Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 10.9.2009"

Transkript

1 Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, p. Ing. Kraus, pí. Vyletová, p. Krisman, p. Štaif, PhDr. Koubová, pí. Boudová, p. Ryba, Mgr. Hrstka, p. Blaheta P r o g r a m : 1. Úvod, zahájení 2. Kontrola úkolů z minulého jednání OZ 3. Rozpočtové opatření 4. Darování pozemků dle Oznámení záměru obce Chrást 5. Bezúplatný převod pozemku od PFČR na obec Chrást 6. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací 7. Zřízení nového účtu pro účely přijetí dotace na Naučnou stezku 8. Schválení přijetí dotace podle smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 5314/ Volba předsedy finančního výboru 10.Ostatní 11. Diskuse 12. Usnesení, závěr ad 1) Schůzi řídil starosta obce Ladislav Bohuslav. Přivítal všechny přítomné, konstatoval, že schůze je usnášeníschopná a seznámil přítomné s programem zasedání a nechal schválit program. Dále navrhl členy jednotlivých komisí, kteří byli hlasováním odsouhlaseni všemi hlasy: zapisovatelka: pí. Krismanová ověřovatelé zápisu: p. Šaif, p. Ryba návrhová komise: p. Berenreiter, pí. Vyletová Hlasování o programu, ověřovatelích a návrhové komisi - 10 hlasů pro. ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání OZ - stanovy OS Lidé přírodě byly doloženy panem Rybou - bylo odstoupeno od podání žádosti na rekonstrukci Zahradní ulice - byla podána žádost na KÚ Plzeňského kraje o provedení auditu - majetkoprávní a finanční vztahy obce Chrást ve věci cyklostezky Červený Hrádek - Kyšice jsou stále v řešení - smlouva o spoluužívání vodního díla mezi panem Matyáše a obcí Chrást je neplatná V hodin se dostavila PhDr. Koubová, nyní bude hlasování o 11 hlasech.

2 ad 3) Rozpočtové opatření Přednesl místostarosta p. Berenreiter. Hlasování - Kdo souhlasí s rozpočtovým opatřením - 10 hlasů pro, 1 se zdržel ad 4) Darování pozemků dle Oznámení záměru obce Chrást Bylo projednáváno již v roce 2007 v záměru obce Chrást. Jelikož tam vznikly chyby v pozemcích, musíme nyní projednat upřesnění, které bylo vyvěšeno na Úřední desce od (viz příloha). Hlasování - Kdo souhlasí, aby obec Chrást darovala PK-SÚS pozemky pod mostem a silnicí na Smědčice dle záměru obce a zároveň přijala darem od Plzeňského kraje - SÚS pozemky pod ČOV Vilov a cestu na Závrtek o celkové výměře 3920 m2-11 hlasů pro ad 5) Bezúplatný převod pozemku od PFČR na obec Chrást V roce 2007 přišli hasiči s nápadem, že by měli zájem o cvičiště na pozemku, který je vedle bytovek. Pozemek je z části v soukromém vlastnictví a z části ve vlastnictví Pozemkového fondu. Jelikož se pozemek nachází v intravilánu obce, začali jsme jednat s Pozemkovým fondem o převodu do vlastnictví obce, abychom jej mohli udržovat. K tomu, abychom mohli pozemek od PFČR získat, potřebujeme souhlas zastupitelstva obce. Hlasování - kdo souhlasí, abychom zahájili jednání o bezúplatném převodu pozemku parc. č. PK 712/2, který je v majetku Pozemkového fondu České republiky do majetku obce - 11 hlasů pro ad 6) Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací Na konci roku 2008 byl novelizován zákon č. 250/2000 Sb. novelou č. 477/2008 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který je platný od března Tento zákon také upravuje a renovuje zřizovací listinu pro příspěvkové organizace ZŠ, MŠ a ZUŠ. Hlavní myšlenkou novelizace tohoto zákona je, aby příspěvkové organizace měly větší právní jistotu s nakládáním s majetkem a přesto zůstala velká právní jistota vlastnictví obcím. Zpřesnily se body ohledně hospodaření s majetkem. Také jedním z hlavních bodů, o kterém zákon pojednává jsou dary příspěvkovým organizacím. Novela zákona říká, že veškeré dary musí být předem odsouhlaseny zřizovatelem. To by v praxi znamenalo, že kdyby škola dostala jakýkoliv dar, musel by o tomto daru předem vědět zřizovatel. Starosta navrhl, aby s neúčelovým darem do ,- Kč mohla příspěvková organizace nakládat dle svého uvážení. Jestliže dar bude účelový, nebo bude přesahovat částku ,- Kč musí příspěvková organizace předložit soupis přislíbených darů 1x za čtvrtletí zřizovateli. Hlasování - Kdo souhlasí, abychom schválili změnu zřizovací listiny příspěvkovým organizacím ZŠ, MŠ a ZUŠ dle novely zákona č. 250/2000 Sb. z prosince hlasů pro ad 7) Zřízení nového účtu pro účely přijetí dotace na Naučnou stezku Začali jsme pracovat na Naučné stezce kolem Chrástu. Myšlenkou tohoto projektu je seznámit veřejnost s naší přírodou, historií a různými přírodními scenériemi, které naše obec nabízí. Všichni tady bydlíme, chodíme na procházky různými kouty naší obce, proto bychom chtěli vybudovat Naučnou stezku kolem Chrástu, abychom ty nejhezčí místa zviditelnili. Projekt je již udělaný a díky

