HLAS MUÈEDNÍKÙ M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLAS MUÈEDNÍKÙ M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E"

Transkript

1 HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A 3 / 2011 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Mít nadìji, kde u nadìje není Odzbrojování kolumbijské temnoty Úvaha Toma Whita Zprávy ze svìta

2 Nakladatelství STEFANOS nabízí: Hans Martin Braun LET PŘES HRANICE Německý podnik uzavírá smlouvu se Sovětským svazem a stává se přitom objektem ruské hospodářské špionáže. Když jeden z podnikatelů, vášnivý letec, navštíví Sovětský svaz, setká se zde s podzemní církví a zjistí nečekané skutečnosti. Dojde k ilegálnímu přeletu finské hranice, který má nečekané důsledky Autor, narozený 30. září 1934 v jižním Německu, je sám vášnivým letcem a zná křesťanské hnutí odporu v SSSR z vlastní zkušenosti. Po řadu let organizoval různé podpůrné akce, jejichž cílem bylo pomoci pronásledovaným křesťanům ve východním bloku. V této knize líčí své zkušenosti formou napínavého románu založeného na skutečných událostech. Vázaná, 11,5 17 cm, 120 stran, 2. vydání, doporučená prodejní cena 138 Kč MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: Objednáte-li si knihu LET PŘES HRANICE do 15. října 2011, dostanete ji za zvýhodněnou nakladatelskou cenu 112 Kč. HLAS MUÈEDNÍKÙ 3 / 2011 FOTO NA PRVNÍ STRANĚ VAZBY: Odvážný kolumbijský křesťan Rolo rozdává evangelizační literaturu v tzv. rudých zónách nejnebezpečnějších místech Kolumbie.

3 R I C H A R D W U R M B R A N D N A P S A L Vytrvat a do konce Láska má nadìji. (1. Korintským 13) Naši milovaní! Láska má nadìji i tam, kde to odporuje zdravému rozumu. Kdy jsem byl ve vìzení, napsal jsem svojí ro dinì: Nejneodùvodnitelnìjší nadìje je odùvodnitelnìjší ne odùvodnìné zoufalství. Abraham vìøil, kdy mu bylo 99 let, e bude mít ještì syna, který bude zakladatelem velkého a silného národa. Øekl to Bùh. To byl dostateèný dùvod, aby v to pevnì doufal. Kdy byl vyzván tohoto syna obìtovat, byl hotov to uèinit. Nadále doufal, e zaslíbení bude naplnìno, i kdyby mìl jeho jediný, milovaný syn zemøít. To je to, èemu Bible øíká mít nadìji, kde ji nadìje není (Øím 4,18). Je nadìje, která doufá i tehdy, kdy nám rozum øíká, e je to nesmyslné. Nemoc není pøekákou Kdy jsem byl nedávno v Anglii, tìce jsem onemocnìl. Lékaøi hovoøili o mrtvici, infekci a ochrnutí mnoha nervù. Došlo to tak daleko, e jsem nemohl pohnout ani jednou konèetinou ani se obrátit na lùku. Jeden pastor se mì zeptal: Co byste nám chtìl øíci jako poslední slova své kazatelské sluby? Odpovìdìl jsem: Taková sluba nikdy nepøestává. Pokraèuje i po smrti. I v nebeském Jeruzalémì bude uzdravení (Zj 21,4). Nadìje sní o nemoných vìcech. Pak jsem dostal telefonát z Rumunska. Jste zván, abyste kázal v nejzlovìstnìjším podzemním vìzení v Jilavì. (Moje ena i já jsme tam byli uvìznìni. Teï poskytuje pøístøeší nejhorším komunistùm.) Mùete pøijít? Jakpak jste nemocen? Odpovìdìl jsem: Nemoc neplatí. Pøi jdeme. Navzdory všem okolnostem jsem doufal, aèkoli jsem byl vyøízený èlovìk, e budu moci kázat komunistickým muèitelùm, kteøí jsou nyní ve vìzení. Usmívat se i za trýznivých muk Toto píši o Rumunsku, zemi silné køesanské nadìje, která byla uchována i tehdy, kdy zdánlivì ji ádná nadìje nebyla moná. V Rumunsku jsem se setkal s bývalými spoluvìzni, kteøí byli tehdy komunisty nuceni jíst vlastní výkaly a ještì se pøitom usmívat. A ti, kteøí byli nuceni je takto trápit, se pøi tìchto ohavnostech museli usmívat také. 1

4 Nìkteøí z vìzòù, kteøí mìli na vybranou buï brutálnì týrat jiné antikomunisty, nebo také snášet takové ohavnosti, dali pøednost tomu, e se obrátili proti svým nejbliším pøátelùm. Srdce mnohých muèitelù se zcela zatvrdilo. Nìkteøí z nich si nikdy nedokázali pøiznat svoji nesprávnou volbu. Nìkdy dostávali vìzni pøesolené jídlo a pak jim byla odpírána voda. Aby jim byl nahnán strach, byli jednou donuceni poloit se na eleznièní koleje. Jindy na nì zase byli vypuštìni psi, kteøí na nì útoèili. Nìkteøí byli nuceni stát po týdny ve svisle postavených bednách, ve kterých se nemohli ani pohnout. Jiní museli stát hodiny na jedné noze se zdvienými paemi. (Zkuste to vydret deset minut a zakusíte bolesti, které to pùsobí!) Bití gumovými obušky na chodidla bylo velice rozšíøeno. Muèitelé byli jako roboti, zbaveni lidskosti a vykonávající pouze rozkazy komunistù. Sebevrada a dobrým úmyslem Jedinému vìzni se pøes pøísný dozor podaøilo spáchat sebevradu. Øekl: Spìchám, abych povìdìl Bohu, e navzdory všemu, co jsem musel vytrpìt, mohu tyto zlosyny milovat a mohu se modlit za to, aby jim bylo odpuštìno. Bùh mi to neodepøe. Budou zachránìni. Teï se mì neptejte, zdali je v této myšlence nìjaká logika. Byla to pošetilost vìøícího èlovìka, který mohl ve vše doufat, i kdy se to zdálo šílené. Moudrý èlovìk mùe øíci: Mohl se pøece za své muèitele modlit a zùstat pøi tom naivu. Proto nemusel spáchat sebevradu. Ale tøeba mìl strach z toho, e by za velkých muk mohl zapøít Krista, jak to uèinili jiní. Nesuïme, ale hleïme, aby ve státech, kde statisíce prodìlaly takové období pronásledování, nastala zmìna smýšlení. I dnes tam panují obavy z toho, e by k takovým hrùzám mohlo opìt dojít. Mé kázání pro rumunské vìznì V jilavském vìzení jsem ihned získal pozornost všech vìzòù, kdy jsem prohlásil své téma: Rady, kterak uniknout z vìzení. Dozorci se divili, jak je to moné, e èlovìk, který chce dávat takové rady, mohl být pozván do vìzení. Øekl jsem jim, e èlovìk mùe uprchnout a být úplnì volný, i kdy jsou stìny silné, dveøe dobøe uzavøené a okna zamøíovaná toti tehdy, kdy se povznese nad strašné okolnosti. Kdy byl apoštol Pavel s jinými køes- any ve vìzení, napsal: Sedíme, ne na studené kamenné podlaze kobky, ale na nebeských místech (Ef 2,6 podle angl. verze). ádné øetìzy vám nemohou zabránit v tom, abyste tam byli. Toto kázání bylo podrobnì zveøejnìno v tisku. Pak mi bylo dovoleno hovoøit nìkolik hodin v národní televizi o tom, jak je moné uniknout kadému utrpení. Pozdìji jsem se dozvìdìl, e jeden z tìch, kteøí za Ceausescova tyranství vynikali zlými èiny a nyní je ve vìzení, se obrátil a rozhodl se nepo- dat odvolání proti trestu odnìtí svobody na patnáct let, ke kterému byl odsouzen. Øekl, e si ten trest zaslouí. 2

