Absolventská práce. Zjišťování potřeb osob bez přístřeší v terénním programu Armády Spásy v Praze. Hana Zahajská

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Absolventská práce. Zjišťování potřeb osob bez přístřeší v terénním programu Armády Spásy v Praze. Hana Zahajská"

Transkript

1 Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Hana Zahajská Zjišťování potřeb osob bez přístřeší v terénním programu Armády Spásy v Praze Vedoucí práce: Rok: 2013 Ing. Mgr. Jan Dočkal CSc.

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem absolventskou práci, na téma Zjišťování potřeb osob bez přístřeší v terénním programu Armády Spásy v Praze zpracovala samostatně a výhradně s použitím uvedených pramenů a literatury. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok.... V Praze dne: Hana Zahajská Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně - Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika licencí. Pro zobrazení kopie této licence, navštivte nebo pošlete dopis na adresu: Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

3 Anotace Absolventská práce na téma Zjišťování potřeb osob bez přístřeší v terénním programu Armády Spásy v Praze se zabývá terénní sociální prací, terénním programem v Armádě Spásy a zjišťováním potřeb osob bez přístřeší. Cílem této práce je poukázat na specifickou formu sociální práce - terénní sociální práci, představit terénní program v Armádě Spásy, zjistit a poté specifikovat jak terénní pracovníci zjišťují potřeby osob bez přístřeší. Práce se věnuje nejprve cílové skupině a službám, které jsou dané skupině poskytovány, dále se zaměřuje na terénní sociální práci a její specifika, dalším tématem je samotný terénní program v Armádě Spásy, následně je v práci popsáno zjišťování potřeb uživatelů služeb v Armádě Spásy. V práci jsou také zmíněny organizace, poskytující sociální služby lidem bez přístřeší, a zároveň popisuje celý průběh terénního programu Armády Spásy. Na závěr, tedy v praktické části jsou zaznamenány jednotlivé rozhovory mezi terénními sociálními pracovníky a klienty, které poukazují na zjišťování potřeb osob bez přístřeší. Klíčová slova: terénní sociální práce, terénní program, sociální služby, Armáda Spásy, osoby bez přístřeší, terénní sociální pracovník, zjišťování potřeb

4 Summary This final thesis on Detecting needs of homeless people in outreach program of Salvation Army in Prague deals with streetwork, outreach program in Salvation Army and detecting needs of homeless people. The target of the thesis is to point out specific form of social work streetwork, to introduce the outreach program of Salvation Army, to find out and specify how streetworkers detect needs of homeless people. At first the thesis devotes target to audience and services, which are offered to target audience. The thesis is also focused on streetwork and its specifics. Another topic of the thesis is the outreach program in Salvation Army and subsequently describes the detecting needs of users of services in Salvation Army. In the thesis are also mentioned organizations, which provide social services to homeless people and simultaneously describes whole progress of outreach program of Salvation Army. In last part, the practical part, are recorded individual interviews between streetworkers and clients. Interviews point out to the detecting needs of homeless people. Keywords: streetwork, outreach program, social services, Salvation Army, homeless people, streetworker, social work, detecting needs

5 Poděkování Na tomto místě bych velmi ráda poděkovala terénnímu sociálnímu pracovníkovi z Armády Spásy a také zároveň mému konzultantovi Bc. Olegu Gudzenkovi, za jeho dobré rady, vhodné připomínky a především ochotu se mi plně věnovat, jak v terénu, tak i v nízkoprahovém denním centru. Dále bych ráda poděkovala svému vedoucímu práce Ing. Mgr. Janu Dočkalovi CSc. za jeho praktické poznámky, nevídanou ochotu a trpělivost.

6 Obsah Úvod 7 1. Osoby bez přístřeší Charakteristika osob bez přístřeší Organizace poskytující služby pro osoby bez přístřeší v Praze Terénní sociální práce Pojem terénní sociální práce Historie terénní sociální práce Terénní sociální práce v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb Cíle terénní sociální práce Armáda Spásy Charakteristika organizace Nabízené služby Terénní program v Armádě Spásy v Praze Poslání terénního programu Cíle terénního programu Výhody a nevýhody terénního programu Průběh Terénního programu Mapování terénu - Monitoring První kontakt Následná práce s osobami bez přístřeší Vyhodnocení práce Zjišťování potřeb uživatele služby v Armádě Spásy 46 Závěr 52 Seznam použité literatury 54

