Bytové družstvo INSTART

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bytové družstvo INSTART"

Transkript

1 Bytové družstvo INSTART Mladotova 667/ Praha 10 Kolovraty (IČ: ) Zápis z členské schůze bytového družstva konané dne Přítomni: 79 družstevníků ze 143, tedy 55,2 % Hosté: K. Dejmková (jednatelka FinEko s.r.o.) Místo a čas: Praha 10 Kolovraty, Mírová 21/66, hostinec U Boudů, Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu Předseda představenstva Michal Švec zahájil členskou schůzi v a konstatoval, že členská schůze družstva je podle 238 odst. 3 obchodního zákoníku schopná usnášení, neboť byla řádně svolána a je přítomna nadpoloviční většina členů družstva (v okamžiku zahájení bylo přítomno 72 členů). Členská schůze zvolila za předsedajícího schůze Michala Švece (předsedu představenstva). PRO: 72 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 PŘÍTOMNO:72 Členská schůze zvolila za zapisovatele schůze Jana Čejku (člena představenstva). PRO: 72 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 PŘÍTOMNO:72 Členská schůze zvolila za ověřovatele zápisu schůze Jan Vaniše (člena představenstva). PRO: 72 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 PŘÍTOMNO:72 Prezenční listina účastníků členské schůze a plné moci jsou přílohou č. 1 tohoto zápisu. 2 Odsouhlasení programu jednání Předsedající odkázal na oznámení o svolání členské schůze ze dne , které obdrželi všichni členové družstva do svých schránek v areálu družstva, a vyzval přítomné členy družstva k hlasování o schválení programu jednání členské schůze. PRO: 73 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 PŘÍTOMNO: 73 Předsedající konstatoval, že členská schůze schválila program jednání členské schůze tak, jak byl uveden v oznámení o svolání členské schůze ze dne Oznámení o svolání členské schůze Bytového družstva INSTART je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne /16

2 3 Kontrola plnění usnesení z minulých členských schůzí Předsedající informoval, že na poslední členské schůzi družstva konané dne byly prostřednictvím usnesení představenstvu uloženy celkem 4 úkoly, a požádal představenstvo družstva o reakci. K úkolu z členské schůze dne : Členská schůze bere na vědomí informaci představenstva o škodě na EZS v areálu družstva způsobené bouřkou dne a ukládá představenstvu vstoupit do jednání se společností UNIQA pojišťovna, a.s., za účelem plnění ze škody tzv. rozpočtem a EZS odepsat a dále neopravovat ani neudržovat. Členská schůze dále ukládá představenstvu celé toto plnění přidělit do fondu oprav bytového. konstatoval předseda představenstva Michal Švec následující: Jak bylo již uvedeno na minulé členské schůzi, EZS byla reálně neopravitelná a navíc družstevníky využívána pouze minimálně. Nemělo tedy význam ji opravovat a jako vhodnější se jevilo získání adekvátní částky, která by byla přidělena do fondu oprav. Na základě mandátu členské schůze představenstvo družstva realizovalo několik jednání se soudním znalcem a likvidátorem pojišťovny UNIQA. Jejich výsledkem bylo, že dne družstvo obdrželo částku pojistného plnění ve výši Kč, která byla přidělena do fondu oprav bytového. V současnosti představenstvo vyvíjí aktivitu s cílem prodat použitelné prvky za nějakou zůstatkovou cenu. K úkolu z členské schůze dne : Členská schůze bere na vědomí informace představenstva ohledně způsobu vyrovnání spoluvlastnictví Městské části Praha-Kolovraty a Bytového družstva INSTART po 20 letech a za tímto účelem ukládá představenstvu Bytového družstva: 1. vstoupit do jednání s Úřadem Městské části Praha-Kolovraty; 2. uzavřít příslušný dodatek č. 4 ke smlouvě o sdružení ze dne , který navrhla JUDr. Surmíková a jehož návrh (nefinální znění) tvoří přílohu č. 7 zápisu z této členské schůze. konstatoval člen představenstva Jan Čejka následující: Na základě článků v tisku na jaře 2010, které se týkaly informací o možných komplikacích při vyrovnání majetku členů při ukončení existence sdružení vytvořených za obdobným účelem jako naše, přistoupilo představenstvo k prověření situace kolem sdružení Městské části Praha-Kolovraty a Bytového družstva INSTART, v rámci kterého byly realizovány naše domy a objekty. Po předložení všech relevantních dokumentů a jejich prostudování právničkou družstva JUDr. Věrou Surmíkovou bylo konstatováno, že příslušný dodatek č. 3 (ze dne ) smlouvy o sdružení (ze dne ) je mj. příliš obecný a neobsahuje ustanovení o bezúplatnosti vzájemného vypořádání majetku. JUDr. Věra Surmíková doporučila družstvu vstoupit do jednání s Městkou částí Praha-Kolovraty a pro vyloučení pochybností uzavřít dodatek č. 4. ke smlouvě o sdružení narovnávající tyto nedostatky, který připravila a jehož návrh (nefinální znění) tvořil přílohu č. 7 zápisu z členské schůze ze dne Představenstvo projednalo připravený dodatek č. 4 se starostou MČ Michalem Habartem v červenci 2010 a po doladění některých detailů a formulací právníky obou stran byl dodatek dne podepsán oběma stranami a poté uložen do archivu družstva. K úkolu z členské schůze dne : Členská schůze pověřuje představenstvo družstva zajištěním výměny okapů na objektech A, tedy Mladotova č. o. 4, 6, 8, 10, a v této souvislosti uspořádat výběrové řízení na dodavatele. Členská schůze schvaluje financování výměny z fondu oprav v maximální výši Kč včetně DPH. konstatoval člen představenstva Martin Rinn následující: Na základě provedeného výběrového řízení byla vybrána firma Slabák Pavel pokrývačství Velsim s cenou Kč, vč. DPH, se kterou byly uzavřena smlouva o dílo. V průběhu prací byly zjištěny závažné nedostatky v kvalitě díla, proto nebylo dílo představenstvem převzato a bylo pozastaveno proplacení posledních dvou faktur, které byly firmě vráceny. Po několika pokusech ze strany představenstva o provedení opravy díla dle vyhotovených znaleckých posudků a posouzení dalšími klempířskými firmami byla věc předána právnímu zástupci družstva JUDr. V. Surmíkové. Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne /16

