A. ÚVODNÍ ÚDAJE B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT. TECNOTRADE Kuřim - hala ke komerčnímu využití. Kuřim, p.č. 2994/19, k.ú.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. ÚVODNÍ ÚDAJE B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT. TECNOTRADE Kuřim - hala ke komerčnímu využití. Kuřim, p.č. 2994/19, k.ú."

Transkript

1 A. ÚVODNÍ ÚDAJE B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT () TECNOTRADE Kuřim - hala ke komerčnímu využití VYPRACOVAL : ING. MARTIN MRLÍK ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 2011 / 24 1

2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku. A.1. Základní údaje o klientovi Investorem stavby je společnost TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o., Křižíkova 70, Brno. Vlastníkem pozemku p.č. 2994/19 je firma STEKU, a.s. Palackého třída 555/163a, Brno- Medlánky Po vydání územního rozhodnutí na stavbu TECNOTRADE Kuřim - hala ke komerčnímu využití bude pozemek prodán společnosti TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o.. K činnosti spojené s přípravou je zplnomocněna firma BOOS a.s., Horova 68, Brno. A.2. Údaje o zpracovateli dokumentace Zpracovatel dokumentace : Hlavní inženýr projektu : Architekt a stavební část: IG průzkum Statika : Statika (skelet) : Geogetické práce : Rozvod zemního plynu : Silnoproudé rozvody : VN Měření a regulace : Zdravotní instalace : Ústřední vytápění : Vzduchotechnika a klimatizace : Specialista požární ochrany : POV : Komunikace a zpevněné plochy : Datové rozvody, EZS, EPS : Telefonní přípojka : BOOS a.s., Horova 68, Brno Ing. Jiří Zmidloch Ing. Martin Mrlík RNDr. Zbyněk Grünvald Ing. Kozumplík Lobstav, Ing. Kučera CZK GASAG, Jan Pulda Ing. Jan Hlavatý ELQA, ing. Janout Ing. Josef Hruška Ing. Hanáková Ing. Josef Hejč Ing. Josef Hejč Ing. Miroslav Fabián Ing. Martin Mrlík Ing. Jiří Matula bude určeno po výběrovém řízení O2 2

3 A.3. Předmět stavebního řízení Předmětem dokumentace je projekt TECNOTRADE Kuřim - hala ke komerčnímu využití na pozemku parc. č. 2994/19 v k.ú. Kuřim, včetně příjezdové komunikace oplocení a přípojek inženýrských sítí (vodovodu, plynovodu, VN, NN, dešťové a splaškové kanalizace, telefonu) na pozemcích parc. č. 1843, 2971/9, 2971/31,2994/5, 2994/6, 2994/112994/13, 2994/14, 2994/20 a 2997/1 v k.ú. Kuřim. Stavba bude umístěna v průmyslové zóně v severní části města při st. silnici II/386 naproti závodu TOS Kuřim. Na tomto pozemku byla v roce 1995 zamýšlena výstavba závodu Vailant a v roce 2004 zde bylo vydáno územní rozhodnutí na výstavbu masozávodu Steinhauser. Vlastní areál TECNOTRADE na pozemku parc. č. 2994/19 bude zahrnovat halu s administrativně-sociálním objektem komunikace a zpevněné a parkovací plochy, oplocení s bránou, reklamní pylon a terenní a sadové úpravy. Společnost TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. je obchodní společnost zabývající se prodejem, záručním i pozáručním servisem obráběcích strojů pro třískové obrábění od několika zahraničních výrobců pro území České republiky a Slovenska. Nová provozovna TECNOTRADE v Kuřimi u Brna je navržena o rozloze m 2 zastavěné plochy. Pozemek umožní další rozvoj firmy s eventuelní další přístavbou cca m 2. V showroomu budou k nahlédnutí distribuované stroje a veškerá administrativní i servisní podpora. V nové provozovně budou pořádány technické semináře s mezinárodní účastí. Showroom bude z provozních důvodů rozdělen na dvě části (část trvale vytápěnou a část temperovanou s možností vytopení). Není zde uvažováno s výrobou. Administrativně-sociální objekt je navržen třípodlažní. Provoz závodu bude jednosměnný s celkovým počtem cca 20 zaměstnanců. Parcela je ze západní stran ohraničena budoucí komunikací, ze které je navržen vjezd na parcelu. Z východní strany je parcela oplocena sousedním závodem. Celé území areálu firmy bude oplocené. Pozemek je veden v KN jako ostatní plocha a je ve vlastnictví společnosti STEKU,a.s.. Po vydání územního rozhodnutí bude pozemek převeden na společnost TECNOTRADE. Na pozemku se současné době nachází pouze náletová zeleň. Z inženýrských sítí jsou v současnosti na pozemku v trase budoucí komunikace položeny dešťová a splašková kanalizace. V KN nejsou evidovány žádné způsoby ochrany objektu a návrh novostavby je v souladu s územním plánem. Navržený objekt je řešen jako kompozice hranolových hmot různé výšky. Jednoduché průčelí administrativní části je v patrech prolomeno vodorovnými prvky pásových oken. Nejvýraznějším hmotově-prostorovým prvkem je ztvárnění SZ nároží, které vytváří akcent nejen samotného objektu, ale z hlediska širších urbanistických souvislostí i orientační bod v prostoru. Nároží je vytvořeno jednoduchou kubickou hmotou s jednoduchých pásem nárožních oken, rytmicky se opakujících ve dvou podlažích. Celkové řešení se snaží vycházet z tradičních principů architektury s důrazem na klasický architektonický detail. 3

