšták Seznam všech aktivních RZ 16. Criterium Fryšták Index Název RZ Stav Čas startu 1 Náměstí Dokončená 14.09 10:36 2 Příjezd Zrušená 14.09 11:00 3 Magistrála Dokončená 14.09 11:30 4 Obal Sprint Dokončená 14.09

Více

[COMPBRAKE HORNÍ ULOŽENÍ TLUMIČE S UNIBALY]

[COMPBRAKE HORNÍ ULOŽENÍ TLUMIČE S UNIBALY] 0.60 Cmb 0160 Renault Clio Pair 139.00 0.60 CMB 0196 ALFA ROMAO 33 FIXED single 49.00 0.90 CMB 0197 ASTRA MK2 16V ADJ each 45.00 0.30 CMB 0198 AUDI S2/80 FRONT FIXED each 59.00 0.30 CMB 0199 AUDI S2/80

Více

SMS MČR. Příbram. 402.5m. Oficiální výsledky. I.kat. benzin do 1400 ccm

SMS MČR. Příbram. 402.5m. Oficiální výsledky. I.kat. benzin do 1400 ccm SMS MČR Příbram 42.5m 9. srpna 214 Oficiální výsledky I.kat. benzin do 14 ccm Počátek 14:27:35 Konec 16:55:25 1. 44 DREXLER Tomáš Škoda Favorit 15.39 15.9( 1) 15.538( 1) 15.956( 1) 15.417( 1) 15.39( 1)

Více

MAVERICK RESCUE EUROCUP 2014 BRNĚNSKÝ DRAK - MANN FILTER II., 30.3.2014

MAVERICK RESCUE EUROCUP 2014 BRNĚNSKÝ DRAK - MANN FILTER II., 30.3.2014 MAVERICK RESCUE EUROCUP 2014 BRNĚNSKÝ DRAK - MANN FILTER II., 30.3.2014 29. - 30. 3. 2014 Chief of Competition Race Director Vice chairman Sport Marshal IHA Technical Marshal IHA Jury / Competition Management

Více

32. RC Rally Tábor. Index Název RZ. Poznámka

32. RC Rally Tábor. Index Název RZ. Poznámka eznam všech aktivních RZ 32. RC Rally Tábor Délka 5070.0m Index Název RZ tav Čas startu 1 RZ1 - Chotoviny Dokončená 04.0509:30 2 RZ2 - Chotoviny II Dokončená 04.0510:10 3 RZ3 - Borotín I Dokončená 04.0510:50

Více

Výsledková listina finále

Výsledková listina finále I.ročník Drag Cup 2009 SAS a Marat Motosport 25.dubna 2009 letiště Hoškovice Start a cíl: 250.2m/m délka trati 402,34 m Výsledková listina finále FWD do obsahu 1600 ccm 1.312 BG Team 2 1600 Honda Civic

Více

Oficiální výsledky. I.kat. bezin do 1400 ccm. Poř. Stč Jméno obsah stroj Čas Ztráta 1. pokus 2. pokus 3. pokus. I.kat.

Oficiální výsledky. I.kat. bezin do 1400 ccm. Poř. Stč Jméno obsah stroj Čas Ztráta 1. pokus 2. pokus 3. pokus. I.kat. SMS MČR Blatná Tchořovive 24. 5. 214 Oficiální výsledky I.kat. bezin do 14 ccm Počátek 15:8:28 Konec 15:25:5 1. 44 DREXLER Tomáš Škoda Felicia 15.559 19.22( 4) 133.34km/h ( 1) 15.559( 1) 136.665km/h (

Více