Dávky státní sociální podpory vyplácené od a jejich porovnání s rokem Dopady změn na území okresu Jičín.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dávky státní sociální podpory vyplácené od a jejich porovnání s rokem Dopady změn na území okresu Jičín."

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dávky státní sociální podpory vyplácené od a jejich porovnání s rokem Dopady změn na území okresu Jičín. Sociální práce Vedoucí práce: Ing. Ilona Mydlářová Vypracovala: Jaroslava Vančurová Čelákovice 2012

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. Jičín, Jaroslava Vančurová 2

3 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucí práce paní Ing. Iloně Mydlářové za její připomínky a rady při metodickém vedení mé absolventské práce. Také bych chtěla poděkovat paní Daně Maternové, která mi přispěla informacemi a radami, které jsem ve své práci uplatnila. 3

4 Obsah Úvod Cíle práce Teoretická část Systém dávek státní sociální podpory Základní dělení dávek SSP Nejdůležitější společné termíny u dávek SSP Trvalý pobyt Okruh společně posuzovaných osob Oprávněná osoba Nezaopatřené dítě Rozhodné příjmy Rozhodné období Životní minimum Dávky SSP Porodné Přídavek na dítě Sociální příplatek Příspěvek na bydlení Rodičovský příspěvek Pěstounské dávky Pohřebné Společná ustanovení o dávkách SSP Řízení o dávkách SSP Praktická část Cíl výzkumu Zkoumaná data Výzkumné nástroje Analýza dat Porovnání jednotlivých dávek: Porodné Přídavek na dítě Sociální příplatek Příspěvek na bydlení Rodičovský příspěvek Pěstounské dávky Pohřebné Shrnutí Diskuse Závěr Резюме Bibliografie

5 Úvod Při výběru tématu absolventské práce hrál velkou roli fakt, že již 17 let pracuji na referátu státní sociální podpory (dále jen SSP), kontaktním pracovišti Jičín. Nyní jsme kontaktním pracovištěm krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Hradci Králové. Na SSP pracuji od vzniku tohoto systému, tj. od roku 1994, jako referent nepojistných sociálních dávek. Mojí hlavní pracovní náplní je přijímání a počítačové zpracování žádostí o dávky státní sociální podpory od klientů. Za tuto dlouhou dobu jsem mohla sledovat nejen vývoj těchto dávek, ale často i přechod rodin do další generace. Během mého působení na státní sociální podpoře došlo i k tomu, že některé dávky zanikly. Byl to např. příspěvek na dopravu nebo příspěvek na školní pomůcky. Rozebírat dopodrobna, které dávky, v kterém roce byly vypláceny, a kdy zanikly, by bylo složité a nepřehledné pro člověka, který v tomto oboru nepracuje. Rozhodla jsem se zaměřit na dávky státní sociální podpory vyplácené k a jejich změny po 1. lednu 2011, kdy došlo ke snížení dávek v rámci úsporných opatření vlády. Cílem absolventské práce je zkoumat dopady změn na výši vyplácených dávek v systému SSP a analyzovat získaná data za území okresu Jičín. V teoretické části své absolventské práce se zabývám dávkami SSP obecně, jejich druhy a vysvětlením základních pojmů, jako kdybych s problematikou seznamovala člověka, který ještě nikdy o tyto dávky nežádal. To znamená, že nebudu zabíhat do podrobností a složitostí. To není cílem této práce. Dávky SSP jsou upraveny zákonem č. 117/1995 Sb. o SSP, v platném znění. Některé dávky, například rodičovský příspěvek, jsou poměrně složitými dávkami systému SSP se spoustou výjimek. Týká se to i příspěvku na bydlení, který se v minulosti vyplácel v závislosti na příjmu, ale dnes se z něj stala dávka složitější a zdlouhavější jak při výpočtu, tak při doložení potřebných dokladů žadatelem. Je to také dávka, o kterou žádají klienti v pokročilém věku a pro některé je dost složitá na pochopení. Žadateli jsou mnohdy senioři starší 80 let. 5

6 V praktické části své absolventské práce se věnuji analýze poskytnutých dat za území okresu Jičín. Porovnáním roku 2010 s rokem 2011 sleduji hlavně objem vyplacených finančních prostředků a jejich úsporu v roce 2011 na konkrétních dávkách. Tabulky a grafy jsou vypracovány na základě poskytnutých dat za území okresu Jičín. 6

7 1 Cíle práce V teoretické části zpracovat co nejjednodušší přehled vyplácených dávek státní sociální podpory k , podmínky nároku a hlavní změny k na okrese Jičín. V praktické části se zaměřit na rozbor vyplacených dávek SSP v letech 2010 a 2011 včetně jejich porovnání a vyčíslení celkových úspor v roce 2011 za území okresu Jičín. 7

8 2 Teoretická část 2.1 Systém dávek státní sociální podpory Zákon č. 117/1995 Sb., o SSP, nabyl účinnosti částečně dnem 1. října 1995 (u dávek poskytovaných bez ohledu na výši příjmu) a v plném rozsahu dne 1. ledna Tento zákon má k dnešnímu dni již desítky novel. Část dávek SSP je poskytována v závislosti na výši příjmu v rodině, tj. na příjmu oprávněné osoby (žadatele) a osob s ní pro tyto účely společně posuzovaných za stanovené uplynulé rozhodné období. Toto období je buď roční, nebo čtvrtletní. Dříve vyplácené dávky byly poskytovány plošně bez ohledu na příjmovou situaci rodiny. Zákon o SSP byl jedním ze zákonů, kterým byla po roce 1989 realizována sociální reforma v České republice. Tento zákon také sjednotil roztříštěnost právní úpravy vyjadřující podporu státu rodinám s dětmi a též sjednotil plátce těchto dávek. Některé dávky vypláceli zaměstnavatelé, např. přídavky na děti, jiné dávky vyplácely okresní správy sociálního zabezpečení, okresní úřady apod. [BŘESKÁ, 2008] O dávky SSP je možno žádat a mohou být přiznány bez účasti žadatele na pojištění. Pojistný systém je například u důchodů nebo nemocenské, kdy žadatel musí nejprve do systému přispět a být pojištěn, aby mu mohla být dávka vyplacena. Ještě se můžeme setkat s pojmem, že dávky mají obligatorní charakter. To znamená, že pokud žadatel o dávku požádá a splní podmínky dané zákonem, musí mu být dávka poskytnuta. Nárok na dávky má pouze fyzická osoba a s ní společně posuzované osoby, které jsou hlášeny k trvalému pobytu na území České republiky, a občané Evropské unie, krytí Nařízením Rady (EEC) 1408/71, 883/2004 a 1612/68. U cizince se za trvalý pobyt na území České republiky považuje pobyt po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu. Do doby 365 dnů pobytu na území České republiky se nezapočítává doba, kdy je osoba žadatelem o udělení azylu ubytovaným v pobytovém středisku Ministerstva vnitra. Dávky SSP náleží rovněž dalším, v zákoně o SSP uvedeným osobám, které nemají na území České republiky trvalý pobyt. / 1/ 8

