Metodika sociálně terapeutické dílny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika sociálně terapeutické dílny"

Transkript

1 Organizační směrnice č. 1/2011 : Metodika sociálně terapeutické dílny platná pro Péče o duševní zdraví středisko Výměník Zpracovali: MUDr. Petr Hejzlar, Bc. et Bc. Radka Chudomská, Mgr. Tomáš Retka, DiS. Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel občanského sdružení Platnost od: od Další revizi provést k: (zodpovídá ředitel) Rozdělovník: a. originál do složky vnitřních předpisů b. písemná kopie do střediska Výměník c. el. kopie na intranet d. el. kopie na vědomí představenstvu. Vydáno: Pardubice

2 Obsah I. Úvod str Poslání organizace 2. Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování metodiky II. Zasazení sociální služby do systému sociálně zdravotní péče str. 5 III. Cíle služby obecně str Cíle orientované na uživatele 2. Cíle orientované na službu 3. Cíle orientované na společnost IV. Poslání a konkrétní cíle služby str Poslání služby 2. Cíle služby V. Personál a jeho práce str Složení personálu 2. Náplně práce personálu 3. Kapacita 4. Vzdělání 5. Systém porad 6. Dokumentace 7. Koordinace a návaznost na zdroje v komunitě VI. Popis služby str Profil služby 2. Cílová skupina 3. Jednání se zájemcem 4. Uzavření smlouvy o poskytnutí služby 5. Klíčový pracovník 6. Systematická práce s uživatelem 7. Plán poskytování služby VII. Činnosti služby vyplývající ze zákona str Základní sociální poradenství 2. Pomoc při osobní hygieně 3. Pomoc při zajištění stravy 4. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu 5. Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností VIII. Další pracovní postupy str Vytváření bezpečného prostředí 2. Doprovod uživatele 3. Hospitalizace uživatele 4. Spolupráce s rodinou IX. Ukončení či přerušení služeb str. 33 X. Mimořádné situace str Úvod 1. Stop stav 2. Agresivita uživatele 3. Akutní zhoršení zdravotního stavu 4. Požívání alkoholu a jiných psychotropních látek 5. Krádeže 6. Nezvěstnost uživatele 7. Úmrtí uživatele 8. Náhlý odchod pracovníka 9. Pracovník se nemůže včas dostavit na schůzku 10. Úraz uživatele 11. Omezení poskytování služeb nebo ukončení provozu XI. Pravidla pro předcházení porušení práv uživatelů str Právo být vnímán a respektován jako jedinečná lidská bytost 2. Právo na svobodné rozhodování o sobě samém 3. Právo na soukromí 4. Právo na práci a spravedlivou odměnu 5. Právo na přiměřené hmotné zabezpečení 6. Postup v případě porušení práv uživatelů 2

3 7. Vyřizování stížností XII. Vybrané oblasti střetu zájmů 1. Pracovní doba versus potřeby uživatele 2. Podpora k nezávislosti versus potřeba zařízení mít uživatele 3. Zneužití informací nebo postavení 4. Konflikt přání uživatele a jeho zájmu, tak jak mu rozumí pracovník 5. Zhoršení zdravotního stavu uživatele str.43 3

4 I. Úvod 1. Poslání organizace Posláním občanského sdružení Péče o duševní zdraví (dále sdružení, organizace nebo PDZ) je umožnit dlouhodobě duševně nemocným lidem žít v prostředí dle své volby, co nejspokojeněji a co nejsamostatněji. Středisko Výměník (dále Výměník nebo středisko) je samostatnou organizační jednotkou výše uvedeného občanského sdružení s právní subjektivitou a jeho posláním je pomáhat zdravotně a sociálně handicapovaným lidem, zejména duševně nemocným, k integraci a uplatnění ve společnosti. 2. Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování metodiky 2.1. Vytvoření metodiky a) Organizace vytvořila metodiku s cílem poskytnout pracovníkům co nejpodrobnější vodítka pro výkon sociální služby Sociálně terapeutická dílna (dále jen STD). b) Metodika rozvíjí pravidla, mechanismy a popisy procesů, jak jsou dané Procedurálním předpisem. c) Metodika je platná pouze pro středisko Výměník, neboť v jiných střediscích tato služby poskytována není. Pracovníkům ostatních středisek je metodika pro informaci dostupná v plné verzi na intranetu PDZ. d) Metodika poskytuje operativní návody pro řešení situací nejrůznějšího druhu, které se v praxi běžně vyskytují. Není ale reálné, abychom v materiálu tohoto typu mohli předvídat všechny situace v jejich složitosti. Pro takové případy ponechává metodika prostor pro situační rozhodování odborných pracovníků střediska (služby). e) Na zpracování metodiky se spolu s ředitelem podílela i vedoucí střediska a pracovník služby (pozn.- službu přímo zajišťuje jediný pracovník) Aktualizace metodiky a) Metodika je aktualizována minimálně jednou ročně. b) Metodika může sloužit jako studijní text pro nové pracovníky služby. c) Průběžně sbíráme připomínky k úplnosti a praktičnosti metodiky. Za sběr připomínek odpovídá vedoucí střediska. d) V souladu s jednacím a organizačním řádem je metodika dána na vědomí představenstvu občanského sdružení. e) Vzhledem k rozsahu textu nejsou s metodikou služeb v rámci běžného chodu služby seznamováni uživatelé služby, nicméně na vyžádání každému uživateli či zájemci text metodiky zapůjčíme k pročtení nebo mu ho zašleme em v elektronické podobě ve formátu PDF. f) Metodika je veřejný dokument a jako takový je umístěna na webových stránkách PDZ (sekce pro odbornou veřejnost, oddíle metody a metodiky ) Kontrola dodržování metodik a) Všichni pracovníci, kteří STD poskytují, jsou povinni tuto metodiku dodržovat. b) Za kontrolu dodržování metodiky odpovídá vedoucí střediska a ředitel sdružení. c) Případné nesrovnalosti mezi metodikou a poskytováním služby či jednáním pracovníka jsou projednány na poradách střediska, případně při metodické konzultaci s ředitelem nebo v rámci externí supervize. 4

5 II. Zasazení sociální služby do systému sociálně zdravotní péče Sociálně terapeutická dílna je jednou z příležitostí pro duševně nemocné v regionu, kde mohou strukturovaně a bezpečně trávit svůj čas. Z podstaty je službou docházkovou klient 1 přichází do služby, nikoliv služba za klientem. V tom je hlavní rozdíl od mobilních a ambulantních služeb, jak je poskytují ostatní střediska PDZ. V místě působí středisko Pardubice, které poskytuje služby následné péče a sociální rehabilitaci. Tyto služby vycházejí z metod psychosociální rehabilitace a case managementu a úzce spolupracují s psychiatrickými ambulancemi a lůžkovým oddělením pardubické nemocnice. Hlavním účelem je pomoci vážně duševně nemocným lidem, aby se udrželi v komunitě a nemuseli být psychiatricky hospitalizováni. STD ve středisku Výměník je tedy jedním z elementů sítě služeb, kterou jsou pro duševně nemocné využitelné. Klienti do služeb přicházejí buď na základě vlastní iniciativy, nebo jsou přímo doporučení svým lékařem nebo kontakt zprostředkovává mobilní tým střediska Pardubice. Schematické znázornění zapojení STD do regionálního systému služeb: Síť služeb Tréninkové byty PDZ Domovy se zvl. režimem, domy s peč. službou Volnočasové kluby pro duševně nemocné: PDZ, CEDR Ubytovny, azylové domy Psychiatrická léčba Sociálně terapeutická dílna Výměník Pracovní trénink: Sociální rehabilitace Výměník Poradenské služby, úřady, jiné veřejné služby a zařízení Svépomocné skupiny: Kolumbus, VIDAcentrum, Felicitas Zaměstnavatelé Úřad práce Chráněné dílny: Výměník, CEDR aj. 1 Slovní obrat klient používáme pro jazykové zpestření textu, abychom neustále nepoužívali pouze slovo uživatel. 5

