5.7 U ební osnovy pro ro ník volitelné p edm ty. Anglická konverzace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.7 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník volitelné p edm ty. Anglická konverzace"

Transkript

1 5.7 U ební osnovy pro ro ník volitelné p edm ty ídy s rozší enou výukou jazyk Anglická konverzace mecký jazyk Francouzský jazyk ídy s rozší enou výukou výtvarné výchovy jepisný seminá jiny um ní Tvo íme ne-tradi ídy s rozší enou výukou t lesné výchovy Teorie t lesné výchovy Sportovní p íprava Cvi ení z eského jazyka Cvi ení z matematiky ídy s rozší enou výukou matematiky Praktika z matematiky Praktika z fyziky Praktická cvi ení z chemie Výpo etní technika ídy s rozší enou výukou výpo etní techniky Výpo etní technika Po íta ové sít Po íta ové aplikace Anglická konverzace Anglickému jazyku je v nována v ro níku t íhodinová dotace. Výuka v jazykov zam ených t ídách je dopln na o p edm t konverzace v anglickém jazyce s jednohodinovou dotací v pr hu ty let od 6. do 9. t ídy. Jeho obsahem je napl ování o ekávaných výstup vzd lávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tématických okruh pr ezových témat Rámcového vzd lávacího programu pro základní vzd lávání. Cílem je poskytnout žák m nástroj komunikace p i kontaktu s lidmi z r zných ástí sv ta, ale i pro práci s po íta em, internetem atd. Proto klademe d raz na rozvoj komunika ních dovedností. Žáci jsou rozd leni do skupin. Na druhém stupni pracují žáci krom u ebnice i s autentickými texty, konverzují spolu anglicky ve v tších celcích. V souvislosti s probíraným 2035

2 ivem se žáci seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utvá ení pozitivního vztahu k tomuto p edm tu, osvojení jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití komunikace v cizím jazyce, získání schopnosti íst s porozum ním (jazykov, obsahov, rozsahem), íst p im ené texty v daném jazyce, porozum t ústnímu sd lení na úrovni osvojených znalostí, poznání kultury zemí p íslušné jazykové oblasti, vyhledání informací a práce s informacemi, pochopení významu znalosti cizích jazyk pro osobní život. Vzd lávání sm uje k dosažení úrovn A2 (podle Spole ného evropského referen ního rámce pro jazyky). T ídy se d lí obvykle na vnit diferencované jazykové skupiny, pro vyu ování jsou ur eny odborné u ebny angli tiny. Výchovné a vzd lávací strategie p edm tu v ro níku KOMPETENCE K U ENÍ i výuce vedeme žáky k(e): 1. propojování probraných témat a jazykových jev 2. pochopení d ležitosti schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život KOMPETENCE K EŠENÍ PROBLÉM i výuce vedeme žáky k(e): 3. ešení problémových situací v cizojazy ném prost edí na úrovni odpovídající znalostem 4. schopnosti vyjád it obsah myšlenky 5. komunikaci v angli tin s neznámým lov kem KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ i výuce vedeme žáky k(e): 6. komunikaci prost ednictvím jednoduchých sd lení v anglickém jazyce 7. porozum ní p im enému textu i promluv v anglickém jazyce 8. um ní vyjád it a formulovat jednoduché myšlenky anglicky 9. využití dovedností osvojených v anglickém jazyce k navazování kontakt KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ i výuce vedeme žáky k(e): 10. spolupráci na jednoduchém úkolu v anglicky hovo ící skupin 11. dovednosti vyžádat a poskytnout pomoc, resp.radu KOMPETENCE OB ANSKÉ 2036

3 i výuce vedeme žáky k(e): 12. získávání a p edstav o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávání se zvyky v naší zemi KOMPETENCE PRACOVNÍ i výuce vedeme žáky k(e): 13. samostatné práci s dvojjazy ným a výkladovým slovníkem ekávané ro níkové výstupy pro 6. ro ník Žák: 1. procvi uje konverza ní témata a upev uje si slovní zásobu daných témat 2. rozvíjí schopnosti podat, p ijmout a zpracovat informaci zp sobem odpovídajícím požadavk m dalších zú astn ných 3. aktivn získává a uplat uje znalosti v diskusi a dialogu 2037

4 Anglická konverzace 6. ro ník pr ezová témata projekty pozdraví, rozlou í se Pozdravy, Pozdravy a p edstavování OSV-Osobnostní rozvoj p edstaví se edstavení Jednoduchá konverzace OSV Sociální rozvoj ekne odkud pochází Najdi n koho, kdo OSV- Morální rozvoj využívá komunika ní dovednosti k vytvá ení vztah s lidmi Zem odkud jsem Orientace na map Slovní zásoba: jednoduché fráze vyslechne informaci Sloveso býti a p edá ji dál vyhledá pat nou informaci v materiálu zachytí správn gramaticky p edávanou informaci sd lí své telefonní íslo Telefonování Komunikace s neznámým lov kem VDO Ob anská spole nost zeptá se na telefonní íslo Fráze spojené s telefonováním a škola druhých Základní otázky rozliší a zapisuje íslovky ísla poskytne požadovanou informaci Zdvo ilostní obraty Hláskování hláskuje slova Slovní zásoba: íslice, základní otázky vyhledá a správn vyslovuje hledanou a požadovanou informaci 2038