7 Úvod Tato absolventská práce je zaměřena na specifickou formu sociální práce, která se nazývá terénní sociální práce. V práci je zmíněn terénní program v Armádě Spásy konkrétně na jedné z poboček Armády Spásy, a to v Centru sociálních služeb Bohuslava Bureše v Praze. Je zde popsán jeho celkový průběh. Práce také obsahuje zjišťování potřeb osob bez přístřeší právě v rámci terénního programu. Práce tedy popisuje, jak terénní sociální pracovníci tyto potřeby zjišťují. Jako cílovou skupinu pro terénní sociální práci jsem zvolila osoby bez přístřeší, jak je již uvedeno výše. Důvodů k volbě tohoto tématu, bylo hned několik. Jeden z hlavních důvodů byl ten, že se zajímám o problematiku a tématiku spojenou s lidmi bez přístřeší, dalším a pro mě velmi významným krokem k volbě tématu byla praxe, kterou jsem absolvovala minulý rok v organizaci Armáda Spásy, přímo v Centru sociálních služeb na Praze 7 v Holešovicích, kde jsem měla možnost zažít i práci v terénu s terénním sociálním pracovníkem, ale celá praxe trvala pouhý týden, z toho v terénu jsme strávili pouze jeden den, což mi přišlo málo, na to abych se dostala do daného tématu, zjistila všechny potřebné informace a prozkoumala metodiku práce terénních sociálních pracovníků, a tak abych se do daného tématu dostala a více porozuměla práci s lidmi bez přístřeší, zajistila jsem si letos v červenci další praxi. Nastoupila jsem do Armády Spásy jako dobrovolník, s tím, že jsem chtěla být po celou dobu v terénu, což mi bylo ze strany pracovníků Armády Spásy umožněno. Posledním a zároveň neopomenutelným důvodem byla měsíční praxe, která taktéž proběhla letos, a to v Městském centru sociálních služeb a prevence na Praze 1 u sociálního kurátora pana Pěnkavy, který se věnuje této cílové skupině, i tato praxe mě obohatila natolik, že jsem se ujistila v tom, že lidé bez přístřeší jsou pro mne cílovou skupinou, které bych se do budoucna ráda věnovala. 7

8 Chtěla bych podotknout, že se v práci zaměřím přímo na terénní sociální práci a terénní program ve výše uvedené organizaci a to proto, že mým hlavním cílem je popsat terénní program, jeho průběh a dále objasnit, jak pracovníci organizace zjišťují potřeby osob bez přístřeší. Práce se tedy soustřeďuje jak na pracovníky, jejich metodiku práce, tak na klienty samotné. V první kapitole je popsána charakteristika osob bez přístřeší, jsou zde zmíněny další organizace poskytující služby pro osoby bez přístřeší. Následně se v další kapitole budu zabývat terénní sociální prací, objasním tento pojem, čím se vyznačuje, čím je specifická, popíši její historii a také jak je spojována se zákon č. 108/2006 Sb., nechybí ani cíle terénní sociální práce. Následuje další kapitola s názvem Armáda Spásy, kde je charakterizována tato organizace a jsou zde podrobně vypsány služby, které tato organizace nabízí. Dále se budu zabývat terénním programem v Armádě Spásy v Praze, v této kapitole je obsaženo poslání terénního programu, jeho cíle a také jeho výhody a nevýhody. Stěžejním bodem celé práce je průběh terénního programu, který v sobě zahrnuje mapování terénu, první kontakt, následnou práci s klientem a vyhodnocení práce. V praktické části se zaměřím na průběh terénního programu přímo v praxi, a to na základě pozorování v terénu, dále pak na zjišťování potřeb uživatele služby v Armádě Spásy, na dané potřeby poukážu prostřednictvím rozhovorů terénních sociálních pracovníků s klienty. 8

9 1. Osoby bez přístřeší Osoby bez přístřeší neboli lidé bez přístřeší případně lidé bez domova, bývají většinovou společností označováni jako bezdomovci někdy je užíván výraz bezďáci, kde se tito lidé vzali a kdo vlastně jsou? Je možné je vidět u nádraží, obchodních center či obchodů, v parcích na lavičkách, jiných místech, která tato specifická cílová skupina vyhledává a v neposlední řadě kolikrát jsme otráveni z nepříjemného zápachu, který se line městskou hromadnou dopravou. Každý tento člověk, myšleno tím člověk bez přístřeší je jiný, má svůj určitý životní příběh, i o tom, jak se stal osobou bez přístřeší, bezdomovcem. Během praxí, jak v Armádě Spásy, tak i v Městském centru sociálních služeb a prevence na Praze 1 jsem si těchto životních příběhů vyslechla nespočetně. Jak se říká: Každý svého štěstí strůjcem nebo Jaký si to uděláš, takový to máš. Obecným faktem zůstává, že někteří lidé za to, že jsou lidmi bez domova mohou více, podílí se na své obtížné, tíživé životní situaci (svém aktuálním stavu), vlastní vinou. Někteří ale méně, dostali se do této situace, nedá se říci úplně omylem, ale v podstatě neprávem. Obecně je těžké posoudit každého člověka bez přístřeší, jakmile není možnost zjistit, co se stalo a jaké okolnosti vedly např. ke ztrátě zaměstnání, rodiny, přátel a domova (zázemí). Když se řekne osoba bez přístřeší, lidé bez domova nebo přímo slovo bezdomovec, je možné, že se ihned vybaví ten klasický obraz bezdomovce. Ten páchnoucí a špinavý člověk, který někde buď žebrá nebo sedí a popíjí levné krabicové víno, chodí po městě, tahá si své tašky a v nich věci, ke kterým někde přišel během dne, kdy se prohrabával popelnicemi a odpadkovými koši. Večer si někde ustele, nebo usne v nočním autobuse či tramvaji. Ale realita může být úplně jiná. 9

