Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 SERVIS Obrábìcí technika Pomùžeme! Máte nìjaký dotaz ohlednì našich výrobkù? Chtìli byste si objednat náhradní díly? Váš výrobek nefunguje tak jako první den? Napište nám! Fax: Poštovní adresa: Unicore náøadí s.r.o., Holeèkova 4, Karlovy Vary Èeská republika Neustále dostupní! Navštivte náš on-line obchod Je to zaruèenì nejrychlejší zpùsob, jak získat co nejvíce informací o výrobcích, akcích apod. Spokojenost zákazníkù je pro nás na prvním místì! Na všechny výrobky firmy Einhell poskytujeme servis. Všichni pracovníci pøispívají k tomu, abychom svým zákazníkùm nabídli øešení rychle a bez byrokracie. Jsme úspìšní, protože ovládáme svou práci a také známe a chápeme požadavky a cíle svých zákazníkù. Unicore náøadí s.r.o. Holeèkova 4 Karlovy Vary Èeská republika Unicore náøadí s.r.o. Technické zmìny a omyly vyhrazeny. Objednací èíslo: Stav:

2 Obsah KAPOVACÍ PILY Naše filozofie: Znaèková kvalita pro zákazníky nakupující s rozmyslem S touto zásadou vyvíjí a prodává firma Einhell výrobky pro domov, zahradu a volný èas, vhodné pro domácí kutily i øemeslníky. Podstatnými faktory úspìchu po celou dobu existence firmy jsou trvale vysoká jakost výrobkù doprovázená vstøícnou cenovou politikou zamìøenou na stabilitu. Zásadou naší výrobkové politiky je více inovovat a reagovat rychleji a pružnìji než ostatní. Pokraèovat tehdy, když ostatní teprve pøicházejí, to je naše heslo. Vysokým stupnìm internacionalizace vychází Einhell vstøíc globálnímu zamìøení svých zákazníkù, kterými jsou øetìzce obchodù pro kutily a øemeslníky, zásilkové firmy, prodejny zahrádkáøských potøeb a diskontní prodejny. Dceøinné a partnerské podniky po celém svìtì umožòují firmì Einhell, aby poskytovala jedineènì rozsáhlý a globální servis. Dceøinné podniky zajiš ují firmì Hans Einhell AG blízkost k zákazníkùm s mezinárodními aktivitami. Nezamìnitelnost výrobku je vedle jeho kvality dána designem. Všechny výrobky budoucnosti vyvinuté firmou Einhell budou mít nezamìnitelný tvar a øešení. OKRUŽNÍ PILY VYØEZÁVACÍ PILA PÁSOVÁ PILA KOLÉBKOVÉ PILY NA PALIV. DØEVO, ŠTÍPAÈKY SOUSTRUH NA DØEVO, HOBLOVKA BRUSKY PILY NA KOV FRÉZKA A SOUSTRUH NA KOV ØEZAÈKY DLAŽDIC ZVEDACÍ ZAØÍZENÍ PØEHLED SORTIMENTU 34 Josef Thannhuber Zakladatel firmy Andreas Kroiss Pøedseda pøedstavenstva Einhell AG SERVIS ing. Petr Haak Jednatel firmy Unicore náøadí s.r.o. 2

3 KAPOVACÍ A POKOSOVÉ PILY KAPOVACÍ A POKOSOVÁ PILA S HORNÍM STOLEM Stùl pily s možností plynulého nastavení Otoèný stùl s pøesným nast. úhlu v rozmezí -45 až +45 Zarážky v polohách 0 ; 15 ; 22,5 ; 30 ; 45 Hlava pily s plynulým nastavením náklonu vlevo 0 až +45 Zarážky každých 5 v rozsahu 0-45 Sáèek na piliny Opìry øezaného materiálu Upínací zaøízení pro bezpeènou fixaci øezaného materiálu Vèetnì laseru Jako stolová okružní pila: stùl pily: 360 x 250 mm výška øezu: max. 33 mm Pilové kotouèe Volnobìžné otáèky n0 (min-1) (Z = poèet zubù) Øezná šíøka (mm) Desky max. do (mm) Prùmìr pilového kotouèe Desky Kapovací pily Eihnell jsou vesmìs vybaveny výkonnými motory, které jim v závislosti na modelu a oblasti použití umožòují vyvinout dostateènou sílu pøi øezání. Tak zvládnete snadno všechny práce. Také u praktických a kompaktních pøístrojù je velký pilový kotouè výhodou. Pilové kotouèe kapovacích pil mají prùmìr 210 nebo 250 a 24 až 72 zubù, a docílíte s nimi zvláš jemné øezy. Kapovací a pokosové pily Einhell umožòují bezproblémové, rychlé, èisté a pøesné zkracování døeva. Jednotlivé modely mají øeznou šíøku až 120 milimetrù a hodí se tedy pro rùzné úèely použití.

