Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy"

Transkript

1 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: PRVNÍ/KVINTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy JAZYK Žák vysvětlí základní jazykovědné a stylistické termíny, užívá je v praxi rozliší podoby a útvary národního jazyka orientuje se v systému jazykových příruček, aktivně je využívá dokáže spřízněnost slovanských jazyků vyhledává informace v médiích (vzdělávacích institucích) a knižních publikacích rozliší a užívá v praxi výpisek, osnovu, výtah, obsah, rejstřík, resumé Úvod do studia jazyka a slohu základní pojmy jazykovědy a stylistiky národní jazyk (spisovná a nespisovná podoba národního jazyka čeština spisovná, hovorová, obecná, interdialekt a dialekt, slang, argot) norma a kodifikace, příručky čeština a jazyky příbuzné získávání a zpracování informací (knihovny, internet, slovníky, encyklopedie) výpisek, osnova, výtah, obsah, rejstřík, resumé Multikulturní výchova Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí (lingvistické propojení současných jazyků) Mediální výchova Uživatelé (práce s internetem katalogy knihoven) prokáže znalost základních pojmů disciplín roztřídí hláskový systém do základních skupin vymezí rozdíl v grafické a hláskové podobě slova vysvětlí asimilaci znělosti jako pravopisný jev prakticky prokáže znalost výslovnostních pravidel českého jazyka, správně vyslovuje vybraná slov přejatá člení projev na jednotlivé zvukové celky, při projevu používá správný akcent vysvětlí vliv intonace na smysl výpovědi prakticky aplikuje zásady českého pravopisu Úvod do nauky o zvukové stránce jazyka předmět a dílčí disciplíny (fonetika, fonologie, hláska, foném, fonetická transkripce) systém českých samohlásek systém českých souhlásek spodoba hlásek, slovní přízvuk spisovná výslovnost češtiny výslovnost slov přejatých Nauka o písemné stránce jazyka (grafémika) psaní: i,í/ y,ý, písmena ě, předpon s(e)-/ z(e) a souhláskových skupin,délky samohlásek, zkratek a značek, slov přejatých SLOH prakticky ovládá základní termíny analyzuje vztah mezi účastníky komunikační situace definuje činitele ovlivňující tvorbu komunikátu určí funkční styly a analyzuje vztah mezi nimi zařadí text do příslušného funkčního stylu, rozezná dominantní funkci textu vysvětlí vztah mezi slohovými postupy a slohovými útvary Úvod do stylistiky stylistika, objektivní a subjektivní činitelé funkční styly: prostěsdělovací, publicistický, odborný, administrativní, umělecký slohové postupy a útvary

2 rozliší základní mluvené a psané útvary, umí používat prvky informačního postupu, aplikuje charakteristické jazykové obraty prostěsdělovacího stylu podá výstižnou a srozumitelnou informaci o události formuluje běžnou žádost a omluvu (dovednosti prokáže při vypracování kompozice) zpracuje ústní i písemný referát v požadované formě (dovednosti prokáže při vypracování kompozice) Prostěsdělovací styl funkce, typické jazykové prostředky a charakteristické rysy prostěsdělovacího stylu mluvené útvary: poděkování, omluva, nabídka, dotaz psané útvary: zpráva, oznámení, žádost, referát o literárním díle Mediální výchova Uživatelé (zpracování daného žánru prostřednictvím PC, užívání internetu, médií) IVT (formální úprava textů, základní typografická pravidla) LITERATURA vysvětlí význam umění pro společnost definuje základní pojmy literární vědy zařadí typická díla k jednotlivým druhům umění přistupuje s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí vysvětlí na příkladu rozdíl mezi uměleckou, populární a brakovou literaturou Literární teorie literární vědy: teorie, historie, kritika, estetika analyzuje literární text z hlediska tematiky, kompozice a jazyka vysvětlí a používá základní literárněvědné pojmy identifikuje v textu jednotlivé figury, tropy a postihne jejich funkci Struktura literárního díla tematika, kompozice, jazyk obrazná pojmenování: epiteton, příměr, metafora, personifikace, metonymie, synekdocha, eufemismus, oxymóron, ironie, sarkasmus syntaktické prostředky: anakolut, elipsa figury: epizeuxis, anafora, epifora, epanastrofa zvukové prostředky: eufonie, kakofonie rozpozná veršové a strofické členění, pojmenuje jejich nejběžnější formy odliší básnický text od jiných textů vystihne charakteristické znaky básnického, prozaického a dramatického textu rozezná při práci s textem základní literární žánry a druhy Zvláštnosti poezie verš, prozodické systémy zvukové prostředky ve verši: rým a jeho druhy Literární druhy a žánry próza, poezie, drama epické žánry: román, novela, povídka, epos, legenda, kronika, pohádka, pověst, bajka

3 interpretuje literární díla za použití literárněteoretické terminologie prokáže znalost nejstarších slovesných projevů, druhově je zařadí vysvětlí začlenění folklóru do literatury interpretuje literární díla za použití literárněteoretické terminologie lyrické a lyrickoepické žánry: píseň, epigram, balada dramatické žánry: tragédie, komedie, muzikál Nepsaná slovesnost nejstarší slovesné projevy, folklór, jeho rozdělení na lit. druhy posoudí význam nejstarších památek mimoevropské literatury a přínos pro další literární vývoj zhodnotí význam bible pro vývoj evropské civilizace, interpretuje bibli jako inspirační zdroj evropské křesťanské civilizace Epos o Gilgamešovi Starý a Nový zákon Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Žijeme v Evropě (evropský integrační proces) rozliší jednotlivá období antické literatury zařadí hlavní představitele řecké a římské starověké literatury a jejich literární díla do chronologického kontextu zhodnotí význam eposu Ilias a Odyssea charakterizuje antickou tragédii i komedii, zhodnotí význam dramatu pro dobu vzniku i pro současnost popíše další antické literární žánry a jejich představitele interpretuje literární díla za použití literárněteoretické terminologie Antická literatura periodizace řecká literatura Homér (epos) Ezop a Anakreon klasické řecké drama ( Aischylos, Sofokles, Euripides) komedie( Aristofanes) římská literatura- zlatý věk: Ovidius, Vergilius, Plautus Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Žijeme v Evropě (významní Evropané) popíše roli literatury ve středověké společnosti ocení význam křesťanství pro středověkou literaturu a kulturu obecně charakterizuje formálně a tematicky středověký hrdinský epos přiřadí hrdinské eposy k jednotlivým národním literaturám objasňuje literární díla za použití terminologie Středověká evropská literatura středověké chápání světa, církevní vzdělanost hrdinská a rytířská epika, dvorská lyrika Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Žijeme v Evropě (evropské kulturní kořeny a hodnoty křesťanství) uvede přehled základních historických událostí klasifikuje české literární památky z doby středověku podle literárních druhů a žánrů vysvětlí význam a dopad cyrilometodějské mise zhodnotí význam Kosmovy kroniky Česká literatura středověku staroslověnské písemnictví: Konstantin a Metoděj, legendy latinsky psaná literatura: Kosmas - Kronika česká Multikulturní výchova Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí (jazyková a kulturní pluralita)

