ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Od uchazečů se očekává, že prostudují všechny pokyny, smluvní ustanovení a specifikace obsažené v této zadávací dokumentaci a budou se jimi řídit. Pokud nabídka nebude podána do stanoveného data nebo nebude obsahovat všechny požadované informace, bude odmítnuta. V případě nejasnosti je možno kontaktovat zadavatele na uvedeném u. 1. Identifikace zadavatele: Ladislav Prokop PROSCHEF Šalounova 63, Ostrava Vítkovice IČ: DIČ:CZ Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele 2.1. Název zakázky Velkoformátová CNC frézka 2.2. Předmět zakázky Předmětem zakázky je dodávka, instalace a zaškolení obsluhy velkoformátové CNC frézky pro průmyslové nasazení v oblasti 2-3D obrábění Určení Fréza musí umožňovat při změně typu výrobku rychlou a pružnou výměnu nástrojů, jako je frézovací hlava a její nástroje včetně doplňků jako je proces snímání (laser scanner apod). CNC frézovací stroj může být osazen dle skladby zakázek frézovacím vřetenem pro frézování materiálů nebo plazmovou řezací hlavou Požadavky na technické řešení Fréza musí disponovat CNC Systémem : 1. CNC frézovací systém - je určen pro výřezy a opracování ze středně pevných až tvrdých materiálů, měkkého i tvrdého dřeva, korku, překližky, MDF, dřevěných kompozitních desek, plastových materiálů, ABS, plexiskla, HDPE, polykarbonátů, PVC, UHMW, neželezných kovů jako hliník, měď, mosaz, sendviče ze skleněného vlákna, pěněné PVC, a jiné kompozitní materiály. Rychlost opracování může být až 14m/min s přesností 0,1mm. 1

2 2. CNC Plasma systém (jako alternativní doplněk zařízení, nemusí být součástí nabídky) systém pro zpracování kovových desek do různých tvarů, např. řezání desek na HVAC komponenty, písmena pro reklamu nebo součástky pro výrobní procesy. Mezi další obvyklé materiály patří měkká ocel, nerez a hliník. Plasma systém může být integrován jako samostatný ucelený nebo jako přídavný v kombinaci s frézovacím systémem při použití multifunkčního stroje Součástí dodávky bude 1. Vakuová deska, stůl s otevřeným přístupem ze všech stran, kontrolní systém, komponenty jednoduché údržby, S-mouse ( seřízení výšky obráběného materiálu) 2. Řídící systém: X, Y rack and pinion, Z šroubovnice 3. Kontrolní systém: 7mi segmentový hybný diagram, EFGA procesor, NC kontrola 4. Karuselový zásobník, rychle vyměnitelná hřídel HSD, Controller Specifikace: Rozměr stolu min. 2100mm x 3000mm, automatický měnič nástrojů, podtlakové uchycení obrobků. Stroj je učen na zpracování plastů, dřeva, překližky, kovů, sendvičových desek apod. Ovládání odpovídajícím SW lokalizovaným v českém jazyce (není nutnou součástí nabídky) Platební podmínky Na plnění nebude zadavatelem poskytnuta žádná záloha. Úhrada bude provedena v české měně na základě daňových dokladů vystavených zadavateli se splatností 30 dnů po převzetí dodávky bez vad a nedodělků zadavatelem. Součástí účetního/daňového dokladu musí být dodací list podepsaný v místě plnění kontaktní osobou Smluvní pokuta Záruční servis a opravy budou u veškerých součástí nabízeného zařízení dokončeny nejpozději do 10-ti pracovních dnů od nahlášení závady. Uchazeč musí akceptovat nárok zadavatele na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny dodávaného zboží v případě prodlení při nastoupení a odstranění reklamačních závad v průběhu záruční doby. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu škody. Uchazeč musí akceptovat nárok zadavatele na smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny dodávaného zboží za každý i jen započatý den prodlení při dodávce předmětu smlouvy. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu škody. 3. Místo plnění zakázky Šalounova 63, Ostrava Vítkovice, Česká Republika 2

