PSYCHOLOGICKÉ METODY VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSYCHOLOGICKÉ METODY VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra: Ekonomických a sociálních věd PSYCHOLOGICKÉ METODY VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ Diplomová práce Autor: Jitka Prudičová Finance Vedoucí práce: JUDr. Mgr. Joţa Spurný Ph.D. Praha Březen, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Jihlavě dne Jitka Prudičová 2

3 Poděkování: Děkuji JUDr. Mgr. Joţovi Spurnému, Ph.D za vedení, rady, odbornou konzultaci a cenné připomínky při zpracování této diplomové práce. 3

4 Anotace Výběr pracovníků je jedním z hlavních úkolů personálního oddělení kaţdé organizace. Je jednou ze sloţek managementu a musí brát v úvahu nejenom odborné, ale i osobnostní charakteristiky uchazeče, jeho potenciál a flexibilitu. Předkládaná diplomová práce se zabývá popisem psychologických metod, které mohou v praxi vyuţít organizace při výběru pracovníků na nabízené pracovní místo. Pouţití konkrétní psychologické metody, nebo jejich kombinace se odvíjí od dlouholetých praktických zkušeností organizace nebo samotného psychologa provádějícího poţadovaný výběr pracovníků. Praktická část této práce je zaměřena na vedení pohovoru a stanovení způsobu rozdělení otázek do příslušných oblastí tak aby, personalista se o daném uchazeči dozvěděl co nejvíce a byl schopen rozhodnout, zda daný uchazeč je pro pozici, na kterou je výběr prováděn co nejvhodnější. V této práci je rovněţ obsaţena ukázka postupu strukturovaného rozhovoru. V postupu je zahrnuta tvorba otázek, typy otázek, průběh strukturovaného rozhovoru a samozřejmě vyhodnocování jednotlivých odpovědí. Závěrečná část předkládané práce poskytuje souhrn celé problematiky včetně zhodnocení navrţených doporučení, které byly získány na základě poznatků a zkušeností z výše uvedené oblasti. Klíčová slova výběr pracovníků, profesiografie, metody výběru zaměstnanců, assessment centre (AC), psychologické testy, testy osobnosti, personální pohovor, informace, zkušenosti, otázky, odpovědi 4

5 Annotation A personnel selection is one of the key tasks of the personnel department in each company. As it belongs to the management sections not only skilled but also personnel characteristic of an applicant, his potential and flexibility has to taken into account. The submitted thesis occupies with the description of the psychological methods which can be used by various organizations during the personnel selection for possible position in the practice. The use of some relevant psychological methods or a combination of them arises from the longstanding practical experiences of a company or psychologists who are competent for the requested personnel selection. The practical part of this thesis is focused on the method of an interview conducting and specifying ways of answers classification to the relevant sections. This allows personnel manager to know maximum information about an applicant and he is able to decide, if the relevant applicant is for the selected job the most suitable. There is also an exemplification of a structured interview in this thesis, which contains creation of answers, types of answers, progress of a structured interview and of course final evaluation of individual answers. The end part of the submitted thesis provides the summary of the whole problematic including evaluation and proposed recommendation which were gained through pieces of knowledge and experiences from the above mentioned problematic. Keywords: personnel selection, job analysis, psychological methods of personnel selection, assessment centre (AC), psychometric tests, personality test, personnel interview, structured interview, information, experience, questions, answers, 5

6 Osnova: ÚVOD VOLBA METODOLOGIE CÍL METODICKÝ POSTUP LITERÁRNÍ REŠERŠE POJETÍ PRÁCE ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ ANALÝZA PRACOVNÍHO MÍSTA Zdroje analýzy pracovního místa Požadované charakteristiky pracovníka Systém klasifikace poţadavků pracovníka METODY VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ - KONKRÉTNĚ Rozhovor Typy rozhovorů Psychologické testy Testy inteligence Test osobnosti Testy schopností Testy znalostí a dovedností Dobrozdání Životopis Praktické zkoušky Grafologická analýza Assessment Centre (AC) TECHNIKA VEDENÍ POHOVORŮ POŢADOVANÁ KRITÉRIA Metodika práce vedení pohovorů Pečlivost při plnění úkolů Vyjadřovací schopnost Schopnost zátěže Schopnost prosadit se Rozhodovací schopnost Odborné znalosti Flexibilita Řídící potenciál/kompetence Frustrační tolerance Iniciativa Schopnost navazovat kontakty Kreativita Ochota učit se Motivace (vztah k pracovnímu místu) Schopnost týmové práce Přesvědčivost Podnikatelská kompetence Schopnost úsudku Ochota nést odpovědnost ANALÝZA PODKLADŮ UCHAZEČE PŘIJÍMACÍ POHOVOR VYHODNOCENÍ ROZHOVOR CHARAKTERISTIKA OTÁZEK ROZHOVORU SEZNAM VYBRANÝCH OTÁZEK Schopnost Ochota

7 4.2.3 Spolupráce VÝSLEDKY ROZHOVORŮ - SCHOPNOST VÝSLEDKY ROZHOVORŮ - OCHOTA VÝSLEDKY ROZHOVORŮ - SPOLUPRÁCE STRUČNÝ POSTUP ROZHOVORU U BOSCH DIESEL, S.R.O ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č

