A. ÚVODNÍ ÚDAJE B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT. TECNOTRADE Kuřim - hala ke komerčnímu využití. Kuřim, p.č. 2994/19, k.ú.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. ÚVODNÍ ÚDAJE B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT. TECNOTRADE Kuřim - hala ke komerčnímu využití. Kuřim, p.č. 2994/19, k.ú."

Transkript

1 A. ÚVODNÍ ÚDAJE B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT () TECNOTRADE Kuřim - hala ke komerčnímu využití VYPRACOVAL : ING. MARTIN MRLÍK ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 2011 / 24 1

2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku. A.1. Základní údaje o klientovi Investorem stavby je společnost TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o., Křižíkova 70, Brno. Vlastníkem pozemku p.č. 2994/19 je firma STEKU, a.s. Palackého třída 555/163a, Brno- Medlánky Po vydání územního rozhodnutí na stavbu TECNOTRADE Kuřim - hala ke komerčnímu využití bude pozemek prodán společnosti TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o.. K činnosti spojené s přípravou je zplnomocněna firma BOOS a.s., Horova 68, Brno. A.2. Údaje o zpracovateli dokumentace Zpracovatel dokumentace : Hlavní inženýr projektu : Architekt a stavební část: IG průzkum Statika : Statika (skelet) : Geogetické práce : Rozvod zemního plynu : Silnoproudé rozvody : VN Měření a regulace : Zdravotní instalace : Ústřední vytápění : Vzduchotechnika a klimatizace : Specialista požární ochrany : POV : Komunikace a zpevněné plochy : Datové rozvody, EZS, EPS : Telefonní přípojka : BOOS a.s., Horova 68, Brno Ing. Jiří Zmidloch Ing. Martin Mrlík RNDr. Zbyněk Grünvald Ing. Kozumplík Lobstav, Ing. Kučera CZK GASAG, Jan Pulda Ing. Jan Hlavatý ELQA, ing. Janout Ing. Josef Hruška Ing. Hanáková Ing. Josef Hejč Ing. Josef Hejč Ing. Miroslav Fabián Ing. Martin Mrlík Ing. Jiří Matula bude určeno po výběrovém řízení O2 2

3 A.3. Předmět stavebního řízení Předmětem dokumentace je projekt TECNOTRADE Kuřim - hala ke komerčnímu využití na pozemku parc. č. 2994/19 v k.ú. Kuřim, včetně příjezdové komunikace oplocení a přípojek inženýrských sítí (vodovodu, plynovodu, VN, NN, dešťové a splaškové kanalizace, telefonu) na pozemcích parc. č. 1843, 2971/9, 2971/31,2994/5, 2994/6, 2994/112994/13, 2994/14, 2994/20 a 2997/1 v k.ú. Kuřim. Stavba bude umístěna v průmyslové zóně v severní části města při st. silnici II/386 naproti závodu TOS Kuřim. Na tomto pozemku byla v roce 1995 zamýšlena výstavba závodu Vailant a v roce 2004 zde bylo vydáno územní rozhodnutí na výstavbu masozávodu Steinhauser. Vlastní areál TECNOTRADE na pozemku parc. č. 2994/19 bude zahrnovat halu s administrativně-sociálním objektem komunikace a zpevněné a parkovací plochy, oplocení s bránou, reklamní pylon a terenní a sadové úpravy. Společnost TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. je obchodní společnost zabývající se prodejem, záručním i pozáručním servisem obráběcích strojů pro třískové obrábění od několika zahraničních výrobců pro území České republiky a Slovenska. Nová provozovna TECNOTRADE v Kuřimi u Brna je navržena o rozloze m 2 zastavěné plochy. Pozemek umožní další rozvoj firmy s eventuelní další přístavbou cca m 2. V showroomu budou k nahlédnutí distribuované stroje a veškerá administrativní i servisní podpora. V nové provozovně budou pořádány technické semináře s mezinárodní účastí. Showroom bude z provozních důvodů rozdělen na dvě části (část trvale vytápěnou a část temperovanou s možností vytopení). Není zde uvažováno s výrobou. Administrativně-sociální objekt je navržen třípodlažní. Provoz závodu bude jednosměnný s celkovým počtem cca 20 zaměstnanců. Parcela je ze západní stran ohraničena budoucí komunikací, ze které je navržen vjezd na parcelu. Z východní strany je parcela oplocena sousedním závodem. Celé území areálu firmy bude oplocené. Pozemek je veden v KN jako ostatní plocha a je ve vlastnictví společnosti STEKU,a.s.. Po vydání územního rozhodnutí bude pozemek převeden na společnost TECNOTRADE. Na pozemku se současné době nachází pouze náletová zeleň. Z inženýrských sítí jsou v současnosti na pozemku v trase budoucí komunikace položeny dešťová a splašková kanalizace. V KN nejsou evidovány žádné způsoby ochrany objektu a návrh novostavby je v souladu s územním plánem. Navržený objekt je řešen jako kompozice hranolových hmot různé výšky. Jednoduché průčelí administrativní části je v patrech prolomeno vodorovnými prvky pásových oken. Nejvýraznějším hmotově-prostorovým prvkem je ztvárnění SZ nároží, které vytváří akcent nejen samotného objektu, ale z hlediska širších urbanistických souvislostí i orientační bod v prostoru. Nároží je vytvořeno jednoduchou kubickou hmotou s jednoduchých pásem nárožních oken, rytmicky se opakujících ve dvou podlažích. Celkové řešení se snaží vycházet z tradičních principů architektury s důrazem na klasický architektonický detail. 3

