Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje)"

Transkript

1 Rámcová pojistná smlouva pro K Rámcová pojistná smlouva pro EUR Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje) 1. Pojištná pojistná nebezpeí 1.1. Pojištní strojních rizik (MB) Pojištní strojních rizik se sjednává jako pojištní škodové a ídí se stejn jako pojištní živelní Všeobecnými pojistnými podmínkami pojištní majetku pro pípad poškození nebo zniení živelní události zvláštní ást UCZ/Živ/06 a Všeobecnými pojistnými podmínkami obecná ást UCZ/ Pojistitel poskytne pojištnému pojistné plnní, pokud na pojištných vcech nebo jejich ástech vzniknou jakékoli nepedvídané a náhlé vcné škody (nap. v dsledku vady v odlitcích nebo v materiálu, chyby v návrhu, dílenské nebo montážní chyby, chyby v provedení, nedostatené zkušenosti, nedbalosti, nedostatku vody v kotlích, fyzikální exploze, roztržení v dsledku odstedivých sil, zkratu, atd.), které vyžadují opravu nebo náhradu a které nejsou v pojistné smlouv a jejích pílohách výslovn vyloueny Pojistné plnní za takovou škodu nebo ztrátu bude provedeno prostednictvím platby v hotovosti, reprodukcí nebo opravou (vždy dle volby pojistitele), a to do výše pojistné ástky škodou postižené položky za pojistný rok, celkem však ne výše, než iní celková pojistná ástka uvedená v pojistné smlouv Toto pojištní se vztahuje na pojištné vci po jejich úspšném uvedení do provozu, a již jsou v provozu, i mimo nj, a již jsou demontovány za úelem ištní, opravy nebo pemístní v rámci místa pojištní, bhem tchto prací resp. bhem následné optovné montáže Výluky z pojištní Pojistitel neposkytne pojistné plnní za: 1. spoluúast uvedenou v pojistné smlouv, které musí nést pojištný pro každou událost sám; pokud však ztráta nebo škoda z jedné události postihne více pedmt pojištní, nemusí pojistník nést více než nejvyšší jednotlivou spoluúast pro dané pedmty; 2. ztráty nebo škody na vymnitelném náadí, jako jsou matrice, licí formy, ryté válce, díly, které vykazují vzhledem k svému použití i charakteru vysokou míru opotebení i ztrátu hodnoty jako šamotové vyzdívky, bourací kladiva, sklenné pedmty, pásy, lana, dráty, gumové plášt, nebo provozní média nap. maziva, paliva, katalyzátory; ledaže tyto byly postiženy škodou, která postihla rovnž další ásti pojištného zaízení; 4. ztráty nebo škody, za které ruí výrobce, dodavatel nebo opravá ze zákona i smluvn; 5. ztráty nebo škody vzniklé v dsledku závad nebo nedostatk, které existovaly na zaátku tohoto pojištní a byly pojištnému nebo jeho zástupcm známy, a již pojistitel o tchto závadách nebo nedostatcích vdl i nikoli; 6. ztráty nebo škody vzniklé úmyslným jednáním nebo vdomou nedbalostí pojištného nebo jeho zástupc; 7. ztráty a škody vzniklé následkem války, invaze, nepátelského jednání, nepátelských akcí (a Platnost od z 6

