Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace. Dětský domov Frýdlant, Větrov 3005 příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD. Č.j.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace. Dětský domov Frýdlant, Větrov 3005 příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD. Č.j."

Transkript

1 Dětský domov Frýdlant, Větrov 3005 příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: /2012 Vypracoval: Účinnost ode dne: Platnost ode dne: Mgr. Šárka Blechová Ředitelka zařízení Dětský domov Větrov 3005, Frýdlant (dále jen DD ) v souladu se zákonem číslo 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, v platném znění, a další související zákony (dále jen zákon) a vyhlášky č. 334/2003 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, v platném znění, (dále jen vyhláška) vydává tento vnitřní řád. Vnitřní řád - 1

2 Čl. 1 Charakteristika a struktura zařízení název zařízení: Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace adresa: Větrov 3005, Frýdlant IČ: telefon/fax: , kapacita: 32 lůžek profese: ředitelka, odborní vychovatelé, sociální pracovnice, hospodářka, bezpečnostní pracovník, pracovník v sociálních službách, domovník úkol: Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zákonem č. 109/2002 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy a zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcími předpisy. Příprava dítěte na samostatný život s ohledem na prostředí, do kterého bude po propuštění z ústavní výchovy odcházet. Čl. 2 Postup při přijímání, přemísťování a propouštění dětí a) Postup při přijímání dětí Děti do DD jsou přijímány zásadně se souhlasem místně příslušného diagnostického ústavu (dále jen DD Ú ). Dítě převezme v předem dojednaný den pracovník DD (ředitelka, případně její zástupce nebo sociální pracovnice), který také přebere osobní dokumentaci dítěte (pravomocné rozhodnutí nebo předběžné opatření soudu nebo písemnou žádost o přijetí, osobní list, rodný list, občanský průkaz, poslední školní vysvědčení nebo výpis z katalogového listu s vyznačením roku školní docházky, očkovací průkaz s kartičkou zdravotní pojišťovny, zdravotní dokumentaci a prohlášení o bezinfekčnosti), komplexní závěrečnou zprávu s programem rozvoje osobnosti a založí osobní spis dítěte. Přijímací pohovor provede s dítětem ředitelka DD, sociální pracovnice a nakonec ho seznámení se životem v bytě vychovatel konkrétní rodinky. Dítě je seznámeno, přiměřeně ke svému věku s Vnitřním řádem, bezpečnostními předpisy a chodem DD. O seznámení s předpisy je proveden zápis s podpisem dítěte. Sociální pracovnice do 5 pracovních dnů připraví podklady pro rozhodnutí ředitelky o výši příspěvku na úhradu péče, které bezprostředně odešle na adresu zákonných zástupců. Platby pak pravidelně sleduje, vyhodnocuje, upřesňuje a případně rozesílá upomínky. Ve své práci spolupracuje se zaměstnanci DD, sociálními pracovnicemi příslušných úřadů, soudy a zákonnými zástupci. b) Postup při přemisťování dětí Přemísťování dětí do jiného zařízení dochází jen výjimečně a musí být opět schváleno DÚ. Vnitřní řád - 2

3 Podrobnější podmínky přemístění projedná ředitelka DD s ředitelkou, případně pověřeným pracovníkem příslušného DÚ. O důvodu přemístění dítě informuje ředitelka DD. Předání dítěte společně s výše uvedenou dokumentací, hodnocením dítěte a osobním vybavením provede v dojednaný den vychovatel rodinné skupiny. Pokud jeho přítomnost nelze z organizačních důvodů zajistit, pak sociální pracovnice. Dokumentaci připravuje ředitelka DD. Přemístění je sociální pracovnicí DD oznámeno zákonným zástupcům dítěte, příslušnému soudu a OSPO dítěte. c) Postup při propouštění dětí Z DD jsou propouštěny děti na základě: - ukončení ústavní výchovy v osmnácti, případně devatenácti letech byla-li ústavní výchova prodloužena, a pokud písemně nepožádá o prodloužení dobrovolného pobytu v zařízení do ukončení přípravy na povolání, - ukončení přípravy na povolání nejpozději v 26-ti letech, - zrušení ústavní výchovy, - nenařízení ústavní výchovy. Před ukončením ústavní péče na základě zletilosti, případně v devatenácti letech mají vychovatelé rodinné skupiny ve spolupráci se sociální pracovnicí tyto povinnosti: - půl roku před odchodem z DD oznámit písemně, na předepsaném formuláři, příslušnému orgánu péče o dítě, oznámení o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení, - průběžně v době dospívání dětí zvažovat možnosti na budoucí bydlení a pracovní uplatnění, nesmí se stát, že by zletilý po odchodu z DD neměl kde bydlet. Propouštění dětí se děje v souladu se zákonem. Výstupní rozhovor vede vychovatel rodinky, ředitelka a sociální pracovnice, která připravuje dokumentaci. Ošacení a výbavu, pokud na ni má dítě dle vnitřního řádu nárok, zajišťuje pověřený vychovatel. Dítěti, které po dosažení zletilosti odchází z DD, se podle skutečné potřeby v době propuštění poskytne věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek v hodnotě nejvýše ,00 Kč. Kritéria pro poskytování této pomoci jsou součástí vnitřního řádu. Pokud je dítě plnoleté, odchází ze zařízení samo, pokud nepožádá o doprovod pracovníka DD (např. na ubytovnu, do azylového domu, atd.). Dítě mladšího věku je předáno soudem určené OOV. Ta obdrží i dokumentaci. Pokud dítě před odchodem z DD požádá o pomoc, zařízení je mu v rámci svých možností a v souladu s legislativou nápomocno s hledáním zaměstnání, ubytování, jednáním na úřadech i ve spolupráci s nadacemi a institucemi. Čl. 3 Organizace výchovně vzdělávacích činností v zařízení a) Organizace výchovných činností Provoz v zařízení je nepřetržitý a celoroční. Vlastní výchovně vzdělávací práce je organizována ve čtyřech rodinných skupinách a probíhá podle dlouhodobého záměru rozvoje zařízení, komplexních programů rozvoje Vnitřní řád - 3