6 III. Cíle služby obecně 1. Cíle orientované na uživatele zvýšení kvality života uživatele a) Uživatel subjektivně hodnotí službu jako přínos nebo je přínos služby pro uživatele evidentní. b) Uživatel je podporován: při rozvíjení a posilování samostatnosti při naplňování vlastních potřeb a cílů ve využívání veřejných míst a služeb ve využívání specializovaných zdravotních služeb při uplatňování svých práv a nároků 2. Cíle orientované na službu 2.1. Poskytovaná služba je kvalitní a) Služba vychází z potřeb uživatelů. b) Služba naplňuje standardy kvality. c) Služba (resp. organizace jako její poskytovatel) vzdělává své pracovníky Efektivní využívání kapacity služby Z hlediska kapacity je cílem, že služba bude mít nejméně ze 2/3 naplněnou, což při současném úvazku pracovníka služby představuje 60 klientohodin týdně Spolupráce s ostatními službami v regionu a) Služba spolupracuje se všemi službami v péči o duševní zdraví v regionu a usiluje o co nejkvalitnější vztahy s těmito službami. b) Služba spolupracuje s ostatními poskytovateli sociálních služeb v regionu Řádné vedení dokumentace a) Zápisy v databázi budou úplné. b) Zápisy v databázi budou včas zapsané = nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. c) Zápisy v databázi budou odpovídat struktuře popsané v procedurálním předpisu. d) Po vstupu zájemce do služeb budou sepsány všechny povinné součásti vstupní procedury. e) Dokumentace obsahuje povinné hodnotící a ukončovací dokumenty. 3. Cíle orientované na společnost a) Služba se snaží zajistit sociální pomoc osobám s duševním onemocněním. b) Služba se podílí na ovlivňování postojů veřejnosti vůči osobám s duševním onemocněním osvětová a destigmatizační činnost. c) Služba aktivně spolupracuje s úřady, samosprávou. IV. Poslání a konkrétní cíle služby 1. Poslání STD a) Umožnit uživatelům trávit čas v bezpečném prostředí ve spojení s příležitostí udržet si nebo rozvíjet své sociální a pracovní dovednosti. 2. Cíle služby a) Uživatel se v prostředí služby cítí bezpečně. b) Uživatel lépe než před užíváním služby zvládá základy mezilidské komunikace. 6

7 c) Zvýší se počet hodin, které je uživatel schopen setrvat v dílně. d) Uživatel udrží nebo i zlepší své motorické dovednosti, což se projeví na vyšším počtu a větší kvalitě výrobků. 1. Složení personálu V. Personál a jeho práce 1.1. Ředitel sdružení a) Nepracuje přímo se zájemci a uživateli služby. b) Funguje pro pracovníky střediska jako konzultant v oblasti metodické a v oblasti klinické/psychiatrické. c) Metodicky vede vedoucí středisek Vedoucí střediska a) Nepracuje přímo se zájemci a uživateli služeb. b) Je zodpovědná za činnost a fungování pracovníků sociálních služeb a metodicky je vede. c) Za svoji práci je zodpovědný řediteli sdružení Pracovník 2 přímé péče a) Pracuje přímo se zájemci a uživateli služeb. b) Za svou práci se zodpovídá vedoucí střediska. 2. Náplně práce personálu Náplně práce jsou součástí osobních složek zaměstnanců. 3. Kapacita a) Kapacita služby se shoduje s kapacitou pracovníka, viz poznámka pod čarou. b) Pracovník má pro poskytování služby vyčleněn úvazek 20 hodin týdně. a. Z toho 12 hodin týdně věnuje práci s jednotlivými uživateli ve skupině (uživatelé jsou v jeden okamžik na dílně max. 10 v jeden okamžik), ale práce s nimi je individuální), b. 3 hodiny věnuje individuálním rozhovorům a práci s uživateli (jeden uživatel v jeden okamžik) c. a 5 hodin věnuje přípravě (příprava na rozhovory, příprava materiálu a výrobních nástrojů, konzultace s vedoucí střediska, porady, dokumentace, jednání s jinými službami). c) Z výše uvedeného vyplývá maximální kapacita služby 123 klientohodin týdně. 4. Vzdělání pracovníků přímo poskytujících služby 4.1. Vzdělání povinné při nástupu a) Základní kvalifikační požadavky definuje Zákon o sociálních službách. b) Kritéria pro výběr nových pracovníků se určují vždy před každým výběrovým řízením. 2 V současné době je STD zajišťována pouze jediným pracovníkem. 7

8 c) Na jejich stanovení se podílí ředitel a vedoucí střediska. d) Podrobný postup výběrových zaměstnanců stanoví Personální předpis Vzdělání doporučené k doplnění během práce a) Řídí se Personálním předpisem. b) Každý zaměstnanec sdružení má vypracovaný individuální vzdělávací plán, podklady pro jeho vytvoření jsou: hodnocení nadřízeného sebehodnocení výstupy z externí supervize c) Jsou definovány a doporučeny následující vzdělávací oblasti a témata: psychiatrické minimum proces psychosociální rehabilitace lidí s duševním onemocněním krizová intervence 4.3. Externí supervize a) Účast na supervizi je povinná. b) Neúčast na supervizi oznamuje a zdůvodňuje pracovník s časovým předstihem. c) Supervizi zajišťuje externí supervizor. d) Každé středisko má vlastního externího supervizora. e) Konkrétní podmínky supervize upravuje a ošetřuje supervizní kontrakt. f) Termíny supervizí domlouvá supervizor a vedoucí týmu. 5. Systém porad 5.1. Středisková porada porada sociálních služeb 3 a) kdo svolává, řídí poradu a zodpovídá za provedení zápisu: vedoucí střediska b) kdo další se porady účastní: pracovníci sociálních služeb (= STD a sociální rehabilitace) c) frekvence a čas: 1x týdně, konkrétní den dle jednotlivých středisek, zpravidla pondělí, čas zpravidla 15 až 16 d) témata porady: část provozně organizační, část metodická e) komu distribuován zápis: em účastníci + intranet f) uložení zápisu: elektronicky (intranet) g) podrobněji k obsahu: 1. Provozní část: kontrola úkolů z minulé porady dovolené, zastupování termíny stáží nabídka konferencí a seminářů aktuální termíny společných porad s jinými službami termíny a témata supervizí provozně - technické záležitosti střediska různé 2. Zájemci o služby: 3 Vedle sociálních služeb fungují ve středisku Výměník i chráněné dílny. Porada vedoucí střediska s vedoucími provozů jednotlivých dílen zde popisována není. 8