4 B. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce Objekt leží v nezastavěné části obce a bude řešen jako novostavba. Parcela je ze západní stran ohraničena budoucí komunikací, ze které je navržen vjezd na parcelu. Z východní strany je parcela oplocena sousedním závodem. V KN nejsou evidovány žádné způsoby ochrany a návrh stavby je v souladu s územním plánem. Celé území areálu firmy bude oplocené. b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci Stavba navržená v tomto z hlediska územního plánu stabilním území je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru Kuřim. Regulační plán zde není zpracován. Bylo zde vydáno a nabylo plné moci územní rozhodnutí. c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací Stavba navržená v tomto území je přípustná a souladu s platným územním plánem sídelního útvaru Kuřim. d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů Veškeré požadavky dotčených orgánů budou splněny. e) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu Stavba nevyžaduje přeložky stávajících inženýrských sítí. Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Kabelová přípojka NN, úprava trafostanice : Napojení bude provedeno ze stávající trafostanice v prostoru za halami fa ELQA a AGROAD. Pro přípojku je navržen zemní kabel NAYY 4 x 240 mm² v délce trasy 0,120 km (provozní napětí: 0,4 kv, 50 Hz). Kabely povedou kolem retenční nádrže a dále z boku budoucí haly TECHNOTRADE. Kabely budou smyčkovat smyčkovací pojistkové skříně SS 100 viz. výkres. Pojistkové skříně SS se umístí do plastových pilířů tak, aby spodní okraj skříně byl 0,6 m nad terénem. Jednotlivé přívodní kabely se přichytí pomocí příchytek SONAP. Směry kabelů musí být v rozpínacích i přípojkových skříních popsány na označovacích štítcích. NN areálový rozvod : Nové kabelové vedení NN pro napájení objektu bude napojeno z elektroměrového rozváděče, umístěného na okraji pozemku p.č. 2994/81, k.ú. Kuřim.Nové kabelové vedení NN bude řešeno jako zemní, bude dodržena ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.ochranné pásmo podzemního kabelového vedení dle zákona č. 458/2000 Sb.(energetický zákon) činí pro kabely NN 1 m po obou stranách krajního kabelu. Telefonní přípojka : Oddělení výstavby přístupové sítě O2 stanovilo připojovací bod (na stávajícím vedení kabelové trasy vedené podél příjezdové komunikace k objektům ELQUA a AZ flex). V této trase bude proveden výpich ze stávajícího kabelu 35XN, který poskytne volnou kapacitu 4

5 10XN za předpokladu úpravy stávající dělící spojky (v místě vyznačeném polohopisu O2). Projekt i realizace přípojky bude v režii O2. Vodovodní řad : Firma Tecnotrade Kuřim bude zásobován pitnou vodou z nově navrženého řadu V DN200 délky cca 172m (60m investice Novoinvestu, 112m investice Tecnotradu). Lokalita je zásobena pitnou vodou z tlakového pásma VDJ Kuřim II, kóta přepadu 379,5 m n.m. Provozovatelem stávajícího vodovodu jsou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Nově navržený vodovod bude napojen ze stávajícího vodovodního řadu DN200 v ulici Blanenská. Napojení bude provedeno vsazením T kusu 200/200 do litinového potrubí. Za odbočkou na potrubí DN200 bude osazen požární hydrant. Vodovod DN200 bude ukončen podzemním hydrantem. Další armatury budou navrženy podle požadavků provozovatele vodovodu. Nový vodovodní řad je navržen z trub z tvárné litiny s cementovou vystýlkou DN 200. Výškově bude vodovod veden v hloubce 1,5 m pod niveletou budoucí vozovky. Potrubí bude uloženo v hloubené rýze na pískovém loži a bude obsypáno 300 mm nad vrchol potrubí. Nad obsypem bude položena ochranná folie s trasovací páskou. Vodovodní řad bude navržen v souladu s Brněnskými standardy pro vodovodní síť. Vodovodní přípojka : Vodovodní přípojka DN50 (HDPE100 63x5,8 SDR11) pro objekt bude napojena z nově navrženého vodovodního LT řadu DN200 v obslužné komunikaci pomocí navrtávkového pasu s uzavíracím ventilem se zemní zákopovou soupravou.délka vodovodní přípojky je 27m, z toho od řadu po vodoměr 4m.Vodoměrná šachta (1500*900*1600mm) s vodoměrnou sestavou bude umístěna v zeleném pásu v blízkosti hranice pozemku. Hlavní uzávěr vody pro objekt bude umístěn v prostoru za vstupem vodovodu do objektu, kde bude též umístěn redukční ventil. Plyn : Jedná se o vybudování STL plynovodu PE 100 dn 90, který bude napojen na stávající STL plynovod u ulice Blanenská. Dále bude na plynovod vysazena přípojka, která bude ukončena objektem deregulace a měření. STL plynovod : STL plynovod bude napojen na stávající STL plynovod u ulice Blanenská. Za napojením bude na potrubí osazeno šoupátko HAWLE typ 4056 E2 + poklop. Dále bude potrubí vedeno v zeleném pásu podél uvažované komunikace. Potrubí bude ukončeno za uvažovanou komunikací zaslepením. V km 0,122 bude na potrubí osazena přípojka PE 50 pro areál Tecnotrade ( investor Novoinvest). Celková délka STL plynovodu dn 90 bude 155 m. STL přípojka : STL přípojka PE 100 dn 50 bude napojena na STL plynovod PE 100 dn 90. Přípojka bude vedena v zeleném pásu. V oplocení budoucího areálu bude přípojka ukončena v objektu deregulace a měření kulovým kohoutem DN 40 (HUP, před kterým bude osazen přechodový spoj PE/OC. Celková délka přípojky PE 100 dn 50 bude 2 m. Za uzávěrem bude na potrubí osazen tlakoměr ukazovací průměr 100, KPa, tř. přesnosti 1,6 s tlakoměrným kohoutem M 20 x 1,5. Dále bude na potrubí osazen filtr FO 40F dn 40. Za filtrem bude dimenze potrubí zmenšena na dn 20 a na potrubí bude osazen regulátor tlaku R/70 (Qmax = 70 m3/hod). Za regulátorem bude dimenze potrubí zvětšena na dn 40 a na potrubí bude osazen plynoměr membránový G 16, tlak 1,7-2,1 KPa. Za plynoměrem bude na potrubí osazen tlakoměr ukazovací průměr 100, 0-6 KPa, tř. přesnosti 1,6 s tlakoměrným kohoutem M 20 x 1,5 a kulový kohout dn 80. (je součástí projektové 5