4 osobnosti jednotlivých dětí, ročního plánu výchovně vzdělávací činnost a týdenních plánů výchovně vzdělávací činnosti. Výchovné plány schvaluje ředitelka DD. Výchova dětí musí být organizována tak, aby respektovala všechny individuální vlastnosti dětí, a byla podřízena všem právním, pedagogickým, psychologickým, bezpečnostním a hygienickým požadavkům. Hlavní dílčí cíle jsou především samostatnost dětí v osobním životě, schopnost aktivně se zapojit do společenského života, schopnost autoregulace a sebeovládání, vytvoření pracovních návyků, pozitivní náhled na život, emocionální vyrovnanost a úspěšné dokončení vzdělání. Systém prevence sociálně patologických jevů je řešen v Minimálním preventivním programu pro příslušný rok. Zajištění koordinace v oblasti prevence provádí vedoucí vychovatel. Celkový úklid společných prostor domova zajišťují po týdnu jednotlivé skupiny. Úklid rodinných bytů si zajišťují rodinné skupiny samostatně. b) Organizace vzdělávání dětí Děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí zařízení. K přípravě na budoucí povolání je zvolen typ školy podle zájmu a schopností dítěte. Spolupráce s jednotlivými školami je zajišťována přímým stykem podle potřeby a požadavku školy a je součástí ročního plánu. V případě, že vzdálenost školy to vyžaduje, je dětem zajišťován přes týden pobyt v internátech. Na víkend jsou povinny se vracet do DD. Přípravě do školy je denně vymezen vhodný a přiměřený čas dle věku a schopností dětí. Vychovatelé dohlíží na správnost domácích úkolů, na přípravu pomůcek a potřeb do školy. Za včasný odchod dětí do školy a za jejich řádné oblečení dle počasí zodpovídají bezpečnostní pracovnice. Žáci, kteří navštěvují 1. třídu ZŠ, popřípadě žáci, jejichž mentální úroveň to vyžaduje, vodí a vyzvedává předem určený pracovník DD, taktéž děti navštěvující MŠ. Ostatní odcházejí do školy samostatně a samostatně se zase vracejí. Zařízení úzce spolupracuje s DÚ a PPP. c) Organizace zájmové činnosti Děti navštěvují dle svých schopností a zájmů různé kroužky, které nabízejí školy či zájmové organizace. Prioritní je integrace dětí do společnosti a navazování sociálních vazeb mimo DD. O zařazení dítěte do zájmové činnosti mimo DD rozhodují společně vychovatelé RS. Pracovníci DD dbají na to, aby děti pravidelně docházely do zájmových aktivit, do kterých se přihlásily, a tím je nenásilnou formou vedli k zodpovědnosti. Pro zájmovou činnost v zařízení lze využít hřiště, dětský koutek či počítačovou techniku DD. Vnitřní řád - 4

5 d) Systém prevence sociálně patologických jevů Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace Systém prevence sociálně patologických jevů je zajištěn Minimálním preventivním programem, který je přílohou plánu práce na příslušný školní rok. Tento dokument zpracovává preventista zařízení. V celém areálu a na pozemcích DD je přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubé porušení vnitřního řádu a budou z něj vyvozeny patřičné sankce. Dále je dětem k dispozici schránka důvěry, kam mohou anonymně vznášet svoje připomínky či podněty. Schránka je pravidelně vybírána 1x týdně, podněty jsou evidovány a řešeny s příslušnými pracovníky, na metodických sdruženích, pedagogických radách. Čl. 4 Organizace péče o děti v zařízení a) Zařazování dětí do rodinných buněk V dětském domově Frýdlant jsou zřízeny čtyři rodinné buňky. Děti jsou zde umístěny na základě sourozeneckých vztahů, individuálních potřeb dítěte a kapacity rodinných skupin. Oddělení sourozenců je možné jen se souhlasem příslušného diagnostického ústavu, pokud se sourozenci vzájemně hrubě napadají a hrozí jim újma na zdraví, případně tehdy, pokud počet dětí v rodinné skupině přesáhne počet povolených míst. Rodinky jsou koedukované, zpravidla ve věku od 3 do 18 let, popř. do dokončení přípravy na povolání (jako nezaopatřená osoba). b) Ubytování dětí Každá skupina má k dispozici rodinný dům nebo byt pod uzavřením. Byt rodinné skupiny má kuchyň, obývací pokoj, pokoje dětí, vychovatelnu, chodby, sociální zařízení s automatickou pračkou a sušičkou a úložné prostory. Je vybaven moderním zařízením a elektropřístroji. Rodinný dům má kuchyň spojenou s obývacím pokojem, pokoje dětí, vychovatelnu, pokoj pro návštěvy, chodby, sociální zařízení, prádelnu s automatickou pračkou a sušičkou a úložné prostory. Je vybaven novým zařízením a elektropřístroji. K domu patří vlastní zahrada. Prázdný byt, který je zařízen stejně jako ostatní byty, bude využíván pro umístění dětí starších 18 let příprava na samostatný život, (případně dle potřeby domova). c) Materiální zabezpečení Dětem umístěným v DD a nezaopatřeným osobám je poskytováno plné přímé zaopatření ( 2 odst. 7), tj.: - stravování, ubytování, ošacení, - učební pomůcky a potřeby, - úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání, Vnitřní řád - 5

6 - úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické potřeby, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud péče nebyla vyžádána zákonnými zástupci dítěte, - kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení, - úhrada nákladů na dopravu do sídla školy. Dále mohou být těmto dětem a nezaopatřeným osobám hrazeny ( 2, odst. 9): - potřeby pro využití volného času a rekreaci, - náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnosti, - náklady na soutěžní akce, rekreaci, - náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu, 1x za měsíc cesta tam a zpět. V době, kdy je pobyt v zařízení přerušen dle 23 odst. 1 písm. a), poskytují dítěti plné přímé zaopatření osoby, u nichž dítě pobývá ( 2 odst. 8). Ošacení dětí se řídí jejich oprávněnými potřebami. Dbá se na rozumné vynakládání finančních prostředků při zajišťování oblečení a obuvi. Módní doplňky, náušnice, řetízky apod. mohou děti dostat v rámci stanoveného finančního limitu jako dar k osobním výročím, jmeninám, Vánocům nebo za odměnu. Běžné opravy, např. výměna baterie v hodinkách, si děti z výchovných důvodů hradí z kapesného. Děti mohou používat i vlastní ošacení. Nově přijaté dítě se nejprve vybaví starším oblečením vedeným v operativní evidenci. Pak se dovybaví novým ošacením a obuví, které se koupí v obchodech. Na základě návrhů vychovatelů je každé rodinné skupině stanoven roční rozpočet na provoz domácnosti (ošacení, potraviny, drogerie, poštovné, drobný materiál, kapesné, léky, výlety, apod.). Tento rozpočet sestavují vychovatelé společně s dětmi. Praní prádla si zajišťují rodinné skupiny samostatně. Ložní prádlo se pere ihned po jeho výměně. Výměna ložního prádla se provádí podle potřeby ihned. Při běžném užívání zpravidla jedenkrát za dva týdny. Běžné domácí elektrické přístroje, audiovizuální a výpočetní technika, vybavení pro sport, potřeby pro vzdělávání apod. jsou nakupovány po dohodě s ředitelkou dětského domova a to vždy s ohledem na rozpočet dětského domova. d) Finanční prostředky dětí Děti dostávají kapesné dle zákona (podrobnosti viz. čl. 5), odměnu učňů na SOU a U, případně prostředky ze sirotčích důchodů či kapesné od OOV, prostředky získané brigádami či pracovním poměrem. e) Systém stravování V době, kdy probíhá školní vyučování, zajišťuje dětský domov dětem snídaně, dopolední a odpolední svačiny, večeře, případně II. večeře. Obědy mají děti zajištěny ve školních jídelnách. V době víkendů a školních prázdnin zajišťuje dětský domov všem dětem celodenní stravování. Jídelní lístky si vypracovávají vychovatelé rodinných skupin ve spolupráci s dětmi a s ohledem na správnou výživu a finanční normativ. Do přípravy jídel jsou zapojovány děti pod dohledem vychovatelů rodinných skupin. Vnitřní řád - 6