3 Po zhodnocení uzavřených smluv a jednání právních zástupců družstva a klempířské firmy bylo dohodnuto ukončit celou věc narovnáním, tj. družstvo převezme dílo v takovém stavu, v jakém se nachází, a firmě Velsim nebudou uhrazeny vrácené faktury ve výši Kč. Další možností bylo zahájení soudního sporu. V případě soudního sporu by družstvo nemohlo zasahovat do sporného díla, tj. bylo by nutno zachovat stávající nevyhovující stav a docházelo by k dalším škodám na objektech (fasáda, podhledy apod.) Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto uzavřít dohodu o narovnání a situace řešit provedením opravy společně s oplechováním podhledů metodu z lešení. K úkolu z členské schůze dne : Členská schůze pověřuje představenstvo zařízením přetočení domovních parabol k na pozici 23,5E družice ASTRA 3A. konstatoval předseda představenstva Michal Švec následující: Představenstvo společně s M. Opltem (členem družstva) zajistilo dodávku od stálého dodavatele Štěpána Ondráčka Jessika TV. Satelity byly přetočeny , celková fakturovaná cena byla Kč. Předsedající otevřel diskusi. Po diskusi, k výzvě předsedajícího přijala členská schůze toto usnesení: Členská schůze bere na vědomí informace představenstva ohledně plnění úkolů, které mu byly uloženy na poslední členské schůzi družstva konané dne PRO: 77 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 1 PŘÍTOMNO: 78 Předsedající konstatoval, že členská schůze vzala na vědomí informace představenstva ohledně plnění 4 úkolů, které mu byly uloženy na poslední členské schůzi družstva konané dne , a schválila usnesení ve výše uvedeném znění. 4 Zpráva představenstva o činnosti družstva za uplynulé období Člen představenstva Jan Vaniš přednesl Zprávu představenstva Bytového družstva INSTART o jeho činnosti za období od do Zpráva obsahovala shrnutí činnosti představenstva za uplynulé období a další skutečnosti podstatné pro chod družstva. K výzvě předsedajícího přijala členská schůze toto usnesení: Členská schůze bere na vědomí Zprávu představenstva Bytového družstva INSTART o jeho činnosti za období od do PRO: 78 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 PŘÍTOMNO: 78 Předsedající konstatoval, že členská schůze vzala na vědomí zprávu představenstva o jeho činnosti za uplynulé období. Zpráva představenstva Bytového družstva INSTART o jeho činnosti za období do je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 5 Zpráva kontrolní komise k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva za rok 2010 Na výzvu předsedajícího vystoupil předseda kontrolní komise Petr Kasalický se zprávou kontrolní komise k řádné účetní závěrce a oznámil, že kontrolní komise doporučuje schválit návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva za rok Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne /16

4 K výzvě předsedajícího přijala členská schůze toto usnesení: Členská schůze bere na vědomí zprávu kontrolní komise k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva za rok 2010 v souladu s 244 odst. 2 obch. zákoníku. PRO: 78 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 PŘÍTOMNO: 78 Předsedající konstatoval, že členská schůze vzala na vědomí zprávu kontrolní komise k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva za rok Zpráva kontrolní komise k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva za rok 2010 je přílohou č. 4 tohoto zápisu. 6 Projednání řádné účetní závěrky za rok 2010 Předsedající odkázal na základní údaje z řádné účetní závěrky za rok Po diskuzi, k výzvě předsedajícího přijala členská schůze toto usnesení: V souladu s 239 odst. 4 obchodního zákoníku schvaluje členská schůze řádnou účetní závěrku družstva za rok PRO: 78 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 PŘÍTOMNO: 78 Předsedající konstatoval, že členská schůze schválila řádnou účetní závěrku družstva za rok Základní položky účetní závěrky za rok 2010 tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. 7 Schválení odměn členům představenstva a kontrolní komise družstva Předseda představenstva Michal Švec informoval, že poslední odměny členům správních orgánů byly schváleny a vyplaceny za květen Předsedající dále informoval, že se představenstvo usneslo navrhnout následující odměny členům správních orgánů družstva: Člen orgánu Výše odměny Období M. Švec (předseda představenstva) Kč/měsíc 2010/ /04 A. Heřmánek (místopředseda představenstva) Kč/měsíc 2010/ /04 J. Čejka (člen představenstva) Kč/měsíc 2010/ /04 J. Vaniš (člen představenstva) Kč/měsíc 2010/ /04 M. Rinn (člen představenstva) Kč/měsíc 2010/ /04 P. Kasalický (předseda kontrolní komise) 300 Kč/měsíc 2010/ /04 M. Švecová (členka kontrolní komise) Kč/měsíc 2010/ /04 E. Lulová (členka kontrolní komise) 200 Kč/měsíc 2010/ /04 K výzvě předsedajícího přijala členská schůze toto usnesení: Členská schůze schvaluje následující odměny členům správních orgánů družstva: Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne /16

