Metodika sociálně terapeutické dílny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika sociálně terapeutické dílny"

Transkript

1 Organizační směrnice č. 1/2011 : Metodika sociálně terapeutické dílny platná pro Péče o duševní zdraví středisko Výměník Zpracovali: MUDr. Petr Hejzlar, Bc. et Bc. Radka Chudomská, Mgr. Tomáš Retka, DiS. Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel občanského sdružení Platnost od: od Další revizi provést k: (zodpovídá ředitel) Rozdělovník: a. originál do složky vnitřních předpisů b. písemná kopie do střediska Výměník c. el. kopie na intranet d. el. kopie na vědomí představenstvu. Vydáno: Pardubice

2 Obsah I. Úvod str Poslání organizace 2. Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování metodiky II. Zasazení sociální služby do systému sociálně zdravotní péče str. 5 III. Cíle služby obecně str Cíle orientované na uživatele 2. Cíle orientované na službu 3. Cíle orientované na společnost IV. Poslání a konkrétní cíle služby str Poslání služby 2. Cíle služby V. Personál a jeho práce str Složení personálu 2. Náplně práce personálu 3. Kapacita 4. Vzdělání 5. Systém porad 6. Dokumentace 7. Koordinace a návaznost na zdroje v komunitě VI. Popis služby str Profil služby 2. Cílová skupina 3. Jednání se zájemcem 4. Uzavření smlouvy o poskytnutí služby 5. Klíčový pracovník 6. Systematická práce s uživatelem 7. Plán poskytování služby VII. Činnosti služby vyplývající ze zákona str Základní sociální poradenství 2. Pomoc při osobní hygieně 3. Pomoc při zajištění stravy 4. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu 5. Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností VIII. Další pracovní postupy str Vytváření bezpečného prostředí 2. Doprovod uživatele 3. Hospitalizace uživatele 4. Spolupráce s rodinou IX. Ukončení či přerušení služeb str. 33 X. Mimořádné situace str Úvod 1. Stop stav 2. Agresivita uživatele 3. Akutní zhoršení zdravotního stavu 4. Požívání alkoholu a jiných psychotropních látek 5. Krádeže 6. Nezvěstnost uživatele 7. Úmrtí uživatele 8. Náhlý odchod pracovníka 9. Pracovník se nemůže včas dostavit na schůzku 10. Úraz uživatele 11. Omezení poskytování služeb nebo ukončení provozu XI. Pravidla pro předcházení porušení práv uživatelů str Právo být vnímán a respektován jako jedinečná lidská bytost 2. Právo na svobodné rozhodování o sobě samém 3. Právo na soukromí 4. Právo na práci a spravedlivou odměnu 5. Právo na přiměřené hmotné zabezpečení 6. Postup v případě porušení práv uživatelů 2

3 7. Vyřizování stížností XII. Vybrané oblasti střetu zájmů 1. Pracovní doba versus potřeby uživatele 2. Podpora k nezávislosti versus potřeba zařízení mít uživatele 3. Zneužití informací nebo postavení 4. Konflikt přání uživatele a jeho zájmu, tak jak mu rozumí pracovník 5. Zhoršení zdravotního stavu uživatele str.43 3

4 I. Úvod 1. Poslání organizace Posláním občanského sdružení Péče o duševní zdraví (dále sdružení, organizace nebo PDZ) je umožnit dlouhodobě duševně nemocným lidem žít v prostředí dle své volby, co nejspokojeněji a co nejsamostatněji. Středisko Výměník (dále Výměník nebo středisko) je samostatnou organizační jednotkou výše uvedeného občanského sdružení s právní subjektivitou a jeho posláním je pomáhat zdravotně a sociálně handicapovaným lidem, zejména duševně nemocným, k integraci a uplatnění ve společnosti. 2. Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování metodiky 2.1. Vytvoření metodiky a) Organizace vytvořila metodiku s cílem poskytnout pracovníkům co nejpodrobnější vodítka pro výkon sociální služby Sociálně terapeutická dílna (dále jen STD). b) Metodika rozvíjí pravidla, mechanismy a popisy procesů, jak jsou dané Procedurálním předpisem. c) Metodika je platná pouze pro středisko Výměník, neboť v jiných střediscích tato služby poskytována není. Pracovníkům ostatních středisek je metodika pro informaci dostupná v plné verzi na intranetu PDZ. d) Metodika poskytuje operativní návody pro řešení situací nejrůznějšího druhu, které se v praxi běžně vyskytují. Není ale reálné, abychom v materiálu tohoto typu mohli předvídat všechny situace v jejich složitosti. Pro takové případy ponechává metodika prostor pro situační rozhodování odborných pracovníků střediska (služby). e) Na zpracování metodiky se spolu s ředitelem podílela i vedoucí střediska a pracovník služby (pozn.- službu přímo zajišťuje jediný pracovník) Aktualizace metodiky a) Metodika je aktualizována minimálně jednou ročně. b) Metodika může sloužit jako studijní text pro nové pracovníky služby. c) Průběžně sbíráme připomínky k úplnosti a praktičnosti metodiky. Za sběr připomínek odpovídá vedoucí střediska. d) V souladu s jednacím a organizačním řádem je metodika dána na vědomí představenstvu občanského sdružení. e) Vzhledem k rozsahu textu nejsou s metodikou služeb v rámci běžného chodu služby seznamováni uživatelé služby, nicméně na vyžádání každému uživateli či zájemci text metodiky zapůjčíme k pročtení nebo mu ho zašleme em v elektronické podobě ve formátu PDF. f) Metodika je veřejný dokument a jako takový je umístěna na webových stránkách PDZ (sekce pro odbornou veřejnost, oddíle metody a metodiky ) Kontrola dodržování metodik a) Všichni pracovníci, kteří STD poskytují, jsou povinni tuto metodiku dodržovat. b) Za kontrolu dodržování metodiky odpovídá vedoucí střediska a ředitel sdružení. c) Případné nesrovnalosti mezi metodikou a poskytováním služby či jednáním pracovníka jsou projednány na poradách střediska, případně při metodické konzultaci s ředitelem nebo v rámci externí supervize. 4

5 II. Zasazení sociální služby do systému sociálně zdravotní péče Sociálně terapeutická dílna je jednou z příležitostí pro duševně nemocné v regionu, kde mohou strukturovaně a bezpečně trávit svůj čas. Z podstaty je službou docházkovou klient 1 přichází do služby, nikoliv služba za klientem. V tom je hlavní rozdíl od mobilních a ambulantních služeb, jak je poskytují ostatní střediska PDZ. V místě působí středisko Pardubice, které poskytuje služby následné péče a sociální rehabilitaci. Tyto služby vycházejí z metod psychosociální rehabilitace a case managementu a úzce spolupracují s psychiatrickými ambulancemi a lůžkovým oddělením pardubické nemocnice. Hlavním účelem je pomoci vážně duševně nemocným lidem, aby se udrželi v komunitě a nemuseli být psychiatricky hospitalizováni. STD ve středisku Výměník je tedy jedním z elementů sítě služeb, kterou jsou pro duševně nemocné využitelné. Klienti do služeb přicházejí buď na základě vlastní iniciativy, nebo jsou přímo doporučení svým lékařem nebo kontakt zprostředkovává mobilní tým střediska Pardubice. Schematické znázornění zapojení STD do regionálního systému služeb: Síť služeb Tréninkové byty PDZ Domovy se zvl. režimem, domy s peč. službou Volnočasové kluby pro duševně nemocné: PDZ, CEDR Ubytovny, azylové domy Psychiatrická léčba Sociálně terapeutická dílna Výměník Pracovní trénink: Sociální rehabilitace Výměník Poradenské služby, úřady, jiné veřejné služby a zařízení Svépomocné skupiny: Kolumbus, VIDAcentrum, Felicitas Zaměstnavatelé Úřad práce Chráněné dílny: Výměník, CEDR aj. 1 Slovní obrat klient používáme pro jazykové zpestření textu, abychom neustále nepoužívali pouze slovo uživatel. 5