9 diskuse u potenciálních zájemců o přijetí (nepřijetí) do služby průběh spolupráce, rozdělení úkolů 3. Uživatelé služby: základní informace o všech uživatelích rizikoví uživatelé přednostně důležité změny stávajících uživatelů jakékoliv problémy v práci s uživatelem konzultace postupů v práci s uživatelem zpětné vazby 5.2. Středisková porada mimořádná a) Každý pracovník týmu má právo svolat mimořádnou poradu na jakékoli téma, pokud je to nutné. b) Účast na těchto poradách prioritou je, aby se pracovníci sešli všichni c) Poradu řídí vedoucí střediska a zodpovídá za provedení zápisu Porady v rámci celé organizace jsou popsány v Personálním předpisu, článku Komunikace v organizaci Porady s ostatními organizacemi Porady s ambulantními psychiatry (PA) a) Se souhlasem uživatele pracovník služby konzultuje s ambulantním psychiatrem. b) Konzultace se mohou týkat projevů duševní nemoci či vhodnosti toho či onoho přístupu k uživateli, vhodnosti plánovaných aktivit. c) Konzultace probíhají podle potřeby, a to telefonicky nebo osobně v ordinaci lékaře. d) Pokud má uživatel služby jiné zdravotní postižení (viz vysvětlení u cílové skupiny), konzultuje pracovník služby se souhlasem uživatelem s jiným lékařem specialistou, případně s praktickým lékařem Porady s psychiatrickými lůžkovými zařízeními a) Se souhlasem uživatele pracovník služby konzultuje s ošetřujícím psychiatrem, je-li uživatel psychiatricky hospitalizován. b) Konzultace se mohou týkat projevů duševní nemoci, vhodnosti toho či onoho přístupu k uživateli, vhodnosti plánovaných aktivit či prognózy vývoje zdravotního stavu. c) Konzultace probíhají podle potřeby, a to telefonicky nebo osobně v lůžkovém zařízení. Zpravidla půjde o lůžkovou část psychiatrického oddělení pardubické nemocnice, protože není v kapacitě pracovníka dojet do vzdálenějších lůžkových zařízení (např. psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod zde může pracovníka služby po domluvě zastoupit pracovník mobilních týmů PDZ, které léčebnu pravidelně navštěvují) Porady s další poskytovateli sociálních služeb (např. PDZ středisko Pardubice, PDZ středisko Hradec Králové, CEDR Pardubice o.p.s., Česká abilympijská asociace služba podporované zaměstnávání, SKP Centrum služba intervenční centrum) a) Se souhlasem uživatele pracovník služby konzultuje a koordinuje svou činnost s pracovníky jiných poskytovatelů. Uživatel je do této spolupráce aktivně zapojován, porady s jinými poskytovateli se zpravidla účastní. b) Smyslem je, aby služby byly návazné a aby bylo řešeno více oblastí života uživatele. Domluvené postupy se zobrazí v individuálním plánu uživatele. 9

10 c) Smlouva o spolupráci je písemně uzavřena s PDZ střediskem Pardubice. Písemná podobě pochází ještě z doby, kdy obě střediska neměly společné řízení. Prozatím jsme se rozhodli písemnou podobu ponechat. d) S ostatními uvedenými poskytovateli je spolupráce založená na ústních dohodách. 6. Dokumentace 6.1. Dokumentace týkající se fungování personálu Zápisy z porad, vnitřní předpisy organizace, směrnice, metodické pokyny jsou umístěny na intranetu Zápis z pravidelné porady střediska obsahuje kdo je přítomen provozní záležitosti potenciální zájemci, výsledky týmové dohody aktivní uživatelé: základní informace, změny a plánování Zápis mimořádné porady střediska obsahuje kdo je přítomen o čem porada je vyjádření všech členů týmu týmová dohoda (pokud nějaká je) 6.2. Dokumentace týkající se práce s uživateli a) Pracovník přímé péče vede dokumentaci o zájemcích 4 o služby a o uživatelích služeb. b) Tato dokumentace obsahuje: složku s písemnými dokumenty počítačovou databázi evidenční systém c) Podrobnější pravidla a pokyny k vedení dokumentace obsahuje Procedurální předpis. d) Vedení dokumentace se úzce dotýká také směrnice o zpracování osobních údajů Složka s písemnými dokumenty obsahuje dokumenty, které uživatel chce uchovat v kanceláři střediska kopie dopisů a dalších dokumentů, zaslaným uživatelům či na úřady v rámci plnění zakázky kopie dokumentů, které pracovník vypisuje pro uživatele v rámci služby jednání ve prospěch uživatele - administrativa formulář Kvalifikovaný souhlas s vedením dokumentace Smlouva o užívání služby další formuláře a dokumenty týkající poskytování služby (písemný kontrakt o krizovém plánu, mapovací formuláře atp.) Počítačová databáze obsahuje: kartu uživatele statistické přehledy poskytování služeb záznamy intervencí: 4 Do získání Kvalifikovaného souhlasu s vedením dokumentace je složka vedena jako anonymní. 10

11 a) Pracovník zapisuje každou intervenci (návštěvu zájemci či uživatele v STD), každý telefonát. b) Pracovník nezapisuje krátké rozhovory s uživateli před kanceláří, které se týkají momentálního odmítnutí vstupu do kanceláře (např. z důvodu probíhající porady). c) První kontakt se zájemcem Zaznamenávat: odkud se o nás dozvěděl zda spadá do cílové skupiny místo pobytu zakázka (pokud má) co od nás chce (nejlépe uvést doslova) na čem se pracovník se zájemcem dohodl, plán nebo termín další schůzky, nebo do kdy se zájemce ozve d) Individuální intervence, kontakt (zájemci či uživatel navštíví STD a vedle pracovního zapojení je část času věnována individuálnímu rozhovoru za účelem např. zjišťování a mapování osobních a zdravotních údajů, upřesnění zakázky či hodnocení průběhu služby) Zaznamenávat: kdo se rozhovoru účastnil (příklad např. pracovník mobilního týmu PDZ Pardubice v případě koordinace služeb) na co konkrétně se rozhovor zaměřil jaké údaje jsme v rozhovoru zjistili plán dalších aktivit v rámci poskytování služby, případně plán spolupráce mezi službami e) Běžná návštěva uživatele v STD Zaznamenat: příchod a délka pobytu stručný popis stavu (pokud se delší dobu nemění, pak to není nutné) pokud klient sděluje nějakou významnou událost, novinku (v tom případě i stručně uvést, jak jsme reagovali, co mu poradili) jaké činnosti se uživatel věnoval a s jakými výsledky (např. tempo, zručnost, samostatnost, výsledný výrobek opět: pokud se delší dobu nemění, není nutné každou návštěvu podrobněji zaznamenávat) plán další návštěvy (pokud nejde o pravidelnou docházku s již dříve domluvenou frekvencí 7. Koordinace a návaznost na zdroje v komunitě a) Služba nenahrazuje instituce, které poskytují běžné služby veřejnosti. b) Podpora uživatelů při využívání komunitních zdrojů má především tyto formy: informování, zprostředkování kontaktu a výjimečně i doprovod. c) Z těchto důvodů tým spolupracuje například s těmito subjekty: s mobilním týmem střediska Pardubice, ale i jiných středisek (Hradec Králové) rodiny uživatelů psychiatrické oddělení nemocnice ambulantní psychiatři občanská poradna, intervenční centrum Úřad práce zaměstnavatelé v regionu d) Obsahem spolupráce je například vyřizování žádostí uživatelů, hledání pracovního uplatnění, nebo řešení jejich zdravotních problémů. e) Platí, že spolupráce je možná pouze se souhlasem uživatele. 11

