VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTENTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTENTI"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTENTI OBSAH ČLÁNEK I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 ČLÁNEKII - UŽIVATELÉ A REGISTRACE... 3 ČLÁNEK III - PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB AUTENTI... 4 ČLÁNEK IV - SJEDNÁVÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ SMLUV... 6 ČLÁNEK V - OVĚŘENÍ UŽIVATELE... 7 ČLÁNEK VI - PLATEBNÍ PODMÍNKY... 7 ČLÁNEK VII - DŮVĚRNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ... 8 ČLÁNEK VIII - ÚLOHA A ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE... 8 ČLÁNEK IX - REKLAMACE... 8 ČLÁNEK X - DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ... 9 ČLÁNEKXI - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ...10 AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 1 z 10

2 Článek I - Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronickou cestou Provozovatelem v rámci internetové služby s názvem Autenti. 2. Provozovatelem je společnost Autenti sp. z o.o. se sídlem ve městě Poznaň na adrese Św. Marcin 29/8, Poznaň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Poznaň Nowe Miasto i Wilda v Poznani, VIII hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku pod číslem KRS , NIP (DIČ) se základním kapitálem zlotých. 3. Pro využívání serveru Autenti je nezbytné, aby Uživatel disponoval teleinformatickým systémem splňujícím alespoň následující technické parametry: a. přístup k síti internet, b. možnost používat standardní internetový prohlížeč, jehož nastavení by mělo v případě záměru přihlašovat se do Autenti prostřednictvím šifrované internetové stránky podporovat použití zabezpečeného spojeni, c. možnost používat software umožňující prohlížení souborů v různých formátech (mj. grafických, zvukových, multimediálních, textových, video, aj.) přijímaných od osob, s nimiž Uživatel komunikuje prostřednictvím Autenti v souladu s článkem IV, bodem 1 těchto Všeobecných podmínek, d. přístup ke osobnímu účtu elektronické pošty, jehož adresa byla zadána v průběhu registrace či aktualizace Účtu. Použití některých funkcí Autenti může vyžadovat splnění dodatečných podmínek. Zejména v případě používání funkce kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis je nezbytné vlastnictví technického vybavení umožňujícího vytvářet bezpečný elektronický podpis ověřený kvalifikovaným certifikátem (např. čtečka a karty) s platným certifikátem vydaným kvalifikovaným subjektem poskytujícím certifikační služby v oblasti elektronického podpisu a také nainstalovaný a správně konfigurovaný software Java nebo, v případě funkcí vyžadujících ověření totožnosti Uživatele, vlastnictví osobního bankovního účtu nebo platební karty. 4. Uživatel využívající služeb Autenti je povinen zdržet se jakékoliv činnosti, která je v rozporu s právním řádem. Jedná se zejména o: a. používání Autenti přímo či nepřímo k dosažení cíle, který je v rozporu se zákony, nebo za účelem porušení právních předpisů, b. používání Autenti v rozporu s ustanoveními těchto Všeobecných podmínek, dobrými mravy nebo všeobecnými pravidly používání sítě internet, AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 2 z 10

