Svatoanenské listy 3/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svatoanenské listy 3/10"

Transkript

1 Svatoanenské listy 3/10 Pokračující restrukturalizace chirurgické péče Sledování spokojenosti pacientů Přemístění pracovišť a nová lékárna Malování do čtverce Stanislava Havlíka

2 vizualizace části FNUSA ICRC

3 Slovo ředitele Svatoanenské listy Vážení přátelé, rád bych Vás pozdravil na počátku jarních měsíců a poděkoval vám všem za přízeň, kterou poskytujete nejenom našemu časopisu, ale samozřejmě i celé Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Od vydání posledního čísla Svatoanenských listů sice uplynulo relativně málo času, avšak tato krátká doba byla doslova nabita významnými událostmi, z nichž některé lze označit za doslova přelomové. Mám tím na mysli zejména historický úspěch naší nemocnice, kterého dosáhla při hodnocení naší žádosti do prioritní osy 1 programu Věda a výzkum pro inovace. V rámci tohoto operačního programu byl na základě stanoviska mezinárodních odborníků vyhodnocen projekt Mezinárodního centra klinického výzkumu jako nejhodnotnější a ze všech ostatních projektů předložených v rámci České republiky získal projekt FNUSA ICRC v této části hodnocení nejvíce bodů. Rád bych i touto cestou všem, kteří se na přípravě projektu podíleli, upřímně poděkoval. Dalším důležitým milníkem uplynulých dnů bylo vydání stavebního povolení na stavbu nových objektů v areálu naší nemocnice. Jak jistě všichni víte, tak plánovaný komplex tří budov, který má vzniknout v části nemocnice, která je přilehlá k ulici Anenská, bude sloužit jak pro vědecko-výzkumné projekty, tak i pro významné zkvalitnění péče o naše pacienty. Průtahy se zahájením stavby padají již několik měsíců na vrub požadavků skupiny nájemníků právě z Anenské ulice. I přesto, že této skupině občanů města Brna byly opakovaně vysvětleny a vyvráceny všechny námitky, které vznesli ke stavebnímu řízení, jsou z jejich strany předkládány stále stejné připomínky k jednotlivým stupňům řízení. Nemohu tento krok označit jinak, než za krok obstrukční. I takovéto konání však s sebou nese demokratická společnost a já pevně věřím, že se v nejbližších dnech celá záležitost vyřeší a bude dán průchod zájmům moderní vědy a výzkumu a zejména zájmům pacientů. Závěrem mého úvodního slova mně dovolte, abych všem kolegům z naší nemocnice a všem čtenářům našeho časopisu popřál krásné prožití májových dnů a hodně sil do dalších pracovních aktivit pro naši nemocnici. Ing. Petr Koška, MBA ředitel FNUSA OBSAH Pokračující restrukturalizace chirurgické péče ve FNUSA 4 Mezinárodní centrum klinického výzkumu představeno v Cannes 5 Nový bezpečný postup očkování proti tuberkulóze pomáhá nemocným i zdravým dětem 6 Corneal cross-linking 7 In memoriam 8 Nové očkovací středisko při Klinice pracovního lékařství 8 Zkušenosti ze stáže v USA 10 Sledování spokojenosti pacientů 11 Instalace preanalytického a analytického systému Modular na OKB 12 Práce porodní asistentky na Gynekologickém oddělení 13 Sestřičky a zahraničí 14 Z historie vzniku nemocnic (2) 16 Komunikujeme s pacientem anglicky 17 Nová vedoucí Oddělení řízení jakosti 19 MEDLINE with Full Text 19 Nový komplex laboratoří pro klinický výzkum 20 Přemístění pracovišť a nová lékárna 21 Etiketa SMS 23 Blahopřání kolegům 23 Rádce pacienta 24 Malování do čtverce 24 Dortiáda s Kometou 24 Zahájeno jarní kolo Svatoanenské fotbalové ligy 25 Odborné akce 25 Redakční rada: Šéfredaktorka: Členové: Vydává: Adresa redakce: Grafika a tisk: Mgr. Šárka Urbánková (aktuality) tel.: , Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (medicína) Bc. Kamila Mašková (ošetřovatelství) Ing. Petra Veselá, DiS. (ekonomika) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno GRAFEX-AGENCY s.r.o. Ročník II. Číslo Vychází zdarma čtvrtletně v nákladu 1500 kusů. Za obsah dodaných textů odpovídají autoři. Fotografie Hana Báborová, Milada Dvořáková fotostředisko FNUSA. 3

4 Svatoanenské listy Pokračující restrukturalizace chirurgické péče ve FNUSA Směrem k onkochirurgii a vyšší kvalitě foto autora článku Svůj příspěvek bych rozdělil do čtyř na sebe navazujících částí. První část je všeobecná, druhá věnovaná problematice onkochirurgie, třetí část je věnovaná multioborovému simulačnímu centru a konečně poslední kvalitě chirurgické péče. Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně došlo v průběhu roku 2009 k řadě zásadních změn v chirurgické péči. Nepřetržitá chirurgická pohotovostní ambulantní služba je nyní kompletně zajišťována I. chirurgickou klinikou (I. CHK), nově ve spolupráci s Ortopedickou klinikou. Toto opatření zajistilo maximální připravenost týmu na urgentní operace při již probíhající jiné operaci na I. CHK a rovněž snížilo přetíženost lékařů kliniky ve službě. Lékaři I. CHK zajišťují rovněž chirurgickou konsiliární činnost v celé FNUSA. Týká se to veškerých oblastí chirurgie, krom cévně-chirurgické problematiky, jež zajišťuje II. chirurgická klinika (II. CHK). Rovněž pod hlavičkou I. chirurgické kliniky pracuje endoskopická ambulance pod vedením doc. MUDr. Petra Piskače, CSc. Činnost endoskopické ambulance je vnímána jako nedílná součást komplexní péče o nemocné s onemocněním zažívacího traktu, která se pěstuje dlouhodobě a v celé šíři na I. CHK. Chirurgie zažívacího traktu tak nebude dále pěstována na jiném chirurgickém pracovišti ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Vzhledem k zajištění nosného programu onkochirurgie bylo rovněž převedeno oddělení 3 do organizačních struktur I. CHK (výhledově také odd. 44). Na I. chirurgické klinice byl recipročně zrušen cévně-chirurgický program, včetně ambulance cévní chirurgie a doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. začala ambulovat 1x týdně v prostorách II. CHK. Tato klinika se již věnuje výhradně cévně-chirurgické problematice, angiologii a dočasně chirurgii štítné žlázy (z personálních důvodů). Kompletní endokrinochirurgie je nadále programem I. chirurgické kliniky. Uvedené změny v restrukturalizaci měly pochopitelně i zásadní dopad na výuku chirurgie v pregraduální oblasti. Tato byla z větší části převedena na I. chirurgickou kliniku. Na II. CHK se bude nyní vyučovat jen problematika cévní chirurgie. Exkluzivní výukové prostory na I. CHK (Laboratoř miniinvazivní a robotické chirurgie, Laboratoř nácviku praktických dovedností, Multimediální učebna pro nácvik algoritmu diagnostiky a léčby závažných chirurgických onemocnění) tak budou maximálně využity ke spokojenosti nejen všech studentů, ale i učitelů. Obě komise pro státní rigorózní zkoušky budou rovněž při I. chirurgické klinice. Onkochirurgie představuje jeden z fundamentálních programů FNUSA. Již nyní tvoří onkochirurgie u zainteresovaných chirurgických pracovišť (I. CHK, I. ortopedická klinika, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Urologické oddělení, Klinika plastické a estetické chirurgie, Neurochirurgická klinika, Onkologicko-chirurgické oddělení, Klinika zobrazovacích metod) vysoké procento jejich odborné činnosti. Tato pracoviště doplněná ještě o Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, II. CHK a Anesteziologicko-resuscitační kliniku představují v určitém slova smyslu unikátní onkochirurgické centrum, jež možná nemá v ČR konkurenci. Je tak postupně naplňován proces centralizace a úzké specializované multioborové péče. Objem provedených onkochirurgických operací v tomto centru dosáhl v roce 2009 celkem operací. Je potřeba si uvědomit, že chirurgie je stále nejúspěšnější modalitou v léčbě časných stádií solidních nádorových onemocnění, ale rovněž u pokročilých stádií nádorových onemocnění má chirurgie své nezastupitelné místo. Velmi užitečná a potřebná je multioborová onkochirurgická péče, která je ve FNUSA na velmi vysoké úrovni. Týká se to nejen multioborových onkologických indikačních seminářů, ale i společných operačních týmů při řešení závažných onkologických onemocnění a stavů. Každé z chirurgicky orientovaných pracovišť v naší fakultní nemocnici má určitá unikátní specifika, jež vytvářejí mimořádnost zvažovaného onkochirurgického centra. Tuto mimořádnost a komplexnost bychom měli častěji prezentovat jak široké laické veřejnosti, tak i odborné. Chirurgové po operaci musí mít možnost sledovat osudy svých nemocných a případně se podílet jak na řešení nastalých komplikací tak i v případech relapsu onemocnění. Z tohoto pohledu nedělá a nebude ani v budoucnu chirurg dělat pouhý servis onkologovi, jak se to leckdy a leckde děje. Máme-li spolupracovat na nejvyšší možné úrovni musí dojít k propojení informačních systémů spolupracujících nemocničních zařízení. Jestliže jsme předali víceméně onkologickou péči na Masarykův onkologický ústav, pak musí recipročně přejít jiný program do naší fakultní nemocnice. Tak to vnímám jako logicky uvažující lékař. Pakliže k tomu nedojde, je něco špatně. Jestliže se máme v budoucnu věnovat pouze závažným chirurgickým onemocněním, pak je třeba, aby drobné chirurgické zákroky byly spíše příležitostí pro městské a privátní nemocnice a především začala konečně exaktně fungovat Lékařská služba první pomoci. Naše společnost rozhodně nemá prostředky na to, aby nejjednodušší případy řešily týmy specialistů připravených na řešení nejzávažnějších stavů. To si nedovolí z ekonomických důvodů ani ta nejbohatší společnost na světě. Nevím, proč bychom měli řešit jednoduché případy zapíchnutých třísek, nejrůznějších dlouhotrvajících otlaků, vytahovat klíšťata, ošetřovat drobné odřeniny či měsíce trvající nezhoršující se zažívací obtí- 4

