VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTENTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTENTI"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTENTI OBSAH ČLÁNEK I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 ČLÁNEKII - UŽIVATELÉ A REGISTRACE... 3 ČLÁNEK III - PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB AUTENTI... 4 ČLÁNEK IV - SJEDNÁVÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ SMLUV... 6 ČLÁNEK V - OVĚŘENÍ UŽIVATELE... 7 ČLÁNEK VI - PLATEBNÍ PODMÍNKY... 7 ČLÁNEK VII - DŮVĚRNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ... 8 ČLÁNEK VIII - ÚLOHA A ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE... 8 ČLÁNEK IX - REKLAMACE... 8 ČLÁNEK X - DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ... 9 ČLÁNEKXI - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ...10 AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 1 z 10

2 Článek I - Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronickou cestou Provozovatelem v rámci internetové služby s názvem Autenti. 2. Provozovatelem je společnost Autenti sp. z o.o. se sídlem ve městě Poznaň na adrese Św. Marcin 29/8, Poznaň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Poznaň Nowe Miasto i Wilda v Poznani, VIII hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku pod číslem KRS , NIP (DIČ) se základním kapitálem zlotých. 3. Pro využívání serveru Autenti je nezbytné, aby Uživatel disponoval teleinformatickým systémem splňujícím alespoň následující technické parametry: a. přístup k síti internet, b. možnost používat standardní internetový prohlížeč, jehož nastavení by mělo v případě záměru přihlašovat se do Autenti prostřednictvím šifrované internetové stránky podporovat použití zabezpečeného spojeni, c. možnost používat software umožňující prohlížení souborů v různých formátech (mj. grafických, zvukových, multimediálních, textových, video, aj.) přijímaných od osob, s nimiž Uživatel komunikuje prostřednictvím Autenti v souladu s článkem IV, bodem 1 těchto Všeobecných podmínek, d. přístup ke osobnímu účtu elektronické pošty, jehož adresa byla zadána v průběhu registrace či aktualizace Účtu. Použití některých funkcí Autenti může vyžadovat splnění dodatečných podmínek. Zejména v případě používání funkce kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis je nezbytné vlastnictví technického vybavení umožňujícího vytvářet bezpečný elektronický podpis ověřený kvalifikovaným certifikátem (např. čtečka a karty) s platným certifikátem vydaným kvalifikovaným subjektem poskytujícím certifikační služby v oblasti elektronického podpisu a také nainstalovaný a správně konfigurovaný software Java nebo, v případě funkcí vyžadujících ověření totožnosti Uživatele, vlastnictví osobního bankovního účtu nebo platební karty. 4. Uživatel využívající služeb Autenti je povinen zdržet se jakékoliv činnosti, která je v rozporu s právním řádem. Jedná se zejména o: a. používání Autenti přímo či nepřímo k dosažení cíle, který je v rozporu se zákony, nebo za účelem porušení právních předpisů, b. používání Autenti v rozporu s ustanoveními těchto Všeobecných podmínek, dobrými mravy nebo všeobecnými pravidly používání sítě internet, AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 2 z 10

