Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XIX l ZDARMA 2/2010 V únoru jsme se navždy rozlouèili s dlouholetým vedoucím redaktorem Michálkovického zpravodaje Pavlem Polokem. Jeho celoživotním novináøským heslem bylo: Slunce a noviny musí vždy vyjít. Navazujeme proto na jeho práci a s redakèní radou v doplnìném složení se budeme snažit pokraèovat v osvìdèené koncepci Michálkovického zpravodaje, jako informaèního periodika mìstského obvodu. Chceme michálkovickým obèanùm pøinášet zprávy o práci obvodního úøadu, zastupitelstva, mìstské policie, o aktuálních událostech v kultuøe, spoleèenském životì i Pokraèujeme... sportu. Své samostatné rubriky budou mít i nadále michálkovický kulturní dùm a poboèka mìstské knihovny. Stálé místo v obsahu každého èísla zpravodaje budou mít také Kapitoly z historie Michálkovic. Rádi bychom co nejlépe vyhovìli vašemu zájmu. Obracíme se proto na vás, všechny michálkovické obèany, abyste nám svými námìty, pøipomínkami i pøípadnì vlastními èlánky pomohli Michálkovický zpravodaj vytváøet. Vìøíme, že spoleènými silami se nám podaøí zacelit ztrátu, která nás všechny odchodem PavlaPoloka postihla. Redakce PIETNÍ AKT V kvìtnu letošního roku oslavíme již 65. výroèí konce druhé svìtové války. Osvobození Michálkovic si pøipomeneme tradièním pietním aktem, který se bude konat v pátek 30. dubna 2010 od hodin u památníku váleèných obìtí u Dolu Michal. K úèasti na této vzpomínkové akci vás zve Úøad mìstského obvodu Michálkovice. Rozhodneme o své budoucnosti FOTO HANA KUNZOVÁ Koncem kvìtna tohoto roku probìhnou v celé Èeské republice volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky. V Michálkovicích se volby budou konat ve dvou volebních okrscích, jejichž volební místnosti budou tradiènì v prostorách Kulturního domu Michálkovice. Ty budou otevøeny v pátek 28. kvìtna 2010 od do V pondìlí 15. bøezna ukázali v michálkovické knihovnì èlenové skupiny Wabash klukùm a holkám pletení karabáèù a malování vajíèek, propriet tolik potøebných k nastávajícím svátkùm jara hodin a v sobotu 29. kvìtna 2010 od 8.00 do hodin. Hlasovací lístky budou všem volièùm dodány do místa jejich bydlištì nejpozdìji do úterý 25. kvìtna Svojí úèastí na volbách do Poslanecké snìmovny máte možnost spolurozhodnout o budoucnosti, dalším vývoji a perspektivách Èeské republiky. (jk)

2 Zaèali jsme POCHODovat a budeme do konce roku Poslední lednový ètvrtek v Kulturním domì Michálkovice zaèala celoroèní Pøehlídka OCHotnického Ostravského Divadla neboli POCHOD. Cílem je (nejen) michálkovickým divákùm bìhem celého roku každý poslední ètvrtek v mìsíci, kromì èervence a srpna, ukázat zajímavá divadelní pøedstavení hraná neprofesionálními soubory. Lyžaøi, manželské scénky a èerná komedie Pochodování zahájilo, za hojné divácké úèasti, slavným pøedstavením Ty, který lyžuješ ostravské Bílé divadlo. A lyžaøi byli pod vedením režiséra Jana Èíhala jako vždy výborní. Druhým pøedstavením byla Pandora divadelního spolku Šílený PePa. Spokojení diváci se tentokrát stali i herci. Pøedstavení, chvílemi pøipomínající scénky z manželského života všechny pøítomné potìšilo. Pøísloví do tøetice všeho dobrého se návštìvníkùm POCHODu potvrdilo 25. bøezna, kdy vidìli èernou komedii N. Robbinse Hrobka s vyhlídkou v podání známého amatérského souboru Divadlo u Lípy. Pøedstavení Pandora Divadelního spolku Šílený Pepa. Snímek ze hry Normana Robbinse Hrobka s vyhlídkou v podání èlenù souboru Divadlo u Lípy. FOTO P. HAMZA Co pøíštì? Ve ètvrtek 29. dubna od 19 hodin se úèastníci PO- CHODu mohou tìšit na hru HRA-D od souboru Jiøíkovo vidìní. Zda je jednoduché být divadelním ochotníkem se mùžete pøesvìdèit poslední kvìtnový ètvrtek, zase od 19 hodin, kdy divadlo Devítka zahraje hru J. C. Islerta Jo, to není jednoduché. Pøehlídka OCHotnického Ostravského Divadla neboli POCHOD probíhá za finanèní podpory Statutárního mìsta Ostrava a Moravskoslezského kraje. Pavel Hamza Vyšší vìk nemusí být handicapem, je-li zachováno dobré zdraví. Bohužel se však se zvyšujícím vìkem stále více a èastìji objevují nejrùznìjší nemoci a postižení, která znesnadòují život a zhoršují celkovou pohodu èlovìka. Mezi velmi èasté nemoci vyššího vìku patøí vysoký krevní tlak, stresy a deprese a v neposlední øadì porucha mozkových funkcí. Na základì vìdeckých výzkumù se zjistilo, že mnoho nepøíjemných potíží ve vyšším vìku se dá oddálit správným životním stylem a souèasnì správným léèením již vzniklých zdravotních poruch. Mozek, jako orgán myšlení, se skládá z nepøedsta- Jak zùstat psychicky èilý i ve vyšším vìku vitelného množství mozkových bunìk propojených do obrovské nervové sítì. Stejnì jako každá jiná buòka v lidském tìle i mozkové buòky jsou závislé na dobrém prokrvení, které mozek zásobuje dostateèným množstvím kyslíku a živin. Avšak se zvyšujícím se vìkem se dodávky krve postupnì snižují a horší prokrvení mozku rùzným zpùsobem ovlivòuje schopnost myšlení. Zaène selhávat pamì a zhoršuje se soustøedìní. Potìšující je, že se tomu dá pøedejít. Dostateèné množství kyslíku pro mozek zabezpeèíme pobytem na èerstvém vzduchu a cvièením a souèasnì pitným režimem. Èlovìk musí vypít dennì nejménì 3 litry tekutin, aby mozek mohl tìžit z dostateèného prokrvení. Spotøebované tekutiny totiž umožní zvýšit objem proudící krve a v dùsledku zásobení mozku kyslíkem. Mozek také spotøebuje až 20 % veškerého kyslíku, který vdechujeme. A jedinì náležité prokrvení zabezpeèí pøenos kyslíku z plic do mozku. Co ještì mohu poradit? Dopøejte si dostateèný spánek po celodenní aktivitì. Bez dostateèného spánku není dost energie na celý další aktivní den. Velmi užiteèný pøírodní homeopatický lék pro osoby se sklonem k zapomínání a nespavosti je Artemisia vulgaris. Na závìr pøijmìte pozvání na tradièní pøednášku o zdraví, která se bude konat v Klubu dùchodcù v Ostravì Michálkovicích dne 28. dubna 2010 na téma JAK ZÙSTAT ÈILÝ I VE VYŠŠÍM VÌKU. Vstup volný MUDr. M. Støížová MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ - dvoumìsíèník l Vydavatel: Úøad mìstského obvodu Michálkovice, Ès. armády 106, tel , l IÈO: /16 l Odpovìdný redaktor: Ing. Jiøí Kašpárek, telefon: inzerce l Redakèní rada: Ing. J. Kašpárek, M. Poloková, PhDr. P. Hamza l Technická redakce a zlom: firma GRASA, Violina 4, tel.: , l Tisk: Repronis, telefon: l Redakèní rada si vyhrazuje textovou úpravu pøíspìvkù. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Obsah nìkterých pøíspìvkù se nemusí shodovat s názory vydavatele. Tisk povolen pod znaèkou MK ÈR E l