5 Nadìje pro komunistické pomahaèe Nepovaujte nikdy za ztraceného èlovìka, který vás zradil! Mìjte na dìji ve všem, vèetnì obrácení zrádcù. Tak jako Petr kdy èinil pokání poté, co zapøel Jeíše. Èínský biskup G. Ting si získal jméno tím, e po desetiletí vedl hnutí, ve kterém se registrované církve spoleènì podrobily komunistickému reimu. Toto hnutí popíralo oèividné pronásledování vìøících, oslavovalo bezboné vládce a udávalo úøadùm opravdové vìøící. Zavinilo zatèení a smrt tisícù køesanù. Boí dìti mají nadìji ve všem, dokonce i v tom, e se jidášové mohou obrátit. Tak se stalo s biskupem Tingem. Padla na nìj krev svatých. Tato krev nepadá jako kletba, ale poehnání ke spáse. Kdy se Jeíš modlil za ty, kdo ho ukøiovali, nemodlil se: Odpus jim tento høích, e mì ukøiovali, ale jednoduše: Odpus jim všechno. Podobným zpùsobem se v komunistických vìzeních modlí uèedníci za záchranu odpadlých køesanù, kteøí je dostali do vìzení. Jsme pøece vyzýváni všichni, abychom se modlili za ty, kteøí nám zpùsobili a pùsobí nejvìtší bolest. V dùsledku takových modliteb zaujal právì tento biskup hrdinný po stoj: ve shromádìní nejvyšších vládních èinitelù byl jediným kdo pøedkládal informace tentokrát ale nikoli na své spoluvìøící, ale poukazoval na útlak církve. Byl osobou, od které by se nìèeho takového nikdo ani v nejmenším nenadál, protoe a do té doby vdy lhal, e komunisté lidem poskytují náboenskou svobodu. Teï ale popsal Ting brutální rušení domácích spoleèenství i uzavírání oficiálních kostelù. Dosvìdèil, e køesané byli biti elektrickými obušky, e byly nièeny a zabavovány Bible. Ting øekl komunistùm, e jejich teror je marný. Napøíklad pøed deseti lety prohlásili Wenshui za mìsto bez køesanù, dnes má nejvìtší procento vìøících v Èínì dodal Ting. Nato byl biskup Ting propuštìn ze svého vysokého státního místa, ale získal zato znovu své døívìjší postavení pøed Bohem. Nepovaujte nikdy za nevyhnutelnì ztraceného èlovìka, který zradil vás nebo svatou vìc. Láska má nadìji, dokonce i v navrácení tìch, kteøí bod návratu ji pøekroèili. V Kristu váš Richard Wurmbrand [Richard Wurmbrand ( ) rumunský luterský faráø, který byl pro svou víru vìznìn ètrnáct let v komunistickém aláøi. Po odchodu na Západ zaloil se svou manelkou Sabinou v roce 1967 mezinárodní misijní organizaci, jejím cílem je pomáhat pronásledovaným køesanùm. Tento èlánek pochází ze starších materiálù.] 3

6 P R O N Á S L E D O V A N Á C Í R K E V D N E S 4 Odzbrojování kolumbijské temnoty Mnozí vìdí o válce, která zuøí v Kolumbii, i to, e v jejím pozadí stojí obchod s narkotiky. Ale ještì hloubìji v tomto konfliktu leí zápas o lidská srdce, do kterého jsou vtahováni i kolumbijští køesané. V oblastech rudých zón, které kontrolují guerillové skupiny, k nim se na prvním místì øadí Ozbrojené revoluèní síly Kolumbie (FARC), prosazují povstalci násilnì marxistickou ideologii, která oponuje evangeliu. Projevování nesouhlasu s jejich doktrínou je v tìchto teritoriích ivotu nebezpeèné. Ale ti, jejich srdce tíhne k vyššímu povolání v Kristu Jeíši, nacházejí odvahu vypovídat guerillám vynucovanou poslušnost. Evangelista Rolo (pøezdívka) patøí k tìm nìkolika odváným, kteøí mají odvahu vstupovat do rudých zón, aby tam pøinášeli po selství o Jeíši Kristu. Rolo slouí nejenom povstaleckým vojákùm, ale i pastorùm a vesnièanùm, kteøí uvízli v jejich síti a kteøí nesmìjí opouštìt vlastní vesnice bez povolení guerillových náèelníkù. Rolo má odvahu pùsobit mezi povstalci také z toho dùvodu, e k nim kdysi sám patøil. Ji ve ètrnácti letech zaèal Rolo pracovat mezi výrobci kokainu. A právì na kokainovníkové plantái se poprvé setkal s vojáky FARC, kteøí ho vybídli, aby se k nim pøipojil. Mluvili tehdy se mnou otevøenì a velmi pøesvìdèivì, vzpomíná Rolo. Povstalecká armáda FARC horlivì rekrutuje mladé pøíslušníky, aby z nich udìlala pøesvìdèené marxisty. Rolo se k nim pøidal ji ve ètrnácti letech. Na obrázku jeden z tìchto mladých povstalcù míøí svou zbraní na reportéry, které ozbrojenci zastavili na silnici. O chvíli pozdìji postøelil tento mladík jednu enu. Povstaleètí rekruti se bìhem dne cvièili v boji a v noci studovali marxistické pøíruè ky, kde se dovídali, jak mají pomáhat chudým a jak bojovat proti státní moci. Museli jsme rovnì sledovat filmy o Che Guevarovi, vypráví Rolo, jak Che Guevara popravoval lidi, a co se stalo, kdy se nìkdo odváil vzbouøit. Rolo a jeho guerillový cvièitel uèinili jedné noci pøekvapivý objev, který na Rola znaènì zapùsobil. Mìli jsme trénovat noèní pochod bez pouití jakýchkoli svítidel, vzpomíná. Dva z nás jsme v naprosté tmì a zcela neslyšnì putovali pøes kopce a pastviny. Pak jsme dorazili na jeden kopec, kde jsme odpoèívali. Mùj spoleèník se ke mnì naklonil a pošeptal mi: Slyšíš to, tam odsud? To jsou evangelikálové. Odpovìdìl jsem mu rozpaèitì: A kdo jsou to ti evangelikálové?