5 Svatoanenské listy že, apod. v průběhu pohotovostní služby. Vnímám to jako určité lokální nefungování systému. Doufám, že v budoucnu dojde k nápravě a výše uvedeného budeme ušetřeni. V průběhu měsíce února navštívila naši fakultní nemocnici delegace z Mayo Clinic vedená profesorem Cascinem. Profesor Cascino je šéfem Multioborového simulačního centra na Mayo Clinic v Rochesteru. Členové delegace byli příjemně překvapeni stavem a úrovní výuky na našich pracovištích ve FNUSA využívající prvky simulace. Simulace se stala základním prvkem přípravy mladých lékařů nejrůznějších oborů, ale i předmětem výuky pregraduálního studia. Simulace je v popředí praktické výuky, neb simulovat se dá téměř vše a představuje jasnou budoucnost moderní výuky. U nás zatím existuje v této oblasti určitá roztříštěnost, neb jen progresivnější kliniky budují výukové prostory s možností simulace. Tyto problémy odstraňuje právě činnost Komplexního multioborového centra, jež by snad mohlo vzniknout i v areálu FNUSA. Velmi si slibuji rovněž od spolupráce s chirurgickými obory na americké Mayo Clinic v Rochesteru. Je potřeba vytvářet úzké kontakty a budovat funkční bilaterální spolupráci. Chirurgie by tak mohla rozšířit programovou náplň ICRC (Mezinárodní centrum klinického výzkumu). Profesor Claude Deschamps, šéf chirurgických oborů na Mayo Clinic v Rochesteru přislíbil účast na XXXVIII. společném kongresu Českých a Slovenských chirurgů, který se uskuteční na podzim tohoto roku na brněnském výstavišti. Kongres pořádá I. chirurgická klinika a záštitu slíbili převzít, tak jako v loňském roce, nejvyšší představitelé kraje, města, Masarykovy univerzity, ale i náš pan ředitel. Se vším výše uvedeným souvisí i kvalita poskytované chirurgické péče. Kvalita chirurgické péče nespočívá jen v bezchybném provedení nejnáročnějších operací s minimálním počtem pooperačních komplikací a nulovou letalitou, ale i v dokonalé komunikaci s nemocným a jeho rodinou. Není možné pacienta brát jako pouhý případ a tak k němu i přistupovat. Zde se domnívám, že máme co zlepšovat a není to otázka jen peněz. Ne všichni naši pracovníci mají vysoce profesionální přístup, zvládají prvky profesionální komunikace, oplývají dostatkem empatie, slušného chování a dostatkem úcty k nemocnému. Velmi důležitá je vysoká odbornost a osobnost lékaře, ale i nelékařského zdravotnického personálu, jejich kvalitní spolupráce a atmosféra vlastního pracoviště. Tyto aspekty jsme sto výrazně změnit k dokonalosti, je však třeba na ně myslet. I zde nám může být velkým příkladem Mayo Clinic. Pochopitelně výše uvedené úzce souvisí s příjemným prostředím pokoje, kvalitní stravou ap. Velmi zásadní a extrémně důležitá je i kvalita zdravotnické dokumentace. Tím nemám na mysli jen její kvalitu pro získání ISO hodnocení, ale jako ochranu pracovníků, pracoviště a nemocnice. Jako soudní znalec se někdy dosti podivuji nad chabou úrovní dokumentace z některých pracovišť. Stále platí latinské litera skripta manet (co je psáno, to je dáno). Radou zde je napsat všechno, i negativní nález je nálezem, vše musí být čitelné a se jménem a podpisem vyšetřujícího či zapisujícího. Naštěstí je tomuto problému v naší nemocnici věnována dostatečná pozornost a kvalita je přísně hlídána. Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. přednosta I. chirurgické kliniky Mezinárodní centrum klinického výzkumu představeno v Cannes Ve francouzském letovisku Cannes proběhl v březnu tohoto roku 21. ročník světového veletrhu nemovitostí Mipim, kde se prezentovalo kolem vystavovatelů a investorů. naší fakultní nemocnice a prestižní americké Mayo Clinic v Rochesteru. Radní Jihomoravského kraje RNDr. Miloš Šifalda, který má na starosti mj. i oblast strategie a regionálního rozvoje, v rozhovoru pro náš časopis uvedl: V letech 2007/2008 jsme jako kraj byli ze všech krajů v České republice nejúspěšnější a získali nejvíce investic do vědy a výzkumu včetně financí poskytnutých z Evropských fondů. Jsme velmi hrdí a je nám ctí, můžeme-li na mezinárodních fórech představovat takový špičkový projekt, jakým Mezinárodní centrum klinického výzkumu bezpochyby je. A dále dodává: Město Brno nabízí skvělé podmínky pro investice se svým zázemím pro vědu a výzkum, akademickými institucemi a vzdělanými lidmi. A ICRC, jako jeden z příkladů, táhne zajímavé investice, Mayo Clinic je heslem, za kterým je obrovská prestiž. Jsme významným a nepřehlédnutelným městem mezi Vídní a Prahou a stojí za to zde investovat. Obecně pokládám za velmi důležité se na velkých akcích prezentovat. Představitelé Jihomoravského kraje zde představili město Brno také jako centrum vědy a výzkumu, kde jedním z připravovaných velkých projektů je FNUSA ICRC (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu). Právě díky spolupráci se zahraničními institucemi bude snazší zapojit vědecké týmy z Česka do mezinárodních projektů a získávat zkušenosti s nejnovějšími diagnostickými a léčebnými postupy. Unikátní projekt je připravován špičkovými odborníky 5

6 Svatoanenské listy Ten byl tvořen 77 předními odborníky ze 16 zemí. Projekt FNUSA-ICRC nyní postupuje do fáze negociací. Tento úspěch je jistě potěšitelný i pro naše kolegy z Mayo Clinic, kteří v únoru 2010 přijali další pozvání na několikadenní návštěvu do fakultní nemocnice v souvislosti s přípravou Mezinárodního centra pro pokročilé lékařské vzdělávání Brno (ICAME Brno). A o tom, že jsou Jihomoravský region a samotné město v mnoha ohledech zajímavými místy svědčí také to, že primátor města Brna Roman Onderka převzal pro Brno na veletrhu v Cannes trojí prestižní ocenění City of the Future (Město budoucnosti), první místo mezi městy východní Evropy ve schopnosti přilákat investory (Brno patří dokonce do nejlepší pětky menších evropských měst v této kategorii) a ocenění, kdy bylo město zařazeno mezi Top 10 nejlepších měst východní Evropy. Že je připravovaný projekt FNUSA-ICRC prestižní a naprosto ojedinělý pro Českou republiku i Evropu dokládá také to, že v březnu tohoto roku velmi úspěšně prošel v boji o nemalé evropské finance. Byl podroben detailnímu, náročnému a nekompromisnímu hodnocení mezinárodním panelem. Šárka Urbánková tisková mluvčí Nový bezpečný postup očkování proti tuberkulóze pomáhá nemocným i zdravým dětem foto autora článku V rámci Světového dne proti tuberkulóze, který je každoročně vyhlášen na 24. březen a v návaznosti na něj dne 30. března 2010 byla v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na veřejném semináři věnovaném problematice očkování v ČR, konaném pod záštitou předsedy Výboru pro zdravotnictví PSP ČR, široká odborná i laická veřejnost seznámena s novými výsledky našich imunologů a z nich plynoucích aktuálních praktických doporučení České lékařské komory (ČLK) a odborných lékařských společností J. E. Purkyně České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI), České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) i České společnosti dětské pneumologie (ČSDP), týkajících se bezpečného očkování v praxi. Veřejnost byla seznámena se závažnými komplikacemi včetně opakovaných úmrtí pacientů s vrozenými poruchami imunity (imunodeficiencemi) po očkování proti tuberkulóze v České republice v případech, kdy byly děti záhy po narození očkovány živou BCG vakcínou proti tuberkulóze, jak vyžaduje vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR o očkování. Současně s tímto odborně nesprávným, stále se však v praxi objevujícím nebezpečným postupem, navíc také souvisí časté, zbytečné a obtížně se hojící sekundární reakce i u zdravých dětí, jež postihují lymfatické uzliny a místo vpichu. Jedná se o nežádoucí reakce, které znemožňují řádně pokračovat v dalším očkování, jež mají dítě chránit proti nakažlivým nemocem. Z těchto důvodů proto navíc došlo v posledních letech v ČR k dalším opakovaným úmrtím dětí na pertusi (černý kašel). Uvedené závažné skutečnosti, a zbytečné nežádoucí reakce, kromě imunologů nezávisle na veřejném semináři o Problematice očkování v ČR v Parlamentu ČR, doložili také ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a v bohaté diskusi potvrdili dětští a plicní lékaři z praxe, nezávisle z odlišných českých i moravských regionů. Podstatnou zásadní pozitivní zprávou aktuálně zveřejněnou odborníky pro rodiče dětí je, že těmto komplikacím lze snadno předcházet a to vypracovaným bezpečným postupem očkování. Stačí totiž děti očkovat živou vakcínou proti tuberkulóze (BCG očkovací látka) s několikaměsíčním časovým odstupem, kdy je zjevné, že se imunitní systém dítěte po narození vyvíjí a že je vyloučena porucha buněčné imunity. Přitom nebezpečí z prodlení nehrozí, neboť tuberkulóza dětí díky dlouholetému dohledu nad touto nemocí není problémem České republiky. V praxi to znamená, že rodiče mají právo bez problémů předem požádat, aby novorozenec nebyl v porodnici očkován proti tuberkulóze, nýbrž bezpečně až později. Tato skutečnost se písemně s odkazy na odborná doporučení Výboru České společnosti alergologie a klinické imunologie ze dne i právního oddělení České lékařské komory poznačí do zdravotnické dokumentace. Nejvhodnější doba pro správné (lege artis) očkování živou vakcínou proti tuberkulóze je ve druhé polovině prvního roku věku dítěte, jak se mnoho let běžně a bez vedlejších reakcí aplikuje v ČR také u dětí matek trpících žloutenkou (HBsAg pozitivních), v souladu s oficiálním odborným metodickým postupem. Rodiče dítěte v žádném případě nemohou být za posunutí očkování proti tuberkulóze jakkoli postihováni, jak dokládá také zveřejněné oficiální právní stanovisko České lékařské komory v dané věci a to i při současné nesprávné legislativní úpravě vyhlášky o očkování, jež je, se všemi důsledky, v rozporu se zákonem (každý má právo na ochranu života a zdraví). Podiv byl veřejně na semináři vyjádřen nad závažnými pochybeními přítomných odpovědných pracovníků Ministerstva zdravotnictví ČR, kteří po dobu několika let vůbec neodpovídají na oficiální podněty a urgence odborných lékařských společností J. E. Purkyně, v nichž jejich zástupci předkládají pracovníkům Ministerstva zdravotnictví ČR pozitivní vypracovaná řešení. Předními odborníky z oblasti imunologie a pneumologie je rodičům doporučován zásadní bezpečný postup očkování dětí v souladu se zákonem pouhou jednoduchou změnou dosavadního pořadí vakcín. Dítěti je nejprve aplikována bezpečná neživá vakcína ve třech dávkách (hexavalentní očkovací látka, jež chrání proti šesti nemocem) a po vyloučení poruchy imunity ve druhé polovině prvního roku věku dítěte je podána živá BCG vakcína. 6

