pro střediska Tyršova 34 a Husova 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pro střediska Tyršova 34 a Husova 6"

Transkript

1 pro střediska Tyršova 34 a Husova 6

2 Obsah PŘÍLOHA Č. 1 VYSOKÁ ABSENCE ŽÁKŮ STŘEDNÍ ŠKOLY TYRŠOVA 34, HUSOVA 6 PŘÍLOHA Č.2 POKYNY PRO ŽÁKY VYKONÁVAJÍCÍ SLUŽBU NA RECEPCI Č. II - TYRŠOVA 34 PŘÍLOHA Č. 3 PROVOZNÍ ŘÁD ŠATEN HUSOVA 6 PŘÍLOHA Č. 4 PROVOZNÍ ŘÁD RECEPCE TYRŠOVA 34 PŘÍLOHA Č. 5 METODICKÝ POKYN KE KONZUMACI TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ, KONZUMACI ALKOHOLU A OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK PŘÍLOHA Č. 6 PŘEDEPSANÉ OBLEČENÍ PRO UČEBNÍ PRAXI PRO PRACOVIŠTĚ TYRŠOVA 34 A HUSOVA 6 PŘÍLOHA Č. 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PLATNÝ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 PŘÍLOHA Č. 8 ODBORNÉ EXKURZE V PRŮBĚHU STUDIA TYRŠOVA 34 PŘÍLOHA Č. 9 OPRAVNÉ ZKOUŠKY A JEJICH ORGANIZACE PŘÍLOHA Č. 10 SOUHLAS S OPUŠTĚNÍM BUDOVY ŠKOLY V DOBĚ PŘERUŠENÍ VÝUKY PŘÍLOHA Č. 11 SOUHLAS S OPUŠTĚNÍM BUDOVY ŠKOLY V DOBĚ UVOLNĚNÍ Z PŘEDMĚTU V PRŮBĚHU VÝUKY PŘÍLOHA Č. 12 POKYN ŘEDITELE ŠKOLY OMLOUVÁNÍ ABSENCE NA UČEBNÍ PRAXI TYRŠOVA 34 PŘÍLOHY Č SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM FOTODOKUMENTACE, VIDEOÁZNAMŮ A AUDIOZÁZNAMŮ PŘI PRÁCI S ŽÁKY + SOUHLAS SE ZVEŘEJŇOVÁNÍM VÝSLEDKŮ ŠKOLNÍ PRÁCE A ÚSPĚCHŮ ŽÁKŮ (SOUHLAS PLNOLETÉHO ŽÁKA, SVÉPRÁVNÉHO ŽÁKA, ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE)

3 PŘÍLOHA Č. 1 VYSOKÁ ABSENCE ŽÁKŮ STŘEDNÍ ŠKOLY TYRŠOVA 34, HUSOVA 6 Školní řád se řídí povinnou legislativou MŠMT. Z metodického MŠMT pokynu jednoznačně vyplývá: nepřítomnost nezletilého žáka omlouvá zákonný zástupce žáka zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám škola může požadovat doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, pokud nepřítomnost žáka ve škole přesáhne 3 dny školního vyučování. 1. Pokud celková absence žáka maturitního oboru dosáhne hranice 20 % a více za pololetí v jednotlivých předmětech, zváží vyučující, zda žákovi navrhne doklasifikaci, která proběhne až po pedagogické radě. Tuto skutečnost oznámí TU před pedagogickou radou. 2. Pokud celková absence žáka maturitního oboru dosáhne hranice 25 % a více za pololetí, oznámí tuto skutečnost třídní učitel všem vyučujícím ve třídě před termínem pedagogické rady. Doklasifikaci (v tomto případě přezkoušení z učiva celého pololetí) bude žák vykonávat ze všech předmětů povinně až po pedagogické radě! 3. U učebních oborů při absenci nad 25 % může vyučující zvážit doklasifikaci. 4. O doklasifikaci není třeba písemně žádat. Nejedná se o zkoušku komisionální, tudíž není nutno vyhotovit protokol. 5. Výjimku z tohoto opatření budou tvořit žáci, jejichž absence je nezaviněná a odůvodněná: dlouhodobá hospitalizace v nemocnici rekonvalescence s domácím ošetřováním V tomto případě může vyučující klasifikaci uzavřít běžným způsobem na základě dostatečného počtu známek. Do výpočtu procent absence se nebude ve 3. a 4. ročníku započítávat třítýdenní učební praxe tu musí žáci vykonat v rozsahu 100 % v náhradních termínech. Procento absence se vypočítává pouze z teoretických hodin výuky. Do celkového počtu odučených hodin (údaj v třídní knize) se praxe samozřejmě počítá. 6. Dle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů se hodnocení výsledků vzdělávání hodnotí takto: Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín do daného školního roku a to tak, aby hodnocení za 1. pololetí bylo provedeno nejpozději do konce měsíce června daného školního roku. Není-li možné hodnotit žáka ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl. Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín do daného školního roku a to tak, aby hodnocení za 2. pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Žák, který nesplnil podmínky klasifikace za 2. pololetí do , je povinen požádat ŘŠ o prodloužení termínu do daného školního roku.

