Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 SERVIS Obrábìcí technika Pomùžeme! Máte nìjaký dotaz ohlednì našich výrobkù? Chtìli byste si objednat náhradní díly? Váš výrobek nefunguje tak jako první den? Napište nám! Fax: Poštovní adresa: Unicore náøadí s.r.o., Holeèkova 4, Karlovy Vary Èeská republika Neustále dostupní! Navštivte náš on-line obchod Je to zaruèenì nejrychlejší zpùsob, jak získat co nejvíce informací o výrobcích, akcích apod. Spokojenost zákazníkù je pro nás na prvním místì! Na všechny výrobky firmy Einhell poskytujeme servis. Všichni pracovníci pøispívají k tomu, abychom svým zákazníkùm nabídli øešení rychle a bez byrokracie. Jsme úspìšní, protože ovládáme svou práci a také známe a chápeme požadavky a cíle svých zákazníkù. Unicore náøadí s.r.o. Holeèkova 4 Karlovy Vary Èeská republika Unicore náøadí s.r.o. Technické zmìny a omyly vyhrazeny. Objednací èíslo: Stav:

2 Obsah KAPOVACÍ PILY Naše filozofie: Znaèková kvalita pro zákazníky nakupující s rozmyslem S touto zásadou vyvíjí a prodává firma Einhell výrobky pro domov, zahradu a volný èas, vhodné pro domácí kutily i øemeslníky. Podstatnými faktory úspìchu po celou dobu existence firmy jsou trvale vysoká jakost výrobkù doprovázená vstøícnou cenovou politikou zamìøenou na stabilitu. Zásadou naší výrobkové politiky je více inovovat a reagovat rychleji a pružnìji než ostatní. Pokraèovat tehdy, když ostatní teprve pøicházejí, to je naše heslo. Vysokým stupnìm internacionalizace vychází Einhell vstøíc globálnímu zamìøení svých zákazníkù, kterými jsou øetìzce obchodù pro kutily a øemeslníky, zásilkové firmy, prodejny zahrádkáøských potøeb a diskontní prodejny. Dceøinné a partnerské podniky po celém svìtì umožòují firmì Einhell, aby poskytovala jedineènì rozsáhlý a globální servis. Dceøinné podniky zajiš ují firmì Hans Einhell AG blízkost k zákazníkùm s mezinárodními aktivitami. Nezamìnitelnost výrobku je vedle jeho kvality dána designem. Všechny výrobky budoucnosti vyvinuté firmou Einhell budou mít nezamìnitelný tvar a øešení. OKRUŽNÍ PILY VYØEZÁVACÍ PILA PÁSOVÁ PILA KOLÉBKOVÉ PILY NA PALIV. DØEVO, ŠTÍPAÈKY SOUSTRUH NA DØEVO, HOBLOVKA BRUSKY PILY NA KOV FRÉZKA A SOUSTRUH NA KOV ØEZAÈKY DLAŽDIC ZVEDACÍ ZAØÍZENÍ PØEHLED SORTIMENTU 34 Josef Thannhuber Zakladatel firmy Andreas Kroiss Pøedseda pøedstavenstva Einhell AG SERVIS ing. Petr Haak Jednatel firmy Unicore náøadí s.r.o. 2

3 KAPOVACÍ A POKOSOVÉ PILY KAPOVACÍ A POKOSOVÁ PILA S HORNÍM STOLEM Stùl pily s možností plynulého nastavení Otoèný stùl s pøesným nast. úhlu v rozmezí -45 až +45 Zarážky v polohách 0 ; 15 ; 22,5 ; 30 ; 45 Hlava pily s plynulým nastavením náklonu vlevo 0 až +45 Zarážky každých 5 v rozsahu 0-45 Sáèek na piliny Opìry øezaného materiálu Upínací zaøízení pro bezpeènou fixaci øezaného materiálu Vèetnì laseru Jako stolová okružní pila: stùl pily: 360 x 250 mm výška øezu: max. 33 mm Pilové kotouèe Volnobìžné otáèky n0 (min-1) (Z = poèet zubù) Øezná šíøka (mm) Desky max. do (mm) Prùmìr pilového kotouèe Desky Kapovací pily Eihnell jsou vesmìs vybaveny výkonnými motory, které jim v závislosti na modelu a oblasti použití umožòují vyvinout dostateènou sílu pøi øezání. Tak zvládnete snadno všechny práce. Také u praktických a kompaktních pøístrojù je velký pilový kotouè výhodou. Pilové kotouèe kapovacích pil mají prùmìr 210 nebo 250 a 24 až 72 zubù, a docílíte s nimi zvláš jemné øezy. Kapovací a pokosové pily Einhell umožòují bezproblémové, rychlé, èisté a pøesné zkracování døeva. Jednotlivé modely mají øeznou šíøku až 120 milimetrù a hodí se tedy pro rùzné úèely použití.

4 POTAHOVÉ, KAPOVACÍ A POKOSOVÉ PILY Funkce potahu Otoèný stùl s pøesným nastavením úhlu v rozsahu -45 až +45 Zarážky na polohách 0 ; 15 ; 22,5 ; 30 ; 45 Hlavu pily lze plynule naklápìt vlevo v rozmezí 0 až +45 Sáèek na piliny Opìry øezaného materiálu Upínací zaøízení pro bezpeènou fixaci øezaného materiálu Podstavec Pilové kotouèe viz. strana 5 Univerzální podstavec UUG 190 Volnobìžné otáèky n0 (min-1) (Z = poèet zubù) Øezná šíøka (mm) Desky max. do (mm) lze použít pro kapovací pily Rozsah upnutí: Výš. opìr. váleèkù: Prùmìr pilového kotouèe Desky Potahové, kapovací a pokosové pily Eihnell jsou vesmìs vybaveny výkonnými motory, které jim v závislosti na modelu a oblasti použití umožòují vyvinout dostateènou sílu pøi øezání. Tak zvládnete snadno všechny práce. Také u potahových, kapovacích a pokosových pil je velký pilový kotouè výhodou. Pilové kotouèe kapovacích pil mají prùmìr 210 nebo 250 a 24 až 72 zubù a docílíte s nim zvláš jemné øezy. Potahové, kapovací a pokosové pily Einhell umožòují bez problému rychlé, èisté a pøesné zkracování døevìných dílù. Špièkový model, pila KGSZ 300/1 boduje svou enormní øeznou šíøkou 305 mm, a je tedy velmi vhodná pro øezání širokých desek.

5 OKRUŽNÍ PILY VYØEZÁVACÍ PILA Práškovì lakované kovové tìleso pily Pøítlaèná tyè Lupa k èíselné stupnici Výškové nastavení pilového kotouèe Úhlové nastavení pilového kotouèe Zaøízení pro ofukování pilin Elektronika pro regulaci poètu zdvihù Spínaè nulové ochrany Zaøízení na odsávání prachu Adaptér pro listy lupénkové pily Prùchodná výška: 50 mm / 90 pøi max. vyložení 10 mm / 45 pøi max. vyložení Sada náhrad. pil. kotouèù, 5dílù až slinutý karbid až slinutý karbid až délka Otáèky n0 (min-1) Pilový kotouè Max. øezná šíøka (mm) Rozsah náklonu Pøípojka pro odsávání prachu Zdvih Vyložení Velikost stolu Výška s podstavcem / bez nìho Pilové kotouèe ze slinutého karbidu Pilový kotouè CV Pilové kotouèe ze slinutého karbidu Prùmìr pilového kotouèe Øezná výška / výška zdvihu Pily Eihnell jsou vesmìs vybaveny výkonnými motory, které jim v závislosti na modelu a oblasti použití umožòují vyvinout dostateènou sílu pøi øezání. Tak zvládnete snadno všechny práce. Sortiment døevoobrábìcích strojù firmy Einhell nabízí pro každé použití optimální pøístroj samozøejmì v kombinaci s perfektním pilovým kotouèem. Pilové kotouèe o prùmìru až 250 milimetrù proøíznou i nesilnìjší prkna. Stolové okružní pily Einhell jsou vybaveny možností nastavení výšky. Tím je zajištìno snadné a pøesné nastavení pilového kotouèe a optimální výsledek øezání.