12 VI. Popis služby 1. Profil služby 1.1. Hlavní principy a zásady jsou: a) DOBROVOLNOST - uživatelé se mohou svobodně rozhodnout, zda do služby vstoupí a kdy ji ukončí (i bez udání důvodu) b) INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP - charakter, tempo a délku poskytování služby určuje uživatel v závislosti na zakázce. c) PARTNERSTVÍ A RESPEKT - uživatel je považován při společné práci za partnera nikoliv za problém - pokud se uživatel stává přítěží pracovníka, je jasné, že pracovník nemůže být spojencem uživatele při spolupráci na naplňování zakázky, a proto jedná v týmu o převzetí uživatele jiným kolegou Etické zásady služby Níže uvedeným zásadám je nadřazen Etický kodex sdružení (organizační směrnice S0701). a) Pracovník nesmí mít s uživatelem obchodní či ekonomické vztahy, tj. společně podnikat, prodávat uživateli, či kupovat od něj věci či služby. b) Pracovník nesmí navazovat s uživateli sexuální vztahy. c) Pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích a informacích, které se o uživateli dozví, chrání právo uživatele na soukromí a důvěrnost sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při poskytování služeb a informuje uživatele o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o uživateli neposkytuje bez jeho souhlasu. d) Pracovník se přímo a ani nepřímo nezapojí do žádné činnosti, která by mohla být vykládána jako přijetí úplatku. e) Dar od uživatele služby nebo jeho rodiny může pracovník přijmout pouze, pokud má dar nevýznamnou finanční hodnotu a pokud by odmítnutím daru mohl způsobit dárci citovou újmu. Podrobnosti k tomuto ustanovení obsahuje Finanční předpis. f) Pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho etnickou příslušnost, rasu, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské či politické přesvědčení, barvu pleti. g) Pracovník respektuje právo každého uživatele na seberealizaci v takové míře, aby nedocházelo k omezení takovéhoto práva u ostatních osob. h) Pracovník je povinen zachovávat práva a svobody uživatele, pokud zákon nestanoví jinak (nebezpečnost sobě nebo okolí). i) Pracovník respektuje samostatnost uživatele, vyjádření jeho názoru a svobodu jeho výběru, kdykoliv je to možné. j) Uživatel může učinit rozhodnutí, které pracovník považuje za rizikové. Pracovník může na svůj postoj uživatele upozornit, ale jeho rozhodnutí musí plně respektovat, pokud to neodporuje právním normám. k) Pracovník nezneužívá moc, kterou nad uživatelem má (asymetrie vztahu). l) Povinností pracovníka je informovat uživatele o všech službách sdružení i ostatních službách jiných poskytovatelů, které uživatel může účelně využít, dále o všech pro něj dostupných sociálních dávkách. Musí ho také informovat o možných alternativách při naplňování zakázky. m) Pracovník má povinnost umožnit uživateli přístup k jeho dokumentaci. n) Pracovník je povinen respektovat právo uživatele na podání stížnosti tzn. uživatel má právo podat stížnost, má právo být informován o způsobech podání stížnosti a o řešení své stížnosti. Řešení stížností se řídí organizační směrnicí S0604. o) Pracovník je povinen respektovat právo uživatele odmítnout nabízenou službu nebo spolupráci s konkrétním pracovníkem. 12

13 1.3. Další rysy a vlastnosti služby a) Vyjednává se i o nereálné zakázce uživatele psychopatologicky nenálepkujeme, nýbrž hledáme a snažíme se porozumět tomu, jaké přání a potřeby překrývá nereálná zakázka. a) Míra podpory je u každého uživatele individuální. b) Pro vstup do služby je nutné doporučení psychiatra nebo jiného odborného specialisty (v případě, že do služby přijímáme zájemce s jiným zdravotním postižením) případně na doporučení praktického lékaře. c) Plnění cíle klienta v oblasti působnosti STD se děje v koordinaci s plněním jeho osobních cílů v jiných oblastech (příklad z praxe STD pomáhá uživateli zlepšit jeho motorické dovednosti, mobilní tým PDZ pomáhá uživateli řešit jeho finanční situaci). d) Zneužívání alkoholu či drog není důvodem k odmítnutí poskytnutí služby nebo ukončení spolupráce s uživatelem záleží na dohodě pracovníka s uživatelem. V případě akutní intoxikace alkoholem nebo návykovými látkami může pracovník odmítnout intervenci (respektive vstup do STD) a odložit ji na dobu, kdy je uživatel schopen spolupracovat. e) Služba nemá charakter 24 hodinové nonstop služby. f) Služba vychází z metody psychosociální rehabilitace Výčet poskytovaných činností služby základní sociální poradenství pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při běžných úkonech osobní hygieny poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností: o nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností o pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím 1.4. Hranice služby Čas a) Délka pracovní doby: délka pracovní doby 5 je pro plný úvazek 40 hodin týdně a 5 dní v týdnu pracovní doba je pružná a rovnoměrně po týdnech rozložená b) Celková délka poskytování služeb: celková délka poskytování služby je posuzována individuálně, není definována maximální délka poskytování služby c) Standardní doba, kdy je STD otevřena pro návštěvy uživatelů: 8,45 až 12 v pondělí, středu, čtvrtek a pátek d) Rozmezí poskytování služby: v pracovní dny od 8,30 do 17 na základě předchozí individuální domluvy e) Délka jedné intervence: jedna návštěva uživatele v STD je max. 195 minut za den individuální intervence / rozhovor max. 120 minut Prostor 5 Aktuálně službu zajišťuje jeden pracovník na úvazek 0,5. 13

