NEUROMUSKULÁRNÍ FÓRUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEUROMUSKULÁRNÍ FÓRUM"

Transkript

1 NEUROMUSKULÁRNÍ FÓRUM Tábor, Hotel Dvořák Pořadatelé: společnost Solen, s. r. o., a časopis Neurologie pro praxi Záštita: Neuromuskulární sekce ČNS

2

3 Neuromuskulární fórum Tábor, Hotel Dvo ák Pořadatelé: společnost Solen, s. r. o., a časopis Neurologie pro praxi Záštita: Neuromuskulární sekce ČNS Pořadatel Záštita Odborný garant Společnost Solen, s. r. o., a časopis Neurologie pro praxi Neuromuskulární sekce ČNS MUDr. Stanislav Voháňka, CSc. Organizátor SOLEN, s. r. o. Lazecká 297/51, Olomouc Kontaktní osoba: Ing. Aleš Darebník , Programové zajištění: Bc. Zdeňka Bartáková , Účast je v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání dle stavovského předpisu č. 16 ČLK ohodnocena 8 kredity pro lékaře. Supplementum B časopisu Neurologie pro praxi Citační zkratka Neurol. praxi 2015; 16(Suppl B) Grafické zpracování a sazba: Lucie Šilberská ISBN

4 4???? Program NEUROMUSKULÁRNÍ FÓRUM Čtvrtek Slavnostní zahájení Voháňka S Metabolické myopatie Magner M Satelitní sympozium společnosti Alien technik s.r.o. Kondukční studie Vlčková E. IP Kondukční blok Bednařík J Přestávka Kazuistiky s neuromuskulární problematikou Myastenická krize u pacientky s kongenitálním myastenickým syndromem Brušáková Š., Pajerek J., Kotalíková P., Novotná V., Savuláková V. Vzácná příčina rychle progredující kvadruparézy Potočková V., Vydrová R., Mazanec R. De novo mutace v genu RYR1 Mrázová L., Vondráček P., Fajkusová L., Stehlíková K., Skálová D., Hermanová M., Ošlejšková H. Svalové dystrofie kazuistiky svalových dystrofií Nervosvalového centra VFN v Praze Forgáč M., Baránková L., Sűssová J., Bőhm J. od Společenský večer Pátek / Kurz pro neuromuskulární specialisty Problematika spánku u neuromuskulárních onemocnění Pretl M. Klinický obraz svalových chorob Voháňka S Přestávka Elektromyografie v diagnostice myopatií Mazanec R. Biopsie v diagnostice svalových chorob Zámečník J Satelitní sympozium společnosti GENZYME, a Sanofi company Pompeho nemoc: adultní forma Voháňka S Přestávka

5 Program???? DNA diagnostika neuromuskulárních nemocí od klasických metod po masivní paralerní sekvenaci Fajkusová L., Stehlíková K., Skálová D. Svalové choroby pohled kardiologa Paleček T. Zobrazení svalů magnetickou rezonancí Haberlová J., Kynčl M Závěr IP interaktivní přednáška

6 6???? Abstrakta Metabolické myopatie Magner M. Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. LF UK a VFN v Praze Myopatie je příznakem celé řady dědičných poruch metabolizmu. Zejména se jedná o nemoci postihující energetický metabolizmu svalu, tedy poruchy metabolizmu glykogenu (glykogenózy, GSD), poruchy metabolizmu tuků (beta-oxidace mastných kyselin, BOX) a defekty v mitochondriálním energetickém metabolizmu (mitochondriální onemocnění, MO). Některá onemocnění z této skupiny mají svou klasickou věkově specifickou manifestaci. Většinou však existuje kontinuální klinické spektrum od závažných onemocnění s manifestací v časném věku až po oligosymptomatické formy manifestující se teprve u dospělých pacientů. Příkladem může být Pompeho nemoc s klasickou infantilní, dětskou a adultní formou. Anamnesticky je potřeba rozlišit, jestli je dominantním příznakem svalová slabost (např. Pompeho nemoc, GSD III, MO), nebo naopak se jedná o námahou vyvolané svalové křeče, event. myoglobinurii po zátěži (GSD V, VII, IX, poruchy BOX). Mezi důležitá anamnestická data patří tzv. fenomén druhého dechu typický pro McArdleho nemoc (GSD typ V). Elevace kreatinkinázy, ALT, AST, event. rabdomyolýza po zátěži je typická pro poruchy BOX, Pompeho nemoc, GSD V, VII. Důležitým laboratorním nálezem jsou hypoglykémie ketotické u GSD typ III, neketotické u poruch BOX. Kardiomyopatie se vyskytuje u mitochondriálních onemocnění, infantilní formy Pompeho nemoci, GSD III a poruchách BOX. Poruchy srdečního rytmu podporují podezření na onemocnění mitochondriální. Pro ty je dále charakteristické postižení dalších energeticky náročných orgánů (CNS, zrak, sluch, srdce), okohybných svalů (ptóza, chronická progresivní externí oftalmoplegie), ale často i endokrinopatie (hypotyreóza, diabetes mellitus). Ani normální hladina laktátu MO nevylučuje. Na závěr vzpomeneme ještě poruchy glykosylace proteinů (CDG), které mohou způsobovat obraz myodystrofie a kong. myastenického syndromu. Správná diagnostika metabolické myopatie může zásadně změnit prognózu pacienta s dostupnou léčbou (např. enzymová substituční terapie u Pompeho nemoci, prevence katabolizmu u poruch BOX). Zásadní význam má i dostupnost genetického poradenství v rodině. Práce byla podpořena granty IGA NT 14156/3 a RVO-VFN 64165/2012. Poznámky