6 PÁSOVÁ PILA KOLÉBKOVÁ PILA NA PALIVOVÉ DØEVO Stùl pily s možností plynulého nastavení v rozsahu 0-45 Pøítlaèná tyè Prodloužení kolébky smontováno Kolébka s protihrotem Zaøízení pro pøipojení odsávacího zaøízení: O 36 mm Délkový doraz Vedení pilového pásu s možností plynulého nastavení výšky Nastavitelný paralelní doraz s excentrickým upnutím pro pøesné øezy Øezná výška pøi 90 Pilový pás zubù Pilový kotouè ze slinutého karbidu Výška øezu pøi 90 udává, jaké max. výšky øezu lze dosáhnout pøi nejvyšším svislém nastavení. Pøístroje Einhell dosahují výšky øezu až 85 mm a jsou proto schopny øezat i silnìjší kusy. Vyložení Pásové pily Einhell mají velkorysé vyložení a poskytují dostateènou volnost pohybu. Øezání je díky tomu pohodlné a pøesné. Pily Eihnell jsou vesmìs vybaveny výkonnými motory, které jim v závislosti na modelu a oblasti použití umožòují vyvinout dostateènou sílu pøi øezání. Tak zvládnete snadno všechny práce. Prùmìr pilového kotouèe zubù Otáèky n0 (min-1) Pilový kotouè Max. výška øezu / øezný výkon Délka pilového pásu Rychlost pilového pásu Vyložení Velikost stolu Sortiment døevoobrábìcích strojù firmy Einhell nabízí pro každé použití optimální pøístroj samozøejmì v kombinaci s perfektním pilovým kotouèem. Pilové kotouèe o prùmìru až 400 milimetrù proøíznou i nesilnìjší prkna.

7 KOLÉBKOVÉ PILY NA PALIVOVÉ DØEVO Podvozek pro snadnou pøepravu Ergonomická kolébka s protihrotem Pružin. nast. kolébky do pùv. polohy Elektromagnetický brzdový spínaè smontováno smontováno Pilové kotouèe zubù zubù Pily Eihnell jsou vesmìs vybaveny výkonnými motory, které jim v závislosti na modelu a oblasti použití umožòují vyvinout dostateènou sílu pøi øezání. Tak zvládnete snadno všechny práce. Pilový kotouè CV Max. øezný výkon (oboustranný øez) Øezná délka Otáèky n0 (min-1) Prùmìr pilového kotouèe Sortiment døevoobrábìcích strojù firmy Einhell nabízí pro každé použití optimální pøístroj samozøejmì v kombinaci s perfektním pilovým kotouèem. Pilové kotouèe o prùmìru až 700 milimetrù proøíznou i silné kmeny.

8 ŠTÍPAÈKA DØEVA Dvouruèní bezpeènostní spínání Pøepravní rukojeti a kola Pojistka proti pøetížení litrù litrù (W) Štípací síla (t) Výška zdvihu (mm) Délka polena (mm) Prùmìr polena (mm) Obsah olejové nádrže (litry) Obal. jednotka (kusy) Štípací síla Štípaèky døeva øady Einhell Vás osloví svou silou. Dodávané pøístroje mají štípací sílu až 5 tun a lze je tedy použít i v zemìdìlství a lesnictví. Výška zdvihu Výškou zdvihu se popisuje dráha štípacího klínu. Nìkteré štípaèky mají plynule nastavitelnou výšku zdvihu a mohou tedy zpracovávat polena rùzných velikostí. Max. délka polena Délka polena udává, jaké maximální délky polen lze štípat. Štípaèka Einhell HSP 102 Profi dokáže zpracovat polena o délce až 114 cm.

9 ŠTÍPAÈKY DØEVA Nastavení výšky návratu Èepel nože ze slinutého karbidu navaøená na teleskopický sloup Pracovní stùl z plechu z diamantové oceli Nastavitelná výška pracovního stolu Dvouruèní bezpeènostní spínání Spínaè nulové ochrany Dvojité upnutí štípaného materiálu Opìrná noha s integrovanou olejovou nádrží Plastové kluzné vedení mezi štípacím sloupem a vodicí trubkou Pøenosná Zkoušeno DPLF-GS Schváleno pro lesnické provozy cca. cca. Motor (W) Štípací síla (t) Výška zdvihu (mm) Délka polena (mm) Prùmìr polena (mm) Obsah olejové nádrže (litry) Rozmìry pøístroje (mm) 1 kus 1 kus 1 kus Obal. jednotka (kusy) Štípací síla Výška zdvihu Max. délka polena Štípaèky døeva øady Einhell Vás osloví svou silou. Dodávané pøístroje mají štípací sílu až 10 tun a lze je tedy použít i v zemìdìlství a lesnictví. Výškou zdvihu se popisuje dráha štípacího klínu. Nìkteré štípaèky mají plynule nastavitelnou výšku zdvihu a mohou tedy zpracovávat polena rùzných velikostí. Délka polena udává, jaké maximální délky polen lze štípat. Štípaèka Einhell HSP 102 Profi dokáže zpracovat polena o délce až 114 cm.

10 SOUSTRUH DØEVA HOBLOVKA Stabilní vodicí rám Èelní unašeè Lícní deska o prùmìru 143 mm Koník se samostøedicím unášeným hrotem vøetena Pohon klínovým øemenem s možností 4 stupòù nastavení a dlouhou životností Hliníkový touš kovací stùl Paralel. doraz s možn. náklonu až 45 Spínaè nulové ochrany Zaøízení pro odsávání prachu Výsuvná opìra hoblovaného materiálu Pìtidílná soustružnická sada profi (otáèky vøetena) (hoblovací nùž) Otáèky n0 (min-1) Náhradní hobl. nože pro EHM 1300 Šíøka hoblovaného kusu (mm) Prùchodná výška (mm) Hloubka tøísky (mm) Úbìr tøísky pøi tlouš kování (mm) Náklon paralelního dorazu (mm) Prùmìr soustružení (mm) Vzdálenost hrotù soustruhu (mm) Obrábìcí stroje Einhell jsou vesmìs vybaveny výkonnými motory, které jim v závislosti na modelu a oblasti použití umožòují vyvinout dostateènou sílu pøi obrábìní. Zvládnete s nimi snadno všechny práce.

11 BRUSKA PRO SUCHÉ I MOKRÉ BROUŠENÍ DVOUKOTOUÈOVÁ BRUSKA KOMBINOVANÁ PÁSOVÁ A KOTOUÈOVÁ BRUSKA Jemnozrnný brousek s vodním chlazením 4 gumové nohy pro dobrou stabilitu Nastavitelný kryt proti jiskrám s velkým ochranným sklem Pracovní opìry s možností nastavení Ochranné kryty uzavøené po stranách Robustní šnekový pøevod Nekorodující nádrž na vodu Opìrný stùl s možností náklonu do 45 Pøíè. zarážka s možn. náklonu -60 až+60 Brusný kotouè s upev. na suchý zip Brusný kotouè jemný Brusný kotouè hrubý Otáèky motoru n0 (min-1) Kot. pro boušení na sucho (mm) Kot. pro broušení na mokro (mm) Brusný kotouè jemný Brusný pás (mm) Brusný kotouè (mm) Sada rùzných brusných pásù, 10 dílù Kotouè pro mokré broušení jemný Sada brusných pásù, 3 díly Brusky Einhell pro broušení obrobkù nebo povrchù jsou vesmìs vybaveny výkonnými motory, které jim v závislosti na modelu a oblasti použití umožòují vyvinout dostateènou sílu pøi øezání. Tak zvládnete snadno všechny práce. Prùmìr brusných kotouèù Prùmìr brusných kotouèù je indikátorem brousicího výkonu brusky. Potenciální výkonnost roste s velikostí brusného kotouèe. Otáèky a výkon pùsobí na celkový výkon pøístroje. Volnobìžné otáèky Úhlové brusky Einhell mají pøi stejných otáèkách ve srovnání s jinými znaèkami klidný chod s minimálními vibracemi. Broušení je pøesnìjší a pohodlnìjší, protože i hluènost zùstává relativnì nízká. Sada brus. kot. se such. zipem,3 díly Kotouè pro mokré broušení jemný

12 DVOUKOTOUÈOVÁ BRUSKA BRUSKA PRO SUCHÉ I MOKRÉ BROUŠENÍ Nastavitelný kryt proti jiskrám s velkým ochranným sklem Pracovní opìry s možností nastavení Ochranné kryty uzavøené po stranách Robustní šnekový pøevod Nekorodující nádrž na vodu Robust. kovová kompakt. konstrukce Vèetnì 1 jem. a 1 hrub. brusného kot. Pomalobìžný, jemnozrnný kotouè pro mokré broušení O 200 x 40 mm Rychlobìžný kotouè pro suché broušení O 150 x 20 mm Brusný kotouè jemný Ot. kot. pro suché broušení(min-1) Ot. kot. pro mokré broušení(min-1) Kot. pro boušení na sucho (mm) Kot. pro broušení na mokro (mm) Brusný kotouè hrubý Kotouè pro mokré broušení Prùmìr brusných kotouèù Volnobìžné otáèky Brusky Einhell pro broušení obrobkù nebo povrchù jsou vesmìs vybaveny výkonnými motory, které jim v závislosti na modelu a oblasti použití umožòují vyvinout dostateènou sílu pøi øezání. Tak zvládnete snadno všechny práce. Prùmìr brusných kotouèù je indikátorem brousicího výkonu brusky. Potenciální výkonnost roste s velikostí brusného kotouèe. Otáèky a výkon pùsobí na celkový výkon pøístroje. Úhlové brusky Einhell mají pøi stejných otáèkách ve srovnání s jinými znaèkami klidný chod s minimálními vibracemi. Broušení je pøesnìjší a pohodlnìjší, protože i hluènost zùstává relativnì nízká.