3 4. Doba plnění zakázky Dodavatel je povinen plnit do 120 dnů po uzavření smlouvy. 5. Prokázání kvalifikačních a jiných předpokladů: Uchazečem se rozumí dodavatel, který ve stanovené době (viz bod 9.), podá pouze jednu nabídku do výběrového řízení v souladu s touto zadávací dokumentací. Uchazeč musí splňovat dále tato kriteria: a) Finanční a ekonomická způsobilost uchazeč předloží čestné prohlášení, že: a) na jeho majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku uchazeče nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, b) není v likvidaci, c) nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, d) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, e) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, h) není vyloučen z účasti na zadávání veřejných zakázek Vzor Čestného prohlášení je přílohou zadávací dokumentace. b) Odborná způsobilost uchazeč předloží čestné prohlášení, že: - doba působení na trhu jako dodavatel obráběcích strojů je minimálně 2 roky - vlastní patřičná živnostenská oprávnění související s dodávkou předmětu výběrového řízení - bude schopen zajistit po celou dobu trvání projektu technickou podporu a náhradní díly Uchazeč předloží čestné prohlášení podepsané statutárním zástupcem, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu výběrového řízení a že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci výběrového řízení a že disponuje takovými 3

4 kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu výběrového řízení nezbytné. Vzor Čestného prohlášení je přílohou zadávací dokumentace. c) Uchazeč doloží originály nebo úředně ověřené kopie - výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní, je-li v něm uchazeč zapsán, - oprávnění k podnikání (živnostenský list). 6. Obsah nabídky Uchazeč předloží nabídku v písemné formě podepsanou oprávněným zástupcem uchazeče. Jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem nebo šňůrkou s pečetí. Nabídka bude předložena v nesmazatelné formě. Uchazeč předloží nabídku ve dvou vyhotoveních (originál + kopie). Nabídka bude řazena do těchto oddílů: - Krycí list nabídky - Obsah nabídky, tj. návrh nabídky předmětu výběrového řízení dle požadavků této zadávací dokumentace, zejména - Kontaktní osoba - Návrh řešení předmětu výběrového řízení, tj. způsob plnění nabídky (doprava, instalace, zaškolení, servis apod.), - Návrh harmonogramu realizace zakázky - Cenová nabídka a platební podmínky - Rozpočet a cenová kalkulace, (ceny bez a vč. DPH) - Záruční servis a opravy - Přílohy nabídky: - Návrh Smlouvy o dílo v souladu s touto zadávací dokumentací. Součástí návrhu této smlouvy budou také tyto náležitosti: a. cenové a platební podmínky b. závazek dodavatele, že se zavazuje poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu projektu Ev. č. 043, Zvýšení konkurenceschopnosti pořízením frézy s laserovou hlavou nezbytné informace týkající se subdodavatelské činnosti zhotovitele pro účely tohoto projektu a v rámci této zakázky. - Čestné prohlášení o finanční a ekonomické způsobilosti - viz vzor - Čestné prohlášení, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu výběrového řízení a že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci výběrového řízení a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu výběrového řízení nezbytné. - Doklady a listiny splňující kvalifikační předpoklady pro realizaci předmětu zakázky včetně referencí - Originál nebo ověřenou kopii a. výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní, je-li v něm uchazeč zapsán b. oprávnění k podnikání (živnostenský list) - Případné další přílohy a doplnění nabídky 4

