RALLYE Hořovice 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RALLYE Hořovice 2013"

Transkript

1 RALLYE Hořovice Mediální Partner MĚSTO HOŘOVICE RS Racing s.r.o.

2 VáÏení sportovní pfiátelé! Dovolte mi Vás uvítat na automobilové soutûïi "Rallye Hofiovice 2013". Rádi v na em mûstû uvítáme pfiíznivce motoristického sportu z celé republiky, aè uï jako soutûïní posádky, tak i jejich doprovody a samozfiejmû v echny diváky. Na e rallye je pofiádána jako jednodenní dne Start je ze SZ v hodin do páteãního prologu. V sobotu startuje prní vozidlo v 8.30 hodin. Posádky jedou 3 rychlostní vloïky, ale v echny tfiikrát po sobû (viz ãasov harmonogram). Na posádky ãeká 201 km dlouhá trasa, ve které je 63 km uzavfien ch rychlostních vloïek. SoutûÏ je pfiipravená dobfie, a tak doufám, Ïe budou spokojeni jak diváci, tak i posádky. Na pofiádání této soutûïe se podílí 120 dobrovoln ch pofiadatelû, kter m patfií velk dík za jejich obûtavost. Podûkování patfií samozfiejmû v em sponzorûm, obecním a mûstsk m úfiadûm, Policii âr, Záchrann m hasiãsk m sborûm a lékafiské sluïbû Transhospital evnice. Prosíme v echny diváky a Ïádáme v echny obyvatele v okolí tratí, aby dbali pokynû pofiadatelû, nepohybovali se po trati, a nevstupovali do zakázan ch prostor. Posádky jedou velice rychle s vûdomím uzavfiené tratû a nechceme, aby do lo k jakékoliv kritické situaci. Pfieji V em hodnû hezk ch sportovních záïitkû. Petr Novák, fieditel soutûïe Pozor!!! Pro diváky jsou pouze divácká místa, ostatní prostory jsou zakázanými prostory!!!

3 XIII. Rallye Hofiovice 2013 Název soutûïe a hlavní ãinovníci Definice Název rallye: XIII. Rallye Hofiovice 2013 Název pofiadatele: Auto sport klub Hofiovice v AâR Umístûní soutûïe: Region ZbiroÏsko, Berounsko Organizace: Adresa : ASK Hofiovice, Zámecká 236, Hofiovice Telefon / fax: nebo web: editel soutûïe Hlavní pofiadatel Hlavní bezpeãnostní ãinnovník a vedoucí tratû Sportovní komisafi Hlavní lékafi Vedoucí administrativní pfiejímky Vedoucí technické pfiejímky Vedoucí servisní zóny V poãetní stfiedisko Radiové spojení Záchranná sluïba HZS Vedoucí rychlostních zkou ek Tisk,programy,plakáty Petr Novák Petr Kebort Milan Ne vara MUDr. Pavol Gatlík Mirka Perglová Lubomír imek Martin Mik ovsk Roman Carván Jindra Kettner Transhospital evnice Zbiroh, ChodouÀ Jindfiich Novák Franti ek Luke Michal Bludsk Míra Brotánek ing. Vladimír Kutík

4

5

6 RYCHLOSTNÍ ZKOU KA RZ 1,2 HO OVICE - ÚJEZD povrch: 30 % asfalt, 70 % otolina Vedoucí RZ: Franti ek Luke Start DM1 Cíl RZ DM2 DM3

7 Start za obcí Hofiovice smûr ZáluÏí, cíl pfied obcí Újezd. Povrh 30% asfalt, 70% otolina DM 1 - kfiiïovatka Hofiovice, ZáluÏí, skládka, pfiístup od ZáluÏí DM 2 nájezd ze otoliny na asfalt na silnici ZáluÏí - Újezd pfiístup od ZáluÏí DM 3 kfiiïovatka Osek - Újezd - ZáluÏí pfiístup od Oseka