5 Anglická konverzace 6. ro ník tlumo í p íkazy Instrukce Rozkazovací zp sob rozpozná pokyny týkající se školního prost edí Pokyny ve t íd Ukazování na p edm ty provádí zadávané p íkazy Slovní zásoba: pokyny ve t íd vytvá í vlastní p íkazy vyhledává instrukce v textu te a píše pohled kamarádovi poslouchá a vyhledává specifické informace v textu používá zdvo ilostní fráze píše a hovo í o oblíbeném míst, kde tráví prázdniny poskytne požadovanou informaci vyhledá informaci v textu a p i poslechu napíše blahop ání te a odpoví na neformální dopis pr ezová témata projekty Pozdrav z prázdnin Psaní pohlednice VMEGS-Objevujeme Evropu Zdvo ilostní fráze v psaném textu a sv t Oblíbené místo Aktivity - cestování Vazba there is/are Pravidla pro psaní adresy Slovní zásoba: prázdniny, cestování Narozeniny, oslavy, svátky Rodina, rodinná výro í Blahop ání k výro í Neformální dopis Telefonáty k výro í Srovnání - oslavy u nás a v zahrani í Základní otázky - narozeniny, v k Slovní zásoba: rodina, blahop ání MuV- Kulturní diference MuV Lidské vztahy 2039

6 Anglická konverzace pracuje s množným íslem podstatných jmen zeptá se a odpoví zdvo ile v rozhovoru p i nakupování zboží denní pot eby vyjád í, vyhledá, p te cenu zboží rozliší a zapíše cenu v poslechu orientuje se v obchod sestaví a sehraje scénku - nakupování poslouchá a te text o denním režimu vyhledává specifické informace v textu i p i poslechu komunikuje o své denní rutin poslouchá a zapisuje asové údaje spojené s denním režimem Nakupování Osobní data - m j sv t, m j život Množné íslo podstatných jmen Nakupování v obchod Dotaz a odpov na cenu zboží Cena a její pen žní vyjád ení Slovní zásoba: p edm ty denní pot eby Zdvo ilá žádost a dotaz Ukazování na v ci - zájmeno tento/tito Sloveso míti Základní otázky týkající se jedince a rodiny Personální údaje Slovní zásoba: záliby, hudební nástroje, sporty asové údaje, m síce v roce, asové edložky Dny v týdnu Povolání Denní rutina, denní režim 6. ro ník pr ezová témata projekty 2040

7 Anglická konverzace 6. ro ník pr ezová témata projekty hovo í o svých školních Škola Zájmena: toto/tito MuV- Multikulturalita edm tech Dny v týdnu sestaví a p te sv j rozvrh as a jeho ur ování - hodiny, ásti dne dotazuje se na rozvrh hodin spolužáka Školní rozvrh, p edm ty Reálie - školy, systém školství rozumí poslechu ohledn Oblíbený p edm t rozvrhu a denního režimu vyhledá v textu specifickou informaci a odpoví na otázky ov uje si správnost rozvrhu, specifikuje své dotazy rozumí poslechu ohledn zálib s asovými údaji te a vyhledává specifické informace v textu a p i poslechu mluví o svém volném ase píše a mluví o tom, co má a nemá rád a co kdo d lá Oblíbené dny Volný as a záliby Po así Ro ní období Trávení volného asu Volno asové aktivity 2041

8 Anglická konverzace p azuje sportovní aktivity ke správnému ro nímu období hodnotí po así a hovo í o n m sestaví a zodpoví dotazník o sob a rodin a trávení volného assu te a hovo í o využívání asu porovnává využívání asu s jinými rodinami poslouchá konverzaci a vyhledává specifické informace te a vyhledává specifické informace v textu a p i poslechu hovo í o sportu, který ho baví, zajímá uvádí d vody, pro nesportuje Rutinní innosti a volný as - má rodina Sporty Základní otázky Dotazník a odpov di Anketa Denní stereotypy Srovnání aktivit len rodiny Možnosti a skute nost - vyjád ení um t Slovesné vazby a rutinní innosti Slovní zásoba: sporty Slovesa pohybu Slovesné vazby - sport(d lat, hrát..) j oblíbený sport lánek o sportu- dotazník Sloveso can - mohu, umím 6. ro ník pr ezová témata projekty 2042