3 INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU V období od uzávìrky minulého èísla Michálkovického zpravodaje se rada mìstského obvodu sešla na ètyøech zasedáních. Na nich mimo jiné projednala následující záležitosti: l Schválila rozpoètové opatøení è. 1/2010, kterým byly do rozpoètu mìstského obvodu zapojeny státem poskytnuté dávky sociální péèe a dávky v hmotné nouzi v celkové výši 3,3 milionù korun. l Schválila finanèní dar ve výši 5 tisíc korun SK Michálkovice ZPS na výdaje spojené s poøádáním tradièního mezinárodního turnaje Michálkovická kuželka 200. l Schválila žádost vedení Základní školy U Køíže o umístìní dopravní znaèky Zákaz vjezdu v pracovní dny od 6.30 do hodin mimo dopravní obsluhy na ulici U Køíže, a to z dùvodu zvýšení bezpeènosti žákù a zamìstnancù školy pøi chùzi po této komunikaci. l Povìøila funkcí šéfredaktora Michálkovického zpravodaje Ing. Jiøího Kašpárka a èleny redakèní rady Miluši Polokovou a PhDr. Pavla Hamzu. l Vzala na vìdomí vyúètování spoleèenského plesu mìstského obvodu Michálkovice, konaného dne 16. ledna l Zrušila vybírání kaucí pøi pøidìlování obecních bytù a zároveò schválila vrácení již vybraných kaucí. l Schválila rozpoètové opatøení è. 2/2010 týkající se zapojení do rozpoètu dotace Statutárního mìsta Ostrava na plavecký výcvik žákù. l Schválila rozpoètové opatøení è. 3/2010, kterým byl do hospodaøení obvodu zapojen pøíspìvek Úøadu práce a pøerozdìleny nìkteré položky rozpoètu. l Schválila finanèní dar ve výši 3 tisíce korun na výdaje spojené s poøádáním závodù rádiem øízených modelù aut na dole Michal. l Schválila finanèní dar ve výši 4 tisíce korun pro potøeby služeb osobní asistence Centru pro zdravotnì postižené MS kraje, o.s., Ostrava. ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Již patnácté zasedání zastupitelstva mìstského obvodu Michálkovice se uskuteènilo v kulturním domì ve støedu 17. bøezna V rámci jeho programu se zastupitelùm a pøítomným obèanùm nejprve pøedstavili noví okrskáøi strážníci Mìstské policie Ostrava, vykonávající svoji službu v novì zøízených ètyøech okrscích mìstského obvodu Michálkovice. Zastupitelé dále projednali nìkteré zmìny územního plánu Michálkovic, které následnì doporuèili zastupitelstvu statutárního mìsta ke schválení. Ke schválení zastupitelstvu mìsta rovnìž doporuèili zrušení obecnì závazné vyhlášky è. 2/2000 o úèelovém fondu oprav a modernizace obytných domù na území mìstského obvodu Michálkovice a o poskytování úvìrù z tohoto fondu. Souèasnì povìøili starostku pøedložením tìchto doporuèení zastupitelstvu mìsta. V prùbìhu dalšího jednání se zastupitelstvo zabývalo prodejem nìkterých nemovitostí a zámìrem odprodeje nìkterých nemovitostí. Zámìry odprodeje budou pøedloženy ke schválení pøíslušným orgánùm Statutárního mìsta Ostrava. V závìru zastupitelé byli seznámeni s informaèní zprávou o finanèním vypoøádání mìstského obvodu Michálkovice za rok 2009, kterou vzali na vìdomí. Ing. Jiøí Kašpárek Zmìna provozní doby sbìrného dvora OZO Ostrava, s.r.o., po dohodì s ÚMOb Michálkovice, mìní s platností od 1. kvìtna 2010 provozní dobu svého sbìrného dvora na Briketáøské ulici následovnì: l Projednala a doporuèila zrušit obecnì závaznou vyhlášku è. 2/2000 týkající se úèelového fondu oprav a modernizace obytných domù a povìøila starostku pøedložením tohoto návrhu zastupitelstvu ke schválení. l Jmenovala komisi pro výbìrové øízení nájemce nebytových prostot restaurace Kulturního domu na ul. ÈSA 101. l Schválila rozpoètové opatøení è. 4/2010, kterým se zapojila do rozpoètu úèelová dotace Statutárního mìsta Ostrava grant v oblasti kultury ve výši 120 tisíc korun na realizaci projektù Festival malé hudby a Pøehlídka ochotnického ostravského divadla POCHOD. l Schválila finanèní dar ve výši 5 tisíc korun o.s. Mezery na výdaje spojené s reprízou inscenace Zdaø Bùh v areálu dolu Michal. l Schválila úpravu jednotného smluvního nájemného v bytech domu s peèovatelskou službou na ul. Panská 91 na èástku 29,- Kè/m 2. l Schválila finanèní dar ve výši 2 tisíce korun firmì X- media, s.r.o. na realizaci ètyø veèerù jazzové hudby Pjetkování l Schválila pøípravu a program 15. zasedání zastupitelstva mìstského obvodu konaného dne l Schválila rozpoètové opatøení è. 5/2010 na úhradu nákladù souvisejících se zabezpeèením èinností vykonávaných v oblasti sociálnì právní ochrany dìtí v prvém ètvrtletí, ve výši 77 tisíc korun. l Schválila rozpoètové opatøení è. 6/2010, kterým dochází k pøerozdìlení nìkterých položek rozpoètu podle nové metodiky úètování. l Vzala na vìdomí výsledky inventarizace majetku, pohledávek a závazkù mìstského obvodu Michálkovice za rok Ing. Jiøí Kašpárek Pondìlí, pátek Sobota hodin hodin Bližší informace získáte na (jk) / 3

4 mimoøádným zájmem michálkovické veøejnosti se v poslední dobì setkala pøestavba objektu bývalé obecné školy na Èihalíkovì ulici. STato školní budova byla postavena v letech 1902 až 1903 staviteli Ed. Wojtkem a K. Rosmannem. Náklady na její výstavbu, které michálkovická obec na ni vydala, tehdy èinily rakouských korun. Vyuèování dìtí v této obecné škole zaèalo 1. bøezna 1904 a základní školní výuka v ní skonèila v roce Škola pak dále sloužila jako støední odborné uèilištì rùzných oborù. V roce 2008 zastupitelstvo mìstského obvodu Michálkovice rozhodlo o prodeji tohoto objektu spoleènosti Ekolog-Stav, s.r.o. Redakce Michálkovického zpravodaje požádala o rozhovor majitele spoleènosti Ekolog-Stav, s.r.o. Ing. Stanislava Šèurka, aby našim ètenáøùm podal informace o realizované rekonstrukci budovy, která byla a je dominantou jižní èásti Michálkovic. Pane inženýre, mùžete nám pøedstavit vaši firmu Ekolog-Stav, s.r.o., kdy vznikla a èím se zabývá? Naše spoleènost Ekolog- Stav, s.r.o. vznikla zápisem do obchodního rejstøíku dne 1. listopadu 1991, jako soukromá spoleènost zabývající se výstavbou a rekonstrukcemi èerpacích stanic pohonných hmot. Kolektivem našich zkušených pracovníkù byly vypracovány nové technologické postupy v oblasti rozvodù pohonných hmot a zamezení úniku ropných látek do spodních vod. Tyto nové technologie byly s úspìchem aplikovány pøi rekonstrukci øady èerpacích stanic. V prùbìhu vývoje spoleènosti jsme se pøizpùsobili požadavkùm trhu v oblasti stavebnictví a zaèali jsme se zabývat výstavbou i rekon- BUDOVA ŠKOLY ŽIJE NOVÝM ŽIVOTEM Ing. Jiøí Kašpárek strukcemi obèanské vybavenosti a údržbou nemovitostí. V rámci spoleènosti byly vytvoøeny divize demolic a divize developerská. Jakých úspìchù jste v této èinnosti dosáhli? Jedním z prvních vrcholù, které jsme v této oblasti stavebnictví dosáhli, bylo ocenìní Statutárního mìsta Ostravy v soutìži o titul Dùm roku 2004, ve které jsme obdrželi èestné uznání. Dalším úspìchem naší èinnosti byla rekonstrukce historické budovy sídla bývalé spoleènosti Ferokov Ostrava, která byla za úzké spolupráce s památkáøi upravena pro zahranièní firmu TietoEnator. Naším hlavním cílem je poskytovat všem zákazníkùm komplexní služby ve všech oblastech naší èinnosti. V souèasné dobì provádíme servisní èinnost na úseku stavební údržby pøedevším na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Majitel spoleènosti Ekolog- Stav, s.r.o. Ing. Stanislav Šèurek. Mùžeme vidìt výsledky vaší práce i v Michálkovicích? V roce 1997 jsme se rozhodli pøesídlit naši firmu z Mariánských Hor do Michálkovic. S tím souvisí i naše snaha, abychom svou èinností pomáhali rozvoji a estetizaci naší obce. Svìdèí o tom námi realizovaná rekonstrukce oplocení místního høbitova. Byly nám také svìøeny venkovní úpravy areálu mateøské školy. Posledním poèinem v této oblasti pak je pøestavba obecné školy na Èihalíkovì ulici na bytový dùm. Bez naší pomoci by tato krásná historická budova byla pravdìpodobnì odsouzena k postupnému chátrání a zániku. Jak jste pøi rekonstrukci této více jak sto let staré budovy postupovali? Pro náš zámìr, rekonstruovat historickou školní budovu na obytný dùm, se nám podaøilo získat odborného projektanta Ing. Pavla Petrušku, který spolu s Petrem Šèurkem, jednatelem naší spoleènosti, zpracoval náš úmysl do podoby projektové dokumentace. Podaøilo se nám tak zachovat historicky cennou podobu celého objektu. K jakým stavebním úpravám budovy vlastnì došlo? Pøestavbou došlo k zásadní zmìnì stávající dvoupodlažní školní budovy na objekt k trvalému bydlení, dùm s devíti bytovými jednotkami. Suterénní prostory byly upraveny na sklepní boxy pro jednotlivé byty a koèárkárnu. V pøízemí byly vytvoøeny dva byty 2+1 a jeden byt 3+1, ve druhém nadzemním podlaží pak rovnìž dva byty 2+1 a jeden 3+1. V novì vybudovaném podkroví jsou situovány tøi byty 3+1 s nádherným výhledem na panoráma Michálkovic. Pokraèování na str. 5 Budova obecné školy na poèátku 20. století. Vyuèování na Èihalíkovì ulici zaèalo 1. bøezna /