14 d) Ze zákona poskytujeme STD ambulantní formou b) Služba je poskytována na adrese Pardubice Polabiny, Družstevní 120 c) Individuální schůzky / intervence mohou být po domluvě poskytnuty také v kanceláři pracovníka na adrese Pardubice Polabiny, Mladých 325 (sídlo Péče o duševní zdraví středisko Výměník) Osobní hranice a) Pracovník může mít okruh (typ) uživatelů, s nimiž nemůže z určitého osobního důvodu pracovat (nebo jde o poměrně rizikovou volbu). Je znakem profesionality, když si je pracovník těchto svých hranic vědom a se zájemcem či uživatelem najde alternativní způsob plnění jeho osobního cíle (např. doporučením služeb jiné organizace). b) Pokud pracovník z osobních důvodů odmítá nového uživatele, měl by být schopen důvody svého rozhodnutí pojmenovat a sdělit vedoucí střediska. c) Pracovník má právo odmítnout uživatele (respektive spolupráci s ním), který opakovaně překračuje jeho osobní hranice (sexuální obtěžování, agrese, vyhrůžky, ale i trvající zamilovanost ). Vedoucí střediska rozhoduje, zda se bude řešit pouze předáním jiné službě (poskytovateli) nebo jde o porušení pravidel pro poskytování služby ze strany uživatele a bude se řešit ukončením poskytování služby. d) Pokud je mezi pracovníkem a mezi zájemcem/uživatelem osobní (blízký) vztah ještě před přijetím do služby, jde o možnou kontraindikaci pro poskytování služeb právě tímto pracovníkem. Rodinná vazba či partnerský vztah jsou absolutní kontraindikací. U ostatních typů vztahů (kamarádi, bývalý spolužák, kolega, soused ze vchodu atp.) - záleží na uvážení pracovníka a dohodě ve středisku týmu, ale nedoporučuje se Dovednostní hranice a) Pracovníci nesou odpovědnost za uzavření kontraktu a spolupráci při naplňování zakázky uživatele nikoliv za jeho život a osud obecně. b) Pracovníci se snaží o začlenění uživatelů do společnosti, nicméně nejsou nástrojem sociální kontroly, zakázky tohoto typu odmítají, respektive se snaží o jejich reformulaci. c) Pracovníci nejsou zárukou naplnění vyjednaného cíle. d) Pracovníci nemohou vždy zabránit sebevraždě klienta. V metodice popisujeme postupy, které musí pracovník dodržet, pokud ví o riziku sebevraždy uživatele. Pokud však tyto postupy selžou, nenese pracovník vinu za smrt uživatele. e) Pracovníci se snaží spolupodílet na stabilizaci zdravotního stavu uživatele, podporují ho v léčbě, snaží se ho podpořit v rozpoznání a zacházení s projevy onemocnění, ovšem pracovníci nemohou zaručit dodržování medikace. Pokud se uživatel rozhodne, že tablety nebude užívat nebo je nebude užívat pravidelně, pracovník nemůže jeho rozhodnutí přinucením měnit. f) Pokud je uživatel nezvěstný, pracovníci nejsou zárukou, že se uživatel najde a že se mu nic nestane. g) Pracovníci neposkytují služby, na které nemají patřičnou odbornost Hranice kapacity Definice pojmů: a) potenciální zájemce/zájemce - člověk, u něhož probíhá vyjednávání, zda mu bude služba poskytnuta nebo ne b) aktivní uživatel - uživatel, s nímž je pracovník v kontaktu alespoň 1x za 14 dní. c) pasivní uživatel uživatel, který přes domluvu nedodržuje termíny návštěv STD nebo je spolupráce z nějakého důvodu přerušena (nejčastější důvod zhoršení zdravotního stavu) Využití kapacity: a) Maximální kapacita je 123 klientohodin týdně při stávajícím úvazku pracovníka služby. V této kalkulaci počítáme, že v jeden okamžik může v STD pobývat maximálně 10 klientů. 14

15 b) Služba může přijmout (uzavřít smlouvy) jen tolik uživateli, aby nebyla překročena maximální kapacita (počet klientohodin a počet klientů v jeden okamžik na dílně) a zároveň aby nemusela být průměrná frekvence návštěv aktivních klientů v STD nižší než 2x týdně. Maximální počet uzavřených smluv je tedy Cílová skupina 2.1. Vymezení cílové skupiny Dle zdravotního postižení / diagnózy = základní kriterium cílové skupinu a) prioritní diagnostický okruh - duševně nemocní s psychotickou poruchou (F2 a F3) b) okrajové (z hlediska vymezení cílové skupiny) diagnostické okruhy duševně nemocní s diagnózou porucha osobnosti, pokud nastávají těžké adaptivní problémy úzkostné a neurotické poruchy s těžkým chronickým průběhem lehčí formy mentální retardace s další psychiatrickou komplikací c) u okrajových diagnóz obzvlášť pečlivě zvažujeme a hodnotíme míru sociálního selhání a potřebnosti čerpat služby, popřípadě se uzavírá kontrakt na jasně limitované období d) jiná zdravotní postižení: v případě, že není naplněna kapacita služby, je možné přijmout zájemce i s jiným zdravotním postižením než duševním Dle regionu Lidé s bydlištěm v Pardubickém a Královéhradeckém kraji Dle věku a) duševně nemocní starší 18ti let b) spodní věková hranice je pevně určená (v indikovaných případech lze udělit výjimku, viz Procedurální předpis), horní věková hranice není pevně určená Dle potřebnosti Duševně nemocní, u nichž v důsledku onemocnění: a) došlo k narušení jejich sociálních rolí b) mají nenaplněné potřeby ve více životních oblastech c) jsou ohroženi izolací a sociálním vyloučením d) míra postižení a funkčního handicapu ukazuje na potřebnost profesionální podpory a pomoci 2.2. Kontraindikace pro přijetí do služby Absolutní kontraindikace: uživatel nepatří ani okrajově do cílové skupiny z hlediska zdravotního postižení / diagnózy uživatel požaduje výhradně služby, které středisko neposkytuje Relativní a dočasné kontraindikace: agrese uživatele, která ohrožuje jeho samého či jeho okolí uživatel odmítá sdílení informací nezbytných pro chod služby kapacita služby je naplněna a nelze ji aktuálně uvolnit ukončením či omezením služby jiném uživateli 3. Jednání se zájemcem 3.1. První kontakt se zájemcem (vstupní rozhovor) a) První kontakt (rozuměj první naplánovaná schůzka) se odehrává v místě poskytování služby (Družstevní 120). 15

16 b) Cílem schůzky je, aby pracovník představil zájemci službu a domluvil s ním, zda by měl o ni zájem. c) Schůzka by měla začít vzájemným představením a dohodou o tom, jak se pracovník a zájemce o služby budou vzájemně oslovovat. d) Pracovník po vyslechnutí příběhu potenciálního uživatele zjistí, zda patří do naší cílové skupiny. e) Pokud pracovník zjistí, že zájemce nepatří do naší cílové skupiny, pokusí se ho odkázat na jinou organizaci, která by mu mohla pomoci, nebo mu sám podá jednorázové poradenství o tom, co je možné dělat v jeho situaci. f) Pokud zájemce potvrdí, že patří do naší cílové skupiny, poskytne mu pracovník základní informace: informace o organizaci - co jsme zač jak dlouho fungujeme, kde, pro koho (cílová skupina) informace o středisku - kde sídlíme, co děláme informace o službách jaké jsou cíle služby, zásady služby (dobrovolnost, tempo určuje klient ), kde a jakým způsobem jsou služby poskytovány, co služba nedělá popis dobré praxe spolupráce s klientem klienti někdy nemají žádnou představu, co by jim mohla spolupráce s PDZ přinést informace o dalším postupu znovu Vás kontaktuji (termín další schůzky), budeme dělat to a to informace o procedurálních postupech (osobní údaje, smlouva, možnost podat stížnost), které klienta budou čekat v případě, že naváže spolupráci předat na sebe kontakt, vizitku, leták g) Pokud má zájemce zhruba jasno, co by od nás potřeboval, může pracovník začít zjišťovat podrobnosti zakázky očekávání, požadavky, osobní cíle. Nedoporučujeme hned na první schůzce domlouvat plán poskytování služby (viz bod n). h) Pokud si chce zájemce vše ještě rozmyslet, pracovník mu předá informační leták a smluví si s ním další schůzku, kdy by se zakázka už mohla formulovat. i) Není vhodné žádat od zájemce příliš mnoho intimních informací a osobních údajů. Pro začátek stačí např. jméno, příjmení a telefonní číslo. j) Při této první schůzce informuje pracovník i o způsobu ochrany osobních údajů, respektive ujistí zájemce o povinné profesní mlčenlivosti pracovníků. k) Pracovník by se měl zájemce opakovaně ptát, zda je pro něho vše srozumitelné. l) Z výše uvedeného vyplývá, že objem informací by mohl být příliš velký. Hrozí zahlcení klienta, únava, nepozornost. Doporučujeme opakovaně ohleduplně zjišťovat, zda se klient necítí unavený. Někdy je vhodnější schůzku rozdělit na více termínů. m) Někteří zájemci z cílové skupiny mohou mít tendenci k nerealistickým plánům a třeba hned na první schůzce chtějí domlouvat konkrétní intervence a kroky. Doporučujeme těmto požadavkům odolat, a zakázku prověřit časem do dalšího setkání. n) Na konci schůzky by měl pracovník zkontrolovat, že neopominul podstatné věci, tj.: má informace o tom, zda zájemce patří do naší cílové skupiny, zájemci byly představeny služby sdružení (příslušného střediska), je domluven termín případné další schůzky nebo dohoda o jiném způsobu kontaktu Diskuse o poskytování služeb, posouzení potřebnosti a) Zda budeme zájemci o službu skutečně službu poskytovat, rozhoduje pracovník služby spolu s vedoucí střediska. b) Předchází vyjednávání se zájemcem a důkladné seznámení s poskytovanými službami a pravidly poskytování. c) Před podpisem kvalifikovaného souhlasu je dokumentace zájemce vedena anonymní formou. 16