6 III. Cíle služby obecně 1. Cíle orientované na uživatele zvýšení kvality života uživatele a) Uživatel subjektivně hodnotí službu jako přínos nebo je přínos služby pro uživatele evidentní. b) Uživatel je podporován: při rozvíjení a posilování samostatnosti při naplňování vlastních potřeb a cílů ve využívání veřejných míst a služeb ve využívání specializovaných zdravotních služeb při uplatňování svých práv a nároků 2. Cíle orientované na službu 2.1. Poskytovaná služba je kvalitní a) Služba vychází z potřeb uživatelů. b) Služba naplňuje standardy kvality. c) Služba (resp. organizace jako její poskytovatel) vzdělává své pracovníky Efektivní využívání kapacity služby Z hlediska kapacity je cílem, že služba bude mít nejméně ze 2/3 naplněnou, což při současném úvazku pracovníka služby představuje 60 klientohodin týdně Spolupráce s ostatními službami v regionu a) Služba spolupracuje se všemi službami v péči o duševní zdraví v regionu a usiluje o co nejkvalitnější vztahy s těmito službami. b) Služba spolupracuje s ostatními poskytovateli sociálních služeb v regionu Řádné vedení dokumentace a) Zápisy v databázi budou úplné. b) Zápisy v databázi budou včas zapsané = nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. c) Zápisy v databázi budou odpovídat struktuře popsané v procedurálním předpisu. d) Po vstupu zájemce do služeb budou sepsány všechny povinné součásti vstupní procedury. e) Dokumentace obsahuje povinné hodnotící a ukončovací dokumenty. 3. Cíle orientované na společnost a) Služba se snaží zajistit sociální pomoc osobám s duševním onemocněním. b) Služba se podílí na ovlivňování postojů veřejnosti vůči osobám s duševním onemocněním osvětová a destigmatizační činnost. c) Služba aktivně spolupracuje s úřady, samosprávou. IV. Poslání a konkrétní cíle služby 1. Poslání STD a) Umožnit uživatelům trávit čas v bezpečném prostředí ve spojení s příležitostí udržet si nebo rozvíjet své sociální a pracovní dovednosti. 2. Cíle služby a) Uživatel se v prostředí služby cítí bezpečně. b) Uživatel lépe než před užíváním služby zvládá základy mezilidské komunikace. 6

7 c) Zvýší se počet hodin, které je uživatel schopen setrvat v dílně. d) Uživatel udrží nebo i zlepší své motorické dovednosti, což se projeví na vyšším počtu a větší kvalitě výrobků. 1. Složení personálu V. Personál a jeho práce 1.1. Ředitel sdružení a) Nepracuje přímo se zájemci a uživateli služby. b) Funguje pro pracovníky střediska jako konzultant v oblasti metodické a v oblasti klinické/psychiatrické. c) Metodicky vede vedoucí středisek Vedoucí střediska a) Nepracuje přímo se zájemci a uživateli služeb. b) Je zodpovědná za činnost a fungování pracovníků sociálních služeb a metodicky je vede. c) Za svoji práci je zodpovědný řediteli sdružení Pracovník 2 přímé péče a) Pracuje přímo se zájemci a uživateli služeb. b) Za svou práci se zodpovídá vedoucí střediska. 2. Náplně práce personálu Náplně práce jsou součástí osobních složek zaměstnanců. 3. Kapacita a) Kapacita služby se shoduje s kapacitou pracovníka, viz poznámka pod čarou. b) Pracovník má pro poskytování služby vyčleněn úvazek 20 hodin týdně. a. Z toho 12 hodin týdně věnuje práci s jednotlivými uživateli ve skupině (uživatelé jsou v jeden okamžik na dílně max. 10 v jeden okamžik), ale práce s nimi je individuální), b. 3 hodiny věnuje individuálním rozhovorům a práci s uživateli (jeden uživatel v jeden okamžik) c. a 5 hodin věnuje přípravě (příprava na rozhovory, příprava materiálu a výrobních nástrojů, konzultace s vedoucí střediska, porady, dokumentace, jednání s jinými službami). c) Z výše uvedeného vyplývá maximální kapacita služby 123 klientohodin týdně. 4. Vzdělání pracovníků přímo poskytujících služby 4.1. Vzdělání povinné při nástupu a) Základní kvalifikační požadavky definuje Zákon o sociálních službách. b) Kritéria pro výběr nových pracovníků se určují vždy před každým výběrovým řízením. 2 V současné době je STD zajišťována pouze jediným pracovníkem. 7

8 c) Na jejich stanovení se podílí ředitel a vedoucí střediska. d) Podrobný postup výběrových zaměstnanců stanoví Personální předpis Vzdělání doporučené k doplnění během práce a) Řídí se Personálním předpisem. b) Každý zaměstnanec sdružení má vypracovaný individuální vzdělávací plán, podklady pro jeho vytvoření jsou: hodnocení nadřízeného sebehodnocení výstupy z externí supervize c) Jsou definovány a doporučeny následující vzdělávací oblasti a témata: psychiatrické minimum proces psychosociální rehabilitace lidí s duševním onemocněním krizová intervence 4.3. Externí supervize a) Účast na supervizi je povinná. b) Neúčast na supervizi oznamuje a zdůvodňuje pracovník s časovým předstihem. c) Supervizi zajišťuje externí supervizor. d) Každé středisko má vlastního externího supervizora. e) Konkrétní podmínky supervize upravuje a ošetřuje supervizní kontrakt. f) Termíny supervizí domlouvá supervizor a vedoucí týmu. 5. Systém porad 5.1. Středisková porada porada sociálních služeb 3 a) kdo svolává, řídí poradu a zodpovídá za provedení zápisu: vedoucí střediska b) kdo další se porady účastní: pracovníci sociálních služeb (= STD a sociální rehabilitace) c) frekvence a čas: 1x týdně, konkrétní den dle jednotlivých středisek, zpravidla pondělí, čas zpravidla 15 až 16 d) témata porady: část provozně organizační, část metodická e) komu distribuován zápis: em účastníci + intranet f) uložení zápisu: elektronicky (intranet) g) podrobněji k obsahu: 1. Provozní část: kontrola úkolů z minulé porady dovolené, zastupování termíny stáží nabídka konferencí a seminářů aktuální termíny společných porad s jinými službami termíny a témata supervizí provozně - technické záležitosti střediska různé 2. Zájemci o služby: 3 Vedle sociálních služeb fungují ve středisku Výměník i chráněné dílny. Porada vedoucí střediska s vedoucími provozů jednotlivých dílen zde popisována není. 8