5 BUDOVA ŠKOLY ŽIJE NOVÝM ŽIVOTEM Pokraèování na str. 5 bylo dokázáno, že i v prostorách historických budov lze vytvoøit pøíjemné a moderní bydlení. O náš dùm projevila zájem i redakce odborného èasopisu Mùj dùm, který na svých stránkách pøedstavuje moderní trendy a nestandardní projekty odpovídající dnešním požadavkùm. KULTURNÍ DÙM l Telefon Každé pondìlí18.30 Cvièení žen Každou støedu Cvièení žen 17. DUBNA 2010 FESTIVAL MALÉ HUDBY Pøehlídka hudby hrané netradièním zpùsobem na ménì obvyklých nástrojích. I Flautisti. The London recorder Quartet s kvartetem zobcových fléten všech velikostí a typù od renesance do 20. století v Husovì sboru Michálkovice od Panther Tuba band. Výjimeèný soubor ostravských tubistù pøedvede hudbu vážnou i nevážnou v cechovnì NKP Dùl Michal od Dudy a gajdy. Setkání s nástroji, které nepatøí ke standartnímu vybavení bìžných koncertù od v Kulturním domì v Michálkovicích Vstupné na 3 koncerty 300 korun, na jednotlivé koncerty 120 korun, senioøi a studenti 150, resp. 60 korun. 27. DUBNA hodin,kd Zlatá Kalifornie a filmový Hollywood: Kamenný les, Joshua Tree, Hollywood, Los Angeles, Santa Monica, Monterey, Carmel a 17-mile Drive. 3. díl cestopisné pøednášky P. Hamzy o cestì po národních parcích jihozápadu USA. 29. DUBNA hodin, KD HRA-D Pøedstavení amatérského divadla Jiøíkovo vidìní, které je souèástí Pøehlídky OCHotnického Ostravského Divadla Vstupné 80 korun (senioøi a studenti polovinu) Pøehlídka probíhá za finanèní podpory Statutárního mìsta Ostrava a Moravskoslezského kraje. Jeden z interiérù bytù na Èihalíkovì ulici Všechny byty jsou pøístupné stávajícím centrálním schodištìm. Vytápìní bytù je zajištìno osazením samostatných kotlù v každé bytové jednotce. Výsledkem naší snahy bylo zajistit co nejvìtší komfort celého zrekonstruovaného objektu, jehož souèástí je oplocená parkovací plocha pro osmnáct osobních automobilù, zpevnìná zámkovou dlažbou. V prosinci minulého roku byla celá stavba øádnì zkolaudována. V bøeznu se váš zrekonstruovaný bytový dùm objevil v poøadu Èeské televize Bydlení je hra. Co nám k tomu mùžete øíci? Na dotvoøení celkového rázu a charakteru budovy se s námi podílel bytový architekt Mgr. Ivo Prokel. Ten úzce spolupracuje s Èeskou televizí a poøadem Bydlení je hra. Díky osobitému architektonickému øešení budovy a jedineènosti prostoru, kterých jsme rekonstrukcí dosáhli, jsme byli do tohoto poøadu Èeskou televizí vybráni, jako ukázka toho, že nelze nad budovami z poèátku minulého století lámat hùl. Citlivou úpravou lze znovu oživit jejich další existenci v dané lokalitì. V poøadu Jako bývalí žáci školy si mnozí naši spoluobèané pamatují, že v prostorách vstupního schodištì budovy byla umístìna pamìtní deska obìtí druhé svìtové války. Budete øešit i tento problém? Pamìtní deska symbolizující utrpení období druhé svìtové války, vìnovaná obìtem dvou uèitelù školy Karla Èihalíka a Miloslava Tvrdého, samozøejmì patøí k historii této budovy. Tvoøí nedílnou souèást místních dìjin, a proto máme eminentní zájem na jejím zachování. V souèasné dobì ve spolupráci s radou mìstského obvodu Michálkovice hledáme vhodné pietní místo pro její umístìní v areálu rekonstruovaného objektu. Tímto zpùsobem zachováme památku obou významných osobností historie Michálkovic. Redakce Michálkovického zpravodaje vám dìkuje za rozhovor. 12. kvìtna hodin, KD Koncert ke Dni matek. Žáci Základní umìlecké školy E. Runda zahrají ke svátku všem maminkám. Kulturní dùm Michálkovice 22. kvìtna hodin, KD Travesti show Divoké koèky 27. KVÌTNA , KD Jo, to není jednoduché. Hru J. C. Islerta pøedstaví Divadlo 9 v rámci Pøehlídky OCHotnického Ostravského Divadla Vstupné 80 korun (senioøi a studenti polovinu). Pøehlídka probíhá za finanèní podpory Statutárního mìsta Ostrava a Moravskoslezského kraje. ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA! Bližší informace ve vývìsních skøíòkách, na plakátech v KD a telefonicky na è Novì na / 5

6 Vzpomínáme Dne 7. bøezna 2010 jsme vzpomenuli první výroèí úmrtí nášeho milovaného manžela, tatínka, tchána, dìdeèka, švagra a strýce pana ANTONÍNA SIVKA Zprávy Mìstské policie Ostrava Strážníci montují nouzová tlaèítka S láskou a úctou vzpomínají manželka a celá rodina. Dne 27. bøezna by se dožil 75 let ING. LUBOMÍR DLUHOŠ Pøed deseti lety, 7. dubna 2000, odešel navždy. Kdo jste ho mìli rádi, vzpomeòte prosím s námi. Manželka Vìra a syn Petr S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Vìra, vnouèata Ivo a Lenka s rodinami, pravnouèata Monièka, Barèa a Danek. S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Ludmila, dcery a syn s rodinami. Dne 29. bøezna by se dožila 92 let naše milovaná maminka, babièka a prababièka paní LUDMILA DUBIELOVÁ Odešel jsi, ale v našich srdcích jsi stále... Dne 8. dubna 2010 jsme vzpomenuli 5. smutné výroèí kdy nám náhle odešel náš drahý manžel, tatínek a dìdeèek pan LADISLAV MARÈIŠ Mìstská policie Ostrava zahájila realizaci projektu, zamìøeného do oblasti prevence u seniorù a osob tìlesnì èi jinak zdravotnì postižených. Prvním zájemcùm byla v uplynulých dnech instalována zaøízení s nouzovým tlaèítkem. Zámìrem projektu je umožnit osamìle žijícím seniorùm a zdravotnì handicapovaným lidem pøivolat si pomoc, dostanou-li se do situace, kdy budou ohroženi na zdraví èi životì a budou odkázáni pouze sami na sebe. Zejména v pøípadech náhlé nevolnosti nebo jiné zdravotní indispozice, kdy se osoba stane nepohyblivou a nemùže se dostat k telefonnímu pøístroji. Osoby z této cílové skupiny se také èasto stávají obì mi trestné èinnosti, a to i ve vlastních bytech, kdy se pachatelé snaží pod rùznými záminkami (pomoc pøi autonehodì, vydávání se za vzdáleného pøíbuzného apod.) vnutit do bytu. I když by si poškození rádi pøivolali telefonem policii, z nejrùznìjších dùvodù (ostych, zamezení pøístupu k telefonnímu pøístroji ze strany pachatele apod.) tak neuèiní. Po zmáèknutí nouzového tlaèítka tak budou mít i v tìchto pøípadech možnost pøivolat si pomoc, aniž by museli nìkam telefonovat. Instalace zaøízení vèetnì pøenosného tlaèítka je provádìna vyškolenými strážníky v bytech zájemcù zcela bezplatnì. Jediné náklady, které obèanùm v souvislosti s provozem zaøízení vzniknou, jsou spojeny s poøízením a udržováním SIMkarty, která je souèástí zaøízení, což je 200 Kè za kartu jako jednorázová platba a následnì èástka cca 200 Kè za dobití kreditu jednou roènì. Osoby, v jejichž bytech bude zaøízení nainstalováno, budou také pravidelnì navštìvovány místními okrskáøi, kteøí budou ovìøovat funkènost zaøízení, spokojenost klientù a odpovídat na dotazy s provozem zaøízení spojené. V pøípadì potøeby budou také dohlížet, aby došlo k vèasnému dobití sim-karty ve lhùtì, požadované pøíslušným operátorem. Má-li kdokoli zájem o tuto službu pro sebe nebo pro èlena rodiny, mùže kontaktovat sociální pracovníky na úøadu dle místa bydlištì, odkud jednotlivé požadavky pøedají Mìstské policii Ostrava. Sdìlí také podrobnìjší informace k celému projektu, popø. zodpoví dotazy. S tìmi se lze obracet také pøímo na Mìstskou policii Ostrava, tel nebo anebo prostøednictvím elektronické pošty na adrese Vladimíra Zychová Telefonní èíslo služebny v Michálkovicích Policie ÈR l Mìstská policie Ostrava /