4 KÁZEŇSKÉ POSTIHY A SNÍŽENÉ ZNÁMKY Z CHOVÁNÍ MATURITNÍ OBORY neomluvené hodiny důtka TU důtka ŘŠ chování uspokojivé chování neuspokojivé 1 až 3 4 až 8 9 až až 35 Ostatní kázeňské přestupky je třeba řešit individuálně (zvažovat absenci, prospěch, rodinnou situaci žáků, neočekávaná situace v rodině - úmrtí, rozvod, ) UČŇOVSKÉ OBORY neomluvené hodiny důtka TU důtka ŘŠ chování uspokojivé chování neuspokojivé 1 až až až až 49 V případě překročení stanoveného počtu hodin - u maturitních oborů nad 35 hodin a u učebních oborů nad 49 hodin. ŘŠ zváží podmínečné vyloučení nebo vyloučení ze studia. Tento pokyn ředitele školy platí od S pokynem seznámí TU žáky svých tříd. V Opavě dne Mgr. Martin Ruský, v. r. ředitel školy

5 PŘÍLOHA Č. 2 POKYNY pro žáky vykonávající službu na recepci č. II. (malá recepce) Službu vykonávají dva studenti označení jmenovkou. Místo: spojovací chodba nové budovy (krček). Žáci nastupují na službu dle jmenného seznamu stanovené třídy, se kterým budou seznámeni třídním učitelem. Jmenný seznam bude založen ve složce pro malou recepci, vyvěšen na nástěnce v prostoru malé recepce a vložen do třídní knihy. Služba nastupuje a končí dle harmonogramu: Po-Čt Pá ráno 07:30-11:45 hod. 07:30-10:30 hod. odpoledne 11:45-16:15 hod. 10:30-13:30 hod. Žák z odpolední služby bude uvolněn již v 11:00 hodin (na oběd). Předání služby mezi žáky se uskuteční v 11:45 hodin. Po výkonu ranní služby se žák vrátí do vyučování. Služba je jednodenní a postupuje dle abecedního seznamu určené třídy. Při nepřítomnosti určeného studenta nastupuje pokračující v seznamu. Při nástupu do služby se žák seznámí s pokyny a povinnostmi služby a podepíše převzetí dokumentace na velké recepci do příslušné knihy. Žák bude hlásit odemčené šatny okamžitě v příslušné třídě. Povinnosti služby Žák vykonává službu ve společenském oděvu. Je označen vizitkou školy. Pečuje o klid a pořádek v prostorách šaten v průběhu celé služby. Vydává klíče od šaten a provádí evidenci v Knize klíčů, to znamená, že klíče od šaten vydává až po podpisu studenta. Po uzamčení šaten je přebírá do úschovny. Kniha klíčů je úřední záznam, žáci odpovídají za kvalitu zápisu a neporušený stav tohoto dokumentu. V recepci č. 2 je umístěna nástěnná skříňka, ve které jsou zavěšeny 2 ks. klíčů od vstupních dveří do šaten. Jednotlivé kóje jsou opatřeny kladkou s heslem /znají pouze žáci dané třídy/o Shromažďování ostatních žáků v prostorách malé recepce není dovoleno. Po každém zazvonění je služba povinna fyzicky zkontrolovat uzamčení šaten jednotlivých kojí, případné nedostatky zapsat do knihy a nahlásit (třídnímu učiteli, zástupci školy nebo Mgr. Šmídovi). V žádném případě nesmí žák opustit své pracoviště po dobu konání služby, řádně si plní své povinnosti. Zákaz používání jakýchkoli zvukových nosičů a mobilních telefonů. Cizí osoby se nesmějí pohybovat v objektu školy bez doprovodu pracovníka školy. Po dobu služby je povinností žáka, aby okolí svého pracoviště udržoval v čistotě. Po ukončení odpolední služby uschová klíče od šaten do skříňky k tomu určené, tuto uzamkne a klíč společně s dokumentací odevzdá na hlavní recepci a podepíše předání. V Opavě dne Mgr. Martin Ruský, v. r. ředitel školy