8 RYCHLOSTNÍ ZKOU KA RZ 3,6,9 CERHOVICE - ÎEBRÁK povrch: 100% asfalt Vedoucí RZ: Miroslav Brotánek DM9 Cíl RZ DM6 DM7 DM8 RZ 3,6,9 DM5 DM4 Start

9 Start v obci Cerhovice, smûr Tfienice, T ãek na Îebrák, cíl pfied obcí Îebrák. Povrh 100% asfalt DM 4 náves v obci Tfienice pfiístup od Drozdova DM 5 kfiiïovatka Tfienice - T ãek - Zbiroh pfiístup od Zbirohu DM 6 - kfiiïovatka T ãek - Tfienice - Drozdov pfiístup od T ãku.

10 DM 7 KfiiÏovatka T ãek - Drozdov- Îebrák pfiístup od Drozdova DM 8 KfiiÏovatka T ãek - Îebrák - Drozdov pfiístup od Drozdova DM 9 KfiiÏovatka X Lí ná - Îebrák - Drozdov - Toãník pfiístup od Toãníka a Lí né

11 AXA CNC stroje, s.r.o. Cintlovka 535 CZ Hořovice Výroba a servis obráběcích strojů Montáže a servis Heidenhain Strojní obrábění Výroba a prodej CNC strojů Servis a opravy obráběcích strojů Prodej starších strojů Odměřování Heidenhain, montáže a školení Výroba forem Střední a generální opravy strojů Technologické poradenství V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám plně k dispozici na tel.: , fax.: , Více informací i na

12 RYCHLOSTNÍ ZKOU KA RZ 4,7,10 NEUMùTELY - ÎELKOVICE povrch: 100% asfalt Vedoucí RZ: Jindfiich Novák Cíl RZ DM11 DM10 Start

13 Start za obcí Neumûteli pfies Housinské sedlo smûr Byko, cíl pfied obcí Îelkovice. Povrh 100% asfalt DM 10 KfiiÏovatka Neumûteli - Byko - LáÏovice pfiístup od LáÏovic DM10 DM 11 kfiiïovatka Byko - Neumûteli - Îelkovice pfiístup od Byko e

14 RYCHLOSTNÍ ZKOU KA RZ 5,8,11 HOSTOMICE - ZÁTOR povrch: 100% asfalt Vedoucí RZ: Michal Bludsk Start DM12 Cíl RZ

15 Start RZ je za obcí Hostomice, smûrem na obec Buková. V první pasáïi se traè klikatí aï na odboãku k DD Zátor, kde na jezdce ãeká retardér v podobû odskoãení do leva (DM 1). Poté zaãíná pozvolné stoupání lesem zpestfiené ostr mi zatáãkami a dominantní levou zatáãkou tvaru U (DM 2), kde pfii minul ch roãnících mûla nejedna posádka problémy. Dále na jezdce ãeká poslední serpentina a pak pozvolná rovina aï na konec RZ. Délka mûfieného úseku je 5,85 km, povrh asfaltov, za mokra kluzk. DM 12 zatáãka tvaru U Divácké místo se nachází na vyv eném místû v lese, pfiístup pû í od Bû tína po Ïluté turistické znaãce smûr Velká Baba

