A. ÚVODNÍ ÚDAJE B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT. TECNOTRADE Kuřim - hala ke komerčnímu využití. Kuřim, p.č. 2994/19, k.ú.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. ÚVODNÍ ÚDAJE B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT. TECNOTRADE Kuřim - hala ke komerčnímu využití. Kuřim, p.č. 2994/19, k.ú."

Transkript

1 A. ÚVODNÍ ÚDAJE B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT () TECNOTRADE Kuřim - hala ke komerčnímu využití VYPRACOVAL : ING. MARTIN MRLÍK ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 2011 / 24 1

2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku. A.1. Základní údaje o klientovi Investorem stavby je společnost TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o., Křižíkova 70, Brno. Vlastníkem pozemku p.č. 2994/19 je firma STEKU, a.s. Palackého třída 555/163a, Brno- Medlánky Po vydání územního rozhodnutí na stavbu TECNOTRADE Kuřim - hala ke komerčnímu využití bude pozemek prodán společnosti TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o.. K činnosti spojené s přípravou je zplnomocněna firma BOOS a.s., Horova 68, Brno. A.2. Údaje o zpracovateli dokumentace Zpracovatel dokumentace : Hlavní inženýr projektu : Architekt a stavební část: IG průzkum Statika : Statika (skelet) : Geogetické práce : Rozvod zemního plynu : Silnoproudé rozvody : VN Měření a regulace : Zdravotní instalace : Ústřední vytápění : Vzduchotechnika a klimatizace : Specialista požární ochrany : POV : Komunikace a zpevněné plochy : Datové rozvody, EZS, EPS : Telefonní přípojka : BOOS a.s., Horova 68, Brno Ing. Jiří Zmidloch Ing. Martin Mrlík RNDr. Zbyněk Grünvald Ing. Kozumplík Lobstav, Ing. Kučera CZK GASAG, Jan Pulda Ing. Jan Hlavatý ELQA, ing. Janout Ing. Josef Hruška Ing. Hanáková Ing. Josef Hejč Ing. Josef Hejč Ing. Miroslav Fabián Ing. Martin Mrlík Ing. Jiří Matula bude určeno po výběrovém řízení O2 2

3 A.3. Předmět stavebního řízení Předmětem dokumentace je projekt TECNOTRADE Kuřim - hala ke komerčnímu využití na pozemku parc. č. 2994/19 v k.ú. Kuřim, včetně příjezdové komunikace oplocení a přípojek inženýrských sítí (vodovodu, plynovodu, VN, NN, dešťové a splaškové kanalizace, telefonu) na pozemcích parc. č. 1843, 2971/9, 2971/31,2994/5, 2994/6, 2994/112994/13, 2994/14, 2994/20 a 2997/1 v k.ú. Kuřim. Stavba bude umístěna v průmyslové zóně v severní části města při st. silnici II/386 naproti závodu TOS Kuřim. Na tomto pozemku byla v roce 1995 zamýšlena výstavba závodu Vailant a v roce 2004 zde bylo vydáno územní rozhodnutí na výstavbu masozávodu Steinhauser. Vlastní areál TECNOTRADE na pozemku parc. č. 2994/19 bude zahrnovat halu s administrativně-sociálním objektem komunikace a zpevněné a parkovací plochy, oplocení s bránou, reklamní pylon a terenní a sadové úpravy. Společnost TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. je obchodní společnost zabývající se prodejem, záručním i pozáručním servisem obráběcích strojů pro třískové obrábění od několika zahraničních výrobců pro území České republiky a Slovenska. Nová provozovna TECNOTRADE v Kuřimi u Brna je navržena o rozloze m 2 zastavěné plochy. Pozemek umožní další rozvoj firmy s eventuelní další přístavbou cca m 2. V showroomu budou k nahlédnutí distribuované stroje a veškerá administrativní i servisní podpora. V nové provozovně budou pořádány technické semináře s mezinárodní účastí. Showroom bude z provozních důvodů rozdělen na dvě části (část trvale vytápěnou a část temperovanou s možností vytopení). Není zde uvažováno s výrobou. Administrativně-sociální objekt je navržen třípodlažní. Provoz závodu bude jednosměnný s celkovým počtem cca 20 zaměstnanců. Parcela je ze západní stran ohraničena budoucí komunikací, ze které je navržen vjezd na parcelu. Z východní strany je parcela oplocena sousedním závodem. Celé území areálu firmy bude oplocené. Pozemek je veden v KN jako ostatní plocha a je ve vlastnictví společnosti STEKU,a.s.. Po vydání územního rozhodnutí bude pozemek převeden na společnost TECNOTRADE. Na pozemku se současné době nachází pouze náletová zeleň. Z inženýrských sítí jsou v současnosti na pozemku v trase budoucí komunikace položeny dešťová a splašková kanalizace. V KN nejsou evidovány žádné způsoby ochrany objektu a návrh novostavby je v souladu s územním plánem. Navržený objekt je řešen jako kompozice hranolových hmot různé výšky. Jednoduché průčelí administrativní části je v patrech prolomeno vodorovnými prvky pásových oken. Nejvýraznějším hmotově-prostorovým prvkem je ztvárnění SZ nároží, které vytváří akcent nejen samotného objektu, ale z hlediska širších urbanistických souvislostí i orientační bod v prostoru. Nároží je vytvořeno jednoduchou kubickou hmotou s jednoduchých pásem nárožních oken, rytmicky se opakujících ve dvou podlažích. Celkové řešení se snaží vycházet z tradičních principů architektury s důrazem na klasický architektonický detail. 3