7 Poznámky???? 7

8 8???? Abstrakta Kondukční studie Vlčková E. Neurologická klinika FN Brno Kondukční studie (nerve conduction studies = NCS, neurografie) jsou spolu s jehlovou EMG základní součástí elektromyografického (EMG) vyšetření. Jedná se o vyšetření vodivosti periferních nervů využívající arteficiální elektrické stimulace. V kombinaci s jehlovou EMG umožňují verifikovat nebo vyloučit klinické podezření na postižení periferních nervů/pletení/kořenů nebo diagnostikovat klinicky němé abnormity. S jejich pomocí lze zpřesnit lokalizaci a typ neurogenní léze (axonální nebo demyelinizační) a zhodnotit míru postižení motorických a senzitivních nervů. Vyšetření nemá jednotný postup, řídí se vždy klinickou otázkou a modifikuje se ve svém průběhu podle zjištěných nálezů. Mezi nejčastěji udávané kontraindikace vyšetření patří implantovaný kardiostimulátor (PM) či defibrilátor (ICD). Provedené studie (Schoeck, 2007; Mellion, 2010; Cronin, 2013) však prokazují, že stimulace v oblasti zápěstí či lokte včetně stimulace repetitivní je i na straně PM/ICD zcela bezpečná a nedoporučena je pouze stimulace v blízkosti těchto zařízení. Vyšetření nelze provádět ani v případě rozsáhlejších trofických kožních defektů ve vyšetřované oblasti. Validitu nálezů snižují také otoky v místě vyšetření. Výsledek vyšetření ovlivňuje řada technických parametrů (volba použitých elektrod a jejich odpor, použitá technika vyšetření, teplota kožního povrchu apod.) stejně jako fyziologická interindividuální variabilita průběhu periferních nervů a výskyt inervačních anomálií (Martin-Gruberova anastomóza, n. peroneus accessorius, atd.), které je třeba v průběhu stimulace kontrolovat či modifikovat a/nebo zohlednit během vyšetření a následné interpretace nálezů. Odpovědí na elektrickou stimulaci periferního nervu je změna napětí, tzv. akční potenciál (AP), motorický (CMAP) nebo senzitivní (SNAP). Mezi nejčastěji hodnocené parametry AP patří jeho amplituda/area, latence, trvání a rychlost vedení periferního nervu. Součástí vyšetření je většinou i hodnocení tzv. pozdních odpovědí (F-vlna, H-reflex). Pro většinu běžně vyšetřovaných nervů jsou k dispozici věkově a výškově stratifikovaná normativní data, využívaná při interpretaci nálezů. Každý z hodnocených parametrů je pak uváděn ve formě počtu směrodatných odchylek od průměrné hodnoty v normativním souboru. Shrnutí zachycených abnormit umožní odlišení demyelinizační léze (projevující se zejména zpomalením rychlosti vedení motorickými a/nebo senzitivními nervy, prolongací latencí AP a pozdních odpovědí a/nebo výskytem bloku vedení a chronodisperze AP) od léze axonální (při které dochází zejména k poklesu amplitud AP, bez výrazných změn rychlostí vedení).

9 Poznámky???? 9

10 10???? Abstrakta Kondukční blok Bednařík J. Neurologická klinika FN Brno Kondukční blok (blok vedení CB) je lokalizovaná ztráta schopnosti převést vzruch některými (částečný) nebo všemi axony nervu (úplný blok). Elektrofyziologicky je definovaný poklesem amplitudy nebo arey motorické (sumační svalový akční potenciál CMAP) nebo senzitivní (senzitivní nervový akční potenciál SNAP) evokované odpovědi při stimulaci proximálně oproti stimulaci distálně od místa bloku nebo úplnou absencí odpovědi při proximální stimulaci při úplném bloku. Nejčastějším mechanizmem vzniku CB je fokální nebo multifokální demyelinizace. Je typickým elektrofyziologickým projevem získané demyelinizační neuropatie spolu se zpomalením vedení a časovou disperzí. CB nacházíme u mononeuropatií (typicky úžinové entrapment neuropatie), vícečetných mononeuropatií a získaných demyelinizačních polyneuropatií. Prototypem akutní demyelinizační polyneuropatie je akutní zánětlivá demyelinizační polyneuropatie (AIDP) jako nejčastější forma Guillainova-Barrého syndromu (GBS). Mezi typické chronické demyelinizační neuropatie patří chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie (CIDP) a multifokální motorická neuropatie (MMN), kde se jedná o vícečetnou mononeuropatii. CB nenacházíme u hereditárních demyelinizačních neuropatií. Vzhledem k časové disperzi evokované odpovědi v důsledku rozptylu rychlosti vedení vlákny nervu, která je přítomna fyziologicky zejména u senzitivních vláken, je možné spolehlivé stanovení CB pouze u vedení motorickými vlákny. U chronické demyelinizace je časová disperze výraznější a mechanizmem phase cancellation může imitovat CB. Kritéria CB doznala v důsledku těchto mechanizmů určitý vývoj a v současnosti je pro stanovení definitivního CB vyžadován pokles arey nebo amplitudy o > 50 %. Nově byly identifikovány mechanizmy v rámci akutní axonální neuropatie typicky u akutní motorické (AMAN) či senzitivně-motorické neuropatie (AMSAN) jako axonální formy GBS, které mohou vést k elektrofyziologickému obrazu imitujícímu demyelinizační blok. Jde o pseudokondukční blok typu length-dependent conduction failure v důsledku Wallerovy degenerace nebo reversible conduction failure v důsledku nodální dysfunkce (ale také po aplikaci lidocainu). Existence axonálního pseudobloku může vést k záměně AMAN či AMSAN za AIDP. Existují technické příčiny, které mohou CB imitovat. Je to zejména nemožnost dosažení supramaximální intenzity stimulace v určitých lokalizacích (Erbův bod, fossa poplitea, n. radialis, kořeny), CB může imitovat i anomální inervace (zejména Martin-Gruberova anastomóza), nízká teplota, nespolehlivé je rovněž stanovení CB u nízké amplitudy CMAP.

