Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy"

Transkript

1 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: PRVNÍ/KVINTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy JAZYK Žák vysvětlí základní jazykovědné a stylistické termíny, užívá je v praxi rozliší podoby a útvary národního jazyka orientuje se v systému jazykových příruček, aktivně je využívá dokáže spřízněnost slovanských jazyků vyhledává informace v médiích (vzdělávacích institucích) a knižních publikacích rozliší a užívá v praxi výpisek, osnovu, výtah, obsah, rejstřík, resumé Úvod do studia jazyka a slohu základní pojmy jazykovědy a stylistiky národní jazyk (spisovná a nespisovná podoba národního jazyka čeština spisovná, hovorová, obecná, interdialekt a dialekt, slang, argot) norma a kodifikace, příručky čeština a jazyky příbuzné získávání a zpracování informací (knihovny, internet, slovníky, encyklopedie) výpisek, osnova, výtah, obsah, rejstřík, resumé Multikulturní výchova Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí (lingvistické propojení současných jazyků) Mediální výchova Uživatelé (práce s internetem katalogy knihoven) prokáže znalost základních pojmů disciplín roztřídí hláskový systém do základních skupin vymezí rozdíl v grafické a hláskové podobě slova vysvětlí asimilaci znělosti jako pravopisný jev prakticky prokáže znalost výslovnostních pravidel českého jazyka, správně vyslovuje vybraná slov přejatá člení projev na jednotlivé zvukové celky, při projevu používá správný akcent vysvětlí vliv intonace na smysl výpovědi prakticky aplikuje zásady českého pravopisu Úvod do nauky o zvukové stránce jazyka předmět a dílčí disciplíny (fonetika, fonologie, hláska, foném, fonetická transkripce) systém českých samohlásek systém českých souhlásek spodoba hlásek, slovní přízvuk spisovná výslovnost češtiny výslovnost slov přejatých Nauka o písemné stránce jazyka (grafémika) psaní: i,í/ y,ý, písmena ě, předpon s(e)-/ z(e) a souhláskových skupin,délky samohlásek, zkratek a značek, slov přejatých SLOH prakticky ovládá základní termíny analyzuje vztah mezi účastníky komunikační situace definuje činitele ovlivňující tvorbu komunikátu určí funkční styly a analyzuje vztah mezi nimi zařadí text do příslušného funkčního stylu, rozezná dominantní funkci textu vysvětlí vztah mezi slohovými postupy a slohovými útvary Úvod do stylistiky stylistika, objektivní a subjektivní činitelé funkční styly: prostěsdělovací, publicistický, odborný, administrativní, umělecký slohové postupy a útvary

2 rozliší základní mluvené a psané útvary, umí používat prvky informačního postupu, aplikuje charakteristické jazykové obraty prostěsdělovacího stylu podá výstižnou a srozumitelnou informaci o události formuluje běžnou žádost a omluvu (dovednosti prokáže při vypracování kompozice) zpracuje ústní i písemný referát v požadované formě (dovednosti prokáže při vypracování kompozice) Prostěsdělovací styl funkce, typické jazykové prostředky a charakteristické rysy prostěsdělovacího stylu mluvené útvary: poděkování, omluva, nabídka, dotaz psané útvary: zpráva, oznámení, žádost, referát o literárním díle Mediální výchova Uživatelé (zpracování daného žánru prostřednictvím PC, užívání internetu, médií) IVT (formální úprava textů, základní typografická pravidla) LITERATURA vysvětlí význam umění pro společnost definuje základní pojmy literární vědy zařadí typická díla k jednotlivým druhům umění přistupuje s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí vysvětlí na příkladu rozdíl mezi uměleckou, populární a brakovou literaturou Literární teorie literární vědy: teorie, historie, kritika, estetika analyzuje literární text z hlediska tematiky, kompozice a jazyka vysvětlí a používá základní literárněvědné pojmy identifikuje v textu jednotlivé figury, tropy a postihne jejich funkci Struktura literárního díla tematika, kompozice, jazyk obrazná pojmenování: epiteton, příměr, metafora, personifikace, metonymie, synekdocha, eufemismus, oxymóron, ironie, sarkasmus syntaktické prostředky: anakolut, elipsa figury: epizeuxis, anafora, epifora, epanastrofa zvukové prostředky: eufonie, kakofonie rozpozná veršové a strofické členění, pojmenuje jejich nejběžnější formy odliší básnický text od jiných textů vystihne charakteristické znaky básnického, prozaického a dramatického textu rozezná při práci s textem základní literární žánry a druhy Zvláštnosti poezie verš, prozodické systémy zvukové prostředky ve verši: rým a jeho druhy Literární druhy a žánry próza, poezie, drama epické žánry: román, novela, povídka, epos, legenda, kronika, pohádka, pověst, bajka