9 diskuse u potenciálních zájemců o přijetí (nepřijetí) do služby průběh spolupráce, rozdělení úkolů 3. Uživatelé služby: základní informace o všech uživatelích rizikoví uživatelé přednostně důležité změny stávajících uživatelů jakékoliv problémy v práci s uživatelem konzultace postupů v práci s uživatelem zpětné vazby 5.2. Středisková porada mimořádná a) Každý pracovník týmu má právo svolat mimořádnou poradu na jakékoli téma, pokud je to nutné. b) Účast na těchto poradách prioritou je, aby se pracovníci sešli všichni c) Poradu řídí vedoucí střediska a zodpovídá za provedení zápisu Porady v rámci celé organizace jsou popsány v Personálním předpisu, článku Komunikace v organizaci Porady s ostatními organizacemi Porady s ambulantními psychiatry (PA) a) Se souhlasem uživatele pracovník služby konzultuje s ambulantním psychiatrem. b) Konzultace se mohou týkat projevů duševní nemoci či vhodnosti toho či onoho přístupu k uživateli, vhodnosti plánovaných aktivit. c) Konzultace probíhají podle potřeby, a to telefonicky nebo osobně v ordinaci lékaře. d) Pokud má uživatel služby jiné zdravotní postižení (viz vysvětlení u cílové skupiny), konzultuje pracovník služby se souhlasem uživatelem s jiným lékařem specialistou, případně s praktickým lékařem Porady s psychiatrickými lůžkovými zařízeními a) Se souhlasem uživatele pracovník služby konzultuje s ošetřujícím psychiatrem, je-li uživatel psychiatricky hospitalizován. b) Konzultace se mohou týkat projevů duševní nemoci, vhodnosti toho či onoho přístupu k uživateli, vhodnosti plánovaných aktivit či prognózy vývoje zdravotního stavu. c) Konzultace probíhají podle potřeby, a to telefonicky nebo osobně v lůžkovém zařízení. Zpravidla půjde o lůžkovou část psychiatrického oddělení pardubické nemocnice, protože není v kapacitě pracovníka dojet do vzdálenějších lůžkových zařízení (např. psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod zde může pracovníka služby po domluvě zastoupit pracovník mobilních týmů PDZ, které léčebnu pravidelně navštěvují) Porady s další poskytovateli sociálních služeb (např. PDZ středisko Pardubice, PDZ středisko Hradec Králové, CEDR Pardubice o.p.s., Česká abilympijská asociace služba podporované zaměstnávání, SKP Centrum služba intervenční centrum) a) Se souhlasem uživatele pracovník služby konzultuje a koordinuje svou činnost s pracovníky jiných poskytovatelů. Uživatel je do této spolupráce aktivně zapojován, porady s jinými poskytovateli se zpravidla účastní. b) Smyslem je, aby služby byly návazné a aby bylo řešeno více oblastí života uživatele. Domluvené postupy se zobrazí v individuálním plánu uživatele. 9

10 c) Smlouva o spolupráci je písemně uzavřena s PDZ střediskem Pardubice. Písemná podobě pochází ještě z doby, kdy obě střediska neměly společné řízení. Prozatím jsme se rozhodli písemnou podobu ponechat. d) S ostatními uvedenými poskytovateli je spolupráce založená na ústních dohodách. 6. Dokumentace 6.1. Dokumentace týkající se fungování personálu Zápisy z porad, vnitřní předpisy organizace, směrnice, metodické pokyny jsou umístěny na intranetu Zápis z pravidelné porady střediska obsahuje kdo je přítomen provozní záležitosti potenciální zájemci, výsledky týmové dohody aktivní uživatelé: základní informace, změny a plánování Zápis mimořádné porady střediska obsahuje kdo je přítomen o čem porada je vyjádření všech členů týmu týmová dohoda (pokud nějaká je) 6.2. Dokumentace týkající se práce s uživateli a) Pracovník přímé péče vede dokumentaci o zájemcích 4 o služby a o uživatelích služeb. b) Tato dokumentace obsahuje: složku s písemnými dokumenty počítačovou databázi evidenční systém c) Podrobnější pravidla a pokyny k vedení dokumentace obsahuje Procedurální předpis. d) Vedení dokumentace se úzce dotýká také směrnice o zpracování osobních údajů Složka s písemnými dokumenty obsahuje dokumenty, které uživatel chce uchovat v kanceláři střediska kopie dopisů a dalších dokumentů, zaslaným uživatelům či na úřady v rámci plnění zakázky kopie dokumentů, které pracovník vypisuje pro uživatele v rámci služby jednání ve prospěch uživatele - administrativa formulář Kvalifikovaný souhlas s vedením dokumentace Smlouva o užívání služby další formuláře a dokumenty týkající poskytování služby (písemný kontrakt o krizovém plánu, mapovací formuláře atp.) Počítačová databáze obsahuje: kartu uživatele statistické přehledy poskytování služeb záznamy intervencí: 4 Do získání Kvalifikovaného souhlasu s vedením dokumentace je složka vedena jako anonymní. 10

11 a) Pracovník zapisuje každou intervenci (návštěvu zájemci či uživatele v STD), každý telefonát. b) Pracovník nezapisuje krátké rozhovory s uživateli před kanceláří, které se týkají momentálního odmítnutí vstupu do kanceláře (např. z důvodu probíhající porady). c) První kontakt se zájemcem Zaznamenávat: odkud se o nás dozvěděl zda spadá do cílové skupiny místo pobytu zakázka (pokud má) co od nás chce (nejlépe uvést doslova) na čem se pracovník se zájemcem dohodl, plán nebo termín další schůzky, nebo do kdy se zájemce ozve d) Individuální intervence, kontakt (zájemci či uživatel navštíví STD a vedle pracovního zapojení je část času věnována individuálnímu rozhovoru za účelem např. zjišťování a mapování osobních a zdravotních údajů, upřesnění zakázky či hodnocení průběhu služby) Zaznamenávat: kdo se rozhovoru účastnil (příklad např. pracovník mobilního týmu PDZ Pardubice v případě koordinace služeb) na co konkrétně se rozhovor zaměřil jaké údaje jsme v rozhovoru zjistili plán dalších aktivit v rámci poskytování služby, případně plán spolupráce mezi službami e) Běžná návštěva uživatele v STD Zaznamenat: příchod a délka pobytu stručný popis stavu (pokud se delší dobu nemění, pak to není nutné) pokud klient sděluje nějakou významnou událost, novinku (v tom případě i stručně uvést, jak jsme reagovali, co mu poradili) jaké činnosti se uživatel věnoval a s jakými výsledky (např. tempo, zručnost, samostatnost, výsledný výrobek opět: pokud se delší dobu nemění, není nutné každou návštěvu podrobněji zaznamenávat) plán další návštěvy (pokud nejde o pravidelnou docházku s již dříve domluvenou frekvencí 7. Koordinace a návaznost na zdroje v komunitě a) Služba nenahrazuje instituce, které poskytují běžné služby veřejnosti. b) Podpora uživatelů při využívání komunitních zdrojů má především tyto formy: informování, zprostředkování kontaktu a výjimečně i doprovod. c) Z těchto důvodů tým spolupracuje například s těmito subjekty: s mobilním týmem střediska Pardubice, ale i jiných středisek (Hradec Králové) rodiny uživatelů psychiatrické oddělení nemocnice ambulantní psychiatři občanská poradna, intervenční centrum Úřad práce zaměstnavatelé v regionu d) Obsahem spolupráce je například vyřizování žádostí uživatelů, hledání pracovního uplatnění, nebo řešení jejich zdravotních problémů. e) Platí, že spolupráce je možná pouze se souhlasem uživatele. 11

