Nadaèní listy. Jiøí SUCHÝ. Gentlemanem v každé dobì. è.6/08 øíjen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadaèní listy. Jiøí SUCHÝ. Gentlemanem v každé dobì. è.6/08 øíjen"

Transkript

1 Nadaèní listy Jiøí SUCHÝ Gentlemanem v každé dobì è.6/08 øíjen

2 2 NADACE ŽIVOT

3 Slovo úvodem Divadelní sezóna je v plném proudu. Dùkazem toho je i toto vydání, na jehož stránkách vás èeká spousta slavných divadel a zajímavých programù v hlavním mìstì Praze, a také v moravské metropoli v Brnì. Vstupenky na jednotlivá pøedstavení si mùžete objednat a vyzvednout buï osobnì, a nebo telefonicky. Každý z nás jistì telefon vlastní, aś už mobilní nebo ten klasický. Víte, že má zajímavou historii? O divadlech si vlastnì povídáme i se všemi našimi hosty. S Dalimilem Klapkou, s Jiøím Suchým (o nìco více) i s Vojtìchem Dykem. Škoda, že už si nemùžeme povídat i s Rudolfem Hrušínským, tak si alespoò zavzpomínáme. Ale nebudeme konèit smutnì. Vydejme se prostøednictvím tìchto stránek tøeba do pøíjemného prostøedí historické kavárny, dejme si šálek kávy èi sklenièku dobrého vína. A pokud nesedíte v kavárnì, ale doma nebo v kanceláøi, sedíte správnì? Nebolí vás záda? I od toho vám mùžeme pomoci. Jak? To všechno se dozvíte v tomto vydání a my už se spolu s vámi tìšíme na další... Obsah NADACE ŽIVOT UMÌLCE 2 Podpora projektù dlouhodobé spolupráce z prostøedkù NŽU II. èást NADACE ŽIVOT UMÌLCE 4 Hovoøí Dalimil Klapka TALENT 8 Vojtìch Dyk herec FENOMÉN 10 Divadlo Semafor OSOBNOST 13 Jiøí Suchý CO MOŽNÁ NEVÍTE 18 Kavárna Lucerna KRÁSY NAŠÍ ZEMÌ 20 Mìsto Brno ZDRAVÍ 26 Sezení bez bolesti Alexandra Stušková, DiS. šéfredaktorka Nadaèních listù HISTORIE 28 Historie telefonu 1. èást VZPOMÍNKA 33 Rudolf Hrušínský KAM ZA KULTUROU 38 Šéfredaktorka: Alexandra Stušková, DiS. tel: Grafická úprava: Blanka Roubíčková Redakce: Ing. Tomáš Salač, Radek Brož, Lýdie Soldánová, Dagmar Pastorová, Jaroslava Řezníčková Nakladatelství STUŠKOVÁ, IČ: , DIČ: CZ , R. č.: MK ČR E měsíčník 06/08, vychází , příští číslo vyjde Tiskárna v Ráji s.r.o., V Ráji 906, Pardubice 1

4 NADACE ŽIVOT UMĚLCE ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY: Jaromír Èerník předseda, člen České filharmonie, zástupce UNIE Odb. svaz orchestrálních hudebníků ČR Martha Elefteriadu zpěvačka, zástupkyně Svazu autorů a interpretů Vladimír Prošek dramaturg, muzikant, zástupce Uměleckého sdružení Artes NADACE Ž NADACE ŽIVOT UMÌLCE podporuje spoustu zajímavých projektù a finanènì se podílí na udìlování neménì zajímavých cen. Nejenom jednotlivcùm, ale také organizacím. Miroslav Svoboda člen sboru Statní opery Praha, zástupce UNIE Odb. svaz profesionálních zpěváků ČR Prof. Jiøí Tomášek profesor HAMU, zástupce Asociace hudebních umělců a vědců Valérie Zawadská herečka, zástupkyně Herecké asociace ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY: Prof. Jiøí Hlaváè předseda, prof. HAMU, zástupce Asociace hudebních umělců a vědců Ing. Michal Krùšek člen Pražského filharmonického sboru, zástupce UNIE Odb. svaz profes. zpěváků ČR Ivan Pazour prezident UNIE Odb. svaz orch. hudebníků ČR APARÁT: Daniela Hrnèíøová, MBA výkonná ředitelka nadace Lýdie Soldánová tajemnice REDAKČNÍ RADA: Daniela Hrnèíøová, MBA výkonná ředitelka nadace Mgr. Daniel Rùžièka šéfproducent, Centrum vzdělávacích pořadů ČT Ing. Martin Maøan ředitel společnosti INTERGRAM Spoleènost F. Chopina Mezinárodní Chopinùv festival Festival F. Chopina je jeden z nejstarších hudebních festivalů pořádaných v České republice i v Evropě. Koná se bez přerušení již 49 let vždy v druhé polovině srpna ( ). Připomíná pobyt skladatele F. Chopina v Mariánských Lázních v roce Je přehlídkou mistrovského umění světoznámých klavíristů chopinistů. Vzhledem k vysoké návštěvnosti lázní právě v tomto období, je to prezentace hudebního umění, hudební tvorby a města samotného. NADACE ŽIVOT UMĚLCE zde přispívá ve výši ,- Kč po dobu 3 let. DAMU Festival Zlomvaz Festival Zlomvaz vznikl v roce 1994 z iniciativy studentů Katedry produkce DAMU jako příležitost k setkávání studentů a pedagogů vysokých divadelních škol. Festival se stal samostatnou produkční praxí studentů 2. ročníku Katedry produkce DAMU a vyvinul se v uznávanou divadelní událost s dobrým jménem. Pravidelnými účastníky festivalu jsou DAMU, HAMU, JAMU a VŠMU, dále jsou zvány různé umělecké skupiny ze zahraničí. Hlavní myšlenka je setkávání studentů uměleckých oborů, komunikace, představení jejich tvorby a vzájemná konfrontace. Dochází k navázání nových uměleckých i osobních kontaktů. Dramaturgie festivalu se již tradič- 2

5 ŽIVOT UMÌLCE ně skládá z absolventských inscenací, menších klauzurních prací a workshopů. V rámci divadelní přehlídky se představí to nejlepší ze studentské divadelní tvorby vzniklé za uplynulou sezonu na všech zúčastněných školách. Letošní ročník se konal od NADACE ŽIVOT UMĚLCE zde přispívá ve výši ,- Kč po dobu 3 let Spoleènost èeských skladatelù, èlen AHUV Festival Dny soudobé hudby Pět festivalových koncertů se uskuteční ve dnech v Praze 1 v sálech Martinů a Galerie Lichtenštejnského paláce na Malostranském náměstí, a v sále Konzervatoře a střední školy pro sluchově postižené J. Deyla na Maltézském náměstí. Celkem by mělo být provedeno 32 až 33 hudebních děl. Festival Dny soudobé hudby je každoroční přehlídkou, na níž už tradičně v široce pojaté tvůrčí a umělecké konfrontaci zaznívá komorní a vokální hudba, kterou vytvořili v období dvou předchozích let skladatelé všech generací z celé ČR. NADACE ŽIVOT UMĚLCE zde přispívá ve výši ,- Kč po dobu 3 let které nejsou v okruhu široké komerční úspěšnosti, přesto je určitá skupina diváků vyhledává. Je to skupina diváků, na kterou divadla logicky většinou rezignují, protože by nenaplnila kapacitu. Témata, která vyjadřují potřebu humanismu, lásky a odvahy k životu, zůstávají základem. NADACE ŽIVOT UMĚLCE zde přispívá ve výši ,- Kč po dobu 3 let Fórum mladých, èlen AHUV Festival Mladé pódium Cílem festivalu je prezentace mladých, výrazně talentovaných umělců do 35 let v oblasti vážné hudby a všeobecné napomáhání rozvoji kultury. Snahou festivalu je rovněž přilákat do koncertních síní mladé posluchače. Letošní ročník se uskutečnil ve dnech NADACE ŽIVOT UMĚLCE zde přispívá ve výši ,- Kč po dobu 3 let Herecká asociace Klub seniorù Podpora klubu seniorů HA při pravidelných setkáních v Kolowratu, osobních gratulací jubilantům, zájezdech po ČR i do zahraničí, návštěvách koncertních, divadelních aj. představeních či pravidelných návštěv nemocných kolegyň a kolegů doma i v nemocnicích. NADACE ŽIVOT UMĚLCE zde přispívá ve výši ,- Kč Práce NADACE ŽIVOT UMĚLCE to nejsou pouze slova, to jsou také činy. A na těchto činech se můžete nepřímo podílet i vy... Jména dárců zveřejňujeme na nadačních internetových stránkách. Lyra Pragensis pøíspìvek na celoroèní èinnost Tvorba a uvádění komorních inscenací pro 1 2 herce a literárně-hudebních představení. Cílem je pravidelně přispívat do rozsáhlé nabídky současných pražských scén několika tituly, I králové začínali korunou číslo účtu pro případné příspěvky /0100 adresa: NADACE ŽIVOT UMĚLCE Senovážné nám Praha 1 tel.:

