UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. NETL Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. NETL19810.0 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu."

Transkript

1 Model č. NETL980.0 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem MÁTE OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících dílů prosím kontaktujte firmu, od které jste si tento výrobek zakoupili. Navštivte naše internetové stránky: POZOR Před používáním tohoto zařízení si prostudujte veškerá bezpeč nostní opatření a pokyny uve dené v této příručce. Příručku si uschovejte pro budoucí potřebu.

2 OBSAH UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 PŘÍPRAVA... 5 MONTÁŽ... 6 HRUDNÍ MONITOR SRDEČNÍHO TEPU... 2 PROVOZ A NASTAVENÍ SLOŽENÍ A PŘEMÍSTĚNÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU PORADCE PŘI POTÍŽÍCH POKYNY PRO CVIČENÍ... 3 SEZNAM DÍLŮ ROZLOŽENÝ VÝKRES OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ...Zadní Strana INFORMACE O RECYKLACI....Zadní Strana UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU Zde vyobrazené varovné stítky jsou soucástí tohoto výrobku. Varovné stítky je nutné prilepit nad varovné nápisy v anglictine na uvedených místech. Na tomto výkrese jsou uvedena umístění výstražných štítků. Pokud štítek chybí nebo je nečitelný, zavolejte na telefonní číslo na přední straně této příručky a zdarma požádejte o náhradní štítek. Štítek upevněte na uvedené místo. Poznámka: Štítky nemusí být zobrazeny ve skutečné velikosti. NORDICTRACK je registrovaná ochranná známka společnosti ICON IP, Inc. 2

3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko vážného zranění, před použitím běžeckého trenažéru si prostudujte všechna důležitá bezpečnostní opatření a pokyny v této příručce a všechna varování umístěná na běžeckém trenažéru. Společnost ICON nenese žádnou odpovědnost za zranění osob nebo poškození majetku vzniklé používáním tohoto výrobku.. Před zahájením tohoto či jiného cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. To je důležité zejména pro osoby starší 35 let nebo osoby s dřívějšími zdravotními problémy. 2. Odpovědností majitele je zajistit, aby všichni uživatelé tohoto běžeckého trenažéru byli adekvátně informováni o všech výstrahách a bezpečnostních opatřeních. 3. Běžecký trenažér používejte pouze k popsa popsa nému účelu. 4. Běžecký trenažér používejte v interiéru v su su chém a bezprašném prostředí. Trenažér ne ne ne umisťujte do garáže, na kryté atrium nebo v blízkosti vody. 5. Běžecký trenažér umístěte na rovný povrch a ponechejte prostor minimálně 2,4 m za trena žérem a 0,6 m na každé straně. Běžecký tre tre tre nažér neumisťujte na povrch, který by mohl blokovat větrací otvory. Podlahu či koberec chraňte před poškozením pomocí podložky vložené pod trenažér. 6. Trenažér nepoužívejte v místě používání aero aero solových produktů nebo podávání kyslíku. 7. Děti mladší 2 let a domácí zvířata udržujte vždy mimo dosah trenažéru. 8. Běžecký trenažér smí používat osoby do hmotnosti 59 kg. 9. Nikdy nedovolte, aby běžecký trenažér sou sou časně používala více než jedna osoba. 0. Při používání trenažéru noste vhodný cvi cvi čební oděv. Nenoste volné oblečení, které by se mohlo v trenažéru zachytit. Sportovní podpůrné oblečení se doporučuje pro muže i ženy. Vždy noste sportovní obuv. Na běžecký trenažér nestoupejte bosou nohou, v punčochách nebo v sandálech.. Při zapojování síťový kabel (viz strana 4) zapojte do uzemněného obvodu. Ve stejném obvodu by neměl být zapojen další spotřebič. 2. Je-li zapotřebí prodlužovací kabel, použijte pouze 3vodičový kabel o průřezu mm 2 a délce max.,5 m. 3. Dbejte, aby kabel nepřišel do styku s horkým povrchem. 4. Nikdy nepohybujte běžeckým pásem, je-li napájení vypnuté. Běžecký trenažér nepou nepou nepou žívejte, pokud je síťový kabel nebo zásuvka poškozená nebo pokud běžecký trenažér ne funguje správně. (Pokud trenažér nefunguje správně, prostudujte si kapitolu PORADCE PŘI POTÍŽÍCH na straně 28.) 5. Před používáním trenažéru řádně prostudujte a vyzkoušejte postup nouzového zastavení (viz POSTUP ZAPÍNÁNÍ na straně 6). 6. Běžecký trenažér nikdy nespouštějte, pokud stojíte na běžeckém pásu. Při používání tre tre tre nažéru se vždy držte madel. 7. Trenažér je schopen vyvinout vysokou rych rych lost. Rychlost nastavujte v malých přírůst přírůst přírůst cích, aby se zamezilo náhlým skokům. 8. Monitor srdečního tepu není lékařský přístroj. Na přesnost údajů o srdeční frekvenci mohou mít vliv různé faktory, včetně pohybu uživa tele. Monitor srdečního tepu je určen pouze jako cvičební pomůcka k přibližnému zjištění trendů srdeční frekvence. 3

4 9. Běžecký trenažér po zapnutí nenechávejte bez dozoru. Pokud se běžecký trenažér ne ne ne používá, vždy vyjměte klíč, odpojte napájecí kabel a přepněte vypínač do polohy vypnuto. (Poloha vypínače je uvedena na výkrese na straně 5.) 20. Běžecký trenažér se nepokoušejte zvedat, snižovat ani přesouvat, pokud není řádně se stavený. (Viz MONTÁŽ na straně 6 a POSTUP SLOŽENÍ A PŘEMISŤOVÁNÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU na straně 27.) Pro zvedání, spouštění nebo přemisťování trenažéru mu mu mu síte být schopni bezpečně zvednout 20 kg. 2. Sklon trenažéru neměňte umísťováním před před mětů pod trenažér. 22. Pravidelně kontrolujte a řádně utahujte všechny části běžeckého trenažéru. 23. Do otvorů v běžeckém trenažéru nikdy ne ne vkládejte ani nevhazujte žádné předměty. 24. NEBEZPEČÍ: Ihned po použití, před čištěním trenažéru a před prováděním údržby a nastavení dle tohoto návodu vždy odpojte síťový kabel. Nikdy nesnímejte kryt motoru, dokud k tomu nedostanete pokyn od autori zovaného servisního zástupce. Jiné servisní úkony, než je popsáno v tomto návodu, smí provádět pouze autorizovaný servisní zástupce. 25. Nadměrné cvičení může způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt. Pokud během cvičení pocítíte slabost nebo bolest, ihned cvičení přerušte a odpočiňte si. TUTO PŘÍRUČKU ŘÁDNĚ USCHOVEJTE 4