9 Anglická konverzace napíše a sestaví lánek o n kterém sportu poslouchá o sportu a odpovídá na specifické dotazy hovo í s kamarádem o sportech, které se mu líbí nebo nelíbí sestaví dotazník a odpoví na n j orientuje se v jednoduchém textu o uspo ádání domu m mých sn Domov - jednoduchý text o uspo ádání domu m - místnosti a nábytek v nich mluví o svém domov Otázky a odpov di na p edm ty - vyhledává specifické edložky místa informace v textu i p i Slovní zásoba: d m a okolí, místnosti, poslechu nábytek a vybavení vypracuje projekt o Místa, kde m žeme bydlet bydlení Vazba There is/are vym ní si informace o bydlení se spolužákem 6. ro ník pr ezová témata projekty MuV-Multikulturalita 2043

10 Anglická konverzace klade otázky a odpovídá na dotazy ohledn umíst ní cí v dom píše a hovo í o okolí domu orientuje se na map Mé m sto Orientace na map nachází místa dle pokyn Slovní zásoba: budovy, místa ve m st vypracovává projekt týkající se r zných míst ve st edložky místa Kde se co nachází ve m st sto, kde žiju a kde bych cht l žít poslouchá a te text o Vazba There is/are st vyhledává specifické informace zd vodní a napíše, kde by cht l žít a pro hovo í a te o práci v domácnosti pokládá otázky na innosti v domácnosti poslouchá a vyhledává specifické informace Domácí innosti Slovní zásoba: práce v domácnosti Vybavení domácnosti p ístroji Domácí pomocníci íslovce astosti opakování d je Prostý a pr hový p ítomný as Slovesné ustálené vazby 6. ro ník pr ezová témata projekty 2044

11 Anglická konverzace sestaví rozvrh domácích prací a konzultuje d vody se spolužákem sestaví dotazník a odpoví na n j popíše vzhled a vlastnosti lidí sestaví popis svého kamaráda te a vyhledá v textu požadované informace poslouchá popisy lidí a správn p azuje obrázky popíše své i kamarádovo oble ení umí koupit oble ení v obchod ve správné velikosti a za odpovídající cenu lov k, jeho vzhled a povaha Popis lidí, popis vzhledu Charakter lov ka ídavná jména - vlastnosti lidí Oble ení Nákup oble ení 6. ro ník pr ezová témata projekty OSV-Osobnostní rozvoj OSV Sociální rozvoj OSV- Morální rozvoj 2045

12 ekávané ro níkové výstupy pro 7. ro ník Žák: 1. procvi uje konverza ní témata a upev uje si slovní zásobu daných témat 2. rozvíjí schopnosti podat, p ijmout a zpracovat informaci zp sobem odpovídajícím požadavk m dalších zú astn ných 3. aktivn získává a uplat uje znalosti v diskusi a dialogu 2046

13 Anglická konverzace 7. ro ník hovo í a te o lidech, jejich vzhledu, povaze, vlastnostech vyhledává informace o zam stnání lidí poslouchá a vyhledává specifické informace v textu a poslechu napíše o životním stylu popisuje obrázky a ur uje zam stnání hovo í a te o lidech, jejich životním stylu, zam stnání popisuje místnosti v dom Domov a innosti v popisuje innosti v dom dom a v byt hovo í o svém domov, jeho za ízení diskutuje o vybavení domácnosti vypracuje plánek domova popíše sv j pokoj pr ezová témata projekty Lidé Vzhled, vlastnosti, povaha OSV-Osobnostní rozvoj Zam stnání, lidé v práci OSV Sociální rozvoj Životní styl Slovní zásoba: Lidé a jejich vlastnosti, popis osob j sv t - popis domu Pravidelné innosti v dom Úklid a umíst ní v cí Orientace v prostoru Nábytek, pomocníci v domácnosti Slovní zásoba: d m, místnosti v dom, nábytek, innosti v dom OSV- Morální rozvoj VMEGS-Objevujeme Evropu a sv t MuV Kulturní diference 2047

14 Anglická konverzace poslouchá a vyhledává specifické informace v textu a poslechu te a odpovídá na otázky popíše své oble ení a oble ení kamaráda vyhledává informace o odívání lidí porovnává oble ení své a kamarádovo te a vyhledává specifické informace vypracuje projekt o mód sestaví dotazník o životním stylu a odpovídá na n j Oble ení - móda a styl Oble ení, od v Barvy ídavná jména oce ující kvalitu Životní styl a oblékání Slovní zásoba: Oble ení, od v, móda, od vní styl popíše oblíbený p edm t Lidé a p edm ty edm ty denní pot eby p ipraví dotazník Nakupování poslouchá a vyhledává specifické informace v textu a p i poslechu konverzace Pravidelné innosti edm ty, které nosím s sebou a které pot ebuji Oblíbená v c 7. ro ník pr ezová témata projekty MuV - Multikulturalita MuV Lidské vztahy MuV Kulturní diference 2048