6 NADACE ŽIVOT UMĚLCE Hovoøí Dalimil Klapka Na založení vzniku NADACE ŽIVOT UMĚLCE má velký podíl šest profesních organizací. S prezidentem Herecké asociace panem Václavem Postráneckým jsem si povídali minule, nyní máme pro vás nachystaný neméně zajímavý rozhovor, a to s předsedou Uměleckého sdružení ARTES, tedy jednou z dalších šesti zakládajících organizací, s panem Dalimilem Klapkou. Co si vlastně máme představit pod pojmem Umělecké sdružení ARTES? Umělecké sdružení ARTES vzniklo už před rokem 1968, a to proto, že všichni umělci, kteří spadali mezi tzv. estrádní umělce, artisty, dá-li se říct také cirkusáky, nebyli vlastně žádným způsobem odborově zajištěni. Pokud nebyli přímo členy nějakého souboru nebo divadla, tak se ti lidé prostě neměli přes co hájit. A tak vznikla organizace ARTES, tozn. Sdružení artistů a estrádních umělců. Za celou tu dobu trvání se zde musela vystřídat spousta zajímavých osobností. Ano. Situace po roce 68 se samozřejmě různě měnila, včetně okolností i včetně působnosti ve funkci předsedy tohoto sdružení. Prvním předsedou byl známý zpěvák Jiří Poper, který později emigroval do Švýcarska, po něm to převzal Karel Vlach, za kterého došlo k takovým těm základním ustanovujícím věcem, no nicméně vzápětí byla tato organizace zakázána. Až po roce 1999 ji znovu obnovili Jan Pixa, Eduard Hrubeš a další lidé kolem nich. Předsedou, nebo-li tenkrát se tomu říkalo prezidentem, se stal pan Hrubeš, po čase toho nechal a funkci, na jen velmi krátkou dobu, převzal herec Jiří Vala a po něm jsem to vzal já. Na základě čeho jste byl osloven s nabídkou předsednictví právě do sdružení artistů a estrádních umělců? No protože jsem léta vystupoval na estrádách jako imitátor známých osobností např. Františka Kováříka, Ference Futuristy, Jana Pivce, Oldřicha Nového a také samozřejmě Vlasty Buriana. Toho jsem prvně imitoval už ve svých deseti letech po shlédnutí filmu Přednosta stanice. Předváděl jsem to všem svým příbuzným a oni mi pak začali říkat přednosta stanice (smích). Jinak abych se vrátil k tomu předsednictví, já jsem se tomu bránil, nepřipadal jsem si po těch předchozích pánech nijak slavný ani známý. Navrhnul mě současný výkonný tajemník Richard Adam se slovy : Když může někdo dabovat poručíka Columba, tak může taky předsedat ARTES. A bylo to. S panem Adamem jsme se pak stali po čase dvojicí, která rozdává radost a zábavu tam kde ji moc není v domovech důchodců, a to se vzpomínkovým pořadem Stará láska nerezaví. Richard Adam zpívá a já imituji. Ráda bych se zeptala na Váš názor na dnešní cirkusy, kabarety a různé estrády. Nezdá se Vám, že se to všechno posunulo zcela jiným směrem? Ano. V Praze snad ani normální kabaret nenajdete. Ono taky většina lidí, co to dříve dělala a uměla, je už za věkovým zenitem. Cirkusy sice ještě fungují (Berouskovi, Kludští), ale málokterého z cirkusáků najdete ve sdružení, protože často hostují v zahraničí. A ti z našich, kteří tam venku nějakým způsobem existují, tak jsou tam i odborově zajištěni. 4

7 Zmínil jste věkový zenit. Ten je u těchto lidí profesně velmi nízký. No to je právě to. Takový tanečník je už v 35- ti letech starý, a to nemluvím o artistech, baletkách aj. Myslím, že i při udílení různých ocenění by měla být u těchto lidí věková hranice posunuta, aby se toho vůbec dožili, přinejlepším, aby si pro tu cenu ještě mohli sami přijít. Kdo např. navrhuje ocenění SENIOR PRIX, které udílí NADACE ŽIVOT UMĚLCE? To navrhujeme my, Umělecké sdružení ARTES. NADACE ŽIVOT UMĚLCE, kterou vlastně zřizujeme jako jedna z těch šesti profesních organizací, nám teď navýšila počet udělovaných cen místo dvou na pět. Alespoň nějaký počin, ale i tak je to málo. Je tolik lidí, co by si tu cenu zasloužili, bohužel se ji často už nedočkají. Ale s tím asi nic nenaděláme. Takový je u těchto lidí život. Chvíle slávy a léta zapomenutí. Přejděme od smutného tématu raději k veselejšímu, třeba k historkám z dabingu. Po tehdy již nemocném Petru Haničincovi jste převzal dabing poručíka Columba, velmi úspěšně. Jak jste se vlastně dostal k dabingu? Když dovolíte, vezmu to úplně od začátku. To bylo v roce 1957, byl jsem právě ve 4. ročníku DAMU a už během studia jsem se dostal do tehdejšího Realistického (dnes Švandovo) divadla v Praze na Smíchově. Jednou za mnou přišla profesorka Libuše Pešková a povídá: Člověče, my jsme se dostali do takové svízelné situace, hrajeme v divadle komsomolskou hru, jmenuje se to Odvaha, je to o mládežnících a všichni co jsou v divadle vzhledově mladí už v tom hrají. Teď nám jeden onemocněl, budeš to muset vzít za něj. O prázdninách mě totiž viděl na Jiráskově Hronově režisér Rudolf Vedral, který tu zkoušku Odvahy vedl za nemocného ředitele Palouše a navrhl mě na záskok za nemocného Ladislava Kazdu. Byla to všechno jedna velká náhoda. Tak jsem začal zkoušet, no a už jsem tam zůstal, neboť mi bylo nabídnuto angažmá. Po úspěchu v roli Mescarilla v Moliérově hře Popleta mne pak pozvali také poprvé do dabingu. A Váš první namluvený film? Tak to si pamatuji velmi dobře. Režíroval to Antonín Klimeš, jmenovalo se to Náš dvůr a byl to gruzínský film, velmi špatně nadabovaný do ruštiny a my to ještě překládali do češtiny (smích). Jen pro příklad. Tehdy jsme ten jeden film dabovali tři neděle a když jsem pak dělal po létech Columba, tak jsem namluvil tři Columby za jeden den úplně jiná technika, řekl bych, že všechno se dělá až moc rychle. Jak se dabuje poručík Columbo, nebo-li herec Peter Falk? Velmi těžko. Je to neobyčejně vynikající herec, ale neustále mění rytmus řeči, a to je nevyzpytatelné. Já jsem například vždy trval na tom, že budu mít předem doma kazetu a scénář, abych se připravil. Dabujete také ještě dědu Simpsona v populárním seriálu Simpsonovi, co říkáte na seriál, který úspěšně ovládl téměř celý svět? Jak ovládl vás, kteří jej dabujete? No prvně bych chtěl podotknout, že on to hlavně vůbec není seriál pro děti. Tam jsou vlastně velmi obratně kritizovány poměry v Americe, ať už v oblasti kultury či politiky. Často jsme museli hledat adekvátní věci tak, aby jim náš český divák vůbec porozuměl. Ten seriál vznikl vlastně i jako takový protest proti klasickým disneyovkám. Jinak já tam kromě dědy Simpsona dabuji i toho zlého a protivného ředitele školy. Se Simpsnovými jsme byli pozvaní také na letní filmovou školu do Uherského Hradiště. Kromě dabingu se věnujete také účinkování ve filmech. Těch moc není. Více rolí jsem ztvárnil v seriálové tvorbě, ale to jsou také spíše takové menší role. K velkým rolím jste však jistě dokázal připravit své studenty na Pražské konzervatoři. Ano, 21 let jsem tam vyučoval, tak doufám, že jsem něco naučil. (smích). Ke studentům, na které jsem pyšný, patří např. Ivanka Andrlová, Otakar Brousek ml., Bára Kodetová, Vlasta Žehrová, ale to bychom mohli jmenovat ještě dlouho. Tak nebudeme jmenovat, ať Vám vydrží Váš hlas co nejdéle a Vy můžete ještě dlouho dabovat. Děkuji za rozhovor. 5

8 NADACE ŽIVOT UMĚLCE MEDAILONEK Pan Dalimil Klapka se narodil a žije v Praze, již léta je šťastně ženatý, má dva syny, tři vnuky a jednoho pravnoučka. Jeho osobnost je spjata především s Realistickým divadlem, kde působil 33 let. Kromě tohoto angažmá spojil své jméno také s Hudebním divadlem Karlín, působil v Divadle na Starém Městě, v Divadle v Dlouhé nebo v Činoherním klubu. Od dubna 2005 pracuje v Divadle na Fidlovačce. Je také nejstarším členem uměleckého sdružení HÁTA, kde spolu se svými studenty účinkoval v inscenacích: Malované milování, Tenor na roztrhání, Prolhaná Ketty a Postel pro hosty. Z účinkování ve filmech připomeňme např. komedii Příště budeme chytřejší staroušku nebo filmy Radikální řez, Jarní povětří a Saturnin. Ze seriálové tvorby: 30 případů majora Zemana, kde ztvárnil dr. Bendu, Rodáci, Křeček v noční košili, Dnes v jednom domě, Náhrdelník, Panoptikum města pražského aj. Velkým přínosem pana Dalimila Klapky pro českou tvorbu je práce v dabingu. Jeho nejvýznamnější dabingovou rolí je namluvení Petera Falka v detektivním seriálu Columbo. Druhou známou rolí je děda Abraham Simpson v animovaném seriálu Simpsonovi. Kromě těchto rolí nadaboval desítky dalších. Např. ve filmu Pravá a levá ruka ďábla s Budem Spenserem a Terencem Hillem, Zlaté dítě s Eddiem Murphym, Čas pomsty s D.Lundgrenem a další. Kromě již zmiňovaného seriálu Simpsonovi, propůjčuje svůj hlas do nejrůznějších animovaných filmů a seriálů jako například: Malá mořská víla, Želvi nindžové, Zvoník u matky boží, Pinocchiova dobrodružství nebo Úžasňákovi. Pan Dalimil Klapka je také držitelem několika významných ocenění. Cena Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu Cena Křišťálová růže (za recitaci na Poděbradských dnech poezie) Cena NŽU SENIOR PRIX, poděkování za celoživotní uměleckou činnost Dvě ceny literárního fondu. První za roli Jacquese ve hře Jak se vám líbí Druhou za přínos zábavného umění. Jeho hlas můžeme slyšet také na 11. Mezinárodním festivalu koncertního melodramu, který je každoročně pořádán Společností Zdeňka Fibicha. Odvaha, s Emou Skálovou Ve høe Odvaha, 24 letý Popleta, s Josefem Vinkláøem Pálffyho palác, Valdštejnská 14 K poctě E. F. Buriana (průřez tvorbou skladatele) účinkují M. Hrachovinová, D. Klapka, J. Klem, M. Málková; L. Havláková, J. Hlaváč, D. a M. Wiesnerovi, voice-band studentů VOŠH režie L. Poživil, voice-band: M. Hrachovinová Žofín, Slovanský ostrov Historické mezníky melodramu Orchestrální koncert věnovaný F. Škroupovi, autorovi české hymny účinkují D. Klapka, P. Stach, F. Sychra; Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice, dirigent J. Petrdlík režie V. Šustíková 6