7 Dívali jsme se asi na kilometr vzdálený kopec a vidìli tam nìjaké osvìtlené stavení, kde lidé zpívali a tleskali. Zaslechl jsem i hudební nástroje. Bylo ji skoro ráno. Oèividnì to bylo celonoèní modlitební shromádìní. Dveøe do kostela byly otevøené a uvnitø bylo zcela plno. A zatímco se zvuky bohosluby nesly okolní krajinou, mùj spoleèník mi odpovídal na moji otázku, co ti lidé dìlají: Oni prý uctívají nìjakého boha, nevím co to je. A ty staré eny nyní vybírají peníze, které jim ostatní hází do nastavených sukní. Pak mi mùj spoleèník øekl, abych na nìho poèkal, a nìkam odešel. Zùstal jsem na místì a soustøedìnì poslouchal písnì tìch divných evangelikálù. Pomyslel jsem si, jak by bylo dobré být takovým evangelikálem. Nebylo by to lepší ne tohle? Z tìch povinných marxistických pøíruèek jsem vìdìl jen Povstalci guerillové organizace Revoluèní ozbrojené síly Kolumbie (FARC) drí své zbranì bìhem své vojenské pøehlídky. to, e náboenství je lidským výmyslem, jeho zámìrem je oklamat svìdomí èlo vìka. Jeliko povstalecké hnutí FARC v uplynulých desetiletích nabývalo stále vìtší síly, Rolo si na køesanství takøka ani nevzpomnìl. V roce 2001 dostal za úkol, aby støeil sklad FARC v Guaviare. Vzpomíná, e tam velitel pøi jedné pøíleitosti prohlásil: Ti evangelikálové jsou nám k nièemu. Nepracují ve státní správì, kdy se pøiblíí státní armáda, neinformují nás o tom a ani jinak se nám nesnaí pomoc. Pro naši vìc se vùbec nehodí. A proto povstalci z FARC pøinutili evangelikální køesany, aby odešli z mìsta a své kostely uzavøeli. Vidìl jsem, jak v jediném dni odešly z mìsta na tøi stovky køesanù, prohlašuje Rolo. Ale právì v té dobì zaèal pomalinku v jeho srdci pùsobit Duch svatý. Kdy jsem vidìl odcházet ty lidi, zmocnil se mì hnìv. Mìl jsem rád to, co jsem dìlal. Mìl jsem v oblibì marxistickou ideologii, ale nìkde v hloubi svého srdce jsem cítil, e nechci mít srdce plné násilí, e nechci být muem války. O devìt mìsícù pozdìji, kdy se pøíslušníci FARC støetli s kolumbijskou vládní armádou a jinými povstaleckými skupinami, utrpìla FARC poráku. A právì tehdy Rolo odevzdal svùj ivot Jeíši Kristu. Poklekl jsem pod jedním velikým stromem, vzpomíná Rolo, a øekl jsem v slzách Pánu, e pokud zachrání mùj ivot, budu mu slouit. Po této modlitbì jsem si pøipadal, jako by ze mì spadlo nesmírnì tìké bøemeno. Rolo se setkal s jedním velitelù FARC (na obrázku vpravo), který nakonec pøijal Krista. Tento èlovìk nyní bojuje o poznání, jak má Bohu slouit uvnitø povstalecké guerilly. Je si vìdom toho, e pokud se jeho nadøízení dovìdí o promìnì, kterou prošel, bude jeho ivot ve smrtelném nebezpeèí. 5

8 Rolo s vojákem 6 Jsou to lidé Kdy se Rolo v devìtadvaceti letech obrátil ke Kris tu, brzy se seznámil s jed ním pastorem, který si ho vzal do své péèe. Øekl mi, e u nìho mohu zùstat tak dlouho, dokud budu chtít, vypráví Rolo. Pozdìji tohoto pastora doprovázel na jedné cestì, jejím cílem bylo rozdávání Biblí. Byl to nebezpeèný výlet, protoe všude kolem docházelo k ozbrojeným støetùm, ale Rolo ádný strach necítil. Pamatuji si, e jsme nejprve dorazili do nìjaké malé vesnice. Od první chvíle mì rozdávání Biblí velice naplòovalo, vzpomíná Rolo. Nakonec se s Biblemi vydal sám do mìsta, kde pùsobil jako pøíslušník FARC, aby tam daroval Bible všem svým døívìjším známým. Rolo nakonec svému pastorovi øekl, e se chce stát v rudých zónách misionáøem na plný úvazek. Je to tam pøíliš nebezpeèné, odpovìdìl mu pastor. Zabijí tì tam. Ale Rolo byl ji rozhodnutý. Strach z mojí mysli úplnì vymizel, prohlašoval. Nebylo to z toho dùvodu, e bych si pøipadal tak silný, ale chtìl jsem jít s Biblemi i do dungle a rozdávat je povstalcùm, aby vidìli, jaká se se mnou stala zmìna. Cítil jsem to jako nìco naprosto nutného. Pøi jedné pøíleitosti jsem v rudé zónì pronikl naprosto sám s balíkem Biblí hluboko do dungle. Kadý se snail z této oblasti co nejrychleji zmizet. Pobýval jsem v domku jedné sestry. Pomalounku se mi daøilo jí pøesvìdèit, aby mi pomohla pøi mém svìdectví pøíslušníkùm FARC. Spoleènì jsme se modlili. V té dobì jsem byl zvyklý vstávat i ve ètyøi hodiny ráno a modlit se. A právì v tom domku se zaèal Pán mocnì dotýkat mého srdce. Zorganizovali jsme malou modlitební skupinku, abychom se spoleènì Kdy se Rolo vrátí z buše, musí se peèlivì starat o svoji dodávku. mod lili za gueril lové ky. Øíkal jsem tìmto køes- vojá- anùm, e se jich nemají bát, ale naopak mají se za nì modlit, e tito vojáci jsou také jen lidé. Pak se zaèalo v této oblasti dít nìco zvláštního. Obcházel jsem mat-

9 ky povstaleckých velitelù, dával jsem jim Bible, vydával jim svìdectví a s nìkterými jsem se i modlil. Pak se mi podaøilo uspoøádat modlitební setkání pìti tìchto en. Pozdìji ale došlo k jedné události, která mì málem pøipravila o víru. Kdy jsem pøišel do organizace, která mi poskytovala Bible i finanèní podporu, a øekl tam, e to dávám guerillovým vojákùm a jejich rodinným pøísluš níkùm, zhrozili se a nechtìli mi u ádné další Bible ani peníze dát. Byla to pro mì velmi obtíná situace a bojoval jsem dokonce s lenkami na sebevradu. Øekl jsem tehdy Bohu: Zabij mì sám, kdy mi myšnedovolíš, abych byl zabit v boji, a nyní mì opouštíš. Všechno, co jsem mìl, mi odcházelo. Boty se mi rozpadaly, nemìl jsem ani co poøádného na sebe. Ale pak jsem se rozhodl modlit se. Bùh mi ukázal místo ze 45. kapitoly proroka Jeremiáše, kde v posledním verši stojí: Tobì dám jako koøist ivot na všech místech, kamkoli pùjdeš. Rolo byl slovem z proroka povzbuzen a motivován k další práci. Jeho obnošené svršky se staly pro nìho dokonce výhodou. Bùh mi dal i v této vìci milost. Povstalci vìdìli, e jsem pastorem, a pohled na mì je znaènì vyvádìl z míry. Nevypadal jsem jako ostatní pastoøi, které znali a kteøí mìli naleštìné boty a naehlené košile. Vidìli mì, jak putuji se svou maèetou v sešlapaných botách a obnošeném trièku. Kdy mì povstalci uvidìli, øekli, si, co je tohle za chlapa, copak by mohl zaloit nìjaký sbor? Dej mi benzín a Bible Rolo vydával svìdectví zapomenutým lidem v rudých zónách skoro deset let. Kdy jsem se poprvé vydal do dungle, vzal jsem si na záda starý batoh, který jsem naplnil Biblemi. Nepøemýšlel jsem o tom, e bude nutné si v bance zaloit úèet. Neuvaoval jsem nad potøebou koupit motocykl. Jezdil jsem na kole. Pøe mýšlel jsem pouze nad tím, zda Bùh stojí za mojí slubou tak, jak jsem to v modlitbách pøijal. Procházel jsem v té dobì velkými zkouškami. Opustila mì manelka, dostával jsem výhrùné vzkazy od povstalcù. Po nìkolik mìsícù jsem nemìl prostøedky ani na normální jídlo. Lidé se na mì dívali jako na úplného ztroskotance. Ale Pán mi prostøednictvím onoho verše z proroka Je remiáše uká- Boí slovo si hledá cestu k srdcím i guerillových povstalcù. Záleí i na našich modlitbách, jak bude pøijato. 7