7 KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Milí ètenáøi! Opìt máme pøíležitost Vás seznámit s dìním v knihovnì a pozvat vás na naše zajímavé akce. V minulém èísle jsme propagovali nìkolik výstav, z nichž nìkteré již v bøeznu skonèily. Napøíklad výstava støediska pro rozvoj umìní VI- RIDIAN se všem moc líbila a sjíždìli se na ni lidé z celé Ostravy. Viridian byl první na svìtì, kdo zaèal poøádat mobilní výstavy a svá díla vynesl do ulic a vystavil je pomocí dobrovolníkù na námìstí v centru $ SOUTÌŽ l SOUTÌŽ l SOUTÌŽ ODPOVÌÏ NA SOUTÌŽNÍ OTÁZKU PRO ÈÍSLO 2/2010 Jméno a pøíjmení:... Adresa bydlištì:... Vìk:... let Kategorie A B Mladí ètenáøi u starostky V pondìlí 8. února pøijala starostka Mgr. Kvìtoslava Sedláèková ve své kanceláøi vítìze ètenáøské soutìže Michálkovického zpravodaje Petru Wijovou, Andreu Matouškovou a Alexe Bongilaje. Za pøítomnosti knihovnice Ivany Kalwarové a vedoucího redaktora Ing. Jiøího Kašpárka jim pøedala hodnotné knižní odmìny. Pøi besedì spojené s malým obèerstvením mladí ètenáøi vyjádøili své mnohdy velmi zajímavé informace a názory o úèasti v soutìži Michálkovického zpravodaje, o návštìvách místní knihovny i o svých výsledcích ve škole a mimoškolní èinnosti. (jk) Zatrhni vìkovou kategorii ve které soutìžíš SOUTÌŽ l SOUTÌŽ l SOUTÌŽ Pùjèovní doba: pondìlí úterý støeda zavøeno ètvrtek pátek Ostravy. Jsme rádi, že jsme se èleny tohoto sdružení mohli spolupracovat a doufáme, že i nadále zùstaneme ve spojení a v budoucnu budeme moci vystavovat další díla jejich výtvarníkù. Úspìšná beseda probìhla Pozvali jsme Seniorky z Bolatic, které pøedvedly své umìní v hluèínských krojích a scénka u doktora vyvolala ovace smíchu. Besedu okoøenil humor Jany Schlossarkové, která je nejen autorkou scének, ale v kvìtnu jí vychází také nová kniha, na kterou si zájemci u nás již dali poøadník. Podrobnosti k této akci se dozvíte v èlánku Ing. Jiøího Kašpárka. Z úplnì jiného soudku byl semináø o cvièení pamìti s certifikovanou trenérkou, paní Magdalenou Ožanovou, který za velkého zájmu ètenáøù probìhl v pátek v Zájemci si mohli osvojit zpùsoby, jak si trénovat pamì, aby nám co nejdéle sloužila jsme pøivítali èleny kmene Wabash, kteøí se celé odpoledne obìtavì vìnovali zájemcùm o pletení karabáèù a zdobení vajíèek. Pøišly jich celé zástupy, ten den navštívilo knihovnu 100 ètenáøù a zájemcù o velikonoèní techniky. Touto cestou bychom chtìli podìkovat všem èlenùm kmene Wabash za jejich obìtavost a trpìlivost. Jsme rádi, že s námi mají zájem spolupracovat a nabízejí místním dìtem své znalosti a zkušenosti. Pøed ètyømi lety mìli u nás velkou výstavu k 10. výroèí svého založení. Pøíští rok oslaví 15 let svého pùsobení, tak vìøíme, že se mùžeme tìšit na další spolupráci. Poèátkem bøezna jsme poøádali Týden prvòáèkù, ale bohužel se pøihlásilo jen pár dìtí, tak snad se objeví pozdìji, až se lépe nauèí èíst v celé republice probìhla akce nazvaná Noc s Andersenem. U nás v knihovnì jsme mìli premiéru. Díky pomoci místní Soukromé školy ochrany osob a majetku jsme mohli celou akci uskuteènit. Pùjèili nám totiž žínìnky, protože naše podlaha je pøíliš studená. Dìti byly vybaveny dekami, karimatkami a spacáky, takže se nikdo nenachladil. V jsme akci slavnostnì zahájili soutìžemi, hrami a pohádkovým dovádìním. Po veèeøi dìti absolvovaly procházku po místním høbitovì, naštìstí se neobjevilo žádné místní strašidlo. Naše nadìje, že dìti usnou po dovádìní na místním høišti, pøišly brzy vniveè, protože bylo již po 22. hodinì a dìti se teprve ukládaly ke spánku. I když dospìlí byli vyèerpáni, dìti byly š astné a spokojené, a to byl hlavní úèel celé akce. Dík za vydaøenou Noc s Andersenem patøí tìmto spolupracovnicím: vedoucí obvodu Bc. Šárce Kuligové, kolegyni Nadi Zagorové, bývalé kolegyni Ing. Simonì Zvolánkové a mým rodièùm, manželùm Hradilovým. Všichni vyjmenovaní se podíleli na zdaru celé akce, napekli buchty, záviny, pizzy, udìlali pomazánky, pøipravili párky v rohlíku, jednohubky, aby dìti nehladovìly. Smìle mùžeme øíci, že i ti, kteøí se v jídle nimrají, se u nás pøekonávali. Možná jsme jediná knihovna v republice (to jsem nezjiš- ovala), ve které kromì dìtí spalo i morèe Max mého syna Tomáše. Na závìr dostaly dìti drobné dárky od sponzorù. Fotografie z této akce budou vystaveny v knihovnì. Pokraèování na str. 8 POZOR - ZMÌNA PRAVIDEL soutìže Michálkovického zpravodaje! 1. Vyhlašovateli a organizátory soutìže jsou Úøad mìstského obvodu Michálkovice, redakce Michálkovického zpravodaje a místní knihovna. Soutìžní otázky budou vyhlašovány vždy ve tøech po sobì následujících èíslech Michálkovického zpravodaje. 2. Soutìže se mohou zúèastnit dìti, a to ve dvou vìkových kategoriích: A vìk do 12 let B - vìk od 12 do15 let 3. Soutìžní otázky vypracovává a vyhodnocuje vedoucí místní knihovny. 4. Odpovìdi na všechny tøi po sobì následující soutìžní otázky, vyhlášené v èíslech 1, 2, a 3/2010 Michálkovického zpravodaje, napsané na soutìžním lístku vystøiženém z Michálkovického zpravodaje, je nutno vhodit do schránky ve vchodu do ÚMOb Michálkovice nebo do schránky v místní knihovnì, a to nejpozdìji do 9. èervence Ze správných odpovìdí budou vylosováni dva výherci z každé vìkové kategorie, kteøí budou pozváni starostkou mìstského obvodu na radnici, kde obdrží vìcné ceny. OTÁZKY SOUTÌŽE MICHÁLKOVICKÉHO ZPRAVODAJE Kategorie A - do 12 let Vyjmenujte dva nejznámìjší ostravské mosty pøes Ostravici. Kategorie B - od 12 do15 let Napište, jak se jmenuje látka, na které jsou namalovány obrazy vystavené v knihovnì a odkud tento materiál pochází. /7