3 c. používání Autenti způsobem, který porušuje práva Provozovatele, ostatních Uživatelů nebo třetích osob, zejména uváděním nepravdivých údajů nebo údajů jiných osob, vydávání se za jiné osoby nebo zneužití získaných oprávnění, d. posílání serveru Autenti nebo jeho prostřednictvím dat způsobujících vyřazení služby z provozu, přetížení informatických systémů nebo neoprávněnou úpravu dat obsažených na Autenti. Článek II - Uživatelé a registrace 1. Uživateli Autenti (dále jen Uživateli ) mohou být fyzické osoby, které dovršily věk 18 let. Uživateli mohou být také osoby starší 13 let a mladší 18 let v rozsahu jejich způsobilosti být účastníky občanskoprávních vztahů v souladu s platnými právními předpisy. 2. Za učelem plného užívání služeb je Uživatel povinen provést Registraci. Registrace se provádí prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na internetových stránkách Autenti poskytnutím ové adresy. Na uvedený bude Provozovatelem zaslán aktivační odkaz nezbytný k dokončení procesu registrace. Uživatel potvrzuje svou totožnost a přání dovršit registraci na Autenti kliknutím na aktivační odkaz, čímž odešle toto potvrzení Autenti. 3. Uživatel může provést Registraci a přihlásit se do Autenti skrze použití uživatelského jména (loginu) a přístupového hesla prostřednictvím jiných internetových serverů, které poskytují tuto možnost a jsou funkčně spojeny se serverem Autenti (dále zvané partnerskými servery ). V takovém případě jsou data spojená s účty Uživatele z těchto serverů považována za data, která Uživatel poskytnul při registraci do Autenti. Uživatelé mohou provádět registraci a přihlašovat se do Autenti také v rámci jiných systémů v souladu s pravidly určenými provozovateli těchto systémů a Provozovatelem. 4. Uživatel provedením registrace dobrovolně přistupuje k užívání služeb Autenti a prohlašuje, že údaje zadané do registračního formuláře se týkají jeho osoby a jsou správné a pravdivé. 5. Uživatel obdrží po úspěšné registraci přístup k pro něj vytvořenému souboru dat (dále zvanému Účet ), který může využívat v rámci Autenti po zadání ové adresy uvedené při registraci nebo telefonního čísla ověřeného Autenti a hesla, nebo po zadání přihlašovacích údajů do serverů uvedených v odstavci č. 2 (přihlašování). 6. Uživatelé Autenti mohou působit ve svém jménu a ve svůj prospěch nebo, na základě plné moci, ve jménu a ve prospěch právnických osob nebo organizačních jednotek bez statusu právnické osoby. Uživatelé mohou využívat služeb Autenti a elektronicky podepisovat dokumenty v rámci Osobních Účtů nebo Firemních účtů. 7. Služby Autenti lze využívat i bez dříve založeného Účtu v případech, kdy Uživatel, jemuž byl prostřednictvím Autenti zaslán koncept dokumentu k elektronickému schválení, nemá založený Účet a žádný z Uživatelů účastnících se autorizace dokumentu nepožádal o dodatečné ověření Uživatele. V AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 3 z 10