3 interpretuje literární díla za použití literárněteoretické terminologie prokáže znalost nejstarších slovesných projevů, druhově je zařadí vysvětlí začlenění folklóru do literatury interpretuje literární díla za použití literárněteoretické terminologie lyrické a lyrickoepické žánry: píseň, epigram, balada dramatické žánry: tragédie, komedie, muzikál Nepsaná slovesnost nejstarší slovesné projevy, folklór, jeho rozdělení na lit. druhy posoudí význam nejstarších památek mimoevropské literatury a přínos pro další literární vývoj zhodnotí význam bible pro vývoj evropské civilizace, interpretuje bibli jako inspirační zdroj evropské křesťanské civilizace Epos o Gilgamešovi Starý a Nový zákon Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Žijeme v Evropě (evropský integrační proces) rozliší jednotlivá období antické literatury zařadí hlavní představitele řecké a římské starověké literatury a jejich literární díla do chronologického kontextu zhodnotí význam eposu Ilias a Odyssea charakterizuje antickou tragédii i komedii, zhodnotí význam dramatu pro dobu vzniku i pro současnost popíše další antické literární žánry a jejich představitele interpretuje literární díla za použití literárněteoretické terminologie Antická literatura periodizace řecká literatura Homér (epos) Ezop a Anakreon klasické řecké drama ( Aischylos, Sofokles, Euripides) komedie( Aristofanes) římská literatura- zlatý věk: Ovidius, Vergilius, Plautus Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Žijeme v Evropě (významní Evropané) popíše roli literatury ve středověké společnosti ocení význam křesťanství pro středověkou literaturu a kulturu obecně charakterizuje formálně a tematicky středověký hrdinský epos přiřadí hrdinské eposy k jednotlivým národním literaturám objasňuje literární díla za použití terminologie Středověká evropská literatura středověké chápání světa, církevní vzdělanost hrdinská a rytířská epika, dvorská lyrika Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Žijeme v Evropě (evropské kulturní kořeny a hodnoty křesťanství) uvede přehled základních historických událostí klasifikuje české literární památky z doby středověku podle literárních druhů a žánrů vysvětlí význam a dopad cyrilometodějské mise zhodnotí význam Kosmovy kroniky Česká literatura středověku staroslověnské písemnictví: Konstantin a Metoděj, legendy latinsky psaná literatura: Kosmas - Kronika česká Multikulturní výchova Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí (jazyková a kulturní pluralita)

4 posoudí význam duchovních písní Hospodine, pomiluj ny a Svatý Václave pro dobu, v níž vznikly, i pro další generace charakterizuje rozvoj kultury a literární vývoj v době vlády Karla IV. vysvětlí pojmy alegorie, satira na příkladech uvede příklad středověkého dramatu a popíše jeho vývoj počátky česky psané literatury: duchovní písně(hospodine, pomiluj ny, Svatý Václave), Alexandreis, Dalimilova kronika měšťanská literatura: legendy (Legenda o sv. Kateřině, Legenda o sv. Prokopovi), písňová tvorba( Závišova píseň, Dřevo se listem odievá), satira a drama Mastičkář charakterizuje společensko-historické podmínky doby zhodnotí vliv husitství na vývoj literatury charakterizuje žánry: traktát, píseň, kázání vysvětlí hlavní myšlenky v dílech Jana Husa a Petra Chelčického na základě vybraných ukázek určuje literární druhy a žánry Literatura v době husitské a pohusitské literární žánry Husovi předchůdci tvorba J. Husa tvorba P. Chelčického popíše společensko-historické pozadí daného období vystihne typické znaky uměleckého směru renesance a myšlenkového hnutí humanismu vyjádří hlavní rysy literárních žánrů (novela, epos, balada) zhodnotí význam tvorby renesančních autorů jednotlivých národních literatur interpretuje literární díla na základě literárněteoretické terminologie Renesance a humanismus v evropské literatuře myšlenková východiska, charakteristické rysy renesance a humanismu literární žánry významní představitelé: D. Alighieri, F. Petrarca, G. Boccacccio,F. Villon, F. Rabelais, M. de Cervantes, W. Shakespeare Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Žijeme v Evropě (významní Evropané) Vysvětlí pozdější nástup směru a hnutí v českém prostředí charakterizuje dvě hlavní větve českého humanismu uspořádá české renesanční a humanistické písemné památky podle literárních druhů a žánrů vystihne hlavní rysy literárních žánrů filipika, kronika, cestopis Renesance a humanismus v české literatuře specifika české renesance D. A. z Veleslavína, J. Blahoslav, V. Hájek z Libočan Multikulturní výchova Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí (jazyková a kulturní rozrůzněnost)

5 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: DRUHÝ/SEXTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy JAZYK Žák správně posoudí volbu slova z hlediska tématu, funkce, komunikační situace, resp. odhalí nefunkční či násilné užití slova nebo slovního obratu v daném kontextu seznámí se s různými typy slovníků a umí je prakticky používat (SSČ) objasní jednoznačnost, mnohoznačnost a souzvučnost slov odhalí a opraví nevhodné opakování téhož slova nebo slov se stejným kořenem v těsném sousedství rozpozná v textu ustálená slovní spojení a posoudí jejich funkci a účinek odhalí termíny a vystihne jejich význam, pokud to kontext umožňuje posoudí vhodnost užití slov cizího původu v daném textu a uvede/odhadne jejich význam prakticky využívá významových vztahů mezi slovy (nadřazenost, podřazenost, souřadnost) identifikuje užití obrazného vyjádření v textu a vystihne zamýšlený účinek obrazného vyjádření na adresáta Slovo, sousloví, ustálená spojení (lexikologie, frazeologie), nauka o významu slova (sémantika) pojmenování a slovo, vzájemný vztah těchto pojmů slovo a sousloví, víceslovné pojmenování, frazeologie druhy pojmenování podle významu a stylistické platnosti: pojmenování konkrétní a abstraktní, slova spisovná a nespisovná, jednoznačná a mnohoznačná frekvence, dobový výskyt, expresivita homonyma, synonyma, antonyma přenášení pojmenování metafora, metonymie, synekdocha odliší problémy slovotvorné a tvaroslovné popíše možnosti obohacování české slovní zásoby využívá jednotlivé způsoby slovotvorby rozpozná slova původní (neutvořená) a slova utvořená určí slovotvorný základ a formant utvořeného slova postihne směr tvoření v jednoznačných případech (řada, čeleď) oddělí a pojmenuje jednotlivé morfémy ve slově rozpozná a určí význam předpony a přípony u daného slova vysvětlí hláskové změny při odvozování určí slovnědruhovou platnost slova v daném kontextu rozliší různou slovnědruhovou platnost slova (slovnědruhová homonymie) Nauka o tvoření slov obohacování slovní zásoby slovotvorné způsoby: odvozování, skládání, zkracování slovotvorná stavba slova morfémová stavba slova Tvarosloví (morfologie) funkční tvarosloví: slovní druhy, přechody slovních druhů, mluvnické kategorie odliší morfologicky chybný a správný tvar (ve složitějších případech pomocí normativní příručky) posoudí slohovou platnost morfologických variant formální morfologie: základní jevy českého tvarosloví (ohebné slovní druhy jména, neohebné slovní druhy)