12 VI. Popis služby 1. Profil služby 1.1. Hlavní principy a zásady jsou: a) DOBROVOLNOST - uživatelé se mohou svobodně rozhodnout, zda do služby vstoupí a kdy ji ukončí (i bez udání důvodu) b) INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP - charakter, tempo a délku poskytování služby určuje uživatel v závislosti na zakázce. c) PARTNERSTVÍ A RESPEKT - uživatel je považován při společné práci za partnera nikoliv za problém - pokud se uživatel stává přítěží pracovníka, je jasné, že pracovník nemůže být spojencem uživatele při spolupráci na naplňování zakázky, a proto jedná v týmu o převzetí uživatele jiným kolegou Etické zásady služby Níže uvedeným zásadám je nadřazen Etický kodex sdružení (organizační směrnice S0701). a) Pracovník nesmí mít s uživatelem obchodní či ekonomické vztahy, tj. společně podnikat, prodávat uživateli, či kupovat od něj věci či služby. b) Pracovník nesmí navazovat s uživateli sexuální vztahy. c) Pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích a informacích, které se o uživateli dozví, chrání právo uživatele na soukromí a důvěrnost sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při poskytování služeb a informuje uživatele o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o uživateli neposkytuje bez jeho souhlasu. d) Pracovník se přímo a ani nepřímo nezapojí do žádné činnosti, která by mohla být vykládána jako přijetí úplatku. e) Dar od uživatele služby nebo jeho rodiny může pracovník přijmout pouze, pokud má dar nevýznamnou finanční hodnotu a pokud by odmítnutím daru mohl způsobit dárci citovou újmu. Podrobnosti k tomuto ustanovení obsahuje Finanční předpis. f) Pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho etnickou příslušnost, rasu, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské či politické přesvědčení, barvu pleti. g) Pracovník respektuje právo každého uživatele na seberealizaci v takové míře, aby nedocházelo k omezení takovéhoto práva u ostatních osob. h) Pracovník je povinen zachovávat práva a svobody uživatele, pokud zákon nestanoví jinak (nebezpečnost sobě nebo okolí). i) Pracovník respektuje samostatnost uživatele, vyjádření jeho názoru a svobodu jeho výběru, kdykoliv je to možné. j) Uživatel může učinit rozhodnutí, které pracovník považuje za rizikové. Pracovník může na svůj postoj uživatele upozornit, ale jeho rozhodnutí musí plně respektovat, pokud to neodporuje právním normám. k) Pracovník nezneužívá moc, kterou nad uživatelem má (asymetrie vztahu). l) Povinností pracovníka je informovat uživatele o všech službách sdružení i ostatních službách jiných poskytovatelů, které uživatel může účelně využít, dále o všech pro něj dostupných sociálních dávkách. Musí ho také informovat o možných alternativách při naplňování zakázky. m) Pracovník má povinnost umožnit uživateli přístup k jeho dokumentaci. n) Pracovník je povinen respektovat právo uživatele na podání stížnosti tzn. uživatel má právo podat stížnost, má právo být informován o způsobech podání stížnosti a o řešení své stížnosti. Řešení stížností se řídí organizační směrnicí S0604. o) Pracovník je povinen respektovat právo uživatele odmítnout nabízenou službu nebo spolupráci s konkrétním pracovníkem. 12

13 1.3. Další rysy a vlastnosti služby a) Vyjednává se i o nereálné zakázce uživatele psychopatologicky nenálepkujeme, nýbrž hledáme a snažíme se porozumět tomu, jaké přání a potřeby překrývá nereálná zakázka. a) Míra podpory je u každého uživatele individuální. b) Pro vstup do služby je nutné doporučení psychiatra nebo jiného odborného specialisty (v případě, že do služby přijímáme zájemce s jiným zdravotním postižením) případně na doporučení praktického lékaře. c) Plnění cíle klienta v oblasti působnosti STD se děje v koordinaci s plněním jeho osobních cílů v jiných oblastech (příklad z praxe STD pomáhá uživateli zlepšit jeho motorické dovednosti, mobilní tým PDZ pomáhá uživateli řešit jeho finanční situaci). d) Zneužívání alkoholu či drog není důvodem k odmítnutí poskytnutí služby nebo ukončení spolupráce s uživatelem záleží na dohodě pracovníka s uživatelem. V případě akutní intoxikace alkoholem nebo návykovými látkami může pracovník odmítnout intervenci (respektive vstup do STD) a odložit ji na dobu, kdy je uživatel schopen spolupracovat. e) Služba nemá charakter 24 hodinové nonstop služby. f) Služba vychází z metody psychosociální rehabilitace Výčet poskytovaných činností služby základní sociální poradenství pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při běžných úkonech osobní hygieny poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností: o nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností o pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím 1.4. Hranice služby Čas a) Délka pracovní doby: délka pracovní doby 5 je pro plný úvazek 40 hodin týdně a 5 dní v týdnu pracovní doba je pružná a rovnoměrně po týdnech rozložená b) Celková délka poskytování služeb: celková délka poskytování služby je posuzována individuálně, není definována maximální délka poskytování služby c) Standardní doba, kdy je STD otevřena pro návštěvy uživatelů: 8,45 až 12 v pondělí, středu, čtvrtek a pátek d) Rozmezí poskytování služby: v pracovní dny od 8,30 do 17 na základě předchozí individuální domluvy e) Délka jedné intervence: jedna návštěva uživatele v STD je max. 195 minut za den individuální intervence / rozhovor max. 120 minut Prostor 5 Aktuálně službu zajišťuje jeden pracovník na úvazek 0,5. 13