8 Ve všech úkolech, které člověk nemůže udělat sám, ať už pro nedostatek času, je hlavní věcí, aby si našel správné lidi, kterým může svoji práci svěřit ROBERT BOSCH Úvod Člověk, jako nejvyspělejší ţijící bytost dokáţe být prospěšný na jakémkoliv místě v jakémkoliv čase. Je však velmi důleţité vybrat správného jedince na vhodné místo tak, aby se stal uţitečným nejenom pro pracovní tým, zaměstnavatele, ale i celou společnost, kterou je nedílnou součástí. Jiţ na počátku 20. století zaţívá rozkvět podnikání drobných ţivnostníků a věhlasných podnikatelů, mezi které patřil například i pan Tomáš Baťa, který se proslavil nejenom výrobou kvalitních bot a jejich distribucí, ale také známou větou: Správný člověk, na správném místě. Podstatou teorie ekonomie a úspěšného podnikání je správné vyuţití základních výrobních faktorů, mezi které řadíme půdu, práci a kapitál. Půdu je moţné koupit za získaný kapitál, aby však plnila svůj význam, musí být správně obdělávaná. Kdo jiný to dokáţe, neţ právě člověk. Významní odborníci v oboru personální psychologie tuto teorii jenom potvrzují. Stroje lze pořídit, kulturu podniku postupně vybudovat a peněţní prostředky zapůjčit, ale v případě, ţe firma nemá k dispozici kvalitní pracovní sílu, nemohou být všechny výše uvedené faktory plně vyuţity. Lidské zdroje mají pro kaţdou firmu strategický význam a přispívají k rozvoji a efektivitě podniku, realizaci výroby, technickému pokroku, atd. Jedním z nejdůleţitějších opatření, které vede k prosperitě podniku je zajištění plnohodnotného výběru a umístění pracovníků na příslušné pracovní pozice. Podle mého názoru by měla být metodice výběru zaměstnanců věnována mimořádná pozornost. Při této činnosti se uplatňují postupy z oblasti psychologie práce, etiky, podnikání a personalistiky. Jednoznačně nelze říci, kterou metodu výběru pracovníků můţeme povaţovat za správnou a zároveň s jistotou spolehlivě určit a vybrat toho nejlepšího zaměstnance. Ţádná metoda dopředu nezaručuje, ţe tento pracovník bude nejlépe plnit poţadavky na dané pracovní místo a mít pracovní chování, které je na příslušnou pozici vyţadováno. V okamţiku, kdy je uchazeč hledán, by měl být proveden výběr na základě několika metod, které vyhodnotí, zda je tato osoba vhodným kandidátem. Zvolená metoda výběru pracovníků by měla 8

9 obsahovat postupy, které odhalí nejen vzdělanost a odbornost jedince, ale také jeho osobnostní charakteristiku a další faktory související s výkonem práce pro konkrétní pracovní zařazení. Podstatou efektivního výběru pracovníků je vzájemná komunikace a výměna informací mezi uchazečem o práci a personalistou řídícím přijímací pohovor, jenţ je nejdůleţitější částí celého výběrového řízení. Na jeho základě je většinou rozhodnuto o přijetí, pokud uchazeč splňuje dané poţadavky. Záměrem pohovoru je získat informace o uchazeči, a tyto informace vyhodnotit tak, aby umoţnily odhad o jeho budoucím výkonu na obsazovaném pracovním místě. Hlavním cílem teoretické části mé diplomové práce je zjištění poznatků o moţnostech psychologických metod pouţívaných organizacemi při výběru pracovníků a jejich vyuţití v praxi. Praktická část se zaměřuje na sestavení technik vedení pohovorů a analýzu jednotlivých otázek rozhovoru a jejich odpovědí s cílem zlepšit strukturu přijímacího pohovoru v zahraniční společnosti Bosch Diesel, s.r.o. Obsahem empirické části diplomové práce jsou konkrétní pohovory, které byly provedeny s potencionálními uchazeči o práci ve výše uvedené firmě za pouţití příkladových otázek, které byly navrhnuty tak, aby se personalista dané firmy dozvěděl o uchazeči co nejvíce v oblastech: zjištění rozhodovacích schopností uchazeče, iniciativy, motivace, ochoty učit se, atd. Rozhodujícím faktorem pro volbu tohoto tématu diplomové práce je skutečnost, ţe jsem zaměstnancem této firmy, a domnívám se, ţe současné metody vedení pohovoru firmou Bosch Diesel, s.r.o., s ohledem na jejich délku pouţívání, je nutné přezkoumat a zefektivnit za účelem kvalitního výběru pracovníků. Je nutno říci, ţe neméně podstatným záměrem, kterého bych chtěla dosáhnout v této diplomové práci, je navrhnutí struktury vedení pohovoru pro příslušné pracovní pozice nabízené výše uvedenou společností. 9

