VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTENTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTENTI"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTENTI OBSAH ČLÁNEK I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 ČLÁNEKII - UŽIVATELÉ A REGISTRACE... 3 ČLÁNEK III - PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB AUTENTI... 4 ČLÁNEK IV - SJEDNÁVÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ SMLUV... 6 ČLÁNEK V - OVĚŘENÍ UŽIVATELE... 7 ČLÁNEK VI - PLATEBNÍ PODMÍNKY... 7 ČLÁNEK VII - DŮVĚRNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ... 8 ČLÁNEK VIII - ÚLOHA A ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE... 8 ČLÁNEK IX - REKLAMACE... 8 ČLÁNEK X - DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ... 9 ČLÁNEKXI - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ...10 AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 1 z 10

2 Článek I - Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronickou cestou Provozovatelem v rámci internetové služby s názvem Autenti. 2. Provozovatelem je společnost Autenti sp. z o.o. se sídlem ve městě Poznaň na adrese Św. Marcin 29/8, Poznaň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Poznaň Nowe Miasto i Wilda v Poznani, VIII hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku pod číslem KRS , NIP (DIČ) se základním kapitálem zlotých. 3. Pro využívání serveru Autenti je nezbytné, aby Uživatel disponoval teleinformatickým systémem splňujícím alespoň následující technické parametry: a. přístup k síti internet, b. možnost používat standardní internetový prohlížeč, jehož nastavení by mělo v případě záměru přihlašovat se do Autenti prostřednictvím šifrované internetové stránky podporovat použití zabezpečeného spojeni, c. možnost používat software umožňující prohlížení souborů v různých formátech (mj. grafických, zvukových, multimediálních, textových, video, aj.) přijímaných od osob, s nimiž Uživatel komunikuje prostřednictvím Autenti v souladu s článkem IV, bodem 1 těchto Všeobecných podmínek, d. přístup ke osobnímu účtu elektronické pošty, jehož adresa byla zadána v průběhu registrace či aktualizace Účtu. Použití některých funkcí Autenti může vyžadovat splnění dodatečných podmínek. Zejména v případě používání funkce kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis je nezbytné vlastnictví technického vybavení umožňujícího vytvářet bezpečný elektronický podpis ověřený kvalifikovaným certifikátem (např. čtečka a karty) s platným certifikátem vydaným kvalifikovaným subjektem poskytujícím certifikační služby v oblasti elektronického podpisu a také nainstalovaný a správně konfigurovaný software Java nebo, v případě funkcí vyžadujících ověření totožnosti Uživatele, vlastnictví osobního bankovního účtu nebo platební karty. 4. Uživatel využívající služeb Autenti je povinen zdržet se jakékoliv činnosti, která je v rozporu s právním řádem. Jedná se zejména o: a. používání Autenti přímo či nepřímo k dosažení cíle, který je v rozporu se zákony, nebo za účelem porušení právních předpisů, b. používání Autenti v rozporu s ustanoveními těchto Všeobecných podmínek, dobrými mravy nebo všeobecnými pravidly používání sítě internet, AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 2 z 10