9 2.1.1 Základní dělení dávek SSP Základní dělení dávek SSP je na dávky testované a netestované. Testované jsou: Přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné a sociální příplatek. Tyto dávky jsou poskytovány v závislosti na výši příjmu. Netestované jsou: Rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče a pohřebné. Tyto dávky jsou poskytovány bez závislosti na výši příjmu Nejdůležitější společné termíny u dávek SSP Trvalý pobyt Nejčastější otázka našich klientů je, co musí doložit, aby mohli žádat o dávky SSP. Naší odpovědí ve většině případů je, že je třeba podat žádost a doložit rozhodné skutečnosti pro posouzení nároku na dávku. Např. občanský průkaz k ověření trvalého pobytu, příjmy, potvrzení o studiu apod. Pro všechny dávky SSP platí, že se přiznávají pouze fyzické osobě a tato osoba a osoby s ní společně posuzované jsou hlášeny k trvalému pobytu na území České republiky. To platí jak pro dávky testované, tak dávky netestované. Trvalý pobyt u občanů ČR se posuzuje podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, konkrétně podle 10 a 10a. Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu. Občas se setkáme s případem, kdy občan má v občanském průkazu vyznačeno jako místo trvalého pobytu adresu místní radnice (obecního úřadu). U cizinců zjišťujeme trvalý pobyt z jeho pasu nebo průkazu povolení k pobytu. V případě nejasností je vždy možné se obracet na Cizineckou Policii ČR. V případě azylantů má azylant trvalý pobyt na území ČR po dobu platnosti rozhodnutí o azylu. 9

10 Drtivá většina žadatelů na okrese Jičín podmínku trvalého pobytu splňuje. Cizí státní příslušníci jsou většinou občané Vietnamu nebo Ukrajiny. Ti mají buď trvalý pobyt, nebo pobyt delší jak 365 dnů. Výjimku tvoří občané států Evropské unie, kde se postupuje podle zvláštních nařízení vydaných v rámci členských států Evropské unie. V případě, že žadatel o dávku SSP nebo některá ze společně posuzovaných osob nesplňují podmínku trvalého pobytu, je možné požádat o prominutí podmínky trvalého pobytu. O prominutí rozhoduje vždy odvolací orgán, v případě našeho pracoviště to je Krajský úřad v Hradci Králové. Ten může, ale nemusí, v odůvodněných případech podmínku trvalého pobytu prominout Okruh společně posuzovaných osob Okruh společně posuzovaných osob nejlépe pochopíme na nějakém příkladu. Jinak bude vypadat okruh pro dávku přídavek na dítě, kdy rodinu tvoří otec, matka a 2 děti a jinak bude vypadat okruh u příspěvku na bydlení, kdy v bytě bydlí babička s vnukem apod. Pokud přijde klient žádat o nějakou dávku SSP, tak prvním krokem je právě určení okruhu společně posuzovaných osob. Poté můžeme postupovat dále a požadovat k žádosti doložení potřebných dokladů právě od osob, které v žádosti budou uvedeny, tzn. osob, které patří do okruhu společně posuzovaných osob. Může se stát, že žádné společně posuzované osoby neexistují nebo k nim nemůžeme přihlédnout, pak se za rodinu považuje sám žadatel. Které osoby patří do okruhu společně posuzovaných osob vyjmenovává 7 odst. 2 zákona o SSP. Patří sem především: nezaopatřené děti, jejich rodiče, manželé, partneři, druhové a družky. Vždy musí jít o osoby, které s oprávněnou osobou trvale žijí a zároveň společně uhrazují náklady na své potřeby. Nezletilé nezaopatřené děti a jejich rodiče jsou to vždy. Za rodiče se kromě rodičů biologických považují i osoby, kterým bylo dítě svěřeno do péče, zpravidla jde o rozhodnutí soudu. Pokud jsou rodiče dítěte rozvedeni, 10

11 posuzuje se jako osoba společně posuzovaná s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič, s nímž dítě společně žije a do jehož péče je pravomocným rozsudkem soudu zpravidla svěřeno. Pouze u příspěvku na bydlení patří do okruhu společně posuzovaných osob všichni, kteří jsou v bytě hlášeni k trvalému pobytu. Přesný výčet situací, kterou osobu lze nebo nelze považovat za společně posuzovanou je vymezen v zákoně Oprávněná osoba Často se také setkáváme s termínem oprávněná osoba. Tento termín lze zjednodušit a pochopit vždy při přečtení si první věty, která začíná popisem jednotlivé dávky SSP. Např. dávka Pohřebné začíná větou: Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb.. V tomto případě je oprávněnou osobou tato osoba. Oprávněnou osobou je tedy osoba, které je dávka určena a zpravidla bývá i žadatelem o dávku Nezaopatřené dítě Dalším termínem je nezaopatřené dítě. Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a dále, pokud se buď připravuje na budoucí povolání, nebo je zdravotně postižené, nejdéle však do 26 let. Nezaopatřenost se dokládá potvrzením o studiu, u zdravotně postižených je to potvrzení o neschopnosti nadále se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz. Dokladem o nezaopatřenosti je i evidence na úřadu práce do 18 let Rozhodné příjmy Při posuzování nároků na dávky SSP se netestuje majetek rodiny, pouze příjmy, a to jen u některých dávek. V závislosti na příjmu rodiny, jak jsem již dříve zmínila, jsou poskytovány přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení a porodné (od ). Bez ohledu na příjem rodiny se poskytují rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče a pohřebné. 11

12 Příjmy rozhodné pro nárok na dávky SSP zahrnují především příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z pronájmu a dále dávky nemocenského a důchodového zabezpečení a podpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci včetně obdobných příjmů z ciziny. Zkoumá se samozřejmě příjem všech společně posuzovaných osob. Do rozhodného příjmu se započítává tzv. čistý příjem, tj. příjem po odpočtu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na zdravotní pojištění a po odpočtu daně z příjmu, případně výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení dle zákona o daních z příjmů. V praxi se nejčastěji setkávám s příjmy ze závislé činnosti, které doloží klient potvrzené v dokladu o výši příjmu od svého zaměstnavatele. Dalším, nejčastěji zpracovávaným příjmem, je příjem z podnikání. Tento příjem se sehrává elektronickou cestou z příslušného finančního úřadu, u kterého podnikatel podal daňové přiznání. Protože část našich podnikatelů má příjmy po zdanění nulové, nebo se blíží nule, je pro účely stanovování příjmů v zákoně o SSP ustanoveno, že se musí jednat nejméně o částku (měsíčně) odpovídající 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Tato částka je vyhlášena MPSV ve Sbírce zákonů. Pro rok 2008 a 2009 byla jako částka odpovídající 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství vyhlášena částka ,-- Kč měsíčně. Tzn., že podnikatel může mít nulové daňové přiznání na finančním úřadě, ale částka, která se mu pro účely výpočtu dávek SSP započte, činí ,-- x 12 u ročních příjmů, pro čtvrtletní příjmy bude tato částka činit ,-- Kč. x 3. Uvedené informace o příjmech jsou zjednodušené a velmi zkrácené a poskytují pouze základní orientaci pro klienta, který o dávky ještě nežádal. Proto se zde zmiňuji pouze o zaměstnaneckých příjmech a příjmech z podnikání, které jsou opravdu nejčetnější. Naši klienti, kteří se setkají s jiným příjmem, než jsou tyto nejčastější, se mohou přímo dotázat pracovníka na oddělení SSP, kde jim bude vše vysvětleno. Taxativní výčet rozhodných příjmů je uveden v 5 zákona o SSP. 12