10 Na svých mnoha výletech do oblastí kontrolovaných povstaleckou skupinou FARC má Rolo palivo jen na jednu cestu. Musí dùvìøovat Bohu, e mu obstará benzín, aby se mohl vrátit. Richard Wurmbrand jednou øekl: Jeíš nám pøikázal, abychom vyšli, neøekl, e bychom se mìli vrátit. zal, e na všech místech, kam pùjdu, obdrím od nìho koøist. A nyní jsem se na tato místa vydával do dungle, do táborù povstalcù, na místa ovládaná guerillami. Do mnoha míst, kam Rolo zamíøil, se neodváili vstoupit køesanští pracovníci více ne tøicet let. Sbory v tìchto oblastech zanikly, kdy jejich èlenové odešli ve strachu o svùj ivot. Ten, u koho by povstalci našli køesanskou literaturu, by nemusel vyváznout iv. Panuje zde dìsivý útlak, prohlašuje Rolo. Vládne zde naprostá duchovní temnota. Zmocòuje se vás tady strach, ani ne tak z války, ale leí to zde všude jako tìké neviditelné bøemeno. Je to doslova království strachu. Bùh nám dal porozumìt, e Bible jsou v této oblasti dùleitìjší ne kázání a spoleèné setkání. Bible vám klade znepokojující otázky, i kdy ji odloíte, dál vám vrtají v mysli, a pokud jste upøímný, nakonec se Boím slovem necháte pøemoci. Bible má ohromný vliv, vìtší ne cokoli jiného. Dnes Rolo vykonává svoji misijní èinnost beze strachu. Svoji hliníkovou loïku naplní Biblemi a pak se plaví po nejobávanìjší kolumbijské øece, na které leí nejdùleitìjší støediska obchodu s kokainem. Roz- dává Bible, obleèení a potraviny lidem, kteøí ijí na bøezích této øeky, a nìkteøí z lidí mu vyprávìjí, e ji dávno touí mít svoji Bibli. Èasto má Rolo benzínu sotva na jednu cestu. Ale dokonce i na tomto území, kde ádné èerpací stanice neexistují, mu Pán obstarává palivo, aby se mohl zase vydat nazpátek. Ve své vlastní síle toho nesvedu skoro nic, a dokonèit to ji nedokáu vùbec, prohlašuje Rolo. Všechno je v Boích rukách. Zázraky proívám jen tehdy, kdy ve víøe oèekávám na Boí pomoc. Nepostupuji sám. Vycházím s Biblemi a poselstvím evangelia, vycházím, abych povzbuzoval ostatní, povzbuzuji i pastory, kteøí byli vyhnáni. Øíkám jim: Bratøi, neztrácejte odvahu. Bùh dává vítìzství i poehnání. Rolo má jednu obvyklou modlitbu: Pane, dej mi benzín a Bible. Ostatní u je na mnì. Hlas muèedníkù zásobuje Rola Biblemi i další køesanskou literaturou, obstaral mu novou loïku a dává mu pøíspìvky na nákup paliva. A tak Rolo s Boí pomocí mùe pokraèovat v odzbrojování kolumbijské temnoty. 8

11 Rozhlasové vysílání poráí temnoty Pro mnoho vìøících jsou kolumbijská území, kde ope rují guerillové organizace pøíliš nebezpeèná, aby se tam mohli køesané spoleènì scházet. ád- ná církevní shromádìní se tam nekonají, prohlašuje Alex, a kdokoli se tam nìjaká setkání odváí zorganizovat, tøeba jen o nìkolika málo osobách, hned se stane terèem povstalcù, kteøí ho neváhají zabít. Alex ije se svou rodinou doslova uprostøed rudé zóny. Okolní komunity ily v relativním pokoji, dokud zde nepropuklo násilí. Civilní obyvatelstvo uvízlo v konfliktu mezi povstalci a kolumbijskou armádou, prohlašuje Alex. Kdy armád ní vojáci pøišli do naší oblasti a nemohli tam ádné povstalce najít, zaèali drancovat naše domy a snaili se za kadou cenu nìkoho chytit a zabít, aby mohli vykázat nìjaké výsledky. Po mnoho let tak byla tato oblast naplnìna strachem a nejistotou. Ale právì uprostøed tohoto bìsnìní pøišel Alex k víøe v Jeíše Krista. Byli jsme vychováváni ve víøe v Boha svými rodièi i prarodièi, ale do kostela jsme nikdy nechodili. Široko daleko nebylo nikoho, kdo by nás náboenství uèil, a tak jsme ani nevìdìli, jak máme Pána následovat v úzkém osob ním vztahu, vzpomíná Alex. Pak jsme zaèali poslouchat køesanské roz hlasové vysílání, kde za znívalo jasné poselství, jak Pána následovat a kým On skuteènì je. Slubu evangelij ního rozhlasového vysílání v Kolum bii provozuje Russell Stendal, který je spolupracovníkem naší misie. Vliv této èinnosti je opravdu pozoruhodný a Alex Spolupracovník Hlasu muèedníkù Russell Stendal stojí vedle rozhlasové vysílaèky, která v Kolumbii vysílá do éteru evangelijní poøady a ètení vybraných biblických pasáí. Toto neviditelné vysílání nemají guerilloví náèelníci pod svou kontrolou, co v nich pøirozenì vyvolává velkou nelibost. Maria kdysi odešla od svých køesanských rodièù a pøipojila se ke guerillovým povstalcùm. Dnes propùjèuje svùj hlas rozhlasovému vysílání evangelia v Kolumbii. 9

12 Alexovi ji povstalci mnohokrát vyhroovali, aby práci na vysílaèi opustil, ale on tvrdí, e mu Pán dává sílu vytrvat. 10 se nyní na této práci sám podílí. Ale ne všem toto vysílání vyhovuje, co na prvním místì platí o povstaleckých guerillách organizace FARC. Alex pøiznává, jak se ho èastokráte zmocnil strach, kdy kvùli své èinnosti obdrel od povstalcù výhrùky. Ale vdycky nakonec pøišel do jeho srdce od Pána pokoj, který mu dal sílu jít dál. Nikdy mì ani nenapadlo, e bych se mìl kvùli takovým výhrùkám pøestat podílet na slubì rozhlasového vysílání, prohlašuje kategoricky Alex. Chci naopak setrvat, dokud se tato èinnost nedotkne srdcí všech lidí, kteøí na tomto temném místì ijí. A právì umístit v této oblasti tyto vysílací stanice nebylo nièím obyèejným. Kadá z tìchto vysílaèek je malým zázrakem, prohlašuje Rusell Stendhal. Ale Pán sám bdìl nad jejich umístìním, nebo prostøednictvím tohoto vysílání je zde zasévána moc Boího království. Úèinek na lidi, který zde sledujeme, je vskutku mimoøádný. Russell, kterého v polovinì osmdesátých let povstalci hnutí FARC unesli a po pìt mìsícù dreli v zajetí, vypráví o jedineèné pøíleitosti, pøi které se jeho skupinì podaøilo umístit vysílaè na jednu horu vysokou 4115 metrù. Paradoxnì se tak stalo díky nìkolika tìce ranìným povstalcùm. Pán nám pomohl, abychom jim zachránili ivoty. Byl to sled nìkolika událostí, které vyústily v pozvání na jejich území. Díky Hlasu muèedníkù jsme v této oblasti rozdávali tamním dìtem balíèky a kadé rodinì jsme darovali malé rádio na solární energii. Vyvrcholením naší práce bylo umístìní oné vysílaèky, která se tak ocitla doslova uprostøed zøejmì nejnebezpeènìjší oblasti Kolumbie. Russell a jeho tým musí do této oblasti, kde jsou únosy na denním po øádku, cestovat výhradnì v noci. Kdy dorazí k výchozímu bodu, ukryjí automobil a pak na koních stoupají na horu a k vysílaèi. Toto sice není oblast, kde se vyrábìjí narkotika, ale vysíláme díky vysokohorskému vysílaèi do míst, kde je produkováno veliké mnoství drog. Tato oblast je nechvalnì známá pøedevším kvùli èastým únosùm, uvádí Russell. Uvádí se, e zde dochází k nejvíce únosùm nejen v Kolumbii, ale na svìtì vùbec. A tak øada lidí, kteøí zde pøicházejí k víøe v Krista, jsou bývalými únosci. V roce 1991 vešel v Kolumbii v platnost zákon o náboenské svobodì. Díky tomu zaèaly rùst po celé zemi evangelikální církevní budovy,