10 Někteří bezdomovci mohou vypadat dobře, mohou být upravení a čistí, chodit na brigády nebo do práce a nevybírat popelnice, žít jako obyčejní lidé. Rozdíl mezi člověkem, nedá se říci normálním, jelikož i člověk bez domova může být normální takže člověkem bez domova a člověkem s domovem, nemusí být skoro žádný, až na to, že člověk bez domova, jak je už z názvu zřejmé, postrádá domov. A to domov nejen z hlediska fyzického přístřeší, dům, byt, ale i z hlediska psychického rodinu, přátele, s tím spojené rodinné (přátelské) zázemí, úctu, podporu, pochopení atd., mnohdy postrádá sociální dovednosti a návyky či zvyklosti Charakteristika osob bez přístřeší V této kapitole bude přiblížena charakteristika osob bez přístřeší, budou zde uvedeny formy bezdomovectví, jeho příčinny a vybrané problémy osob bez přístřeší. Charakteristik, podle kterých lze popsat tuto cílovou skupinu existuje několik, avšak nyní bude uvedena přímo definice osoby bez přístřeší (bezdomovce): Osobou bez přístřeší (bezdomovcem) je tedy ten člověk, který nemá, postrádá domov nebo ani nemá možnost dlouhodoběji využívat přístřeší. 1 Další možnou definicí, pro osobu bez přístřeší je i ta, dle občanského právního řádu: V obvyklém užití jde o osobu, která nemá vlastní domov, či si jej nenajímá, nebo nežije v takovém obydlí u osoby důvěrně blízké, či tento domov nemůže, nebo nechce užívat anebo takový domov užívá protiprávně. Domov v této definici chápeme obecně jako místo, kam jeho uživatel může de-iure jinému člověku zakázat, nebo umožnit přístup. Podle zákona jde o osoby společensky nepřizpůsobené a péči o ně vymezuje zákon O sociálních službách (Zákon č. 108/2006 Sb.)

11 Následně budou uvedeny celkem 3 formy bezdomovectví. Bezdomovectví: - zjevné - latentní (skryté) - potencionální Zjevné do této formy bezdomovectví lze zařadit ty osoby, na kterých je jasně poznat, že jsou osobami bez přístřeší (bezdomovci). Jsou to ti, které potkáváme a vídáme je v MHD, na nádražích, v parcích a dalších veřejných prostranstvích. Latentní (skryté) do této formy se řadí ti, kteří sice nemají trvalé bydlení, ale jsou schopni si zařídit alespoň dočasně střechu nad hlavou v podobě ubytoven, nocleháren, přespávání u známých. Tyto osoby si o sobě nemyslí, že jsou lidmi bez přístřeší, a tím pádem ani nechtějí nebo nemají zatím potřebu využít služeb, které jsou této cílové skupině nabízeny. Potencionální - pod tuto formu spadají všichni lidé, kteří jsou bezdomovectvím ohroženi, do skupiny ohrožených spadají: - sociálně slabší rodiny, - lidé, kteří žijí na úrovni životního minima, - lidé, kteří bydlí nastálo na ubytovnách, - mladí lidé, kteří doposud žili v dětských domovech a jiných institucionálních zařízeních, - další lidé, kteří mohou být ohroženi: cizinci, lidé, kteří čekají na poskytnutí azylu. 3 Mezi další osoby, které patří do skupin, kterým hrozí bezdomovectví lze zařadit například: squatery, osoby užívající návykové látky (narkomany), dělníky a lidi, kteří nemohou dlouhodobě sehnat zaměstnání. 4 3 Nedělníková, Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce, s Nedělníková, Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce, s

