Bytové družstvo INSTART

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bytové družstvo INSTART"

Transkript

1 Bytové družstvo INSTART Mladotova 667/ Praha 10 Kolovraty (IČ: ) Zápis z členské schůze bytového družstva konané dne Přítomni: 79 družstevníků ze 143, tedy 55,2 % Hosté: K. Dejmková (jednatelka FinEko s.r.o.) Místo a čas: Praha 10 Kolovraty, Mírová 21/66, hostinec U Boudů, Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu Předseda představenstva Michal Švec zahájil členskou schůzi v a konstatoval, že členská schůze družstva je podle 238 odst. 3 obchodního zákoníku schopná usnášení, neboť byla řádně svolána a je přítomna nadpoloviční většina členů družstva (v okamžiku zahájení bylo přítomno 72 členů). Členská schůze zvolila za předsedajícího schůze Michala Švece (předsedu představenstva). PRO: 72 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 PŘÍTOMNO:72 Členská schůze zvolila za zapisovatele schůze Jana Čejku (člena představenstva). PRO: 72 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 PŘÍTOMNO:72 Členská schůze zvolila za ověřovatele zápisu schůze Jan Vaniše (člena představenstva). PRO: 72 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 PŘÍTOMNO:72 Prezenční listina účastníků členské schůze a plné moci jsou přílohou č. 1 tohoto zápisu. 2 Odsouhlasení programu jednání Předsedající odkázal na oznámení o svolání členské schůze ze dne , které obdrželi všichni členové družstva do svých schránek v areálu družstva, a vyzval přítomné členy družstva k hlasování o schválení programu jednání členské schůze. PRO: 73 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 PŘÍTOMNO: 73 Předsedající konstatoval, že členská schůze schválila program jednání členské schůze tak, jak byl uveden v oznámení o svolání členské schůze ze dne Oznámení o svolání členské schůze Bytového družstva INSTART je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne /16

2 3 Kontrola plnění usnesení z minulých členských schůzí Předsedající informoval, že na poslední členské schůzi družstva konané dne byly prostřednictvím usnesení představenstvu uloženy celkem 4 úkoly, a požádal představenstvo družstva o reakci. K úkolu z členské schůze dne : Členská schůze bere na vědomí informaci představenstva o škodě na EZS v areálu družstva způsobené bouřkou dne a ukládá představenstvu vstoupit do jednání se společností UNIQA pojišťovna, a.s., za účelem plnění ze škody tzv. rozpočtem a EZS odepsat a dále neopravovat ani neudržovat. Členská schůze dále ukládá představenstvu celé toto plnění přidělit do fondu oprav bytového. konstatoval předseda představenstva Michal Švec následující: Jak bylo již uvedeno na minulé členské schůzi, EZS byla reálně neopravitelná a navíc družstevníky využívána pouze minimálně. Nemělo tedy význam ji opravovat a jako vhodnější se jevilo získání adekvátní částky, která by byla přidělena do fondu oprav. Na základě mandátu členské schůze představenstvo družstva realizovalo několik jednání se soudním znalcem a likvidátorem pojišťovny UNIQA. Jejich výsledkem bylo, že dne družstvo obdrželo částku pojistného plnění ve výši Kč, která byla přidělena do fondu oprav bytového. V současnosti představenstvo vyvíjí aktivitu s cílem prodat použitelné prvky za nějakou zůstatkovou cenu. K úkolu z členské schůze dne : Členská schůze bere na vědomí informace představenstva ohledně způsobu vyrovnání spoluvlastnictví Městské části Praha-Kolovraty a Bytového družstva INSTART po 20 letech a za tímto účelem ukládá představenstvu Bytového družstva: 1. vstoupit do jednání s Úřadem Městské části Praha-Kolovraty; 2. uzavřít příslušný dodatek č. 4 ke smlouvě o sdružení ze dne , který navrhla JUDr. Surmíková a jehož návrh (nefinální znění) tvoří přílohu č. 7 zápisu z této členské schůze. konstatoval člen představenstva Jan Čejka následující: Na základě článků v tisku na jaře 2010, které se týkaly informací o možných komplikacích při vyrovnání majetku členů při ukončení existence sdružení vytvořených za obdobným účelem jako naše, přistoupilo představenstvo k prověření situace kolem sdružení Městské části Praha-Kolovraty a Bytového družstva INSTART, v rámci kterého byly realizovány naše domy a objekty. Po předložení všech relevantních dokumentů a jejich prostudování právničkou družstva JUDr. Věrou Surmíkovou bylo konstatováno, že příslušný dodatek č. 3 (ze dne ) smlouvy o sdružení (ze dne ) je mj. příliš obecný a neobsahuje ustanovení o bezúplatnosti vzájemného vypořádání majetku. JUDr. Věra Surmíková doporučila družstvu vstoupit do jednání s Městkou částí Praha-Kolovraty a pro vyloučení pochybností uzavřít dodatek č. 4. ke smlouvě o sdružení narovnávající tyto nedostatky, který připravila a jehož návrh (nefinální znění) tvořil přílohu č. 7 zápisu z členské schůze ze dne Představenstvo projednalo připravený dodatek č. 4 se starostou MČ Michalem Habartem v červenci 2010 a po doladění některých detailů a formulací právníky obou stran byl dodatek dne podepsán oběma stranami a poté uložen do archivu družstva. K úkolu z členské schůze dne : Členská schůze pověřuje představenstvo družstva zajištěním výměny okapů na objektech A, tedy Mladotova č. o. 4, 6, 8, 10, a v této souvislosti uspořádat výběrové řízení na dodavatele. Členská schůze schvaluje financování výměny z fondu oprav v maximální výši Kč včetně DPH. konstatoval člen představenstva Martin Rinn následující: Na základě provedeného výběrového řízení byla vybrána firma Slabák Pavel pokrývačství Velsim s cenou Kč, vč. DPH, se kterou byly uzavřena smlouva o dílo. V průběhu prací byly zjištěny závažné nedostatky v kvalitě díla, proto nebylo dílo představenstvem převzato a bylo pozastaveno proplacení posledních dvou faktur, které byly firmě vráceny. Po několika pokusech ze strany představenstva o provedení opravy díla dle vyhotovených znaleckých posudků a posouzení dalšími klempířskými firmami byla věc předána právnímu zástupci družstva JUDr. V. Surmíkové. Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne /16