14 d) Ze zákona poskytujeme STD ambulantní formou b) Služba je poskytována na adrese Pardubice Polabiny, Družstevní 120 c) Individuální schůzky / intervence mohou být po domluvě poskytnuty také v kanceláři pracovníka na adrese Pardubice Polabiny, Mladých 325 (sídlo Péče o duševní zdraví středisko Výměník) Osobní hranice a) Pracovník může mít okruh (typ) uživatelů, s nimiž nemůže z určitého osobního důvodu pracovat (nebo jde o poměrně rizikovou volbu). Je znakem profesionality, když si je pracovník těchto svých hranic vědom a se zájemcem či uživatelem najde alternativní způsob plnění jeho osobního cíle (např. doporučením služeb jiné organizace). b) Pokud pracovník z osobních důvodů odmítá nového uživatele, měl by být schopen důvody svého rozhodnutí pojmenovat a sdělit vedoucí střediska. c) Pracovník má právo odmítnout uživatele (respektive spolupráci s ním), který opakovaně překračuje jeho osobní hranice (sexuální obtěžování, agrese, vyhrůžky, ale i trvající zamilovanost ). Vedoucí střediska rozhoduje, zda se bude řešit pouze předáním jiné službě (poskytovateli) nebo jde o porušení pravidel pro poskytování služby ze strany uživatele a bude se řešit ukončením poskytování služby. d) Pokud je mezi pracovníkem a mezi zájemcem/uživatelem osobní (blízký) vztah ještě před přijetím do služby, jde o možnou kontraindikaci pro poskytování služeb právě tímto pracovníkem. Rodinná vazba či partnerský vztah jsou absolutní kontraindikací. U ostatních typů vztahů (kamarádi, bývalý spolužák, kolega, soused ze vchodu atp.) - záleží na uvážení pracovníka a dohodě ve středisku týmu, ale nedoporučuje se Dovednostní hranice a) Pracovníci nesou odpovědnost za uzavření kontraktu a spolupráci při naplňování zakázky uživatele nikoliv za jeho život a osud obecně. b) Pracovníci se snaží o začlenění uživatelů do společnosti, nicméně nejsou nástrojem sociální kontroly, zakázky tohoto typu odmítají, respektive se snaží o jejich reformulaci. c) Pracovníci nejsou zárukou naplnění vyjednaného cíle. d) Pracovníci nemohou vždy zabránit sebevraždě klienta. V metodice popisujeme postupy, které musí pracovník dodržet, pokud ví o riziku sebevraždy uživatele. Pokud však tyto postupy selžou, nenese pracovník vinu za smrt uživatele. e) Pracovníci se snaží spolupodílet na stabilizaci zdravotního stavu uživatele, podporují ho v léčbě, snaží se ho podpořit v rozpoznání a zacházení s projevy onemocnění, ovšem pracovníci nemohou zaručit dodržování medikace. Pokud se uživatel rozhodne, že tablety nebude užívat nebo je nebude užívat pravidelně, pracovník nemůže jeho rozhodnutí přinucením měnit. f) Pokud je uživatel nezvěstný, pracovníci nejsou zárukou, že se uživatel najde a že se mu nic nestane. g) Pracovníci neposkytují služby, na které nemají patřičnou odbornost Hranice kapacity Definice pojmů: a) potenciální zájemce/zájemce - člověk, u něhož probíhá vyjednávání, zda mu bude služba poskytnuta nebo ne b) aktivní uživatel - uživatel, s nímž je pracovník v kontaktu alespoň 1x za 14 dní. c) pasivní uživatel uživatel, který přes domluvu nedodržuje termíny návštěv STD nebo je spolupráce z nějakého důvodu přerušena (nejčastější důvod zhoršení zdravotního stavu) Využití kapacity: a) Maximální kapacita je 123 klientohodin týdně při stávajícím úvazku pracovníka služby. V této kalkulaci počítáme, že v jeden okamžik může v STD pobývat maximálně 10 klientů. 14

15 b) Služba může přijmout (uzavřít smlouvy) jen tolik uživateli, aby nebyla překročena maximální kapacita (počet klientohodin a počet klientů v jeden okamžik na dílně) a zároveň aby nemusela být průměrná frekvence návštěv aktivních klientů v STD nižší než 2x týdně. Maximální počet uzavřených smluv je tedy Cílová skupina 2.1. Vymezení cílové skupiny Dle zdravotního postižení / diagnózy = základní kriterium cílové skupinu a) prioritní diagnostický okruh - duševně nemocní s psychotickou poruchou (F2 a F3) b) okrajové (z hlediska vymezení cílové skupiny) diagnostické okruhy duševně nemocní s diagnózou porucha osobnosti, pokud nastávají těžké adaptivní problémy úzkostné a neurotické poruchy s těžkým chronickým průběhem lehčí formy mentální retardace s další psychiatrickou komplikací c) u okrajových diagnóz obzvlášť pečlivě zvažujeme a hodnotíme míru sociálního selhání a potřebnosti čerpat služby, popřípadě se uzavírá kontrakt na jasně limitované období d) jiná zdravotní postižení: v případě, že není naplněna kapacita služby, je možné přijmout zájemce i s jiným zdravotním postižením než duševním Dle regionu Lidé s bydlištěm v Pardubickém a Královéhradeckém kraji Dle věku a) duševně nemocní starší 18ti let b) spodní věková hranice je pevně určená (v indikovaných případech lze udělit výjimku, viz Procedurální předpis), horní věková hranice není pevně určená Dle potřebnosti Duševně nemocní, u nichž v důsledku onemocnění: a) došlo k narušení jejich sociálních rolí b) mají nenaplněné potřeby ve více životních oblastech c) jsou ohroženi izolací a sociálním vyloučením d) míra postižení a funkčního handicapu ukazuje na potřebnost profesionální podpory a pomoci 2.2. Kontraindikace pro přijetí do služby Absolutní kontraindikace: uživatel nepatří ani okrajově do cílové skupiny z hlediska zdravotního postižení / diagnózy uživatel požaduje výhradně služby, které středisko neposkytuje Relativní a dočasné kontraindikace: agrese uživatele, která ohrožuje jeho samého či jeho okolí uživatel odmítá sdílení informací nezbytných pro chod služby kapacita služby je naplněna a nelze ji aktuálně uvolnit ukončením či omezením služby jiném uživateli 3. Jednání se zájemcem 3.1. První kontakt se zájemcem (vstupní rozhovor) a) První kontakt (rozuměj první naplánovaná schůzka) se odehrává v místě poskytování služby (Družstevní 120). 15