5 . Člen orgánu Výše odměny Období M. Švec (předseda představenstva) Kč/měsíc 2010/ /04 A. Heřmánek (místopředseda představenstva) Kč/měsíc 2010/ /04 J. Čejka (člen představenstva) Kč/měsíc 2010/ /04 J. Vaniš (člen představenstva) Kč/měsíc 2010/ /04 M. Rinn (člen představenstva) Kč/měsíc 2010/ /04 P. Kasalický (předseda kontrolní komise) 300 Kč/měsíc 2010/ /04 M. Švecová (členka kontrolní komise) Kč/měsíc 2010/ /04 E. Lulová (členka kontrolní komise) 200 Kč/měsíc 2010/ /04 PRO: 78 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 1 PŘÍTOMNO: 79 Předsedající konstatoval, že členská schůze schválila výše uvedené odměny členům správních orgánů družstva. 8 Volba člena kontrolní komise družstva Předsedající informoval členskou schůzi, že člence kontrolní komise paní Evě Lulové zvolené v roce 2008 vypršel její řádný 3letý mandát k 11. květnu Jelikož za ni dosud nebyl zvolen člen nový, podle části V. článku XXV. odst. 1. stanov družstva zůstala paní Eva Lulová členkou kontrolní komise až do dnešního dne a je třeba zvolit jejího nástupce. V souladu s 239 odst. 4. písm. b) obchodního zákoníku a v souladu se stanovami družstva členská schůze na výzvu předsedajícího přistoupila k volbě 1 člena kontrolní komise družstva se začátkem jeho mandátu dne 24. května Na člena kontrolní komise Bytového družstva INSTART se začátkem mandátu dne 24. května 2011 byl na výzvu předsedajícího z pléna navržen a kandidaturu přijal 1 člen družstva: Stanislava Reitmeierová, narozena Předsedající konstatoval, že na 1 uvolněné místo v kontrolní komisi se začátkem mandátu k byl navržen pouze 1 kandidát. Členem kontrolní komise se stane tento 1 kandidát, budeli zvolen, tj. získá-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů družstva. Jediný kandidát navržený na členství v kontrolní komisi Bytového družstva INSTART od 24. května 2011 získal tyto počty hlasů: Stanislava Reitmeierová, narozena PRO: 77 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 2 PŘÍTOMNO: 79 Předsedající konstatoval, že: Stanislava Reitmeierová, narozena , se stává členem kontrolní komise Bytového družstva INSTART od 24. května Předsedající poděkoval paní Evě Lulové za práci v kontrolní komisi Bytového družstva INSTART. Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne /16

6 9 Zřízení termínovaného vkladu Předseda představenstva Michal Švec informoval členskou schůzi, že z důvodu diverzifikace rizika a využití volných prostředků v hotovosti navrhuje představenstvo založit účet v J&T BANCE, a.s. Konkrétně formou termínovaného vkladu na půl roku s automatickou obnovou nebo spořicího účtu s výpovědní lhůtou. Aktuální úrok je 2,5 % p. a., což družstvu při vkladu 2,5 mil. Kč přinese za rok navíc cca 40 tis. Kč (před zdaněním). Vklad je pojištěn do stejné míry, jako náš běžný účet v ČSOB. K výzvě předsedajícího přijala členská schůze toto usnesení: Členská schůze ukládá představenstvu zřídit účet v J&T BANCE, a.s., a převést na něj prostředky ve výši 2,5 mil. Kč. PRO: 69 PROTI: 5 ZDRŽELO SE: 5 PŘÍTOMNO: 79 Předsedající konstatoval, že členská schůze uložila představenstvu zřídit účet v J&T BANCE, a.s., a převést na něj prostředky ve výši 2,5 mil. Kč. Představenstvo deklarovalo zájem předložit obdobný návrh na další výroční členskou schůzi, pokud tomu finanční stav družstva dovolí. Na návrh z pléna, k výzvě předsedajícího hlasovala členská schůze o tomto usnesení: Členská schůze dále ukládá představenstvu zřídit účet v Komerční bance, a.s., a převést na něj prostředky ve výši 2,5 mil. Kč. na dobu 1 roku v případě, že úrok bude vyšší než aktuální úrok na běžném účtu v Československé obchodní bance, a.s. PRO: 5 PROTI: 51 ZDRŽELO SE: 23 PŘÍTOMNO: 79 Předsedající konstatoval, že členská schůze neuložila představenstvu zřídit účet v Komerční bance, a.s., ve výše uvedených parametrech. 10 Řešení a financování oprav dalších vchodových bytových dveří na D Místopředseda představenstva Antonín Heřmánek informoval členskou schůzi o aktuálním stavu řešení oprav: V roce 2007 byla realizována výměna vstupních dveří do bytů na objektu D. Klíčem pro výběr dveří k výměně byl jejich aktuální stav na podzim Vzhledem k následnému soudnímu sporu s projektantskou firmou Atelier P.H. A. bylo takto vyměněno celkem 15 dveří. Financování výměny provedlo družstvo z fondu oprav-bytového s tím, že takto investovaná částka je součástí sporu mezi projektantem a družstvem. V roce 2010 došlo k výměně dalších dvou vstupních dveří v objektu D. V tomto případě družstvo hradilo z fondu oprav jen z částečně a to příspěvkem Kč. Zbývající část hradil družstevník. Tato částka již není součástí žaloby. V roce 2011přišly na představenstvo družstva další 4 žádosti o výměnu vstupních dveří. V této souvislosti představenstvo provedlo kontrolu stavu zbývajících dveří a shledalo následující: dvoje dveře jsou v neobvykle dobrém stavu, nájemníci si nestěžují na jejich funkčnost až na rosení v zimním období; ostatní dveře vykazují známky silného opotřebení, zejména rezavění v oblasti zárubní a pantů. Nájemníci uvádějí nesnadné otvírání/odmykání v zimních měsících. V některých případech při větších mrazech lze dveře otevřít jen hrubou silou. Zjištěné poruchy odpovídají zkušenostem s dveřmi tohoto typu z dřívějška. Lze očekávat zhoršující stav všech původních dveří a nutnost postupné výměny. Jelikož náklady na výměnu jedněch dveří v současné době činí Kč, předstupuje představenstvo před členskou schůzi s žádostí o stanovení způsobu úhrady dalších výměn a míry spoluúčasti družstva a nájemníka. Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne /16