2 již byla vyhlášena válka, i nikoli), obanské války, rebelie, revoluce, povstání, vzpoury, odboje, stávky, výluky, obanských nepokoj, vojenského i protiprávního uchopení moci k vydávání rozkaz, innosti sabotér nebo osob jednajících z povení politické organizace nebo jednajících ve spojení s takovou organizací; spiknutí, zabavení, násilného vyvlastnní, zabrání nebo zniení i poškození majetku v souvislosti s naízením vlády existující de jure nebo de facto nebo státního orgánu; 8. veškeré následky jaderných reakcí, jaderného záení nebo radioaktivního zamoení; 9. ztráty nebo škody, které lze pímo odvodit ze stálých provozních vliv (nap. opotebení, kavitace, eroze, koroze, rez, inkrustace); 10. náklady na odstranní funkních závad i výpadk 11. náklady na údržbu i servisní práce provádné pojištným i tetí stranou (opravárenský podnik, výrobce) 12. škody vzniklé v dsledku provádní test a experiment nad rámec bžných provozních test nebo v dsledku použití stroj nebo zaízení, které nesplují pedpisy výrobce, prodejce nebo montážní organizace, 13. další škoda na zaízení vzniklá provozem zaízení ped dokonením opravy pvodní škody 14. škody spoívající pouze v povrchovém poškození vzhledu zaízení 15. škody vyplývající ze zvtšení hmoty nebo ztvrdnutí výrobku i materiálu, ledaže by takový proces byl dsledkem poškození pojištného zaízení 16. základy a nosné konstrukce, na nichž jsou umístny stroje a zaízení statické povahy (nejsouli tyto základy a nosné konstrukce souástí pojištné vci) 17. následné škody nebo ruení všeho druhu, platby, které pesahují vcnou škodu ve smyslu tohoto pojištní. Pokud pojistitel v žalob, v procesu nebo jiném ízení uplatuje, že ztráty, zniení, poškození nebo vznik povinnosti náhrady škody nejsou v dsledku výhrad výluky 7. tohoto lánku pojištním kryty, písluší dkazní bemeno o tom, že tyto ztráty, zniení, poškození nebo vznik povinnosti náhrady škody pojištním kryty jsou, pojištnému Pojištní elektronických rizik (EE) Pojištní elektronických rizik se sjednává jako pojištní škodové a ídí se stejn jako pojištní živelní Všeobecnými pojistnými podmínkami pojištní majetku pro pípad poškození nebo zniení živelní událostí zvláštní ást UCZ/Živ/06 a Všeobecnými pojistnými podmínkami obecná ást UCZ/05. Pojištní se vztahuje na datová média a programové vybavení, za pedpokladu, že jsou souástí pedmtu financování; krytí je však omezeno na základní uživatelský software a standardní licenní software. Pojištní se nevztahuje na poítaový hardware, který je souástí obrábcích stroj a programovatelných automat nebo který je v souvislosti s nimi používán. Pedmtem pojištní rovnž nejsou hasební nápln pojištných hasicích zaízení Pojistitel poskytne pojištnému pojistné plnní, pokud na pojištných vcech nebo jejich ástech vzniknou jakékoli nepedvídané a náhlé vcné škody, které vyžadují opravu nebo náhradu a které nejsou v pojistné smlouv a jejích pílohách výslovn vyloueny Pojistné plnní za takovou škodu nebo ztrátu bude provedeno prostednictvím platby v hotovosti, reprodukcí nebo opravou (vždy dle volby pojistitele), a to do výše pojistné ástky škodou postižené položky za pojistný rok, celkem však ne výše, než iní celková pojistná ástka uvedená v pojistné smlouv Toto pojištní se vztahuje na pojištné vci po jejich úspšném uvedení do provozu, a již jsou v provozu, i mimo nj, a již jsou demontovány za úelem ištní, údržby nebo pemístní v rámci místa pojištní, a to bhem tchto prací resp. bhem následné optovné montáže Výluky z pojištní Pojistitel neposkytne pojistná plnní pojištnému ve vci ztrát, poškození a vzniku povinnosti náhrady Platnost od z 6