5 PŘÍPRAVA Děkujeme vám, že jste si vybral(a) revoluční běžecký trenažér NORDICTRACK T9.0. Běžecký trenažér T9.0 nabízí řadu působivých funkcí určených ke zefektivnění a zpříjemnění domácího cvičení. Pokud necvičíte, unikátní běžecký trenažér lze složit na potřebné podlahové ploše minimálně o polovinu menší než u jiných běžeckých trenažérů. Před používáním běžeckého trenažéru si ve vlast ním zájmu pečlivě prostudujte tuto příručku. Pokud vám po přečtení této příručky bude něco nejasné, podívejte se na přední stranu této příručky. Než nás budete kontaktovat, poznamenejte si pro snazší pomoc číslo modelu a sériové číslo výrobku. Číslo modelu a umístění štítku se sériovým číslem je uvedeno na přední straně této příručky. Předtím, než budete pokračovat ve čtení, prohlédněte si níže uvedený výkres a dobře se seznamte s označenými díly. Délka: 98 cm Šířka: 99 cm Konzolav Stojan na knihu Odkládací přihrádka Madlo Snímač pulsu Klíč/spona Vypínač Běžecký pás Kolejnice pro chodidlo Nastavitelné pérování plošina Seřizovací šrouby napínací kladky 5

6 MONTÁŽ K montáži jsou zapotřebí dvě osoby. Umístěte běžecký trenažér na volnou plochu a odstraňte veškeré obalové materiály. Obalové materiály zlikvidujte až po dokončení montáže. Poznámka: Spodní strana běžeckého pásu trenažéru je opatřena vrstvou vysoce účinného maziva. Během přepravy se určité množství maziva může vytlačit k horní části běžeckého pásu nebo do přepravní krabice. K tomu dochází běžně a není tím ovlivněna funkce běžeckého trenažéru. Pokud se na horní části běžeckého pásu nachází mazivo, jednoduše je setřete měkkou tkaninou navlhčenou v mírném neabrazivním čisticím prostředku. K montáži jsou zapotřebí imbusové klíče, které jsou součástí dodávky, a dále křížový šroubovák a francouzský klíč. Drobné montážní součástky určete podle výkresů níže. Číslo v závorce pod každým výkresem je číselný kód dílu ze SEZNAMU DÍLŮ na konci této příručky. Číslo za závorkou je počet kusů potřebných pro montáž. Poznámka: Pokud některá součástka chybí v sadě drobných součástek, zkontrolujte, zda není již upevněna k jed nomu z montovaných dílů. Pro montáž nepoužívejte elektrické nástroje, zamezíte tak poškození dílů. Součástí dodávky mohou být náhradní drobné součástky. Pojistná matice 3/8" (7) 2 Hvězdicová podložka 3/8" (6) 0 Samořezný šroub #8 x 3/4" (24) 4 Šroub 3/4 x /4" (2) 6 Šroub 3/8" x 3/4" (3) Šroub 3/8" x 2" (4) Šroub 3/8" x 3 3/4" (5) 4 #8 x 3/4" Screw () 4 3/8" x /2" Patch Bolt (2) 6 Base Pad Spacer (94) 2 6

7 . Ověřte, zda je síťový kabel odpojen. S pomocí druhé osoby nadzvedněte přední části trenažéru a příčku na základně (03) nasaďte do výřezu v kartónovém podstavci dle ilustrace. Druhá osoba musí trenažér držet až do montážního kroku 3, aby nedošlo k posunutí vpřed nebo vzad. UPOZORNĚNÍ: Pokud se trenažér posune dopředu nebo dozadu a spadne z kartónového pod stavce, může dojít k vážnému zranění. Aby nedošlo k posunutí, převrácení nebo pádu trenažéru, musí jej druhá osoba přidržovat až do montážního kroku č Kartónový podstavec 2. Vyhledejte pravý sloupek (92), který je ozna označen slovem Right ( L nebo Left znamená levou stranu, R nebo Right znamená pravou stranu). S pomocí druhé osoby přidržte pravý sloupek (92) v blízkosti pravého krytu základny (02). Viz výřezový výkres. Pomocné lanko ve spodním konci pravého sloupku pevně uvažte kolem spod konce kabelu sloupku (93). Poté zatáhněte za druhý konec kabelu v horní části pravého sloupku až do úplného provlečení pravým sloupkem. Při ustavování pravého sloupku (92) na zá základnu (03) uvnitř pravého krytu základny (02) jemně zatáhněte za kabel sloupku (93). Pozor, abyste nesevřeli kabel stojanu. 2 9 Pomocné Lanko Pravý sloupek (92) připevněte k základně (03) dvěmi šrouby 3/8" x 3 3/4" (5) se dvěmi hvězdicovými podložkami 3/8" (6). Poznámka: Při za za za zašroubování šroubů možná bude nutné naklopit za horní konec pravého sloupku mírně dopředu. Šrouby ještě neutahujte. Stejným způsobem upevněte levý sloupek (9). Poznámka: Na levé straně nejsou žádné kabely Pomocné Lanko 5 6 7

8 3. S pomocí druhé osoby trenažér spusťte z kartó kartónového podstavce. Tento podstavec se použije znovu v montážním kroku 0. Vyhledejte objímku pravého sloupku (90) a objímku levého sloupku (89); objímky sloupku jsou označeny Right a Left Objímku pravého sloupku nasuňte na pravý sloupek (92) a objímku levého sloupku nasuňte na levý sloupek (9) Left Right Kartónový podstavec 4. Druhá osoba přidrží sestavu konzoly v blízkosti sloupků (9, 92). 4 Spojte kabel sloupku (93) s kabelem konzoly (4). Viz výřezový výkres. Konektory by se měly do sebe snadno zasunout a za cvaknout. Pokud se tak nestane, otočte jedním konektorem a zkuste to znovu. POKUD KONEKTORY ŘÁDNĚ NEPŘIPOJÍTE, KONZOLA SE PO ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ MŮŽE POŠKODIT. Vyjměte lanko z kabelu sloupku. Do pravého sloupku (92) vložte konektory. Sestava konzoly Pomocné lanko 92 8

9 5. Držáky na levém madle (0) vložte do sloupků (9, 92). Zkontrolujte, zda kabely nejsou sevřené. 5 Sestava konzoly Částečně utáhněte tři šrouby 3/8" x " /4" (2) se třemi hvězdicovými podložkami 3/8" (6) v pravém sloupku (92); šroub ještě zcela neutahujte. Opakujte tento krok u levého sloupku (9). Poté pevně utáhněte všech šest šroubů 3/8" x /4" (2)

10 7. Objímku pravého sloupku (90) posuňte nahoru k sestavě konzoly. Objímku pravého sloupku upevněte dvěma samořeznými šrouby #8 x 3/4" (24). 7 Stejným způsobem k sestavě konzoly upev něte i objímku levého sloupku (není znázorněno). Sestava konzoly Zvedněte rám (67) do uvedené polohy. Druhá osoba přidržuje rám až do dokončení tohoto kroku. 8 Západku pro uskladnění (87) nasměrujte tak, aby hlavní tyč a západkový knoflík byly v uvedené poloze. 67 Vyjměte lanko z dolního konce západky pro uskladnění (87). Otvory v krytce západky udr udržujte v rovině s otvory v západce pro usklad- udr nění. Zajistěte, aby krytka západky byla uvnitř západky pro uskladnění. K základnu (03) připevněte západku pro uskladnění pomocí šroubu 3/8" x 2" (4) a pojistné matice 3/8" (7). Západkový knoflík Hlavní tyč 4 Kryt západky 0