6 dokumentace Vnitřní rozvod plynu ). Umístění plynoměru je dle TPG a typ dle požadavku provozovatele (JMP a.s. Brno). Komunikace : Prodloužení účelové komunikace : Stávající účelová komunikace k areálu spol. ELQA bude v rámci výstavby prodloužena až na konec pozemku spol. TECNOTRADE jako obousměrná dvoukruhová s šířkou 6,0 m mezi zvýšenými obrubami. V úvodní části svým podélným sklonem navazuje na sklon stávajícího úseku, dále její niveleta klesá ve sklonu cca 8% přibližně na úroveň stávajícího terénu a dále již pokračuje v minimálním sklonu 0,5% (rovinatý terén). Konstrukce komunikace bude těžká s asfaltobetonovým krytem na stmeleném podkladu. Vozovka bude odvodněna příčným a podélným sklonem do nově navržených dešťových vpustí a odtud do stávající dešťové kanalizace, jež je zaústěna do potoku Kuřimka (viz SO Kanalizace). Dešťové vpusti jsou navrženy betonové typové s litinovou mříží. Přípojky vpustí jsou součástí stavebního objektu Kanalizace. V rámci výstavby nové komunikace je nutno výškově upravit poklopy stávajících kanalizačních řadů přibližně do výšky stávajícího terénu (resp. o cca 0,2 m nad tento terén). Hloubky šachet budou sníženy o max. 1,5 m. Vnitřní komunikace v areálu : Konstrukce komunikací bude těžká s asfaltobetonovým krytem na stmeleném podkladu, parkovací stání a vstup (vjezd) do administrativní části se provedou s krytem dlážděným rovněž na stmeleném podkladu. Manipulační plocha i parkoviště budou uchyceny do silničních obrubníků 150/250 mm převýšených +100 mm, mezi příjezd k parkovacím stáním a jednotlivými parkovišti se osadí obrubník chodníkový 100/250mm zapuštěný do úrovně okolních ploch. Všechny obrubníky budou osazeny do bet. lože s boční opěrou. f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území V místě dotčené parcely byl v únoru 1995 firmou GEOtest Brno proveden inženýrskogeologický průzkum. Tento průzkum byl v rámci nového projektu v 12/2010 doplněn o geologický a hydrogeologický posudek firmy HIG geologická služba spol. s r.o. (RNDr. Zbyněk Grünvald). Území není poddolováno a nebudou zde zvláštní zásahy do zemské kůry. Základové poměry staveniště je možno považovat za složité a to jen z důvodu, že podzemní voda se může nepříznivě uplatnit při zakládání objektů. S ohlédnutím od této skutečnosti se základové poměry jeví jako jednoduché. Voda z vrtů, kde byla naražena vykazuje slabou uhličitou agresivitu. Pro ochranu betonových konstrukcí základového zdiva je vhodná primární ochrana, tj. odolný beton. g) poloha vůči záplavovému území Staveniště se nenachází v záplavovém území h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí parcely investora : - parcela 2994/ m 2 ostatní plocha Parcela č. 2994/19 je ve vlastnictví STEKU, a.s., Palackého třída 555/163a, Brno. - parcela 2994/ m 2 orná půda je požádáno o vynětí Parcela č. 2994/19 je ve vlastnictví STEKU, a.s., Palackého třída 555/163a, Brno. - parcela 2994/ m 2 orná půda je požádáno o vynětí 6

