Základní povinnosti jednotlivých pracovníků školy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní povinnosti jednotlivých pracovníků školy."

Transkript

1 Pomocná škola internátní, Jaroměř, Palackého 142 (od Základní škola speciální, Jaroměř, Palackého 142) Příloha k Řádu školy. Základní povinnosti jednotlivých pracovníků školy. 1. Učitelé - vedou třídní knihu a třídní výkaz, pracují podle rozvrhu hodin. Vyučují podle učebních osnov a měsíčních plánů. Na nově přijaté žáky zavádějí osobní a katalog. listy a provádějí zápis do kroniky žáků. Do osobních listů (známkovací archy) se zapisují výjimečné situace, pololetní a závěrečné hodnocení žáků, známky za pololetí, školní docházka, přehled o návštěvě zájmových bloků, váha, míra, užívání léků, pravák, levák a důležité informace o zdravotním stavu žáka. Po týdenní neomluvené absenci žáka upozorňují rodiče a následně po opakované absenci informují pracovníky sociálního odboru příslušného MěÚ. Do třídní knihy zapisují denní docházku, probrané učivo, výjimečné situace, pohovory s rodiči a školení BOZ dětí. Na každou vyučovací hodinu se připravují, před vyučováním si zajišťují vhodné pomůcky. Při odjezdu dětí domů zadávají domácí úkoly. U problémových žáků zajistí pohovory s rodiči. Ve třídě jsou 5 minut před osmou hodinou. Pí. ředitelce předkládají třídní knihu vždy posledního v měsíci pátek. V pololetí a na konci školního roku předkládají osobní listy se slovním hodnocením žáků a třídní výkaz. Do knihy denních zápisů / ve sborovně / zapisují záchvaty, pokálení, pomočení, příjezdy a odjezdy, denní docházku, dále výjimečné situace, zdravotní záznamy žáků. Velká přestávka a dopolední svačina je od 9,40 do 10,15 hod. Svačina se podává v jídelně. Po svačině umožnit dětem pohyb na zahradě. Ve spolupráci s rodiči zajistit vhodnou cvičební obuv. Udržují pořádek ve třídách i v dalších prostorách školy, které s dětmi využívají, pečují o svěřený majetek. Pravidelně jednou měsíčně je zařazen sanitární den v rozsahu 2 vyučovacích hodin. Třída provádí přípravu oběda dle rozpisu. 2. Vychovatelky- v každé rodinné skupině pracují 2 kmenové vychovatelky. Skupina pracuje samostatně v přidělené herně, používá přidělenou koupelnu. Vychovatelky organizují práci tak, aby děti byly co nejvíce na čerstvém vzduchu, připravují pro ně zajímavý a pestrý program dle plánu práce školy a týdenních plánů skupiny. Pro nově přijaté žáky zavádějí Program rozvoje osobnosti do 1 měsíce od nástupu.. Hodnocení plánu rozvoje osobnosti provádějí v pololetí a na konci školního roku.výjimečné situace zapisují podle potřeby celý školní rok Na výchovnou práci se předem připravují a konkrétní činnost zapisují do deníku denních záznamů /ve sborovně/ - směr vycházky zapsat vždy před odchodem. Ve spolupráci s rodiči a pomocnou vychovatelkou zajišťují vhodnou obuv. Udržují pořádek v přidělených prostorách, pečují o svěřené pomůcky, dbají o vhodné oblečení žáků / čistota, velikost, podle činnosti a počasí/. Po snídani chodí s dětmi na školní hřiště a zahradu. Průběžně kontrolují a opravují označení hygienických potřeb, skříněk, obuvi a botníků. Pravidelně jednou měsíčně je zařazen ve 2. odpolední činnosti sanitární den / úklid svěřených prostor herna,ložnice, koupelna, mytí skříněk, botníků, hyg. potřeb,úklid hraček, před budovou, péče o květiny/. Týdenní výchovné plány uschovávají v přiložených deskách příslušné rod. skupiny.program vých. činnosti na sobotu a neděli předepisují nejdéle do pátku před vlastní službou. Do deníku denních záznamů zapisují příjezdy, odjezdy, denní docházku, záchvaty, 1