17 Hodnotící kritéria pro vstup zájemce do služby (včetně zhodnocení potřebnosti ): Patří do naší cílové skupiny? Lze předpokládat, že zájemce má nenaplněné potřeby v sociální oblasti, zvláště v oblasti strukturovaného trávení času a uplatnění dovedností? Nenaplněné potřeby nebo přítomnost problému svědčí pro potřebnost služby. Byl potenciální uživatel v poslední době hospitalizován a jak dlouho se léčí? Má potenciální uživatel zájem o službu? Zájem o službu svědčí o motivaci a je příslibem efektivní spolupráce. Doporučuje potenciálního uživatele do služby někdo jiný? Kdo? Doporučení psychiatra, praktického lékaře je důležitým argumentem pro potřebnost služby. Potřebnost může také potvrdit někdo z blízkého okolí potenciálního uživatele. Jaké má potenciální uživatel očekávání o náplni a přínosu STD? Jestliže očekávání odpovídá reálným možnostem služby, je to výborné. Pokud se očekávání zájemce a reálné možnosti služby liší, není to důvodem k odmítnutí zájemce, ale podnětem k vyjasnění těchto odlišností (ještě před podpisem smlouvy). Zájemci, který není z cílové skupiny, poskytujeme pouze základní poradenství a doporučíme mu vhodnější sociální služby.to se nevztahuje na případy možných výjimek, jak je uvádí Procedurální předpis. U zájemce z cílové skupiny lze přijetí do služby odložit v případě, že není volná kapacita. Snažíme se tuto kapacitu v co nejkratší době vytvořit například omezením služeb uživatelům, u nichž nejsou nezbytné. d) Jestliže dojde ve středisku ke shodě o potřebnosti služby a splňuje i ostatní kritéria pro cílovou skupinu, může být zájemce přijat do služby. e) Jestliže nedojde k dohodě, rozhoduje vedoucí střediska Projednání osobního cíle a možnost vyzkoušet službu a) Osobní cíl neboli jiným slovem zakázku projednává pracovník se zájemcem ještě před podpisem smlouvy. Pro praxi si ovšem musíme uvědomit, že toto jednání ovlivňuje několik faktorů: Zájemcova představa o službě a o tom, jaký by pro něj mohla mít přínos, je často neúplná, zkreslená. Toto se někdy podaří vyjasnit již při jednání před podpisem smlouvy. V případě duševně nemocných lidí se ale často stává, že verbální vysvětlování nevede ke změně vnitřní představy. Změna nastává až reálnou zkušeností. Mějme na paměti, že u naší cílové skupiny nemůžeme jednání o zakázce před samotným poskytováním služby považovat automaticky za uzavřené. Je potřeba nadále zkoumat, jak se náplň služby a klientova zakázka potkávají. Toto zkoumání je obsahem především fází vzájemného poznávání a mapování, viz níže. Zájemci z řad duševně nemocných, zvláště ti s negativními schizofrenními nebo depresivními projevy, jsou často pasivní a málo iniciativní. Je obvyklé, že zájem o službu není přímo jejich iniciativou, ale že prostě vyhověli svému okolí (rodina, lékař, sociální pracovník), které jim radí službu využít. Pro formulaci cíle (zakázky) často zaměňují cílový stav (co chci, aby mi služba dala, kam chci, aby mně posunula) za způsob, jak k cíli dojít (můj cíl je chodit do služby). Taková formulace může působit formálně, že zájemce vlastně neví, zda službu chce. V případě duševně nemocných proto netrváme na zpřesnění zakázky, ale asertivně nabídneme, aby zájemce službu na nějakou dobu vyzkoušel s tím, že o cíli budeme dále jednat již v průběhu služby. b) Shrňme, že jednání o zakázce provedené před podpisem smlouvy je pouze začátkem nikoliv definitivní verzí. 17