4 posoudí význam duchovních písní Hospodine, pomiluj ny a Svatý Václave pro dobu, v níž vznikly, i pro další generace charakterizuje rozvoj kultury a literární vývoj v době vlády Karla IV. vysvětlí pojmy alegorie, satira na příkladech uvede příklad středověkého dramatu a popíše jeho vývoj počátky česky psané literatury: duchovní písně(hospodine, pomiluj ny, Svatý Václave), Alexandreis, Dalimilova kronika měšťanská literatura: legendy (Legenda o sv. Kateřině, Legenda o sv. Prokopovi), písňová tvorba( Závišova píseň, Dřevo se listem odievá), satira a drama Mastičkář charakterizuje společensko-historické podmínky doby zhodnotí vliv husitství na vývoj literatury charakterizuje žánry: traktát, píseň, kázání vysvětlí hlavní myšlenky v dílech Jana Husa a Petra Chelčického na základě vybraných ukázek určuje literární druhy a žánry Literatura v době husitské a pohusitské literární žánry Husovi předchůdci tvorba J. Husa tvorba P. Chelčického popíše společensko-historické pozadí daného období vystihne typické znaky uměleckého směru renesance a myšlenkového hnutí humanismu vyjádří hlavní rysy literárních žánrů (novela, epos, balada) zhodnotí význam tvorby renesančních autorů jednotlivých národních literatur interpretuje literární díla na základě literárněteoretické terminologie Renesance a humanismus v evropské literatuře myšlenková východiska, charakteristické rysy renesance a humanismu literární žánry významní představitelé: D. Alighieri, F. Petrarca, G. Boccacccio,F. Villon, F. Rabelais, M. de Cervantes, W. Shakespeare Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Žijeme v Evropě (významní Evropané) Vysvětlí pozdější nástup směru a hnutí v českém prostředí charakterizuje dvě hlavní větve českého humanismu uspořádá české renesanční a humanistické písemné památky podle literárních druhů a žánrů vystihne hlavní rysy literárních žánrů filipika, kronika, cestopis Renesance a humanismus v české literatuře specifika české renesance D. A. z Veleslavína, J. Blahoslav, V. Hájek z Libočan Multikulturní výchova Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí (jazyková a kulturní rozrůzněnost)

5 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: DRUHÝ/SEXTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy JAZYK Žák správně posoudí volbu slova z hlediska tématu, funkce, komunikační situace, resp. odhalí nefunkční či násilné užití slova nebo slovního obratu v daném kontextu seznámí se s různými typy slovníků a umí je prakticky používat (SSČ) objasní jednoznačnost, mnohoznačnost a souzvučnost slov odhalí a opraví nevhodné opakování téhož slova nebo slov se stejným kořenem v těsném sousedství rozpozná v textu ustálená slovní spojení a posoudí jejich funkci a účinek odhalí termíny a vystihne jejich význam, pokud to kontext umožňuje posoudí vhodnost užití slov cizího původu v daném textu a uvede/odhadne jejich význam prakticky využívá významových vztahů mezi slovy (nadřazenost, podřazenost, souřadnost) identifikuje užití obrazného vyjádření v textu a vystihne zamýšlený účinek obrazného vyjádření na adresáta Slovo, sousloví, ustálená spojení (lexikologie, frazeologie), nauka o významu slova (sémantika) pojmenování a slovo, vzájemný vztah těchto pojmů slovo a sousloví, víceslovné pojmenování, frazeologie druhy pojmenování podle významu a stylistické platnosti: pojmenování konkrétní a abstraktní, slova spisovná a nespisovná, jednoznačná a mnohoznačná frekvence, dobový výskyt, expresivita homonyma, synonyma, antonyma přenášení pojmenování metafora, metonymie, synekdocha odliší problémy slovotvorné a tvaroslovné popíše možnosti obohacování české slovní zásoby využívá jednotlivé způsoby slovotvorby rozpozná slova původní (neutvořená) a slova utvořená určí slovotvorný základ a formant utvořeného slova postihne směr tvoření v jednoznačných případech (řada, čeleď) oddělí a pojmenuje jednotlivé morfémy ve slově rozpozná a určí význam předpony a přípony u daného slova vysvětlí hláskové změny při odvozování určí slovnědruhovou platnost slova v daném kontextu rozliší různou slovnědruhovou platnost slova (slovnědruhová homonymie) Nauka o tvoření slov obohacování slovní zásoby slovotvorné způsoby: odvozování, skládání, zkracování slovotvorná stavba slova morfémová stavba slova Tvarosloví (morfologie) funkční tvarosloví: slovní druhy, přechody slovních druhů, mluvnické kategorie odliší morfologicky chybný a správný tvar (ve složitějších případech pomocí normativní příručky) posoudí slohovou platnost morfologických variant formální morfologie: základní jevy českého tvarosloví (ohebné slovní druhy jména, neohebné slovní druhy)