4 takové situaci může Uživatel prostřednictvím Autenti elektronicky podepsat projekt dokumentu zaslaný elektronicky na jeho ovou adresu. V okamžiku, kdy Uživatel schválí obsah projektu dokumentu, je založen příslušný Účet, který může vyžadovat dodatečnou aktivaci. 8. Účet obsahuje data Uživatele poskytnutá Uživatelem a také historii jeho činnost v rámci Autenti. V případě jakýchkoliv změn dat umístěných na kontě je Uživatel neprodleně povinen provést jejich aktualizaci prostřednictvím příslušného formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Autenti. Uživatel nese veškerou odpovědnost za úplnost, aktuálnost a pravdivost poskytnutých informací. 9. Uživatel nesmí umožnit jiným osobám přístup k Účtu, mj. skrze poskytnutí jim přístupových údajů ke svému Účtu. Uživatel je povinen uchovat heslo ke svému Účtu v tajnosti a zamezit jeho zveřejnění. Uživatel je povinen neprodleně informovat Autenti v případě, že se přístupové údaje k účtu dostaly do rukou třetích osob a vysvětlit okolnosti jejich úniku. 10. V případě, kdy se kdekoliv v rámci Autenti připouští uvedení údajů třetích osob odlišných od Uživatele (např. za účelem doporučení nebo realizace komunikace), Uživatel při uvádění takových údajů prohlašuje, že získal od osoby, jíž se týkají, potřebný souhlas pro použití jejích údajů na Autenti a že v případě neoprávněného použití údajů daného subjektu přebírá veškerou odpovědnost s tím spojenou a vyloučí Poskytovatele ze všech případných sporů. 11. Uživatel nesmí používat své konto způsobem, který není v souladu s charakterem a určením služeb poskytovaných Poskytovatelem v rámci Autenti, a používat tyto služby způsobem, který by mohl obtěžovat ostatní uživatele, zejména zasíláním nevyžádaných obchodních informací prostřednictvím Autenti. 12. V případě, že uživatel poruší Všeobecné podmínky, právní předpisy nebo dobré mravy, může Poskytovatel rozvázat smlouvu s Uživatelem nebo ji pro daný Účet pozastavit. Toto se týká zejména situací, v nichž uživatel získal nebo v libovolném rozsahu využil materiál dostupný na Autenti bez souhlasu Poskytovatele. 13. Je zakázáno shromažďovat a zpracovávat údaje dostupné na Autenti za účelem jejich dalšího zveřejnění třetím osobám v rámci jiných služeb na internetu i mimo něj. Zakázáno je rovněž používání jakýchkoliv prvků značky Autenti, mj. charakteristických grafických prvků, bez souhlasu Poskytovatele. Článek III - Podmínky používání služeb Autenti 1. Uživatel může používat svůj Účet: a. za účelem učinění projevu vůle ve svém vlastním jménu, b. za účelem učinění projevu vůle v cizím jménu, zejména z pozice představitele nebo člena orgánu hospodářského subjektu, c. za účelem účasti v oběhu dokumentů. AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 4 z 10

5 2. Poskytovatel poskytuje Uživatelům následující služby: a. ELEKTRONICKÁ IDENTIFIKACE UŽIVATELŮ spočívá ve sběru, uchování a zpřístupňování informací o způsobu, jakým bylo provedeno ověření [příslušných] osobních údajů Uživatele a zveřejnění statusu Uživatele, na jehož základě subjekty, které jsou kontrahenty Uživatele, posuzují Uživatelovu důvěryhodnost; b. ELEKTRONICKÝ PODPIS DOKUMENTŮ spočívá v potvrzení projevů vůle učiněných Uživateli, mimo jiné souhlasných projevů vůle Uživatelů (s příležitostným využitím externích nástrojů) za účelem uzavření smlouvy nebo potvrzení (autorizace) obsahu dokumentů a vytvoření na jejich základě elektronického podpisu, zaručeného elektronického podpisu nebo kvalifikovaného elektronického podpisu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014, s přiznáním mu kontextového významu, např. označení jako podpis či parafa ; c. ELEKTRONICKÉ ZAPEČETĚNÍ DOKUMENTŮ spočívající v zajištění integrity obsahu dokumentu nahraného Uživatelem (s příležitostným využitím externích nástrojů), garantujícím autenticitu původu dokumentu od daného Uživatele a integritu souvisejících dat a vytvoření na základě toho elektronické pečeti, pokročilé elektronické pečeti nebo kvalifikované elektronické pečeti v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23.července 2014, s přiznáním mu kontextového významu pro pečeť; d. ELEKTRONICKÉ DORUČOVÁNÍ DOKUMENTŮ spočívající v zajištění potvrzení spojených s výměnou dokumentů mezi Uživateli, mj. potvrzení zásilky a odběru dokumentů, zajišťujících integritu posílaných dokumentů a ochranu před nebezpečím ztráty, krádeže, poškození nebo jakékoliv neoprávněné úpravy dokumentu; e. ÚSCHOVA A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTŮ zpřístupňování dokumentů Uživateli jiným osobám skrze jejich uchovávání v infrastruktuře platformy Autenti a vyznačení způsobu autorizace přístupu k dokumentu (např. přístup k dané ové adrese, číslo telefonu nebo vlastnění přístupového kódu); f. DIGITÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ DOKUMENTŮ spočívající v možnosti potvrzení autenticity provedení podpisu Uživatelem na platformě Autenti; g. INTERNETOVÝ TRVALÝ NOSIČ DAT spočívající v zpřístupnění nástroje pro přechovávání dokumentů v infrastruktuře platformy Autenti, umožňujícího zákazníkovi nebo obchodníkovi uchovávání dokumentu adresovaného bezprostředně jemu (např. na danou ovou adresu, telefonní číslo nebo prostřednictvím vlastnění přístupového kódu) způsobem, který umožňuje přístup k informacím v budoucnosti po dobu potřebnou k realizaci cílům, k jakým tyto informace slouží, a který umožňuje prohlížení uchovávaných informací v nezměněné podobě, rovněž s možností poskytnutí potvrzení obsahu dokumentu ze strany zákazníka nebo obchodníka po obdržení dokumentu. AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 5 z 10

