Směrnice správné laboratorní praxe pro vyšetřování nejčastějších mutací v mitochondriální DNA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice správné laboratorní praxe pro vyšetřování nejčastějších mutací v mitochondriální DNA"

Transkript

1 Směrnice správné laboratorní praxe pro vyšetřování nejčastějších mutací v mitochondriální DNA Pozn.: 1) Směrnice nezahrnují kritéria klinické indikace k vlastnímu molekulárně genetickému vyšetření a obecné postupy, předcházející diagnostice (izolace a uchovávání nukleových kyselin). 2) Směrnice nezahrnují indikace pro molekulárně genetickou analýzu jaderně-kódovaných genů vedoucích k mitochondriálním onemocněním. Ve většině případů jsou tyto geny analyzovány až na základě biochemického (stanovení množství a funkce OXPHOS) nebo molekulárně-genetického (mtdna delece, deplece) vyšetření. Mitochondrie a mitochondriální DNA Mitochondriální onemocnění přes svou klinickou a genetickou heterogenitu jsou charakterizovány poruchami funkce komplexů dýchacího řetězce, respektive systému oxidativní fosforylace (OXPHOS)[1]. Systém OXPHOS je lokalizován ve vnitřní mitochondriální membráně. Jeho 5 enzymových komplexů je tvořeno z více než 80 podjednotek, velká většina z nich je kódována jadernou DNA a do mitochondrií importována. 13 klíčových podjednotek komplexů OXPHOS je kódováno mitochondriální DNA (mtdna), jedinou nechromozomální DNA přítomnou v lidských buňkách[2]. MtDNA je malá (16,5 kb) cirkulární molekula, v buňkách je přítomna v tisíci kopiích a vykazuje maternální dědičnost. Proteiny zodpovědné za údržbu, replikaci a expresi mtdna jsou kódovány jaderně, defekt ve kterémkoliv z nich může vést k mitochondriálnímu onemocnění[3, 4]. MtDNA heteroplazmie, threshold a segregace Přítomnost tisíců molekul mtdna v buňkách hraje důležitou roli v projevu patogenních mtdna mutací na úrovni fenotypu, jak biochemického, tak i klinického. Homoplazmie je stav, kdy jsou všechny molekuly mtdna v buňce identické. Naproti tomu, většina pacientů nesoucích patogenní mutaci v mtdna mají ve svých buňkách směs mutovaných a nemutovaných (normálních) molekul mtdna, stav označovaný jako heteroplazmie. K projevům heteroplazmické mutace dojde tehdy, pokud množství mutovaných molekul mtdna v buňce přesáhne určitou prahovou hodnotu (threshold). V průběhu buněčného dělení jsou mutované a normální molekuly mtdna pravděpodobně rozděleny náhodně do dceřiných buněk. Náhodná segregace vede k různým hladinám heteroplazmie mezi jednotlivými buňkami, tkáněmi a jednotlivci, což následně ovlivňuje fenotypové projevy mitochondriální onemocnění a jeho dědičnost. V post-mitotických tkáních (např. kosterní sval, bývá často i klinicky postižený) dochází k akumulaci mutovaných molekul mtdna (vyšší hladina heteroplazmie), proto je DNA z těchto tkání preferována pro diagnostiku některých mutací v mtdna, ačkoli řadu mutací lze spolehlivě detekovat i v krvi. Klinické projevy onemocnění způsobených mutacemi mtdna Přestože mitochondriální onemocnění představují klinicky heterogenní skupinu onemocnění, existuje řada dobře definovaných mitochondriálních Strana 1 (celkem 8)