3 Po zhodnocení uzavřených smluv a jednání právních zástupců družstva a klempířské firmy bylo dohodnuto ukončit celou věc narovnáním, tj. družstvo převezme dílo v takovém stavu, v jakém se nachází, a firmě Velsim nebudou uhrazeny vrácené faktury ve výši Kč. Další možností bylo zahájení soudního sporu. V případě soudního sporu by družstvo nemohlo zasahovat do sporného díla, tj. bylo by nutno zachovat stávající nevyhovující stav a docházelo by k dalším škodám na objektech (fasáda, podhledy apod.) Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto uzavřít dohodu o narovnání a situace řešit provedením opravy společně s oplechováním podhledů metodu z lešení. K úkolu z členské schůze dne : Členská schůze pověřuje představenstvo zařízením přetočení domovních parabol k na pozici 23,5E družice ASTRA 3A. konstatoval předseda představenstva Michal Švec následující: Představenstvo společně s M. Opltem (členem družstva) zajistilo dodávku od stálého dodavatele Štěpána Ondráčka Jessika TV. Satelity byly přetočeny , celková fakturovaná cena byla Kč. Předsedající otevřel diskusi. Po diskusi, k výzvě předsedajícího přijala členská schůze toto usnesení: Členská schůze bere na vědomí informace představenstva ohledně plnění úkolů, které mu byly uloženy na poslední členské schůzi družstva konané dne PRO: 77 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 1 PŘÍTOMNO: 78 Předsedající konstatoval, že členská schůze vzala na vědomí informace představenstva ohledně plnění 4 úkolů, které mu byly uloženy na poslední členské schůzi družstva konané dne , a schválila usnesení ve výše uvedeném znění. 4 Zpráva představenstva o činnosti družstva za uplynulé období Člen představenstva Jan Vaniš přednesl Zprávu představenstva Bytového družstva INSTART o jeho činnosti za období od do Zpráva obsahovala shrnutí činnosti představenstva za uplynulé období a další skutečnosti podstatné pro chod družstva. K výzvě předsedajícího přijala členská schůze toto usnesení: Členská schůze bere na vědomí Zprávu představenstva Bytového družstva INSTART o jeho činnosti za období od do PRO: 78 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 PŘÍTOMNO: 78 Předsedající konstatoval, že členská schůze vzala na vědomí zprávu představenstva o jeho činnosti za uplynulé období. Zpráva představenstva Bytového družstva INSTART o jeho činnosti za období do je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 5 Zpráva kontrolní komise k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva za rok 2010 Na výzvu předsedajícího vystoupil předseda kontrolní komise Petr Kasalický se zprávou kontrolní komise k řádné účetní závěrce a oznámil, že kontrolní komise doporučuje schválit návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva za rok Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne /16

4 K výzvě předsedajícího přijala členská schůze toto usnesení: Členská schůze bere na vědomí zprávu kontrolní komise k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva za rok 2010 v souladu s 244 odst. 2 obch. zákoníku. PRO: 78 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 PŘÍTOMNO: 78 Předsedající konstatoval, že členská schůze vzala na vědomí zprávu kontrolní komise k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva za rok Zpráva kontrolní komise k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva za rok 2010 je přílohou č. 4 tohoto zápisu. 6 Projednání řádné účetní závěrky za rok 2010 Předsedající odkázal na základní údaje z řádné účetní závěrky za rok Po diskuzi, k výzvě předsedajícího přijala členská schůze toto usnesení: V souladu s 239 odst. 4 obchodního zákoníku schvaluje členská schůze řádnou účetní závěrku družstva za rok PRO: 78 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 PŘÍTOMNO: 78 Předsedající konstatoval, že členská schůze schválila řádnou účetní závěrku družstva za rok Základní položky účetní závěrky za rok 2010 tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. 7 Schválení odměn členům představenstva a kontrolní komise družstva Předseda představenstva Michal Švec informoval, že poslední odměny členům správních orgánů byly schváleny a vyplaceny za květen Předsedající dále informoval, že se představenstvo usneslo navrhnout následující odměny členům správních orgánů družstva: Člen orgánu Výše odměny Období M. Švec (předseda představenstva) Kč/měsíc 2010/ /04 A. Heřmánek (místopředseda představenstva) Kč/měsíc 2010/ /04 J. Čejka (člen představenstva) Kč/měsíc 2010/ /04 J. Vaniš (člen představenstva) Kč/měsíc 2010/ /04 M. Rinn (člen představenstva) Kč/měsíc 2010/ /04 P. Kasalický (předseda kontrolní komise) 300 Kč/měsíc 2010/ /04 M. Švecová (členka kontrolní komise) Kč/měsíc 2010/ /04 E. Lulová (členka kontrolní komise) 200 Kč/měsíc 2010/ /04 K výzvě předsedajícího přijala členská schůze toto usnesení: Členská schůze schvaluje následující odměny členům správních orgánů družstva: Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne /16