7 Svatoanenské listy Tímto lege artis postupem je: 1. Odstraněno riziko očkování dětí s vrozenou imunodeficiencí a nedodržování kontraindikace BCG vakcinace. Zabraňuje se vážným komplikacím a úmrtí. 2. Eliminují se druhotné BCG komplikace, které vznikají u zdravých dětí reaktivací BCG po aplikaci dalšího očkování s antigenem hepatitidy B s nedostatečným časovým odstupem. 3. Zůstává zachováno proočkování populace (migrace, epidemiologická surveillance). Při riziku tuberkulózy je možno zvážit očkování ihned, vhodnější je však indikovaná chemoprofylaxe a očkování dle imunologických parametrů následně s odstupem. 4. Vymizí výskyt kostních komplikací po BCG vakcinaci, které se pozorují při očkování po narození, avšak ne při očkování v pozdějším věku. 5. Je zajištěna účinná ochrana proti aviárním mykobakteriózám, proti nimž BCG vakcína proti tuberkulóze preventivně chrání a které nelze antituberkulotiky dobře léčit. Tyto netuberkulózní mykobakteriózy se nově stávají celosvětovým epidemiologickým problémem. 6. Je umožněno navrácení preventivního očkování proti pertusi zpět do dřívějšího období, tj. např. do 9. týdne věku dítěte. 7. Vymizí problémy s technikou aplikace vakcíny v porodnicích a neinformovanost rodiny o rizicích, etická pochybení a iatrogenní poškození; vysoké náhrady (zdrav. zařízení, státu) při prohraných soudních sporech a nerespektování kontraindikace podání živé vakcíny u vrozených imunodeficiencí. Zásadní výsledky a doporučení významné pro středoevropský region s otevřenými hranicemi jak na západ tak na východ (migrace populace s rizikem tuberkulózy) byly českými imunology odborně prezentovány a publikovány nejen mezinárodně, nýbrž aktuálně zpřístupněny odborné české veřejnosti všech zúčastněných specializací současně v prvních letošních číslech odborných časopisů Studia Pneumologica et Phthiseologica (2010; 70:30-34), Alergie (2010; 12:22-26) i Vakcinologie (2010; 4:32). Není pochyb o tom, že rodiče mají právo na bezpečné očkování dětí. Je zřejmé, že z posunu BCG vakcinace proti tuberkulóze do druhé poloviny prvního roku věku dítěte, jež od- povídá doporučení WHO, profitují nemocné i zdravé děti, nikdo není poškozen. Takto je navíc zajištěna také preventivní ochrana jedince a populace proti obtížně léčitelným aviárním mykobakteriózám. Současně je umožněna možnost včasné prevence černého kašle. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. Univerzitní centrum pro primární imunodeficience Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně Corneal cross-linking foto autora článku Od února letošního roku byla na Refrakčním centru Kliniky nemocí očních a optometrie FNUSA uvedena do praxe technologie zpevnění rohovky metodou Corneal cross-linking (CXL, CCL). Cross-linking je používán v oftalmologii již více než deset let. Jedná se o fotodynamickou terapii, která slouží ke zpevnění nestabilní rohovky a zabránění progresi jejího protenčování. Hlavní část rohovky (stroma) se skládá z jednoduchých kolagenních vláken. Při CXL je na povrch rohovky aplikována fotosensitivní látka riboflavin (vitamin B2) a poté je rohovka vystavena působení UVA záření. V průběhu fotochemické reakce vytvářejí molekuly riboflavinu mezi kolagenními vlákny spojovací můstky, čímž dochází k tzv. zesíťování rohovkového kolagenu (cross-linking). Výsledkem je zlepšení biomechanických vlastností rohovky, její zpevnění, zvýšení stability a zastavení progrese ektatických onemocnění. Cross-linking je indikován především u pacientů s diagnosou keratokonu. U počínajících stádií tohoto onemocnění může stabilizace rohovky výrazně snížit nutnost transplantace rohovky v budoucnosti. Dále je CXL indikován u rohovkových ektázií (protenčování), které mohou vzniknout po laserovém refrakčním zákroku (např. LASIK, PRK) nebo po proběhlém zánětu rohovky (např. neinfekční vředy u revmatoidní artritidy či jiného autoimunitního onemocnění). Indikace pacientů k aplikaci metody CXL probíhá na základě úzké spolupráce s Optickou laboratoří, která je součástí naší oční kliniky a má již dlouholetou tradici. Laboratoř vede Mgr. Sylvie Petrová. Před provedením metody CXL je pacient důkladně vyšetřen a seznámen s průběhem zákroku, který se odehrává pouze v topické anestézii. Ošetření jednoho oka trvá přibližně hodinu. Následný systém kontrol je koordinován s návštěvou pacienta v Optické laboratoři zaměřené na aplikaci tvrdých kontaktních čoček, které většina pacientů s diagnosou keratokonu používá ke zlepšení jejich zrakové ostrosti. K provedení metody cross-linking máme na našem pracovišti k dispozici nejmodernější přístroj. Jedná se o systém OPTO XLink (distributor pro ČR firma SPIRIT MEDICAL spol. s r. o.), který díky svému technickému vybavení zaručuje dokonalou homogenitu aplikovaného UVA záření, vysokou výkonnost a spolehlivost. Cena vyšetření před CXL je Kč. Cena za zákrok na jednom oku činí Kč, za obě oči Kč. Více informací lze získat na webových stránkách Refrakčního centra v rámci prezentace Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně na adrese Doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. přednosta Kliniky nemocí očních a optometrie 7

8 Svatoanenské listy In memoriam Za docentem MUDr. Zdeňkem Churým, CSc. foto autora článku Je tomu právě rok, kdy jsme u příležitosti výročí 90. let Masarykovy univerzity a 90 let doc. MUDr. Dušana Mrkose, CSc. uveřejnili článek: Vývoj oboru klinické hematologie dospělých v Brně do 90. let minulého století. (Vnitřní lékařství 2009, 55, 1 a v časopisu Transfuze Hematologie dnes 2009, 15. březen). V článcích byl zmiňován význam doc. Zdeňka Churého pro vývoj hematologie v nelehkých podmínkách druhé poloviny minulého století v Brně. Bohužel nás pan docent dne po těžké krátké nemoci opustil ve svých 85 letech. Narodil se v Kyjově. Po maturitě absolvoval studium na lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde promoval Již během studií pracoval v ústavu experimentální patologie u zakladatele brněnské hematologie prof. MUD. et RNDr. Viléma Uhra, DrSc. ( ) jako asistent (od ). Odborným asistentem byl ustanoven po promoci dne Současně byl zaměstnán na hematologické ambulanci na čtvrtinový úvazek u MUDr. Uchytila na poliklinice Zahradníkova, kde hodnotil morfologické preparáty. V roce 1961 byl jmenován kandidátem věd na základě obhajoby práce Pokusná imunohematologická chudokrevnost. Docentem byl jmenován v r Habilitační práce měla název Aktivita sérových fermentů u hemolytické anemie. Mezi roky 1955 až 1970 docházel na III. Interní kliniku FNUSA, kde se bezplatně věnoval hematologicky nemocným. Stalo se tak na základě dohody prof. MUDr. V. Uhra a přednosty III. Interní kliniky prof. MUDr. et. PhDr. J. Pojera. A v roce 1970 jsem tuto činnost přebrala a z mého učitele se stal můj celoživotní konzultant. V důsledku změny poměrů na LF a úmrtím prof. MUDr. V. Uhra i přechodem ústavu na výzkum umělého srdce na zvířatech přijal dne místo Městského hematologa, vybudoval v Husovicích Městskou hematologickou ambulanci, kde vychoval několik dalších hematologů. Bohužel byl proti své vůli propuštěn a převeden na dorostové oddělení. Velmi trpěl tím, že byl odtržen od své milované hematologie, krátce na to utrpěl po pádu vážný úraz. Ironií bylo, že jím vybudovaná ambulance se do tří let rozpadla. Dne byl přijat do Výzkumného onkologického ústavu, dnes Masarykův onkologický ústav, kde se realizoval jako skvělý morfolog v hodnocení patologických nálezů. Vychoval tam dalšího hematologa a úzce spolupracoval s onkology. Ač svým vzděláním a dosaženými hodnostmi nebyl k ničemu nucen, při své preciznosti v době svého působení v MÚNZ vykonal atestaci z interny i z hematologie a transfuze krve. Ještě jako penzista docházel denně do Masarykova onkologického ústavu, kde uplatňoval svoje znalosti do začátku posledního desetiletí, Hematologie byla jeho hlavním koníčkem. Jeho celoživotní vášní byla filatelie, měl cenné sbírky, které prezentoval na výstavách, několikrát byl oceněn. Významná byla jeho sbírka známek potomků anglické královny Viktorie, převážně členů vládnoucí šlechty z celé Evropy, z nichž někteří mužové trpěli hemofilií a některé ženy byly přenašečkami. Královna Viktorie byla prokazatelně přenašečkou hemofilie (publikováno ve Vnitřním lékařství 43, 1994, číslo 4). Miloval svoji rodinu, dožil se i pravnoučete. Velmi rád spolu se svou rodinou trávil volné chvíle na chalupě ve Věstíně Žleby u Rovečného na Vysočině. Poznala jsme ho jako velmi vzdělaného, skromného člověka, odborníka plně oddaného hematologii, který se nezištně dělil o své znalosti četnými konzultacemi a množstvím odborných publikací. Tak si ho uchovávám ve své paměti. Je mi ctí, že jsem s ním mohla pracovat. MUDr. Jiřina Jedličková emeritní ordinář pro hematologii při III. Interní klinice FNUSA t.č. Krevní banka Nové očkovací středisko při Klinice pracovního lékařství Rozšíření služeb ambulance cestovní medicíny foto autora článku Ambulance cestovní medicíny funguje na Klinice pracovního lékařství (KPL) jako součást provádění závodní preventivní péče smluvním klientům. Poskytuje konzultace před cestou s ohledem na druh činnosti v zahraničí, konkrétní situaci a doporučená preventivní opatření. Provádí vyšetření před pracovním pobytem v zahraničí a vyšetření po návratu z epidemiologicky závažných oblastí. Nedílnou součástí prevence je očkování. Klinika pracovního lékařství rozšiřuje nabídku ambulantních služeb o provádění očkování (v režimu očkování zvláštního, mimořádného či na vlastní žádost dle platné legislativy ČR) pro širokou veřejnost i stávající klienty: 1) Mezi klienty ambulance závodní preventivní péče je poptávka zejména po očkování před cestou do zahraničí podle požadavků Světové zdravotnické organizace, podle aktuální 8