2 syndromů charakterizovaných konkrétními klinickými projevy. Mezi nejznámější syndromy patří chronická progresivní externí oftalmoplegie (CPEO), Kearns-Sayreův syndrom (KSS) externí oftalmoplegie, ptóza a rozsáhlé přestavby mtdna (jednoduché nebo násobné). Mitochondriální encefalomyopatie s laktátovou acidózou a iktu podobnými příhodami (MELAS syndrom), myoklonická epilepsie s ragged-red svalovými vlákny (MERRF syndrom) a neurogenní svalová slabost, ataxie a retinitispigmentosa (NARP syndrom) jsou spojovány s bodovými mutacemi v mtdna (3243A>G, 8344A>G a 8993T>G,C). Dalším častým mitochondriálním onemocněním, diagnostikovaným obvykle oftalmology, je Leberova hereditární optická neuropatie (LHON syndrom) je způsobena bodovými mutacemi v mtdna (3460G>A, 11778G>A nebo 14484T>C). Laboratorní diagnostika mitochondriálních onemocnění Stanovení diagnózy mitochondriálního onemocnění vyžaduje kombinaci informací z řady vyšetření. Vedle klinických údajů jsou to výsledky specifických analýz: histochemické vyšetření svalové biopsie, biochemické stanovení aktivit komplexů dýchacího řetězce a jejich složení a molekulárně-genetické vyšetření. V ideálním případě by klinická, biochemická a histochemická data měla nasměrovat molekulárně genetické vyšetření, ať už zahrnující analýzu mtdna nebo genů lokalizovaných na jaderné DNA. Výše uvedené mutace v mtdna jsou však vyšetřovány často jako první bez ohledu na výsledky biochemických vyšetření jenom na základě klinických projevů, screeningově jsou tyto mutace vyšetřovány v krvi. Diagnostika Pozn.: Jsou uvedeny metody, které jsou rutinně používány v Laboratoři pro studium mitochondriálních poruch, KDDL 1.LF UK a VFN v Praze. Sekvenování mtdna není popsáno neboť nepatří mezi rutinní vyšetření, je indikováno až po detailním biochemickém vyšetření a vyloučení častých mutací v mtdna. Přestože i pro diagnostiku mutací v mtdna jsou zaváděny nové metody, uvedené postupy jsou stále používány v bežném screeningu v řadě evropských laboratoří. Mutace 3243A>G v mtdna Tkáň vhodná k zachycení mutace: krev(*), močový sediment(**), sval(***) OMIM: * (klinické projevy spojené s mutací), #54000 (syndrom MELAS další mutace, nebývají součástí screeningu) Metoda: PCR-RFLP Amplifikace úseku mtdna od 3135 do Sekvence primerů: F 5 AGGACAAGAGAAATAAGGC 3 R 5 TAGAAGAGCGATGGTGAGAG 3 Podmínky PCR reakce: 30 x (95 C 10 sec, 58 C 15 sec, 72 C 45 sec), konečná elongace 72 C 5 min. PCR produkt o délce 428 bp je štěpen restrikčním enzymem ApaI. Jeli mutace přítomna, dojde k rozštěpení části (heteroplazmie) PCR produktu na fragmenty o délce 308 a 120 bp. Produkty jsou rozděleny ve 2,5% agarózovém gelu, obarveny etidiumbromidem a Strana 2 (celkem 8)

3 vizualizovány pod UV světlem. S vyšetřovanými pacienty je vyšetřována vždy i pozitivní a negativní kontrola. V případě pozitivního nálezu je stanovena hladina heteroplazmie (množství mutovaných mtdna molekul). Do posledního cyklu PCR reakce je přidán 1μl 20x ředěného izotopu [α 32 P-dCTP](Amersham Biosciences, kat. č. A μCi). Následuje restrikce enzymem ApaI a separace restrikčních fragmentů na 8% vertikálním polakrylamidovém gelu v 1xTBE. Po vysušení je gel exponován přes noc v kazetě Storage Phosphor Screen (Molecular Dynamics). Následuje analýza pomocí PhosphorImageru, programem ImageQuant (Amersham Biosciences). Hladina heteroplazmie je stanovena jako intenzita rozštěpených fragmentů k intenzitě nerozštěpeného produktu. Na gelu je vždy přítomna pozitivní i negativní kontrola. Pozn. Radioaktivní značení je v některých laboratořích nahrazováno fluorescenčním a restrikční fragmenty jsou separovány kapilární elektroforézou a detekovány laserem. Od jara 2009 je v Laboratoři pro studium mitochondriálních poruch nově záváděna metoda detekce heteroplazmické mutace 3243A>G pomocí real-time PCR s využitím TaqMan sond. Interpretace: V případě pozitivního nálezu je vždy uvedena hladina heteroplazmie ve vyšetřované tkáni. K prognóze onemocnění však nemůže být použita, doposud nebyla jednoznačně prokázána souvislost mezi hladinou heteroplazmie v jednotlivých tkáních a závažností klinických projevů. Mutace 8344A>G Tkáň vhodná k zachycení mutace: krev(**), sval(***) OMIM: * (klinické projevy spojené s mutací), # (syndrom MERRF) Metoda: PCR-RFLP Amplifikace úseku mtdna od 8278 bp do 8385 bp. Sekvence primerů: F 5 CTACCCCCTCTAGAGCCCAC 3 R 5 GTAGTATTTAGTTGGGGCATTTCACTGTAAAGC * C * GTGTTGG 3 Podmínky PCR reakce: počáteční denaturace 95 C 2 min, 30 x (94 C 20 sec, 62 C 15 sec, 72 C 20 sec), konečná elongace 72 C 5 min. PCR produkt o délce 108 bp je štěpen restrikčním enzymem BglI. Je-li mutace přítomna, dojde k rozštěpení části (heteroplazmie) PCR produktu na fragmenty o délce 73 a 35 bp. Restrikční fragmenty jsou separovány v 3,5% agarózovém gelu, obarveny etidiumbromidem a vizualizovány pod UV světlem. S vyšetřovanými pacienty je vyšetřována vždy i pozitivní a negativní kontrola. V případě pozitivního nálezu je stanovena hladina heteroplazmie (množství mutovaných mtdna molekul). Do posledního cyklu PCR reakce je přidán 1μl 20x ředěného izotopu [α 32 P-dCTP](Amersham Biosciences, kat. č. A μCi). Následuje restrikce enzymem BglI a separace restrikčních fragmentů na 10% vertikálním polakrylamidovém gelu v 1xTBE. Po vysušení je gel exponován přes noc v kazetě Storage Phosphor Screen (Molecular Dynamics). Následuje analýza pomocí PhosphorImageru, programem ImageQuant (Amersham Biosciences). Hladina heteroplazmie je stanovena jako intenzita rozštěpených Strana 3 (celkem 8)