6 3. Uživatelé mají možnost zakládat Firemní účty, neboli Účty pro právnické osoby nebo organizační jednotky bez právní subjektivity (dále zvané Firmy ), v rámci nichž jsou shromažďovány: data Firem, seznam Uživatelů s oprávněním účastnit se oběhu dokumentů (mj. vydávání prohlášení ve jménu) Firmy a historie činnosti v rámci Autenti. Je zakázáno zakládání Firemních účtů s použitím dat subjektů bez náležitého pověření osobami oprávněným jednat ve jménu daného subjektu. 4. Uživatelé s Firemním účtem opravňují Poskytovatele k používání názvu nebo značky (loga) společnosti, pro kterou byl Účet založen, za účelem označování Účtu a Uživatele, které je nezbytné pro poskytování služeb vymezených Všeobecnými podmínkami a výkon informační činnosti o poskytovaných službách. 5. V rámci Autenti mohou být poskytovány dodatečné služby, jako služba API, v souladu s pravidly obsaženými ve zvláštních dokumentech. Článek IV - Sjednávání a uzavírání smluv 1. Uživatelé mají v rámci svého Účtu možnost posílat na server Autenti elektronické soubory obsahující informace, které jsou předmětem učiněného prohlášení, domluvy, konzultací nebo představující nabídku k uzavření smlouvy (dále zvaných soubory ). Maximální velikost jednoho souboru a také počtu souborů závisí na velikosti Účtu určené Poskytovatelem. V rámci Autenti je možné prohlížení souborů o formátu PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT, RTF (nezávisle na formátu nahraného souboru jsou soubory zobrazovány ve formátu PDF). Soubory v jiném formátu (soubory biname) vyžadují prohlížení prostřednictvím jiného příslušného softwaru. 2. Uživatel může navrhnout jiné Uživatele, kteří získají přístup k obsahu souborů zmíněných v odstavci č. 1, a určit jejich úlohu v procesu projednání nebo přijetí obsahu souboru (ELEKTRONICKÝ OBĚH DOKUMENTŮ). Uživatel může určit také osobu, která není Uživatelem, skrze uvedení její ové adresy. V takovém případě tato osoba obdrží informaci o svém zapojení do ELEKTRONICKÉHO OBĚHU DOKUMENTŮ a přístup k souboru, avšak bude připuštěna ke službě ELEKTRONICKÝ OBĚH DOKUMENTŮ teprve po provedení registrace v souladu s článkem II těchto Všeobecných podmínek. 3. Uživatel se statusem administrátora Firemního účtu může zahrnout do Firemního Účtu jiné Uživatele a přidělit jim vyznačené role v procesu oběhu dokumentů s oprávněním konzultovat projekt dokumentu, parafovat ho nebo učinit projev vůle o souhlasu s dokumentem ve jménu a ve prospěch subjektu, pro který byl vytvořen Firemní účet. Všechny osoby určené pro činění projevů vůle by měly mít odpovídající postavení v rámci subjektu, pro který byl vytvořen Firemní účet. Poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za neodpovídající postavení osob zplnomocněných administrátorem Firemního konta. 4. Vybráním možností Podepiš nebo Parafuj činí Uživatel (dle vybrané možnosti) projev vůle ve vztahu k obsahu souboru a soubor je považován za podepsaný Uživatelem. Výše zmíněné se týká AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 6 z 10