9 městská divadla pražská městská divadla pražská městská divadla pražská Městská divadla pražská /MDP/ vstoupila do třetí sezony pod Městská uměleckým divadla vedením pražská /MDP/ ředitele vstoupila Ondřeje do Zajíce třetí a sezony uměleckého pod uměleckým šéfa Petra vedením Svojtky. ředitele Jejich Ondřeje společná Zajíce koncepce a umě- Městská divadla pražská /MDP/ vstoupila do třetí sezony pod uměleckým vedením ředitele Ondřeje Zajíce a uměleckého šéfa Petra Svojtky. Jejich společná koncepce dává leckého tušit, šéfa jakými Petra směry Svojtky. se Jejich MDP chtějí společná do budoucna koncepce ubírat. dává tušit, jakými směry se MDP chtějí do budoucna ubírat. dává tušit, jakými směry se MDP chtějí do budoucna ubírat. Dramaturgicky se podařilo narýsovat základní linky, kterým se Dramaturgicky chtějí MDP věnovat. se podařilo Jde narýsovat například o základní adaptace linky, velkých kterým Dramaturgicky se podařilo narýsovat základní linky, kterým titulů se chtějí světové MDP literatury, věnovat. nové Jde například autorské o projekty, adaptace,činoherní velkých se chtějí MDP věnovat. Jde například o adaptace velkých muzikál, titulů světové takzvanou literatury, českou nové linku autorské či adaptace projekty, dramatické,činoherní titulů světové literatury, nové autorské projekty,,činoherní klasiky, muzikál, říká takzvanou ředitel MDP českou O. linku Zajíc. či Zeptali adaptace jsme dramatické se ho, jaké muzikál, takzvanou českou linku či adaptace dramatické novinky klasiky, v říká této ředitel divadelní MDP sezoně O. Zajíc. chystá Zeptali jsme se ho, jaké novinky klasiky, v říká této ředitel divadelní MDP sezoně O. Zajíc. chystá Zeptali jsme se ho, jaké Probíhající novinky v této divadelní sezona sezoně je dokladem chystá toho, že záměr proměnit Probíhající MDP sezona a obohatit je dokladem je náročnějším toho, že a záměr Probíhající sezona je dokladem toho, že záměr sofistikovaným proměnit MDP a repertoárem obohatit je náročnějším se daří naplňovat a i proměnit MDP a obohatit je náročnějším a v sofistikovaným praxi. Kromě Zlatých repertoárem úhořů se a inscenace daří naplňovat i archív MDP sofistikovaným repertoárem se daří naplňovat i Všechno v praxi. Kromě na zahradě, Zlatých které úhořů jsme a inscenace odpremiérovali archív MDP v praxi. Kromě Zlatých úhořů a inscenace archív MDP koncem Všechno října, zahradě, uvedeme které 22. jsme listopadu odpremiérovali premiéru Všechno zahradě, které jsme odpremiérovali Kauza koncem Divá října, Bára uvedeme s talentovanou 22. listopadu absolventkou premiéru DAMU koncem října, uvedeme 22. listopadu premiéru Barborou Kauza Divá Polákovou Bára s talentovanou v hlavní roli. absolventkou Repertoár MDP DAMU ale Kauza Divá Bára s talentovanou absolventkou DAMU čítá Barborou 31 titulů, Polákovou hrajeme v hlavní přes šedesát roli. Repertoár představení MDP ale Barborou Polákovou v hlavní roli. Repertoár MDP ale měsíčně čítá 31 titulů, a letos hrajeme chystáme přes 9 šedesát nových inscenací, představení čítá 31 titulů, hrajeme přes šedesát představení takže měsíčně je z a čeho letos vybírat. chystáme 9 nových inscenací, takže měsíčně je z a čeho letos vybírat. chystáme 9 nových inscenací, takže je z čeho vybírat. Je pravda, že připravujete první divadelní reality show? Je pravda, že připravujete první divadelní reality show? Ano, Je pravda, je. A že hodně připravujete se na první původní divadelní projekt reality show? Superčlověk Ano, autorské je. A hodně dvojice se na Svojtka původní projekt Janků Superčlověk autorské nadsázky dvojice prozkoumá Svojtka charakteristické Janků těším. rysy S těším. S Ano, je. A hodně se na původní projekt Superčlověk autorské dvojice Svojtka Janků těším. S mírou české mírou nadsázky povahy, takže prozkoumá to bude charakteristické zajímavé pro herce rysy i mírou nadsázky prozkoumá charakteristické rysy diváky české povahy, přijďte takže se podívat! to bude zajímavé pro herce i diváky české povahy, přijďte takže se podívat! to bude zajímavé pro herce i diváky přijďte se podívat! Pro jaké publikum v MDP hrajete? Pro jaké publikum v MDP hrajete? MDP Pro jaké jsou publikum velkým v MDP činoherním hrajete? divadlem s dlouholetou MDP tradicí. jsou velkým Potkávají činoherním se u nás divadlem různé generace. s dlouholetou tradicí. za cenu Potkávají dostupnou se u nás širokému různé generace. spektru MDP jsou velkým činoherním divadlem s dlouholetou tradicí. Potkávají se u nás různé generace. Hrajeme diváků, Hrajeme věnujeme za cenu dostupnou se menšinovému širokému spektru publiku Hrajeme za cenu dostupnou širokému spektru (mládeži diváků, i věnujeme seniorům) a se ve menšinovému výrazné slevě uvádíme publiku diváků, věnujeme se menšinovému publiku také (mládeži rodinné i seniorům) inscenace. a ve výrazné slevě uvádíme také (mládeži rodinné i seniorům) inscenace. a ve výrazné slevě uvádíme MDP také působí rodinné na inscenace. třech scénách v centru Prahy - v Divadle ABC, MDP Rokoku působí na a v třech Ábíčku, scénách malé scéně. v centru Prahy - v Divadle ABC, MDP Rokoku působí na a v třech Ábíčku, scénách malé scéně. v centru Prahy - v Divadle ABC, Rokoku a v Ábíčku, malé scéně. Ondřej Zajíc Ondřej Zajíc Ondřej Zajíc Barbora Poláková Foto: Mgr. Alexandra Barbora Poláková Poláková Foto: Mgr. Alexandra Barbora Poláková Poláková Foto: Mgr. Alexandra Poláková městská divadla pražská pod uměleckým vedením ředitele Ondřeje Zajíce a umě- sezony třetí do vstoupila /MDP/ pražská divadla Městská dává tušit, jakými směry se MDP chtějí do budoucna koncepce společná Jejich Svojtky. Petra šéfa leckého ubírat. se chtějí MDP věnovat. Jde například o adaptace velkých kterým linky, základní narýsovat podařilo se Dramaturgicky muzikál, takzvanou českou linku či adaptace dramatické,činoherní projekty, autorské nové literatury, světové titulů novinky v této divadelní sezoně chystá jsme se ho, jaké Zeptali Zajíc. O. MDP ředitel říká klasiky, proměnit MDP a obohatit je náročnějším a záměr že toho, dokladem je sezona Probíhající v praxi. Kromě Zlatých úhořů a inscenace i naplňovat daří se repertoárem sofistikovaným archív MDP Zajíc Ondřej koncem října, uvedeme 22. listopadu premiéru odpremiérovali jsme které zahradě, na Všechno Barborou Polákovou v hlavní roli. Repertoár MDP ale DAMU absolventkou talentovanou s Bára Divá Kauza měsíčně a letos chystáme 9 nových inscenací, představení šedesát přes hrajeme titulů, 31 čítá takže je z čeho vybírat. Je pravda, že připravujete první divadelní reality show? věk autorské dvojice Svojtka Janků těším. S Superčlo- projekt původní na se hodně A je. Ano, české povahy, takže to bude zajímavé pro herce i rysy charakteristické prozkoumá nadsázky mírou diváky přijďte se podívat! Foto: Mgr. Alexandra Poláková Barbora Poláková Pro jaké publikum v MDP hrajete? letou tradicí. Potkávají se u nás různé generace. dlouho- s divadlem činoherním velkým jsou MDP diváků, věnujeme se menšinovému publiku spektru širokému dostupnou cenu za Hrajeme také rodinné inscenace. ve výrazné slevě uvádíme a seniorům) i (mládeži ABC, Rokoku a v Ábíčku, malé scéně. - v Divadle Prahy centru v scénách třech na působí MDP 7

10 talent Jeden z lístkù nadaèního ètyølístku pøedstavuje aktivní podporu mladých výkonných umìlcù. Ta se skládá z nìkolika projektù, z nichž jeden nese název Cena Jiøího Adamíry. V podobì diplomu a finanèní odmìny ji každoroènì od roku 2005 udìluje NADACE ŽIVOT UMÌL- CE, spoleènì s DAMU, nejlepšímu studentovi a studentce posledního roèníku DAMU Nejlepší studentkou byla vyhodnocena sl. Pavla Beretová, se kterou jsme vás seznámili v èervnovém vydání. Nejlepším studentem Vojtìch Dyk, kterého se nám podaøilo sehnat až nyní. Prázdniny neprázdniny, poøád v jednom kole. Tìch ocenìní bude urèitì pøibývat... Vojtìch Dyk herec Začneme vzpomínkou na studium na DAMU... Na to vzpomínám opravdu rád. Myslím, že se stalo něco, co se nestává tak často a to, že se sešel opravdu skvělý ročník. My byli zpočátku mezi sebou spíše takoví opatrní, ale o to více se naše vztahy utvářeli, až jsme nakonec na úplný závěr vytvořili, myslím, jednu skvělou partu. Na rozdíl třeba od ostatních ročníků, kde se hned zpočátku k sobě chovali přehnaně vřele a přátelsky, a poté ty vztahy uvadaly. My na to šli přesně opačně. Rád vzpomínám také na naše profesory. Úžasný přístup i profesionalita. Jste jeden z mála mladých herců, kteří jsou poměrně často obsazováni. Navíc ještě zpíváte se svými kapelami NightWork a Top Dream Company. Dá se to všechno stihnout? Někdy jsem fakt děsně utahaný, ono se to pak všechno postupně nastřádá a projeví. Dneska jsem např. celý den spal, poněvadž poslední týden jsem pracoval 16 hodin denně bez jakékoliv pauzy. To už je špatné. Měl bych malinko přibrzdit a naučit se také odpočívat. Chtěl jste být hercem, zpěvákem odmalička? Ne, já jsem chtěl být traktoristou (smích). Ale vážně, já jsem vlastně nechtěl být ničím. Bral jsem to prostě tak, že všechno nějak plyne. To byla pak i velká výhoda u zkoušek, neboť jsem to pojal úplně normálně, samozřejmě jsem byl trochu nervózní, jestli se dostanu nebo ne, ale kdyby se to nestalo, tak se svět nezboří. Tímto svým přístupem jsem se dostal současně na dvě školy, ještě na Konzervatoř Jaroslava Ježka. Vybral jsem si DAMU. Dle výběru škol máte zřejmě i herecké zázemí. My nejsme taková ta přímo typicky herecká nebo muzikantská rodina, ale všichni se v tom podobém zaměření pohybují. Máme takové rodinné nakladatelství (Emporius), kde vydáváme tátovi knížky, neboť táta je spisovatel, strejda Vítězslav Marek je zase známý jazzman, bratránek Viktor Dyk muzikálový zpěvák, prostě celá rodina je tak nějak v tom kulturním duchu zaměřena. Když už jsme u té rodiny, četla jsem, že jako základ všeho uznáváte rodinu a děti. Dokonce byste už i nějaké přivítal. Pořád to platí? Já mám děti opravdu moc rád. Takovým mým krédem, dá-li se to už vůbec u mě nazvat životním, je že ta profese, kterou dělám, je vlastně odvozena od slova hra. Zpívání jako hraní, divadlo jako hra, a když si hrají děti to je hra ze všech nejčistší. Pro mě je pocta, když mi např. někdo řekne, že jsem hravý jako dítě, že zpívám jako dítě, prostě něco v tom smyslu. Jsem fascinovaný dětským hraním, proto i ta touha být co nejdříve tátou. I když na druhou stranu si uvědomuji, že je ještě brzy. Máte na to partnerku? (smích) No to taky zatím ne. 8