13 které byly pøedtím zakázány. Výjimku tvoøily právì oblasti kontrolované po vstalci. A to je i hlavní dùvod, proè je zde køesanské rozhlasové vysílání tak dùleité. Toto vylepšení nám umoòuje za sáhnout oblasti, které ovládají marxistické guerilly, a takto mùeme získávat pro Krista i povstalecké vojáky, uvádí Corey Odden, vedoucí kanadské poboèky Hlasu muèedníkù. Od hor a do kolumbijské dungle je tak moné naladit evangelizaèní vysílání. Hlas muèedníkù proto shazuje do nepøístupných oblastí zemì na padácích nejen køesanskou literaturu, ale i malá rádia zn. Galcom, vyrobená v Kanadì. Gabriela byla kdysi velmi problémovým èlovìkem. Pokusila se o sebevradu a pronásledovalo ji i démonické nutkání, aby zabila své vlastní dìti. Pak se ale setkala se zvìstí evangelia a Kristus ji od tìchto hrozných vìcí plnì osvobodil. Mìla také tu výhodu, e mohla poslouchat duchovní rozhlasové vysílání, které ji pomohlo rozvíjet svou novou víru v Jeíše Krista a snášet i rùzná protivenství. Kvùli polovojenským organizacím zde zaíváme mnoho úzkostí, jeliko na rozdíl od guerillových povstalcù, kteøí vás nejprve varují, e pokud budete to èi ono dìlat, pøijdete o ivot, polovojenské organizace zabíjejí ihned bez pøedchozího varování, popisuje situaci Gabriela. Navzdory tìmto hrozbám nemá Gabriela podle svých slov strach pokraèovat ve své slubì, protoe víra v Krista její ivot od základu zmì nila. Povstaleètí vojáci i jejich sympatizanti pøicházejí a prosí o Bible nebo rádia. A víme, e mnozí Bibli skuteènì ètou a poslouchají i køesanské rozhlasové poøady, uvádí Gabriela. Gabriela a Alex vìdí dobøe, e pro jejich zemi existuje jediná nadìje, a tou je poselství evangelia. Tato zvìst má moc odzbrojovat temnotu, která v této zemi vládne. Hlas muèedníkù Gabriela je jednou z mnoha vìøících, kteøí ijí v oblastech kontrolovaných guerillovými povstalci. Ke své víøe pøišla díky evangelizaènímu rozhlasovému vysílání. Zaèátkem osmdesátých let se evangelia pašovala do støedoamerických zemí po horských stezkách pøevánì na mezcích. 11

14 chce i nadále nejrùznìjšími cestami podporovat od váné kolumbijské køes any, kterým leí na srdci i spása povstaleckých rebelù. Ètyøicetiletá sluba Hlasu muèedníkù ve støední a jiní Americe V dobì, kdy si komunismus usurpoval vládu ve východní Evropì a v nìkdejším Sovìtském svazu, musel svìt èelit další invazi ateistické ideologie, která nacházela ivnou pùdu ve støední a jiní Americe. V zemích tohoto regionu vzplálo guerillové hnutí a s ním násilí, které tuto oblast uvrhlo do chaosu, nejistoty a strachu. Stejnì dìsivý byl i vliv marxismu, který se zde šíøil a mìl vliv i na církev. Hlas muèedníkù ji od poèátku tìchto neblahých událostí zamìøil své úsilí na získání nových marxistù pro víru v Krista. K tomuto úèelu byla tisknuta køesanská literatura, kterou komunistická propaganda chápala jako nepøátelský vliv Západu. Ale tato èinnost pøinášela ovoce. V roce 1986 byla tato literatura masovì rozdávána povstaleckým vojákùm v El Salvadoru, a tamní køesanští aktivisté byli svìdky, jak mnozí z tìchto marxistù odloili zbranì a pøijali poselství evangelia. Komunistická propaganda dokonce zaèala infiltrovat do církve prostøednictvím tzv. teologie osvobození, podle ní koøenem zla není høích, ale kapitalismus. V jednom úvodníku zpravodaje naší misie z roku 1986 citoval Richard Wurmbrand církevního pøedstavitele jménem Cardenal, který byl èlenem nikaragujské komunistické vlády a který prohlásil: Naším jediným východiskem je marxismus není ádného osvobození mimo marxismu. A to je dùvodem, proè káu obojí, jak revoluci, tak i nebeské království, jde o jednu a tuté vìc. Další zemí, která se potýkala s násilím povstaleckých guerill, bylo Peru. Peruánské guerilly, známé jako Sendero Luminoso (Svìtlá stezka) pustošily vesnice a nastraovaly bomby v hlavním mìstì Lima. Jejich zvykem bylo shromádit vesnické obyvatele do kostela a pak zamèenou budovu zapálit. Kdy se nìkomu podaøilo z hoøícího kostela uniknout, povstalci ho na místì zastøelili. Richard Wurmbrand napsal v úvodníku z roku 1988, e bìhem dvou let bylo takto v Peru zavradìno pìtatøicet tisíc civilistù. Hlas muèedníkù na tyto události opìt zareagoval evangelizaèním vysíláním do této zemì. Jeden pøíslušník peruánské guerilly, který slyšel toto rozhlasové vysílání, poslal Hlasu muèedníkù dopis, kde stálo: Pobýval Pøíslušníci sandinistických guerill v Nikaragui jsem v dungli a hrál jsem 12