6 určí základní gramatické kategorie jmen identifikuje a opraví chybně užitou předložku či spojovací výraz vnímá tvarosloví jako vývojovou záležitost, zná základní tendence vývoje, správnost tvaru ověřuje v příručkách SLOH získává, třídí a vyhodnocuje informace odhalí hodnotící subjektivní prostředky, odliší je od objektivních vysvětlí rozdíl mezi zprávou a zprávou komentovanou kriticky posoudí podíl marketingu na prodejnost výrobku, odhalí manipulaci posoudí mediální sdělení z etického hlediska (bulvár, reklama, stereotypy) napíše příspěvek do (fiktivního) časopisu na dané téma respektuje úroveň potenciálního čtenáře vhodně užívá odpovídajících stylistických a jazykových prostředků dovednosti prokáže při vypracování kompozice popíše funkce publicistiky (zpravovací, apelativní, rekreační) uvede a rozliší základní publicistické útvary získává, třídí a vyhodnocuje informace rozliší cíle jednotlivých druhů projevu charakterizuje specifičnost jazyka v publicistice využívá uměleckých (odborných) prostředků ( reportáž) vhodně užívá typických stylistických a jazykových prostředků dovednosti prokáže při vypracování kompozice Základy mediální výchovy zpráva, příspěvek do časopisu, novinový článek informace v médiích (vyhledávání, zdroje a jejich věrohodnost, podstatnost a nepodstatnost) zpráva, komentovaná zpráva (subjektivnost, role autora, domněnka a faktické konstatování) manipulace, podbízivost, laciný efekt, etika v médiích Publicistický styl - zpráva, reportáž, fejeton funkce, typické jazykové prostředky a charakteristické rysy publicistického projevu útvary zpravodajské (zpráva, oznámení), analytické (úvodník, komentář, polemika, recenze), beletristické (fejeton, reportáž, interview), propagační (reklama, komerční inzerát Mediální výchova Média, mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uživatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách Mediální výchova Média, mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uživatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách F exkurze Alcan, Ferox (reportáž) LITERATURA popíše historické souvislosti evropského vývoje, protireformace. vysvětlí vliv náboženství na umění. rozpozná charakteristické rysy literárního baroka. Baroko v evropské literatuře myšlenková východiska charakteristické rysy literárního baroka projevy baroka v jiných druzích umění Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Žijeme v Evropě (významní Evropané)

7 vysvětlí specifika českého baroka (zvláštnosti českých poměrů) vysvětlí úpadek českého jazyka (vzrůstající germanizaci) a současně vznikající obrany českého jazyka rozliší úroveň literatury (literárních žánrů) v rámci lidové, pololidové tvorby a oficiální literatury rozpozná prvky humanismu a baroka v díle J. A. Komenského vysvětlí význam Komenského a jeho roli v oblasti pedagogiky Baroko v české literatuře lidová a pololidová tvorba exulantská literatura představitelé: B. Bridel, B. Balbín, J.A. Komenský vyhledá v ukázkách charakteristické rysy klasicismu vysvětlí vztah osvícenství ke klasicismu a popíše změny ve společnosti posoudí nový světový názor, vysvětlí spojení osvícenství s literaturou správně posoudí autorský postoj a záměr (rozpozná humorný, parodický, satirický) dokáže chronologicky seřadit několik kratších typických textů do relativní časové následnosti podle doby jejich vzniku Klasicismus Osvícenství, racionalismus Preromantismus Sturm und Drang představitelé: P. Corneille, Moliére, J.W. Goethe, F. Schiller commedie dell arte, pantomima, klasicistní drama, francouzští encyklopedisté Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Žijeme v Evropě (významní Evropané) charakterizuje situaci v Evropě v době NOB, srovná ji se specifickými podmínkami, východisky a cíli českého NO vysvětlí význam divadla jako významného činitele při utváření národního vědomí dokáže význam NO při budování státoprávního a historického vědomí českého státu charakterizuje novočeské básnictví, aplikuje získané poznatky v praxi posoudí na konkrétních dílech realizaci ideálů a cílů NO rozliší prioritní záměr autora (společenskopolitický, mravní apel, poskytnutí zábavy, výchova) Národní obrození představitelé: J. Dobrovský, J.Jungmann, J. K. Tyl, F. Čelakovský, F. Palacký, K.J. Erben vlastenectví a nacionalismus (germanizace, slavistika, panslovanství) popíše myšlenková východiska romantismu uvede charakteristické znaky romantismu vymezí pojmy romantický hrdina, romantický ideál vystihne pravděpodobnou motivaci jednání postav vysvětlí podstatu byronismu, titanismu charakterizuje historický román Romantismus ve světové a české literatuře myšlenková východiska charakteristické rysy romantický hrdina romantický ideál představitelé: G.G. Byron, W.Scott, V.Hugo, Stendhal, bratři Grimmové, A. S. Puškin Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Žijeme v Evropě (významní Evropané) analyzuje Máj po stránce formální i obsahové, vysvětlí výjimečnost autora ve své době ( Mácha očima kritiků) K. H. Mácha