7 f) Postup v případě útěku dítěte nebo nevrácení se z pobytu Útěk a nevrácení se z vycházky Při zjištění útěku či pohřešování nezletilého je povinností službu konajícího pedagogického pracovníka okamžitě tuto skutečnost nahlásit: - obvodnímu oddělení policie ČR, - ředitelce dětského domova. Policie sepíše v zařízení či na služebně protokol a záznam o pohřešované osobě. Sociální pracovnice či vychovatelé v době její nepřítomnosti, kontaktují OOV (telefonicky, písemně). Sociální pracovnice vyrozumí OSPOD a soud. Jakékoli poznatky o pohřešovaném dítěti jsou předávány policii. Dítě je po zadržení přemístěno policií do nejbližšího pracoviště záchytu (DÚ) nebo přímo do zařízení. Z DÚ vyzvedává dítě pracovník DD (sociální pracovnice či vychovatel). Pokud se dítě vrátí samo či jej přiveze jiná osoba, je útěk zrušen ihned na oddělení policie, kde byl útěk hlášen a u operačního důstojníka. Při nevrácení se dítěte z pobytu u rodičů, případně jiných osob Při zjištění, že se dítě nevrátilo ve stanovené době z pobytu u rodičů, zákonných zástupců nebo dočasného pobytu mimo domov je povinností službu konajícího pedagogického pracovníka ihned po zjištění telefonicky prověřit z jakého důvodu se dítě nevrátilo. Dále o skutečnosti informuje: - ředitelku dětského domova, - obvodní oddělení policie ČR, - případně zákonného zástupce dítěte. Následující pracovní den událost oznámí sociální pracovnice dětského domova orgánům péče o dítě v místě trvalého bydliště zákonných zástupců a společně řeší návrat dítěte do DD. Čl. 5 Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení a) Práva dětí na zajištění plného přímého zaopatření, na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností, na respektování lidské důstojnosti, na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a vztazích sourozenců, na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a na přípravu na povolání v souladu se schopnostmi, nadáním a potřebami, na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za výchovu, být seznámeno se svými právy a povinnostmi, radit se se svým obhájcem nebo opatrovníkem ustanoveným pro řízení podle zvláštního zákona bez přítomnosti třetích osob, a za tímto účelem přijímat a odesílat korespondenci bez kontroly jejího obsahu, účastnit se činností a aktivit dětského domova organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou zákazu či omezení v rámci opatření ve výchově, stanovených vnitřním řádem, obracet se se žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitelku, pedagogické pracovníky dětského domova a požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, Vnitřní řád - 7

8 orgánům územní samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, jsou-li pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany, byla ze zařízení odeslána následující pracovní den po jejich odevzdání pracovníkům dětského domova, a to bez kontroly jejich obsahu (tyto žádosti, stížnosti, návrhy a podání jsme povinni evidovat), vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají; názorům dítěte musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti, požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zaměstnancem České školní inspekce, ministerstva nebo orgánu kraje, a to bez přítomnosti dalších osob, být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se moci vyjadřovat, na informace o stavu svých úspor či pohledávek na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu za podmínek stanovených Vnitřním řádem, a to formou korespondence, telefonických rozhovorů a osobních návštěv, přijímat v zařízení s vědomím pedagogického pracovníka návštěvy osob (kamarádi apod.), pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově, opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka dětský domov za účelem vycházky, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených zákonem a pokud se jedná o dítě starší sedmi let věku (povolují vychovatelé dle schopností dítěte). Tento bod platí i pro pobyt na zahradě DD. b) Povinnosti dětí plnit ustanovení vnitřního řádu, dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně seznámeno, dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců zařízení, šetrně zacházet s věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku v prostorách domova, v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu, hradit ze svých příjmů náklady spojené s přepravou do dětského domova, který neoprávněně opustilo nebo se do něj nevrátilo, poskytnout na výzvu ředitelky dětského domova doklady o svých příjmech, předat do úschovy na výzvu ředitelky předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost; doba úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v zařízení a při jeho ukončení musí být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu vydány, podrobit se testu na zjištění požití alkoholu či drog, c) Další povinnosti dětí bez odkladu nahlásit všechna drobná poranění a změnu zdravotního stavu, na veřejnosti i v domově se chovat podle společenských pravidel slušného chování a být k sobě ohleduplní, po příchodu ze školy ihned ohlásit veškeré informace ze školy a při přípravě na vyučování všechny ústní i písemné úkoly, dodržovat osobní hygienu, pro pobyt v domově, na hřišti nebo zahradě používat výhradně domácí oblečení a obuv, veškeré oblečení a obuv pravidelně čistit a udržovat v pořádku, Vnitřní řád - 8