13 Rozhodné období U přídavku na dítě je rozhodným obdobím kalendářní rok, u sociálního příplatku, příspěvku na bydlení a porodného je to kalendářní čtvrtletí. Jaký je to přesně rok a které je to čtvrtletí stanoví 6 zákona o SSP. Toto je jedna z věcí, která se klientům velmi obtížně vysvětluje. Např. rozhodným příjmem pro nárok na přídavek na dítě pro období od 1. října 2011 do 30. září 2012 je příjem kalendářního roku Pro období od 1. října 2012 do 30. září 2013 to bude kalendářní rok U sociálního příplatku a příspěvku na bydlení je rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, vždy kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na dávku prokazuje. Můžeme tedy říci, že rozhodný příjem se zjišťuje o jedno kalendářní čtvrtletí pozadu. U porodného je to rozhodný příjem za kalendářní čtvrtletí, které předchází kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo. Např. dítě se narodilo 30. srpna 2011, od klienta budeme vyžadovat prokázání příjmů za 2. čtvrtletí (Dítě se narodilo ve 3. čtvrtletí roku 2011, předcházející čtvrtletí je tedy 2. čtvrtletí roku 2011) Životní minimum Zákon o SSP se odkazuje na řadu dalších zákonů. Jedním z nich je zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Životním minimem se rozumí minimální hranice peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. 13

14 PRO JEDNOTLIVCE 3126 pro první dospělou osobu v domácnosti 2880 pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti 2600 pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let až 15 let až 26 let (nezaopatřené) 2250 Tabulka 1: Částky životního minima od (platí i od ) v Kč za měsíc Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti Dávky SSP Porodné Porodné se od stalo dávkou testovanou. Touto dávkou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte. Nárok má žena, která porodila své první živé dítě nebo první živá vícerčata, pokud rozhodný příjem v rodině nepřesáhl 2,4 násobek životního minima rodiny. Pokud žena zemře, a porodné nebylo vyplaceno ani jí ani jiné osobě, má na porodné nárok otec narozeného dítěte (dětí). Jinou osobou je myšlena osoba, která převzala dítě do péče. I tato osoba má nárok na porodné, pokud převzala dítě do jednoho roku věku do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Péčí nahrazující péčí rodičů se od rozumí formy svěření dítěte uvedené v 7 odst. 10 písm. a) a b) zákona o SSP. Porodné se vyplatí i ženě, která ponechala dítě k adopci v porodnici. Živě narozenému dítěti je v naší republice vystaven rodný list. Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte musí být nižší než 2,4 násobek životního minima rodiny. Výše porodného činí Kč na první živě narozené dítě. Narodí-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, výše porodného činí Kč. 14

15 Přídavek na dítě Jedná se o dávku nejčetnější. Je poskytován rodinám s nezaopatřeným dítětem. Nárok mají rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. Přídavek na dítě je vždy dávkou dítěte. To znamená, že oprávněnou osobou u této dávky je vždy dítě, v případě nezletilého dítěte žádají o přídavek jeho zákonní zástupci (rodiče). V roce 2011 nedochází k žádným změnám a výše přídavku na dítě zůstává na stejné úrovni jako v roce 2010 a je rozdělena na tři výše v závislosti na věku dítěte. Výše přídavku je uvedena v následující tabulce. Věk nezaopatřeného dítěte Přídavek na dítě v Kč měsíčně do 6 let let let 700 Tabulka 2: Přídavek na dítě dle jeho věku Sociální příplatek Nárok na sociální příplatek do měly rodiny, ve kterých rodiče pečovali alespoň o jedno nezaopatřené dítě. Nárok byl ještě vázán na stanovenu hranici příjmů v rodině, která v předchozím kalendářním čtvrtletí musela být nižší než dvojnásobek životního minima rodiny. V rámci úsporných opatření vlády měla být tato dávka zrušena k Nestalo se tak a tato dávka je od do konce roku 2011 vyplácena pouze rodinám se zdravotně postiženým členem, tzn. v níže uvedených: Kdy rodič pečuje o: dlouhodobě nemocné dítě, dlouhodobě zdravotně postižené dítě, těžce zdravotně postižené dítě 15

16 Kdy alespoň jeden z rodičů je: dlouhodobě těžce zdravotně postižený, je nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné Potvrzení o zdravotním stavu vydává vždy posudkový lékař příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ). Toto potvrzení je zpravidla vystavováno na dobu určitou, na rok nebo více let a před skončením platnosti je nutno sepsat na referátu SSP žádost o posouzení zdravotního stavu a postoupit ji opět místně příslušné OSSZ. Oprávněnou osobou je vždy rodič, přičemž za rodiče jsou považovány osoby uvedené v 7 odst. 2 písm. b) a d) zákona o SSP. Protože se vždy musí jednat o rodiče a dítě (děti), jsou z nároku na tuto dávku vyloučeni např. bezdětní manželé, sourozenci žijící bez rodičů apod. Ze sociálního příplatku jsou vyloučeni i nezaopatřené děti, které jsou v plném zaopatření ústavu, protože po toto období o ně rodič nepečuje. Není tedy splněna základní podmínka nároku. Dále jsou vyloučeny z nároku na sociální příplatek děti svěřené do pěstounské péče (nebo předpěstounské), neboť tyto děti a jejich pěstouni čerpají pěstounské dávky Příspěvek na bydlení Nárok a způsob výpočtu této dávky se oproti roku 2010 nemění. Nárok na příspěvek na bydlení má pouze vlastník (bytu nebo nemovitosti) nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu. Dále jsou v zákoně uvedeny další 2 podmínky, které musí být splněny. Tou první je, že náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu rodiny a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35). Druhou podmínkou je, že součin rozhodného příjmu rodiny a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. 16

17 Abychom mohli posoudit, jestli součin rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 (0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení, je potřeba znát normativní náklady. Najdeme je v 26 zákona o SSP. Jde o pevně stanovené částky, které v sobě zahrnují nájem, ceny služeb a energií a jsou vydávány formou nařízení vlády pro jednotlivé kalendářní roky. Normativní náklady na bydlení jsou propočítávány i podle počtu osob v rodině a podle velikosti obce či města. Samotné nájemné se posuzuje podle toho, zda se jedná o nájemní nebo jiný byt, a stejně i normativní náklady na bydlení se posuzují podle toho, zda se jedná o byt užívaný na základě nájemní smlouvy nebo jde o byt družstevní či byt vlastníka. Žadatelé o příspěvek na bydlení tedy ke své žádosti dokládají nájemní smlouvu, jsou to tzv. nájemci nebo v žádosti uvedou, že jsou vlastníky. Vlastnictví se prokazuje výpisem z katastru nemovitostí a tento výpis si zajišťuje referát SSP sám. Tento výpis je pro úřední účely bez poplatku. Není tedy nutné, aby žadatel dokládal výpis z katastru nemovitostí a za tento výpis platil poplatek. U žadatelů, kteří jsou nájemci, je nutné doložit nájemní smlouvu v písemné formě. Dále musí nájemní smlouva obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jeho užívání, způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouvy jsou buď na dobu určitou nebo neurčitou. Nájemní smlouva by měla také obsahovat podpisy pronajímatele (pronajímatelů) a nájemce. Za nájemce bytu se považuje také nájemce obytné místnosti v zařízeních určených k trvalému bydlení. Jedná se např. o penziony nebo ubytovny. Nájemní smlouva u tohoto typu musí však být bydlením ve smyslu ustanovení 717 občanského zákoníku a ne třeba smlouvou o ubytování v hotelu, noclehárně apod. Nájemní vztahy upravuje občanský zákoník, konkrétně 685 a další. Vždy se musí jednat o nájemní smlouvu, ne o vztah podnájemní. Na podnájemní vztah nelze příspěvek na bydlení přiznat. Osobu, která má zřízeno věcné břemeno užívání bytu, není možné považovat za nájemce ani vlastníka bytu. Do příspěvku na bydlení se nezapočítávají děti, které jsou v přímém zaopatření ústavu, byť mají trvalou adresu u svých rodičů. 17