11 Pojďme od soukromí zpět k práci. První zkušenosti před kamerou jste získal v seriálu Letiště, rolí mladého studenta a pilota Tomáše Schindlera. Od září Vás můžeme vídat v nové roli Jakuba Karáska v seriálu Velmi křehké vztahy. Máte rád seriály? Ne. Co si budeme nalhávat, je to samozřejmě jistý způsob obživy. I když například u seriálu Letiště, tam se sešla tak neskutečně skvělá parta lidí, na to vzpomínám moc rád. Co divadlo? Máte angažmá v Národním, jak na Vás působí Zlatá kaplička? Vaše první dojmy při vstupu na prkna, co znamenají svět? V Národním divadle jsem oficiálně angažován od letošního února, ale to první setkání a první dojmy přišly ještě dříve. Už ve druháku na DAMU jsem tam zkoušel s divadelním režisérem Ivanem Rajmontem. Bylo to pro mě zpočátku dost těžké, byl jsem tam nejmladší a občas jsem se na ty zkoušky ani netěšil. Jednou takhle při vstupu mě pan režisér zastavil počkej, stůj a já co je, a pode mnou tam byla destička zde dirigoval Wolfgang Amadeus Mozart. Pode mnou se pak zas málem podlomily kolena (smích). Tehdy jsem ještě vůbec netušil, že tam jednou budu hrát nastálo. Myslím, že každý kdo do těchto prostor prvně vstoupí, má alespoň malou trému. Ta postupně opadá, opadla i ze mě a musím zaklepat, teď si ty role opravdu užívám. Chce to zdravé sebevědomí. To sice ano, ale nepřehánět to. Já jsem byl teď nedávno například 14 dní na divadelním festivalu v Edinburgu. Tam probíhá až 2000 představení denně, je to obrovský trh. Člověk tam vidí ta nejskvělejší představení, jedno lepší než druhé, proti tomu je to tady v České republice jenom takový malý rybníček. Tam bych radil některým hercům, kteří tady chodí s nosy nahoru a myslí si bůhví co nejsou, tam bych jim radil, se jet podívat. Zjistí, že jsou vlastně úplné nic. Ale Vy nos nahoru nemáte a ani nic nejste. Hrál jste divadlo už mnohem dříve, viďte? Ne, já jsem vyrůstal na muzice, ne na divadle. To přes muziku jsem dostal k divadlu. Divadlo a muzika dává dohromady také spojení muzikál. I s tím máte zkušenosti, a to hned v divadle Ta Fantastika, ve dvou známých muzikálech Obraz Doriana Graye a Dáma s kaméliemi. Kdo Vás s touto nabídkou oslovil? Obraz Doriana Graye jsem dělal ještě na DAMU. Normálně probíhal konkurz, po kterém jsem byl vybrán Michalem Pavlíčkem a Jirkou Pokorným. Až na základě Doriana mě pak M. Pavlíček oslovil přímo i do Dámy s kaméliemi. Jste všestranně nadaný divadlo film hudba zpěv. Co považujete za prioritní? To nedokážu říct. Já mám takové dvě složky, což je divadlo a muzika. Když mám čas na muziku, dělám muziku, když mám čas na divadlo, dělám divadlo. NADACE ŽIVOT UMĚLCE se zajímá nejenom o mladé umělce, ale také o tzv. staré kumštýře. Je někdo, koho obzvlášť obdivujete, s kým byste se chtěl třeba potkat na jevišti? Já jsem měl teď možnost poznat osobně i na jevišti pana Františka Němce, kterému patří můj velký obdiv. Jinak teď je taková zvláštní doba, že ti tzv. bardi opravdu odcházejí nějak rychle... A tak začínají nastupovat noví. Člověk, se kterým bych se chtěl setkat na jevišti, to je herec Ivan Trojan. Zahrát si s ním divadlo, to musí být neskutečný zážitek. On je totiž divadelní srdcař a umí. Vojtěch Dyk je velmi bezprostřední, má skvělé chování i vystupování, dobře nastartovanou kariéru. Kdo ví, možná se bude za pár desítek let nějaký mladý začínající herec zase chtít setkat na jevišti s Vojtěchem Dykem poněvadž umí. text: Alexandra Stušková, DiS. foto: poskytl Vojtìch Dyk 9

12 fenomén Divadlo Semafor K smíchu toto pøedstavení trochu je a trochu není, zpívala poprvé na prknech divadla Semafor v ulici Ve Smeèkách 30.øíjna 1959 ètveøice mladých pánù; Pavel Linhart, Waldemar Matuška, Zdenìk Braunschläger a Václav Štekl. Roli Antonína Sommera, èeského spisovatele, si s chutí zahrál Miroslav Horníèek. Název Semafor vymyslel Jiří Suchý jako zkratku slov Sedm malých forem (původně zvažovali Dimafor, jako zkratku divadlo malých forem), konkrétně to byly: 1. hudební divadlo 2. kabaret pro děti 3. divadlo poezie 4. loutky 5. pantomima 6. filmové a výtvarné experimenty 7. koncerty Od tohoto záměru však bylo upuštěno a během prvních dvou sezón nakonec zůstaly formy dvě hudební divadlo a jazzové koncerty....a divadlo Semafor se úspěšně rozjíždí. V roce 1960 uvádí tři premiéry Ukradený měsíc Ludvíka Aškenazyho s texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve, která popudila leckterého kritika, ale tím ještě podtrhla oblibu u diváků. (Písnička Klokočí z této hry, se stala obrovským hitem.) Na radu Jana Wericha se v divadle objevila i dvě malá děvčátka, Helenka Lukasová a Zuzanka Vrbová, které se na pódiu střídaly ve zpěvu Sluníčka. Písně Suchého Šlitra se rychle stávaly, stejně jako kdysi písně Osvobozeného divadla, zárukou jistého úspěchu. A tak se brzy nejen z pódia, ale i z rozhlasu a desek, posluchači dozvěděli, kdo měl vlasy samou loknu, koho 10

13 potkal potkan pod kamenem, co všechno odnesl čas, že kočka není pes a včera není dnes. Díky Semaforu se dostal do podvědomí i trojlístek jmen Waldemar Matuška, Karel Štědrý a Eva Pilarová. V roce 1961 vznikl pořad s povídkami Jiřího Suchého a básněmi Christiana Morgensterna Papírové blues a další písničkové pásmo Zuzana je zase sama doma. V této době se začíná objevovat ideologická kritika, podle níž Suchého hry nejsou vhodné pro pracující lid. Důsledkem toho byla v jejich působišti, v divadélku Ve Smečkách, o divadelních prázdninách roku 1961 zahájena rekonstrukce, která se protáhla na neurčito a Semafor tak přišel o stálé divadlo. Na jaře 1962 odchází ze Semaforu Miroslav Horníček, Eva Pilarová, Waldemar Matuška a Karel Štědrý, neboť Jiří Suchý má představu komornějšího a autorského divadla. Jeho partner Jiří Šlitr se tak poprvé objevil po jeho boku i na pódiu a vzniklo pravděpodobně nejslavnější představení Semaforu, kabaret Jonáš a tingl-tangl (1962). Právě v tomto období vznikla i image J. Suchého jako jemného komika a zpěváka se slamákem a hůlkou. Toto představení se stalo velmi populární a Semafor brzy získává prostor v pasáži Alfa na Václavském náměstí. písnička ze hry Včera neděle byla, se po svém vydání stala nejprodávanější deskou v letech ! (prodalo se kusů). V roce 1966, kdy divadlo Semafor uvádí další dvě hry, se oba komici tentokrát rozdělili: Jiří Suchý hrál v Benefici, kde v rolích hrobníků v parodii na Hamleta také účinkovali Miloslav Šimek s Jiřím Grosmannem, kteří v té době přišli do Semaforu jako nová komická dvojice se svým autorským repertoárem (Besídka zvláštní školy, Návštěvní dny apod.). Jiří Šlitr hrál v Ďáblu z Vinohrad. V roce 1967 byl v Semaforu uveden také pořad Tak co, pane barone, o rok později crazy komedie Poslední štace a v roce 1969 pokračování Jonáše kabaret Jonáš a dr. Matrace. O Vánocích roku 1969 přišla zcela nečekaně zmrazující zpráva. Všechny noviny psaly: Ve svém ateliéru tragicky zemřel Jiří Šlitr Tvorba Suchého je navíc v tomto období omezena cenzurou, později i stále menším prostorem na jevišti a Jiří Suchý vážně uvažuje o ukončení divadelní kariéry. Naštěstí se tak nestane a v roce 1972 přichází úspěch hry Kytice, jedná se o přepracování Erbenových balad Svatební košile, Štědrý den, Polednice, Zlatý kolovrat, Vodník a Suchého bludička, každá z těchto balad je podávána jinou hudební formou. V tomto roce vzniká také páté písničkové pásmo o Zuzaně s názvem Zuzana v lázni. V této hře se už poprvé objevilo trio Kašpar + Baltazar + Melicharová (K+B+M) aneb Josef Dvořák + Jiří Suchý + Jitka Molavcová. Po složitých peripetiích se nakonec trio rozpadá a Suchého partnerkou se stává Jitka Molavcová. Tato dvojice často opakuje A vznikají i další pásma písniček Zuzana není pro nikoho doma (1963) a Recital 64, kde Suchý se Šlitrem zpívají cizí písně. Roku 1965 je uvedeno pásmo Zuzana je všude jako doma. Velmi úspěšná byla i jazzová opera Dobře placená procházka, která se o rok později dočkala televizního zpracování. Důkazem jejich velké popularity byl i fakt, že např. 11