3 c. používání Autenti způsobem, který porušuje práva Provozovatele, ostatních Uživatelů nebo třetích osob, zejména uváděním nepravdivých údajů nebo údajů jiných osob, vydávání se za jiné osoby nebo zneužití získaných oprávnění, d. posílání serveru Autenti nebo jeho prostřednictvím dat způsobujících vyřazení služby z provozu, přetížení informatických systémů nebo neoprávněnou úpravu dat obsažených na Autenti. Článek II - Uživatelé a registrace 1. Uživateli Autenti (dále jen Uživateli ) mohou být fyzické osoby, které dovršily věk 18 let. Uživateli mohou být také osoby starší 13 let a mladší 18 let v rozsahu jejich způsobilosti být účastníky občanskoprávních vztahů v souladu s platnými právními předpisy. 2. Za učelem plného užívání služeb je Uživatel povinen provést Registraci. Registrace se provádí prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na internetových stránkách Autenti poskytnutím ové adresy. Na uvedený bude Provozovatelem zaslán aktivační odkaz nezbytný k dokončení procesu registrace. Uživatel potvrzuje svou totožnost a přání dovršit registraci na Autenti kliknutím na aktivační odkaz, čímž odešle toto potvrzení Autenti. 3. Uživatel může provést Registraci a přihlásit se do Autenti skrze použití uživatelského jména (loginu) a přístupového hesla prostřednictvím jiných internetových serverů, které poskytují tuto možnost a jsou funkčně spojeny se serverem Autenti (dále zvané partnerskými servery ). V takovém případě jsou data spojená s účty Uživatele z těchto serverů považována za data, která Uživatel poskytnul při registraci do Autenti. Uživatelé mohou provádět registraci a přihlašovat se do Autenti také v rámci jiných systémů v souladu s pravidly určenými provozovateli těchto systémů a Provozovatelem. 4. Uživatel provedením registrace dobrovolně přistupuje k užívání služeb Autenti a prohlašuje, že údaje zadané do registračního formuláře se týkají jeho osoby a jsou správné a pravdivé. 5. Uživatel obdrží po úspěšné registraci přístup k pro něj vytvořenému souboru dat (dále zvanému Účet ), který může využívat v rámci Autenti po zadání ové adresy uvedené při registraci nebo telefonního čísla ověřeného Autenti a hesla, nebo po zadání přihlašovacích údajů do serverů uvedených v odstavci č. 2 (přihlašování). 6. Uživatelé Autenti mohou působit ve svém jménu a ve svůj prospěch nebo, na základě plné moci, ve jménu a ve prospěch právnických osob nebo organizačních jednotek bez statusu právnické osoby. Uživatelé mohou využívat služeb Autenti a elektronicky podepisovat dokumenty v rámci Osobních Účtů nebo Firemních účtů. 7. Služby Autenti lze využívat i bez dříve založeného Účtu v případech, kdy Uživatel, jemuž byl prostřednictvím Autenti zaslán koncept dokumentu k elektronickému schválení, nemá založený Účet a žádný z Uživatelů účastnících se autorizace dokumentu nepožádal o dodatečné ověření Uživatele. V AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 3 z 10

4 takové situaci může Uživatel prostřednictvím Autenti elektronicky podepsat projekt dokumentu zaslaný elektronicky na jeho ovou adresu. V okamžiku, kdy Uživatel schválí obsah projektu dokumentu, je založen příslušný Účet, který může vyžadovat dodatečnou aktivaci. 8. Účet obsahuje data Uživatele poskytnutá Uživatelem a také historii jeho činnost v rámci Autenti. V případě jakýchkoliv změn dat umístěných na kontě je Uživatel neprodleně povinen provést jejich aktualizaci prostřednictvím příslušného formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Autenti. Uživatel nese veškerou odpovědnost za úplnost, aktuálnost a pravdivost poskytnutých informací. 9. Uživatel nesmí umožnit jiným osobám přístup k Účtu, mj. skrze poskytnutí jim přístupových údajů ke svému Účtu. Uživatel je povinen uchovat heslo ke svému Účtu v tajnosti a zamezit jeho zveřejnění. Uživatel je povinen neprodleně informovat Autenti v případě, že se přístupové údaje k účtu dostaly do rukou třetích osob a vysvětlit okolnosti jejich úniku. 10. V případě, kdy se kdekoliv v rámci Autenti připouští uvedení údajů třetích osob odlišných od Uživatele (např. za účelem doporučení nebo realizace komunikace), Uživatel při uvádění takových údajů prohlašuje, že získal od osoby, jíž se týkají, potřebný souhlas pro použití jejích údajů na Autenti a že v případě neoprávněného použití údajů daného subjektu přebírá veškerou odpovědnost s tím spojenou a vyloučí Poskytovatele ze všech případných sporů. 11. Uživatel nesmí používat své konto způsobem, který není v souladu s charakterem a určením služeb poskytovaných Poskytovatelem v rámci Autenti, a používat tyto služby způsobem, který by mohl obtěžovat ostatní uživatele, zejména zasíláním nevyžádaných obchodních informací prostřednictvím Autenti. 12. V případě, že uživatel poruší Všeobecné podmínky, právní předpisy nebo dobré mravy, může Poskytovatel rozvázat smlouvu s Uživatelem nebo ji pro daný Účet pozastavit. Toto se týká zejména situací, v nichž uživatel získal nebo v libovolném rozsahu využil materiál dostupný na Autenti bez souhlasu Poskytovatele. 13. Je zakázáno shromažďovat a zpracovávat údaje dostupné na Autenti za účelem jejich dalšího zveřejnění třetím osobám v rámci jiných služeb na internetu i mimo něj. Zakázáno je rovněž používání jakýchkoliv prvků značky Autenti, mj. charakteristických grafických prvků, bez souhlasu Poskytovatele. Článek III - Podmínky používání služeb Autenti 1. Uživatel může používat svůj Účet: a. za účelem učinění projevu vůle ve svém vlastním jménu, b. za účelem učinění projevu vůle v cizím jménu, zejména z pozice představitele nebo člena orgánu hospodářského subjektu, c. za účelem účasti v oběhu dokumentů. AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 4 z 10