18 Rodinné domy mohou mít také několik bytových jednotek. Aby na každý z těchto bytů bylo možné přiznat příspěvek na bydlení, je nutné prokázat počet bytových jednotek. Ideálním dokladem je kolaudační rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. U družstevních bytů je nájemní smlouva uzavírána mezi bytovým družstvem a členem bytového družstva. Na rozdíl od běžného nájmu je u družstevních bytů důležitá skutečnost, a to členství v družstvu. Zákon o SSP v 25 vyjmenovává, co patří do nákladů na bydlení. Jedná se o nájemné, plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu a vytápění. U nájemního bydlení se nájemné a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu započítávají tak, jak jsou uhrazovány. U družstevního a vlastního bydlení se ze zákona započítávají tzv. srovnatelné náklady. Tyto náklady jsou napsané přímo jako pevné měsíční částky v zákoně o SSP pro počet osob v rodině. Srovnatelné náklady platí vždy po celý kalendářní rok. Vláda stanovuje pro každý rok svým nařízením výši těchto srovnatelných nákladů. Jako příklad uvádím čtyřčlennou rodinu, která bydlí v rodinném domku a topí uhlím. Tato rodina nebude dokládat účtenku za nákup uhlí, ale bude jí zadána paušální částka na pevná paliva pro čtyři osoby, která činí 1409,- Kč na měsíc. Náklady na bydlení se stanovují podobně jako rozhodné příjmy, tzn. jako průměr za kalendářní čtvrtletí, které bezprostředně předchází kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na dávku uplatňuje. Pokud žadatel ve čtvrtletí, které je rozhodným obdobím pro posouzení nároku na dávku příspěvek na bydlení, obdrží vyúčtování energií, např. ČEZ mu vrátí přeplatek na elektřině, jsou náklady o tuto částku poníženy. Tento mechanismus funguje i obráceně. Pokud žadatel kromě stálých plateb za elektřinu zaplatí ještě nedoplatek, je mu toto zahrnuto do nákladů. Příspěvek na bydlení je jednou z nejnáročnějších a nejsložitějších dávek SSP. V této podobě byl zaveden od Do stačilo k příspěvku na bydlení doložit nájemní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí a čtvrtletní příjmy. Zpracování a přijetí zcela nové žádosti o příspěvek na bydlení mnohdy trvá až 1 hodinu. V běžné praxi se setkáváme s nájemními smlouvami, které nejsou podepsány pronajímateli nebo mají další závažné nedostatky a pak je nutné klienta vyzvat k nápravě a doplnění. 18

19 Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek je dávkou pro rodiče. Nárok na dávku má rodič, který řádně a celodenně (po celý měsíc) pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině (výjimkou mohou být pouze děti zdravotně postižené). U této dávky se netestuje příjem. Rodičovský příspěvek lze čerpat po dobu dvou, tří nebo čtyř let. Volbou doby čerpání si rodič určuje i k ní příslušnou výši příspěvku, a to: 1) rychlejší čerpání rodičovského příspěvku po peněžité pomoci v mateřství (dále jen PPM) ve zvýšené výměře (11400 Kč) do 2 let věku dítěte. O tuto formu čerpání však může požádat pouze rodič, který má nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den. PPM je dávka nemocenského pojištění a její výše je vypočítána z platu. Výpočet provádí OSSZ na základě poskytnutých údajů od mzdových účetní firmy, ve které je rodič zaměstnán. Rodič musí podat na SSP žádost o volbu varianty čerpání rodičovského příspěvku a to nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, v němž dítě dosáhlo 22 týdnů života (nebo 31 týdnů života u vícerčat). 2) klasické čerpání - po PPM v základní výměře (7600 Kč) do 3 let věku dítěte. O tuto formu čerpání může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem. Výše těchto dávek není pro tříletou variantu důležitá. Termín, do kdy musí tuto variantu rodič písemně zvolit je konec kalendářního měsíce, ve kterém dítě dosáhlo 9 měsíců věku. Např. Pokud je dítěti 9 měsíců v červnu 2011, musí rodič volbu provést do (Pozn.: termín volby byl v roce 2010 do 21 měsíců věku dítěte). 3) pomalejší čerpání - po PPM nebo od narození dítěte (nevznikl-li nárok na PPM) v základní výměře (7600 Kč) do 9 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře (3800 Kč) do 4 let věku dítěte. (Pozn.: do byla částka Kč vyplácena do věku 21 měsíců a po té do 4 let věku dítěte dostával rodič 3800 Kč). To bylo hlavní změnou v rodičovském příspěvku od v rámci úspor vlády na sociálních dávkách. Pro tuto variantu postačí vyplnit na oddělení SSP žádost 19

20 o rodičovský příspěvek od data narození dítěte. Formulář žádosti o volbu tito rodiče nevyplňují. Rodičovský příspěvek může čerpat otec nebo matka. Mohou se v pobírání střídat. Provedená volba je ale neměnná bez ohledu na to, zda ji provedl otec nebo matka. Volba se vztahuje vždy k dítěti. Pokud je dítě zdravotně postižené a toto postižení vyhodnotí lékaři posudkové komise OSSZ jako dlouhodobé zdravotní postižení nebo dlouhodobé těžké zdravotní postižení, má rodič nárok na rodičovský příspěvek v základní výměře 7600 Kč do 7 let věku dítěte bez ohledu na dříve zvolenou variantu doby čerpání. Protože si rodiče těchto zdravotně postižených dětí žádají v mnoha případech zároveň o příspěvek na péči (dle zákona o sociálních službách) je nutné splnit ohlašovací povinnost a rozhodnutí o výši příspěvku předložit na oddělení SSP. Pokud dítěti do 7 let věku náleží příspěvek na péči, tak pečujícímu rodiči náleží rodičovský příspěvek ve výši poloviny základní výměry, tj Kč. Nejméně však ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem v základní výměře a příspěvkem na péči, je-li příspěvek na péči nižší než polovina rodičovského příspěvku. Pokud např. příspěvek na péči činí Kč, výše rodičovského příspěvku je 4600 Kč ( ). Pokud výše příspěvku na péči činí 5000 Kč, výše rodičovského příspěvku je Kč (matka pobírá RP Kč + příspěvek na péči 5000 Kč). Pokud rodič pečuje o dítě ve věku od 7 do 15 let a toto dítě je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené a nepobírá příspěvek na péči, náleží rodičovský příspěvek ve výši 3000 Kč od 7 do 15 let věku dítěte. Jak jsem již uvedla, podmínkou výplaty rodičovského příspěvku je celodenní řádná péče rodiče po celý měsíc. Další podmínkou je, že dítě mladší 3 let nenavštěvuje jesle nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku déle než 5 kalendářních dnů v měsíci. U dětí ve věku 3 4 roky se jedná o 5 kalendářních dnů nebo v rozsahu maximálně 4 hodiny denně. Další podrobnější úpravy jsou v zákoně popsány u dětí zdravotně postižených, které navštěvují např. rehabilitační zařízení apod. 20

