UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. NETL Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. NETL19810.0 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu."

Transkript

1 Model č. NETL980.0 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem MÁTE OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících dílů prosím kontaktujte firmu, od které jste si tento výrobek zakoupili. Navštivte naše internetové stránky: POZOR Před používáním tohoto zařízení si prostudujte veškerá bezpeč nostní opatření a pokyny uve dené v této příručce. Příručku si uschovejte pro budoucí potřebu.

2 OBSAH UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 PŘÍPRAVA... 5 MONTÁŽ... 6 HRUDNÍ MONITOR SRDEČNÍHO TEPU... 2 PROVOZ A NASTAVENÍ SLOŽENÍ A PŘEMÍSTĚNÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU PORADCE PŘI POTÍŽÍCH POKYNY PRO CVIČENÍ... 3 SEZNAM DÍLŮ ROZLOŽENÝ VÝKRES OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ...Zadní Strana INFORMACE O RECYKLACI....Zadní Strana UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU Zde vyobrazené varovné stítky jsou soucástí tohoto výrobku. Varovné stítky je nutné prilepit nad varovné nápisy v anglictine na uvedených místech. Na tomto výkrese jsou uvedena umístění výstražných štítků. Pokud štítek chybí nebo je nečitelný, zavolejte na telefonní číslo na přední straně této příručky a zdarma požádejte o náhradní štítek. Štítek upevněte na uvedené místo. Poznámka: Štítky nemusí být zobrazeny ve skutečné velikosti. NORDICTRACK je registrovaná ochranná známka společnosti ICON IP, Inc. 2

3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko vážného zranění, před použitím běžeckého trenažéru si prostudujte všechna důležitá bezpečnostní opatření a pokyny v této příručce a všechna varování umístěná na běžeckém trenažéru. Společnost ICON nenese žádnou odpovědnost za zranění osob nebo poškození majetku vzniklé používáním tohoto výrobku.. Před zahájením tohoto či jiného cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. To je důležité zejména pro osoby starší 35 let nebo osoby s dřívějšími zdravotními problémy. 2. Odpovědností majitele je zajistit, aby všichni uživatelé tohoto běžeckého trenažéru byli adekvátně informováni o všech výstrahách a bezpečnostních opatřeních. 3. Běžecký trenažér používejte pouze k popsa popsa nému účelu. 4. Běžecký trenažér používejte v interiéru v su su chém a bezprašném prostředí. Trenažér ne ne ne umisťujte do garáže, na kryté atrium nebo v blízkosti vody. 5. Běžecký trenažér umístěte na rovný povrch a ponechejte prostor minimálně 2,4 m za trena žérem a 0,6 m na každé straně. Běžecký tre tre tre nažér neumisťujte na povrch, který by mohl blokovat větrací otvory. Podlahu či koberec chraňte před poškozením pomocí podložky vložené pod trenažér. 6. Trenažér nepoužívejte v místě používání aero aero solových produktů nebo podávání kyslíku. 7. Děti mladší 2 let a domácí zvířata udržujte vždy mimo dosah trenažéru. 8. Běžecký trenažér smí používat osoby do hmotnosti 59 kg. 9. Nikdy nedovolte, aby běžecký trenažér sou sou časně používala více než jedna osoba. 0. Při používání trenažéru noste vhodný cvi cvi čební oděv. Nenoste volné oblečení, které by se mohlo v trenažéru zachytit. Sportovní podpůrné oblečení se doporučuje pro muže i ženy. Vždy noste sportovní obuv. Na běžecký trenažér nestoupejte bosou nohou, v punčochách nebo v sandálech.. Při zapojování síťový kabel (viz strana 4) zapojte do uzemněného obvodu. Ve stejném obvodu by neměl být zapojen další spotřebič. 2. Je-li zapotřebí prodlužovací kabel, použijte pouze 3vodičový kabel o průřezu mm 2 a délce max.,5 m. 3. Dbejte, aby kabel nepřišel do styku s horkým povrchem. 4. Nikdy nepohybujte běžeckým pásem, je-li napájení vypnuté. Běžecký trenažér nepou nepou nepou žívejte, pokud je síťový kabel nebo zásuvka poškozená nebo pokud běžecký trenažér ne funguje správně. (Pokud trenažér nefunguje správně, prostudujte si kapitolu PORADCE PŘI POTÍŽÍCH na straně 28.) 5. Před používáním trenažéru řádně prostudujte a vyzkoušejte postup nouzového zastavení (viz POSTUP ZAPÍNÁNÍ na straně 6). 6. Běžecký trenažér nikdy nespouštějte, pokud stojíte na běžeckém pásu. Při používání tre tre tre nažéru se vždy držte madel. 7. Trenažér je schopen vyvinout vysokou rych rych lost. Rychlost nastavujte v malých přírůst přírůst přírůst cích, aby se zamezilo náhlým skokům. 8. Monitor srdečního tepu není lékařský přístroj. Na přesnost údajů o srdeční frekvenci mohou mít vliv různé faktory, včetně pohybu uživa tele. Monitor srdečního tepu je určen pouze jako cvičební pomůcka k přibližnému zjištění trendů srdeční frekvence. 3