11 9. Vyjměte lanko z horního konce západky pro uskladnění (87). Horní konec západky pro uskladnění upevněte k držáku na rámu (67) pomocí šroubu 3/8" x 3/4" (3) a pojistné matice 3/8" (7). Poznámka: Pro zarovnání západky pro uskladnění s držákem bude pravděpodobně nutné posunout rám dozadu a dopředu. 9 Rám (67) snižte (viz POSTUP SNÍŽENÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU PRO POUŽITÍ na straně 27). 67 Západkový knoflík Hlavní tyč 0. S pomocí druhé osoby nadzvedněte přední části trenažéru a příčku na základně (03) nasaďte do výřezu v kartónovém podstavci dle ilustrace. Druhá osoba musí trenažér přidržo vat tak, aby nedošlo k posunutí vpřed nebo vzad. 0 Pevně utáhněte čtyři šrouby 3/8" x 3 3/4" (5). S pomocí druhé osoby trenažér spusťte z kartó kartónového podstavce Kartónový podstavec. Před použitím běžeckého trenažéru ověřte, zda jsou všechny části řádně utažené. Šestihranné klíče uschovejte na bezpečném místě; jeden z klíčů se používá pro nastavení běžeckého pásu (viz strany 29 a 30). Podlahu či koberec chraňte před poškozením pomocí podložky vložené pod trenažér. Součástí dodávky mohou být náhradní drobné součástky.

12 MONITOR SRDEČNÍHO TEPU NASAZENÍ MONITORU SRDEČNÍHO TEPU Monitor srdečního tepu se skládá z hrudního popruhu a senzorové jednotky (snímače). Jazýček na jednom konci hrudního popruhu vložte do otvoru na jednom konci snímače. Konec snímače poté zatlačte pod sponu na hrudním popruhu. Jazýček by měl být v jedné rovině s čelní stranou snímače. Jazýčky Jazýček Snímač Hrudní popruh Snímač Spona Monitor srdečního tepu musí být umístěn pod oděvem, těsně na pokožce. Monitor srdečního tepu obepněte kolem hrudi v místě dle ilustrace. Logo musí být vpravo nahoře. Poté upevněte druhý konec hrudního popruhu snímače. Délku hrudního popruhu upravte podle potřeby. PÉČE A ÚDRŽBA Po každém použití snímač důkladně vysušte měkkým ručníkem. Vlhkost může snímač zbytečně udr- udr udr měk žovat v činnosti, a tím se zkracuje životnost baterie. Monitor srdečního tepu skladujte na teplém a suchém místě. Monitor srdečního tepu nedávejte do su plastového sáčku nebo jiné nádoby, která by mohla zachycovat vlhkost. Monitor srdečního tepu nevystavujte dlouhodobému slunečnímu záření; nevystavujte jej ani teplotám nad 50 C nebo nižším než -0 C. Během používání nebo skladování monitoru srdečního tepu nadměrně neohýbejte ani nenatahujte srdeč snímač. Pro čištění snímače používejte vlhký hadřík a malé množství jemného mýdla. Poté snímač otřete vlhkým hadříkem a řádně vysušte suchým ručníkem. K čiš čištění snímače nikdy nepoužívejte alkohol, brusné pro- čiš středky ani chemikálie. Hrudní popruh umyjte ručně a vysušte na vzduchu. Snímač mírně oddalte od těla a vyhledejte dvě plochy elektrod zakryté mělkými drážkami. Plochy elektrod navlhčete pomocí solného roztoku, např. slin nebo roztoku na kontaktní čočky. Poté snímač vraťte na své místo na hrudi. 2

13 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Pokud monitor srdečního tepu nefunguje správně, zkuste provést následující kroky. Ujistěte se, že monitor srdečního tepu používáte v souladu s výše popsáno na straně 2. Pokud monitor srdečního tepu při umístění dle popisu nefunguje, posuňte ho na hrudi o něco níže nebo výše. Pokud se hodnoty tepové frekvence nezobrazují dříve, než se začnete potit, pak plochy elektrod znovu navlhčete. Chcete-li, aby konzola zobrazovala hodnoty tepové frekvence, musí mít uživatel určitý odstup od konzoly (na délku paže). Pokud je v zadní části snímače kryt baterie, baterii vyměňte za novou baterii stejného typu. Monitor srdečního tepu je určen pro osoby s normálním srdečním rytmem. Případné problémy s údaji normál srdeční frekvence mohou být způsobeny zdravotním stavem, jako jsou např. předčasné komorové stahy, tachykardické otřesy nebo arytmie. Fungování monitoru srdečního tepu může být ovliv Fungování monitoru srdečního tepu může být ovlivněno magnetickým rušením způsobeným vysokonapěťovým vedením nebo jinými zdroji. V případě podezření, že tento problém způsobuje magnetické rušení, pokuste se fitness nářadí přemístit. 3

14 PROVOZ A NASTEVENÍ PŘEDMAZANÝ BĚŽECKÝ PÁS TYPE E Běžecký trenažér je vybaven běžeckým pásem s vrstvou vysoce účinného maziva. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Na běžecký pás nebo běžeckou FR/ plošinu nenanášejte silikonový sprej ani jiné látky. Běžecký pás se těmito látkami poškodí a způsobí to jeho nadměrné opotřebení. ZAPOJENÍ SÍŤOVÉHO KABELU SP/ PL/ SK Tento výrobek musí být uzemněn. Pokud nefunguje správně nebo se porouchá, uzemnění zajišťuje ochranu ke snížení nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tento výrobek je vybaven síťovým kabelem se zemnicím kabelem zařízení a zemnicím kolíkem. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud se síťový kabel poškodí, je nutné jej vyměnit za síťový kabel doporučený výrobcem. NEBEZPEČÍ: Nesprávné zapo jení zemnicího kabelu zařízení může způsobit zvýšené riziko elektrického šoku. Máte-li pochybnosti o správném uzemnění výrobku, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo opravářem. Na zástrčce dodané se spotřebičem neprovádějte žádné úpravy. Pokud zástrčku nelze zasunout do zásuvky, nechte si kvalifikovaným elektrikářem nain stalovat odpovídající zásuvku. IT Síťový kabel zapojte podle níže uvedeného postupu.. Označenou koncovku síťového kabelu zapojte do zásuvky na běžeckém trenažéru. Zásuvka na běžeckém trenažéru Napájecí šňůra 2. Síťový kabel zapojte do vhodné zásuvky řádně nainstalované a uzemněné v souladu s místními pravidly a předpisy. Výstup TYPE F DU GR GR RU RU HU HU CZ TR 4

