STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR. Dodatek č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR. Dodatek č. 1"

Transkript

1 STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Purkyňova 125, Brno , IČ: , DIČ: CZ , tel.: , Dodatek č. 1 ke znaleckému posudku č Ve věci : O ceně nemovitosti včetně příslušenství zapsané na listu vlastnictví č u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, pro obec Mikulovice, k.ú. Mikulovice u Jeseníka. Objednatel: Mgr. Jan Krejsta soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město Horní 729/32, Brno IČ: Účel posudku : Zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřebu exekučního řízení na základě usnesení č.j. 159 EX 01090/11-115; provedené exekuce prodejem nemovitých věcí povinného PENZION U JELENA s.r.o., se sídlem Hlavní 13, Mikulovice , IČ: Zhotovitel posudku: STATIKUM s.r.o., znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR Odpovědní zpracovatelé: Ing. Lukáš Pejchal, Ing. Jiří Kuchynka, Ing.Ivana Bilíková Počet stran posudku: Počet vyhotovení : stran příloh 3, z toho 2x objednatel, 1x archiv znaleckého ústavu

2 Dodatek č. 1 k ZP Obsah 1. NÁLEZ Identifikace předmětu ocenění Charakteristika obce a poloha nemovitosti Popis nemovitosti Vlastnické a evidenční údaje Prohlídka a zaměření nemovitosti Podklady pro vypracování znaleckého posudku OCENĚNÍ Vyhláška 199/2014 Sb Ocenění hlavních staveb Budova občanské vybavenosti č.p Ocenění příslušenství - Studna Ocenění příslušenství Přístřešek č Ocenění příslušenství Přístřešek č Ocenění příslušenství Dřevěný domek Ocenění pozemků na LV REKAPITULACE Ocenění porovnávací metodou Porovnávané objekty Porovnávané pozemky REKAPITULACE ZNALECKÁ DOLOŽKA PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha č. 1: Fotodokumentace z místního šetření listů Příloha č. 2: Výpisy z katastru nemovitostí listů Str. 2

3 1. NÁLEZ 1.1 Identifikace předmětu ocenění Dodatek č. 1 k ZP Nemovitosti povinného PENZION U JELENA s.r.o., se sídlem Hlavní 13, Mikulovice , IČ: , zapsané na listu vlastnictví č u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, pro obec Mikulovuce kat. území Mikulovice u Jeseníka, a to: - Stavba, část obce Mikulovice, č.p. 13, obč. vybavenost na parcele č. st. 415/1 - Pozemek na parcele st. 415/1 o výměře 1602 m 2, zastavěná plocha a nádvoří Nemovitosti uvedené na LV č k.ú. Mikulovice byly již oceněny v rámci znaleckého posudku č a to ke dni místního šetření konaného dne Objednávkou dodatku k tomuto znaleckému posudku bylo požadováno ocenění (přecenění) výše uvedených nemovitostí k datu místního šetření konaného dne Charakteristika obce a poloha nemovitosti Obec Mikulovice sousedí na východě a severu s Polskem, na západě s obcemi Velké Kunětice, Hradec-Nová Ves, Písečná a Česká Ves, na jihu s městem Jeseník a na jihovýchodě s městem Zlaté Hory. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Jeseník vzdálené 12,5 km. Od krajského města Olomouce jsou Mikulovice vzdáleny 79 km. Obec Mikulovice se nachází na katastrálním území o výměře 33,28 km 2 a trvalý pobyt zde má nahlášeno obyvatel. V obci se nachází škola, knihovna, zdravotní středisko, lékárna, obchod, pošta a sportovní zařízení. V obci je vybudován obecní vodovod, plynovod a kanalizace. Oceňovaný dům se nachází v ulici Hlavní v blízkosti centra obce. 1.3 Popis nemovitosti Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní zděný penzion situovaný u místní komunikace mezi Jeseníkem a Zlatými Horami. Konstrukční výška 1.NP je 3,70 m a ve 2.NP je 3,20 m, výška hřebene je 9,50 m. Objekt je zateplen polystyrenovými deskami. Část 1.NP je poškozena po požáru. Při místním šetření konaném dne byl pracovníkům znaleckého ústavu umožněn vstup do objektu, kde bylo zjištěno následující: Interiér: Požárem bylo zasaženo 1.NP a to z cca 2/3. Interiér byl požárem značně zasažen poškozená elektroinstalace, otopná tělesa, povrchové úpravy (obložení dřevem, malby), zničený bar, poškozené výplně otvorů a lokálně poškozené povrchy podlah. Lokálně poškozen kazetový podhled v části, která nebyla požárem zasažena (u vstupu do hotelu). V podkroví byla zjištěna absence otopných těles, vybavení kuchyně a zařizovacích předmětů koupelen ve 2.NP (WC mísy, umyvadla, baterie, zástěny ve sprchových koutech, vybouraná rohová vana v jedné z koupelen, chybějící bojlery) Lokálně poškozené elektroinstalace (chybějící kabely) Str. 3