3 tomu jsme dostali dotaci od MMR ve výši ,- Kč a od KÚ Plzeňského kraje ,- Kč. MMR si klade podmínku, že musíme založit účet u banky, kterou nám určilo. Hlasování - Kdo souhlasí, abychom zřídili účet u banky UniCredit Bank, a.s. za účelem přijetí dotace na Naučnou stezku kolem Chrástu - 11 hlasů pro ad 8) Schválení přijetí dotace podle smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 5314/2009 V květnu letošního roku jsme udělali jako každý rok akci pro děti s podtextem vzpomínka na I. světovou válku. Protože tyto obecní akce jsou dost finančně náročné, požádali jsme KÚ Plzeňského kraje o finanční podporu. KÚ nám přispěl částkou ,- Kč. Hlasování - Kdo souhlasí, aby obec Chrást přijala dotaci ve výši ,- Kč od KÚ Plzeň na akci "Vzpomínka na I. světovou válku" - 11 hlasů pro ad 9) Volba předsedy finančního výboru Minulé pracovní zastupitelstvo nám Mgr. Hrstka oznámil, že z důvodu pracovní zaneprázdněnosti ukončí svojí činnost jako předseda finančního výboru obce Chrást. Písemné vyjádření o abdikaci obdržel starosta Jelikož obec nemůže fungovat bez vedení finančního výboru, navrhl starosta, aby se novým předsedou finančního výboru obce Chrást stala paní Lenka Boudová. Hlasování - Kdo souhlasí, aby novým předsedou finančního výboru byla zvolena paní Lenka boudová - 10 hlasů pro, 1 se zdržel Hlasování - Kdo souhlasí, abychom schválili odměnu předsedy finančního výboru - 10 hlasů pro, 1 se zdržel ad 10) Ostatní, různé a) Uzavření smlouvy mezi obcemi Chrást s DSO Bušovice, Smědčice o zásobování vodou a spolupráci mezi obcemi - na 16. veřejném zastupitelstvu jsme schválili, že obec Chrást pomůže sousedním obcím a společně vybudují vodovod. Bylo to podmíněno vstupem obce Chrást do DSO Bušovice, Smědčice a Chrást. Po jednání s právním zástupcem se toto jevilo jako nevýhodné pro obec a proto jsme zvolili variantu pomoci tím, že dovolíme obce Smědčice napojení na budoucí vodovod na našem katastru. Toto vše je smluvně ošetřeno ve smlouvě o spolupráci mezi obcemi. Hlasování - Kdo souhlasí, aby obec Chrást uzavřela smlouvu s DSO Bušovice, Smědčice - zásobování vodou a spolupráci mezi obcemi a zároveň zrušila vstup obce Chrást do DSO Bušovice, Chrást, Smědčice - zásobování vodou - 11 hlasů pro b) Schválení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce. - v souladu s par. 84 odst.2) písm. t a k provedení par. 78 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích navrhl starosta schválit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce. Jsou to pravidla, která určují povolování pracovní cesty, stravné při tuzemské cestě a zálohy na pracovní cestu při vyslání zastupitele na služební cestu. Hlasování - Kdo souhlasí, abychom schválili Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce - 11 hlasů pro