7 rovněž učinění projevu vůle za účelem potvrzení obsahu binárního souboru. Před učiněním projevu vůle jsou tudíž Uživatelé povinni se ujistit, že znají obsah binárního souboru. 5. V okamžiku, kdy všechny subjekty se statusem [ PODEPISUJÍCÍ ] vyberou možnost Podepiš, dochází k potvrzení obsahu dokumentu a v případě, kdy je dokument smlouvou, dochází k uzavření smlouvy ve znění obsaženém v souboru potvrzeného souboru. Na Účtu každého z Uživatelů, kteří podepsali smlouvu, se objeví elektronická verze souboru společně s poznámkami o datech a způsobu uzavření smlouvy a datech Uživatelů uzavírajících smlouvu. Článek V - Ověření uživatele 1. Uživatelé získávají v rámci Autenti status odvíjející se od způsobu, jakým bylo provedeno ověření jejich osobních údajů. Na základě získaného statusu hodnotí subjekty, které jsou kontrahenty Uživatele, důvěryhodnost Uživatele. 2. V rámci Autenti mohou být Uživateli umožněny zejména následující způsoby ověření Uživatelů: a. Ověření prostřednictvm ového účtu; b. Ověření elektronickým podpisem prostřednictvím kvalifikovaného certifikátu; c. Ověření prostřednictvím přihlášení skrze internetovou službu partnerského serveru; d. Ověření prostřednictvím telefonního čísla; e. Ověření prostřednictvím bankovního převodu nebo platební karty; f. Ověření prostřednictvím oddělení uživatelské podpory nebo institucí spolupracujících s Autenti. Článek VI - Platební podmínky 1. Některé služby poskytované Poskytovatelem mohou být placené. 2. Uživatel bude informován o výši úhrady před jejím provedením formou oznámení vyžadujícího souhlas Uživatele nebo prostřednictvím Ceníku tvořícího přílohu těchto Všeobecných podmínek. 3. Uživatelům jsou vystavovány faktury v elektronické podobě, nepožádá-li Uživatel výslovně o vystavení faktury v papírové podobě tradiční cestou. Uživatel si může převzít fakturu v elektronické podobě prostřednictvím tlačítka Stáhnout fakturu přístupného po přihlášení k Účtu Uživatele. Výběrem možnosti Stáhnout vyjadřuje uživatel souhlas se zasíláním faktur v elektronické podobě. 4. Vystavované faktury využívají údaje Uživatele obsažené na jeho Účtu. 5. Uživatel je povinen realizovat platbu ve lhůtě 7 dní od obdržení/vystavení faktury. Pokud nedojde k uhrazení platby ve stanovením termínu, může Poskytovatel pozastavit Uživateli poskytování služeb nebo s ním ukončit smlouvu o poskytování služeb. AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 7 z 10