15 Anglická konverzace 7. ro ník požádá o službu v obchod ovládá zdvo ilostní fráze v obchod vede dialog o nakupování edm denní pot eby te a píše o oblíbeném edm tu hovo í a te o život lov ka poslouchá a vyhledává informace o životním stylu popisuje po así typické pro jednotlivé sezóny porovnává život u nás a v zahrani í vypracuje projekt o svém život - koní ky, innosti, sport rozeznává, co se odehrává v které ásti roku Slovní zásoba: P edm ty denní pot eby, nakupování pr ezová témata projekty j život Data, narozeniny, dárky MuV - Multikulturalita Rok v život a životní styl MuV Lidské vztahy Typický rok Po así, sezóny ležité dny Vyjád ení data Rok v život lov ka Typický rok v Británii Rodina - aktivity, sport VMEGS Objevujeme Evropu a sv t 2049

16 Anglická konverzace 7. ro ník komunikuje a poslouchá o jednoduchých každodenních situacích hovo í a te o m sících v roce a innostech typických pro toto období napíše a hovo í o svátcích v roce vyhledá informace o významných dnech orientuje se v textu o svátcích v roce vypracuje a vyhledá informace o svátcích v roce poslouchá a vyhledává specifické informace za azuje správn informace hovo í o typických rysech oslav svátk srovnává a hodnotí zvyky v r zných zemích Zvyky a koní ky mých bližních Které dny jsou d ležité Svátky v roce Slovní zásoba: sport, zájmy,rodina 2050 pr ezová témata projekty Svátky a oslavy Vánoce MuV Kulturní diference Velikonoce Ostatní významné dny v roce asové p edložky Zvyky o svátcích Typické pojmy pro svátky Zdvo ilostní fráze

17 Anglická konverzace vvvv porovná Vánoce, Velikonoce a další svátky v britských zemích a u nás táže se a vyhledává základní osobní informace vyjád í a formuluje, co má rád napíše, jaký má vztah k innosti p i poslechu vyhledá specifické informace sestaví dotazník o koní cích a zájmech a odpovídá na n j hovo í a te o návšt v ZOO poslouchá a vyhledává specifické informace o známém/neznámém zví eti popíše zví e a porovná jeho vlastnosti s vlastnostmi lov ka Co mám a nemám rád/a Zví ata známá a neznámá Co rád d lám Oblíbené a neoblíbené innosti Koní ky Vazba like +...-ing Slovní zásoba: volno asové aktivity Vztah lov ka a zví ete - porovnání vlastností, vzhledu Návšt va v ZOO Slovní zásoba: domácí a divoká zví ata ídavná jména - vzhled, vlastnosti Popis zví at a v cí Vlastní zví e Moje oblíbené zví e 7. ro ník pr ezová témata projekty VDO Ob anská spole nost a škola 2051

18 Anglická konverzace sestaví a vyplní dotazník hovo í o pé i o zví e orientuje se v jednoduchém faktografickém textu ptá se, co jsi d lal v era Zdraví a nemoc, omluví svou nep ítomnost nehoda, úraz a uvede d vody vyhledá v textu a p i poslechu specifickou informaci popíše své t lo hovo í a poslouchá o p í- inách onemocn ní, úraz sestaví, napíše omluvenku, správn formuluje d vody pohovo í o tom, co se stalo íteli o prázdninách vypráví o sob a svých nehodách te, poslouchá o zdravotní pé i v minulosti a dnes Historie - život íve a dnes Osobní zájmena v r zných pádech Životní podmínky zví at Minulý as slovesa býti Minulý prostý as sloves Omluvy Nehody a jejich p iny Slovní zásoba: ásti t la, nemoci,úrazy, innostní slovesa- ustálené vazby Zdravotní pé e Prostý minulý as sloves Porovnání léka ské pé e v historii a 7. ro ník pr ezová témata projekty MuV Lidské vztahy MuV - Multikulturalita 2052

19 Anglická konverzace 7. ro ník vyhledá v textu a p i poslechu specifické informace napíše a sestaví projekt o léka ské pé i v minulosti a dnes sleduje a porovnává detaily pracuje na projektu o život a léka ské pé i v minulosti a dnes v sou asnosti Léka ská pé e u nás a v zahrani í Zdravý životní styl Pé e o zdraví pr ezová témata projekty objedná si jídlo v Jídlo a zvyklosti Nabídka v restauraci MuV Kulturní diference restauraci Jídlo v mé zemi vybere si jídlo podle menu Stravování a zvyky v mé zemi i jinde vyhledá v poslechu a v textu specifickou Slovní zásoba: restaurace-objednávání jídla, jídlo a pití, potraviny informaci napíše menu ovládá zdvo ilostní fráze v restauraci pohovo í o svém jídelní ku poslouchá a zopakuje konverzaci v restauraci 2053