4 9. Běžecký trenažér po zapnutí nenechávejte bez dozoru. Pokud se běžecký trenažér ne ne ne používá, vždy vyjměte klíč, odpojte napájecí kabel a přepněte vypínač do polohy vypnuto. (Poloha vypínače je uvedena na výkrese na straně 5.) 20. Běžecký trenažér se nepokoušejte zvedat, snižovat ani přesouvat, pokud není řádně se stavený. (Viz MONTÁŽ na straně 6 a POSTUP SLOŽENÍ A PŘEMISŤOVÁNÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU na straně 27.) Pro zvedání, spouštění nebo přemisťování trenažéru mu mu mu síte být schopni bezpečně zvednout 20 kg. 2. Sklon trenažéru neměňte umísťováním před před mětů pod trenažér. 22. Pravidelně kontrolujte a řádně utahujte všechny části běžeckého trenažéru. 23. Do otvorů v běžeckém trenažéru nikdy ne ne vkládejte ani nevhazujte žádné předměty. 24. NEBEZPEČÍ: Ihned po použití, před čištěním trenažéru a před prováděním údržby a nastavení dle tohoto návodu vždy odpojte síťový kabel. Nikdy nesnímejte kryt motoru, dokud k tomu nedostanete pokyn od autori zovaného servisního zástupce. Jiné servisní úkony, než je popsáno v tomto návodu, smí provádět pouze autorizovaný servisní zástupce. 25. Nadměrné cvičení může způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt. Pokud během cvičení pocítíte slabost nebo bolest, ihned cvičení přerušte a odpočiňte si. TUTO PŘÍRUČKU ŘÁDNĚ USCHOVEJTE 4

5 PŘÍPRAVA Děkujeme vám, že jste si vybral(a) revoluční běžecký trenažér NORDICTRACK T9.0. Běžecký trenažér T9.0 nabízí řadu působivých funkcí určených ke zefektivnění a zpříjemnění domácího cvičení. Pokud necvičíte, unikátní běžecký trenažér lze složit na potřebné podlahové ploše minimálně o polovinu menší než u jiných běžeckých trenažérů. Před používáním běžeckého trenažéru si ve vlast ním zájmu pečlivě prostudujte tuto příručku. Pokud vám po přečtení této příručky bude něco nejasné, podívejte se na přední stranu této příručky. Než nás budete kontaktovat, poznamenejte si pro snazší pomoc číslo modelu a sériové číslo výrobku. Číslo modelu a umístění štítku se sériovým číslem je uvedeno na přední straně této příručky. Předtím, než budete pokračovat ve čtení, prohlédněte si níže uvedený výkres a dobře se seznamte s označenými díly. Délka: 98 cm Šířka: 99 cm Konzolav Stojan na knihu Odkládací přihrádka Madlo Snímač pulsu Klíč/spona Vypínač Běžecký pás Kolejnice pro chodidlo Nastavitelné pérování plošina Seřizovací šrouby napínací kladky 5

6 MONTÁŽ K montáži jsou zapotřebí dvě osoby. Umístěte běžecký trenažér na volnou plochu a odstraňte veškeré obalové materiály. Obalové materiály zlikvidujte až po dokončení montáže. Poznámka: Spodní strana běžeckého pásu trenažéru je opatřena vrstvou vysoce účinného maziva. Během přepravy se určité množství maziva může vytlačit k horní části běžeckého pásu nebo do přepravní krabice. K tomu dochází běžně a není tím ovlivněna funkce běžeckého trenažéru. Pokud se na horní části běžeckého pásu nachází mazivo, jednoduše je setřete měkkou tkaninou navlhčenou v mírném neabrazivním čisticím prostředku. K montáži jsou zapotřebí imbusové klíče, které jsou součástí dodávky, a dále křížový šroubovák a francouzský klíč. Drobné montážní součástky určete podle výkresů níže. Číslo v závorce pod každým výkresem je číselný kód dílu ze SEZNAMU DÍLŮ na konci této příručky. Číslo za závorkou je počet kusů potřebných pro montáž. Poznámka: Pokud některá součástka chybí v sadě drobných součástek, zkontrolujte, zda není již upevněna k jed nomu z montovaných dílů. Pro montáž nepoužívejte elektrické nástroje, zamezíte tak poškození dílů. Součástí dodávky mohou být náhradní drobné součástky. Pojistná matice 3/8" (7) 2 Hvězdicová podložka 3/8" (6) 0 Samořezný šroub #8 x 3/4" (24) 4 Šroub 3/4 x /4" (2) 6 Šroub 3/8" x 3/4" (3) Šroub 3/8" x 2" (4) Šroub 3/8" x 3 3/4" (5) 4 #8 x 3/4" Screw () 4 3/8" x /2" Patch Bolt (2) 6 Base Pad Spacer (94) 2 6

7 . Ověřte, zda je síťový kabel odpojen. S pomocí druhé osoby nadzvedněte přední části trenažéru a příčku na základně (03) nasaďte do výřezu v kartónovém podstavci dle ilustrace. Druhá osoba musí trenažér držet až do montážního kroku 3, aby nedošlo k posunutí vpřed nebo vzad. UPOZORNĚNÍ: Pokud se trenažér posune dopředu nebo dozadu a spadne z kartónového pod stavce, může dojít k vážnému zranění. Aby nedošlo k posunutí, převrácení nebo pádu trenažéru, musí jej druhá osoba přidržovat až do montážního kroku č Kartónový podstavec 2. Vyhledejte pravý sloupek (92), který je ozna označen slovem Right ( L nebo Left znamená levou stranu, R nebo Right znamená pravou stranu). S pomocí druhé osoby přidržte pravý sloupek (92) v blízkosti pravého krytu základny (02). Viz výřezový výkres. Pomocné lanko ve spodním konci pravého sloupku pevně uvažte kolem spod konce kabelu sloupku (93). Poté zatáhněte za druhý konec kabelu v horní části pravého sloupku až do úplného provlečení pravým sloupkem. Při ustavování pravého sloupku (92) na zá základnu (03) uvnitř pravého krytu základny (02) jemně zatáhněte za kabel sloupku (93). Pozor, abyste nesevřeli kabel stojanu. 2 9 Pomocné Lanko Pravý sloupek (92) připevněte k základně (03) dvěmi šrouby 3/8" x 3 3/4" (5) se dvěmi hvězdicovými podložkami 3/8" (6). Poznámka: Při za za za zašroubování šroubů možná bude nutné naklopit za horní konec pravého sloupku mírně dopředu. Šrouby ještě neutahujte. Stejným způsobem upevněte levý sloupek (9). Poznámka: Na levé straně nejsou žádné kabely Pomocné Lanko 5 6 7