8 srovná vybraná literární díla identifikuje prolínání romantismu a realismu u Němcové srovná společenskou roli ženy v dané době a dnes vysvětlí vztah literatury a politiky na životě a tvorbě K. H. B Počátky českého realismu B. Němcová, K. Havlíček B. na konkrétních ukázkách rozliší typické znaky kritického realismu a naturalismu interpretuje typizaci jako hlavní metodu zobrazování skutečnosti, nový pohled na hrdinu a společnost vysvětlí rozdíl mezi autorem, vypravěčem a postavou, rozliší jednotlivá pásma identifikuje řeč vypravěče a řeč postavy, příp. vnitřní monolog rozpozná, zda je autorský postoj objektivní, subjektivní, vážný, ironický,... identifikuje realistický popis jako literární prostředek určí základní prostředky kompoziční výstavby textu Realismus ve světové literatuře 19. století nový pohled na hrdinu a společnost typizace jako metoda zobrazení skutečnosti román psychologický, společenský, humoristický, historický, humoristické a satirické povídky umělecké rysy naturalismu představitelé: H. de Balzac, G. Flaubert, G. de Maupassant, E. Zola, Ch. Dickens, L. N. Tolstoj, F. M. Dostojevskij, N. V. Gogol, A. P. Čechov Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Žijeme v Evropě (významní Evropané) charakterizuje politickou situaci v Čechách popíše specifické rysy české literatury vysvětlí podstatu literárních žánrů epigram, romaneto vysvětlí význam výstavby Národního divadla shrne umělecké požadavky májovců vystihne význam J. Nerudy jako novátora české prózy, novináře, kritika, básníka, dokáže nadčasovost jeho poezie rozliší v literatuře dvě skupiny ruchovce a lumírovce pochopí význam J.V.Sládka jako překladatele a jako zakladatele dětské poezie Česká literatura druhé poloviny 19. století umělecké požadavky májovců romaneto umělecké koncepce ruchovců a lumírovců rozpozná satirické a parodické prvky v díle S. Čecha ( broučkiády ) identifikuje novoromantické prvky v díle J. Zeyera dokáže projevy realismu ve všech odvětvích (věda, literatura, umění) jazyková a tematická originalita v novoromantické tvorbě kritický realismus satira a parodie historická próza realistické drama Představitelé: J. Neruda, J. Vrchlický, J.V. Sládek, S. Čech, J. Zeyer, K. Světlá, K.V. Rais, A. Jirásek, Z. Winter, A. a V. Mrštníkové, L. Stroupežnický, G. Preissová

9

10 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: TŘETÍ/SEPTIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy JAZYK Žák rozlišuje a správně používá různé slovesné tvary určuje všechny slovesné kategorie tvoří správné slovesné tvary a identifikuje tvary chybné pozná v textu přechodník a přechodníkovou vazbu tvoří tvary přechodníků ve správné osobě, čase a vidu, posoudí stylistickou platnost dodržuje valenci slovesa Morfologie (slovesa) slovesné tvary určité a neurčité, jednoduché a složené slovesné kategorie (s důrazem na kondicionály, vid, pasivum) přechodníky vysvětlí rozdíl mezi větou a výpovědí rozliší větu jednočlennou a dvojčlennou, rozpozná větný ekvivalent, uvádí vlastní příklady určí větněčlenskou platnost slova pozná větný člen i v případě, že není zastoupen obvyklým slovním druhem určí větné vztahy a jejich formální vyjádření v syntaktických dvojicích a syntaktických skupinách rozliší v souvětí věty hlavní a vedlejší, souvětí souřadné a podřadné určí poměr mezi hlavními větami, druhy vedlejších vět uplatňuje znalosti syntaxe v písemném projevu (shoda podmětu přísudkem, interpunkce), samostatně používá normativní příručky rozebere a graficky znázorní složité souvětí identifikuje správný slovosled i větosled a aplikuje jej ve vlastních promluvách rozpozná chybný slovosled a větosled a opraví jej, příp. vybere z nabídky správnou variantu Syntax (klasická) věta a výpověď věta jednoduchá (věta jednočlenná, dvojčlenná), větný ekvivalent větné členy větné vztahy a jejich vyjadřování (predikace, koordinace, determinace, kongruence, rekce a adjunkce) stavba souvětí (věty hlavní a vedlejší, souvětí souřadné a podřadné, poměry mezi hlavními větami, druhy vedlejších vět) složité souvětí aktuální větné členění (slovosled, větosled) vysvětlí rozdíl mezi klasickou a valenční syntaxí určí nadřazenost predikátu nad ostatními větnými členy po stránce gramatické i významové se orientuje v základních pojmech vztahujících se k valenci Základy valenční syntaxe podstata valence základní pojmy (valenční vztah, valenční potenciál, minimální věta) základová větná struktura gramatický větný vzorec

11 seznámí se se základovými větnými strukturami a jejich vyjádřením prostřednictvím gramatických větných vzorců, přiřadí je k typovým větám SLOH charakterizuje typické znaky odborného stylu a odliší ho od ostatních funkčních stylů odliší jednotlivé druhy odborného stylu uvádí, ve kterých situacích se odborný styl užívá vyhledá informaci, posoudí důvěryhodnost zdroje třídí slohové útvary podle převládajícího slohového postupu Odborný styl funkce, typické jazykové prostředky, charakteristické rysy druhy odborného stylu (vědecký, učební, populárně-naučný) slohové postupy a útvary (výklad, úvaha, odborný popis) Mediální výchova Uživatelé (vyhledávání informací, zjišťování důvěryhodnosti zdroje) posoudí textovou návaznost (nejen v odborných textech) identifikuje případné nedostatky ve výstavbě textu posoudí celkovou přehlednost výstavby projevu a funkčnost sledu dílčích celků doplní podle smyslu vynechané části textu, případně odhadne úvod či závěr, doplní vhodný název Základy textové syntaxe prostředky návaznosti a soudržnosti textu tematická posloupnost členění textu (odstavce, kapitoly, vsuvky, odkazy) je schopen formulovat příčinnostní vztahy mezi jevy, aktivně využívá znalostí ze skladby se seznámí s pojmy indukce a dedukce, rozliší obě metody v konkrétním textu identifikuje citát, parafrázi, zná význam slova plagiát pozná předmluvu, doslov si procvičí stylizační dovednosti v rámci výkladu, prokazuje schopnost shrnout poznatky, popř. je zobecnit užívá vhodné jazykové prostředky se zvláštním zřetelem na termíny v jednoduché podobě užívá poznámek, citací, dodržuje etické principy vědecké práce dovednosti prokáže při vypracování kompozice Výkladový postup funkce a forma výkladu příčinnostní vztahy mezi jevy, jejich jazykové vyjádření kompozice výkladu z hlediska výkladových metod (deduktivní, induktivní) jazyk výkladu (úloha terminologie) poznámkový aparát Mediální výchova Uživatelé (vyhledávání informací, zjišťování důvěryhodnosti zdroje) Všechny předměty (jednotná forma seminární práce, referátu) IVT úprava odborného textu rozpozná úvahový slohový postup v textu rozliší obecný závěr a názor autora úvahy zhodnotí vhodnost použitých jazykových prostředků v textu Úvahový postup znaky úvahy jazyková stránka kompozice úvahy