4 Dodatek č. 1 k ZP Exteriér: U oken v 1.NP chybí venkovní parapety. Lokálně bylo odstraněno obložení soklu objektu. Ze strany zahrady dochází k lokálnímu odlupování fasádní omítky z důvodu nesprávného odvodu vody ze střešní roviny. Dle místního šetření a dle dostupných podkladových materiálů na dražených nemovitostech neváznou žádná věcná břemena ani nájemní práva, která nezaniknou dražbou. Při místním šetření nebylo movité příslušenství zjištěno nebo bylo požárem zničeno. Při místním šetření bylo zjištěno následující nemovité příslušenství oceňované nemovitosti studna, dvakrát dřevěný přístřešek a dřevěný domek stojící na pozemku za penzionem U JELENA. Toto příslušenství je ve výpočtu zahrnuto v ceně nemovitosti. 1.4 Vlastnické a evidenční údaje Dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne je na listu vlastnictví č pro k.ú. Mikulovice u Jeseníka, obec Mikulovice, Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj jako vlastník zapsán: 1.5 Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka v rámci zpracování znaleckého posudku č byla provedena , kdy nebyl pracovníkům znaleckého ústavu umožněn vstup do objektu, tudíž byl objekt oceněn na základě dostupných podkladů (projektová dokumentace uložená na příslušném stavebním úřadu) a poznatků zjištěných při místním šetření. Vyčíslení požáru bylo odhadnuto pouze na základě zprávy HZS. Na základě požadavku objednatele byla provedena druhá prohlídka se zaměřením nemovitosti dne za přítomnosti zástupce znaleckého ústavu STATIKUM s.r.o., Mgr. Davida Pejchala a Ing Ivany Bilíkové. Při této prohlídce byl pracovníkům znaleckého ústavu umožněn vstup do objektu vykonavatelem Bc. Davidem Stolařem. Při prohlídce interiéru byl upřesněn rozsah a následky požáru. Dále byly zjištěny chybějící konstrukce především zařizovací předměty koupelen ve 2.NP a otopná tělesa. Objekt nebyl po požáru opraven a je zjevné, že není dlouhodobě užíván a vytápěn, čímž dochází k většímu opotřebení, než je obvyklé. Str. 4

5 1.6 Podklady pro vypracování znaleckého posudku Dodatek č. 1 k ZP Výpis z katastru nemovitostí pro obec Mikulovice, k.ú. Mikulovice u Jeseníka, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Jeseník, pro nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 1150; vyhotovený dne ; Doplňující informace k předmětu ocenění poskytnuté objednatelem; Informace zjištěné na stavebním úřadě Jeseník Informace z realitního serveru; Vlastní databáze znalce; Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření a fotodokumentace z místního šetření, ze dne a ; Projektová dokumentace poskytnutá povinným Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku); Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 444/2011 s účinností od ; Vyhláška MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku BRADÁČ a kol. Teorie oceňování nemovitostí, VIII. přepracované a doplněné vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009; ZAZVONIL ZBYNĚK Odhad hodnoty pozemků, VŠE v Praze, nakladatelství Oeconomica, Institut oceňování majetku, 2007; DUŠEK DAVID Základy oceňování nemovitostí, II. upravené vydání, Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku, 2006; ZAZVONIL ZBYNĚK Porovnávací hodnota nemovitostí, I.vydání, nakladatelství EKOPRESS, s.r.o., 2006; BRADÁČ a kol. Soudní znalectví, I.vydání, Akademické nakladatelství CERM, 2010; HÁLEK VÍTĚZSLAV Oceňování majetku v praxi, I.vydání, DonauMedia s.r.o., 2009; ZAZVONIL ZBYNĚK Oceňování nemovitostí výnosový přístup, I.vydání, nakladatelství Oeconomica 2010; IOM VŠE Praha: Návrh standardu pro oceňování nemovitostí tržní hodnotou, Praha, září Str. 5