11 Poznámky???? 11

12 12???? Abstrakta Myastenická krize u pacientky s kongenitálním myastenickým syndromem Brušáková Š. 1, Pajerek J. 2, Kotalíková P. 3, Novotná V. 2, Savuláková V. 1 1 Neurologie MNUL, KZ Ústí nad Labem 2 Dětská klinika IPVZ, KZ Ústí nad Labem 3 Pediatrické oddělení, Nemocnice Kadaň Kongenitální myastenické syndromy jsou heterogenní skupinou většinou autosomálně recesivně dědičných onemocnění s poruchou nervosvalového přenosu. Jsou způsobeny mutací genů pro některou z bílkovin, podílejících se na nervosvalovém přenosu. Dosud je známo více než deset genů spojených s kongenitálními myastenickými syndromy, asi 40 % onemocnění zůstává geneticky neobjasněných. Projevují se svalovou slabostí a unavitelností končetinových svalů, poruchami chůze, ptózou, poruchou okohybných svalů, poruchami artikulace, kousání a polykání a dechovou insuficiencí a mohou progredovat až do dechového selhání. Manifestace je časná, často se klinika projeví již do jednoho roku věku. V naší kazuistice představujeme čtyřletou pacientku romského etnika s anamnézou opožděného psychomotorického vývoje, svalové slabosti, ptózou, zevní oftalmoplegií a dechovou insuficiencí, která vedla až k dechovému selhání s nutností UPV. Diagnóza nebyla u pacientky vzhledem k laxnímu přístupu simplexní rodiny i přes letité obtíže stanovena. EMG vyšetření během hospitalizace prokázalo signifikantní dekrement. Dívka byla zaléčena imunoglobuliny, kortikoidy a neostigminem a po extubaci a stabilizaci stavu byla přeložena do Ústavu dědičných chorob metabolizmu k cílené DNA diagnostice, která zatím není k dispozici, předpokládá se nález nejčastější mutace v CHRNE genu, která je zodpovědná za více než polovinu kongenitálních myastenických syndromů. Poznámky

13 Poznámky???? 13

14 14???? Abstrakta Vzácná příčina rychle progredující kvadruparézy Potočková V., Vydrová R., Mazanec R. Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Žena, 51 let, v osobní anamnéze uterus myomatosus, operace semimaligního tumoru prsu před 7 lety. Během zahraniční dovolené rozvoj gastroenteritidy a dysurických obtíží. Pro suspektní akutní cystitidu nasadila Nitrofurantoin p.o. s efektem. S odstupem jednoho týdne recidiva dysurických obtíží, výrazně tmavá (malinová) moč, difuzní bolesti břicha a opakovaně vomitus. Vyšetřena na pohotovosti, uzavřeno jako protrahovaná cystitida, nasazena další ATB (Ofloxacin) a pacientka dimitována. Pro neustupující symptomatiku vyhledala lékařskou péči. Následně přijata na gynekologickou kliniku pro suspekci na inkarceraci pravého ovaria dle UZ. Několik hodin od přijetí stav několikaminutového bezvědomí s křečemi (GTSC). Přijata na neurologii. Při přijetí subj. přetrvávají kruté bolesti břicha, obj. normální neurologický nález, hypertenze, tachykardie. V základní laboratoři hyponatrémie, leukocyturie, urobilinogen a bilirubin v moči. V rámci dovyšetření etiologie epileptického záchvatu provedena MRI mozku, EEG a likvorologické vyšetření. Na MRI vícečetná hyperintenzní ložiska (v dif. dg. zvažován PRES, encefalitida). V EEG záznamu FIRDA. Likvor bez známek neuroinfekce. Během dvou dnů nově rozvoj úzkosti, zpomalení PM tempa, oslabení končetin do obrazu těžké periferní kvadruparézy, dysestezie, dysfonie a myoklonické záškuby hlavy a končetin. EMG vyšetření prokázalo akutní periferní axonální senzitivně motorickou polyneuropatii. Vzhledem ke klinickým příznakům a dosavadním výsledkům vyšetření zvažována diagnóza akutní intermitentní porfyrie (AIP). Pokračováno v symptomatické terapii. Diagnóza konfirmována průkazem zvýšeného porfobilinogenu v moči a normálním celkovým porfyrinem ve stolici. Zahájena specifická terapie hematin i. v. Během dvou dnů odezněly myoklonické záškuby, zlepšena svalová síla proximálních svalů. Následně několikatýdenní intenzivní RHB. Po čtyřech měsících od vzniku kvadruparézy opětovně schopna samostatné chůze. Akutní intermitentní porfyrie je vzácnou příčinou akutně vzniklé kvadruparézy s prevalencí cca 6 : obyvatel. Jedná se o vrozenou jaterní porfyrii s AD dědičností v důsledku mutace enzymu hydroxymetylbilansyntázy. Onemocnění se obvykle manifestuje po expozici rizikovým faktorům. V případě naší pacientky se zřejmě jednalo o kombinaci infekce s podávanými ATB. Mezi hlavní symptomy patří bolesti břicha imitující NPB, zácpa, zvracení, hyponatrémie, hypertenze, psychiatrické symptomy (anxieta, insomnie, halucinace, bludy, zmatenost), epileptické záchvaty a již zmiňovaná periferní a kraniální neuropatie.