13 UNIVERZÁLNÍ KAPOVACÍ PILA ØEZAÈKA NA KOV PÁSOVÁ PILA NA KOV Zaøízení pro upnutí øezaného materiálu Automatické vypnutí na konci Spínaè nulové ochrany Podélný doraz Nastavitelná vodítka pilového pásu Øezání na sucho je vhodné Øezací kotouè Svìrák s možností náklonu na 45 (øezy na pokos) Hlava stroje s možností náklonu 0-45 (øezy na pokos) Podstavec se dvìma koly a rukojetí pro pøepravu Aretace vøetena Prùhledný kryt na ochranu zraku Otáèky no (min-1) Max. rozmìry øezaného materiálu (mm) Délka pilového pásu (mm) Pilový kotouè ze slinut. karbidu (Z = poèet zubù) Øezací kotouè (mm) Rychlost pilového listu Obal. jednotka (kusy) Pilový kotouè Øezací kotouè Pilový pás Pilový kotouè Otáèky Pily Einhell jsou vesmìs vybaveny výkonnými motory, které jim v závislosti na modelu a oblasti použití umožòují vyvinout dostateènou sílu pøi øezání. Tak zvládnete snadno všechny práce. Kovoobrábìcí stroje Einhell nabízejí optimální pøístroj pro každé použití samozøejmì v kombinaci s perfektním pilovým kotouèem. Pilové kotouèe o prùmìru až 355 milimetrù zvládnou i øezání silných kusù. Stroje Einhell mají vysoké otáèky a pøesto je jejich chod klidný. V porovnání s jinými znaèkami jsou tišší a zaruèují tak optimální výsledky Vaší práce.

14 Stavìcí kolo pro jemný posuv Køížový stùl s pøíènými a podélnými sanìmi VRTAÈKA A FRÉZKA NA KOV SOUSTRUH NA KOV Plynulá regulace otáèek Ozubená kola pro rùzné rychlosti posuvu Výklopný kryt proti tøískám Spínaè nulové ochrany Hloubková zarážka Tøíèelis ové sklíèidlo Elektronická regulace otáèek Reverzní èelisti Støedicí hrot Sériové pøíslušenství Kuføík s pøíslušenstvím Pøepínaè chodu vlevo a vpravo Pøesnost vystøedìn. chodu vøetena: 0,014 - vrtaèkové sklíèidlo s ozubeným vìncem 3 16 mm vèetnì klíèe na utahování - 3 x klíè s èepy - hákový klíè - plastová olejová nádrž - táhlo - fixaèní kolík pro aretaci vøetena - 4 vodicí vložky M8-4 závitové tyèe 45 mm; M8-4 matice - 4 imbusové klíèe 3/4/5/6 mm Pøesnost vystøedìného chodu s èelis ovým sklíèidlem: 0,03 mm Automatický posuv Lícní deska Ètyøèelis ové sklíèidlo Svìrák Sada soustružnických dlát (11 dílù) Sada upínacích kleští (9 dílù) Max. výkon (W) Otáèky no (min-1) Vøeteno Úhel natoèení vøetena Stupeò1 Stupeò 2 (Morseùv kužel ve vøeteni) až Stupeò1 Stupeò 2 Max. výkon (W) Otáèky no (min-1) Vøeteno Pinola koníku Otáèivý hrot MK 2 Fréza s vymìn. bøit. destièkami 30 mm Bøit. destièky ze slin. karbidu Prùmìr èelní frézy Prùmìr èelní stopkové frézy Prùmìr vrtání Pøíèná osa (y) Podélná osa (x) Svislá osa (z) Velikost stolu (mm) (nad ložem) Otvor ve vøetenu (mm) Max. vnìjší prùmìr pro obrábìní Obìžný prùmìr Délka obrobku Výška hrotù Obal (mm) Luneta Obal (mm) Obal. jednotka (kusy) Sada upínek (58 dílù) Obal. jednotka (kusy)

15 ØEZAÈKY DLAŽDIC ØETÌZOVÝ KLADKOSTROJ LANOVÝ ZVEDÁK Diamantový øezací kotouè Pracovní stùl z ušlechtilé oceli Zástrèka s proudovým chránièem Paralelní doraz Zarážka pro šikmé øezy Nádržka na vodu Pracovní stùl s možností nákl. až 45 Upevnìní pomocí dvou dvojitých spon Obslužný spínaè s nouz. vypínáním Pomoc. kladka s bøemenovým hákem Motor s termospínaèem vèetnì zástrèky s proudovým chránièem (RCD) vèetnì zástrèky s proudovým chránièem (RCD) Automatická brzda zajistí bøemeno v každé poloze. Bøemenový hák s bezpeè. pojistkou Dlouhý obslužný øetìz Nosnost bez p.k. (kg) Nosnost s p.k. (kg) Øezací kotouèe Otáèky no (min-1) Šikmé øezy Výška øezu cca cca cca Zdvih bez p.k. (m) Zdvih s p.k. (m) Sí ové napìtí Délka øezu Velikost stolu Rychlost lana bez p.k. Diamantový kotouè Rychlost lana s p.k. Obal. jednotka (kusy) bez p.k.: bez pomocné kladky s p.k.: s pomocnou kladkou Øezaèky dlaždic Einhell jsou vesmìs vybaveny výkonným motorem, díky nìmuž jsou schopny vyvinout sílu odpovídající modelu a oblasti použití. S jejich pomocí zvládnete všechny výzvy. Výška øezu Díky velkorysé výšce øezu strojù Einhell lze bez problémù øezat kusy do výšky 41 mm. Uložení motoru ve 4 kulièkových ložiskách zaruèuje pøesné øezy. Øezací kotouè Øezaèky obkladù Einhell nabízejí pro každé použití optimální pøístroj samozøejmì v kombinaci s perfektním øezacím kotouèem. Øezací kotouèe o prùmìru 200 milimetrù dokáží øezat i silné kusy.

16 LANOVÉ ZVEDÁKY Upevnìní pomocí dvou dvojit. spon Obslužný spínaè s nouz. vypínáním Pomocná kladka s bøemen. hákem Motor s termospínaèem Automatická brzda zajistí bøemeno v každé poloze. Bøemenový hák s bezpeè. pojistkou Nosnost bez p.k. (kg) Nosnost s p.k. (kg) Zdvih bez p.k. (m) Zdvih s p.k. (m) Sí ové napìtí Rychlost lana bez p.k. Rychlost lana s p.k. bez p.k.: bez pomocné kladky s p.k.: s pomocnou kladkou Výkyvné rameno SA 1200 Teleskopické výkyvné rameno Vyložení Nosnost pøi pøi Obal. jedn. (kusy) Nosnost Zdvih Všechna zvedací zaøízení Einhell se vyznaèují vyspìlou konstrukcí, jsou vyrábìna z kvalitního materiálu a dùkladnì otestována v praxi. Tím garantujeme souèasnì vysokou nosnost a bezpeèné provedení. Maximální zdvih udává, jak vysoko lze bøemena zvedat. Pøi rozumné volbì délky lana je možno dosáhnout s pomocnou kladkou zdvihu 6 metrù a bez pomocné kladky až 12 metrù. Všechny lanové zvedáky Einhell jsou vesmìs vybaveny výkonným motorem, díky nìmuž jsou schopny vyvinout v závislosti na modelu odpovídající sílu pro zvedání bøemen. Tím zvládají bez problémù nejrùznìjší výzvy.

17 KOZLÍK HLINÍKOVÝ RUDLÍK PALETOVÝ VOZÍK Výškovì nastavitelný válec Sklopný Pøepínací páka zvedání neutrál spouštìní Bezpeènostní oj se smyèk. rukojetí Automatický návrat oje Vysunovací rukoje Sklopná podpìra nákladu Nosnost (kg) Min. výška vidlic (mm) Max. výška vidlic (mm) Délka vidlic (mm) Šíøka vidlic (mm) Øídicí kolo / odvalovací váleèky (mm) Rozsah nastavení (mm) Nosnost Možnost nastavení Všechna zvedací zaøízení Einhell se vyznaèují vyspìlou konstrukcí, jsou vyrábìna z kvalitního materiálu a dùkladnì otestována v praxi. Tím garantujeme souèasnì vysokou nosnost a bezpeèné provedení. Možnost nastavení je dùležitým kritériem, nebo umožòuje pøizpùsobit zvedací zaøízení konkrétní situaci. S širokým rozsahem nastavení zvedacích zaøízení Einhell budete optimálnì vybavení pro budoucí zámìry.