6 Dodatek č. 1 k ZP OCENĚNÍ Pro stanovení obvyklé (=tržní, obchodovatelné) ceny neexistuje předpis, k dispozici je pouze odborná literatura respektive znalecké standardy. V zákonu č.120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů je v 66 odst.5 uvedeno: Znalec oceňuje nemovitost a její příslušenství a jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené obvyklou cenou podle zvláštního předpisu dále odkaz na 2 odst.1 zákona č.151/1997 Sb. V 2 odst.1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je tzv. obvyklá cena definována následujícím způsobem: Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. V našem konkrétním případě je použito realitní inzerce na internetu, která má již dnes mnoho nástrojů, pomocí nichž lze s přesností sledovat změny nabídkových cen. Na servrech je uváděno datum uvedení do prodeje a jejich případné postupné slevy. Je nutno počítat i s tím, že sleva je sjednána až při vlastním prodeji, takže konečný výsledek v inzerci není podchycen. Protože však tyto cenové změny jsou co do místa i času proměnlivé, měl by odhadce využívat internetových možností k sledování vztahu mezi nabídkovými a skutečně dosahovanými cenami a použije-li jako vzorek nabízenou nemovitost, pak musí při adjustaci případný rozdíl přiměřeně uplatnit, přičemž v úvahu přichází pouze snížení ceny vzorku. Při výběru vzorků pro porovnání je potřeba vymezit tržní segmentu trhu což by mělo zajistit, aby nemovitosti byly podobné především v následujících charakteristikách: - ve velikosti sídla a významu polohy pro účastníky trhu (samota, vesnice, spádové sídlo, předměstí, město, centrum, region, přihraničí, vnitrozemí, městské aglomerace, apod.), - typu nemovitostí zejména ve vazbě na účelovou vhodnost použití jednotlivými účastníky trhu (bydlení, administrativa, služby, rekreace, výroba, speciální zaměření apod.), - velikosti ve vazbě na přiměřenost potřeb co do rozsahu využití účastníky trhu (např. jednobytové, vícebytové, kombinované s provozními prostory, vhodné pro drobné živnosti, pro větší společnosti apod.), - stavu ve vazbě na operativní možnosti využití účastníky trhu (okamžitě či podmíněně využitelné, volné, obsazené, s omezeným využitím, s možností dalšího rozvoje, variabilní apod.), - kvality ve vazbě na způsob provedení, vybavenost, komfort a komplexnost ve vztahu k představám jednotlivých účastníků trhu (např. podřadné, běžné kvality, exkluzivní, zcela jedinečné), - rozsahu působnosti na trhu ve vztahu k okruhu potenciálních poptávajících (lokální, regionální, celostátní, nadnárodní), Str. 6

7 Dodatek č. 1 k ZP řadové kategorizaci hodnoty ve vztahu k rozpočtovým omezením poptávajících a představám nabízejících (například 1 mil. Kč, do 3 mil. Kč, do 10 mil Kč atd) Jako podpůrná metoda je zvolena metoda administrativní. 2.1 Vyhláška 199/2014 Sb. Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. Index trhu s nemovitými věcmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Nabídka II 0,00 odpovídá poptávce 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, V 0,00 jehož součástí je stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 3. Změny v okolí - Bez vlivu II 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím IV 1,00 výskytu záplav Index trhu I T = P 6 * (1 + Σ P i ) = 1,000 Index polohy 5 i = 1 Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Budovy pro obchod a administrativu Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném I 0,65 funkčním celku 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - II 0,10 Obchodní centra 3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II 0,05 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec I 0,00 - Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité I 0,00 věci je dostupná občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost k pozemku - Příjezd po zpevněné VII 0,10 komunikaci, s možností parkování na pozemku 7. Osobní hromadná doprava - Zastávka do 200 m včetně, MHD III 0,01 dobrá dostupnost centra obce Str. 7