4 B. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce Objekt leží v nezastavěné části obce a bude řešen jako novostavba. Parcela je ze západní stran ohraničena budoucí komunikací, ze které je navržen vjezd na parcelu. Z východní strany je parcela oplocena sousedním závodem. V KN nejsou evidovány žádné způsoby ochrany a návrh stavby je v souladu s územním plánem. Celé území areálu firmy bude oplocené. b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci Stavba navržená v tomto z hlediska územního plánu stabilním území je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru Kuřim. Regulační plán zde není zpracován. Bylo zde vydáno a nabylo plné moci územní rozhodnutí. c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací Stavba navržená v tomto území je přípustná a souladu s platným územním plánem sídelního útvaru Kuřim. d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů Veškeré požadavky dotčených orgánů budou splněny. e) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu Stavba nevyžaduje přeložky stávajících inženýrských sítí. Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Kabelová přípojka NN, úprava trafostanice : Napojení bude provedeno ze stávající trafostanice v prostoru za halami fa ELQA a AGROAD. Pro přípojku je navržen zemní kabel NAYY 4 x 240 mm² v délce trasy 0,120 km (provozní napětí: 0,4 kv, 50 Hz). Kabely povedou kolem retenční nádrže a dále z boku budoucí haly TECHNOTRADE. Kabely budou smyčkovat smyčkovací pojistkové skříně SS 100 viz. výkres. Pojistkové skříně SS se umístí do plastových pilířů tak, aby spodní okraj skříně byl 0,6 m nad terénem. Jednotlivé přívodní kabely se přichytí pomocí příchytek SONAP. Směry kabelů musí být v rozpínacích i přípojkových skříních popsány na označovacích štítcích. NN areálový rozvod : Nové kabelové vedení NN pro napájení objektu bude napojeno z elektroměrového rozváděče, umístěného na okraji pozemku p.č. 2994/81, k.ú. Kuřim.Nové kabelové vedení NN bude řešeno jako zemní, bude dodržena ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.ochranné pásmo podzemního kabelového vedení dle zákona č. 458/2000 Sb.(energetický zákon) činí pro kabely NN 1 m po obou stranách krajního kabelu. Telefonní přípojka : Oddělení výstavby přístupové sítě O2 stanovilo připojovací bod (na stávajícím vedení kabelové trasy vedené podél příjezdové komunikace k objektům ELQUA a AZ flex). V této trase bude proveden výpich ze stávajícího kabelu 35XN, který poskytne volnou kapacitu 4

5 10XN za předpokladu úpravy stávající dělící spojky (v místě vyznačeném polohopisu O2). Projekt i realizace přípojky bude v režii O2. Vodovodní řad : Firma Tecnotrade Kuřim bude zásobován pitnou vodou z nově navrženého řadu V DN200 délky cca 172m (60m investice Novoinvestu, 112m investice Tecnotradu). Lokalita je zásobena pitnou vodou z tlakového pásma VDJ Kuřim II, kóta přepadu 379,5 m n.m. Provozovatelem stávajícího vodovodu jsou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Nově navržený vodovod bude napojen ze stávajícího vodovodního řadu DN200 v ulici Blanenská. Napojení bude provedeno vsazením T kusu 200/200 do litinového potrubí. Za odbočkou na potrubí DN200 bude osazen požární hydrant. Vodovod DN200 bude ukončen podzemním hydrantem. Další armatury budou navrženy podle požadavků provozovatele vodovodu. Nový vodovodní řad je navržen z trub z tvárné litiny s cementovou vystýlkou DN 200. Výškově bude vodovod veden v hloubce 1,5 m pod niveletou budoucí vozovky. Potrubí bude uloženo v hloubené rýze na pískovém loži a bude obsypáno 300 mm nad vrchol potrubí. Nad obsypem bude položena ochranná folie s trasovací páskou. Vodovodní řad bude navržen v souladu s Brněnskými standardy pro vodovodní síť. Vodovodní přípojka : Vodovodní přípojka DN50 (HDPE100 63x5,8 SDR11) pro objekt bude napojena z nově navrženého vodovodního LT řadu DN200 v obslužné komunikaci pomocí navrtávkového pasu s uzavíracím ventilem se zemní zákopovou soupravou.délka vodovodní přípojky je 27m, z toho od řadu po vodoměr 4m.Vodoměrná šachta (1500*900*1600mm) s vodoměrnou sestavou bude umístěna v zeleném pásu v blízkosti hranice pozemku. Hlavní uzávěr vody pro objekt bude umístěn v prostoru za vstupem vodovodu do objektu, kde bude též umístěn redukční ventil. Plyn : Jedná se o vybudování STL plynovodu PE 100 dn 90, který bude napojen na stávající STL plynovod u ulice Blanenská. Dále bude na plynovod vysazena přípojka, která bude ukončena objektem deregulace a měření. STL plynovod : STL plynovod bude napojen na stávající STL plynovod u ulice Blanenská. Za napojením bude na potrubí osazeno šoupátko HAWLE typ 4056 E2 + poklop. Dále bude potrubí vedeno v zeleném pásu podél uvažované komunikace. Potrubí bude ukončeno za uvažovanou komunikací zaslepením. V km 0,122 bude na potrubí osazena přípojka PE 50 pro areál Tecnotrade ( investor Novoinvest). Celková délka STL plynovodu dn 90 bude 155 m. STL přípojka : STL přípojka PE 100 dn 50 bude napojena na STL plynovod PE 100 dn 90. Přípojka bude vedena v zeleném pásu. V oplocení budoucího areálu bude přípojka ukončena v objektu deregulace a měření kulovým kohoutem DN 40 (HUP, před kterým bude osazen přechodový spoj PE/OC. Celková délka přípojky PE 100 dn 50 bude 2 m. Za uzávěrem bude na potrubí osazen tlakoměr ukazovací průměr 100, KPa, tř. přesnosti 1,6 s tlakoměrným kohoutem M 20 x 1,5. Dále bude na potrubí osazen filtr FO 40F dn 40. Za filtrem bude dimenze potrubí zmenšena na dn 20 a na potrubí bude osazen regulátor tlaku R/70 (Qmax = 70 m3/hod). Za regulátorem bude dimenze potrubí zvětšena na dn 40 a na potrubí bude osazen plynoměr membránový G 16, tlak 1,7-2,1 KPa. Za plynoměrem bude na potrubí osazen tlakoměr ukazovací průměr 100, 0-6 KPa, tř. přesnosti 1,6 s tlakoměrným kohoutem M 20 x 1,5 a kulový kohout dn 80. (je součástí projektové 5