7 Po diskuzi, k výzvě předsedajícího přijala členská schůze toto usnesení: Členská schůze ukládá představenstvu družstva vyměnit všechny zbývající bytové dveře na D do konce roku 2011 a plně tuto výměnu hradit z fondu oprav-bytového. PRO: 39 PROTI: 14 ZDRŽELO SE: 22 PŘÍTOMNO: 75 Předsedající konstatoval, že členská schůze schválila výměnu zbývajících bytových vchodových dveří na D. Po diskuzi, k výzvě předsedajícího přijala členská schůze toto usnesení: Členská schůze pověřuje představenstvo uhradit příslušným družstevníkům rozdíl mezi skutečnou a proplacenou cenou za výměnu dříve vyměněných vchodových dveří na základě doložené faktury a žádosti. PRO: 61 PROTI: 1 ZDRŽELO SE: 11 PŘÍTOMNO: 73 Předsedající konstatoval, že členská schůze schválila proplacení rozdílů částek ve výše uvedených parametrech. 11 Informace o aktuálním stavu řešení oprav Jednotliví členové představenstva informovali členskou schůzi o aktuálním stavu řešení oprav: Oprava okapů v areálu a oplechování Místopředseda představenstva Antonín Heřmánek seznámil členskou schůzi s opakujícím se poškozováním okapů díky povětrnostním vlivům v průběhu zimních období. V posledních dvou zimních obdobích byla na naše poměry vysoká nadílka sněhu a s tím souvisely sesuvy sněhu při oblevách. Tyto sesuvy opakovaně poškozovaly okapy na všech objektech v areálu. Tento stav je dán tím, že okapy jsou namontovány příliš vysoko k taškám. Veškeré takto vzniklé škody byly až doposud hrazeny pojišťovnou, nicméně představenstvo se domnívá, že je nutné opětovnému poškozování předejít. Z tohoto důvodu dojde v letošním roce k opravě okapů na všech objektech a zároveň k instalaci sněhových tašek zabraňujících sesuvu sněhu. Na objektech typu A dojde z důvodů špatně provedeného díla (viz bod 3 programu této členské schůze) k opravě díla jinou firmou za účasti stavebně-technického dozoru. Současně s touto opravou dojde k doplnění oplechování podhledů na těchto objektech obdobně, jak je to realizováno na všech ostatních domech v areálu. Toto oplechování zabrání zatékání větrem hnaného deště a sněhu do konstrukce pláště a znesnadní zalétávání ptáků. Po diskuzi, k výzvě předsedajícího přijala členská schůze toto usnesení: Členská schůze pověřuje představenstvo družstva zajištěním opravy okapů a doplněním tašek na zachytávání sněhu na objektech A, B a D a doplněním oplechování na objektech A a v této souvislosti uspořádat výběrové řízení na dodavatele. Členská schůze schvaluje financování výměny z fondu oprav v maximální výši Kč, včetně DPH. PRO: 73 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 PŘÍTOMNO: 73 Předsedající konstatoval, že členská schůze schválila opravu okapů a doplnění sněžných tašek na objektech A, B a D a doplnění oplechování na objektech A do maximální výše Kč s DPH. Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne /16

8 Probíhající a plánované opravy Místopředseda představenstva Antonín Heřmánek seznámil členskou schůzi s plánem oprav pro rok 2011, který představenstvo bytového družstva schválilo na své 153 schůzi. V tomto roce proběhnou tyto opravy: oplechování podhledů na objektu A; oprava okapů na všech objektech; oprava atiky a oplechování na objektu E; doplnění střešních tašek proti sněhu; oprava popraskaných odvodňovacích kanálků a obrubníků chodníků; oprava laviček; odplevelení, obnova trávníků a doplnění mulčovací kůry ke keřům; oprava soklu na nájezdu do na objekt E; oprava hydroizolace na garážích objektů A; oprava podlah ve sklepních prostorách, oprava uvolněných a popraskaných dlaždic ve společných prostorách domů; výměna opotřebovaných zámků; čistění gul a odtokových kanálů; oprava dveří do úklidových komor na objektech B2 a C3; některé opravy na objektech B a C budou probíhat zároveň s půdními vestavbami. Opravy propadů chodníků Místopředseda představenstva Antonín Heřmánek informoval, že opravy na 2 inkriminovaných místech chodníků v areálu byly společně s dalšími záležitostmi realizovány prostřednictvím firmy EKOservis, spol. s r.o., v červenci a srpnu Představenstvo družstva opakovaně vyzývá obyvatele areálu, aby neparkovali na obrubnících, resp. chodnících naproti vjezdu do areálu a podél domu D, a ani na ně nenajížděli. Na některých soustavně zatěžovaných místech se začínají opět tvořit prohlubně, které představenstvo nemá záměr bezvýsledně nechávat opravovat ze společných prostředků. Výše fondů oprav Člen představenstva Jan Čejka připomenul, že již před více než rokem skončila záruční lhůta vůči dodavateli stavby KONSTRUKTIVĚ KONSIT a.s., a nemá tedy význam posílat představenstvu nebo správní firmě další reklamace čehokoliv. Všechny významné opravy v areálu již od roku 2010 platí družstvo ze svých prostředků, z jednotlivých fondů oprav, jejichž aktuální výše je uvedena v následující tabulce. FOND OPRAV PŘÍSPĚVEK DO FO ZA ROK 2010 ZŮSTATEK K AKTUÁLNÍ MĚSÍČNÍ PŘÍSPĚVEK FO garáže bytový Kč Kč Kč 10,00 Kč/m2 celkové plochy 12,00 Kč/m2 započtené plochy ústředna Kč Kč 113,00 Kč/byt výměna kotlů Kč Kč 192,00 Kč/byt resp. 350,00 Kč/byt opravy kotlů Kč Kč 150,00 Kč/byt CELKEM Kč Kč Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne /16