8 Dodatek č. 1 k ZP Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Výhodná IV 0,10 stavba s komerční využitelností 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index polohy I P = P 1 * (1 + Σ P i ) = 0,884 Koeficient pp = I T * I P = 0, i = Ocenění hlavních staveb Budova občanské vybavenosti č.p. 13 Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 12: G. budovy hotelů Svislá nosná konstrukce: zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 121 Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1.NP 16,25*13,75+18,11*12,40+12,08*13,75 = 614,10 2.NP 16,25*13,75+18,11*12,40+12,08*13,75 = 614,10 sklep 5,13*2,63+6,10*3,90 = 37,28 Zastavěné plochy a výšky podlaží Podlaží Zastavěná Konstr. plocha výška Součin 1.NP 614,10 m 2 3,70 m 2 272,17 2.NP 614,10 m 2 3,20 m 1 965,12 sklep 37,28 m 2 2,30 m 85,74 Součet 1 265,48 m ,03 Průměrná výška podlaží: PVP = 4 323,03 / 1 265,48 = 3,42 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 1 265,48 / 3 = 421,83 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Podlaží Obestavěný prostor 1.NP (16,25*13,75+18,11*12,40+12,08*13,75)*(3,7 = 2 333,59 m 3 0+0,10) 2.NP (16,25*13,75+18,11*12,40+12,08*13,75)*(1,6 = 1 019,41 m 3 6) (12,40*2,74*0,5)*8,13/3+(8,10*1*0,5)*3,25 = 59,20 m 3 půda (16,25*26,15+12,08*13,75)*(4,04/2) = 1 193,90 m 3 sklep (5,13*2,63)*2,30+(3,90*6,10)*1,40 = 64,34 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Str. 8

9 Podlaží Dodatek č. 1 k ZP Typ Obestavěný prostor 1.NP NP 2 333,59 m 3 2.NP NP 1 019,41 m 3 NP 59,20 m 3 půda Z 1 193,90 m 3 sklep PP 64,34 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 4 670,44 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Hodnocení Konstrukce Provedení Str. 9 Část [%] standardu 1. Základy vč. zemních prací S Svislé konstrukce S Stropy S Krov, střecha S Krytiny střech S Klempířské konstrukce S Úprava vnitřních povrchů S Úprava vnějších povrchů S Vnitřní obklady keramické S Schody S Dveře S Vrata X Okna S Povrchy podlah S Vytápění S Elektroinstalace S Bleskosvod S Vnitřní vodovod S Vnitřní kanalizace S Vnitřní plynovod S Ohřev teplé vody S Vybavení kuchyní S Vnitřní hygienické vyb. S Výtahy chybí C Ostatní S Instalační pref. jádra X 100 Výpočet koeficientu vybavení K 4 a stupně rozestavěnosti nedokončené stavby (OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro přepočet obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na vybavení, PP = přepočítaný podíl na 100 %) OP Část UP PP Roz Dok Konstrukce, vybavení K [%] [%] [%] [%] [%] [%] 1. Základy vč. zemních prací S 6, ,00 6,30 6,39 100,00 6,39 2. Svislé konstrukce S 15, ,00 15,00 15,21 100,00 15,21 3. Stropy S 8, ,00 8,20 8,32 100,00 8,32