4 POTAHOVÉ, KAPOVACÍ A POKOSOVÉ PILY Funkce potahu Otoèný stùl s pøesným nastavením úhlu v rozsahu -45 až +45 Zarážky na polohách 0 ; 15 ; 22,5 ; 30 ; 45 Hlavu pily lze plynule naklápìt vlevo v rozmezí 0 až +45 Sáèek na piliny Opìry øezaného materiálu Upínací zaøízení pro bezpeènou fixaci øezaného materiálu Podstavec Pilové kotouèe viz. strana 5 Univerzální podstavec UUG 190 Volnobìžné otáèky n0 (min-1) (Z = poèet zubù) Øezná šíøka (mm) Desky max. do (mm) lze použít pro kapovací pily Rozsah upnutí: Výš. opìr. váleèkù: Prùmìr pilového kotouèe Desky Potahové, kapovací a pokosové pily Eihnell jsou vesmìs vybaveny výkonnými motory, které jim v závislosti na modelu a oblasti použití umožòují vyvinout dostateènou sílu pøi øezání. Tak zvládnete snadno všechny práce. Také u potahových, kapovacích a pokosových pil je velký pilový kotouè výhodou. Pilové kotouèe kapovacích pil mají prùmìr 210 nebo 250 a 24 až 72 zubù a docílíte s nim zvláš jemné øezy. Potahové, kapovací a pokosové pily Einhell umožòují bez problému rychlé, èisté a pøesné zkracování døevìných dílù. Špièkový model, pila KGSZ 300/1 boduje svou enormní øeznou šíøkou 305 mm, a je tedy velmi vhodná pro øezání širokých desek.

5 OKRUŽNÍ PILY VYØEZÁVACÍ PILA Práškovì lakované kovové tìleso pily Pøítlaèná tyè Lupa k èíselné stupnici Výškové nastavení pilového kotouèe Úhlové nastavení pilového kotouèe Zaøízení pro ofukování pilin Elektronika pro regulaci poètu zdvihù Spínaè nulové ochrany Zaøízení na odsávání prachu Adaptér pro listy lupénkové pily Prùchodná výška: 50 mm / 90 pøi max. vyložení 10 mm / 45 pøi max. vyložení Sada náhrad. pil. kotouèù, 5dílù až slinutý karbid až slinutý karbid až délka Otáèky n0 (min-1) Pilový kotouè Max. øezná šíøka (mm) Rozsah náklonu Pøípojka pro odsávání prachu Zdvih Vyložení Velikost stolu Výška s podstavcem / bez nìho Pilové kotouèe ze slinutého karbidu Pilový kotouè CV Pilové kotouèe ze slinutého karbidu Prùmìr pilového kotouèe Øezná výška / výška zdvihu Pily Eihnell jsou vesmìs vybaveny výkonnými motory, které jim v závislosti na modelu a oblasti použití umožòují vyvinout dostateènou sílu pøi øezání. Tak zvládnete snadno všechny práce. Sortiment døevoobrábìcích strojù firmy Einhell nabízí pro každé použití optimální pøístroj samozøejmì v kombinaci s perfektním pilovým kotouèem. Pilové kotouèe o prùmìru až 250 milimetrù proøíznou i nesilnìjší prkna. Stolové okružní pily Einhell jsou vybaveny možností nastavení výšky. Tím je zajištìno snadné a pøesné nastavení pilového kotouèe a optimální výsledek øezání.

6 PÁSOVÁ PILA KOLÉBKOVÁ PILA NA PALIVOVÉ DØEVO Stùl pily s možností plynulého nastavení v rozsahu 0-45 Pøítlaèná tyè Prodloužení kolébky smontováno Kolébka s protihrotem Zaøízení pro pøipojení odsávacího zaøízení: O 36 mm Délkový doraz Vedení pilového pásu s možností plynulého nastavení výšky Nastavitelný paralelní doraz s excentrickým upnutím pro pøesné øezy Øezná výška pøi 90 Pilový pás zubù Pilový kotouè ze slinutého karbidu Výška øezu pøi 90 udává, jaké max. výšky øezu lze dosáhnout pøi nejvyšším svislém nastavení. Pøístroje Einhell dosahují výšky øezu až 85 mm a jsou proto schopny øezat i silnìjší kusy. Vyložení Pásové pily Einhell mají velkorysé vyložení a poskytují dostateènou volnost pohybu. Øezání je díky tomu pohodlné a pøesné. Pily Eihnell jsou vesmìs vybaveny výkonnými motory, které jim v závislosti na modelu a oblasti použití umožòují vyvinout dostateènou sílu pøi øezání. Tak zvládnete snadno všechny práce. Prùmìr pilového kotouèe zubù Otáèky n0 (min-1) Pilový kotouè Max. výška øezu / øezný výkon Délka pilového pásu Rychlost pilového pásu Vyložení Velikost stolu Sortiment døevoobrábìcích strojù firmy Einhell nabízí pro každé použití optimální pøístroj samozøejmì v kombinaci s perfektním pilovým kotouèem. Pilové kotouèe o prùmìru až 400 milimetrù proøíznou i nesilnìjší prkna.

7 KOLÉBKOVÉ PILY NA PALIVOVÉ DØEVO Podvozek pro snadnou pøepravu Ergonomická kolébka s protihrotem Pružin. nast. kolébky do pùv. polohy Elektromagnetický brzdový spínaè smontováno smontováno Pilové kotouèe zubù zubù Pily Eihnell jsou vesmìs vybaveny výkonnými motory, které jim v závislosti na modelu a oblasti použití umožòují vyvinout dostateènou sílu pøi øezání. Tak zvládnete snadno všechny práce. Pilový kotouè CV Max. øezný výkon (oboustranný øez) Øezná délka Otáèky n0 (min-1) Prùmìr pilového kotouèe Sortiment døevoobrábìcích strojù firmy Einhell nabízí pro každé použití optimální pøístroj samozøejmì v kombinaci s perfektním pilovým kotouèem. Pilové kotouèe o prùmìru až 700 milimetrù proøíznou i silné kmeny.