6 PŘÍLOHA Č. 3 PROVOZNÍ ŘÁD ŠATEN Husova 6 1. Pro vstup do šaten používají žáci vedlejší vchod (od bufetu), při odchodu mohou použít všechny východy. 2. Vchod do šaten se uzavírá v 8:05 hod. Kontrolu provádějí školník a pedagogický dozor. 3. V době od 8:05 do 12:00 hod. je žákům umožněn vstup do šaten službou z bufetu prostřednictvím domácího telefonu. 4. Žáci jsou povinni se zde přezout, přičemž šatny jsou výhradně určeny k odkládání svrchního oděvu a obuvi. 5. Přezůvky musí být uloženy v lavici nebo pověšeny v obalu na věšáku. 6. Službu v šatnách vykonávají pověření žáci, kteří zajišťují odemykání a zamykání šatny. 7. Šatny jsou během vyučování zamknuty. 8. Je zakázáno ponechávat v šatně cenné věci a peníze odložené v oděvu. 9. Při zjištění ztráty osobní věci z uzamčené šatny žák neprodleně nahlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli, učiteli konajícímu dozor nebo na sekretariátě školy. 10. V prostorách šaten platí přísný zákaz kouření. 11. Žáci dodržují v prostorách šaten a bufetu pořádek. V Opavě dne Mgr. Martin Ruský, v. r. ředitel školy

7 PŘÍLOHA Č. 4 PROVOZNÍ ŘÁD recepce Tyršova Službu vykonávají 2 žáci SŠHS a VOŠ označení jmenovkou. 2. Žáci nastupují na službu podle předem zpracovaného harmonogramu, ten zpracovává vyučující praxe. 3. Služba nastupuje a končí podle harmonogramu (práce 5 hod.) Po-Čt ráno 07:00-12:00 hod. odpoledne 11:00-16:00 hod. Pá 07:00-14:00 hod. 4. Žáci vykonávají praxi v jednotném školním, pracovním oblečení (sako). 5. Nosí na pracovním oblečení vizitky. 6. O průběhu praxe si vedou evidenci na klasifikačním listě, který denně předkládají vyučujícímu praxe k podpisu. 7. Při nástupu na ranní službu je nutno přepojit telefon na denní režim viz poučení, které je k dispozici v recepčním manuálu. 8. Na recepci se vede tato dokumentace: kniha návštěv kniha výdajů klíčů od šaten, odborných učeben a audiovizuální techniky kniha pošty kniho o převzetí služby kniha evidence telefonických hovorů kniha vzkazů 9. Každý službu konající žák se nejprve seznámí s provozním řádem a ihned svým podpisem toto stvrdí do knihy (kniha převzetí služby). 10. Klíče od šaten vydává pouze na základě podpisu jednotlivých žáků. 11. Návštěvy žáci vítají ve stoje. 12. Pokud návštěva žádá kontakt s pracovníky školy (vedení školy, učitelé, pracovnici ekonomického úseku, apod.) je nutný záznam do knihy návštěv s dobou příchodu a odchodu, jméno návštěvy, kontaktní osoba, případně jméno firmy. 13. Návštěvy ani žádné jiné neznámé osoby nesmí sami procházet školní budovou. 14. Je přísný zákaz vyvolávat žáky z vyučování. 15. Hosté, kteří chtějí hovořit s některými ze žáků školy, musí vyčkat v prostoru recepce do přestávky a pak může být žák k návštěvě přivolán. 16. Zákaz používání telefonního přístroje na recepci žáky školy pro soukromé hovory. 17. Přeje-li si telefonní účastník hovořit s některým pracovníkem s vedení školy, je nutné vždy hovor přepojit na sekretariát školy, případně na zástupce ředitele školy, nebo na jiného pracovníka školy (nelze odpovědět, že ve škole nikdo není). 18. Při jednání s vyučujícím, hosty a ostatními žáky školy je žák vykonávající službu na recepci povinen vždy povstat (komunikace musí probíhat ve stoje, nikoli vsedě). 19. Na recepci je zakázáno používat vlastní notebooky, sledovat filmy, poslouchat hudbu apod. 20. Je nepřípustné, aby se v prostoru recepčního pultu pohybovali ostatní žáci. 21. Prostor recepce neslouží k ukládání osobních věcí žáků. 22. Prostor před recepčním pultem musí být vždy volný, recepční pult uklizený, aby služba měla přehled o pohybu osob. 23. Službu konající žák nesmí opustit pracoviště, pouze při doprovodu hosta na sekretariát školy. 24. Obsluha telefonu musí být rychlá, operativní. 25. Žák je povinen nastoupit na směnu řádně upraven. Dodržovat osobní hygienu.