15 Poznámky???? 15

16 16???? Abstrakta De novo mutace v genu RYR1 Mrázová L. 1, Vondráček P. 1, Fajkusová L. 2, Stehlíková K. 2, Skálová D. 2, Hermanová M. 3, Ošlejšková H. 1 1 Klinika dětské neurologie FN a LF MU, Brno 2 Centrum molekulární biologie a genové terapie FN a LF MU a CEITEC (The Central European Institute of Technology) MU, Brno 3 1. ústav patologie FN u sv. Anny a LF MU, Brno Central core disease, také známé jako minicore nebo multicore myopatie, patří do skupiny kongenitálních myopatií. Častou příčinou je mutace v genu RYR1 (ryanodinový receptor). Ten se také někdy nazývá receptor spojený s kalciovými kanály a má zásadní význam pro uvolnění kalcia ze sarkoplazmatického retikula do cytoplazmy při svalové kontrakci. Central core disease jsou obvykle autosomálně dominantně dědičná onemocnění, ale jsou známé i případy s autosomálně recesivní dědičností a ojedinělé kazuistiky popisují i onemocnění podmíněné de novo mutací. Klinický obraz onemocnění je velmi variabilní. Nejčastější (cca 75 %) je klasická forma onemocnění, u které můžeme první příznaky pozorovat již v kojeneckém věku. Tyto děti jsou hypotonické, často se přidružují dislokace kyčlí nebo artrogrypóza. Svalová slabost se obvykle zhoršuje pozvolna, většina pacientů je schopna samostatné chůze i v dospělosti. Slabost axiálního svalstva je spojena s časnou kyfoskoliózou a rigiditou páteře, které se společně se slabostí dýchacích svalů podílí i na respirační insuficienci. U těchto pacientů je velké riziko maligní hypertermie, při zákroku v CA je tedy nutné užít beztriggerovou anestezii. Prezentujeme kazuistiky dvou pacientek s de novo mutací v genu RYR1. Tyto pacientky byly jedny z prvních, u nichž byla diagnóza stanovena molekulárně genetickým vyšetřením sequence capture and targeted resequencing. Kazuistiky: dvě pacientky, diagnostikovány ve 3 resp. 6 letech věku, obě s negativní rodinnou anamnézou. U obou dívek byla od narození pozorována výrazná hypotonie a progredující kyfoskolióza bez respirační insuficience. Obě byly hospitalizované na Klinice dětské neurologie FN Brno (v 6 měsících resp. 3 letech věku), kde podstoupily řadu vyšetření mj. magnetickou rezonanci mozku (původní diagnóza u mladší z dívek byla vzhledem k pre a perinatálním rizikům posthypoxická encefalopatie), svalovou biopsii (u starší dívky) a zejména genetické testování, které potvrdilo diagnózu kongenitální myopatie podmíněná de novo mutací v genu RYR1.

17 Poznámky???? 17

18 18???? Abstrakta Svalové dystrofie kazuistiky svalových dystrofií Nervosvalového centra VFN v Praze Forgáč M., Baránková L., Süssová J., Böhm J. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Svalové dystrofie jsou geneticky podmíněné myopatie charakterizované progredující svalovou slabostí a atrofií. Tvoří heterogenní skupinu onemocnění jak z klinického, tak i genetického hlediska. V současné době je jejich klasifikace založená převážně na lokalizaci a charakteru genetického defektu. Klinický obraz, distribuce svalového postižení, dynamika rozvoje klinické symptomatiky, heredita jsou důležitým vodítkem k indikaci cíleného genetického rozboru. Autoři prezentují kazuistiky svalových dystrofií, typický i atypický klinický profil nemocných, využití DNA analýzy i přínos zobrazovacích metod pro stanovení diagnózy. Podrobněji je prezentován případ 26letého nemocného s klinickým obrazem svalové dystrofie, u kterého autoři poukazují na atypickou topografii motorického postižení v korelaci s výsledkem molekulárně-genetického vyšetření. Poznámky