4 B. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce Objekt leží v nezastavěné části obce a bude řešen jako novostavba. Parcela je ze západní stran ohraničena budoucí komunikací, ze které je navržen vjezd na parcelu. Z východní strany je parcela oplocena sousedním závodem. V KN nejsou evidovány žádné způsoby ochrany a návrh stavby je v souladu s územním plánem. Celé území areálu firmy bude oplocené. b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci Stavba navržená v tomto z hlediska územního plánu stabilním území je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru Kuřim. Regulační plán zde není zpracován. Bylo zde vydáno a nabylo plné moci územní rozhodnutí. c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací Stavba navržená v tomto území je přípustná a souladu s platným územním plánem sídelního útvaru Kuřim. d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů Veškeré požadavky dotčených orgánů budou splněny. e) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu Stavba nevyžaduje přeložky stávajících inženýrských sítí. Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Kabelová přípojka NN, úprava trafostanice : Napojení bude provedeno ze stávající trafostanice v prostoru za halami fa ELQA a AGROAD. Pro přípojku je navržen zemní kabel NAYY 4 x 240 mm² v délce trasy 0,120 km (provozní napětí: 0,4 kv, 50 Hz). Kabely povedou kolem retenční nádrže a dále z boku budoucí haly TECHNOTRADE. Kabely budou smyčkovat smyčkovací pojistkové skříně SS 100 viz. výkres. Pojistkové skříně SS se umístí do plastových pilířů tak, aby spodní okraj skříně byl 0,6 m nad terénem. Jednotlivé přívodní kabely se přichytí pomocí příchytek SONAP. Směry kabelů musí být v rozpínacích i přípojkových skříních popsány na označovacích štítcích. NN areálový rozvod : Nové kabelové vedení NN pro napájení objektu bude napojeno z elektroměrového rozváděče, umístěného na okraji pozemku p.č. 2994/81, k.ú. Kuřim.Nové kabelové vedení NN bude řešeno jako zemní, bude dodržena ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.ochranné pásmo podzemního kabelového vedení dle zákona č. 458/2000 Sb.(energetický zákon) činí pro kabely NN 1 m po obou stranách krajního kabelu. Telefonní přípojka : Oddělení výstavby přístupové sítě O2 stanovilo připojovací bod (na stávajícím vedení kabelové trasy vedené podél příjezdové komunikace k objektům ELQUA a AZ flex). V této trase bude proveden výpich ze stávajícího kabelu 35XN, který poskytne volnou kapacitu 4

5 10XN za předpokladu úpravy stávající dělící spojky (v místě vyznačeném polohopisu O2). Projekt i realizace přípojky bude v režii O2. Vodovodní řad : Firma Tecnotrade Kuřim bude zásobován pitnou vodou z nově navrženého řadu V DN200 délky cca 172m (60m investice Novoinvestu, 112m investice Tecnotradu). Lokalita je zásobena pitnou vodou z tlakového pásma VDJ Kuřim II, kóta přepadu 379,5 m n.m. Provozovatelem stávajícího vodovodu jsou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Nově navržený vodovod bude napojen ze stávajícího vodovodního řadu DN200 v ulici Blanenská. Napojení bude provedeno vsazením T kusu 200/200 do litinového potrubí. Za odbočkou na potrubí DN200 bude osazen požární hydrant. Vodovod DN200 bude ukončen podzemním hydrantem. Další armatury budou navrženy podle požadavků provozovatele vodovodu. Nový vodovodní řad je navržen z trub z tvárné litiny s cementovou vystýlkou DN 200. Výškově bude vodovod veden v hloubce 1,5 m pod niveletou budoucí vozovky. Potrubí bude uloženo v hloubené rýze na pískovém loži a bude obsypáno 300 mm nad vrchol potrubí. Nad obsypem bude položena ochranná folie s trasovací páskou. Vodovodní řad bude navržen v souladu s Brněnskými standardy pro vodovodní síť. Vodovodní přípojka : Vodovodní přípojka DN50 (HDPE100 63x5,8 SDR11) pro objekt bude napojena z nově navrženého vodovodního LT řadu DN200 v obslužné komunikaci pomocí navrtávkového pasu s uzavíracím ventilem se zemní zákopovou soupravou.délka vodovodní přípojky je 27m, z toho od řadu po vodoměr 4m.Vodoměrná šachta (1500*900*1600mm) s vodoměrnou sestavou bude umístěna v zeleném pásu v blízkosti hranice pozemku. Hlavní uzávěr vody pro objekt bude umístěn v prostoru za vstupem vodovodu do objektu, kde bude též umístěn redukční ventil. Plyn : Jedná se o vybudování STL plynovodu PE 100 dn 90, který bude napojen na stávající STL plynovod u ulice Blanenská. Dále bude na plynovod vysazena přípojka, která bude ukončena objektem deregulace a měření. STL plynovod : STL plynovod bude napojen na stávající STL plynovod u ulice Blanenská. Za napojením bude na potrubí osazeno šoupátko HAWLE typ 4056 E2 + poklop. Dále bude potrubí vedeno v zeleném pásu podél uvažované komunikace. Potrubí bude ukončeno za uvažovanou komunikací zaslepením. V km 0,122 bude na potrubí osazena přípojka PE 50 pro areál Tecnotrade ( investor Novoinvest). Celková délka STL plynovodu dn 90 bude 155 m. STL přípojka : STL přípojka PE 100 dn 50 bude napojena na STL plynovod PE 100 dn 90. Přípojka bude vedena v zeleném pásu. V oplocení budoucího areálu bude přípojka ukončena v objektu deregulace a měření kulovým kohoutem DN 40 (HUP, před kterým bude osazen přechodový spoj PE/OC. Celková délka přípojky PE 100 dn 50 bude 2 m. Za uzávěrem bude na potrubí osazen tlakoměr ukazovací průměr 100, KPa, tř. přesnosti 1,6 s tlakoměrným kohoutem M 20 x 1,5. Dále bude na potrubí osazen filtr FO 40F dn 40. Za filtrem bude dimenze potrubí zmenšena na dn 20 a na potrubí bude osazen regulátor tlaku R/70 (Qmax = 70 m3/hod). Za regulátorem bude dimenze potrubí zvětšena na dn 40 a na potrubí bude osazen plynoměr membránový G 16, tlak 1,7-2,1 KPa. Za plynoměrem bude na potrubí osazen tlakoměr ukazovací průměr 100, 0-6 KPa, tř. přesnosti 1,6 s tlakoměrným kohoutem M 20 x 1,5 a kulový kohout dn 80. (je součástí projektové 5