3 c. používání Autenti způsobem, který porušuje práva Provozovatele, ostatních Uživatelů nebo třetích osob, zejména uváděním nepravdivých údajů nebo údajů jiných osob, vydávání se za jiné osoby nebo zneužití získaných oprávnění, d. posílání serveru Autenti nebo jeho prostřednictvím dat způsobujících vyřazení služby z provozu, přetížení informatických systémů nebo neoprávněnou úpravu dat obsažených na Autenti. Článek II - Uživatelé a registrace 1. Uživateli Autenti (dále jen Uživateli ) mohou být fyzické osoby, které dovršily věk 18 let. Uživateli mohou být také osoby starší 13 let a mladší 18 let v rozsahu jejich způsobilosti být účastníky občanskoprávních vztahů v souladu s platnými právními předpisy. 2. Za učelem plného užívání služeb je Uživatel povinen provést Registraci. Registrace se provádí prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na internetových stránkách Autenti poskytnutím ové adresy. Na uvedený bude Provozovatelem zaslán aktivační odkaz nezbytný k dokončení procesu registrace. Uživatel potvrzuje svou totožnost a přání dovršit registraci na Autenti kliknutím na aktivační odkaz, čímž odešle toto potvrzení Autenti. 3. Uživatel může provést Registraci a přihlásit se do Autenti skrze použití uživatelského jména (loginu) a přístupového hesla prostřednictvím jiných internetových serverů, které poskytují tuto možnost a jsou funkčně spojeny se serverem Autenti (dále zvané partnerskými servery ). V takovém případě jsou data spojená s účty Uživatele z těchto serverů považována za data, která Uživatel poskytnul při registraci do Autenti. Uživatelé mohou provádět registraci a přihlašovat se do Autenti také v rámci jiných systémů v souladu s pravidly určenými provozovateli těchto systémů a Provozovatelem. 4. Uživatel provedením registrace dobrovolně přistupuje k užívání služeb Autenti a prohlašuje, že údaje zadané do registračního formuláře se týkají jeho osoby a jsou správné a pravdivé. 5. Uživatel obdrží po úspěšné registraci přístup k pro něj vytvořenému souboru dat (dále zvanému Účet ), který může využívat v rámci Autenti po zadání ové adresy uvedené při registraci nebo telefonního čísla ověřeného Autenti a hesla, nebo po zadání přihlašovacích údajů do serverů uvedených v odstavci č. 2 (přihlašování). 6. Uživatelé Autenti mohou působit ve svém jménu a ve svůj prospěch nebo, na základě plné moci, ve jménu a ve prospěch právnických osob nebo organizačních jednotek bez statusu právnické osoby. Uživatelé mohou využívat služeb Autenti a elektronicky podepisovat dokumenty v rámci Osobních Účtů nebo Firemních účtů. 7. Služby Autenti lze využívat i bez dříve založeného Účtu v případech, kdy Uživatel, jemuž byl prostřednictvím Autenti zaslán koncept dokumentu k elektronickému schválení, nemá založený Účet a žádný z Uživatelů účastnících se autorizace dokumentu nepožádal o dodatečné ověření Uživatele. V AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 3 z 10

4 takové situaci může Uživatel prostřednictvím Autenti elektronicky podepsat projekt dokumentu zaslaný elektronicky na jeho ovou adresu. V okamžiku, kdy Uživatel schválí obsah projektu dokumentu, je založen příslušný Účet, který může vyžadovat dodatečnou aktivaci. 8. Účet obsahuje data Uživatele poskytnutá Uživatelem a také historii jeho činnost v rámci Autenti. V případě jakýchkoliv změn dat umístěných na kontě je Uživatel neprodleně povinen provést jejich aktualizaci prostřednictvím příslušného formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Autenti. Uživatel nese veškerou odpovědnost za úplnost, aktuálnost a pravdivost poskytnutých informací. 9. Uživatel nesmí umožnit jiným osobám přístup k Účtu, mj. skrze poskytnutí jim přístupových údajů ke svému Účtu. Uživatel je povinen uchovat heslo ke svému Účtu v tajnosti a zamezit jeho zveřejnění. Uživatel je povinen neprodleně informovat Autenti v případě, že se přístupové údaje k účtu dostaly do rukou třetích osob a vysvětlit okolnosti jejich úniku. 10. V případě, kdy se kdekoliv v rámci Autenti připouští uvedení údajů třetích osob odlišných od Uživatele (např. za účelem doporučení nebo realizace komunikace), Uživatel při uvádění takových údajů prohlašuje, že získal od osoby, jíž se týkají, potřebný souhlas pro použití jejích údajů na Autenti a že v případě neoprávněného použití údajů daného subjektu přebírá veškerou odpovědnost s tím spojenou a vyloučí Poskytovatele ze všech případných sporů. 11. Uživatel nesmí používat své konto způsobem, který není v souladu s charakterem a určením služeb poskytovaných Poskytovatelem v rámci Autenti, a používat tyto služby způsobem, který by mohl obtěžovat ostatní uživatele, zejména zasíláním nevyžádaných obchodních informací prostřednictvím Autenti. 12. V případě, že uživatel poruší Všeobecné podmínky, právní předpisy nebo dobré mravy, může Poskytovatel rozvázat smlouvu s Uživatelem nebo ji pro daný Účet pozastavit. Toto se týká zejména situací, v nichž uživatel získal nebo v libovolném rozsahu využil materiál dostupný na Autenti bez souhlasu Poskytovatele. 13. Je zakázáno shromažďovat a zpracovávat údaje dostupné na Autenti za účelem jejich dalšího zveřejnění třetím osobám v rámci jiných služeb na internetu i mimo něj. Zakázáno je rovněž používání jakýchkoliv prvků značky Autenti, mj. charakteristických grafických prvků, bez souhlasu Poskytovatele. Článek III - Podmínky používání služeb Autenti 1. Uživatel může používat svůj Účet: a. za účelem učinění projevu vůle ve svém vlastním jménu, b. za účelem učinění projevu vůle v cizím jménu, zejména z pozice představitele nebo člena orgánu hospodářského subjektu, c. za účelem účasti v oběhu dokumentů. AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 4 z 10