3 škody, které jsou pímo nebo nepímo zpsobeny, které pímo nebo nepímo vzniknou nebo jsou zvýšeny 1. válkou, invazí, nepátelským jednáním, nepátelskými akcemi (a již byla vyhlášena válka, i nikoli), obanskou válkou, rebelií, revolucí, povstáním, vzpourou, odbojem, stávkou, výlukou, obanskými nepokoji, vojenskou i protiprávn uchopenou mocí k vydávání rozkaz, inností sabotér nebo osob jednajících z povení politické organizace nebo ve spojení s takovou organizací; spiknutím, zabavením, násilným vyvlastnním, zabráním nebo zniením i poškozením majetku v souvislosti s naízením vlády existující de jure nebo de facto nebo státního orgánu; 2. jadernou reakcí, jaderným záením nebo radioaktivním zamoením; 3. úmyslným jednáním nebo vdomou nedbalostí pojištného nebo jeho zástupc; 4. spoluúast uvedenou v pojistné smlouv, kterou musí nést pojištný pro každou událost sám; pokud však ztráta nebo škoda z jedné události postihne více pedmt pojištní, nemusí pojistník nést více než nejvyšší jednotlivou spoluúast pro dané pedmty; 5. ztráty nebo škody vzniklé v dsledku závad nebo nedostatk, které existovaly na zaátku tohoto pojištní a byly pojištnému nebo jeho zástupcm známy, a již pojistitel o tchto závadách nebo nedostatcích vdl, i nikoli; 6. ztráty nebo škody, které pímo souvisejí s provozními vlivy (nap. opotebení, kavitace, eroze, koroze, inkrustace), nebo s postupným poškozováním v dsledku povtrnostních vliv; 7. náklady vynaložené v souvislosti s odstraováním funkních závad, ledaže tyto závady byly zpsobeny škodou na pojištných vcech, na kterou se vztahuje povinnost náhrady; 8. náklady vynaložené v souvislosti s údržbou pojištných vcí, piemž tyto výluky platí také pro díly vymnné bhem tchto údržbových prací. 9. ztráty nebo škody, za které ruí výrobce, dodavatel nebo opravá ze zákona i smluvn; 10. ztráty nájemních zaízení, nebo škody na tchto zaízeních, za které ruí majitel ze zákona nebo v rámci nájemní smlouvy a/nebo smlouvy o údržb; 11. následné škody jakéhokoli druhu, vetn smluvních pokut, ztrát v dsledku prodlení, neplnní, zrušení smlouvy; 12. ztráty lamp, žárovek, výbojek, elektronek, pásek, pojistek, tsnní, emen, lan, drát, etz, gumových pláš, vymnitelných pracovních nástroj, rytých válc, sklenných, porcelánových a keramických pedmt, sít nebo tkaniv nebo jakýchkoli provozních medií (nap. maziva, palivo, chemikálie, nápln), nebo škody na tchto pedmtech; 13. estetické nedostatky, nap. škrábnutí na nateném, leštném nebo smaltovaném povrchu. 14. škody zcela nebo zásti vzniklé v dsledku technických úprav pojištného zaízení, pokud k tmto úpravám výrobce neposkytl písemný souhlas. 15. škody, zcela nebo ásten zpsobené nerespektováním návod a pedpis k obsluze 16. škody vzniklé chybným zadáním dat nebo softwarovou chybou Dojde-li ke škod, kdy by bylo možno aplikovat výluku ad 12. i 13. poskytne pojistitel náhradu škody v pípad, že tyto díly byly postiženy i jinou škodou nebo ztrátou pojištných vcí, která podléhá povinnosti náhrady. Pokud pojistitel v žalob, v procesu nebo jiném ízení uplatuje, že ztráty, zniení, poškození nebo vznik povinnosti náhrady škody nejsou v dsledku výhrad výluky uvedené v bodu 1. tohoto lánku pojištním kryty, písluší dkazní bemeno o tom, že tyto ztráty, zniení, poškození nebo vznik povinnosti náhrady škody pojištním kryty jsou, pojištnému Živelní pojištní Pojištní majetku (vci) pro pípad poškození nebo zniení živelní událostí (dále též jen živelní pojištní ) je upraveno a ídí se ustanoveními zvláštní ásti VPP UCZ/Živ/06, a sjednává se v rozsahu pojištní na pojistná nebezpeí dle VPP UCZ/Živ/06 lánek 1, odst. 1., odst. 2. a), b), c),d), e), f) a odst Odchyln od l.2, odst.1. se ujednává, že limit pojistného plnní pro škody zpsobené kouem Platnost od z 6