5 . Člen orgánu Výše odměny Období M. Švec (předseda představenstva) Kč/měsíc 2010/ /04 A. Heřmánek (místopředseda představenstva) Kč/měsíc 2010/ /04 J. Čejka (člen představenstva) Kč/měsíc 2010/ /04 J. Vaniš (člen představenstva) Kč/měsíc 2010/ /04 M. Rinn (člen představenstva) Kč/měsíc 2010/ /04 P. Kasalický (předseda kontrolní komise) 300 Kč/měsíc 2010/ /04 M. Švecová (členka kontrolní komise) Kč/měsíc 2010/ /04 E. Lulová (členka kontrolní komise) 200 Kč/měsíc 2010/ /04 PRO: 78 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 1 PŘÍTOMNO: 79 Předsedající konstatoval, že členská schůze schválila výše uvedené odměny členům správních orgánů družstva. 8 Volba člena kontrolní komise družstva Předsedající informoval členskou schůzi, že člence kontrolní komise paní Evě Lulové zvolené v roce 2008 vypršel její řádný 3letý mandát k 11. květnu Jelikož za ni dosud nebyl zvolen člen nový, podle části V. článku XXV. odst. 1. stanov družstva zůstala paní Eva Lulová členkou kontrolní komise až do dnešního dne a je třeba zvolit jejího nástupce. V souladu s 239 odst. 4. písm. b) obchodního zákoníku a v souladu se stanovami družstva členská schůze na výzvu předsedajícího přistoupila k volbě 1 člena kontrolní komise družstva se začátkem jeho mandátu dne 24. května Na člena kontrolní komise Bytového družstva INSTART se začátkem mandátu dne 24. května 2011 byl na výzvu předsedajícího z pléna navržen a kandidaturu přijal 1 člen družstva: Stanislava Reitmeierová, narozena Předsedající konstatoval, že na 1 uvolněné místo v kontrolní komisi se začátkem mandátu k byl navržen pouze 1 kandidát. Členem kontrolní komise se stane tento 1 kandidát, budeli zvolen, tj. získá-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů družstva. Jediný kandidát navržený na členství v kontrolní komisi Bytového družstva INSTART od 24. května 2011 získal tyto počty hlasů: Stanislava Reitmeierová, narozena PRO: 77 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 2 PŘÍTOMNO: 79 Předsedající konstatoval, že: Stanislava Reitmeierová, narozena , se stává členem kontrolní komise Bytového družstva INSTART od 24. května Předsedající poděkoval paní Evě Lulové za práci v kontrolní komisi Bytového družstva INSTART. Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne /16

6 9 Zřízení termínovaného vkladu Předseda představenstva Michal Švec informoval členskou schůzi, že z důvodu diverzifikace rizika a využití volných prostředků v hotovosti navrhuje představenstvo založit účet v J&T BANCE, a.s. Konkrétně formou termínovaného vkladu na půl roku s automatickou obnovou nebo spořicího účtu s výpovědní lhůtou. Aktuální úrok je 2,5 % p. a., což družstvu při vkladu 2,5 mil. Kč přinese za rok navíc cca 40 tis. Kč (před zdaněním). Vklad je pojištěn do stejné míry, jako náš běžný účet v ČSOB. K výzvě předsedajícího přijala členská schůze toto usnesení: Členská schůze ukládá představenstvu zřídit účet v J&T BANCE, a.s., a převést na něj prostředky ve výši 2,5 mil. Kč. PRO: 69 PROTI: 5 ZDRŽELO SE: 5 PŘÍTOMNO: 79 Předsedající konstatoval, že členská schůze uložila představenstvu zřídit účet v J&T BANCE, a.s., a převést na něj prostředky ve výši 2,5 mil. Kč. Představenstvo deklarovalo zájem předložit obdobný návrh na další výroční členskou schůzi, pokud tomu finanční stav družstva dovolí. Na návrh z pléna, k výzvě předsedajícího hlasovala členská schůze o tomto usnesení: Členská schůze dále ukládá představenstvu zřídit účet v Komerční bance, a.s., a převést na něj prostředky ve výši 2,5 mil. Kč. na dobu 1 roku v případě, že úrok bude vyšší než aktuální úrok na běžném účtu v Československé obchodní bance, a.s. PRO: 5 PROTI: 51 ZDRŽELO SE: 23 PŘÍTOMNO: 79 Předsedající konstatoval, že členská schůze neuložila představenstvu zřídit účet v Komerční bance, a.s., ve výše uvedených parametrech. 10 Řešení a financování oprav dalších vchodových bytových dveří na D Místopředseda představenstva Antonín Heřmánek informoval členskou schůzi o aktuálním stavu řešení oprav: V roce 2007 byla realizována výměna vstupních dveří do bytů na objektu D. Klíčem pro výběr dveří k výměně byl jejich aktuální stav na podzim Vzhledem k následnému soudnímu sporu s projektantskou firmou Atelier P.H. A. bylo takto vyměněno celkem 15 dveří. Financování výměny provedlo družstvo z fondu oprav-bytového s tím, že takto investovaná částka je součástí sporu mezi projektantem a družstvem. V roce 2010 došlo k výměně dalších dvou vstupních dveří v objektu D. V tomto případě družstvo hradilo z fondu oprav jen z částečně a to příspěvkem Kč. Zbývající část hradil družstevník. Tato částka již není součástí žaloby. V roce 2011přišly na představenstvo družstva další 4 žádosti o výměnu vstupních dveří. V této souvislosti představenstvo provedlo kontrolu stavu zbývajících dveří a shledalo následující: dvoje dveře jsou v neobvykle dobrém stavu, nájemníci si nestěžují na jejich funkčnost až na rosení v zimním období; ostatní dveře vykazují známky silného opotřebení, zejména rezavění v oblasti zárubní a pantů. Nájemníci uvádějí nesnadné otvírání/odmykání v zimních měsících. V některých případech při větších mrazech lze dveře otevřít jen hrubou silou. Zjištěné poruchy odpovídají zkušenostem s dveřmi tohoto typu z dřívějška. Lze očekávat zhoršující stav všech původních dveří a nutnost postupné výměny. Jelikož náklady na výměnu jedněch dveří v současné době činí Kč, předstupuje představenstvo před členskou schůzi s žádostí o stanovení způsobu úhrady dalších výměn a míry spoluúčasti družstva a nájemníka. Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne /16