12 K hlubšímu proniknutí do problematiky, která je spojena s lidmi bez přístřeší a na základě objasnění některých důvodů, proč se lidé mohou stát osobami bez přístřeší, nyní popíši různé příčinny bezdomovectví. Nejčastější příčiny bezdomovectví: - problémy v rodině (někdy spojované s domácím násilím, závislostmi na alkoholu, drogách, herních automatech atd.), někdy mohou problémy v rodině souviset s dluhy, exekucemi a rozpadem celé rodiny rozvodem - návrat z vězení (spojen se zadlužením a vystěhováním z bytu, z domova) - ztráta zaměstnání (velmi častá příčina) - dalšími příčinami bývají závislosti jakéhokoliv druhu - odchod z domova za lepším, výhodněji placeným zaměstnáním (Sama jsem se během praxí setkala s lidmi bez domova, kteří pocházeli z Moravy či ze Slovenska a jeli do Prahy za prací) - odchod z Dětského Domova, léčebny či jiného ústavního zařízení S příčinami úzce souvisí i problémy, se kterými se potýká tato cílová skupina, a to nejen ze strany společnosti, ale i problémy individuálního charakteru: Ze strany společnosti, jsou častými problémy tyto: - postoje a předsudky většinové společnosti vůči osobám bez přístřeší - málo pracovních příležitostí (nedostatek vhodného zaměstnání) - nastavení celkového systému v ČR (zdravotnictví, sociální systém dávky, úřady práce a další instituce) 12

13 Problémy osob bez přístřeší (individuální charakter): - jedinci chybí sociální návyky a dovednosti - jedinec není schopen jednání s institucemi (schází schopnosti a dovednosti si něco zařídit) - jedinec má omezený výběr potencionálního zaměstnání, a to z důvodu nízkého vzdělání, chybí mu pracovní dovednosti, pracovní návyky - málo financí (někteří lidé bez přístřeší pobírají dávky, nebo různé typy důchodů, někdo dávky nepobírá, i kdyby na ně měl nárok neví o tom, neumí si to zařídit, chybí mu doklady) - ztráta nebo odcizení osobních dokladů občanského průkazu (z praxe velmi častým problémem, pokud chybí klientovi OP musí se zažádat o rodný list a poté až o OP, na praxi v Městském centru sociálních služeb na Praze 1 u p. Pěnkavy, je na denním pořádku, že klient přijde, že nemá doklady) - špatný zdravotní stav, (někdy doprovázen i špatným psychickým stavem) - závislosti (drogy, alkohol) - špatné, bídné uspokojování základních potřeb 5 Když už byla objasněna specifika týkajících se osob bez přístřeší a zároveň tato cílová skupina charakterizována, v další kapitole budou uvedeny jednotlivé organizace, které poskytují různé sociální služby osobám bez přístřeší na území hlavního města Prahy. 5 Nedělníková, Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce, s. 178,

14 1.2. Organizace poskytující služby pro osoby bez přístřeší v Praze Poté, co byla popsána charakteritika osob bez přístřeší, nyní je vhodné navázat kapitolou, která se věnuje jednotlivým organizacím, které poskytují služby pro tuto cílovou skupinu v Praze. Organizací, které poskytují služby pro osoby bez přístřeší není zrovna málo. Mezi nejnámější, a to je bráno z hlediska jejich působení a zároveň z praxe v terénu, kdy se pracovníci ptají klientů, zda navštěvují nějakou organizaci, někteří klienti alespoň vědí o existenci různých organizací anebo navštěvují nejčastěji buď Armádu Spásy nebo Naději, ale organizací, které poskytují služby pro osoby bez přístřeší je daleko více. Následně představím jednotlivé organizace, které působí na území hlavního města a na které se mohou osoby bez přístřeší případně obrátit. Kromě dvou výše zmíněných organizací, je možné hledat pomoc i zde: mezi další organizace patří například Charita ČR, Maltézská pomoc, Diakonie ČCE, Ježek a Čížek, Emauzy ČR a mnoho dalších, nelze vynechat ani loď Hermes, která je zařazena pod Centrum sociálních služeb Praha. V neposlední řadě je zmíněn i Nový Prostor, který sice stojí sám o sobě (nenabízí terénní program ani azylový dům), není to tak typická organizace, která poskytuje služby pro osoby bez přístřeší, ale nelze ji opomenout, a to hned z několika důvodů. Prvním důvodem je, že nabízí možnost využít denního centra a tím druhým je, že lidem v nouzi, nebo lidem bez přístřeší nabízí pracovní příležitost není to služba jako taková, není to sociální služba, ale na druhou stranu může poskytnout daným lidem, kteří se stanou prodejci - pracovní návyky i sociální kontakty. Organizaci, kterou jsem mohla poznat ze všech nejlépe - Armáda Spásy, té bude věnována samostatná kapitola, a proto ji nyní nebudu podrobně popisovat v této kapitole. 14