14 a také vylepšuje nápady dvojice Suchý Šlitr. Nejznámější hry z této doby jsou Dr. Johann Faust Praha II Karlovo nám. 40 (1982) a Jonáš dejme tomu v úterý (1985) hra, která určila herecké role a pozice dvojice Suchý Molavcová, a které s úspěchem využívají dodnes. Jak se 80. léta chýlila k sametové revoluci, povolovaly i zákazy a Suchý natočil dokonce dva filmy s touto tématikou. Jonáš a Melicharová a Jonáš II., aneb jak je důležité míti Melicharovou. Navíc se uvolnily poměry natolik, že Semafor mohl zase za hranice. Za tím účelem připravil Suchý hru Vetešník. Opět na scénu vstupují Jonáš a Melicharová, tentokrát v konfrontaci se zlodějským vetešníkem (Jiří D. Novotný). zájezdech. Roku 1995 nabídl Jiřímu Suchému magistrát, že mu vybuduje malý sál v podzemí Hudebního divadla v Karlíně. Bylo to krásné, velmi příjemné divadélko, skoro až rodinného typu, s kapacitou zhruba pro 110 lidí. Semafor měl konečně stálou scénu, kterou bohužel vzaly v roce 2002 srpnové povodně. Herecká sestava divadla let osmdesátých má už jasně v čele nejen Suchého, ale také Molavcovou jako rovnocennou hereckou partnerku. Působí zde i Věra Křesadlová, Jiří Datel Novotný, také Dagmar Patrasová, Jitka Nováková, výrazněji se prosazoval také bubeník Jablkoně Ivan Podobský, přišel Tomáš Trapl, Václav Kopta, Olina Patková aj. Poslední předrevoluční premiérou byla Výhybka v hlavní roli s Tomášem Traplem. Do let 90. vstoupil Semafor, stejně jako asi celý národ, plný nadšení a optimismu. V revolučních dnech začaly v divadle probíhat Semafóra, besedy, které spojily skupiny Suchého, Šimka i Dvořáka, a na které byly zvány osobnosti, v posledních letech z politických důvodů příliš nevídané. (např. Marta Kubišová, Yvonne Přenosilová aj.) Jiří Suchý napsal aktuálně hru Hej rup, aneb peklo nebude, ráj se vrací, která se stylem vracela k legendě Osvobozeného divadla, ale byla aktuálně namířena na současné politické dění a na rychlé převlékání kabátů. Poprvé od doby Jonáše a dr. Matraceho Suchý přišel nejen s politickými narážkami, ale přímo s politickou satirou. Spolu s revolucí přišly restituce. Došlo i na pasáž Alfa (nyní Stýblova), a tak v roce 1993 muselo divadlo Semafor, po třiceti letech, tyto prostory opustit. Členové divadla působili asi rok v Divadle Komedie, které jim pronajímalo měsíčně 10 dnů, zbytek dnů pak jezdili po Všechno zlé však k něčemu dobré. Nebýt této události, možná by se nepodařilo otevřít své vlastní, úplně nové divadlo v Praze Dejvicích. Nové divadlo Semafor bylo slavnostně otevřeno v den narozenin pana Suchého, 1. října Sezóna byla zahájena představením s názvem Koncert s.r.o. Byl to koncert, na kterém byl, podle slov pana Jiřího Suchého, vzdán holt všem našim předchůdcům. Zpívali se tam operní árie, árie z operet, z muzikálů, z Osvobozeného divadla apod.. Druhá půlka pak byla věnována tvorbě divadla Semafor. Pan Jiří Suchý pro toto divadlo dokonce sám namaloval i oponu, přejme mu, ať se bez problémů zvedá co nejdéle. redakènì upraveno, zdroj foto: poskytlo divadlo Semafor a Tomáš Salaè Pozn. redakce: Příští rok oslaví divadlo Semafor už 50 let svojí působnosti. Výčet všech účinkujících a hostujících, celé tvorby textů, písniček, vystoupení a událostí je za tu dobu natolik obsáhlý, že uvádíme pouze zkrácený výběr. Více o historii i současném programu divadla Semafor si můžete přečíst na a na další straně vás jistě potěší i rozhovor s jedním z hlavních představitelů. 12

15 osobnost Pøed dnešním povídáním se mi tøesou kolena, nejradìji bych se schovala jako kotì v botì èi se pomalounku vytratila a jako Babetta šla do svìta. Cítím totiž velký respekt a úctu ke èlovìku, který se již za svého života stal legendou, jehož tvorba pøedbìhla èas i dobu a ovlivnila celé generace divákù a posluchaèù. Osobnost øíjnového vydání pan Jiøí Suchý. Pan Jiří Suchý, český divadelník, textař, básník, spisovatel, skladatel, hudebník, také grafik, výtvarník, spoluzakladatel Divadla Na zábradlí a Divadla Semafor, se narodil první říjnový den roku 1931 v Plzni. Do roku 1936 žil Klatovech, od roku 1936 žije v Praze. Čím vším chtěl malý Jiříček být? Tím vším? Nejdříve jsem chtěl být francouzským legionářem, poněvadž kdykoliv byla v Klatovech nějaká sláva, tak tam pochodovali legionáři, a ti francouzští měli nádherné bleděmodré uniformy a barety. Mně se to nesmírně líbilo, a tak jsem si pak doma vzal rádiovku, natáhl si ji stejně přes ucho a hrál jsem si na francouzského legionáře. Tím jsem chtěl být... Legionář se z pana Suchého nestal, stal se tím, čím se stal. Komu za to vděčí? Své píli, talentu? Genetice? Co víme o rodičích pana Suchého? Maminka pracovala v domácnosti, to bylo tehdy u žen běžné. Tatínek, kromě toho, že se vyučil u svého tatínka truhlářem, hrával také v kavárenském orchestru na bicí nástroje, někdy i na piáno, a tím si přivydělával. Pracoval také na dráze, na Masarykově nádraží, jako telegrafista. Později se dostal na Ministerstvo kultury do spisovny. On měnil řadu povolání. Jeho největší zálibou byly loutky, které si i sám vyráběl. Pak s něma poloprofesionálně vystupoval, jeden čas dokonce i na Václaváku ve výkladní skříni Baťova obchodu, směje se pan Suchý a nám je hned jasné, po kom je tak všestranně zaměřený. Rodinu doplňoval ještě mladší bratr Ondřej (1945), dnes známý novinář, moderátor a textař, který bydlí v obci Šemanovice na Kokořínsku. Byl mu jeho bratr vzorem? To by Vám řekl nejspíš on, nakolik jsem mu byl vzorem. Nejspíš trošku ano, asi tomu neunikl, odpoví mi starší bratr. Od rodiny se přeneseme do školy. Jsem zvědavá, jak taková budoucí osobnost např.studovala. Já jsem nestudoval, prolezl jsem obecnou školu a potom měšťanku. Už i to bylo velmi těžké, zřejmě mě nechali projít jenom proto, že jsem byl slušný chlapec a učitelům mě asi bylo líto. Nějak jsem postupoval, až jsem se postavil na vlastní nohy. Začal jsem pak pracovat v ateliérech BaR (pozdější název Propagační tvorba pozn.), tam jsem začínal úplně od začátku, od chození svačin až po tvorbu, vzpomíná pan Jiří a znovu tak potvrzuje teorii, že k tomu, aby byl člověk úspěšný a něco v životě dokázal, není vždy zapotřebí červeného diplomu, o tom to není. Mimo jiné je to také o štěstí, o setkání, o přátelství. V Propagačni tvorbě se pan Suchý seznámil s Viktorem Sodomou, který hrával spolu se svou manželkou Vlastou písně převzaté ze západního rozhlasu (např. Johnny Ray, Elvis Presley). Duo manželů Sodomových se v roce 1955 rozrostlo v hudební skupinu, pro kterou Jiří Suchý vymyslel název Akord club. Akord Club vznikl v kuchyni u Sodomů, kde jsme sa- 13

16 osobnost mozřejmě hrávali. Reduta, dnes věhlasný jazzový klub, byla tenkrát zavřená a přidělena Propagační tvorbě jako její závodní klub. Pořádaly se tam různé schůze ROH, Mikulášské besídky apod. Vždycky, když se nějaká taková událost konala, mohli jsme tam vystupovat, a tak jsme se tam vlastně vpašovali. Jiří Suchý vystupoval na večírcích s banjem, poté se naučil hrát i na basu. Byť měl spoustu vlastních písniček, zajímavostí je, že ta první, kterou v Redutě zazpíval, nebyla jeho vlastní tvorba, ale Půl párku Voskovce a Wericha dvojice, na kterou nelze zapomenout. Voskovce a Wericha jsem viděl prvně na jevišti v roce 1948, když hráli Pěst na oko Měl jsem vlastně štěstí, že jsem je viděl ještě pohromadě, poněvadž oni se za chvilinku rozešli. Pak jsem chodil na Divotvorný hrnec, to už Voskovec pouze režíroval. Wericha jsem strašlivě obdivoval a dodnes obdivuji. On byl sice náladový, ale na rozdíl od Voskovce, o kterém je známo, že snesl málokoho, mě bral. Jan Werich ke mně postupně přilnul a já se začínal stávat i jakýmsi jeho důvěrníkem. Na naše přátelství vzpomínám velmi rád. Voskovec tak vstřícný nebyl, ale nedávno jsem se od jednoho jeho přítele, který bydlí v Americe a nyní byl na návštěvě tady v Praze dozvěděl, že mě přece jen nakonec vzal na milost. Prej mu Voskovec jednou tvrdil, že pokud může někdo zpívat naše písničky, Jíøí Šlitr tak jedině ten Suchej, on mi tak říkal. Po legendární dvojici V + W přišla další, neméně slavná dvojice; Suchý Šlitr. Jak vznikla? Padla ta první umělecká jiskra hned na začátku? Se Šlitrem mě seznámil v roce 1956 v Redutě Miroslav Horníček. Dohodli jsme se celkem snadno, já dal hned Šlitrovi nějaké texty, zpočátku se mu nelíbily, tak mi je vrátil. Chvilku jsme ještě balancovali, ale najednou jsme se čapli a už to jelo. Navazuji otázkou, jak dlouho vlastně pan Suchý už texty píše, který byl první. No, moje první texty, to byla vlastně Písnička o sardinkách. Když jsem to psal, tak mně mohlo být tak 17. Ale už předtím jsem něco psal se svým kamarádem Villibaldem Pancířem (panečku, to je zvláštní jméno pozn.). Byli jsme taková dvojice, co vystupuje různě u táboráků, bylo nám asi let. V souvislosti s tvorbou J. Suchého a J. Šlitra narážíme na pojem text-appeal Co to vlastně znamená? To vymyslel Ivan Vskočil podle vzoru sex-appeal. Text-appeal v překladu bychom mohli použít přitažlivé texty, vysvětluje mi pan Suchý s úsměvem. Po rozpadu Akord clubu se Suchý se Šlitrem rozhodli vytvořit vlastní kapelu, ale nebylo to ono, a tak si přizvali hotovou kapelu Ferdinanda Havlíka, který k nim poté přešel. Poslední text-appeal se konal v Redutě 30. června 1958, poněvadž Jiří Suchý se spolu s Ivanem Vyskočilem a Ljubou Hermanovou rozhodli založit vlastní divadlo Divadlo na Zábradlí. Většina by už působením v Redutě usínala na vavřínech, avšak Suchého a jeho přátele to hnalo stále dál a dál. Bylo těžké založit v té době samostatné divadlo? Pan Jiří se rozpovídá: My jsme se vlastně tehdy ocitli v takových příznivých okolnostech. V té době bylo téměř nemyslitelné založit vlastní divadlo. Když jsme přišli na Národní výbor, tak nám řekli: Podívejte se, jsou městská divadla, ochotnická divadla a státní divadla Ochotníci jsme být nechtěli, poněvadž ti to dělali zadarmo a my to chtěli dělat každý den, městským divadlem jsme být nemohli, ta už byla všude a v chodu, no a státní, tak to už vůbec ne. A oni na to. Tak co chcete? No takové nějaké malinké divadélko, špitli jsme. A pak jsme náhodou narazili na dvě fantastické úřednice, které byly nejdříve trochu rozpačité, ale my jsme je pozvali do Reduty, ony tam přišly a byly úplně nadšené. Pak nám opravdu začaly pomáhat a vzniklo něco neskutečného! Nová rubrika pro nový druh divadel tzv. Divadla malých forem. V Divadle na Zábradlí však pan Suchý dlouho nevydržel. Eliminoval jsem se pro svou vlastní neschopnost. Já byl totiž totální antitalent. Když jsem pak odešel z Divadla Na zábradlí, přišel Jiří Šlitr s nápadem založit hudební divad- 14

