Témata jsou doplňována videoukázkami zajímavých ekonomických pořadů např.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Témata jsou doplňována videoukázkami zajímavých ekonomických pořadů např."

Transkript

1 EKONOMIKA Předmět ekonomika vede k rozvíjení schopností ekonomicky myslet, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání. Učivo je tvořeno tématy, která se týkají tržního hospodářství, podnikání a jeho právního rámce, podnikových činností, marketingu, managementu, finančního hospodaření firmy, daňové soustavy a pracovního a finančního trhu. Výuka probíhá v učebnách formou frontálního vyučování, dále jsou zařazeny práce žáků ve skupinách (forma skupinového vyučování), v rámci vybraných tématických celků je využívána učebna ICT, kdy jsou při výuce využívány prostředky informačních a komunikačních technologií. Žáci jsou vedeni k tomu, aby formulovali své myšlenky srozumitelně, používali odbornou terminologii, dokázali zpracovat odborná témata formou referátu a aby dokázali obhajovat své názory a aktivně se účastnili diskusí. Předmět si klade za cíl rozvíjet ekonomické myšlení žáků a umožnit jim pochopit mechanismus fungování tržní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské činnosti a principu hospodaření podniku. Žáci získají předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit a naučí se orientovat v právní úpravě podnikání. Součástí je učivo o marketingu a managementu a využití jejich nástrojů pro řízení provozu hospodářských subjektů různých úrovní. Důležitá je také znalost fungování pracovního trhu, národního hospodářství a EU. Žáci jsou vedeni k praktickému využívání osvojených poznatků. Témata jsou doplňována videoukázkami zajímavých ekonomických pořadů např. Krotitelé dluhů (finanční gramotnost) 12 odvážných (úspěšní podnikatelé v ČR) Den D (investice do podnikání) Nevzdávej to (nezaměstnanost a hledání nového pracovního místa) Český sen (nákupní chování spotřebitelů, marketing) Lakomec (mezipředmětové vztahy Český jazyk a literatura) Ve výuce byly využívána učebna ICT, pracovní listy z internetového portálu a další internetové stránky. ODBORNÁ EXKURZE NA ÚŘAD PRÁCE V PŘEROVĚ V rámci výuky ve 4.ročníku se studenti účastní odborné exkurze na Úřad práce v Přerově, kde v informačním a poradenském středisku absolvují přednášku o problematice trhu práce, o nezaměstnanosti a o aktuální situaci na trhu práce v našem regionu. Teoretická část je pak doplněna názorným videopořadem o prvních krocích našich studentů na pracovní trh (přijímací pohovor, výběrové řízení, vhodné oblečení a chování). Studenti zde obdrží také informační materiály (např. vzor strukturovaného životopisu). Závěrečná část exkurze je věnována diskuzi a dotazům studentů.

2 Literatura využívaná při výuce EKONOMIKY: Kolektiv autorů: Odmaturuje ze společenských věd Nakladatelství Didaktis Brno Ing.Jaroslav Zlámal Ph.D., Ing. Zdeněk Mendl: Ekonomie nejen k maturitě Nakladatelství Computer Media Ing. Petr Klínský, Ing. Otto Munch, Ing. Danuše Chromá: Ekonomika Ekonomická a finanční gramotnost pro SŠ Nakladatelství Eduko, Praha Ing. Jena Švarcová: Ekonomie stručný přehled Nakladatelství CEED, Zlín Jiří Strádal, Helena Úlovcová: Úvod do světa práce Nakladatelství Fragment, Praha Lenka Vichnarová, Jitka Havlová, Libor Hůla: Hledám, hledáš, hledáme práci Nakladatelství Scientia, Praha Hospodářské noviny Ročenka Hospodářských novin Časopis Ekonom Časopis Moderní řízení Časopis Psychologie dnes Denní tisk Regionální tisk Internet Základní právní normy: Obchodní zákoník Zákoník práce Živnostenský zákon Zákon o účetnictví Zákon o daních z příjmů Zákon o dani z přidané hodnoty Zákon o spotřebních daních Zákon o dani z nemovitostí Zákon o dani darovací, dani dědické a dani z převodu nemovitostí Zákon o silniční dani Daňový řád