16 HO OVICE (cca obyvatel) Druhé nejstar í a nejvût í mûsto v okrese Beroun bylo zaloïeno v 1.pol. 14.stol. Dûjiny mûsta jsou spjaty s v vojem panského sídla, které bylo pûvodnû dvorcem, pozdûji gotickou tvrzí a hradem (tzv. star zámek). PfiestoÏe byl tento hrad baroknû upravován, na sklonku 17. stol. jiï neodpovídal pfiedstavû reprezentativního lechtického sídla. Proto se Jan Franti ek hrabû z Vrbna, nejvy í kancléfi království ãeského, rozhodl v Hofiovicích vybudovat nov pohodln zámek. Stavba vznikla v letech , tedy v období vrcholného baroka a za dobu své existence pro la fiadou stavebních úprav. Baroknû-klasicistní zámek tvofií dodnes hlavní dominantu mûsta a je oblíben m turistick m cílem. Za zmínku stojí také pûvodnû gotick kostel sv. Jiljí, barokní kostel Nejsvûtûj í trojice s Loretánskou kaplí, ka na ze 17. stol. ãi pseudorenesanãní radnice z poãátku 20. stol. K dûjinám mûsta se vztahují jména slavn ch lechtick ch rodin: Îirotínové, král Václav IV., íãanové, Martinicové, dále Vrbnové a Hanav tí z Hesenska. Hofiovice jsou vstupní branou do nedotãené pfiírody brdsk ch lesû. Dnes ponûkud opomíjená oblast Podbrdska byla jednou z kolébek ãeské turistiky a nav tívila ji celá fiada osobností pfieváïnû v období romantismu. Jan Neruda v jednom ze sv ch fejetonû nazval Hofiovice "âesk m Betlémem". V okolí Hofiovic byly ãetné doly na Ïeleznou rudu a hutû. Velmi roz ífiené bylo cvoãkafiství a v roba litinov ch kamen s reliéfní v zdobou. Mûsto leïí v blízkosti dálnice Praha-PlzeÀ, prochází jím Ïeleznice a na jeho severozápadním okraji se nachází leti tû. K rekreaci a sportu slouïí lesopark DraÏovka, kryt bazén se saunou a fit-centrem, novû vybudovan aquapark, hfii tû, tenisové kurty, sportovní hala nebo jezdeck ranã. Mûsto se mûïe pochlubit i bohat m kulturním Ïivotem. Zejména od zaloïení Mûstského kulturního centra prakticky neuplyne mûsíc, aby v nûm neprobûhla kulturní akce alespoà regionálního v znamu. K chloubám patfií napfi. celorepubliková soutûï mlad ch literátû Hofiovice Václava Hrabûte, tradiãní setkání heligonkáfiû nebo kaïdoroãní Cibulov jarmark.