18 PØEHLED SORTIMENTU KAPOVACÍ A OKRUŽNÍ PILY Kapovací pokosová pila Kapovací pokosová pila Kapovací pokosová pila s horním stolem Potahová kapovací a pokosová pila Potahová kapovací a pokosová pila Potahová kapovací a pokosová pila Univerzální podstavec Stolová okružní pila Stolová okružní pila Oznaèení Rozmìr (Z=poèet zubù) Obal. j. (kusy) EAN VYØEZÁVACÍ PILA Vyøezávací pila Sada náhrad. pilových listù PÁSOVÁ PILA 5 dílù Pásová pila 200 mm Oznaèení Rozmìr (Z=poèet zubù) Obal. j. (kusy) EAN Pilový pás Pilový kotouè CV KOLÉBKOVÉ PILY NA PALIVOVÉ DØEVO Kolébková pila na palivové døevo Oznaèení Rozmìr (Z=poèet zubù) Obal. j. (kusy) EAN Kolébková pila na palivové døevo Oznaèení Rozmìr (Z=poèet zubù) Obal. j. (kusy) EAN Pilový kotouè CV Kolébková pila na palivové døevo Oznaèení Rozmìr (Z=poèet zubù) Obal. j. (kusy) EAN Pilový kotouè CV

19 PØEHLED SORTIMENTU ŠTÍPAÈKY DØEVA Štípaèka døeva Štípaèka døeva Štípaèka døeva Štípaèka døeva Štípaèka døeva BRUSKY Bruska pro mokré broušení Bruska pro mokré i suché broušení Dvoukotouèová bruska Dvoukotouèová bruska Kombin. pásová a kotouè. bruska SOUSTRUH NA DØEVO Soustruh na døevo Soustružnická souprava Profi 5 dílù Dvoukotouèová bruska Dvoukotouèová bruska Dvoukotouèová bruska Dvoukotouèová bruska Bruska pro mokré i suché broušení Oznaèení Rozmìr Obal. j. (kusy) EAN HOBLOVKA Hoblovka Kotouè pro mokré brouš., jemný Brusný kotouè jemný Brusný kotouè hrubý Oznaèení Obal. j. (kusy) EAN Sada náhradních hobl. nožù Brusný kotouè jemný Brusný kotouè hrubý Brusný kotouè jemný Brusný kotouè hrubý Brusný kotouè jemný Brusný kotouè jemný Brusný kotouè hrubý Brusný kotouè jemný Brusný kotouè hrubý Kotouè pro mokré broušení Sada brus. kot. na suchý zip Sada brus. kotouèù, 3 díly Sada brus. kotouèù, 10 dílù

20 PØEHLED SORTIMENTU PILY NA KOV Univerzální kapovací pila SOUSTRUH NA KOV Soustruh na kov Oznaèení Rozmìr (Z=poèet zubù) Obal. j. (kusy) EAN Øezaèka na kov Oznaèení Rozmìr Obal. j. (kusy) EAN Øezací kotouè Pásová pila na kov Oznaèení Rozmìr (Z=poèet zubù) Obal. j. (kusy) EAN Pilový pás Pilový pás Sada soustruž. dlát Luneta Lícní deska Ètyøèelis ové sklíèidlo Otoèný hrot 11 dílù pevná prùmìr 125 mm rozsah upínání 80 mm s kuželem MK2 ØEZAÈKY DLAŽDIC Øezaèka dlaždic Øezaèka dlaždic Oznaèení Rozmìr Obal. j. (kusy) EAN Diamant. øezací kotouè Diamant. øezací kotouè Vrtaèka a frézka na kov Oznaèení Obal. j. (kusy) EAN Rychloupínací svìrák Sada upínacích kleští, 9 dílù Sada upínek, 58 dílù Fréza s vymìnitelnými bøitovými destièkami, 30 mm Vymìnitelné bøitové destièky ze slinutého karbidu ZDVIHACÍ ZAØÍZENÍ Øetìzový kladkostroj Lanový zvedák 125 / 250 kg Lanový zvedák 150 / 300 kg Lanový zvedák 250 / 500 kg Lanový zvedák 300 / 600 kg Lanový zvedák Výkyvné rameno Kozlík Hliníkový rudlík Paletový vozík

SERVIS Pomùžeme! Máte nìjaký dotaz ohlednì skupiny našich výrobkù New Generation? Chtìli byste si objednat náhradní díly? Váš výrobek nefunguje tak jako první den? Jsme tu pro vás! Tìšíme se na Vaše zavolání

Více

Pomùžeme! Máte nìjaký dotaz ohlednì našich výrobkù? Chtìli byste si objednat náhradní díly? Váš výrobek nefunguje tak jako první den? SERVIS Elektrické náøadí 00 Napište nám! Fax: +0 1 Email: info@einhell.cz

Více

Aku šroubovák 3,6 V Napìtí: 3,6 V Kroutící moment: 1-6 Nm Dvoupolohová rukoje Kuføík s pøíslušenstvím 38 díl. Aku vrtaèka 14,4 V

Aku šroubovák 3,6 V Napìtí: 3,6 V Kroutící moment: 1-6 Nm Dvoupolohová rukoje Kuføík s pøíslušenstvím 38 díl. Aku vrtaèka 14,4 V Aku šroubovák 6 V Napìtí: 6,0 V Kroutící moment: 2Nm Dvoupolohová rukoje Pøíslušenství: sada 11.díl. Aku šroubovák 3,6 V Napìtí: 3,6 V Kroutící moment: 1-6 Nm Dvoupolohová rukoje Kuføík s pøíslušenstvím

Více

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE CZ POKOSOVÉ PILY ELEKTRO maschinen pokosové pily jsou přesné a flexibilní s mnoha praktickými detaily. Jsou rozděleny do 3 skupin: základní pokosové pily, posuvné pokosové pily a s

Více

mako tapetovací náøadí

mako tapetovací náøadí 008.. mako olovnice použití pro pøesné vyrovnání tapet. kvalita 90g olovnice se šòùrou metrù. 90 g 808 00 SB..0889 mako šòùra znaèkovací použití pro pøesné znaèení èar. kvalita robustní kovové pouzdro

Více

KATALOG A CENÍK 2008/9

KATALOG A CENÍK 2008/9 KATALOG A CENÍK 2008/9 Profesionální univerzální stavební pila Tato pila na zdicí materiály nabízí výbornì vyvážený pomìr mezi kvalitou a cenou, jak se øíká "za málo penìz hodnì muziky. Nabízí uživateli

Více

Obráběcí stroje. Nabízíme Vám tyto služby: Obráběcí stroje. Schönfeld Oto Sládkovičova 1266 Praha 4 142 00

Obráběcí stroje. Nabízíme Vám tyto služby: Obráběcí stroje. Schönfeld Oto Sládkovičova 1266 Praha 4 142 00 Kombi brusky Srážeč hran Hoblovky, dlabačka Truhlářské frézky Soustruhy na dřevo Pily kotoučové a formátovací s předřezem Pásové pily na dřevo Odsavače prachu Pásové pily na kov Sukovací vrtačky Stolní

Více

Nabízíme Vám tyto služby: Prodej nástrojů, měřidel a příslušenství ke strojům Fax: 241 722 218 Servisní práce otosch@volny.cz 39

Nabízíme Vám tyto služby: Prodej nástrojů, měřidel a příslušenství ke strojům Fax: 241 722 218 Servisní práce otosch@volny.cz 39 Schönfeld Oto Sládkovičova 1266 Praha 4 142 00 Tel.: 602 653 163 606 494 750 777 858 452 N N N N 40 42 43 46 48 50 54 56 58 63 64 66 67 68 70 77 78 80 92 93 94 102 Kombi brusky Srážeč hran Hoblovky, dlabačka

Více

SA Trade bestseller hoblovka s protahem HP-200 (více na straně 28). 6 490,- Dřevoobráběcí stroje

SA Trade bestseller hoblovka s protahem HP-200 (více na straně 28). 6 490,- Dřevoobráběcí stroje Dřevoobráběcí stroje Kombi brusky Příslušenství, truhlářské svěrky, dlabačka Hoblovky s protahem Truhlářské frézky Soustruhy na dřevo, sada dlát, hoblice 26 27 28 29 30 6 490,- SA Trade bestseller hoblovka

Více

náøezové stroje Manuální šikmé - lehký provoz Manuální - domácnost a lehký provoz NEW NEW NEW NEW Quality Náøezový stroj NS 250 ES

náøezové stroje Manuální šikmé - lehký provoz Manuální - domácnost a lehký provoz NEW NEW NEW NEW Quality Náøezový stroj NS 250 ES 006 Náøezový stroj NS 250 ES Druh pohonu...øemenový Uložení stolu...šikmé Napájení/Pøíkon...230V/140W Prùmìr nože... 250 mm / hladký Max.prùmìr øezu... 165 mm Nastavení síly øezu... 0-11 mm Rozmìry (š

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Katalog strojů. září 2009

Katalog strojů. září 2009 Katalog strojů září 2009 Stolní a sloupové vrtačky Převodové vrtačky Magnetické vrtačky Jádrové vrtáky Karnasch Tváření otvorů Thermdrill Stolní vrtačko-frézky Převodové vrtačko-frézky Univerzální frézky