5 2. Poskytovatel poskytuje Uživatelům následující služby: a. ELEKTRONICKÁ IDENTIFIKACE UŽIVATELŮ spočívá ve sběru, uchování a zpřístupňování informací o způsobu, jakým bylo provedeno ověření [příslušných] osobních údajů Uživatele a zveřejnění statusu Uživatele, na jehož základě subjekty, které jsou kontrahenty Uživatele, posuzují Uživatelovu důvěryhodnost; b. ELEKTRONICKÝ PODPIS DOKUMENTŮ spočívá v potvrzení projevů vůle učiněných Uživateli, mimo jiné souhlasných projevů vůle Uživatelů (s příležitostným využitím externích nástrojů) za účelem uzavření smlouvy nebo potvrzení (autorizace) obsahu dokumentů a vytvoření na jejich základě elektronického podpisu, zaručeného elektronického podpisu nebo kvalifikovaného elektronického podpisu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014, s přiznáním mu kontextového významu, např. označení jako podpis či parafa ; c. ELEKTRONICKÉ ZAPEČETĚNÍ DOKUMENTŮ spočívající v zajištění integrity obsahu dokumentu nahraného Uživatelem (s příležitostným využitím externích nástrojů), garantujícím autenticitu původu dokumentu od daného Uživatele a integritu souvisejících dat a vytvoření na základě toho elektronické pečeti, pokročilé elektronické pečeti nebo kvalifikované elektronické pečeti v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23.července 2014, s přiznáním mu kontextového významu pro pečeť; d. ELEKTRONICKÉ DORUČOVÁNÍ DOKUMENTŮ spočívající v zajištění potvrzení spojených s výměnou dokumentů mezi Uživateli, mj. potvrzení zásilky a odběru dokumentů, zajišťujících integritu posílaných dokumentů a ochranu před nebezpečím ztráty, krádeže, poškození nebo jakékoliv neoprávněné úpravy dokumentu; e. ÚSCHOVA A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTŮ zpřístupňování dokumentů Uživateli jiným osobám skrze jejich uchovávání v infrastruktuře platformy Autenti a vyznačení způsobu autorizace přístupu k dokumentu (např. přístup k dané ové adrese, číslo telefonu nebo vlastnění přístupového kódu); f. DIGITÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ DOKUMENTŮ spočívající v možnosti potvrzení autenticity provedení podpisu Uživatelem na platformě Autenti; g. INTERNETOVÝ TRVALÝ NOSIČ DAT spočívající v zpřístupnění nástroje pro přechovávání dokumentů v infrastruktuře platformy Autenti, umožňujícího zákazníkovi nebo obchodníkovi uchovávání dokumentu adresovaného bezprostředně jemu (např. na danou ovou adresu, telefonní číslo nebo prostřednictvím vlastnění přístupového kódu) způsobem, který umožňuje přístup k informacím v budoucnosti po dobu potřebnou k realizaci cílům, k jakým tyto informace slouží, a který umožňuje prohlížení uchovávaných informací v nezměněné podobě, rovněž s možností poskytnutí potvrzení obsahu dokumentu ze strany zákazníka nebo obchodníka po obdržení dokumentu. AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 5 z 10