19 Poznámky???? 19

20 20???? Abstrakta Problematika spánku u neuromuskulárních onemocnění Pretl M. Neurologická ambulance a spánková poradna INSPAMED, s.r.o., Praha Stejně jako nervosvalová onemocnění zahrnují širokou škálu chorob, tak výskyt poruch spánku a bdění u neuromuskulárních chorob je rozmanitý. Nervosvalové choroby mohou ovlivňovat kvalitu spánku jednak díky svým příznakům (rigidita, spasticita, bolest, autonomní dysfunkce, sfinkterové poruchy atd.), které vedou k fragmentaci spánku, nekvalitní noční spánek následně ovlivňuje kvalitu bdělosti a denních aktivit (únava, nevyspalost, neodpočatost, poruchy soustředění, malátnost přes den, snížení výkonu apod.). Charakter nervosvalových onemocnění (hlavně svalová slabost) dále výrazně přispívá k rozvoji poruch dýchání ve spánku, které mohou vyústit až v respirační selhání. U nervosvalových poruch je popisován i výskyt poruchy chování v REM spánku, poruch cirkadiánní rytmicity, sy neklidných končetin i nadměrné denní spavosti. Diagnosticky je v prvé řadě nutné na možnost poruchy spánku u nervosvalových chorob pomýšlet. Statistiky udávají jen velmi malé procento diagnostikovaných případů. Z vyšetřovacích metod je základem polysomnografické vyšetření, které v indikovaných případech můžeme nahradit jeho zjednodušenou formou, polygrafií. Protože odstranění příčiny bývá vzhledem k charakteru základního postižení obtížné či nemožné, měla by se terapie poruch spánku u nervosvalových onemocnění zaměřit na odstraňování či zmírňování příznaků vedoucích k poruše spánku. U poruch dýchání ve spánku je metodou volby léčba přetlakem v dýchacích cestách/neinvazivní ventilace. Již jen úspěšná diagnostika, zavedení terapie a pravidelná péče o pacienta dokáže významně ovlivnit kvalitu života jednotlivých pacientů. Poznámky

21 Poznámky???? 21

22 22???? Abstrakta Klinický obraz svalových chorob Voháňka S. Neuromuskulární centrum Neurologické kliniky LF MU a FN Brno Vyšetření každého pacienta začíná anamnézou. U svalových chorob zjišťujeme typicky potíže, které se týkají slabosti zvl. kořenového a axiálního svalstva: tedy potíže s chůzí do schodů, nastupování do dopravních prostředků či vstávání z nízké židle či toalety. Dále pátráme po známkách respirační insuficience, jako je námahová dušnost, neschopnost či intolerance fyzické zátěže, přerušovaný spánek či pocit nevyspalosti a ranní bolesti hlavy. Pozornost věnujeme také poruchám dekontrakce, výskytu křečí a svalových bolestí. Zjišťujeme výskyt svalových potíží v pokrevním příbuzenstvu, včetně tíže a začátku potíží. Nemoci kosterního svalstva sdílí některé charakteristické společné znaky, jejich detekce není běžnou součástí klasického neurologického vyšetření. Lékaři, kteří se těmito chorobami zabývají, by si je měli osvojit. Jde o správné vyšetření svalové síly, především kořenového a trupového svalstva, pomocí standardizovaných škál (MRC). Hodnotíme nejen svalovou sílu, ale i palpaci (bolestivost) a pátráme po kontrakturách a hypertrofiích. Dále vyšetřujeme další symptomy, které s touto slabostí souvisí, jako je rozvoj skoliózy či respirační insuficence. Zjištění usilovné vitální kapacity (FVC) ve vertikální a horizontální poloze musí patřit do standardního repertoáru vyšetření nemocných s podezřením na svalovou chorobu. Aktivní vyhledávání systémových mimosvalových příznaků je často klíčem ke správné diagnóze (např. katarakta u myotonické dystofie, kožní příznaky u dermatomyozitidy apod.). Součástí vyšetření je vždy indikace a zhodnocení kardiologického vyšetření. Srdeční potíže jednak často limitují délku a kvalitu života nemocných, jednak mohou být klíčem ke správné diagnóze (např. hypertrofická kardiomyopatie u dětí s Pompeho nemocí, síňové zástavy u X vázané formy Emeryho Dreifussovy svalové dystrofie). Poznámky