8 ŠTÍPAÈKA DØEVA Dvouruèní bezpeènostní spínání Pøepravní rukojeti a kola Pojistka proti pøetížení litrù litrù (W) Štípací síla (t) Výška zdvihu (mm) Délka polena (mm) Prùmìr polena (mm) Obsah olejové nádrže (litry) Obal. jednotka (kusy) Štípací síla Štípaèky døeva øady Einhell Vás osloví svou silou. Dodávané pøístroje mají štípací sílu až 5 tun a lze je tedy použít i v zemìdìlství a lesnictví. Výška zdvihu Výškou zdvihu se popisuje dráha štípacího klínu. Nìkteré štípaèky mají plynule nastavitelnou výšku zdvihu a mohou tedy zpracovávat polena rùzných velikostí. Max. délka polena Délka polena udává, jaké maximální délky polen lze štípat. Štípaèka Einhell HSP 102 Profi dokáže zpracovat polena o délce až 114 cm.

9 ŠTÍPAÈKY DØEVA Nastavení výšky návratu Èepel nože ze slinutého karbidu navaøená na teleskopický sloup Pracovní stùl z plechu z diamantové oceli Nastavitelná výška pracovního stolu Dvouruèní bezpeènostní spínání Spínaè nulové ochrany Dvojité upnutí štípaného materiálu Opìrná noha s integrovanou olejovou nádrží Plastové kluzné vedení mezi štípacím sloupem a vodicí trubkou Pøenosná Zkoušeno DPLF-GS Schváleno pro lesnické provozy cca. cca. Motor (W) Štípací síla (t) Výška zdvihu (mm) Délka polena (mm) Prùmìr polena (mm) Obsah olejové nádrže (litry) Rozmìry pøístroje (mm) 1 kus 1 kus 1 kus Obal. jednotka (kusy) Štípací síla Výška zdvihu Max. délka polena Štípaèky døeva øady Einhell Vás osloví svou silou. Dodávané pøístroje mají štípací sílu až 10 tun a lze je tedy použít i v zemìdìlství a lesnictví. Výškou zdvihu se popisuje dráha štípacího klínu. Nìkteré štípaèky mají plynule nastavitelnou výšku zdvihu a mohou tedy zpracovávat polena rùzných velikostí. Délka polena udává, jaké maximální délky polen lze štípat. Štípaèka Einhell HSP 102 Profi dokáže zpracovat polena o délce až 114 cm.

10 SOUSTRUH DØEVA HOBLOVKA Stabilní vodicí rám Èelní unašeè Lícní deska o prùmìru 143 mm Koník se samostøedicím unášeným hrotem vøetena Pohon klínovým øemenem s možností 4 stupòù nastavení a dlouhou životností Hliníkový touš kovací stùl Paralel. doraz s možn. náklonu až 45 Spínaè nulové ochrany Zaøízení pro odsávání prachu Výsuvná opìra hoblovaného materiálu Pìtidílná soustružnická sada profi (otáèky vøetena) (hoblovací nùž) Otáèky n0 (min-1) Náhradní hobl. nože pro EHM 1300 Šíøka hoblovaného kusu (mm) Prùchodná výška (mm) Hloubka tøísky (mm) Úbìr tøísky pøi tlouš kování (mm) Náklon paralelního dorazu (mm) Prùmìr soustružení (mm) Vzdálenost hrotù soustruhu (mm) Obrábìcí stroje Einhell jsou vesmìs vybaveny výkonnými motory, které jim v závislosti na modelu a oblasti použití umožòují vyvinout dostateènou sílu pøi obrábìní. Zvládnete s nimi snadno všechny práce.

11 BRUSKA PRO SUCHÉ I MOKRÉ BROUŠENÍ DVOUKOTOUÈOVÁ BRUSKA KOMBINOVANÁ PÁSOVÁ A KOTOUÈOVÁ BRUSKA Jemnozrnný brousek s vodním chlazením 4 gumové nohy pro dobrou stabilitu Nastavitelný kryt proti jiskrám s velkým ochranným sklem Pracovní opìry s možností nastavení Ochranné kryty uzavøené po stranách Robustní šnekový pøevod Nekorodující nádrž na vodu Opìrný stùl s možností náklonu do 45 Pøíè. zarážka s možn. náklonu -60 až+60 Brusný kotouè s upev. na suchý zip Brusný kotouè jemný Brusný kotouè hrubý Otáèky motoru n0 (min-1) Kot. pro boušení na sucho (mm) Kot. pro broušení na mokro (mm) Brusný kotouè jemný Brusný pás (mm) Brusný kotouè (mm) Sada rùzných brusných pásù, 10 dílù Kotouè pro mokré broušení jemný Sada brusných pásù, 3 díly Brusky Einhell pro broušení obrobkù nebo povrchù jsou vesmìs vybaveny výkonnými motory, které jim v závislosti na modelu a oblasti použití umožòují vyvinout dostateènou sílu pøi øezání. Tak zvládnete snadno všechny práce. Prùmìr brusných kotouèù Prùmìr brusných kotouèù je indikátorem brousicího výkonu brusky. Potenciální výkonnost roste s velikostí brusného kotouèe. Otáèky a výkon pùsobí na celkový výkon pøístroje. Volnobìžné otáèky Úhlové brusky Einhell mají pøi stejných otáèkách ve srovnání s jinými znaèkami klidný chod s minimálními vibracemi. Broušení je pøesnìjší a pohodlnìjší, protože i hluènost zùstává relativnì nízká. Sada brus. kot. se such. zipem,3 díly Kotouè pro mokré broušení jemný