4 se ze znní uvedeného odstavce vypouští Ujednává se, že odst. 2.a) l.3 VPP UCZ/Živ/06 se ruší a nahrazuje se následujícím znním: a) vniknutím atmosférických srážek nebo neistot do budovy a následným poškozením pojištné vci v ní umístné, pokud k nmu nedošlo vlivem poškození stavebních souástí následkem vichice Odchyln od l.7, odst. 2. VPP UCZ/Živ/06 se ujednává, že pojištní se vztahuje na škody na vcech pojištných dle této smlouvy Ujednává se, že odst. 1. l.8 VPP UCZ/Živ/06 se ruší bez náhrady, stejn jako odst. 3.b), 3.c) a 3.d) téhož lánku Ujednává se, že odst. 4.a) l.9 VPP UCZ/Živ/06 se ruší bez náhrady, stejn jako odst. 4.c) téhož lánku Odchyln od ustanovení l.10, odst. 4.d) VPP UCZ/Živ/06 se ujednává, že pojištní se vztahuje i na škody na pojízdných strojních zaízeních, lhostejno, zda jim je pidlována RZ a to vetn škod vzniklých pi peprav po vlastní ose pi silniním provozu Ujednává se, že text v dsledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti pojištného, který je souástí znní odstavce d) l. 13 VPP UCZ/Živ/06, se nahrazuje textem v dsledku úmyslu nebo vdomé nedbalosti pojištného Odchyln od ustanovení l.18, odst. 2.a) VPP UCZ/Živ/06 se ujednává, že v pípad totální škody vzniká pojištnému právo, aby mu pojistitel vyplatil obecnou cenu vci, tj. bžnou tržní cenu vci odpovídající jejímu stavu bezprostedn ped pojistnou událostí, sníženou o spoluúast a cenu využitelných zbytk. Tímto ujednáním není nicmén doteno ustanovení odstavce 2. tohoto lánku V. Doplkové pojištní finanních rizik GAP, jehož znní má ped tímto ujednáním pednost Ujednává se, že odst. 3. a 5. l. 18 VPP UCZ/Živ/06 se ruší bez náhrady Pojištní pro pípad odcizení vci a vandalismu Pojištní majetku (vci) pro pípad odcizení (dále též jen pojištní odcizení ) je upraveno a ídí se ustanoveními zvláštní ásti VPP UCZ/Odc/06, a sjednává se v rozsahu pojištní na pojistná nebezpeí dle VPP UCZ/Odc/06 lánek 1 odst. 1. písmeno a), b) a d) a odst Odchyln od l.2, odst. 4.d) VPP UCZ/Odc/06 se ujednává, že pojištní se vztahuje i na škody na pojízdných strojních zaízeních, lhostejno, zda jim je pidlována RZ Odchyln od ustanovení l.10, odst. 2.a) VPP UCZ/Odc/06 se ujednává, že v pípad totální škody vzniká pojištnému právo, aby mu pojistitel vyplatil obecnou cenu vci, tj. bžnou tržní cenu vci odpovídající jejímu stavu bezprostedn ped pojistnou událostí, sníženou o spoluúast a cenu využitelných zbytk. Tímto ujednáním není nicmén doteno ustanovení odstavce 2. tohoto lánku V. Doplkové pojištní finanních rizik GAP, jehož znní má ped tímto ujednáním pednost Ujednává se, že odst. 4. a 6. l. 10 VPP UCZ/Odc/06 se ruší bez náhrady Pro úely této smlouvy se odchyln od DPP LIM/05 ujednává následující zabezpeení pro pípad odcizení vcí pojištných dle této smlouvy: a) Zabezpeení vcí umístných v uzaveném prostoru (tzn. v halách, budovách apod.): Vci musí být umístny v uzameném prostoru, jehož veškeré hlavní vchodové vstupy (dvee) budou uzameny bezpenostním uzamykacím systémem, okna musí být pevn uzavena bez možnosti otevení z venkovní strany. Všechny mobilní stroje budou navíc uzameny bezpenostním uzamykatelným systémem standardn dodávaným výrobcem vci. b) Zabezpeení stroj umístných v oploceném prostoru (týká se zaízení, které pro jejich znanou hmotnost i rozmry nelze umístit do uzaveného prostoru): Stroje musí být uzaveny v oploceném prostoru s minimální výškou plotu 180 cm a vrata musí být uzamena zapuštným dozickým zámkem nebo dvma visacími zámky s profilovanou cylindrickou vložkou a tlouškou tmenu min. 8 mm. Prvky, jež oko zámku spojuje a uzamyká k sob, musí mít minimáln stejný prez jako oko zámku. Vrata musí být zajištna proti vysazení z pant. Všechny mobilní stroje budou navíc uzameny bezpenostním uzamykatelným systémem standardn dodávaným výrobcem vci. c) Zabezpeení stroj (nap. stavební stroje - nakladae, rypadla atd.) mimo oplocený nebo Platnost od z 6