7 Parcela č. 2994/11 je ve vlastnictví firmy ELQUA, s.r.o., Blanenská 1856, Kuřim. i) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy Hlavní vjezd i výjezd ze stavby je navržen v místě stávajícího připojení areálu k veřejné komunikaci. Tento vjezd z ulice Blanenská do průmyslového areálu je stávající a byl kolaudován v roce Stávající komunikace umožňují bezproblémový příjezd. Není známa žádná potřeba úpravy ani opatření na těchto trasách. Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle příslušného zákona resp. vyhlášky. Veřejné komunikace, zvláště v okolí staveniště nesmí být poškozeny a DS zajistí jejich čistotu. V prostoru styků veřejných komunikací se staveništěm zajistí DS řádné označení staveniště, vč. dopravních značek upozorňujících na probíhající výstavbu s vyznačením případných změn v dopravě. Veřejné komunikace musí zůstat v průběhu výstavby trvale průjezdné. j) zajištění vody a energií po dobu výstavby Po dobu výstavby bude zajištěno zásobování elektrickou energií ze stávajících rozvodů trafostanice VN/NN na pozemku p.č. 2994/13, k.ú. Kuřim (ELQA s.r.o. / L.D.Energy, s.r.o.). Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky uvedené v nařízení vlády č. 101/2005 Sb., aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. (o technických požadavcích na stavby) v platném znění. Firma Tecnotrade Kuřim bude zásobován pitnou vodou z nově navrženého řadu V DN200 délky cca 172m (60m investice Novoinvestu, 112m investice Tecnotradu). Lokalita je zásobena pitnou vodou z tlakového pásma VDJ Kuřim II, kóta přepadu 379,5 m n.m. Provozovatelem stávajícího vodovodu jsou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Nově navržený vodovod bude napojen ze stávajícího vodovodního řadu DN200 v ulici Blanenská. Napojení bude provedeno vsazením T kusu 200/200 do litinového potrubí. Za odbočkou na potrubí DN200 bude osazen požární hydrant. Vodovod DN200 bude ukončen podzemním hydrantem. Další armatury budou navrženy podle požadavků provozovatele vodovodu. Nový vodovodní řad je navržen z trub z tvárné litiny s cementovou vystýlkou DN 200. Výškově bude vodovod veden v hloubce 1,5 m pod niveletou budoucí vozovky. Potrubí bude uloženo v hloubené rýze na pískovém loži a bude obsypáno 300 mm nad vrchol potrubí. Nad obsypem bude položena ochranná folie s trasovací páskou. Vodovodní řad bude navržen v souladu s Brněnskými standardy pro vodovodní síť. Do objektu bude z vodoměrné šachty přivedeno vodovodní potrubí HDPE100 φ63x3,8 SDR11. Hlavní uzávěr vody bude umístěn za vstupem vodovodu do objektu, kde bude též osazen redukční ventil. Odtud bude studená voda vedena odděleně od rozvodu požární vody k jednotlivým odběrným místům. 2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání a) účel užívání stavby Společnost TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. je obchodní společnost zabývající se prodejem, záručním i pozáručním servisem obráběcích strojů pro třískové obrábění od několika zahraničních výrobců pro území České republiky a Slovenska. Nová provozovna TECNOTRADE v Kuřimi u Brna je navržena o rozloze m 2 zastavěné plochy. Pozemek umožní další rozvoj firmy s eventuelní další přístavbou cca m 2. V showroomu budou k nahlédnutí distribuované stroje a veškerá administrativní i servisní podpora. V nové provozovně budou pořádány technické semináře s mezinárodní účastí. Showroom bude z provozních důvodů rozdělen na dvě části (část trvale vytápěnou a 7

8 část temperovanou s možností vytopení). Není zde uvažováno s výrobou. Administrativněsociální objekt je navržen třípodlažní. b) trvalá nebo dočasná stavba Objekt nové provozovny TECNOTRADE je navržen jako stavba trvalá. c) novostavba nebo změna dokončené stavby Objekt nové provozovny TECNOTRADE bude novostavba. d) etapizace výstavby Nová provozovna TECNOTRADE v Kuřimi u Brna je navržena o rozloze m 2 zastavěné plochy. Pozemek umožní další rozvoj firmy s eventuelní další přístavbou cca m 2. Budoucí přístavba není předmětem tohoto projektu (pouze navrhované přípojky inženýrských sítí svými dimenzemi umožní i budoucí výstavbu). 3. Orientační údaje stavby a) základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti; užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.) Plocha pozemku p.č. 2994/81 = 6 515,2 m 2 (budoucí pozemek TECNOTRADE) Zastavěná plocha objektu celkem = 1 304,2 m 2 Zastavěná plocha administrativ. části = 289,3 m 2 Zastavěná plocha halové části = 1 014,9 m 2 Obestavěný prostor stavby obestav. prostor adm. části 3 682,0 m 3 obestav. prostor halové části ,0 m 3 Celkový obestavěný prostor ,0 m 3 b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody ELEKTRO : Celkový maximální instalovaný příkon: Pi = 480 kw Výpočtový činný příkon: Pp = 395 kw Činitel soudobosti: β = 82 % Potřeba tepla pro administrativní objekt : Otopnou vodou bude zajišťována potřeba tepla pro vytápění administrativního objektu. vytápění QTOP celková tepelná ztráta Qc = 28,0 kw vzduchotechnika 15kW, při podnulových teplotách jen 1/2 7,5 kw ohřev teplé užitkové vody 22,0 kw celkem max. 57,5 kw Stanovení přípojného tepelného výkonu Jedná se o vytápěný objekt s částečným trvalým větráním v sociálních místnostech. QPRIP = 0,7QTOP + 0,7VET + QTUV= 19,6 + 5, = 46,85 kw 8

9 Potřeba zem.plynu hodinová..zp=5,9 m 3 /h roční..zp=15600 m 3 /rok Potřeba tepla pro halový objekt : vytápění QTOP celková tepelná ztráta Qc = 64,0 kw vzduchotechnika 33kW, při podnulových teplotách jen 1/2 16,5 kw ohřev teplé užitkové vody 15,0 kw celkem max. 85,5 kw Stanovení přípojného tepelného výkonu Jedná se o vytápěný objekt s částečným trvalým větráním v hale QPRIP = 0,7QTOP + 0,7VET + QTUV= 44,8 + 11, = 71,4 kw Potřeba zem.plynu hodinová.. ZP = 6,8 m 3 /h roční..zp = m 3 /rok c) celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii) Průměrná potřeba pitné vody je stanovena podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. Počet zaměstnanců je max. 20 osob. Výpočet potřeby vody: /dle směrnice č.9/1973 MLVH/ - 1 směna zaměstnanci Administrativ a I.etapa počet I+II.etapa počet Specifická potřeba vody I.etapa potřeba vody I+II.etapa potřeba vody l/os.den 720 l/den 840 l/den showroom l/os.den 960 l/den 1320 l/den Celkem l/den 2160 l/den I.ETAPA průměrná denní potřeba vody Q p = 1,68 m 3 /den = 0,21 m 3 /hod = 0,06 l/s maximální denní potřeba vody Q m = 2,27 m 3 /den = 0,28 m 3 /hod = 0,08 l/s maximální hodinová potřeba vody 9