17 1 H1 Urban Josef Urban Jaroslav Multi-S Racing Škoda 1000 MB ne 2 A2 Štochl Karel Vacková Adéla Štochl RacingCitroen Saxo ano 3 A4 Filip Vladimír Filipová Karolína Filip racing team Mitsubishi EVO VIII ano 4 A1 Kovář David Preisler Tomáš Rallye sport Kovář Škoda Felicia 1400 ano 5 A3 Vlas Roman Volín Miloslav A-motor Rallyteam Škoda Octavia KitCar ano 6 A1 Bokůvka Pavel Kalivoda Tomáš Profil Rallyeteam Humpolec Suzuki Swift ano 7 A2 Karwot Karol Lacheta Adrian KRT-Karwot rallyteam Citroen Saxo ne 8 H1 Balíček Pavel Fischer Jan Rally team Zruč n.sáz. Škoda 130 LR ano 9 A2 Divič Miloš Pocar Vlastimil DD Rally sport Škoda Felicia ano 10 H1 Valeš Jan Koutná Veronika MEIBES RallyeteamPraha Fiat 128 Sportano 11 A4 Zenker Jan Bernas Jan Auto Vašenda Motorsport Subaru Impreza WRX Sti ne 12 A2 Terš Jiří jun. Popelík Tomáš Autoterš Racing Team Klatovy Škoda Felicia KIT Car ano 13 A4 Milovský Martin Adámek Pavel Sportgarage Praha Mitsubishi Evo VI ne 14 A4 Nešetřil Petr Středa Hynek Rallyeteam Pavelini Karlovy Vary Mitsubishi Lancer Evo IX ano 15 H2 Zaworski Marcin Zaworski Lukasz AutoTech Rallye Team BMW e30 ne 16 A3 Loskot David Vodák David Autoexpres Olomouc Škoda Fabia RS diesel ano 17 A4 Zabloudil Štěpán Kalistová Martina MK Motorsport Praha Subaru Impreza ano 18 H2 Miziak Marcin Kaminska Kania Himoinsa Racing Mercedes 190 ne 19 A1 Mareš Filip Šmíd Jakub Racing Team Semčice Škoda Favorit ano 20 A4 Kvasnička Jan Kencl Aleš Falco Motorsport Mníšek Subaru Impreza ano 21 A4 Powalka ArturSawicki Dariusz BE Happy Rally team Mitsubishi EVO VIII ne 22 H1 Pašek Roman? Motorsport Pašek Renault 5 Maxi ano 23 A3 Rúčka Adam Mareš Jiří AG Rally Team Stříbro Peugeot 206 KitCar ano 24 A4 Slivoň Petr Slivoň Jaroslav SPS team Tužice VW Vento 2.8 ano 25 H1 Kolář Pavel Matwiov Jiří Autosport Pegas Škoda 130 LR ano 26 H2 Tomek Petr Horka Jan Pongratz Rally team Peugeot 205 Gutmann ano 27 H1 Čížek Petr Bejšovec Michal AMK Úvaly Škoda Favorit 136L ano 28 A3 Kubata Jaroslav ml.? Kz Racing International Renault Clio Williams 2.0 ne 29 A4 Kulej Piotr Matuszak Mariusz Autotech Tousek RT Subaru Impreza ne 30 A3 Šenk MiroslavTalaváňa Miloslav Auto Kožmín Praha Škoda Fabia RS TDI ano 31 H1 Šašek Petr Karlová Jana Ro team Rokycany Škoda 1000 MB ano 32 A1 Klinger Jan Trubička Tomáš Autovrakoviště Ml.Bol. Škoda Felicia ano 33 A1 Michálek Petr Maryška Roman Radouň Motorsport Suzuki Swift 1.3 GTi ano 34 A4 Maňovská MichaelaBlahoutová Kateřina Sportgarage Praha Mitsubishi LancerEvo VI ano 35 A4 Šikl Martin Vilímek Petr Martin Šikl Mitsubishi Lancer Evo IX ano 36 H2 Kupec Karel Omdráček Radislav Aktos Racing Lancia Delta HF Integ. ano 37 H1 Hodouš jan? ASK Praha Wartburg 353 ano 38 A2 Ilič Věra Ilič Milovan Chrást Honda Civic ano 39 A3 Hovorka Roman Matoušek Karel RK Motorsport Renault Clio ano 40 A3 Krestýn Zbyněk Krestýnová Jana K+K motor Praha Peugeot 206 ne 41 H1 Kolář Petr Muzikant Antonín Autosport Pegas Škoda 120S ano 42 A2 Kadlec František Rypáček Michal Radouň Motorsport Škoda Felicia ano 43 A3 Bruha Bohuslav Bruhová Monika BMB racing Stříbro Toyota Celica 2,0 GTI ano 44 A3 Kupec Karel ml. Hojgr Jan Aktos Racing Šumperk Peugeot 206 RC ano 45 H1 Vojta Ladislav Zálešák Martin Praha Škoda 100 L ano 46 A3 Kupec Radomír Pipek Zdeněk Aktos Racing Šumperk Peugeot 206 RC ano 47 A1 Kovanda Jaromír? JK Komárov RS Škoda Favorit ano 48 A3 Záhrubský David Hora Martin Záhrubský MS Rokycany Peugeot 306 ano 49 H2 Heřmánek Marek Bečvařík Miroslav AMK Vosa VodnáVolkswagen Golf MK1 ano 50 H1 Zmijarov Dan Kohout Zdeněk Hnata Rac.team Praha Škoda Favorit 136L ano 51 A2 Šebl Jan Šebl Jiří HŠJ racing Ml.Boleslav Škoda Felicia ano 52 A4 Vonka Jan Musilová Zuzana Vonka racing BMW M3 (1WD) ano 53 H1 Ležák Jaromír Ležáková Marcela Vacutec RT Kroměříž Škoda 1100 MB ne 54 A1 Novák Denis Němeček Martin Rally t. Baiardo Kamenice nad Lipou Suzuki Swift ano 55 H2 Němeček Petr Kubů František Rally t. Baiardo Kamenice nad Lipou Mazda 323 ano 56 A4 Vyštejn Josef Vyštejnová Veronika Hořovice Mitsubishi Lancer Evo VI ne 57 A2 Cihlář Marek Míka Josef Stycore Veselí n.luž. Škoda Felicia VLK ne 58 H1 Mejsnar Jan Mejsnar Miroslav Rallye sport Kovář Fiat 850 Berlina ano 59 A1 Dragoun Petr Dragoun Radek D+D Motorsport Škoda Felicia ne 60 H1 Zeman Tomáš Urban Patrik AMK Kamenice n.lipou Škoda 130L ano 61 H2 Bartl Michal Kujan Luboš BRT Rallyteam VW Golf II ano 62 A4 Lešák Richard Schovancová Vlasta LR - Team Klatovy Lancia Delta HPE (1WD) ano 63 H1 Wazyňski Tomasz Kratka Anna Polska Peugeot 205 GTi ne 64 H2 Koutný Petr Jurka Oldřich ASK HořoviceFord Escort Cosworth ano 65 A4 Koutný Pavel Koutná Simona RS Racing Koutný Mitsubishi Lancer Evo IX ne 66 A4 Kutílek Miloš Volek Václav Motorsport Volek Seat Leon ne 67 P - X Svoboda Jaroslav Švecová Petra Jerry racing N.Cerekev Škoda Felicia ne 68 P - O Michálek František? Radouň Motorsport Škoda Fabia 69 A3 Fiala Petr Jakovec Miroslav Fiala RT Chomutov Škoda Fabia RS ano 70 A4 Ballek Filip Sysel Tomáš Motorsport BF Jílové Subaru Impreza Sti ne 71 A4 Grim Jiří Novosad Radek Jablonec n/n, Liberec Subaru Impreza WRX ne 72 A4 Kopáček Michal Pauch Jan Nakupka.cz - Praha Subaru Impreza ne 73 A1 Kušnerik Jindřich Šedina Milan Škoda Felicia ne