8 3. S pomocí druhé osoby trenažér spusťte z kartó kartónového podstavce. Tento podstavec se použije znovu v montážním kroku 0. Vyhledejte objímku pravého sloupku (90) a objímku levého sloupku (89); objímky sloupku jsou označeny Right a Left Objímku pravého sloupku nasuňte na pravý sloupek (92) a objímku levého sloupku nasuňte na levý sloupek (9) Left Right Kartónový podstavec 4. Druhá osoba přidrží sestavu konzoly v blízkosti sloupků (9, 92). 4 Spojte kabel sloupku (93) s kabelem konzoly (4). Viz výřezový výkres. Konektory by se měly do sebe snadno zasunout a za cvaknout. Pokud se tak nestane, otočte jedním konektorem a zkuste to znovu. POKUD KONEKTORY ŘÁDNĚ NEPŘIPOJÍTE, KONZOLA SE PO ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ MŮŽE POŠKODIT. Vyjměte lanko z kabelu sloupku. Do pravého sloupku (92) vložte konektory. Sestava konzoly Pomocné lanko 92 8

9 5. Držáky na levém madle (0) vložte do sloupků (9, 92). Zkontrolujte, zda kabely nejsou sevřené. 5 Sestava konzoly Částečně utáhněte tři šrouby 3/8" x " /4" (2) se třemi hvězdicovými podložkami 3/8" (6) v pravém sloupku (92); šroub ještě zcela neutahujte. Opakujte tento krok u levého sloupku (9). Poté pevně utáhněte všech šest šroubů 3/8" x /4" (2)

10 7. Objímku pravého sloupku (90) posuňte nahoru k sestavě konzoly. Objímku pravého sloupku upevněte dvěma samořeznými šrouby #8 x 3/4" (24). 7 Stejným způsobem k sestavě konzoly upev něte i objímku levého sloupku (není znázorněno). Sestava konzoly Zvedněte rám (67) do uvedené polohy. Druhá osoba přidržuje rám až do dokončení tohoto kroku. 8 Západku pro uskladnění (87) nasměrujte tak, aby hlavní tyč a západkový knoflík byly v uvedené poloze. 67 Vyjměte lanko z dolního konce západky pro uskladnění (87). Otvory v krytce západky udr udržujte v rovině s otvory v západce pro usklad- udr nění. Zajistěte, aby krytka západky byla uvnitř západky pro uskladnění. K základnu (03) připevněte západku pro uskladnění pomocí šroubu 3/8" x 2" (4) a pojistné matice 3/8" (7). Západkový knoflík Hlavní tyč 4 Kryt západky 0

11 9. Vyjměte lanko z horního konce západky pro uskladnění (87). Horní konec západky pro uskladnění upevněte k držáku na rámu (67) pomocí šroubu 3/8" x 3/4" (3) a pojistné matice 3/8" (7). Poznámka: Pro zarovnání západky pro uskladnění s držákem bude pravděpodobně nutné posunout rám dozadu a dopředu. 9 Rám (67) snižte (viz POSTUP SNÍŽENÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU PRO POUŽITÍ na straně 27). 67 Západkový knoflík Hlavní tyč 0. S pomocí druhé osoby nadzvedněte přední části trenažéru a příčku na základně (03) nasaďte do výřezu v kartónovém podstavci dle ilustrace. Druhá osoba musí trenažér přidržo vat tak, aby nedošlo k posunutí vpřed nebo vzad. 0 Pevně utáhněte čtyři šrouby 3/8" x 3 3/4" (5). S pomocí druhé osoby trenažér spusťte z kartó kartónového podstavce Kartónový podstavec. Před použitím běžeckého trenažéru ověřte, zda jsou všechny části řádně utažené. Šestihranné klíče uschovejte na bezpečném místě; jeden z klíčů se používá pro nastavení běžeckého pásu (viz strany 29 a 30). Podlahu či koberec chraňte před poškozením pomocí podložky vložené pod trenažér. Součástí dodávky mohou být náhradní drobné součástky.

12 MONITOR SRDEČNÍHO TEPU NASAZENÍ MONITORU SRDEČNÍHO TEPU Monitor srdečního tepu se skládá z hrudního popruhu a senzorové jednotky (snímače). Jazýček na jednom konci hrudního popruhu vložte do otvoru na jednom konci snímače. Konec snímače poté zatlačte pod sponu na hrudním popruhu. Jazýček by měl být v jedné rovině s čelní stranou snímače. Jazýčky Jazýček Snímač Hrudní popruh Snímač Spona Monitor srdečního tepu musí být umístěn pod oděvem, těsně na pokožce. Monitor srdečního tepu obepněte kolem hrudi v místě dle ilustrace. Logo musí být vpravo nahoře. Poté upevněte druhý konec hrudního popruhu snímače. Délku hrudního popruhu upravte podle potřeby. PÉČE A ÚDRŽBA Po každém použití snímač důkladně vysušte měkkým ručníkem. Vlhkost může snímač zbytečně udr- udr udr měk žovat v činnosti, a tím se zkracuje životnost baterie. Monitor srdečního tepu skladujte na teplém a suchém místě. Monitor srdečního tepu nedávejte do su plastového sáčku nebo jiné nádoby, která by mohla zachycovat vlhkost. Monitor srdečního tepu nevystavujte dlouhodobému slunečnímu záření; nevystavujte jej ani teplotám nad 50 C nebo nižším než -0 C. Během používání nebo skladování monitoru srdečního tepu nadměrně neohýbejte ani nenatahujte srdeč snímač. Pro čištění snímače používejte vlhký hadřík a malé množství jemného mýdla. Poté snímač otřete vlhkým hadříkem a řádně vysušte suchým ručníkem. K čiš čištění snímače nikdy nepoužívejte alkohol, brusné pro- čiš středky ani chemikálie. Hrudní popruh umyjte ručně a vysušte na vzduchu. Snímač mírně oddalte od těla a vyhledejte dvě plochy elektrod zakryté mělkými drážkami. Plochy elektrod navlhčete pomocí solného roztoku, např. slin nebo roztoku na kontaktní čočky. Poté snímač vraťte na své místo na hrudi. 2