10 Dodatek č. 1 k ZP Krov, střecha S 6, ,00 6,10 6,19 100,00 6,19 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,70 2,74 100,00 2,74 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,60 0,61 100,00 0,61 7. Úprava vnitřních povrchů S 7, ,00 7,10 7,20 65,00 4,68 8. Úprava vnějších povrchů S 3, ,00 3,20 3,25 100,00 3,25 9. Vnitřní obklady keramické S 3, ,00 3,10 3,14 100,00 3, Schody S 2, ,00 2,80 2,84 100,00 2, Dveře S 3, ,00 3,80 3,85 75,00 2, Vrata X 0, ,00 0,00 0,00 100,00 0, Okna S 5, ,00 5,90 5,98 75,00 4, Povrchy podlah S 3, ,00 3,30 3,35 85,00 2, Vytápění S 4, ,00 4,90 4,97 50,00 2, Elektroinstalace S 5, ,00 5,80 5,88 90,00 5, Bleskosvod S 0, ,00 0,30 0,30 100,00 0, Vnitřní vodovod S 3, ,00 3,30 3,35 100,00 3, Vnitřní kanalizace S 3, ,00 3,20 3,25 100,00 3, Vnitřní plynovod S 0, ,00 0,30 0,30 100,00 0, Ohřev teplé vody S 2, ,00 2,20 2,23 50,00 1, Vybavení kuchyní S 1, ,00 1,80 1,83 0,00 0, Vnitřní hygienické vyb. S 4, ,00 4,30 4,36 40,00 1, Výtahy C 1, ,00 0,00 0,00 100,00 0, Ostatní S 4, ,00 4,40 4,46 80,00 3, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 98,60 Rozestavěnost: 84,99 Koeficient vybavení K 4 : 0,9860 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl upravený rozestavěností, UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část UP PP Opotř. Opotř. z Stáří Živ. [%] [%] [%] [%] části celku 1. Základy vč. zemních prací S 6,39 100,00 6,39 7, ,43 3, Svislé konstrukce S 15,21 100,00 15,21 17, ,29 9, Stropy S 8,32 100,00 8,32 9, ,29 5, Krov, střecha S 6,19 100,00 6,19 7, ,09 5, Krytiny střech S 2,74 100,00 2,74 3, ,33 0, Klempířské konstrukce S 0,61 100,00 0,61 0, ,91 0, Úprava vnitřních povrchů S 4,68 100,00 4,68 5, ,85 0, Úprava vnějších povrchů S 3,25 100,00 3,25 3, ,00 0, Vnitřní obklady keramické S 3,14 100,00 3,14 3, ,50 1, Schody S 2,84 100,00 2,84 3, ,29 1, Dveře S 2,89 100,00 2,89 3, ,15 0, Okna S 4,49 100,00 4,49 5, ,15 1, Povrchy podlah S 2,85 100,00 2,85 3, ,15 0, Vytápění S 2,49 100,00 2,49 2, ,71 0, Elektroinstalace S 5,29 100,00 5,29 6, ,32 1, Bleskosvod S 0,30 100,00 0,30 0, ,50 0, Vnitřní vodovod S 3,35 100,00 3,35 3, ,71 1, Vnitřní kanalizace S 3,25 100,00 3,25 3, ,78 1,4432 Str. 10

11 Dodatek č. 1 k ZP Vnitřní plynovod S 0,30 100,00 0,30 0, ,57 0, Ohřev teplé vody S 1,12 100,00 1,12 1, ,00 0, Vnitřní hygienické vyb. S 1,74 100,00 1,74 2, ,78 0, Ostatní S 3,57 100,00 3,57 4, ,36 0,6871 Opotřebení: 39,2 % Ocenění Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m 3 ]: = 2 710,- Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 10): * 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): * 0,9356 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP): * 0,9140 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9860 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0370 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 3 933,52 Plná cena: 4 670,44 m 3 * 3 933,52 Kč/m 3 = ,15 Kč Výpočet nedokončené stavby Úprava ceny za nedokončené konstrukce * 0,8499 Nedokončená stavba = ,50 Kč Koeficient opotřebení: (1-39,2 % /100) * 0,608 Nákladová cena stavby CS N = ,71 Kč Koeficient pp * 0,884 Cena stavby CS = ,91 Kč Budova občanské vybavenosti č.p zjištěná cena = ,91 Kč Na základě administrativního ocenění byly odhadnuty náklady na uvedení objektu do provozuschopného stavu. V těchto nákladech jsou zahrnuty náklady na odstranění škod po požáru včetně likvidace suti, doplnění chybějících konstrukcí a zvýšené opotřebení konstrukcí z důvodu dlouhodobého nevytápění a neužívání objektu. Náklady na uvedení do provozuschopného stavu nemovitosti činí: , ,50 = ,65 Kč Odhad nákladů na odstranění škod po požáru = ,- Kč Str. 11