12 DVOUKOTOUÈOVÁ BRUSKA BRUSKA PRO SUCHÉ I MOKRÉ BROUŠENÍ Nastavitelný kryt proti jiskrám s velkým ochranným sklem Pracovní opìry s možností nastavení Ochranné kryty uzavøené po stranách Robustní šnekový pøevod Nekorodující nádrž na vodu Robust. kovová kompakt. konstrukce Vèetnì 1 jem. a 1 hrub. brusného kot. Pomalobìžný, jemnozrnný kotouè pro mokré broušení O 200 x 40 mm Rychlobìžný kotouè pro suché broušení O 150 x 20 mm Brusný kotouè jemný Ot. kot. pro suché broušení(min-1) Ot. kot. pro mokré broušení(min-1) Kot. pro boušení na sucho (mm) Kot. pro broušení na mokro (mm) Brusný kotouè hrubý Kotouè pro mokré broušení Prùmìr brusných kotouèù Volnobìžné otáèky Brusky Einhell pro broušení obrobkù nebo povrchù jsou vesmìs vybaveny výkonnými motory, které jim v závislosti na modelu a oblasti použití umožòují vyvinout dostateènou sílu pøi øezání. Tak zvládnete snadno všechny práce. Prùmìr brusných kotouèù je indikátorem brousicího výkonu brusky. Potenciální výkonnost roste s velikostí brusného kotouèe. Otáèky a výkon pùsobí na celkový výkon pøístroje. Úhlové brusky Einhell mají pøi stejných otáèkách ve srovnání s jinými znaèkami klidný chod s minimálními vibracemi. Broušení je pøesnìjší a pohodlnìjší, protože i hluènost zùstává relativnì nízká.

13 UNIVERZÁLNÍ KAPOVACÍ PILA ØEZAÈKA NA KOV PÁSOVÁ PILA NA KOV Zaøízení pro upnutí øezaného materiálu Automatické vypnutí na konci Spínaè nulové ochrany Podélný doraz Nastavitelná vodítka pilového pásu Øezání na sucho je vhodné Øezací kotouè Svìrák s možností náklonu na 45 (øezy na pokos) Hlava stroje s možností náklonu 0-45 (øezy na pokos) Podstavec se dvìma koly a rukojetí pro pøepravu Aretace vøetena Prùhledný kryt na ochranu zraku Otáèky no (min-1) Max. rozmìry øezaného materiálu (mm) Délka pilového pásu (mm) Pilový kotouè ze slinut. karbidu (Z = poèet zubù) Øezací kotouè (mm) Rychlost pilového listu Obal. jednotka (kusy) Pilový kotouè Øezací kotouè Pilový pás Pilový kotouè Otáèky Pily Einhell jsou vesmìs vybaveny výkonnými motory, které jim v závislosti na modelu a oblasti použití umožòují vyvinout dostateènou sílu pøi øezání. Tak zvládnete snadno všechny práce. Kovoobrábìcí stroje Einhell nabízejí optimální pøístroj pro každé použití samozøejmì v kombinaci s perfektním pilovým kotouèem. Pilové kotouèe o prùmìru až 355 milimetrù zvládnou i øezání silných kusù. Stroje Einhell mají vysoké otáèky a pøesto je jejich chod klidný. V porovnání s jinými znaèkami jsou tišší a zaruèují tak optimální výsledky Vaší práce.

14 Stavìcí kolo pro jemný posuv Køížový stùl s pøíènými a podélnými sanìmi VRTAÈKA A FRÉZKA NA KOV SOUSTRUH NA KOV Plynulá regulace otáèek Ozubená kola pro rùzné rychlosti posuvu Výklopný kryt proti tøískám Spínaè nulové ochrany Hloubková zarážka Tøíèelis ové sklíèidlo Elektronická regulace otáèek Reverzní èelisti Støedicí hrot Sériové pøíslušenství Kuføík s pøíslušenstvím Pøepínaè chodu vlevo a vpravo Pøesnost vystøedìn. chodu vøetena: 0,014 - vrtaèkové sklíèidlo s ozubeným vìncem 3 16 mm vèetnì klíèe na utahování - 3 x klíè s èepy - hákový klíè - plastová olejová nádrž - táhlo - fixaèní kolík pro aretaci vøetena - 4 vodicí vložky M8-4 závitové tyèe 45 mm; M8-4 matice - 4 imbusové klíèe 3/4/5/6 mm Pøesnost vystøedìného chodu s èelis ovým sklíèidlem: 0,03 mm Automatický posuv Lícní deska Ètyøèelis ové sklíèidlo Svìrák Sada soustružnických dlát (11 dílù) Sada upínacích kleští (9 dílù) Max. výkon (W) Otáèky no (min-1) Vøeteno Úhel natoèení vøetena Stupeò1 Stupeò 2 (Morseùv kužel ve vøeteni) až Stupeò1 Stupeò 2 Max. výkon (W) Otáèky no (min-1) Vøeteno Pinola koníku Otáèivý hrot MK 2 Fréza s vymìn. bøit. destièkami 30 mm Bøit. destièky ze slin. karbidu Prùmìr èelní frézy Prùmìr èelní stopkové frézy Prùmìr vrtání Pøíèná osa (y) Podélná osa (x) Svislá osa (z) Velikost stolu (mm) (nad ložem) Otvor ve vøetenu (mm) Max. vnìjší prùmìr pro obrábìní Obìžný prùmìr Délka obrobku Výška hrotù Obal (mm) Luneta Obal (mm) Obal. jednotka (kusy) Sada upínek (58 dílù) Obal. jednotka (kusy)