8 Dùl Michal v roce 2010 Rok 2010 bude zajisté významným mezníkem v historii národní kulturní památky Dùl Michal v Ostravì Michálkovicích. V tomto roce dojde k ukonèení stavebních prací na objektu vstupní budovy dolu, která byla financována z Norských fondù. Pro obèany zde bude novì otevøena hornická hospoda U Cingra, která bude pøístupná pøímo od zastávky MHD a na nádvoøí dolu bude novì vybudované letní posezení. V rámci obnovy vstupní budovy bude také otevøena nová prodejna suvenýrù a vstupenek na prohlídku Dolu Michal. Na konci roku 2010 by mìla být ukonèena kompletní obnova budovy elektrorozvodny v zadní èásti areálu dolu, která byla financována z Programu záchrany architektonického dìdictví. V této budovì vzniknou depozitáøe a velký spoleèenský sál. V prùbìhu tohoto roku budou rovnìž zapoèaty práce na projektové dokumentaci obnovy tìžní vìže. Bìhem této návštìvnické sezóny se uskuteèní slavnostní odhalení restaurovaného parního stroje z r. 1893, který bude v následujícím roce didakticky zprovoznìn. Mezi nejzajímavìjší kulturní akci tohoto roku bude jistì patøit výstava funkèních modelù ze stavebnice Merkur a to zejména model tìžní vìže s budovou, o výšce 220 cm, model strojovny Dolu Michal, funkèní model parní lokomotivy a mnoho dalších zajímavých exponátù. Pro dìti budou nachystány stavebnice, ze kterých si mohou postavit vlastní model. Výstava potrvá od kvìtna do øíjna. V dubnu tohoto roku probìhne pìt divadelních pøedstavení hry Zdaø Bùh!, která byla napsána pøímo pro Dùl Michal a jejíž premiéru a ètyøi reprízy jsme vidìli již v roce Všechna loòská pøedstavení byla vyprodána. I v tomto roce se uskuteèní ve spolupráci s DPMO pøíjezd historickým trolejbusem na prohlídky dolu, v termínech a O prázdninách budeme opìt realizovat oblíbené noèní exkurze v areálu dolu, pøi kterých si návštìvníci budou svítit hornickou lampou. V øíjnu se uskuteèní v budovì strojovny, ve spolupráci s Èeskou národní bankou, vydání zlaté mince Dolu Michal. Této události se zúèastní i guvernér ÈNB. Na prosinec chystáme v prostorách øetízkové šachty výstavu Betlémù, Bergwerkù a obrazù Svaté Barbory. Oslavy našeho hornického svátku (Sv. Barbory) probìhnou v pátek v cechovnì dolu a na slavnostní mši zavzpomínáme na všechny horníky. V prùbìhu roku 2010 se v cechovnì uskuteèní závody RC modelù aut na dálkové ovládání s mezinárodní úèastí. Také se mùžeme tìšit na venkovní expozici Robotické mìsteèko. Ve spolupráci s hornickým spolkem Prokop bude zorganizováno nìkolik Šach ákù. Výstavní a kulturní program Dolu Michal na rok 2010 bude pravidelnì aktualizován na webových stránkách S pozdravem Zdaø Bùh! Ing. Alexandr Zaspal správce Dolu Michal KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Pokraèování ze str. 7 Teï už k akcím, které teprve budou a na které Vás srdeènì zveme. Do konce kvìtna si mùžete prohlédnout výstavu našich nejzajímavìjších mostù, kterou pro Vás pøipravil kolega Mgr. Michal Hurta. Jen v mìsíci dubnu vystavujeme v naší galerii nazvané Emoce obrazy malované na hedvábí. Výtvarnice Eva Vontorová a Irena Egertová si pro Vás pøipravily pøehled své tvorby, která rozhodnì stojí za to, abyste se u nás zastavili. Pro dìti jsme si pøipravili výtvarnou soutìž Zemì mých snù, která pøímo souvisí s dubnovým Dnem zemì. Nejlepší aprílová nachytávka je soutìží výtvarnou a zároveò literární. Pokud máte nìjaký zajímavý aprílový zážitek, mùžete jej nakreslit nebo napsat krátkou povídku nás èeká Dubnové pøekvapení, výtvarná dílna s použitím rùzných technik a probìhne Duhová kulièka, což je jarní turnaj v kulièkách. Pokud se chcete zúèastnit, pøineste si s sebou kulièky v pátek od do poøádáme jarní burzu dìtského obleèení. Každý, kdo má zájem se zbavit obleèení, které jeho dìti již nenosí nebo naopak jim nìco nakoupit, získá podrobnìjší informace v knihovnì, na internetové adrese nebo na telefonním èísle V pátek v rádi pøivítáme své pøíznivce na besedì s kolektivem autorù Hornické kuchaøky. Pøijïte si poslechnout nejen, co se u nás vaøívalo, ale i jak se v našem kraji žilo a s jakými problémy se lidé potýkali døíve. V kvìtnu nás èekají dva koncerty. Ve støedu v pøivítáme ZUŠ Eduarda Runda pod vedením Renaty Neubauerové a opìt ve støedu v nám zazpívají žáci místní základní školy pod taktovkou paní uèitelky Ta ány Mikulské. SOUTÌŽ l SOUTÌŽ l SOUTÌŽ Odpovìï z MZ è. 2/2010 Odpovìï A Odpovìï B si mohou dìti vyrobit technikou 3D dáreèek ke Dni matek. Ve ètvrtek sadíme kouzelné fazole a budeme mapovat, jak rychle rostou si urèitì udìlejte èas a pøijïte na výtvarnou akci Oživlá hlína. Pod vedením naší ètenáøky, Ing. Hany Provazníkové, která nám nabídla své znalosti, si dìti vyrobí pohádkové postavièky z keramické hlíny. Jelikož nevlastníme žádnou pec, paní Provazníková bude tak laskavá a figurky vypálí doma ve své vlastní keramické peci zveme nejen dìvèata na výtvarné odpoledne nazvané Hodina princezen. Od èervna si mùžete prohlédnout fotografie z naší pøírody, které pro Vás pod názvem Pøíroda zblízka pøipravuje Bc. Šárka Kuligová. Nadšená fotoamatérka-zaèáteènice Vám na svých zábìrech pøedstaví zejména svìt motýlù, ale i broukù, ptákù, kvìtin. V pondìlí pøivítáme spisovatelku pøevážnì dìtských knih Petru Braunovou, která k nám pøijede z Prahy. Pozvali jsme žáky nižších roèníkù místní školy. Pokud nìkdo vlastníte knihu této skvìlé autorky, mùžete si ji pøijít nechat podepsat. Petra Braunová je i držitelkou Zlaté stuhy, která se udìluje nejlepší dìtské knize v daném roce. Pravdìpodobnì poslední akcí v tomto školním roce bude beseda s Ing. Vladimírem Vrbovským, kterého u nás pøivítáme ve støedu v Pan Vrbovský je majitelem potápìèské školy a jezdí se potápìt do celého svìta. Pro žáky 9. tøíd si pøipravil besedu s promítáním nádherných podmoøských zábìrù. Beseda je urèena také pro veøejnost. Rádi Vás uvítáme v naší knihovnì, a už si pøijdete pùjèit knihy, nabídnout nám spolupráci nebo se zúèastníte nìjaké akce. Tìšíme se na Vás. Knihovnice Ivana Kalwarová a Naïa Zagorová. SOUTÌŽ l SOUTÌŽ l SOUTÌŽ $ 8/

9 Jak jsme vstoupili do roku 2010 Nejdùležitìjší událostí v mìsíci lednu vždy bývá na základních školách zápis nových prvòáèkù. V michálkovické škole probìhl zápis 26. a 27. ledna. Do prvních tøíd nového školního roku by mìlo nastoupit 37 dìtí. Pro naše nové žáky a jejich rodièe tradiènì poøádáme jednou za mìsíc Školu na neèisto s Všeználkem do svìta. V této hodinové ukázce školní práce se dìti i rodièe pøedbìžnì seznámí s p. uèitelkami, školním prostøedím (lekce probíhají ve tøídách, v tìlocviènì, v poèítaèové uèebnì) i s prací, která je od záøí èeká. Posledním vyuèovacím dnem v lednu žáky èekalo nejen vysvìdèení, ale i opoždìný vánoèní koncert Vánoèní ohlédnutí. Pìvecký sbor Michálek si jako každoroènì pøipravoval velmi hezký koncert plný koled a vánoèních básní, ale vzhledem k velké nemocnosti nemohl být realizován v prosinci v KD. Proto p. uè. Mikulská pøišla s nápadem uskuteènit tento koncert ve slavnostní den vydávání vysvìdèení v prostorách školy. Musím øíct, že se povedlo navodit slavnostní atmosféru k zakonèení I. pololetí. V únoru se zúèastnili žáci 7. a 8. tøíd tøídenních výjezdù v rámci LV na Bílou, probìhlo školní kolo recitaèní soutìže a v závìru mìsíce jarní prázdniny. Do tìch hlavních prázdnin nás èeká ještì spousta práce ve vyuèování, ve výtvarných, sportovních a znalostních soutìžích. Uskuteèní se exkurze, školní výlety,.. Je toho hodnì, a proto pøeji všem vyuèujícím a zamìstnancùm školy pevné nervy a vstøícné žáky. O našich akcích se mùžete více dovìdìt i na našich webových stránkách Mgr. Barbora Paskonková øeditelka školy /9