21 Rodič si může svou sociální situaci zlepšovat i výdělečnou činnosti, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. Ve většině případů je to buď druhý z rodičů, nebo babička. Do rodiny lze poskytnou pouze jeden rodičovský příspěvek, i když rodič pečuje o vícerčata. Rodičovský příspěvek lze čerpat vždy pouze na nejmladší dítě v rodině, jedinou výjimkou mohou být děti zdravotně postižené. Pokud rodič provede volbu délky čerpání rodičovského příspěvku, nelze již toto v budoucnu změnit Pěstounské dávky Těmito dávkami se přispívá na potřeby spojené s péčí o dítě, o které se rodiče nemohou nebo nechtějí starat a které je soudně svěřeno do pěstounské péče. V roce 2011 nedochází ke změnám v oblasti dávek pěstounské péče a dosavadní úprava je beze změny. Děti a pěstouni mohou kromě pěstounských dávek pobírat i další dávky ze systému SSP, pokud splní podmínky nároku. Nejčastěji to je přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Nikdy ne ovšem sociální příplatek. Dávkami pěstounské péče jsou: 1) příspěvek na úhradu potřeb dítěte 2) odměna pěstouna 3) příspěvek při převzetí dítěte 4) příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Dávka odměna pěstouna má dvě varianty: odměna pěstouna a odměna pěstouna ve zvláštních případech. 21

22 ad 1) Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Stejně tak jako u přídavku na dítě, je oprávněnou osobou u této dávky vždy dítě. Pokud je toto dítě nezletilé a zároveň i nezaopatřené, což je ve většině případů, projeví se to na výši dávky. Zatímco zaopatřenému dítěti náleží příspěvek ve výši 1,4 násobku jeho životního minima, na nezaopatřené dítě vyplácíme 2,3 násobek jeho životního minima. Například na pětileté zdravé dítě v pěstounské péči bude příspěvek na úhradu potřeb dítěte činit Kč (životní minimum dítěte x 2,30 = Kč). Pokud je dítě nezletilé, tak se dávka vyplácí pěstounovi (stejně tak jako u přídavku na dítě). Zákon pamatuje i na děti zdravotně postižené (stejně jako u sociálního příplatku). Pokud bude u tohoto dítěte doloženo potvrzení posudkového lékaře okresní správy sociálního zabezpečení o nepříznivém zdravotním stavu, pak koeficient 2,30 se navýší. Například dlouhodobě zdravotně postiženému dítěti ve věku 5 let bude vyplácen příspěvek na úhradu potřeb dítěte ve výši Kč (Životní minimum dítěte 1600 x 2,90 = 4640 Kč). Důležitou věcí, kterou je třeba sledovat u této dávky je skutečnost, zda je na dítě v pěstounské péči vyplácen důchod. To znamená zjistit, zda biologický rodič žije, či zemřel. Pokud se z rozsudku soudu o svěření dítěte do pěstounské péče dočteme, že rodič nebo rodiče zemřeli, musíme pátrat po tom, zda je vyplácen sirotčí důchod. Pokud tomu tak je, tak se příspěvek na úhradu o tuto částku krátí. Pokud je částka důchodu vyšší než příspěvek na úhradu potřeb dítěte, tak potom tento příspěvek nenáleží. Při zjišťování, zda je dítěti vyplácen důchod je třeba znát jméno nebo rodné číslo biologického rodiče. Důchod je zpravidla vyplácen na rodné číslo zemřelého rodiče. Dítěti, které dovrší 18 let, tj. stane se zletilým, zaniká nárok na tuto dávku. Výjimkou je dítě, které je zletilé ale také zároveň nezaopatřené (z důvodu studia) a splňuje i další podmínku, že společně žije a uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pěstounem. Pak se tato dávka vyplácí dál, nejdéle však do 26 let věku. Pěstounská péče jako taková končí dnem zletilosti dítěte, ale ve většině případů žije dítě dál s pěstouny a studuje. Po dosažení zletilosti se pouze příspěvek na úhradu 22

23 potřeb dítěte nevyplácí pěstounovi, nýbrž zletilému dítěti. Nezaopatřenost se po 18 letech prokazuje potvrzením o studiu (stejně jako u přídavku na dítě). Tato dávka se vyplácí i v případě předpěstounské péče, předporučnické péče a může se jednat i o poručnictví. Protože pěstounů je relativně málo, je na tuto agendu určen vždy jeden pracovník, který se tímto zabývá. ad 2) Odměna pěstouna a odměna pěstouna ve zvláštních případech Obě tyto varianty jsou zahrnuty na jednom tiskopise žádosti. Podmínky nároku na odměnu pěstouna ve zvláštních případech najdeme v 40a zákona o SSP. Pěstoun musí pečovat nejméně o 3 děti svěřené mu do pěstounské péče (tj. první podmínka) nebo alespoň o jedno dítě, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve druhém, třetím nebo čtvrtém stupni podle zákona o sociálních službách (tj. druhá podmínka). Třetí podmínkou je, že pěstoun není celý měsíc výdělečně činný. V případě, že by pěstoun byl celý kalendářní měsíc práce neschopný, náleží mu za tento měsíc tato zvláštní odměna a dále třeba zase pokračuje v obyčejné odměně. Zvláštní odměna je výrazně vyšší a činí 5,50 násobek životního minima jednotlivce. Pokud pěstoun pečuje o více než jedno postižené dítě (II., III. a IV. stupeň postižení), odměna se zvyšuje o 0,75 násobek životního minima jednotlivce. K posouzení zdravotního stavu u odměny pěstouna ve zvláštních případech nestačí potvrzení o zdravotním stavu, které je u příspěvku na úhradu potřeb dítěte. Zde musí být posouzení na základě zákona o sociálních službách. Zvláštní odměna se posuzuje jako plat a z této částky je odváděno sociální a zdravotní pojištění. Pokud pěstoun nesplňuje podmínky pro odměnu ve zvláštních případech, pak se mu přiznává odměna pěstouna. Ta činí částku životního minima jednotlivce (za každé dítě svěřené pěstounovi) a koeficientu 1,00. 23