3 Zajímavé internetové adresy:

4 TÉMATICKÉ PLÁNY UČIVA 2.ročník Hodinová dotace: 1 hodin týdně (32 hodin) Výsledky vzdělávání Učivo Časový rozvrh - používá a aplikuje základní pojmy 1. Základní ekonomické pojmy - Ekonomie, ekonomika 2 - popíše fungování tržního mechanismu - posoudí vztah ceny, nabídky a poptávky - rozpozná běžné cenové triky a klamavé nabídky 2. Podstat fungování tržní ekonomiky - Teorie potřeb, statky, služby - Hospodářský proces - Výroba, výrobní faktory - Trh, nabídka, poptávka, cena 7 - vysvětlí funkce peněz a druhy inflace - popíše hotovostní a bezhotovostní platební styk - naučí se rozpoznat rizika půjček 3. Peníze - Vznik a historie peněz - Funkce peněz - Formy platebního styku - Hospodaření s penězi, půjčky 8 - posoudí vhodné formy podnikání - vytvoří podnikatelský záměr - orientuje se v právních formách podnikání a dovede charakterizovat jejich základní znaky 4. Podnikání - Podnikání, právní formy - Podnikatelský záměr - Podnikání podle ŽZ - Podnikání podle OZ 8 - rozlišuje jednotlivé druhy majetku - rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů - řeší jednoduché výpočty hospodářského výsledku 5. Majetek podniku - Struktura majetku - Dlouhodobý majetek, oběžný majetek - Náklady, výnosy - Výsledek hospodaření 7

5 3.ročník Hodinová dotace: 1 hodin týdně (32 hodin) Výsledky vzdělávání Učivo Časový rozvrh - vysvětlí využití marketingu - charakterizuje úlohu managementu - vymezení odpovědnost za škodu - orientuje se v zákonné úpravě mezd a provádí mzdové výpočty, zákonné odvody - vypočte sociální a zdravotní pojištění - orientuje se v soustavě daní - rozliší princip přímých a nepřímých daní - vede daňovou evidenci 3. Podnik, podnikové činnosti - Marketing - Management, personalistika - Zásobování 4. Mzdy, zákonné odvody - Mzdová soustava, složky mzdy, mzdové předpisy - Daně z příjmů - Systém sociálního a zdravotního zabezpečení 5. Daňová soustava a finanční trh - Přímé a nepřímé daně - Daňová evidence podnikatelů

6 4. ročník Hodinová dotace: 1 hodin týdně (32 hodin) Výsledky vzdělávání Učivo Časový rozvrh - zná finanční trh a jeho jednotlivé subjekty - charakterizuje cenné papíry - orientuje se na pojišťovacím trhu - - objasní strukturu národního hospodářství a ukazatele vývoje NH - vysvětlí příjmy a výdaje SR - chápe důležitost evropské integrace - zhodnotí ekonomický dopad členství v Evropské unii - objasní příčiny a druhy nezaměstnanosti - chápe význam úlohy úřadů práce - umí se prezentovat na trhu práce - připraví se na vstup na trh práce 6. Daňová soustava a finanční trh - Peníze, platební styk, finanční trh - Pojišťovnictví 7. Národní hospodářství a EU - Struktura národního hospodářství - Činitelé ovlivňující úroveň národního hospodářství - Státní rozpočet - Evropská unie 8. Nezaměstnanost, trh práce - Trh práce - Druhy nezaměstnanosti - Služby úřadů práce - Člověk a svět práce