5 2. Poskytovatel poskytuje Uživatelům následující služby: a. ELEKTRONICKÁ IDENTIFIKACE UŽIVATELŮ spočívá ve sběru, uchování a zpřístupňování informací o způsobu, jakým bylo provedeno ověření [příslušných] osobních údajů Uživatele a zveřejnění statusu Uživatele, na jehož základě subjekty, které jsou kontrahenty Uživatele, posuzují Uživatelovu důvěryhodnost; b. ELEKTRONICKÝ PODPIS DOKUMENTŮ spočívá v potvrzení projevů vůle učiněných Uživateli, mimo jiné souhlasných projevů vůle Uživatelů (s příležitostným využitím externích nástrojů) za účelem uzavření smlouvy nebo potvrzení (autorizace) obsahu dokumentů a vytvoření na jejich základě elektronického podpisu, zaručeného elektronického podpisu nebo kvalifikovaného elektronického podpisu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014, s přiznáním mu kontextového významu, např. označení jako podpis či parafa ; c. ELEKTRONICKÉ ZAPEČETĚNÍ DOKUMENTŮ spočívající v zajištění integrity obsahu dokumentu nahraného Uživatelem (s příležitostným využitím externích nástrojů), garantujícím autenticitu původu dokumentu od daného Uživatele a integritu souvisejících dat a vytvoření na základě toho elektronické pečeti, pokročilé elektronické pečeti nebo kvalifikované elektronické pečeti v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23.července 2014, s přiznáním mu kontextového významu pro pečeť; d. ELEKTRONICKÉ DORUČOVÁNÍ DOKUMENTŮ spočívající v zajištění potvrzení spojených s výměnou dokumentů mezi Uživateli, mj. potvrzení zásilky a odběru dokumentů, zajišťujících integritu posílaných dokumentů a ochranu před nebezpečím ztráty, krádeže, poškození nebo jakékoliv neoprávněné úpravy dokumentu; e. ÚSCHOVA A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTŮ zpřístupňování dokumentů Uživateli jiným osobám skrze jejich uchovávání v infrastruktuře platformy Autenti a vyznačení způsobu autorizace přístupu k dokumentu (např. přístup k dané ové adrese, číslo telefonu nebo vlastnění přístupového kódu); f. DIGITÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ DOKUMENTŮ spočívající v možnosti potvrzení autenticity provedení podpisu Uživatelem na platformě Autenti; g. INTERNETOVÝ TRVALÝ NOSIČ DAT spočívající v zpřístupnění nástroje pro přechovávání dokumentů v infrastruktuře platformy Autenti, umožňujícího zákazníkovi nebo obchodníkovi uchovávání dokumentu adresovaného bezprostředně jemu (např. na danou ovou adresu, telefonní číslo nebo prostřednictvím vlastnění přístupového kódu) způsobem, který umožňuje přístup k informacím v budoucnosti po dobu potřebnou k realizaci cílům, k jakým tyto informace slouží, a který umožňuje prohlížení uchovávaných informací v nezměněné podobě, rovněž s možností poskytnutí potvrzení obsahu dokumentu ze strany zákazníka nebo obchodníka po obdržení dokumentu. AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 5 z 10