12 logicky uspořádá vlastní projev a formuluje argumenty dovednosti prokáže při vypracování kompozice LITERATURA vysvětlí odlišnost Poeova díla od klasické literatury, odhalí znaky, na základě kterých je přiřazován k moderní literatuře vysvětlí, jak se vývoj společnosti odráží ve vývoji literatury vymezí obecné znaky moderní literatury (forma moderních básní, jazykové prostředky) charakterizuje typické znaky jednotlivých moderních směrů charakterizuje symbolismus nejen jako umělecký směr, ale i jako tvůrčí metodu přiřadí text k jednotlivým směrům zná nejvýznamnější představitele Světová literatura na konci 19. století (literární moderna) E.A. Poe předchůdce moderní literatury symbolismus, impresionismus, dekadence tzv. prokletí básníci (Ch. Baudelaire, J.A.Rimbaud, P. Verlaine) civilismus (W. Whitman) Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Žijeme v Evropě (významní Evropané) postihne reakci českých autorů na společenskou situaci a objasní vliv světové literatury charakterizuje Manifest České moderny jako důležitý mezník české literatury zná nejvýznamnější představitele, postihne jejich individualitu a přínos srovná způsob protestu představitelů dekadence s přístupem buřičů dokáže druhovou a žánrovou rozmanitost tvorby jednotlivých autorů objevuje nové, dříve tabuizované motivy v literatuře Česká literatura na přelomu 19. a 20. století Manifest České moderny, symbolismus, impresionismus, dekadence (J. S. Machar, A. Sova, O. Březina, K. Hlaváček) tvorba tzv. buřičů (V. Dyk, F. Gellner, K. Toman, F. Šrámek, S. K. Neumann, P. Bezruč) vysvětlí roli G. Apollinaira jako otce avantgardy charakterizuje metodu volných asociací jako základní výrazový prostředek literární avantgardy charakterizuje pásmo jako novátorskou formu poezie charakterizuje znaky avantgardy (např. protest, důraz na grafické ztvárnění) přiřadí typické texty k jednotlivým směrům, případně k jejich autorům vysvětlí vztah literatury a politiky (Majakovskij, Marinetti) Světová poezie 1. poloviny 20. století (avantgarda nové umělecké směry) G. Apollinaire (metoda volných asociací, pásmo) kubismus, futurismus, expresionismus, dadaismus, surrealismus (F. T. Marinetti, V. Majakovskij, T. Tzara, S. Jesenin, A. Breton) Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Žijeme v Evropě (významní Evropané) rozliší různý přístup spisovatelů ke ztvárnění obrazu 1. světové války Próza a drama ve světové literatuře 1. poloviny 20. století Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech

13 vysvětlí různorodost žánrů, témat, směrů ve vztahu k výrazných osobnostem meziválečné prózy objasní pojmy román řeka, sága, ztracená generace, americký sen, metoda ledovce na konkrétním úryvku ukáže znaky experimentální prózy vysvětlí postavení pražské německy psané literatury ve světové kultuře najde specifické rysy Kafkovy tvorby obraz 1. světové války v literatuře (E. M. Remarque, R. Rolland, H. Barbusse, E. Hemingway, M. Šolochov) žánrová a tematická rozrůzněnost meziválečné literatury, výrazné osobnosti jednotlivých národních literatur (J. Joyce, M.Proust, E. Hemingway, W. Faulkner, bratři Mannové, L. Feuchtwanger, H. Hesse, M. Gorkij, M. Bulgakov, B. Pasternak) německy píšící pražští autoři (F. Kafka) Žijeme v Evropě (významní Evropané) Multikulturní výchova Psychosociální aspekty interkulturality německy píšící (židovští) pražští autoři dá do souvislosti mezníky vývoje meziválečné české společnosti s diferenciací české literatury charakterizuje poezii J. Hory uvádí Devětsil jako základnu meziválečného umění najde typické znaky proletářského umění Česká poezie 1. poloviny 20. století J. Hora Devětsil proletářská poezie (Jiří Wolker) charakterizuje poetismus jako typicky český avantgardní směr postihne souvislosti vývoje českého surrealismu s evropským kontextem odliší poetistický a surrealistický text uvede příklady typických motivů spirituální poezie (motiv plynutí času, smrti, ticha) zdůvodní angažovanost poezie (změna přístupu autorů, kteří opouštějí individualismus) poetismus a surrealismus (Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert) spirituální a katolický proud (J. Deml, J. Zahradníček, V. Holan, F. Halas) reakce české poezie na ohrožení fašismem a nebezpečí války dokáže žánrovou a tematickou různorodost české meziválečné prózy srovná různé přístupy autorů ke ztvárnění 1. světové války (legionářská literatura, vitalismus), zdůvodní osobitost Haškovy tvorby ukáže na Vančurově díle typické znaky imaginativní prózy (přístup k tématu, jazykové prostředky, funkce vypravěče) vymezí společné rysy představitelů tzv. demokratického proudu a zároveň tematickou různorodost charakterizuje osobnost a dílo K. Čapka jako jedinečného představitele prvorepublikové literatury pozná ideologický (tendenční) text ukáže vývoj tematiky v díle I. Olbrachta charakterizuje znaky psychologické prózy vyhledá v textech specifické jazykové prostředky psychologizace (vnitřní monolog, typy řeči) Česká próza 1. poloviny 20. století žánrová a tematická pestrost literatury rozmanitost pohledů na l. světovou válku (J. Hašek), legionářská lit. avantgardní próza (V. Vančura) demokratický proud (K. Poláček, E. Bass, J. Čapek, K. Čapek) ideologizace literatury I. Olbracht psychologická próza (J. Havlíček)