8 Článek VII - Důvěrnost a ochrana osobních údajů 1. Osobní údaje poskytnuté Uživateli Poskytovatel shromažďuje a přechovává v souladu s platnými právními předpisy a Zásadami ochrany osobních údajůa Politikou Cookies. Prioritou Poskytovatele je zajištění důvěrnosti a bezpečí osobních údajů Uživatelů. 2. Osobní údaje Uživatelů mohou být poskytovány jiným Uživatelům v případě, že je to nutné za účely komunikace a uzavření nebo vykonaní smlouvy uzavřené prostřednictvím nástrojů dostupných v rámci Autenti. Článek VIII - Úloha a odpovědnost Provozovatele 1. Poskytovatel zpřístupňuje Uživatelům informatické nástroje za účelem komunikace mezi Uživateli, avšak nenese odpovědnost za chování uživatelů ani za jimi nenáležité vykonání nebo nevykonání faktických nebo právních úkonů v souladu s dokumenty zpracovanými v rámci Autenti, a také nenese odpovědnost za následky činů vykonaných Uživateli a třetími osobami, které porušují ustanovení Všeobecných podmínek. Především však Poskytovatel nenese odpovědnost za neuzavření nebo neplatnost uzavřených smluv v důsledku konání nebo upuštění od záměru ze strany Uživatelů. 2. Provozovatel nenese odpovědnost za pravdivost a správnost informací zadaných uživateli ani za způsobilost Uživatelů k právním úkonům. 3. V případě, že činnost uživatele porušuje ustanovení Všeobecných podmínek, platné právní předpisy, práva jiných Uživatelů nebo třetích osob, nebo v opodstatněných případech, kdy Účet nebo činnost Uživatele v rámci Autenti vyžaduje dodatečné potvrzení, může Poskytovatel: a. zablokovat na dobu určitou nebo neurčitou Účet Uživatele; b. omezit na dobu určitou nebo neurčitou funkčnost Účtu Uživatele týkající se přístupu k některým službám poskytovaným v rámci Autenti; c. podmínit používání Autenti získáním potvrzením důvěryhodnosti ze strany Uživatele. 4. Nezávisle na zablokování Účtu nese Uživatel plnou odpovědnost za své činy, které byly příčinou zablokování účtu, a zejména nese plnou odpovědnost za škody způsobené Poskytovateli. Článek IX - Reklamace 1. V případě, že služby zmíněné v těchto Všeobecných podmínkách nejsou Poskytovatelem realizovány v souladu s ustanoveními Všeobecných podmínek, může Uživatel uplatnit reklamaci. 2. Reklamaci je možno uplatnit elektornickou formou prostřednictvím kontaktního formuláře nebo písemně. Reklamace musí obsahovat alespoň ovou adresu zadanou uživatelem při registraci Účtu, popis nahlášených připomínek a očekávaný způsob urovnání. AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 8 z 10

9 3. Pokud údaje zmíněné v reklamaci nebo poskytnuté informace vyžadují doplnění za účelem řádného vyřízení reklamace a uplatnění nároku Uživatele, obrací se Poskytovatel před posouzením reklamace na reklamujícího s žádostí o doplnění reklamace ve zmíněném rozsahu a lhůtě. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, může dojít k nevyřízení a promlčení reklamace. Zaslání Uživateli požadavku o doplnění reklamace přerušuje lhůtu potřebnou pro její vyřízení. Toto opatření neporušuje ty platné právní předpisy, jejichž aplikace je povinná a které poskytují Spotřebitelům širší ochranu. 4. Poskytovatel projedná reklamaci splňující všechny náležitosti ve lhůtě 14 dnů od data jejího obdržení. Poskytovatel může odmítnout projednání reklamací uplatněných ve lhůtě delší než 90 dnů od vzniku příčiny reklamace. 5. Odpověď na reklamaci je zasílána výhradně na ovou adresu spojenou s Účtem daného Uživatele. Ve zvláštních případech může Poskytovatel zaslat odpověď na jinou ovou adresu poskytnutou Uživatelem, která není spojena s Účtem Uživatele uplatňujícího reklamaci. 6. Právním řádem, kterému podléhá smlouva mezi Uživatelem a Poskytovatelem o poskytování služeb v rámci Autenti, je polský právní řád. Veškeré případné spory spojené se službami poskytovanými Poskytovatelem v rámci Autenti jsou řešeny obecnými soudy Polské republiky. Článek X - Doba trvání smlouvy a její ukončení 1. Po úspěšném dokončení registrace na Autenti dochází mezi Uživatelem a Autenti k uzavření smlouvy na dobu neurčitou, která ke platná od okamžiku dokončení registrace. Od smlouvy lze kdykoliv odstoupit doručením písemného prohlášení Provozovateli nebo prostřednictvím příslušného internetového formuláře dostupného na Autenti a následovného potvrzení odkazu zaslaného Uživateli na ovou adresu, která je na jeho Účtu uvedena jako hlavní. 2. Zaregistrovaný uživatel, který nevyužil služeb poskytovaných elektronickou cestou Poskytovatelem v rámci Autenti, může od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14. dne od dokončení registrace. Odstoupení od smlouvy může být provevedeno prostřednictvím písemného prohlášení doručeného Poskytovateli na adresu jeho sídla nebo elektronickou cestou zasláním prohlášení na e- mailovou adresu 3. Z vážných důvodů, za které Poskytovatel nenese vinu, může být smlouva vypověděna Poskytovatelem v sedmidenní výpovědní lhůtě. 4. Z vážných důvodů, za které Uživatel nenese vinu, může být smlouva vypověděna Uživatelem v sedmidenní výpovědní lhůtě. 5. Pokud došlo k rozvázání smlouvy prostřednictvím prohlášení Poskytovatele, Uživatel nemůže opět založit účet bez dřívějšího souhlasu Poskytovatele. 6. Odstoupení od smlouvy s Poskytovatelem ze strany Uživatele (týkající se konkrétního Účtu) nabývá účinnosti nejdříve po uplynutí 30 dní od posledního použití služby Uživatelem v rámci daného Účtu. AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 9 z 10