Více

Sleva. 1020 x 70 x 680 mm 1240 x 70 x 270 mm 710 x 510 x 410 mm 580 x 100 x 90 mm. 327 x 137 x 1069 mm. 124 kg 135 kg. 83 kg 93 kg

Sleva. 1020 x 70 x 680 mm 1240 x 70 x 270 mm 710 x 510 x 410 mm 580 x 100 x 90 mm. 327 x 137 x 1069 mm. 124 kg 135 kg. 83 kg 93 kg kdr 60, 602 kdr 604 KOMBINOVANÉ BRUSKY Válcová bruska Průměr kotouče Hmotnost KDR 60 00 x 90 mm 50 x 220 mm 2 400 W, 230 V/50 Hz 550 W, 230 V/ 50 Hz 560 x 270 x 300 mm 700 x 450 x 3 7 kg 8 kg 5 kg 54 kg

Více

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,-

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,- Soustruhy na dřevo Soustruhy na dřevo jsou určeny pro běžné soustružení rotačních válcových, kuželových a tvarových ploch z měkkého i tvrdého dřeva. Pomocí příslušenství, např. kopírovacího zařízení, je

Více

Pomùžeme! Máte nìjaký dotaz ohlednì našich výrobkù? Chtìli byste si objednat náhradní díly? Váš výrobek nefunguje první den po zakoupení? SERVIS Zahradní technika 00 Napište nám! Fax: +0 Email: info@einhell.cz

Více

Formátovací pila Altendorf WA 6

Formátovací pila Altendorf WA 6 Formátovací pila Altendorf WA 6 Formátovací kotoučová pila ALTENDORF WA 6 s manuálním naklápěním a zdvihem pilového agregátu a s samostatnou předřezovou jednotkou Popis stroje základní vybavení: Dvojitý

Více

Přehled. výhod. Podívejte se sami, jak pracují stroje Posch: Jednoduše se na internetu podívejte na www.posch.com/video.

Přehled. výhod. Podívejte se sami, jak pracují stroje Posch: Jednoduše se na internetu podívejte na www.posch.com/video. Okružní pily Bezpeční odborníci na řezání. Řezání a bezpečnost to zkrátka patří k sobě. Proto je v robustním a ergonomickém sortimentu pil od firmy Posch bezpečnost na nejvyšším místě. Nezáleží na tom,

Více

BRUSKY NA SKLO. KRISTALL brusky na sklo. Pøíslušenství k bruskám zn. KRISTALL. 30 102 50 KRISTALL 1S - výkonnìjší motor

BRUSKY NA SKLO. KRISTALL brusky na sklo. Pøíslušenství k bruskám zn. KRISTALL. 30 102 50 KRISTALL 1S - výkonnìjší motor BRUSKY NA SKLO KRISTALL brusky na sklo 30 102 00 KRISTALL 1 - nejrozšíøenìjší typ 280 x 235 mm velikost pracovní plochy, 170 W, 2255 ot./min., kvalitní ložiska, tepelná ochrana Plastový kryt proti rozstøiku

Více

CENÍK VÝROBKŮ SCHEPPACH 2007-2008

CENÍK VÝROBKŮ SCHEPPACH 2007-2008 CENÍK VÝROBKŮ SCHEPPACH 2007-2008 CENÍK - DÍLNA Výrobek Obj. číslo MOC vč. DPH 8" Stolová pila ts 2010 Stolová pila ts 2010 230/50/1 1,8 kw (2,5 HP) Indukční motor 53220901 18 490 Kč Doporučené příslušenství

Více

Obráběcí stroje řady 2013-10. www.bow.cz

Obráběcí stroje řady 2013-10. www.bow.cz Obráběcí stroje řady 2013-10 www.bow.cz Vážení zákazníci, v katalogu, který držíte v ruce, naleznete přehled nabízených výrobků nové řady. Tato řada zahrnuje v praxi odzkoušené stolní i robustní vrtačkofrézky,

Více

STROJE NA ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO DŘEVA PALAX KS 50s

STROJE NA ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO DŘEVA PALAX KS 50s STROJE NA ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO DŘEVA PALAX KS 50s NOVÝ! STRONG PRO Palax KS 50s pro náročné profesionální použití Stroj Palax KS 50s je robustní stroj na zpracování palivového dřeva, konstruovaný pro

Více

06 Brusky 2 200 W. Dvoukotoučové brusky quantum Brusky s vynikajícím poměrem cena/výkon.

06 Brusky 2 200 W. Dvoukotoučové brusky quantum Brusky s vynikajícím poměrem cena/výkon. 06 Brusky a leštičky Dvoukotoučové brusky Leštičky Talířová bruska Kombinovaná bruska Pásové brusky Bruska na trubky a profily Kartáčové brusky Brusky na vrtáky Bruska na frézy 06 Brusky Dvoukotoučové

Více

[ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ]

[ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] [ P i l y ] Pokosové pily Pily na dvojitý pokos Vyřezávací pily Pily pro klínové řezy a vybrání Pilové automaty Pilové automaty s pusherem elumatec Česká republika >CZ-25241

Více

[ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ]

[ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] [ P i l y ] Pokosové pily Pily na dvojitý pokos Vyřezávací pily Pily pro klínové řezy a vybrání Pilové automaty Pilové automaty s pusherem elumatec Česká republika >CZ-25241

Více

K formátovací pile 2 sady kotoučů zdarma.

K formátovací pile 2 sady kotoučů zdarma. FORMÁTOVACÍ PILY SROVNÁVACÍ A TLOUŠŤKOVACÍ FRÉZKY K formátovací pile 2 sady kotoučů zdarma. Odhlučněné pilové kotouče pro řezání laminotřískových desek s použitím předřezového kotouče - pro průmyslové

Více

Vyrobeno v Rakousku. Stolní výkyvná pila Pila se stolem na kuličkových ložiscích

Vyrobeno v Rakousku. Stolní výkyvná pila Pila se stolem na kuličkových ložiscích Vyrobeno v Rakousku Stolní výkyvná pila Pila se stolem na kuličkových ložiscích Vydání Rakousko Platnost od 1. února 2012 Posch Rakousko Centrála / výroba POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Straße

Více

W2004056 Ausgabe Jänner 2014-EX-tsch. Štípačky dřeva a okružní pily. Ostře propočítané. Přehled výrobků pro ČR a SR / Platnost od 1. ledna 2014.

W2004056 Ausgabe Jänner 2014-EX-tsch. Štípačky dřeva a okružní pily. Ostře propočítané. Přehled výrobků pro ČR a SR / Platnost od 1. ledna 2014. W2004056 Ausgabe Jänner 2014-EX-tsch Štípačky dřeva a okružní pily. Ostře propočítané. Přehled výrobků pro ČR a SR / Platnost od 1. ledna 2014. Jedině Paldu! Štípačka dřeva 1050 a horizontální štípačka

Více

Ruční kladkostroj CM Hurricane

Ruční kladkostroj CM Hurricane Ruční kladkostroj CM Hurricane Extrémně robustní konstrukce zaručí dlouhou životnost i v náročných podmínkách. Zvýšená bezpečnost pomocí rychlé zátěžové brzdy, která zabezpečuje stabilitu a umístění břemene.

Více

Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí

Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí Pøíslušenství pro hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120

Více

Vrtačko frézka. Soustruh. Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Technické parametry: Univerzální a přesná převodová vrtačko-frézka s 12 rychlostmi otáček.

Vrtačko frézka. Soustruh. Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Technické parametry: Univerzální a přesná převodová vrtačko-frézka s 12 rychlostmi otáček. Příloha č. 1 zadávacích podmínek Vrtačko frézka Univerzální a přesná převodová vrtačko-frézka s 12 rychlostmi otáček. výškově přestavitelná frézovací hlava, sklopná o ±60 těžké litinové provedení masivní,

Více

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120 kg pro

Více

Kotoučová pila PKS-315 obj. číslo 25420090 92. Kombinovaná stolní pila FZB-250/2000. obj. číslo TSM1025

Kotoučová pila PKS-315 obj. číslo 25420090 92. Kombinovaná stolní pila FZB-250/2000. obj. číslo TSM1025 Kotoučové pily Stolní a stojanové kotoučové pily jsou vhodné pro příčné i podélné dělení dřevěných materiálů. Vyznačují se optimálním rozsahem otáček, který umožňuje využití nástrojů s plátky ze slinutých

Více

Nový produkt dlabačka PDS-140. (více na straně 36 ) Obráběcí stroje. Obráběcí stroje

Nový produkt dlabačka PDS-140. (více na straně 36 ) Obráběcí stroje. Obráběcí stroje Čelní, pásové, kombi brusky Truhlářské svěrky, truhlářské hoblice, dlabačka Hoblovky s protahem Stolová frézka, truhlářské frézky Podávací zařízení, soustruhy na dřevo, sada dlát Pily kotoučové a formátovací

Více

09 Zpracování plechu. quantum WBS 135 Kvalitní multifunkční svěrák s nožním pedálem pro bezpečné a rychlé upínání.

09 Zpracování plechu. quantum WBS 135 Kvalitní multifunkční svěrák s nožním pedálem pro bezpečné a rychlé upínání. 09 Ruční stolní lis Univerzální svěrák Pákové nůžky na plech Ruční ohýbačky plechu Ruční zakružovačky plechu Elektrické zakružovačky plechu Signovačky 09 quantum WBS 135 Kvalitní multifunkční svěrák s

Více

KATALOG NÁSTROJÙ /OBSAH

KATALOG NÁSTROJÙ /OBSAH KATALOG NÁSTROJÙ /OBSAH V tomto katalogu je nabídka nejèastìji dodávaných nástrojù pro stroje výrobcù PVC a Al oken. Vìtšina tohoto sortimentu je originál - MADE IN GERMANY. Všechny dodávky zboží z tohoto

Více

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE LEHKÁ DIAGONÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 400-BQO 426 2.98 11.94 Použití Èerpadla

Více

421 HRANOLY. 445 SVìRÁkY. 482 VLOŽkY STOLY PRACOVNÍ OCELOVÉ PLASTOVÉ. Strana...275. Strany...259-260. Strana...297. STOLY OTOèNÉ.