15 DIAGRAM KONZOLY Kabel Audio Jack NALEPENÍ ŠTÍTKŮ Vyhledejte upozornění na konzole, které jsou v angličtině. Stejná upozornění v jiných jazycích lze nalézt na přiloženém archu s obtisky. Na konzoli nalepte české varovné obtisky. PARAMETRY KONZOLY Konzola běžeckého trenažéru nabízí působivou řadu funkcí určených ke zefektivnění a zpříjemnění domácího cvičení. V manuálním režimu konzoly lze měnit rychlost a sklon běžeckého trenažéru stisknutím tlačítka. Při cvičení konzola zobrazuje průběžnou zpětnou vazbu. Pomocí monitoru srdečního tepu v rukojeti zpět zpět nebo hrudního monitoru srdečního tepu lze měřit i srdeční frekvenci. Konzola rovněž nabízí třicet přednastavených tréninků dvacet kalorických tréninků pro zhubnutí a deset tréninků v terénu. Při každém tréninku se v prů průběhu efektivního cvičení automaticky reguluje rychlost prů a sklon běžeckého trenažéru. Kromě toho můžete na nastavit cílový čas, vzdálenost nebo hodnotu spálených na kalorií. Konzola je vybavena také režimem ifit Live, který umožňuje komunikaci trenažéru v rámci bezdrátové sítě. V režimu ifit Live si můžete stáhnout individuální trénink, vytvořit si vlastní trénink, sledovat své vlastní výsledky tréninku, a máte přístup k mnoha dalším funkcím. Úplné informace naleznete na S pomocí špičkového stereofonního zvukového systému konzoly můžete během cvičení dokonce poslouchat oblíbenou hudbu ke cvičení nebo audioknihy. Postup zapínání je uveden na straně 6. Používání manuálního režimu je vysvětleno na straně 6. Používání tréninku se stanovením cíle je popsáno na straně 9. Tréninkový program pro hubnutí a trénink v terénu naleznete na straně 20. Tréninkový program ifit najdete na straně 22. Používání ste reofonního zvukového systému je vysvětleno na straně 22. Používání režimu nastavení je popsáno na straně 23. Režim údržby je na straně 25. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud je na čele konzoly plastová fólie, odstraňte ji. Aby se zamezilo po po po škození běžecké plošiny, při používání běžeckého trenažéru noste čistou sportovní obuv. Při prvním použití běžeckého trenažéru sledujte vyrovnání bě žeckého pásu a v případě nutnosti jej vycentrujte (viz strana 30). ETNT5809 (NTL5809) 5

16 POSTUP ZAPÍNÁNÍ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud byl běžecký tre tre tre nažér vystaven nízkým teplotám, nechejte jej před zapnutím zahřát na pokojovou teplotu. Pokud tak neučiníte, mohou se poškodit displeje konzoly nebo jiné elektrické součástky. Zapojte síťový kabel (viz strana 4). Dále vyhledejte vypínač na rámu běžeckého trenažéru u síťového kabelu. Ujistěte se, že spínač je v poloze reset. Reset DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Konzola zobrazí de de de morežim displeje, který je určen pro zobrazení na běžeckém trenažéru v prodejně. Při zapnutém demorežimu se po zapojení napájecí šňůry na několik sekund rozsvítí displeje, před vložením klíče do konzoly přepněte vypínač do polohy reset. Chcete-li vypnout demo režim, viz krok 4 na straně 24. Následně se postavte na kolejnice pro chodidla na běžeckém trenažéru. Vyhledejte sponu Klíč upevněnou ke klíči a bezpečně ji nasuňte na opasek oděvu. Poté vložte klíč do konzoly. Spona Za několik sekund se rozsvítí displeje. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V nouzovém případě lze klíč z konzoly vytáhnout, čímž se běžecký pás zpomalí až do zastavení. Sponu otestujte pečlivým provedením několika kroků zpět; pokud se klíč z konzoly nevytáhne, nastavte polohu spony. Před použitím trenažéru zkontrolujte aktualizace firmwaru (viz krok 6 na str. 26). Poznámka: Konzola zobrazuje rychlost a vzdálenost buď v mílích, anebo v kilometrech. Informace o vy vybrané měrné jednotce naleznete v kroku 5 na straně vy 24. Pro zjednodušení jsou všechny pokyny v tomto návodu vyjádřeny v kilometrech. JAK POUŽÍVAT MANUÁLNÍ REŽIM. Vložte klíč do konzoly. Viz část POSTUP ZAPÍNÁNÍ nalevo. V případě nutnosti lze sklon nastavit na 0 procent stiskem tlačítka Sklon [INCLINE]. Poznámka: Příprava konzoly k použití může chvíli trvat. 2. Vyberte úvodní nabídku. Při každém zasunutí klíče se objeví úvodní nabídka. Pokud jste vybrali trénink nebo vstoupili do režimu ifit Live, nejprve stiskněte tlačítko ifit Menu [IFIT MENU] v pravém horním rohu obrazovky. Poté stiskněte tlačítko Konec tréninku [END WORKOUT], a následně se stiskem tlačítka Hotovo [DONE] vrátíte do úvodní nabídky. Pokud se objeví přihlašovací obrazovka ifit, stisk stiskněte tlačítko Hlavní nabídka [MAIN MENU] a pak stiskněte tlačítko Zpět [BACK] pro návrat do úvodní nabídky. Poznámka: V levém dolním rohu obrazovky se může objevit tlačítko Demo [DEMO]. Pokud stisk stisknete tlačítko Demo, trenažér poběží v předváděcím stisk režimu. 3. Spusťte běžecký pás a upravte rychlost. Běžecký pás se spouští stiskem tlačítka Start [START] na obrazovce nebo tlačítkem Start na konzoli. Běžecký pás se začne pohybovat rychlostí 2 km/h. ETNT5809 Při cvičení měňte rychlost běžeckého pásu podle (NTL5809) potřeby stisknutím tlačítek pro zvyšování a snižování rychlosti [SPEED]. Po každém stisknutí jednoho z tlačítek se nastavení rychlosti změní o 0, km/h; pokud tlačítko podržíte, nastavení rychlosti se změní v přírůstcích 0,5 km/h. 6

17 Pokud stisknete jedno z očíslovaných tlačítek Rychlost [ STEP SPEED], běžecký pás postupně změní rychlost až do dosažení zvolené nastavené rychlosti. Chcete li Chcete-li Chcete li zvolit nastavení rychlosti v de desetinném vyjádření, např. 4,8 km/h stiskněte de dvě číselná tlačítka za sebou. Například, při volbě nastavení rychlosti 4,8 km/h stiskněte tlačítko 4 a poté ihned stiskněte tlačítko 8. Běžecký pás zastavte stisknutím tlačítka Stop [STOP]. Běžecký pás restartujte stisknutím tlačítka Start. 4. Sklon běžeckého trenažéru lze změnit podle potřeby. Pro změnu sklonu běžeckého trenažéru stiskněte tlačítko Zvýšit sklon [INCLINE] nebo Snížit sklon nebo jedno z tlačítek Sklon [ STEP INCLINE]. Po každém stisknutí jednoho z tlačítek se bude sklon postupně měnit, dokud nedosáhne zvoleného nastavení sklonu. 5. Sledujte průběh vlastního tréninku/cvičení. Konzola nabízí několik zobrazovacích režimů. Zobrazované informace jsou dány Vámi vybraným zobrazovacím režimem. Chcete li Chcete-li Chcete li vybrat požado požadovaný zobrazovací režim, opakovaně stiskněte tla- požado čítko pro snižování a zvyšování hodnoty na displeji [DISPLAY]. Při chůzi nebo běhu na běžeckém trenažéru může displej zobrazovat následující informace: Uplynulý čas Přibližný počet spálených kalorií Uražená vzdálenost Sklon běžeckého trenažéru Rychlost běžeckého pásu Dráha představující /4 míle (400 metrů) Čas potřebný k dokončení jednoho kola aktuálně nastavenou rychlostí Aktuální číslo kola Zbývající čas Přibližný počet kalorií spálených za hodinu Počet zdolaných stop převýšení. Vaše tempo v minutách na míli Srdeční frekvence (viz krok 6 na straně 8) Na displeji v horní části obrazovky se mohou zobrazovat dva druhy informací. Příslušný displej stiskejte tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí požadované informace. Poznámka: V manuálním režimu není k dispozici odpočítávání zbývajícího času. Podle potřeby lze nastavit hlasitost stisknutím tla Podle potřeby lze nastavit hlasitost stisknutím tlačítek pro zvýšení a snížení hlasitosti [VOL] na konzole. 7