4 fragmentů k intenzitě nerozštěpeného produktu. Na gelu je vždy přítomna pozitivní i negativní kontrola. Interpretace: V případě pozitivního nálezu je vždy uvedena hladina heteroplazmie ve vyšetřované tkáni. K prognóze onemocnění však nemůže být použita, doposud nebyla jednoznačně prokázána souvislost mezi hladinou heteroplazmie v jednotlivých tkáních a závažností klinických projevů. Mutace 8993T>G,C Tkáň vhodná k zachycení mutace: krev(***), sval(***) OMIM: * (klinické projevy spojené s mutací), # (syndrom NARP) Metoda: PCR-RFLP Amplifikace úseku mtdna od 8798 bp do 9086 bp. Sekvence primerů: F 5 CATTTACACCAACCACCCAAC 3 R 5 GGAAGGTTAATGGTTGATATTGC 3. Podmínky PCR reakce: počáteční denaturace 95 C 2 min, 29 x (95 C 30 sec, 58 C 20 sec, 72 C 40 sec), konečná elongace 72 C 2 min. PCR produkt o velikosti 289 bp je štěpen restrikčním enzymem HpaII. Je-li přítomna mutace (G nebo C), dojde k rozštěpení většiny (bývá vysoká hladina heteroplazmie) PCR produktu na fragmenty o velikosti 194 a 95 bp. Pro rozlišení o jakou variantu mutace se jedná (G nebo C), je PCR produkt štěpen restrikčním enzymem AvaI. Je-li přítomna varianta G, dojde k rozštěpení PCR produktu na fragmenty o velikosti 193 a 96 bp. Variantu C enzym AvaI neštěpí. Restrikční fragmenty jsou separovány na 3,5% agaróze, obarveny etidiumbromidem a vizualizovány pod UV světlem. S vyšetřovanými pacienty je vyšetřována vždy i pozitivní a negativní kontrola. V případě pozitivního nálezu je stanovena hladina heteroplazmie (množství mutovaných mtdna molekul). Do posledního cyklu PCR reakce je přidán 1μl 20x ředěného izotopu [α 32 P-dCTP](Amersham Biosciences, kat. č. A μCi). Následuje restrikce enzymem HpaII a separace restrikčních fragmentů na 10% vertikálním polakrylamidovém gelu v 1xTBE. Po vysušení je gel exponován přes noc v kazetě Storage Phosphor Screen (Molecular Dynamics). Následuje analýza pomocí PhosphorImageru, programem ImageQuant (Amersham Biosciences). Hladina heteroplazmie je stanovena jako intenzita rozštěpených fragmentů k intenzitě nerozštěpeného produktu. Na gelu je vždy přítomna pozitivní i negativní kontrola. Interpretace: V případě pozitivního nálezu je vždy uvedena hladina heteroplazmie ve vyšetřované tkáni. Hladina heteroplazmie bývá většinou velmi vysoká i v DNA izolované z krve, byla pozorována korelace mezi hladinou heteroplazmie a závažností klinických projevů onemocnění Strana 4 (celkem 8)