421 HRANOLY. 445 SVìRÁkY. 482 VLOŽkY STOLY PRACOVNÍ OCELOVÉ PLASTOVÉ. Strana...275. Strany...259-260. Strana...297. STOLY OTOèNÉ. 404 MAGNETICkÉ kostky UPÍNACÍ 404 POøADAèE PLASTOVÉ 405 STOLY PRACOVNÍ 421 HRANOLY OCELOVÉ Strana.....................258 Strana.....................258 Strany......259-260 Strana.....................261

Více

SB 320 SH / SB 3200 S

SB 320 SH / SB 3200 S SB 320 SH / SB 3200 S Příslušenství k vrtačkám SB 320 SH Ekonomicky výhodně s moderní technikou silnostěnný sloup o průměru 100 mm vysokou stabilitu zaručuje masivní odlitek základny stroje pravý / levý

Více

přesné řezy. Perfektní pro

přesné řezy. Perfektní pro Perfektní pro přesné řezy. Přesné řezání, jako ještě nikdy. Se stacionárním nářadím PTS 10, PCM 7, PCM 10, PCM 8S a řezací stanicí PLS 300 pro kmitací pily od firmy Bosch. Více informací na www.bosch-do-it.cz.

Více

HEAVY-DUTY BRUSKY, HOBLÍKY, HORNÍ FRÉZKY, LAMELOVACÍ FRÉZKY

HEAVY-DUTY BRUSKY, HOBLÍKY, HORNÍ FRÉZKY, LAMELOVACÍ FRÉZKY HEAVY-DUTY BRUSKY, HOBÍKY, HORNÍ FRÉZKY, AMEOVACÍ FRÉZKY Špičkový výkon na všech površích: příslušenství znamená uspokojení všech požadavků profesionálů. Excentrická brusky...164...165 Pásová brusky...166...

Více

Dodávané příslušenství Obj. č.

Dodávané příslušenství Obj. č. 3706 3901 3709 Ideální k rychlým, čistým řezům do suchých stavebních desek Ke zhotovení výřezů, např. při elektrické instalaci, k dokončování nebo lícování Jednoduché nastavení hloubky řezu Průměr tělesa

Více

66 mm / 1.300 W. 1 kotouč boční vodítko

66 mm / 1.300 W. 1 kotouč boční vodítko PILY C6U2 C6UY 54 mm / 1.100 W 66 mm / 1.300 W 44 1 Ø 54 mm 39 mm 1.100 W 272 x 222 x 240 mm 3,5 kg 1 Ø 66 mm 46 mm 1.300 W 86 db 308 x 236 x 243 mm 3,7 kg 1 kotouč, 1 paralelní doraz 1 inbus. klíč,1 odsávání

Více

Grasselli. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Grasselli. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav zpracovatelské stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Grasselli Spa Spoleènost byla založena v roce 1975 Giorgiem Grassellim na základì poptávky zákazníkù po výrobì

Více

Elektrické hoblíky. Elektrické a aku nářadí. příkon 900 W. Elektrický hoblík FP-650. Elektrický hoblík s falcováním FP-900. Frézka na lamely FBJ-710

Elektrické hoblíky. Elektrické a aku nářadí. příkon 900 W. Elektrický hoblík FP-650. Elektrický hoblík s falcováním FP-900. Frézka na lamely FBJ-710 Elektrické hoblíky 999,- Elektrický hoblík FP-650 Šířka záběru Hloubka třísky 650 W/230 V 16 000/min. 82 mm 0-2 mm 2,7 kg Dodáváno včetně oboustranných nožů, paralelního vodítka, prachového vaku a náhradního

Více

Obráběcí stroje SIEG 2012 / 04

Obráběcí stroje SIEG 2012 / 04 2012 / 04 Frézky Soustruhy Kombinované stroje Sloupové a převodové vrtačky Příslušenství ve světě Výrobce SIEG Industrial Group je významnou společností, která se zabývá vlastním vývojem a výrobou obráběcích

Více

1. 9. 31. 12. 2010. Volejte zdarma 800 100 709 Volajte zdarma 0800 004 203. Obráběcí a tvářecí stroje

1. 9. 31. 12. 2010. Volejte zdarma 800 100 709 Volajte zdarma 0800 004 203. Obráběcí a tvářecí stroje Obráběcí a tvářecí stroje Akční nabídka! 1. 9. 31. 12. 2010 Volejte zdarma 800 100 709 Volajte zdarma 0800 004 203 Notebook, dovolená, let balónem nebo konečně pořádné kolo? Za dárkové šeky, které dostanete

Více

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti lesních ploch je téměř vyrovnaný podíl jízdních a přibližovacích cest. Zřízení a celoroční údržba lesních cest sjížděných nákladními vozidly jsou nákladné. Současně představují

Více

400 Modré elektrické nářadí pro profesionály. Stacionární nářadí

400 Modré elektrické nářadí pro profesionály. Stacionární nářadí 400 Modré elektrické nářadí pro profesionály Stacionární pily Bosch: zvládnou každou výzvu Modré elektrické nářadí pro profesionály 401 Stacionární pily Bosch jsou mnohostranné a flexibilně použitelné.

Více

ZAØÍZENÍ PRO PÍSKOVÁNÍ

ZAØÍZENÍ PRO PÍSKOVÁNÍ ZAØÍZENÍ PRO Kompresor 51 00 00 kompresor pojízdný, typ 600-60D 400 V, 450 l / min. 51 00 00 kompresor na vzduch GLASTAR tlaková nádoba 51 301 00 GLASTAR tlaková nádoba, typ 100 obsah 45 l, ruèní ovládání

Více

dřevoobráběcí kombinace DKS-3/1 (více na straně 41). 82 900,- Dřevoobráběcí stroje

dřevoobráběcí kombinace DKS-3/1 (více na straně 41). 82 900,- Dřevoobráběcí stroje Kombi brusky Dlabačky, truhlářské svěrky Hoblovky s protahem Kotoučové a formátovací pily Pilové kotouče Truhlářské frézky Dřevoobráběcí kombinace Pásové pily na dřevo Odsavače prachu Soustruhy na dřevo,

Více

KLEŠTÌ. Nabízíme Vám široký sortiment speciálních kleští pro lámání skla,

KLEŠTÌ. Nabízíme Vám široký sortiment speciálních kleští pro lámání skla, KLEŠTÌ Nabízíme Vám široký sortiment speciálních kleští pro lámání skla, jak v oblasti umìleckoøemeslného zpracování, tak i v oblasti profesionálního zpracování skla ve sklenáøstvích, konèe hobby oblastí.