18 Konzolu lze vyresetovat stiskem tlačítka ifit Menu v pravém horním rohu obrazovky. Trénink lze pře přerušit stisknutím tlačítka Pause [PAUSE]. Chcete-li pře pokračovat v tréninku stiskněte tlačítko Pokračovat [RESUME] nebo tlačítko Start. Chcete-li ukončit trénink a vybrat nový trénink, stiskněte tlačítko Nový trénink [NEW WORKOUT]. Trénink lze ukončit stisknutím tlačítka Konec tréninku [END WORKOUT]. Poznámka: Stav bez bez bezdrátového připojení je bez signalizován malým symbolem bezdrátového připojení v pravém horním rohu obrazovky. Pokud je symbol žlutý, je váš trenažér připojen k bezdrátové síti. Pokud symbol svítí zeleně, trenažér je připojen k bezdrátové síti a vy jste přihlášeni na Pokud symbol není zobrazen, trenažér není k bezdrátové síti připojen. 6. Podle potřeby si změřte svou srdeční frekvenci. Poznámka: Pokud zároveň používáte monitor srdečního tepu v rukojeti a hrudní monitor sr dečního tepu, konzola nezobrazí vaši srdeční frekvenci správně. Informace o hrudním snímači pulsu jsou uvedeny na straně 2. Před použitím monitoru srdečního tepu v rukojeti v případě nutnosti z kovových kontaktů odstraňte plastové fólie. Navíc se ujistěte, zda máte čisté ruce. Kontakty Chcete-li měřit tepovou frekvenci, postavte se na plošinu a na alespoň deset sekund se přidržte madla nehýbejte přitom rukama. Jakmile je detekován váš tep, zobrazí se vaše tepová frekvence. Pro co nejpřesnější údaj o srdeční frekvenci přidržte kontakty dalších přibližně 5 sekund. 7. Po dokončení cvičení vyjměte klíč z konzoly. Postavte se na kolejnice pro nohy a stiskněte tlačítko Stop, dokud se na obrazovce nezobrazí shrnutí tréninku. Po zobrazení shrnutí tréninku stiskněte tlačítko Hotovo [DONE]. Poté vyjměte klíč z konzoly a umístěte jej na bezpečné místo. Po dokončení používání běžeckého trenažéru přepněte vypínač do polohy vypnuto a odpojte síťový kabel. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud to neprovedete, elektrické součástky běžeckého trenažéru se mohou předčasně opotřebovat. 8

19 POUŽÍVÁNÍ TRÉNINKU SE STANOVENÍM CÍLE. Vložte klíč do konzoly. Viz krok na straně Vyberte úvodní nabídku. Viz krok 2 na straně Vyberte trénink stanovení cíle. Chcete li Chcete-li vybrat trénink se stanovením cíle, stisk stiskněte tlačítko Tréninkové programy [WORKOUTS] na displeji. Poté stiskněte tlačítko Stanovit cíl [SET A GOAL]. Můžete také stisknout tlačítko Trénink se stanovením cíle [SET A GOAL] na konzole. Chcete-li nastavit cílový čas, vzdálenost nebo kalorie, stiskněte tlačítko Čas [TIME], Vzdálenost [DISTANCE] nebo Kalorie [CALORIES]. Poté pomocí tlačítka pro zvýšení a snížení hodnoty na obrazovce vyberte cílový čas, vzdálenost nebo kalorie a zvolte rychlost a sklon tréninku. Na obra obrazovce se zobrazí doba trvání a délka (vzdálenost) obra tréninku a přibližný počet kalorií spálených během tréninku. Trénink bude probíhat stejně jako manuálním re režimu (viz str. 6 až 8). Trénink bude pokračovat až do dosažení vámi stanoveného cíle. Běžecký pás se pak pomalu za zastaví a na obrazovce se objeví shrnutí tréninku. Po za zobrazení shrnutí tréninku stiskněte tlačítko Hotovo [DONE]. Poznámka: Kalorický cíl je odhadovaný počet kalorií, které během tréninku spálíte. Skutečný počet spálených kalorií bude záviset na vaší hmotnosti. 5. Sledujte průběh vlastního tréninku/cvičení. Viz krok 5 na stranách 7 a 8. Na obrazovce se mohou také zobrazovat vaše cílové hodnoty a stavový řádek zobrazující váš postup směrem k cíli. 6. Podle potřeby si změřte svou srdeční frekvenci. Viz krok 6 na straně Po dokončení cvičení vyjměte klíč z konzoly. Viz krok 7 na straně Spusťte trénink. Stisknutím tlačítka spust te trénink [START WORKOUT] zahajte trénink. Po stisknutí tlačítka se trenažér začne pohybovat. Přidržujte se madel a začněte s chůzí. 9