15 Naděje o. s. Naděje je organizací, která působí po celé ČR a poskytuje služby lidem, kteří jsou v nouzi tedy nejen osobám bez přístřeší. Tato organizace poskytuje širokou škálu služeb svým klientům, patří mezi ně nízkoprahová denní centra, šatník, noclehárna, několik azylových domů jak pro muže, tak i pro ženy a také terénní program. Mimo to mohou klienti využít dalších služeb, kterými jsou ordinace praktického lékaře, duchovní péče a psychologické poradenství. Po shrnutí nabízených služeb se dá říci, že Naděje poskytuje podobné služby jako Armáda Spásy, až na to, že Naděje má možnost poskytovat kromě klasické terénní práce i takzvanou mobilní terénní práci, jež je poskytována za pomoci automobilu, který mají pracovníci k dispozici. Charita ČR Arcidiecézní charita Praha Organizace Charita ČR se také soustředí na osoby v nouzi či na ty, kteří žijí v nepříznivých životních podmínkách, cílovou skupinu netvoří pouze osoby bez přístřeší, ale organizace nabízí služby i mnoha dalším. Pro lidi bez přístřeší je k dispozici azylový dům, kde mohou klienti využít nejen možnost ubytování, ale mohou navštívit zdejší poradnu. Dále je možnost navštívit denní centrum, šatník i noclehárnu. Charita ČR provádí i práci v terénu v rámci terénních programů ovšem všechny terénní programy jsou realizovány mimo Prahu, v jiných vybraných městech po celé ČR. Maltézská pomoc o. p. s. Tato obecně prospěšná společnost působí v rámci celé ČR, možnost pomoci se nabízí všem lidem, kteří jsou v nouzi, ať už jsou to lidé těžce nemocní, vězni, dospělí a děti s postižením, tak i lidé bez přístřeší. Mezi akce a projekty, do kterých se Maltézská pomoc zapojuje, patří i terénní programy, které jsou zaměřeny na osoby bez přístřeší a současně i na osoby, jimž hrozí sociální vyloučení. Terénní program je poskytován na území hlavního města Prahy a probíhá klasickým stylem od mapování, k prvnímu kontaktu atd., dále se zde nachází možnost s pomocí vyřizováním dokladů a asistence na úřadech. 15

16 Diakonie Českobratrské církve evangelické (ČCE) Služby, které Diakonie poskytuje jsou určeny opět pro mnoho cílových skupin. Z nabízených služeb je zde pro osoby bez přístřeší užší výběr, jelikož pro tuto cílovou skupinu jsou k dispozici jen azylové domy, kde je možno využít i sociálního poradenství, ale pouze pro ty, kteří jsou klienty azylových domů. Ježek a Čížek o. s. Toto občanské sdružení se zaměřuje přímo na cílovou skupinu, kterou tvoří především osoby bez přístřeší. Mezi poskytované služby lze zařadit terénní sociální práci, sociálně právní poradenství, tréninkové zaměstnání, vzdělávací aktivity, job klub a sociální rehabilitaci, v neposlední řadě je tato organizace známá kvůli divadlu lidí bez domova Ježek a Čížek. Emauzy ČR o. s. Emauzský dům Praha Cílovou skupinou této organizace jsou lidé bez přístřeší a to především muži. Služba Emauzský dům, která je vedena jako azylový dům, je určena pouze mužům bez přístřeší. Služba, kterou je azylový dům je doprovázena možností sociálního poradenství, zajištěna je strava a hygiena. Emauzský dům je tedy klasickým azylovým domem. Centrum sociálních služeb Praha Tato příspěvková organizace, jejiž zřizovatelem je hlavní město Praha má mnoho pracovišť, které mají na starost různé skupiny lidí. Konkrétně pro osoby bez přístřeší fungují tyto služby: terénní program, který je uskutečňován na území Prahy a azylový dům pro muže bez přístřeší. Pod toto centrum spadá i velmi známá noclehárna, proto mi přišlo vhodné zde toto centrum zmínit, noclehárna loď Hermes, kde mají lidé bez přístřeší možnost přespání. 16