6 určí základní gramatické kategorie jmen identifikuje a opraví chybně užitou předložku či spojovací výraz vnímá tvarosloví jako vývojovou záležitost, zná základní tendence vývoje, správnost tvaru ověřuje v příručkách SLOH získává, třídí a vyhodnocuje informace odhalí hodnotící subjektivní prostředky, odliší je od objektivních vysvětlí rozdíl mezi zprávou a zprávou komentovanou kriticky posoudí podíl marketingu na prodejnost výrobku, odhalí manipulaci posoudí mediální sdělení z etického hlediska (bulvár, reklama, stereotypy) napíše příspěvek do (fiktivního) časopisu na dané téma respektuje úroveň potenciálního čtenáře vhodně užívá odpovídajících stylistických a jazykových prostředků dovednosti prokáže při vypracování kompozice popíše funkce publicistiky (zpravovací, apelativní, rekreační) uvede a rozliší základní publicistické útvary získává, třídí a vyhodnocuje informace rozliší cíle jednotlivých druhů projevu charakterizuje specifičnost jazyka v publicistice využívá uměleckých (odborných) prostředků ( reportáž) vhodně užívá typických stylistických a jazykových prostředků dovednosti prokáže při vypracování kompozice Základy mediální výchovy zpráva, příspěvek do časopisu, novinový článek informace v médiích (vyhledávání, zdroje a jejich věrohodnost, podstatnost a nepodstatnost) zpráva, komentovaná zpráva (subjektivnost, role autora, domněnka a faktické konstatování) manipulace, podbízivost, laciný efekt, etika v médiích Publicistický styl - zpráva, reportáž, fejeton funkce, typické jazykové prostředky a charakteristické rysy publicistického projevu útvary zpravodajské (zpráva, oznámení), analytické (úvodník, komentář, polemika, recenze), beletristické (fejeton, reportáž, interview), propagační (reklama, komerční inzerát Mediální výchova Média, mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uživatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách Mediální výchova Média, mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uživatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách F exkurze Alcan, Ferox (reportáž) LITERATURA popíše historické souvislosti evropského vývoje, protireformace. vysvětlí vliv náboženství na umění. rozpozná charakteristické rysy literárního baroka. Baroko v evropské literatuře myšlenková východiska charakteristické rysy literárního baroka projevy baroka v jiných druzích umění Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Žijeme v Evropě (významní Evropané)

7 vysvětlí specifika českého baroka (zvláštnosti českých poměrů) vysvětlí úpadek českého jazyka (vzrůstající germanizaci) a současně vznikající obrany českého jazyka rozliší úroveň literatury (literárních žánrů) v rámci lidové, pololidové tvorby a oficiální literatury rozpozná prvky humanismu a baroka v díle J. A. Komenského vysvětlí význam Komenského a jeho roli v oblasti pedagogiky Baroko v české literatuře lidová a pololidová tvorba exulantská literatura představitelé: B. Bridel, B. Balbín, J.A. Komenský vyhledá v ukázkách charakteristické rysy klasicismu vysvětlí vztah osvícenství ke klasicismu a popíše změny ve společnosti posoudí nový světový názor, vysvětlí spojení osvícenství s literaturou správně posoudí autorský postoj a záměr (rozpozná humorný, parodický, satirický) dokáže chronologicky seřadit několik kratších typických textů do relativní časové následnosti podle doby jejich vzniku Klasicismus Osvícenství, racionalismus Preromantismus Sturm und Drang představitelé: P. Corneille, Moliére, J.W. Goethe, F. Schiller commedie dell arte, pantomima, klasicistní drama, francouzští encyklopedisté Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Žijeme v Evropě (významní Evropané) charakterizuje situaci v Evropě v době NOB, srovná ji se specifickými podmínkami, východisky a cíli českého NO vysvětlí význam divadla jako významného činitele při utváření národního vědomí dokáže význam NO při budování státoprávního a historického vědomí českého státu charakterizuje novočeské básnictví, aplikuje získané poznatky v praxi posoudí na konkrétních dílech realizaci ideálů a cílů NO rozliší prioritní záměr autora (společenskopolitický, mravní apel, poskytnutí zábavy, výchova) Národní obrození představitelé: J. Dobrovský, J.Jungmann, J. K. Tyl, F. Čelakovský, F. Palacký, K.J. Erben vlastenectví a nacionalismus (germanizace, slavistika, panslovanství) popíše myšlenková východiska romantismu uvede charakteristické znaky romantismu vymezí pojmy romantický hrdina, romantický ideál vystihne pravděpodobnou motivaci jednání postav vysvětlí podstatu byronismu, titanismu charakterizuje historický román Romantismus ve světové a české literatuře myšlenková východiska charakteristické rysy romantický hrdina romantický ideál představitelé: G.G. Byron, W.Scott, V.Hugo, Stendhal, bratři Grimmové, A. S. Puškin Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Žijeme v Evropě (významní Evropané) analyzuje Máj po stránce formální i obsahové, vysvětlí výjimečnost autora ve své době ( Mácha očima kritiků) K. H. Mácha