2 pokálení, pomočení a jiné důležité informace. Průběžně zajišťují doplnění náhradního prádla pro svoji rodinnou skupinu u DPV. Vych. zajišťují mytí obuvi pouze pod dozorem, každé dítě samo nebo k tomu určená služba. Do Deníku denních záznamů zapisují návštěvy rodičů u dětí s nařízenou ústavní výchovou. Podle rozvrhu služeb pracují jako příslužba ve třídách ve vyučování. 3. Pedagogičtí pracovníci Pro pedagogické a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, řádem školy, směrnicemi a pokyny ředitelky školy a zákony platnými pro oblast školství, zejména školským zákonem č. 561/2004 Sb a zákonem o pedagogických pracovnících. Důsledně dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách a na sdělení rodičů o dítěti. Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u žáka - problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy. Všichni ped. prac. zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním. Důsledně dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností neprodleně informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Upozorňují na možnost nebezpečí úrazu vyhledávají možná rizika. Zjištěné závady malého rozsahu zapisují do sešitu oprav pro domovníka, velké závady hlásí vedení školy nebo hospodářce. Při výchovně vzděl. činnosti v odborných učebnách ( tělocvičně, dílnách, na pozemcích, ) zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Ped. prac. jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině nebo výchovné službě školního roku, dále průběžně a dle potřeby. Dodatečně poučí žáky, kteří chyběli. O poučení žáků a dětí provedou ped. prac. záznam do daných tiskopisů. Ped. prac. nastupují do zaměstnání vždy ¼ hodiny před začátkem vyučování nebo služby. Při odchodu předávají informace nastupující službě počet dětí, zranění, nemocní ležící Při příjezdu a odjezdu dětí je zapisují do deníku denních záznamů / u dětí s denní docházkou pouze jejich příchody/, nekoná-li službu určená pracovnice. Účastní se pedagogických rad,provozních a pracovních porad, metodického sdružení,ukázkových hodin, vzájemných hospitací a mimořádných akcí. Nemocným dětem zajišťují jídlo pouze v nepřítomnosti zdravotní sestry. Večeři zajišťují vždy. V Deníku denních záznamů je zapsán rozpis podávání léků, který zajišťuje ped. prac. konající službu v době nepřítomnosti zdravotní sestry. Každé onemocnění dítěte hlásí zdravotní sestře, v době její nepřítomnosti volá lékařskou pohotovost, drobná poranění ošetří sami, při delším onemocnění dítěte zasílají telegram rodičům nebo je informují telefonicky, aby si pro dítě přijeli a převzali ho do domácího ošetřování. Ošacení, v kterém dítě přijede (mimo denní docházky) se ukládá do igelit. sáčku a zůstává ve skříni do odjezdu.v den odjezdu ráno - se do něho děti opět převlékají.v označené 2

3 skříni mají děti nachystané oblečení do školy a na odpoledne na 1 týden, výjimka jsou děti s denní docházkou zde rodiče zajišťují veškeré oblečení i cvičení úbor. Roztrhané oblečení předávají ped. prac. švadleně.není-li v náhradní skříňce rod. skupiny vhodné oblečení, lze jej zajistit přímo u DPV. Všechny děti jsou vybaveny ústavním oblečením / kromě dětí s denní docházkou/, rodiče zajišťují pouze obuv a ručníky. O výměně služeb rozhoduje u vychovatelek pí. zást. řed., u učitelek pí. řed., v nepřítomnosti se vzájemně zastupují. O výměně služeb u pomocných vychovatelek rozhoduje vedoucí pom. vych. Ped. prac. dbají o bezpečnost dětí při VVP, mají stálý dozor nad dětmi. Každé poranění a úraz ošetří, nebo zajistí 1. pomoc a záznam zapisují do sešitu úrazů, který je uložen ve sborovně. Ped.. prac. zodpovídají za správné podávání léků dětem, které připravuje zdrav. sestra. Jednou za měsíc provádějí shrnující zápis do šanonu Děti s problematickým chováním, dále při větších problémech s chováním dětí ten den nebo následující den. 4. Asistentky pedagoga při noční službě provádějí mytí brýlí, jejich označení jménem dítěte, přišívání knoflíků, spravování ponožek, žehlení prádla Před začátkem služby provádějí kontrolu budovy, o výsledku provedou zápis do deníku denních záznamů. Při výchovné činnosti dodržují režim školy a k výchovné činnosti používají pomůcek přidělených pom. vychovatelkám. Pracují jako příslužba ve vyučování, odpolední výchovné činnosti, na vycházkách a večerní hygieně, zajišťují buzení od 6,30-8, polední přestávku od a večerní službu u jedné rod. skupiny podle rozvrhu služeb. Pom. vych.. dbají o bezpečnost dětí, mají stálý dozor nad dětmi. Každé poranění a úraz ošetří, nebo zajistí 1. pomoc a záznam zapisují do sešitu úrazů, který je uložen ve sborovně Zodpovídají za správné podávání léků dětem, které jsou připravované zdr. sestrou. Při noční službě pravidelně kontrolují spánek dětí, při onemocnění zajistí pohotovost. Domácím telefonem otvírají zaměstnancům hlavní vchod. Denní asistentky pedagoga /DPV/- zajišťují ústavním dětem obuv, přidělují všem dětem oblečení / mimo denní docházku/, doplňují oblečení do náhradních skříní pro jednotlivé rod. skupiny, spravují přidělené sklady, ve spolupráci s hospodářkou zajišťují nákupy potřebného oblečení, v době nepřítomnosti zdravotnice chodí s ústavními dětmi k lékaři, přidělují ručníky a průběžně je vyměňují. DPV a hospodářka zajišťují fasování hygienických potřeb.dpv rozděluje tyto prostředky všem pracovníkům podle jejich požadavků viz. sešit hyg. potřeb. Noční asistentky pedagoga zajišťují praní, mandlování a žehlení prádla, udržují pořádek v určených prostorách. Za pomočené, pokálené a pozvracené prádlo odpovídají v době noční služby pom. vych., přes den příslušný ped. prac. nebo DPV. Je třeba zajistit namočení, vymáchání a pověšení prádla. Po odchodu vychovatelek uzamykají hlavní vchod a průchody do bývalých jeslí a mateřské školky. 5. Zdravotnice je povinna průběžně informovat ped. prac. a pom. vych. o zdravotních obtížích žáků, zajišťuje spolupráci s dětskou lékařkou, při příjezdech provádí ranní filtr. Vypracovává výpis ze zdrav. dokumentace pro uč. a vych dle rozdělení dětí do tříd a rodin. skupin. Doprovází děti k lékaři, zajišťuje odborná vyšetření pro ústavní děti. Ošetřuje drobná poranění, zapisuje zdravotní stav dětí do sešitu zdravotních záznamů, zdravotní dokumentace a do deníku denních záznamů. Zodpovídá za přesný seznam a rozpis léků, po dobu své služby zajišťuje nemocným stravu. V době nepřítomnosti sociální pracovnice 3