23 Poznámky???? 23

24 24???? Abstrakta Elektromyografie v diagnostice myopatií Mazanec R. Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Elektromyografie (EMG) je součástí diagnostického algoritmu myopatií vedle magnetické rezonance svalů, svalové biopsie a molekulárně genetických testů. Indikace k EMG: asymptomatická hyperckémie, svalová únava (fatigue syndrom), svalová slabost (myopatický syndrom) a myotonické symptomy. Senzitivita EMG v detekci myogenní léze je ovlivněna výběrem svalů dle kliniky a typu myopatie, vždy vyšetřujeme svaly pletencové i akrální. Výběrově svaly obličeje (MG, FSHD, OPMD) a svaly paravertebrální (PM/DM). Úloha EMG spočívá v detekci myogenní léze s abnormní spontánní aktivitou (fibrilace, pozitivní ostré vlny, myotonické výboje, komplexní repetitivní výboje) a v detekci abnormní náborové křivky (recruitment pattern) s časným náborem potenciálů motorických jednotek (MUP) při slabé svalové kontrakci. Specifická kritéria pro myopatii jsou dle F. Buchthala nízká amplituda a zkrácené trvání MUP, rychlý náborový vzorec, zvýšený počet turns a zvýšený poměr turns/amplituda. Hodnocení funkčních parametrů kosterních svalů se provádí kvalitativními nebo kvantitativními EMG metodami. Kvalitativní metody (audio/visual EMG) zahrnují standardní hodnocení spontánní i volní svalové aktivity v místech svalu (záleží na velikosti svalu). Důraz je kladený na vyšetření různých motorických jednotek a rozlišení myotonických a komplexních repetitivních výbojů. Kvantitativní EMG metody zahrnují hodnocení základních parametrů MUP (trvání, amplituda a počet fází) v závislosti na nomogramech dle věku a typu svalu. Běžně se užívá multimup analýza 20 potenciálů. Senzitivita multimup analýzy se pohybuje mezi %. Další metody hodnotí za asistence počítače náborovou křivku (turns/amplitude analýza, power spectrum analýza, peak ratio). Senzitivita jednotlivých metod kolísá v rozmezí %. Zvýšit senzitivitu EMG v detekci myopatií lze provedením výše uvedených testů jednak kombinací jednotlivých metodik (např. multimup + T/A analýza + peak ratio) a jednak provedením těchto vyšetření při různé svalové síle (10 30 % síly max. svalové kontrakce). Provedení kvantitativních EMG technik by nemělo chybět v žádném vyšetření pacientů s podezřením na myopatii. Jako minimální standard je vyšetření kvantitativními EMG technikami alespoň tří svalů a další tři svaly vyšetříme kvalitativními EMG technikami. EMG má v diagnostice myopatií jasné limity a je nutné si uvědomit, že normální EMG nález nevylučuje myopatii. V diagnostice myopatií je v obvykle nutné využít kromě EMG další diagnostické procedury (MR svalů, svalovou biopsii nebo mol. genetické testy).

25 Poznámky???? 25

26 26???? Abstrakta Biopsie v diagnostice svalových chorob Zámečník J. Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. LF UK a FN Motol, Praha Svalová biopsie je integrální součástí diagnostiky pacientů s neuromuskulárními onemocněními. Kromě výjimek poskytuje základní kámen pro diagnózu pacientů se suspektní myopatií. Navíc může hrát rozhodující roli při posuzovaní pacientů s neurogenní poruchou, zejména při rozlišování atypicky probíhajících neurogenních poruch od primárně myopatických. Svalová biopsie poskytuje v neposlední řadě informace pro diagnostiku mnoha systémových onemocnění. Moderní histopatologické vyšetřování svalové biopsie využívá metod morfologických, společně s technikami enzymové histochemie, imunohistochemie a elektronové mikroskopie. Představeny budou indikace i současné možnosti a přínos těchto metod v diagnostice neuromuskulárních onemocnění. Diskutovány budou také návaznosti na další vyšetření, zejména molekulárně genetická. Poznámky

27 Poznámky???? 27

28 28???? Abstrakta Pompeho nemoc: adultní forma Voháňka S. Neuromuskulární centrum, Neurologická klinika LF MU a FN Brno Pompeho nemoc (glykogenóza typ 2, deficit alfa glukosidázy) je autosomálně recesivní dědičné metabolické onemocnění, jehož podkladem je defekt lyzosomální kyselé alfa glukosidázy, což vede k hromadění střádání lyzosomálního glykogenu v buňkách a tkáních s následnou dysfunkcí především ve svalové tkáni srdce a kosterních svalech. Průběh je velmi variabilní: od těžkého rychle progredujícího postižení novorozenců (klasická infantilní forma) po postupné postižení s manifestací v dětství či pozdní dospělosti. Je-li enzym štěpící glykogen alespoň částečně funkční, vzniká tzv. pozdní (juvenilní či adultní) forma onemocnění. Tato situace nastává, když vznikne závažná mutace jedné alely a lehčí na druhé. (V kavkazské populaci je u adultní formy daleko nejčastější mutace charakteru nukleotidové substituce v intronu 1: c T>G (IVS1 13T>G), která se vyskytuje v % případů. Jde o mutaci, která způsobuje významně sníženou aktivitu alfa glukosidázy, ale úplně jí neblokuje.) To vede k méně progresivnímu fenotypu. Rozpětí manifestace nemoci je u této formy od první do šesté věkové dekády. Hlavním projevem je kořenová a axiální svalová slabost, která postupuje a významně zasahuje dýchací svalstvo. U těchto nemocných nebývá srdce zvětšené. Potíže nejsou specifické a podobají se jiným zvl. pletencovým svalovým dystrofiím, což vede ke zřetelnému zpoždění správné diagnózy. To se pohybuje kolem osmi roků. Při podezření na PN máme tři diagnostické úrovně. První je skríningové vyšetření pomocí testu suché kapky (DBS = dried blood spot). Potvrzení diagnózy se provádí vyšetřením aktivity GAA v leukocytech. DNA vyšetření je důležité především pro detekci přenašečů v rodině. Poznámky