9 svědomitě se připravovat na vyučování, automaticky vykonávat práci přidělenou rozpisem služeb, případně vychovatelem v souladu s platnými předpisy pro děti a mládež, v sobotu provádět pravidelně generální úklid a v naléhavých případech vykonávat mimořádnou práci v sobotu a v neděli, šetřit svůj i společný majetek, neplýtvat vodou, elektrickou energií, teplem, potravinami a dalším spotřebním zbožím, udržovat pořádek zejména ve svých věcech na pokoji, v bytě a ve všech prostorech dětského domova a okolí. d) Dětem je zakázáno vstupovat bez svolení do vychovatelny nebo administrativní budovy, zdržovat se bez svolení pedagogických pracovníků v jiné buňce nebo na cizím pokoji, otvírat a vyklánět se z oken, jakkoli znečišťovat prostory domova a jeho okolí, obtěžovat ostatní nadměrným hlukem nebo hlasitě puštěnými přístroji (rozhlas, magnetofon, CD, počítač, televize apod.) vypůjčovat si nebo vyměňovat oděvní součásti a jiné předměty a to i vlastní bez vědomí vychovatelů rodinných skupin, přecházet přes koleje, požívat alkoholické nápoje, kouřit, zasahovat do rozvodu elektrické energie, přinášet, přechovávat, distribuovat a zneužívat návykové látky a nebezpečné předměty (např. pyrotechnika, zbraně, nože), v době vycházek se samostatně koupat, pohybovat se a zdržovat v prostorech, kde je to zakázané a nebezpečné (např. stavby, prostory demolice, vozovky s velkým provozem atd.). e) Systém hodnocení opatření ve výchově Za prokázané porušení povinností vymezených zákonem a Vnitřním řádem může být dítěti (maximálně podmíněně se zkušební dobou na 3 měsíce): - odňata přiznaná výhoda, - sníženo kapesné v rozsahu stanoveném zákonem č. 109/2002, - omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo zařízení v rozsahu stanoveném vnitřním řádem, - odňata možnost zúčastnit se činnosti nebo akce organizované zařízením nad rámec vnitřního řádu, - odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti či akce, - zakázány návštěvy s výjimkou návštěv osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a oprávněných zaměstnanců sociálně-právní ochrany dětí, a to na dobu nejdéle 30 dnů v období následujících 3 měsíců. Opatření podle tohoto odstavce lze ukládat podmíněně se zkušební dobou až na 3 měsíce. Za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo příkladný čin může být dítěti: - prominuto předchozí opatření podle odstavce 1, - udělena věcná nebo finanční odměna, - zvýšeno kapesné v rozsahu stanoveném zákonem, - povolena mimořádná návštěva kulturního zařízení, mimořádná vycházka, mimořádná návštěva nebo přiznána jiná osobní výhoda. Vnitřní řád - 9

10 Opatření přijatá podle odstavců 1 až 3 jsou zaznamenána do osobního spisu dítěte. Výchovná opatření se ukládají s rozvahou a rozmyslem oprávněné osoby s ohledem na jednotné výchovné působení a individualitu dítěte. Tělesné tresty jsou ZAKÁZANÉ. V případě, že provinění dítěte jsou závažná a přestupky se opakují, je celá situace projednána na pedagogické radě. Pokud se jedná o velmi závažné případy, je stanovisko pedagogické rady prostřednictvím ředitelky dětského domova předáno příslušnému diagnostickému ústavu. Pedagogická rada může rozhodnout o podání žádosti o rediagnostický pobyt dítěte v DDÚ. f) Kapesné, osobní dary a věcná pomoc Kapesné Dětem a nezaopatřeným osobám, kterým se poskytuje plné přímé zaopatření, náleží za dny strávené v DD kapesné, které je vypláceno na kalendářní měsíc dle následujících kritérií: - chování v dětském domově i ve škole (ochota v plnění povinností, dodržování Vnitřního řádu a plnění úkolů, kultura slovního projevu, apod.), - školní hodnocení (s přihlédnutím k individuálním možnostem), - vztah k majetku domova a vlastním věcem (šetření všech druhů energií, neplýtvání jídlem, udržování pořádku v pokojích, obývacím pokoji i kuchyni, péče o školní pomůcky), - vlastní aktivita při činnostech v domově i mimo domov (reprezentace domova, atd.). Při neplnění eventuelně porušení některého z těchto kritérií bude kapesné v příslušném měsíci kráceno o 1/3 z poměrné částky. Pověřený vychovatel skupiny vypracuje do prvního pracovního dne v měsíci, za který je kapesné vypláceno, návrh, ve kterém je hodnoceno chování dítěte za předcházející měsíc, dle stanovených kritérií. S návrhem seznámí děti a pak jej předloží ředitelce ke schválení. Kapesné je vyplaceno nejdéle do 3 pracovních dní po obdržení návrhu. Dítě podepisuje evidenci kapesného. Za předškolní děti příjem i výdej stvrzuje podpisem starší sourozenec nebo dítě starší 15 let. Návrhy za měsíc srpen a září neobsahují hodnocení školy, proto je dětem vyplacena maximální částka (viz kritéria). Vychovatelé usměrňují a sledují hospodaření dětí s penězi a mají neustálý přehled o jejich hotovosti. Pokud se dítě rozhodne, že si kapesné ponechá u sebe, DD nezodpovídá za případnou ztrátu nebo krádež. Za období kratší než jeden měsíc se kapesné stanoví podle počtu dnů, v nichž je dítě v péči zařízení. Denní výše kapesného činí jednu třicetinu měsíční výše. Vypočítaná částka se zaokrouhlí na desetikoruny směrem nahoru. Dítěti, které dosáhne uprostřed měsíce věku, od kterého se nároková částka zvyšuje, se kapesné navrhne v poměrné části. Vnitřní řád - 10

11 Věk 2/3 z maximální částky Max. částka daná zákonem do 6 let 30,00 45, let 80,00 120, let 140,00 210, let 200,00 300,00 Osobní dary Dětem, kterým náleží plné přímé zaopatření lze poskytnout též osobní dar u příležitosti narozenin, jmenin, úspěšného ukončení studia, za vzornou reprezentaci dětského domova (sportovní a kulturní soutěže, atd.), Věk Svátek Narozeniny Vánoce Částka do 6 let 100,00 200,00 700, , let 100,00 300,00 750, , let 100,00 400,00 800, , let 100,00 500,00 850, ,00 Návrhy na osobní dary podávají vychovatelé ředitelce DD ke schválení. Výše jednotlivých osobních darů se určuje individuálně podle věku dítěte a délky pobytu dítěte v zařízení a dalších kritérií. Z přidělené částky je možno zakoupit věcný dar anebo lze tuto částku poskytnout jako peněžní dar. Převzetí daru stvrzuje dítě svým podpisem. O poskytnutých darech je vedena evidence. Věcná pomoc Mládeži, která po dosažení zletilosti odchází ze zařízení, se podle skutečné potřeby v době propuštění poskytuje věcná pomoc nebo jednorázový příspěvek v hodnotě nejvýše Kč. Přiznání příspěvku posuzuje individuálně komise ve složení: ředitelka, sociální pracovnice a skupinoví vychovatelé. Hlavní kritéria: - skutečná potřeba (sirotek, polosirotek, návrat do rodiny, vlastní příjmy či úspory), - aktuální sociální možnosti klienta, - doba pobytu v DD, - chování po dobu pobytu v DD, - vzdělání (úspěšné ukončení středoškolského vzdělání, prospěch, chování ve škole), - dobrovolná pracovitost ve prospěch ostatních, - podíl na sportovních a kulturních úspěších DD, - stav přiděleného rozpočtu zřizovatelem. Pokud je zletilé dítě v den, kdy mu má být ukončen pobyt v zařízení i nadále na útěku, neposkytuje se mu žádná věcná pomoc ani jednorázový finanční příspěvek i když už byly podle uvedených pravidel určeny. Vnitřní řád - 11