5 uzavený prostor, (týká se zaízení, které pro jejich znanou hmotnost i rozmry resp. z dvodu pracovní innosti nemohou být umístny v uzaveném resp. v oploceném prostoru): Všechny mobilní stroje budou uzameny bezpenostním uzamykatelným systémem standardn dodávaným výrobcem vci. d) Zabezpeení elektronických zaízení proti odcizení pi peprav motorovým vozidlem: V pípad odcizení pojištné vci z pozemního vozidla, poskytne pojistitel pojistné plnní pouze tehdy, jestliže: - je vozidlo vybaveno pevnou stechou, - bylo vozidlo odstaveno ádn uzamené, - pojistná událost se stala prokazateln mezi 6. a 22. hodinou, - pojištná vc se nacházela v prostoru kufru, zvnjšku neviditelná Uvedené asové omezení neplatí, pokud bylo vozidlo odstaveno v uzamené garáži, nebo na hlídaném parkovišti. 2. Místo pojištní Pro stacionární stroje se sjednává jako místo pojištní provozovna klienta (piemž na pojištní samotné nemá vliv pesthování provozovny klienta, v rámci kterého dojde k pemístní pedmtu pojištní) s adresou na území eské republiky. Pro mobilní stroje a penosná zaízení se sjednává jako místo pojištní území eské republiky a území stát, s nimiž má eská republika spolenou hranici. 3. Pojistné plnní 3.1. Spolená ustanovení k pojištní majetku, definice použitých pojm Odchyln od všeobecných pojistných podmínek i smluvních ujednání se ujednává, že v pípad ástené škody bude - pro úely stanovení pojistného plnní - ástka odpovídající nákladm na opravu poškozené vci pi jejím stanovení rozpotem omezena hodnotou vypotenou samostatným likvidátorem pojistných událostí, byl-li v daném pípad výpoet proveden. ástenou škodou se rozumí škoda, kdy náklady na opravu poškozené vci nepevýší její obecnou cenu bezprostedn ped pojistnou událostí. Totální škodou se rozumí ztráta možnosti pojištnou vcí jakkoli disponovat v dsledku její krádeže i pohešování; v pípad fyzického poškození vci pak jde o totální škodu tehdy, pesahují-li celkové náklady na opravu vci její obecnou cenu, tj. bžnou tržní cenu vci, bezprostedn ped pojistnou událostí Spolená ustanovení k pojištní strojních a elektronických rizik a) ástená škoda - u škod na pojištné vci, které lze opravit, poskytne pojistitel náhradu za náklady vynaložené nutn na obnovu provozního stavu vci, který existoval ped výskytem škody. Navíc pejímá náklady na demontáž a remontáž, vynaložené na provedení opravy, jakož i bžné dopravné urené na dopravu do opravny a zpt, pípadná cla a poplatky, za pedpokladu, že jsou tyto náklady obsaženy v pojistné ástce. Jsou-li opravy provádny ve vlastní opravn pojistníka, poskytne pojistitel náhradu za materiálové a mzdové náklady vynaložené pro úely opravy, jakož i za pimenou režii urenou na krytí bžných náklad. Snížení hodnoty nahrazených díl se neodeítá; zstatkové hodnoty (hodnoty zbytk, které lze znovu použít nebo prodat) se však zapoítávají. Pokud dosahují nebo pesahují výše uvedené náklady na opravu obecnou hodnotu pojištných vcí bezprostedn ped výskytem škody, provádí se likvidace škody podle bodu b). b) Totální škoda - v pípad zniení pojištné vci nahradí pojistitel asovou hodnotu pojištné vci bezprostedn ped výskytem škody, vetn bžného dopravného a náklad na montáž, jakož i pípadných cel a daní, v rozsahu, ve kterém jsou tyto náklady obsaženy v pojistné ástce; Pojistitel krom toho nahradí všechny náklady, které bžn vzniknou vzhledem k demontáži zniené vci, piemž je teba zapoítat zstatkovou hodnotu (hodnotu zbytk, které lze znovu použít nebo prodat). Odchyln od ustanovení odst. 3.2.b) pro pojištní strojních rizik (MB) a pro pojištní elektronických Platnost od z 6