20 JAK POUŽÍVAT TRÉNINK PRO HUBNUTÍ NEBO TRÉNINK V TERÉNU. Vložte klíč do konzoly. Viz krok na straně Vyberte úvodní nabídku. Viz krok 2 na straně Vyberte trénink pro hubnutí (spalování kalorií) nebo trénink v terénu. Trénink pro hubnutí (spalování kalorií) nebo trénink v terénu se vybírá pomocí tlačítka Tréninkové programy [WORKOUTS] na obrazovce. Poté stiskněte tlačítko Spalování kalorií [CALOIRE BURN] nebo Terén [ALL-TERRAIN TRAILS]. Můžete také stisknout tlačítko Trénink pro hubnutí [CALORIE BURN stisk stisk WORKOUTS] nebo Terén. Chcete-li vybrat trénink pro hubnutí (spalování kalorií), vyberte požadovanou úroveň obtížnosti. Pak vyberte požadovaný tréninkový program. Na obrazovce se objeví přibližný počet kalorií, které spálíte během tréninku. Na obrazovce se také zobrazí doba trvání a délka (vzdálenost) vašeho tréninku. Kromě toho se na displeji zobrazí počet vertikálních metrů převýšení a nastavený profil svahu tréninku. Chcete-li vybrat trénink v terénu, vyberte požadovanou úroveň obtížnosti. Pak vyberte požado požadovaný tréninkový program. Na obrazovce se požado zobrazí doba trvání a přibližný počet kalorií spálených během tréninku. Na obrazovce se také zobrazí uražená vzdálenost během tréninku a počet vertikálních metrů převýšení. Kromě toho se na obra obrazovce zobrazí topografická mapa stezky. Chcete-li obra zobrazit nastavený profil svahu tréninku, stiskněte tlačítko Profil [PROFILE] v horní části obrazovky u zobrazení času. Pro návrat na mapu stiskněte tla tlačítko Trasa [TRAIL] v horní části tla obrazovky. 4. Spusťte trénink. Stisknutím tlačítka spust te trénik [START WORKOUT] zahajte trénink. Po stisknutí tlačítka se trenažér začne pohybovat. Přidržujte se madel a začněte s chůzí. Každý trénink je rozdělen do úseků. Pro každý úsek je naprogramovaná jedna rychlost a jeden sklon. Poznámka: Pro následné úseky lze napro napro napro naprogramovat stejnou rychlost a/nebo stejný napro sklon. Profil zobrazuje během tréninku jeho průběh. Opakovaným stiskem tlačítka pro snižování a zvyšování hodnoty na displeji [DISPLAY] zobrazte příslušný profil. Červená čára signalizuje aktuální úsek tréninku. Výška aktuálního úseku signalizuje nastavený sklon pro aktuální úsek. Na konci každého úseku tréninku zazní série tónů. Pokud je pro další úsek naprogramována jiná rychlost a/nebo sklon, rychlost a/nebo sklon bude na displeji blikat jako upozornění. Trenažér se pak automaticky přizpůsobí nastavení rychlosti a/nebo stoupání pro další úsek. 20

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. PETL79714.0 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. PETL79714.0 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. PETL7971.0 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem ZÁKAZNICKÝ SERVIS V případě dotazů, chybějících nebo poškozených

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL19714.0 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL19714.0 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NETL19714.0 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem ZÁKAZNICKÝ SERVIS V případě dotazů, chybějících nebo poškozených

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL12914.0 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL12914.0 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NETL94.0 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem ZÁKAZNICKÝ SERVIS V případě dotazů, chybějících nebo poškozených dílů

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NTEVEL75910.3 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NTEVEL75910.3 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NTEVEL75910.3 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem ZÁKAZNICKÝ SERVIS V případě dotazů, chybějících nebo poškozených

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. PETL79716.0 Sériové č. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. PETL79716.0 Sériové č. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. PETL79716.0 Sériové č. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem ZÁKAZNICKÝ SERVIS V případě dotazů, chybějících nebo poškozených dílů

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. WETL20709.0 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. WETL20709.0 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. WETL20709.0 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem MÁTE OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících dílů prosím kontaktujte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. PFEVBE13710.0 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. PFEVBE13710.0 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. PFEVBE1710.0 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem MÁTE OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících dílů prosím kontaktujte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL30914.3 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL30914.3 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NETL30914.3 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem ZÁKAZNICKÝ SERVIS V případě dotazů, chybějících nebo poškozených

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. NTEVEX74911.0 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. NTEVEX74911.0 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NTEVEX74911.0 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem (pod rámem) MÁTE OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících dílů

Více

HB-8242HP Magnetic bike TIRO 30

HB-8242HP Magnetic bike TIRO 30 HB-822HP Magnetic bike TIRO 30 Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! Prosíme, pozorně si přečtěte následující instrukce v návodu krok po kroku. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Tento stroj je určen pouze k domácímu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. NETL12710.1 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. NETL12710.1 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NETL270. Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem MÁTE OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících dílů prosím kontaktujte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OTÁZKY? Navštivte naše internetové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu PFIVEX87212.0 Výrobní č.:

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OTÁZKY? Navštivte naše internetové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu PFIVEX87212.0 Výrobní č.: Č. modelu PFIVEX87.0 Výrobní č.: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek s výrobním č. Napište výrobní číslo do předchozího políčka. OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte: Česká

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OTÁZKY? Navštivte naše internetové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu NTEVEX74612.0 Výrobní č.: Výrobní č.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OTÁZKY? Navštivte naše internetové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu NTEVEX74612.0 Výrobní č.: Výrobní č. Č. modelu NTEVEX76.0 Výrobní č.: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Výrobní č. Štítek Napište výrobní číslo do předchozího políčka. OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte: Česká republika

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL14714.1 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL14714.1 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NETL474. Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem ZÁKAZNICKÝ SERVIS V případě dotazů, chybějících nebo poškozených dílů

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NETL47.0 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem ZÁKAZNICKÝ SERVIS V případě dotazů, chybějících nebo poškozených dílů

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. PETL Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. PETL Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. PETL81711.0 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem MÁTE OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících dílů prosím kontaktujte

Více

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. POPIS DÍLŮ Počet Název dílu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NETL107.1 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem ZÁKAZNICKÝ SERVIS V případě dotazů, chybějících nebo poškozených

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. NETL Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. NETL Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NETL37.0 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem MÁTE OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících dílů prosím kontaktujte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. PETL Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. PETL Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. PETL10812.0 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem MÁTE OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících dílů prosím kontaktujte

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Číslo výrobku: 1334 Manuál návod na použití Důležité: Přečtěte si pozorně všechny pokyny před použitím tohoto produktu. Uschovejte tento návod pro budoucí použití. Technické údaje tohoto výrobku se mohou

Více

Magnetický eliptický crossový trenažér

Magnetický eliptický crossový trenažér Magnetický eliptický crossový trenažér Výr. Číslo. 997 Užívatelský manuál Důležité: Před použitím produktu si pozorně přečtěte instrukce. Uschovejte tento uživatelský manuál pro budoucí použití. Specifikace

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. PETL Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. PETL Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. PETL10812.1 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem ZÁKAZNICKÝ SERVIS V případě dotazů, chybějících nebo poškozených

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. PETL Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. PETL Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. PETL11810.0 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem MÁTE OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících dílů prosím kontaktujte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NETL474. Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem ZÁKAZNICKÝ SERVIS V případě dotazů, chybějících nebo poškozených dílů

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NETL19714.2 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem ZÁKAZNICKÝ SERVIS V případě dotazů, chybějících nebo poškozených

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NETL474.0 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem ZÁKAZNICKÝ SERVIS V případě dotazů, chybějících nebo poškozených

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. S univerzálním dokem pro ipod. Model č. NETL Sériové číslo

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. S univerzálním dokem pro ipod. Model č. NETL Sériové číslo S univerzálním dokem pro ipod Model č. NETL14909.0 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem MÁTE OTÁZKY? V případě dotazů nebo

Více

Spartan Sport Rotoped Výr. Číslo Návod

Spartan Sport Rotoped Výr. Číslo Návod Spartan Sport Rotoped Výr. Číslo. 1010 Návod Návod k použití Krok 1: Vyberte hlavní rám se všemi dílci z krabice a položte ho na podlahu. Zkontrolujte díly dle seznamu, abyste se ujistili, zda je obsah

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. I když jsme vynaložili velké úsilí k zajištění kvality každého

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. PETL Sériové č. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. PETL Sériové č. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. PETL8086.0 Sériové č. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem ZÁKAZNICKÝ SERVIS V případě dotazů, chybějících nebo poškozených dílů

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

Cyklistický trenažér

Cyklistický trenažér Cyklistický trenažér NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. CZ Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte

Více

Návod na použití STEPPER FORTE (IN 191)

Návod na použití STEPPER FORTE (IN 191) Návod na použití STEPPER FORTE (IN 191) SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Seven Sport s.r.o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

Fit pás magnetický Návod k použití

Fit pás magnetický Návod k použití www.fitpas.cz Fit pás magnetický Návod k použití 2 Úvod www.fitpas.cz Gratulujeme Vám ke koupi magnetického Fit pásu. Tato moderní cvičební pomůcka s praktickým designem Vám pomůže udržet se ve formě a

Více

NÁVOD K POUŽITÍ OTÁZKY? Navštivte naše internetové stránky. www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Model č. NTIVEX83015.0 Výrobní č.: Štítek s výrobním č.