6 dokumentace Vnitřní rozvod plynu ). Umístění plynoměru je dle TPG a typ dle požadavku provozovatele (JMP a.s. Brno). Komunikace : Prodloužení účelové komunikace : Stávající účelová komunikace k areálu spol. ELQA bude v rámci výstavby prodloužena až na konec pozemku spol. TECNOTRADE jako obousměrná dvoukruhová s šířkou 6,0 m mezi zvýšenými obrubami. V úvodní části svým podélným sklonem navazuje na sklon stávajícího úseku, dále její niveleta klesá ve sklonu cca 8% přibližně na úroveň stávajícího terénu a dále již pokračuje v minimálním sklonu 0,5% (rovinatý terén). Konstrukce komunikace bude těžká s asfaltobetonovým krytem na stmeleném podkladu. Vozovka bude odvodněna příčným a podélným sklonem do nově navržených dešťových vpustí a odtud do stávající dešťové kanalizace, jež je zaústěna do potoku Kuřimka (viz SO Kanalizace). Dešťové vpusti jsou navrženy betonové typové s litinovou mříží. Přípojky vpustí jsou součástí stavebního objektu Kanalizace. V rámci výstavby nové komunikace je nutno výškově upravit poklopy stávajících kanalizačních řadů přibližně do výšky stávajícího terénu (resp. o cca 0,2 m nad tento terén). Hloubky šachet budou sníženy o max. 1,5 m. Vnitřní komunikace v areálu : Konstrukce komunikací bude těžká s asfaltobetonovým krytem na stmeleném podkladu, parkovací stání a vstup (vjezd) do administrativní části se provedou s krytem dlážděným rovněž na stmeleném podkladu. Manipulační plocha i parkoviště budou uchyceny do silničních obrubníků 150/250 mm převýšených +100 mm, mezi příjezd k parkovacím stáním a jednotlivými parkovišti se osadí obrubník chodníkový 100/250mm zapuštěný do úrovně okolních ploch. Všechny obrubníky budou osazeny do bet. lože s boční opěrou. f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území V místě dotčené parcely byl v únoru 1995 firmou GEOtest Brno proveden inženýrskogeologický průzkum. Tento průzkum byl v rámci nového projektu v 12/2010 doplněn o geologický a hydrogeologický posudek firmy HIG geologická služba spol. s r.o. (RNDr. Zbyněk Grünvald). Území není poddolováno a nebudou zde zvláštní zásahy do zemské kůry. Základové poměry staveniště je možno považovat za složité a to jen z důvodu, že podzemní voda se může nepříznivě uplatnit při zakládání objektů. S ohlédnutím od této skutečnosti se základové poměry jeví jako jednoduché. Voda z vrtů, kde byla naražena vykazuje slabou uhličitou agresivitu. Pro ochranu betonových konstrukcí základového zdiva je vhodná primární ochrana, tj. odolný beton. g) poloha vůči záplavovému území Staveniště se nenachází v záplavovém území h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí parcely investora : - parcela 2994/ m 2 ostatní plocha Parcela č. 2994/19 je ve vlastnictví STEKU, a.s., Palackého třída 555/163a, Brno. - parcela 2994/ m 2 orná půda je požádáno o vynětí Parcela č. 2994/19 je ve vlastnictví STEKU, a.s., Palackého třída 555/163a, Brno. - parcela 2994/ m 2 orná půda je požádáno o vynětí 6

7 Parcela č. 2994/11 je ve vlastnictví firmy ELQUA, s.r.o., Blanenská 1856, Kuřim. i) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy Hlavní vjezd i výjezd ze stavby je navržen v místě stávajícího připojení areálu k veřejné komunikaci. Tento vjezd z ulice Blanenská do průmyslového areálu je stávající a byl kolaudován v roce Stávající komunikace umožňují bezproblémový příjezd. Není známa žádná potřeba úpravy ani opatření na těchto trasách. Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle příslušného zákona resp. vyhlášky. Veřejné komunikace, zvláště v okolí staveniště nesmí být poškozeny a DS zajistí jejich čistotu. V prostoru styků veřejných komunikací se staveništěm zajistí DS řádné označení staveniště, vč. dopravních značek upozorňujících na probíhající výstavbu s vyznačením případných změn v dopravě. Veřejné komunikace musí zůstat v průběhu výstavby trvale průjezdné. j) zajištění vody a energií po dobu výstavby Po dobu výstavby bude zajištěno zásobování elektrickou energií ze stávajících rozvodů trafostanice VN/NN na pozemku p.č. 2994/13, k.ú. Kuřim (ELQA s.r.o. / L.D.Energy, s.r.o.). Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky uvedené v nařízení vlády č. 101/2005 Sb., aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. (o technických požadavcích na stavby) v platném znění. Firma Tecnotrade Kuřim bude zásobován pitnou vodou z nově navrženého řadu V DN200 délky cca 172m (60m investice Novoinvestu, 112m investice Tecnotradu). Lokalita je zásobena pitnou vodou z tlakového pásma VDJ Kuřim II, kóta přepadu 379,5 m n.m. Provozovatelem stávajícího vodovodu jsou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Nově navržený vodovod bude napojen ze stávajícího vodovodního řadu DN200 v ulici Blanenská. Napojení bude provedeno vsazením T kusu 200/200 do litinového potrubí. Za odbočkou na potrubí DN200 bude osazen požární hydrant. Vodovod DN200 bude ukončen podzemním hydrantem. Další armatury budou navrženy podle požadavků provozovatele vodovodu. Nový vodovodní řad je navržen z trub z tvárné litiny s cementovou vystýlkou DN 200. Výškově bude vodovod veden v hloubce 1,5 m pod niveletou budoucí vozovky. Potrubí bude uloženo v hloubené rýze na pískovém loži a bude obsypáno 300 mm nad vrchol potrubí. Nad obsypem bude položena ochranná folie s trasovací páskou. Vodovodní řad bude navržen v souladu s Brněnskými standardy pro vodovodní síť. Do objektu bude z vodoměrné šachty přivedeno vodovodní potrubí HDPE100 φ63x3,8 SDR11. Hlavní uzávěr vody bude umístěn za vstupem vodovodu do objektu, kde bude též osazen redukční ventil. Odtud bude studená voda vedena odděleně od rozvodu požární vody k jednotlivým odběrným místům. 2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání a) účel užívání stavby Společnost TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. je obchodní společnost zabývající se prodejem, záručním i pozáručním servisem obráběcích strojů pro třískové obrábění od několika zahraničních výrobců pro území České republiky a Slovenska. Nová provozovna TECNOTRADE v Kuřimi u Brna je navržena o rozloze m 2 zastavěné plochy. Pozemek umožní další rozvoj firmy s eventuelní další přístavbou cca m 2. V showroomu budou k nahlédnutí distribuované stroje a veškerá administrativní i servisní podpora. V nové provozovně budou pořádány technické semináře s mezinárodní účastí. Showroom bude z provozních důvodů rozdělen na dvě části (část trvale vytápěnou a 7