6 dokumentace Vnitřní rozvod plynu ). Umístění plynoměru je dle TPG a typ dle požadavku provozovatele (JMP a.s. Brno). Komunikace : Prodloužení účelové komunikace : Stávající účelová komunikace k areálu spol. ELQA bude v rámci výstavby prodloužena až na konec pozemku spol. TECNOTRADE jako obousměrná dvoukruhová s šířkou 6,0 m mezi zvýšenými obrubami. V úvodní části svým podélným sklonem navazuje na sklon stávajícího úseku, dále její niveleta klesá ve sklonu cca 8% přibližně na úroveň stávajícího terénu a dále již pokračuje v minimálním sklonu 0,5% (rovinatý terén). Konstrukce komunikace bude těžká s asfaltobetonovým krytem na stmeleném podkladu. Vozovka bude odvodněna příčným a podélným sklonem do nově navržených dešťových vpustí a odtud do stávající dešťové kanalizace, jež je zaústěna do potoku Kuřimka (viz SO Kanalizace). Dešťové vpusti jsou navrženy betonové typové s litinovou mříží. Přípojky vpustí jsou součástí stavebního objektu Kanalizace. V rámci výstavby nové komunikace je nutno výškově upravit poklopy stávajících kanalizačních řadů přibližně do výšky stávajícího terénu (resp. o cca 0,2 m nad tento terén). Hloubky šachet budou sníženy o max. 1,5 m. Vnitřní komunikace v areálu : Konstrukce komunikací bude těžká s asfaltobetonovým krytem na stmeleném podkladu, parkovací stání a vstup (vjezd) do administrativní části se provedou s krytem dlážděným rovněž na stmeleném podkladu. Manipulační plocha i parkoviště budou uchyceny do silničních obrubníků 150/250 mm převýšených +100 mm, mezi příjezd k parkovacím stáním a jednotlivými parkovišti se osadí obrubník chodníkový 100/250mm zapuštěný do úrovně okolních ploch. Všechny obrubníky budou osazeny do bet. lože s boční opěrou. f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území V místě dotčené parcely byl v únoru 1995 firmou GEOtest Brno proveden inženýrskogeologický průzkum. Tento průzkum byl v rámci nového projektu v 12/2010 doplněn o geologický a hydrogeologický posudek firmy HIG geologická služba spol. s r.o. (RNDr. Zbyněk Grünvald). Území není poddolováno a nebudou zde zvláštní zásahy do zemské kůry. Základové poměry staveniště je možno považovat za složité a to jen z důvodu, že podzemní voda se může nepříznivě uplatnit při zakládání objektů. S ohlédnutím od této skutečnosti se základové poměry jeví jako jednoduché. Voda z vrtů, kde byla naražena vykazuje slabou uhličitou agresivitu. Pro ochranu betonových konstrukcí základového zdiva je vhodná primární ochrana, tj. odolný beton. g) poloha vůči záplavovému území Staveniště se nenachází v záplavovém území h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí parcely investora : - parcela 2994/ m 2 ostatní plocha Parcela č. 2994/19 je ve vlastnictví STEKU, a.s., Palackého třída 555/163a, Brno. - parcela 2994/ m 2 orná půda je požádáno o vynětí Parcela č. 2994/19 je ve vlastnictví STEKU, a.s., Palackého třída 555/163a, Brno. - parcela 2994/ m 2 orná půda je požádáno o vynětí 6

7 Parcela č. 2994/11 je ve vlastnictví firmy ELQUA, s.r.o., Blanenská 1856, Kuřim. i) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy Hlavní vjezd i výjezd ze stavby je navržen v místě stávajícího připojení areálu k veřejné komunikaci. Tento vjezd z ulice Blanenská do průmyslového areálu je stávající a byl kolaudován v roce Stávající komunikace umožňují bezproblémový příjezd. Není známa žádná potřeba úpravy ani opatření na těchto trasách. Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle příslušného zákona resp. vyhlášky. Veřejné komunikace, zvláště v okolí staveniště nesmí být poškozeny a DS zajistí jejich čistotu. V prostoru styků veřejných komunikací se staveništěm zajistí DS řádné označení staveniště, vč. dopravních značek upozorňujících na probíhající výstavbu s vyznačením případných změn v dopravě. Veřejné komunikace musí zůstat v průběhu výstavby trvale průjezdné. j) zajištění vody a energií po dobu výstavby Po dobu výstavby bude zajištěno zásobování elektrickou energií ze stávajících rozvodů trafostanice VN/NN na pozemku p.č. 2994/13, k.ú. Kuřim (ELQA s.r.o. / L.D.Energy, s.r.o.). Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky uvedené v nařízení vlády č. 101/2005 Sb., aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. (o technických požadavcích na stavby) v platném znění. Firma Tecnotrade Kuřim bude zásobován pitnou vodou z nově navrženého řadu V DN200 délky cca 172m (60m investice Novoinvestu, 112m investice Tecnotradu). Lokalita je zásobena pitnou vodou z tlakového pásma VDJ Kuřim II, kóta přepadu 379,5 m n.m. Provozovatelem stávajícího vodovodu jsou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Nově navržený vodovod bude napojen ze stávajícího vodovodního řadu DN200 v ulici Blanenská. Napojení bude provedeno vsazením T kusu 200/200 do litinového potrubí. Za odbočkou na potrubí DN200 bude osazen požární hydrant. Vodovod DN200 bude ukončen podzemním hydrantem. Další armatury budou navrženy podle požadavků provozovatele vodovodu. Nový vodovodní řad je navržen z trub z tvárné litiny s cementovou vystýlkou DN 200. Výškově bude vodovod veden v hloubce 1,5 m pod niveletou budoucí vozovky. Potrubí bude uloženo v hloubené rýze na pískovém loži a bude obsypáno 300 mm nad vrchol potrubí. Nad obsypem bude položena ochranná folie s trasovací páskou. Vodovodní řad bude navržen v souladu s Brněnskými standardy pro vodovodní síť. Do objektu bude z vodoměrné šachty přivedeno vodovodní potrubí HDPE100 φ63x3,8 SDR11. Hlavní uzávěr vody bude umístěn za vstupem vodovodu do objektu, kde bude též osazen redukční ventil. Odtud bude studená voda vedena odděleně od rozvodu požární vody k jednotlivým odběrným místům. 2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání a) účel užívání stavby Společnost TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. je obchodní společnost zabývající se prodejem, záručním i pozáručním servisem obráběcích strojů pro třískové obrábění od několika zahraničních výrobců pro území České republiky a Slovenska. Nová provozovna TECNOTRADE v Kuřimi u Brna je navržena o rozloze m 2 zastavěné plochy. Pozemek umožní další rozvoj firmy s eventuelní další přístavbou cca m 2. V showroomu budou k nahlédnutí distribuované stroje a veškerá administrativní i servisní podpora. V nové provozovně budou pořádány technické semináře s mezinárodní účastí. Showroom bude z provozních důvodů rozdělen na dvě části (část trvale vytápěnou a 7