6 3. Uživatelé mají možnost zakládat Firemní účty, neboli Účty pro právnické osoby nebo organizační jednotky bez právní subjektivity (dále zvané Firmy ), v rámci nichž jsou shromažďovány: data Firem, seznam Uživatelů s oprávněním účastnit se oběhu dokumentů (mj. vydávání prohlášení ve jménu) Firmy a historie činnosti v rámci Autenti. Je zakázáno zakládání Firemních účtů s použitím dat subjektů bez náležitého pověření osobami oprávněným jednat ve jménu daného subjektu. 4. Uživatelé s Firemním účtem opravňují Poskytovatele k používání názvu nebo značky (loga) společnosti, pro kterou byl Účet založen, za účelem označování Účtu a Uživatele, které je nezbytné pro poskytování služeb vymezených Všeobecnými podmínkami a výkon informační činnosti o poskytovaných službách. 5. V rámci Autenti mohou být poskytovány dodatečné služby, jako služba API, v souladu s pravidly obsaženými ve zvláštních dokumentech. Článek IV - Sjednávání a uzavírání smluv 1. Uživatelé mají v rámci svého Účtu možnost posílat na server Autenti elektronické soubory obsahující informace, které jsou předmětem učiněného prohlášení, domluvy, konzultací nebo představující nabídku k uzavření smlouvy (dále zvaných soubory ). Maximální velikost jednoho souboru a také počtu souborů závisí na velikosti Účtu určené Poskytovatelem. V rámci Autenti je možné prohlížení souborů o formátu PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT, RTF (nezávisle na formátu nahraného souboru jsou soubory zobrazovány ve formátu PDF). Soubory v jiném formátu (soubory biname) vyžadují prohlížení prostřednictvím jiného příslušného softwaru. 2. Uživatel může navrhnout jiné Uživatele, kteří získají přístup k obsahu souborů zmíněných v odstavci č. 1, a určit jejich úlohu v procesu projednání nebo přijetí obsahu souboru (ELEKTRONICKÝ OBĚH DOKUMENTŮ). Uživatel může určit také osobu, která není Uživatelem, skrze uvedení její ové adresy. V takovém případě tato osoba obdrží informaci o svém zapojení do ELEKTRONICKÉHO OBĚHU DOKUMENTŮ a přístup k souboru, avšak bude připuštěna ke službě ELEKTRONICKÝ OBĚH DOKUMENTŮ teprve po provedení registrace v souladu s článkem II těchto Všeobecných podmínek. 3. Uživatel se statusem administrátora Firemního účtu může zahrnout do Firemního Účtu jiné Uživatele a přidělit jim vyznačené role v procesu oběhu dokumentů s oprávněním konzultovat projekt dokumentu, parafovat ho nebo učinit projev vůle o souhlasu s dokumentem ve jménu a ve prospěch subjektu, pro který byl vytvořen Firemní účet. Všechny osoby určené pro činění projevů vůle by měly mít odpovídající postavení v rámci subjektu, pro který byl vytvořen Firemní účet. Poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za neodpovídající postavení osob zplnomocněných administrátorem Firemního konta. 4. Vybráním možností Podepiš nebo Parafuj činí Uživatel (dle vybrané možnosti) projev vůle ve vztahu k obsahu souboru a soubor je považován za podepsaný Uživatelem. Výše zmíněné se týká AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 6 z 10