6 3. Uživatelé mají možnost zakládat Firemní účty, neboli Účty pro právnické osoby nebo organizační jednotky bez právní subjektivity (dále zvané Firmy ), v rámci nichž jsou shromažďovány: data Firem, seznam Uživatelů s oprávněním účastnit se oběhu dokumentů (mj. vydávání prohlášení ve jménu) Firmy a historie činnosti v rámci Autenti. Je zakázáno zakládání Firemních účtů s použitím dat subjektů bez náležitého pověření osobami oprávněným jednat ve jménu daného subjektu. 4. Uživatelé s Firemním účtem opravňují Poskytovatele k používání názvu nebo značky (loga) společnosti, pro kterou byl Účet založen, za účelem označování Účtu a Uživatele, které je nezbytné pro poskytování služeb vymezených Všeobecnými podmínkami a výkon informační činnosti o poskytovaných službách. 5. V rámci Autenti mohou být poskytovány dodatečné služby, jako služba API, v souladu s pravidly obsaženými ve zvláštních dokumentech. Článek IV - Sjednávání a uzavírání smluv 1. Uživatelé mají v rámci svého Účtu možnost posílat na server Autenti elektronické soubory obsahující informace, které jsou předmětem učiněného prohlášení, domluvy, konzultací nebo představující nabídku k uzavření smlouvy (dále zvaných soubory ). Maximální velikost jednoho souboru a také počtu souborů závisí na velikosti Účtu určené Poskytovatelem. V rámci Autenti je možné prohlížení souborů o formátu PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT, RTF (nezávisle na formátu nahraného souboru jsou soubory zobrazovány ve formátu PDF). Soubory v jiném formátu (soubory biname) vyžadují prohlížení prostřednictvím jiného příslušného softwaru. 2. Uživatel může navrhnout jiné Uživatele, kteří získají přístup k obsahu souborů zmíněných v odstavci č. 1, a určit jejich úlohu v procesu projednání nebo přijetí obsahu souboru (ELEKTRONICKÝ OBĚH DOKUMENTŮ). Uživatel může určit také osobu, která není Uživatelem, skrze uvedení její ové adresy. V takovém případě tato osoba obdrží informaci o svém zapojení do ELEKTRONICKÉHO OBĚHU DOKUMENTŮ a přístup k souboru, avšak bude připuštěna ke službě ELEKTRONICKÝ OBĚH DOKUMENTŮ teprve po provedení registrace v souladu s článkem II těchto Všeobecných podmínek. 3. Uživatel se statusem administrátora Firemního účtu může zahrnout do Firemního Účtu jiné Uživatele a přidělit jim vyznačené role v procesu oběhu dokumentů s oprávněním konzultovat projekt dokumentu, parafovat ho nebo učinit projev vůle o souhlasu s dokumentem ve jménu a ve prospěch subjektu, pro který byl vytvořen Firemní účet. Všechny osoby určené pro činění projevů vůle by měly mít odpovídající postavení v rámci subjektu, pro který byl vytvořen Firemní účet. Poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za neodpovídající postavení osob zplnomocněných administrátorem Firemního konta. 4. Vybráním možností Podepiš nebo Parafuj činí Uživatel (dle vybrané možnosti) projev vůle ve vztahu k obsahu souboru a soubor je považován za podepsaný Uživatelem. Výše zmíněné se týká AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 6 z 10