4 c) Vystoupení z DSO HBPK - vzhledem k tomu, že se neustále řeší majetkoprávní vztahy mezi DSO HBPK a cyklostezka nevede po našem katastru, navrhl starosta vystoupení z tohoto svazku. Hlasování - Kdo souhlasí, aby obec Chrást vystoupila z DSO HBPK - 11 hlasů pro d) Zřízení pobočky ZUŠ Chrást v ZŠ Chrást Hlasování - Kdo souhlasí, aby byla zřízena pobočka ZUŠ Chrást v ZŠ Chrást - 11 hlasů pro e) Vytvoření nového pracovního místa - po jednání s pracovním úřadem je možno získat placené pracovní místo. Plat, zdravotní a sociální pojištění hradí EU. Podmínkou je, že obec vytvoří pracovní místo, aby mohl být uchazeč přijat do pracovního poměru. Hlasování - Kdo souhlasí, aby bylo v obci Chrást vytvořeno nové pracovní místo - 11 hlasů pro Dále starosta informoval: f) Nový ceník dřeva - je vyvěšen na internetových stránkách obce g) MŠ - do bude hotové II. NP h) Veřejné osvětlení - 100% svítivost, závady hlásit na OÚ Na závěr zasedání přečetl pan Berenreiter návrh usnesení (viz příloha), které bylo schváleno 11 hlasy. Zapsala: Krismanová Ověřovatelé: p. Vladimír Štaif..... Ladislav Bohuslav starosta p. Miroslav Ryba

5 Diskuse p. Figuš - požádal jestli by mohl být vyvěšen na obci projekt na kanalizaci p. Ťoupalík - ptal se, co se děje v Uhelné ulici ve fi. Baumruk - stěžuje si na prašnost a hlučnost - p. Ryba slíbil, že to ve spolupráci se starostou prověří a písemně odpoví pí. Duchková - vznesla dotaz, zda se v rámci smlouvy s DSO Bušovice, Smědčice budou děla přípojky na vodovod a jestli je v projektu počítáno s vodovodem do Podlesí (počítalo by se ze zřízením odbočky) pí. Burešová - vznesla dotaz, jestli se počítá s úpravou cesty do Podlesí - starosta odpověděl až budou finanční prostředky p. Procházka - zeptal se také na vodovod v Mlýnské ulici - dále se zeptal, zda se obec zapojila do akce na vyčištění řeky Klabavy, starosta odpověděl, že zahájí jednání s Povodím Vltavy - navrhl, aby se zemědělské družstvo podílelo na úpravě cesty pí. Krejzarová - vznesla dotaz, jak je to s pokutou za studnu na stadionu - starosta odpověděl, že každá studna se musí nahlásit a obec to bohužel neudělala p. Krejzar - vznesl dotaz, jak se řeší toalety na Plovárně - starosta odpověděl, že se nechal udělat projekt na jímku, který se musí nechat schválit na stavebním úřadě a poté se udělá smlouva mezi chataři a obcí Chrást

Zápis č. 9/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 9/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 9/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 21. října 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 12. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 12. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 12. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:18 hod. Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

MĚSTO VYSOKÉ NAD JIZEROU

MĚSTO VYSOKÉ NAD JIZEROU MĚSTO VYSOKÉ NAD JIZEROU Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 23. února 2015 od 18:00 hodin v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou přítomno: omluveni:

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé:

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 1. Zahájení Starostka ing. Lenka Kocourková zahájila v 17 hodin 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a konstatovala,

Více

- Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

- Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 - Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 14/2012/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 27.2.2012 v 18:30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014 Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis č. 2/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany konaného dne 10. dubna 2014 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 2/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany konaného dne 10. dubna 2014 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 2/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany konaného dne 10. dubna 2014 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:15 hod. Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 10. 12. 2008 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková, F.Gaspar,

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 25. 4. 2012

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 25. 4. 2012 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 25. 4. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Zápis 17. zasedání ZO Kobylnice dne 6.3.2014

Zápis 17. zasedání ZO Kobylnice dne 6.3.2014 Zápis 17. zasedání ZO Kobylnice dne 6.3.2014 Přítomni: 11 členů ZO Kobylnice, 4 členi omluveni, viz prezenční listina pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková, Marie Ustohalová Program zasedání: 1) Zahájení,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany začátek: 19.00 hod omluveni: ---

místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany začátek: 19.00 hod omluveni: --- Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 25. 2. 2015 dne: 25. 2. 2015 místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany začátek: 19.00 hod omluveni: --- 1) Zahájení Starosta zahájil zasedání,

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 5. 6. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 5. 6. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 10. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 5. 6. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezentační listiny 13 členů Krátkodobě omluveni:

Více

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Přítomni: Vladimír Vytiska, Jan Liška, Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková,, Josef Šafus, Robert Štěrba, Omluven: Jiří

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 13 členů při zahájení: 14 členů od 18.05 h 15 členů od 18.07 h Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel:

Více