18 c) Vzhledem k výše uvedeným faktorům existuje i možnost, že si zájemce před ujasněním osobního cíle a podpisem smlouvy službu vyzkouší. Toto vyzkoušení spočívá v návštěvě STD v době, kdy jsou přítomni i jiní uživatelé. Cílem je, aby zájemce získal konkrétnější představu o náplni služby a jejím běžném chodu. Pracovník zájemce a přítomné uživatele vzájemně představí. Nabídne zájemci možnost, že může buď pouze pozorovat činnosti na dílně, nebo se do nich dle svých možností i zapojit (např. ruční práce, výroba dekorativních předmětů). Zájemce takových návštěv může vykonat i několik, aby se ujistil, že o službu má skutečně zájem. Počet takový ch návštěv by neměl být vyšší než Uzavření smlouvy o poskytnutí služby a) Se zájemci splňujícími vstupní kritéria je uzavřena písemná smlouva o poskytování služby, kterou podepisuje pracovník služby. b) Jeden originál smlouvy pracovník založí do osobní složky uživatele, druhý mu odevzdá. c) Před uzavřením Smlouvy o poskytování služby je povinností pracovníka, aby se přesvědčil, že uživatel, byl seznámen s Pravidly pro poskytování služeb že s uživatelem byl podepsán a vyplněn formulář Kvalifikovaný souhlas že uživatel byl seznámen s možností a mechanismem podání stížnosti že uživatel obsahu smlouvy opravdu rozumí že jsou přiloženy všechny uvedené přílohy 5. Klíčový pracovník Standardy kvality požadují, aby uživatel služby měl možnost výběru klíčového pracovníka, resp. aby ho mohl měnit. Vzhledem k rozsahu služby STD a tomu, že ji aktuálně přímo poskytuje jediný pracovník, není tento výběr možný. Pokud se situace v budoucnu změní, rozsah služby se zvětší a přijmeme další pracovníky pro přímou práci, bude tato pasáž metodiky přepracována. 6. Systematická práce s uživatelem a) Hlavním teoretickým východiskem pro systematickou práci jsou metody psychosociální rehabilitace zaměřené na lidi s duševní nemocí, a z nich především CARe (Comprehensive approach to rehabilitation) Wilkena a den Hollandera. b) Psychosociální rehabilitace je široký rámec klinických, terapeutických i sociálních procesů s cílem zlepšení statutu, prostředí a dovedností nemocného člověka. Nezaměňujme s názvem služby sociální rehabilitace, která z tohoto pohledu je jen jednou z mnoha podob (aktivit) v rámci oblasti psychosociální rehabilitace. c) Psychosociální rehabilitace pro zjednodušení rozlišuje 8 domén života (a oblastí pro zvolení cílů rehabilitace. Jde o 4 domény osobní: zdraví, péče o sebe, smysl/ účel (života) a sociální vztahy. A dále o 4 domény životní: bydlení, práce, učení/studium a volný čas. d) Vzhledem k charakteru, cílům a hranicím služby STD neprovádíme činnost pro uživatele ve všech doménách. V STD jde zejména o domény práce, volný čas, sociální vztahy, částečně i péče o sebe. Jinými slovy služba aktivně nemapuje domény, ve kterých nepůsobí a nestanovuje si v nich společně s uživatelem cíle. V procesu spolupráce ale nelze ostatní oblasti uměle oddělit. Pokud v nich pracovník s uživatele nacházejí nenaplněné potřeby či deficity dovedností, pak může pracovní uživateli zprostředkovat pomoc dalších služeb, zejména mobilních týmů PDZ, které při své práci také z metod psychosociální rehabilitace vycházejí. e) Důležité: kdykoliv se nedaří v nějaké fázi postupovat dál, většinou je příčina v tom, že se v některé z předchozích fází nepodařilo společnou práci provést dobře neb v úplnosti. Např. nedaří se realizovat rehabilitační plán možná, že byl plán sestaven přehnaně ambiciózně nebo jste zapomněli na některé důležité překážky, které je třeba odstranit. Pokud se v rehabilitačním procesu dostanete do slepé uličky, práce se nedaří, revidujte práci 18

19 v předchozích fázích. Kdykoliv je možné se zastavit, hodnotit a vracet se v rehabilitačních fázích nazpět! 6.1. Hlavní fáze rehabilitační práce s uživatelem a) Základní fáze, které se vzájemně prolínají, jsou: vzájemná orientace a navazování vztahu mezi uživatelem a pracovníkem mapování situace uživatele a identifikace problémů stanovení rehabilitačního cíle vytvoření rehabilitačního plánu realizace plánu hodnocení b) Je potřeba si uvědomit, že toto dělení je schematické a jednotlivé fáze se prolínají. Např. fáze navazování vztahu, resp. kvalita vztahu jako taková se de facto prolíná celým procesem Fáze č. 1 vzájemná orientace a navazování vztahu Tato fáze vlastně začíná od prvního kontaktu se zájemcem. I když jsme společně se zájemcem zatím nepotvrdili, že službu začne užívat, nemáme zatím projednanou zakázku (individuální cíl vůči službě) ani podepsanou smlouvu, už při jednání se zájemcem dochází ke vzájemné orientaci, na které postupně budeme společně vytvářet pracovní vztah. Doporučení: a) Je dobré mít informace (pokud jsou dostupné) o potenciálním zájemci před prvním setkáním co má rád, co nemá rád, co může kontakt usnadnit nebo zkomplikovat, riziko agrese (ohrožení pracovníka). Z této poznámky jasně vyplývá, že i během této fáze získáváme poznatky pro mapování. b) Práce na vztahu vzájemné poznávání je důležité, je pomyslným nosníkem spolupráce. Pokud se spolupráce nedaří, může to být často tím, že se s nemocným dostatečně pracovně neznáme, že on nám nevěří, že my nevíme, jak bude reagovat, kolik toho zvládne atp. c) Žádoucím výsledkem této fáze je pracovní, osobní, partnerský vztah pracovníka a uživatele (předpokládáme, že v průběhu se ze zájemce stal uživatel). d) Základem vztahu je důvěra. Pracovník by měl mít na mysli, že účastníkem procesu je nejen uživatel, ale i on sám jde o vzájemné ovlivňování. e) Důležité je poznat, jakým jazykem klient mluví (něco pro něj může mít specifický význam) a jestli rozumí jazyku, kterým na něj mluví pracovník. Úkolem pracovníka je být pro uživatele srozumitelný a ověřovat si, že uživatel rozumí jemu. Ověřování by měl provádět tak, aby se klient necítil podceňovaný. f) Někteří uživatelé jsou obzvlášť nedůvěřiví a nekontaktní. Je užitečnější pokusit se tomu rozumět jako obraně, kterou uživatel používá, než jako nedostatku motivace ke spolupráci. Pracovník by nedůvěru neměl brát osobně, ale snažit se jí porozumět. g) Osvědčuje se dbát na to, aby prostředí, ve kterém seznamování probíhá, bylo pro klienta co nejbezpečnější (jde o prostor a jeho uspořádání, přítomnost rušivých vjemů jako je hluk, třeba hovor jiných lidí, osobnost pracovníka, rychlost a zřetelnost mluvy pracovníka) a aktivně takové prostředí vytvářet Fáze č. 2 mapování situace uživatele a identifikace problémů Opět upozornění na paralelní prolínání procesu rehabilitační práce a procesu poskytování sociálních služeb: Již při prvních kontaktech se zájemcem se dozvídáme informace, které jsou předmětem mapování, to ovšem neznamená, že mapování končí již před podpisem smlouvy. Zájemce stanoví svůj osobní cíl, který často splývá se samotným poskytováním služby ( chci chodit do dílny ), podepíšeme smlouvu, ze zájemce se stává uživatel, který začne docházet do dílny. Mapování (stejně jako budování vztahu) ovšem pokračuje, protože teprve zkušenost činnosti uživatele v dílně a další 19