8 26. Žák je povinen dodržovat hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. 27. Odpolední služba po ukončení praxe uzamkne prostor recepčního pultu, přepojí telefonní ústřednu na noční provoz a klíče odevzdá na sekretariát školy V Opavě dne Mgr. Martin Ruský, v. r. ředitel školy

9 METODICKÝ POKYN ke konzumaci tabákových výrobků, konzumaci alkoholu a omamných a psychotropních látek PŘÍLOHA Č. 5

10 METODICKÝ POKYN KE KONZUMACI TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ, KONZUMACI ALKOHOLU A OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK KONZUMACE TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ ve škole a školském zařízení Dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami je žákům zakázáno: kouřit ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol a školských zařízení Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená. Prostory školy (školského zařízení) je třeba označit viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření, takto je třeba označit i vnější prostory. Opatření při konzumaci tabákových výrobků ve škole (školském zařízení) dle školního řádu SŠHS v Opavě ze strany pedagogických pracovníků V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy (školského zařízení) nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. Pedagog ihned zajistí vyjádření žáka a následně vyrozumí vedení školy. V případě porušení zákazu kouření informuje škola (školské zařízení) zákonného zástupce nezletilého žáka. V případě, že se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce požadovat pomoc. Se všemi opatřeními musí být žáci seznámeni předem na začátku školního roku. Sankce pro žáky v případě konzumace tabákových výrobků ve škole (školském zařízení) První a druhé přistižení žáka (s tabákovým výrobkem) - žák absolvuje pohovor s třídním učitelem, bude mu uděleno napomenutí třídního učitele a budou informováni zákonní zástupci. Třetí přistižení (s tabákovým výrobkem) - žák absolvuje pohovor se školním metodikem prevence, výchovným poradcem, třídním učitelem a bude mu udělena důtka třídního učitele. Zákonní zástupci budou informováni písemně. Při čtvrtém opakovaném přistižení (s tabákovým výrobkem) po proběhnutí výchovné komise za účasti zákonného zástupce, TU, výchovného poradce, metodika prevence a člena vedení mu bude udělena důtka ředitele školy. Při pátém přistižení (s tabákovým výrobkem) bude ředitelem školy uděleno žákovi podmínečné vyloučení ze školy. V případě podezření na nedbalost při výchově ze strany rodičů je zmíněna i možnost spolupráce s OSPOD (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). Kouření ve škole, v prostorách školní zahrady a celého okolí školy. Za tímto účelem byl vydán oběžník ředitele školy ze dne 13. května 2002, ve kterém důrazně upozorňuje žáky na zákaz kouření, jedná se také o zákaz kouření na ulici Zukalově a za obchodem na Tyršově ulici - viz příloha. Tyto oběžníky platí i pro školní rok 2011/2012. V současné době dohlíží na dodržování tohoto příkazu i Městská policie města Opavy, která může uložit i patřičnou blokovou pokutu. KONZUMACE ALKOHOLU Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat. Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo přestupkem proti zákonu.