15 ØEZAÈKY DLAŽDIC ØETÌZOVÝ KLADKOSTROJ LANOVÝ ZVEDÁK Diamantový øezací kotouè Pracovní stùl z ušlechtilé oceli Zástrèka s proudovým chránièem Paralelní doraz Zarážka pro šikmé øezy Nádržka na vodu Pracovní stùl s možností nákl. až 45 Upevnìní pomocí dvou dvojitých spon Obslužný spínaè s nouz. vypínáním Pomoc. kladka s bøemenovým hákem Motor s termospínaèem vèetnì zástrèky s proudovým chránièem (RCD) vèetnì zástrèky s proudovým chránièem (RCD) Automatická brzda zajistí bøemeno v každé poloze. Bøemenový hák s bezpeè. pojistkou Dlouhý obslužný øetìz Nosnost bez p.k. (kg) Nosnost s p.k. (kg) Øezací kotouèe Otáèky no (min-1) Šikmé øezy Výška øezu cca cca cca Zdvih bez p.k. (m) Zdvih s p.k. (m) Sí ové napìtí Délka øezu Velikost stolu Rychlost lana bez p.k. Diamantový kotouè Rychlost lana s p.k. Obal. jednotka (kusy) bez p.k.: bez pomocné kladky s p.k.: s pomocnou kladkou Øezaèky dlaždic Einhell jsou vesmìs vybaveny výkonným motorem, díky nìmuž jsou schopny vyvinout sílu odpovídající modelu a oblasti použití. S jejich pomocí zvládnete všechny výzvy. Výška øezu Díky velkorysé výšce øezu strojù Einhell lze bez problémù øezat kusy do výšky 41 mm. Uložení motoru ve 4 kulièkových ložiskách zaruèuje pøesné øezy. Øezací kotouè Øezaèky obkladù Einhell nabízejí pro každé použití optimální pøístroj samozøejmì v kombinaci s perfektním øezacím kotouèem. Øezací kotouèe o prùmìru 200 milimetrù dokáží øezat i silné kusy.

16 LANOVÉ ZVEDÁKY Upevnìní pomocí dvou dvojit. spon Obslužný spínaè s nouz. vypínáním Pomocná kladka s bøemen. hákem Motor s termospínaèem Automatická brzda zajistí bøemeno v každé poloze. Bøemenový hák s bezpeè. pojistkou Nosnost bez p.k. (kg) Nosnost s p.k. (kg) Zdvih bez p.k. (m) Zdvih s p.k. (m) Sí ové napìtí Rychlost lana bez p.k. Rychlost lana s p.k. bez p.k.: bez pomocné kladky s p.k.: s pomocnou kladkou Výkyvné rameno SA 1200 Teleskopické výkyvné rameno Vyložení Nosnost pøi pøi Obal. jedn. (kusy) Nosnost Zdvih Všechna zvedací zaøízení Einhell se vyznaèují vyspìlou konstrukcí, jsou vyrábìna z kvalitního materiálu a dùkladnì otestována v praxi. Tím garantujeme souèasnì vysokou nosnost a bezpeèné provedení. Maximální zdvih udává, jak vysoko lze bøemena zvedat. Pøi rozumné volbì délky lana je možno dosáhnout s pomocnou kladkou zdvihu 6 metrù a bez pomocné kladky až 12 metrù. Všechny lanové zvedáky Einhell jsou vesmìs vybaveny výkonným motorem, díky nìmuž jsou schopny vyvinout v závislosti na modelu odpovídající sílu pro zvedání bøemen. Tím zvládají bez problémù nejrùznìjší výzvy.

17 KOZLÍK HLINÍKOVÝ RUDLÍK PALETOVÝ VOZÍK Výškovì nastavitelný válec Sklopný Pøepínací páka zvedání neutrál spouštìní Bezpeènostní oj se smyèk. rukojetí Automatický návrat oje Vysunovací rukoje Sklopná podpìra nákladu Nosnost (kg) Min. výška vidlic (mm) Max. výška vidlic (mm) Délka vidlic (mm) Šíøka vidlic (mm) Øídicí kolo / odvalovací váleèky (mm) Rozsah nastavení (mm) Nosnost Možnost nastavení Všechna zvedací zaøízení Einhell se vyznaèují vyspìlou konstrukcí, jsou vyrábìna z kvalitního materiálu a dùkladnì otestována v praxi. Tím garantujeme souèasnì vysokou nosnost a bezpeèné provedení. Možnost nastavení je dùležitým kritériem, nebo umožòuje pøizpùsobit zvedací zaøízení konkrétní situaci. S širokým rozsahem nastavení zvedacích zaøízení Einhell budete optimálnì vybavení pro budoucí zámìry.