8 srovná vybraná literární díla identifikuje prolínání romantismu a realismu u Němcové srovná společenskou roli ženy v dané době a dnes vysvětlí vztah literatury a politiky na životě a tvorbě K. H. B Počátky českého realismu B. Němcová, K. Havlíček B. na konkrétních ukázkách rozliší typické znaky kritického realismu a naturalismu interpretuje typizaci jako hlavní metodu zobrazování skutečnosti, nový pohled na hrdinu a společnost vysvětlí rozdíl mezi autorem, vypravěčem a postavou, rozliší jednotlivá pásma identifikuje řeč vypravěče a řeč postavy, příp. vnitřní monolog rozpozná, zda je autorský postoj objektivní, subjektivní, vážný, ironický,... identifikuje realistický popis jako literární prostředek určí základní prostředky kompoziční výstavby textu Realismus ve světové literatuře 19. století nový pohled na hrdinu a společnost typizace jako metoda zobrazení skutečnosti román psychologický, společenský, humoristický, historický, humoristické a satirické povídky umělecké rysy naturalismu představitelé: H. de Balzac, G. Flaubert, G. de Maupassant, E. Zola, Ch. Dickens, L. N. Tolstoj, F. M. Dostojevskij, N. V. Gogol, A. P. Čechov Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Žijeme v Evropě (významní Evropané) charakterizuje politickou situaci v Čechách popíše specifické rysy české literatury vysvětlí podstatu literárních žánrů epigram, romaneto vysvětlí význam výstavby Národního divadla shrne umělecké požadavky májovců vystihne význam J. Nerudy jako novátora české prózy, novináře, kritika, básníka, dokáže nadčasovost jeho poezie rozliší v literatuře dvě skupiny ruchovce a lumírovce pochopí význam J.V.Sládka jako překladatele a jako zakladatele dětské poezie Česká literatura druhé poloviny 19. století umělecké požadavky májovců romaneto umělecké koncepce ruchovců a lumírovců rozpozná satirické a parodické prvky v díle S. Čecha ( broučkiády ) identifikuje novoromantické prvky v díle J. Zeyera dokáže projevy realismu ve všech odvětvích (věda, literatura, umění) jazyková a tematická originalita v novoromantické tvorbě kritický realismus satira a parodie historická próza realistické drama Představitelé: J. Neruda, J. Vrchlický, J.V. Sládek, S. Čech, J. Zeyer, K. Světlá, K.V. Rais, A. Jirásek, Z. Winter, A. a V. Mrštníkové, L. Stroupežnický, G. Preissová

9

10 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: TŘETÍ/SEPTIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy JAZYK Žák rozlišuje a správně používá různé slovesné tvary určuje všechny slovesné kategorie tvoří správné slovesné tvary a identifikuje tvary chybné pozná v textu přechodník a přechodníkovou vazbu tvoří tvary přechodníků ve správné osobě, čase a vidu, posoudí stylistickou platnost dodržuje valenci slovesa Morfologie (slovesa) slovesné tvary určité a neurčité, jednoduché a složené slovesné kategorie (s důrazem na kondicionály, vid, pasivum) přechodníky vysvětlí rozdíl mezi větou a výpovědí rozliší větu jednočlennou a dvojčlennou, rozpozná větný ekvivalent, uvádí vlastní příklady určí větněčlenskou platnost slova pozná větný člen i v případě, že není zastoupen obvyklým slovním druhem určí větné vztahy a jejich formální vyjádření v syntaktických dvojicích a syntaktických skupinách rozliší v souvětí věty hlavní a vedlejší, souvětí souřadné a podřadné určí poměr mezi hlavními větami, druhy vedlejších vět uplatňuje znalosti syntaxe v písemném projevu (shoda podmětu přísudkem, interpunkce), samostatně používá normativní příručky rozebere a graficky znázorní složité souvětí identifikuje správný slovosled i větosled a aplikuje jej ve vlastních promluvách rozpozná chybný slovosled a větosled a opraví jej, příp. vybere z nabídky správnou variantu Syntax (klasická) věta a výpověď věta jednoduchá (věta jednočlenná, dvojčlenná), větný ekvivalent větné členy větné vztahy a jejich vyjadřování (predikace, koordinace, determinace, kongruence, rekce a adjunkce) stavba souvětí (věty hlavní a vedlejší, souvětí souřadné a podřadné, poměry mezi hlavními větami, druhy vedlejších vět) složité souvětí aktuální větné členění (slovosled, větosled) vysvětlí rozdíl mezi klasickou a valenční syntaxí určí nadřazenost predikátu nad ostatními větnými členy po stránce gramatické i významové se orientuje v základních pojmech vztahujících se k valenci Základy valenční syntaxe podstata valence základní pojmy (valenční vztah, valenční potenciál, minimální věta) základová větná struktura gramatický větný vzorec

11 seznámí se se základovými větnými strukturami a jejich vyjádřením prostřednictvím gramatických větných vzorců, přiřadí je k typovým větám SLOH charakterizuje typické znaky odborného stylu a odliší ho od ostatních funkčních stylů odliší jednotlivé druhy odborného stylu uvádí, ve kterých situacích se odborný styl užívá vyhledá informaci, posoudí důvěryhodnost zdroje třídí slohové útvary podle převládajícího slohového postupu Odborný styl funkce, typické jazykové prostředky, charakteristické rysy druhy odborného stylu (vědecký, učební, populárně-naučný) slohové postupy a útvary (výklad, úvaha, odborný popis) Mediální výchova Uživatelé (vyhledávání informací, zjišťování důvěryhodnosti zdroje) posoudí textovou návaznost (nejen v odborných textech) identifikuje případné nedostatky ve výstavbě textu posoudí celkovou přehlednost výstavby projevu a funkčnost sledu dílčích celků doplní podle smyslu vynechané části textu, případně odhadne úvod či závěr, doplní vhodný název Základy textové syntaxe prostředky návaznosti a soudržnosti textu tematická posloupnost členění textu (odstavce, kapitoly, vsuvky, odkazy) je schopen formulovat příčinnostní vztahy mezi jevy, aktivně využívá znalostí ze skladby se seznámí s pojmy indukce a dedukce, rozliší obě metody v konkrétním textu identifikuje citát, parafrázi, zná význam slova plagiát pozná předmluvu, doslov si procvičí stylizační dovednosti v rámci výkladu, prokazuje schopnost shrnout poznatky, popř. je zobecnit užívá vhodné jazykové prostředky se zvláštním zřetelem na termíny v jednoduché podobě užívá poznámek, citací, dodržuje etické principy vědecké práce dovednosti prokáže při vypracování kompozice Výkladový postup funkce a forma výkladu příčinnostní vztahy mezi jevy, jejich jazykové vyjádření kompozice výkladu z hlediska výkladových metod (deduktivní, induktivní) jazyk výkladu (úloha terminologie) poznámkový aparát Mediální výchova Uživatelé (vyhledávání informací, zjišťování důvěryhodnosti zdroje) Všechny předměty (jednotná forma seminární práce, referátu) IVT úprava odborného textu rozpozná úvahový slohový postup v textu rozliší obecný závěr a názor autora úvahy zhodnotí vhodnost použitých jazykových prostředků v textu Úvahový postup znaky úvahy jazyková stránka kompozice úvahy