13 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Pokud monitor srdečního tepu nefunguje správně, zkuste provést následující kroky. Ujistěte se, že monitor srdečního tepu používáte v souladu s výše popsáno na straně 2. Pokud monitor srdečního tepu při umístění dle popisu nefunguje, posuňte ho na hrudi o něco níže nebo výše. Pokud se hodnoty tepové frekvence nezobrazují dříve, než se začnete potit, pak plochy elektrod znovu navlhčete. Chcete-li, aby konzola zobrazovala hodnoty tepové frekvence, musí mít uživatel určitý odstup od konzoly (na délku paže). Pokud je v zadní části snímače kryt baterie, baterii vyměňte za novou baterii stejného typu. Monitor srdečního tepu je určen pro osoby s normálním srdečním rytmem. Případné problémy s údaji normál srdeční frekvence mohou být způsobeny zdravotním stavem, jako jsou např. předčasné komorové stahy, tachykardické otřesy nebo arytmie. Fungování monitoru srdečního tepu může být ovliv Fungování monitoru srdečního tepu může být ovlivněno magnetickým rušením způsobeným vysokonapěťovým vedením nebo jinými zdroji. V případě podezření, že tento problém způsobuje magnetické rušení, pokuste se fitness nářadí přemístit. 3

14 PROVOZ A NASTEVENÍ PŘEDMAZANÝ BĚŽECKÝ PÁS TYPE E Běžecký trenažér je vybaven běžeckým pásem s vrstvou vysoce účinného maziva. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Na běžecký pás nebo běžeckou FR/ plošinu nenanášejte silikonový sprej ani jiné látky. Běžecký pás se těmito látkami poškodí a způsobí to jeho nadměrné opotřebení. ZAPOJENÍ SÍŤOVÉHO KABELU SP/ PL/ SK Tento výrobek musí být uzemněn. Pokud nefunguje správně nebo se porouchá, uzemnění zajišťuje ochranu ke snížení nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tento výrobek je vybaven síťovým kabelem se zemnicím kabelem zařízení a zemnicím kolíkem. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud se síťový kabel poškodí, je nutné jej vyměnit za síťový kabel doporučený výrobcem. NEBEZPEČÍ: Nesprávné zapo jení zemnicího kabelu zařízení může způsobit zvýšené riziko elektrického šoku. Máte-li pochybnosti o správném uzemnění výrobku, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo opravářem. Na zástrčce dodané se spotřebičem neprovádějte žádné úpravy. Pokud zástrčku nelze zasunout do zásuvky, nechte si kvalifikovaným elektrikářem nain stalovat odpovídající zásuvku. IT Síťový kabel zapojte podle níže uvedeného postupu.. Označenou koncovku síťového kabelu zapojte do zásuvky na běžeckém trenažéru. Zásuvka na běžeckém trenažéru Napájecí šňůra 2. Síťový kabel zapojte do vhodné zásuvky řádně nainstalované a uzemněné v souladu s místními pravidly a předpisy. Výstup TYPE F DU GR GR RU RU HU HU CZ TR 4

15 DIAGRAM KONZOLY Kabel Audio Jack NALEPENÍ ŠTÍTKŮ Vyhledejte upozornění na konzole, které jsou v angličtině. Stejná upozornění v jiných jazycích lze nalézt na přiloženém archu s obtisky. Na konzoli nalepte české varovné obtisky. PARAMETRY KONZOLY Konzola běžeckého trenažéru nabízí působivou řadu funkcí určených ke zefektivnění a zpříjemnění domácího cvičení. V manuálním režimu konzoly lze měnit rychlost a sklon běžeckého trenažéru stisknutím tlačítka. Při cvičení konzola zobrazuje průběžnou zpětnou vazbu. Pomocí monitoru srdečního tepu v rukojeti zpět zpět nebo hrudního monitoru srdečního tepu lze měřit i srdeční frekvenci. Konzola rovněž nabízí třicet přednastavených tréninků dvacet kalorických tréninků pro zhubnutí a deset tréninků v terénu. Při každém tréninku se v prů průběhu efektivního cvičení automaticky reguluje rychlost prů a sklon běžeckého trenažéru. Kromě toho můžete na nastavit cílový čas, vzdálenost nebo hodnotu spálených na kalorií. Konzola je vybavena také režimem ifit Live, který umožňuje komunikaci trenažéru v rámci bezdrátové sítě. V režimu ifit Live si můžete stáhnout individuální trénink, vytvořit si vlastní trénink, sledovat své vlastní výsledky tréninku, a máte přístup k mnoha dalším funkcím. Úplné informace naleznete na S pomocí špičkového stereofonního zvukového systému konzoly můžete během cvičení dokonce poslouchat oblíbenou hudbu ke cvičení nebo audioknihy. Postup zapínání je uveden na straně 6. Používání manuálního režimu je vysvětleno na straně 6. Používání tréninku se stanovením cíle je popsáno na straně 9. Tréninkový program pro hubnutí a trénink v terénu naleznete na straně 20. Tréninkový program ifit najdete na straně 22. Používání ste reofonního zvukového systému je vysvětleno na straně 22. Používání režimu nastavení je popsáno na straně 23. Režim údržby je na straně 25. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud je na čele konzoly plastová fólie, odstraňte ji. Aby se zamezilo po po po škození běžecké plošiny, při používání běžeckého trenažéru noste čistou sportovní obuv. Při prvním použití běžeckého trenažéru sledujte vyrovnání bě žeckého pásu a v případě nutnosti jej vycentrujte (viz strana 30). ETNT5809 (NTL5809) 5