10 Q h = 0,57 m 3 /hod = 0,16 l/s roční potřeba vody Q r = 437 m 3 /rok II.ETAPA - výhled průměrná denní potřeba vody Q p = 2,16 m 3 /den = 0,27 m 3 /hod = 0,08 l/s maximální denní potřeba vody Q m = 2,92 m 3 /den = 0,36 m 3 /hod = 0,10 l/s maximální hodinová potřeba vody Q h = 0,77 m 3 /hod = 0,21 l/s roční potřeba vody Q r = 562 m 3 /rok Potřeba požární vody: Vnější požární voda bude zajištěna z hydrantu na nově navrženém vodovodním řadu DN200 v obslužné komunikaci I. etapa - min. P V-vnější = 9,5 l/s na potrubí DN125 II. etapa - min. P V-vnější = 25 l/s na potrubí DN200 Vnitřní požární voda bude zajištěna z vnitřního požárního rozvodu vody. V prostorách skladu (showroom) bude požární voda zajištěna z jednoho hydrantu na dělící stěně (světlost hadice 25mm) a v administrativní části budou osazeny dva hydrantové systémy. Jeden v 1.NP pod schody a druhý v 3.NP v chodbě. Hydrantové systémy budou s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti 19 a 25mm, minimální tlak na hydrantu 0,2MPa. Přívodní potrubí bude dimenzováno na současné zásobování max. tří vnitřních odběrných míst. P V-vnitřní = 1,7 l/s (3,3 l/s II.etapa) d) odborný odhad množství splaškových a dešťových vod Průměrné množství odváděných splaškových odpadních vod se uvažuje stejné jako je průměrná potřeba pitné a užitkové vody. Kvalita splaškových odpadních vod se předpokládá dle ČSN "Stokové sítě a kanalizační přípojky". Bilance odtoku odpadních vod (ponechána v hodnotách potřeby vody) Průměrný denní odtok splaškové vody 1,68 m3/den = 0,06 l/s Maximální denní odtok splaškové vody 2,27 m3/den = 0,08 l/s Maximální hodinový odtok splaškové vody 0,57 m3/hod = 0,20 l/s Minimální hodinový odtok splaškové vody 0,00 l/s Roční odtok splaškové vody 437 m3/rok 10

11 Výpočet množství dešťových vod: dle ČSN Stávající odtok ze zájmového území dle ČSN p=0,5, pro Brno i=161 l/s.ha Druh povrchu plocha Intenzita 15-ti min deště při p=0,5 Souč. odtoku Výpočtový průtok Pole, louky 0,6515 ha 161 l/s.ha 0,05 5,24 l/s Celkem 0,6515 ha 5,24 l/s Návrh: I.etapa Druh povrchu plocha Intenzita 15-ti min deště při p=0,5 Souč. odtoku Výpočtový průtok Střechy 0,1304 ha 161 l/s.ha 0,90 18,89 l/s Zeleň sklon pozemku do1% 0,3466 ha 161 l/s.ha 0,05 2,79 l/s Komunikace, chodníky zámková dlažba sklon do1% 0,1745 ha 161 l/s.ha 0,70 19,67 l/s Celkem 0,6515 ha 161 l/s.ha 41,35 l/s II.etapa Druh povrchu plocha Intenzita 15- ti min deště při p=0,5 Souč. odtoku Výpočtový průtok Střechy 0,2780 ha 161 l/s.ha 0,90 40,28 l/s Zeleň sklon pozemku do1% 0,1990 ha 161 l/s.ha 0,05 1,60 l/s Komunikace, chodníky zámková dlažba sklon do1% 0,1745 ha 161 l/s.ha 0,70 19,67 l/s Celkem 0,6515 ha 161 l/s.ha 61,55 l/s Roční srážka Roční množství dešťových vod 650,00 mm m3/rok 11

12 Odvodnění komunikace K odvodnění obslužné komunikace mimo areály jednotlivých firem budou navrženy betonové prefabrikované uliční vpusti, které budou přímo zaústěny do dešťové kanalizace DN1000 (určené pro závod Vailant) zaústěné do toku Kuřimka. e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě Oddělení výstavby přístupové sítě O2 stanovilo připojovací bod (na stávajícím vedení kabelové trasy vedené podél příjezdové komunikace k objektům ELQUA a AZ flex). V této trase bude proveden výpich ze stávajícího kabelu 35XN, který poskytne volnou kapacitu 10XN za předpokladu úpravy stávající dělící spojky (v místě vyznačeném polohopisu O2). Projekt i realizace přípojky bude v režii O2 f) předpokládané zahájení výstavby 10/2011 g) předpokládaná lhůta výstavby Předpokládaná lhůta výstavby je 14 měsíců. Souhrnná technická zpráva 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku Stavba bude umístěna v průmyslové zóně v severní části města při st. silnici II/386 naproti závodu TOS Kuřim. Na tomto pozemku byla v roce 1995 zamýšlena výstavba závodu Vailant a v roce 2004 zde bylo vydáno územní rozhodnutí na výstavbu masozávodu Steinhauser. Parcela je ze západní stran ohraničena budoucí komunikací, ze které je navržen vjezd na parcelu. Z východní strany je parcela oplocena sousedním závodem. Celé území areálu firmy bude oplocené. Pozemek je veden v KN jako ostatní plocha a je ve vlastnictví společnosti STEKU,a.s.. Po vydání územního rozhodnutí bude pozemek převeden na společnost TECNOTRADE. Na pozemku se současné době nachází pouze náletová zeleň. Z inženýrských sítí jsou v současnosti na pozemku v trase budoucí komunikace položeny dešťová a splašková kanalizace. V KN nejsou evidovány žádné způsoby ochrany objektu a návrh novostavby je v souladu s územním plánem. b) zhodnocení staveniště Stavba je umístěna na jednom hlavním staveništi. Do obvodu staveniště budou dočasně zahrnuty i pracovní pruhy liniových staveb. Tyto objekty budou realizovány částečně mimo pozemek investora. Největší důraz bude z hlediska POV kladen na oddělení provozu uživatele a provozu stavby. Staveniště bylo připraveno již v rámci minulé uvažované stavby - byla zde srovnána plán a odstraněna zemina. V současné době je na pozemku pouze náletová zeleň. c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení Stavba bude umístěna v průmyslové zóně v severní části města při st. silnici II/386 naproti závodu TOS Kuřim. Na tomto pozemku byla v roce 1995 zamýšlena výstavba závodu Vailant a v roce 2004 zde bylo vydáno územní rozhodnutí na výstavbu masozávodu Steinhauser. Vlastní areál TECNOTRADE na pozemku parc. č. 2994/19 bude zahrnovat 12