12 Dodatek č. 1 k ZP Ocenění příslušenství - Studna Zatřídění pro potřeby ocenění Studna 19 Typ studny: kopaná Hloubka studny: 3,33 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 Ocenění studny Základní cena dle přílohy č. 16: hloubka: 3,33 m * 1 950,- Kč/m ,50 Kč Základní cena celkem = 6 493,50 Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2930 Upravená cena studny = ,64 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 76 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 24 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 76 / 100 = 76,0 % Koeficient opotřebení: (1-76,0 % / 100) * 0,240 = 3 216,15Kč Nákladová cena stavby CS N = 3 216,15 Kč Koeficient pp * 0,884 Cena stavby CS = 2 843,08 Kč Studna - zjištěná cena = 2 843,08 Kč Ocenění příslušenství Přístřešek č. 1 Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba 16: typ G Svislá nosná konstrukce: přístřešky Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] Přístřešek 5,45*5,45 = 29,70 zastřešení 5,45*5,45 = 29,70 Zastavěné plochy a výšky podlaží Název Zastavěná. Konstr. plocha výška Přístřešek 29,70 m 2 2,28 m zastřešení 29,70 m 2 1,22 m Str. 12

13 Dodatek č. 1 k ZP Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] Přístřešek (5,45*5,45)*(2,28) = 67,72 m 3 zastřešení (5,45*5,45)*(1,22/3) = 12,08 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor Přístřešek NP 67,72 m 3 zastřešení Z 12,08 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 79,80 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Hodnocení Konstrukce Provedení Část [%] standardu 1. Základy chybí C Obvodové stěny chybí C Stropy X Krov S Krytina S Klempířské práce pozinkovaný plech S Úprava povrchů nátěry S Schodiště X Dveře X Okna X Podlahy X Elektroinstalace X 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy C 12, ,00 0,00 2. Obvodové stěny C 31, ,00 0,00 3. Stropy X 0, ,00 0,00 4. Krov S 33, ,00 33,50 5. Krytina S 12, ,00 12,80 6. Klempířské práce S 4, ,00 4,20 7. Úprava povrchů S 6, ,00 6,30 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře X 0, ,00 0, Okna X 0, ,00 0, Podlahy X 0, ,00 0, Elektroinstalace X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 56,80 Koeficient vybavení K 4 : 0,5680 Str. 13

14 Dodatek č. 1 k ZP Ocenění Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m 3 ] = 750,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,5680 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0670 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 792,49 Plná cena: 79,80 m 3 * 792,49 Kč/m 3 = ,70 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 9 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 26 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 35 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 9 / 35 = 25,7 % Koeficient opotřebení: (1-25,7 % / 100) * 0,743 Nákladová cena stavby CS N = ,84 Kč Koeficient pp * 0,884 Cena stavby CS = ,25 Kč Přístřešek č. 1 - zjištěná cena = ,25 Kč Ocenění příslušenství Přístřešek č. 2 Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba 16: typ G Svislá nosná konstrukce: přístřešky Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] Přístřešek 5,45*5,45 = 29,70 zastřešení 5,45*5,45 = 29,70 Zastavěné plochy a výšky podlaží Název Zastavěná. Konstr. plocha výška Přístřešek 29,70 m 2 2,28 m zastřešení 29,70 m 2 1,22 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] Přístřešek (5,45*5,45)*(2,28) = 67,72 m 3 zastřešení (5,45*5,45)*(1,22/3) = 12,08 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Str. 14