20 Anglická konverzace 7. ro ník pohovo í a napíše o stravovacích návycích v zemi pr ezová témata projekty hovo í a te o nakupování Kuchy - má dílna Nakupování potravin VMEGS Objevujeme sestaví si nákupní seznam Po itatelnost podstatných jmen Evropu a sv t ur uje pot ebné množství potravin Nákupní seznam Vybavení kuchyn - nádobí, p ístroje zapíše si a poslouchá kucha ský recept Slovní zásoba: ovoce, zelenina, maso, mlé né výrobky, potraviny a pochutiny p te a vyhledá si kucha ský recept Ur ování množství Rozkazovací zp sob pro povely p i te, poslouchá autentický va ení materiál - návod a Postup p i p íprav a va ení pokrm postup va ení vyhledá informace v autentickém materiálu hovo í o odlišnostech Má vlast - p írodní vyhledává specifické a kulturní informace v textu a v zvláštnosti poslechu vyjad uje se superlativech Zem a kontinenty - popis odlišností Zem pisné názvy Reálie: USA, Velká Británie a eská republika Slovní zásoba: místopisné pojmy, po así VMEGS Objevujeme Evropu a sv t 2054

21 Anglická konverzace porovnává vlastnosti a charakter p írodních zvláštností popíše zem a kontinenty popisuje p írodní a kulturní zvláštnosti n kterých zemí te o anglicky mluvících zemích píše a vyhledá specifické informace poslouchá o zvláštnostech zemí hovo í o zvycích, zvyklostech, p írod, kultu e Anglicky mluvící zem a klima, p írodní útvary Zem pisné rekordy Reálie: USA, Velká Británie, Kanada, Austrálie Zem pisné, faktografické, kulturní souvislosti írodní zvláštnosti 7. ro ník pr ezová témata projekty MuV-Kulturní diference MuV- Lidské vztahy MuV- Multikulturalita 2055

22 ekávané ro níkové výstupy pro 8. ro ník Žák: 1. procvi uje konverza ní témata a upev uje si slovní zásobu daných témat 2. rozvíjí schopnosti podat, p ijmout a zpracovat informaci zp sobem odpovídajícím požadavk m dalších zú astn ných 3. aktivn získává a uplat uje znalosti v diskusi a dialogu 2056

23 Anglická konverzace 8. ro ník hovo í o druzích zábavy a nachází informace v textu a p i poslechu vyhledává informace v rozhovoru sjedná si sch zku vytvo í dotazník o kultu e sestaví projekt o zábav ovládá terminologii vyhledává informace v rozhovoru a v autentickém textu najde informace v textu i i poslechu o známé osobnosti sjedná si pracovní sch zku vypracuje projekt týkající se školy hovo í o své budoucnosti a píše p íteli o svých plánech dorozumí se v každodenních situacích Zábava - jak se lidé baví Co je mým zam stnáním Kultura a její druhy Aktivity pro volný as Zvyky v zábav Zábava a zvyky v anglicky hovo ících zemích a porovnání s eskou republikou Organizace setkání s kamarádem Slovní zásoba: Film, divadlo, kultura Pracovní pohovor Osobní informace Škola - moje zam stnání Plánování budoucnosti Pravidla spole enského styku - sch zka pr ezová témata projekty MuV Kulturní diference MuV Etnický p vod MuV - Multikulturalita VDO-Ob anská spole nost a škola VDO Ob an, ob anská spole nost a stát Život v naší rodin Rodokmen mé rodiny MuV Lidské vztahy íbuzenské vztahy v rodin 2057

24 Anglická konverzace hovo í o své rodin sestaví rodokmen své rodiny porovnává život v sou asnosti s životem v minulosti vyhledá specifické informace v textu, p i poslechu popíše, co se stalo v minulosti obrací se na kamaráda se zdvo ilou žádostí te a poslouchá o sportu Setkání s p áteli - mluví o tom, co obvykle poznávání lidí lá/ned lá, co má /nemá rád rozumí p episu dialogu mezi teenagery a používá fráze v rozhovoru vyhledává specifické informace v textu i Hobby v naší rodin Setkávání s lidmi - p edstavení, seznamování Slovní zásoba: životní události, íbuzenské vztahy Zdvo ilé žádosti Zdvo ilostní konverza ní obraty Dialogy týkající se všední komunikace Využití volného asu Povinnosti kontra volno Co se chystám ud lat- vazby going to Plány Slovní zásoba: sporty, technologie,škola 8. ro ník pr ezová témata projekty MuV Lidské vztahy 2058

25 Anglická konverzace 8. ro ník poslechu dohodne se, co bude d lat v blízké budoucnosti p evypráví obsah teného nebo vyslechnutého íb hu a personifikuje jej te a hovo í, poslouchá a napíše o životním stylu tí porovnává život v sou asnosti s životem v minulosti vyhledá specifické informace o život dnes a v minulosti v textu i poslechu napíše o své minulosti Rodinné vztahy a životní p íb hy íb h lena rodiny Co se stalo p ed lety Dopis do rádia O em teme a slyšíme pr ezová témata projekty hovo í o své budoucnosti ím bych cht l být Plány do budoucna EV Základní podmínky vyhledává specifické Volný as a nové technologie života informace v textu i Každodenní výrazy EV Lidské aktivity a i poslechu Tvoje budoucnost životní prost edí 2059