13 halu s administrativně-sociálním objektem komunikace a zpevněné a parkovací plochy, oplocení s bránou, reklamní pylon a terenní a sadové úpravy. Společnost TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. je obchodní společnost zabývající se prodejem, záručním i pozáručním servisem obráběcích strojů pro třískové obrábění od několika zahraničních výrobců pro území České republiky a Slovenska. V budoucnu se počítá s rozšířením závodu v rámci pozemku Tecnotrade. Parcela je ze západní stran ohraničena budoucí komunikací, ze které je navržen vjezd na parcelu. Z východní strany je parcela oplocena sousedním závodem. Celé území areálu firmy bude oplocené. Logistika areálu je již v této fázi navržena s ohledem na cílový stav a plně respektuje tok materiálu a proces jeho zpracování. Navržený objekt je řešen jako kompozice hranolových hmot různé výšky. Jednoduché průčelí přístavby je v patrech prolomeno vodorovnými prvky pásových oken. Nejvýraznějším hmotově-prostorovým prvkem je ztvárnění SZ nároží, které vytváří akcent nejen samotného objektu, ale z hlediska širších urbanistických souvislostí i orientační bod v prostoru. Nároží je vytvořeno jednoduchou kubickou hmotou s jednoduchých pásem nárožních oken, rytmicky se opakujících ve dvou podlažích. Celkové řešení se snaží vycházet z tradičních principů architektury s důrazem na klasický architektonický detail. d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického a provozního) Dispoziční řešení je navrženo dle požadavků investora na budoucí provoz a to i s ohledem na budoucí rozvoj firmy. Objekt bude konstrukčně rozdělen na dva celky. V JZ části pozemku je situován třípodlažní administrativní objekt (půdorysně 14,15 x 21,7 m). Hala je jednolodní (půdorysně 20,90 x 52,90 m). Světlá výška haly od podlahy po spodní líc vazníků je 9,150 m.nosnou konstrukci střechy tvoří žb vazníky s rozpětím 20,0m. Sloupy v SV štítu jsou provedeny jako ocelové, aby bylo možno halu v další etapě rozšířit. Sloupy i základy v místech sousedících s přístavbou budou k tomu přizpůsobeny. Založení ocelové konstrukce haly je navrženo plošné na železobetonových monolitických základových patkách a pasech. Patky budou z betonu třídy C 20/25 vyztuženého betonářskou výztuží z oceli třídy B 500B uloženém na podkladním betonu třídy C 8/10. Velikost patek a hloubka založení bude předmětem dalšího stupně projektu. Základové pasy jsou navrženy z betonu třídy C 20/25 vyztuženého betonářskou výztuží z oceli třídy B 500B uloženém na podkladním betonu třídy C 8/10. Výkopy budou provedeny min. 200mm nad úroveň základové spáry. Konečný odkop a začištění základové spásy bude provedeno před betonáží základových konstrukcí a bude chráněna proti povrchové vodě a klimatickým vlivům. Objekt bude konstrukčně rozdělen na dva celky. Přístavba v JV části pozemku tvoří třípodlažní objekt (půdorysně 13,4 x 15,0 m). Konstrukčně je tato část navržena jako železobetonový prefabrikovaný skelet s keramickým obvodovým pláštěm. Hala (showroom) je navržena jako železobetonový prefabrikovaný skelet s lehkým obvodovým pláštěm z PUR panelů. Hala bude z provozních důvodů rozdělena na dvě části (část trvale vytápěnou a část temperovanou s možností vytopení). Hala bude vybavena mostovým jeřábem pro překládku strojů. Není zde uvažováno s výrobou.. e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu Stavby je navržena a bude provedena podle všech dotčených právních a technických norem a předpisů ČR. 13

14 f) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí. Objekt je navržen jako novostavba. 2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku V místě dotčené parcely byl v únoru 1995 firmou GEOtest Brno proveden inženýrskogeologický průzkum. Tento průzkum byl v rámci nového projektu v 12/2010 doplněn o geologický a hydrogeologický posudek firmy HIG geologická služba spol. s r.o. (RNDr. Zbyněk Grünvald). Území není poddolováno a nebudou zde zvláštní zásahy do zemské kůry. Základové poměry staveniště je možno považovat za složité a to jen z důvodu, že podzemní voda se může nepříznivě uplatnit při zakládání objektů. S ohlédnutím od této skutečnosti se základové poměry jeví jako jednoduché. Voda z vrtů, kde byla naražena vykazuje slabou uhličitou agresivitu. Pro ochranu betonových konstrukcí základového zdiva je vhodná primární ochrana, tj. odolný beton. b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany Ochranné pásma a hranice chráněných území dotčených výstavbou se zde nevyskytují. c) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostu Na pozemku bude provedeno kácení náletové zeleně. d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé Parcela č. 2994/19 ( m 2 ) je v KN vedená jako ostatní plocha. Vyjmutí je trvalé. e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku Stavba je umístěna na jednom hlavním staveništi. Do obvodu staveniště budou dočasně zahrnuty i pracovní pruhy liniových staveb. Tyto objekty budou realizovány částečně mimo pozemek investora. Přeložky zde nebudou realizovány. Koordinace výstavby bude podrobně upřesněna v dalším stupni PD. f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy. Na parcele investora se nachází již nenachází zemina. Bilance zemních prací budou upřesněny v dalším stupni projekčních prací na základě způsobu založení objektu. 14