11 Opatření při konzumaci alkoholu ve škole (školském zařízení) dle školního řádu SŠHŠ Opava ze strany pedagogických pracovníků V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy (školského zařízení) nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. Pedagogický pracovník zjistí žákův momentální zdravotní stav a posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola (školské zařízení) nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, pedagogický pracovník ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy. V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola (školské zařízení) ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole (školském zařízení). Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola (školské zařízení) orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola (školské zařízení) může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. Zákonnému zástupci ohlásí škola (školské zařízení) skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole (školském zařízení) i v případě, kdy je žák schopen výuky. Jestliže se situace opakuje, splní škola (školské zařízení) oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany obce ( 10, odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné poradenství ve smyslu informování o řešení takové situace. Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Svádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání. Nález alkoholu ve škole a školském zařízení V případě, kdy pracovníci školy (školského zařízení) naleznou v prostorách školy (zařízení) alkohol, postupují takto: Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury, neochutnávají ji. O nálezu ihned uvědomí vedení školy (školského zařízení). Nalezenou tekutinu zlikvidují. V případě, kdy pracovníci školy (školského zařízení) zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury, neochutnávají ji. O nálezu ihned uvědomí vedení školy (školského zařízení). O nálezu sepíší záznam, který obsahuje výpověď žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka i orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností. Zajištěný alkohol předají podle okolností zákonnému zástupci žáka, u kterého byl nalezen, anebo jej zlikvidují. V případě, že je alkohol nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři pro případ, že obsahuje i jiné příměsi. Sankce pro žáky v případě konzumace alkoholických nápojů ve škole (školském zařízení) První přistižení žáka (s alkoholem) - žák absolvuje pohovor se školním metodikem prevence, výchovným poradcem a třídním učitelem, bude udělena důtka ředitele školy a bude zaslán dopisu rodičům. Druhé přistižení (s alkoholem) - žák absolvuje pohovor se školním metodikem prevence, výchovným poradcem, třídním učitelem a členem vedení školy, bude mu udělen kázeňský trest po proběhnutí výchovné komise podmínečné vyloučení ze školy a bude zaslán dopis rodičům. Při třetím, opakovaném přistižení (s alkoholem) rozhodne ředitel školy o vyloučení žáka ze studia.

12 OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÍ LÁTKY (OPL) Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření, i propagace omamných a psychotropních látek a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo (zákon č. 379/2005). Zakázáno je rovněž svádění k užívání těchto látek. Školním řádem škola (vnitřním řádem školského zařízení) stanoví zákaz užívání OPL a jejich distribuci a přechovávání. Současně stanoví zákaz vstupu do školy (školského zařízení) pod jejich vlivem. Školním (vnitřním) řádem stanoví rovněž sankci za porušení zákazu. Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů ( 187 a 188 trestního zákona) a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání ( 167 trestního zákona. Předejít takovému činu lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci. Opatření při OPL ve škole (školském zařízení) dle školního řádu SŠHS v Opavě ze strany pedagogických pracovníků V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy (školského zařízení) nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat. Pedagogický pracovník zjistí žákův momentální zdravotní stav a posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola (školské zařízení) nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy. V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školského zařízení, vyrozumí zařízení ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve školském zařízení. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola (školské zařízení) orgán-sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola (školské zařízení) může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. Zákonnému zástupci ohlásí škola (školské zařízení) skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole (školském zařízení) i v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků zařízení). Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte ( 10, odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola (školské zařízení) potřebné poradenství ve smyslu informování o možnostech léčby a řešení takové situace. Z konzumace OPL ve škole (školském zařízení) je třeba vyvodit sankce stanovené školním (vnitřním) řádem. Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Svádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání. Žákům je zakázáno: docházet do školy a na akce školou pořádaných pod vlivem OPL nosit nebo distribuovat (prodávat, kupovat, rozdávat) OPL či jakkoli jinak manipulovat s OPL ve vnitřních a vnějších prostorách školy a na akcích školou pořádaných Sankce pro žáky v případě konzumace OPL ve škole (školském zařízení) První přistižení žáka (s OPL) - žák absolvuje pohovor se školním metodikem prevence, výchovným poradcem a třídním učitelem, bude udělena důtka ředitele školy a bude zaslán dopisu rodičům. Druhé přistižení (s OPL) - žák absolvuje pohovor se školním metodikem prevence, výchovným poradcem, třídním učitelem a členem vedení školy, bude mu udělen kázeňský trest po proběhnutí výchovné komise podmínečné vyloučení ze školy a bude zaslán dopis rodičům. Při třetím, opakovaném přistižení (s OPL) rozhodne ředitel školy o vyloučení žáka ze studia. Bude-li přistižen žák při držení OPL nebo v podezření z držení či distribuce OPL, a to v jakémkoli množství, bude škola neprodleně informovat Policii ČR. DISTRIBUCE OPL VE ŠKOLE A ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující.