7 Po diskuzi, k výzvě předsedajícího přijala členská schůze toto usnesení: Členská schůze ukládá představenstvu družstva vyměnit všechny zbývající bytové dveře na D do konce roku 2011 a plně tuto výměnu hradit z fondu oprav-bytového. PRO: 39 PROTI: 14 ZDRŽELO SE: 22 PŘÍTOMNO: 75 Předsedající konstatoval, že členská schůze schválila výměnu zbývajících bytových vchodových dveří na D. Po diskuzi, k výzvě předsedajícího přijala členská schůze toto usnesení: Členská schůze pověřuje představenstvo uhradit příslušným družstevníkům rozdíl mezi skutečnou a proplacenou cenou za výměnu dříve vyměněných vchodových dveří na základě doložené faktury a žádosti. PRO: 61 PROTI: 1 ZDRŽELO SE: 11 PŘÍTOMNO: 73 Předsedající konstatoval, že členská schůze schválila proplacení rozdílů částek ve výše uvedených parametrech. 11 Informace o aktuálním stavu řešení oprav Jednotliví členové představenstva informovali členskou schůzi o aktuálním stavu řešení oprav: Oprava okapů v areálu a oplechování Místopředseda představenstva Antonín Heřmánek seznámil členskou schůzi s opakujícím se poškozováním okapů díky povětrnostním vlivům v průběhu zimních období. V posledních dvou zimních obdobích byla na naše poměry vysoká nadílka sněhu a s tím souvisely sesuvy sněhu při oblevách. Tyto sesuvy opakovaně poškozovaly okapy na všech objektech v areálu. Tento stav je dán tím, že okapy jsou namontovány příliš vysoko k taškám. Veškeré takto vzniklé škody byly až doposud hrazeny pojišťovnou, nicméně představenstvo se domnívá, že je nutné opětovnému poškozování předejít. Z tohoto důvodu dojde v letošním roce k opravě okapů na všech objektech a zároveň k instalaci sněhových tašek zabraňujících sesuvu sněhu. Na objektech typu A dojde z důvodů špatně provedeného díla (viz bod 3 programu této členské schůze) k opravě díla jinou firmou za účasti stavebně-technického dozoru. Současně s touto opravou dojde k doplnění oplechování podhledů na těchto objektech obdobně, jak je to realizováno na všech ostatních domech v areálu. Toto oplechování zabrání zatékání větrem hnaného deště a sněhu do konstrukce pláště a znesnadní zalétávání ptáků. Po diskuzi, k výzvě předsedajícího přijala členská schůze toto usnesení: Členská schůze pověřuje představenstvo družstva zajištěním opravy okapů a doplněním tašek na zachytávání sněhu na objektech A, B a D a doplněním oplechování na objektech A a v této souvislosti uspořádat výběrové řízení na dodavatele. Členská schůze schvaluje financování výměny z fondu oprav v maximální výši Kč, včetně DPH. PRO: 73 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 PŘÍTOMNO: 73 Předsedající konstatoval, že členská schůze schválila opravu okapů a doplnění sněžných tašek na objektech A, B a D a doplnění oplechování na objektech A do maximální výše Kč s DPH. Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne /16