7 rovněž učinění projevu vůle za účelem potvrzení obsahu binárního souboru. Před učiněním projevu vůle jsou tudíž Uživatelé povinni se ujistit, že znají obsah binárního souboru. 5. V okamžiku, kdy všechny subjekty se statusem [ PODEPISUJÍCÍ ] vyberou možnost Podepiš, dochází k potvrzení obsahu dokumentu a v případě, kdy je dokument smlouvou, dochází k uzavření smlouvy ve znění obsaženém v souboru potvrzeného souboru. Na Účtu každého z Uživatelů, kteří podepsali smlouvu, se objeví elektronická verze souboru společně s poznámkami o datech a způsobu uzavření smlouvy a datech Uživatelů uzavírajících smlouvu. Článek V - Ověření uživatele 1. Uživatelé získávají v rámci Autenti status odvíjející se od způsobu, jakým bylo provedeno ověření jejich osobních údajů. Na základě získaného statusu hodnotí subjekty, které jsou kontrahenty Uživatele, důvěryhodnost Uživatele. 2. V rámci Autenti mohou být Uživateli umožněny zejména následující způsoby ověření Uživatelů: a. Ověření prostřednictvm ového účtu; b. Ověření elektronickým podpisem prostřednictvím kvalifikovaného certifikátu; c. Ověření prostřednictvím přihlášení skrze internetovou službu partnerského serveru; d. Ověření prostřednictvím telefonního čísla; e. Ověření prostřednictvím bankovního převodu nebo platební karty; f. Ověření prostřednictvím oddělení uživatelské podpory nebo institucí spolupracujících s Autenti. Článek VI - Platební podmínky 1. Některé služby poskytované Poskytovatelem mohou být placené. 2. Uživatel bude informován o výši úhrady před jejím provedením formou oznámení vyžadujícího souhlas Uživatele nebo prostřednictvím Ceníku tvořícího přílohu těchto Všeobecných podmínek. 3. Uživatelům jsou vystavovány faktury v elektronické podobě, nepožádá-li Uživatel výslovně o vystavení faktury v papírové podobě tradiční cestou. Uživatel si může převzít fakturu v elektronické podobě prostřednictvím tlačítka Stáhnout fakturu přístupného po přihlášení k Účtu Uživatele. Výběrem možnosti Stáhnout vyjadřuje uživatel souhlas se zasíláním faktur v elektronické podobě. 4. Vystavované faktury využívají údaje Uživatele obsažené na jeho Účtu. 5. Uživatel je povinen realizovat platbu ve lhůtě 7 dní od obdržení/vystavení faktury. Pokud nedojde k uhrazení platby ve stanovením termínu, může Poskytovatel pozastavit Uživateli poskytování služeb nebo s ním ukončit smlouvu o poskytování služeb. AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 7 z 10

8 Článek VII - Důvěrnost a ochrana osobních údajů 1. Osobní údaje poskytnuté Uživateli Poskytovatel shromažďuje a přechovává v souladu s platnými právními předpisy a Zásadami ochrany osobních údajůa Politikou Cookies. Prioritou Poskytovatele je zajištění důvěrnosti a bezpečí osobních údajů Uživatelů. 2. Osobní údaje Uživatelů mohou být poskytovány jiným Uživatelům v případě, že je to nutné za účely komunikace a uzavření nebo vykonaní smlouvy uzavřené prostřednictvím nástrojů dostupných v rámci Autenti. Článek VIII - Úloha a odpovědnost Provozovatele 1. Poskytovatel zpřístupňuje Uživatelům informatické nástroje za účelem komunikace mezi Uživateli, avšak nenese odpovědnost za chování uživatelů ani za jimi nenáležité vykonání nebo nevykonání faktických nebo právních úkonů v souladu s dokumenty zpracovanými v rámci Autenti, a také nenese odpovědnost za následky činů vykonaných Uživateli a třetími osobami, které porušují ustanovení Všeobecných podmínek. Především však Poskytovatel nenese odpovědnost za neuzavření nebo neplatnost uzavřených smluv v důsledku konání nebo upuštění od záměru ze strany Uživatelů. 2. Provozovatel nenese odpovědnost za pravdivost a správnost informací zadaných uživateli ani za způsobilost Uživatelů k právním úkonům. 3. V případě, že činnost uživatele porušuje ustanovení Všeobecných podmínek, platné právní předpisy, práva jiných Uživatelů nebo třetích osob, nebo v opodstatněných případech, kdy Účet nebo činnost Uživatele v rámci Autenti vyžaduje dodatečné potvrzení, může Poskytovatel: a. zablokovat na dobu určitou nebo neurčitou Účet Uživatele; b. omezit na dobu určitou nebo neurčitou funkčnost Účtu Uživatele týkající se přístupu k některým službám poskytovaným v rámci Autenti; c. podmínit používání Autenti získáním potvrzením důvěryhodnosti ze strany Uživatele. 4. Nezávisle na zablokování Účtu nese Uživatel plnou odpovědnost za své činy, které byly příčinou zablokování účtu, a zejména nese plnou odpovědnost za škody způsobené Poskytovateli. Článek IX - Reklamace 1. V případě, že služby zmíněné v těchto Všeobecných podmínkách nejsou Poskytovatelem realizovány v souladu s ustanoveními Všeobecných podmínek, může Uživatel uplatnit reklamaci. 2. Reklamaci je možno uplatnit elektornickou formou prostřednictvím kontaktního formuláře nebo písemně. Reklamace musí obsahovat alespoň ovou adresu zadanou uživatelem při registraci Účtu, popis nahlášených připomínek a očekávaný způsob urovnání. AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 8 z 10