24 Na obě varianty má pěstoun nárok do doby zletilosti dítěte a poté ještě i po dobu, po kterou má dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Pokud by dítě nepobíralo příspěvek na úhradu potřeb dítěte, např. z důvodu vysokého sirotčího důchodu, tak ale pěstoun nárok na odměnu pěstouna má. ad 3) Příspěvek při převzetí dítěte Tato dávka je jednorázová a je určena na nákup potřebných věcí pro dítě, které přechází k pěstounům. Výše této dávky je stanovena pevnými částkami podle věku dítěte. Tento příspěvek se vyplácí pouze jednou, tzn. že pokud bylo dítě svěřeno postupně více pěstounům, další pěstoun nárok na tuto dávku nemá. ad 4) Příspěvek na zakoupení motorového vozidla To je dávka, se kterou se prakticky setkáme vyjímečně. Nárok má pěstoun, který pečuje nejméně o čtyři děti. Dávka slouží k zakoupení motorového vozidla nebo k jeho opravě. Takové vozidlo nesmí být používáno k výdělečné činnosti, ani jej pěstoun do pěti let od poskytnutí příspěvku nesmí prodat nebo darovat. Výše příspěvku činí 70% pořizovací ceny osobního motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však ,-- Kč Pohřebné V roce 2011 nedochází k žádným změnám. Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb a splnila další podmínky nároku. Buď se jednalo o pohřeb nezaopatřeného dítěte nebo to byl pohřeb osoby, která ke dni smrti byla rodičem nezaopatřeného dítěte. Další podmínkou je trvalý pobyt zemřelého na území České republiky. Trvalý pobyt žadatele jako oprávněné osoby, která vypravila pohřeb, se vyžaduje automaticky. 24

25 Vypravením pohřbu se rozumí zajištění pohřbení zemřelého. Jedná se buď o uložení lidských ostatků do hrobu nebo jejich zpopelnění. K žádosti o pohřebné je nutné doložit fakturu, doklad o zpopelnění, úmrtní list. Pokud se jedná o zemřelé dítě starší 15 let, je nutné doložit i doklad o nezaopatřenosti (potvrzení o studiu). Výjimečně se můžeme setkat i s případem, kdy rodiče přijdou vyřizovat zároveň porodné a pohřebné na totéž dítě. To se stává tehdy, kdy dítě, které se narodilo jako jejich první živé, po porodu zemřelo. Některé rodiny vypravují těmto novorozencům pohřeb. Částka pohřebného činí jednorázově Kč. V případě, že je více vypravitelů pohřbu, tak zde nefunguje zásady dohody nebo nedohody, jako je tomu u jiných dávek. Zákon stanoví, že pohřebné se přizná tomu, kdo požádal jako první Společná ustanovení o dávkách SSP Vzájemný styk úředníků s občany upravuje obecná zákonná norma, která se nazývá správní řád. Zákon o SSP je speciální zákon. Platí pravidlo, že ustanovení speciálního (zvláštního) zákona mají přednost před obecnou právní normou. V praxi to znamená, že pokud některé úkony, zásady apod. najdeme upravené ve zvláštním zákoně (např. o SSP), postupujeme podle nich, i když obecný předpis (správní řád) podobné situace řeší jinak. V případech, kdy zvláštní zákon (o SSP) danou situaci, úkon apod. neupravuje, nezbývá nic jiného, než použít obecný předpis (nejčastěji správní řád) Řízení o dávkách SSP Řízení je zahájeno podáním žádosti a v jeho průběhu jsou prokazovány rozhodné skutečnosti. V řízení dospějeme buď k přiznání dávky a následnému vyplácení nebo k rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Žádost se podává na příslušném úřadě buď osobně, nebo poštou, elektronicky apod. Žádost musí být podána na příslušném tiskopisu, který vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí. V žádostech klient také uvádí, jak mu má být dávka vyplacena. Při podáních poštou se velmi často stává, že klienti tuto kolonku přejdou a nevyplní. Občas také nevyplní velmi důležitou věc a to je podpis na 25

26 žádosti. Tím, že žádost nepodepíše, není dán souhlas s 50 zákona o SSP, což je souhlas s tím, že si úředník může všechny uvedené skutečnosti v žádosti ověřit. Zákon o SSP má speciální úpravu, oproti správnímu řádu zúženou. Kdo je účastníkem řízení o dávkách SSP najdeme v 68c zákona o SSP. Ve většině případů to je oprávněná osoba a příjemce dávky. Může to ale být i osoba společně posuzovaná, jde-li například o přeplatek nebo zvláštního příjemce. Kromě oprávněné osoby, coby příjemce dávky, je další nejčastější variantou příjemce zákonný zástupce (např. přídavek na dítě pro nezletilé nezaopatřené dítě, kdy zákonným zástupcem je rodič). Zákonným zástupcem může být i osoba, která jedná za dospělou oprávněnou osobu, protože tato není způsobilá k právním úkonům. Zákon o SSP má také speciální výjimku pro rodiče od 16. roku věku, kterou najdeme v 67 odst. 4. Tito 16ti letí rodiče mohou žádat o porodné a rodičovský příspěvek. Příjemcem dávky (většinou jde o přídavek na dítě) může být i ústav. Existuje i tzv. zvláštní příjemce dávky, kterému posíláme peníze na místo původního příjemce. Zákonnou úpravu najdeme v 9 odstavec 2. Tento zvláštní příjemce musí peníze využít ve prospěch oprávněných osob. Zvláštním příjemce může být fyzická nebo právnická osoba. Jako příklad uvedu rodinu, kde otec, který žije sám s dítětem je hospitalizován dlouhodobě v nemocnici. O děti se bude starat jeho sestra. Co všechno mají žadatelé k žádosti doložit je vždy podrobně napsáno v každém jednotlivém formuláři žádosti, které se vyzvedávají na kontaktních pracovištích úřadu práce nebo je možnost si je vytisknout přes internet. Přehledně jsou na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) uspořádány existující dávky SSP, jejich základní vysvětlení a podmínky nároku. Na internetových stránkách je možné si i najít např. výpočet příspěvku na bydlení, kde klient zadá příslušné příjmy a náklady na bydlení a tento program mu předběžně vypočítá, na jak vysokou dávku má nárok. Vše, co klienti předkládají, musí být v českém jazyce, případně ve slovenském. Pokud se jedná o doklad v němčině, nebo jiném jazyce, musí si klient zajistit překlad. 26

27 3 Praktická část 3.1 Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo analyzovat získaná data za území okresu Jičín. Porovnáním roku 2010 s rokem 2011 sledovat objem vyplacených finančních prostředků a jejich úsporu v roce 2011 za každou dávku jednotlivě. Tabulky a grafy jsou vypracovány na základě poskytnutých dat za území okresu Jičín. 3.2 Zkoumaná data Výše finančních prostředků vyplacených na jednotlivých dávkách SSP Výše finančních prostředků vyplacených za území okresu Jičín v roce 2010 a Výzkumné nástroje V praktické části jsem pomocí dat získaných za území okresu Jičín zkoumala dávky SSP. Data mi bylo umožněno získat z databáze Úřadu práce, kontaktní pracoviště Jičín, kde pracuji. Data byla získána souhrnně a neadresně. 3.4 Analýza dat Shromážděná data za jednotlivé měsíce jsem uspořádala do tabulek, z nichž jsem po té tvořila grafy, kde jsem barevně odlišila výdaje roku 2010 a výdaje roku

28 leden únor březen duben květen červen Přídavek na dítě Sociální příplatek Porodné Rodičovský příspěvek Dávky pěstounské péče Pohřebné Příspěvek na bydlení Celkem červenec srpen září [tis. Kč] říjen listopad prosinec celkem Přídavek na dítě Sociální příplatek Porodné Rodičovský příspěvek Dávky pěstounské péče Pohřebné Příspěvek na bydlení Celkem Tabulka 3: Vyplacené dávky SSP v roce 2010 leden únor březen duben květen červen Přídavek na dítě Sociální příplatek Porodné Rodičovský příspěvek Dávky pěstounské péče Pohřebné Příspěvek na bydlení celkem červenec srpen září [tis. Kč] říjen listopad prosinec celkem Přídavek na dítě Sociální příplatek Porodné Rodičovský příspěvek Dávky pěstounské péče Pohřebné Příspěvek na bydlení celkem Tabulka 4: Vyplacené dávky SSP v roce