14 vysvětlí specifičnost katolicky orientované literatury, vysvětlí pojem ruralismus ukáže na díle J. Durycha proměnu historické prózy katolicky orientovaná literatura (J. Durych), ruralismus reprodukuje základní informace o vývoji českého divadla ve 20. a 30. letech 20. století vysvětlí rozdíl mezi klasickým (kamenným) divadlem a divadlem netradičním vysvětlí autorský a režisérský typ divadla, dokáže syntézu různých forem jako podstatu meziválečné divadelní avantgardy vyhledá příklady politické satiry jako reakce na soudobý vývoj České meziválečné divadlo Osvobozené divadlo (J. Werich, J. Voskovec) D 34 objasní významnou roli literární kritiky v tomto období postihne rozdílnost koncepcí významných představitelů Podoba české literární kritiky, kritické střety koncepcí a osobností F. X. Šalda, K. Teige, F. Peroutka, V. Černý

15 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: ČTVRTÝ/OKTÁVA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy JAZYK Žák identifikuje odchylky od větné stavby rozezná odchylky motivované od nemotivovaných, posoudí jejich komunikační účinek opraví zásadní porušení větné stavby rozliší vsuvku a vedlejší větu využívá znalostí všech jazykových plánů, odhaluje vzájemné propojení jazykových prostředků nachází a využívá funkční jazykové prostředky hodnotí adekvátnost užití spisovných/nespisovných jazykových prostředků orientuje se v jazykových příručkách, které v obtížnějších případech využívá Nepravidelnosti větné stavby elipsa, anakolut, aposiopese, zeugma, atrakce, kontaminace vsuvka VJR texty různých stylů a komunikačních situací (různé útvary národního jazyka) úkoly analytické, korekturní, konstruktivní kodifikační příručky orientuje se v indoevropských jazycích vymezí a popíše etapy vývoje češtiny posoudí společenský a kulturní význam staroslověnštiny (azbuka, latinka, stát, křesťanství) na základě analýzy vybraných historických textů určí období vzniku textu v současném textu vyvodí historii základních, pro češtinu typických, hláskových a morfologických jevů rozlišuje mezi jazykem a jeho zápisem, rozpozná zápis primitivní, spřežkový, diakritický posoudí dnešní postavení dialektu a interdialektu Vývoj českého jazyka a pravopisu, jazyky slovanské podstata a příčiny jazykového vývoje indoevropská jazyková rodina, praslovanština, východoslovanské, jihoslovanské, západoslovanské jazyky staroslověnština pračeština, staročeština, čeština pravopis primitivní, spřežkový, diakritický základy dialektologie (nářeční oblasti, tendence vývoje, interdialekt) Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Žijeme v Evropě (slovanské jazyky) rozpozná druh charakter komunikace odhalí smysl textu (věcné sdělení, modifikaci, podtext) posoudí přehlednost textu, funkčnost sledu tematických celků, odhalí nelogické navazování Nauka o komunikaci druhy komunikace text, interpretace textu Mediální výchova Uživatelé (práce se zdroji informací, důvěryhodnost zdrojů) zhodnotí vhodnost titulu jako součásti textu používá prostředky textové návaznosti, soudržnosti textu vyhledá informace v textu, analyzuje je analyzuje text (pravda/nepravda, názor autora/obecné tvrzení) posoudí vztah mezi účastníky komunikace asertivní komunikace

16 rozpozná asertivní způsob vedení komunikace odhalí manipulativní techniky, identifikuje dezinterpretaci textu, vhodně reaguje manipulativní postupy v komunikaci SLOH rozlišuje text umělecký a neumělecký identifikuje formy řeči a jejich vliv na slohový účinek textu využívá jazykové prostředky různých útvarů národního jazyka s estetickým cílem stylizuje text s uměleckými prvky dovednosti prokáže při vypracování kompozice Umělecký styl, vypravování s uměleckými prvky funkce estetická (emocionálnost, subjektivnost, významová mnohoznačnost) syntéza slohových postupů LITERATURA porovná rozdílné způsoby zobrazování skutečnosti (např. na tématu války) přiřadí ukázky k jednotlivým proudům poválečné literatury charakterizuje jednotlivé proudy poválečné literatury po stránce formální i obsahové na příkladech z literatury vysvětlí podstatu totalitních režimů uvede jednotlivé představitele poválečné literatury, charakterizuje jejich tvorbu vysvětlí podíl českého divadla na rozvoji absurdního dramatu Světová literatura druhé poloviny 20. stol reflexe druhé světové války v literatuře žánrová a tematická pestrost světové literatury člověk v totalitní společnosti G. Orwell, A. Solženicyn rozhněvaní mladí muži -K. Amis beatnická literatura J. Kerouac, A. Ginsberg) existencialismus A. Camus, J. P.Sartre neorealismus A. Moravia nový román magický realismus G. G. Marquez absurdní drama S. Beckett, E. Ionescu postmodernismus U. Ecco, M. Kundera Výchova k myšlení v evropských souvislostech Žijeme v Evropě porovná situaci v naší poezii po první a druhé světové válce vyvodí důsledky nebezpečí totalitní ideologie pro literaturu Česká poezie druhé poloviny 20. stol. reakce na konec války v české poezii ideologizace poezie po roce 1948 proměny poezie v 60. letech v souvislosti s politickým vývojem