20 kontakt s ním nám přinášejí informace (či spíše zkušenosti), které jsme logicky před užíváním služby zjistit nemohli. Tyto poznatky pak využíváme k upřesnění rehabilitačního cíle. Doporučení: a) Mapování má za cíl shromáždit co nejvíce relevantních informací a uspořádat je do přehledných a logicky návazných okruhů. Vztah mezi budováním vztahu a mapováním je vzájemný a průběžný. Nelze schematicky tvrdit, že nejdříve vytvoříme vztah a pak mapujeme. To bylo kontraproduktivní. b) Mapování je živý a otevřený proces. Dopředu se musíme připravit, že nikdy nebudeme mít všechny potřebné informace, některými si nebudeme jisti, jiné budou protichůdné. Taky je dobré se připravit, že v průběhu práce mohou nastávat nové nepředvídatelné situace měnící dosavadní poznatky. c) Mapování dává informace pracovníkovi, ale i uživateli. Pracovník by měl aktivně informace s klientem sdílet. Pro přehled lze vytvářet seznamy či grafické přehledy. To usnadní práci pracovníkovi, ale i pro klienta je důležité, aby se v informacích vyznal. d) Někdy nastává potíž, že pracovník může nevyžádaně dostat informace ze zdroje, který si nepřeje, aby klient věděl, že zdroj informace poskytl. Takové informace jsou prakticky nevyužitelné. Parakomunikace navíc může zvyšovat vzájemnou nedůvěru (pracovník něco nemůže klientovi říct, to zvyšuje jeho nejistotu, kterou klient vycítí a začne být více ostražitý). Doporučujeme takový zdroj upozornit, že bude lepší, pokud klient bude vědět, že s námi mluvil. Často pomůže navrhnout a uskutečnit společnou schůzku. e) Množství informací a délku jejich sběru musíme přizpůsobit situaci. Je potřeba ověřovat rizika z časového prodlení a pružně reagovat na nové informace. Nesmí se stát, že pracovník rigidně trvá na shromáždění všech informací uváděných níže a mezitím se zhoršuje situace klienta. f) Co se mapuje? Očekávání, potřeby, přání, požadavky a osobní cíle ano, již známe základ před podpisem smlouvy, ale i uživateli zkušenost s užíváním služby umožňuje svá očekávání a cíle modifikovat a upřesňovat. Osobní kritéria - co je pro uživatele důležité, čemu přikládá význam, co je druhořadé jeho hodnoty. Schopnosti, dovednosti a limity klienta - co jde, co umí, na čem se dá stavět a co naopak vázne, s čím je nutné počítat jako s rizikem a problémem (např. klient dobře navazuje vztahy, ale na zátěž reaguje agresí). Zdroje zdroje podpory klienta vztahující se k přání nebo cíli klienta (např. jestliže si osvojí v dílně nějaké dovednosti, bude mít příležitost je využívat ve svém přirození prostředí?. V zásadě jakákoliv podpora, která funguje. Je dobré se nesoustředit jen na profesionální zdroje, ale i na zdroje z přirozeného prostředí 6 uživatele, které posilujeme a upřednostňujeme, popř. se snažíme takové vytvořit nebo se pokoušíme obnovit zaniklé (příklady přemluvíme rodinu, aby nebyla tak úzkostná a klientovi tu kterou činnost svěřila, aby ji mohl provádět i doma). Možnosti a omezení dané prostředím uživatele. Někdy může být výrazně limitující vzhledem k cíli uživatele. Problémy a ohrožení co je vlastně problematické, co nefunguje, kde nebyly splněny závazky a povinnosti, kdo co zanedbal, nestihl + jaká rizika a ohrožení z toho plynou pro klienta, případně pro jeho rodinu a blízké. Vhodné zjistit, jak takové situace vznikají, co je spouští, co je již dříve zlepšilo, co zhoršilo, kdo v minulosti pomáhal, kdo škodil atp. Poznámka opakujeme, že výše uvedené informace a zkušenosti budou především vztahovány k náplni a cílům STD, pokud pracovník zjistí různé možnosti či překážky jiného 6 Pojmem prostředí rozumíme souhrn prostorových podmínek, funkce veřejných služeb a taky mezilidských vztahů v nich. 20

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2014 : Metodika služby sociální rehabilitace platná pro středisko Výměník Zpracoval: tým pracovníků střediska Výměník a MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar,

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

sociálně terapeutická dílna

sociálně terapeutická dílna modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOcněním pro Okres karlovy Vary 4 sociálně terapeutická dílna Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz Manuál programu Pět P (Big Brothers Big Sisters) Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 tel.:

Více

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Závěrečná zpráva projektu Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Projekt číslo S 0047/003 v programu Pilotních a inovativních projektů MPSV

Více

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

66, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Působnost služby Olomoucký kraj

66, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Působnost služby Olomoucký kraj Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Aktualizace platná od 17.8.2009 Název poskytovatele

Více

Organizační směrnice č.1/2007/r2013 Etický kodex

Organizační směrnice č.1/2007/r2013 Etický kodex Organizační směrnice č.1/2007/r2013 Etický kodex Platná pro občanské sdružení Péče o duševní zdraví region Pardubice a jeho samostatnou organizační jednotku Péče o duševní zdraví středisko Výměník Vypracoval:

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek Závěrečná verze č. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Praha 200 OBSAH ÚVOD... 4 ZÁKLADNÍ

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

Koncepce programu Primární prevence

Koncepce programu Primární prevence Koncepce programu Primární prevence Název organizace: Proxima Sociale o.p.s. Název programu: Primární prevence Adresa: Rakovského 3138, Praha 4, Modřany 143 00 Tel/fax: Vedoucí programu: David Holý: tel.:

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb Standardů kvality sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost

Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Na základě sběru zkušeností z projektu Mikrobus kolektiv autorů Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Na základě sběru zkušeností z projektu Mikrobus

Více

Metodika doprovázení Podpora, vzdělávání a kontrola při výkonu náhradní rodinné péče

Metodika doprovázení Podpora, vzdělávání a kontrola při výkonu náhradní rodinné péče Metodika doprovázení Podpora, vzdělávání a kontrola při výkonu náhradní rodinné péče 2013 Poprvé vydáno organizací Amalthea o. s. v roce 2011 Aktualizace: červenec 2013 Autoři: Mgr. Monika Semerádová Mgr.

Více

Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová

Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová OBSAH 224,406 224,406 224,406 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH...6 3. VYBRANÉ STANDARDY KVALITY...9 3.1 STANDARD Č.

Více

NA JEDNÉ LODI ANEB JAk uspořádat případovou konferenci v OBLAstI péče O OhrOžENÉ DětI

NA JEDNÉ LODI ANEB JAk uspořádat případovou konferenci v OBLAstI péče O OhrOžENÉ DětI NA JEDNÉ LODI ANEB Jak uspořádat případovou konferenci v oblasti péče o ohrožené děti Vydalo: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2010 Jablonského 639/4, 170 00 Praha 7 Kontaktní adresa: Na Výsluní 2271, 251

Více

HODNOCENÍ KVALITY SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V KOMPLEXU SLUŽEB PORADENSTVÍ

HODNOCENÍ KVALITY SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V KOMPLEXU SLUŽEB PORADENSTVÍ HODNOCENÍ KVALITY SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V KOMPLEXU SLUŽEB PORADENSTVÍ Červen 2002 Projektový tým: Vedoucí řešitelského týmu: PhDr. Irena Tomešová Vedoucí expert: PhDr. Karel Kopřiva, CSc. Experti pro problematiku

Více

Standardy a kritéria kvality sociálních služeb 2013

Standardy a kritéria kvality sociálních služeb 2013 Obsah Standardy a kritéria kvality sociálních služeb 2013 30. dubna 2013, příloha č. 1 Úvod...2 Standardy kvality sociálních služeb 2013...4 Standard 1: Poskytování sociální služby...4 Standard 2: Hodnoty

Více

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA. Studijní obor: Veřejná správa BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA. Studijní obor: Veřejná správa BAKALÁŘSKÁ PRÁCE METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Studijní obor: Veřejná správa BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Problematická místa v zavádění standardů kvality sociálních služeb ve službě sociální rehabilitace Bottlenecks in the implementation

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ V HRABYNI Domov pro osoby se zdravotním postižením V Hrabyni dne 1.5. 2007 Schválil: MUDr. Plaček Vladimír ředitel 1 STANDARD

Více