8 část temperovanou s možností vytopení). Není zde uvažováno s výrobou. Administrativněsociální objekt je navržen třípodlažní. b) trvalá nebo dočasná stavba Objekt nové provozovny TECNOTRADE je navržen jako stavba trvalá. c) novostavba nebo změna dokončené stavby Objekt nové provozovny TECNOTRADE bude novostavba. d) etapizace výstavby Nová provozovna TECNOTRADE v Kuřimi u Brna je navržena o rozloze m 2 zastavěné plochy. Pozemek umožní další rozvoj firmy s eventuelní další přístavbou cca m 2. Budoucí přístavba není předmětem tohoto projektu (pouze navrhované přípojky inženýrských sítí svými dimenzemi umožní i budoucí výstavbu). 3. Orientační údaje stavby a) základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti; užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.) Plocha pozemku p.č. 2994/81 = 6 515,2 m 2 (budoucí pozemek TECNOTRADE) Zastavěná plocha objektu celkem = 1 304,2 m 2 Zastavěná plocha administrativ. části = 289,3 m 2 Zastavěná plocha halové části = 1 014,9 m 2 Obestavěný prostor stavby obestav. prostor adm. části 3 682,0 m 3 obestav. prostor halové části ,0 m 3 Celkový obestavěný prostor ,0 m 3 b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody ELEKTRO : Celkový maximální instalovaný příkon: Pi = 480 kw Výpočtový činný příkon: Pp = 395 kw Činitel soudobosti: β = 82 % Potřeba tepla pro administrativní objekt : Otopnou vodou bude zajišťována potřeba tepla pro vytápění administrativního objektu. vytápění QTOP celková tepelná ztráta Qc = 28,0 kw vzduchotechnika 15kW, při podnulových teplotách jen 1/2 7,5 kw ohřev teplé užitkové vody 22,0 kw celkem max. 57,5 kw Stanovení přípojného tepelného výkonu Jedná se o vytápěný objekt s částečným trvalým větráním v sociálních místnostech. QPRIP = 0,7QTOP + 0,7VET + QTUV= 19,6 + 5, = 46,85 kw 8

9 Potřeba zem.plynu hodinová..zp=5,9 m 3 /h roční..zp=15600 m 3 /rok Potřeba tepla pro halový objekt : vytápění QTOP celková tepelná ztráta Qc = 64,0 kw vzduchotechnika 33kW, při podnulových teplotách jen 1/2 16,5 kw ohřev teplé užitkové vody 15,0 kw celkem max. 85,5 kw Stanovení přípojného tepelného výkonu Jedná se o vytápěný objekt s částečným trvalým větráním v hale QPRIP = 0,7QTOP + 0,7VET + QTUV= 44,8 + 11, = 71,4 kw Potřeba zem.plynu hodinová.. ZP = 6,8 m 3 /h roční..zp = m 3 /rok c) celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii) Průměrná potřeba pitné vody je stanovena podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. Počet zaměstnanců je max. 20 osob. Výpočet potřeby vody: /dle směrnice č.9/1973 MLVH/ - 1 směna zaměstnanci Administrativ a I.etapa počet I+II.etapa počet Specifická potřeba vody I.etapa potřeba vody I+II.etapa potřeba vody l/os.den 720 l/den 840 l/den showroom l/os.den 960 l/den 1320 l/den Celkem l/den 2160 l/den I.ETAPA průměrná denní potřeba vody Q p = 1,68 m 3 /den = 0,21 m 3 /hod = 0,06 l/s maximální denní potřeba vody Q m = 2,27 m 3 /den = 0,28 m 3 /hod = 0,08 l/s maximální hodinová potřeba vody 9