12 Pokud zletilé dítě, setrvávající v zařízení na základě smlouvy do ukončení přípravy na povolání, nečekaně bez závažných důvodů požádá o ukončení pobytu v zařízení nebo jej ukončí jednostranně porušením dohody o setrvání a výše jednorázového finančního příspěvku nebo věcné pomoci nebyla dosud projednána, vzdává se tím nároku na jeho poskytnutí. Dále se dítěti ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí poskytuje poradenská pomoc se zajištěním bydlení a práce. I po opuštění zařízení může využít poradenskou pomoc při řešení tíživých životních situací. g) Ošatné Děti ubytované v DD mají právo na ošacení dle následujících limitů: Věk Limit do 6 let 3 300, let 3 800, let 4 500, let 6 500,00 h) Organizace dne Režim dne ve dnech školního vyučování: 6:30 budíček, hygiena, úklid pokojů 7:00 snídaně 7:30 odchod do školy 11:30 15:15 příchod ze školy, zájmová činnost 14:00 16:00 zájmová činnost dle týdenního plánu, příprava do školy 15:30 16:00 odpolední svačina 16:00 18:00 osobní volno, vycházky, zájmové kroužky, příprava večeře 18:00 18:30 večeře 18:30 19:30 večerní zaměstnání, hodnocení dne, individuální činnost 19:30 20:00 osobní hygiena pro děti mladšího školního věku 20:00 večerka pro děti mladšího školního věku 20:00 20:15 druhá večeře pro děti nad 15 let 20:00 22:00 individuální činnost, sledování vhodného televizního pořadu, osobní hygiena 21:30 večerka pro děti staršího školního věku 22:00 večerka pro děti starší 15-ti let Režim volných dnů 8:00 9:00 budíček, hygiena, úklid 9:00 9:30 snídaně 9:30 12:00 úklid, zaměstnání dle výchovných plánů, příprava oběda 12:00 13:00 oběd, plnění služeb dle rozpisu RS 13:00 15:30 osobní volno, vycházky 15:30 16:00 odpolední svačina Vnitřní řád - 12

13 16:00 18:00 zájmová činnost, příprava večeře 18:00 18:30 večeře 18:30 21:00 individuální činnost, sledování vhodného televizního pořadu, osobní hygiena 21:00 večerka pro děti mladšího školního věku 21:00 21:15 druhá večeře pro děti nad 15 let 21:00 23:00 individuální činnost, sledování vhodného televizního pořadu, osobní hygiena 22:30 večerka pro děti staršího školního věku 23:00 večerka pro děti starší 15-ti let h) Pobyt dětí mimo zařízení Vycházky Děti mladší 7 let smí trávit volný čas jen za dohledu výchovných pracovníků. Děti starší 7 let smí odcházet po souhlasu vychovatele na vycházku od 14:00 do 18:00 každý den, pokud to jejich mentální úroveň dovolí. Přitom musí vychovatelé vědět, kde se dítě nachází. Děti po ukončení povinné školní docházky mohou po svolení vychovatelů trávit vycházku do 18:00 mimo Frýdlant na vlastní náklady případné prodloužení vycházky lze udělit jako výchovné opatření. Děti starší 12 let smí jet se souhlasem vychovatelů na vycházku na kole. Před jízdou jsou vychovatelé povinni zkontrolovat, zda je dítě vybaveno ochrannou přilbou a zda jízdní kolo vyhovuje pravidlům silničního provozu. Večerní vycházku lze povolit dětem od 15-ti let a to od 18:30 do 20:00 pokud jsou řádně připraveni na další den. V pátek nebo v sobotu se smí děti starší 15-ti let účastnit diskotéky nebo návštěvy kina ve Frýdlantu za odměnu, se svolením skupinových vychovatelů do 22:00. O povolení se provede zápis do denní evidence. U starších 18-ti let se postupuje individuálně. Odjezdy k osobám odpovědným za výchovu, případně k jiným osobám Na základě písemné žádosti o uvolnění dítěte a po svolení příslušného orgánu péče o dítě (dle trvalého bydliště zákonných zástupců) a se souhlasem ředitelky, smí dítě odjet domů na víkend, případně na prázdniny. Žádost o uvolnění dítěte by měla být odeslána alespoň týden předem. Dítě mladší 15-ti let přejímá na základě písemného převzetí alespoň jeden ze zákonných zástupců, případně osoba, která má vystavený souhlas zákonného zástupce. Mládež starší 15-ti let smí odjet k zákonným zástupcům samostatně, pokud k tomu má jejich písemný souhlas. Sociální pracovnice, vychovatelé a ředitelka mají právo pobyt dítěte u zákonných zástupců kontrolovat a v případě zjištěných nedostatků ihned informovat orgány sociálně právní ochrany. Přechodné ubytování mimo zařízení Vnitřní řád - 13