15 si se svým tranzistorem. Náhodnì jsem naladil váš pro gram. To, co jsem slyšel, bylo pro mì jako probuzení se ze sna. Stál jsem tam se svou pistolí v ruce, pøipravený zabíjet lidi, které jsem pøedtím nikdy ani nevidìl, a najednou jsem uslyšel o Nìkom, kdo prohlašuje, e máte milovat i své nejhorší nepøátele, e máte na zlo odpovídat dobrem. Ještì na tom místì, kde jsem stál, jsem zahodil svùj revolver, opustil svoji skupinu a vydal se do mìsta. Tam jsem se pøihlásil do jednoho sbo ru a jsem šastný. Hlas muèedníkù pozdìji obdrel od tohoto èlovìka ještì jeden dopis, ve kterém prohlašuje, e se vrací do dungle, aby tam vydával svìdectví o Kristu. Od té doby jsme o nìm ji nikdy neslyšeli. Naše misie pokraèuje ve svém úsilí získávat guerillové povstalce pro víru v Krista. Nìkterá guerillová hnutí stále pùsobí v jiní Americe a jsou silnì ovlivnìna marxistickým pøesvìdèením. K jedné z tìchto zemí patøí i Kolumbie, kde se naše misie velmi intenzivnì angauje v distribuci køesanské literatury a rozhlasových pøijímaèù. Hlas muèedníkù, Kanada, kvìten 2011 Ú V A H A T O M A W H I T A Sluebníci ohnì Napøíè Biblí zjevuje Bùh svou pøítomnost skrze oheò. Promlouvá k Mojíšovi z hoøícího keøe a sestupuje na horu Sinaj v podobì ohnì (Ex 3,2 a 19,18). Dokonce i Jeíšùv návrat je popisován jako plápolající oheò. Mnozí z nás by dnes rádi vidìli takové zázraky. Pøesto si my vìøící nosíme tento zázrak sami v sobì. Je jím ivot mìnící oheò evangelia, který èiní vìènou zmìnu uprostøed jinak beznadìjného svìta. Jsme èástí sluby Jeíše Krista, jeho sluebníci jsou popisováni jako plameny ohnì (idùm 1,7). Zatímco nìkteøí uívají oheò ke zkáze, Boí rodina dokáe dokonce pouít i zbylého popele jako pøipomínku našeho duchovního ohnì. Kdy jsem byl v indonéském mìstì Situbondo, ukazovali mi nìkteøí tamní pasto øi kostel, který se jim podaøilo znovu vystavìt. Poté, co byl tento kostel vypálen fanatickými muslimy, kongregace se rozhodla, e vezme ohoøelý køí z vypáleného kostela a umístí jej pøed kazatelnu v obnovené budovì. Tento ohoøelý køí je nyní pro nì symbolem vytrvalosti a pøipomíná jim, e ádný lidmi zaloený oheò nedokáe udusit plameny Ducha svatého. Svatý Boí oheò motivuje vìrnou køesanskou slubu ve všech zemích, kde naše misie pracovala. V Izraeli jsme udrovali kontakt s jedním bratrem, jeho církev byla mnohokrát napadena. Tato kongregace nakonec umístila v rohu své modlitebny vìdra s vodou pro pøípad, kdyby nìkdo jako mnohokrát pøed ím hodil bìhem bohosluby dovnitø zápalnou nálo. Mìli toti duchovní 13

16 V Kolumbii distribuují pracovníci Hlasu muèedníkù mezi lidmi Bible a malé rozhlasové pøijímaèe. 14 porozumìní toho, e ádný lidmi zaloený oheò nemùe zabránit Bohu, aby pøi jejich shromádìní nebyl uprostøed nich. V Severní Koreji vláda prohlásila, e bude ostøelovat pozice v Jiní Koreji, ze kterých jsou vypouštìny naše evangelizaèní balony. Máme potvrzeno, e mnozí Severokorejci ètou evangelizaèní traktáty, které z tìchto balonù vypadávají. Nepøátelé evangelia se domnívají, e svými hrozbami mohou evangelium umlèet a jeho postup zastavit. Ale je to pro nì obtíný boj, kdy bojují proti nìèemu, co nevidí a ani tomu nerozumí. Nedávno jsem mìl velkou radost z návštìvy jednoho našeho bratra z Myanmaru (døíve Barma). V jeho zemi vládne despotická vláda, která zatk ne kadého, kdo odmítne nahlásit do tøí dnù jména tìch, kteøí ho navštívili, vèetnì místních lidí. Tyto restrikce však nemohu odradit vìøící v Myanmaru od zvìstování evangelia. Zmínìný bratr nám vypravoval, e jeho otec jednou prohlásil: Kdy jsou dveøe zavøené, tak se budeš shánìt po oknu. Kdy opravdu chceme, tak si oheò Ducha svatého cestu najde. Jiný køesan, pastor malajské podzemní církve, který byl døíve muslimem, mi pøi jedné pøíleitosti øekl: Kdy je tento oheò uvnitø tebe, je vdycky havìjší ne ohnì kolem tebe, nemusíš se proto bát. V komunistických národech, jako tøeba v Èínì nebo Vietnamu, kde jsou køesané kadodennì zastrašováni a zatýkáni, se evangelium šíøí jako plameny ohnì. Napøíklad v Èínì se celá jedna kongregace opako- vanì setkává pod širým nebem, kdy jí úøady znemoòují pøístup do její vlastní budovy. Èlenové této kongregace dobøe vìdí, e tím riskují zatèení a ztrátu zamìstnání a také skuteènì jich byla hned po prvním shromádìní stovka zatèena. V hinduistické Indii právì ti, kteøí nevlastní skoro nic a kterým tam øíka jí Nedotknutelní èi Dalité, nacházejí oheò Pánì. Pøed dvìma lety ve státì Odisha pøišly stovky køesanù doslova o všechno pøi protikøes anských nepokojích. A jiní, kteøí pøes tyto události vydávali svìdectví hinduistùm, zakoušeli útoky a pøicházeli o svùj majetek v plamenech, které zakládali jejich radikální odpùrci. V Pákistánu jsme se mohli setkat s odvánými køesany, kteøí odmítají ukrývat své svìtlo pod vìdrem a necítí potøebu se pøed nìkým za svou víru ospravedlòovat. Nìkteøí z nich rozdávají evangelizaèní literaturu

17 i v oblastech, kde se ukrýval Usáma bin Ládin; nic nehledí na nebezpeènost okolí a podìlují se s druhými o plameny evangelia. Tøebae moje matka ke konci ivota skoro nevidìla, pøesto psala svým pravnouèatùm do jejich køesanských kníek slova lásky a povzbuzení. Èinila tak skrze plameny pravdy, které jí dal Bùh, aby oslavovala jeho jméno. Jemu patøí vzdávat za všechno i skrze všechno díky a slávu. Hlas muèedníkù, USA, srpen 2011 I N F O R M A C E Z Č E S K É R E D A K C E Hospodaøení za rok 2010 Milí bratøi a sestry, dìkujeme všem za finanèní i modlitební podporu. Rádi bychom Vás informovali o našem hospodaøení v uplynulém roce. Pøijaté dary èinily celkem Kè. Úroky z bìného úètu Kè. Výdaje byly následující: humanitární dary Kè (Severní Korea, Afghánistán, Barma, Bangladéš, Srí Lanka, Nepál, Vietnam, Súdán, Laos, Kolumbie, Uzbekistán, Filipíny, Moldávie.) Náklady na bulletin (tisk, sazba, poštovné) Kè. Nákup publikací (Stefanos) Kè. Kanceláøské potøeby a ostatní výdaje Kè. Bankovní poplatky Kè. Finanèní audit Kè. Cestovné Kè. Mzdové náklady na jednoho pracovníka (úøednì schválená minimální mzda pro daný typ práce) Kè. Zdrav. a soc. pojištìní Kè. Úèetní zùstatek k èinil Kè. Z P R Á V Y Z E S V Ě T A NIGÉRIE Pøi dubnových nepokojích pìt set mrtvých Ulice severonigerijského mìsta Kaduna byly posety zuhelnatìlými tìly zabitých. To byl výsledek dvoudenního násilí, pøi kterém útoèníci vradili køesany, zapalovali domy a kostely, a podpálili dokonce i místní policejní stanici. Toto bìsnìní odstartovalo 18. dubna, kdy nigerijští volièi do nejvyššího státního úøadu vybrali køesana. Zatímco se køesanská vìtšina na severu Nigérie radovala, muslimská vìtšina na jihu zemì sáhla k odvetì. Nepokoje zaèaly ve zhruba tuté dobu po vyhlášení výsledkù voleb minimálnì v pìti severních státech. Rozhnìvané zástupy zmasakrovaly stovky køesanù, vypálily pøes tøi sta kostelù a znièily bezpoèet domù patøících køesanùm. Nigerijský pracovník Hlasu muèed níkù Ugochugkwu, který je poèí ta èovým instruktorem, prohlíí svùj dùm, který byl vypálen pøi dubnových útocích. 15