8 část temperovanou s možností vytopení). Není zde uvažováno s výrobou. Administrativněsociální objekt je navržen třípodlažní. b) trvalá nebo dočasná stavba Objekt nové provozovny TECNOTRADE je navržen jako stavba trvalá. c) novostavba nebo změna dokončené stavby Objekt nové provozovny TECNOTRADE bude novostavba. d) etapizace výstavby Nová provozovna TECNOTRADE v Kuřimi u Brna je navržena o rozloze m 2 zastavěné plochy. Pozemek umožní další rozvoj firmy s eventuelní další přístavbou cca m 2. Budoucí přístavba není předmětem tohoto projektu (pouze navrhované přípojky inženýrských sítí svými dimenzemi umožní i budoucí výstavbu). 3. Orientační údaje stavby a) základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti; užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.) Plocha pozemku p.č. 2994/81 = 6 515,2 m 2 (budoucí pozemek TECNOTRADE) Zastavěná plocha objektu celkem = 1 304,2 m 2 Zastavěná plocha administrativ. části = 289,3 m 2 Zastavěná plocha halové části = 1 014,9 m 2 Obestavěný prostor stavby obestav. prostor adm. části 3 682,0 m 3 obestav. prostor halové části ,0 m 3 Celkový obestavěný prostor ,0 m 3 b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody ELEKTRO : Celkový maximální instalovaný příkon: Pi = 480 kw Výpočtový činný příkon: Pp = 395 kw Činitel soudobosti: β = 82 % Potřeba tepla pro administrativní objekt : Otopnou vodou bude zajišťována potřeba tepla pro vytápění administrativního objektu. vytápění QTOP celková tepelná ztráta Qc = 28,0 kw vzduchotechnika 15kW, při podnulových teplotách jen 1/2 7,5 kw ohřev teplé užitkové vody 22,0 kw celkem max. 57,5 kw Stanovení přípojného tepelného výkonu Jedná se o vytápěný objekt s částečným trvalým větráním v sociálních místnostech. QPRIP = 0,7QTOP + 0,7VET + QTUV= 19,6 + 5, = 46,85 kw 8

9 Potřeba zem.plynu hodinová..zp=5,9 m 3 /h roční..zp=15600 m 3 /rok Potřeba tepla pro halový objekt : vytápění QTOP celková tepelná ztráta Qc = 64,0 kw vzduchotechnika 33kW, při podnulových teplotách jen 1/2 16,5 kw ohřev teplé užitkové vody 15,0 kw celkem max. 85,5 kw Stanovení přípojného tepelného výkonu Jedná se o vytápěný objekt s částečným trvalým větráním v hale QPRIP = 0,7QTOP + 0,7VET + QTUV= 44,8 + 11, = 71,4 kw Potřeba zem.plynu hodinová.. ZP = 6,8 m 3 /h roční..zp = m 3 /rok c) celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii) Průměrná potřeba pitné vody je stanovena podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. Počet zaměstnanců je max. 20 osob. Výpočet potřeby vody: /dle směrnice č.9/1973 MLVH/ - 1 směna zaměstnanci Administrativ a I.etapa počet I+II.etapa počet Specifická potřeba vody I.etapa potřeba vody I+II.etapa potřeba vody l/os.den 720 l/den 840 l/den showroom l/os.den 960 l/den 1320 l/den Celkem l/den 2160 l/den I.ETAPA průměrná denní potřeba vody Q p = 1,68 m 3 /den = 0,21 m 3 /hod = 0,06 l/s maximální denní potřeba vody Q m = 2,27 m 3 /den = 0,28 m 3 /hod = 0,08 l/s maximální hodinová potřeba vody 9

10 Q h = 0,57 m 3 /hod = 0,16 l/s roční potřeba vody Q r = 437 m 3 /rok II.ETAPA - výhled průměrná denní potřeba vody Q p = 2,16 m 3 /den = 0,27 m 3 /hod = 0,08 l/s maximální denní potřeba vody Q m = 2,92 m 3 /den = 0,36 m 3 /hod = 0,10 l/s maximální hodinová potřeba vody Q h = 0,77 m 3 /hod = 0,21 l/s roční potřeba vody Q r = 562 m 3 /rok Potřeba požární vody: Vnější požární voda bude zajištěna z hydrantu na nově navrženém vodovodním řadu DN200 v obslužné komunikaci I. etapa - min. P V-vnější = 9,5 l/s na potrubí DN125 II. etapa - min. P V-vnější = 25 l/s na potrubí DN200 Vnitřní požární voda bude zajištěna z vnitřního požárního rozvodu vody. V prostorách skladu (showroom) bude požární voda zajištěna z jednoho hydrantu na dělící stěně (světlost hadice 25mm) a v administrativní části budou osazeny dva hydrantové systémy. Jeden v 1.NP pod schody a druhý v 3.NP v chodbě. Hydrantové systémy budou s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti 19 a 25mm, minimální tlak na hydrantu 0,2MPa. Přívodní potrubí bude dimenzováno na současné zásobování max. tří vnitřních odběrných míst. P V-vnitřní = 1,7 l/s (3,3 l/s II.etapa) d) odborný odhad množství splaškových a dešťových vod Průměrné množství odváděných splaškových odpadních vod se uvažuje stejné jako je průměrná potřeba pitné a užitkové vody. Kvalita splaškových odpadních vod se předpokládá dle ČSN "Stokové sítě a kanalizační přípojky". Bilance odtoku odpadních vod (ponechána v hodnotách potřeby vody) Průměrný denní odtok splaškové vody 1,68 m3/den = 0,06 l/s Maximální denní odtok splaškové vody 2,27 m3/den = 0,08 l/s Maximální hodinový odtok splaškové vody 0,57 m3/hod = 0,20 l/s Minimální hodinový odtok splaškové vody 0,00 l/s Roční odtok splaškové vody 437 m3/rok 10

11 Výpočet množství dešťových vod: dle ČSN Stávající odtok ze zájmového území dle ČSN p=0,5, pro Brno i=161 l/s.ha Druh povrchu plocha Intenzita 15-ti min deště při p=0,5 Souč. odtoku Výpočtový průtok Pole, louky 0,6515 ha 161 l/s.ha 0,05 5,24 l/s Celkem 0,6515 ha 5,24 l/s Návrh: I.etapa Druh povrchu plocha Intenzita 15-ti min deště při p=0,5 Souč. odtoku Výpočtový průtok Střechy 0,1304 ha 161 l/s.ha 0,90 18,89 l/s Zeleň sklon pozemku do1% 0,3466 ha 161 l/s.ha 0,05 2,79 l/s Komunikace, chodníky zámková dlažba sklon do1% 0,1745 ha 161 l/s.ha 0,70 19,67 l/s Celkem 0,6515 ha 161 l/s.ha 41,35 l/s II.etapa Druh povrchu plocha Intenzita 15- ti min deště při p=0,5 Souč. odtoku Výpočtový průtok Střechy 0,2780 ha 161 l/s.ha 0,90 40,28 l/s Zeleň sklon pozemku do1% 0,1990 ha 161 l/s.ha 0,05 1,60 l/s Komunikace, chodníky zámková dlažba sklon do1% 0,1745 ha 161 l/s.ha 0,70 19,67 l/s Celkem 0,6515 ha 161 l/s.ha 61,55 l/s Roční srážka Roční množství dešťových vod 650,00 mm m3/rok 11