12 logicky uspořádá vlastní projev a formuluje argumenty dovednosti prokáže při vypracování kompozice LITERATURA vysvětlí odlišnost Poeova díla od klasické literatury, odhalí znaky, na základě kterých je přiřazován k moderní literatuře vysvětlí, jak se vývoj společnosti odráží ve vývoji literatury vymezí obecné znaky moderní literatury (forma moderních básní, jazykové prostředky) charakterizuje typické znaky jednotlivých moderních směrů charakterizuje symbolismus nejen jako umělecký směr, ale i jako tvůrčí metodu přiřadí text k jednotlivým směrům zná nejvýznamnější představitele Světová literatura na konci 19. století (literární moderna) E.A. Poe předchůdce moderní literatury symbolismus, impresionismus, dekadence tzv. prokletí básníci (Ch. Baudelaire, J.A.Rimbaud, P. Verlaine) civilismus (W. Whitman) Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Žijeme v Evropě (významní Evropané) postihne reakci českých autorů na společenskou situaci a objasní vliv světové literatury charakterizuje Manifest České moderny jako důležitý mezník české literatury zná nejvýznamnější představitele, postihne jejich individualitu a přínos srovná způsob protestu představitelů dekadence s přístupem buřičů dokáže druhovou a žánrovou rozmanitost tvorby jednotlivých autorů objevuje nové, dříve tabuizované motivy v literatuře Česká literatura na přelomu 19. a 20. století Manifest České moderny, symbolismus, impresionismus, dekadence (J. S. Machar, A. Sova, O. Březina, K. Hlaváček) tvorba tzv. buřičů (V. Dyk, F. Gellner, K. Toman, F. Šrámek, S. K. Neumann, P. Bezruč) vysvětlí roli G. Apollinaira jako otce avantgardy charakterizuje metodu volných asociací jako základní výrazový prostředek literární avantgardy charakterizuje pásmo jako novátorskou formu poezie charakterizuje znaky avantgardy (např. protest, důraz na grafické ztvárnění) přiřadí typické texty k jednotlivým směrům, případně k jejich autorům vysvětlí vztah literatury a politiky (Majakovskij, Marinetti) Světová poezie 1. poloviny 20. století (avantgarda nové umělecké směry) G. Apollinaire (metoda volných asociací, pásmo) kubismus, futurismus, expresionismus, dadaismus, surrealismus (F. T. Marinetti, V. Majakovskij, T. Tzara, S. Jesenin, A. Breton) Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Žijeme v Evropě (významní Evropané) rozliší různý přístup spisovatelů ke ztvárnění obrazu 1. světové války Próza a drama ve světové literatuře 1. poloviny 20. století Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech

13 vysvětlí různorodost žánrů, témat, směrů ve vztahu k výrazných osobnostem meziválečné prózy objasní pojmy román řeka, sága, ztracená generace, americký sen, metoda ledovce na konkrétním úryvku ukáže znaky experimentální prózy vysvětlí postavení pražské německy psané literatury ve světové kultuře najde specifické rysy Kafkovy tvorby obraz 1. světové války v literatuře (E. M. Remarque, R. Rolland, H. Barbusse, E. Hemingway, M. Šolochov) žánrová a tematická rozrůzněnost meziválečné literatury, výrazné osobnosti jednotlivých národních literatur (J. Joyce, M.Proust, E. Hemingway, W. Faulkner, bratři Mannové, L. Feuchtwanger, H. Hesse, M. Gorkij, M. Bulgakov, B. Pasternak) německy píšící pražští autoři (F. Kafka) Žijeme v Evropě (významní Evropané) Multikulturní výchova Psychosociální aspekty interkulturality německy píšící (židovští) pražští autoři dá do souvislosti mezníky vývoje meziválečné české společnosti s diferenciací české literatury charakterizuje poezii J. Hory uvádí Devětsil jako základnu meziválečného umění najde typické znaky proletářského umění Česká poezie 1. poloviny 20. století J. Hora Devětsil proletářská poezie (Jiří Wolker) charakterizuje poetismus jako typicky český avantgardní směr postihne souvislosti vývoje českého surrealismu s evropským kontextem odliší poetistický a surrealistický text uvede příklady typických motivů spirituální poezie (motiv plynutí času, smrti, ticha) zdůvodní angažovanost poezie (změna přístupu autorů, kteří opouštějí individualismus) poetismus a surrealismus (Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert) spirituální a katolický proud (J. Deml, J. Zahradníček, V. Holan, F. Halas) reakce české poezie na ohrožení fašismem a nebezpečí války dokáže žánrovou a tematickou různorodost české meziválečné prózy srovná různé přístupy autorů ke ztvárnění 1. světové války (legionářská literatura, vitalismus), zdůvodní osobitost Haškovy tvorby ukáže na Vančurově díle typické znaky imaginativní prózy (přístup k tématu, jazykové prostředky, funkce vypravěče) vymezí společné rysy představitelů tzv. demokratického proudu a zároveň tematickou různorodost charakterizuje osobnost a dílo K. Čapka jako jedinečného představitele prvorepublikové literatury pozná ideologický (tendenční) text ukáže vývoj tematiky v díle I. Olbrachta charakterizuje znaky psychologické prózy vyhledá v textech specifické jazykové prostředky psychologizace (vnitřní monolog, typy řeči) Česká próza 1. poloviny 20. století žánrová a tematická pestrost literatury rozmanitost pohledů na l. světovou válku (J. Hašek), legionářská lit. avantgardní próza (V. Vančura) demokratický proud (K. Poláček, E. Bass, J. Čapek, K. Čapek) ideologizace literatury I. Olbracht psychologická próza (J. Havlíček)