9 Svatoanenské listy epidemiologické situace v cílové zemi a podle požadavků zaměstnavatele (očkování proti žluté zimnici, břišnímu tyfu, virovým hepatitidám, meningokokům). Zajištění záznamu o těchto vakcinacích do Mezinárodního očkovacího průkazu. Dále zajištění antimalarické profylaxe pro výjezdy do rizikových oblastí (předpis vhodných antimalarik). 2) Očkování pracovních kolektivů (proti chřipce, virovým hepatitidám a klíšťové encefalitidě) týká se podniků a organizací, kde je indikace k takovému očkování kontakt s lidmi v případě chřipky, pohyb v rizikovém přírodním prostředí v případě klíšťové encefalitidy. 3) Nadstandardní očkování na žádost očkovaného proti onemocněním, u nichž je dostupná vakcína proti klíšťové meningoencefalitidě, meningokokové meningitidě A+C, chřipce, virové hepatitidě A, B, A+B, vzteklině, příušnicím a dalším. Zaměříme se nejen na cílovou skupinu, kterou jsou v tomto případě zejména studenti a zaměstnanci MU a FNUSA, ale také na širokou veřejnost, která si význam očkování uvědomuje. 4) Konzultační činnost v problematice očkování, očkovacích technik a legislativy. Konzultační činnost v problematice epidemiologie. Přednášková činnost v oboru infekčních onemocnění, očkování a epidemiologie. 5) Vytvoření webové prezentace: poradna pro rizika cestování, předcházení importovaným nemocem, cestování s dětmi, očkování před cestou do zahraničí, antimalarická profylaxe. Cestovní lékařství je v současnosti celosvětově uznávaný lékařský obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou nemocí, které vznikly v souvislosti s cestováním. Vznik oboru úzce souvisí s obrovským nárůstem cestování v posledních dvaceti letech, které se stává v současnosti i v našich zeměpisných oblastech důležitou složkou volného i pracovního času. I přes existující nabídku těchto služeb v městě Brně jak komerčními, tak zdravotnickými zařízeními, vidíme v případě vzniku očkovacího střediska na KPL několik výhod: návaznost na již poskytované služby stávajícím klientům při výjezdu do zahraničí výborná dostupnost dalších oborů (zejména laboratorních) v areálu FN u sv. Anny v Brně možnost ověření titru protilátek po očkování, možnost odběrů na HIV včetně certifikátů, zajištění diagnostických vyšetření u virových hepatitid a venerických nemocí, poradenství tohoto typu je v současnosti v Brně vzhledem k poptávce velmi omezené využívání zahraničních aktualizovaných databází: CDC, IAMAT, CRM o očkování a aktuální epidemiologické situaci personální zajištění ambulance (k dispozici je dvouatestovaný epidemiolog s praxí v provádění očkování všech typů) propojení teorie a praxe při výuce mediků 5. ročníku na KPL s perspektivou výuky cestovní medicíny formou volitelného či nepovinného předmětu. MUDr. Markéta Petrovová Klinika pracovního lékařství NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉČIV ANEB 5 MINUT PRO BEZPEČNĚJŠÍ FARMAKOTERAPII Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zahájil v tomto roce informační kampaň zaměřenou na podporu bezpečnosti léčivých přípravků. V jejím rámci chce Ústav upozornit na problematiku nežádoucích účinků léčiv a význam hlášení podezření na jejich výskyt. Dozorem nad bezpečností léčiv po jejich uvedení do klinické praxe se zabývá farmakovigilance ( léková bdělost ). Cílem této činnosti je shromažďovat a hodnotit informace o možných rizicích po uvedení léčivého přípravku do klinické praxe. Základním kamenem v hodnocení bezpečnosti léčivého přípravku jsou informace o nežádoucích účincích poskytované zdravotnickými pracovníky. Farmakovigilančním centrem, kde jsou data o nežádoucích účincích shromažďována a hodnocena, je v České republice Státní ústav pro kontrolu léčiv. Povinnost zdravotnickým pracovníkům hlásit všechny závažné a/nebo neočekávané nežádoucí účinky, které pozorují přímo stanovuje Zákon o léčivech. Je však vhodné hlásit vše, co považujete za důležité, včetně závažného dopadu na zdraví pacienta při nesprávném používání a zneužívání léčivých přípravků, při podezření na lékové interakce, na nežádoucí účinky u kojených dětí, jejichž matky užívají léky, a také při neúčinnosti, zejména u vakcín a antikoncepčních přípravků. Hlásící osoba Ústavu oznamuje podezření na vznik nežádoucího účinku léku. To znamená, že hlásící osoba nemá žádnou zodpovědnost za rozhodnutí, zda existuje skutečný vztah pozorované reakce k léčivému přípravku. Informace o hlásící osobě zůstávají jako důvěrné pouze na SÚKL, nikomu jinému nejsou poskytovány. Důvěrnost pacienta je zajištěna tím, že ve formuláři se uvádějí jen iniciály jeho jména, nikoli rodné číslo nebo jiné jednoznačně identifikující údaje. Hlášení nežádoucího účinku znamená vyplnění 1 stránky papírového formuláře nebo elektronického formuláře na webových stránkách SÚKL (www.sukl.cz). Veškeré informace o hlášení najdete na webových stránkách SÚKL na adrese Na stránku se jednoduše dostanete také z domovské adresy po kliknutí na příslušnou ikonu v levé dolní části obrazovky. Poté můžete zvolit buď vstup do elektronického formuláře, který se vyplňuje a odesílá přímo na webu (lze jej vytisknout pro vlastní evidenci), nebo otevřít a vytisknout klasický papírový formulář, který je třeba po vyplnění odeslat poštou nebo faxem na SÚKL. Každý nežádoucí účinek léčivého přípravku, který lékař pozoruje, je důležitou informací o bezpečnosti. Spolu s dalšími podobnými případy nahlášenými na SÚKL skládá mozaiku bezpečnostního profilu léčiva a může napomoci poznání významných rizik. Je-li riziko rozpoznáno, mohou na ně být upozorněni ostatní lékaři a pacienti a podle možností lze toto riziko minimalizovat. Prosíme, věnujte několik minut svého času pro zvýšení bezpečnosti Vašich pacientů! 9

10 Svatoanenské listy Zkušenosti ze stáže v USA Pracovní stáž Stem cell institut, University of Minnesota Laboratoř profesora Dan S. Kaufmana Projekt: Diferenciace kardiomyocytů z kmenových buněk foto autora článku Laboratoře Stem cell institutu na University of Minnesota jsou jedny z předních světových center výzkumu kmenových buněk. Tamní vědci se zabývají výzkumem embryonálních kmenových buněk (ESCs) již deset let a od roku 2006 se intenzivně věnují také indukovaným kmenovým buňkám (ips). Zároveň zdejší centrum před dvěma lety oživilo mrtvé srdce s pomocí buněčné terapie. Profesor Kaufman již 12 let kultivuje ESCs ve své laboratoři a je autorem řady článků v renomovaných časopisech. Spolu s našimi předními vědci se podílí na aplikaci ICRC do strukturálních fondů EU program Research and Development for Innovations. Center of Integrated Cell Therapies by mělo být dalším společným cílem, který umožni spolupráci dál prohloubit, zintenzívnit a rozvinout. Prvním úspěchem bylo získání grantu Amerického fondu AFCSLS, který mi umožnil podzimní stáž na Univerzity of Minnesota. Ve výzkumu kmenových buněk jsem ještě před odletem získal možnost dvoutýdenního působení v laboratořích profesora Dvořáka v Kampusu Masarykovy univerzity. První dny po příletu jsem se seznamoval s novým prostředím a zařizoval nezbytné formality. Záhy jsem však absolvoval týdenní základní kurz práce s lidskými ESCs a ips. Během kurzu přednášeli mezinárodně uznávaní odborníci: James Dutton, Mary Firpo, a také Dan Kaufman. Jednalo se o praktické i teoretické zkušenosti, které doplnily brněnský kurz. Pro plnohodnotnou práci v laboratoři jsem prošel veškerými vstupními testy (např. radiační, chemické, biologické školení), vícestupňově dále probíhalo školení v práci s laboratorními zvířaty pro možnost zaškolení v echokardiografii hlodavců. Pravidelnou součástí stáže byly odborné přednášky Lillehei Heart Institute, University of Minnesota. Jednou z nejzajímavějších byla např. přednáška vedoucího Stemcells institutu prof. Slacka, nebo proděkana japonské lékařské fakulty Koye Univerzity v Tokyu, prof. Fukudy. Základem stáže byla práce na zvládnutí procesu diferenciace lidských embryonálních kmenových buněk v kardiomyocyty. Spolu s mladými vědci Katherine Hill a Piradeep Surlinghhatam jsme uskutečnili několik pokusů. Stěžejními metodami jsou kokultivace s lidskými stromálními buňkami a vytváření embryoidních tělísek s vyšším zastoupením kardiomyocytů. Podařilo se nám dovést kmenové buňky až ke stádiu velmi blízkému lidským kardiomyocytům, kdy v Petriho miskách začínají buňky samovolně hromadně tepat. Výhodou kokultivační metody je možnost aplikovaní na oba základní druhy kmenových buněk a dává tedy mnoho slibných příležitostí pro další srovnávací testy. Poznání mnoha možností a perspektiv nám nyní dává šanci samostatně tyto metody aplikovat v ČR v rámci výzkumu a již v nedaleké budoucnosti i kliniky. Děkuji docentu Károvi za neutuchající elán a podporu nejen v oblasti kmenových buněk. Děkuji také všem, kteří mně podpořili a umožnili uskutečnění této neobyčejné zkušenosti. MUDr. Martin Pešl I. interní kardioangiologická klinika 10

11 Sledování spokojenosti pacientů Svatoanenské listy Dle Metodického pokynu se některá vybraná oddělení dotazníkového šetření neúčastní a jsou to: JIP včetně ARK, dětské oddělení a oddělení následné péče. Konkrétní výsledky hodnocení ve FNUSA: Souhrnná spokojenost našich pacientů nepoklesla, procentuelně se zvýšila o 0,1 %, nicméně u ostatních nemocnic bylo zlepšení vyšší a proto ten pokles ze 4. místa v roce 2008 na 9. místo v roce foto autora článku Spokojenost pacientů s poskytovanou péči sleduje FNUSA pravidelně již řadu let. Od roku 2006 je na základě příkazu Ministra zdravotnictví ČR stanovena jednotná metodika sledování spokojenosti hospitalizovaných pacientů, která je závazná pro všechny nemocnice přímo ministerstvem řízené. V návratnosti dotazníků byla naše nemocnice nejlepší 89 % návratnost, což je zásluhou především staničních sester a sester na lůžkových odděleních. Nejlépe hodnocená pracoviště FNUSA dle dosažených procent. Nad 80% je nadstandardní hodnocení KOCHHK odd. 75 (89,1) KPECH odd. ženy 88,6 I. IKAK odd. 31, KOCHHK odd. 21 (83,9) I. CHK odd. 43 (83,5) KPECH odd. muži (83,0) I. ORTK odd. 17 (81,7) I. CHK odd. 61 (81,4) II. CHK odd. 8+9 (81,1) NCHK odd. 72 (80,8) II. IK odd (80,4) Projekt nazvaný Kvalita Očima Pacienta vznikl jako reakce na projekt WHO Zdraví 21, který je určen evropskému regionu. Smyslem standardizovaného měření kvality péče, založeném na shodné metodice sběru a zpracování dat o zkušenostech pacientů, je umožnit korektní a statisticky průkazné srovnání kvality jednotlivých nemocnic a jejich odborných útvarů. Pacienti na lůžkových oddělení zdravotnického zařízení hodnotí celkem 50 indikátorů kvality, které tvoří osm dimenzí kvality lůžkové péče: 1. Přijetí pacienta do zařízení 2. Respekt ohled úcta k pacientovi 3. Koordinace a integrace péče o pacienta 4. Informace a komunikace s pacientem 5. Tělesné pohodlí pacienta 6. Citová opora pacienta 7. Zapojení rodiny a blízkých do léčby pacienta 8. Propuštění pacienta ze zařízení Pro srovnání je níže uvedena souhrnná spokojenost pacientů ve FNUSA v roce 2008 a Rok FN Ostrava 82,6 2. FN Plzeň 81,8 3. FN Hradec Králové 81,7 4. FN u sv. Anny v Brně 78,7 5. Všeobecná fakultní nemocnice 78,5 6. FN Olomouc 78,5 7. Fakultní Thomayerova nemocnice 77,6 8. FN Motol 77,5 9. FN Královské Vinohrady 76,2 10. FN Brno 75,0 11. FN Bulovka 74,3 Rok FN Hradec Králové 82,7 2. FN Ostrava 82,3 3. FN Plzeň 81,3 4. FN Motol 81,1 5. FN Bulovka 79,7 6.FN Královské Vinohrady 79,4 7. FN Olomouc 79,4 8. Všeobecná fakultní nemocnice 78,8 9. FN u sv. Anny v Brně 78,8 10. Fakultní Thomayerova nemocnice 76,4 11. FN Brno 75,8 Pro ilustraci je níže uvedeno 8 hodnocených oblastí a procentuální vyjádření v kterých oblastech došlo k poklesu spokojenosti pacientů a kde naopak spokojenost převyšuje 80 %, což je považováno za dobrý standard Zapojení rodiny 91,2 90,2 2. Propuštění a pokračování péče 86,7 86,5 3. Respekt, ohled, úcta 80,7 79,6 4. Přijetí do nemocnice 78,8 79,7 5. Informace, komunikace 78,8 77,1 6. Koordinace a integrace péče 78,3 78,2 7. Citová opora 74,7 73,8 8. Tělesné pohodlí 73,6 75,3 Na těchto webových stránkách je možné shlédnout veškerá hodnocení účastnících se zdravotnických zařízení: Mgr. Jana Zvěřinová náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 11