10 1 Volba metodologie 1.1 Cíl Pro tvorbu této diplomové práce jsem si vybrala jednu z nejdůleţitějších sloţek personálního řízení nebo-li managementu lidských zdrojů, kterou jsem zaměřila na oblast popisu techniky vedení pohovoru. Přestoţe je tato oblast dílčí, je sama o sobě dosti sloţitá a je nezbytné, aby byla sestavena kvalitním způsobem. Mým cílem je, aby personální referent provádějící výběr pracovníků byl schopen dle navrţených otázek přijímacího pohovoru správně rozhodnout, zda je uchazeč o práci tou vhodnou osobou, která odpovídá dané pracovní pozici. Mnou navrţená struktura otázek kladených v rámci přijímacího pohovoru vţdy zastupuje určitou oblast charakteristiky uchazeče. Diplomová práce si klade za cíl zlepšit strukturu přijímacího rozhovoru ve společnosti Bosch Diesel s.r.o., a to prověřením reakcí dotazovaných na jednotlivé otázky, vybrané z první kapitoly empirické části kapitoly nazvané Technika vedení pohovorů. Toto téma jsem si zvolila, především z toho důvodu, ţe jsem zaměstnána u firmy Bosch Diesel, s.r.o., a současné techniky vedení pohovoru jsou jiţ zastaralé a za účelem jejich efektivity je bezpodmínečně nutné, aby byly přezkoumány a upraveny podle současných poţadavků na uchazeče o zaměstnání ve společnosti. První část - teoretická se zaměřuje na popis psychologických metod výběru zaměstnanců a postup získávání pracovníků. Druhá část má charakter názorné ukázky techniky vedení pohovoru s příkladnými otázkami, které by měly slouţit k odhalení uchazečovi osobnosti a pomoci rozhodnout, zda tento uchazeč je vhodným kandidátem na danou pozici. Součástí empirické části je rovněţ i ověření kladených otázek v praxi ve formě pohovorů s potencionálními uchazeči o pozici odborného nákupčího. Tímto praktickým provedením chci zjistit, zda otázky, které budu navrhovat, jsou opravdu vyuţitelné v praxi s cílem vybrat vhodného kandidáta na zvolenou pozici. Odpovědi uchazečů jsou zaznamenány do navrţeného formuláře (koncept je součástí kapitoly č. 3 Technika vedení pohovorů ) a následně zanalyzovány. Zjištěné výsledky budou prezentovány managementu společnosti Bosch Diesel, s.r.o., který rozhodne, zda na základě kladených otázek a vyhodnocených odpovědí byl mnou doporučený kandidát vhodný pro konkrétní pozici. 10

11 1.2 Metodický postup Ke splnění cílů mé diplomové práce je v první řadě nutné nasbírat příslušná data a údaje, které byly získány nejenom studiem dostupných materiálů a dokumentů k danému tématu, ale také informace obdrţené přímo z rozhovorů vedených s personalisty a především s uchazeči o zaměstnání. Předkládaná diplomová práce je souborem poskytnutých analýz získaných poznatků a zkušeností z dané oblasti. V této diplomové práci byla pouţita technika semistandardizovaného rozhovoru. Pro přípravu byl připraven soupis čtyř typů otázek: základní, identifikační, doplňující a sondy. Při přípravě těchto otázek byly vyuţity otázky, uvedeny v kapitole č. 3 Technika vedení pohovorů. Mezi identifikační otázky patří otázky zaměřující se na pohlaví a věk. Základní otázky se nejvíce týkají účelu, který má daný rozhovor splnit. Doplňující otázky se vztahují k otázkám základním, a slouţí k rozšíření a doplnění těchto otázek. Sondy jsou vyuţity k pokračování dopovědi uchazeče. Abychom mohli bez problému vyvodit závěry z provedených rozhovorů a určit tak vhodného kandidáta na danou pozici, je počet těchto interview ve velice širokých mezích. Pro rozhovor a shromáţdění informací bude vyuţito 10 potencionálních uchazečů. Po provedení analýzy ţivotopisů zaslaných zájemci o nabízenou pozicí bylo vybráno 10 uchazečů, jejichţ profil a odborné znalosti odpovídaly poţadavkům na místo odborného nákupčího. Uchazeči byli telefonicky pozváni k pohovoru a informováni o čase a místě setkání. Před zahájením vlastního pohovoru jsem se zaměřila na projevy neverbální komunikace uchazeče a další pro něj charakteristické rysy (vzhled, oblečení, slovní projev, dochvilnost, atd.). Neverbální komunikaci nelze opomíjet, díky ní si můţeme dokreslit obrázek o uchazečovi, který nám pouze odpovědi na otázky neposkytnou. Uchazeči byli při pohovoru upozorněni, ţe informace, které nám o sobě poskytl, jsou a budou pouze vyuţity pro vnitřní potřeby firmy Bosch Diesel, s.r.o., aby mohl být vybrán správný adept na pracovní pozici. Odpovědi na otázky byly vyhodnoceny s cílem zlepšit strukturu přijímacího rozhovoru u Bosch Diesel, s.r.o. 11