14 vysvětlí specifičnost katolicky orientované literatury, vysvětlí pojem ruralismus ukáže na díle J. Durycha proměnu historické prózy katolicky orientovaná literatura (J. Durych), ruralismus reprodukuje základní informace o vývoji českého divadla ve 20. a 30. letech 20. století vysvětlí rozdíl mezi klasickým (kamenným) divadlem a divadlem netradičním vysvětlí autorský a režisérský typ divadla, dokáže syntézu různých forem jako podstatu meziválečné divadelní avantgardy vyhledá příklady politické satiry jako reakce na soudobý vývoj České meziválečné divadlo Osvobozené divadlo (J. Werich, J. Voskovec) D 34 objasní významnou roli literární kritiky v tomto období postihne rozdílnost koncepcí významných představitelů Podoba české literární kritiky, kritické střety koncepcí a osobností F. X. Šalda, K. Teige, F. Peroutka, V. Černý

15 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: ČTVRTÝ/OKTÁVA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy JAZYK Žák identifikuje odchylky od větné stavby rozezná odchylky motivované od nemotivovaných, posoudí jejich komunikační účinek opraví zásadní porušení větné stavby rozliší vsuvku a vedlejší větu využívá znalostí všech jazykových plánů, odhaluje vzájemné propojení jazykových prostředků nachází a využívá funkční jazykové prostředky hodnotí adekvátnost užití spisovných/nespisovných jazykových prostředků orientuje se v jazykových příručkách, které v obtížnějších případech využívá Nepravidelnosti větné stavby elipsa, anakolut, aposiopese, zeugma, atrakce, kontaminace vsuvka VJR texty různých stylů a komunikačních situací (různé útvary národního jazyka) úkoly analytické, korekturní, konstruktivní kodifikační příručky orientuje se v indoevropských jazycích vymezí a popíše etapy vývoje češtiny posoudí společenský a kulturní význam staroslověnštiny (azbuka, latinka, stát, křesťanství) na základě analýzy vybraných historických textů určí období vzniku textu v současném textu vyvodí historii základních, pro češtinu typických, hláskových a morfologických jevů rozlišuje mezi jazykem a jeho zápisem, rozpozná zápis primitivní, spřežkový, diakritický posoudí dnešní postavení dialektu a interdialektu Vývoj českého jazyka a pravopisu, jazyky slovanské podstata a příčiny jazykového vývoje indoevropská jazyková rodina, praslovanština, východoslovanské, jihoslovanské, západoslovanské jazyky staroslověnština pračeština, staročeština, čeština pravopis primitivní, spřežkový, diakritický základy dialektologie (nářeční oblasti, tendence vývoje, interdialekt) Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Žijeme v Evropě (slovanské jazyky) rozpozná druh charakter komunikace odhalí smysl textu (věcné sdělení, modifikaci, podtext) posoudí přehlednost textu, funkčnost sledu tematických celků, odhalí nelogické navazování Nauka o komunikaci druhy komunikace text, interpretace textu Mediální výchova Uživatelé (práce se zdroji informací, důvěryhodnost zdrojů) zhodnotí vhodnost titulu jako součásti textu používá prostředky textové návaznosti, soudržnosti textu vyhledá informace v textu, analyzuje je analyzuje text (pravda/nepravda, názor autora/obecné tvrzení) posoudí vztah mezi účastníky komunikace asertivní komunikace

16 rozpozná asertivní způsob vedení komunikace odhalí manipulativní techniky, identifikuje dezinterpretaci textu, vhodně reaguje manipulativní postupy v komunikaci SLOH rozlišuje text umělecký a neumělecký identifikuje formy řeči a jejich vliv na slohový účinek textu využívá jazykové prostředky různých útvarů národního jazyka s estetickým cílem stylizuje text s uměleckými prvky dovednosti prokáže při vypracování kompozice Umělecký styl, vypravování s uměleckými prvky funkce estetická (emocionálnost, subjektivnost, významová mnohoznačnost) syntéza slohových postupů LITERATURA porovná rozdílné způsoby zobrazování skutečnosti (např. na tématu války) přiřadí ukázky k jednotlivým proudům poválečné literatury charakterizuje jednotlivé proudy poválečné literatury po stránce formální i obsahové na příkladech z literatury vysvětlí podstatu totalitních režimů uvede jednotlivé představitele poválečné literatury, charakterizuje jejich tvorbu vysvětlí podíl českého divadla na rozvoji absurdního dramatu Světová literatura druhé poloviny 20. stol reflexe druhé světové války v literatuře žánrová a tematická pestrost světové literatury člověk v totalitní společnosti G. Orwell, A. Solženicyn rozhněvaní mladí muži -K. Amis beatnická literatura J. Kerouac, A. Ginsberg) existencialismus A. Camus, J. P.Sartre neorealismus A. Moravia nový román magický realismus G. G. Marquez absurdní drama S. Beckett, E. Ionescu postmodernismus U. Ecco, M. Kundera Výchova k myšlení v evropských souvislostech Žijeme v Evropě porovná situaci v naší poezii po první a druhé světové válce vyvodí důsledky nebezpečí totalitní ideologie pro literaturu Česká poezie druhé poloviny 20. stol. reakce na konec války v české poezii ideologizace poezie po roce 1948 proměny poezie v 60. letech v souvislosti s politickým vývojem