10 Q h = 0,57 m 3 /hod = 0,16 l/s roční potřeba vody Q r = 437 m 3 /rok II.ETAPA - výhled průměrná denní potřeba vody Q p = 2,16 m 3 /den = 0,27 m 3 /hod = 0,08 l/s maximální denní potřeba vody Q m = 2,92 m 3 /den = 0,36 m 3 /hod = 0,10 l/s maximální hodinová potřeba vody Q h = 0,77 m 3 /hod = 0,21 l/s roční potřeba vody Q r = 562 m 3 /rok Potřeba požární vody: Vnější požární voda bude zajištěna z hydrantu na nově navrženém vodovodním řadu DN200 v obslužné komunikaci I. etapa - min. P V-vnější = 9,5 l/s na potrubí DN125 II. etapa - min. P V-vnější = 25 l/s na potrubí DN200 Vnitřní požární voda bude zajištěna z vnitřního požárního rozvodu vody. V prostorách skladu (showroom) bude požární voda zajištěna z jednoho hydrantu na dělící stěně (světlost hadice 25mm) a v administrativní části budou osazeny dva hydrantové systémy. Jeden v 1.NP pod schody a druhý v 3.NP v chodbě. Hydrantové systémy budou s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti 19 a 25mm, minimální tlak na hydrantu 0,2MPa. Přívodní potrubí bude dimenzováno na současné zásobování max. tří vnitřních odběrných míst. P V-vnitřní = 1,7 l/s (3,3 l/s II.etapa) d) odborný odhad množství splaškových a dešťových vod Průměrné množství odváděných splaškových odpadních vod se uvažuje stejné jako je průměrná potřeba pitné a užitkové vody. Kvalita splaškových odpadních vod se předpokládá dle ČSN "Stokové sítě a kanalizační přípojky". Bilance odtoku odpadních vod (ponechána v hodnotách potřeby vody) Průměrný denní odtok splaškové vody 1,68 m3/den = 0,06 l/s Maximální denní odtok splaškové vody 2,27 m3/den = 0,08 l/s Maximální hodinový odtok splaškové vody 0,57 m3/hod = 0,20 l/s Minimální hodinový odtok splaškové vody 0,00 l/s Roční odtok splaškové vody 437 m3/rok 10

11 Výpočet množství dešťových vod: dle ČSN Stávající odtok ze zájmového území dle ČSN p=0,5, pro Brno i=161 l/s.ha Druh povrchu plocha Intenzita 15-ti min deště při p=0,5 Souč. odtoku Výpočtový průtok Pole, louky 0,6515 ha 161 l/s.ha 0,05 5,24 l/s Celkem 0,6515 ha 5,24 l/s Návrh: I.etapa Druh povrchu plocha Intenzita 15-ti min deště při p=0,5 Souč. odtoku Výpočtový průtok Střechy 0,1304 ha 161 l/s.ha 0,90 18,89 l/s Zeleň sklon pozemku do1% 0,3466 ha 161 l/s.ha 0,05 2,79 l/s Komunikace, chodníky zámková dlažba sklon do1% 0,1745 ha 161 l/s.ha 0,70 19,67 l/s Celkem 0,6515 ha 161 l/s.ha 41,35 l/s II.etapa Druh povrchu plocha Intenzita 15- ti min deště při p=0,5 Souč. odtoku Výpočtový průtok Střechy 0,2780 ha 161 l/s.ha 0,90 40,28 l/s Zeleň sklon pozemku do1% 0,1990 ha 161 l/s.ha 0,05 1,60 l/s Komunikace, chodníky zámková dlažba sklon do1% 0,1745 ha 161 l/s.ha 0,70 19,67 l/s Celkem 0,6515 ha 161 l/s.ha 61,55 l/s Roční srážka Roční množství dešťových vod 650,00 mm m3/rok 11

12 Odvodnění komunikace K odvodnění obslužné komunikace mimo areály jednotlivých firem budou navrženy betonové prefabrikované uliční vpusti, které budou přímo zaústěny do dešťové kanalizace DN1000 (určené pro závod Vailant) zaústěné do toku Kuřimka. e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě Oddělení výstavby přístupové sítě O2 stanovilo připojovací bod (na stávajícím vedení kabelové trasy vedené podél příjezdové komunikace k objektům ELQUA a AZ flex). V této trase bude proveden výpich ze stávajícího kabelu 35XN, který poskytne volnou kapacitu 10XN za předpokladu úpravy stávající dělící spojky (v místě vyznačeném polohopisu O2). Projekt i realizace přípojky bude v režii O2 f) předpokládané zahájení výstavby 10/2011 g) předpokládaná lhůta výstavby Předpokládaná lhůta výstavby je 14 měsíců. Souhrnná technická zpráva 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku Stavba bude umístěna v průmyslové zóně v severní části města při st. silnici II/386 naproti závodu TOS Kuřim. Na tomto pozemku byla v roce 1995 zamýšlena výstavba závodu Vailant a v roce 2004 zde bylo vydáno územní rozhodnutí na výstavbu masozávodu Steinhauser. Parcela je ze západní stran ohraničena budoucí komunikací, ze které je navržen vjezd na parcelu. Z východní strany je parcela oplocena sousedním závodem. Celé území areálu firmy bude oplocené. Pozemek je veden v KN jako ostatní plocha a je ve vlastnictví společnosti STEKU,a.s.. Po vydání územního rozhodnutí bude pozemek převeden na společnost TECNOTRADE. Na pozemku se současné době nachází pouze náletová zeleň. Z inženýrských sítí jsou v současnosti na pozemku v trase budoucí komunikace položeny dešťová a splašková kanalizace. V KN nejsou evidovány žádné způsoby ochrany objektu a návrh novostavby je v souladu s územním plánem. b) zhodnocení staveniště Stavba je umístěna na jednom hlavním staveništi. Do obvodu staveniště budou dočasně zahrnuty i pracovní pruhy liniových staveb. Tyto objekty budou realizovány částečně mimo pozemek investora. Největší důraz bude z hlediska POV kladen na oddělení provozu uživatele a provozu stavby. Staveniště bylo připraveno již v rámci minulé uvažované stavby - byla zde srovnána plán a odstraněna zemina. V současné době je na pozemku pouze náletová zeleň. c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení Stavba bude umístěna v průmyslové zóně v severní části města při st. silnici II/386 naproti závodu TOS Kuřim. Na tomto pozemku byla v roce 1995 zamýšlena výstavba závodu Vailant a v roce 2004 zde bylo vydáno územní rozhodnutí na výstavbu masozávodu Steinhauser. Vlastní areál TECNOTRADE na pozemku parc. č. 2994/19 bude zahrnovat 12