12 2 Literární rešerše 2.1 Pojetí práce Druhá polovina 20. století je významná pro rozvoj vzdělanosti lidí, především v oblasti jejich znalostí, dovedností a osobnostní proměny. Ve druhé polovině 20. století dochází k velkému rozvoji vzdělanosti lidí, k rozvoji jejich znalostí a dovedností i k proměně jejich osobností. Kaţdý člověk je svým způsobem unikát, kterému nelze přiřadit jednotnou šablonu či vzor. Je nutné takto na něj nahlíţet. Jedinec je vystaven působení velkého rozsahu informací, rozšiřují se mu obzory a v důsledku tohoto dochází ke změně jeho hodnot. Na základě výše uvedeného se jiţ nevyuţívá tradičního uniformního přístupu při tvorbě pracovních úkolů a pracovních míst, stanovování norem výkonu či hodnocení pracovníků. Upouští se od názoru, ţe všichni vyučení nebo vystudovaní v určitém oboru mají shodné schopnosti z důvodu absolvování stejné přípravy na povolání. Osobnostní, znalostní a dovedností sloţky osobnosti kaţdého jedince jsou různé, kaţdý má odlišné dispozice pro výkon určitých povolání a pracovních činností a kaţdý se jinak začlení do pracovního procesu. V současnosti se stále více prosazuje vytváření pracovních výkonů a pracovních míst na míru konkrétnímu pracovníkovi, čímţ se přispívá ke stabilnějšímu a vyššímu výkonu pracovníka. Lze lépe vyuţít jeho schopností a dovedností, zvýšit spokojenost na pracovišti a zlepšit vztahy mezi pracovníkem a managementem. 2.2 Získávání a výběr pracovníků Techniku náboru a výběru pracovníku je moţné v současné době označit jako dostatečně metodologicky propracovaný postup s určitými pravidly, které je nutné dodrţet za účelem dosaţení efektivity při výběru pracovníků. Základním faktorem správného výběru pracovníka je výborná znalost charakteru dané pracovní pozice. Tento popis lze dostatečně vystihnout, pokud je provedena důsledná analýza pracovního místa, která je součástí personálního plánování kaţdé organizace. 12

13 Níţe uvedený obrázek blíţe specifikuje vztah mezi analýzou pracovních míst, personálním plánováním, získáváním a výběrem pracovníků. 1 Obrázek č. 1.: Vztah mezi analýzou pracovních míst, personálním plánováním, získáváním a výběrem pracovníků Analýza pracovních míst Personální plánování Popis a specifikace pracovních míst (povaha práce, pracovní podmínky, poţadavky na pracovníka) Počet jednotlivých pracovních míst, která mají být v určitém období obsazena Získávaní pracovníků Zdroje Metody Dokumenty Odpovědná osoba Soubor vhodných uchazečů Výběr pracovníků Pramen: Zpracováno podle Byars. L. L. Rue. L. W.: Human resource management. Homewood. Irwin s Proces výběru pracovníků se skládá z několika základních kroků: identifikace potřeby pracovníků, popis a specifikace obsazovaného míst, charakteristika pracovního místa, body popisu pracovního místa, identifikace potencionálních zdrojů pracovníků, volba metod získávání pracovníků, zveřejnění nabídky zaměstnání organizací, sběr informací a dokumentů od uchazečů. Před realizací vlastního náboru pracovníků je nutné dopředu identifikovat počet nově poţadovaných pracovníků pro příslušnou pracovní pozici. Jedním z velmi důleţitých identifikátorů je provádění soustavné analýzy stavu a pohybu pracovníků uvnitř organizace. 1 Koubek, J. (2003) Řízení lidských zdrojů, Praha: Management Press, str

14 Pro organizaci je důleţité, aby věděla, komu můţe zaslat nabídku zaměstnání, jaké zvolit metody pro získání nových pracovníků, jaké druhy dokumentů poţadovat od uchazečů a jaká kritéria vyuţít v rámci fáze předvýběru a ve vlastním výběru. Tomuto účelu právě napomáhá popis a specifikace obsazovaného místa, pomocí které se shromaţďují všechny dostupné informace o volném pracovním místě, o práci a pracovních podmínkách na něm a o poţadavcích, které toto místo klade na pracovníka. Charakteristika pracovního místa je uvedena v nabídce zaměstnání a dává moţnost uchazečům rozhodnout se, zda se na nabízenou pozici budou hlásit. Organizace si můţe také na základě interního rozhodnutí stanovit, ţe pouţije jinou alternativní moţnost (např. rozdělí práci mezi zaměstnance, zruší pracovní místo, pokryje práci formou přesčasů, částečného úvazku, formou dočasného pracovního poměru či plným úvazkem, atd.). Podmínky související s charakteristikou popisu pracovního místa, umoţňují vytvořit potenciálnímu uchazeči obrázek o nabízené pozici, poţadavcích na výkon této práce. Kaţdá pracovní pozice je specifikována názvem, funkcí, odpovědností pracovníka za pracovní náplň, místem výkonu práce, moţností dalšího vzdělání, pracovními a platebními podmínkami, vzděláním a kvalifikací, poţadovanými dovednostmi, pracovními zkušenostmi. Organizace se v rámci šetření nákladů na získávání nových pracovníků můţe také rozhodnout, ţe získá pracovníka z interních zdrojů pracovních sil, coţ je pro ni snadnější, neboť zná pracovní chování pracovníka a můţe lépe posoudit jeho vhodnost pro nabízenou pracovní pozici. Obtíţnější je však získat informace o jednotlivcích mimo organizaci např. formou průzkumu vnějšího lokálního trhu práce. Hlavním předpokladem efektivní metody výběru pracovníků je informovat vhodné lidi o volné pracovní pozici v organizaci a zaujmout je natolik, aby se ucházeli o toto pracovní místo. Efektivita závisí na zdroji, odkud jsou získáváni pracovníci, typu poţadavků na pracovníka (speciální poţadavky na zvláštní schopnosti a kvalifikovanou práci), aktuální situaci na trhu práce, rozsahu finančních prostředků, které má organizace k dispozici pro získávání pracovníků, časovém harmonogramu pro obsazení volného pracovního místa. Dále následuje zveřejnění nabídky zaměstnání organizací, kdy se zájemci ucházejí o nabízenou pracovní pozici. Organizace s nimi vstupuje v jednání, shromaţďuje od nich všechny potřebné dokumenty, které budou následně analyzovány. Při vlastní analýze 14