12 Svatoanenské listy Instalace preanalytického a analytického systému Modular na OKB foto autora článku V průběhu roku 2009 proběhla na Oddělení klinické biochemie (dále jen OKB) v naší nemocnici instalace modulárních systémů firmy Roche Diagnostic. Instalaci předcházelo přípravné období, které zahrnovalo rozsáhlé stavební úpravy na oddělení a přípravu závazných dokumentů pro dodavatele, dle kterých byla připravena základní softwarová konfigurace preanalytického systému Modular Pre-analytics (MPA). Přestože stavební úpravy probíhaly za plného provozu oddělení a zaměstnanci pracovali ve ztížených podmínkách, podařilo se dosáhnout standardní kvality a rychlosti zpracování vzorků pro jednotlivé kliniky naší nemocnice. V červenci 2009 byly již zastaralé biochemické analyzátory Advia 1650 nahrazeny analytickými systémy Modular Analytics SWA v konfiguraci Modular PPE a Modular PE (pro klinickou chemii a imunochemii). Jde o dvě analytické linky, jejichž uspořádání zajišťuje vzájemné zálohování statimových vzorků v případě servisních zásahů nebo v době pravidelné údržby. Současně byl na oddělení instalován program PSM (Process System Manager), který zabezpečuje společnou komunikaci mezi preanalytickými a analytickými systémy Modular a stávajícím laboratorním informačním systémem. V říjnu 2009 byl instalován preanalytický systém MPA nahrazující dosud jen manuální preanalytické zpracování vzorků. Skládá se ze vstupního modulu, dvou automatických centrifug, odzátkovacího modulu, alikvotačního modulu, modulu, který vytváří a lepí štítky s čárovými kódy, zátkovacího modulu, modulu pro třídění vzorků, výstupního zásobníkového modulu a řídícího programu TSM (Total System Manager). Pomocí transportní dráhy je preanalytický systém přímo spojen s analytickými linkami Modular (konfigurace PPE a PE). Instalace preanalytického systému si vyžádala změny v používání odběrových zkumavek. V naší nemocnici je již několik let jednotný odběrový systém Sarstedt. Bylo nutno vyměnit dosud používané zkumavky za zkumavky s centrifugačním gelem. Zkumavka s výškou 6,5 cm byla zaměněna za zkumavku o výšce 7,5 cm, kterou lze použít v preanalytickém systému MPA. Došlo rovněž k výměně odběrových zkumavek na moč. Instalace preanalytického systému výrazně zjednodušila alikvotování vzorků, omezila kontakt laborantek s biologickým materiálem a odstranila potenciální možnost záměny materiálu. Celý proces je doprovázen změnami v organizaci práce. V současné době preanalytický systém využíváme prozatím pouze v ranní směně. Po dořešení archivace vzorků a zapracování celého kolektivu bude využíván i v odpolední směně, resp. v noční směně. Zavedením tohoto moderního systému se jistě zvýšila prestiž našeho pracoviště. Marie Svídová vedoucí laborantka OKB 12

13 Svatoanenské listy Práce porodní asistentky na Gynekologickém oddělení foto autora článku K tomuto článku mně nepřímo přiměla poznámka jedné sestry, která se při pohledu na moji jmenovku upřímně podivila, co dělá porodní asistentka v nemocnici, kde není porodní sál. Na gynekologických pracovištích pracují v primární i sekundární péči ženské sestry, porodní asistentky, porodní asistentky s titulem DiS. a Bc. Do roku 1982 zde bylo gynekologické lůžkové oddělení jako detašované pracoviště II. ženské kliniky porodnice Na Obilním trhu. Naše oddělení bylo zbudováno v roce 1994 a navázalo tak na její dlouholetou tradici. Současné personální obsazení pracoviště sestává z vedoucí lékařky oddělení MUDr. Ivy Filové, sekundárního lékaře a tří porodních asistentek. Pracovna sester a snažíme se svým vystupováním a přístupem přispět k dobrému jménu našeho pracoviště. Jsme důležitým článkem chodu oddělení. Připravujeme dokumentaci, asistujeme při výkonech, měříme fyziologické funkce a zaznamenáváme jejich hodnoty, provádíme vyšetření moči, natáčíme kardiotokograf, jsme zodpovědné za desinfekci a sterilizaci materiálu, komunikujeme s lékařem a hlavně s pacientkami, zodpovídáme dotazy a tak plně uplatňujeme odborné znalosti, praktické dovednosti, znalosti z oblasti psychologie a práci s výpočetní technikou. Při konziliárních vyšetřeních na lůžkových odděleních nemocnice doprovázíme lékaře a asistujeme při jeho vyšetření. Snažíme se ženy motivovat k preventivním prohlídkám, které jsou 1x ročně a jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. K preventivnímu vyšetření je nutná kontrola TK a hmotnosti. To platí i o vyšetření před nasazením jakékoli hormonální substituce. Od 45 let věku je preventivní vyšetření doplněné každé 2 roky mammografem, od února tohoto roku bez horní hranice věku. Od 50 let ženy je součástí preventivního vyšetření test na okultní krvácení. Ne však všechny ženy, zvláště vyšších věkových kategorií, těchto možností využívají. Ženy (dívky) by měly vyhledat gynekologa před zahájením sexuálního života. Optimální by bylo, pokud by péče byla poskytována jedním lékařem po celou dobu života ženy s navazující péčí o rodinné příslušníky ženského pohlaví. Operační sál Které operace u nás provádíme? Léčebné i diagnostické zákroky. V celkové anestezii hysteroskopie, separované abraze, ablace polypů, konizace a plastické úpravy čípku, extirpace, incize, extrakce, punkce cysty a placené zákroky jako např. umělé přerušení těhotenství. Z operačních výkonů v lokální anestezii jsou to extirpace ateromů, leukoplakie, biopsie. Zákroky bez anestezie jako např. zavedení nebo extrakce IUD, biopsie z čípku a jiné. Organizace práce na operačním sále je stejná jako na jiných operačních sálech příprava pacientky, edukace, vedení dokumentace, ošetřovatelská péče před a po operaci, propuštění po operaci včetně edukace i rodinných příslušníků. Dodržování hygienicko-epidemiologického režimu je samozřejmostí. Péče o ženu v prenatální poradně Po 2 3 týdnech vynechání menstruace je vhodná návštěva gynekologa. Je žena těhotná? Jaký má postoj ke graviditě? Jaké jsou možnosti? Kdy má termín porodu? Jde o těhotenství bez rizika, rizikové nebo patologické těhotenství? Jaký je stav organismu ženy a odchylky od normy? A hlavně: je to chtěná gravidita nebo naopak nechtěná? To jsou otázky, které každou z nás nejdříve napadnou. Během těhotenství prochází budoucí matka i její partner mnoha změnami. Nové pocity radosti nad příchodem miminka střídají obavy. Většinou se podělí o své emoce a prožitky a získávají tak pocit sebedůvěry a jistoty. Těhotné ženě vypíšeme těhotenskou průkazku a vysvětlíme, co ji během těhotenství čeká termíny kontrol v poradně, vhodnou životosprávu, vhodné oblečení atd. Je to záležitost velmi individuální. V rámci naší specializace bychom mohly vést předporodní kurzy, ale bohužel u nás na to nemáme vhodné prostory. Budoucím maminkám však doporučujeme účast v kurzech v zařízeních, která jsou na to zaměřená cvičení v těhotenství, plavání, porody, alternativní porody, kojení, ošetření novorozence a šestinedělí. I my se však snažíme odstranit negativní emo- Oddělení je tvořeno ambulancí konsiliárního gynekologa, ambulancí závodního gynekologa, operačním sálem a denním stacionářem. Zde jsou 3 lůžka, která slouží ke sledování pacientek po vykonaných operacích tzv. jednodenní chirurgie. Naše činnost je zaměřena na preventivní a léčebnou péči o hospitalizované i ambulantní pacientky, dispensární péči o těhotné a pacientky po chirurgických zákrocích. Pacientky mají možnost využít telefonických objednávek, konzultací lékaře i porodní asistentky, a mohou využít placených služeb. Porodní asistentka provází ženu celým životem od narození, přes období dospívání, dobu zralosti a nakonec i ve stáří. Je to profese, která vyžaduje praktickou i technickou zručnost, připravenost a pohotovost k řešení naléhavých situací, schopnost citlivého přístupu k pacientce s nutností zachování její identity, intimity a důstojnosti, bez předsudků k jejímu zdravotnímu stavu. Jsme první, s kým se pacientka setkává při návštěvě ordinace, navazujeme s ní kontakt Vyšetřovna 13