7 rovněž učinění projevu vůle za účelem potvrzení obsahu binárního souboru. Před učiněním projevu vůle jsou tudíž Uživatelé povinni se ujistit, že znají obsah binárního souboru. 5. V okamžiku, kdy všechny subjekty se statusem [ PODEPISUJÍCÍ ] vyberou možnost Podepiš, dochází k potvrzení obsahu dokumentu a v případě, kdy je dokument smlouvou, dochází k uzavření smlouvy ve znění obsaženém v souboru potvrzeného souboru. Na Účtu každého z Uživatelů, kteří podepsali smlouvu, se objeví elektronická verze souboru společně s poznámkami o datech a způsobu uzavření smlouvy a datech Uživatelů uzavírajících smlouvu. Článek V - Ověření uživatele 1. Uživatelé získávají v rámci Autenti status odvíjející se od způsobu, jakým bylo provedeno ověření jejich osobních údajů. Na základě získaného statusu hodnotí subjekty, které jsou kontrahenty Uživatele, důvěryhodnost Uživatele. 2. V rámci Autenti mohou být Uživateli umožněny zejména následující způsoby ověření Uživatelů: a. Ověření prostřednictvm ového účtu; b. Ověření elektronickým podpisem prostřednictvím kvalifikovaného certifikátu; c. Ověření prostřednictvím přihlášení skrze internetovou službu partnerského serveru; d. Ověření prostřednictvím telefonního čísla; e. Ověření prostřednictvím bankovního převodu nebo platební karty; f. Ověření prostřednictvím oddělení uživatelské podpory nebo institucí spolupracujících s Autenti. Článek VI - Platební podmínky 1. Některé služby poskytované Poskytovatelem mohou být placené. 2. Uživatel bude informován o výši úhrady před jejím provedením formou oznámení vyžadujícího souhlas Uživatele nebo prostřednictvím Ceníku tvořícího přílohu těchto Všeobecných podmínek. 3. Uživatelům jsou vystavovány faktury v elektronické podobě, nepožádá-li Uživatel výslovně o vystavení faktury v papírové podobě tradiční cestou. Uživatel si může převzít fakturu v elektronické podobě prostřednictvím tlačítka Stáhnout fakturu přístupného po přihlášení k Účtu Uživatele. Výběrem možnosti Stáhnout vyjadřuje uživatel souhlas se zasíláním faktur v elektronické podobě. 4. Vystavované faktury využívají údaje Uživatele obsažené na jeho Účtu. 5. Uživatel je povinen realizovat platbu ve lhůtě 7 dní od obdržení/vystavení faktury. Pokud nedojde k uhrazení platby ve stanovením termínu, může Poskytovatel pozastavit Uživateli poskytování služeb nebo s ním ukončit smlouvu o poskytování služeb. AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 7 z 10

8 Článek VII - Důvěrnost a ochrana osobních údajů 1. Osobní údaje poskytnuté Uživateli Poskytovatel shromažďuje a přechovává v souladu s platnými právními předpisy a Zásadami ochrany osobních údajůa Politikou Cookies. Prioritou Poskytovatele je zajištění důvěrnosti a bezpečí osobních údajů Uživatelů. 2. Osobní údaje Uživatelů mohou být poskytovány jiným Uživatelům v případě, že je to nutné za účely komunikace a uzavření nebo vykonaní smlouvy uzavřené prostřednictvím nástrojů dostupných v rámci Autenti. Článek VIII - Úloha a odpovědnost Provozovatele 1. Poskytovatel zpřístupňuje Uživatelům informatické nástroje za účelem komunikace mezi Uživateli, avšak nenese odpovědnost za chování uživatelů ani za jimi nenáležité vykonání nebo nevykonání faktických nebo právních úkonů v souladu s dokumenty zpracovanými v rámci Autenti, a také nenese odpovědnost za následky činů vykonaných Uživateli a třetími osobami, které porušují ustanovení Všeobecných podmínek. Především však Poskytovatel nenese odpovědnost za neuzavření nebo neplatnost uzavřených smluv v důsledku konání nebo upuštění od záměru ze strany Uživatelů. 2. Provozovatel nenese odpovědnost za pravdivost a správnost informací zadaných uživateli ani za způsobilost Uživatelů k právním úkonům. 3. V případě, že činnost uživatele porušuje ustanovení Všeobecných podmínek, platné právní předpisy, práva jiných Uživatelů nebo třetích osob, nebo v opodstatněných případech, kdy Účet nebo činnost Uživatele v rámci Autenti vyžaduje dodatečné potvrzení, může Poskytovatel: a. zablokovat na dobu určitou nebo neurčitou Účet Uživatele; b. omezit na dobu určitou nebo neurčitou funkčnost Účtu Uživatele týkající se přístupu k některým službám poskytovaným v rámci Autenti; c. podmínit používání Autenti získáním potvrzením důvěryhodnosti ze strany Uživatele. 4. Nezávisle na zablokování Účtu nese Uživatel plnou odpovědnost za své činy, které byly příčinou zablokování účtu, a zejména nese plnou odpovědnost za škody způsobené Poskytovateli. Článek IX - Reklamace 1. V případě, že služby zmíněné v těchto Všeobecných podmínkách nejsou Poskytovatelem realizovány v souladu s ustanoveními Všeobecných podmínek, může Uživatel uplatnit reklamaci. 2. Reklamaci je možno uplatnit elektornickou formou prostřednictvím kontaktního formuláře nebo písemně. Reklamace musí obsahovat alespoň ovou adresu zadanou uživatelem při registraci Účtu, popis nahlášených připomínek a očekávaný způsob urovnání. AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 8 z 10