15 3. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii a) popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu, Společnost TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. je obchodní společnost zabývající se prodejem, záručním i pozáručním servisem obráběcích strojů pro třískové obrábění od několika zahraničních výrobců pro území České republiky a Slovenska. Nová provozovna TECNOTRADE v Kuřimi u Brna je navržena o rozloze m 2 zastavěné plochy. Pozemek umožní další rozvoj firmy s eventuelní další přístavbou cca m 2. V showroomu budou k nahlédnutí distribuované stroje a veškerá administrativní i servisní podpora. V nové provozovně budou pořádány technické semináře s mezinárodní účastí. Showroom bude z provozních důvodů rozdělen na dvě části (část trvale vytápěnou a část temperovanou s možností vytopení). b) předpokládané kapacity provozu a výroby, Navrhovaná stavba není výrobním objektem a je nutná k dalšímu rozvoji firmy. c) popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů, Společnost TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. je obchodní společnost zabývající se prodejem, záručním i pozáručním servisem obráběcích strojů pro třískové obrábění od několika zahraničních výrobců pro území České republiky a Slovenska. V rámci stavby je uvažována dodávka a montáž mostového jeřábu a jeřábové dráhy (mostový jeřáb 20,0t / 18,5 m dvounosníkový; jeřábová dráha 48 m). d) návrh řešení dopravy v klidu, Parcela je ze západní stran ohraničena budoucí komunikací, ze které je navržen vjezd na parcelu. Po konzultaci s investorem byl stanoven počet parkovacích míst na 14, z toho je jedno stání navrženo pro imobilní. Plochy pro zásobování umožní i nájezd kamiónu (dle investor 1x týdně). Venkovní plochy jsou navrženy v souladu s budoucím rozvojem firmy. e) odhad potřeby materiálů, surovin, Přesná specifikace bude součástí položkového rozpočtu realizačního projektu. f) řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod, Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci případných odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (ZN). Je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vznikajících při jeho činnostech tak, jak je výše uvedeno. Pokud jde o zeminy, bude veškerá přebytečná zemina ukládána na skládku do vzdálenosti 10 km. Systém řešení odpadových záležitostí je navržen v souladu se všemi zákonnými požadavky Zákon o odpadech č. 106/2005 Sb. včetně jeho prováděcích vyhlášek MŽP č. 503/2004 Sb. katalog odpadů, č. 294/2005 Sb. vedení evidence odpadů. Před zahájením fungování školícího střediska bude uzavřena smlouva k zajištění dalších komplexních činností v oblasti ochrany životního prostředí a to oblast vodního hospodářství v souladu s vodním zákonem č. 20/2004Sb., oblast ochrany ovzduší dle zákona č. 180/2005 Sb. a oblast nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb. Splaškové vody ze sociálních zařízení a denní místnosti budou svedeny do venkovní splaškové kanalizace, která je zaústěna do stávající splaškové kanalizace DN600 (v 15

16 podkladech BVaK vedena jako jednotná kanalizace vedoucí do čerpací stanice v Kuřimi) v nově navržené obslužné komunikaci. Dešťové vody ze střechy, komunikace a předčištěné dešťové vody z parkoviště budou akumulovány na pozemku investora a následně přečerpány v povoleném množství do dešťové kanalizace DN1000 (určené pro závod Vailant) zaústěné do toku Kuřimka. Plochá střecha bude odvodněna pomocí podtlakového systému. V atice budou osazeny bezpečnostní přepady. Podtlakový systém bude z trub PE svařovaných, svodné potrubí v zemi bude z trub PVC-KG, PP-ULTRA-RIB (venkovní areálová kanalizace), odpadní a připojovací potrubí bude z trub PP-HT. g) odhad potřeby vody a energií pro výrobu, ELEKTRO : Celkový maximální instalovaný příkon: Pi = 480 kw Výpočtový činný příkon: Pp = 395 kw Činitel soudobosti: β = 82 % h) řešení ochrany ovzduší, Provozem firmy nebude doházet ke znečišťování ovzduší i) řešení ochrany proti hluku, Stavbou objektu nedojde (jedná se o nevýrobní objekt) k překročení hodnot hluku dle nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.. j) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob. Areál firmy je oplocen. Vjezd do nově vzniklého areálu bude uzavřen el. ovládanou posuvnou bránou. Systém řešení EZS bude dodávkou vlastníka objektu. 4. Zásady zajištění požární ochrany stavby Řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru Podle předběžných výpočtů se v požárně nebezpečném prostoru posuzovaného objektu nenachází jiné objekty a objekt není navržen v požárně nebezpečném prostoru stávajících objektů. Vzdálenost hranic stavebního pozemku od požárně otevřených ploch budovy je větší než odstupové vzdálenosti v příslušném směru. Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranice stavebního pozemku - odstupová vzdálenost na jihovýchodní straně nepřesáhne 4,8 m. Řešení evakuace osob a zvířat Evakuace osob z objektu bude řešena nechráněnými únikovými cestami. Budou dodrženy požadavky na mezní délku a minimální šířku únikové cesty. Navržení zdrojů požární vody, popř. jiných hasebních látek Potřeba požární vody bude zajištěna z vodovodní sítě v místě stavby. V ulici Blanenské vede vodovod DN 200, odběrní místa musí být vzdálena od objektu do 150 m a musí umožnit doplňování vody pro hašení v množství Q = 9,5 l/s při rychlosti odběru v = 0,8 m/s resp.18 l/s při odběru požárním čerpadlem (v = 1,5 m/s). 16