18 PØEHLED SORTIMENTU KAPOVACÍ A OKRUŽNÍ PILY Kapovací pokosová pila Kapovací pokosová pila Kapovací pokosová pila s horním stolem Potahová kapovací a pokosová pila Potahová kapovací a pokosová pila Potahová kapovací a pokosová pila Univerzální podstavec Stolová okružní pila Stolová okružní pila Oznaèení Rozmìr (Z=poèet zubù) Obal. j. (kusy) EAN VYØEZÁVACÍ PILA Vyøezávací pila Sada náhrad. pilových listù PÁSOVÁ PILA 5 dílù Pásová pila 200 mm Oznaèení Rozmìr (Z=poèet zubù) Obal. j. (kusy) EAN Pilový pás Pilový kotouè CV KOLÉBKOVÉ PILY NA PALIVOVÉ DØEVO Kolébková pila na palivové døevo Oznaèení Rozmìr (Z=poèet zubù) Obal. j. (kusy) EAN Kolébková pila na palivové døevo Oznaèení Rozmìr (Z=poèet zubù) Obal. j. (kusy) EAN Pilový kotouè CV Kolébková pila na palivové døevo Oznaèení Rozmìr (Z=poèet zubù) Obal. j. (kusy) EAN Pilový kotouè CV

19 PØEHLED SORTIMENTU ŠTÍPAÈKY DØEVA Štípaèka døeva Štípaèka døeva Štípaèka døeva Štípaèka døeva Štípaèka døeva BRUSKY Bruska pro mokré broušení Bruska pro mokré i suché broušení Dvoukotouèová bruska Dvoukotouèová bruska Kombin. pásová a kotouè. bruska SOUSTRUH NA DØEVO Soustruh na døevo Soustružnická souprava Profi 5 dílù Dvoukotouèová bruska Dvoukotouèová bruska Dvoukotouèová bruska Dvoukotouèová bruska Bruska pro mokré i suché broušení Oznaèení Rozmìr Obal. j. (kusy) EAN HOBLOVKA Hoblovka Kotouè pro mokré brouš., jemný Brusný kotouè jemný Brusný kotouè hrubý Oznaèení Obal. j. (kusy) EAN Sada náhradních hobl. nožù Brusný kotouè jemný Brusný kotouè hrubý Brusný kotouè jemný Brusný kotouè hrubý Brusný kotouè jemný Brusný kotouè jemný Brusný kotouè hrubý Brusný kotouè jemný Brusný kotouè hrubý Kotouè pro mokré broušení Sada brus. kot. na suchý zip Sada brus. kotouèù, 3 díly Sada brus. kotouèù, 10 dílù

20 PØEHLED SORTIMENTU PILY NA KOV Univerzální kapovací pila SOUSTRUH NA KOV Soustruh na kov Oznaèení Rozmìr (Z=poèet zubù) Obal. j. (kusy) EAN Øezaèka na kov Oznaèení Rozmìr Obal. j. (kusy) EAN Øezací kotouè Pásová pila na kov Oznaèení Rozmìr (Z=poèet zubù) Obal. j. (kusy) EAN Pilový pás Pilový pás Sada soustruž. dlát Luneta Lícní deska Ètyøèelis ové sklíèidlo Otoèný hrot 11 dílù pevná prùmìr 125 mm rozsah upínání 80 mm s kuželem MK2 ØEZAÈKY DLAŽDIC Øezaèka dlaždic Øezaèka dlaždic Oznaèení Rozmìr Obal. j. (kusy) EAN Diamant. øezací kotouè Diamant. øezací kotouè Vrtaèka a frézka na kov Oznaèení Obal. j. (kusy) EAN Rychloupínací svìrák Sada upínacích kleští, 9 dílù Sada upínek, 58 dílù Fréza s vymìnitelnými bøitovými destièkami, 30 mm Vymìnitelné bøitové destièky ze slinutého karbidu ZDVIHACÍ ZAØÍZENÍ Øetìzový kladkostroj Lanový zvedák 125 / 250 kg Lanový zvedák 150 / 300 kg Lanový zvedák 250 / 500 kg Lanový zvedák 300 / 600 kg Lanový zvedák Výkyvné rameno Kozlík Hliníkový rudlík Paletový vozík

Katalog strojů 2012 / 03. Kovoobráběcí stroje Dřevoobráběcí stroje Kompresory a pneunářadí

Katalog strojů 2012 / 03. Kovoobráběcí stroje Dřevoobráběcí stroje Kompresory a pneunářadí Katalog strojů 2012 / 03 Kovoobráběcí stroje Dřevoobráběcí stroje Kompresory a pneunářadí Manipulační technika Již 20 let Vám pomáháme ve výběru strojních zařízení, ať již se jedná o vybavení malé dílny

Více

AKČNÍ KATALOG DÍLNA STAVBA ZAHRADA 2015. www.scheppach.cz www.woodster.cz www.garland.cz

AKČNÍ KATALOG DÍLNA STAVBA ZAHRADA 2015. www.scheppach.cz www.woodster.cz www.garland.cz AKČNÍ KATALOG DÍLNA STAVBA ZAHRADA 2015 www.scheppach.cz www.woodster.cz www.garland.cz Scheppach je pojem! Více než 80 let nabízí nekompromisní profesionální stroje pro práci v dílně. Tradiční německá

Více

Vrtání hlubok ch dìr VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR. Úvod. Katalog produktù a aplikaèní pøíruèka. Ejektorov systém. STS systém. Vrták pro vrtání dìlov m vrtákem

Vrtání hlubok ch dìr VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR. Úvod. Katalog produktù a aplikaèní pøíruèka. Ejektorov systém. STS systém. Vrták pro vrtání dìlov m vrtákem V ROBKY PRO OBRÁBÌNÍ KOVÙ Vrtání hlubok ch dìr Katalog produktù a aplikaèní pøíruèka VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Úvod Ejektorov systém 4 7 STS systém 43 Vrták pro vrtání dìlov m vrtákem 109 Aplikaèní prùvodce

Více

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1 Obsah UPÍNACÍ PROSTØEDKY...4 UPÍNACÍ PÁSY...4 DALŠÍ NAPÍNACÍ PRVKY A KONCOVKY K UPÍNACÍM PÁSÙM...9 DVOJITÉ PODLAHY...9 PØEPRAVA PAPÍRU V ROLÍCH...9 KOTVÍCÍ LIŠTY... 10 PØEPRAVA ODÌVÙ, TYÈE A PANELY...