Více

PRO KUTILY I PROFESIONÁLY ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 2005

PRO KUTILY I PROFESIONÁLY ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 2005 PRO KUTILY I PROFESIONÁLY ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 2005 Akušroubováky 1 2 3 4 5 LITHIOVÁ BATERIE Č. Model Kapacita Max. kroutící moment Rychlosti Sklíčidlo Nabíječka Hmotnost včetně aku 2. aku Kufr Brzda motoru

Více

Jednoduché spolehlivé elektrické nářadí

Jednoduché spolehlivé elektrické nářadí Jednoduché spolehlivé elektrické nářadí Obsah aku stroje 4 vrtačky, excentrická bruska, hoblík 5 úhlové brusky, přímočará pila 6 okružní pila 7 Aku vrtací šroubovák Maktec MT070E Aku vrtací šroubovák Maktec

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

Univerzální frézky. Obráběcí stroje. FPX-25E obj. číslo 25951000. Podstavec pro typy SM, FPX FP-16K. FPX-20E obj. číslo 25000017

Univerzální frézky. Obráběcí stroje. FPX-25E obj. číslo 25951000. Podstavec pro typy SM, FPX FP-16K. FPX-20E obj. číslo 25000017 Univerzální frézky jsou určeny pro širokou škálu běžných i přesných frézovacích operací. Tuhá konstrukce zabezpečuje dostatečnou kvalitu opracování ocelových materiálů, litiny, barevných kovů a dalších

Více

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dorma TS 73 V Dveøní zavíraè Kompaktní, jednoduchá, rychlá montáž, zajištìná kvalita DORMA TS 73 V - dveøní zavíraè urèený pro interiérová a exteriérová dveøní køídla. Dle

Více

VENTILÁTORY BLC, XRCMB, XRMB

VENTILÁTORY BLC, XRCMB, XRMB , XRCMB, XRMB POPIS Díky odstøedivým ventilátorem je možné optimálnì vyøešit odstranìní všech typù prachu a problémù pøenosu materiálu v rùzných prostøedích a extrémních klimatických podmínkách s odpovídajícími

Více

PĚTILETÁ ZÁRUKA TESTY KVALITY A ŽIVOTNOSTI VÝROBKŮ

PĚTILETÁ ZÁRUKA TESTY KVALITY A ŽIVOTNOSTI VÝROBKŮ PĚTILETÁ Kvalita nářadí Powerplus XQ je zdůrazněna zárukou 5 let na veškeré výrobní vady! Tato jedinečně výhodná záruka Vám dává jistotu, že jste koupili kvalitní, profesionální výrobek, který Vám při

Více

Bezpeènostní pokyny. Technická data. Ovládací prvky. Uvedení do provozu a používání. Pøedepsané použití. Zapnutí a vypnutí

Bezpeènostní pokyny. Technická data. Ovládací prvky. Uvedení do provozu a používání. Pøedepsané použití. Zapnutí a vypnutí 632044A EBV 230 E 4 2 9 3 1 10 7 5 8 6 12 15 11 14 13 14 16 Technická data CZ Bezpeènostní pokyny Vibraèní bruska EBV 230 E Napìtí 230 V Pøíkon 330 W Otáèky 4 000 10 000 min 1 Poèet zdvihù naprázdno 8

Více

KOTOUČOVÉ, POKOSOVÉ, PŘÍMOČARÉ PILY A PILY OCASKY

KOTOUČOVÉ, POKOSOVÉ, PŘÍMOČARÉ PILY A PILY OCASKY 73 5 KOTOUČOVÉ, POKOSOVÉ, PŘÍMOČARÉ PILY A PILY OCASKY 74 kotoučové pily CD12F PILA NA KOV PŘÍKON (W) 1 450 PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM) 305 HLOUBKA ŘEZU PŘI 90 (MM) 115 HLOUBKA ŘEZU PŘI 45 (MM) 76 POČET

Více

Perfektní základ: Pásová bruska GX 75 / GX 75 2H

Perfektní základ: Pásová bruska GX 75 / GX 75 2H Perfektní základ: Pásová bruska GX 75 / GX 75 2H GX 75 popř. GX 75 2H tvoří základ systému. Výkonná pásová bruska, na kterou se při profesionálním použití můžete vždy spolehnout: robustní konstrukce, snadná

Více

Typ Popis MOC vč. DPH Aku šroubovák Lithium-Ion 3,6V

Typ Popis MOC vč. DPH Aku šroubovák Lithium-Ion 3,6V V roce 1958 ve městě Mortsel blízko Antwerp, založil pan Vic Van Rompuy firmu VARO, velkoobchod s nářadím. Jeho obchod se zanedlouho rozrostl do rozměrů, kde bylo zapotřebí více skladových prostor. Město

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

Stroj je mo né vybavit pøídavným zaøízením NOR 1200/1, které slou í k vystøihování kruhových dílù. Rozmìry stroje: výška 570 mm.

Stroj je mo né vybavit pøídavným zaøízením NOR 1200/1, které slou í k vystøihování kruhových dílù. Rozmìry stroje: výška 570 mm. Klempíøský obrubovací stroj XB 50/180 Klempíøský obrubovací stroj XB 50/180 je urèen k obrubování, zakládání, lemování, vyrovnávání, tìsnìní den pøípadnì zakládání drátu nebo støíhání plechù do 0,8 mm

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

PĚTILETÁ ZÁRUKA TESTY KVALITY A ŽIVOTNOSTI VÝROBKŮ

PĚTILETÁ ZÁRUKA TESTY KVALITY A ŽIVOTNOSTI VÝROBKŮ PĚTILETÁ Kvalita nářadí Powerplus XQ je zdůrazněna zárukou 5 let na veškeré výrobní vady! Tato jedinečně výhodná záruka Vám dává jistotu, že jste koupili kvalitní, profesionální výrobek, který Vám při

Více

Aku vrtačka s brzdou FDC-1200K. Napětí aku Sklíčidlo do 10 mm. Dodáváno v kufru

Aku vrtačka s brzdou FDC-1200K. Napětí aku Sklíčidlo do 10 mm. Dodáváno v kufru Aku vrtačky Aku vrtačka s brzdou FDC-1200K 1 190,- Napětí aku 12 V Sklíčidlo do 10 mm 0-550/min. Akumulátor 1,3 Ah Doba nabíjení 3-5 hod. Počet momentů 17 stupňů Utahovací moment 1-16 Nm 1,56 kg Dodáváno

Více

DALŠÍ POMŮCKY PRO MĚŘENÍ

DALŠÍ POMŮCKY PRO MĚŘENÍ DALŠÍ POMŮCKY PRO MĚŘENÍ Měřící vozík Použití: pro kalibraci měřítek, měřicích pásem, měřicích pásků, stupnic měřicích lup, kontrolu stupnic měřidel, ale i optickou kontrolu malých dílů a výrobků Provedení:

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ BeF Home, s.r.o., Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice tel.: +420 516 428 240, fax.: +420 516 428 244 e-mail: info@bef.cz, www.befhome.com 2012/7 www.befhome.com

Více

Heavy Duty řezání kovů a demolice. Řezání kovu tenkým plátkem. éle: lepší geometrie zubů pro lepší rychlost a

Heavy Duty řezání kovů a demolice. Řezání kovu tenkým plátkem. éle: lepší geometrie zubů pro lepší rychlost a 141 OPRACOVÁNÍ D DŘEVA PILOVÉ PLÁTKY PRO ŠAVLOVÉ PILY ŘEŽOU UŽ DELŠÍ NEŽ 60 LET! TENKÝ PLÁTEK Řezání kovu tenkým plátkem éle: lepší geometrie zubů pro lepší rychlost a D dvojnásobnou životnost, bimetalový

Více

VÝKON PRO KAŽDÉ DŘEVO

VÝKON PRO KAŽDÉ DŘEVO 58 VÝKON PRO KAŽDÉ DŘEVO AEG nabízí elektrické nářadí pro opracování dřeva v komplexní nabídce výkonných strojů, které jsou vhodné pro většinu aplikací. Všechny tyto stroje jsou snadno ovladatelné, spolehlivé

Více

421 HRANOLY. 445 SVìRÁkY. 482 VLOŽkY STOLY PRACOVNÍ OCELOVÉ PLASTOVÉ. Strana...275. Strany...259-260. Strana...297. STOLY OTOèNÉ.

421 HRANOLY. 445 SVìRÁkY. 482 VLOŽkY STOLY PRACOVNÍ OCELOVÉ PLASTOVÉ. Strana...275. Strany...259-260. Strana...297. STOLY OTOèNÉ. 404 MAGNETICkÉ kostky UPÍNACÍ 404 POøADAèE PLASTOVÉ 405 STOLY PRACOVNÍ 421 HRANOLY OCELOVÉ Strana.....................258 Strana.....................258 Strany......259-260 Strana.....................261

Více

NIVELAÈNÍ MÌØÍTKA. Nivelaèní latì RICHTER

NIVELAÈNÍ MÌØÍTKA. Nivelaèní latì RICHTER NIVELÈNÍ MÌØÍTK Nivelaèní pøístroje teodolity I II Nivelaèní latì RICHTER Provedení: povlakováno PVC, barevné znaèení stupnice se mìní po 1 m èerná, èervená, ve složeném stavu 1 metr Poznámka: v objednávce

Více

Řezné kotouče Kronenflex Pokyny pro použití

Řezné kotouče Kronenflex Pokyny pro použití Pokyny pro použití Řezné kotouče se vyznačují velkým spektrem použití. V naší paletě výrobků jsou obsaženy kotouče pro obrábění oceli, nerezové oceli, pro veškeré důležité neželezné kovy, různé druhy litiny,

Více

DAG 125-S, DAG 125-SE Úhlové brusky na řezání a broušení kovových materiálů

DAG 125-S, DAG 125-SE Úhlové brusky na řezání a broušení kovových materiálů Úhlové brusky DAG 125-S, DAG 125-SE Úhlové brusky na řezání a broušení kovových materiálů Řezání kovových profilů a plechů Broušení kovových povrchů Přínosy a vlastnosti Výkonné motory s efektivním chlazením

Více

VHODNÉ PRO KAŽDOU PRÁCI: NOVÉ PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY METABO.