17 Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními Vybavení stavby vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením se nepožaduje. Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku Přístupová komunikace bude tvořena zpevněnými plochami areálu, které jsou napojeny na veřejný komunikační systém. Tyto zpevněné plochy umožní příjezd vozidel do těsné blízkosti všech vstupů, kterými se předpokládá protipožární zásah. Vnitřní zásahové cesty a nástupní plochy nejsou požadovány, pro usnadnění zásahu z vnější strany objektu bude osazen požární žebřík. Zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany Zabezpečení stavby stavbou požární ochrany není požadováno. 5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání Uživatel bude mít zpracován provozní řád. 6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Z hlediska užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace ve smyslu novely stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a zejména vyhl. č. 398/2009 Sb. tuto problematiku řeší projekt následovně : Na parkovišti pro osobní motorová vozidla bude vyhrazeno 1x stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Stavba TECNOTRADE Kuřim není objekt určený pro užívání veřejností. Je uvažováno s méně než 20 zaměstnanci. Administrativní objekt je navržen třípodlažní a bezbariérové užívání bude zajištěno u vstupního podlaží. Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm. Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí : součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo úhel kluzu nejméně 10, popřípadě ve sklonu pak: součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg α, nebo hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg α), nebo úhel kluzu nejméně 10 x (1 + tg α), a je úhel sklonu ve směru chůze. Do objektu se vstupuje přes otvíravé dveře. Dveřní křídla budou opatřena vodorovným madlem. Dveřní křídla budou mít do výšky 200mm okopový plech. V přízemí budou prováděny veškeré běžné služby klientům. Skleněné stěny a otvíravé dveře jsou z bezpečnostního skla a budou opatřeny polepem fólií. Vstupní dveře budou označeny mezinárodním symbolem přístupnosti vozíčkáře. Klient na invalidním vozíku bude obsloužen v jednacích místnostech. Výška pracovních ploch je 800 mm. Všechny prostory v přízemí budou ve stejné výškové úrovni. Přechod mezi různými nášlapnými vrstvami bude upraven nerezovými přechodovými lištami. Nášlapné vrstvy (dlažba, koberce, litá podlaha) budou s protiskluzovým povrchem s koeficientem smykového tření nad 0,6. Minimální průchody (např. kolem sloupů) jsou nejméně šířky 1200 mm. V rámci PD interiéru budou provedeny úpravy pro zrakově postižené tj. budou označeny skleněné výplně dveří a příček. 17

18 Osvětlení je navrženo rovnoměrné, bez světelných kontrastů. V přízemí bude umístěno zvonkové tablo pro 10 účastníků pro komunikaci vstupu s celým objektem. V přízemí objektu je řešeno 1x WC (1,8m / 2,05m) pro invalidní návštěvníky či zaměstnance. 7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků, Jelikož se jedná o objekt, jehož smyslem je zkvalitnění poskytovaných služeb v této oblasti města, nepředpokládá se, že by objekt vykazoval horší vliv na okolní prostředí než je současná situace. Předpokladem, pro toto tvrzení je : úprava vstupu do objektu z hlediska imobilních občanů, architektonické řešení prostor. Provozem nedojde ke zhoršení ovzduší ani ke zvýšení hladiny hluku. b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů, Stavba není v kolizi s ochranou přírody a krajiny. c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby. Není uvažováno s návrhem ochranných a bezpečnostních pásem. 8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a) povodně - nejsou b) sesuvy půdy - nejsou c) poddolování - není d) seizmicita - není e) radon není f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby - není 9. Civilní ochrana a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva - nejsou b) řešení zásad prevence závažných havárií - nejsou c) zóny havarijního plánování - nejsou 18

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

VYHLÁŠKA MMR Č. 503/2006 SB., Hlava II Žádost o vydání územního rozhodnutí (K 86 odst. 6 stavebního zákona) ze dne 10.

VYHLÁŠKA MMR Č. 503/2006 SB., Hlava II Žádost o vydání územního rozhodnutí (K 86 odst. 6 stavebního zákona) ze dne 10. VYHLÁŠKA MMR Č. 503/2006 SB., ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE Základní údaje k nabídce Název kraje: STŘEDOČESKÝ Město /obec/: CERHOVICE Lokalita: CERHOVICE Celková plocha pozemků vč. zastavěného území: 3,7 ha Nezastavěná plocha pozemků

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 1386/12/S 277 Vyřizuje: Ing. Marie Hanáková ve Ždánicích 4.6.2012 tel.: 518 633617 ESTREMA RISORSA s.r.o., Mezírka 775/1, 602 00 Brno

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové Vlastník: MTH Areály s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle,

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

A.1 Identifikační údaje

A.1 Identifikační údaje FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli...

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306 OBSAH A. Textová část B. Výkresová část 1. Situace širších vztahů 1:5000 2 Situace - urbanistický návrh 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah : a. Identifikace stavby a.1 Identifikační údaje stavby a.2 Identifikační údaje objednatele a.3 Identifikační údaje zhotovitele a.4 Identifikační údaje zhotovitele dokumentace

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3.NP BUDOVY A4 AMBULANCE A LABORATOŘ CKTCH JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) Identifikační údaje Název stavby: Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim Místo stavby: Areál Technických služeb Chrudim 2000 spol.s.r.o. Čísla parcely:

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

Typologie staveb II.

Typologie staveb II. Typologie staveb II. Přednášející: Ing.Renata Zdařilová Katedra městského inženýrství L.Podéště 1875, LP C 208 tel: 59 732 1937 e-mail: renata.zdarilova@vsb.cz www.fast.vsb.cz/zdarilova 222 068 Typologie

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka Investor : Projektant : Odpovědný projektant : ČR Státní oblastní archiv v Plzni

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/07 Poř. číslo v sadě 19 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více