10 Článek XI - Závěrečná ustanovení 1. Poskytovatel může změnit Všeobecné podmínky nebo spustit upravenou nebo novou verzi služeb poskytovaných v rámci Autenti. Změna nabývá účinnosti dnem určeným Provozovatelem, nikoliv však dříve než 10 dní ode dne zveřejnění nových Všeobecných podmínek Autenti. 2. Při prvním přihlášení do Autenti bude Uživatel informován o změnách Všeobecných podmínek a možnostech jejich přijetí. Odmítnutí změn je posuzováno jako odstoupení od smlouvy s Poskytovatelem. 3. Prohlásí-li soud nebo jiný příslušný orgán některá ustanovení těchto Všeobecných podmínek za neplatná, zůstávají zbývající ustanovení v plné platnosti. 4. Ustanovení těchto Všeobecných podmínek upravujících vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem, který je Spotřebitelem, neporušují ty platné právní předpisy, jejichž aplikace je povinná a které poskytují Spotřebitelům širší ochranu. AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 10 z 10

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb v rámci Inovační platformy Zlínského kraje

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb v rámci Inovační platformy Zlínského kraje VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb v rámci Inovační platformy Zlínského kraje Technologické inovační centrum s.r.o. se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČO: 26963574 společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání platebního systému PayU provozovatele - společnosti Aukro s.r.o. se sídlem Zlín, náměstí T. G. Masaryka 1280, PSČ 76001 IČ 27684555 zapsané v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Věřitel: obchodní společnost : V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná v

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Dominik Lambert, DiS., se sídlem Hamry 13,53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 73975362

Dominik Lambert, DiS., se sídlem Hamry 13,53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 73975362 OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominik Lambert, DiS., se sídlem Hamry 13,53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 73975362 pro dodání vzdělávacích online programů a zboží prostřednictvím webové stránky www. dominiklambert.cz (.eu,.com)

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

SOFTLABS CZECH s.r.o. se sídlem Klatovská 169c, 321 00 Plzeň IČ: 02806533 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

SOFTLABS CZECH s.r.o. se sídlem Klatovská 169c, 321 00 Plzeň IČ: 02806533 ÚVODNÍ USTANOVENÍ SOFTLABS CZECH s.r.o. se sídlem Klatovská 169c, 321 00 Plzeň IČ: 02806533 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) právnické osoby SOFTLABS CZECH s.r.o., se sídlem Klatovská