6 rizik (EE) se ujednává, že v pípad totální škody vzniká pojištnému právo, aby mu pojistitel vyplatil obecnou cenu vci, tj. bžnou tržní cenu vci odpovídající jejímu stavu bezprostedn ped pojistnou událostí, sníženou o spoluúast a cenu využitelných zbytk. Pojistitel krom toho nahradí všechny náklady, které bžn vzniknou vzhledem k demontáži a likvidaci zniené vci a to do výše 5 % z pojistné ástky vci. Tímto ujednáním není nicmén doteno ustanovení odst. 4 Doplkové pojištní finanních rizik GAP, jehož znní má ped tímto ujednáním pednost. Pirážky za pesasy, noní práci, práci ve dnech zákonných svátk nebo pirážky za spšnou dopravu jsou do pojištní zahrnuty pouze v pípad, pokud byly výslovn písemn sjednány. Pojistitel neposkytne v rámci tohoto smluvního ujednání pojistné plnní za náklady na pípadné zmny, doplky, zdokonalení a na údržbové a revizní práce. Náklady na provizorní opravy nese pojistitel pouze v pípad, že tyto opravy pedstavují ást konené opravy a že se jimi nezvyšují celkové náklady na opravu Sjednává se limit plnní EUR na jednu pojistnou událost u jednoho konkrétního subjektu v míst pojištní na specifické adrese. Pro úely pojistné smlouvy se ujednává, že pojistné plnní bude v pípad ástené škody vyplaceno v K, v pípad škody totální v EUR. V pípad poteby konverze mn bude použit kurz devizového trhu (stanovený NB) k rozhodnému dni, kterým je v pípad pojistného plnní datum vzniku pojistné události. 4. Doplkové pojištní finanních rizik - GAP Tímto se ujednává, že pokud pedmt pojištní utrpí totální škodu ve smyslu definice uvedené v odst tohoto zvláštního ujednání, stanoví se celkové pojistné plnní z této smlouvy (pojištní majetku a finanních rizik) jako nesplacená (zbytková) hodnota pojištné vci, vyplývající ze smlouvy o leasingu/úvru/splátkovém prodeji, pípadn jako souet dosud nezaplacených splátek ve smyslu píslušného splátkového kalendáe (i obdobného instrumentu nazývaného odlišn u rzných finanních produkt), to se však týká výlun pípad, kdy nesplacená hodnota pedmtu financování nebo souet dosud nezaplacených splátek pesahuje obecnou cenu pojištné vci bezprostedn ped pojistnou událostí; v ostatních pípadech budiž postupováno jako by toto pojištní nebylo sjednáno, tj. jako by pro pedmt financování bylo sjednáno pouze pojištní majetku ve smyslu bodu 1. tohoto lánku V. Od takto stanoveného celkového pojistného plnní bude ped jeho výplatou pojištnému odetena hodnota zbytk a sjednaná spoluúast. Nesplacenou (zbytkovou) hodnotou pedmtu financování se pitom rozumí výše nesplaceného zstatku ceny pedmtu financování, která vyplývá ze smlouvy o financování, ke dni vzniku pojistné události, a to bez smluvních sankcí, prokázaná originály píslušné smlouvy v. splátkových kalendá; obdobným zpsobem bude stanoven souet dosud nezaplacených splátek 5. Hlášení pojistných událostí Vznik škodní události ohlásí klient bez zbyteného odkladu spolenosti povené pojistitelem k likvidaci škodních, kterou je spolenost vrs-spp Vtrná Prachatice na tel. lince , kde bude informován o dalším postupu. Hlavní kontaktní osobou na stran samostatného likvidátora je pak Ing. Radek Hudeck, tel.: Odchyln od lánku 21 odstavce 3 písmeno c) Všeobecných pojistných podmínek UCZ/Živ/06 a lánu 13 odstavce 4 písmene c) Všeobecných pojistných podmínek UCZ/Odc/06 se stanoví, že klient je oprávnn zaít s odstraováním stavu vzniklého pojistnou událostí i bez souhlasu pojistitele, avšak pouze hrozí-li mu ušlý zisk. Je však povinen ádn zdokumentovat (v. provedení fotodokumentace) stav pojištného pedmtu po pojistné události a postup odstraování následk pojistné události. Toto ujednání se vztahuje na pípady, kdy odhadovaná výše škody nepesáhne ástku K ,-. Platnost od z 6