9 Představenstvo se obává, že aktuální celková výše fondů nebude do budoucna dostačující a zřejmě bude muset od roku 2012 přistoupit k navýšení příspěvků do vybraných fondů. Stav žaloby na P.H.A. Členové představenstva informovali, že během soudního navrhl soudce zpracování dalšího znaleckého posudku. Soud jmenoval postupně dva různé soudní znalce, z nichž první odmítl posudek udělat pro nedostatečnou kvalifikaci v daném oboru a druhý byl ze strany družstva rozporován, neboť dle názoru představenstva by mohl být podjatý. Nový soudně-znalecký posudek byl vypracován firmou PROFI-TEN, a.s., které potvrdilo správnost předchozího posudku ing. Svobody a potvrdilo, že navržené celodřevěné dveře jsou správným řešením. Během jara 2011 došlo ke dvěma jednáním soudu v této věci, při kterém byla vyslechnuta řada svědků zejména zaměstnance firem P.H.A., Konstruktiva Konsit apod BDI vyhrálo spor u Obvodního soudu pro Prahu 8, rozsudek zatím našemu právnímu zástupci nedorazil. Čekáme, zda se protistrana odvolá. 12 Další informace představenstva a diskuse Jednotliví členové představenstva informovali členskou schůzi o aktuálním stavu řešení oprav: Nová správní firma Předseda představenstva Michal Švec připomněl, že na základě výpovědi ze strany správní firmy skončila vzájemná spolupráce mezi KESO Praha spol. s r.o. a Bytovým družstvem INSTART dne Od převzala správu areálu firma FinEko s.r.o., IČ: , která od zajišťuje též úklid domů a areálu a nahradila v těchto činnostech RPM Service CZ s.r.o. a od přebírá též péči o zeleň po firmě Vladimír Šonský. Při přípravě smlouvy s FinEko s.r.o., představenstvo zahrnulo zkušenosti s bývalými správními firmami, s úklidem a jeho potřebnosti v určitých oblastech a zpřesnilo formulace tak, aby nemohlo dojít k jejich různému výkladu (zejména četnost úklidu a jeho pravidelnost). Na výzvu předsedajícího jednatelka společnosti FinEko s.r.o., paní Kateřina Dejmková, představila firmu, popsala rozsah jejích činností pro bytové družstvo a uvedla kontakty. Nová výše záloh na služby a příspěvků do fondu oprav Předseda představenstva Michal Švec informoval, že vzhledem k stále rostoucím nákladům na elektřinu, vodu, služby atd. připravuje představenstvo vyhodnocení stávajících záloh na služby. Naposledy se zálohy měnily v roce 2007, nicméně přes veškerou snahu představenstva náklady udržet na stávající úrovni lze očekávat, že zálohy bude nutné zvýšit. Taktéž bude představenstvo vyhodnocovat výši příspěvků do fondů oprav, jednak podle stávající výše fondů oprav a také podle výše očekávaných nákladů. Očekáváme, že do některých fondů oprav bude možné přestat nadále přispívat, na druhou stranu příspěvky do fondů oprav na byty bude pravděpodobně nutné zvýšit. O dalším postupu bude představenstvo členy družstva v průběhu roku informovat. Internetové stránky BD (návody a postupy) Předseda představenstva Michal Švec informoval, že na adrese jsou udržovány družstevní www stránky. Na těchto stránkách je k dispozici mj. aktuální postup při převodu družstevního podílu, postup při schvalování podnájmu, jak postupovat při opravách kotle, návod na připojení k internetu či zapojení telefonu nebo informace o družstevní ové konferenci. Stránky jsou průběžně aktualizovány a doplňovány. Lakování střešních oken Místopředseda představenstva Antonín Heřmánek informoval členskou schůzi o problematice střešních oken. Na podzim roku 2009 byla provedena anketa a fotodokumentace stavu vnitřních i vnějších rámů střešních oken. Z průzkumu vyplývá, že u zhruba poloviny případů vnitřní rámy nebyly nájemníky přelakovány. Představenstvo upozorňuje, že přelakování vnitřních částí je považováno za drobnou údržbu a je povinností nájemníka je pravidelně opravovat vhodnými nátěry. Dále upozorňujeme, že pravidelná ošetřování dřevěných rámů prostředky typu SAVO mohou výrazně okna Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne /16

10 poškodit, neboť dochází k prosolování dřeva. Nátěry je nutné provádět tehdy, pokud je rám vyschlý, nejlépe tedy v letních měsících. Vnější rámy oken jsou ve většině případů v pořádku. Místopředseda družstva Antonín Heřmánek za představenstvo družstva vyzval nájemníky bydlící pod střechou, aby si okna opravili a pravidelně se o ně starali. Po předchozích zkušenostech s lakováním představenstvo doporučuje použití lodního laku, zejména v případech kdy dochází k pravidelnému rosení okna v zimních měsících. Pokud někdo není schopen si opravu zajistit sám, ať se ozve na Kotle, jejich revize, závady a opravy Člen představenstva Jan Vaniš informoval o průběhu revizí kotlů a sdělil následující: V letošním roce revize právě probíhají a jejich výsledek (na základě předávacích protokolů) nebyl do současné chvíle obdržen. Vyskytly se pouze problémy s odtahem v jednom z bytů v objektu B3_2, který je řešen ve spolupráci s firmou Kominictví Pechlát s.r.o., a problém s výstupním tlakem na regulátoru plynu na objektu D, který bude opraven výměnou dne Opravy problémů kotlů v průběhu roku jsou v průměru na stejné úrovni jako v předcházejících letech. Další postup ve věci realizace záměru půdních vestaveb Místopředseda představenstva Antonín Heřmánek informoval, že smlouva na projekt byla podepsána dne V současné době je ukončena projektová studie, odsouhlasená všemi dotčenými družstevníky. Aktuální zpoždění vůči smlouvě je cca 4 měsíce, způsobené změnou projekční kanceláře. Představenstvo předpokládá realizaci půdních vestaveb ještě v tomto roce. Byly vybourány průlezy na půdách objektů B a C. Tyto průlezy budou v rámci půdních vestaveb osazeny uzamykatelnými protipožárními zábranami tak, aby i v budoucnu byly tyto prostory přístupné. Členka družstva S. Lazarská požádala o zařazení změny kritérií pro vyúčtování odvozu komunálního odpadu podle počtu osob v bytě na jednání příští členské schůze. 13 Závěr Poté, když nikdo z členů nevznesl další podnět k diskusi, poděkoval předsedající přítomným za účast a jednání členské schůze ve ukončil. Během jednání členské schůze nepožádal žádný ze členů o zaprotokolování své nepřijaté námitky. Příloha č. 1: Prezenční listina účastníků členské schůze a plné moci Příloha č. 2: Oznámení o svolání členské schůze Bytového družstva INSTART Příloha č. 3: Zpráva představenstva Bytového družstva INSTART o své činnosti za období od do Příloha č. 4: Zpráva kontrolní komise k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva za rok 2010 Příloha č. 5: Základní položky účetní závěrky za rok 2010 V Praze dne 23. května 2011 Michal Švec předseda představenstva (předsedající schůze) Jan Čejka člen představenstva (zapsal) Jan Vaniš člen představenstva (ověřil) Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne /16