17 popíše rozmach poezie v šedesátých letech a objasní souvislost s rozvojem kultury u nás a s politickým uvolňováním této doby analyzuje situaci, do níž se dostala česká kultura v době normalizace posoudí vztah zpívané poezie a společenského dění na základě vlastní čtenářské zkušenosti dokáže pestrost současné literatury charakterizuje vliv totalitní ideologie na deformaci české prózy posoudí téma války a holocaustu jako téma výrazné zvláště v letech šedesátých uvede příklady literárních děl odrážejících jednotlivá vývojová stádia, dokáže případnou ideologizaci textu díla analyzuje po stránce formální a obsahové dokáže vliv literatury/literátů na vývoj společnosti porovná jednotlivé typy literatury v letech normalizace (oficiální, samizdatová, exilová) dokáže prostor v rovině formální a tematické vzniklý po pádu totalitního režimu popíše vývoj českého dramatu, uvede osobnosti, charakterizuje jejich tvorbu na příkladech některých děl charakterizuje umělecký styl významných osobností české prózy, českého divadla PŘEDMĚT: AJ Cizí jazyk (A1 - B1+) vliv tzv.normalizace na českou poezii poezie oficiální, samizdatová a exilová (neoficiální) samizdatová a exilová nakladatelství zpívaná poezie (K. Kryl, folk) žánrová a tematická pestrost polistopadové poezie významné osobnosti: J. Seifert, F. Hrubín, V. Holan, J. Kolář, J. Skácel, K. Kryl, J. Suchý, O. Mikulášek, V. Hrabě, M. Holub, I. Wernisch (výběr dalších osobností závisí na individualitě vyučujícího) Česká próza a drama druhé poloviny 20. stol. ideologizace kultury po Únoru 48 a umlčení nekomunistických autorů vývoj literatury s válečnou tematikou česká literatura padesátých let odraz politického uvolnění v literatuře šedesátých let rok 1968 a role spisovatelů jako mluvčích národa oficiálně vydávaná próza v období exilová literatura (nakladatelství) samizdatová literatura (nakladatelství) próza vydávaná po pádu totality, současné divadlo (vlastní čtenářská, divácká zkušenost) čeští dramatici, vznik autorských divadel a tzv.malých scén významné osobnosti- M. Kundera, J. Škvorecký, L. Vaculík, L. Fuks, B. Hrabal, O. Pavel, A.Lustig, P. Kohout, V. Páral, M. Viewegh, V. Havel (výběr dalších osobností závisí na individualitě vyučujícího) Multikulturní výchova Psychosociální aspekty interkulturality (exilová literatura) Multikulturní výchova Psychosociální aspekty interkulturality (exilová literatura) ROČNÍK: PRVNÍ Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Žák: komunikuje o identitě osobní a národní charakterizuje osobnost Identita přídavná jména pro popis osobnosti a charakterových vlastností Z - země a národnosti Evropy Velká Británie

18 pojmenuje běžné země a národnosti vyjádří při interakci zájem se písemnou formou představí se vyjadřuje o aktivitách pravidelně se opakujících či stále platných a o aktivitách právě probíhajících používá ve svém projevu tázací dovětky země, národnosti vyjadřování zájmu formální představení sama sebe přítomný čas prostý a průběhový slovesa stavová a dějová příslovce frekvence tázací dovětky ZSV - společenské organizace, sociální skupiny komunikuje o budoucích plánech a cestování používá slovní zásobu spojenou s cestováním popíše běžné prázdninové aktivity vyjádří své záměry a plány popíše různé typy ubytování získá v rozhovoru informace píše formální a neformální y s žádostí o informaci vyjadřuje se o budoucích plánech pomocí přítomného času průběhového a vazby going to požívá přímou i nepřímou otázku komunikuje o dětství, dospívání, škole, vypráví o dětství používá slovní zásobu spojenou se vzděláváním pozdraví, představí se, používá zdvořilostní fráze vyjádří žádost o dovolení a reaguje a na stejnou žádost napíše text o osobních vzpomínkách Cestování, prázdniny slovní zásoba spojená s cestováním prázdninové aktivity cestovní plány ubytování o dovolené získávání informací pro získání informace přítomný čas průběhový pro plánování vazba going to přímé a nepřímé otázky Dětství a dospívání, škola slovní zásoba k tématu výrazy pro určení času pozdravy, představení se, zdvořilostní fráze žádost o svolení, poskytnutí nebo odmítnutí svolení text o osobních vzpomínkách Č srovnání s A - pořádek slov ve větě ZSV - vzdělávání vyjadřuje se o minulosti pomocí minulého času prostého popíše zvyky v minulosti vyjádří se o lidech, pocitech, činnostech pomocí přídavných jmen na -ed a ing minulý čas prostý vazba used to pro opakovaný minulý děj přídavná jména s příponou -ed a -ing komunikuje o umělcích, spisovatelích, inspiraci, důležitých okamžicích čte a hovoří o vynálezcích a vynálezech vyjádří emoce a pocity rekapituluje minulou událost na základě poslechu napíše krátký příběh se správným použitím spojovacích výrazů používá minulý průběhový čas pro vyjádření okolností události v písemném vyprávění Inspirace umění a objevy slovní zásoba k tématu vědecké objevy přídavná jména pro vyjadřování emocí a pocitů časové výrazy rekapitulace minulé události příběh z minulosti minulý čas průběhový v kontrastu s časem minulým prostým D - historické vědecké objevy