8 Probíhající a plánované opravy Místopředseda představenstva Antonín Heřmánek seznámil členskou schůzi s plánem oprav pro rok 2011, který představenstvo bytového družstva schválilo na své 153 schůzi. V tomto roce proběhnou tyto opravy: oplechování podhledů na objektu A; oprava okapů na všech objektech; oprava atiky a oplechování na objektu E; doplnění střešních tašek proti sněhu; oprava popraskaných odvodňovacích kanálků a obrubníků chodníků; oprava laviček; odplevelení, obnova trávníků a doplnění mulčovací kůry ke keřům; oprava soklu na nájezdu do na objekt E; oprava hydroizolace na garážích objektů A; oprava podlah ve sklepních prostorách, oprava uvolněných a popraskaných dlaždic ve společných prostorách domů; výměna opotřebovaných zámků; čistění gul a odtokových kanálů; oprava dveří do úklidových komor na objektech B2 a C3; některé opravy na objektech B a C budou probíhat zároveň s půdními vestavbami. Opravy propadů chodníků Místopředseda představenstva Antonín Heřmánek informoval, že opravy na 2 inkriminovaných místech chodníků v areálu byly společně s dalšími záležitostmi realizovány prostřednictvím firmy EKOservis, spol. s r.o., v červenci a srpnu Představenstvo družstva opakovaně vyzývá obyvatele areálu, aby neparkovali na obrubnících, resp. chodnících naproti vjezdu do areálu a podél domu D, a ani na ně nenajížděli. Na některých soustavně zatěžovaných místech se začínají opět tvořit prohlubně, které představenstvo nemá záměr bezvýsledně nechávat opravovat ze společných prostředků. Výše fondů oprav Člen představenstva Jan Čejka připomenul, že již před více než rokem skončila záruční lhůta vůči dodavateli stavby KONSTRUKTIVĚ KONSIT a.s., a nemá tedy význam posílat představenstvu nebo správní firmě další reklamace čehokoliv. Všechny významné opravy v areálu již od roku 2010 platí družstvo ze svých prostředků, z jednotlivých fondů oprav, jejichž aktuální výše je uvedena v následující tabulce. FOND OPRAV PŘÍSPĚVEK DO FO ZA ROK 2010 ZŮSTATEK K AKTUÁLNÍ MĚSÍČNÍ PŘÍSPĚVEK FO garáže bytový Kč Kč Kč 10,00 Kč/m2 celkové plochy 12,00 Kč/m2 započtené plochy ústředna Kč Kč 113,00 Kč/byt výměna kotlů Kč Kč 192,00 Kč/byt resp. 350,00 Kč/byt opravy kotlů Kč Kč 150,00 Kč/byt CELKEM Kč Kč Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne /16

9 Představenstvo se obává, že aktuální celková výše fondů nebude do budoucna dostačující a zřejmě bude muset od roku 2012 přistoupit k navýšení příspěvků do vybraných fondů. Stav žaloby na P.H.A. Členové představenstva informovali, že během soudního navrhl soudce zpracování dalšího znaleckého posudku. Soud jmenoval postupně dva různé soudní znalce, z nichž první odmítl posudek udělat pro nedostatečnou kvalifikaci v daném oboru a druhý byl ze strany družstva rozporován, neboť dle názoru představenstva by mohl být podjatý. Nový soudně-znalecký posudek byl vypracován firmou PROFI-TEN, a.s., které potvrdilo správnost předchozího posudku ing. Svobody a potvrdilo, že navržené celodřevěné dveře jsou správným řešením. Během jara 2011 došlo ke dvěma jednáním soudu v této věci, při kterém byla vyslechnuta řada svědků zejména zaměstnance firem P.H.A., Konstruktiva Konsit apod BDI vyhrálo spor u Obvodního soudu pro Prahu 8, rozsudek zatím našemu právnímu zástupci nedorazil. Čekáme, zda se protistrana odvolá. 12 Další informace představenstva a diskuse Jednotliví členové představenstva informovali členskou schůzi o aktuálním stavu řešení oprav: Nová správní firma Předseda představenstva Michal Švec připomněl, že na základě výpovědi ze strany správní firmy skončila vzájemná spolupráce mezi KESO Praha spol. s r.o. a Bytovým družstvem INSTART dne Od převzala správu areálu firma FinEko s.r.o., IČ: , která od zajišťuje též úklid domů a areálu a nahradila v těchto činnostech RPM Service CZ s.r.o. a od přebírá též péči o zeleň po firmě Vladimír Šonský. Při přípravě smlouvy s FinEko s.r.o., představenstvo zahrnulo zkušenosti s bývalými správními firmami, s úklidem a jeho potřebnosti v určitých oblastech a zpřesnilo formulace tak, aby nemohlo dojít k jejich různému výkladu (zejména četnost úklidu a jeho pravidelnost). Na výzvu předsedajícího jednatelka společnosti FinEko s.r.o., paní Kateřina Dejmková, představila firmu, popsala rozsah jejích činností pro bytové družstvo a uvedla kontakty. Nová výše záloh na služby a příspěvků do fondu oprav Předseda představenstva Michal Švec informoval, že vzhledem k stále rostoucím nákladům na elektřinu, vodu, služby atd. připravuje představenstvo vyhodnocení stávajících záloh na služby. Naposledy se zálohy měnily v roce 2007, nicméně přes veškerou snahu představenstva náklady udržet na stávající úrovni lze očekávat, že zálohy bude nutné zvýšit. Taktéž bude představenstvo vyhodnocovat výši příspěvků do fondů oprav, jednak podle stávající výše fondů oprav a také podle výše očekávaných nákladů. Očekáváme, že do některých fondů oprav bude možné přestat nadále přispívat, na druhou stranu příspěvky do fondů oprav na byty bude pravděpodobně nutné zvýšit. O dalším postupu bude představenstvo členy družstva v průběhu roku informovat. Internetové stránky BD (návody a postupy) Předseda představenstva Michal Švec informoval, že na adrese jsou udržovány družstevní www stránky. Na těchto stránkách je k dispozici mj. aktuální postup při převodu družstevního podílu, postup při schvalování podnájmu, jak postupovat při opravách kotle, návod na připojení k internetu či zapojení telefonu nebo informace o družstevní ové konferenci. Stránky jsou průběžně aktualizovány a doplňovány. Lakování střešních oken Místopředseda představenstva Antonín Heřmánek informoval členskou schůzi o problematice střešních oken. Na podzim roku 2009 byla provedena anketa a fotodokumentace stavu vnitřních i vnějších rámů střešních oken. Z průzkumu vyplývá, že u zhruba poloviny případů vnitřní rámy nebyly nájemníky přelakovány. Představenstvo upozorňuje, že přelakování vnitřních částí je považováno za drobnou údržbu a je povinností nájemníka je pravidelně opravovat vhodnými nátěry. Dále upozorňujeme, že pravidelná ošetřování dřevěných rámů prostředky typu SAVO mohou výrazně okna Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne /16