26 Anglická konverzace dodržuje pravidla spole enského chování a používá vhodné fráze sestaví a formuluje dotazník na budoucí plány spolužák vyslechne plány a debatuje o nich te a mluví o oblíbených a neoblíbených innostech a uvádí d vody pro te a hovo í o svém životním stylu a životním stylu své generace porovnává sv j život s životem svých rodi z hlediska vývoje techniky a zp sobu trávení volného asu na základ poslechu a sestaví anketu Zp sob života a trávení volného asu Dotazník týkající se tvé budoucnosti Zp sob života - generace pecivál Spole enské a kulturní prost edí anglicky mluvících zemí a srovnání Pro mám rád sv j zp sob života Slovní zásoba: volný as a jeho využití Jak technika ovliv uje náš volný as 8. ro ník pr ezová témata projekty EV Vztah lov ka k prost edí MuV Kulturní diference MuV- Multikulturalita VMEGS Evropa a sv t nás zajímá VMEGS Objevujeme Evropu a sv t 2060

27 Anglická konverzace vyhledává specifické informace a formuluje obecné záv ry i písemn hovo í a te o budoucím vývoji spole nosti a techniky sestaví dotazník vyhledá specifické informace na základ etby, poslechu a diskuse te a poslouchá prediktivní text o možnostech techniky a lidí v budoucnosti, vyhledává související informace a zobec uje hovo í o dobývání kosmu, vytvo í fiktivní p íb h te a sestaví lánek pro školní asopis diskutuje o tom, co kamarád navštívil nebo plánuje navštívit v Naše budoucnost a technika Budoucí vývoj techniky a spole nosti Názor na možnosti, co se stane v budoucnosti Návrhy Dotazník týkající se budoucnosti, vývoje techniky a spole nosti Dobývání kosmu Historie a cestování Londýn, New York Cestopisné detaily, zajímavosti Historie Londýna, New Yorku Život ve m st - historické ko eny a sou asnost 8. ro ník pr ezová témata projekty EV Lidské aktivity a životní prost edí EV-Vztah lov ka k prost edí MuV - Multikulturalita MuV Kulturní diference VMEGS Jsme Evropané 2061

28 Anglická konverzace Londýn nebo v jiném st orientuje se ve m st podle mapy i p i poslechu vyžaduje specifické informace z textu podává informace o sm ru a vyhledává je na map, vysv tlí cestu a vyhledá ji vyhledá údaje podle zadaných nebo vyslechnutých instrukcí slušn požádá o radu a poradí te a poslouchá zapsaný rozhovor lidí rozhoduje se, odmítá nebo ní své p vodní návrhy napíše a obhájí svou filmovou recenzi vyhledá specifické informace v textu a v Video, film, kultura, hudba Slovní zásoba: historie, cestování, památky, budovy a památná místa Rozhodnutí, odmítnutí nebo zm na návrhu Slovní zásoba: filmové žánry,kultura Filmová recenze 8. ro ník pr ezová témata projekty 2062

29 Anglická konverzace 8. ro ník poslechu pat a vhodn reaguje na podn ty zhodnotí nebo vyhledá informace o filmu, písni pr ezová témata projekty te a poslouchá životopis Slavní lidé Životopis slavné osobnosti MuV Lidské vztahy slavné osoby Sny a realita OSV-Osobnostní rozvoj vyhledá specifické Nezvyklé rekordy OSV Sociální rozvoj informace v textu nebo p i Jak se stát slavným OSV- Morální rozvoj poslechu vyhledá fakta a na jejich základ napíše životopisný text o slavné osob,který je schopen reprodukovat hovo í o možnostech, jak se proslavit 2063

30 ekávané ro níkové výstupy pro 9. ro ník Žák: 1. procvi uje konverza ní témata a upev uje si slovní zásobu daných témat 2. rozvíjí schopnosti podat, p ijmout a zpracovat informaci zp sobem odpovídajícím požadavk m dalších zú astn ných 3. aktivn získává a uplat uje znalosti v diskusi a dialogu 2064