12 Odvodnění komunikace K odvodnění obslužné komunikace mimo areály jednotlivých firem budou navrženy betonové prefabrikované uliční vpusti, které budou přímo zaústěny do dešťové kanalizace DN1000 (určené pro závod Vailant) zaústěné do toku Kuřimka. e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě Oddělení výstavby přístupové sítě O2 stanovilo připojovací bod (na stávajícím vedení kabelové trasy vedené podél příjezdové komunikace k objektům ELQUA a AZ flex). V této trase bude proveden výpich ze stávajícího kabelu 35XN, který poskytne volnou kapacitu 10XN za předpokladu úpravy stávající dělící spojky (v místě vyznačeném polohopisu O2). Projekt i realizace přípojky bude v režii O2 f) předpokládané zahájení výstavby 10/2011 g) předpokládaná lhůta výstavby Předpokládaná lhůta výstavby je 14 měsíců. Souhrnná technická zpráva 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku Stavba bude umístěna v průmyslové zóně v severní části města při st. silnici II/386 naproti závodu TOS Kuřim. Na tomto pozemku byla v roce 1995 zamýšlena výstavba závodu Vailant a v roce 2004 zde bylo vydáno územní rozhodnutí na výstavbu masozávodu Steinhauser. Parcela je ze západní stran ohraničena budoucí komunikací, ze které je navržen vjezd na parcelu. Z východní strany je parcela oplocena sousedním závodem. Celé území areálu firmy bude oplocené. Pozemek je veden v KN jako ostatní plocha a je ve vlastnictví společnosti STEKU,a.s.. Po vydání územního rozhodnutí bude pozemek převeden na společnost TECNOTRADE. Na pozemku se současné době nachází pouze náletová zeleň. Z inženýrských sítí jsou v současnosti na pozemku v trase budoucí komunikace položeny dešťová a splašková kanalizace. V KN nejsou evidovány žádné způsoby ochrany objektu a návrh novostavby je v souladu s územním plánem. b) zhodnocení staveniště Stavba je umístěna na jednom hlavním staveništi. Do obvodu staveniště budou dočasně zahrnuty i pracovní pruhy liniových staveb. Tyto objekty budou realizovány částečně mimo pozemek investora. Největší důraz bude z hlediska POV kladen na oddělení provozu uživatele a provozu stavby. Staveniště bylo připraveno již v rámci minulé uvažované stavby - byla zde srovnána plán a odstraněna zemina. V současné době je na pozemku pouze náletová zeleň. c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení Stavba bude umístěna v průmyslové zóně v severní části města při st. silnici II/386 naproti závodu TOS Kuřim. Na tomto pozemku byla v roce 1995 zamýšlena výstavba závodu Vailant a v roce 2004 zde bylo vydáno územní rozhodnutí na výstavbu masozávodu Steinhauser. Vlastní areál TECNOTRADE na pozemku parc. č. 2994/19 bude zahrnovat 12

13 halu s administrativně-sociálním objektem komunikace a zpevněné a parkovací plochy, oplocení s bránou, reklamní pylon a terenní a sadové úpravy. Společnost TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. je obchodní společnost zabývající se prodejem, záručním i pozáručním servisem obráběcích strojů pro třískové obrábění od několika zahraničních výrobců pro území České republiky a Slovenska. V budoucnu se počítá s rozšířením závodu v rámci pozemku Tecnotrade. Parcela je ze západní stran ohraničena budoucí komunikací, ze které je navržen vjezd na parcelu. Z východní strany je parcela oplocena sousedním závodem. Celé území areálu firmy bude oplocené. Logistika areálu je již v této fázi navržena s ohledem na cílový stav a plně respektuje tok materiálu a proces jeho zpracování. Navržený objekt je řešen jako kompozice hranolových hmot různé výšky. Jednoduché průčelí přístavby je v patrech prolomeno vodorovnými prvky pásových oken. Nejvýraznějším hmotově-prostorovým prvkem je ztvárnění SZ nároží, které vytváří akcent nejen samotného objektu, ale z hlediska širších urbanistických souvislostí i orientační bod v prostoru. Nároží je vytvořeno jednoduchou kubickou hmotou s jednoduchých pásem nárožních oken, rytmicky se opakujících ve dvou podlažích. Celkové řešení se snaží vycházet z tradičních principů architektury s důrazem na klasický architektonický detail. d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického a provozního) Dispoziční řešení je navrženo dle požadavků investora na budoucí provoz a to i s ohledem na budoucí rozvoj firmy. Objekt bude konstrukčně rozdělen na dva celky. V JZ části pozemku je situován třípodlažní administrativní objekt (půdorysně 14,15 x 21,7 m). Hala je jednolodní (půdorysně 20,90 x 52,90 m). Světlá výška haly od podlahy po spodní líc vazníků je 9,150 m.nosnou konstrukci střechy tvoří žb vazníky s rozpětím 20,0m. Sloupy v SV štítu jsou provedeny jako ocelové, aby bylo možno halu v další etapě rozšířit. Sloupy i základy v místech sousedících s přístavbou budou k tomu přizpůsobeny. Založení ocelové konstrukce haly je navrženo plošné na železobetonových monolitických základových patkách a pasech. Patky budou z betonu třídy C 20/25 vyztuženého betonářskou výztuží z oceli třídy B 500B uloženém na podkladním betonu třídy C 8/10. Velikost patek a hloubka založení bude předmětem dalšího stupně projektu. Základové pasy jsou navrženy z betonu třídy C 20/25 vyztuženého betonářskou výztuží z oceli třídy B 500B uloženém na podkladním betonu třídy C 8/10. Výkopy budou provedeny min. 200mm nad úroveň základové spáry. Konečný odkop a začištění základové spásy bude provedeno před betonáží základových konstrukcí a bude chráněna proti povrchové vodě a klimatickým vlivům. Objekt bude konstrukčně rozdělen na dva celky. Přístavba v JV části pozemku tvoří třípodlažní objekt (půdorysně 13,4 x 15,0 m). Konstrukčně je tato část navržena jako železobetonový prefabrikovaný skelet s keramickým obvodovým pláštěm. Hala (showroom) je navržena jako železobetonový prefabrikovaný skelet s lehkým obvodovým pláštěm z PUR panelů. Hala bude z provozních důvodů rozdělena na dvě části (část trvale vytápěnou a část temperovanou s možností vytopení). Hala bude vybavena mostovým jeřábem pro překládku strojů. Není zde uvažováno s výrobou.. e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu Stavby je navržena a bude provedena podle všech dotčených právních a technických norem a předpisů ČR. 13