5 Mutace 3460G>A, 11778G>A a 14484T>C Leberova hereditární optická neuropatie Tkáň vhodná k zachycení mutace: krev(***) OMIM: # (syndrom LHON, vyšetřují se pouze 3 nejčastější mutace) Metoda: PCR-RFLP Mutace 3460G>A: Amplifikace mtdna v úseku od 3130 do 3557 bp. Sekvence primerů F 5 AGGACAAGAGAAATAAGGC 3 R 5 TAGAAGAGCGATGGTGAGAG 3. Podmínky PCR reakce: 29x(95 C 10 sec, 58 C 15 sec, 72 C 30 sec), konečná elongace 72 C 5 min. PCR produkt o délce 428 bp je štěpen restrikčním enzymem BsaHI. Je-li mutace přítomna, PCR produkt se neštěpí. V nepřítomnosti mutace dochází k jeho rozštěpení na fragmenty o velikosti 329 a 99 bp. Produkty jsou rozděleny ve 2,5% agarózovém gelu, obarveny etidiumbromidem a vizualizovány pod UV světlem. S vyšetřovanými pacienty je vyšetřována vždy i pozitivní a negativní kontrola. V případě pozitivního nálezu je stanovena hladina heteroplazmie (množství mutovaných mtdna molekul). Do posledního cyklu PCR reakce je přidán 1μl 20x ředěného izotopu [α 32 P-dCTP](Amersham Biosciences, kat. č. A μCi). Následuje restrikce enzymem BsaHI a separace restrikčních fragmentů na 8% vertikálním polakrylamidovém gelu v 1xTBE. Po vysušení je gel exponován přes noc v kazetě Storage Phosphor Screen (Molecular Dynamics). Následuje analýza pomocí PhosphorImageru, programem ImageQuant (Amersham Biosciences). Hladina heteroplazmie je stanovena jako intenzita nerozštěpeného produktu k intenzitě rozštěpených fragmentů. Na gelu je vždy přítomna pozitivní i negativní kontrola. Mutace 11778G>A: Amplifikace oblasti mtdna od do bp. Sekvence primerů: F 5 GCTTCACCGGCGCAGTCATTCTC 3 R 5 AGCGAGGCTTGCTAGAAGTCATC 3. Podmínky PCR reakce: počáteční denaturace 95 C 2 min, 33x(95 C 15 sec, 66 C 25 sec, 72 C 15 sec), konečná elongace 72 C 5 min. PCR produkt o délce 174 bp je štěpen restrikčním enzymem MaeIII. Je-li mutace přítomna, PCR produkt se rozštěpí na fragmenty o velikosti 94 bp a 80 bp. V nepřítomnosti mutace se PCR produkt neštěpí. Produkty jsou rozděleny ve 3,5% agarózovém gelu, obarveny etidiumbromidem a vizualizovány pod UV světlem. S vyšetřovanými pacienty je vyšetřována vždy i pozitivní a negativní kontrola. V případě nálezu mutace je stanovena hladina heteroplazmie. K jejímu stanovení se využívá restrikčního enzymu AciI, protože enzym MaeIII neštěpí úplně všechny mutované molekuly mtdna. Amplifikace mtdna v oblasti od do bp. Sekvence primerů: F 5 CTCAAACTACGAACGCACTCACAGC * C 3 R 5 AGCGAGGCTTGCTAGAAGTCATC Strana 5 (celkem 8)