17 Kromě samotného přespání, mohou lidé na Hermesu využít i sociální poradenství, dále pak právní a psychologické poradenství a navíc je zde možnost navštívit i ošetřovnu. Hermes, stejně tak jako další noclehárny, není zdarma, platí se jednotná cena 20 Kč/noc. Výhodou je, že Hermes funguje každou noc a to celoročně. Nový Prostor o.s. Organizace Nový Prostor je zařazena do práce, protože je to organizace, ve které mohou být zaměstnáni i lidé bez přístřeší, to ovšem neznamená, že každý prodejce časopisu Nový Prostor je automaticky člověk bez přístřeší. Mohou zde pracovat lidé, kteří jsou v nouzi nebo si potřebují přivydělat právě proto, aby se do nouze nebo jiné životní tíživé situace nedostali. Nový Prostor je občanským sdružením, které má sice denní centrum, ale na rozdíl od výše zmíněných organizací neposkytuje např. azylové domy nebo terénní program. Tato organizace je zařazena v této práci do seznamu organizací poskytujících služby pro osoby bez přístřeší právě kvůli svému dennímu centru a také proto, že nabízí možnost zaměstnání pro danou cílovou skupinu, jež sice není službou jako takovou, ale je službou, kde lidé v nouzi dostanou příležitost pracovat, z mého pohledu se dá říci, že Nový Prostor může být pro některé lidi prevencí před nouzí či tíživou životní situací, do které by se někteří mohli dostat. 17

18 2. Terénní sociální práce Druhá kapitola s názvem terénní sociální práce se bude zabývat především tímto pojmem, dále bude vysvětleno, co to terénní sociální práce znamená a přiblíženy budou i další termíny s ní související. Jak už sám název vypovídá, jedná se o práci, která je vykonávána v terénu, dalo by se říci venku, mimo pracovní prostory, mimo kanceláře, to ale neznamená jen práci v terénu mimo kancelář. Samozřejmě k této práci patří i administrativní práce s ní spojená, která se nejčastěji vykonává v kanceláři či jiných vnitřních prostorách. Zde je vhodné podotknout, že stejně tak jako sociální práce sama o sobě, tak i tato forma sociální práce terénní, se práce zaměřuje na jednotlivce, což znamená práce mezi pracovníkem a danou osobou, nebo se soustřeďuje na více lidí práce se skupinou, či dokonce s komunitou. Pro přehled je dobré uvést i formy terénní sociální práce, které dá se říci, jsou rozděleny na tři skupiny. První formou je tzv. práce přímá, ta poukazuje na práci s klienty, ať už s jednotlivcem nebo se skupinou, tato práce se většinou vykonává v zařízení nebo v terénu, jako příklad lze uvést samotný streetwork, individuální práci s klientem nebo práci se skupinou případně s komunitou. Druhá forma terénní sociální práce se nazývá nepřímá práce, do ní se řadí všechny činnosti nebo aktivity, které jsou jakkoliv spojené s přímou prací, jež jsou např. různé projekty, administrativa a vedení příslušné dokumentace související s přímou prací, jednání a spolupráce s úřady a dalšími institucemi. Poslední formou je přesahující práce, která je někdy nazývaná jako smíšená, zde se kříží obě předchozí formy práce, přesahující práce spočívá i v řešení jednotlivých problémů, se kterými se pracovníci setkávají při výkonu práce přímé. Do přesahující práce lze zařadit např. metodické vedení, vzdělávání pracovníků, supervizi a intervizi. 6 V této kapitole se čtenář dozví o historii terénní sociální práce, následně je zmíněno jak je terénní sociální práce zakotvena v zákoně o sociálních službách, zákon č.108/2006 Sb. a jaká má tato práce specifika, na konci kapitoly jsou uvedeny cíle terénní sociální práce. 6 Bednářová, Pelech, Slabikář sociální práce na ulici, s. 44, 46 18

19 2.1. Pojem terénní sociální práce Terénní sociální práce bývá velmi často označována i jako tzv. streetwork, ten je v knize od Bednářové popsán takto: streetwork, vznikl původně z angličtiny a překládá se jako práce na ulici, ale zajímavostí je, že v zemích, kde se mluví anglicky, se tento termín nepoužívá, jelikož v zahraničí je terénní sociální práce pojmenovaná, podle toho, s jakou cílovou skupinou se zrovna pracuje (např. mládež, drogově závislí). Ulice, není považována za ulici v pravém slova smyslu, nýbrž jakékoliv prostředí, kam terénní pracovník dochází. Shrnu-li to, tak je to místo kdekoliv, kam se pracovníci vydávají do terénu např. hřiště, lesy, parky, staré továrny, prostory pod mosty, nádraží, opuštěné domy atd. 7 Dalo by se říci, že označení streetwork není zdaleka tak přesné, jelikož když to extrémně přeženu, práci na ulici by mohl vykonávat každý, například prodavač Nového Prostoru, různí prodejci u metra nebo lidé nabízející letáky, také svou práci vykonávají na ulici. Proto je vhodné uvést, že tato forma sociální práce, podle Matouška je specifická v tom, že ji mohou vykonávat jen oprávnění pracovníci. 8 Je nutno podotknout, že terénní sociální práce je svou povahou někdy uváděna i jako kontaktní práce. Stručně řečeno, hlavním cílem této práce je kontakt. Nyní bude popsáno, jak může být kontaktní práce poskytována, jsou to tyto dvě možnosti. Může být poskytnuta v nízkoprahovém zařízení, což je například kontaktní centrum, anebo je poskytována v terénu (terénní práce). 9 Rozdílem mezi těmito uvedenými příklady je, že do kontaktního centra přichází klient sám (kontaktuje pracovníky), v terénní sociální práci je vždy prováděn kontakt ze strany pracovníků ke klientům. 7 Bednářová, Pelech, Slabikář sociální práce na ulici, s. 7 8 Matoušek a kol., Bednářová, Metody a řízení sociální práce, s