10 poškodit, neboť dochází k prosolování dřeva. Nátěry je nutné provádět tehdy, pokud je rám vyschlý, nejlépe tedy v letních měsících. Vnější rámy oken jsou ve většině případů v pořádku. Místopředseda družstva Antonín Heřmánek za představenstvo družstva vyzval nájemníky bydlící pod střechou, aby si okna opravili a pravidelně se o ně starali. Po předchozích zkušenostech s lakováním představenstvo doporučuje použití lodního laku, zejména v případech kdy dochází k pravidelnému rosení okna v zimních měsících. Pokud někdo není schopen si opravu zajistit sám, ať se ozve na Kotle, jejich revize, závady a opravy Člen představenstva Jan Vaniš informoval o průběhu revizí kotlů a sdělil následující: V letošním roce revize právě probíhají a jejich výsledek (na základě předávacích protokolů) nebyl do současné chvíle obdržen. Vyskytly se pouze problémy s odtahem v jednom z bytů v objektu B3_2, který je řešen ve spolupráci s firmou Kominictví Pechlát s.r.o., a problém s výstupním tlakem na regulátoru plynu na objektu D, který bude opraven výměnou dne Opravy problémů kotlů v průběhu roku jsou v průměru na stejné úrovni jako v předcházejících letech. Další postup ve věci realizace záměru půdních vestaveb Místopředseda představenstva Antonín Heřmánek informoval, že smlouva na projekt byla podepsána dne V současné době je ukončena projektová studie, odsouhlasená všemi dotčenými družstevníky. Aktuální zpoždění vůči smlouvě je cca 4 měsíce, způsobené změnou projekční kanceláře. Představenstvo předpokládá realizaci půdních vestaveb ještě v tomto roce. Byly vybourány průlezy na půdách objektů B a C. Tyto průlezy budou v rámci půdních vestaveb osazeny uzamykatelnými protipožárními zábranami tak, aby i v budoucnu byly tyto prostory přístupné. Členka družstva S. Lazarská požádala o zařazení změny kritérií pro vyúčtování odvozu komunálního odpadu podle počtu osob v bytě na jednání příští členské schůze. 13 Závěr Poté, když nikdo z členů nevznesl další podnět k diskusi, poděkoval předsedající přítomným za účast a jednání členské schůze ve ukončil. Během jednání členské schůze nepožádal žádný ze členů o zaprotokolování své nepřijaté námitky. Příloha č. 1: Prezenční listina účastníků členské schůze a plné moci Příloha č. 2: Oznámení o svolání členské schůze Bytového družstva INSTART Příloha č. 3: Zpráva představenstva Bytového družstva INSTART o své činnosti za období od do Příloha č. 4: Zpráva kontrolní komise k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva za rok 2010 Příloha č. 5: Základní položky účetní závěrky za rok 2010 V Praze dne 23. května 2011 Michal Švec předseda představenstva (předsedající schůze) Jan Čejka člen představenstva (zapsal) Jan Vaniš člen představenstva (ověřil) Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne /16

11 Příloha č. 2 Oznámení o svolání členské schůze Bytového družstva INSTART Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne Příloha č. 2 (stran: 2) 11/16

12 Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne Příloha č. 2 (stran: 2) 12/16