6 Podmínky PCR reakce: počáteční denaturace 95 C 2 min, 33x(95 C 15 sec, 66 C 25 sec, 72 C 15 sec), konečná elongace 72 C 5 min. Do posledního cyklu PCR reakce je přidán 1μl 20x ředěného izotopu [α 32 P-dCTP](Amersham Biosciences, kat. č. A μCi). PCR produkt o délce 104 bp je štěpen restrikčním enzymem AciI. Je-li mutace přítomna, PCR produkt se neštěpí. V nepřítomnosti mutace dochází k jeho rozštěpení na fragmenty o velikosti 78 a 26 bp. Restrikční fragmenty jsou separovány na 10% vertikálním polakrylamidovém gelu v 1xTBE. Po vysušení je gel exponován přes noc v kazetě Storage Phosphor Screen (Molecular Dynamics). Následuje analýza pomocí PhosphorImageru, programem ImageQuant (Amersham Biosciences). Hladina heteroplazmie je stanovena jako intenzita nerozštěpeného produktu k intenzitě rozštěpených fragmentů. Na gelu je vždy přítomna pozitivní i negativní kontrola. Mutace 14484T>C: Amplifikace mtdna v úseku od do bp. Sekvence primerů: F 5 ATCCTCCCGAATCAACCCTGA 3 R 5 TTTTTTTAATTTATTTAGGGGGC * C * TG 3 Podmínky PCR reakce: 29x(95 C 10 sec, 45 C 15 sec, 72 C 30 sec), konečná elongace 72 C 5 min. PCR produkt o délce 250 bp je štěpen restrikčním enzymem MvaI. Jeli mutace přítomna, dojde k rozštěpení části (heteroplazmie) PCR produktu na fragmenty o délce 235 bp a 15 bp. Restrikční fragmenty jsou separovány v 3,5% agarózovém gelu, obarveny etidiumbromidem a vizualizovány pod UV světlem. S vyšetřovanými pacienty je vyšetřována vždy i pozitivní a negativní kontrola. V případě pozitivního nálezu je stanovena hladina heteroplazmie (množství mutovaných mtdna molekul). Do posledního cyklu PCR reakce je přidán 1μl 20x ředěného izotopu [α 32 P-dCTP](Amersham Biosciences, kat. č. A μCi). Následuje restrikce enzymem MvaI a separace restrikčních fragmentů na 10% vertikálním polakrylamidovém gelu v 1xTBE. Po vysušení je gel exponován přes noc v kazetě Storage Phosphor Screen (Molecular Dynamics). Následuje analýza pomocí PhosphorImageru, programem ImageQuant (Amersham Biosciences). Hladina heteroplazmie je stanovena jako intenzita rozštěpených fragmentů k intenzitě nerozštěpeného produktu. Na gelu je vždy přítomna pozitivní i negativní kontrola. Interpretace: V případě pozitivního nálezu je vždy uvedena nalezená mutace a hladina její heteroplazmie ve vyšetřované tkáni. Mutace bývají většinou homoplazmické i v krvi. Detekce nejčastějších mutací pro syndrom LHON je problematická, její nález je dobré ověřit další nezávislou metodou. Od jara 2009 je v Laboratoři pro studium mitochondriálních poruch nově záváděna metoda detekce heteroplazmické mutace 11778G>A pomocí real-time PCR s využitím TaqMan sond Strana 6 (celkem 8)

7 Rozsáhlé delece v mtdna Tkáň vhodná k zachycení delece: sval (***), močový sediment (**pouze LX-PCR), krev (*pouze LX-PCR, nemusí být přítomny delece u všech pacientů s mtdna delecemi) OMIM: # (syndrom Kearns-Sayre), # (Pearsonův syndrom), #157640, #609286, #603041, * (progresivní externí oftalmoplegie) Metoda: Southern blot Celková DNA je štěpena restrikčním enzymem PvuII nebo BamHI, což vede k její linearizaci. Po elektroforetické separaci na 0,8% agaróze je přenesena na nylonovou membránu a hybridizována se sondou specifickou ke kontrolní oblasti mtdna (často je používaná i sonda specifická pro celou molekulu mtdna). Značení sondy pomocí [α 32 P]dCTP probíhá v průběhu PCR reakce. Na membráně je vždy přítomna pozitivní a negativní kontrola. Jsou-li ve vyšetřovaném vzorku přítomny deletované molekuly mtdna, na membráně je patrno více signálů pro daný vzorek. Množství deletovaných molekul mtdna se udává jako podíl intenzity signálu kratších fragmentů k intenzitě signálu o velikosti 16,5 kb. Primery: F 5 TACCATAAATACTTGACCACCTGTA 3 R 5 GCGGGGGTTGTATTGATGAGATTAG 3 Podmínky PCR reakce: 95 C 2 min, 30 x (95 C 10 sec, 59 C 30 sec, 72 C 1 min), konečná elongace 72 C 10 min. Interpretace: V případě pozitivního nálezu je vždy uvedena hladina heteroplazmie. Při interpretaci pozitivního nálezu je nutno si uvědomit, že delece mtdna mohou být přítomny i v důsledku věku pacienta nebo z důvodu jiných svalových onemocnění. Tyto sekundární mtdna delece bývají detekovány pomocí Southern blotu tehdy, je-li použito větší množství DNA (cca 10 μg). Naopak negativní nález pomocí Southern blotu neznamená, že deletované molekuly mtdna nejsou ve vzorku vůbec přítomny. Malé množství deletovaných mtdna bývá zjištěno u pacientů s některými mutacemi v genu POLG1 (kóduje mitochondriální polymerázu gama), jejich přítomnost je vodítkem pro další vyšetření. Pro jejich vyloučení je dobré použít větší množství DNA nebo citlivější metodu. Pozn. Metoda Southern blot je v současné době v Laboratoři pro studium mitochondriálních poruch prováděna pouze u vybraných pacientů a v rámci diagnostiky je plně nahrazenametodou long-range PCR (viz níže). Metoda: Long-range PCR (LX-PCR) Pomocí specifických primerů lokalizovaných v oblasti D-loopu nebo v genu 12S rrna je amplifikována celá molekula mtdna. Přítomnost dalších (kratších) PCR produktů reprezentuje deletované molekuly mtdna ve vzorku. Metoda je vysoce citlivá a může detekovat i velmi malá množství deletovaných mtdna, která nemusí přispívat ke klinickému fenotypu. Interpretace těchto nálezů je vždy obtížná a je nutné doplnit další vyšetření (Southern blot) nebo nález korelovat s biochemickým/klinickým nálezem. Při interpretaci nálezu LX-PCR je nutné si uvědomit, že násobné delece v mtdna mohou vznikat důsledkem stárnutí nebo mohou být způsobeny mutacemi v genech aparátu replikace mtdna. V takovém případě je dědičnost násobných Strana 7 (celkem 8)