16 b) Cílem schůzky je, aby pracovník představil zájemci službu a domluvil s ním, zda by měl o ni zájem. c) Schůzka by měla začít vzájemným představením a dohodou o tom, jak se pracovník a zájemce o služby budou vzájemně oslovovat. d) Pracovník po vyslechnutí příběhu potenciálního uživatele zjistí, zda patří do naší cílové skupiny. e) Pokud pracovník zjistí, že zájemce nepatří do naší cílové skupiny, pokusí se ho odkázat na jinou organizaci, která by mu mohla pomoci, nebo mu sám podá jednorázové poradenství o tom, co je možné dělat v jeho situaci. f) Pokud zájemce potvrdí, že patří do naší cílové skupiny, poskytne mu pracovník základní informace: informace o organizaci - co jsme zač jak dlouho fungujeme, kde, pro koho (cílová skupina) informace o středisku - kde sídlíme, co děláme informace o službách jaké jsou cíle služby, zásady služby (dobrovolnost, tempo určuje klient ), kde a jakým způsobem jsou služby poskytovány, co služba nedělá popis dobré praxe spolupráce s klientem klienti někdy nemají žádnou představu, co by jim mohla spolupráce s PDZ přinést informace o dalším postupu znovu Vás kontaktuji (termín další schůzky), budeme dělat to a to informace o procedurálních postupech (osobní údaje, smlouva, možnost podat stížnost), které klienta budou čekat v případě, že naváže spolupráci předat na sebe kontakt, vizitku, leták g) Pokud má zájemce zhruba jasno, co by od nás potřeboval, může pracovník začít zjišťovat podrobnosti zakázky očekávání, požadavky, osobní cíle. Nedoporučujeme hned na první schůzce domlouvat plán poskytování služby (viz bod n). h) Pokud si chce zájemce vše ještě rozmyslet, pracovník mu předá informační leták a smluví si s ním další schůzku, kdy by se zakázka už mohla formulovat. i) Není vhodné žádat od zájemce příliš mnoho intimních informací a osobních údajů. Pro začátek stačí např. jméno, příjmení a telefonní číslo. j) Při této první schůzce informuje pracovník i o způsobu ochrany osobních údajů, respektive ujistí zájemce o povinné profesní mlčenlivosti pracovníků. k) Pracovník by se měl zájemce opakovaně ptát, zda je pro něho vše srozumitelné. l) Z výše uvedeného vyplývá, že objem informací by mohl být příliš velký. Hrozí zahlcení klienta, únava, nepozornost. Doporučujeme opakovaně ohleduplně zjišťovat, zda se klient necítí unavený. Někdy je vhodnější schůzku rozdělit na více termínů. m) Někteří zájemci z cílové skupiny mohou mít tendenci k nerealistickým plánům a třeba hned na první schůzce chtějí domlouvat konkrétní intervence a kroky. Doporučujeme těmto požadavkům odolat, a zakázku prověřit časem do dalšího setkání. n) Na konci schůzky by měl pracovník zkontrolovat, že neopominul podstatné věci, tj.: má informace o tom, zda zájemce patří do naší cílové skupiny, zájemci byly představeny služby sdružení (příslušného střediska), je domluven termín případné další schůzky nebo dohoda o jiném způsobu kontaktu Diskuse o poskytování služeb, posouzení potřebnosti a) Zda budeme zájemci o službu skutečně službu poskytovat, rozhoduje pracovník služby spolu s vedoucí střediska. b) Předchází vyjednávání se zájemcem a důkladné seznámení s poskytovanými službami a pravidly poskytování. c) Před podpisem kvalifikovaného souhlasu je dokumentace zájemce vedena anonymní formou. 16

17 Hodnotící kritéria pro vstup zájemce do služby (včetně zhodnocení potřebnosti ): Patří do naší cílové skupiny? Lze předpokládat, že zájemce má nenaplněné potřeby v sociální oblasti, zvláště v oblasti strukturovaného trávení času a uplatnění dovedností? Nenaplněné potřeby nebo přítomnost problému svědčí pro potřebnost služby. Byl potenciální uživatel v poslední době hospitalizován a jak dlouho se léčí? Má potenciální uživatel zájem o službu? Zájem o službu svědčí o motivaci a je příslibem efektivní spolupráce. Doporučuje potenciálního uživatele do služby někdo jiný? Kdo? Doporučení psychiatra, praktického lékaře je důležitým argumentem pro potřebnost služby. Potřebnost může také potvrdit někdo z blízkého okolí potenciálního uživatele. Jaké má potenciální uživatel očekávání o náplni a přínosu STD? Jestliže očekávání odpovídá reálným možnostem služby, je to výborné. Pokud se očekávání zájemce a reálné možnosti služby liší, není to důvodem k odmítnutí zájemce, ale podnětem k vyjasnění těchto odlišností (ještě před podpisem smlouvy). Zájemci, který není z cílové skupiny, poskytujeme pouze základní poradenství a doporučíme mu vhodnější sociální služby.to se nevztahuje na případy možných výjimek, jak je uvádí Procedurální předpis. U zájemce z cílové skupiny lze přijetí do služby odložit v případě, že není volná kapacita. Snažíme se tuto kapacitu v co nejkratší době vytvořit například omezením služeb uživatelům, u nichž nejsou nezbytné. d) Jestliže dojde ve středisku ke shodě o potřebnosti služby a splňuje i ostatní kritéria pro cílovou skupinu, může být zájemce přijat do služby. e) Jestliže nedojde k dohodě, rozhoduje vedoucí střediska Projednání osobního cíle a možnost vyzkoušet službu a) Osobní cíl neboli jiným slovem zakázku projednává pracovník se zájemcem ještě před podpisem smlouvy. Pro praxi si ovšem musíme uvědomit, že toto jednání ovlivňuje několik faktorů: Zájemcova představa o službě a o tom, jaký by pro něj mohla mít přínos, je často neúplná, zkreslená. Toto se někdy podaří vyjasnit již při jednání před podpisem smlouvy. V případě duševně nemocných lidí se ale často stává, že verbální vysvětlování nevede ke změně vnitřní představy. Změna nastává až reálnou zkušeností. Mějme na paměti, že u naší cílové skupiny nemůžeme jednání o zakázce před samotným poskytováním služby považovat automaticky za uzavřené. Je potřeba nadále zkoumat, jak se náplň služby a klientova zakázka potkávají. Toto zkoumání je obsahem především fází vzájemného poznávání a mapování, viz níže. Zájemci z řad duševně nemocných, zvláště ti s negativními schizofrenními nebo depresivními projevy, jsou často pasivní a málo iniciativní. Je obvyklé, že zájem o službu není přímo jejich iniciativou, ale že prostě vyhověli svému okolí (rodina, lékař, sociální pracovník), které jim radí službu využít. Pro formulaci cíle (zakázky) často zaměňují cílový stav (co chci, aby mi služba dala, kam chci, aby mně posunula) za způsob, jak k cíli dojít (můj cíl je chodit do služby). Taková formulace může působit formálně, že zájemce vlastně neví, zda službu chce. V případě duševně nemocných proto netrváme na zpřesnění zakázky, ale asertivně nabídneme, aby zájemce službu na nějakou dobu vyzkoušel s tím, že o cíli budeme dále jednat již v průběhu služby. b) Shrňme, že jednání o zakázce provedené před podpisem smlouvy je pouze začátkem nikoliv definitivní verzí. 17