16 POSTUP ZAPÍNÁNÍ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud byl běžecký tre tre tre nažér vystaven nízkým teplotám, nechejte jej před zapnutím zahřát na pokojovou teplotu. Pokud tak neučiníte, mohou se poškodit displeje konzoly nebo jiné elektrické součástky. Zapojte síťový kabel (viz strana 4). Dále vyhledejte vypínač na rámu běžeckého trenažéru u síťového kabelu. Ujistěte se, že spínač je v poloze reset. Reset DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Konzola zobrazí de de de morežim displeje, který je určen pro zobrazení na běžeckém trenažéru v prodejně. Při zapnutém demorežimu se po zapojení napájecí šňůry na několik sekund rozsvítí displeje, před vložením klíče do konzoly přepněte vypínač do polohy reset. Chcete-li vypnout demo režim, viz krok 4 na straně 24. Následně se postavte na kolejnice pro chodidla na běžeckém trenažéru. Vyhledejte sponu Klíč upevněnou ke klíči a bezpečně ji nasuňte na opasek oděvu. Poté vložte klíč do konzoly. Spona Za několik sekund se rozsvítí displeje. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V nouzovém případě lze klíč z konzoly vytáhnout, čímž se běžecký pás zpomalí až do zastavení. Sponu otestujte pečlivým provedením několika kroků zpět; pokud se klíč z konzoly nevytáhne, nastavte polohu spony. Před použitím trenažéru zkontrolujte aktualizace firmwaru (viz krok 6 na str. 26). Poznámka: Konzola zobrazuje rychlost a vzdálenost buď v mílích, anebo v kilometrech. Informace o vy vybrané měrné jednotce naleznete v kroku 5 na straně vy 24. Pro zjednodušení jsou všechny pokyny v tomto návodu vyjádřeny v kilometrech. JAK POUŽÍVAT MANUÁLNÍ REŽIM. Vložte klíč do konzoly. Viz část POSTUP ZAPÍNÁNÍ nalevo. V případě nutnosti lze sklon nastavit na 0 procent stiskem tlačítka Sklon [INCLINE]. Poznámka: Příprava konzoly k použití může chvíli trvat. 2. Vyberte úvodní nabídku. Při každém zasunutí klíče se objeví úvodní nabídka. Pokud jste vybrali trénink nebo vstoupili do režimu ifit Live, nejprve stiskněte tlačítko ifit Menu [IFIT MENU] v pravém horním rohu obrazovky. Poté stiskněte tlačítko Konec tréninku [END WORKOUT], a následně se stiskem tlačítka Hotovo [DONE] vrátíte do úvodní nabídky. Pokud se objeví přihlašovací obrazovka ifit, stisk stiskněte tlačítko Hlavní nabídka [MAIN MENU] a pak stiskněte tlačítko Zpět [BACK] pro návrat do úvodní nabídky. Poznámka: V levém dolním rohu obrazovky se může objevit tlačítko Demo [DEMO]. Pokud stisk stisknete tlačítko Demo, trenažér poběží v předváděcím stisk režimu. 3. Spusťte běžecký pás a upravte rychlost. Běžecký pás se spouští stiskem tlačítka Start [START] na obrazovce nebo tlačítkem Start na konzoli. Běžecký pás se začne pohybovat rychlostí 2 km/h. ETNT5809 Při cvičení měňte rychlost běžeckého pásu podle (NTL5809) potřeby stisknutím tlačítek pro zvyšování a snižování rychlosti [SPEED]. Po každém stisknutí jednoho z tlačítek se nastavení rychlosti změní o 0, km/h; pokud tlačítko podržíte, nastavení rychlosti se změní v přírůstcích 0,5 km/h. 6

17 Pokud stisknete jedno z očíslovaných tlačítek Rychlost [ STEP SPEED], běžecký pás postupně změní rychlost až do dosažení zvolené nastavené rychlosti. Chcete li Chcete-li Chcete li zvolit nastavení rychlosti v de desetinném vyjádření, např. 4,8 km/h stiskněte de dvě číselná tlačítka za sebou. Například, při volbě nastavení rychlosti 4,8 km/h stiskněte tlačítko 4 a poté ihned stiskněte tlačítko 8. Běžecký pás zastavte stisknutím tlačítka Stop [STOP]. Běžecký pás restartujte stisknutím tlačítka Start. 4. Sklon běžeckého trenažéru lze změnit podle potřeby. Pro změnu sklonu běžeckého trenažéru stiskněte tlačítko Zvýšit sklon [INCLINE] nebo Snížit sklon nebo jedno z tlačítek Sklon [ STEP INCLINE]. Po každém stisknutí jednoho z tlačítek se bude sklon postupně měnit, dokud nedosáhne zvoleného nastavení sklonu. 5. Sledujte průběh vlastního tréninku/cvičení. Konzola nabízí několik zobrazovacích režimů. Zobrazované informace jsou dány Vámi vybraným zobrazovacím režimem. Chcete li Chcete-li Chcete li vybrat požado požadovaný zobrazovací režim, opakovaně stiskněte tla- požado čítko pro snižování a zvyšování hodnoty na displeji [DISPLAY]. Při chůzi nebo běhu na běžeckém trenažéru může displej zobrazovat následující informace: Uplynulý čas Přibližný počet spálených kalorií Uražená vzdálenost Sklon běžeckého trenažéru Rychlost běžeckého pásu Dráha představující /4 míle (400 metrů) Čas potřebný k dokončení jednoho kola aktuálně nastavenou rychlostí Aktuální číslo kola Zbývající čas Přibližný počet kalorií spálených za hodinu Počet zdolaných stop převýšení. Vaše tempo v minutách na míli Srdeční frekvence (viz krok 6 na straně 8) Na displeji v horní části obrazovky se mohou zobrazovat dva druhy informací. Příslušný displej stiskejte tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí požadované informace. Poznámka: V manuálním režimu není k dispozici odpočítávání zbývajícího času. Podle potřeby lze nastavit hlasitost stisknutím tla Podle potřeby lze nastavit hlasitost stisknutím tlačítek pro zvýšení a snížení hlasitosti [VOL] na konzole. 7