13 halu s administrativně-sociálním objektem komunikace a zpevněné a parkovací plochy, oplocení s bránou, reklamní pylon a terenní a sadové úpravy. Společnost TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. je obchodní společnost zabývající se prodejem, záručním i pozáručním servisem obráběcích strojů pro třískové obrábění od několika zahraničních výrobců pro území České republiky a Slovenska. V budoucnu se počítá s rozšířením závodu v rámci pozemku Tecnotrade. Parcela je ze západní stran ohraničena budoucí komunikací, ze které je navržen vjezd na parcelu. Z východní strany je parcela oplocena sousedním závodem. Celé území areálu firmy bude oplocené. Logistika areálu je již v této fázi navržena s ohledem na cílový stav a plně respektuje tok materiálu a proces jeho zpracování. Navržený objekt je řešen jako kompozice hranolových hmot různé výšky. Jednoduché průčelí přístavby je v patrech prolomeno vodorovnými prvky pásových oken. Nejvýraznějším hmotově-prostorovým prvkem je ztvárnění SZ nároží, které vytváří akcent nejen samotného objektu, ale z hlediska širších urbanistických souvislostí i orientační bod v prostoru. Nároží je vytvořeno jednoduchou kubickou hmotou s jednoduchých pásem nárožních oken, rytmicky se opakujících ve dvou podlažích. Celkové řešení se snaží vycházet z tradičních principů architektury s důrazem na klasický architektonický detail. d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického a provozního) Dispoziční řešení je navrženo dle požadavků investora na budoucí provoz a to i s ohledem na budoucí rozvoj firmy. Objekt bude konstrukčně rozdělen na dva celky. V JZ části pozemku je situován třípodlažní administrativní objekt (půdorysně 14,15 x 21,7 m). Hala je jednolodní (půdorysně 20,90 x 52,90 m). Světlá výška haly od podlahy po spodní líc vazníků je 9,150 m.nosnou konstrukci střechy tvoří žb vazníky s rozpětím 20,0m. Sloupy v SV štítu jsou provedeny jako ocelové, aby bylo možno halu v další etapě rozšířit. Sloupy i základy v místech sousedících s přístavbou budou k tomu přizpůsobeny. Založení ocelové konstrukce haly je navrženo plošné na železobetonových monolitických základových patkách a pasech. Patky budou z betonu třídy C 20/25 vyztuženého betonářskou výztuží z oceli třídy B 500B uloženém na podkladním betonu třídy C 8/10. Velikost patek a hloubka založení bude předmětem dalšího stupně projektu. Základové pasy jsou navrženy z betonu třídy C 20/25 vyztuženého betonářskou výztuží z oceli třídy B 500B uloženém na podkladním betonu třídy C 8/10. Výkopy budou provedeny min. 200mm nad úroveň základové spáry. Konečný odkop a začištění základové spásy bude provedeno před betonáží základových konstrukcí a bude chráněna proti povrchové vodě a klimatickým vlivům. Objekt bude konstrukčně rozdělen na dva celky. Přístavba v JV části pozemku tvoří třípodlažní objekt (půdorysně 13,4 x 15,0 m). Konstrukčně je tato část navržena jako železobetonový prefabrikovaný skelet s keramickým obvodovým pláštěm. Hala (showroom) je navržena jako železobetonový prefabrikovaný skelet s lehkým obvodovým pláštěm z PUR panelů. Hala bude z provozních důvodů rozdělena na dvě části (část trvale vytápěnou a část temperovanou s možností vytopení). Hala bude vybavena mostovým jeřábem pro překládku strojů. Není zde uvažováno s výrobou.. e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu Stavby je navržena a bude provedena podle všech dotčených právních a technických norem a předpisů ČR. 13

14 f) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí. Objekt je navržen jako novostavba. 2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku V místě dotčené parcely byl v únoru 1995 firmou GEOtest Brno proveden inženýrskogeologický průzkum. Tento průzkum byl v rámci nového projektu v 12/2010 doplněn o geologický a hydrogeologický posudek firmy HIG geologická služba spol. s r.o. (RNDr. Zbyněk Grünvald). Území není poddolováno a nebudou zde zvláštní zásahy do zemské kůry. Základové poměry staveniště je možno považovat za složité a to jen z důvodu, že podzemní voda se může nepříznivě uplatnit při zakládání objektů. S ohlédnutím od této skutečnosti se základové poměry jeví jako jednoduché. Voda z vrtů, kde byla naražena vykazuje slabou uhličitou agresivitu. Pro ochranu betonových konstrukcí základového zdiva je vhodná primární ochrana, tj. odolný beton. b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany Ochranné pásma a hranice chráněných území dotčených výstavbou se zde nevyskytují. c) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostu Na pozemku bude provedeno kácení náletové zeleně. d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé Parcela č. 2994/19 ( m 2 ) je v KN vedená jako ostatní plocha. Vyjmutí je trvalé. e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku Stavba je umístěna na jednom hlavním staveništi. Do obvodu staveniště budou dočasně zahrnuty i pracovní pruhy liniových staveb. Tyto objekty budou realizovány částečně mimo pozemek investora. Přeložky zde nebudou realizovány. Koordinace výstavby bude podrobně upřesněna v dalším stupni PD. f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy. Na parcele investora se nachází již nenachází zemina. Bilance zemních prací budou upřesněny v dalším stupni projekčních prací na základě způsobu založení objektu. 14