4 zajišťuje příjezdy a odjezdy dětí. Denně hlásí pí. řed. zdravotní stav žáků, termíny vyšetření a jejich výsledky. 6. Švadlena má na starosti ložní prádlo, zodpovídá za výměnu ložního prádla 1x za 2 týdny, za uložení rezervního ložního prádla, zajišťuje opravy oblečení, šití záclon, potahů, nového oblečení Zjištěné závady na ložnicích zapisuje do sešitu oprav. 7. Hospodářka zajišťuje údržbu budovy, zodpovídá za rozpočet školy, provádí nákupy se souhlasem vedení školy, pravidelně informuje všechny pracovníky o hospodaření, údržbě budovy a zahrady, provádí zápisy z provozních porad, vede sklad drogerie a fasuje hyg. potřeby s DPV, vede pokladní deník. 8. vedoucí kuchařka sestavuje jídelní lístek podle platných norem, zodpovídá za zajištění potravin- předává objednávky mzdové účetní, dále zodpovídá za práci kuchařek 9. kuchařky zodpovídají za správné zpracování potravin, dodržování norem a hygienických předpisů, čistotu kuchyně a přilehlých prostor a soc. zařízení kuchyně. za využívání ovoce a zeleniny ze školní zahrady 10. mzdová účetní- vede mzdovou agendu, agendu školní jídelny, evidenci stravování, pečuje o sklad potravin, zajišťuje objednávky potravin, přepisuje jídelníček a částečně provádí kancelářské práce pro vedení školy 11. domovník- zodpovídá za správné vytápění celé budovy, zajišťuje nákupy pro školu, spravuje inventář dílny, provádí údržbu budovy, jezdí na služební cesty jako řidič, stará se o údržbu služebního auta a garáže, o školní zahradu, o nářadí, sklízí ovoce ze zahrady, seká trávu, uklízí sníh a udržuje pořádek kolem budovy 12. sociální pracovnice- zajišťuje příjezdy a odjezdy dětí, vede evidenci kapesného dětí, vede osobní dokumentací dětí, spolupracuje s odbory sociální péče a zdravotnictví, soudy, zajišťuje umísťování dětí do ÚSP, průkazy ZTP/P a jejich prodloužení, dále občanské průkazy, psychologická vyšetření, rozhodnutí o výši ošetřovného a další věci, které vyplývají z její pracovní náplně Dbejte na to, aby děti nechodily do prádelny bez dozoru, nezamykaly dveře, nenosily léky, nevstupovaly do místností určených pro ped.prac. Tato příloha nabývá platnosti dne v Jaroměři dne Mgr. Zdenka Gundzová, ředitelka školy 4