14 Svatoanenské listy ce (strach z porodu, z bolesti, obavy o vývoj dítěte apod...) vstřícností, pochopením, účastí, různými pohovory a radami. Vyšetření v prenatální poradně je možné rozdělit do skupin vstupní vyšetření zaměřené na laboratorní vyšetření, zapsání výchozí hmotnosti, výšky, pánevních rozměrů. Pravidelně prováděné vyšetření kdy se ptáme na subjektivní potíže, zkontrolujeme krevní tlak, zapíšeme váhový přírůstek, chemicky vyšetříme moč na přítomnost bílkovin, glukózy a ketolátek. Dále jsou termínovaná vyšetření která jsou daná pro určitý týden těhotenství (podle České gynekologicko-porodnické společnosti), kdy provádíme krevní odběry především se jedná Operační sálek Stacionář o genetická vyšetření, sonografická vyšetření lékařem a od 36. týdne kardiotokogram. Mateřskou dovolenou nastupují těhotné 6 8 týdnů před termínem porodu. Jednotlivé termíny v poradně určujeme podle průběhu těhotenství obvykle každé 3 4 týdny, ke konci častěji a po 39 týdnu předáváme budoucí rodičku do péče na porodní sál. Záleží na celkovém průběhu těhotenství a v případě patologického těhotenství i dříve. Úloha porodní asistentky je jednak provozní (objednávání a třídění materiálu, sterilizace nástrojů, třídění a zakládání výsledků, příprava ordinace), dále odborná (odběry, aplikace injekcí, těhotenská poradna, příprava pacientky k operacím, asistence při operacích) a edukační (komunikace s pacientkou, vysvětlení odborných pojmů, antikoncepce, kojení a péče o dítě, životospráva, příprava k rodičovství). V neposlední řadě možnost odborné seberealizace vedení těhotenských kurzů, cvičení v těhotenství, účast u porodu, návštěva po porodu, konzultace v šestinedělí, kojení a péče o dítě, publikace, odborné přednášky na zdravotnických školách, vše ale pouze v rozsahu kompetencí a zodpovědnosti nelékařských zdravotnických pracovníků, nikoli suplování lékaře. No a co říci závěrem? Nejlépe to vyjadřuje mezinárodní definice porodní asistentky z roku 2005: Porodní asistentka pracuje v partnerství se ženami, aby jim poskytla potřebnou podporu, péči a radu během těhotenství, porodu a v době poporodní. Porodní asistentka má důležitou úlohu ve zdravotním poradenství a vzdělávání nejen žen, ale i v rámci jejich rodin a celých komunit. Tato práce by měla zahrnovat předporodní přípravu a přípravu k rodičovství a je rozšířena i do oblasti zdraví žen, sexuálního nebo reproduktivního zdraví a péči o dítě. Dana Mastíková sestra Gynekologického oddělení Sestřičky a zahraničí Pro rozhovor v tomto čísle jsem oslovila tři naše sestřičky, které byly ochotny sdělit své dojmy a zkušenosti z práce sestry za hranicemi České republiky. Prostřednictvím odpovědí na šest otázek vám tak umožní nahlédnout do prostředí a zákulisí jednotlivých pracovišť, kde působily. Jsou jimi Magda Bubeníková z I. ortopedické kliniky, Jindřiška Drápalová z Dermatovenerologické kliniky a Bc. Pavla Výletová z Anesteziologicko-resuscitační klinky. 1. Jak jste se k práci v zahraničí dostala? MB: V roce 1991 tzv. Polytechna, instituce v ČR, která se zabývala vysíláním našich zdravotnických pracovníků do zahraničí, nabízela pracovní pobyt v Lybii. Protože jsem se o takovéto možnosti zajímala, přihlásila jsem se, složila zkoušky a byla vybrána. Setrvala jsem tam do roku Můj druhý pobyt pak byl v letech v USA, kam jsem následovala i s dcerou manžela, který zde byl pracovně. JD: Šlo o můj vlastní zájem, chtěla jsem si práci za hranicemi vyzkoušet a poznat tamní prostředí. Obrátila jsem se na pracovní úřad, udělala přijímací pohovor a v rámci mezinárodní smlouvy mezi ČR a Německem jsem vycestovala v roce do německého Dillingenu a znovu pak v letech , kde jsem působila v Bürgerhospital in Stuttgart. PV: Zajímala jsem se o práci v zahraničí dlouhodobě. Zkontaktovala jsem se s jedním pracovištěm ve švýcarském kantonu Luzern, kde jsem absolvovala přijímací pohovor a poté zde působila po dobu 18 měsíců. Následně jsem přijala práci v nemocnici Solothurn kanton Solothurn. Tam jsem byla v letech Pracovala jste v privátním nebo státním zařízení? MB: V Lybii šlo o soukromou polikliniku Červený půlměsíc v městě Misurata a protože jsem také porodní asistentka, pracovala jsem ve zdejší gynekologické ambulanci a to s indickou lékařkou. Pracovní vytížení zde bylo velmi vysoké, denně jsme ošetřily žen. V USA to byl státní stacionář Mannon care, kde jsem pracovala jako zdravotní sestra a starala se o pacienty s různými diagnózami. JD: V obou městech jsem pracovala ve stát- 14

15 Svatoanenské listy ních zařízeních, v Dillingenu jako ošetřovatelka na ortopedickém oddělení a ve Stuttgartu na oddělení těžké akutní psychiatrie jako zdravotní sestra. Byla to velmi náročná, ale zajímavá práce s pacienty s akutními psychotickými stavy s převahou bludů, těžkými depresemi (hlavně cizinci), drogově a na alkoholu závislými. PV: Pracovala jsem ve státních (kantonových) nemocnicích, v Sursee na multioborové jednotce intenzivní péče, v Solothurnu taktéž. Zde byli umísťováni zejména pacienti po břišních operacích, s jaterním selháváním, po IM, Pavla Výletová s chronickými onemocněními slinivky břišní, s metabolickým rozvratem apod. Nešlo o pacienty po kardiopulmonální resuscitaci, kteří tvoří převahu na naší Anesteziologicko-resuscitační klinice ve FNUSA. 3. Jaké jste měla postavení? Měla jste možnost odborného růstu? MB: Chtěla bych zdůraznit, že česká sestra je zde opravdu vysoce ceněna, vnímána po odborné stránce jako špička ve srovnání s ostatními cizinci i domorodci, a to jak v Lybii, tak v USA. Ani na jednom místě mi nebránili v odborném růstu, ba naopak, mohla jsem se vzdělávat, ale neměla jsem potřebu. Vynahrazuji si to dnes a pokračuji ve studiu na VŠ. JD: Zpočátku jsem cítila nedůvěru ze strany německých kolegů, ale trvalo to jen asi dva měsíce a naprosto jsme se sžili a svým způsobem jsem měla mezi ostatními cizinci pak výsadní postavení díky přístupu k práci. Holt jsme byli dobře na středních školách připraveni. Ano, nabídka ke studiu vzešla od samotného vedení ve Stuttgartu, ale já jsem ji nepřijala, obávala jsem se, že bych studium v němčině obtížně zvládala. Možná jsem do toho měla jít PV: Trvalo až téměř rok, než mně mezi sebe přijali. Švýcaři jsou hodně rezervovaní a uzavření. Musela jsem jim dokázat, že se dokážu integrovat do jejich pracovního prostředí a procesu, sžít se s jejich metodami a postupy práce. Pak jsem byla vnímána velmi dobře. Protože jsem chtěla setrvat ve Švýcarsku delší časové období, rozhodla jsem se a absolvovala specializační studium diplomovaná zdravotní sestra pro intenzivní péči. 4. Co vás překvapilo? MB: Arabský svět je úplně jiný svět, to jsem sice věděla, ale neuměla si představit. Pokud respektujete jejich tradice a zvyklosti, jste vážená. V Lybii mně překvapilo špičkové materiální a technické vybavení (šejkové a ropa..), na druhé straně nízká úroveň jejich odborníků. V USA je velmi špatné dodržování základních hygienických předpisů a sterility, což u nás je při naší práci považováno za prioritu. A také zapomeňte na seriál Chicago hope a dostupnost emergency. Není tomu tak čekáte hodiny na ošetření bez rozdílu závažnosti vašeho onemocnění. Za velké plus považuji, že ke všem úkonům, kde je to jen možné, se používají jednorázové pomůcky, ať už pro personál či pro pacienty. Ty jsou k dispozici v obrovském množství, jejich používání je absolutní samozřejmostí. JD: Z pracoviště akutní psychiatrické péče hlavně to, že všichni, jak zdravotníci tak pacienti, chodili v civilu a pacienti měli mnohem větší volnost. Mohu to porovnat se zkušenostmi z obdobného pracoviště u nás. Větší týmy lidí obecně, šest sester ve směně na max. 30 pacientů, vždy polovina mužů, staniční sestra sloužila i odpolední služby. Pokud chcete, máte možnost pracovat v polovičním úvazku, nebo třeba chodit jen na noční služby. A na potřebná vyšetření pacientů mimo areál zařízení se jezdilo zásadně taxíkem spočítali si, že je to mnohem levnější, než dopravní sanitní službou. Jindřiška Drápalová PV: Nepracuje se pod takovým stresem, tempo jsem vnímala jako pomalejší, ale vše má jasně daná pravidla, organizaci, vše je plánováno, každý krok okamžitě vyhodnocován zda je správný, nebo je potřeba ho změnit. Dále je zde velká integrace rodin do ošetřovatelské péče. A co mně hodně překvapilo, vizitu vede sestra, která je s pacientem v každodenním styku a ví tak o všem, co se kolem pacienta děje, ona je tím, kdo referuje lékaři a na jejíž sdělení je dáván velký zřetel. A určitě v neposlední řadě absolutní respektování toho, že máte právo na půlhodinovou pauzu a musíte ji vyčerpat opravdu tak, abyste si odpočinula. Jste k ní přímo nucena a vrchní či staniční vás posílá si odpočinout a nebýt na pracovišti. JIP jsme neopouštěli, pauzu jsme trávili v místnosti k tomu určené, kde byla kuchyňka. A pak možnost pracovat tzv. na procenta např. 100, 60, 40. Děláte v takovém úvazku, jaký je potřeba ke splnění vaší konkrétní životní úrovně. Personál je tam mnohem stabilnější. 5. Jaká byla výše vašeho platu v té době? MB: Přesně si to už nepamatuji, ale velmi nadstandardní v porovnání s platem tehdejší sestry u nás. Magda Bubeníková JD: Nesrovnatelná s příjmem sestry u nás, tehdy průměrně 2600 marek a umožňoval mi žít si na velmi slušné úrovni, platit apartmán, cestovat, mít u sebe dceru, která tehdy byla v šesté třídě a studovala tam. PV: Plat jsem měla velmi dobrý, pokryl bohatě všechny mé potřeby, umožnil mi bezproblémově žít a hodně cestovat, vzdělávat se. Mohu-li upřesnit, asi 3-4x vyšší, než u nás. Jeho výše se ale také odvíjí od kantonu, ve kterém pracujete. A naprosto automatický je 13. plat. 6. Co vám pobyt v zahraničí přinesl? Odjela byste znovu? MB: Tak určitě znalost jazyka, umím arabsky i anglicky. Dále poznání, jak se pracuje jinde, zkušenosti z jiného kulturního světa. Dodnes udržuji kontakty se známými jak v Lybii, tak v USA. Ale ven bych už pracovně nejela. Nabyla jsem už celou řadu pracovních i životních zkušeností a jsem spokojená s prací, kterou dnes zastávám na klinice, s pracovním kolektivem. JD: Domluvím se dnes německy, byla to velmi dobrá zkušenost, což dnes oceňuje zpětně i má dcera. Mohu srovnat péči i mezilidské a pracovní vztahy tam a u nás. Kdyby nějaká zajímavá nabídka přišla, určitě bych ji zvažovala, nicméně sama už asi nic vyhledávat nebudu. PV: Práce v zahraničí mi přinesla možnost domluvit se cizím jazykem, poznala jsem jinou mentalitu lidí, jiné zvyklosti i jiný přístup k práci. Získala jsem větší respekt k práci. Do Švýcarska bych odjela znovu. Za rozhovor děkuje Šárka Urbánková tisková mluvčí 15