18

19 Obchod: olej, maziva, autokosmetika, speciální oleje. Po-Pá 7-16 hod. M6AD M6ADSII+ M7ADSIII+ Turbo OHHM 46 OTHP 32 HDL 10W40 SM 5W40 od 35,70 Kč/l od 40,50 Kč/l od 41,00 Kč/l od 35,00 Kč/l od 39,00 Kč/l od 60,80 Kč/l od 91,80 Kč/l Skladem je mnoho druhů, proto uvádíme jen stručný výběr. Cena je včetně SPD, platí při odběru nad 20l. Cena se mění podle odebraného množství a dohodě Zastoupení: Kontakt: Petr Novák, tel , Tel/fax:

20 Stavební firma HMS, spol. s r. o. Firma jako společnost s ručením omezeným vznikla v září 1992 sloučením fyzických osob působících v oboru dodávka staveb od roku Sídlo firmy je v Žebráku, Plzeňská ulice čp. 25. V objektu je kromě provozních kanceláří firmy umístěna i maloobchodní prodejna stavebního materiálu. Součástí firemních prostor jsou prostorné, kryté a venkovní skladové plochy pro stavební materiál. Dále má firma vybavenou klempířskou a truhlářskou dílnu vč. tesárny. Ve stavební výrobě se firma zabývá prováděním stavebních prací, především kompletní dodávkou staveb na klíč, tzn. kromě stavebních prací i dodávkou jednotlivých profesí vč. provedení interierů. Dále firma provádí rekonstrukce objektů, rodinných domků, památkově chráněných objektů. Z 50% produkce firmy také provádíme kompletní dodávku střech od A Z. Jedná se o provádění tesařských, klempířských a pokrývačských prací. Firma je strojově vybavena na provádění výše citovaných činností. Jedná se o dopravní prostředky na dovoz stavebního materiálu, na provádění zemních prací, techniku na dopravu materiálu na střechy a výškové objekty. Produkty a služby kompletní dodávka staveb zakládání staveb kompletní dodávka střech (tesařské, klempířské a pokrývačské práce) rekonstrukce objektů vypracování projektové dokumentace drobné zemní práce kontejnerová doprava - likvidace suti