18 c) Vzhledem k výše uvedeným faktorům existuje i možnost, že si zájemce před ujasněním osobního cíle a podpisem smlouvy službu vyzkouší. Toto vyzkoušení spočívá v návštěvě STD v době, kdy jsou přítomni i jiní uživatelé. Cílem je, aby zájemce získal konkrétnější představu o náplni služby a jejím běžném chodu. Pracovník zájemce a přítomné uživatele vzájemně představí. Nabídne zájemci možnost, že může buď pouze pozorovat činnosti na dílně, nebo se do nich dle svých možností i zapojit (např. ruční práce, výroba dekorativních předmětů). Zájemce takových návštěv může vykonat i několik, aby se ujistil, že o službu má skutečně zájem. Počet takový ch návštěv by neměl být vyšší než Uzavření smlouvy o poskytnutí služby a) Se zájemci splňujícími vstupní kritéria je uzavřena písemná smlouva o poskytování služby, kterou podepisuje pracovník služby. b) Jeden originál smlouvy pracovník založí do osobní složky uživatele, druhý mu odevzdá. c) Před uzavřením Smlouvy o poskytování služby je povinností pracovníka, aby se přesvědčil, že uživatel, byl seznámen s Pravidly pro poskytování služeb že s uživatelem byl podepsán a vyplněn formulář Kvalifikovaný souhlas že uživatel byl seznámen s možností a mechanismem podání stížnosti že uživatel obsahu smlouvy opravdu rozumí že jsou přiloženy všechny uvedené přílohy 5. Klíčový pracovník Standardy kvality požadují, aby uživatel služby měl možnost výběru klíčového pracovníka, resp. aby ho mohl měnit. Vzhledem k rozsahu služby STD a tomu, že ji aktuálně přímo poskytuje jediný pracovník, není tento výběr možný. Pokud se situace v budoucnu změní, rozsah služby se zvětší a přijmeme další pracovníky pro přímou práci, bude tato pasáž metodiky přepracována. 6. Systematická práce s uživatelem a) Hlavním teoretickým východiskem pro systematickou práci jsou metody psychosociální rehabilitace zaměřené na lidi s duševní nemocí, a z nich především CARe (Comprehensive approach to rehabilitation) Wilkena a den Hollandera. b) Psychosociální rehabilitace je široký rámec klinických, terapeutických i sociálních procesů s cílem zlepšení statutu, prostředí a dovedností nemocného člověka. Nezaměňujme s názvem služby sociální rehabilitace, která z tohoto pohledu je jen jednou z mnoha podob (aktivit) v rámci oblasti psychosociální rehabilitace. c) Psychosociální rehabilitace pro zjednodušení rozlišuje 8 domén života (a oblastí pro zvolení cílů rehabilitace. Jde o 4 domény osobní: zdraví, péče o sebe, smysl/ účel (života) a sociální vztahy. A dále o 4 domény životní: bydlení, práce, učení/studium a volný čas. d) Vzhledem k charakteru, cílům a hranicím služby STD neprovádíme činnost pro uživatele ve všech doménách. V STD jde zejména o domény práce, volný čas, sociální vztahy, částečně i péče o sebe. Jinými slovy služba aktivně nemapuje domény, ve kterých nepůsobí a nestanovuje si v nich společně s uživatelem cíle. V procesu spolupráce ale nelze ostatní oblasti uměle oddělit. Pokud v nich pracovník s uživatele nacházejí nenaplněné potřeby či deficity dovedností, pak může pracovní uživateli zprostředkovat pomoc dalších služeb, zejména mobilních týmů PDZ, které při své práci také z metod psychosociální rehabilitace vycházejí. e) Důležité: kdykoliv se nedaří v nějaké fázi postupovat dál, většinou je příčina v tom, že se v některé z předchozích fází nepodařilo společnou práci provést dobře neb v úplnosti. Např. nedaří se realizovat rehabilitační plán možná, že byl plán sestaven přehnaně ambiciózně nebo jste zapomněli na některé důležité překážky, které je třeba odstranit. Pokud se v rehabilitačním procesu dostanete do slepé uličky, práce se nedaří, revidujte práci 18

19 v předchozích fázích. Kdykoliv je možné se zastavit, hodnotit a vracet se v rehabilitačních fázích nazpět! 6.1. Hlavní fáze rehabilitační práce s uživatelem a) Základní fáze, které se vzájemně prolínají, jsou: vzájemná orientace a navazování vztahu mezi uživatelem a pracovníkem mapování situace uživatele a identifikace problémů stanovení rehabilitačního cíle vytvoření rehabilitačního plánu realizace plánu hodnocení b) Je potřeba si uvědomit, že toto dělení je schematické a jednotlivé fáze se prolínají. Např. fáze navazování vztahu, resp. kvalita vztahu jako taková se de facto prolíná celým procesem Fáze č. 1 vzájemná orientace a navazování vztahu Tato fáze vlastně začíná od prvního kontaktu se zájemcem. I když jsme společně se zájemcem zatím nepotvrdili, že službu začne užívat, nemáme zatím projednanou zakázku (individuální cíl vůči službě) ani podepsanou smlouvu, už při jednání se zájemcem dochází ke vzájemné orientaci, na které postupně budeme společně vytvářet pracovní vztah. Doporučení: a) Je dobré mít informace (pokud jsou dostupné) o potenciálním zájemci před prvním setkáním co má rád, co nemá rád, co může kontakt usnadnit nebo zkomplikovat, riziko agrese (ohrožení pracovníka). Z této poznámky jasně vyplývá, že i během této fáze získáváme poznatky pro mapování. b) Práce na vztahu vzájemné poznávání je důležité, je pomyslným nosníkem spolupráce. Pokud se spolupráce nedaří, může to být často tím, že se s nemocným dostatečně pracovně neznáme, že on nám nevěří, že my nevíme, jak bude reagovat, kolik toho zvládne atp. c) Žádoucím výsledkem této fáze je pracovní, osobní, partnerský vztah pracovníka a uživatele (předpokládáme, že v průběhu se ze zájemce stal uživatel). d) Základem vztahu je důvěra. Pracovník by měl mít na mysli, že účastníkem procesu je nejen uživatel, ale i on sám jde o vzájemné ovlivňování. e) Důležité je poznat, jakým jazykem klient mluví (něco pro něj může mít specifický význam) a jestli rozumí jazyku, kterým na něj mluví pracovník. Úkolem pracovníka je být pro uživatele srozumitelný a ověřovat si, že uživatel rozumí jemu. Ověřování by měl provádět tak, aby se klient necítil podceňovaný. f) Někteří uživatelé jsou obzvlášť nedůvěřiví a nekontaktní. Je užitečnější pokusit se tomu rozumět jako obraně, kterou uživatel používá, než jako nedostatku motivace ke spolupráci. Pracovník by nedůvěru neměl brát osobně, ale snažit se jí porozumět. g) Osvědčuje se dbát na to, aby prostředí, ve kterém seznamování probíhá, bylo pro klienta co nejbezpečnější (jde o prostor a jeho uspořádání, přítomnost rušivých vjemů jako je hluk, třeba hovor jiných lidí, osobnost pracovníka, rychlost a zřetelnost mluvy pracovníka) a aktivně takové prostředí vytvářet Fáze č. 2 mapování situace uživatele a identifikace problémů Opět upozornění na paralelní prolínání procesu rehabilitační práce a procesu poskytování sociálních služeb: Již při prvních kontaktech se zájemcem se dozvídáme informace, které jsou předmětem mapování, to ovšem neznamená, že mapování končí již před podpisem smlouvy. Zájemce stanoví svůj osobní cíl, který často splývá se samotným poskytováním služby ( chci chodit do dílny ), podepíšeme smlouvu, ze zájemce se stává uživatel, který začne docházet do dílny. Mapování (stejně jako budování vztahu) ovšem pokračuje, protože teprve zkušenost činnosti uživatele v dílně a další 19