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost i-prosperity.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Kovanice 85, 288 02 Kovanice zapsaná v obchodním rejstříku

Více

1. Úvodní ustanovení. 1.2. Působnost Podmínek

1. Úvodní ustanovení. 1.2. Působnost Podmínek PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ NÁKUPNÍ GALERIE HEUREKA.CZ provozované společností Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ0238772 1. Úvodní ustanovení 1.1. Heureka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVANÍ SLUŽBY CCS CARNET

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVANÍ SLUŽBY CCS CARNET OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVANÍ SLUŽBY CCS CARNET Platné od 1. 3. 2015 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., se sídlem Chlumčanského 497/5, Praha 8, IČO: 27916693 (dále jen CCS ), zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Verze 2/2012 (dále jen Podmínky ) 1 Všeobecné informace 1.1 Tyto Podmínky upravují poskytování Služby Mobito Zákazníkům tj. fyzickým osobám nepodnikatelům,

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET

Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET Provozovatel: Sdružení E-TENDERS vedoucí člen sdružení: GORDION, s.r.o., se sídlem Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 Vysočany, IČO: 26147921 člen sdružení: ample.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatelské smlouvy a serveru irealitka.cz

Všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatelské smlouvy a serveru irealitka.cz Všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatelské smlouvy a serveru irealitka.cz I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatelské smlouvy a serveru irealitka.cz (dále jen VOP

Více

Provozní řád běžného provozu NEN pro I. etapu Otevřený zkušební provoz

Provozní řád běžného provozu NEN pro I. etapu Otevřený zkušební provoz Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Provozní řád běžného provozu NEN pro I. etapu Otevřený zkušební provoz [Provozovatel NEN: DATASYS s.r.o., se sídlem Praha 3, Jeseniova 2829/20, PSČ 130 00, IČO: 61249157]

Více

Smluvní podmínky poskytování a užívání služby DirectMailer (dále jen smluvní podmínky )

Smluvní podmínky poskytování a užívání služby DirectMailer (dále jen smluvní podmínky ) Smluvní podmínky poskytování a užívání služby DirectMailer (dále jen smluvní podmínky ) I. Úvodní ustanovení a vymezení některých pojmů 1.1 Služba DirectMailer spočívá v sadě on-line prostředků a nástrojů

Více

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva Smluvní strany SPOLEČNOST Název: Click Credit s.r.o. Identifikační číslo (IČO): 29378401 Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vl. č. 76593 Adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování Telefon:

Více

Všeobecné podmínky veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti Click2call s.r.o.

Všeobecné podmínky veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti Click2call s.r.o. Všeobecné podmínky veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti Click2call s.r.o. vydané dle zákona č: 127/2005 Sb. v platném změní, platné od 1.12.2014 (Obchodní podmínky) 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Podmínky pro poskytování a využívání Expresní linky KB

Podmínky pro poskytování a využívání Expresní linky KB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky ). Podmínky a Všeobecné podmínky tvoří součást

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. 1/8 SKUPINA ČEZ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností ČEZ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní společnost Firma 2.0. s.r.o., se sídlem v Praze, Krakovská

Více

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD Všeobecné obchodní podmínky společnosti MARTÍNEK CZ s.r.o. Sídlo: Klejnarská 92, 280 02 Kolín 4 Identifikační číslo: 24817147 DIČ: CZ24817147 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Thosting

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Thosting Obsah Všeobecných podmínek 1. Úvodní ustanovení 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy 2. Vznik smluvního vztahu a jeho změny, popis Služeb 2.1. Uzavření Smlouvy 2.2. Forma Smlouvy,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ NETBOX

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ NETBOX VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ NETBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost SMART Comp. a.s., se sídlem Brno, Kubíčkova 1115/8, IČ: 25517767, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více