14 V souvislosti se studiem nebo pracovním poměrem smí ředitelka, mládeži po splnění povinné školní docházky, povolit přechodné ubytování mimo dětský domov. Rozhodnutí je založeno ve spise dítěte. ch)kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami Návštěvy Dětský domov usiluje o navázání a rozvíjení kontaktu s rodiči. Respektuje právo dítěte udržovat osobní vztahy a pravidelně se stýkat s rodiči, pokud to není proti zájmu dítěte. Za tímto účelem mohou zákonní zástupci, případně blízké osoby dítě navštěvovat, vždy po předchozí domluvě. Návštěva musí dbát hygienických a epidemiologických předpisů a musí se chovat tak, aby neohrozila zdraví své, ani ostatních. Pro návštěvy je vyhrazena návštěvní místnost. Do ostatních vnitřních prostorů smí návštěva pouze se souhlasem ředitelky nebo jejího zástupce. Po dobu návštěvy přebírá odpovědnost za dítě zletilá návštěva. Po svolení vychovatelů lze návštěvu uskutečnit i mimo areál DD. Návštěvy musí svůj příchod ohlásit službu konajícímu vychovateli, který dítě k návštěvě uvolní. V zájmu řádné výchovy dětí má návštěva povinnost informovat příslušného pedagogického pracovníka o předání finanční hotovosti a věcech. Peníze, převyšující částku kapesného a cenné předměty, které děti dostanou, mají možnost si uložit do trezoru v administrativní budově. Návštěvu rodičů či jiných příbuzných vychovatelé zapíší do sešitu návštěv a poznamenají v osobním spisu dítěte. V případě, že návštěva narušuje výchovný proces je ředitelka oprávněna tuto návštěvu omezit, případně i zakázat. Obdobně se chovají i návštěvy spolužáků a kamarádů. Písemné kontakty Poštovné za dopisy OOV dvakrát za měsíc hradí dětem DD. Ostatní písemné kontakty s jinými osobami udržují děti na své náklady. Dopisy, které dítě obdrží, zapíše pověřený zaměstnanec do Sešitu došlé pošty pro děti. Děti mají právo na listovní tajemství. Pouze ředitelka DD je oprávněna být přítomna při otevření listovní či balíkové zásilky, pokud je důvodné podezření, že zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah, nebo by mohla ohrozit bezpečnost či zdraví dětí. Tato zásilka bude uschována do dne propuštění dítěte ze zařízení. Telefonické kontakty Děti mohou přijímat telefonické hovory v DD, a to denně do 20 hodin. 1 x týdně je umožněno dítěti telefonovat OOV na náklady zařízení, jinak na jeho náklady. V zařízení mohou mít děti mobilní telefon, a to pouze na vlastní odpovědnost, za podmínky, že s ním neporušují režim dne, respektují pokyny vychovatelů a neporušují pravidla slušného chování. V případě porušení či nedodržení pravidel (např. noční telefonování, pořizování zvukových a obrazových záznamů bez souhlasu snímané osoby) zmocňuje ředitelku Vnitřní řád - 14

15 DD, vychovatele či bezpečnostní pracovník k dočasnému odebrání mobilního telefonu. (dle 109/2002, 23 odst. 1, písm. g). i) Spoluspráva dětí Děti spolu s vychovateli spravují život v rodinné skupině. Podílejí se na tvorbě týdenního plánu, kdy vychovatel vhodně zvolenými metodami, formami a pracovními postupy koordinuje jejich nápady a názory. Je garantem, že plánovaná činnost je v souladu s celkovou koncepcí DD. Po skončení výchovného bloku děti hodnotí uplynulou dobu, splnění stanovených cílů, zdůvodňují si příčiny neúspěchů či úspěchů, hodnotí své chování i chování dospělých a vytyčují si cíle a úkoly pro další období. Děti v rodinné skupině se dále podílejí na tvorbě jídelníčku. Měsíčně musí být děti seznámeny s výší kapesného a na jejich dotaz uvedeny důvody, proč právě takové kapesné dostávají. Připomínky a názory jednotlivců či skupin nad rámec rodinné skupiny je možno dále řešit buď individuálně s konkrétními pracovníky, prostřednictvím vychovatelů nebo na setkáních domovní rady, které se konají jednou za měsíc. Nejvyšším stupněm podílu na řízení chodu DD je spoluspráva dětí, domovní rada. Domovní radu tvoří maximálně 2 zástupci z každé rodinné skupiny, sociální pracovnice a ředitelka DD. j) Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení Dítě, které se blíží věku zletilosti, může požádat ředitelku DD o setrvání v zařízení po dobu dokončení přípravy na budoucí povolání, a to písemně před předpokládaným uzavřením smlouvy. Se zletilým dítětem je sepsána smlouva, která řeší práva a povinnosti dítěte, DD a OOV. Čl. 6 Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení a) Práva ZZ a OOV: na informace o dítěti, a to na základě své žádosti, vyjadřovat se k návrhu opatření zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti, nehrozí-li nebezpečí z prodlení a na informace o provedeném opatření, na udržování kontaktu s dítětem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě, na poradenskou pomoc DD ve věcech výchovné péče o dítě. b) Povinnosti ZZ či OOV: hradit příspěvek na úhradu péče poskytované dětem v DD ( 27-30), zajistit doprovod dítěte mladšího 15 let při jeho vyzvedávání i předávání z pobytu, seznámit se s vnitřním řádem DD a dodržovat jeho ustanovení, oznámit bezodkladně DD podstatné okolnosti pobytu dítěte u nich, týkající se zejména jeho zdraví a výchovy, hradit náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou dítěti hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byly poskytovány na základě jejich žádosti, vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s vydáním cestovního pasu dítěti, Vnitřní řád - 15