18 Konzolu lze vyresetovat stiskem tlačítka ifit Menu v pravém horním rohu obrazovky. Trénink lze pře přerušit stisknutím tlačítka Pause [PAUSE]. Chcete-li pře pokračovat v tréninku stiskněte tlačítko Pokračovat [RESUME] nebo tlačítko Start. Chcete-li ukončit trénink a vybrat nový trénink, stiskněte tlačítko Nový trénink [NEW WORKOUT]. Trénink lze ukončit stisknutím tlačítka Konec tréninku [END WORKOUT]. Poznámka: Stav bez bez bezdrátového připojení je bez signalizován malým symbolem bezdrátového připojení v pravém horním rohu obrazovky. Pokud je symbol žlutý, je váš trenažér připojen k bezdrátové síti. Pokud symbol svítí zeleně, trenažér je připojen k bezdrátové síti a vy jste přihlášeni na Pokud symbol není zobrazen, trenažér není k bezdrátové síti připojen. 6. Podle potřeby si změřte svou srdeční frekvenci. Poznámka: Pokud zároveň používáte monitor srdečního tepu v rukojeti a hrudní monitor sr dečního tepu, konzola nezobrazí vaši srdeční frekvenci správně. Informace o hrudním snímači pulsu jsou uvedeny na straně 2. Před použitím monitoru srdečního tepu v rukojeti v případě nutnosti z kovových kontaktů odstraňte plastové fólie. Navíc se ujistěte, zda máte čisté ruce. Kontakty Chcete-li měřit tepovou frekvenci, postavte se na plošinu a na alespoň deset sekund se přidržte madla nehýbejte přitom rukama. Jakmile je detekován váš tep, zobrazí se vaše tepová frekvence. Pro co nejpřesnější údaj o srdeční frekvenci přidržte kontakty dalších přibližně 5 sekund. 7. Po dokončení cvičení vyjměte klíč z konzoly. Postavte se na kolejnice pro nohy a stiskněte tlačítko Stop, dokud se na obrazovce nezobrazí shrnutí tréninku. Po zobrazení shrnutí tréninku stiskněte tlačítko Hotovo [DONE]. Poté vyjměte klíč z konzoly a umístěte jej na bezpečné místo. Po dokončení používání běžeckého trenažéru přepněte vypínač do polohy vypnuto a odpojte síťový kabel. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud to neprovedete, elektrické součástky běžeckého trenažéru se mohou předčasně opotřebovat. 8

19 POUŽÍVÁNÍ TRÉNINKU SE STANOVENÍM CÍLE. Vložte klíč do konzoly. Viz krok na straně Vyberte úvodní nabídku. Viz krok 2 na straně Vyberte trénink stanovení cíle. Chcete li Chcete-li vybrat trénink se stanovením cíle, stisk stiskněte tlačítko Tréninkové programy [WORKOUTS] na displeji. Poté stiskněte tlačítko Stanovit cíl [SET A GOAL]. Můžete také stisknout tlačítko Trénink se stanovením cíle [SET A GOAL] na konzole. Chcete-li nastavit cílový čas, vzdálenost nebo kalorie, stiskněte tlačítko Čas [TIME], Vzdálenost [DISTANCE] nebo Kalorie [CALORIES]. Poté pomocí tlačítka pro zvýšení a snížení hodnoty na obrazovce vyberte cílový čas, vzdálenost nebo kalorie a zvolte rychlost a sklon tréninku. Na obra obrazovce se zobrazí doba trvání a délka (vzdálenost) obra tréninku a přibližný počet kalorií spálených během tréninku. Trénink bude probíhat stejně jako manuálním re režimu (viz str. 6 až 8). Trénink bude pokračovat až do dosažení vámi stanoveného cíle. Běžecký pás se pak pomalu za zastaví a na obrazovce se objeví shrnutí tréninku. Po za zobrazení shrnutí tréninku stiskněte tlačítko Hotovo [DONE]. Poznámka: Kalorický cíl je odhadovaný počet kalorií, které během tréninku spálíte. Skutečný počet spálených kalorií bude záviset na vaší hmotnosti. 5. Sledujte průběh vlastního tréninku/cvičení. Viz krok 5 na stranách 7 a 8. Na obrazovce se mohou také zobrazovat vaše cílové hodnoty a stavový řádek zobrazující váš postup směrem k cíli. 6. Podle potřeby si změřte svou srdeční frekvenci. Viz krok 6 na straně Po dokončení cvičení vyjměte klíč z konzoly. Viz krok 7 na straně Spusťte trénink. Stisknutím tlačítka spust te trénink [START WORKOUT] zahajte trénink. Po stisknutí tlačítka se trenažér začne pohybovat. Přidržujte se madel a začněte s chůzí. 9