5 5

Základní škola Sv. Čecha, Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Sv. Čecha, Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 162/2006 Vypracovala: Schválila: PhDr. Zdena Müllerová, ředitelka školy PhDr. Zdena

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5 O r g a n i z a č n í ř á d Platný od 1. 9. 2013 Mgr. Dušan Šimonka ředitel DDŠ Obsah: Str. 1. Zřizovací listina 3 2. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice

1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice Vnitřní řád 1. Charakteristika a struktura zařízení 1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice Telefon: +420 416594219, +420 41659492

Více

Školní řád ZŠ Třemošnice

Školní řád ZŠ Třemošnice Školní řád ZŠ Třemošnice I. Pro žáky práva a povinnosti A. Docházka do školy 1. Školní budova se otevírá v 7.05 hodin pro všechny žáky. Dříve vstupují žáci do školy pouze na vyzvání vyučujícího a žáci

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, 411 15 Třebívlice

VNITŘNÍ ŘÁD Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, 411 15 Třebívlice VNITŘNÍ ŘÁD Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, 411 15 Třebívlice VNITŘNÍ ŘÁD 1 Charakteristika a struktura zařízení 1.1 Dětský

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Schválil: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Pedagogická

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Platný od 1. 1. 2014 Mgr. Dušan Šimonka ředitel DDŠ 2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura dětského

Více

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981.

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Č. j.: ZŠ/1205/2014 Vypracovala: Iva Frolíková, Mgr. Daniela Vlčková Účinnost

Více

Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk VNITŘNÍ ŘÁD. Den účinnosti od 1.12. 2008. Mgr. Věra Nováková ředitelka DD Nepomuk

Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk VNITŘNÍ ŘÁD. Den účinnosti od 1.12. 2008. Mgr. Věra Nováková ředitelka DD Nepomuk Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk VNITŘNÍ ŘÁD Den účinnosti od 1.12. 2008 Mgr. Věra Nováková ředitelka DD Nepomuk 1 1. Charakteristika a struktura zařízení a) Název : Dětský domov, Nepomuk

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Těrlicko

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Těrlicko Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Těrlicko V N I T Ř N Í Ř Á D Obsah: Úvod 3 1 Charakteristika a struktura zařízení 3 1.1 Název, sídlo, telefonní číslo,číslo faxu, elektronická adresa

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: R07/2011 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Ječná 27, Praha 2. Školní řád

Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Ječná 27, Praha 2. Školní řád Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Ječná 27, Praha 2 Školní řád Všichni lidé na této škole musí spolu jednat tak, aby byla za všech okolností uznána

Více

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZSREP /2013 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) Zákona č. 561/2005 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

Více

Školní řád základní školy školní rok 2014/2015

Školní řád základní školy školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Bořetice, okres Břeclav, příspěvková organizace IČO: 70880646, č.ú.: 168679512/0300, tel: 519430207, reditelna@zsmjos.cz Školní řád základní školy školní rok 2014/2015 Ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice 148, 268 01 Hořovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 55/2012 Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeňka Patková, Ph.D., ředitelka školy

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola Praha 5 Smíchov, Vydává: Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka ZŠ Platnost: od 1. 9. 2005 Poslední doplňky: 1. 9. 2012 (pedagogická rada) Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Loučka, okres Vsetín 756 44 Loučka 188 IČ 47658274 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Č-408/2005 Mgr. Pavel Čučka, ředitel školy Mgr. Pavel Čučka, ředitel

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Sedlec Prčice, Luční 330

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Sedlec Prčice, Luční 330 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Sedlec Prčice, Luční 330 V n i t ř n í ř á d 2014 Obsah I. Charakteristika a struktura zařízení... 5 Název právnické osoby,sídlo a telefonní číslo

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace

Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace Dokument Školní řád základní školy č. j. 128 /2012 Vypracoval: Mgr. Blanka Hájková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Trávníčkova 1743, Praha 5 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne 23.1.2013

Více

Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo nám.54, 332 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo nám.54, 332 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo nám.54, 332 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. : Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Změny ve směrnici jsou prováděny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ praktická a ZŠ speciální, příspěvková organizace se sídlem Komenského 622, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: OŘ 2 /2008 Vypracoval: Schválil: Mgr. Pavel Bártl,

Více

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr.Miroslav Patloka, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2005 Změny ve směrnici

Více

Dětský domov Základní škola a Školní jídelna Žíchovec

Dětský domov Základní škola a Školní jídelna Žíchovec Dětský domov Základní škola a Školní jídelna Žíchovec V N I T Ř N Í Ř Á D upraven k 1. 10. 2014 Zpracovali : Mgr. Josef Peiker ředitel Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny Žíchovec Tereza Mojdlová,

Více