14 f) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí. Objekt je navržen jako novostavba. 2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku V místě dotčené parcely byl v únoru 1995 firmou GEOtest Brno proveden inženýrskogeologický průzkum. Tento průzkum byl v rámci nového projektu v 12/2010 doplněn o geologický a hydrogeologický posudek firmy HIG geologická služba spol. s r.o. (RNDr. Zbyněk Grünvald). Území není poddolováno a nebudou zde zvláštní zásahy do zemské kůry. Základové poměry staveniště je možno považovat za složité a to jen z důvodu, že podzemní voda se může nepříznivě uplatnit při zakládání objektů. S ohlédnutím od této skutečnosti se základové poměry jeví jako jednoduché. Voda z vrtů, kde byla naražena vykazuje slabou uhličitou agresivitu. Pro ochranu betonových konstrukcí základového zdiva je vhodná primární ochrana, tj. odolný beton. b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany Ochranné pásma a hranice chráněných území dotčených výstavbou se zde nevyskytují. c) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostu Na pozemku bude provedeno kácení náletové zeleně. d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé Parcela č. 2994/19 ( m 2 ) je v KN vedená jako ostatní plocha. Vyjmutí je trvalé. e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku Stavba je umístěna na jednom hlavním staveništi. Do obvodu staveniště budou dočasně zahrnuty i pracovní pruhy liniových staveb. Tyto objekty budou realizovány částečně mimo pozemek investora. Přeložky zde nebudou realizovány. Koordinace výstavby bude podrobně upřesněna v dalším stupni PD. f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy. Na parcele investora se nachází již nenachází zemina. Bilance zemních prací budou upřesněny v dalším stupni projekčních prací na základě způsobu založení objektu. 14

15 3. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii a) popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu, Společnost TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. je obchodní společnost zabývající se prodejem, záručním i pozáručním servisem obráběcích strojů pro třískové obrábění od několika zahraničních výrobců pro území České republiky a Slovenska. Nová provozovna TECNOTRADE v Kuřimi u Brna je navržena o rozloze m 2 zastavěné plochy. Pozemek umožní další rozvoj firmy s eventuelní další přístavbou cca m 2. V showroomu budou k nahlédnutí distribuované stroje a veškerá administrativní i servisní podpora. V nové provozovně budou pořádány technické semináře s mezinárodní účastí. Showroom bude z provozních důvodů rozdělen na dvě části (část trvale vytápěnou a část temperovanou s možností vytopení). b) předpokládané kapacity provozu a výroby, Navrhovaná stavba není výrobním objektem a je nutná k dalšímu rozvoji firmy. c) popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů, Společnost TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. je obchodní společnost zabývající se prodejem, záručním i pozáručním servisem obráběcích strojů pro třískové obrábění od několika zahraničních výrobců pro území České republiky a Slovenska. V rámci stavby je uvažována dodávka a montáž mostového jeřábu a jeřábové dráhy (mostový jeřáb 20,0t / 18,5 m dvounosníkový; jeřábová dráha 48 m). d) návrh řešení dopravy v klidu, Parcela je ze západní stran ohraničena budoucí komunikací, ze které je navržen vjezd na parcelu. Po konzultaci s investorem byl stanoven počet parkovacích míst na 14, z toho je jedno stání navrženo pro imobilní. Plochy pro zásobování umožní i nájezd kamiónu (dle investor 1x týdně). Venkovní plochy jsou navrženy v souladu s budoucím rozvojem firmy. e) odhad potřeby materiálů, surovin, Přesná specifikace bude součástí položkového rozpočtu realizačního projektu. f) řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod, Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci případných odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (ZN). Je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vznikajících při jeho činnostech tak, jak je výše uvedeno. Pokud jde o zeminy, bude veškerá přebytečná zemina ukládána na skládku do vzdálenosti 10 km. Systém řešení odpadových záležitostí je navržen v souladu se všemi zákonnými požadavky Zákon o odpadech č. 106/2005 Sb. včetně jeho prováděcích vyhlášek MŽP č. 503/2004 Sb. katalog odpadů, č. 294/2005 Sb. vedení evidence odpadů. Před zahájením fungování školícího střediska bude uzavřena smlouva k zajištění dalších komplexních činností v oblasti ochrany životního prostředí a to oblast vodního hospodářství v souladu s vodním zákonem č. 20/2004Sb., oblast ochrany ovzduší dle zákona č. 180/2005 Sb. a oblast nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb. Splaškové vody ze sociálních zařízení a denní místnosti budou svedeny do venkovní splaškové kanalizace, která je zaústěna do stávající splaškové kanalizace DN600 (v 15

16 podkladech BVaK vedena jako jednotná kanalizace vedoucí do čerpací stanice v Kuřimi) v nově navržené obslužné komunikaci. Dešťové vody ze střechy, komunikace a předčištěné dešťové vody z parkoviště budou akumulovány na pozemku investora a následně přečerpány v povoleném množství do dešťové kanalizace DN1000 (určené pro závod Vailant) zaústěné do toku Kuřimka. Plochá střecha bude odvodněna pomocí podtlakového systému. V atice budou osazeny bezpečnostní přepady. Podtlakový systém bude z trub PE svařovaných, svodné potrubí v zemi bude z trub PVC-KG, PP-ULTRA-RIB (venkovní areálová kanalizace), odpadní a připojovací potrubí bude z trub PP-HT. g) odhad potřeby vody a energií pro výrobu, ELEKTRO : Celkový maximální instalovaný příkon: Pi = 480 kw Výpočtový činný příkon: Pp = 395 kw Činitel soudobosti: β = 82 % h) řešení ochrany ovzduší, Provozem firmy nebude doházet ke znečišťování ovzduší i) řešení ochrany proti hluku, Stavbou objektu nedojde (jedná se o nevýrobní objekt) k překročení hodnot hluku dle nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.. j) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob. Areál firmy je oplocen. Vjezd do nově vzniklého areálu bude uzavřen el. ovládanou posuvnou bránou. Systém řešení EZS bude dodávkou vlastníka objektu. 4. Zásady zajištění požární ochrany stavby Řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru Podle předběžných výpočtů se v požárně nebezpečném prostoru posuzovaného objektu nenachází jiné objekty a objekt není navržen v požárně nebezpečném prostoru stávajících objektů. Vzdálenost hranic stavebního pozemku od požárně otevřených ploch budovy je větší než odstupové vzdálenosti v příslušném směru. Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranice stavebního pozemku - odstupová vzdálenost na jihovýchodní straně nepřesáhne 4,8 m. Řešení evakuace osob a zvířat Evakuace osob z objektu bude řešena nechráněnými únikovými cestami. Budou dodrženy požadavky na mezní délku a minimální šířku únikové cesty. Navržení zdrojů požární vody, popř. jiných hasebních látek Potřeba požární vody bude zajištěna z vodovodní sítě v místě stavby. V ulici Blanenské vede vodovod DN 200, odběrní místa musí být vzdálena od objektu do 150 m a musí umožnit doplňování vody pro hašení v množství Q = 9,5 l/s při rychlosti odběru v = 0,8 m/s resp.18 l/s při odběru požárním čerpadlem (v = 1,5 m/s). 16