VHODNÉ PRO KAŽDOU PRÁCI: NOVÉ PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY METABO. PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY METABO work. don t play. VHODNÉ PRO KAŽDOU PRÁCI: NOVÉ PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY METABO. URČENO PRO VAŠÍ STAVBU PERFEKTNĚ VYBAVENY PRO VŠECHNY PRÁCE. Vrtání, šroubování nebo míchání s příklepovou

Více

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav Odšťavòovaèe citrusù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Zumoval S. L. Spoleènost Zumoval, S. L. která byla založena v roce 1991, je výrobcem automatických odšťavovaèù citrusù.

Více

MOTOR Typ Znaèka a model Výkon dle DIN 14396 Maximální otáèky motoru ot./min. Zdvihový objem cm3 Poèet válcù Vrtání x zdvih mm Sání Vzduchový filtr

MOTOR Typ Znaèka a model Výkon dle DIN 14396 Maximální otáèky motoru ot./min. Zdvihový objem cm3 Poèet válcù Vrtání x zdvih mm Sání Vzduchový filtr SÉRIE 2 MALÉ KOLOVÉ NAKLADAÈE D21D-121D-221D-321D P R O F E S I O N Á L N Í P A R T N E R MALÉ KOLOVÉ NAKLADAÈE 21D-121D-221 1D-321D SÉRIE 2 NOVÁ KABINA Moderní, prostorná a ergonomická Viditelnost po

Více

cena cena č.zboží název mj bez DPH s DPH

cena cena č.zboží název mj bez DPH s DPH 3010100 bruska stolní KRISTALL 2000 ks 2 934,00 3 550,00 3010101 plocha pracovní KRISTALL 2000 ks 382,00 462,00 3010103 ochrana proti vodě - pro všechny typy brusek KRISTALL ks 47,00 57,00 3010104 kroužek

Více

TESTY KVALITY A ŽIVOTNOSTI VÝROBKŮ

TESTY KVALITY A ŽIVOTNOSTI VÝROBKŮ LET ZÁRUKA PĚTILETÁ ZÁRUKA Kvalita nářadí Powerplus XQ je zdůrazněna zárukou let na veškeré výrobní vady! Tato jedinečně výhodná záruka Vám dává jistotu, že jste koupili kvalitní, profesionální výrobek,

Více

Upnutí na pracovním stole stroje

Upnutí na pracovním stole stroje Upnutí na pracovním stole stroje Rychlé, silové a bezpečné upínání do přípravků Mezi výrobky BESSEY se nachází rovněž sortiment praktických upínacích nástrojů pro montáž na pracovní stoly strojů. Takové

Více

Oblasti. Řezání. Hoblování. Ostatní. Vrtání. Frézování. Broušení. Pro tesaře. Vibrační bruska. Pro výstavbu interiéru. Excentrická bruska

Oblasti. Řezání. Hoblování. Ostatní. Vrtání. Frézování. Broušení. Pro tesaře. Vibrační bruska. Pro výstavbu interiéru. Excentrická bruska Vše pro broušení 82 Oblasti Řezání Vibrační bruska Hoblování Všechny brusky MAFELL mají silné motory. Know how a kompetentní řešení požadavků řemesla vede u brusek MAFELL k nezbytnému nářadí pro tesaře.

Více

BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D. Balièky válcových balíkù

BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D. Balièky válcových balíkù BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D Balièky válcových balíkù Nesená balièka BW 1100 Jsou li balíky pøepravovány k balení do místa urèení, je nesená balièka BW 1100 ideálním øešením. Dodává se ve dvojím provedení:

Více

Z programu soustruhů OPTIMUM a quantum Vám nabídneme správný soustruh pro každé použití.

Z programu soustruhů OPTIMUM a quantum Vám nabídneme správný soustruh pro každé použití. 04 Soustruhy Z programu soustruhů OPTIMUM a quantum Vám nabídneme správný soustruh pro každé použití. Široká nabídka modelů Vhodný soustruh můžete vybírat z 27 modelů tak, aby odpovídal Vašim nárokům a

Více

Výkony potřebují kvalitu.

Výkony potřebují kvalitu. ß 9001 Základní tělo lakované, RAL 7035 světle šedý, přesuvná matice a upínací páka kalené na tmavo. Upínací kleštiny nejsou v rozsahu dodávky. K rychlému zafixování obrobků tlakovými upínacími kleštinami.

Více

IDM 25 IDM 30 GHD 25 TN GHD 25 SN GB 30 T GB 30 S GB 30 TV GHD 28 SV BM 30 Vario BM 40 Vario GB 32 S GB 32 SV

IDM 25 IDM 30 GHD 25 TN GHD 25 SN GB 30 T GB 30 S GB 30 TV GHD 28 SV BM 30 Vario BM 40 Vario GB 32 S GB 32 SV vrtačky TB 13 T TB 14 T TB 16 T TB 16 Vario TB 20 T BM 20 T BM 25 T RBM 780 T RBM 780 SB SB 25 S SB 32 S B 430 Vario B 610 Pro BM 25 SB BM 32 SB DMT 16 V DMT 25 DMS 25 V DMS 32 BM 36 D BM 36 D Vario SB

Více

Diamantové drážkovací a dělící brusky

Diamantové drážkovací a dělící brusky Diamantové drážkovací a dělící brusky REMS Krokodil 125 REMS Krokodil 180 SR for Professionals REMS Krokodil proříznout namísto vysekávat. Celou plochou doléhající dosedací plocha během celého procesu

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

11 Dřevoobráběcí stroje

11 Dřevoobráběcí stroje 11 Dřevoobrábění Lupenková pila Univerzální pracovní stojan Kombinované brusky Kotoučová pila Hoblovky s protahem Soustruhy Pásové pily Odsávání Hoblice Cirkulárky Štípačky 11 Dřevoobráběcí stroje Pásové

Více

Akumumulátorová vrtačka s příklepem WU370

Akumumulátorová vrtačka s příklepem WU370 Profesionální řada nářadí WORX Revolver system, Jawhorse Úhlové brusky Rozbrušovačka, vibrační brusky Excentrické brusky, pásová bruska, hoblík Horní frézka, pily Aku vrtačky Rázový utahovák, elektrické

Více

AKČNÍ NABÍDKA s dárky, které si sami vyberete...

AKČNÍ NABÍDKA s dárky, které si sami vyberete... platí 1. 9. 31. 12. 2011 Volejte zdarma 800 100 709 Volajte zdarma 0800 004 203 AKČNÍ NABÍDKA s dárky, které si sami vyberete... Dárkové kupony Cadhoc Při zakoupení výrobku z tohoto akčního letáku obdrží

Více

MIKROSKOPY A PROJEKTORY

MIKROSKOPY A PROJEKTORY MIKROSKOPY A PROJEKTORY MA 113 MA 116 MA 118 MA 121 STØEDICÍ MIKROSKOPY MA 113, MA 116, MA 118, MA 121, MA 111, MA 112,MA 112-2, MA 112-2Ee, MA 117 SZ/1, MA 117 SZ-E-3 Použití: pro støedìní a ustavování

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É Z O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

40-CVXV SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA 426 2.98 14.03

40-CVXV SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA 426 2.98 14.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 40-CVXV 426

Více

Vertikální a horizontální dělící přístroje typ VT W

Vertikální a horizontální dělící přístroje typ VT W f ß 29001 Základní tělo lakované, RAL 7035 světle šedý, přesuvná matice a upínací páka bkalené na tmavo. Upínací kleštiny nejsou v rozsahu dodávky. K rychlému zafixování obrobků tlakovými upínacími kleštinami.

Více

Ceník Fiskars zahrada 2009 OBSAH NOVÉ VÝROBKY 2009... 1 NÙŽKY ZAHRADNÍ PØEVODOVÉ & POWERSTEP TM... 2 NÙŽKY ZAHRADNÍ PROFI... 2 NÙŽKY S PÁKOVÝM PØEVODEM... 2 NÙŽKY S CHRÁNIÈEM PRSTÙ... 2 NÙŽKY ZAHRADNÍ...

Více

Úvod Varování Instalace

Úvod Varování Instalace Rychlovazaè X5 2v1 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení vazacího stroje X5 2v1. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Jedná se o tzv. kombinovaný vazaè pro vazbu do plastových i kovových høbetù (pro

Více

Sloupové otočné jeřáby. Nástěnná otočná jeřábová ramena. Portálové jeřáby

Sloupové otočné jeřáby. Nástěnná otočná jeřábová ramena. Portálové jeřáby jeřáby Jsou zařízení s vodorovným otáčením výložníku pro přepravu břemene vhodné na jakékoliv pracoviště, kde optimálně doplňují další zařízení manipulační techniky Usnadňují a zefektivňují práci, nahrazují

Více

SVD SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.06

SVD SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.06 SIMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVD SIMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 16.06 Použití Samonasávací

Více