21

22 HEROLTICKÁ 5111/ JIHLAVA PAKRA ZF - SERVIS S.R.O. Tel: Fax: Rychlé a cenovû pfiíznivé opravy pfievodovek provádûny na nejnovûj í technick stav pouze s orginálními náhradnímy díly Spolehliv a kvalitní servis vy kolen a zku en personál nejmodernûj í diagnostika Záruãní opravy bezplatné opravy ZF agregátû vozidel v záruce likvidace záruãních pfiípadû prostfiednictvím PAKRA ZF-SERVIS s.r.o. Technické poradenství Produkty firmy LINNIG LINNIG Antriebstechnik G.m.b.H. je nûmeckou spoleãností s prakticky celosvûtovou pûsobností, produkãními místy v Evropû, Asii - âínû, USA a Mexiku, JiÏní Americe a servisní sítí ve vût inû v znamn ch prûmyslov ch zemích svûta. Hlavním v robním programem je v voj a produkce elektromagnetick ch spojek, úhlov ch pfievodovek pro elektromagnetické spojky, torzních tlumiãû fiemenic motorû a napínacích kladek fiemenû uïívan ch pro pohony chlazení spalovacích motorû a kompresorû klimatizací autobusû a uïitkov ch vozidel.

23 RS Racing s.r.o. Racing team Koutný RS Racing s.r.o.

24 refreshing ideas the advertising company

RAL LY GUIDE 1 0 RALLY GUIDE

RAL LY GUIDE 1 0 RALLY GUIDE RALLY GUIDE 0 OBSAH (aktualizováno 28. 4. 2015) strana 1. ÚVOD - UVÍTÁNÍ 1 2. ORGANIZACE 8 3. PROGRAM RALLYE 9 4. PŘIHLÁŠKY 10 5. SERVIS 13 6. PALIVO / PNEUMATIKY 14 7. SEZNAMOVACÍ JÍZDY 15 8. SHAKEDOWN

Více

RAL LY GUIDE 1 RALLY GUIDE

RAL LY GUIDE 1 RALLY GUIDE RALLY GUIDE 0 OBSAH (aktualizováno 30. 3. 2014) strana 1. ÚVOD - UVÍTÁNÍ 1 2. ORGANIZACE 8 3. PROGRAM RALLYE 9 4. PŘIHLÁŠKY 10 5. SERVIS 13 6. PALIVO / PNEUMATIKY 14 7. SEZNAMOVACÍ JÍZDY 15 8. SHAKEDOWN

Více

RALLY GUIDE RALLY GUIDE 1 0

RALLY GUIDE RALLY GUIDE 1 0 RALLY GUIDE 0 OBSAH (aktualizováno 31. 3. 2011) strana 1. ÚVOD - UVÍTÁNÍ 1 2. ORGANIZACE 5 3. PROGRAM RALLYE 6 4. PŘIHLÁŠKY 7 5. SERVIS 9 6. PALIVO / PNEUMATIKY 11 7. SEZNAMOVACÍ JÍZDY 11 8. SHAKEDOWN

Více

KONTAKTY NA POŘADATELE...