17 lo. Lidé říkali, no vy jste blázni, jedno divadlo už jste zázrakem založili a zázraky se neopakujou. Ale ta myšlenka nás už nepustila. Vyhlídli jsme si na Praze 2, v ulici Ve Smečkách takové malé divadlo, kde se v podstatě nic nedělo, jen jednou týdně, v neděli odpoledne tam hrávali Kašpárka pro děti. Přišli jsme tam, trvalo to asi 20 min. vyřizování a měli jsme divadlo. Stálo při nás štěstí i náhoda. 30. října 1959 poprvé na prknech divadla Semafor, v ulici Ve Smečkách zaznělo: K smíchu toto představení trochu je a trochu není. K smíchu však určitě nebyla tehdejší doba. Najednou se začala objevovat ideologická kritika, podle níž nejsou Suchého hry vhodné pro pracující lid. Důsledkem toho byla o divadelních prázdninách roku 1961 zahájena rekonstrukce divadla, která se vlastně protáhla na neurčito. Semafor tak přišel o střechu nad hlavou. Bylo to podlé, dodává pan Suchý: Když jsme se tam chtěli po prázdninách vrátit, tak vlastně nebylo kam. Všude byly rozkopané zdi, haldy sutě, díry ve stěnách, no prostě bylo to strašné! Psal se rok 1961 a nám bylo řečeno, že už tam divadlo nebude. Prej máme jít někam na okraj Prahy, to však bylo zcela nemyslitelné. A tak jsme pak hráli ve čtrnácti divadlech, a tak porůznu, kde měli zrovna volno. Bylo to dost náročné. a pak se stal další zázrak! To jsme zrovna hráli v divadle Na Slupi, to bylo takové dřevěné divadlo, dnes už zbourané, tehdy jsme tam hráli hru Jonáš a tingltangl, což byl hit sezony, nedaly se na to ani sehnat lístky a najednou, že si ÚVKSČ objednalo 14 vstupenek. Tak a už je po nás, řekli jsme si. Po představení si nás ty pánové zavolali a stalo se něco, co bylo pro mě nemyslitelné. První otázka, kterou mně položili byla: Prosím Vás, co proti Vám mají? Vždyť je to takové veselé a optimistické..., myslím, že si uvědomili, že si těmi zákazy vlastně ubližují, poněvadž ty naše písničky se zpívaly od Šumavy k Tatrám, divadlo bylo narváno k prasknutí, lidé spali v noci před divadlem, aby sehnali ráno lístky. Zřejmě došli k tomu, že je to blbost, že ten zápas s námi stejně nevyhrajou... A tak že nám seženou nějaké divadlo, jestli o nějakém víme a kde bychom prej chtěli hrát. V tu chvilku mě napadlo, že na Václavském náměstí, v pasáži Alfa (před válkou a nyní název Stýblova pasáž pozn.) je divadlo Loutka, které hraje pouze 2x týdně pro děti. Je to centrum metropole, myslím, že to publikum, jako jsou převážně školní výpravy a různé zájezdy, nemusí složitě jezdit zrovna na Václavák a můžou být i trochu stranou. No a tak tu byl najednou Semafor! Divadlo Semafor kdo neprošel Semaforem, jako by nebyl. (Jelikož se jedná opravdu o velký pojem, vyhradili jsme mu zvlášť rubriku Fenomén na str. 10. pozn. redakce). Divadlo Semafor odstartovalo jedno z nejúspěšnějších období života pana Suchého. Do podvědomí se dostává také díky účinkování ve filmech. (Formanův film Konkurs, zpívá ve filmu Bylo nás deset, roku 1964 se podílí na vzniku úspěšného filmového muzikálu Kdyby tisíc klarinetů, hrál a podílel se také na scénáři k filmu Zločin v šantánu). Mimo to má také bohaté zkušenosti z rozhlasem. Nejznámější tvorbou jsou Gramotingltangly, v nichž Jiří Suchý pouštěl písničky, které má rád a jejichž, poté televizní verze uváděná v roce 1968, se jmenovala Grandsupertingtangl. Od roku 1989 účinkuje Jiří Suchý v mnoha pořadech, z nichž nejznámější je Na shledanou v Semaforu. V současné době se setkává s malířem Jiřím Anderlem v pořadu Dva v Africe, každý měsíc, moderuje na Country rádiu pořad písniček. Kdyby tisíc klarinetù Ale vraťme se ještě zpátky časem. V srpnu 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí, proslýchá se, že uvažoval o emigraci. Ne, to ne, já nejsem typ emigranta, já kdybych tam musel zůstat, tak jsem velice nešťastný. Tehdy v srpnu jsem byl na dovolené v Jugoslávii a poněvadž jsem měl na kontě těch 2000 slov, tak jsem jen měl 15

18 osobnost strach se vrátit, poněvadž jsem nevěděl, co se tady stane. Odjel jsem tedy na pár týdnů do Londýna a když jsem měl jistotu, že se můžu vrátit, tak jsem se vrátil. Já jsem ve své podstatě vlastenec. Vrátil se a krátce na to, v roce 1969, tak mohla vzniknout jedna z jeho nejúspěšnějších a nejznámějších her: Jonáš a doktor Matrace. Pan Jiří Suchý zažil neskutečné množství zážitků a nezapomenutelných setkání. No za třičtvrtě století se toho také nashromáždí, směje se. K těm velkým patří určitě i první setkání s filmovou kamerou. Bylo mu 13 let, když se poprvé objevil ve filmu Sobota, kde hrál vystupujícího z tramvaje. Avšak při této roličce došlo i k jistému vzácnému setkání. To bylo tak, že na Spořilově točili již zmíněný film Sobota a já tam vždy, jako velký milovník filmu, jen tak okouněl. Najednou režisér toho filmu usoudil, že při záběru výstupu z tramvaje na konečné je tam těch cestujících nějak málo, a tak mě jeden asistent nacpal do tramvaje a já poté vystoupil. To byla celá moje role. Ale byl to velký zážitek, poněvadž se mi tam podařilo vidět zblízka Hanu Vítovou a Oldřicha Nového, se kterým jsem měl později co dočinění. Později jsem mu to také vyprávěl. A ještě k panu Novému, já si pamatuji, že když jsem k němu poprvé přišel, tak se mě tím jeho kouzelným hlasem zeptal: Jiří, mohu Vám nalít dubonnet? No kdyby se rovnou zeptal, jestli může vlastně nalít slivovici to ne, to by pak prostě nebyl Oldřich Nový. Vzorem pana Suchého je nejenom Oldřich Nový, či Voskovec s Werichem, ale také: Mým úplně prvním a největším vzorem, který mě poznamenal i pro to, že jsem se rozhodl dělat tuto profesi, byl britský music-hallový komik George Formby, jehož filmy sem přišly těsně po 2. světové válce, prozradí mi pan Suchý a ukáže na plakát za zády, v jeho kanceláři divadla Semafor. Je také milovníkem klasických amerických grotesek (Charlie Chaplin, Buster Keaton, Laurel a Hardy). Jak se dívá na dnešní americkou tvorbu... Abych pravdu řekl, příliš ji nesleduji, je moc komerční. Co mě ale v poslední době zaujalo, je nový film s Rowanem Atkinsonem Mr. Bean na prázdninách. Víte, já mám rád filmy, ve kterých hraje hlavní hrdina s dítětem. To je vynález Ch. Chaplina, ten byl první, kdo dal do filmů a do grotesek takovou tu, až dětskou, melancholii. To si uvědomoval také JanWerich. Jednou jsme u něj se Šlitrem byli a říkali, že píšeme novou hru Taková ztráta krve. Přišla řeč i na Divotvorný hrnec, kde hrála s Werichem taková malá holka, se kterou vedl dialog. A on nám povídá : Zkuste to také, zkuste přitáhnout do hry nějaké dítě. Oni to tak nějak prolidšťují. A tak jsme do hry speciálně napsali a vsunuli písničku, které jsme říkali Sluníčko..., vůbec nic jsme si od toho neslibovali, no a vidíte, dodnes tu písničku lidé znají. Písnička Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko... je moc milá, veselá a optimistická. V samotném životě však sluníčko někdy zajde a objeví se ne mráček, ale velký mrak. Stalo se tak i 26. prosince 1969, kdy zemřel Jiří Šlitr. Okolnosti smrti zde nebudeme rozmazávat, ale krátce na Jiřího Šlitra zavzpomínáme. No zaskočilo mě to velice, vzpomíná pan Suchý: dokonce jsem uvažoval o tom, že už divadlo dělat nebudu, poněvadž jsem si říkal, že těm lidem bude pořád něco scházet. My jsme přece byli pojmem jako dvojice. Zase na druhou stranu, přece těm mocným neudělám radost tím, že skončím, a tak jsem se rozhodl pokračovat. Byl jsem ale zvyklý dělat ve dvou, nikdy jsem si nepřál být sólovým hráčem, a tak jsem hledal náhradu. Jelikož se u nás na jevišti občas vyskytovaly i děti, vybral jsem si z nich tehdy devítiletou Moniku Hálovou. Byla vynikající, ale pořád jsem měl takový pocit, že vedu dialog sám se sebou, začínala mi scházet taková ta improvizace, jako u Šlitra. Po nějaké době se u nás vyskytli dva talentovaní lidé, a sice Josef Dvořák a Jitka Molavcová. Zkusili jsme to tedy ve třech. Já tenkrát nechtěl pouze jednoho partnera, stále by mi to připomínalo Šlitra, potřeboval 16