Více

Přehled NOVINKA. výhod

Přehled NOVINKA. výhod NOVINKA SmartCut EasyCut Plně automatická, pohodlná a bezpečná: To platí pro pilu SmartCut 700 s jedinečným automatickým posuvem dřeva se systémem SensoStart pro ještě vyšší efektivitu a vyšší komfort

Více

Profesionální pásové broušení pro průmysl a řemesla.

Profesionální pásové broušení pro průmysl a řemesla. KOV Profesionální pásové broušení pro průmysl a řemesla. GRIT GX / GI Pásové brusky GRIT jeden systém, veškeré možnosti. GRIT by FEIN je v oblasti pásových brusek synonymem kompetence a nezničitelnosti.

Více

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ TO NEJLEPŠÍ OD PŘEDNÍCH SVĚTOVÝCH VÝROBCŮ V JEDNOM KATALOGU OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY VAŠE POTŘEBY

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ TO NEJLEPŠÍ OD PŘEDNÍCH SVĚTOVÝCH VÝROBCŮ V JEDNOM KATALOGU OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY VAŠE POTŘEBY ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ TO NEJLEPŠÍ OD PŘEDNÍCH SVĚTOVÝCH VÝROBCŮ V JEDNOM KATALOGU OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY VAŠE POTŘEBY www.autocora.cz Slovo úvodem Vážení obchodní partneři, připravili jsme pro Vás nový

Více

- ruèní podávání citrusù. - nerezový držák pomeranèù - gravitaèní podávání cistrusù. - zásobník na pomeranèe s automatickým podáváním citrusù

- ruèní podávání citrusù. - nerezový držák pomeranèù - gravitaèní podávání cistrusù. - zásobník na pomeranèe s automatickým podáváním citrusù ITALY MADE EXPRESSA PROFESSIONAL (classic) 25.990,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (classic) 29.990,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (statický zásobník) 39.990,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (dynamický zásobník) art.:

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Již témìø padesát let se v pravidelných

Již témìø padesát let se v pravidelných 2 Nový prezident IIW - Bertil Pekkari! Ve dnech 23. až 28. èervna 2002 se konalo v Kodani již jubilejní 55. výroèní zasedání IIW za úèasti více než 570 odborníkù ze 32 zemí celého svìta. Souèástí závìreèného

Více

La Minerva. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

La Minerva. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav zpracovatelské stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz La Minerva Italská spoleènost La Minerva byla založena v roce 1945 v Boloni. Firma se specializuje na výrobu zpracovatelských

Více

VÝKONNÍ PROFESIONÁLOVÉ OD ROKU 1898 KATALOG 2009/10. www.aeg-powertools.cz

VÝKONNÍ PROFESIONÁLOVÉ OD ROKU 1898 KATALOG 2009/10. www.aeg-powertools.cz VÝKONNÍ PROFESIONÁLOVÉ OD ROKU 1898 KATALOG 2009/10 www.aeg-powertools.cz AEG NÁŘADÍ VÝKONNÍ PROFESIONÁLOVÉ OD ROKU 1898 AEG ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ pokračuje v tradici, aby i nadále nabízelo stimulující, vysoce

Více

SpaltFix. Přehled. výhod

SpaltFix. Přehled. výhod SpaltFix Štípačka vše v jednom. Řezání, štípání a nakládání to všechno zvládne 8 modelů série SpaltFix v okamžiku. Dřevo je nejprve vtaženo, rozřezáno, následně v závislosti na modelu rozštípáno štípací

Více

KOMPLETNÍ KATALOG ČR A SR PLATNOST OD 1. LEDNA 2014.

KOMPLETNÍ KATALOG ČR A SR PLATNOST OD 1. LEDNA 2014. KOMPLETNÍ KATALOG ČR A SR PLATNOST OD 1. LEDNA 2014. 2014 Vyrobeno v Rakousku Posch Rakousko Posch Česko a Slovensko Centrála / výroba POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Straße 40 A-8430 Leibnitz

Více

PRÁCE ZÁBAVOU. RADOST Z KVALITNÍ, SILNÉ A VYTRVALÉ TECHNIKY. www.dolmar.com

PRÁCE ZÁBAVOU. RADOST Z KVALITNÍ, SILNÉ A VYTRVALÉ TECHNIKY. www.dolmar.com OLMAR PRÁCE ZÁBAVOU. RADOST Z KVALITNÍ, SILNÉ A VYTRVALÉ TECHNIKY. www.dolmar.com 3 KDYŽ CHCETE Z STAT 80 LET NA ŠPICI, MUSÍTE BÝT PRVOT ÍDNÍ. Již 80 let p ihlížíme pot ebám zákazníka p i obchodní strategii