15 3. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii a) popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu, Společnost TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. je obchodní společnost zabývající se prodejem, záručním i pozáručním servisem obráběcích strojů pro třískové obrábění od několika zahraničních výrobců pro území České republiky a Slovenska. Nová provozovna TECNOTRADE v Kuřimi u Brna je navržena o rozloze m 2 zastavěné plochy. Pozemek umožní další rozvoj firmy s eventuelní další přístavbou cca m 2. V showroomu budou k nahlédnutí distribuované stroje a veškerá administrativní i servisní podpora. V nové provozovně budou pořádány technické semináře s mezinárodní účastí. Showroom bude z provozních důvodů rozdělen na dvě části (část trvale vytápěnou a část temperovanou s možností vytopení). b) předpokládané kapacity provozu a výroby, Navrhovaná stavba není výrobním objektem a je nutná k dalšímu rozvoji firmy. c) popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů, Společnost TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. je obchodní společnost zabývající se prodejem, záručním i pozáručním servisem obráběcích strojů pro třískové obrábění od několika zahraničních výrobců pro území České republiky a Slovenska. V rámci stavby je uvažována dodávka a montáž mostového jeřábu a jeřábové dráhy (mostový jeřáb 20,0t / 18,5 m dvounosníkový; jeřábová dráha 48 m). d) návrh řešení dopravy v klidu, Parcela je ze západní stran ohraničena budoucí komunikací, ze které je navržen vjezd na parcelu. Po konzultaci s investorem byl stanoven počet parkovacích míst na 14, z toho je jedno stání navrženo pro imobilní. Plochy pro zásobování umožní i nájezd kamiónu (dle investor 1x týdně). Venkovní plochy jsou navrženy v souladu s budoucím rozvojem firmy. e) odhad potřeby materiálů, surovin, Přesná specifikace bude součástí položkového rozpočtu realizačního projektu. f) řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod, Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci případných odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (ZN). Je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vznikajících při jeho činnostech tak, jak je výše uvedeno. Pokud jde o zeminy, bude veškerá přebytečná zemina ukládána na skládku do vzdálenosti 10 km. Systém řešení odpadových záležitostí je navržen v souladu se všemi zákonnými požadavky Zákon o odpadech č. 106/2005 Sb. včetně jeho prováděcích vyhlášek MŽP č. 503/2004 Sb. katalog odpadů, č. 294/2005 Sb. vedení evidence odpadů. Před zahájením fungování školícího střediska bude uzavřena smlouva k zajištění dalších komplexních činností v oblasti ochrany životního prostředí a to oblast vodního hospodářství v souladu s vodním zákonem č. 20/2004Sb., oblast ochrany ovzduší dle zákona č. 180/2005 Sb. a oblast nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb. Splaškové vody ze sociálních zařízení a denní místnosti budou svedeny do venkovní splaškové kanalizace, která je zaústěna do stávající splaškové kanalizace DN600 (v 15

16 podkladech BVaK vedena jako jednotná kanalizace vedoucí do čerpací stanice v Kuřimi) v nově navržené obslužné komunikaci. Dešťové vody ze střechy, komunikace a předčištěné dešťové vody z parkoviště budou akumulovány na pozemku investora a následně přečerpány v povoleném množství do dešťové kanalizace DN1000 (určené pro závod Vailant) zaústěné do toku Kuřimka. Plochá střecha bude odvodněna pomocí podtlakového systému. V atice budou osazeny bezpečnostní přepady. Podtlakový systém bude z trub PE svařovaných, svodné potrubí v zemi bude z trub PVC-KG, PP-ULTRA-RIB (venkovní areálová kanalizace), odpadní a připojovací potrubí bude z trub PP-HT. g) odhad potřeby vody a energií pro výrobu, ELEKTRO : Celkový maximální instalovaný příkon: Pi = 480 kw Výpočtový činný příkon: Pp = 395 kw Činitel soudobosti: β = 82 % h) řešení ochrany ovzduší, Provozem firmy nebude doházet ke znečišťování ovzduší i) řešení ochrany proti hluku, Stavbou objektu nedojde (jedná se o nevýrobní objekt) k překročení hodnot hluku dle nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.. j) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob. Areál firmy je oplocen. Vjezd do nově vzniklého areálu bude uzavřen el. ovládanou posuvnou bránou. Systém řešení EZS bude dodávkou vlastníka objektu. 4. Zásady zajištění požární ochrany stavby Řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru Podle předběžných výpočtů se v požárně nebezpečném prostoru posuzovaného objektu nenachází jiné objekty a objekt není navržen v požárně nebezpečném prostoru stávajících objektů. Vzdálenost hranic stavebního pozemku od požárně otevřených ploch budovy je větší než odstupové vzdálenosti v příslušném směru. Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranice stavebního pozemku - odstupová vzdálenost na jihovýchodní straně nepřesáhne 4,8 m. Řešení evakuace osob a zvířat Evakuace osob z objektu bude řešena nechráněnými únikovými cestami. Budou dodrženy požadavky na mezní délku a minimální šířku únikové cesty. Navržení zdrojů požární vody, popř. jiných hasebních látek Potřeba požární vody bude zajištěna z vodovodní sítě v místě stavby. V ulici Blanenské vede vodovod DN 200, odběrní místa musí být vzdálena od objektu do 150 m a musí umožnit doplňování vody pro hašení v množství Q = 9,5 l/s při rychlosti odběru v = 0,8 m/s resp.18 l/s při odběru požárním čerpadlem (v = 1,5 m/s). 16

17 Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními Vybavení stavby vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením se nepožaduje. Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku Přístupová komunikace bude tvořena zpevněnými plochami areálu, které jsou napojeny na veřejný komunikační systém. Tyto zpevněné plochy umožní příjezd vozidel do těsné blízkosti všech vstupů, kterými se předpokládá protipožární zásah. Vnitřní zásahové cesty a nástupní plochy nejsou požadovány, pro usnadnění zásahu z vnější strany objektu bude osazen požární žebřík. Zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany Zabezpečení stavby stavbou požární ochrany není požadováno. 5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání Uživatel bude mít zpracován provozní řád. 6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Z hlediska užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace ve smyslu novely stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a zejména vyhl. č. 398/2009 Sb. tuto problematiku řeší projekt následovně : Na parkovišti pro osobní motorová vozidla bude vyhrazeno 1x stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Stavba TECNOTRADE Kuřim není objekt určený pro užívání veřejností. Je uvažováno s méně než 20 zaměstnanci. Administrativní objekt je navržen třípodlažní a bezbariérové užívání bude zajištěno u vstupního podlaží. Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm. Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí : součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo úhel kluzu nejméně 10, popřípadě ve sklonu pak: součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg α, nebo hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg α), nebo úhel kluzu nejméně 10 x (1 + tg α), a je úhel sklonu ve směru chůze. Do objektu se vstupuje přes otvíravé dveře. Dveřní křídla budou opatřena vodorovným madlem. Dveřní křídla budou mít do výšky 200mm okopový plech. V přízemí budou prováděny veškeré běžné služby klientům. Skleněné stěny a otvíravé dveře jsou z bezpečnostního skla a budou opatřeny polepem fólií. Vstupní dveře budou označeny mezinárodním symbolem přístupnosti vozíčkáře. Klient na invalidním vozíku bude obsloužen v jednacích místnostech. Výška pracovních ploch je 800 mm. Všechny prostory v přízemí budou ve stejné výškové úrovni. Přechod mezi různými nášlapnými vrstvami bude upraven nerezovými přechodovými lištami. Nášlapné vrstvy (dlažba, koberce, litá podlaha) budou s protiskluzovým povrchem s koeficientem smykového tření nad 0,6. Minimální průchody (např. kolem sloupů) jsou nejméně šířky 1200 mm. V rámci PD interiéru budou provedeny úpravy pro zrakově postižené tj. budou označeny skleněné výplně dveří a příček. 17