15 dokumentů (např. ţivotopis 2, motivační dopis) se zjišťuje soulad mezi poţadavky na konkrétní pracovní pozici a předpoklady pracovníka. Po zhodnocení všech dostupných podkladů organizace vybírá ze souboru ty, u kterých se předpokládá, ţe jsou vhodní pro zařazení do uţšího výběru. Tato fáze je nazvaná třídění uchazečů a zahrnuje především vyplnění dotazníku uchazeči o nabízené pracovní místo. Prostřednictvím této metody získá organizace základní standardizované informace o uchazečích, kteří jsou v dalším kroku pozvání k pohovoru a podrobeni dalším metodám výběru. V okamţiku, kdy se o jedno nabízené pracovní místo uchází více uchazečů, jsou hodnoceni podle metody biodat. Tato metoda je zaloţena na detailech vztahujících se k ţivotopisným údajům uchazeče korespondujících s hlavními kritérii pro výběr pracovníků. Stanovená kritéria jsou bodována a je stanoveno mezní bodové skóre pro postup uchazečů do dalšího kola výběrové procedury, které umoţňuje rychlejší zpracování sesbíraných dat 3. Potenciální pracovníci jsou rozděleni podle vhodnosti do skupin (velmi vhodní, vhodní, nevhodní) a organizace vypracuje seznam uchazečů, kteří jsou pozváni k pohovorům. 2.3 Analýza pracovního místa Analýza pracovního místa a pracovních činností (profesiografie) je základním krokem pro návrh metody výběru pracovníků. Umoţňuje stanovit poţadované charakteristiky pracovníka a poté zpracovat návrh metody výběru. Získané poznatky z oboru analýzy pracovního místa tvoří základ všech postupů výběru analýzy pracovních činností, jsou neměnné a mají spolehlivé výsledky. Tato disciplína se zaměřuje na stanovení charakteru vykonávané práce, nástroje, které umoţňují její výkon, pracovní podmínky a umístění pracovní pozice v organizaci. Díky kvalitně provedené profesiografii lze sestavit vhodné postupy související s náborem nových pracovníků či jinými oblastmi, mezi které patří např. hodnocení pracovníka, určení potřeb výcviku, volba metody kariéry 4. Analýza pracovního místa sestává především ze všeobecného popisu profese (seznam úkolů a prostředků nezbytných pro výkon profese), souhrnu povinností pracovníka (podle organizačního řádu a technologických předpisů), popisu obsahu pracovní činnosti a jí odpovídajících úkonů a operací, popisu pracovních podmínek (technických, ekonomických 2 3 Armstrong, M. (2002): Řízení lidských zdrojů, Praha: Grada Publishing, a.s., str Kolman, L. (2004) Kapitoly z psychologie pro ekonomy část I, ČZU, Praha, str

16 i společenských), inventáře poţadavků na pracovníka (odborných, fyzických a zdravotních, psychických a osobnostních, morální a občanská způsobilost), popisu postavení profese ve společnosti a rozsah společenské odpovědnosti pracovníka. Existuje několik druhů metod analýzy pracovního místa, jeţ jsou zaměřeny v prvé řadě na druh vykonávané práce nebo na pracovníka. Pokud organizace přesně ví, co od přijímaného pracovníka poţaduje, snadněji odhadne, zda se uchazeč na volné místo hodí Zdroje analýzy pracovního místa Dostupné zdroje, jeţ je moţné pouţít pro analýzu pracovního místa, můţeme rozdělit do čtyř základních kategorií. Mohou být v následujících formách. 5 Písemné materiály (popisy práce) prostřednictvím kterých organizace získá základní informace pro analýzu. Doporučuje se, aby před pouţitím takovýchto písemných materiálů bylo prostřednictvím pozorování či jiných dalších metod zjištěno, zda takto získané údaje odpovídají skutečnosti. Výpověď vykonavatele práce probíhá na základě rozhovorů s práci vykonávajícími pracovníky a přináší informace o obsahu a způsobu výkonu práce. Povaţují se za podstatnou součást analýzy pracovního místa. Takto získané údaje jsou zaloţeny na subjektivním a často nepřesném, nebo záměrně zkresleném popisu práce, a proto bylo vyvinuto mnoho metod (snímek pracovního dne, metoda kritických případů /critical incident technique/), kdy pracovník uvádí případy dobrého a špatného výkonu práce, dotazník pro analýzu pracovní pozice), jeţ mají tyto nedostatky odstranit. Klasickým příkladem další metody pouţívané při analýze pracovního místa je PAQ, dotazník pro analýzu pracovní pozice (position analysis questionnaire) 6, který je zaměřen na pracovní chování zaměstnance. Na základě vyhodnocení údajů získaných z dotazníku lze srovnat jednotlivé profese ve vztahu ke stejným či odlišným poţadavků nárokovaných na pracovníka. Efektivita pouţití výše uvedených metod můţe být ještě zvýšena, pokud bude pouţito posouzení práce na základě výpovědí kolegů. Nedílnou součástí analýzy pracovního místa je přímé pozorování. Nevýhodou této metody je, ţe práce nemusí být dokonale poznána. Přítomnost pozorovatele můţe 5 Kolman, L (2004) Výběr zaměstnanců, Praha: LINDE nakladatelství s.r.o., str PAQ byl vyvinut McCormickem, E. J, r