13 Příloha č. 3 Zpráva představenstva Bytového družstva INSTART o jeho činnosti za období od do Od poslední členské schůze Bytového družstva INSTART konané 24. května 2010 proběhlo 145. až 157. jednání představenstva. Představenstvo se ke svému jednání tedy sešlo 13krát, tzn. přibližně 1x za 4 týdny. Pouze na pravidelných schůzích členové představenstva strávili téměř 30 hodin. Jednotlivých jednání se zúčastnili Jan Čejka, Michal Švec a Jan Vaniš 13x, Antonín Heřmánek a Martin Rinn 10x. Z těchto jednání vzešlo 127 úkolů. Kromě těchto řádných jednání se také uskutečnilo několik samostatných jednání s advokátní kanceláří JUDr. Surmíkové, stání u soudu ve věci žaloby projektanta Atelieru P.H.A., jednání na ÚMČ Praha-Kolovraty a několik schůzek s dodavatelskorealizačními firmami. V tomto období představenstvo dosáhlo významného pokroku v několika oblastech: Ve věci soudního sporu se společností Atelier P.H.A. kvůli špatnému projektu na dveře na objektu D, došlo k rozhodnutí soudu. Další podrobné informace v této věci podají Martin Rinn a Antonín Heřmánek v bodě 11 programu členské schůze. Po nepříliš uspokojivé spolupráci s předchozí správcovskou firmou byla v loňském roce s touto vypovězena smlouva a uzavřena nová smlouva s firmou FinEko s.r.o. V souvislosti s touto změnou bylo přistoupeno i ke konsolidaci navazujících činnosti v našem areálu jako úklid a údržba zeleně, které byly dosud realizovány jinými nezávislými subjekty. V souvislosti s touto změnou a mnohaletými zkušenostmi byly upraveny jednotlivé činnosti pod tyto smlouvy spadající. O všech těchto změnách byli nájemníci průběžně informováni. Mimo to v tomto období představenstvo řešilo a vyřešilo další záležitosti: 1. zajistilo koupi nového žebříku, poté co byl původní odcizen neznámým pachatelem; 2. zajistilo vyčištění odtokových žlabů na povrchových komunikacích v areálu; 3. zajistilo nápravu ve věci reklamace nájemníků na provedení revizí plynových rozvodů; 4. po zjištění nekvalitní činnosti péče o vzrostlé stromy zejména jejich řezů zajistilo nápravu specializovanou firmou; 5. zajistilo opravu dlažby chodníků v areálu; 6. zajistilo zveřejnění aktuálních postupů, dokumentů a dalších informací na serveru družstva 7. aktualizovalo družstevní formuláře; 8. aktualizovalo letáky na nástěnkách; 9. zajistilo přetočení parabol v STA na pozici 23,5E; 10. zajistilo příjem druhé družice na žádost a náklady příslušného nájemníka; 11. řešilo ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií parkování v areálu; 12. zajistilo vyčištění odtokových gul na objektu E; 13. vyřešilo problém se vzlínáním vlhkosti v objektu E; 14. zajistilo nespočet drobných oprav v areálu jako například interkom na objektu D, pohybové čidlo na objektu E, nespočet oprav vchodových bezpečnostních vložek zejména na objektech B a C, dovírání vchodových dveří atd.; 15. zajistilo přidělání náhradní FAB vložky s rezervními klíči pro případ poruchy vložky a její výměny; 16. zajistilo nákup rezervního atypického zámku do vchodových dveří na objektech B; 17. zajistilo přístup do prostor na půdy objektů B a C v souvislosti s půdními vestavbami a monitorováním stavu střešního pláště pro případ zatékání; 18. zajistilo výměnu písku na pískovišti; 19. zajistilo aktualizaci evidence nájemníků; 20. zajistilo revizi kotlů a následné čištění výměníků, dle jejich aktuálního stavu; 21. zajistilo opravu odtahu spalin v jednom z bytů; Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne Příloha č. 3 (stran: 2) 13/16

14 22. zajistilo odečet vody; 23. zrealizovalo inventuru hmotného majetku družstva; 24. realizovalo 15 převodů členských podílů družstevníků; 25. řešilo problematiku dědictví ve vztahu k členským podílům; 26. schválilo 10 podnájmů bytů; 27. schválilo přibližně 200 faktur za jednotlivé různé služby; 28. projednalo a odpovědělo na nespočet různých žádostí a stížností družstevníků; 29. řešilo správný ekonomický a právní chod družstva (zápis do obchodního rejstříku, daňové přiznání, vyúčtování služeb a fondů oprav). Následující záležitosti představenstvo aktuálně řeší a z různých důvodů se je zatím nepodařilo vyřešit: dořešit případný prodej zabezpečovacího zařízení za zbytkovou hodnotu; dořešit opravu okapů na objektech po zimě 2009/2010 s tím, že vzniklá škoda byla na pojišťovnu uplatněna a pojišťovnou přijata - podrobnější informace byly již zmíněny v bodu 3 programu této členské schůze; dořešit zpřístupnění půd na objektu D v souvislosti s monitorováním případných poruch střešního pláště; dořešit možnost přechodu k alternativnímu dodavateli elektrické energie pro společné družstevní prostory a s tím i dimenzování připojení; dořešit zvýšenou ochranu rozvodů STA a lokální počítačové sítě před úderem blesku; dořešit zatékání do garáží mezi objekty A a vchody přilehlých objektů. Činnost představenstva se odrazila i v dobrém finančním zdraví družstva, počet objektů se nezměnil, na bankovních účtech bylo ke konci roku 2010 více než 12,5 mil. Kč, což je oproti roku 2009 nárůst o více než 1,5 mil. Kč. Většina těchto prostředků jsou fondy oprav, jejich výše ke konci roku 2010 činila cca 10 mil. Kč. Představenstvo by závěrem chtělo poděkovat všem obyvatelům našeho areálu, kteří během minulého období představenstvu pomohli nebo pomáhají, zejména Michalu Opltovi, Lence Švecové, Renátě Novákové, kontrolní komisi a dalším. Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne Příloha č. 3 (stran: 2) 14/16