20 Mám-li tuto kapitolu shrnout, celkem jsou v kapitole užívány tři základní pojmy. Prvním pojem je terénní sociální práce, která v sobě zahrnuje mnoho témat. Zásadní charakteristikou terénní sociální práce je tzv. terénnost, která poukazuje na práci v přirozeném prostředí, v němž daný člověk žije, dále se soustředí na vztah k danému člověku nebo skupině, kde se klade za cíl snaha o to, člověka či skupinu motivovat k tomu, aby byl budoucím klientem a začal využívat služby, které jsou mu nabízeny). 10 Dalším pojmem je streetwork, což v podstatě znamená totéž, ale je specifičtější. Podle Bednářové se dá definovat jako sociální práce, která má povahu aktivního vyhledávání, má mobilní charakter a zároveň nabízí sociální pomoc, která je určena především osobám, které žijí rizikovým způsobem a u nichž se předpokládá, že sociální pomoc nutně potřebují, ale samy ji aktivně nevyhledávají. 11 Posledním pojmem byla kontaktní práce, kde je důležitý právě onen kontakt. Výše zmíněné tři pojmy od sebe nelze oddělovat, jelikož spolu úzce souvisí. V následující kapitole bude představena historie terénní sociální práce, a to nejen v České Republice, ale i v zahraničí Historie terénní sociální práce Když byl v předchozí kapitole popsán termín terénní sociální práce, považuji za naprosto adekvátní, aby v práci byla zmíněna i historie této práce. Všechna zaměstnání mají svojí historickou stránku, a tak budou následně představeny i počátky toho, kdy a jak vznikala terénní sociální práce. Podle autorky významné knihy o terénní sociální práci toto povolání či činnost vznikla již velmi dávno. Zaměříme-li se na historii této práce, je vhodné připomenout činnosti některých kněží, kteří se skrze pastýřské a pastorační činnosti obraceli k lidem, kteří potřebovali, aby jim byl někdo nablízku, potřebovali cítit duchovní i hmotnou podporu. 10 Janoušková, Nedělníková, (Klenovský 2006) Profesní dovednosti terénních pracovníků, s Bednářová, Pelech, Slabikář sociální práce na ulici, s. 7 20

21 Tito kněží navštěvovali zejména chudinské čtvrti, sirotčince, nemocnice, vězení a další podobná zařízení, kde se vyskytovali ty nejubožejší, nejchudší, zranitelní a osamocení. 12 Z toho lze vyvodit závěr, že je opravdu vidět, že už v minulosti, byly projevovány známky nejen terénní sociální práce, ale i samotného oboru sociální práce a bezpochyby i práce pastorační. Samostatný vznik (sociální práce na ulici) - streetworku, kromě historického vývoje v dávných dobách, se datuje přibližně na počátek 20. století. Německý autor, který se zabýval historií terénní sociální práce Wolfgang Stürzbecher se domníval, že vznik streetworku je datován na přelom 19. a 20. století v USA, kdežto jeho krajan Walter Specht označil za počátek této metody polovinu 20. let 20. století v USA. 13 Dalším významným autorem, co se historie a vzniku streetworku týče, byl Elich, který ve své knize popsal, že streetwork se zrodil v USA, a to v podobě reakce na selhávání tradičních přístupů sociální práce, za příčinu selhání byl považován sociální úpadek, který se rychle šířil po městských čtvrtích, zejména ve velkých amerických městech a následkem tohoto úpadku začaly vznikat dětské pouliční gangy. 14 V návaznosti na vzniklé problémy v USA, především vzniky gangů, zmíním, že dle Steffana, dospěli pracovníci k řešení takto: Když pracovníci, hledali způsoby jak vyřešit sociální problémy, byli donuceni opustit svoje kanceláře a vydat se za klienty přímo do jejich sociálního prostředí, tedy na ulici. 15 Po vzniku streetworku v USA, se pomalu začal šířit nejprve do západních zemí Evropy, a to zejména v letech 60. a 70. Streetwork se uchytil v mnoha zemích Evropy, jako příklady jsou uvedeny tyto státy: Holandsko, Švýcarsko, Francie, Rakousko,VB a přetrvává v nich dodnes. 12 Bednářová, Pelech, Slabikář sociální práce na ulici, s Matoušek a kol., Bednářová, Metody a řízení sociální práce, s Martina Zimmermannová, Kontaktní práce, s Bednářová, Pelech, Slabikář sociální práce na ulici, s. 9 Elich, A. Streetwork v Hamburku in Bulletin pro sociální prevenci, pomoc a intervenci, č Martina Zimmermannová, Kontaktní práce, s. 299 Matoušek a kol., Bednářová, Metody a řízení sociální práce, s