18 Ne se nakonec bezpeènostním silám podaøilo nastolit jakýs takýs poøádek, pøišlo podle odhadù o ivot asi pìt set lidí. Další tisíce jich ze strachu pøed násilím uprchly ze svých domovù. Podle zprávy Mezinárodního èerveného køíe necelých padesát tisíc lidí ije ve stanech a uchýlilo se do táborù, které pro nì zøídila tamní vláda. Hlas muèedníkù dodává tìmto bì encùm základní potøeby jako vodu, potraviny a další vìci. Rovnì zprostøedko váváme nároènou lékaøskou pomoc tìm, kteøí ji potøebují. Jako i v jiných pøípadech budeme se hlavnì zamìøovat na podporu vdov a sirotkù, kterým se vdy snaíme najít nový domov a práci. Hlas muèedníkù, USA, srpen Lucio se svou rodinou CHIAPAS Bez domova ale vytrvalí V mexickém státì Chiapas èelí evangelikální køesané èasto nejsilnìjšímu odporu ze strany svých pøátel a bliních. Chiapané, kteøí pøijmou opravdovì køesan ství, zanechávají kategoricky svých národních náboenských praktik, je jsou smì sicí kme nového spiritismu s katolicismem, osvojeným za španìlské kolonizace. Tento národní katolicismus v sobì zahrnuje takové rituály, jakými jsou zvíøecí obì ti pøinášené katolickým svìtcùm anebo komunitní svátky spojené s nejhrubším pijáctvím. V nìkterých oblastech jsou køes ané, kteøí se odmítají úèastnit pohanských zvyklostí, pronásledováni místními usedlíky. Domy a kostely evangelikálních køesanù jsou vypalovány a plundrovány a mnoho rodin bylo vypuzeno ze svých pùvodních komunit. Lucio se stal vìøícím pøed tøemi roky. Pøedtím holdoval nejen alkoholu, ale rovnì i drogám. Pøestoe vìdìl, co bude následovat, stane-li se evangelikálem, jeho touha následovat Krista byla silnìjší. Lucio se pozdìji stal pøedstaveným malé kongregace o jednatøiceti èlenech v Los Llanos. Kdy ale místní usedlíci zaèali na tìchto køesanech poadovat pøíspìvky na své pijácké slavnosti, Lucio to opakovanì a dùraznì odmítal. V roce 2009 byl kvùli tomu jejich kostel místními lidmi úplnì stren. Køesané však pokraèovali ve shromádìních v domì jednoho z vìøících. Jedné noci v lednu 2010 pøitáhl k Luciovu domu zástup asi dvou set lidí se zapálenými pochodnìmi. Lucio tìmto lidem øekl, e neví, proè mu chtìjí ublíit, kdy k nim ádnou nenávist nechová, a naopak vìøí, e pøijde den, kdy budou ve víøe zajedno. Ale zástup na nic neèekal a jeho dùm úplnì vyplenil. Ostatní evangelikální køesané dopadli podobnì a staèili utéci jen s tím, co mìli právì na sobì. Hlas muèedníkù pomohl tìmto køes- anùm najít støechu nad hlavou. Nakonec se jich ujaly úøady, které tìmto rodinám pronajaly velký dùm v sousedním mìstì. Ale i pak naše misie zásobuje tyto rodiny potravinami, zajišuje jim lékaøské ošetøení a dìtem monost vzdìlání. Jako v podobných pøípadech máme i zde na pamìti ekonomickou nezávislost tìchto køesanù. Z tohoto dùvodu jim také pomáháme zalo- it si malé ivnosti. Nedávno však tito køes- ané projevili touhu vrátit se do své domovské oblasti, prohlásili: Nastal èas se vrátit a získávat pro Krista ostatní, a to stojí cokoli. Hlas muèedníkù, USA, srpen 2011

19 B I B L I C K É Z A M Y Š L E N Í Dobré víno na konec Kadý èlovìk podává nejprve dobré víno a teprve kdy u se hosté napijí víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno a pro tuto chvíli (Jan 2,10). Zpoèátku také ten Zlý nám nabízí obèas dobré vìci: krásné sliby, sobecká potìšení. A kdy je jimi posléze u ivot opilý, následuje horší víno: rozklad ivota, muèivé výèitky, duchovní slepota, a na úplném konci to nejhorší vìèné zavrení. Láska si je vìdoma, e ty nejlepší vìci mají ještì pøijít. Samotnou radostí je ji poslouchání Boích pøikázání, obecenství s Kristem, s jeho svatými andìly a velké spoleèenství svatých. Pro souèasnost se však tato radost mísí s hoøkostí køíe. Nyní to je sláva v souení, úzkostech, pronásledování a nahotì, a pøesto uprostøed tìchto slz a krveprolití neztrácí nevìsta Kristova nadìji. Dobøe ví, e její enich má pro ni pøipravenou úasnou hostinu a to nejlepší víno a v onom vìku nadcházejícím. Proto tolik nespìchá jako lidé, kteøí ijí v pøesvìdèení, e jejich údìlem je jen tento krátký ivot. Láska se neene za výsledky. Dokáe trpìlivì snášet doèasná zklamání, utrpení i poráky. Ale koneèné vítìzství je jejím dìdictvím. Nebuïte zastrašeni sváry, ale nechte se jimi pozitivnì inspirovat. Køesané jdou stále vpøed. Naši protivníci nevìdí nic o té nevypravitelné radosti, kterou Kristus vyhradil pro ty, je stojí na stranì pronásledovaného Boího lidu. Milujeme a vìøíme, e láska zvítìzí. Církev Kristova není ohroována høíšným svìtem. Dokonce ani brány pekla pøed ní nemohou obstát. Spíše je to høíšný svìt, který je ohroen existencí církve, nebo koneèné vítìzství je pøiøèeno nám. Z knihy Richarda Wurmbranda Reaching Towards The Heights Mùete nám psát na naši ovou adresu: Další informace v angliètinì lze najít na internetových adresách: Starší èísla v elektronické podobì naleznete na internetové adrese: mucednici.prayer.cz