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 40/1964 Sb. - poslední stav textu 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 Zmna: 58/1969 Sb. Zmna: 146/1971

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění elektroniky

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění elektroniky VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění elektroniky (VPP-EL-03) T. č. 252.05/01.01.2014 A. Obecná část Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Soukromé pojištění (dále jen pojištění ) upravuje zákon č. 89/2012

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. (dále jen podmínky ) Tyto Všeobecné podmínky úasti na zájezdech jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu cestovní kanceláe

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo I. Základní ustanovení l. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo pijalo název: ---------------- ORLOVAN, mstské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody Allianz pojišťovna, a. s. T.Č. 292.03/01.01.2014 Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ lánek 1 1. Obchodní firma družstva zní Bytové družstvo Hlaváova (dále

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku Allianz pojišťovna, a. s. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku (PMP-03) T. č. 291.02 / 01.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění 1. Soukromé pojištění

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Správní exekuce penžitých sankcí ukládaných orgány obcí

Správní exekuce penžitých sankcí ukládaných orgány obcí Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta managementu a ekonomiky Ústav veejné správy a regionálního rozvoje akademický rok: 2006/2007 Správní exekuce penžitých sankcí ukládaných orgány obcí Roman Janoušek

Více

1. Pojišovnictví. 1.1. Pojišovny

1. Pojišovnictví. 1.1. Pojišovny Úvod Pojišovnictví je dnes intenzivn se rozvíjející oblastí, ve které jsou nabízeny zákazníkm služby od celé ady tuzemských i zahraniních pojišovacích ústav, což pro nás, jako jejich klienta, znamená nespornou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Česká podnikatelská pojiš ovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠT NÍ VPPSCP 1 / 08

Česká podnikatelská pojiš ovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠT NÍ VPPSCP 1 / 08 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Soukromé sdružené cestovní pojištní, které sjednává Česká podnikatelská pojišovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel ), se ídí píslušnými ustanoveními zákona

Více