17 Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními Vybavení stavby vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením se nepožaduje. Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku Přístupová komunikace bude tvořena zpevněnými plochami areálu, které jsou napojeny na veřejný komunikační systém. Tyto zpevněné plochy umožní příjezd vozidel do těsné blízkosti všech vstupů, kterými se předpokládá protipožární zásah. Vnitřní zásahové cesty a nástupní plochy nejsou požadovány, pro usnadnění zásahu z vnější strany objektu bude osazen požární žebřík. Zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany Zabezpečení stavby stavbou požární ochrany není požadováno. 5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání Uživatel bude mít zpracován provozní řád. 6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Z hlediska užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace ve smyslu novely stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a zejména vyhl. č. 398/2009 Sb. tuto problematiku řeší projekt následovně : Na parkovišti pro osobní motorová vozidla bude vyhrazeno 1x stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Stavba TECNOTRADE Kuřim není objekt určený pro užívání veřejností. Je uvažováno s méně než 20 zaměstnanci. Administrativní objekt je navržen třípodlažní a bezbariérové užívání bude zajištěno u vstupního podlaží. Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm. Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí : součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo úhel kluzu nejméně 10, popřípadě ve sklonu pak: součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg α, nebo hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg α), nebo úhel kluzu nejméně 10 x (1 + tg α), a je úhel sklonu ve směru chůze. Do objektu se vstupuje přes otvíravé dveře. Dveřní křídla budou opatřena vodorovným madlem. Dveřní křídla budou mít do výšky 200mm okopový plech. V přízemí budou prováděny veškeré běžné služby klientům. Skleněné stěny a otvíravé dveře jsou z bezpečnostního skla a budou opatřeny polepem fólií. Vstupní dveře budou označeny mezinárodním symbolem přístupnosti vozíčkáře. Klient na invalidním vozíku bude obsloužen v jednacích místnostech. Výška pracovních ploch je 800 mm. Všechny prostory v přízemí budou ve stejné výškové úrovni. Přechod mezi různými nášlapnými vrstvami bude upraven nerezovými přechodovými lištami. Nášlapné vrstvy (dlažba, koberce, litá podlaha) budou s protiskluzovým povrchem s koeficientem smykového tření nad 0,6. Minimální průchody (např. kolem sloupů) jsou nejméně šířky 1200 mm. V rámci PD interiéru budou provedeny úpravy pro zrakově postižené tj. budou označeny skleněné výplně dveří a příček. 17

18 Osvětlení je navrženo rovnoměrné, bez světelných kontrastů. V přízemí bude umístěno zvonkové tablo pro 10 účastníků pro komunikaci vstupu s celým objektem. V přízemí objektu je řešeno 1x WC (1,8m / 2,05m) pro invalidní návštěvníky či zaměstnance. 7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků, Jelikož se jedná o objekt, jehož smyslem je zkvalitnění poskytovaných služeb v této oblasti města, nepředpokládá se, že by objekt vykazoval horší vliv na okolní prostředí než je současná situace. Předpokladem, pro toto tvrzení je : úprava vstupu do objektu z hlediska imobilních občanů, architektonické řešení prostor. Provozem nedojde ke zhoršení ovzduší ani ke zvýšení hladiny hluku. b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů, Stavba není v kolizi s ochranou přírody a krajiny. c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby. Není uvažováno s návrhem ochranných a bezpečnostních pásem. 8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a) povodně - nejsou b) sesuvy půdy - nejsou c) poddolování - není d) seizmicita - není e) radon není f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby - není 9. Civilní ochrana a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva - nejsou b) řešení zásad prevence závažných havárií - nejsou c) zóny havarijního plánování - nejsou 18

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání OBSAH 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku b) zhodnocení staveniště c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního,

Více

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H A. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce, Řešený stávající skladovací objekt se nachází v centrální zastavěné části obce Hrádek

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Souhrnná textová část Souhrnná textová část dokumentace, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: A. Úvodní údaje... 3 B. Průvodní zpráva... 3 1. Charakteristika

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU BŘEVNICKÁ 1584-6, CHOTĚBOŘ MÍSTO STAVBY CHOTĚBOŘ, BYTOVÝ DŮM BŘEVNICKÁ UL. Č.P.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU BŘEVNICKÁ 1584-6, CHOTĚBOŘ MÍSTO STAVBY CHOTĚBOŘ, BYTOVÝ DŮM BŘEVNICKÁ UL. Č.P. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU BŘEVNICKÁ 1584-6, CHOTĚBOŘ MÍSTO STAVBY CHOTĚBOŘ, BYTOVÝ DŮM BŘEVNICKÁ UL. Č.P. 1584-6 INVESTOR Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, -zastoupené

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 ÚČEL STAVBY: rozšíření stávajícího hřbitova a nové oplocení stávajícího a nového hřbitova a zřízení parkovacích

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1. STAVBA - PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... 2 2.1. STAVEBNÍK/OBJEDNATEL... 2 3.1. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE...

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

Územní studie pro plochy Z17 a Z18, k.ú. Sviadnov, město Frýdek-Místek

Územní studie pro plochy Z17 a Z18, k.ú. Sviadnov, město Frýdek-Místek Územní studie pro plochy Z17 a Z18, k.ú. Sviadnov, město Frýdek-Místek Zodpovědný projektant: Ing. Arch. Boris Petrov autorizovaný architekt - číslo autorizace: 1867 Ing. Josef Doleček autorizovaný inženýr

Více

OBSAH. A.1 Identifikační údaje... 3

OBSAH. A.1 Identifikační údaje... 3 A Průvodní zpráva 1 OBSAH A Průvodní zpráva... 3 A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 a) název stavby... 3 b) místo stavby... 3 A.1.2 Údaje o žadateli... 3 a) obchodní firma, název, IČ,

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: SLAVKOV U BRNA - č.2 F.3 ZAKÁZKA: 181-2010 SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE - F.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 01 PODÉLNÝ PROFIL - 02 VODOMĚRNÁ ŠACHTA 03 ULOŽENÍ POTRUBÍ 04 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Více