18 Osvětlení je navrženo rovnoměrné, bez světelných kontrastů. V přízemí bude umístěno zvonkové tablo pro 10 účastníků pro komunikaci vstupu s celým objektem. V přízemí objektu je řešeno 1x WC (1,8m / 2,05m) pro invalidní návštěvníky či zaměstnance. 7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků, Jelikož se jedná o objekt, jehož smyslem je zkvalitnění poskytovaných služeb v této oblasti města, nepředpokládá se, že by objekt vykazoval horší vliv na okolní prostředí než je současná situace. Předpokladem, pro toto tvrzení je : úprava vstupu do objektu z hlediska imobilních občanů, architektonické řešení prostor. Provozem nedojde ke zhoršení ovzduší ani ke zvýšení hladiny hluku. b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů, Stavba není v kolizi s ochranou přírody a krajiny. c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby. Není uvažováno s návrhem ochranných a bezpečnostních pásem. 8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a) povodně - nejsou b) sesuvy půdy - nejsou c) poddolování - není d) seizmicita - není e) radon není f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby - není 9. Civilní ochrana a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva - nejsou b) řešení zásad prevence závažných havárií - nejsou c) zóny havarijního plánování - nejsou 18

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, naposledy zákona č. 163/2006 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9

Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9 Prvního pluku 20/224 186 59 Praha 8 - Karlín telefon 251 038 111 telefax 222 325 182 www.tebodin.com www.tebodin.cz Zákazník: A plus spol. s r.o. Investor: Městská část Praha 9 Projekt: Stupeň: Novostavba

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... HP4-6-92448 2 OBSAH STRANA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 5 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.a Označení stavby... 5 1.b Stavebník nebo objednatel stavby... 5 1.c Projektant... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ... 6 2.a Stručný

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby a. Zdůvodnění výběru stavebního pozemku b. Zhodnocení staveniště c. Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení d. Zásady technického řešení

Více

Obchodní centrum Kyjov

Obchodní centrum Kyjov Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství Obchodní centrum Kyjov Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Agroprojekt Brno s.r.o. Seznam

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) Červenec 2012 XXXLutz + Möbelix, Kolbenova Praha 9 - Vysočany (Oznámení

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE MULTIFUNCTIONAL HOUSE IN GAP SITE IN PRAHA

POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE MULTIFUNCTIONAL HOUSE IN GAP SITE IN PRAHA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE

Více

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem Regulační plán Za Voříškovým Dvorem katastrální území České Budějovice 3 stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 67 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

OZNÁMENÍ. "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída"

OZNÁMENÍ. Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída" podle zákona č. 100/2001

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing. arch. Jiří Fiala, ČKA 3500A FIALA ARCHITECTS s.r.o. Nám. Svobody 527 739 61 Třinec

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing. arch. Jiří Fiala, ČKA 3500A FIALA ARCHITECTS s.r.o. Nám. Svobody 527 739 61 Třinec Objekt: Rekonstrukce šaten a gymnastické tělocvičny sportovního areálu STaRS v Třinci Místo stavby: Areál STaRS, Tyršova 275, Třinec Staveniště: parc.č.: 1413/3, 1413/7, 1413/8, 1413/13, kú.: Třinec 770892

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAMILY HOUSE,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

Stavba: Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice. : Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice. Stupeň : Dokumentace pro ohlášení stavby

Stavba: Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice. : Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice. Stupeň : Dokumentace pro ohlášení stavby NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce : Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice Stupeň : Dokumentace pro ohlášení stavby Stavebník : Obec Bohuňovice

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. v platném znění, 6, v rozsahu dle přílohy č.

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. v platném znění, 6, v rozsahu dle přílohy č. inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax: 05 49210356, 05 41240857 enving@enving.cz http://www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti Posuzování

Více

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh objektu hotelu v Pařížské ulici v Plzni se zaměřením na nosnou konstrukci Plzeň, 2014 Bc. Kateřina Malinová

Více

S O U H R N N Á T E CH N I C K Á Z P R Á V A. Část B. Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300

S O U H R N N Á T E CH N I C K Á Z P R Á V A. Část B. Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300 Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300 Stavba : Vestavba oddělení MŠ do objektu OÚ Rynoltice č.p. 199, 463 53 Rynoltice Stupeň : Dokumentace ke stavebnímu povolení

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice naše zn.: S-MUHO/13782/2014/KI čj.: MUHO/17017/2014 vyřizuje: Bc. Marta Kindlová datum:

Více

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6 OZNÁMENÍ ZÁMÌRU OBCHODNÍ CENTRUM PODBABA PRAHA 6 DEJVICE (Oznámení dle pøíl. è. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Èervenec 2009 Oznámení záměru Obchodní centrum Podbaba

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ. záměru stavby

RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ. záměru stavby RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Malinovského Uherské Hradiště" podle zákona č. 100/2001 Sb.

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více