NÁVOD K POUŽITÍ OTÁZKY? Navštivte naše internetové stránky. www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Model č. NTIVEX83015.0 Výrobní č.: Štítek s výrobním č. Model č. NTIVEX8305.0 Výrobní č.: NÁVOD K POUŽITÍ Napište výrobní číslo do předchozího políčka. Štítek s výrobním č. OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte: Česká republika

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NTEVEL99812.1 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NTEVEL99812.1 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NTEVEL99812.1 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem ZÁKAZNICKÝ SERVIS V případě dotazů, chybějících nebo poškozených

Více

OTÁZKY? NÁVOD K POUŽITÍ. Navštivte naše internetové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu: NTIVEL87015.0 Výrobní č.:

OTÁZKY? NÁVOD K POUŽITÍ. Navštivte naše internetové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu: NTIVEL87015.0 Výrobní č.: NÁVOD K POUŽITÍ Č. modelu: NTIVEL8705.0 Výrobní č.: Napište výrobní číslo do předchozího políčka. STEP 0 Štítek se sériovým číslem OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte:

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER Seznam součástek Díl Popis Počet 1 Držadlo 1 2 Tylní opěrka 1 3 Opěrka paží 2 4 Polstrování pod týl 1 5 Zajišťovací pevnostní šroub 4 6 Zajišťovací objímka 4 7 šroub 2 8 Počítač

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ. IN 4342 insportline AB Lifter

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ. IN 4342 insportline AB Lifter UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 434 insportline AB Lifter OBSAH ŠTÍTEK S BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY...3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 PŘED ZAHÁJENÍM CVIČENÍ...4 SESTAVENÍ...5 JAK POUŽÍVAT POSILOVACÍ STROJ BŘIŠNÍCH

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. NTEVEX73910.1 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. NTEVEX73910.1 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NTEVEX73910.1 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem (pod rámem) MÁTE OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících dílů

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné.

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné. Seznámení s Pilates Pilates formuje a posiluje střední svaly v těle. Zaměřuje se na základní posturální svaly, které udržují tělo v rovnováze poskytují podporu pro páteř. Zejména se při cvičení pilates

Více

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) 1. 1. SOUČÁSTI BALENÍ 1 x rám golfového vozíku 2 x zadní kolo 1 x baterie + obal + kabely 1 x nabíječka baterie 1 x sada nářadí 2. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VOZÍKU 1. Držadlo 2.

Více

Swing Nordic Walking Stepper. návod k použití

Swing Nordic Walking Stepper. návod k použití Swing Nordic Walking Stepper návod k použití Obsah Rozsah dodávky 3 Účel použití 3 Prohlášení o shodě 3 Informace o bezpečnosti 4 Montáž 6 Informace o cvičení 8 Použití počítače 9 Zapínání/vypínání 9 Výběr

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7564 Motorový běžecký pás insportline Trodos (QST8436)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7564 Motorový běžecký pás insportline Trodos (QST8436) UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7564 Motorový běžecký pás insportline Trodos (QST8436) OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 OBSAH BALENÍ... 4 NÁKRES... 5 SEZNAM DÍLŮ... 5 ČÁSTI KONSTRUKCE... 7 MONTÁŽ... 8 POUŽÍVÁNÍ...

Více

ONYX Deskset HD Uživatelská příručka. Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o.

ONYX Deskset HD Uživatelská příručka. Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o. ONYX Deskset HD Uživatelská příručka Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o. Anglický originál vydala společnost Freedom Scientific 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA www.freedomscientific.com

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

Eliptický Trenažer. e500. model: Návod k obsluze. Čeština

Eliptický Trenažer. e500. model: Návod k obsluze. Čeština Eliptický Trenažer model: e500 Návod k obsluze Čeština Upozornění: Pokyny k vybalení stroje: A. POLOŽTE KRABICI NA ZEM TAK, ABY BYLO MOŽNÉ ZVEDNOUT VÍKO. VYBALTE ŘÍDÍTKA, BOČNÍ NOSNÉ TRUBKY, TRUBKU PEDÁLU

Více

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_ DiskStation Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_20101028 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku na bezpečném

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. NTEVEL79908.4 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. NTEVEL79908.4 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NTEVEL79908.4 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem (pod rámem) MÁTE OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících dílů

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR WWW.FITPLUS.SK ZÁKAZNICKÝ SERVIS SERVIS@FITPLUS.SK 0908 765 110. Model č. NTEVEL99914.1 Sériové číslo

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR WWW.FITPLUS.SK ZÁKAZNICKÝ SERVIS SERVIS@FITPLUS.SK 0908 765 110. Model č. NTEVEL99914.1 Sériové číslo Model č. NTEVEL99914.1 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem (pod rámem) ZÁKAZNICKÝ SERVIS SERVIS@FITPLUS.SK 0908 765 110

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8245 Recumbent insportline Nahary

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8245 Recumbent insportline Nahary UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8245 Recumbent insportline Nahary OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 NÁKRES... 4 SEZNAM DÍLŮ... 5 SPOJOVACÍ MATERIÁL... 7 NÁŘADÍ... 8 MONTÁŽ... 8 KROK 1: MONTÁŽ HLAVNÍHO RÁMU... 8

Více

Uživatelský manuál CZ. IN 5729 Rotoped insportline Xbike

Uživatelský manuál CZ. IN 5729 Rotoped insportline Xbike Uživatelský manuál CZ IN 5729 Rotoped insportline Xbike 1 OBSAH DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 SEZNAM DÍLŮ DODANÝCH V BALENÍ... 5 NÁVOD NA SESTAVENÍ... 6 NÁKRES... 9 SEZNAM DÍLŮ... 10 NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Magnetický Rotoped VÝR. Č.: 999

Magnetický Rotoped VÝR. Č.: 999 Magnetický Rotoped VÝR. Č.: 999 UŽÍVATELSKÝ MANUÁL Důležité: Před použitím produktu si pozorně přečtěte instrukce. Uschovejte tento uživatelský manuál pro budoucí použití. Specifikace tohoto produktu mohou

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Uživatelský manuál CZ IN 4381 Běžecký pás Steelflex PT10 1 Obsah POKYNY TÝKAJÍCÍ SE UZEMNĚNÍ PŘÍSTROJE... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 ZAPOJENÍ... 5 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 5 NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5567 Běžecký pás insportline Jorney 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 NÁKRES... 5 SEZNAM DÍLŮ... 6 NÁŘADÍ... 8 NÁVOD NA SESTAVENÍ... 9 OVLÁDACÍ PANEL... 13 SKLADOVÁNÍ... 14 NASTAVENÍ...