9 3. Pokud údaje zmíněné v reklamaci nebo poskytnuté informace vyžadují doplnění za účelem řádného vyřízení reklamace a uplatnění nároku Uživatele, obrací se Poskytovatel před posouzením reklamace na reklamujícího s žádostí o doplnění reklamace ve zmíněném rozsahu a lhůtě. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, může dojít k nevyřízení a promlčení reklamace. Zaslání Uživateli požadavku o doplnění reklamace přerušuje lhůtu potřebnou pro její vyřízení. Toto opatření neporušuje ty platné právní předpisy, jejichž aplikace je povinná a které poskytují Spotřebitelům širší ochranu. 4. Poskytovatel projedná reklamaci splňující všechny náležitosti ve lhůtě 14 dnů od data jejího obdržení. Poskytovatel může odmítnout projednání reklamací uplatněných ve lhůtě delší než 90 dnů od vzniku příčiny reklamace. 5. Odpověď na reklamaci je zasílána výhradně na ovou adresu spojenou s Účtem daného Uživatele. Ve zvláštních případech může Poskytovatel zaslat odpověď na jinou ovou adresu poskytnutou Uživatelem, která není spojena s Účtem Uživatele uplatňujícího reklamaci. 6. Právním řádem, kterému podléhá smlouva mezi Uživatelem a Poskytovatelem o poskytování služeb v rámci Autenti, je polský právní řád. Veškeré případné spory spojené se službami poskytovanými Poskytovatelem v rámci Autenti jsou řešeny obecnými soudy Polské republiky. Článek X - Doba trvání smlouvy a její ukončení 1. Po úspěšném dokončení registrace na Autenti dochází mezi Uživatelem a Autenti k uzavření smlouvy na dobu neurčitou, která ke platná od okamžiku dokončení registrace. Od smlouvy lze kdykoliv odstoupit doručením písemného prohlášení Provozovateli nebo prostřednictvím příslušného internetového formuláře dostupného na Autenti a následovného potvrzení odkazu zaslaného Uživateli na ovou adresu, která je na jeho Účtu uvedena jako hlavní. 2. Zaregistrovaný uživatel, který nevyužil služeb poskytovaných elektronickou cestou Poskytovatelem v rámci Autenti, může od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14. dne od dokončení registrace. Odstoupení od smlouvy může být provevedeno prostřednictvím písemného prohlášení doručeného Poskytovateli na adresu jeho sídla nebo elektronickou cestou zasláním prohlášení na e- mailovou adresu 3. Z vážných důvodů, za které Poskytovatel nenese vinu, může být smlouva vypověděna Poskytovatelem v sedmidenní výpovědní lhůtě. 4. Z vážných důvodů, za které Uživatel nenese vinu, může být smlouva vypověděna Uživatelem v sedmidenní výpovědní lhůtě. 5. Pokud došlo k rozvázání smlouvy prostřednictvím prohlášení Poskytovatele, Uživatel nemůže opět založit účet bez dřívějšího souhlasu Poskytovatele. 6. Odstoupení od smlouvy s Poskytovatelem ze strany Uživatele (týkající se konkrétního Účtu) nabývá účinnosti nejdříve po uplynutí 30 dní od posledního použití služby Uživatelem v rámci daného Účtu. AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 9 z 10