31 Anglická konverzace 9. ro ník te a vyhledá v textu pravidla školy sestaví jednoduchý rozhovor týkající se školních situací hovo í o významu zna ek píše o tom, co kdo musí/nemusí ud lat poslouchá rozhovor, kde jsou rady vyhledá v textu a p i poslechu požadovanou informaci sestaví dotazník Škola a pravidla správného chování Obecné normy chování Zdvo ilostní konverzace pro školu Vztahy mezi lidmi Zákazy a p íkazy, rady, doporu ení Dotazník o chování Zákazové zna ky Sloveso muset, moci, m l bych pr ezová témata projekty OSV-Osobnostní rozvoj OSV Sociální rozvoj OSV- Morální rozvoj poradí kamarádovi Vztahy ve škole Obecné normy chování a realita VDO-Ob anská spole nost a hovo í a te o p átelství, Šikana ve škole a jiné negativní jevy škola ale i šikan átelství VDO-Ob an, ob anská vyhledává specifické informace v textu i p i poslechu Vztahy mezi lidmi spole nost a stát VDO-Formy participace ob an v politickém život sestaví lánek pro školní asopis VDO-Principy demokracie jako formy vlády a zp sobu 2065

32 Anglická konverzace 9. ro ník ú astní se panelové diskuse na téma vztahy mezi lidmi sestaví anketu a vyplní ji se spolužáky te a poslouchá o nezvyklých rekordech diskutuje o události, která se odehrála používá d raz v otázkách vyhledává specifické informace v textu i p i poslechu napíše dotazník Najdi koho, kdo... a použije ho se spolužáky poslouchá a hovo í o inách nehod sd lí osobní zkušenost v dialogu nebo v anket vede konverzaci o práci, kterou by cht l/necht l lat, uvádí d vody Sladké sny a skute nost Osobní zkušenost Realita a p edstavy - plus a mínus Vypráv ní o snech Slovní zásoba: ustálené slovní vazby, slova, která se vyskytují pohromad Sout že, reality show - klady a zápory pr ezová témata projekty rozhodování VMEGS-Evropa a sv t nás zajímá VMEGS Objevujeme Evropu a sv t VMEGS Jsme Evropané VDO-Ob anská spole nost a škola VDO-Ob an, ob anská spole nost a stát VDO-Formy participace ob an v politickém život VDO-Principy demokracie jako formy vlády a zp sobu rozhodování Pracovní zkušenost Pracovní pozice pro teenagery MuV- Kulturní diference Pracovní inzerát MuV - Multikulturalita Popis osob, pracovišt, povolání MuV-Etnický p vod 2066

33 Anglická konverzace 9. ro ník te a popisuje své denní innosti sestaví, napíše inzerát, odpoví na inzerát na zam stnání telefonicky si sjedná pracovní sch zku, dohodne si podmínky práce sestaví a vyplní pracovní dotazník vyhledá v textu a p i poslechu požadovanou informaci popíše své okolí orientuje se v prostoru Co je ideální zam stnání Vypln ní dotazníku Slovní zásoba: zam stnání, p ídavná jména, za ízení kancelá e pr ezová témata projekty MuV- Lidské vztahy vede konverzaci o práci, Práce a zam stnání Oficiální dopis VMEGS-Evropa a sv t nás kterou by cht l/necht l Povídání o práci zajímá lat, uvádí d vody Ideální zam stnání VMEGS Objevujeme popisuje své denní innosti Pracovní inzerát, pracovní podmínky Evropu a sv t porovná pracovní podmínky dnes s VMEGS Jsme Evropané 2067

34 Anglická konverzace 9. ro ník podmínkami svých rodi - sestaví a vyplní anketu dohodne si odm nu za práci a zjistí pracovní podmínky vyslechne si rozhovor o pracovní innosti a zachytí požadované detaily pr ezová témata projekty te a poslouchá o mód a Styl a módní sm ry Móda a módní sm ry mladých lidí MuV- Kulturní diference módních trendech Oble ení pro r zné p íležitosti MuV - Multikulturalita vyhledá specifické Školní uniforma - výhoda nebo nevýhoda MuV-Etnický p vod informace v autentickém materiálu Je oble ení známkou spole enského postavení? MuV- Lidské vztahy MeV-Stavba mediálních píše a hovo í o zm Sestav si sv j šatník sd lení svého image Slovní zásoba: oble ení a jeho ásti, MeV Vnímání autora diskutuje a te o tom, co barvy,p ídavná jména, nakupování mediálních sd lení lidé kupují a uvádí d vody Image - vyjád ení sebe sama MeV Práce v realiza ním vyžádá si služby prodava e a sám je umí poskytnout týmu MeV-Tvorba mediálních popisuje, co má na sob sd lení formou ankety zjiš uje módní trendy mezi mládeží MeV-Fungování a vliv médií ve spole nosti 2068