16 nenarušovat řád a chod DD, nevyzvídat na jiných dětech informace o nich a o jejich rodinách, nenapadat slovně ani fyzicky pracovníky DD ani jeho návštěvníky, v případě potřeby dodat zařízení chybějící potřebnou dokumentaci týkající se dítěte Čl. 7 Úhrada nákladů na péči o děti v zařízení Vydání rozhodnutí: v souladu se zákonem 109/2002 Sb. ( 27-30) a správním řádem vydává rozhodnutí ředitelka DD po příchodu dítěte do zařízení. Odvolání lze podat písemně do 15 dnů prostřednictvím ředitelky DD ke Krajskému úřadu Libereckého kraje. Pokud OOV splňují podmínky pro odvolání (doloží potvrzení o hranici životního minima či čestné prohlášení), předpis je po tuto dobu snížen v souladu se zákonem. Pokud dojde k jejich zrušení (OOV musí další potvrzení dodat automaticky, DD nevyzývá povinné osoby), platí rozhodnutí původní. Příslušná OOV je na toto ustanovení upozorněna písemnou formou. Čl. 8 Péče o zdraví a bezpečnost dětí a) Postup při úrazech V případě úrazu postupuje pracovník, který jej zjistil, tak, že poskytne bezodkladně první pomoc v rámci svého vzdělání a schopností. Pokud je potřeba, zajistí ošetření zraněného dítěte v příslušném zdravotnickém zařízení. V případě potřeby přivolá záchrannou službu s lékařem. Pokud nelze jinak, použije služební vozidlo (jde-li o pracovníka oprávněného vozidlo řídit). Záznam o úrazu je proveden v souladu s platnou legislativou pověřeným zaměstnancem. Pracovník, který zjistil úraz, tuto skutečnost neodkladně nahlásí sociální pracovnici, aby mohl být proveden zápis o úrazu. Při úrazu je povinností všech dětí okamžitě informovat službu konající vychovatele. b)zdravotní péče a zdravotní prevence Pro případ první pomoci je DD vybaven lékárničkami, které jsou umístěny na jednotlivých pracovištích. Za jejich pravidelné doplňování zdravotnickými potřebami zodpovídá vedoucí vychovatelka. Pokud má dítě zdravotní problémy, má za povinnost tuto skutečnost ihned ohlásit vychovatelce konající službu. Ta zváží situaci a v případě potřeby umístí dítě na pokoj, případně ho izoluje od ostatních dětí a dle potřeby zařídí okamžité lékařské ošetření. V případě nemoci se o děti-pacienty stará dle pokynů ošetřujícího lékaře ranní služba, v odpoledních hodinách a o volných dnech pak vychovatelé příslušné rodinné skupiny. Veškeré konzultace s lékařem, osobní či telefonické, je nutné zaznamenat do sešitu Návštěva lékaře. Od prvního zjištění nutnosti sledovat teplotu dítěte je povinností službu konajícího zaměstnance založit Záznam o nemoci dítěte a průběžně zapisovat stav, po ukončení nemoci se tento záznam zakládá do osobního listu dítěte. Veškeré léky musí být pod uzamčením bez možnosti přístupu dětí k nim. Vnitřní řád - 16

17 Smluvním dětským lékařem pro děti z DD je MUDr. Liliana Wernerová, stomatologem je MUDr. Eva Jančáryová. Jednou za půl roku provedou kmenové vychovatelky měření a vážení dětí. Výsledky zapíší do osobní dokumentace dítěte. Zdravotní opatření zásadní důležitosti (operace, apod.) projedná ředitelka nebo sociální pracovnice se zákonnými zástupci předem, pokud nehrozí nebezpečí z prodlení. V případě umístění dítěte do nemocničního ošetření informuje sociální pracovnice zákonné zástupce. c) Prevence rizik při činnostech s dětmi, bezpečnost a ochrana Při plánování zaměstnání dětí vychovatelé zváží hrozící rizika plynoucí z činnosti a před zahájením zaměstnání děti řádně poučí o nutnosti zachovat bezpečnostní pravidla. Při výchovném procesu zajišťuje bezpečnost dětí vychovatel. Ve výjimečné situaci pak i ostatní pracovníci DD. Vychovatelé musí předvídat nebezpečí, před zahájením činnosti provést poučení dětí, to zapsat do sešitu BOZP. Děti jsou dvakrát ročně (v září a v březnu) seznámeny se zásadami BOZP. Před prázdninami jsou děti dále proškoleny o bezpečnosti na táborech a při letní činnosti. Při pobytu na zahradě se děti pohybují ve vymezeném prostoru, který určí vychovatel. Je zakázán pohyb nepřehledných a jinak nebezpečných místech. Koupání a plavecký výcvik dětí mladších 18 let jsou dovoleny jen za dohledu výchovného pracovníka. Lyžařský výcvik provádí osoba s oprávněním lyžařského instruktora. Děti jsou vychovatelem skupiny písemně poučeny o zásadách bezpečného chování v kuchyni. Dodržují stanovená pravidla, udržují pořádek, šetří materiální vybavení a energii. Děti nepoužívají společné potraviny v kuchyňkách, pokud k tomu nemají souhlas vychovatele. Jakákoliv manipulace s elektrickými spotřebiči, zařízením, nářadím na elektrický a jiný pohon je prováděna za dohledu vychovatelů. Všechny elektrické spotřebiče užívané v DD musí projít revizní kontrolou. Rodinné skupiny se zamykají při jejich opuštění. Při přecházení a přesunu dětí mimo areál DD jsou všichni povinni řídit se pravidly silničního provozu a pokyny osob, které je doprovázejí. Děti nemají povolen bez dovolení zaměstnance DD volný přístup do kanceláří, kolárny, skladů, sklepů a půd. d) Postup při intoxikaci dítěte alkoholem nebo jinými návykovými látkami Při intoxikaci dítěte alkoholem nebo jinými návykovými látkami pedagogický pracovník zváží stupeň intoxikace a hrozící nebezpečí. V případě nutnosti okamžité pomoci přivolá rychlou lékařskou službu (telefonní číslo 155). V případě, že není nutná okamžitá pomoc, uloží dítě na ložnici a provádí jeho pravidelnou kontrolu nejméně každou půl hodinu. O intoxikaci a pravidelné kontrole dítěte provede zápis do denní evidence. Dále informuje ředitelku DD. Vnitřní řád - 17

18 Následující den sociální pracovnice, případně ředitelka řeší celou situaci s odbornými lékařskými pracovníky, protidrogovým koordinátorem a s policií ČR. Také je nutné o tomto přestupku informovat zákonné zástupce a příslušného pracovníka OSPOD. e) Postup při sebepoškozování dítěte nebo sebevražedném pokusu Pedagogický pracovník zváží stupeň hrozícího nebezpečí a v případě nutnosti okamžité pomoci přivolá rychlou lékařskou službu (telefonní číslo 155) případně i hasiče (telefonní číslo 150) a informuje ředitelku DD. V případě, že není nutná okamžitá pomoc, dítě vychovatel nenechává osamocené. O sebepoškození dítěte, nebo o sebevražedném pokusu dítěte provede vychovatel zápis do sešitu denní evidence. Následující den sociální pracovnice, případně ředitelka řeší celou situaci s odbornými lékařskými pracovníky, protidrogovým koordinátorem a s policií ČR. Také je nutné o tomto přestupku informovat zákonné zástupce a příslušného pracovníka OSPOD. f) Postup při agresivitě dítěte, kterou ohrožuje zdraví a životy jiných nebo své vlastní Příslušný vychovatel si počíná obdobně jako v případě intoxikace pouze s tím rozdílem, že se snaží dítě izolovat od ostatních tak, aby nedošlo k poškození jejich zdraví. Čl. 9 Závěrečná ustanovení Každá rodinná skupina má 1 kopii tohoto Vnitřního řádu pro vychovatele a 1 kopie je k dispozici dětem na veřejně přístupném místě v bytě každé z rodinných skupin. Každý z vychovatelů skupiny je povinen prokazatelným způsobem děti své skupiny s Vnitřním řádem seznámit, a to vždy při příchodu nového dítěte, nejméně však 2 x ročně, (tzn., že na výtisku VŘ v jednotlivých rodinkách se dítě, pokud je schopno, po seznámení s jeho obsahem podepíše). Sociální pracovnice DD prokazatelným způsobem seznámí OOV s VŘ při jejich první návštěvě v dětském domově. Tento vnitřní řád je platný a závazný pro všechny pracovníky a děti ubytované v DD. V platnost vstupuje dnem schválení Dětským diagnostickým ústavem v Liberci. Tímto se ruší Vnitřní řád Čj. 87/06 Ve Frýdlantu v Čechách dne Mgr. Šárka Blechová ředitel DD Vnitřní řád - 18