20 JAK POUŽÍVAT TRÉNINK PRO HUBNUTÍ NEBO TRÉNINK V TERÉNU. Vložte klíč do konzoly. Viz krok na straně Vyberte úvodní nabídku. Viz krok 2 na straně Vyberte trénink pro hubnutí (spalování kalorií) nebo trénink v terénu. Trénink pro hubnutí (spalování kalorií) nebo trénink v terénu se vybírá pomocí tlačítka Tréninkové programy [WORKOUTS] na obrazovce. Poté stiskněte tlačítko Spalování kalorií [CALOIRE BURN] nebo Terén [ALL-TERRAIN TRAILS]. Můžete také stisknout tlačítko Trénink pro hubnutí [CALORIE BURN stisk stisk WORKOUTS] nebo Terén. Chcete-li vybrat trénink pro hubnutí (spalování kalorií), vyberte požadovanou úroveň obtížnosti. Pak vyberte požadovaný tréninkový program. Na obrazovce se objeví přibližný počet kalorií, které spálíte během tréninku. Na obrazovce se také zobrazí doba trvání a délka (vzdálenost) vašeho tréninku. Kromě toho se na displeji zobrazí počet vertikálních metrů převýšení a nastavený profil svahu tréninku. Chcete-li vybrat trénink v terénu, vyberte požadovanou úroveň obtížnosti. Pak vyberte požado požadovaný tréninkový program. Na obrazovce se požado zobrazí doba trvání a přibližný počet kalorií spálených během tréninku. Na obrazovce se také zobrazí uražená vzdálenost během tréninku a počet vertikálních metrů převýšení. Kromě toho se na obra obrazovce zobrazí topografická mapa stezky. Chcete-li obra zobrazit nastavený profil svahu tréninku, stiskněte tlačítko Profil [PROFILE] v horní části obrazovky u zobrazení času. Pro návrat na mapu stiskněte tla tlačítko Trasa [TRAIL] v horní části tla obrazovky. 4. Spusťte trénink. Stisknutím tlačítka spust te trénik [START WORKOUT] zahajte trénink. Po stisknutí tlačítka se trenažér začne pohybovat. Přidržujte se madel a začněte s chůzí. Každý trénink je rozdělen do úseků. Pro každý úsek je naprogramovaná jedna rychlost a jeden sklon. Poznámka: Pro následné úseky lze napro napro napro naprogramovat stejnou rychlost a/nebo stejný napro sklon. Profil zobrazuje během tréninku jeho průběh. Opakovaným stiskem tlačítka pro snižování a zvyšování hodnoty na displeji [DISPLAY] zobrazte příslušný profil. Červená čára signalizuje aktuální úsek tréninku. Výška aktuálního úseku signalizuje nastavený sklon pro aktuální úsek. Na konci každého úseku tréninku zazní série tónů. Pokud je pro další úsek naprogramována jiná rychlost a/nebo sklon, rychlost a/nebo sklon bude na displeji blikat jako upozornění. Trenažér se pak automaticky přizpůsobí nastavení rychlosti a/nebo stoupání pro další úsek. 20

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL14714.1 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL14714.1 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NETL474. Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem ZÁKAZNICKÝ SERVIS V případě dotazů, chybějících nebo poškozených dílů

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL30914.0 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL30914.0 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NETL30914.0 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem ZÁKAZNICKÝ SERVIS V případě dotazů, chybějících nebo poškozených

Více

NÁVOD K POUŽITÍ OTÁZKY? Navštivte naše internetové stránky. www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Model č. NTIVEX71014.0 Výrobní č.: Štítek s výrobním č.

NÁVOD K POUŽITÍ OTÁZKY? Navštivte naše internetové stránky. www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Model č. NTIVEX71014.0 Výrobní č.: Štítek s výrobním č. Model č. NTIVEX704.0 Výrobní č.: NÁVOD K POUŽITÍ Štítek s výrobním č. Napište výrobní číslo do předchozího políčka. OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte: Česká republika

Více

Uživatelský manuál POZOR! Před použitím zařízení si přečtěte pozorně všechny instrukce v tomto manuálu. Manuál uschovejte. www.fit-pro.

Uživatelský manuál POZOR! Před použitím zařízení si přečtěte pozorně všechny instrukce v tomto manuálu. Manuál uschovejte. www.fit-pro. Model No. PFEX01311.2 Serial No. Poznačte si sem sériové číslo vašeho stroje. Uživatelský manuál Sériové číslo POZOR! Před použitím zařízení si přečtěte pozorně všechny instrukce v tomto manuálu. Manuál

Více

OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše webové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu: PFIVEL85712.1 Výrobní č.

OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše webové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu: PFIVEL85712.1 Výrobní č. Č. modelu: PFIVEL857. Výrobní č. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Napište výrobní číslo do předchozího políčka. Štítek se sériovým číslem OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte:

Více

EasyFit. OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše internetové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. by WESLO. Model č 10WWLIVEL63010.0 Výrobní č.

EasyFit. OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše internetové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. by WESLO. Model č 10WWLIVEL63010.0 Výrobní č. by WESLO EasyFit. by WESLO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model č 0WWLIVEL6300.0 Výrobní č. Napište výrobní číslo do předchozího políčka. OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS

MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS X-TRA 835 / 875 / 885 Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu OBSAH DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY......................... P. 1 POKYNY K ELEKTRICKÉMU UZEMNĚNÍ.......................

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 VÝROBNÍ ČÍSLO. www.tunturi.cz

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 VÝROBNÍ ČÍSLO. www.tunturi.cz C85 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÝROBNÍ ČÍSLO www.tunturi.cz OBSAH DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 CVIČENÍ 3 POČÍTAČ 5 ÚDRŽBA 11 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 12 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 12 MONTÁŽ 13 POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6933 Motorový běžecký pás insportline Zondi

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6933 Motorový běžecký pás insportline Zondi UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6933 Motorový běžecký pás insportline Zondi 1 OBSAH DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 MONTÁŽ... 5 SKLÁDÁNÍ/ROZKLÁDÁNÍ... 7 UZEMNĚNÍ PŘÍSTROJE... 8 OVLÁDACÍ PANEL... 9 POKYNY

Více

MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS. FitLux 365. Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu

MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS. FitLux 365. Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS FitLux 365 Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu OBSAH DULEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.... POKYNY K ELEKTRICKÉMU UZEMNĚNÍ.... SEZNAM SOUČÁSTEK... POKYNY K MONTÁŽI.... Str.. 1 Str..