A. Průvodní zpráva. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Královéhradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 IČ: 70882525

A. Průvodní zpráva. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Královéhradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 IČ: 70882525 A. Průvodní zpráva Obsah: A.1 Identifikační údaje...1 A.1.1 Údaje o stavbě...1 A.1.2 Údaje o stavebníkovi...1 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace...2 A.2 Seznam vstupních podkladů...2 A.3

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva Název stavby: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE Místo stavby: Mladá Vožice, Jihočeský kraj Zastavěné pozemky: Katastrální území Mladá Vožice Parc.č. 859/4, 859/9, 859/21, 859/23, 1068/2,859/76 Okres

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ: staveniště je vhodné pro uvažované rozšíření hřbitova. Stavební pozemek je rovinatý,

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trubní vedení ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení STL cena v Kč za 1 bm v nezastavěném území Konstrukčně materiálová Profil potrubí DN v mm charakteristika

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Renata Novotná, projektová a inženýrská kancelář Blahoslavova 93/17, 360 09 Karlovy Vary Mob.: 605 210 771, e-mail: rena.novotna@email.cz IČ: 61792829 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. 2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Vypracoval: Jan Cichra Kontroloval: Ing. Miroslav

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE Kostelec u Heřmanova Městce, přestavba bývalého vojenského areálu investiční záměr Strana 1 (celkem 5) STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město NÁVRH UMÍSTĚNÍ PÍTEK VE STROMOVCE K.Ú. BUBENEČ, STROMOVKA, PRAHA 7 DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŽADATELI A ZPRACOVATELI DOKUMENTACE, OZNAČENÍ STAVBY POZEMKU

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: název stavby: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT f. SRDÍNKO (č.kat. 2340/4) Benešov ul. Jana Nohy místo, k.ú.: městský úřad, kraj (okres): Benešov,

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.1. NAPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ... 3 2.2. BILANCE POTŘEBY VODY... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ, ZEMNÍ PRÁCE... 5

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Pozemní stavitelství DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ - dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy Zákony:

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Brno, 108/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Textová

Více

Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B.

Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B. Obsah 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby...2 1.1 Zhodnocení staveniště...2 1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby...2 1.3 Technické řešení stavby...2 1.4 Napojení

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

Obsah. A.Úvodní údaje

Obsah. A.Úvodní údaje Obsah A.Úvodní údaje B.Průvodní zpráva B.1. Charakteristika území a stavebního pozemku B.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání B.3. Orientační údaje stavby B.3.1.Budované kapacity B.3.2.

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS)

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 2.1 Všeobecně... 1 2.1 Dotčené pozemky... 2 2.2 Související

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

PRŮVODNÍA SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍA SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍA SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby : Odvodnění části komunikace S.K. Neumanna Investor : Městská část Praha 8 Zenklova 1/35 180 48, Praha 8 - Libeň Místo stavby

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva str. 1/6 B. Souhrnná technická zpráva Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 SVITAVSKÁ 1469 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ 12 INVESTOR: Městys Velké Poříči Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí STAVBA: OBJEKT: DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V LOKALITĚ RŮŽEK VE VELKÉM POŘÍČÍ

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Urbania, s.r.o. Hlavní 21 664 41 Moravany provozovna: 24. dubna 18 66664 43 Želešice Zak.č.: ZK11-0400 Naučná stezka s vyhlídkovou věží Olšany Mikroregion Rakovec, Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov k.ú.

Více

KIP spol.s r.o. LITOMYŠL projektová a inženýrská činnost IČO 15036499 Toulovcovo nám.156, Litomyšl 570 01, tel.: 461654835 e-mail: absolon@kip.

KIP spol.s r.o. LITOMYŠL projektová a inženýrská činnost IČO 15036499 Toulovcovo nám.156, Litomyšl 570 01, tel.: 461654835 e-mail: absolon@kip. KIP spol.s r.o. LITOMYŠL projektová a inženýrská činnost IČO 15036499 Toulovcovo nám.156, Litomyšl 570 01, tel.: 461654835 e-mail: absolon@kip.cz PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dle příloh vyhl. č. 499/2006 Sb.a její

Více

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM Datum : 10/2015 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH ZUŠ KOLLÁROVA 17/551, K. VARY Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz

Více

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ 1. ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY: Otevřený systém voda je svedena výsledným sklonem k okraji vozovky, kde je zachycena rigolem nebo příkopem a odvedena mimo těleso

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

499/2006 Sb. 12 písm. a) až ed) stavebního zákona nebo, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, VYHLÁŠKA. ze dne 10.

499/2006 Sb. 12 písm. a) až ed) stavebního zákona nebo, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, VYHLÁŠKA. ze dne 10. 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 12 písm. a) až ed) stavebního zákona nebo, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, f)stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby a o

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Obsah Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2 Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Vodovodní přípojka... 3 Popis řešení... 3 Materiály... 3 Výškové osazení přípojky vodovodu... 3 Uložení potrubí, výkopy...

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Riegrova 44a, 612 00 Brno tel. 541 245 286 fax 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Stavba: KOMPETENČNÍ

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘELOŽKA KANALIZACE VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO TOMÁŠ KŘEPELKA MILOSLAV KOMÁREK MĚSTO: VYSOKÉ MÝTO INVESTOR: Město Vysoké Mýto, IČ: 00279773 vkcad@vkcad.cz

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

URBANISTICKÁ STUDIE OBYTNÉ ZÓNY T9 - ZÁHONY V LESE, k.ú.trávník, KROMĚŘÍŽ. Říjen 2011. kbd&p a r c h i t e c t s

URBANISTICKÁ STUDIE OBYTNÉ ZÓNY T9 - ZÁHONY V LESE, k.ú.trávník, KROMĚŘÍŽ. Říjen 2011. kbd&p a r c h i t e c t s URBANISTICKÁ STUDIE OBYTNÉ ZÓNY T9 - ZÁHONY V LESE, k.ú.trávník, KROMĚŘÍŽ Říjen 2011 kbd&p a r c h i t e c t s 1 TEXTOVÁ ČÁST Identifikační údaje: Obytná zóna T9, Záhony v lese, k.ú.trávník Pořizovatel:

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Objednatel Stupeň PD: Projektant: Zřízení autobusové zastávky Chrastava - Termální lázně Město Chrastava Ing. Michael Canov, starosta Náměstí

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VNITŘNÍ KANALIZACE PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍCH VOD OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VNITŘNÍ KANALIZACE PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍCH VOD OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VNITŘNÍ KANALIZACE PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍCH VOD OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických

Více