Husova 623, 534 11 Holice

Husova 623, 534 11 Holice DĚTSKÝ DOMOV HOLICE Husova 623, 534 11 Holice VNITŘNÍ ŘÁD Platnost od 1. 3. 2013 1 Vnitřní řád je vydaný na základě Zákona č. 109/2002 Sb. Čl. 1. Charakteristika zařízení Dětský domov Holice, Husova 623,

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D

Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D Obsah: Čl. 1. Charakteristika a struktura školského zařízení Čl. 2. Postup při příjímání, přemísťování a propouštění dětí a další

Více

- 1 - Pro plynulé zajištění organizace a funkce dětského domova v Mariánských Lázních. vydává

- 1 - Pro plynulé zajištění organizace a funkce dětského domova v Mariánských Lázních. vydává - 1 - Pro plynulé zajištění organizace a funkce dětského domova v Mariánských Lázních vydává ředitelka Dětského domova v Mariánských Lázních v souladu se Zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk VNITŘNÍ ŘÁD. Den účinnosti od 1.12. 2008. Mgr. Věra Nováková ředitelka DD Nepomuk

Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk VNITŘNÍ ŘÁD. Den účinnosti od 1.12. 2008. Mgr. Věra Nováková ředitelka DD Nepomuk Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk VNITŘNÍ ŘÁD Den účinnosti od 1.12. 2008 Mgr. Věra Nováková ředitelka DD Nepomuk 1 1. Charakteristika a struktura zařízení a) Název : Dětský domov, Nepomuk

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, 411 15 Třebívlice

VNITŘNÍ ŘÁD Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, 411 15 Třebívlice VNITŘNÍ ŘÁD Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, 411 15 Třebívlice VNITŘNÍ ŘÁD 1 Charakteristika a struktura zařízení 1.1 Dětský

Více

Dětský domov Základní škola a Školní jídelna Žíchovec

Dětský domov Základní škola a Školní jídelna Žíchovec Dětský domov Základní škola a Školní jídelna Žíchovec V N I T Ř N Í Ř Á D upraven k 1. 10. 2014 Zpracovali : Mgr. Josef Peiker ředitel Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny Žíchovec Tereza Mojdlová,

Více

Vnitřní řád v souladu se Zákonem 109/2002 Sb. a Vyhl. 438/2006 Sb. vč. přílohy

Vnitřní řád v souladu se Zákonem 109/2002 Sb. a Vyhl. 438/2006 Sb. vč. přílohy Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a Č.j. DDOL 910/2013 Vnitřní řád v souladu se Zákonem 109/2002 Sb. a Vyhl. 438/2006 Sb. vč. přílohy účinnost od 1.1.2014 V Olomouci 27.12.2013

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 1358/2009/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2010 Mgr. Jan Pavlas DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ ředitel

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Těrlicko

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Těrlicko Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Těrlicko V N I T Ř N Í Ř Á D Obsah: Úvod 3 1 Charakteristika a struktura zařízení 3 1.1 Název, sídlo, telefonní číslo,číslo faxu, elektronická adresa

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131 VNITŘNÍ ŘÁD

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131 VNITŘNÍ ŘÁD Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131 VNITŘNÍ ŘÁD Mgr. Jan Vojta Ředitel VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Hostouň Plzeňský kraj V Hostouni

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace. ředitel: Mgr.

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace. ředitel: Mgr. platný od 31.12.2013 ředitel: Mgr.Tomáš Široký Obsah: 1. Charakteristika a struktura zařízení... 4 1.1. Název zařízení, adresa, kontakt... 4 1.2. Součásti zařízení a jejich organizační členění... 4 1.3.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 2/2014/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2014 Mgr. Jan Pavlas ředitel O B S A H 1. Charakteristika

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz V N I T Ř N Í Ř Á D Vypracoval: PaedDr. Karel

Více

1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice

1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice Vnitřní řád 1. Charakteristika a struktura zařízení 1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice Telefon: +420 416594219, +420 41659492

Více

Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39

Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39 Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39 Článek I. CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA DOMOVA 1. Název, adresa, spojení: D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, S A Z E N Á 39 273 24 Velvary,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA HAVÍŘOV. 735 81 Bohumín Šunychl 463. Platný s účinností od 8.9. 2006

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA HAVÍŘOV. 735 81 Bohumín Šunychl 463. Platný s účinností od 8.9. 2006 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA HAVÍŘOV VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 8.9. 2006 Schválil: PhDr. Bedřich Kostlán - ředitel Dětského diagnostického ústavu 735 81 Bohumín Šunychl 463 ČÁST PRVNÍ

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Parlament

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA KARLOVY VARY A OSTROV

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA KARLOVY VARY A OSTROV DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV IČO: 635 536 60 se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA KARLOVY VARY A OSTROV PLATNÝ OD 1. LEDNA 2014 Zpracoval: Kontrolu dodržování

Více

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01. VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01. VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01 VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov Leden 2014 1 1. Charakteristika a struktura zařízení Název, kontakty: Součásti zařízení:

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Sedlec Prčice, Luční 330

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Sedlec Prčice, Luční 330 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Sedlec Prčice, Luční 330 V n i t ř n í ř á d 2014 Obsah I. Charakteristika a struktura zařízení... 5 Název právnické osoby,sídlo a telefonní číslo

Více

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD 1 OBSAH strana 1. Charakteristika a struktura zařízení 3 2. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění

Více

Zákon č. 109/2002 Sb.

Zákon č. 109/2002 Sb. Zákon č. 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve

Více

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Změna: 476/2004

Více

Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD. Platný od 1.2. 2009. Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý

Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD. Platný od 1.2. 2009. Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD Platný od 1.2. 2009 Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý 1 Obsah: 1. Charakteristika a struktura Dětského domova - název DD, adresa a telefonní

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více