17 popíše rozmach poezie v šedesátých letech a objasní souvislost s rozvojem kultury u nás a s politickým uvolňováním této doby analyzuje situaci, do níž se dostala česká kultura v době normalizace posoudí vztah zpívané poezie a společenského dění na základě vlastní čtenářské zkušenosti dokáže pestrost současné literatury charakterizuje vliv totalitní ideologie na deformaci české prózy posoudí téma války a holocaustu jako téma výrazné zvláště v letech šedesátých uvede příklady literárních děl odrážejících jednotlivá vývojová stádia, dokáže případnou ideologizaci textu díla analyzuje po stránce formální a obsahové dokáže vliv literatury/literátů na vývoj společnosti porovná jednotlivé typy literatury v letech normalizace (oficiální, samizdatová, exilová) dokáže prostor v rovině formální a tematické vzniklý po pádu totalitního režimu popíše vývoj českého dramatu, uvede osobnosti, charakterizuje jejich tvorbu na příkladech některých děl charakterizuje umělecký styl významných osobností české prózy, českého divadla PŘEDMĚT: AJ Cizí jazyk (A1 - B1+) vliv tzv.normalizace na českou poezii poezie oficiální, samizdatová a exilová (neoficiální) samizdatová a exilová nakladatelství zpívaná poezie (K. Kryl, folk) žánrová a tematická pestrost polistopadové poezie významné osobnosti: J. Seifert, F. Hrubín, V. Holan, J. Kolář, J. Skácel, K. Kryl, J. Suchý, O. Mikulášek, V. Hrabě, M. Holub, I. Wernisch (výběr dalších osobností závisí na individualitě vyučujícího) Česká próza a drama druhé poloviny 20. stol. ideologizace kultury po Únoru 48 a umlčení nekomunistických autorů vývoj literatury s válečnou tematikou česká literatura padesátých let odraz politického uvolnění v literatuře šedesátých let rok 1968 a role spisovatelů jako mluvčích národa oficiálně vydávaná próza v období exilová literatura (nakladatelství) samizdatová literatura (nakladatelství) próza vydávaná po pádu totality, současné divadlo (vlastní čtenářská, divácká zkušenost) čeští dramatici, vznik autorských divadel a tzv.malých scén významné osobnosti- M. Kundera, J. Škvorecký, L. Vaculík, L. Fuks, B. Hrabal, O. Pavel, A.Lustig, P. Kohout, V. Páral, M. Viewegh, V. Havel (výběr dalších osobností závisí na individualitě vyučujícího) Multikulturní výchova Psychosociální aspekty interkulturality (exilová literatura) Multikulturní výchova Psychosociální aspekty interkulturality (exilová literatura) ROČNÍK: PRVNÍ Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Žák: komunikuje o identitě osobní a národní charakterizuje osobnost Identita přídavná jména pro popis osobnosti a charakterových vlastností Z - země a národnosti Evropy Velká Británie

18 pojmenuje běžné země a národnosti vyjádří při interakci zájem se písemnou formou představí se vyjadřuje o aktivitách pravidelně se opakujících či stále platných a o aktivitách právě probíhajících používá ve svém projevu tázací dovětky země, národnosti vyjadřování zájmu formální představení sama sebe přítomný čas prostý a průběhový slovesa stavová a dějová příslovce frekvence tázací dovětky ZSV - společenské organizace, sociální skupiny komunikuje o budoucích plánech a cestování používá slovní zásobu spojenou s cestováním popíše běžné prázdninové aktivity vyjádří své záměry a plány popíše různé typy ubytování získá v rozhovoru informace píše formální a neformální y s žádostí o informaci vyjadřuje se o budoucích plánech pomocí přítomného času průběhového a vazby going to požívá přímou i nepřímou otázku komunikuje o dětství, dospívání, škole, vypráví o dětství používá slovní zásobu spojenou se vzděláváním pozdraví, představí se, používá zdvořilostní fráze vyjádří žádost o dovolení a reaguje a na stejnou žádost napíše text o osobních vzpomínkách Cestování, prázdniny slovní zásoba spojená s cestováním prázdninové aktivity cestovní plány ubytování o dovolené získávání informací pro získání informace přítomný čas průběhový pro plánování vazba going to přímé a nepřímé otázky Dětství a dospívání, škola slovní zásoba k tématu výrazy pro určení času pozdravy, představení se, zdvořilostní fráze žádost o svolení, poskytnutí nebo odmítnutí svolení text o osobních vzpomínkách Č srovnání s A - pořádek slov ve větě ZSV - vzdělávání vyjadřuje se o minulosti pomocí minulého času prostého popíše zvyky v minulosti vyjádří se o lidech, pocitech, činnostech pomocí přídavných jmen na -ed a ing minulý čas prostý vazba used to pro opakovaný minulý děj přídavná jména s příponou -ed a -ing komunikuje o umělcích, spisovatelích, inspiraci, důležitých okamžicích čte a hovoří o vynálezcích a vynálezech vyjádří emoce a pocity rekapituluje minulou událost na základě poslechu napíše krátký příběh se správným použitím spojovacích výrazů používá minulý průběhový čas pro vyjádření okolností události v písemném vyprávění Inspirace umění a objevy slovní zásoba k tématu vědecké objevy přídavná jména pro vyjadřování emocí a pocitů časové výrazy rekapitulace minulé události příběh z minulosti minulý čas průběhový v kontrastu s časem minulým prostým D - historické vědecké objevy

19 používá minulý čas průběhový pro popis činnosti v určitém čase komunikuje o svém domově o domech, příbytcích popíše svůj domov písemně a ústně popíše obrázek napíše neformální porovná různé typy bydlení komunikuje o jídle, dietách, životním stylu pojmenuje běžné druhy potravin a nápojů vyjadřuje množství vyjádří se o stravovacích návycích formuluje stížnost a omluvu objedná si jídlo v restauraci sestaví dotazník pro zákazníka rozliší počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a správně je použije je ve svém projevu komunikuje o technologiích a životním prostředí popíše život v budoucnosti sestaví leták vyjádří prognózu vyjádří stupeň pravděpodobnosti pomocí příslovcí nebo pomocí sloves may, might, will vyjádří reálnou podmínku do budoucnosti Bydlení slovní zásoba k tématu popis pokoje, domova výrazy pro popis obrázku neformální stupňování přídavných jmen srovnávací věty vztažná zájmena Jídlo a životní styl slovní zásoba k tématu jídlo výrazy označující množství stravovací návyky stížnosti a omluvy dialog v restauraci - objednávání dotazník počitatelnost podstatných jmen Věda a technologie, ekologie slovní zásoba k tématu psaní letáku budoucnost vyjádřená pomocí will a going to vyjádření stupně pravděpodobnosti pomocí příslovcí, pomocí sloves may, might, will první kondicionál B zdraví, potraviny Č srovnání s A - kategorie počitatelnosti F věda a technologie B ekologie Žák na dané úrovni: předvídá, rozpozná hlavní myšlenku textu čteného nebo slyšeného, určí význam neznámých slov z kontextu, shrne text při poslechu a čtení použije alternativní vyjádření pomocí antonym, synonym, píše slovo, požívá konverzační obraty vhodné pro danou situaci, naslouchá partnerovi a reaguje na jeho promluvu Průběžně: techniky pro efektivní poslech a čtení s porozuměním (předvídání, poslech/čtení pro rozpoznání hlavní myšlenky, poslech/čtení pro detailní informaci, určování významu slov z kontextu, sumarizace) a zkouškové strategie pro poslech a čtení (výběr z mnoha možností, pravdivé/nepravdivé tvrzení, přiřazování, řazení informací) strategie pro efektivní ústní interakci (používání synonym, antonym, opisu slov a