16 Svatoanenské listy Z historie vzniku nemocnic (2) obr. č. 1 foto autora článku Výklad o historickém vývoji nemocnic jsme skončili u nemocnic typu Asklépiových chrámů. Připomněli jsme, že vznik a vývoj nemocnic byl motivován nábožensky, chápán jako služba Bohu, a také vojensky. Toto pojetí se zatím nemění. Další vývojový stupeň na cestě k dnešním nemocnicím vznikl z potřeb vojenských. Dostaly pojmenování Valetudinária (z latinského valetudo =zdraví). Byly to velkorysé stavby přímo v táborech římských legionářů, první vznikaly za vlády císaře Augusta (Gaius Julius Caesar Octavianus, 63 p. n. l. až 14 n. l.) podél dolního Rýna a v povodí Dunaje, ve Skotsku a v severní Africe pro raněné a nemocné vojáky. Zajímavé je, že je stavěli i na území Itálie velkostatkáři jako civilní zařízení pro své (drahé) otroky. Dvě Valetudinária byla vybudována rovněž pro služebnictvo římského císařského dvora. Byla obvykle komfortně zařízena, některá měla už koupelny se třemi přívody vody (studenou, vlažnou a teplou), splachovací záchody, šedesát dvou až tří lůžkových pokojů pro nemocné a zvláštní pokoje pro pečovatelský personál, který v objektech bydlel. Péči v nich poskytovali školení lékaři - vojáci, vedle nich působili také znalci léků. (obr. č. 1) obr. č. 2 Model typického valetudinária ve Veteru u Xantenu Vznik klášterních špitálů Kolem 4. století n. l. se začaly objevovat tak zvané mnišské vesnice, což byly v podstatě předchůdkyně pozdějších klášterů. Vedle dosavadních zvyklostí poskytovat služby hlavně pocestným, v nich mniši také dlouhodoběji ubytovávali staré, chudé, nemocné, mrzáky a sirotky. Tento první prototyp klášterního špitálu zaznamenaly dějiny lékařství ve městě Kayseri v Turecku. Na evropském území vytvořili první klášterní špitál benediktini, když Benedikt z Nursie v roce 529 založil na hoře Monte Cassino nedaleko Neapole velkolepý klášter (obr. č. 2). Be- nedikt přikázal mnichům jako jednu ze základních povinností pečovat o všechny nemocné v širokém okolí. Benediktini už diferencovali přijímané pacienty do péče podle jejich majetkových poměrů, zvlášť měli dům pro chudé, pro bohaté a zvlášť také pro mnichy. Také v charitativním ošetřovatelství zavedli novoty. Nemocnice byly postaveny účelově jako chrámy, protože mniši stále ctili přesvědčení, že nemoc je trestem za hřích a proto uzdravit může jen Kristus. Přední léčebnou metodou byla modlitba a pokání, aby bylo dosaženo čistoty duše a odpuštění. Vedle toho byla uplatňována myšlenka, že čistý duch může přebývat jen v čistém těle, což ve svých důsledcích vedlo k jisté hygieně a životosprávě. Další léčebná metoda spočívala v podávání čajů a léků vyráběných z léčivek, které mniši pěstovali v zahradách uvnitř kláštera, zakládali je pouze k tomuto účelu. Od benediktinů se pak znalost léčivých účinků rostlin a jejich využívání v léčbě a k výrobě léků šířila geograficky i v čase, známe je z rukou psaných herbářů, které přinášely vedle popisu a obrázku byliny také zmínky o jejích účincích. Léčilo se rovněž pouštěním žilou a prováděli se chirurgické zákroky. Péče o nemocné, tak jak ji zavedli benediktini, se stala vzorem pro veškerou středověkou klášterní medicínu. Charitativní mnišskou medicínu přivedli benediktini k velkému rozkvětu. doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc. Kabinet dějin medicíny Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU 16

17 Svatoanenské listy 2/2010 Komunikujeme s pacientem anglicky 2. lekce angličtiny CONSTITUTION Stavba těla Organismus Kostra Páteř Obratel Pánev Kost Chrupavka Kloub Maso Sval, svaly Šlacha Constitution / kostytúšn/ Organism / organizm/ Skeleton / skeletn/ Backbone / bekboun/ Vertebra / vertibra/ Pelvis / pelvis/ Bone / boun/ Cartilage / kartilidž/ Joint / džojnt/ Flesh / fleš/ Muscle, muscles / masl, maslz/ Tendon / tendn/ Motorický systém Mozek Srdce Plíce Játra Ledvina(y) Žaludek Slezina Střeva Nerv(y) Žíla Tepna Locomotive system / loukomoutiv systm/ Brain / brejn/ Heart / hárt/ Lung / lang/ Liver / livr/ Kidney(s) / kidny(s)/ Stomach / stoumek/ Spleen / splín/ Intestine / intestin/ Nerv(es) / nerv(s)/ Vein / vejn/ Artery / ártery/ veins muscles heart liver lungs stomach bones intestine DEPARTMENTS IN OUR HOSPITAL Obory v naší nemocnici Departments in our hospital / dipártmets in aur hospitl/ Interna Internal department / internal dipártment/ Kardiologie Cardiology / kardiolodži/ Neurologie Neurology / nurolodži/ Dermatologie Dermatology / dermatolodži/ Chirurgie Surgery / srdžery/ Ortopedie Orthopaedics / ortoupidiks/ Neurochirurgie Neurosurgery / nurosrdžery/ Plastická a estetická chirurgie Plastic and aesthetic surgery / plástik end istitik srdžery Oční lékařství Opthalmology / oftalmolodži/ Otorinolaryngologie Otorhinolaryngology / outourainolaryngolodži/ 17

18 Svatoanenské listy 2/2010 Stomatologie Anesteziologie a resuscitační péče Onkologie Urologie Rehabilitace Biochemie Hematologie Zobrazovací metody Alergologie a imunologie Patologie Soudní lékařství Mikrobiologie Stomatology,dentistry / stoumetolodži,dentystry/ Anaesthesiology and / enestiziolodži end Intensive care / intensiv kér/ Oncology / onkolodži/ Urology / jurolodži/ Rehabilitation / rihebilitejšn/ Biochemistry / bajokemistry/ Hematology / himatolodži/ Radiology / rejdyolodži/ Alergology and imunology / elergolodži end imjunolodži/ Pathology / patolodži/ Forensic medicine / forenzik medsin/ Microbiology / majkrobajolodži/ Pracuji jako Dělník Prodavač/ka Učitel/ka Lékař Zdravotní sestra Inženýr Manažer Řidič Zedník Malíř pokojů Natěrač Programátor Analytik I am working as / Aj em workink as/ Worker / Works/ Shop assistant / šop asistent/ Teacher / týčr/ Doktor / daktr/ Nurse / nrs/ Engineer / endžinýr/ Manager / menežr/ Driver / drajvr/ Bricklayer / bryklejr/ House painter / hauz pejntr/ Painter / pejntr/ Computer programmer / kompjútr prougramr/ Analyst / enelist/ ČÍSLOVKY 0 zero / zírou/ 1 one / van/ 2 two / tu/ 3 three / srí/ 4 four / fór/ 5 five / fajv/ 6 six / siks/ 7 seven / sevn/ 8 eight / ejt/ 9 nine / nájn/ 10 ten / ten/ 11 eleven / ilevn/ 12 twelve / tvelv/ 13 thirteen / srtín/ 14 fourteen / fórtín/ 15 fifteen / fiftín/ 16 sixteen / sikstín/ 17 seventeen / sevntín/ 18 eighteen / ejtín/ 19 nineteen / najntín/ 20 twenty / tventy/ 21 twenty-one / tventyvan/ 22 twenty-two / tventytu/ 30 thirty / srty/ 40 forty / forty/ 50 fifty / fifty/ 60 sixty / siesty/ 70 seventy / sevnty/ 80 eighty / ejty/ 90 ninety / najnty/ 100 one hundred / van handrid/ 101 one hundred and one / van handrid end van/ 102 one hundred and two / van handrid end tu/ 111 one hundred and eleven / van handrid end ilevn/ 115 one hundred and fifteen / van handrid end fiftín/ 200 two hundred / tu handrid/ 300 three hundred / sríhandrid/ 1000 one thousand / van tauznd/ 2000 two thousand / tu tauznd/ 1250 one thousand two hundred and fifty/van tauznd tu handrid end fifty/ Jednotky a desítky se přidávají k hundred spojkou and NÁSOBNÉ ČÍSLOVKY jednou dvakrát třikrát once / vans/ twice / tvajs/ three times / srí tajmz/ čtyřikrát pětkrát mnohokrát kolikrát? four times / fór tajmz/ five tifmes / fajf tajmz/ many times / meny tajmz/ How many times? / hau meny tajmz/ ŘADOVÉ ČÍSLOVKY první first 1 st, 1 st / frst/ druhý second 2nd, 2 nd / seknd/ třetí third 3rd, 3 rd / srd/ čtvrtý fourth 4th, 4 th / fórs/ pátý fifth 5 th 5 th / fifs/ šestý sixth 6th / sikst/ sedmý seventh 7th / sevens/ osmý eighth 8th / ejts/ devátý ninth 9th / najns/ desátý tenth 10th / tens/ jedenáctý eleventh 11th / ilevns/ dvanáctý twelfth 12th / twelfs/ třináctý thirteenth 13th / srtíns/ čtrnáctý fourteenth 14th / fórtíns/ patnáctý fifteenth 15th / fiftíns/ šestnáctý sixteenth 16th / sikstíns/ sedmnáctý seventeenth 17th / seventíns/ osmnáctý eighteenth 18th / ejtíns/ devatenáctý nineteenth 19th / najtíns/ dvacátý twentyth 20th / tventys/ třicátý thirtieth 30th / srtys/ čtyřicátý fortieth 40th / fórtys/ padesátý fiftieth 50th / fiftys/ šedesátý sixtieth 60th / sikstys/ sedmdesátý seventieth 70th / seventys/ osmdesátý eighntieth 80th / ejtys/ devadesátý ninetieth 90th / najntys/ stý hundreth 100th / handrids/ tisící thousandth 1000th / tauznds/ dvacátý prvý twenty-first 21st / tventyfrst/ třicátý druhý thirty-second 32nd / srtyseknd/ čtyřicátý třetí fourty-third 43rd / fórtysrd/ padesátý čtvrtý fifty-fourth 54th / fiftyfórs/ dvěstěšedesátý třetí two hundred and sixty-third pětistý čtyřicátý druhý 263rd / tuhandridendsikstysrd/ five hundred and fourty-second 542nd / fajvhandridendfórtyseknd/ Řadové číslovky se tvoří přidáním přípony -th vyjma první, druhý a třetí Hana Řiháčková Ůsek zdravotních pojišťoven 18