5 V případě, že nabídka nebude obsahovat náležitosti dle výše uvedeného výčtu, bude z výběrového řízení vyřazena. 7. Způsob zpracování nabídky 7.1. Jazyk pro předložení nabídky Nabídka bude podána v českém jazyce, včetně označení obálky. Rozhodným právem je právo České Republiky Měna, limitní cena Uchazeč uvede v nabídce ceny v české měně, bez DPH a s vyčíslením DPH. Uchazeč uvede požadovanou cenu za realizaci předmětu dodávky. Limitní cena je ,- Kč, bez DPH 8. Termín místo a způsob podání nabídky Termín podání nabídky je do ve hod. Při zaslání poštou nebo jiným způsobem je rozhodné datum dodání nabídky na kontaktní adresu zadavatele. Uchazeči o dodávku mohou nabídky zaslat doporučeně poštou nebo osobně doručit na adresu: LadislavProkop PROSCHEF Šalounova 63, Ostrava Vítkovice Obálka musí být označena v levém horním rohu heslem Projekt zvýšení konkurenceschopnosti pořízením frézy neotvírat. Obálka musí být opatřena na spoji razítkem uchazeče a označena plným názvem a sídlem uchazeče, který nabídku předkládá. Všechny listy nabídky musí být očíslovány a jednotlivé listy pevně spojeny nerozebíratelným způsobem. 9. Další zadávací podmínky Zadavatel se dohodne s uchazečem na znění smlouvy a vybraný uchazeč je povinen poskytnout součinnost při uzavírání smlouvy tak, aby tato smlouva byla uzavřena v co nejkratším čase od doručení oznámení o přidělení zakázky, nejpozději však do 15 dnů. V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít se zadavatelem smlouvu, může zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem který se umístil jako další v pořadí. Uchazeč bude vázán svou nabídkou po dobu 1 měsíce od poslední lhůty podání nabídek. Zadavatel požaduje po dodavateli uchování dokladů o realizaci po dobu 10 let po skončení plnění zakázky. 5

6 10. Hodnocení uchazečů Hodnotící komise Hodnotící komise jmenovaná statutárním orgánem zadavatele v počtu minimálně 3 členů o výsledku výběrového řízení pořídí zápis, ve kterém uvede jmenovitě složení komise, termín konání, posouzení nabídek, zdokumentuje svůj postup při posuzování nabídek, vzniklé problémy, způsob jejich řešení a konečné stanovisko o výběru. Zápis bude podepsán všemi členy hodnotící komise a a statutárním zástupcem zadavatele Otevírání obálek s nabídkami Všechny nabídky doručené ve stanovené lhůtě budou otevřeny v den ukončení soutěžní lhůty pro předkládání nabídek a to ve 13,00 h za přítomnosti hodnotitelské komise na adrese Ladislav Prokop PROSCHEF Šalounova 63, Ostrava Vítkovice Přezkoumání nabídek Hodnotící komise přezkoumá každou nabídku, zda obsah a způsob zpracování odpovídá požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci a zda je úplná. Pokud nabídka nesplňuje tyto požadavky, bude vyřazena z dalšího hodnocení Hodnocení nabídek Hodnotící komise vyhodnotí pouze nabídky, které splnily požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. Hodnocení bude provedeno bodovací stupnicí 1-10, při čemž 1 je nejslabší a 10 je nejlepší. Získané body v příslušném kritériu budou vynásobeny jejich vahou. Součet vážených zisků za všechny kriteria určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení Kritéria pro hodnocení Kriterium č. Popis Váha kriteria Kriterium č. 1 Nabídková cena 40 % Kriterium č. 2 Technické parametry 20% Kriterium č.3 Reference, kvalita 20% Kritérium č. 4 Další doplňky stroje 20% 6

7 10.6. Doplnění nabídek Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o vysvětlení nabídky. Uchazeč je povinen do 3 dnů od doručení žádosti o vysvětlení podat vysvětlení. Pokud nebude vysvětlení podáno, bude nabídka uchazeče vyřazena Oznámení výsledku vyhodnocení nabídek Všichni uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně. Zadavatel si vyhrazuje právo: b) odmítnout všechny předložené návrhy a neuzavřít Smlouvu o dílo s žádným uchazečem c) neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve výběrovém řízení d) výběrové řízení zrušit e) jednat o Smlouvě o dílo a upřesnit její konečné znění 14. Náklady účasti Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídek a účastí na výběrovém řízení hradí účastník 15. Závěrečné ustanovení Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku. Zadavatel při výběru postupuje podle podmínek poskytovatele dotace. Podrobné informace na Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to v případech uvedených v 84 Zákona č.137/2006 Sb.. o veřejných zakázkách. Dle 2e Zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 7