17 ovlivnit chování pozorovaného. Z tohoto důvodu se doporučuje pouţít kombinaci více metod, jeţ přispívají ke spolehlivějšímu výsledku Poţadované charakteristiky pracovníka Závěry vyplývající z analýzy pracovního místa se vyuţívají pro zpracování popisu práce nebo pro další specifikaci osobnostní charakteristiky uchazeče. Základním poţadavkem pro úspěšné vykonávání zaměstnání je soulad mezi člověkem a prací. Důleţitým indikátorem je překlad nároků práce do poţadovaných charakteristik člověka. Je určen celkovou pracovní způsobilostí včetně jejich dílčích sloţek, které jsou tvořeny především odbornou, psychickou a fyzickou způsobilostí a morální. Odborná způsobilost vyjadřuje stupeň a rozsah odborné přípravy pracovníka pro výkon určité profese, v rámci které získal vědomosti a dovednosti, které nemusí stanoveným poţadavkům vykonávané práce přímo odpovídat. Odborná způsobilost spolu s psychickou tvoří obecný základ kvalifikace pracovníka, kterou je bezpodmínečně nutné mít k výkonu poţadované profese. Fyzická způsobilost zahrnuje posouzení zdravotního stavu lékařem na základě poţadovaných fyzických nároků práce ve vztahu k poţadavkům na zdravotní stav. Posouzení se provádí tam, kde zdravotní stav či fyzické fondy člověka mají primární význam (práce u bezpečnostních sborů, fyzicky těţká a namáhavá práce). Dobrý zdravotní stav je však i základním předpokladem pro kvalitní výkon duševních činností. Psychická způsobilost jedince je posuzována a hodnocena z klinického hlediska jako míra duševního zdraví, je dána psychickými a osobnostními charakteristikami 7. U jednotlivců se můţe lišit. Jedná se tedy o vyloučení duševních chorob (např. mentální retardovanost) a poruch (psychóza), které omezují člověka ve výkonu profese, či mu ho dokonce znemoţňují. Duševní práce, oproti fyzické, klade vysoké nároky na duševní způsobilost jedince. Posuzování psychologických způsobilostí je záleţitostí psychologů, kteří prostřednictvím psychologickodiagnostických metod, jeţ jsou konstruovány tak, aby postihly značnou sloţitost psychického vybavení jedince, posuzují aktuální dispozice pracovníka. 7 Provazník V. (2002): Psychologie pro ekonomy a manažery, Praha: Grada Publishing a.s., str

18 Posledním druhem často posuzované způsobilosti, která patří rovněţ do kvalifikační připravenosti jedince, je morální profil. Jedná se o morální vlastnosti jedince, jeţ jsou nezbytnou součástí pro odpovědný a poctivý výkon profese Systém klasifikace poţadavků pracovníka Po odsouhlasení poţadavků dojde k jejich analyzování podle vhodných kritérií. Existuje mnoho postupů. Základem je stanovit a definovat podstatné a ţádoucí poţadavky na pracovníka podle hlavních bodů schopností, vzdělání a odborné přípravy a praxe. Mezi nejznámější systémy klasifikace patří pětistupňový model Munro-Frazerův (1954) a sedmibodový model vypracovaný Rodgerem (1952) (Armstrong, 2005, str. 356). Tabulka 1.: Modely systémů klasifikace poţadavků pracovníka Sedmibodový model se zaměřením na: fyzické vlastnosti vědomosti a dovednosti všeobecnou inteligenci zvláštní schopnosti zájmy dispozice (sklony) okolnosti (zázemí) Srovnání: má delší historii Pětistupňový se zaměřením na: vliv na ostatní získanou kvalifikaci vrozené schopnosti motivaci emocionální ustrojení Srovnání: je jednodušší a klade větší důraz na dynamické aspekty uchazečovi kariery Oba modely mohou poskytnout vhodný rámec pro výběrový pohovor. Pro účely pohovoru se v dnešní době stále více pouţívá přístup zaloţený na schopnostech, tj. schopnosti definované pro určitou roli jsou pouţity pro proces výběru. 2.4 Metody výběru zaměstnanců - konkrétně Tato kapitola je věnována metodám výběru zaměstnanců, jeţ se pouţívají v praxi. Ne vţdy jsou zaloţeny na profesiografii, validizační studii a validním a spolehlivém kritériu. Důvodem pro uţití těchto nedostačujících metod mnohdy bývá malá informovanost a neznalost vedení firem, jeţ si objednávají tyto odborné sluţby, případné rozdíly v pojetí psychologů a personalistů či nemoţnost stanovení nebo neschopnost výpočtu kriteriální validity. 18