15 Příloha č. 4 Zpráva kontrolní komise k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva za rok 2010 Zpráva kontrolní komise Bytového družstva INSTART pro členskou schůzi konanou Kontrolní komise (KK) ve složení MUDr. Petr Kasalický (předseda), Marie Švecová a Eva Lulová se sešla od svého zvolení 3x. Mimo těchto schůzí byli členové KK opakovaně přítomni na jednání představenstva Bytového družstva INSTART. Hlavním bodem schůzí KK bylo hospodaření družstva a účetnictví. V rámci přechodu na novou správcovskou firmu byla prováděna opakovaně kontrola účetních podkladů, hospodaření předchozí i stávající správcovské firmy. KK děkuje především své člence paní Marie Švecové za její pečlivou kontrolu účetnictví, jako hlavní činnosti KK v období od minulé členské schůze. Na kontrolní komisi nebyly členy družstva vzneseny podněty a stížnosti, které by kontrolní komise musela řešit. Kontrolní komise neshledala při své práci žádné závady v činnosti orgánů družstva (představenstva), které by byly v rozporu se stanovami družstva. Kontrolní komise projednala a souhlasí s řádnou účetní uzávěrkou na rok 2010 předloženou představenstvem. Kontrolní komise konstatuje, že vznikla účetní ztráta způsobená uplatněním odpisů a následně daňová povinnost ve výši 0 Kč. Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne Příloha č. 4 (stran: 1) 15/16

16 Příloha č. 5 Základní položky účetní závěrky za rok 2010 Rozvaha ve zkráceném rozsahu (v tis. Kč) ke dni Aktiva Pasiva Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 Vlastní kapitál Stálá aktiva Základní kapitál Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Kapitálové fondy Dlouhodobý hmotný majetek Nedělitelný fond + ostatní fondy Dlouhodobý finanční majetek 0 Výsledek hospodaření minulých let Oběžná aktiva Výsledek hospodaření běž. ú. obd Zásoby 0 Cizí zdroje Dlouhodobé pohledávky 0 Dlouhodobé závazky 0 Krátkodobé pohledávky Krátkodobé závazky 808 Finanční majetek Bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení 136 Časové rozlišení Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu (v tis. Kč) ke dni Tržby za prodej zboží 0 Náklady vynaložené na prodané zboží 0 Obchodní marže 0 Výkony 0 Výkonová spotřeba 0 Přidaná hodnota 0 Osobní náklady 0 Daně a poplatky 0 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 0 Ostatní provozní výnosy 0 Ostatní provozní náklady 0 Převod provozních výnosů 0 Převod provozních nákladů 0 Provozní výsledek hospodaření Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 Prodané cenné papíry a podíly 0 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 Náklady z finančního majetku 0 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 Výnosové úroky 0 Nákladové úroky 0 Ostatní finanční výnosy 0 Ostatní finanční náklady 0 Finanční výsledek hospodaření 0 Výsledek hospodaření před zdaněním Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne Příloha č. 5 (stran: 1) 16/16

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech.

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze Bytového družstva Ostřešany (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze byla svolána předsedou a místopředsedou dne 23.3.2005 a pozvánky

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

PROJEDNÁNO A SCHVÁLENO PŘEDSTAVENSTVEM DNE 23. DUBNA 2013 - 1 -

PROJEDNÁNO A SCHVÁLENO PŘEDSTAVENSTVEM DNE 23. DUBNA 2013 - 1 - Mgr. Josef Mareš předseda představenstva Miloslav Plesník člen představenstva PROJEDNÁNO A SCHVÁLENO PŘEDSTAVENSTVEM DNE 23. DUBNA 2013-1 - Část I Základní údaje Obchodní jméno: Stavební bytové družstvo

Více

1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů)

1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů) Z Á P I S z jednání řádné valné hromady akciové společnosti ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA se sídlem v Praze 10 Strašnice, Počernická 168 konané dne 1. června 2007 v 10:00 hodin v sídle společnosti 1. Zahájení Jednání

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Lidového bytového družstva Olomouc

Lidového bytového družstva Olomouc INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Lidového bytového družstva Olomouc ročník 5 ČERVEN 2005 číslo 1 * Shromáždění delegátů 26.5.05 * Výsledky hospodaření 2004 * Změny stanov * Dění v samosprávách * Informace technické

Více

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2011 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014

ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014 Bytové družstvo Zelenohorská, Zelenohorská 510/9, 181 00 Praha 8-Bohnice IČ: 256 456 76 ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014 Program : 1. Zahájení, volba řídícího schůze, schválení hostů.

Více

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29.

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. května 2014) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva čl.

Více

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9-02/2014 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2014 Dne 6. 5. 2014 se uskutečnilo shromáždění zvolených delegátů LBD Praha 9, kde každoročně představenstvo

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více

(dále jen Stanovy ) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČENSTVÍ. Čl. I Základní ustanovení

(dále jen Stanovy ) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČENSTVÍ. Čl. I Základní ustanovení (dále jen Stanovy ) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (I. Skupina SVJ stará zástavba Židenice, Černovice, Horní Heršpice, Chrlice) a delegátů na shromáždění

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info@bdsvitavy.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z porady předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů; III. skupina SVJ Líšeň, která se konala v

Více

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem jeho úspěšnosti. jv js jk pi am in hmi pš hma mk eč vj jb pb hk jč kk ld Výroční zpráva 2010 Factoring

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: 19.6.2002 18.00 hod. Místo schůze: Klub Prosek, Jablonecká 322, Praha 9 Schůzi svolal: Výbor

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: Místo schůze: 4.5.2004 19.00 hod. Základní škola Litvínovská 600, Praha 9 Prosek Schůzi

Více