29 Poznámky???? 29

30 30???? Abstrakta DNA diagnostika neuromuskulárních nemocí od klasických metod po masivní paralelní sekvenaci Fajkusová L., Stehlíková K., Skálová D. Centrum molekulární biologie a genové terapie, FN Brno Neuromuskulární nemoci (NMD) se vyznačují velkou klinickou a genetickou heterogenitou. Dle v současné době rozeznáváme 16 skupin NMD, které zahrnují 761 nemocí a 406 rozdílných genů. Vzhledem k tomu, že mutace v jednotlivých genech asociovaných s NMD mohou být různého typu (bodové mutace, rozsáhlé delece/duplikace, expanze mikrosatelitních repetitivních sekvencí, delece makrosatelitních repetitivních sekvencí), je třeba v oblasti molekulárně genetické diagnostiky aplikovat různé metodické přístupy, od klasických, jako je PCRsekvenční analýza, přes různé modifikace PCR (např. repeat-primed PCR), Southern blot a hybridizaci až po techniky masivní paralelní sekvenace (MPS). Využití techniky MPS je zvláště výhodné v případě nemocí, které jsou spojeny s mutacemi v genech s rozsáhlými kódujícími oblastmi, a v případě nemocí, které mohou být spojeny s mutacemi v jednom z několika genů. Prezentujeme výsledky molekulárně genetické diagnostiky NMD pomocí klasických metodických přístupů i pomocí technik MPS. V případě MPS se jedná o výsledky aplikace metodického přístupu, který je založen na paralelní sekvenci vybraných genů spojených s NMD, tzv. Sequence capture and targeted resequencing (SeqCap-TR). V současné době tato metoda umožňuje selektivní zachycení exonů a přilehlých intronových oblastí 42 genů pomocí specifických oligonukleotidových sond (SeqCap EZ Choice Library, Roche NimbleGene), jejich následnou amplifikaci a sekvenaci na přístroji MiSeq (Illumina). Pomocí tohoto přístupu bylo analyzováno 146 pacientů, u 61 (42 %) byly již identifikovány kauzální mutace; u 36 (25 %) máme mutace, ale jejich kauzalitu je ještě nutno ověřit analýzou rodičovské DNA (jsou to především potenciálně dominantní mutace v genech (RYR1, COL6A1, COL6A3, DNM2, LMNA, TPM3); 49 pacientů (33 %) je zatím bez kauzální mutace/mutací. Práce byla podpořena projektem IGA MZ ČR NT Poznámky

31 Poznámky???? 31

32 32???? Abstrakta Svalové choroby pohled kardiologa Paleček T. II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Souvislost mezi chorobami skeletálního svalstva a myokardu vyplývá z podobných molekulárních, anatomických a klinických rysů, které jsou společné primárním kardiomyopatiím a primárním neuromuskulárním poruchám. Slabost kosterního svalstva manifestující se v jakémkoli věku může být příznakem primárního nervosvalového onemocnění (např. dystrofinopatie), mitochondriální poruchy (šířeji zahrnující též Friedreichovu ataxii), střádavé choroby (např. Danonovy choroby), nebo metabolické poruchy. U většiny takto postižených jedinců je svalová slabost dominujícím symptomem a prakticky vždy předchází rozvoji kardiomyopatie. Postižení skeletálního svalstva ale může být jen subtilní a prvou manifestací primárně neuromuskulární choroby může být rozvoj známek srdečního selhání v důsledku myokardiální dysfunkce nebo symptomatika arytmií, zahrnující poruchy převodního systému i komorové arytmie. U všech jedinců trpících neuromuskulárními onemocněními je proto indikováno pravidelné kardiologické vyšetření, spočívající v provedení echokardiografie a EKG, v některých případech i Holterovského EKG monitorování; dle výsledků pak může být indikováno podrobnější vyšetření neinvazivní (např. MRI srdce) i invazivní (elektrofyziologické testování). Vzhledem k dědičné podstatě neuromuskulárních chorob je velmi důležité i screeningové vyšetření (echokardiografie, EKG) příbuzných jedinců obého pohlaví, a to opakovaně, v daných intervalech dle typu onemocnění. Ideální je provádět tato kardiologická vyšetření na pracovištích specializujících se na problematiku kardiomyopatií. Jedinci s diagnostikovanou asymptomatickou či symptomatickou kardiomyopatií nebo poruchou srdečního rytmu jsou kardiologem trvale sledováni. Již v případech asymptomatické minimální dysfunkce myokardu (u Duchennovy choroby patrně u všech postižených chlapců bez ohledu funkci srdce) je indikována léčba inhibitory ACE, event. další zvyklá léčba srdečního selhávání (betablokátory, antagonisté aldosteronu atd.). Poruchy převodního systému vedoucí k symptomům bradyarytmií vyžadují zavedení kardiostimulátoru, především u nemocných s myotonickou dystrofií. Preventivní implantace kardioverteru-defibrilátoru je indikována u jedinců se zvýšeným rizikem náhlého úmrtí v důsledku maligní komorové arytmie. Poznámky

Pompeho choroba v České republice projekt screeningového vyšetření krve u rizikových pacientů pomocí suché krevní kapky

Pompeho choroba v České republice projekt screeningového vyšetření krve u rizikových pacientů pomocí suché krevní kapky 102 Pompeho choroba v České republice projekt screeningového vyšetření krve u rizikových pacientů pomocí suché krevní kapky doc. MUDr. Hana Ošlejšková Ph.D. 1, MUDr. Štefania Rusnáková 1, MUDr. Stanislav

Více

Kongenitální myopatie

Kongenitální myopatie 188 Kongenitální myopatie MUDr. Josef Kraus, CSc. 1, assoc. prof. Jiří Vajsar MD, MSc, FRCPC 2, doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. 3 1 Klinika dětské neurologie, UK 2. LF a FN Motol, Praha 2 Division of

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

Glykogenóza II. typu (GSD II, m. Pompe) Současné možnosti diagnostiky a terapie Klinická kazuistika