9 3. Pokud údaje zmíněné v reklamaci nebo poskytnuté informace vyžadují doplnění za účelem řádného vyřízení reklamace a uplatnění nároku Uživatele, obrací se Poskytovatel před posouzením reklamace na reklamujícího s žádostí o doplnění reklamace ve zmíněném rozsahu a lhůtě. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, může dojít k nevyřízení a promlčení reklamace. Zaslání Uživateli požadavku o doplnění reklamace přerušuje lhůtu potřebnou pro její vyřízení. Toto opatření neporušuje ty platné právní předpisy, jejichž aplikace je povinná a které poskytují Spotřebitelům širší ochranu. 4. Poskytovatel projedná reklamaci splňující všechny náležitosti ve lhůtě 14 dnů od data jejího obdržení. Poskytovatel může odmítnout projednání reklamací uplatněných ve lhůtě delší než 90 dnů od vzniku příčiny reklamace. 5. Odpověď na reklamaci je zasílána výhradně na ovou adresu spojenou s Účtem daného Uživatele. Ve zvláštních případech může Poskytovatel zaslat odpověď na jinou ovou adresu poskytnutou Uživatelem, která není spojena s Účtem Uživatele uplatňujícího reklamaci. 6. Právním řádem, kterému podléhá smlouva mezi Uživatelem a Poskytovatelem o poskytování služeb v rámci Autenti, je polský právní řád. Veškeré případné spory spojené se službami poskytovanými Poskytovatelem v rámci Autenti jsou řešeny obecnými soudy Polské republiky. Článek X - Doba trvání smlouvy a její ukončení 1. Po úspěšném dokončení registrace na Autenti dochází mezi Uživatelem a Autenti k uzavření smlouvy na dobu neurčitou, která ke platná od okamžiku dokončení registrace. Od smlouvy lze kdykoliv odstoupit doručením písemného prohlášení Provozovateli nebo prostřednictvím příslušného internetového formuláře dostupného na Autenti a následovného potvrzení odkazu zaslaného Uživateli na ovou adresu, která je na jeho Účtu uvedena jako hlavní. 2. Zaregistrovaný uživatel, který nevyužil služeb poskytovaných elektronickou cestou Poskytovatelem v rámci Autenti, může od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14. dne od dokončení registrace. Odstoupení od smlouvy může být provevedeno prostřednictvím písemného prohlášení doručeného Poskytovateli na adresu jeho sídla nebo elektronickou cestou zasláním prohlášení na e- mailovou adresu 3. Z vážných důvodů, za které Poskytovatel nenese vinu, může být smlouva vypověděna Poskytovatelem v sedmidenní výpovědní lhůtě. 4. Z vážných důvodů, za které Uživatel nenese vinu, může být smlouva vypověděna Uživatelem v sedmidenní výpovědní lhůtě. 5. Pokud došlo k rozvázání smlouvy prostřednictvím prohlášení Poskytovatele, Uživatel nemůže opět založit účet bez dřívějšího souhlasu Poskytovatele. 6. Odstoupení od smlouvy s Poskytovatelem ze strany Uživatele (týkající se konkrétního Účtu) nabývá účinnosti nejdříve po uplynutí 30 dní od posledního použití služby Uživatelem v rámci daného Účtu. AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 9 z 10