29 3.5 Porovnání jednotlivých dávek: Porodné Vzhledem k tomu, že se porodné od stalo dávkou testovanou, došlo k podstatnému snížení výplaty této dávky. Tato změna není ještě patrná v lednu 2011, protože v tomto měsíci dochází k výplatě prosincových žádostí roku 2010, kdy porodné nebylo ještě testováno na příjem. Značný pokles je viditelný až od měsíce února 2011, Porodné celkem kdy se vyplácejí žádosti podané v lednu Měsíční rozložení výplaty dávek je náhodné a závisí tis. Kč tis. Kč tis. Kč pouze na počtu narozených dětí. Vzhledem k tomu že o dávku porodné lze požádat rok zpětně, mohou být data za rok 2011 mírně zkreslena. Přesto v roce 2011 ke značné úspoře na výplatě této dávky. Meziroční úspora činí 84,3%. Graf 1: Porodné celkem v letech 2010, 2011 Porodné po měsících tis. Kč tis. Kč 754 tis. Kč tis. Kč 117 tis. Kč leden únor 728 tis. Kč březen 124 tis. Kč tis. Kč duben 111 tis. Kč tis. Kč květen 78 tis. Kč 793 tis. Kč 26 tis. Kč 741 tis. Kč červen červenec 91 tis. Kč tis. Kč srpen 117 tis. Kč 832 tis. Kč 65 tis. Kč září tis. Kč říjen 117 tis. Kč 949 tis. Kč 111 tis. Kč 767 tis. Kč 65 tis. Kč listopad prosinec Graf 2: Porodné po měsících 2010,

30 3.5.2 Přídavek na dítě Kritéria pro výplatu dávky nebyla mezi roky 2010 a 2011 měněna. Přesto došlo k mírnému snížení, které může být způsobeno jednak nižší porodností a dalším důvodem může být každoroční zvýšení vyměřovacího základu pro osoby samostatně Přídavek na dítě celkem výdělečně činné. O tuto dávku se žádá vždy k běžného roku. Určitá část žadatelů využívá tis. Kč tis. Kč tis. Kč skutečnosti, že o tuto dávku lze požádat 3 měsíce zpětně. Toto je patrné na měsíčním rozložení výplaty dávek vždy v měsíci říjnu a listopadu a ve zvýšení výplaty v následujících měsících. Nejvíce je toto navýšení patrné v lednu Graf 3: Přídavek na dítě celkem 2010, 2011 Přídavek na dítě po měsících tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Graf 4: Přídavek na dítě po měsících 2010,

31 3.5.3 Sociální příplatek Do byla tato dávka vyplácena sociálně slabším rodinám, kde příjmy rodiny byly nižší než dvojnásobek životního minima. Od do byla tato dávka vyplácena pouze rodinám se Sociální příplatek celkem zdravotně postiženými dětmi. Podmínka koeficientu zůstala tis. Kč tis. Kč tis. Kč zachována. Z grafu je opět patrné, že v měsíci lednu 2011 byl vyplácen sociální příplatek za prosinec 2010, kdy není ještě patrná změna. V roce 2011 došlo ke značné úspoře ve výplatě této dávky a úspora činí tis. Kč, 0 1 což je 70,9%. Graf 5: Sociální příplatek celkem 2010, 2011 Sociální příplatek po měsících tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 450 tis. Kč tis. Kč 444 tis. Kč tis. Kč 438 tis. Kč tis. Kč 409 tis. Kč tis. Kč 439 tis. Kč tis. Kč 437 tis. Kč tis. Kč 320 tis. Kč tis. Kč 403 tis. Kč tis. Kč 371 tis. Kč tis. Kč 358 tis. Kč tis. Kč 405 tis. Kč 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Graf 6: Sociální příplatek po měsících 2010,

32 3.5.4 Příspěvek na bydlení tis. Kč Příspěvek na bydlení celkem tis. Kč tis. Kč Nárok a způsob výpočtu této dávky se oproti roku 2010 nemění. Jedinou meziroční změnou je úprava normativních nákladů stanovujících výši této dávky. Na výši vyplácení dávky a zvýšeného počtu žadatelů o tuto dávku může mít vliv snížení příjmů v rodinách vlivem probíhající krize. Množství finančních prostředků vyplacených v roce 2011 se zvýšil o 4942 tis.kč, 0 1 což je 29,2%. Graf 7: Příspěvek na bydlení celkem 2010, 2011 Příspěvek na bydlení po měsících tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Graf 8: Příspěvek na bydlení po měsících 2010,

33 3.5.5 Rodičovský příspěvek U této dávky se netestuje příjem. Jedinou změnou pro rok 2011 je rozhodovací moment u 3-leté varianty čerpání, kdy v roce 2010 byla volba varianty nejpozději do 21 měsíců věku dítěte a v roce 2011 Rodičovský příspěvek celkem se toto mění na 9 měsíců věku dítěte. Tím došlo u matek, které před porodem nepracovaly a tis. Kč tis. Kč tis. Kč neměly nárok na PPM ke snížení vyplácené měsíční částky ze 7600 Kč na 3800 Kč., a to už od 9. měsíce věku dítě. V grafu je patrné snížení vyplácených částek od února 2011 a je patrné i meziměsíční snižování, které může být patrně zapříčiněno i snižováním porodnosti. Graf 9: Rodičovský příspěvek celkem 2010, 2011 Rodičovský příspěvek po měsících tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Graf 10: Rodičovský příspěvek po měsících 2010,

34 3.5.6 Pěstounské dávky Jedná se o souhrn dávek, které nebyly zkoumány jednotlivě. Mezi roky 2010 a 2011 nedošlo ke změnám podmínek Pěstounské dávky celkem vyplácení. Z grafů je patrný mírný nárůst vyplácených dávek, který může souviset se zvýšením počtu tis. Kč tis. Kč děti předaných do pěstounské péče. Nárůst v měsících listopadu a prosinci je zapříčiněn vyplacením jednorázových příspěvků na zakoupení motorového vozidla. Tyto příspěvky jsou vyplácený pouze v ojedinělých případech tis. Kč Graf 11: Pěstounské dávky celkem 2010, 2011 Pěstounské dávky po měsících tis. Kč tis. Kč 476 tis. Kč 610 tis. Kč 675 tis. Kč 616 tis. Kč 655 tis. Kč 616 tis. Kč 660 tis. Kč 633 tis. Kč 646 tis. Kč 648 tis. Kč 646 tis. Kč 641 tis. Kč 661 tis. Kč 651 tis. Kč 654 tis. Kč 655 tis. Kč 662 tis. Kč 626 tis. Kč 654 tis. Kč 620 tis. Kč 795 tis. Kč 771 tis. Kč 813 tis. Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Graf 12: Pěstounské dávky po měsících 2010,

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi. Otázka: Státní sociální podpora Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Státní sociální podpora druhy dávek, nárokovost Státní sociální podpora je třetím pilířem sociální politiky Systém