13 Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno, ale nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním (vnitřním) řádem. Jestliže má pracovník školy (školského zařízení) důvodné podezření, že ve škole (školském zařízení) došlo k distribuci OPL, musí o této skutečnosti škola (školské zařízení) vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola (školské zařízení) také orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností. Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy (školského zařízení) nějakou látku, postupují způsobem popsaným níže. Nález OPL ve škole a školském zařízení V případě, kdy pracovníci školy (školského zařízení) naleznou v prostorách školy (školského zařízení) látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury, neochutnávají ji. O nálezu ihned uvědomí vedení školy (školského zařízení). Za přítomnosti dalšího pracovníka školy (školského zařízení) vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy (školského zařízení) a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. V případě, kdy pracovníci školy (školského zařízení) zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury, neochutnávají ji. O nálezu ihned uvědomí vedení školy (školského zařízení). O nálezu sepíší záznam, který obsahuje výpověď žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. V případě, kdy pracovníci školy (školského zařízení) mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují takto: Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR. Bezodkladně vyrozumí Policii ČR a zkonzultují s ní další postup. V případě, že Policie ČR přijede do školy, sledují žáka, podezřelou látku mu neodebírají, neprovádějí osobní prohlídku apod. Sledování je nutné z důvodu, kdyby se žák chtěl látky zbavit nebo ji ve škole distribuovat. Vhodné je i zamezení jeho kontaktu s dalšími žáky. STŘELNÉ ZBRANĚ Žákům je zakázáno: nosit funkční i nefunkční střelné zbraně či věci, které hrozí nebo by mohly hrozit možností výbuchu nebo jejich maket a také nošení jiných předmětů, které slouží nebo by mohly sloužit jako zbraně (nůž, boxery, basebalové pálky, řetězy, sečné nebo řezné předměty či nástroje, nůžky atd.) či předmětů, které by mohly způsobit obecné ohrožení nebo vyvolávat hrozbu obecného ohrožení, do budovy školy, areálu školy a jejích dalších zařízení a také na akce pořádaných školou. Sankce pro žáky v případě přinesení střelných či jiných zdraví/bezpečnost ohrožujících zbraní do školy (školského zařízení) V případě zjištění nebo oznámení, že žák přinesl do školy střelnou zbraň nebo její napodobeninu, či jakoukoli věc hrozící možností výbuchu nebo ohrožení zdraví, bude okamžitě vyrozuměna vedením školy či pověřeným pracovníkem Policie ČR a rodiče žáka, a to i v případě, že je zletilý. Za první prokázané přistižení tohoto typu žák absolvuje pohovor s ředitelem školy a výchovnou komisí, dále budou uvědomění rodiče a žák bude ze školy podmíněně vyloučen na dobu zbývající k ukončení jeho studia.