8 mtdna delecí autosomálně dominantní nebo recesivní a je nutné s přihlédnutím ke klinickému fenotypu a rodinné anamnéze analyzovat další, jaderně kódované geny (POLG1, PEO1, ANT1, TYMP, OPA1). K rozhodnutí zda, zjištěné delece v mtdna jsou způsobené stárnutím nebo jsou příčinou klinického fenotypu, může pomoci intenzita PCR produktu odpovídajícího normální nedeletované molekule mtdna. Deplece mtdna Tkáň vhodná pro detekci sníženého množství mtdna: sval, játra OMIM: #609560, # (syndrome deplece mitochondriální DNA svalová, resp. hepatocerebrální forma), # (Alpersův syndrom) Metoda: kvantitativní real-time PCR Syndrom deplece mtdna je autosomálně recesivní onemocnění s nástupem v dětském věku a je charakterizováno výraznou ztrátou mtdna molekul v postižené tkáni/tkáních. Množství mtdna v tkáních se stanovuje pomocí real-time PCR, v Laboratoři pro studium mitochondriálních poruch s využitím SybrGreen a 1 páru specifických primerů pro mtdna a 1 páru specifických primerů pro vhodný referenční jaedrný gen (GAPDH), a vyjadřuje je se jako poměr množství mtdna a jaderného genu. Interpretace: Pro interpretaci nálezu, je nutné mít větší množství (5-10) věkově srovnatelných kontrol pro každou analyzovanou tkáň. Množství mtdna se mění s věkem a k poměrně výrazným změnám dochází i v průběhu prvního roku života. V případě pozitivního nálezu je nezbytné analyzovat kandidátní, jaderně kódované geny (POLG1, TK2, DGUOK, RRMB2, MPV17, SUCLA2, SUCLG1). Závěr: Je nutné si uvědomit, že mutace v mtdna mohou být přítomny v jakékoliv její části. Pro jejich úspěšnou detekci (např.pomocí sekvenování) je nutné analyzovat DNA izolovanou z postižené tkáně. Nepřítomnost jakékoli mutace v mtdna nevylučuje mitochondriální onemocnění. 1. DiMauro S, Schon EA. Mitochondrial respiratory-chain diseases. N Engl J Med. 2003; 348: Anderson S, Bankier AT, Barrell BG, de Bruijn MH, Coulson AR, Drouin J, Eperon IC, Nierlich DP, Roe BA, Sanger F and others. Sequence and organization of the human mitochondrial genome. Nature. 1981; 290: Shoubridge EA. Nuclear genetic defects of oxidative phosphorylation. Hum Mol Genet. 2001; 10: Zeviani M, Spinazzola A, Carelli V. Nuclear genes in mitochondrial disorders. Curr Opin Genet Dev. 2003; 13: Strana 8 (celkem 8)

Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách

Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách Kamila Zdeňková Transgenní rostliny, tj. takové rostliny, do jejichž dědičného základu byly metodami genového inženýrství

Více

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Hromadníková I. 1, Žejšková L. 1, Stehnová J. 1, Doucha

Více

12. celostátní konference DNA diagnostiky

12. celostátní konference DNA diagnostiky 2008 Obsah SBORNÍK 2 12. celostátní konference DNA diagnostiky v Brně je pořádána Společností lékařské genetiky ČLS JEP a Oddělením lékařské genetiky FN Brno pod záštitou rektora Masarykovy univerzity

Více

Preimplantační genetická diagnostika (PGD) Molekulárně-genetická diagnostika vybraných dědičných chorob

Preimplantační genetická diagnostika (PGD) Molekulárně-genetická diagnostika vybraných dědičných chorob Preimplantační genetická diagnostika (PGD) Molekulárně-genetická diagnostika vybraných dědičných chorob PGD preimplantační genetická diagnostika zahrnuje soubor technik, které se používají pro zjištění

Více

Posouzení citlivosti, specifity a přesnosti identifikace nefermentujících Gram-negativních tyčinek pomocí PCR-HRMA

Posouzení citlivosti, specifity a přesnosti identifikace nefermentujících Gram-negativních tyčinek pomocí PCR-HRMA Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky Posouzení citlivosti, specifity a přesnosti identifikace nefermentujících Gram-negativních tyčinek pomocí PCR-HRMA

Více

Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu

Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu Diplomová práce Brno 2008 Jarmila Sobotková Chtěla bych poděkovat

Více

Možnosti využití DNA čipů v molekulární diagnostice dědičných onemocnění

Možnosti využití DNA čipů v molekulární diagnostice dědičných onemocnění Klin. Biochem. Metab., 14 (35), 2006, No. 2, p. 89 95. Možnosti využití DNA čipů v molekulární diagnostice dědičných onemocnění Gojová L., Kozák L. Centrum molekulární biologie a genové terapie, Fakultní

Více

ISBN 978-80-7305-651-3

ISBN 978-80-7305-651-3 www.mendelianum.cz Mendelianum MZM, Brno ÚŽFG AV ČR, v.v.i., Brno Ústav fyziologie FVL VFU Brno Vydala Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 2013 ISBN 978-80-7305-651-3 MENDEL FORUM 2013 26. dubna

Více

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV)

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV) STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM Pracovní skupina pro virové hepatitidy České hepatologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pracovní

Více

Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, PhD, MBA. Datum platnosti: 1.10.2014 Označení dokumentu: BLP01/LMB Verze č.: 6

Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, PhD, MBA. Datum platnosti: 1.10.2014 Označení dokumentu: BLP01/LMB Verze č.: 6 Laboratoř lékařské genetiky - úsek molekulární biologie Vypracoval: RNDr. Richterová Radmila Mgr. Tavandzis Spiros Ing. Cibulková Petra Ing. Bóday Arpád Mgr. Augste Eva Mgr. Radka Sítková Mgr. Magdaléna

Více

Základy genetiky člověka

Základy genetiky člověka Základy genetiky člověka v dědičnost člověka (humánní genetika) je aplikací obecných genetických zákonitostí na člověka (dědičnost lidských znaků podléhá stejným zákonitostem jako dědičnost znaků všech

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ WWW.ZUOVA.CZ ROČNÍK 8, ČÍSLO 2/2012 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, milí přátelé, děkuji Vám za velmi dobrou spolupráci v letošním roce a zároveň Vám i Vašim blízkým

Více

Klinické příznaky dědičných metabolických poruch u dětí

Klinické příznaky dědičných metabolických poruch u dětí 314 Přehledové články Klinické příznaky dědičných metabolických poruch u dětí doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. Klinika dětského a dorostového lékařství a Ústav dědičných metabolických poruch, 1. LF UK a

Více

ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ

ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ 29 ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER H HONDERMARCK a JL LEMOINE University of Sciences and Technologies, Villeneuve d Ascq, Francie ÚVOD Proteom, pojem poprvé oficiálně

Více

SBORNÍK. 11. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2015

SBORNÍK. 11. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2015 SBORNÍK 11. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2015 4. a 5. února 2015, hotel Zlatá Štika, Pardubice www.rank.cz Organizační výbor konference:

Více

Kapitola z knihy: Trendy soudobé diabetologie sv. 11. Pořadatelka Terezie Pelikánová. Štěpánka Průhová, Jan Lebl. 1.