19 používá minulý čas průběhový pro popis činnosti v určitém čase komunikuje o svém domově o domech, příbytcích popíše svůj domov písemně a ústně popíše obrázek napíše neformální porovná různé typy bydlení komunikuje o jídle, dietách, životním stylu pojmenuje běžné druhy potravin a nápojů vyjadřuje množství vyjádří se o stravovacích návycích formuluje stížnost a omluvu objedná si jídlo v restauraci sestaví dotazník pro zákazníka rozliší počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a správně je použije je ve svém projevu komunikuje o technologiích a životním prostředí popíše život v budoucnosti sestaví leták vyjádří prognózu vyjádří stupeň pravděpodobnosti pomocí příslovcí nebo pomocí sloves may, might, will vyjádří reálnou podmínku do budoucnosti Bydlení slovní zásoba k tématu popis pokoje, domova výrazy pro popis obrázku neformální stupňování přídavných jmen srovnávací věty vztažná zájmena Jídlo a životní styl slovní zásoba k tématu jídlo výrazy označující množství stravovací návyky stížnosti a omluvy dialog v restauraci - objednávání dotazník počitatelnost podstatných jmen Věda a technologie, ekologie slovní zásoba k tématu psaní letáku budoucnost vyjádřená pomocí will a going to vyjádření stupně pravděpodobnosti pomocí příslovcí, pomocí sloves may, might, will první kondicionál B zdraví, potraviny Č srovnání s A - kategorie počitatelnosti F věda a technologie B ekologie Žák na dané úrovni: předvídá, rozpozná hlavní myšlenku textu čteného nebo slyšeného, určí význam neznámých slov z kontextu, shrne text při poslechu a čtení použije alternativní vyjádření pomocí antonym, synonym, píše slovo, požívá konverzační obraty vhodné pro danou situaci, naslouchá partnerovi a reaguje na jeho promluvu Průběžně: techniky pro efektivní poslech a čtení s porozuměním (předvídání, poslech/čtení pro rozpoznání hlavní myšlenky, poslech/čtení pro detailní informaci, určování významu slov z kontextu, sumarizace) a zkouškové strategie pro poslech a čtení (výběr z mnoha možností, pravdivé/nepravdivé tvrzení, přiřazování, řazení informací) strategie pro efektivní ústní interakci (používání synonym, antonym, opisu slov a

20 naplánuje písemný text, připraví osnovu, zvolí odpovídající styl, dodrží předepsanou délku textu správně vyslovuje, používá fonetické symboly, vyslovuje se správným přízvukem efektivně použije překladový a výkladový slovník konverzačních obratů, naslouchání a reakce na partnera) techniky pro úspěšnou písemnou komunikaci (plánování, osnova, výběr stylu, dodržení předepsané délky textu) správná výslovnost, používání fonetických symbolů, přízvuk práce se slovníkem (překladovým a výkladovým)

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 8. ročník Český jazyk pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus 2005) Pracovní sešit pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah 6. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce ( praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence pracovní, k učení Kom. k řešení problémů, komunikativní Kom. občanské

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ2

SADA VY_32_INOVACE_CJ2 SADA VY_32_INOVACE_CJ2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: PRVNÍ/KVINTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy JAZYK Žák vysvětlí základní jazykovědné a stylistické termíny, užívá je v praxi rozliší podoby a útvary

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: PRVNÍ/KVINTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy JAZYK Žák vysvětlí základní jazykovědné a stylistické termíny, užívá je v praxi rozliší podoby a útvary

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - vypravuje ústně i písemně, rozlišuje a produkuje vypravování v běžné komunikaci a umělecké vypravování; - popisuje ústně i písemně předmět, umělecké dílo, děj, sestaví odborný

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Literární a slohová výchova, komunikace

Literární a slohová výchova, komunikace Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární a slohová výchova, komunikace Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor Literární výchova I Čte s porozuměním Shromáždí a zapíše co nejvíc

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Vzdělávací obor český jazyk a literatura je realizován v povinném předmětu český jazyk a literatura a ve volitelných

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 4+1 týdně, povinný SV: Vypravování Žák: posuzuje vhodnost či nevhodnost nespisovného vyjádření zdůvodní užití nespisovných jazykových prostředků Vypravování - vypravování v běžné komunikaci - vypravování

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 6., 8. a

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 žák prezentuje jasný a detailní popis širokého okruhu témat, které se týkají jeho zájmů vyjádří svůj názor na dané téma a popíše výhody a nevýhody

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 9. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA směřuje k vytříbenému ústnímu i písemnému projevu,uspořádání vybraných jazykových

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

6. Učební osnovy. 6.1 Český jazyk a literatura. 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6. Učební osnovy. 6.1 Český jazyk a literatura. 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6. Učební osnovy 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 8.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - v poslechu i čtení rozumí popisu pravidelné

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy)

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 6. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky samostatně pracuje

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělání a je základem rozvoje většiny klíčových dovedností

Více

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové Poznámka k přechodnému období Naše škola se snaží pružně reagovat na poptávku žáků vzhledem k volbě seminářů a volitelných předmětů. Protože chceme nabídnout žákům co nejširší rozsah těchto předmětů, rozhodli

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 7. Svobodarová ŠVP Vzdělávací obsah. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 7. Svobodarová ŠVP Vzdělávací obsah. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 7. Svobodarová ŠVP Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůleţitější způsoby obohacování slovní zásoby

Více

Společná část školních vzdělávacích programů Pražské konzervatoře Osnovy společných předmětů

Společná část školních vzdělávacích programů Pražské konzervatoře Osnovy společných předmětů Společná část školních vzdělávacích programů Pražské konzervatoře Osnovy společných předmětů Český jazyk 2 Literatura 7 Cizí jazyk angličtina 13 Cizí jazyk němčina 24 Italština 31 Další cizí jazyk - angličtina

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z českého jazyka je

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Kvarta Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta

Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví Český jazyk (CEJ) Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně (viz poznámky) S jistotou určí slovní druh a pojmenuje jej cizím termínem

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Školní vzdělávací program. Hotelnictví. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program. Hotelnictví. 65-42-M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program Hotelnictví 65-42-M/01 Hotelnictví Název školy Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Adresa školy nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZKY A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více