19 Jiøí Suchý s Jitkou Molavcovou Z pøedstavení v Divadle Semafor jsem něco zcela úplně jiného, odlišného. Proto jsem zvolil i tu malou holku, a poté toto trio. Říkali jsme si Kašpar, Melicharová a Baltazar. Po takových dost složitých peripetiích jsme se nakonec rozpadli a na krku mi zůstala Melicharová. V tu chvilku jsem se rozhodl, že se vrátím k postavě Jonáše. Napsal jsem hru: Jonáš dejme tomu v úterý, kde jsme s Jitkou hráli ponejprv jako Jonáš a Melicharová. No a tak fungujeme dodnes. Jonáše a Melicharovou a spousta dalších báječných účinkujících můžeme dnes vidět v úplně novém divadle Semafor, v Praze v Dejvicích. Po jakých peripetiích má toto divadlo konečně svou vlastní stálou střechu nad hlavou, si můžete opět přečíst v rubrice Fenomén. My se od té pracovní střechy nyní maličko přeneseme pod střechu soukromou. První žena pana Jiřího Suchého zemřela před dvaceti lety. Má s ní jednoho syna (který bydlí o patro níž, dodává pan Suchý) a věnuje se podnikání. Od syna má dva vnuky. Před dvěma lety se pan Jiří Suchý oženil podruhé, za manželku si vzal svou dlouholetou přítelkyni Markétu. Některým lidem i médiím byl trnem v oku jejich značný věkový rozdíl, ale co je komu do toho? Gentlemanským a zdvořilostním chováním, které je dnes u mužů vzácností, dokáže pan Suchý okouzlit, a tak můžeme paní Markétce jen tiše závidět. Pan Jiøí Suchý je skvìlý spoleèník, noblesní pán, profesionální umìlec a výrazná osobnost. A já po našem setkání: Dennì až se zaène stmívat, budu vzpomínat a zpívat... text: Alexandra Stušková, Dis. foto : Tomáš Salaè a archiv divadla Semafor Jiří Suchý je také držitelem mnoha ocenění, např. Medaile Za zásluhy II. stupeň (1995), Cena Thálie Zvláštní cena kolegia (2001), Doctor honoris causa JAMU, Cena Ministerstva kultury (2005), Cena Jaroslava Seiferta (2005). Je také Čestným občanem města Plzně, kde se narodil a Čestným občanem Prahy 6, kde bydlí. V roce 2000 obdržel také cenu SENIOR PRIX. Tuto cenu uděluje NADACE ŽIVOT UMĚLCE jako poděkování za dlouholetou uměleckou činnost. 17

20 co možná nevíte Kavárna Lucerna Každá doba má svůj symbol, každé město svoji historii, každý člověk svůj osud. Symbolem našeho hlavního města je Pražský hrad, historii dokazuje množství různorodých památek a lidské osudy utváří ulice plné lidí. Ti všichni se pohybují nejen v ruchu velkoměsta, ale také za zdmi hluku, v tichosti pasáží, a nebo v útulné náruči dobových kaváren a kavárniček, které město Praha nabízí. Tři zmíněné údaje symbol historii a osud bezesporu prezentuje palác Lucerna, spolu s krásným prostorem kavárny v předsálí kina Lucerna. A abychom vám celou atmosféru tohoto místa ještě podtrhli, tak se právě teď dozvíte, co možná nevíte Kavárna Lucerna je stylovou kavárnou v pravém slova smyslu. Za příjemného doprovodu klavíristy se zde můžete příjemně uvolnit, přenést se do dob dávno minulých, vychutnat si kouzelnou atmosféru prostřednictvím nádherného interiéru, můžete si zde domlouvat malá pracovní setkání či jen tak posedět s přáteli, můžete zde strávit příjemné chvilky před vstupem do biografu i po něm. Kavárna Lucerna se nachází v samotném centru Prahy, v srdci paláce stejnojmenného názvu Lucerna, který je ojedinělým architektonickým skvostem. Kavárna Lucerna která se zaměřila na stavbu a prodej činžovních domů. Projekty vytvářel většinou sám, avšak vzhledem k tomu, že kvůli hmotným poměrům nemohl dostudovat (titul Ing. mu byl přiznán až roku 1917), musel mít za partnera zkušeného inženýra. Tím byl dlouhá léta stavitel Josef Čamský, který se podílel na projektování první etapy výstavby Lucerny. Vácslav havel Záměr vybudovat v centru Prahy moderní víceúčelové centrum se začal rodit v roce 1905, a proto Vácslav Havel hledal vhodné stavební parcely. Podařilo se mu zakoupit starý Bělského palác ve Vodičkově ulici i s přilehlým domem. V roce 1906 bylo započato s přípravnými pracemi a 16. září 1907 bylo magistrátem královského hlavního města Prahy vydáno stavební povolení. Stavba probíhala v letech , přičemž již v roce 1909 bylo povoleno užívat části budovy. Vznikl tak sedmipodlažní třítraktový dům, který byl propojen schodišťovým krčkem s příčnou dvoutraktovou dvorní budovou se sálem ve druhém a třetím podlaží. Hlavní průčelí do Vodičkovy ulice bylo, s výjimkou parteru, navrženo symetrické, osmiosé, členěné po stranách průběžnými arkýři a balkóny s bohatě dekorovaným zábradlím. Dekorativní sochařskou a štukatérskou Duchovním otcem paláce Lucerna je inženýr, projektant a stavitel Vácslav Havel ( ). Pocházel ze staré pražské rodiny a ač byl původně z poměrně skromných poměrů, podařilo se mu časem zavést stavební firmu, dvorana dvorana 18

Nadaèní listy. Ema Skálová. Krása a temperament... è. 12/kvìten 200909

Nadaèní listy. Ema Skálová. Krása a temperament... è. 12/kvìten 200909 Nadaèní listy Ema Skálová Krása a temperament... è. 12/kvìten 200909 Slovo úvodem Máj lásky èas. A s láskou jsme tentokrát i vzpomínali. Na herce národa, Vladimíra Menšíka v rubrice Vzpomínka i v nadaèním

Více

Nadaèní listy. Jaroslav Suchánek. ctí èeský jazyk

Nadaèní listy. Jaroslav Suchánek. ctí èeský jazyk Nadaèní listy Jaroslav Suchánek ctí èeský jazyk è. 13/èerven 2009 ČESKÁ FILHARMONIE, YAN PASCAL TORTELIER, PAVEL ŠPORCL, PAAVO JÄRVI, JANINE JANSEN, BENNEWITZOVO KVARTETO, VLADIMÍR ASHKENAZY, ANNA VINNITSKAYA,

Více

è. 14/èervenec srpen 2009 Nadaèní listy osobnost Eva Pilarová vzpomínka Waldemar Matuška fenomén Zlatý Slavík

è. 14/èervenec srpen 2009 Nadaèní listy osobnost Eva Pilarová vzpomínka Waldemar Matuška fenomén Zlatý Slavík è. 14/èervenec srpen 2009 Nadaèní listy osobnost Eva Pilarová vzpomínka Waldemar Matuška fenomén Zlatý Slavík 14. 4.- 6. 9. 2009 Město Karlovy Vary partner Karlovarského folklorního festivalu GALAPROGRAM

Více

Nadaèní listy ZITA KABÁTOVÁ. s noblesou ve vínku... 01/08 mìsíèník

Nadaèní listy ZITA KABÁTOVÁ. s noblesou ve vínku... 01/08 mìsíèník Nadaèní listy ZITA KABÁTOVÁ s noblesou ve vínku... 01/08 mìsíèník café Louvre z a l o Ï e n o 1 9 0 2 PraÏany oblíbená kavárna, hosty zde b vali také Franz Kafka, Karel âapek a Albert Einstein KAVÁRNA

Více

Nadační listy. osobnost Václav Hybš. krásy naší země Český Krumlov vzpomínka Ivo Žídek. č. 23/červen 2010

Nadační listy. osobnost Václav Hybš. krásy naší země Český Krumlov vzpomínka Ivo Žídek. č. 23/červen 2010 č. 23/červen 2010 Nadační listy osobnost Václav Hybš krásy naší země Český Krumlov vzpomínka Ivo Žídek Slovo úvodem Téměř každá země má ve svém vlastnictví nějaký klenot, něco, na co je pyšná. A teď nemám

Více

osobnost Miriam Kantorková Talent Gabriela Jiráková Vzpomínka Otomar Krejča

osobnost Miriam Kantorková Talent Gabriela Jiráková Vzpomínka Otomar Krejča osobnost Miriam Kantorková Talent Gabriela Jiráková Vzpomínka Otomar Krejča Nadační listy č. 27/ listopad - prosinec 2010 Slovo úvodem Vážení čtenáři, milí předplatitelé. Jistě už jste zaregistrovali absenci

Více

Nadaèní listy. è. 19/únor 2010. osobnost Jaroslav Tomsa. historie Poèátky kinematografu vzpomínka Míla Myslíková

Nadaèní listy. è. 19/únor 2010. osobnost Jaroslav Tomsa. historie Poèátky kinematografu vzpomínka Míla Myslíková è. 19/únor 2010 Nadaèní listy osobnost Jaroslav Tomsa historie Poèátky kinematografu vzpomínka Míla Myslíková FRANK WILDHORN HUDBA JACK MURPHY TEXTY NORMAN ALLEN LIBRETO PŘÍBĚH ZPRACOVALI EGON KULHÁNEK

Více

Nadační listy. osobnost Richard Novák. č. 26/říjen 2010. Talent Igor Orozovič Krásy naší země Poděbrady Vzpomínka Ludmila Píchová

Nadační listy. osobnost Richard Novák. č. 26/říjen 2010. Talent Igor Orozovič Krásy naší země Poděbrady Vzpomínka Ludmila Píchová č. 26/říjen 2010 Nadační listy osobnost Richard Novák Talent Igor Orozovič Krásy naší země Poděbrady Vzpomínka Ludmila Píchová Slovo úvodem Tak copak nám přinesl měsíc říjen? Spousta nezapomenutelných

Více

Nadační listy. osobnost Květa Fialová Vzpomínka Jiří Sovák. č. 28 / leden 2011 NADACE ŽIVOT UMĚLCE SENIOR PRIX 2010

Nadační listy. osobnost Květa Fialová Vzpomínka Jiří Sovák. č. 28 / leden 2011 NADACE ŽIVOT UMĚLCE SENIOR PRIX 2010 č. 28 / leden 2011 Nadační listy NADACE ŽIVOT UMĚLCE SENIOR PRIX 2010 osobnost Květa Fialová Vzpomínka Jiří Sovák Slovo úvodem I přesto, že je konec měsíce ledna, stále se vlastně ještě nacházíme na začátku

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY POETIKA DIVADEL MALÝCH FOREM

Více

Přehled zpráv 13.2.2004-19.2.2004

Přehled zpráv 13.2.2004-19.2.2004 Přehled zpráv 13.2.2004-19.2.2004 Divadelní ústav Jiří Suchý chystá premiéru: Zazní neznámé Šlitrovy písně...4 13.2.2004 novinky.cz str. 0 Kultura Divadelní ústav Vladimír Říha, Právo Ministr Pavel Dostál

Více

revue5o plus plus VĚRA JOUROVÁ Nová žena v politice Daniel Strož ,,Firma nanečisto David Prachař Karlovarsko Básník, kritik i politik

revue5o plus plus VĚRA JOUROVÁ Nová žena v politice Daniel Strož ,,Firma nanečisto David Prachař Karlovarsko Básník, kritik i politik revue5o plus 50+ 50+ 7-8/2013 ročník IX. 39 Kč, předplatné 35 Kč MAGAZÍN PRO AKTIVNÍ SENIORY Daniel Strož Básník, kritik i politik,,firma nanečisto Nový typ vzdělávání 50+ David Prachař Dědictví umění

Více

SteinmaSslová. Sedm let smůly je pryč. podzimní. Milena. Grand. Tony Bennett Konečně opět v Praze. Cestovatel Miroslav Zikmund. tatry.