7 E VROPSKÝ FORMULÁŘ ŽIVOTOPISU OSOBNÍ INFORMACE Jméno [ PŘÍJMENÍ, křestní jméno] Adresa [ ulice, číslo domu, PSČ, město, země ] Telefon Fax Národnost Datum narození [ den, měsíc, rok ] PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI Období (od do) [ Uveďte samostatnou položku pro každou dosaženou pozici počínaje nejaktuálnějš.í ] Jméno a adresa zaměstnavatele Oblast podnikání nebo název odvětví Dosažená pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost VZDĚLÁNÍ A KURZY Období (od do) [ Uveďte samostatnou položku pro každý absolvovaný kurz počínaje nejaktuálnějším. ] Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy Hlavní předměty/praktické dovednosti Získaný titul Úroveň v národní klasifikaci (pokud možno uvést)

8 OSOBNÍ SCHOPNOSTI získané během života či práce, ale ne nezbytně zakončené oficiálními certifikáty či diplomy MATEŘSKÝ JAZYK [ Uveďte mateřský jazyk. ] OSTATNÍ JAZYKY [ Uveďte jazyk. ] Čtení [ Určete úroveň: výborně, dobře, základy. ] Psaní [ Určete úroveň: výborně, dobře, základy. ] Mluvený projev [ Určete úroveň: výborně, dobře, základy. ] SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI Soužití a spolupráce s lidmi; v multikulturním prostředí; na pozicích, kde je komunikace důležitou součástí; a v situacích, kde je nezbytná týmová spolupráce (např. kultura a sport), doma apod. ORGANIZAČNÍ SCHOPNOSTI Koordinace a řízení lidí, projektů, rozpočtů; v práci, dobrovolné činnosti (např. kultura a sport), doma apod. TECHNICKÉ SCHOPNOSTI Výpočetní technika, speciální přístroje, nástroje apod. UMĚLECKÉ SCHOPNOSTI Hudba, literatura, výtvarné umění, atd. OSTATNÍ SCHOPNOSTI Jiné, výše neuvedené schopnosti a dovednosti ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ(Y) DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE [ Zde uveďte všechny další relevantní informace, např. kontaktní osoby, reference apod. ] PŘÍLOHY [ Přílohy mohou být přiloženy, pokud doplňují uvedené informace. ]

9

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: EKONOMIKA (EKO) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 414 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty účetnictví a základy práva tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika Obecné cíle výuky Ekonomiky Předmět ekonomika tvoří spolu s účetnictvím, marketingem, managementem a právem ekonomicko-právní základ odborného vzdělání. Ve výuce

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie 6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem předmětu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Národní ústav odborného vzdělávání Praha, 2011 Firemní ekonom Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY EKONOMIKY Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Truhlář 33-56-H/01 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 2. ročník = 49,5 hodin/ročník

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Střední odborná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ Středníí odborná školla a Středníí odborné učiilliiště,, Horšovský Týn,, Liittrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2011 1. Úvodní identifikační údaje Název školy Střední

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Podnikání- nástavba denní 64-41-L/51 RVP: 64-41-L/51 Podnikání- nástavba denní Platnost od 1.9.2012 Od školního roku 2012/2013 je změna počtu vyučovacích

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmětu Technika služeb je zařazen mezi odborné předměty. Je zaměřený na vývoj, jeho postavení v současném světovém hospodářství, na

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 337 (10,5 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy : Základy společenských věd

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy : Základy společenských věd Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Základy společenských věd koordinovala Mgr. Lada Nepožitková Landová.

Více

Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 Podnikání

Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání 6--L/5 Podnikání držitelka certifikátu kvality č. Q-09C/08 dle ČSN EN ISO 900 : 00 Strana (celkem 5) Školní vzdělávací program Podnikání 6 L/5 Podnikání ŠVP PO Schválení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 6 Platnost: od 1. 9. 2014 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.8 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Práce ve stravování 65-51-E/02 RVP: 65-51-E/02 Práce ve stravování Platnost od 1.9.2012 Od školního roku 2012/2013 je nový název oboru Ředitel školy:

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání 3 Název ŠVP:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/19/2011/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ OBOR VZDĚLÁNÍ PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 3 1. Profil absolventa... 4 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu...

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 Platný od 1. 9. 2012

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více