20 MUÈEDNÍCI KØESANSKÉ VÍRY Skryté kameny v základech církve ARABŠTÍ KØESANÉ rok 523 V šestém století existovaly kvetoucí køesanské sbory v království Himjarovcù a Jemencù, tedy na jihu Arabského poloostrova. Tyto sbory hledaly ochranu i správu v Abyssinii, (dnešní Etiopii). Nìkdy kolem roku 523 uchvátil Jemenský trùn Himjarovec idovského pùvodu Yusuf As ar, vzbouøil se proti Abyssinii a snail se vyhnat ze zemì všechny Etiopany. Dobyl vojenskou pevnost v Zafaru a vypálil všechny kostely v této oblasti. Potom napadl køesany ve mìstì Najran na severu Jemenu, kde bylo køesanství nejvíce rozšíøeno. Køesané ale své mìsto bránili tak chrabøe, e je As ar nemohl dobýt. Proto se uchýlil ke lsti a slíbil køesanùm úplné omilostnìní, pokud se mu vzdají. Køesané s vìdomím toho, e mìsto nebudou moci bránit do nekoneèna, se na radu svého vùdce Arethase vzdali. Biskup Simeon z Berth Arshamu popsal, co po této kapitulaci následovalo: idé shromádili kosti všech muèedníkù a v kostele je nakupili na jednu hromadu. Pak pøivedli všechny knìze, diakony, pøedèitatele a syny a dcery smlouvy. Naplnili kostel od jedné zdi ke druhé, bylo tam podle lidí, kteøí pøišli z Najranu asi 2000 osob. Potom kostel zvnìjšku obloili døevem a zapálili je. Takto v nìm uhoøeli všichni, kdo tam byli. Bìhem následujícího týdne byly umuèeny stovky køesanù mezi nimi i zboné eny, které poté, co odmítly zapøít Krista, vojáci zabíjeli tìmi nekrutìjšími zpùsoby. Mnohým byla dána volba: Zapøete Krista a køí, staòte se idy, jako jsme my, a budete ít. As arovi mui vykopali hluboké jámy, které naplnili hoølavým materiálem a následnì zapálili. Køesané, kteøí odmítli zmìnit svou víru, byli do tìchto hoøících jam hozeni. Bohatá ena jménem Ruhm byla pøinucena sledovat popravu své dcery a dìdeèka. Vojáci ji pak pøinutili, aby ochutnala krev svých nejbliších. Kdy se jí zeptali, jakou má chu, odpovìdìla: Jako èistá, neposkvrnìná obì. Pak byla popravena i ona. Zdroj: Hlas muèedníkù Vychází pìtkrát do roka. V prosinci vychází dvojèíslo. Toto periodikum je registrováno u Ministerstva kultury ÈR pod evidenèním èíslem MK ÈR E Bulletin vydává obèanské sdruení POMOC PRONÁSLEDOVANÉ CÍRKVI K hlavním cílùm tohoto sdruení patøí: poskytovat hmotnou a duchovní pomoc pronásledovaným a potøebným køesanùm informovat veøejnost o pronásledování køes- anù podporovat vydávání literatury, která vypovídá o køesanských muèednících a svìdcích víry. Obèanské sdruení úzce spolupracuje s celosvìtovou misijní organizací International Christian Association (ICA). Pìt hlavních zásad této misijní organizace je zalo- eno na biblickém verši epištoly idùm 13,3: 1. Podporovat køesany v šíøení evangelia v oblastech, kde jsou pro své svìdectví o Jeíši Kristu pronásledováni, prostøednictvím køesanské literatury, Biblí, rozhlasového vysílání, lékù a dalších forem pomoci. 2. Poskytovat v tìchto oblastech pomoc rodinám køesanských muèedníkù. 3. Podporovat vìøící, kteøí osobnì prošli utrpením v bývalých komunistických zemích. 4. Nejrùznìjším zpùsobem se snait získávat pro Krista ty, kteøí se podílejí na pronásledování køesanù v totalitních zemích a problémových oblastech. 5. Informovat veøejnost o krutostech páchaných na køesanech. Tento bulletin lze bezplatnì objednat na adrese: Hlas muèedníkù pošt. pøihrádka Jindøichùv Hradec Úèet pro dobrovolné pøíspìvky: ÈSOB Jindøichùv Hradec è. ú.: /0300

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům

Více

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Ètrnáct pøíbìhù pro malé a velké Vypráví: Ursula Marcová Ilustroval: German Frank Pøíbìh první Když se Tom probudil, nevìøil svým oèím. Bylo to jako ve snu. Ležel na mìkké

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A 2 / 2012 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.

Více

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A 4 / 2012 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A 4 / 2010 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ

MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE Anorexie anorexia nervosa je porucha pøíjmu potravy. Nemoc, která mùe konèit váným pokozením zdraví nebo dokonce

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Èervenec 2011. Èerven 2011. Milí pøátelé, táborové hry jsme se bìhem letoního léta zúèastnili tøí táborù:

Èervenec 2011. Èerven 2011. Milí pøátelé, táborové hry jsme se bìhem letoního léta zúèastnili tøí táborù: Milí pøátelé, zdravíme vás, nae modlitebníky a podporovatele, prostøednictvím naeho spoleèného modlitebního dopisu. Moná vás zarazil jeho titulek Zápisky z fronty. Máme za sebou období letních prázdnin,

Více

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS Přicházející Král MICHAL KLESNIL Nakladatelství KMS Praha 2012 Ing. Michal Klesnil Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2012 Třetí svazek edice Nad Biblí Biblické

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

MILOVANÝM DÌ E T M N A ZEM ØADA DÙLEŽITÝCH SDÌLENÍ KTERÉ NEBE SESÍLÁ NA POMOC LIDSTVU "A

MILOVANÝM DÌ E T M N A ZEM ØADA DÙLEŽITÝCH SDÌLENÍ KTERÉ NEBE SESÍLÁ NA POMOC LIDSTVU A PROROCTVÍ POSELSTVÍ BOH A A MATKY BOŽÍ MILOVANÝM DÌTEM ZNAEM poselství lásky ØADA DÙLEŽITÝCH SDÌLENÍ KTERÉ NEBE SESÍLÁ NA POMOC LIDSTVU "A tak se èlovìk stal smrtelným, jeho tìlo neèisté, jeho život ve

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A 5 6/2010 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

a poučení pro projektové manažery

a poučení pro projektové manažery Obléhání hradu SION L.P. 1437 a poučení pro projektové manažery B. LACKO Doprovodný program QV 2015 Zikmund Lucemburský uznán českou šlechtou za českého krále (Výsledek dohod v Basilei v roce 1436) Postoje

Více

Ilegální èinnost a poèátky odboje v Karlových Varech. znièená nìmecká technika na Dolním nádraží, foto od Rudolfa Špaèka

Ilegální èinnost a poèátky odboje v Karlových Varech. znièená nìmecká technika na Dolním nádraží, foto od Rudolfa Špaèka Ilegální èinnost a poèátky odboje v Karlových Varech znièená nìmecká technika na Dolním nádraží, foto od Rudolfa Špaèka tušení, že celá moc ve mìstì je v rukou jen nìkolika Èechù. Tato,,hra" trvala až

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

U hrobky krále Tutanchamona

U hrobky krále Tutanchamona 1. kapitola U hrobky krále Tutanchamona Někde v Egyptě Sledovali jste někdy, třeba na nějaké pouti, jak se dělá popcorn? Horký vzduch roztáčí malá kukuřičná zrnka, ta se zahřívají, až puknou a stane se

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben 2005 duben ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST ZLATÉ HORY KDO JSME Reach Out For Christ (ROFC) je mezinárodní misijní organizace, která byla založena australským evangelistou Stevem

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ KNIHA PRAVDY

VELKÉ VAROVÁNÍ KNIHA PRAVDY ZÁØÍ 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY ZÁØÍ 2013 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Vybral jsem si dvanáct prostých mužù, nevzdìlaných a neznalých Písma

Více

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Mise spásy v tomto velkém okamžiku historie, zbytku našich dnù

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více