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere 1 OBSAH VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 4 NAPÁJENÍ... 4 MONTÁŽ... 4 OBSAH BALENÍ... 5 SPOJOVACÍ

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6923 Běžecký pás insportline Borra Pro

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6923 Běžecký pás insportline Borra Pro UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6923 Běžecký pás insportline Borra Pro 1 OBSAH 1. KONTROLA OBSAHU BALENÍ... 3 2. ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK... 4 2.1 Držák kabelu a síťový vypínač... 5 2.2 Běžecký pás a zdvihový mechanismus...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6958 Multifunkční posilovací věž Bio Force

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6958 Multifunkční posilovací věž Bio Force UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6958 Multifunkční posilovací věž Bio Force 1 OBSAH DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 4 ROZMĚRY A PŘEHLED DÍLŮ... 6 ŠTÍTKY S VAROVÁNÍM / VÝSTRAHOU... 7 POKYNY K SESTAVOVÁNÍ...

Více

Návod na použití Běžecký pás SPEED

Návod na použití Běžecký pás SPEED Návod na použití Běžecký pás SPEED SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Seven Sport s.r.o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300 970, www.insportline.cz pro Slovensko: INSPORTLINE s.r.o.,

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

Projektor P502HL/P502WL. Uživatelská příručka. Model č. NP-P502HL, NP-P502WL

Projektor P502HL/P502WL. Uživatelská příručka. Model č. NP-P502HL, NP-P502WL Projektor P502HL/P502WL Uživatelská příručka Model č. NP-P502HL, NP-P502WL Ver. 1 6/15 Apple, Mac, Mac OS, MacBook a imac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

Více

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Přenosný projektor UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Uživatelská příručka Modely UM280X a UM280W nejsou distribuovány v Severní Americe. Č. modelu NP-UM330X, NP-UM280X, NP-UM330W, NP-UM280W Ver. 1/09/12 Apple,

Více

PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X

PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X Projektor PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X Uživatelská příručka Modely PA522U, PA572W, PA622X, PA621U, PA671W a PA721X nejsou distribuovány v Severní

Více

JETT 005 MULTIFUNKČNÍ POSILOVAČ SVALŮ DOLNÍ POLOVINY TĚLA NÁVOD K POUŽITÍ

JETT 005 MULTIFUNKČNÍ POSILOVAČ SVALŮ DOLNÍ POLOVINY TĚLA NÁVOD K POUŽITÍ JETT 005 MULTIFUNKČNÍ POSILOVAČ SVALŮ DOLNÍ POLOVINY TĚLA NÁVOD K POUŽITÍ Úvod Pro maximální užitek a bezpečnost při cvičení si, prosíme, přečtěte nejprve tento Návod k použití, prohlédněte si instruktážní

Více

Návod k obsluze. System STYLISTIC Q550

Návod k obsluze. System STYLISTIC Q550 Návod k obsluze System STYLISTIC Q550 Blahopřejeme vám k rozhodnutí pro vyspělý výrobek firmy Fujitsu. Aktuální informace k našim výrobkům, rady, aktualizace atd. naleznete na Internetu: "http://ts.fujitsu.com"

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ. IN 5561 Recumbent insportline Rapid

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ. IN 5561 Recumbent insportline Rapid UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5561 Recumbent insportline Rapid 1 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 UZPŮSOBENÍ PŘÍSTROJE... 3 OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE... 4 SEZNAM DÍLŮ... 7 SPOJOVACÍ MATERIÁL... 8 NÁKRES... 9 NÁVOD NA

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SIDE BY SIDE CHLADNIČKA RM25***** CZECH REPUBLIC UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA OBSAH VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY 2 NÁVOD K OBSLUZE 4 NASTAVENÍ CHLADNIČKY 4 HLAVNÍ FUNKCE 4 OVLÁDACÍ PANEL 5 PANEL DIGITÁLNÍ INDIKACE

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16 Obsah Kapitola 1: Stručná referenční příručka... 1 1. Prostudujte si následující pokyny...2 Co je ve stručné referenční příručce?...2 Co se nachází v uživatelské příručce?...2 2. Obsah balení...2 3. Zvolte

Více

ČEŠTINA. Polar FT60 Uživatelská příručka

ČEŠTINA. Polar FT60 Uživatelská příručka Polar FT60 Uživatelská příručka OBSAH ZAČÍNÁME... Seznamte se se svým tréninkovým počítačem Polar FT60... Začneme základním nastavením... Tlačítka a struktura Menu... Symboly na displeji... 3 3 3 4 4 PŘED

Více

Skenery Kodak řady i5000

Skenery Kodak řady i5000 Skenery Kodak řady i5000 Uživatelská příručka A-61670_cs 5K3557 Bezpečnost Bezpečnostní opatření pro uživatele Stolní skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 57,6 kg a po

Více

MP780 ST+/MW860USTi Digitální projektor Uživatelská příručka

MP780 ST+/MW860USTi Digitální projektor Uživatelská příručka MP780 ST+/MW860USTi Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení při dodávce... 8 Vnější vzhled projektoru... 10 Ovládací

Více

Provozní pokyny Hardwarová příručka

Provozní pokyny Hardwarová příručka Provozní pokyny Hardwarová příručka Nejprve si přečtěte Umístění štítků VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ...5 Příručky pro tuto tiskárnu...7 Symboly v této příručce a jejich významy...8 Symboly...8 Názvy hlavních

Více