KONTAKTY NA POŘADATELE... OBSAH 1. PŘIVÍTÁNÍ... 4 1.1 Představení rally... 5 2 HISTORIE... 5 2.1 Historie rally... 5 2.2 Ročník 2007... 6 3 KONTAKTY NA POŘADATELE... 8 3.1 Stálý sekretariát... 8 3.2 Ředitelství rally... 8 3.3 Média

Více

Poznávejte. Stfiedoãesk kraj. Stfiedoãesk kraj

Poznávejte. Stfiedoãesk kraj. Stfiedoãesk kraj Poznávejte Stfiedoãesk kraj Stfiedoãesk kraj Informace o kraji Stfiedoãesk kraj Stfiedoãesk kraj jako vy í územnû samosprávn celek byl vytvofien v roce 2000. Na rozdíl od ostatních krajû nemá své sídlo

Více

RALLYE PRŮVODCE 1 (aktualizováno 23.3.2005) OBSAH

RALLYE PRŮVODCE 1 (aktualizováno 23.3.2005) OBSAH RALLYE PRŮVODCE 1 (aktualizováno 23.3.2005) OBSAH strana 1. ÚVOD - UVÍTÁNÍ 2 2. HISTORIE 3 3. ORGANIZACE 6 4. PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM RALLYE 6 5. PŘIHLÁŠKY 7 6. ČASOVÝ HARMONOGRAM 8 7. SERVIS 10 8. SEZNAMOVACÍ

Více

OFICIÁLNÍ PROGRAM. ... mezi vinohrady. 20. 21. června 2014

OFICIÁLNÍ PROGRAM. ... mezi vinohrady. 20. 21. června 2014 ... mezi vinohrady 20. 21. června 2014 OFICIÁLNÍ PROGRAM foto: Josef Petrů FIA Evropská trofej rally koeficient 2 Mistrovství FIA zóny střední Evropa Mediasport Mezinárodní mistrovství ČR v rally Pohár

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

Tento dokument nenahrazuje oficiální materiály. Pouze pro informaci!

Tento dokument nenahrazuje oficiální materiály. Pouze pro informaci! RALLYE PRVODCE 1 1 OBSAH (aktualizováno 17.4.2007) strana 1. ÚVOD - UVÍTÁNÍ 2 2. HISTORIE 3 3. ORGANIZACE 6 4. PROGRAM RALLYE 6 5. PIHLÁŠKY 7 6. ASOVÝ HARMONOGRAM 9 7. SERVIS 13 8. SEZNAMOVACÍ JÍZDY 16

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XIX ČERVENEC SRPEN 2009 71 500 výtisků do schránek zdarma

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XIX ČERVENEC SRPEN 2009 71 500 výtisků do schránek zdarma MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XIX ČERVENEC SRPEN 2009 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261 192 177, 261 192 178, 261 192 473,

Více

U příležitosti 5. ročníku rally Krkonoše si dovolím pár slov.

U příležitosti 5. ročníku rally Krkonoše si dovolím pár slov. Obsah: 1. úvodní slovo 2. historie Rally Krkonoše 3. organizace 4. program rally 5. přihlášení 6. administrativní a technická přejímka 7. start a cíl rally 8. povolená vozidla 9. harmonogram 10. servisní

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

Zpravodaj Oficiální zpravodaj mûsta Láznû Bohdaneã Roãník XVIII âíslo 5 Únor 2008 Pfii doruãení zdarma Pfii prodeji 5, Kã

Zpravodaj Oficiální zpravodaj mûsta Láznû Bohdaneã Roãník XVIII âíslo 5 Únor 2008 Pfii doruãení zdarma Pfii prodeji 5, Kã Zpravodaj Oficiální zpravodaj mûsta Láznû Bohdaneã Roãník XVIII âíslo 5 Únor 2008 Pfii doruãení zdarma Pfii prodeji 5, Kã Zprávy z radnice Pfieji V em ãtenáfiûm zpravodaje hodnû tûstí a zdraví v roce 2008.