Kapitola z knihy: Trendy soudobé diabetologie sv. 11. Pořadatelka Terezie Pelikánová. Štěpánka Průhová, Jan Lebl. 1. Kapitola z knihy: Trendy soudobé diabetologie sv. 11 Pořadatelka Terezie Pelikánová Štěpánka Průhová, Jan Lebl 1. Úvod a definice Mírná forma diabetu u mladých lidí byla známa již v předinzulinové éře.

Více

GENETIKA ČLOVĚKA. Lekce 10 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc.

GENETIKA ČLOVĚKA. Lekce 10 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. GENETIKA ČLOVĚKA Lekce 10 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. Lidská genetika se zabývá variabilitou a dědičností lidských jedinců. Klinická genetika se zabývá aplikací genetiky v diagnostice

Více

PŘÍRUČKA PRIMÁRNÍHO ODBĚRU

PŘÍRUČKA PRIMÁRNÍHO ODBĚRU Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-507 Název: Platnost od: 7.8.2015 Vydání číslo: 7 Výtisk číslo: 1 PŘÍRUČKA PRIMÁRNÍHO ODBĚRU Počet stran: 46 Zpracoval: Ověřil: Schválil: Jméno

Více

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Pavel Dundr, Helena Hornychová Radoslav Matěj, Aleš Ryška Libor Staněk, Tomáš Tichý 2 histologické vyšetření karcinomu plic stránka Úvod 3 Cytologické

Více

Interakce různých forem proteinu p53 s p73 izoformami

Interakce různých forem proteinu p53 s p73 izoformami Masarykova univerzita v Brně Přírodovědecká fakulta katedra biochemie Interakce různých forem proteinu p53 s p73 izoformami Diplomová práce Brno 2006 Martin Klepárník Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace. Kamila Zdeňková

Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace. Kamila Zdeňková Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace Kamila Zdeňková Metody detekce a identifikace MO rozdělení metod pro mikrobiologické zkoušení potravin přehled rychlých metod detekce

Více

Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. Sborník. Třeboň, 7. - 9. září 2011 Lázně Aurora

Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. Sborník. Třeboň, 7. - 9. září 2011 Lázně Aurora Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference Sborník Třeboň, 7. - 9. září 2011 Lázně Aurora ISBN 978-80-260-0415-8 Organizační výbor: Mgr. Ondřej Scheinost

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ KATEDRA BIOLOGICKÝCH a BIOCHEMICKÝCH VĚD EpCAM a jeho role

Více

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra speciální zootechniky Analýza růstu a jatečné hodnoty moderních genotypů prasat ve vztahu k vybraným

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA VYUŽITÍ METODY REAL-TIME PCR V ŠIROKOSPEKTRÉ DETEKCI PATOGENŮ

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA VYUŽITÍ METODY REAL-TIME PCR V ŠIROKOSPEKTRÉ DETEKCI PATOGENŮ MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV FAKULTNÍ NEMOCNICE U SVATÉ ANNY a CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO VYUŽITÍ METODY REAL-TIME PCR V ŠIROKOSPEKTRÉ DETEKCI

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r. o. Laboratoř lékařské genetiky Laboratorní příručka Vypracovali: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. RNDr. Hana Kolaříková Datum platnosti: 1. 8. 2014 Verze: 5 Označení

Více

(První číslo vyšlo 1. 4. 1946 pod názvem Pediatrické listy)

(První číslo vyšlo 1. 4. 1946 pod názvem Pediatrické listy) (První číslo vyšlo 1. 4. 1946 pod názvem Pediatrické listy) prof. MUDr. JÁN BUCHANEC, DrSc. Klinika deti a dorastu JLF UK a MFN Martin Slovenská republika VEDOUCÍ REDAKTOR: doc. MUDr. OLDŘICH POZLER, CSc.

Více

Význam metalothioneinu v maligním potenciálu nádorových buněk Diplomová práce

Význam metalothioneinu v maligním potenciálu nádorových buněk Diplomová práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav chemie a biochemie Význam metalothioneinu v maligním potenciálu nádorových buněk Diplomová práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. Vypracoval:

Více

Genetická Společnosti Gregora Mendela. Informační listy

Genetická Společnosti Gregora Mendela. Informační listy Genetická Společnosti Gregora Mendela Informační listy Číslo 30 Listopad 2006 Informační listy, tiskové forum GSGM Dostáváte do ruky 30. číslo Informačních listů (IL), které jsou vydávány od roku 1985

Více