SteinmaSslová. Sedm let smůly je pryč. podzimní. Milena. Grand. Tony Bennett Konečně opět v Praze. Cestovatel Miroslav Zikmund. tatry. Časopis nejen pro ty, kteří překročili padesátku Grand Vysoké tatry Deset let od katastrofy Tony Bennett Konečně opět v Praze Cestovatel Miroslav Zikmund V 95 letech stále tak trochu klukem 6x podzimní

Více

DRAMATURGICKÝ PLÁN NAD CHÁZEJÍCÍ SEZÓNY

DRAMATURGICKÝ PLÁN NAD CHÁZEJÍCÍ SEZÓNY 5 20 12 DIVADELNÍ ZPRAVODAJ >>> KVĚTEN >>> 102. sezóna 2011/12 JAN MUSIL NA JEVIŠTI I ZA KAMEROU DRAMATURGICKÝ PLÁN NAD CHÁZEJÍCÍ SEZÓNY S ALEXANDREM POSTLEREM NEJEN O PRÁCI POZOR!!! PŘEDSTAVENÍ OZNAČENÁ

Více

S Kateřinou Duškovou mezi nebem a zemí

S Kateřinou Duškovou mezi nebem a zemí 12 20 14 DIVADELNÍ ZPRAVODAJ >>> prosinec >>> 105. sezóna 2014/15 Smích i pláč Petry Janečkové Program GRAND Festivalu smíchu S Kateřinou Duškovou mezi nebem a zemí Na představení označená abonentní skupinou

Více

autor in magazín OSA nejen pro autory

autor in magazín OSA nejen pro autory autor in magazín OSA nejen pro autory 2015 1 Aneta Langerová Lena Yellow V + W 110 let Partnerství OSA 2014 Zrušení daně Kolik stojí hudba? Vzpomínka na Petra Hapku Klavír Daniel Wiesner, Karel Růžička,

Více

Byl jsem vychován k rodinné souhře. Štefan Margita: Život je nádherný v každém věku 1 / 2014. Škola hrou s Optysem

Byl jsem vychován k rodinné souhře. Štefan Margita: Život je nádherný v každém věku 1 / 2014. Škola hrou s Optysem Život je nádherný v každém věku Štefan Margita: Byl jsem vychován k rodinné souhře 8 Jak vzdělávat a vychovávat pro proměnlivé století? 18 Škola hrou s Optysem 24 Zdravá společnost vytváří týmy napříč

Více

Trilobiti se vydařili Ze života a činnosti FITESu Loučení s Václavem Havlem a Josefem Škvoreckým Finále Plzeň slaví pětadvacítku Krtek a Hollywood O

Trilobiti se vydařili Ze života a činnosti FITESu Loučení s Václavem Havlem a Josefem Škvoreckým Finále Plzeň slaví pětadvacítku Krtek a Hollywood O SY 1-2012 obalka.qxd:sy obalka 2-07 ROČNÍK 11 22.2.2012 17:27 Stránka 1 ČÍSLO 1/2012 Trilobiti se vydařili Ze života a činnosti FITESu Loučení s Václavem Havlem a Josefem Škvoreckým Finále Plzeň slaví

Více

Přehled zpráv 5.3.2004-11.3.2004

Přehled zpráv 5.3.2004-11.3.2004 Přehled zpráv 5.3.2004-11.3.2004 Divadelní ústav Financování českých divadel...3 5.3.2004 BBC - česká redakce str. 16 06:00 Dobré ráno s BBC Divadelní ústav Vzpomínka na Karla Kryla...5 7.3.2004 ČT 1 str.

Více

DIVADELNÍ ZPRAVODAJ >>> ZÁŘÍ >>> 103. sezóna 2012/13 POMOZTE SVÉMU DIVADLU HERECKOU DÍLNU ZAHÁJÍ LADISLAV ŠPINER Z NETHOVORU S PETROU TENOROVOU

DIVADELNÍ ZPRAVODAJ >>> ZÁŘÍ >>> 103. sezóna 2012/13 POMOZTE SVÉMU DIVADLU HERECKOU DÍLNU ZAHÁJÍ LADISLAV ŠPINER Z NETHOVORU S PETROU TENOROVOU 9 20 12 DIVADELNÍ ZPRAVODAJ >>> ZÁŘÍ >>> 103. sezóna 2012/13 POMOZTE SVÉMU DIVADLU HERECKOU DÍLNU ZAHÁJÍ LADISLAV ŠPINER Z NETHOVORU S PETROU TENOROVOU Z. BITTLOVÁ A CHÓR, TRÓJANKY, FOTO M. KLÍMA NA PŘEDSTAVENÍ

Více

DIVADLO J. K. TYLA 11. ROČNÍK 4/2013 WWW.DJKT PLZEN.CZ

DIVADLO J. K. TYLA 11. ROČNÍK 4/2013 WWW.DJKT PLZEN.CZ DIVADLO J. K. TYLA 11. ROČNÍK 4/2013 WWW.DJKT PLZEN.CZ NOVĚ NA REPERTOÁRU DIVOTVORNÝ HRNEC, LA TRAVIATA, LHÁŘI, POPELKA PREMIÉRY SRPEN V ZEMI INDIÁNŮ, VOJÁK A TANEČNICE, POLIBEK PAVOUČÍ ŽENY PŘEDSTAVUJEME

Více

PŘÍLIŠ HORKÝ SRPEN 1968

PŘÍLIŠ HORKÝ SRPEN 1968 Nový český film PŘÍLIŠ HORKÝ SRPEN 1968 Režie: Vladimír Drha Premiéra: 13.11. 2008 Producenti: First Film (Pavel Melounek, David Prudký), Česká televize (Ivan Hubač, Jaroslav Kučera), MMG Koproducenti:

Více

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ květen 2015. Foto: Viktorie Kučerová. Na pražském náměstí Míru proběhla 16. dubna tradiční pietní akce Jom ha-šoa

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ květen 2015. Foto: Viktorie Kučerová. Na pražském náměstí Míru proběhla 16. dubna tradiční pietní akce Jom ha-šoa ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ květen 2015 Foto: Viktorie Kučerová Na pražském náměstí Míru proběhla 16. dubna tradiční pietní akce Jom ha-šoa strana 2 květen 2015 Sněm Terezínské iniciativy 2015 Zapsaly

Více

Martin Mejzlík v roli krále Jiřího VI. Dramaturgický plán nadcházející sezóny. zdeněk rumpík a 47 členů mladého studia laik

Martin Mejzlík v roli krále Jiřího VI. Dramaturgický plán nadcházející sezóny. zdeněk rumpík a 47 členů mladého studia laik 5 20 14 DIVADELNÍ ZPRAVODAJ >>> květen >>> 104. sezóna 2013/14 Martin Mejzlík v roli krále Jiřího VI. Dramaturgický plán nadcházející sezóny zdeněk rumpík a 47 členů mladého studia laik Na představení

Více

Noc divadel poprvé v Pardubicích. O životě a divadle s Václavem Duškem. dojmy milana uhdeho po premiéře balady

Noc divadel poprvé v Pardubicích. O životě a divadle s Václavem Duškem. dojmy milana uhdeho po premiéře balady 11 20 13 DIVADELNÍ ZPRAVODAJ >>> listopad >>> 104. sezóna 2013/14 Noc divadel poprvé v Pardubicích O životě a divadle s Václavem Duškem dojmy milana uhdeho po premiéře balady Na představení označená abonentní

Více

V ČELE PLZEŇSKÉ OPERY FESTIVAL DIVADLO 2012 jubilea MOZAIKA 110 LET VELKÉHO DIVADLA

V ČELE PLZEŇSKÉ OPERY FESTIVAL DIVADLO 2012 jubilea MOZAIKA 110 LET VELKÉHO DIVADLA Divadlo J. K. Tyla 10. ročník 4/2012 www.djkt plzen.cz NOVĚ NA REPERTOÁRU RŮŽE Z ARGENTINY, TAKOVÁ ŽENSKÁ NA KRKU, TAJEMSTVÍ, ANNA KARENINA PREMIÉRY NINE, OŠK- LIVEC, SESTUP ORFEŮV, FAUST A MARKÉTKA KONCERTY

Více

SOUTĚŽNÍ KOMEDIE GRAND FESTIVALU SMÍCHU

SOUTĚŽNÍ KOMEDIE GRAND FESTIVALU SMÍCHU 1 20 12 DIVADELNÍ ZPRAVODAJ >>> LEDEN >>> 102. sezóna 2011/12 LASKAVÝ, ALE I ROZHNĚVANÝ PETR KOSTKA VEČER SOUČASNÉ RUMUNSKÉ DRAMATIKY SOUTĚŽNÍ KOMEDIE GRAND FESTIVALU SMÍCHU POZOR!!! PŘEDSTAVENÍ OZNAČENÁ

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Přerovští gymnazisté ve Španělsku Ve dnech 14. až 18. května se žáci GJB a SPgŠ Přerov zúčastnili mezinárodního setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius. Ve španělském Cádizu se

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu HUDEBNÍ ROZHLEDY 09 2006 ročník 59 cena 40 Kč vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu Sobota 16. září 2006 15.00 Prof. Dr. Peter-Horst Neumann: Rückert a Mahler odpoledne

Více

S MICHALEM DAVIDEM VYRÁŽÍME NA TURNÉ. busline dětem Přivezeme dětem divadlo!

S MICHALEM DAVIDEM VYRÁŽÍME NA TURNÉ. busline dětem Přivezeme dětem divadlo! Číslo 4 květen 2013 ročník 3 interní noviny firmy busline Str. 5 busline dětem Přivezeme dětem divadlo! Rozhovor s Ivanem Vyskočilem VYRÁŽÍME NA TURNÉ S MICHALEM DAVIDEM Michal David si vybral BusLine

Více