Více

Pøináší barvy do tvého života. mako malíøské náøadí a pøíslušenství

Pøináší barvy do tvého života. mako malíøské náøadí a pøíslušenství Pøináší barvy do tvého života mako malíøské náøadí a pøíslušenství Vážení obchodní pøátelé, vážení noví zákazníci, jsme velice rádi, že Vám mùžeme pøedstavit náš hlavní katalog mako Systém malíøského náøadí

Více

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny Obsah Úvod 2 Øemeny prùmyslové Klínové Øemeny klínové (jednoduché) Øemeny násobné Øemeny variátorové Øemeny šestihranné Øemeny Volta øemeny na pøání Metráže polyurethanové Metráže dìrované Metráže segmentové

Více

Spaltfix. Přehled výhod

Spaltfix. Přehled výhod Spaltfix Štípačka vše v jednom. Řezání, štípání a nakládání to všechno zvládne 8 modelů série Spaltfix v okamžiku. Dřevo je nejprve vtaženo, rozřezáno, následně v závislosti na modelu rozštípáno štípací

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,-

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,- Soustruhy na dřevo Soustruhy na dřevo jsou určeny pro běžné soustružení rotačních válcových, kuželových a tvarových ploch z měkkého i tvrdého dřeva. Pomocí příslušenství, např. kopírovacího zařízení, je

Více

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená:

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená: [ E[M]CONOMY ] znamená: Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L Univerzální frézky s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT FB-3 [Vertikální

Více

jízdní doklady, publikace, mapy a navigace jízdní doklady, CMR odborná literatura desky na doklady mapy a atlasy navigace

jízdní doklady, publikace, mapy a navigace jízdní doklady, CMR odborná literatura desky na doklady mapy a atlasy navigace OBSAH vše pro návìs upínací pásy rozpìrné tyèe pøehrazovaèe ochranné rohy termoizolaèní pøepážka celní lanka, plomby reflexní pásky napínací pøezky na plachty vše pro tahaè tachografové kotouèky rolièky

Více

I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15.

I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15. Servis t) i Dílenská F ABA 2000 Pøevodovka 002 Vydání 0899 Kód pøevo- pøíruèka dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053150015 8 Servis -) Toto dílo je autorskoprávnì chránìno

Více

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ UČEBNÍ TEXTY VYSOKÝCH ŠKOL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Doc. Ing. Ivan Vavřík, CSc., Ing. Petr Blecha, Ing. Josef Hampl VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ Sylabus přednášek pro kombinované

Více

Přímá bruska s příslušenstvím

Přímá bruska s příslušenstvím Do tepelně lepicích pistolí je možné použít několik druhů tyčinek podle slepovaného materiálu: Univerzální (nažloutlé) jsou určeny k lepení všech běžných materiálů. Žluté určené k lepení dřeva, papíru

Více

Pevné partnerství v inovaci. Referenční olej. TOTAL partner CITROËNu je i Vaším partnerem. CITROËN doporuèuje TOTAL

Pevné partnerství v inovaci. Referenční olej. TOTAL partner CITROËNu je i Vaším partnerem. CITROËN doporuèuje TOTAL NÁVOD K OBSLUZE CITROËN doporuèuje TOTAL Pevné partnerství v inovaci CITROËN a TOTAL jsou partnery 35 let, spoleènì vyvíjejí motory a maziva v duchu nejmodernìjších technologií. Referenční olej Výsledky

Více

A member of the MAKITA Group. Katalog. www.dolmar.cz

A member of the MAKITA Group. Katalog. www.dolmar.cz A member of the MAKITA Group Katalog DOLMAR SPOJENÍ TRADICE S MODERNÍMI TECHNOLOGIEMI Od prvního dne historie naší firmy prosazujeme nové myšlenky a inovace při vývoji zahradní, lesnické a zemědělské techniky.

Více

1 Informace zákazníkùm o radiostanicích Radiostanice (lidovì,,vysílaèka ) slouží jako pohotový a nejlevnìjší komunikaèní prostøedek souèasnosti na krátké a støední vzdálenosti. Oproti mobilním telefonùm

Více

Pozn.: - položky tohoto katalogu lze objednat pouze telefonicky, emailem anebo faxem, v současné době je již nenaleznete na našem e-shopu - dodací

Pozn.: - položky tohoto katalogu lze objednat pouze telefonicky, emailem anebo faxem, v současné době je již nenaleznete na našem e-shopu - dodací Pozn.: - položky tohoto katalogu lze objednat pouze telefonicky, emailem anebo faxem, v současné době je již nenaleznete na našem e-shopu - dodací doba je 4 hodin - do objednávky uveďte vždy kód OP - platí

Více

NEWS. 27 723 Kč (bez DPH) 4 958 Kč. 7 975 Kč PLATNÝ OD LEDNA DO DUBNA 2009 NOVÁ POKOSOVÁ PILA MS 305 DB NEJKOMPAKTNĚJŠÍ KLADIVO PH 26

NEWS. 27 723 Kč (bez DPH) 4 958 Kč. 7 975 Kč PLATNÝ OD LEDNA DO DUBNA 2009 NOVÁ POKOSOVÁ PILA MS 305 DB NEJKOMPAKTNĚJŠÍ KLADIVO PH 26 HEAVY-DUTY NEWS PLATNÝ OD LEDNA DO DUBNA 2009 NOVÁ POKOSOVÁ PILA MS 305 DB 27 723 Kč NEJKOMPAKTNĚJŠÍ KLADIVO PH 26 5 454 Kč 4 958 Kč NOVÁ KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ INSPEKČNÍ KAMERA C12 IC 7 975 Kč 1 PH 28 X

Více