10 Článek XI - Závěrečná ustanovení 1. Poskytovatel může změnit Všeobecné podmínky nebo spustit upravenou nebo novou verzi služeb poskytovaných v rámci Autenti. Změna nabývá účinnosti dnem určeným Provozovatelem, nikoliv však dříve než 10 dní ode dne zveřejnění nových Všeobecných podmínek Autenti. 2. Při prvním přihlášení do Autenti bude Uživatel informován o změnách Všeobecných podmínek a možnostech jejich přijetí. Odmítnutí změn je posuzováno jako odstoupení od smlouvy s Poskytovatelem. 3. Prohlásí-li soud nebo jiný příslušný orgán některá ustanovení těchto Všeobecných podmínek za neplatná, zůstávají zbývající ustanovení v plné platnosti. 4. Ustanovení těchto Všeobecných podmínek upravujících vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem, který je Spotřebitelem, neporušují ty platné právní předpisy, jejichž aplikace je povinná a které poskytují Spotřebitelům širší ochranu. AUTENTI SP. Z O.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTENTI Strana 10 z 10

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné podmínky pro nákup lístku

Všeobecné podmínky pro nákup lístku Preambule Poskytovatel je společnost, která má zájem prodávat Uživateli lístky na základě požadavku Uživatele a poskytovat mu s tím související služby, které mají k zajištění tohoto nákupu Uživateli pomoci.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Obchodní podmínky BET-MAN.cz

Obchodní podmínky BET-MAN.cz Obchodní podmínky BET-MAN.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Služba BET-MAN 1.2. Poskytovatel je právnickou osobou poskytující poradenství v oblasti kursových sportovních sázek a umožňuje uživatelům, kteří mají

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Platnost od 1.9.2013 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SÍTĚ VZDĚLÁVÁNÍ NETEDO 1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SÍTĚ VZDĚLÁVÁNÍ NETEDO 1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ 1.1. Základní pojmy VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SÍTĚ VZDĚLÁVÁNÍ NETEDO (dále také jen všeobecné podmínky ) 1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ V tomto článku jsou pro účely těchto všeobecných podmínek definovány významy následujících

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz I. Obecná ustanovení 1. Společnost Bohemia Brethren, s.r.o. se sídlem Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 26371979, zapsaná

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz.

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz. Obchodní podmínky Firma a fakturační adresa MUDr. Miroslava Muchová Gruzínská 515/9 625 00 Brno Česká republika IČ: 02991128 Číslo účtu: 2200596290/2010 FIO banka V případě registrace a nákupu na těchto

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY Úvodní ustanovení a vymezení pojmů 1.1 Tyto obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti poskytovatele služby, jímž je Lukáš Linhart, nar. 12.1.1988, IČ: 87683041, místem podnikání

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister

Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister Tyto Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a jsou určeny

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Společnost MEATUS CZ spol. s r.o., IČ: 01671545, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka

Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka I. Základní pojmy Pojmy uvedené velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: 1.1. Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost Telmedicin CZ s.r.o., se sídlem v Praze, ulice Údolní 1724/59, Braník, 147 00 Praha 4, IČO 043 01 668, vedená u Městského soudu v Praze

Více

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline Česká pošta, s.p. sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČ: 47 11 49 83 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period OBSAH 1. VYMEZENÍ POJMŮ...2 2. PŘEDMĚT A ROZSAH PRAVIDEL...2 3. OMEZENÍ ŽÁDOSTÍ NA DOMÉNOVÁ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 DEFINICE: Aktivace Služby: Aktivace Služby se provádí po potvrzení platby Zákazníka a vyznačuje se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby ChvalčovNET WiFi

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby ChvalčovNET WiFi Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby ChvalčovNET WiFi 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti Internet poskytované obchodní společností

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení Vyhláška o zahájení Výběrového řízení 1) Vyhlašovatel výběrového řízení: Miroslava Šafránková, MBA,MSc., Bellušova 1846, 155 00 Praha 5, tel. 602 127 900, email: safrankovamir@volny.cz, insolvenční správkyně

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více