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská práce. Hana Zahajská

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská práce. Hana Zahajská Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Hana Zahajská Zjišťování potřeb osob bez přístřeší v terénním programu Armády Spásy v Praze Vedoucí práce: Rok: 2013 Ing.

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete Kde nás najdete Budova noclehárny se nachází ve stejné budově jako denní centrum na ulici Zámecká v těsné blízkosti Mlékáren. Poblíž je Kaufland a vlakové nádraží. Vchází se k nám zelenou branou z vlnitého

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s.

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. 1 Elim Vsetín, o. s. Sdružení vykonává charitativní činnost, pomáhá potřebným, organizuje zájmovou a sportovní činnost dětí, mládeže

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU Armáda spásy v České republice, z. s. Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše, Tusarova 60, Praha 7 SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Co znamená Armáda spásy v ČR? Co znamená Armáda spásy v ČR? Komunitní centra poskytují jak registrované služby, tak volnočasové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 843 ze dne 08.10.2014. 1. neschválit uzavření nájemní smlouvy s panem Petrem Makunou

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 843 ze dne 08.10.2014. 1. neschválit uzavření nájemní smlouvy s panem Petrem Makunou č.j.: 910/2014 Rada městské části U S N E S E N Í č. 843 ze dne 08.10.2014 Řešení bytové situace pana Petra Makuni Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í II. III. 1. varianty řešení bytové situace

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Změna zřizovací listiny

Změna zřizovací listiny Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4.5. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovala: Šárka Řehořová, vedoucí odboru Předkládá: Mgr. David Šimek Změna zřizovací listiny Město Svitavy

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a S T A N D A R D 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4 a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Tréninkové bydlení v Armádě spásy Antonín Plachý a spolupracovníci 14.5.2014

Tréninkové bydlení v Armádě spásy Antonín Plachý a spolupracovníci 14.5.2014 Tréninkové bydlení v Armádě spásy Antonín Plachý a spolupracovníci 14.5.2014 Motto: Naučit se samostatně bydlet není jen placení nájemného a nákladů na bydlení, ale jsou to také náležitosti, které s tímto

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu 2

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2013 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 254 134 132

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická 101 Z A R O K 2 0 1 2

sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická 101 Z A R O K 2 0 1 2 Občanské sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická 101 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 2 Úvodní slovo Stěžejním úkolem Občanského sdružení sociální pomoci Prostějov je provozování Azylového

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP)

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP) STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 214 (TP) CELKOVÝ POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ 12 1 8 6 4 2 POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ - I. POLOLETÍ 195 85 KLIENTI INTERVENCE 31 KONTAKTY NEREAL.KONTAKT 8 TERÉN POČET

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a matky s dětmi z Českého Těšína a celé České republiky, které se ocitly v tíživé životní

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 1 Program prezentace 1) Aktuální stav důvod ke změnám 2) Domácí násilí v novém systému sociálních služeb

Více

Žádost o sociální službu azylový dům

Žádost o sociální službu azylový dům SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SVITAVY DATUM PŘIJETÍ ŽÁDOSTI: Azylový dům pro muže Číslo žádosti: Máchova alej 16 Žádost přijal: 568 02 Svitavy Podpis pracovníka : tel: 461535925,e-mail: vladimír.stupka@svitavy.cz

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko = LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko Poskytnutí individuální, důstojné a koncepční podpory, pomoci či doprovázení rodinám, matkám či otcům a jejich

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Manuál o rané péči v Moravskoslezském kraji

Manuál o rané péči v Moravskoslezském kraji Manuál o rané péči v Moravskoslezském kraji Definice služby rané péče Raná péče je terénní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je

Více

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. MĚSÍC PROSINEC Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. terénní programy. Identifikátor. Název zařízení a místo poskytování

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. terénní programy. Identifikátor. Název zařízení a místo poskytování Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE terénní programy 3396676 terénní Středisko Naděje Praha

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více