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Stay Healthy,Stay Fit

Stay Healthy,Stay Fit Stay Healthy,Stay Fit Důležité bezpečnostní informace Uschovejte tento manuál na bezpečném místě. Před montáží a používáním přístroje je důležité si přečíst tento manuál Před použitím tohoto přístroje,

Více

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 NÁKRES... 4 SEZNAM DÍLŮ... 5 MONTÁŽ SOUHRNNÉ INFORMACE... 8 SPOJOVACÍ MATERIÁL... 10

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 NÁKRES... 4 SEZNAM DÍLŮ... 5 MONTÁŽ SOUHRNNÉ INFORMACE... 8 SPOJOVACÍ MATERIÁL... 10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5547 Magnetický běžecký pás insportline Sprynkl OBSAH DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 NÁKRES... 4 SEZNAM DÍLŮ... 5 MONTÁŽ SOUHRNNÉ INFORMACE... 8 SPOJOVACÍ MATERIÁL... 10

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

MINI RING PRO Výr. Číslo. 1314

MINI RING PRO Výr. Číslo. 1314 MINI RING PRO Výr. Číslo. 1314 Montáž a cvičení Pohybující se kola Nepťibližujte se k nim počas průběhu cvičení Držte mimo dosahu dětí Maximální zatížení přístroje Mini Ring Pro je 110 kg. Následující

Více

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633 Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi Před zahájením činnosti si důkladně přečtěte tyto pokyny a příručku k plazmové televizi; zajistíte si tím správné provedení montáže. (Tyto pokyny si

Více

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Obsah Obsah balení... 3 Základní nastavení... 4 Přeformátování disků... 7 Další informace... 9 2 2 Obsah balení Systém ReadyNAS Zdrojové

Více

1. Stažení aplikace irunning do tabletu Aplikaci naleznete pod názvem [irunning+] na stránkách Google Play/iTune Store.

1. Stažení aplikace irunning do tabletu Aplikaci naleznete pod názvem [irunning+] na stránkách Google Play/iTune Store. APLIKACE IRUNNING+ 1. Stažení aplikace irunning do tabletu Aplikaci naleznete pod názvem [irunning+] na stránkách Google Play/iTune Store. 2. Propojení ovládacího panelu s tabletem 2.1 Operační systém

Více

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP.

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP Uživatelská příručka Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Obsah Přehled součástek 3 Vložení baterie 3 Připojení ovladače k ventilu

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

C1 / C3 lifecycle rotopedy 1. KONTAKTNÍ INFORMACE MONTÁŽ... 2 SEZNAM SOUČÁSTEK... 2 PRŮVODCE MONTÁŽÍ... 3

C1 / C3 lifecycle rotopedy 1. KONTAKTNÍ INFORMACE MONTÁŽ... 2 SEZNAM SOUČÁSTEK... 2 PRŮVODCE MONTÁŽÍ... 3 POKYNY K MONTÁŽI OBSAH 1. KONTAKTNÍ INFORMACE... 2 2. MONTÁŽ... 2 SEZNAM SOUČÁSTEK... 2 PRŮVODCE MONTÁŽÍ... 3 1 1. KONTAKTNÍ INFORMACE VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ V ČR: CZECH FITNESS GROUP, S.R.O Jankovcova 1037/49

Více

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a dbejte dodržování všech uvedených instrukcí. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Více

Domáci trenér EP 2000

Domáci trenér EP 2000 Domáci trenér EP 2000 číslo výr: 1319 Návod k obsluze Opatření: Upozornění: Toto bicyklo bylo navrženo a konstruováno tak, aby poskytovalo maximální bezpečnost. Přesto je třeba dodržovat určitá preventivní

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

INSTALACE. MANUÁL PRO MOBILNÍ APLIKACI iconsole+

INSTALACE. MANUÁL PRO MOBILNÍ APLIKACI iconsole+ MANUÁL PRO MOBILNÍ APLIKACI iconsole+ PODPOROVANÁ ZAŘÍZENÍ Operační systém ios: ipod touch (5. generace) ipod touch (4. generace) ipod touch (3. generace) iphone 5 iphone 4S iphone 4 iphone 3GS iphone

Více

návod na použití recumbent magnetic

návod na použití recumbent magnetic návod na použití recumbent magnetic 1 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka

Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka CECH-ZCD1 7020229 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto produktu,

Více

OTÁZKY? NÁVOD K POUŽITÍ. Navštivte naše internetové stránky. www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu: NTIVEL70415.0 Výrobní č.:

OTÁZKY? NÁVOD K POUŽITÍ. Navštivte naše internetové stránky. www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu: NTIVEL70415.0 Výrobní č.: Č. modelu: NTIVEL705.0 Výrobní č.: NÁVOD K POUŽITÍ Štítek se sériovým číslem Napište výrobní číslo do předchozího políčka. OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte: Česká

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Poznámka: Před použitím tohoto zařízení si prosím pozorně přečtěte všechny pokyny

Poznámka: Před použitím tohoto zařízení si prosím pozorně přečtěte všechny pokyny Poznámka: Před použitím tohoto zařízení si prosím pozorně přečtěte všechny pokyny Obsah: Než začnete:... 2 Důležité bezpečností pokyny:... 3 Návod k sestavení:... 4 Diagram:... 7 Seznam součástí:... 8

Více

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 195 CZ Obsah Bezpečnost Přehled výrobku Soubor funkcí Tlačítka, LED, a LCD Baterie a napájení astavení Obsluha Kontrola přesnosti a kalibrace Technické

Více

q POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! Obsahuje důležité bezpečnostní informace. Zobrazovací jednotka (typ LED) ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

q POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! Obsahuje důležité bezpečnostní informace. Zobrazovací jednotka (typ LED) ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE q POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! Obsahuje důležité bezpečnostní informace. Zobrazovací jednotka (typ LED) ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE POPIS 1 1. Zobrazovací jednotka (typ LED) SYSTÉMY PRO ELEKTROKOLA

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Magnetický rotoped S Type

Magnetický rotoped S Type návod na použití Magnetický rotoped S Type IN 88 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

POWXQ53600T Copyright 2010 VARO www.varo.com

POWXQ53600T Copyright 2010 VARO www.varo.com STOJAN PRO STOLNÍ PILU POWXQ53600T POWXQ5360 CS 1 SEZNAM OBSAHU BALENÍ Odstraňte veškeré balicí materiály. Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny). Zkontrolujte úplnost obsahu

Více

NÁVOD K OBSLUZE POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. PETL Sériové č. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Štítek se sériovým

NÁVOD K OBSLUZE POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. PETL Sériové č. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Štítek se sériovým Model č. PETL86.0 Sériové č Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. NÁVOD K OBSLUZE Štítek se sériovým číslem ZÁKAZNICKÝ SERVIS V případě dotazů, chybějících nebo poškozených dílů viz přiložená

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více