10 Článek XI - Závěrečná ustanovení 1. Poskytovatel může změnit Všeobecné podmínky nebo spustit upravenou nebo novou verzi služeb poskytovaných v rámci Autenti. Změna nabývá účinnosti dnem určeným Provozovatelem, nikoliv však dříve než 10 dní ode dne zveřejnění nových Všeobecných podmínek Autenti. 2. Při prvním přihlášení do Autenti bude Uživatel informován o změnách Všeobecných podmínek a možnostech jejich přijetí. Odmítnutí změn je posuzováno jako odstoupení od smlouvy s Poskytovatelem. 3. Prohlásí-li soud nebo jiný příslušný orgán některá ustanovení těchto Všeobecných podmínek za neplatná, zůstávají zbývající ustanovení v plné platnosti. 4. Ustanovení těchto Všeobecných podmínek upravujících vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem, který je Spotřebitelem, neporušují ty platné právní předpisy, jejichž aplikace je povinná a které poskytují Spotřebitelům širší ochranu. AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 10 z 10

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Obchodní podmínky BET-MAN.cz

Obchodní podmínky BET-MAN.cz Obchodní podmínky BET-MAN.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Služba BET-MAN 1.2. Poskytovatel je právnickou osobou poskytující poradenství v oblasti kursových sportovních sázek a umožňuje uživatelům, kteří mají

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz I. Obecná ustanovení 1. Společnost Bohemia Brethren, s.r.o. se sídlem Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 26371979, zapsaná

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SÍTĚ VZDĚLÁVÁNÍ NETEDO 1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SÍTĚ VZDĚLÁVÁNÍ NETEDO 1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ 1.1. Základní pojmy VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SÍTĚ VZDĚLÁVÁNÍ NETEDO (dále také jen všeobecné podmínky ) 1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ V tomto článku jsou pro účely těchto všeobecných podmínek definovány významy následujících

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka

Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka I. Základní pojmy Pojmy uvedené velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: 1.1. Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí právní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REGISTRÁTORY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REGISTRÁTORY OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REGISTRÁTORY V platnosti od 1.1.2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví obchodní podmínky pro registrátory 1.1.1. doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz; 1.1.2. doménových

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku.

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku. PRAVIDLA SOUTĚŽE Spotřebitelská soutěž - léto 2014 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Pořadatelem soutěže Spotřebitelská soutěž - léto 2014, dále uváděné jako Soutěž, je Publicis Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz 1. Uživatelský účet 2. Uzavření kupní smlouvy 3. Cena zboží a platební podmínky 4. Odstoupení od kupní smlouvy (spotřebitel) a zrušení objednávky

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7, OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Polární linka s.r.o. se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 02009757 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy.

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Parfümerie Douglas GmbH platné pro prodej na dálku a elektronický obchod realizovaný prostřednictvím webových stránek douglas.cz pro nákupy soukromých zákazníků

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister

Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister Tyto Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a jsou určeny

Více

Obchodní podmínky. Nemovitostí se rozumí, dle občanského zákoníku, pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (dále jen Nemovitost ).