11 Příloha č. 2 Oznámení o svolání členské schůze Bytového družstva INSTART Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne Příloha č. 2 (stran: 2) 11/16

12 Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne Příloha č. 2 (stran: 2) 12/16

13 Příloha č. 3 Zpráva představenstva Bytového družstva INSTART o jeho činnosti za období od do Od poslední členské schůze Bytového družstva INSTART konané 24. května 2010 proběhlo 145. až 157. jednání představenstva. Představenstvo se ke svému jednání tedy sešlo 13krát, tzn. přibližně 1x za 4 týdny. Pouze na pravidelných schůzích členové představenstva strávili téměř 30 hodin. Jednotlivých jednání se zúčastnili Jan Čejka, Michal Švec a Jan Vaniš 13x, Antonín Heřmánek a Martin Rinn 10x. Z těchto jednání vzešlo 127 úkolů. Kromě těchto řádných jednání se také uskutečnilo několik samostatných jednání s advokátní kanceláří JUDr. Surmíkové, stání u soudu ve věci žaloby projektanta Atelieru P.H.A., jednání na ÚMČ Praha-Kolovraty a několik schůzek s dodavatelskorealizačními firmami. V tomto období představenstvo dosáhlo významného pokroku v několika oblastech: Ve věci soudního sporu se společností Atelier P.H.A. kvůli špatnému projektu na dveře na objektu D, došlo k rozhodnutí soudu. Další podrobné informace v této věci podají Martin Rinn a Antonín Heřmánek v bodě 11 programu členské schůze. Po nepříliš uspokojivé spolupráci s předchozí správcovskou firmou byla v loňském roce s touto vypovězena smlouva a uzavřena nová smlouva s firmou FinEko s.r.o. V souvislosti s touto změnou bylo přistoupeno i ke konsolidaci navazujících činnosti v našem areálu jako úklid a údržba zeleně, které byly dosud realizovány jinými nezávislými subjekty. V souvislosti s touto změnou a mnohaletými zkušenostmi byly upraveny jednotlivé činnosti pod tyto smlouvy spadající. O všech těchto změnách byli nájemníci průběžně informováni. Mimo to v tomto období představenstvo řešilo a vyřešilo další záležitosti: 1. zajistilo koupi nového žebříku, poté co byl původní odcizen neznámým pachatelem; 2. zajistilo vyčištění odtokových žlabů na povrchových komunikacích v areálu; 3. zajistilo nápravu ve věci reklamace nájemníků na provedení revizí plynových rozvodů; 4. po zjištění nekvalitní činnosti péče o vzrostlé stromy zejména jejich řezů zajistilo nápravu specializovanou firmou; 5. zajistilo opravu dlažby chodníků v areálu; 6. zajistilo zveřejnění aktuálních postupů, dokumentů a dalších informací na serveru družstva 7. aktualizovalo družstevní formuláře; 8. aktualizovalo letáky na nástěnkách; 9. zajistilo přetočení parabol v STA na pozici 23,5E; 10. zajistilo příjem druhé družice na žádost a náklady příslušného nájemníka; 11. řešilo ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií parkování v areálu; 12. zajistilo vyčištění odtokových gul na objektu E; 13. vyřešilo problém se vzlínáním vlhkosti v objektu E; 14. zajistilo nespočet drobných oprav v areálu jako například interkom na objektu D, pohybové čidlo na objektu E, nespočet oprav vchodových bezpečnostních vložek zejména na objektech B a C, dovírání vchodových dveří atd.; 15. zajistilo přidělání náhradní FAB vložky s rezervními klíči pro případ poruchy vložky a její výměny; 16. zajistilo nákup rezervního atypického zámku do vchodových dveří na objektech B; 17. zajistilo přístup do prostor na půdy objektů B a C v souvislosti s půdními vestavbami a monitorováním stavu střešního pláště pro případ zatékání; 18. zajistilo výměnu písku na pískovišti; 19. zajistilo aktualizaci evidence nájemníků; 20. zajistilo revizi kotlů a následné čištění výměníků, dle jejich aktuálního stavu; 21. zajistilo opravu odtahu spalin v jednom z bytů; Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne Příloha č. 3 (stran: 2) 13/16