15 Dodatek č. 1 k ZP Název Typ Obestavěný prostor Přístřešek NP 67,72 m 3 zastřešení Z 12,08 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 79,80 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Hodnocení Konstrukce Provedení Str. 15 Část [%] standardu 1. Základy chybí C Obvodové stěny chybí C Stropy X Krov S Krytina S Klempířské práce pozinkovaný plech S Úprava povrchů nátěry S Schodiště X Dveře X Okna X Podlahy X Elektroinstalace X 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy C 12, ,00 0,00 2. Obvodové stěny C 31, ,00 0,00 3. Stropy X 0, ,00 0,00 4. Krov S 33, ,00 33,50 5. Krytina S 12, ,00 12,80 6. Klempířské práce S 4, ,00 4,20 7. Úprava povrchů S 6, ,00 6,30 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře X 0, ,00 0, Okna X 0, ,00 0, Podlahy X 0, ,00 0, Elektroinstalace X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 56,80 Koeficient vybavení K 4 : 0,5680 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m 3 ] = 750,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,5680 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0670 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 792,49 Plná cena: 79,80 m 3 * 792,49 Kč/m 3 = ,70 Kč

16 Dodatek č. 1 k ZP Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 9 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 26 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 35 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 9 / 35 = 25,7 % Koeficient opotřebení: (1-25,7 % / 100) * 0,743 Nákladová cena stavby CS N = ,84 Kč Koeficient pp * 0,884 Cena stavby CS = ,25 Kč Přístřešek č. 2 - zjištěná cena = ,25 Kč Ocenění příslušenství Dřevěný domek Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba 16: typ F Svislá nosná konstrukce: dřevěná jednostranně obíjená nebo kovová Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] 1.NP 3,00*4,90 = 14,70 zastřešení 3,00*4,90 = 14,70 Zastavěné plochy a výšky podlaží Název Zastavěná. Konstr. plocha výška 1.NP 14,70 m 2 2,45 m zastřešení 14,70 m 2 0,39 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1.NP (3,00*4,90)*(2,45) = 36,02 m 3 zastřešení (3,00*4,90)*(0,39/2) = 2,87 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1.NP NP 36,02 m 3 zastřešení Z 2,87 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 38,89 m 3 Str. 16

17 Popis a hodnocení standardu (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Dodatek č. 1 k ZP Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy S 8, ,00 8,30 2. Obvodové stěny S 31, ,00 31,90 3. Stropy S 21, ,00 21,20 4. Krov X 0, ,00 0,00 5. Krytina S 11, ,00 11,10 6. Klempířské práce S 1, ,00 1,60 7. Úprava povrchů S 6, ,00 6,00 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře S 3, ,00 3, Okna S 1, ,00 1, Podlahy S 10, ,00 10, Elektroinstalace S 4, ,00 4,00 Součet upravených objemových podílů 100,00 Koeficient vybavení K 4 : 1,0000 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m 3 ] = 970,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 1,0000 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0670 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 1 804,49 Plná cena: 38,89 m 3 * 1 804,49 Kč/m 3 = ,62 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 9 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 26 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 35 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 9 / 35 = 25,7 % Koeficient opotřebení: (1-25,7 % / 100) * 0,743 Nákladová cena stavby CS N = ,23 Kč Koeficient pp * 0,884 Cena stavby CS = ,85 Kč Dřevěný domek - zjištěná cena = ,85 Kč Str. 17

18 Dodatek č. 1 k ZP Ocenění pozemků na LV 1150 Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. P i 1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Tvar bez vlivu na II 0,00 využití 2. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do IV 0,00 15% včetně; ostatní orientace 3. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III 0,00 4. Chráněná území a ochranná pásma - Mimo chráněné území I 0,00 a ochranné pásmo 5. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů - I 0,00 Index omezujících vlivů I O = 1 +Σ P i = 1,000 Index trhu s nemovitostmi I T = 1,000 Index polohy pozemku I P = 0,884 Celkový index I = I T * I O * I P = 1,000 * 1,000 * 0,884 = 0,884 6 i = 1 Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Koef. ] [Kč/m 2 ] 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 4 odst ,86 0, ,12 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 1 zastavěná plocha a st. 415/ ,00 318, ,24 nádvoří Stavební pozemek - celkem 1 602,00 m ,24 Pozemek na LV zjištěná cena = ,24 Kč Str. 18