Obchodní podmínky. Nemovitostí se rozumí, dle občanského zákoníku, pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (dále jen Nemovitost ). Obchodní podmínky 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Provozovatelem a správcem inzertního portálu www.pronajemka.cz je společnost AGETAS s.r.o. se sídlem, 101 00, Praha 10, IČ: 29046220, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., pro zajištění služby DOBRÝÚŘAD, internetového systému zpětné vazby provozovaného na www.dobry-urad.cz 1. SMLUVNÍ STRANY Poskytovatel:

Více

Obchodní podmínky pro registrátory

Obchodní podmínky pro registrátory Obchodní podmínky pro registrátory V platnosti od 1.10.2007 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví obchodní podmínky pro registrátory 1.1.1. doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz; 1.1.2.

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

Obchodní podmínky portálu efpa.cz

Obchodní podmínky portálu efpa.cz Obchodní podmínky portálu efpa.cz Preambule Prodávající, společnost vropská asociace finančního plánování České republiky, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Krakovská 1366/25, 110 00 Praha 1,

Více

Smlouva číslo o poskytování služeb Akreditované certifikační autority eidentity a.s. (dále jen ACAeID)

Smlouva číslo o poskytování služeb Akreditované certifikační autority eidentity a.s. (dále jen ACAeID) 1 Smlouva číslo o poskytování služeb Akreditované certifikační autority eidentity a.s. (dále jen ACAeID) Společnost eidentity a.s., se sídlem Vinohradská 184, 130 00 Praha 3, IČ 27112489, vedená u Městského

Více

Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz

Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz Tyto smluvní podmínky upravují vztah provozovatele portálu (David Říha IČ: 01719181, dále jen Provozovatel ) a Poskytovatel slev zadavatel

Více

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží Všeobecná ustanovení Provozovatel: Jaromíra Kolkowská, Průběžná 118, 390 02 Tábor, Česká republika IČ: 10322311 Tel.: 725 995 367 E-mail: jaromira.kolkowska@tiscali.cz Kupující učiněním objednávky akceptuje

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

Obchodní podmínky a Reklamační řád

Obchodní podmínky a Reklamační řád Obchodní podmínky a Reklamační řád Společnost 1) Identifikace provozovatele prodejního místa: 4stones, s.r.o. provozovatel webu Poradci-sobě.cz Ke Školce 1319F 252 19 Rudná IČ:29002303 DIČ: CZ-29002303

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) pro poskytování služby Poštovní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Nela Kubasová se sídlem: Tvardkova 703, Ústí nad Orlicí, 56201 identifikační číslo: 76423247 OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 9. 11. 2009 vydaným Městským úřadem Ústí

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012 I. Preambule Společnost, se sídlem Tetín čp. 45, okr. Beroun, IČ: 186 01 227, zapsaná v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu FOKUS OPTIK klub (dále jen klub) je program pro zákazníkyspolečnosti FOKUS optik, as se sídlem v ulici Třeboradická 1110/51, Praha 8 (dále jen FOKUS optik) Tento program

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, především měřících

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pricetown s.r.o. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 101 00 IČ: 279 17 223 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů Datum: 20. května 2013 Stránka 1 z 6 Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen Tyto všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen jsou všeobecnými

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana studio nirvana Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE Obchodní společnosti: studio nirvana Se sídlem: Karla Čapka 742, Sokolov, 35601 identifikační číslo: 45410810 Provozovna: ul. Přátelství

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p.

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Datové schránky Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Aktuální informace V souladu se zákonem č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech byla 1. listopadu provedena aktivace datových

Více

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže občanského sdružení Hroší kůže, se sídlem Chotiměř 96, 410 02, IČ: 01221906 registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 9.11.2012

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571 1.

Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571 1. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI A OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO AFFILIATE PROGRAMU Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

Obchodní podmínky Arkline s.r.o. www.iceice.cz

Obchodní podmínky Arkline s.r.o. www.iceice.cz Obchodní podmínky obchodní společnosti Arkline s.r.o., se sídlem: třída Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno, identifikační číslo: 29317533, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy

Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy Obchodní podmínky společnosti Biomee, s.r.o se sídlem v Klentnici 157, 692 01 Klentnice, IČ: 01867679, DIČ: CZ01867679, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMAGE CARE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMAGE CARE s.r.o., IČ: 247 49 478, se sídlem Sokolovská

Více