14 22. zajistilo odečet vody; 23. zrealizovalo inventuru hmotného majetku družstva; 24. realizovalo 15 převodů členských podílů družstevníků; 25. řešilo problematiku dědictví ve vztahu k členským podílům; 26. schválilo 10 podnájmů bytů; 27. schválilo přibližně 200 faktur za jednotlivé různé služby; 28. projednalo a odpovědělo na nespočet různých žádostí a stížností družstevníků; 29. řešilo správný ekonomický a právní chod družstva (zápis do obchodního rejstříku, daňové přiznání, vyúčtování služeb a fondů oprav). Následující záležitosti představenstvo aktuálně řeší a z různých důvodů se je zatím nepodařilo vyřešit: dořešit případný prodej zabezpečovacího zařízení za zbytkovou hodnotu; dořešit opravu okapů na objektech po zimě 2009/2010 s tím, že vzniklá škoda byla na pojišťovnu uplatněna a pojišťovnou přijata - podrobnější informace byly již zmíněny v bodu 3 programu této členské schůze; dořešit zpřístupnění půd na objektu D v souvislosti s monitorováním případných poruch střešního pláště; dořešit možnost přechodu k alternativnímu dodavateli elektrické energie pro společné družstevní prostory a s tím i dimenzování připojení; dořešit zvýšenou ochranu rozvodů STA a lokální počítačové sítě před úderem blesku; dořešit zatékání do garáží mezi objekty A a vchody přilehlých objektů. Činnost představenstva se odrazila i v dobrém finančním zdraví družstva, počet objektů se nezměnil, na bankovních účtech bylo ke konci roku 2010 více než 12,5 mil. Kč, což je oproti roku 2009 nárůst o více než 1,5 mil. Kč. Většina těchto prostředků jsou fondy oprav, jejich výše ke konci roku 2010 činila cca 10 mil. Kč. Představenstvo by závěrem chtělo poděkovat všem obyvatelům našeho areálu, kteří během minulého období představenstvu pomohli nebo pomáhají, zejména Michalu Opltovi, Lence Švecové, Renátě Novákové, kontrolní komisi a dalším. Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne Příloha č. 3 (stran: 2) 14/16

15 Příloha č. 4 Zpráva kontrolní komise k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva za rok 2010 Zpráva kontrolní komise Bytového družstva INSTART pro členskou schůzi konanou Kontrolní komise (KK) ve složení MUDr. Petr Kasalický (předseda), Marie Švecová a Eva Lulová se sešla od svého zvolení 3x. Mimo těchto schůzí byli členové KK opakovaně přítomni na jednání představenstva Bytového družstva INSTART. Hlavním bodem schůzí KK bylo hospodaření družstva a účetnictví. V rámci přechodu na novou správcovskou firmu byla prováděna opakovaně kontrola účetních podkladů, hospodaření předchozí i stávající správcovské firmy. KK děkuje především své člence paní Marie Švecové za její pečlivou kontrolu účetnictví, jako hlavní činnosti KK v období od minulé členské schůze. Na kontrolní komisi nebyly členy družstva vzneseny podněty a stížnosti, které by kontrolní komise musela řešit. Kontrolní komise neshledala při své práci žádné závady v činnosti orgánů družstva (představenstva), které by byly v rozporu se stanovami družstva. Kontrolní komise projednala a souhlasí s řádnou účetní uzávěrkou na rok 2010 předloženou představenstvem. Kontrolní komise konstatuje, že vznikla účetní ztráta způsobená uplatněním odpisů a následně daňová povinnost ve výši 0 Kč. Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne Příloha č. 4 (stran: 1) 15/16

16 Příloha č. 5 Základní položky účetní závěrky za rok 2010 Rozvaha ve zkráceném rozsahu (v tis. Kč) ke dni Aktiva Pasiva Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 Vlastní kapitál Stálá aktiva Základní kapitál Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Kapitálové fondy Dlouhodobý hmotný majetek Nedělitelný fond + ostatní fondy Dlouhodobý finanční majetek 0 Výsledek hospodaření minulých let Oběžná aktiva Výsledek hospodaření běž. ú. obd Zásoby 0 Cizí zdroje Dlouhodobé pohledávky 0 Dlouhodobé závazky 0 Krátkodobé pohledávky Krátkodobé závazky 808 Finanční majetek Bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení 136 Časové rozlišení Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu (v tis. Kč) ke dni Tržby za prodej zboží 0 Náklady vynaložené na prodané zboží 0 Obchodní marže 0 Výkony 0 Výkonová spotřeba 0 Přidaná hodnota 0 Osobní náklady 0 Daně a poplatky 0 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 0 Ostatní provozní výnosy 0 Ostatní provozní náklady 0 Převod provozních výnosů 0 Převod provozních nákladů 0 Provozní výsledek hospodaření Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 Prodané cenné papíry a podíly 0 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 Náklady z finančního majetku 0 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 Výnosové úroky 0 Nákladové úroky 0 Ostatní finanční výnosy 0 Ostatní finanční náklady 0 Finanční výsledek hospodaření 0 Výsledek hospodaření před zdaněním Zápis z členské schůze Bytového družstva INSTART konané dne Příloha č. 5 (stran: 1) 16/16

Bytové družstvo INSTART

Bytové družstvo INSTART Bytové družstvo INSTART Mladotova 7/667 103 00 Praha 10-Kolovraty (IČ: 00 54 93 80) Zápis z náhradní členské schůze bytového družstva konané dne 2. 10. 2006 Přítomni: 70 družstevníků ze 143, tedy 49 %

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Bytové družstvo INSTART

Bytové družstvo INSTART Bytové družstvo INSTART Mladotova 667/7 103 00 Praha 10 Kolovraty (IČ: 00 54 93 80) Zápis z členské schůze bytového družstva konané dne 24. 5. 2010 Přítomni: 87 družstevníků ze 143, tedy 61 % Hosté: Místo

Více

Bytové družstvo INSTART

Bytové družstvo INSTART Bytové družstvo INSTART Mladotova 667/7 103 00 Praha 10 Kolovraty (IČ: 00 54 93 80) Zápis z členské schůze bytového družstva konané dne 20. 5. 2013 Přítomni: 87 družstevníků ze 143, tedy 60,8 % Hosté:

Více

Bytové družstvo INSTART

Bytové družstvo INSTART Bytové družstvo INSTART Mladotova 7/667 103 00 Praha 10-Kolovraty (IČ: 00 54 93 80) Zápis z členské schůze bytového družstva konané dne 10. 5. 2005 Přítomni: 91 družstevníků ze 143, tedy 63,6 % Hosté:

Více

Bytové družstvo INSTART

Bytové družstvo INSTART Bytové družstvo INSTART Mladotova 667/7 103 00 Praha 10 Kolovraty (IČ: 00 54 93 80) Zápis z členské schůze bytového družstva konané dne 1. 6. 2015 Přítomni: 85 družstevníků ze 143, tedy 59,4 % Hosté: JUDr.