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V ROCE 2011 A 2012 Mgr. Taťána Svobodová vedoucí oddělení SSP Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Hodonín 21.9.2011 Program semináře: Obecné informace Právní

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v Přednáška č.6 II. pilíř sociálního zabezpečení (ČR) - Státní sociální podpora Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Rodičovský příspěvek - dávka státní sociální podpory

Rodičovský příspěvek - dávka státní sociální podpory Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Rodičovský příspěvek - dávka státní sociální podpory Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Marcela Danišová Vypracoval: Miroslav Frýba Čelákovice

Více

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn ZÁKON o stání sociální podpoře (1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují 5 a)

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR 9 23.4.2014 1 Cíl předmětu VF 23.4.2014 2 Literatura 23.4.2014 3 Literatura 23.4.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 72 Sbírka zákonů č. 200 / 2017 Strana 2057 200 ZÁKON ze dne 8. června 2017, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015 Zákon č. 117/1995 Sb., O státní sociální podpoře, Zákon č.359/1999v Sb., O sociální ochraně dětí Dávkový systém Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Porodné Rodičovský příspěvek pohřebné Krajské pobočky

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 854 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 8.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 854 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 8. 115 11. funkční období 115 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 854 ze 7.

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Polská ZŠ Dr. Olszaka 156, Karviná- Fryštát 6. 9. tř. Sekce Předmět

Více

Úkol č. 1. Vypište si zde do pracovního sešitu, co je to bydliště.

Úkol č. 1. Vypište si zde do pracovního sešitu, co je to bydliště. PRACOVNÍ SEŠIT Úkol č. 1 Vypište si zde do pracovního sešitu, co je to bydliště. Úkol č. 2 Vypište si do pracovního sešitu kategorie cizinců z 3 odst. 2 písmeno a) až k) Úkol č. 3 Vyhledejte a vypište

Více

Mgr. Naďa Botková - Seminář Jak financovat své studium na VŠ I. stipendia, státní dávky a výživné, ) DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (SSP)

Mgr. Naďa Botková - Seminář Jak financovat své studium na VŠ I. stipendia, státní dávky a výživné, ) DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (SSP) 1) DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (SSP) Upraveny v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Aktuální znění dostupná na adrese www.portal.gov.cz. Odpovědným úřadem pro příjem a vyřizování žádostí

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby

Více

Úkol č. 1. Vypište si zde do pracovního sešitu, co je to bydliště.

Úkol č. 1. Vypište si zde do pracovního sešitu, co je to bydliště. PRACOVNÍ SEŠIT Úkol č. 1 Vypište si zde do pracovního sešitu, co je to bydliště. Úkol č. 2 Vypište si do pracovního sešitu kategorie cizinců z 3 odst. 2 písmeno a) až l) Úkol č. 3 Vyhledejte a vypište

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

1. V Čl. I se na začátek vkládají nové novelizační body 1 až 9, které znějí: 1. V 5 odst. 1 písm. a) v bodě 2 se číslo 7 nahrazuje číslem 5.

1. V Čl. I se na začátek vkládají nové novelizační body 1 až 9, které znějí: 1. V 5 odst. 1 písm. a) v bodě 2 se číslo 7 nahrazuje číslem 5. Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 854) 1. V Čl. I se na začátek vkládají nové novelizační

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 854/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 854/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 854/1 Usnesení výboru pro sociální politiku č. 238 ze dne 15. prosince 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Normativní instrukce č. 5/2013

Normativní instrukce č. 5/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 5/2013 Dávky pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Datum

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora

Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Hospodářská a sociální politika Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora 10. května 2005 Molková Michaela ÚVOD DO

Více

Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

Platné znění dotčených částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění dotčených částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře s vyznačením navrhovaných změn Platné znění dotčených částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře s vyznačením navrhovaných změn 7 (1) Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak, oprávněná

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

USNESENÍ z 18. schůze Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti ze dne 14. prosince 2016

USNESENÍ z 18. schůze Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti ze dne 14. prosince 2016 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 39 USNESENÍ z 18. schůze Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti ze dne 14. prosince 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu.

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Obsah: Popis systému Druhy dávek Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. Popis systému Český důchodový

Více

Doklad o výši čtvrtletního příjmu

Doklad o výši čtvrtletního příjmu 14DoklOVysCtvrtPrijm2.pdf ÚŘAD PRÁCE ČR Sdílená příloha (SSP, SocS) Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Doklad o výši čtvrtletního příjmu Tento doklad slouží jako příloha k žádosti o dávky příspěvek

Více

Doložení podmínek k žádostem o prominutí dluhu a posečkání nedoplatku

Doložení podmínek k žádostem o prominutí dluhu a posečkání nedoplatku Doložení podmínek k žádostem o prominutí dluhu a posečkání nedoplatku Příloha č. 5 Ve věci:...... I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........... 2. Datum narození:.... 3. Rodné číslo:......

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období. Návrh

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období. Návrh PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období 677 Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností Údaje o příjmech a vydáních domácností byly získány z výsledků výběrového šetření statistiky rodinných účtů. Výběr

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 30 Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše (1) Rodič, který po celý

Více

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky 7 Příloha č. 1 V příloze č. 1 jsou vypsány jenom vybrané sociální dávky. Z jednotlivých systémů jsou podrobněji rozebírány pouze

Více

117/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 26. května o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 26. května o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře Změna: 137/1996 Sb. Změna: 132/1997 Sb. Změna: 242/1997 Sb. (část) Změna: 242/1997 Sb. Změna: 91/1998 Sb. (část) Změna: 158/1998 Sb.

Více

Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 854

Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 854 Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 854 vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Předkladatel: Jan Chvojka Datum: 15. února

Více

Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA VE VZTAHU K MATKÁM SAMOŽIVITELKÁM

Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA VE VZTAHU K MATKÁM SAMOŽIVITELKÁM Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA VE VZTAHU K MATKÁM SAMOŽIVITELKÁM Vedoucí práce: Mgr. Jana Šimečková Autor práce:

Více

Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc

Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc Obvodní (okresní) soud v adresa. Ke spisové značce xxx Věc: Žádost o osvobození od soudního poplatku ( 138 OSŘ ) a o ustanovení právního

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku S t a t u t á r n í m ě s t o B r n o Městská část Brno - Bosonohy Bytový referát Úřadu městské části, Bosonožské náměstí 1, 642 00 Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

364/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o nemocenském pojištění

364/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o nemocenském pojištění 364/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Zákon o státní sociální podpoře Díl třetí 57 (1) Dávky uvedené v 2 písm. a) bodech 1 a 2, 2 písm. b) bodu 1 se vyplácejí měsíčně,

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 57/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 381/2005

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 315 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE MĚSÍČNÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.:zsmsml_0215 / 2014 Vypracovala: Bc. Radka Peterová Schválila:

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Město Jirkov VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková Jirkov, s.r.o.

Více

ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku

ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku Příloha č. 7 vzor A... správce daně - soud č. j... tel:. Dlužník: ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku Podepsaný správce daně Vám z důvodů uvedených ve Vaší žádosti ze dne - z úřední

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Pokud o dávky pomoci v hmotné nouzi požádá osoba v důsledku podstatné ztráty příjmu či jeho části (např. příjmu z výdělečné činnosti, podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku), nebere orgán pomoci

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 330 10. funkční období 330 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 156 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 3 Osoba, která není v hmotné nouzi (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné

Více