19 Metody výběru a posuzování vhodných zaměstnanců lze podle doc. Kolmana rozdělit do sedmi hlavních skupin. Jsou to rozhovory, psychologické testy 8, dobrozdání a doporučení, ţivotopisné údaje, praktické zkoušky, grafologická analýza a Assessment Centres. 9 Josef Koubek k nim přidává ještě dotazník Rozhovor Jedná se o základní metodu poznávání druhých lidí, jehoţ hlavním účelem při výběru zaměstnanců je systematický sběr údajů umoţňující validně předpovědět budoucí výkon zaměstnance a osobní seznámení s ním. Má především velký význam pro personalisty. Rozhovory zahrnují zpracování a vyhodnocení informací ve vztahu ke specifikaci pracovního místa. Umoţní rovněţ posoudit, zda jedinec zapadne do organizace. Existuje mnoho variant rozhovorů. Jejich efektivnost je moţné zvýšit a řadu nedostatků odstranit zavedením tzv. strukturovaného či standardizovaného pohovoru. Rozhovor jako nástroj metody výběru poskytuje následující výhody tazatel má moţnost pokládat kontrolní do hloubky jdoucí otázky, charakterizovat pracovní místo, uchazeč má moţnost zeptat se na podrobnosti pracovního místa, kariérní postup, platové podmínky, má moţnost posoudit organizaci, vedoucího pohovoru i pracovní místo. Nevýhodou je časté chybné vedení pohovoru, odklon pohovoru od hodnocení uchazečových schopností, dále mohou vzniknout chyby a následně subjektivní posouzení uchazeče vedoucím pohovoru Typy rozhovorů Nejběţnější metodou výběru je individuální rozhovor. Díky komunikaci mezi čtyřma očima dochází k moţnosti navázat kontakt mezi vedoucím pohovoru a uchazečem. Pokud se však provádí individuální pohovor uchazeče pouze s jedním tazatelem, můţe dojít k chybnému a povrchnímu rozhodnutí ze strany vedoucího pohovoru. Z tohoto důvodů se v praxi více vyuţívají série individuálních pohovorů (uchazeč má individuální pohovor s různými představiteli organizace) či pohovor před panelem. Při panelovém rozhovoru provádějí rozhovor s uchazečem dva či více lidí. Nejčastěji je skupina tvořena personalistou a liniovými manaţery organizace. Výhodou je umoţnění sdílení informací a sniţování výskytu opakujících se otázek. Jakékoliv povrchní posuzování uchazeče je modifikováno či prohloubeno v rámci 8 Často bývá uţíván pojem testy pracovní způsobilosti, protoţe ne všechny testy jsou testy psychologickými. 9 Kolman, L (2002) Kapitoly z psychologie pro ekonomy část I, Praha: ČZU Praha, str

20 závěrečné diskuse názorů tazatelů. Cílem panelového rozhovoru je demonstrovat typické dominantní kvality typu, jeho energii a zároveň ukázat jedinečnost kaţdého člověka. 10 Výběrová komise (personalisté) je oficiálnější a větší rozhovorový panel, jehoţ se účastní zástupci pověřených orgánů podniku mající zájem podílet se na výběru zaměstnance. Umoţňuje sice různým lidem hodnotit uchazeče a porovnat si navzájem své dosavadní poznatky, můţe se však stát, ţe předsudky či stanoviska dominujících členů komise převáţí nad názory ostatních členů. Výběrové komise bývají nakloněny výřečným a sebejistým uchazečům, mohou přehlédnout slabiny uchazečů, podhodnotit kvality nervózních uchazečů, kteří by za méně formální situace byli plně schopní. Stresové interview se v poslední době stalo módním. Přestoţe můţe být tato metoda za jistých okolností smysluplně vyuţita, hraničí někdy její uplatnění s psychickým týráním a často řeší osobní problémy interviewujícího neţ výběrového řízení. Cílem je ověřit reakce uchazeče a jeho rychlost myšlení, kdyţ je pod tlakem Psychologické testy Psychologické testy jsou nástroje, které měří poznávací schopnosti (inteligenci), charakteristiku osobnosti (neuroticismus, extraverzi), schopnosti, vlohy, dovednosti a získané znalosti, popř. mohou také odhadnout neuropsychické poruchy. Představují nejrůznější zaměření, spolehlivost a validitu. Takovéto testy jsou nástrojem měření, z tohoto důvodu jsou často označovány jako psychometrické ( duši měřící ) testy. Jejich účelem je poskytnout objektivní názor na měření individuálních schopností nebo charakteristik. Pro potřeby výběrového řízení se pouţívají různé typy testů, jeţ měří vlastnosti osobnosti, různé znalosti nebo schopnosti pouţívání myšlení pro jednotlivé obory. Při rozhodování o pouţití příslušného druhu testu pracovní způsobilosti musíme mít na paměti, ţe dobře připravený strukturovaný pohovor můţe dosáhnout větší validity a spolehlivosti neţ všechny níţe uvedené testy. Mezi nejčastěji uváděné druhy testů, které jsou pouţívané při výběru pracovníků, lze zařadit testy inteligence, testy osobnosti, testy znalostí a dovedností, testy schopností. Dále lze rozlišovat mezi psychometrickými testy (test duševní schopnosti) a psychometrickými

Získávání a výběr zaměstnanců

Získávání a výběr zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Získávání a výběr zaměstnanců Bakalářská práce Autor: Jan Vlk Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimíra Škopková Praha

Více

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ SELECTION AND RECRUITMENT OF WORKERS

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ SELECTION AND RECRUITMENT OF WORKERS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ SELECTION AND

Více

STRUKTUROVANÝ PŘIJÍMACÍ POHOVOR JAKO SOUČÁST PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

STRUKTUROVANÝ PŘIJÍMACÍ POHOVOR JAKO SOUČÁST PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management STRUKTUROVANÝ PŘIJÍMACÍ POHOVOR JAKO SOUČÁST PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ The Structured Interview as a Part of Selection Process Bakalářská

Více

Personální řízení ve společnosti KYB Manufacturing Czech s. r. o.