10 TØÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Stalo se již tradicí, že poèátkem ledna každého roku vycházejí do ulic mìsta koledníci, aby pøinášeli lidem radost a koledovali pro ty nejpotøebnìjší. Jak nám sdìlili Bc. Martin Pražák, øeditel Charity Ostrava a Ing. Pavel Folta, øeditel Charity sv. Alexandra, bylo letos v ostravském regionu vybráno v Tøíkrálové sbírce více jak 1,2 milionù korun. Z toho v mìstském obvodu Michálkovice byla vykoledována èástka ,- korun. Finanèní prostøedky letošní sbírky jsou urèeny na rekonstrukci azylového domu sv. Františka, na rekonstrukci charitního domu pokojného stáøí sv. Václava, na provoz Hospice sv. Lukáše a Mobilní hospicové jednotky, na pøímou pomoc charitním støediskùm, na rekonstrukci denního centra pro osoby bez pøístøeší, na rozvoj chránìných dílen Charity sv. Alexandra a humanitární aktivity Charity sv. Alexandra. Èást sbírky smìøuje také na humanitární pomoc do zahranièí, konkrétnì na pomoc obyvatelùm Haiti, postiženého zemìtøesením. Výsledek Tøíkrálové sbírky 2010 je projevem lidskosti a zájmu o pomoc tìm, kteøí to nejvíce potøebují, je projevem humanitárnosti a soucítìní s tìmi, kteøí se ocitají v nelehkých situacích. Všem obèanùm Michálkovic, kteøí se na dùstojném prùbìhu a úspìšném výsledku letošní sbírky podíleli, vyjadøujeme upøímné podìkování. (jk) Seniorky z Bolatic Již tøetí návštìva spisovatelky Jany Schlossarkové v naší michálkovické knihovnì, která se uskuteènila v úterý 23. bøezna, se opìt setkala s mimoøádným zájmem ètenáøù i dalších spoluobèanù. Veršované, humorné a vtipné povídky této autorky, napsané v hluèínském náøeèí, byly tentokrát doplnìny a interpretovány Seniorkami z Bolatic. Seniorky z Bolatic je skupina velmi vitálních a herec- FOTO J. KAŠPÁREK ky nadaných starších dam, které se svými scénkami a písnièkami vìnují propagaci svého prajzkého regionu, jeho specifickému náøeèí, zpùsobu života a zvyklostem. Ve spolupráci s hluèínskou místní televizí natoèily velmi úspìšný filmový snímek, vydaný na DVD. Nevyèerpatelným zdrojem jejich vystoupení je právì literární tvorba Jany Schlossarkové. Návštìvníkùm naší knihovny seniorky pøedvedly pásmo veršù a písní vìnované nadcházejícím velkonoèním svátkùm. V dalším vystoupení nás zavedly do èekárny obvodního lékaøe. Svými prùpovídkami a hranými anekdotami si získaly srdce i ocenìní všech posluchaèù. Prostorami místní knihovny se ozýval po celou dobu jejich vystoupení potlesk a upøímný smích. Jako vždy úlohu hostitele opìt výteènì naplnily pracovnice michálkovické knihovny. Divákùm a posluchaèùm pøipravily malé obèerstvení, jednohubky, peèivo a nápoje. Vytvoøily v knihovnì domácké prostøedí, ve kterém se všichni cítili velmi pøíjemnì. Seniorky z Bolatic i Jana Schlossarková po vystoupení si pøisedly ke stolùm svých posluchaèù a neformální zábava tak dále pokraèovala. Michálkovická knihovna, jedno z významných kulturních center obce, tak opìt naplnila své poslání. (jk) 10 /

11 Hoøí, má panenko... ZPRÁVY ZE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ V MICHÁLKOVICÍCH Tání snìhu pøineslo i nám trochu práce Sobotní odpoledne 20. února bylo pro naši hasièskou jednotku pracovní. V hod. zazvonil veliteli mobilní telefon. Správce areálu CTP Ostrava Hrabová požádal naši jednotku o pomoc s odstranìním následkù tání snìhu. Jednalo se o skladovou halu nacházející se v prùmyslové zónì Hrabová v blízkosti hypermarketu TESCO a výrobního závodu ASUS. Na místì již zasahovala jednotka profesionálních hasièù. Prùzkumem bylo zjištìno zatopení pøíjezdových komunikací k nákladovým rampám. Voda dosahovala hranice podlahy haly a taktéž se blížila k trafostanici na hranici pozemku. Zaplavená plocha mìla velikost pøibližnì fotbalového høištì. Øídícím dùstojníkem byla situace vyhodnocena jako událost ohrožující majetek (zaplavení trafostanice by mohlo ohrozit areál prùmyslové zóny a osoby nacházející se v blízkosti). Na místo byly povolány i další jednotky a spoleènými silami jsme provádìli odsávání vody z prostoru nákladových ramp. Protože hrozilo další zaplavování komunikací, byli dva naši èlenové vysláni podél bøehu pøilehlého potoka. Jejich úkolem bylo èištìní koryta potoka od naplavenin a ledu tak, aby byl usnadnìn odtok vody. V rámci možností úkol splnili a voda pozvolna odtékala. Také èerpání vody pomáhalo. Ve hod. se voda nacházela už jen v lagunách výšky cca 30 cm pøed nákladovými vraty. Øídící dùstojník rozhodl zanechat na místì jednotku SDH Hrabová a my spolu s ostatními jsme se vrátili zpìt do naší hasièské zbrojnice. Tím pro nás však ještì tato událost neskonèila. Museli jsme všechny hadice z vozu vytáhnout a povìsit do vìže k usušení. Dát usušit i naše obleèení a vyèistit ostatní materiál. Výjezdová technika byla postavena mimo výjezd a nás následující den èekal úkol uvedení techniky znovu do výjezdového stavu. Celá událost byla pro èleny jednotky fyzicky nároèná. Teploty se sice pohybovaly tìsnì nad nulou, ale práce ve snìhu a vodì nebyla pøíjemná. Z auta bylo vytaženo všech tøináct hadic, které se bìhem odpoledne nìkolikrát motaly, pøenášely a pod. Každý z nás byl veèer rád, že mohl ulehnout do postele. I proto patøí všem èlenùm jednotky dík za vykonanou práci. Zvláš, když se jí zúèastnili dobrovolnì a zásahu obìtovali odpolední posezení v hasièské zbrojnici u utopencù. (EP) Mladí hasièi soutìžili v Havíøovì Dne 27. února 2010 jsme se jako starší žáci Sboru dobrovolných hasièù zúèastnili halové pohárové soutìže mladých hasièù v Havíøovì. Nastoupili jsme s 13., v našem pøípadì trochu smolným, startovním èíslem. První disciplínou, kterou jsme plnili, byla uzlovka. Na té jsme se èasem 32,32 sec. umístili na devátém místì. Druhou disciplínou byla štafeta požárních dvojic. Dosáhli jsme èasu 70,41 a umístili se na místì tøicátém. Nepovedlo se nám smotat hadici, a tak nás zachránila až druhá štafeta. Poslední tøetí disciplínou byla štafeta 4 x 40 metrù. V té jsme skonèili na místì osmnáctém s èasem 37,09. Naše trenérka Barèa nám øíkala, že jestli se celkovì umístíme do patnáctého místa, tak to bude docela úspìch. My se ale bohužel umístili až na místì šestnáctém. Jako ceny jsme vyhráli hru Èlovìèe, nezlob se, míè, pétanque a DVD s pøehledem videí z minulého roèníku. Po celou dobu soutìže však v hale panovala dobrá nálada a mìli jsme se fajn. Pøijeli se na nás podívat i naši fanoušci. Halovou pohárovou soutìž v Havíøovì vyhrála Spišská Nová ves. My jsme svým šestnáctým místem obsadili nejlepší umístìní z ostravských družstev. Z havíøovské halové soutìže jsme si však odvezli plno hezkých vzpomínek. Doufáme, že se pøíští rok zúèastníme opìt a budeme o nìco lepší. Starší žáci SDH V sobotu 6. února se v kulturním domì konal již tradièní Hasièský ples. Kdo zaváhal prohloupil, nebo vstupenky byly již skoro dva týdny pøedem, k naší radosti, zcela vyprodány. Tohoto mrazivého dne jsme se sešli pøed kulturním domem již kolem sedmnácté hodiny, abychom mohli vše øádnì pøichystat a otevøít brány sálu. Tak se i stalo a kolem devatenácté se zaèali scházet první plesající. Sál se zaplnil celkem rychle a úderem 20. hodiny se mohl na pódiu objevit starosta s naším živým maskotem sboru, aby spoleènì pøivítali všechny hosty. Pak byl ples oficiálnì zahájen pøedtanèením ta- Hasièský ples neèní skupiny Ritmo. Hned poté se první odvážlivci vydali na parket a v doprovodu hudební skupiny skotaèili. Pití teklo proudem, mlsaly se zákusky, jednohubky, chlebíèky, hosté si pochutnávali na starostovì gulášku, soptíkovì ohnivém masíèku, placièkách èi tlaèence. Když odbila pùlnoc, všichni vytáhli své losy do tomboly a zkoušelo se štìstí.èas utíkal jako voda a znenadání se blížila 3. hodina ranní a nastal èas pomalu se rozlouèit. Spoustì hostù se vyslovenì nechtìlo a našlo se i pár vytrvalcù, které nebylo snadné pøemluvit k odchodu. I pøesto to byl krásný veèer, kde všechna zloba zvenèí šla stranou a na 300 lidí se dokázalo spoleènì výbornì bavit. A tak je další hasièský ples za námi. I pøes pár nedostatkù mùžeme s hrdostí konstatovat, že náš hasièský ples je rok od roku úspìšnìjší. E. Peterková /11