20 naplánuje písemný text, připraví osnovu, zvolí odpovídající styl, dodrží předepsanou délku textu správně vyslovuje, používá fonetické symboly, vyslovuje se správným přízvukem efektivně použije překladový a výkladový slovník konverzačních obratů, naslouchání a reakce na partnera) techniky pro úspěšnou písemnou komunikaci (plánování, osnova, výběr stylu, dodržení předepsané délky textu) správná výslovnost, používání fonetických symbolů, přízvuk práce se slovníkem (překladovým a výkladovým)

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: PRVNÍ/KVINTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy JAZYK Žák vysvětlí základní jazykovědné a stylistické termíny, užívá je v praxi rozliší podoby a útvary

Více

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 19 7. UČEBNÍ OSNOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Kód a název oboru: 82-41-M/02 Užitá fotografie a média Celkový počet hodin za vzdělávání: 328 hodin Platnost učební osnovy: od 1.září

Více

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 19 7. UČEBNÍ OSNOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Kód a název oboru: 82-41-M/05 Grafický design Celkový počet hodin za vzdělávání: 328 hodin Platnost učební osnovy: od 1.září 2009 počínaje

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČTYŘLETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČTYŘLETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČTYŘLETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura RVP G. Je povinným

Více

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami:

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: 13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY Klíč Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: Zkratka: Název předmětu: CJ Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk FJ Francouzský jazyk NJ Německý

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Český jazyk a literatura Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích

Více

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Literární komunikace Ročník: 1. ročník, kvinta, projekty ZÁKLADY LITERÁRÁNÍ VĚDY rozliší umělecký text od neuměleckého, nalezne jevy, které činí text uměleckým

Více

Český jazyk a literatura Zkratka předmětu

Český jazyk a literatura Zkratka předmětu 1.1.1.1 Český jazyk a literatura - ČJL Učební osnova předmětu Název studijního předmětu Český jazyk a literatura Zkratka předmětu ČJL Typ předmětu povinný Forma (strategie) výuky Základními metodami jsou

Více

1.1.1.1 Český jazyk a literatura ČJL Učební osnova předmětu Název studijního předmětu. Český jazyk a literatura Zkratka předmětu.

1.1.1.1 Český jazyk a literatura ČJL Učební osnova předmětu Název studijního předmětu. Český jazyk a literatura Zkratka předmětu. 1.1.1.1 Český jazyk a literatura ČJL Učební osnova předmětu Název studijního předmětu Český jazyk a literatura Zkratka předmětu ČJL Typ předmětu povinný Forma (strategie) výuky Základními metodami jsou

Více

Český jazyk a literatura Zkratka předmětu

Český jazyk a literatura Zkratka předmětu 1.1.1.1 Český jazyk a literatura - ČJL Učební osnova předmětu Název studijního předmětu Český jazyk a literatura Zkratka předmětu ČJL Typ předmětu povinný Forma (strategie) výuky Základními metodami jsou

Více

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org. 1.1.1.1 Český jazyk a literatura ČJL Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org. Učební osnova předmětu Název studijního Český jazyk a literatura předmětu Zkratka

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Uplatnění absolventa

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.1 Učební osnovy: Český jazyk a literatura

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.1 Učební osnovy: Český jazyk a literatura Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Český jazyk a literatura koordinovala PaedDr. Dagmar Havlíková. Časová

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ denní forma vzdělávání Gymnázium Havlíčkův Brod Dignitatis memores ad optima intenti 1. Obsah: 1. Obsah:...2 2. Identifikační údaje...3 3. Průřezová

Více

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN - 1 - PŘÍLOHA Č.1 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Adresa školy: nám. 17.listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary Název ŠVP: Užitá fotografie a média

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Osmiletý vzdělávací obor: prima - kvarta Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Více

DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Platnost: 2.9. 2013 Číslo jednací: VP/2013/34/GY Mgr. Marek Výborný ředitel gymnázia Obsah Český jazyk a literatura... 3 Anglický jazyk... 28 Francouzský jazyk...

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

4.3. Jazyk a jazyková komunikace

4.3. Jazyk a jazyková komunikace 4.3. Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM UČEBNÍ OSNOVY

WALDORFSKÉ LYCEUM UČEBNÍ OSNOVY Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM UČEBNÍ OSNOVY PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební osnovy Jazykové vzdělávání Český jazyk (Čj) Charakteristika

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program Ekonomika a podnikání 1 OBSAH Identifikační údaje 3 Profil absolventa...4 Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Kompletní ŠVP Podnikání 1.9.2011 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Název školy Adresa 413 01 Roudnice nad Labem, Jana z Dražic 169 IČ 25 047 671 REDIZO Kontakty Ředitel 600010856 reditel@podripskaskola.cz

Více

5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk

5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk 5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4 - Krč, 142 00. Školní vzdělávací program Podnikání 64 41 L/51

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4 - Krč, 142 00. Školní vzdělávací program Podnikání 64 41 L/51 6. Učební osnova (přílohy ŠVP) identifikační údaje: Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Zřizovatel: Hlavní město Praha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání 64 41 L/51 Kód a název oboru vzdělávání:

Více