19 Dodatek č. 1 k ZP REKAPITULACE Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení Ocenění staveb Hlavní stavby Budova občanské vybavenosti č.p. 13 Studna Přístřešek č. 1 Přístřešek č. 2 Dřevěný domek Ocenění staveb celkem Ocenění pozemků Pozemek na LV 1150 Ocenění pozemků celkem Celkem ,20 Kč ,20 Kč ,80 Kč ,80 Kč ,10 Kč ,10 Kč ,20 Kč ,20 Kč ,30 Kč Rekapitulace výsledných cen s odpočtem opotřebení Ocenění staveb Hlavní stavby Budova občanské vybavenosti č.p. 13 Studna Přístřešek č. 1 Přístřešek č. 2 Dřevěný domek Ocenění staveb celkem ,90 Kč 2 843,10 Kč ,30 Kč ,30 Kč ,80 Kč ,40 Kč Ocenění pozemků 2.1. Pozemek na LV ,20 Kč Ocenění pozemků celkem ,20 Kč Celkem ,60 Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 50: ,- Kč Výsledná cena po zohlednění požáru a stavebnětechnického stavu: ,- Kč ( Kč Kč = Kč) Str. 19

20 Dodatek č. 1 k ZP Ocenění porovnávací metodou Porovnávané objekty 1) Ubytovací zařízení, nám. Svobody, Zlaté hory Fungující penzión v centru Zlatých Hor s možnosti ubytování pro cca 20 hostů. Penzión je umístěn v domě s bohatou histotií, který prošel v 90tých letech rozsáhlou rekonstrukcí. V přízemí je restaurace s barem, pro 32 hostů, kuchyň s veškerým zázemím, potřebným pro vaření jídel. Před domem je místo pro letní zahrádku. Za domem je dvůr s možností další zahrádky a parkováním pro hosty. V 1. patře jsou čtyři dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením, dále úklidová místnost. Ve 2. patře je apartmán, dva dvoulůžkové pokoje, kotelna s plynovým kotlem a úklidová místnost. Je zde i půda. Střecha je zateplená. Dům je podsklepený. Do sklepa vede nákladní výtah a jsou v něm místnosti pro uskladnění potravin a piva. Zastavěná plocha: - m 2 Užitná plocha: 600 m 2 Plocha pozemku: - m 2 Sklep: ano NABÍDKOVÁ CENA: Kč 2) Hotel Minerál, Polská, Zlaté Hory Hotel Minerál se nachází ve Zlatých Horách v podhůří Jeseníků. Jedná se o třípodlažní objekt, který byl po celkové rekonstrukci uveden do provozu v roce V hotelu se nachází kompletní vybavení kuchyně, baru a skladů, nádobí, skla, nábytku, ložního prádla i přikrývek. K hotelu náleží správní budova včetně pozemku 147 m NP, zahradní restaurace 100 m 2 - dřevostavba, vydlážděné parkoviště, pozemek kolem hotelu 642 m 2, zahrada za hotelem 1707 m 2, vydlážděný vjezd na parkoviště za hotel 65 m 2. Kapacita hotelu je 23 lůžek (9 dvoulůžkových, 1 jednolůžkový, 1 apartmán pro 4 osoby). Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s WC, TV, WiFi. Kapacita restaurace je pro 30 osob, bar pro 20. Celý areál hotelu je uzavřený a oplocený. Parkoviště uvnitř areálu je pro 20 osobních aut. Zastavěná plocha: 470 m 2 Užitná plocha: m 2 Plocha pozemku: m 2 Terasa: 70 m 2 Str. 20

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6794-466/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6794-466/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9304-804/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9304-804/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5258-1404/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5258-1404/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5986-2132/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5986-2132/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8448-2120/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8448-2120/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10091-1591/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10091-1591/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3608-1488/2011

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3608-1488/2011 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4174-320/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4174-320/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9616-1116/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9616-1116/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10183-1683/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10183-1683/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10590-60/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10590-60/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4391-537/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4391-537/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15 o ceně nemovitostí pozemku parcelní číslo 6078, RUBE GROUP, s.r.o. v katastrálním území Konice, obec Konice, okres Prostějov, kraj Olomoucký: Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 10730-200/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 10730-200/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10136-1636/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10136-1636/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9090-590/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9090-590/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5770-1916/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5770-1916/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6352-24/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6352-24/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více