12 Pjetkování 2010 V prùbìhu mìsíce bøezna probìhl v restauraci Pjetka, na køižovatce Radvanické a Petøvadské ulice, již pátý roèník populárních koncertù jazzové a rockové hudby Pjetkování Po ètyøi úterní veèery sty- lové prostøedí této restaurace a dobrá muzika pøivítaly nemalý poèet hudbymilovných návštìvníkù. Nezanedbatelným bonusem pro všechny byla skuteènost, že po dobu koncertù se v restauraci nekouøilo. FOTO J. KAŠPÁREK Zákaz vjezdu ke škole Mnozí obèané jistì zaregistrovali umístìní nové dopravní znaèky Zákaz vjezdu na ulici U Køíže. Žádosti vedení naší školy o umístìní této znaèky vyhovìl ÚMOb Michálkovice, a to z nìkolika dùvodù: Ulice vedoucí k areálu školy je velmi úzká a tím pádem i nebezpeèná pro klidný pøíchod a odchod žákù i vyuèujících. V zimních mìsících se navíc není možno vyhnout autùm kvùli snìhovým bariérám, došlo zde dokonce k dopravní nehodì. Jde nám pøedevším o bezpeènost našich žákù a reagovali jsme také na èetné stížnosti rodièù i samotných žákù. Do ulice mohou samozøejmì vjíždìt auta pro zásobování, tedy obèané bydlící v této ulici, vyuèující, strávníci ŠJ a pod. Vedení školy dìkuje za pochopení. Mgr. B. Paskonková øeditelka školy, v z. V úterý 16. bøezna Pjetkou i blízkým okolím znìly podmanivé rytmy rokenrolu a dalších rockových skladeb. Hrála kapela Neo Chess Sunny Rock And Roll Band s lídrem Pavlem Kuèerou, specializující se pøedevším na skladby z padesátých a šedesátých let minulého století, vydávané u spoleènosti Chess a Sun. A tak posluchaèi si mohli vychutnat známé šlágry Elvise Presleyho, Chuck Berryho, Little Waltera a jiných. Zaznìly i populární rockové skladby z repertoáru The Beatles, Roye Orbisona, Rolling Stones a dalších. Bezmála tøíhodinový koncert se setkal s nevšedním ohlasem. Ruce i nohy všech pøítomných poklepávaly a podupávaly v rytmech udávaných skvìlou kapelou. Nakonec došlo i na taneèky... Pjetkování, realizované pod patronací mìstského obvodu a øady michálkovických sponzorù, se svým pátým roèníkem stalo již tradicí. Je to jedineèná a významná každoroèní kulturní akce, která má pøíznivý ohlas u celé øady našich spoluobèanù. Už se tìšíme na pøíští roèník v pøedjaøí roku (jk) Zajímavá hudební sobota 17. dubna v Michálkovicích PØIJEDE LONDÝNSKÝ FLÉTNOVÝ KVARTET IFLAUTISTI V sobotu 17. dubna se v Michálkovicích koná zahajovací roèník nového hudebního projektu Festival malé hudby, který chce pøiblížit posluchaèùm ménì tradièní neobvyklé èi nepøíliš èasto používané hudební nástroje. Souèasnì je chce pøedstavit v nezvyklém spojení èi prostøedí. Festival zahájí koncert Londýnského flétnového kvarteta I Flautisti. Ženský kvartet se potkal na Královské hudební škole v Londýnì a hraje spolu od roku Od té doby se èlenky zúèastnily nìkolika úspìšných hudebních projektù zejména v oblasti historicky pouèené interpretace staré hudby. Své koncerty koncipují vždy velice originálním a dynamickým zpùsobem. Koncert I Flautisti probìhne v sobotu od hod. v Husovì sboru v Ostravì- Michálkovicích. Druhým koncertem Festivalu malé hudby bude vystoupení ostravského souboru tubistù Panther Tuba Band. Toto netradièní nástrojové seskupení pøedstaví neobvyklé hudební pøepisy dìl starých mistrù, klasických autorù i skladatelù z oblasti jazzové a populární hudby. Koncert Panther Tuba Bandu se koná v sobotu od hod. v cechovnì NKP Dùl Michal. Vrcholem Festivalu malé hudby bude veèerní koncert nazvaný Dudy a Gajdy bìhem nìhož se posluchaèùm pøedstaví dudáci z jižních Èech a gajdoši z beskydské oblasti. Koncert Dudy a Gajdy probìhne v sobotu od v Kulturním domì Michálkovice. Vstupné na všechny tøi koncerty festivalu stojí 300 korun, jednotlivé koncerty mùžete navštívit za 120 korun. Senioøi, dìti a studenti zaplatí 150, respektive 60 korun. (ph) 12 /

13 Kapitoly z historie Michálkovic 43 P Pøedvelikonoèní období v øímskokatolickém liturgickém kalendáøi zaèíná Popeleèní støedou. Její termín pøipadá na ètyøicátý den pøed Velikonocemi. Do tìchto ètyøiceti dnù se však nezapoèítávají nedìle. Proto letos, v roce 2010, Popeleèní støeda pøipadla na den 17. února. Název tohoto dne pochází ze zvyklosti pálit posvìcené vìtvièky koèièek z Kvìtné nedìle minulého roku. Takto získaný popel se užívá pøi bohoslužbì Popeleèní støedy. Ve vzpomínkách michálkovických pamìtníkù z minulého století Popeleèní støeda znamenala vždy návštìvu ranní mše v kostele. V jejím závìru všichni vìøící poklekli pøed hlavní oltáø a faráø s kalichem naplnìným popelem každému z Velikonoce kalo se povleèení postelí a byt se vybílil. Bývalo zvykem, že chlap horník ráno odešel na šichtu a jeho žena do odpoledne, kdy se vrátil, celý byt vyèistila a vybílila. Následoval Velký pátek, den Kristova ukøižování. V tento den se dodržoval velmi pøísný pùst. Dìti ráno, ještì než odešly do školy, bìžely naboso umýt si nohy do potoka, aby byly po celý rok zdravé. Ženy v koloniích rozehøívaly domácí pekárny, aby je pøipravily na peèení velikonoèních pochoutek. Ve velkém se pekly koláèe a bábovky, ale zejména tradièní velikonoèní plecovníky. Do bochníku chlebového tìsta se zapékalo uzené maso a klobásy. Jejich vùnì se nesla celým ši- KRESBY P. POLOK rokým okolím. hodin zvony na vìži michálkovického kostela zazvonišení Bílou sobotu se každý Na den Ježíšova vzkøíly naposledy a byly svázány, øíkalo se také, že od- všichni okoupali, slavnost- tìšil. Odpoledne se doma letìly do Øíma. Hlas zvonù tak utichl až do noci Bílé V michálkovickém kostele nì oblékli a šli do kostela. soboty. Se Zeleným ètvrtkem byly spojeny také tracích procházel okolo bylo plno lidí. Prùvod vìøí- kostenich udìlal na èele køížek se slovy: Pomni, že jsi prach a v prach se obrátíš. Popeleèní støedou zaèal ètyøicetidenní pøedvelikonoèní pùst. V této postní dobì bývalo zvykem jíst pouze jednou dennì, pøitom se nejedlo maso, ryby, vejce dièní povìry: a mléèné produkty. Jedla se zelená Velikonoèní Svatý týden strava špenát, zaèínal Kvìtnou nedìlí. V zelí, aby byl èlovìk tento den michálkovické celý násle- dìti nosily do kostela posvìtit dující rok zdra- snítky jívy koèièek, vý, tøáslo se svázané obvykle èervenou ovocnými stromy, pentlí. Posvìcená kytièka aby v násle- se pak povìsila na èestném dující sezónì místì bytu proto, aby všichni hodnì rodily. V v bytì byli dlouho zdrá- michálkovic- vi. kých hornických Svatý týden pokraèoval koloniích Zeleným ètvrtkem. V tento nastal velký den se pøipomíná poslední úklid a èistìní. Umývaly se Ježíšova veèeøe. V devìt stoly, židle, police, pøevlé- Jak se slavily la, pod baldachýnem nesl faráø svátost oltáøní, hrála hudba a okolo stojící lidé se pøed velebnou svátostí sklánìli. Po mši, tak zvané Velikonoèní vigilii, skonèil pùst a zaèalo se slavit Zmrtvýchvstání Pánì, velikonoèní nedìle. V domácnostech se jedlo uzené maso, vaøená vajíèka a zejména znamenité plecovníky. V nedìli veèer se michálkoviètí obèané sešli na pomlázkové zábavì. Hospody a jejich sály ožily nebývalým ruchem a veselím. Tanèilo se a po pùlnoci zaèali chlapci všechna dìvèata polévat voòavkami nebo vodou, vytáhli poschovávané karabáèe a jalovcové pruty a následoval výprask. Tak zaèal nefalšovaný šmigrust. Ten v následující velikonoèní pondìlí dopoledne pokraèoval pochùzkou po michálkovických domech. Dìvèata se schovávala na pùdy a do nejrùznìjších koutù svých domovù. Avšak marnì. Mokrá od hlavy až k patì, musela se i nìkolikrát pøevléknout. Odmìnou chlapcùm za poøádný šmigrust byla výslužka malovaná vajíèka a štamprle pálenky. Tak bylo v Michálkovicích veselo, plno køiku a smíchu až do odpoledne. Velikonoèní svátky konèily... Ing. Jiøí Kašpárek /13