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11Listy/Ob lka 25.10.2005 16:50 Str nka 1 MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11/2005 AÈ si kdo chce co chce fiíká, první narozeniny jsou v Ïivotû nejkrásnûj í. Právû takové oslavil

Více

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více

roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) www.tisnov.cz Vy lo 27. 4. 2011

roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) www.tisnov.cz Vy lo 27. 4. 2011 roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) Vy lo 27. 4. 2011 www.tisnov.cz Dubnové slovo radní Koncem dubna nám jiï slunce hfieje záda a táhne nás

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV J UNDROV ROČNÍK 22/ Č.3 / 2012 www.jundrov.brno.cz ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV O âem SE MLUVÍ. Potfiebuje Jundrov achov klub? achy. Královská hra. Pravidla hry znám, to ov em je tû neznamená,

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII ČERVENEC/SRPEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII ČERVENEC/SRPEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII ČERVENEC/SRPEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261 192 177, 261 192 178, nám. Hrdinů

Více

10. âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005. âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15

10. âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005. âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005 ZDARMA âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 10. V roãí esti desetiletí od konce druhé svûtové války oslavil Park Hostivafi atraktivní akcí: pfied objektem se sjeli milovníci vojenské

Více

VáÏení obãané, na poãátku

VáÏení obãané, na poãátku u Leden 2000 u ã. 1 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u * Jó, hold v tom na em mûstû se pofiád nûco dûje, fiekl by tatínek Bajza z Poláãkovy knihy Bylo nás pût, kdyï se nám v pûl

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova Jak se Ïije v Ugandû - rozhovor sjifiím

Více

V ulici Anny Letenské bylo otevřeno nové policejní pracoviště pro Vinohrady

V ulici Anny Letenské bylo otevřeno nové policejní pracoviště pro Vinohrady 07_2007_.qxd:NP2 28.6.2007 14:57 Stránka 1 7 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 ČERVENEC 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce LÉTO V PRAZE 2 Informace PRÁZDNINOVÉ UZAVÍRKY Nûkolik tipû, kam

Více

Na vlastní oãi vidûli vûci, které mezi uhlím vyjíïdûjícím z dolu nemají co dûlat!

Na vlastní oãi vidûli vûci, které mezi uhlím vyjíïdûjícím z dolu nemají co dûlat! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 31. ledna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 5 Pozor! Útok na titul zaãíná! strana 12 DNES V HORNÍKU V rekordním tempu DÒL LAZY RubáÀov kolektiv Bohumíra Pitela

Více

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 OBSAH 1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 2. Profil spoleãnosti 2.1 Základní údaje o spoleãnosti 5 2.2 Orgány a vedení spoleãnosti 6 2.3 Investiãní ãinnost 8 2.4 Schéma fiízení spoleãnosti 9 2.5

Více

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 28. srpna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 35 Programy oslav str. 5 a 14 str. 5 a 14 Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD The Sweet 20.30 hod. OSTRAVA V sobotu

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

Počet přihlášek - MČR-S: 69 Počet přihlášek- PČR: 34 Pohár pořadatele: 4. Celkem 107

Počet přihlášek - MČR-S: 69 Počet přihlášek- PČR: 34 Pohár pořadatele: 4. Celkem 107 Počet přihlášek - MČR-S: 69 Počet přihlášek- PČR: 34 Pohár pořadatele: 4 Celkem 107 Startovní pořadí 1.etapy Timeseal Mistrovství České republiky ve Sprintrally St. č. Soutěžící Jezdec Národnost Spolujezdec

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005. Ročník VII. Vyšlo 11. 2. 2005 Cena 10 Kč. Rozhovor s RNDr. Franti kem âermákem o investicích a rozvoji bydlení v R mafiovû

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005. Ročník VII. Vyšlo 11. 2. 2005 Cena 10 Kč. Rozhovor s RNDr. Franti kem âermákem o investicích a rozvoji bydlení v R mafiovû RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 11. 2. 2005 Cena 10 Kč Rozhovor s RNDr. Franti kem âermákem o investicích a rozvoji bydlení v R mafiovû Na setkání podnikatelû

Více