20 kontakt s ním nám přinášejí informace (či spíše zkušenosti), které jsme logicky před užíváním služby zjistit nemohli. Tyto poznatky pak využíváme k upřesnění rehabilitačního cíle. Doporučení: a) Mapování má za cíl shromáždit co nejvíce relevantních informací a uspořádat je do přehledných a logicky návazných okruhů. Vztah mezi budováním vztahu a mapováním je vzájemný a průběžný. Nelze schematicky tvrdit, že nejdříve vytvoříme vztah a pak mapujeme. To bylo kontraproduktivní. b) Mapování je živý a otevřený proces. Dopředu se musíme připravit, že nikdy nebudeme mít všechny potřebné informace, některými si nebudeme jisti, jiné budou protichůdné. Taky je dobré se připravit, že v průběhu práce mohou nastávat nové nepředvídatelné situace měnící dosavadní poznatky. c) Mapování dává informace pracovníkovi, ale i uživateli. Pracovník by měl aktivně informace s klientem sdílet. Pro přehled lze vytvářet seznamy či grafické přehledy. To usnadní práci pracovníkovi, ale i pro klienta je důležité, aby se v informacích vyznal. d) Někdy nastává potíž, že pracovník může nevyžádaně dostat informace ze zdroje, který si nepřeje, aby klient věděl, že zdroj informace poskytl. Takové informace jsou prakticky nevyužitelné. Parakomunikace navíc může zvyšovat vzájemnou nedůvěru (pracovník něco nemůže klientovi říct, to zvyšuje jeho nejistotu, kterou klient vycítí a začne být více ostražitý). Doporučujeme takový zdroj upozornit, že bude lepší, pokud klient bude vědět, že s námi mluvil. Často pomůže navrhnout a uskutečnit společnou schůzku. e) Množství informací a délku jejich sběru musíme přizpůsobit situaci. Je potřeba ověřovat rizika z časového prodlení a pružně reagovat na nové informace. Nesmí se stát, že pracovník rigidně trvá na shromáždění všech informací uváděných níže a mezitím se zhoršuje situace klienta. f) Co se mapuje? Očekávání, potřeby, přání, požadavky a osobní cíle ano, již známe základ před podpisem smlouvy, ale i uživateli zkušenost s užíváním služby umožňuje svá očekávání a cíle modifikovat a upřesňovat. Osobní kritéria - co je pro uživatele důležité, čemu přikládá význam, co je druhořadé jeho hodnoty. Schopnosti, dovednosti a limity klienta - co jde, co umí, na čem se dá stavět a co naopak vázne, s čím je nutné počítat jako s rizikem a problémem (např. klient dobře navazuje vztahy, ale na zátěž reaguje agresí). Zdroje zdroje podpory klienta vztahující se k přání nebo cíli klienta (např. jestliže si osvojí v dílně nějaké dovednosti, bude mít příležitost je využívat ve svém přirození prostředí?. V zásadě jakákoliv podpora, která funguje. Je dobré se nesoustředit jen na profesionální zdroje, ale i na zdroje z přirozeného prostředí 6 uživatele, které posilujeme a upřednostňujeme, popř. se snažíme takové vytvořit nebo se pokoušíme obnovit zaniklé (příklady přemluvíme rodinu, aby nebyla tak úzkostná a klientovi tu kterou činnost svěřila, aby ji mohl provádět i doma). Možnosti a omezení dané prostředím uživatele. Někdy může být výrazně limitující vzhledem k cíli uživatele. Problémy a ohrožení co je vlastně problematické, co nefunguje, kde nebyly splněny závazky a povinnosti, kdo co zanedbal, nestihl + jaká rizika a ohrožení z toho plynou pro klienta, případně pro jeho rodinu a blízké. Vhodné zjistit, jak takové situace vznikají, co je spouští, co je již dříve zlepšilo, co zhoršilo, kdo v minulosti pomáhal, kdo škodil atp. Poznámka opakujeme, že výše uvedené informace a zkušenosti budou především vztahovány k náplni a cílům STD, pokud pracovník zjistí různé možnosti či překážky jiného 6 Pojmem prostředí rozumíme souhrn prostorových podmínek, funkce veřejných služeb a taky mezilidských vztahů v nich. 20

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2014 : Metodika služby sociální rehabilitace platná pro středisko Výměník Zpracoval: tým pracovníků střediska Výměník a MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar,

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. CHARAKTERISTIKA 1. Název a místo poskytování sociálních služeb: Židovská obec Olomouc odborné sociální poradenství. 2. Sociální poradenství

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Vymezení pojmů: Klient = uživatel = osoba, dítě nebo jeho zákonný zástupce, splňující podmínky cílové skupiny Poradce (pracovník) odborného sociálního

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor:1899810 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním sociálně

Více

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013 Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMĚRNICE č. 5/ 2013 PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Přílohy: 1. Informace o zájemci o poskytovanou

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Tento vnitřní předpis stanovuje zásady jednání zástupce organizace se zájemcem o službu. Cílem jednání je získání potřebných informací o zájemci, jeho potřebách, požadavcích

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Organizační směrnice č.1/2007/r2013 Etický kodex

Organizační směrnice č.1/2007/r2013 Etický kodex Organizační směrnice č.1/2007/r2013 Etický kodex Platná pro občanské sdružení Péče o duševní zdraví region Pardubice a jeho samostatnou organizační jednotku Péče o duševní zdraví středisko Výměník Vypracoval:

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit.

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit. Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín Přehled hlavních aktivit Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Obecně prospěšná společnost Demosthenes byla založena k zajišťování sociálních služeb pro občany v sociální nouzi, především dětem zdravotně postiženým

Více

Informace o sociální službě

Informace o sociální službě Informace o sociální službě 1. Název sociální služby ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2. Poskytovatel Název: CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ - DENNÍ STACIONÁŘ Sídlo: Skalníkova 519, 35301 Mariánské

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

CENTRUM SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

CENTRUM SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB CENTRUM SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB příspěvková organizace, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 755 Bendova 5/1121, 163 00 Praha Řepy Tel.: 235 314 141, 235 313 182, Fax : 235 300 474 E-mail

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Statutární zástupce: Eva Kormošová Poskytovaná služba: Domovy pro osoby se

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín Starý Bohumín PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Osobní asistence je terénní službou poskytovanou občanům města

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz Standard č. 10 Profesní

Více

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ 28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ Sociální rehabilitace APROPO Sociální rehabilitaci APROPO poskytuje Apropo Jičín, o. p. s. od roku 2014 pod registračním číslem 9767213. Statutární zástupce:

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz Dohoda o poskytnutí služby číslo: 25/CH/010/2011 Uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno PŘÍRUČKA pro zájemce o službu osobní asistence Diecézní charita Brno OSOBNÍ ASISTENCE je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem.

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem. Zřizovatel: Název služby: Název dokumentu: Číslo metodiky: Platnost dokumentu: Vypracoval: Týká se osob: Město Klobouky u Brna Pečovatelská služba Standard č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu č.

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

FOKUS OPAVA. občanské sdružení. Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice PROVOZNÍ ŘÁD. Podpora samostatného bydlení

FOKUS OPAVA. občanské sdružení. Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice PROVOZNÍ ŘÁD. Podpora samostatného bydlení PROVOZNÍ ŘÁD Podpora samostatného bydlení Tímto předpisem se ruší všechny dříve vydané verze tohoto předpisu. Platnost od: 1.1.2011 Podpis statutárního zástupce: PhDr. Ivana Strossová ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY Provozní řád upravuje podmínky poskytování služby dluhového poradenství v Poradně pro dlužníky Sdružení SPES. (Dále jen poradna). Podmínky a rozsah poskytovaných služeb

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Informace pro zájemce a uživatele služby Poradny pro cizince a uprchlíky Diecézní katolické charity Hradec Králové

Informace pro zájemce a uživatele služby Poradny pro cizince a uprchlíky Diecézní katolické charity Hradec Králové Informace pro zájemce a uživatele služby Poradny pro cizince a uprchlíky Diecézní katolické charity Hradec Králové Kdo jsme? Poradna pro cizince a uprchlíky je jednou ze služeb nestátní neziskové organizace

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více