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

Bytové družstvo INSTART

Bytové družstvo INSTART Bytové družstvo INSTART Mladotova 667/7 103 00 Praha 10 Kolovraty (IČ: 00 54 93 80) Zápis z členské schůze bytového družstva konané dne 21. 5. 2012 Přítomni: 88 družstevníků ze 143, tedy 61,5 % Hosté:

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

Bytové družstvo INSTART

Bytové družstvo INSTART Bytové družstvo INSTART Mladotova 7/667 103 00 Praha 10-Kolovraty (IČ: 00 54 93 80) Zápis z členské schůze bytového družstva konané dne 21. 4. 2009 Přítomni: 91 družstevníků ze 143, tedy 64 % Hosté: Ing.

Více

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04. Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.2008 Zápis z členské schůze družstva ze dne 16.07.2008

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 1191/5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 1191/5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 1191/5a, 618 00 Brno Den konání: 12. dubna 2012 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Viz. prezenční

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

Hlavní údaje z mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2014. Pasiva celkem 2 436 604 2 441 711 Pohledávky za

Hlavní údaje z mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2014. Pasiva celkem 2 436 604 2 441 711 Pohledávky za Příloha i) Návrhy a zdůvodnění návrhů představenstva na usnesení řádné valné hromady, vyjádření představenstva k záležitosti navrhované akcionářem Forum Energy s.r.o. společnosti Teplárna České Budějovice,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva INSTART ze dne 26. 5. 2003

Zápis z členské schůze bytového družstva INSTART ze dne 26. 5. 2003 Zápis z členské schůze bytového družstva INSTART ze dne 26. 5. 2003 Datum a čas konání: 26. 5. 2003, 18 hod. Místo konání: kulturní sál Hostince U Boudů, Mírová 66, Praha 10-Kolovraty Hosté: JUDr. Tomáš

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 22. června 2005 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 14. 2. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů).

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů). Zápis ze členské schůze Společenství vlastníků jednotek Rižská 1492, Praha 15, konané dne 21.8.2008 Datum konání : 21.8.2008 Místo : Toulcův Dvůr, Praha 15 Předsedající schůze : Lucie Šimková Zapisovatel

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Zápis z jednání řádné členské schůze Bytového družstva Brandlova 1560-2

Zápis z jednání řádné členské schůze Bytového družstva Brandlova 1560-2 Zápis z jednání řádné členské schůze Bytového družstva Brandlova 1560-2 Datum a místo konání : 28.5.2003, v ZŠ Květnového vítězství, Praha 4 - J.M. Jednání započato v 19.00. hod. Úvodem jednání provedl

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 1. října 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE

Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE Schůze konaná dne: 29. 11. 2012 Začátek konání: 18:00 hod Skutečné zahájení: 18:00 hod Ukončení schůze: 20:00 hod Místo konání: ZŠ Křídlovická Počet zúčastněných

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 21.května 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Datum: 5. června 2013 Místo: Konferenční sál nadačního fondu Maják, Dusíkova 824/5 Přítomni: za výbor - Ing. Martin Lisý předseda

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Bytové družstvo INSTART

Bytové družstvo INSTART Bytové družstvo INSTART Mladotova 667/7 103 00 Praha 10 Kolovraty (IČ: 00 54 93 80) Zápis z členské schůze bytového družstva konané dne 16. 6. 2014 Přítomni: 85 družstevníků ze 143, tedy 59,4 % Hosté:

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 16. 5. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013.

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013. - členská schůze 10.12.2013. Schůze svolána jako náhradní (po řádné členské schůzi konané 16. 11. 2013, která nebyla usnášeníschopná); Zápis: Začátek schůze: 18:00 Řídícím schůze ze strany představenstva

Více

Zápis z náhradní členské schůze družstva

Zápis z náhradní členské schůze družstva Zápis z náhradní členské schůze družstva Obchodní firma: Bytové družstvo BUKOV zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, od vložka 647 Sídlo: Ústí nad Labem, Velká Hradební

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. listopadu 2010 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26,

Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26, Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26, IČ: 45 19 21 71, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě,

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Zápis ze zasedání členské schůze družstva

Zápis ze zasedání členské schůze družstva Zápis ze zasedání členské schůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 V pondělí dne 27.4.2015 od 18:30 hod Ve volném bytě po paní Baitlové ve druhém patře na adrese J. Masaryka 2, Praha

Více

Zápis č. 49 ze schůze výboru, konané dne 1. 7. 2009

Zápis č. 49 ze schůze výboru, konané dne 1. 7. 2009 Zápis č. 49 ze schůze výboru, konané dne 1. 7. 2009 Účast SV David Předseda Přítomen Martin Salinger Místopředseda Přítomen Člen Přítomen Jan Heřmanský Člen Přítomen Richard Žlebek Člen Přítomen Ondřej

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

Oznámený program shromáždění a členské schůze samosprávy č.222:

Oznámený program shromáždění a členské schůze samosprávy č.222: ZÁPIS ze shromáždění vlastníků jednotek E. Beneše 1531-1534 a členské schůze samosprávy č.222 konaném dne 21. května 2015 od 18:00 hodin v jídelně Harmonie I, Tř. E. Beneše 1747, HK 12. Oznámený program

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší (příchod

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Schůzi zahájil a řídil předseda Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285, Pavlišovská 2283/1 Ing. Aleš Reichl.

Schůzi zahájil a řídil předseda Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285, Pavlišovská 2283/1 Ing. Aleš Reichl. Zápis z 5. členské schůze Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 která se uskutečnila v neděli 23. května 2010 v 19:00 hodin v sušárně domu Pavlišovská 2285/5. Schůzi zahájil a řídil předseda

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Ostřešany ze dne 12.3.2014

Zápis z členské schůze Bytového družstva Ostřešany ze dne 12.3.2014 Zápis z členské schůze Bytového družstva Ostřešany ze dne.3.0 Schůzi svolal: MUDr. Jan Flašar Místo konání: Restaurace Dvořák, Ostřešany Přítomni: MUDr. Jan Flašar Renata Hájková Mgr. Vladimír Hron Lubor

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více