Personální řízení ve společnosti KYB Manufacturing Czech s. r. o. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Personální řízení ve společnosti KYB Manufacturing Czech s. r. o. Bc. Romana Blaţková Diplomová práce 2011 2 3 4 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

ROZVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V PODNIKU

ROZVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management ROZVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V PODNIKU Development and education of employees in a company Diplomová

Více

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Petra Šebestová Management a ekonomika malého a

Více

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI MKS HOLEŠOV

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI MKS HOLEŠOV Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Institut celoživotního vzdělávání ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI MKS HOLEŠOV EMPLOYEES RECRUITMENT IN AN ALLOWANCE ORGANIZATION

Více

Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii

Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii Bakalářská práce Veronika Fojtíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra managementu Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Manažerské znalosti a dovednosti jako nástroj vedení lidí

Manažerské znalosti a dovednosti jako nástroj vedení lidí Bankovní institut vysoká škola Praha Manažerské znalosti a dovednosti jako nástroj vedení lidí Bakalářská práce Martin Řapek duben 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických

Více

Návrh projektu implementace personálního. Slovácké strojírny, a.s.

Návrh projektu implementace personálního. Slovácké strojírny, a.s. Návrh projektu implementace personálního controllingu a jeho nástrojů ve společnosti Slovácké strojírny, a.s. Bc. Radka Juřenová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na zavedení

Více

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Yana Afanasenko Ekonomika a management malého a

Více

Marketing prodeje nemovitostí v M&M reality holding a.s.

Marketing prodeje nemovitostí v M&M reality holding a.s. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ Marketing prodeje nemovitostí v M&M reality holding a.s. Nikola Jankovičová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Analýza systému vyhledávání, výběru a příjmu pracovníků ve firmě Automechanika, a. s. Romana Meisselová

Analýza systému vyhledávání, výběru a příjmu pracovníků ve firmě Automechanika, a. s. Romana Meisselová Analýza systému vyhledávání, výběru a příjmu pracovníků ve firmě Automechanika, a. s. Romana Meisselová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je věnována problematice vyhledávání, výběru a

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

SPECIFIKA KOMPETENCÍ LEKTORA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

SPECIFIKA KOMPETENCÍ LEKTORA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie SPECIFIKA KOMPETENCÍ LEKTORA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Skill Particularities of an Adult s Teacher Magisterská

Více

Aplikace principů projektového managementu na konkrétní akci

Aplikace principů projektového managementu na konkrétní akci Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Michaela Halvová Aplikace principů projektového managementu na konkrétní akci Bakalářská

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bakalářská práce Autor: Diana Šťastná Bankovní management Vedoucí práce:

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIKY A MANAGEMENTU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Bc. Irena Macková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Vyuţití metody Assessment centra k hodnocení pracovníků Use of the Assessment centre method for assessment of employees

Vyuţití metody Assessment centra k hodnocení pracovníků Use of the Assessment centre method for assessment of employees Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Tělesné výchovy Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Management sportovní Vyuţití metody Assessment

Více

Plánování, získávání a výběr zaměstnanců středního managementu ve firmě XYZ, s. r. o.

Plánování, získávání a výběr zaměstnanců středního managementu ve firmě XYZ, s. r. o. Podklady pro: Plánování, získávání a výběr zaměstnanců středního managementu ve firmě XYZ, s. r. o. bakalářská práce Osnova Abstrakt... 3 klíčová slova... 3 Úvod... 4 1 Personální plánování... 5 1.1 Definice,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Jana Pipková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra podnikání a oceňování Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Hotový Finance, Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora,

Více

Posouzení vzdělávacího systému střediska Samaritán v Charitě Olomouc

Posouzení vzdělávacího systému střediska Samaritán v Charitě Olomouc Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Posouzení vzdělávacího systému střediska Samaritán v Charitě Olomouc Bc. Radka Vojtková

Více

Analýza organizační struktury vybrané firmy

Analýza organizační struktury vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza organizační struktury vybrané firmy Bakalářská práce Autor: Irina Tarasova Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. * Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. Markéta Stavinohová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou získávání,

Více

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Diplomová práce Bc. Karolína Hermánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Projekt vyhledávání, výběru a přijímání pracovníků ve společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. Bc. Lucie Hanáčková

Projekt vyhledávání, výběru a přijímání pracovníků ve společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. Bc. Lucie Hanáčková Projekt vyhledávání, výběru a přijímání pracovníků ve společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. Bc. Lucie Hanáčková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je zpracování projektu ke zlepšení

Více