35 Anglická konverzace 9. ro ník te a vyhledává specifické informace poslouchá životní p íb hy a reprodukuje je svými slovy personifikuje zážitky jiných osob orientuje se v autentickém textu pracuje ve skupin, spole se ú astní tvorby íb hu píše scéná hry, ve které sám ú inkuje hovo í a te o výživ a stravovacích návycích vyhledává specifické informace v textu a p i poslechu autentického materiálu diskutuje o nemocích sestaví dotazník a vyplní Život v minulosti, ítomnosti a budoucnosti - souvislosti Životní styl a zdraví pr ezová témata projekty Cestování v ase - skute nost nebo p ání EV Základní podmínky Vynálezy, které usnad ují život života Srovnávání životních podmínek v EV Lidské aktivity a životní zných dobách prost edí Neobvyklý zážitek EV Vztah lov ka k Používání všech známých as prost edí Slovní zásoba: technika, asové údaje EV - Ekosystémy Zdravotní problémy a jejich lé ba Zdravá/nezdravá výživa U doktora Slovní zásoba: nep íjemné pocity, zdraví, nemoce, ásti t la, p íznaky nemocí a jejich popis MuV- Kulturní diference MuV - Multikulturalita MuV-Etnický p vod MuV- Lidské vztahy EV Základní podmínky života EV Lidské aktivity a životní prost edí 2069

36 Anglická konverzace 9. ro ník ho, poradí kamarádovi pr ezová témata projekty EV Vztah lov ka k prost edí sd luje novinky a reaguje Realita a životní Televizní sout že, filmové prost edí MeV-Kritické tení a vnímání na n zkušenosti Sd lování zážitk mediálních ešení sestaví a vy eší kvíz Neobvyklý p íb h MeV Interpretace vztahu mluví, píše a poslouchá o zkušenostech a zážitcích Život v anglicky mluvících zemích - srovnání mediálních sd lení a reality MeV-Fungování a vliv médií hovo í o osobních zám rech Dov tky ve spole nosti MeV-Tvorba mediálních vyjad uje souhlas a nesouhlas sd lení MeV-Stavba mediálních nabízí a navrhuje ešení situace sd lení MeV Vnímání autora te, vyhledává info v autentickém textu i p i poslechu mediálních sd lení MeV Práce v realiza ním týmu odhaduje a vyhledá správný sled událostí v íb hu porovná podmínky života v zemích a porovná je s R Náš sv t - možnosti a znalosti Sd lování zážitk Práce s kontextem Vyjád ení vlastního stanoviska EV Lidské aktivity a životní prost edí EV Vztah lov ka k 2070

Německý jazyk - jazyková třída

Německý jazyk - jazyková třída 6. ročník průřezová témata projekty 1-31 3 Využívá získané Já a ty na koncertě Já jsem Jak se jmenuješ?. VMEGS- Evropa a svět 4 dovednosti k navazování Jmenuji se nás zajímá 6 vztahů Přehled německy mluvících

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk 5.1. 5.1.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA: Vyučovací předmět Základy německého jazyka je začleněn

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 94 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 112 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ)

5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) 5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Německý jazyk se vyučuje se v rozsahu 2 hodiny

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program pro uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Záme ník Kód a obor vzd lání: 23-51-H/01 Strojní mechanik

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Vzdělávací obsah předmětu získávání zájmu o studium angličtiny a vytváření pozitivního

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Anglický jazyk je vzd lávací obsah vzd

Více

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy 5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Školní vzd lávací program pro základní a gymnaziální vzd lávání 1) Vzd láním k prosperit

Školní vzd lávací program pro základní a gymnaziální vzd lávání 1) Vzd láním k prosperit 1. Identifika ní údaje Školní vzd lávací program pro základní a gymnaziální vzd lávání 1) Motiva ní název: Vzd lávací program : Studijní forma vzd lávání : Vzd láním k prosperit nižší a vyšší stupe víceletého

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Jazykový rozbor 2 - ešení

Jazykový rozbor 2 - ešení Jazykový rozbor 2 - ešení Varianta A hem okupace se mnozí ob ané podíleli na protifašistickém odboji, který vyjad oval jejich bytostný odpor v i fašismu. (všechny následující úkoly se týkají tohoto souv

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8.

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8. Plán je napsán pro výuku němčiny od sedmé třídy, to znamená, že 1. díl Beste Freunde je probírán v celém sedmém ročníku a v 1. pololetí osmého ročníku. Následuje Beste Freunde 2. Beste Freunde 2 se probírá

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 1 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) 462 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+2 0+2

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata. - Nákupy - řadové číslovky, měsíce - data narozeniny - Počasí - přítomný čas prostý, členy

Výstupy Učivo Průřezová témata. - Nákupy - řadové číslovky, měsíce - data narozeniny - Počasí - přítomný čas prostý, členy 5.2.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 6. - hovoří o svém domě - rozumí, kde se co ve městě nachází - popíše osoby

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

Německý jazyk nižší gymnázium

Německý jazyk nižší gymnázium Německý jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura,

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program Pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Nástroja Kód a obor vzd lání: 23-52-H/01

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 123 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní škola Brno, Arménská 21, p ísp vková organizace íslo jednací: ZSA 113/2013 V Brn dne 22. ervence 2013 Mgr. Vladan Urbánek editel školy Obsah 1.

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V rámci výuky dalšího cizího jazyka nabízí škola dva volitelné předměty německý jazyk a

Více