14 natáčet nebo fotografovat vyučující během výuky i mimo ni a další pracovníky školy bez jejich vědomí a souhlasu umisťovat audio nahrávky nebo audio vizuální nahrávky na internet k veřejnému prohlížení Sankce pro žáky v případě uplatnění kyberšikany vůči vyučujícím ve škole (školském zařízení Dle závažnosti a charakteru natočeného obsahu může být žákovi uděleno jakékoli výchovné opatření, které stanoví Školní řád, tedy: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, snížená známka z chování, přeřazení žáka do jiné třídy, podmíněné nebo nepodmíněné vyloučení. Každý případ bude posuzován individuálně. Poškozená osoba se může také obrátit na Policii ČR (řešeno zpravidla jako přestupek). V Opavě dne Mgr. Martin Ruský, v. r. ředitel školy

15 PŘÍLOHA Č. 6 PŘEDEPSANÉ OBLEČENÍ pro učební praxi pro pracoviště Tyršova 34 a Husova 6 Předepsané oblečení do učební praxe a laboratorního cvičení Učební praxe výrobní střediska: bílé kuchařské kalhoty bílá kuchařská blůza bílý nátělník kuchařská čepice (vysoká) bílá zástěra bílé ponožky bílé boty s protiskluzovou podrážkou vizitka školy Učební praxe odbytová střediska: 1) oblečení dívky černá sukně v délce těsně ke kolenům (kalhoty) bílá halenka školní střih vesta punčochy tělové barvy černé společenské boty (výška podpatku 3 5 cm) vizitka školy práce ve vedoucích funkcích a na recepcích pracovní sako 2) oblečení hoši černé kalhoty bílá košile černý motýlek černé ponožky černé společenské boty šněrovací vesta (spenser) práce ve vedoucích funkcích a na recepcích pracovní sako vizitka školy na pracoviště v hotelech a veřejném stravování i při odborné exkurzi přicházejí žáci ve společenském oblečení, tj. v takovém oblečení, které odpovídá profesnímu zaměření studia Výjimku ve vnějším vzhledu žáka udělí ředitel školy pouze na základě písemného požadavku rodičů u neplnoletých žáků či žádosti již plnoletých žáků pouze ve zvlášť odůvodněných případech. Pracovní oblečení žáků učebních oborů řídí VUOV, UOV daného SPV dle platné vyhlášky o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci. V Opavě dne Mgr. Martin Ruský, v. r. ředitel školy

16 PŘÍLOHA Č. 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ve školním roce 2014/2015 OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka střední školy 2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech teoretického vyučování 3. Klasifikace v odborném výcviku 4. Zásady klasifikace 5. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 6. Klasifikace chování 7. Výchovná opatření 8. Klasifikace a hodnocení studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 9. Přijímání studenta do vyššího než prvního ročníku

VYSOKÁ ABSENCE ŽÁKŮ STŘEDNÍ ŠKOLY TYRŠOVA 34, HUSOVA 6

VYSOKÁ ABSENCE ŽÁKŮ STŘEDNÍ ŠKOLY TYRŠOVA 34, HUSOVA 6 PŘÍLOHA Č. 1 VYSOKÁ ABSENCE ŽÁKŮ STŘEDNÍ ŠKOLY TYRŠOVA 34, HUSOVA 6 Školní řád se řídí povinnou legislativou MŠMT. Z metodického MŠMT pokynu jednoznačně vyplývá: nepřítomnost nezletilého žáka omlouvá zákonný

Více

Obsah. Zpracovali: ZŘTV a ZŘPV. Projednán na pedagogické radě dne: 22.11.2012 Schválil ředitel školy dne: 22.11.2012.

Obsah. Zpracovali: ZŘTV a ZŘPV. Projednán na pedagogické radě dne: 22.11.2012 Schválil ředitel školy dne: 22.11.2012. II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (Součást směrnice č.6) (viz zákon č.49/2009 Sb, kterým se mění zákon č.561/2004 Sb, vyhláška č.374/2006 Sb.ze dne 17.7.2006, která mění vyhlášku č.13/2005

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Klasifikace a hodnocení žáků

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Klasifikace a hodnocení žáků Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Klasifikace a hodnocení žáků 1 OBSAH 1.1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy... 3 1.2 Celkový prospěch žáka... 3

Více

Ředitel školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává. Školní řád. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9