14 Nejširší nabídka tepelných izolací Slevy až 60%!!! l Betonové výrobky ztracené bednìní, zámková dlažba Veškerý sortiment stavebních materiálù najdete u nás! Nabízíme jarní slevy Informujte se u našich prodejcù Prodejna Ostrava - Muglinov, Betonáøská 1 Tel: , mobil: INSTITUT PRO ŽENY pomáhá ženám dìlat, co je baví! Na Ostravsku se právì rozjíždí nový projekt. Mohou se zapojit dívky do 25 let s nízkým stupnìm vzdìlání, které se chtìjí nauèit prodávat prostøednictvím eshopu, a ženy starší 50 let, které umí kreativnì vyrábìt a tvoøit a chtìjí si vydìlávat právì tím, co je nejvíc baví. Dùležitým smyslem projektu je vzájemná výpomoc obou cílových skupin. Projekt totiž utvoøí z žen dvojice, tzv. Silné dvojky, které se nauèí podnikat a prodávat kreativní výrobky a ruèní práce prostøednictvím internetového obchodu. Nebráníme se ani situaci, kdy dívky do 25 let budou taky vyrábìt ruèní práce a ženy nad 50 let se budou chtít nauèit ovládat eshop. V souèasné dobì se již s tìmito pøípady setkáváme. Na zájemkynì èekají ojedinìlé poradenské a školící kurzy zamìøené na zvýšení sebevìdomí, sebeprezentace, umìní prodeje, obsluha eshopu a zejména kurz Virtuální firmy, kde si úèastnice naneèisto vyzkouší podnikat. Již byly spuštìny webové stránky projektu www. kreativnidarky.cz, kde zájemkynì najdou základní informace k projektu, vzdìlávacím kurzùm a také pøihlašovací formuláø. Posléze bude na tìchto stránkách umístìn eshop, skrze který budou ženy prodávat své výrobky. První kurzy zaèínají již v dubnu! Ženy se mohou hlásit již nyní na Kurzy probìhnou zejména v Ostravì. Úèastnicím navíc budou propláceny cestovné na kurzy. Další informace: Ing. Renata Ptáèníková manažerka projektu tel , Církev adventistù s. d. Vás zve na setkání Business a moje víra aneb Životní osudy miliardáøe Radima Passera a jeho hledání smyslu života sobota 1. kvìtna 2010 ve hodin budova Církve adventistù s. d., Ostrava-Radvanice, Ráèkova 4 Pøijïte si poslechnout poutavé vyprávìní úspìšného developera a zároveò upøímného køes ana Radima Passera o jeho pozoruhodné životní cestì plné neèekaných událostí, odhodlání a víry. Zájemci si budou moci zakoupit jeho biografické knihy 3 a 1/2 roku aneb americký sen v Èesku a volné pokraèování 3 a 1/2 roku aneb s vírou a odhodláním a nechat si je od autora podepsat. Koupím RODINNÝ DÙM NEBO POZEMEK K VÝSTAVBÌ RD V MICHÁLKOVICÍCH A OKOLÍ Stav a cena nerozhoduje Telefon Telefonní èísla ÚMOb Michálkovice Starostka Tajemnice Tajemnice fax Odbor financí Pokladna Odbor bytový, ohlašovna Høbitovní správa Odbor sociální Odbor stavební Kulturní dùm Magistrát mìsta Ostravy (spojuje všechny úøady mìstských obvodù) Poruchy: elektøina voda plyn osvìtlení

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 102 l ZDARMA 2 / 2008 http://www.michalkovice.cz Už je tady! Skonèila podivná zima, a je jaro! Jaro s prvními dìtskými procházkami, aprílovým poèasím a velikonoèními

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 135 10/2012 www.michalkovice.cz Klidný a pohodový podzim Naše Michálkovice žijí nyní po prázdninách nadále svým spokojeným životem. Letní mìsíce pøinesly øadu

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 138 1/2013 www.michalkovice.cz Š astný nový rok Pøežili jsme ve zdraví hektický konec 9 roku 2012, pøežili jsme konec svìta pøedpovídaný starým mayským kalendáøem,

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 131 6/2012 www.michalkovice.cz LÉTO PØICHÁZÍ... Velkolepá oslava Michálkovického dne dìtí, který se za úèasti nìkolika stovek dospìlých i dìtských návštìvníkù

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIV l ZDARMA l ÈÍSLO 162 2/2015 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Michálkovický koníèek 2015 V sobotu 7. února 2015 se v Kulturním domì Michálkovice koná tradièní turnaj

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 148 Aktuality z mìstského obvodu V øíjnu bylo odesláno pìt žádostí o dotace Podzimní období je obvykle nároèné na pøípravu žádostí o poskytnutí dotace. I letos

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 130 5/2012 www.michalkovice.cz JARO ve znamení kultury Letošní jaro v Michálkovicích bylo poznamenáno celou øadou kulturních a spoleèenských akcí. V rámci již

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 158 10/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Nové povrchy dalších komunikací V souèasné dobì pøibyla opìt øada spokojených spoluobèanù, kterým

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 153 4/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Pozvání na dubnové zastupitelstvo Srdeènì zveme obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu,

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Mìstské muzeum Sedlèany

Mìstské muzeum Sedlèany Mìstské muzeum Sedlèany Výroèní zpráva za rok 2010 1) Úvod 2) Sbírky 3) Knihovna 4) Výstavy 5) Ostatní èinnost 6) Akvizice (pøírùstky) 7) Sponzorské dary a pøíspìvky 8) Hospodaøení 1) Úvod Mìstské muzeum

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5. 1 Royal school for the Deaf Manchester, Velká Británie ahrada se nachází v centru školního areálu pro dìti s postižením sluchu,. Byla navržena

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 140 3/2013 www.michalkovice.cz Michálkovice rozdìlily na dotacích 165 tisíc korun Michálkovické zastupitelstvo na svém únorovém zasedání rozdìlovalo balík penìz,

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XX l ZDARMA ÈÍSLO 123 4/2011 http://www.michalkovice.cz Úspìch pøímìstského tábora Léto je v plném proudu, dìti si užívají prázdnin a dospìlí dovolených. O tom, že obì tyto

Více

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek VŠB-TU Ostrava František Helebrant Mostecká uhelná, a.s., Litvínovská uhelná, a.s.most Antonín Šrédl Asociace technických diagnostikù Èeské republiky Ladislav Hrabec

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 152 AKTUALITY z mìstského obvodu Žádost o nadaèní pøíspìvek odeslána Mìstský obvod odeslal žádost o nadaèní pøíspìvek na MichalFest do výbìrového øízení Nadace

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 132-133 7-8/2012 www.michalkovice.cz Pøejeme vám letní pohodu Slunce, zeleò, teploty pøekraèující i tøicítku, modré kruhy bazénù na zahradách, do daleka se šíøící

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 129 4/2012 www.michalkovice.cz MICHÁLKOVICKÝ DEN DÌTÍ PODRUHÉ Po úspìšné premiéøe v loòském roce pøipravujeme i letos pro velké i malé MICHÁLKOVICKÝ DEN DÌTÍ v

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 159 AKTUALITY z mìstského obvodu Nové topení v kulturním domì V uplynulém mìsíci byla provádìna rekonstrukce systému vytápìní v michálkovickém kulturním domì.

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Školní rok 1911. - 1912.

Školní rok 1911. - 1912. Školní rok 1911. - 1912. Zaèátek škol. roku. Sbor uèitelský: Úmrtí èlena sboru pí. Hermíny Metlické, ind. uèitelky a choti øíd. uèitele. Školní rok 1911.-1912. zahájen dne 16.záøí. Jaroslav Metlický definitivní

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU Èíslo 5 26. 8. 2011 V rámci oslav 10. výroèí posvìcení kostela sv. Václava zve Obec Václavovice a ØK Šenov na koncert JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU konaný dne 25. záøí 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Václava

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás ŽIVOT NEJEN NA KOLECH 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás Život nejen na kolech V roce 2008 se již po dvanácté konala soutìž profesionálních i amatérských fotografù, s postižením i bez nìj. Organizátorem

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více