8 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já..., jednatel společnosti jméno / název adresa / sídlo IČ:... DIČ:.... prohlašuji na svou čest, že každý z členů statutárních orgánů uchazeče splňuje všechny níže uvedené předpoklady: a) na jeho majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku uchazeče nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, b) není v likvidaci, c) nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, d) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, e) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, h) není vyloučen z účasti na zadávání veřejných zakázek V...,dne.... (jméno, podpis oprávněné osoby, statutárního orgánu právnické osoby) 8

9 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já..., jednatel společnosti jméno / název adresa / sídlo IČ:... DIČ:.... prohlašuji, že jsem se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu výběrového řízení a že jsou mi známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci výběrového řízení a že disponuji takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu výběrového řízení nezbytné. Dále prohlašuji, že - doba působení na trhu jako dodavatele obráběcích strojů je minimálně 2 roky - společnost vlastní patřičná živnostenská oprávnění související s dodávkou předmětu výběrového řízení - společnost bude schopna zajistit po celou dobu 5 let technickou podporu a náhradní díly Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma možných důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj. V...,dne.... (jméno, podpis oprávněné osoby, statutárního orgánu právnické osoby) 9

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Vyzýváme Vás k předložení nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování

Více

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 1 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku menší

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky Dodávka výpočetní techniky stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách Název

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 3 PC dle specifikace

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 3 PC dle specifikace Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 IČ: 44159960, tel. 582 301 411 Identifikace zadavatele: Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 3 PC dle specifikace

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého

Více

Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka. V ý z v a

Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka. V ý z v a Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka V ý z v a k podání nabídky dle metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013 z programu ROP

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Identifikace zadavatele název: VÍTKOVICE TOURS s.r.o., cestovní kancelář IČ: 44743840 DIČ: CZ44743840 sídlo: Mírové nám. 3d-519, 703 00 Ostrava - Vítkovice osoba oprávněna jednat

Více

Poskytování služeb outsourcingu ICT

Poskytování služeb outsourcingu ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávacího řízení na služby: Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ: CZ26095149

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace se sídlem Komenského 478, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 70983011, DIČ: CZ70983011

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení Vyhlášení výběrového řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku a zprovoznění ICT techniky notebooků a tiskárny. 1. Výzva pro dodavatele k vypracování nabídek Masarykova

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Práce s veřejností v ochraně přírody v Euroregionu Nisa 100012075 Zadavatel veřejné zakázky Společnost pro Lužické hory se sídlem Valdov 12, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ: 26634805 vydává dokument:

Více

Sídlo: Atletická 2221, 356 01 Sokolov; e-mail: info@olivius.cz; tel. 353 333 400, mobil. 601 324 599; web: www.olivius.

Sídlo: Atletická 2221, 356 01 Sokolov; e-mail: info@olivius.cz; tel. 353 333 400, mobil. 601 324 599; web: www.olivius. zpracování zadávací dokumentace organizace zadávacích řízení podle zákona o veřejných zakázkách organizace zakázek malého rozsahu kontrola zadávací dokumentace před zahájením výběrového řízení kontrola

Více

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty Výzva k podání nabídky a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb Nejedná se o zadávací řízení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Dodávka serveru a wifi sítě stránka 1 (7) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka serveru a wifi sítě Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Dodávka modulární robotické pipetovací platformy

Dodávka modulární robotické pipetovací platformy Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu (dále Výzva ) k veřejné zakázce zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové (dále jen FNHK) Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05

Fakultní nemocnice Hradec Králové (dále jen FNHK) Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Nákup

Více

oznámení zadání zakázek

oznámení zadání zakázek Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na služby ve smyslu 18,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

Dodávka osobního automobilu

Dodávka osobního automobilu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 v souladu s 6 zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobního automobilu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) veřejné zakázky POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MOBILNÍHO OPERÁTORA PRO MĚSTO VARNSDORF" vypsané v otevřeném řízení

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

Pořízení konvektomatu pro Školní jídelnu Ivančice

Pořízení konvektomatu pro Školní jídelnu Ivančice Školní jídelna Ivančice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Na Brněnce 1, ZADÁVACÍ 664 91 Ivančice DOKUMENTACE Soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více