19 Nová vedoucí Oddělení řízení jakosti Ing. Iveta Hájková Svatoanenské listy Je absolventkou bakalářského studijního programu Ekonomika a management studijní obor Management na Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně a dále magisterského studijní- ho oboru Ekonomika a management studijní obor Manažersko-ekonomický na Provozně ekonomické fakultě MZLU v Brně. Je držitelkou osvědčení o absolvování kurzů Manažer jakosti, Manažer procesu, Environmentální systém řízení. Úspěšným absolvováním licencovaného kurzu České společnosti pro jakost získala kvalifikaci Hodnotitel v Modelu excelence EFQM. Na základě úspěšného absolvování zkoušky u certifikačního orgánu CSQ-CERT se stala držitelem certifikátu České společnosti pro jakost Manažer společenské odpovědnosti. V minulém roce úspěšně absolovala na Institutu celoživotního vzdělávání při Vysokém učení technickém v Brně přípravný dvousemestrální kurz pro certifikaci manažera kvality Studium jakosti a v letošním roce se připravuje na vykonání zkoušky pro udělení příslušného certifikátu. Je dlouholetým členem České společnosti pro jakost a z titulu své funkce je předsedkyní Rady kvality ve FNUSA. V rámci působnosti Oddělení řízení jakosti je odpovědná za metodické a funkční řízení procesů potřebných pro systém managementu kvality. Informuje vrcholové vedení o výkonnosti systému managementu kvality a o jakékoli potřebě zlepšování. Spoluprácuje s interními i externími zainteresovanými stranami v záležitostech vztahujících se k systému managementu kvality. Ve funkci je od 1. března Kontakt: tel.: ulice Výstavní patro, dveře č. 411 MEDLINE with Full Text Online zdroj odborných lékařských informací Lékařská knihovna FNUSA zakoupila pro rok 2010 vstup do databáze MEDLINE with Full Text od dodavatele EBSCO Publishing. MEDLINE with Full Text Works with PubMed MEDLINE, with Full Text je světově nejobsáhlejší plnotextovou biomedicínckou kolekcí, jež poskytuje fulltext pro více než časopisů indexovaných v databázi MEDLINE. Z tohoto počtu má přes časopisů kompletní indexaci (cover-to-cover) v MEDLINE. a 622 časopisů není dostupných ve fulltextu v žádné verzi databází Academic Search, Health Source nebo Biomedical Reference Collection. Tato širokospektrální kolekce obsahuje plný text pro mnoho časopisů, které jsou nejvíce žádány v indexové verzi MEDLINE, a to bez jakékoliv prodlevy. S plnotextovým archivem, sahajícím až do 60. let 20. století, představuje MEDLINE with Full Text čelní zdroj pro studium lékařské literatury. Uživatelsky nejvíce populární platforma pro MEDLINE je PubMed. EBSCO zvyšuje komfort uživatelů této platformy tím, že z Pub-Medu umožňuje přímý přístup do fulltextu PDF pro 22,4 % časopisů, aktivně indexovaných v databázi MEDLINE. Předplatné do databáze MEDLI- NE with Full Text poskytuje rozsáhlý přístup do plného textu pro více než časopisů, a to včetně plnotextového archivu v PDF (pro některé tituly zpětně až do 60. let 20. století). Současně s pokračující snahou rozšiřovat technologii linkování nabízí EBSCO kompletní asistenci při nastavení servisu PubMed LinkOut a další technickou podporu knihovnám, které chtějí do PubMedu integrovat své EBS- CO zdroje. Tato podpora usnadňuje neomezené linkování z PubMedu do korespondujících článků obsažených v plnotextových databázích na EBSCOhost, jako např. v MEDLINE with Full Text, jenž si knihovna předplácí. MEDLINE with Full Text obsahuje aktivní fulltext pro 10 z 30 nejvyhledávanějších časopisů v MEDLINE Index: American Family Physician fulltext od 1/1993 do současnosti American Journal of Health System Pharmacy fulltext od 1/2002 do současnosti American Journal of Public Health fulltext od 8/1971 do současnosti The American Surgeon fulltext od 1/1995 do současnosti Annals of Internal Medicine fulltext od 10/1965 do současnosti CMAJ: Canadian Medical Association Journal fulltext od 1/1985 do současnosti The Journal of Experimental Medicine fulltext od 3/2005 do současnosti s 6-měsíčním embargem The Journal of Family Practice fulltext od 1/2000 do současnosti Mayo Clinic Proceedings fulltext od 1/2003 do současnosti The New England Journal of Medicine fulltext od 1/1993 do současnosti s 90-denním embargem V MEDLINE, with Full Text najdeme mezi aktivními fulltextovými časopisy např. tituly, které by Vás mohly zajímat viz ukázka: Acta Haematologica Acta Oncologica Acta Orthopaedica Acta Oto-Laryngologica Acta Radiologica American Journal of Gastroenterology American Journal of Geriatric Cardiology Angiology 19

20 Svatoanenské listy Annals of Hematology Annals of Internal Medicine Annals of Medicine Annals of Noninvasive Electrocardiology Archives of Microbiology Archives of Toxicology Blood Pressure Brain Injury Breast Journal British Journal of Dermatology British Journal of Haematology British Journal of Neurosurgery Cancer Investigation Cancer Science Clinical & Applied Thrombosis / Hemostasis Clinical & Experimental Allergy Clinical & Experimental Hypertension Clinical & Experimental Immunology Clinical Endocrinology Clinical Microbiology & Infection Clinical Nephrology Clinical Neuropathology Clinical Otolaryngology Clinical Rheumatology Colorectal Disease Dermatologic Surgery Dermatologic Therapy Diabetes, Obesity & Metabolism Diabetic Medicine Digestive Diseases Diseases of the Esophagus Endocrine Research European Archives of Oto-Rhino-Laryngology European Journal of Clinical Investigation European Journal of Haematology European Journal of Neurology European Journal of Neuroscience European Radiology European Surgical Research Experimental Dermatology Hand Surgery Hematology Immunological Reviews Immunology International Journal of Clinical Practice International Journal of Dermatology International Journal of Experimental Pathology International Journal of Hyperthermia International Journal of Laboratory Haematology International Journal of Neuroscience International Journal of Urology International Reviews of Immunology Journal of Anesthesia Journal of Cardiac Surgery Journal of Cardiovascular Pharmacology & Therapeutics Journal of Cutaneous Pathology Journal of Dermatological Treatment Journal of Dermatology Journal of Gastroenterology & Hepatology Journal of Human Nutrition & Dietetics Journal of Internal Medicine Journal of Interventional Cardiology Journal of Investigative Surgery Journal of ORL Head & NecK Surgery Journal of Palliative Medicine Liver International Neuropathology Obesity Reviews Pain Medicine Pathology Pathology International Perspectives in Vascular Surgery & Endovascular Therapy Preventive Cardiology Seminars in Cardiothoracic & Vascular Anesthesia Rheumatology International Seminars in Dialysis Seminars in Ophthalmology Surgeon Surgical Innovation Urological Research Vascular (Hamilton, Ontario) Neomezený přístup k licencovaným zdrojům je zájemcům umožněn v rámci rozsahu IP adres fakultní nemocnice. PhDr. Hana Kovalčuková vedoucí Lékařské knihovny Nový komplex laboratoří pro klinický výzkum Investiční akce Nadstavba M1 V současné době probíhá ve FNUSA investiční stavební akce Nadstavba M1. Budova M1 se nachází v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně v blízkosti vjezdu severním směrem na rohu ulice Křížové a Pekařské. Původní budova M1 posluchárna a přízemní část pochází z roku K této části objektu byla v roce 1992 přistavena třípodlažní přístavba I. chirurgické kliniky budova M. V roce 1996 byl mezi budovami M a M1 postaven dvoupodlažní prosklený spojovací krček. Stávající část 1. NP tohoto objektu bude v celém půdorysu nadstavena o jedno podlaží pro laboratorní provoz, pro technické zázemí bude vybudována strojovna vzduchotechniky. Hlavní vstup do objektu bude zachován, nově bude obnoveno propojení s proskleným krčkem mezi budovami M a M1. U vstupu je řešena nová vertikála s výtahem a schodištěm. Stávající dispoziční řešení centra pro léčbu bolesti a zákrokový sál se zázemím v 1. NP bude z velké části zachováno. V jižní části nadstavby 2. NP je řešený uzavřený provoz vědecko výzkumných laboratoří, v předsazené části směrem od schodiště endoskopická vyšetřovna se zázemím. Vybudováním tohoto základního komplexu laboratoří klinického výzkumu umožní pokračovat ve stávajících vědeckých projektech a současně otestovat logistiku spolupráce s Mayo Clinic a dalšími mezinárodními partnery před Jižní průčelí otevřením vlastního FNUSA ICRC a bude sloužit projektům: v oblasti výzkumu a vývoje nových metod a diagnostických postupů pro hodnocení rizika život ohrožujících arytmií a náhlé srdeční smrti pro diferenciální diagnostiku synkopálních stavů, pro léčbu akutního a chronického srdečního selhání 20

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

Zdenka Manďáková Očkovací centrum a poradna pro cestovatele Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l. Regionální pracoviště Praha

Zdenka Manďáková Očkovací centrum a poradna pro cestovatele Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l. Regionální pracoviště Praha Zdenka Manďáková Očkovací centrum a poradna pro cestovatele Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l. Regionální pracoviště Praha 90. léta - 457 miliónů mezinárodních příjezdů /rok rok 2005-783 milionů mezinárodních

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Zároveň žádáme

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Výročníí zpráva za r.. 2010 Základní údaje: Název organizace: Adresa organizace: Telefonní kontakt: e- mail: Webové stránky: Zřizovatel: Vedoucí registru: Zástupce vedoucího registru: Finanční záležitosti:

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace

Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen ministerstvo ) za účelem eliminace možné korupce v rámci

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky: FNUSA-ICRC - Systémy pro spánkové studie Evidenční číslo zadavatele: 363 Druh veřejné zakázky: nadlimitní,

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Plzeň, 11.6.2014 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro

Více

Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013. 1. místo: Fakultní nemocnice v Motole (kategorie Fakultní nemocnice)

Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013. 1. místo: Fakultní nemocnice v Motole (kategorie Fakultní nemocnice) Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013 Předkládáme Vám výsledky celostátního hodnotícího projektu Nemocnice ČR 2013 byly nemocnice komplexně hodnoceny ze čtyř klíčových

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 3/2006 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Požadavky na hlášení v průběhu klinického hodnocení Povinnosti zkoušejícího: neprodleně (do 15 dnů) hlásit

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU V Praze dne 28. listopadu 2014 PROHLÁŠENÍ Nadační fond proti korupci

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Strana 4244 Sbírka zákonů č. 299 / 2010 Částka 110 299 VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Zarděnky - historie zarděnky byly poprvé popsány ve 2. pol. 18. stol. v roce 1866 nazvány rubella v roce 1941 australský oftalmolog

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více