Ředitel školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává. Školní řád. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Ředitel školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Olomouc, říjen 2014 Obsah : 1. Organizace vyučování a dalších

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 74 /2014. Mgr. Helena Martincová, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 74 /2014. Mgr. Helena Martincová, ředitel školy ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 74 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha : Klasifikační řád. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha : Klasifikační řád. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha : Klasifikační řád ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 I. Všeobecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ. (klasifikační řád)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ. (klasifikační řád) Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ (klasifikační řád) Obsah: 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

8.Hodnocení žáků OBSAH:

8.Hodnocení žáků OBSAH: 8.Hodnocení žáků OBSAH: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, II. Stupně hodnocení prospěchu a chování

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ( Klasifikační řád )

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ( Klasifikační řád ) Zašová 500 756 51 Česká republika Základní škola Zašová, okres Vsetín Telefon 571634020 ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ( Klasifikační řád ) Č. j. : 2-1/170 /2009 Obecná ustanovení

Více

Základní škola Přerov, Svisle 13 Přerov, Přerov I Město, Svisle 13, PSČ 750 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov, Svisle 13 Přerov, Přerov I Město, Svisle 13, PSČ 750 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov, Svisle 13 Přerov, Přerov I Město, Svisle 13, PSČ 750 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Určuje pravidla, práva a povinnosti pro žáky, zaměstnance a v přímé míře i pro rodiče a další osoby, které se v

Více

Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk, Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz

Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk, Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk, Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 239/14 Spisový znak:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Směrnice nabývá

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.j.: 558/2012 Vypracoval: Mgr. Bc. D. Krumnikl, Schválil: Mgr. Bc. D. Krumnikl Pedagogická rada projednala dne: 31.8. 2012 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků OBSAH I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, II. Stupně

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 1. Zásady hodnocení ( 14, 15 vyhl. 48 /2005 )

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 1. Zásady hodnocení ( 14, 15 vyhl. 48 /2005 ) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah : 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 3.

Více

16. ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 4 /2012

16. ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 4 /2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace Komenského 157, Svitávka 16. ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 4 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Moudrá sova se ve světě neztratí Obecná ustanovení 73 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝ- SLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 2ZŠ 311/12 2012 /2013

ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝ- SLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 2ZŠ 311/12 2012 /2013 Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝ- SLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 2ZŠ 311/12 2012 /2013 Vypracoval: Mgr. Ilona Vránková ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 02. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků.

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám

Více

17. ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 4-17/2014

17. ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 4-17/2014 ZŠ praktická a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace J. Seiferta 179, Mělník 276 01 17. ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 4-17/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10 Č.j.: ZŠPR/167/2009

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10 Č.j.: ZŠPR/167/2009 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10

Více

Úvodní ustanovení. Chování žáků

Úvodní ustanovení. Chování žáků Ř Á D Š K O L Y Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace Budova A V souladu s 30 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský

Více

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7.1 Pravidla hodnocení žáků Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení je chápáno jako proces stálého poznávání a posuzování

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Základní škola Budišov - příspěvková organizace Budišov 221, 675 03 telefon: 568 875 119 IČO 702 83 915 www.zs.budisov.cz skola@zsbudisov.cz 161774752/0300 Směrnice č. 5/2013 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Příloha 1 ke Školnímu řádu platnému od 1. září 2010 Pravidla pro hodnocení žáků

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Příloha 1 ke Školnímu řádu platnému od 1. září 2010 Pravidla pro hodnocení žáků Příloha 1 ke Školnímu řádu platnému od 1. září 2010 Pravidla pro hodnocení žáků I. Úvod Cílem každého hodnocení žáků je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil. Hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ OBSAH I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, II. Stupně

Více

Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád)

Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád) Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád) Základní škola a Mateřská škola Chuchelná - Školní řád Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č.561/2004sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Směrnice školy: 17. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Spisový znak Skartační znak 1.26 A 5

Směrnice školy: 17. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Spisový znak Skartační znak 1.26 A 5 Směrnice školy: 17. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Spisový znak Skartační znak 1.26 A 5 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Ogrodník, ředitel školy Schválil: Mgr. Zdeněk Ogrodník, ředitel školy Pedagogická

Více