Glykogenóza II. typu (GSD II, m. Pompe) Současné možnosti diagnostiky a terapie Klinická kazuistika 331 Glykogenóza II. typu (GSD II, m. Pompe) Současné možnosti diagnostiky a terapie Klinická kazuistika MUDr. Věra Malinová Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika dětského a dorostového lékařství

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

Výběr školy rodiči dětí a žáků s progresívním svalovým onemocněním School choice by parents of children and pupils with progressive muscle disease

Výběr školy rodiči dětí a žáků s progresívním svalovým onemocněním School choice by parents of children and pupils with progressive muscle disease Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Výběr školy rodiči dětí a žáků s progresívním svalovým onemocněním School choice by parents of children and pupils with progressive

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI B 04 www.solen.cz ISBN 978-80-747-070-4 Abstrakta 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 7. český a slovenský epileptologický sjezd 5. 7. 5. 04, Aquapalace Hotel Prague, Čestlice

Více

ABSTRAKTA. MUDr. Radomír Taláb Neurologická klinika FN, Hradec Králové

ABSTRAKTA. MUDr. Radomír Taláb Neurologická klinika FN, Hradec Králové 33. ŠERCLOVY DNY MUDr. Radomír Taláb Neurologická klinika FN, Hradec Neurologická klinika v Hradci již po třiatřicáté organizuje odborné setkání neurologů, které již před řadou let ztratilo charakter regionální

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

PREHĽADNÉ ČLÁNKY. MUDr. Jana Haberlová 1, MUDr. Radim Mazanec Ph.D. 2, MUDr. Pavel Seeman Ph.D. 1 1

PREHĽADNÉ ČLÁNKY. MUDr. Jana Haberlová 1, MUDr. Radim Mazanec Ph.D. 2, MUDr. Pavel Seeman Ph.D. 1 1 DĚDIČNÉ PERIFERNÍ NEUROPATIE MUDr. Jana Haberlová 1, MUDr. Radim Mazanec Ph.D. 2, MUDr. Pavel Seeman Ph.D. 1 1 Klinika dětské neurologie, DNA laboratoř 2. LF UK a FN Motol, Praha 2 Neurologická klinika

Více

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) ŘÍJEN 2011 Národní referenční centrum Odborná část Stránka 1 z 53

Více

Pediatrie PRO PRAXI. Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI

Pediatrie PRO PRAXI. Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI Pediatrie PRO PRAXI Suppl. D 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-112-1 Ro ník 16 Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatr a d tských sester v Hradci Králové 12. 13. ervna 2015, Hotel Nové Adalbertinum,

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

Mukopolysacharidóza. Michalík, J., Zeman, J. a kol.

Mukopolysacharidóza. Michalík, J., Zeman, J. a kol. Mukopolysacharidóza Michalík, J., Zeman, J. a kol. Mukopolysacharidóza Jan Michalík, Jiří Zeman a kol. Vydala: Společnost pro mukopolysacharidosu, 2010 Chaloupky 35 772 00 Olomouc Tisk: Silueta Pardubice,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2008 Václav Farář MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Život se svalovou dystrofií a spinální svalovou atrofií DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2008

Více

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 3 NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY Neurologická klinika Lékařská fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 17. 19. březen 2011 HOTEL SVORNOST HARRACHOV ČESKÁ

Více

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5876 Ročník 8. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI VIII. kongres praktických lékařů a sester 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Klinika kardiologie,

Více

II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant

II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant Sborník abstrakt www.spinalni-kongres.cz Stanislav Voháňka (ed.): II. Spinální kongres 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant Vydavatel:

Více

Ne uromuskulární kongres v Brně

Ne uromuskulární kongres v Brně Ne uromuskulární kongres v Brně 50 účastníků z obo u břehů řeky Moravy se letos sešlo na prvním společném Česko- slovenském ne uromuskulárním kongresu v Brně. Do ufám, že jsme s kolegy ze Slovenska založili

Více

SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE Neurologie PRO PRAXI B 2012 www.solen.cz ISSN 1803 5884 ROČNÍK 13. Abstrakta IX. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE 31. 5. 1. 6. 2012, Hotel International Brno COPAXONE Je účinný u pacientů s CIS i s RRMS

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI A 03 www.solen.cz ISBN 978-80-747-03-0 Abstrakta 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 6. česko-slovenský epileptologický sjezd 6. 5. 8. 5. 03, Hotel Galant, Mikulov Představujeme

Více

Klinické příznaky dědičných metabolických poruch u dětí

Klinické příznaky dědičných metabolických poruch u dětí 314 Přehledové články Klinické příznaky dědičných metabolických poruch u dětí doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. Klinika dětského a dorostového lékařství a Ústav dědičných metabolických poruch, 1. LF UK a

Více

KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER V OLOMOUCI

KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER V OLOMOUCI Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2015 www.solen.cz ISSN 1214 8687 ISBN 978-80-7471-101-5 ROČNÍK 12. Abstrakta XIII. KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER V OLOMOUCI 28. 29. 4. 2015 Clarion Congress Hotel Olomouc

Více

Pediatrie. Abstrakta. Kongres pediatrů a dětských sester XXXII. dny praktické a nemocniční pediatrie

Pediatrie. Abstrakta. Kongres pediatrů a dětských sester XXXII. dny praktické a nemocniční pediatrie Pediatrie PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISSN 1803-5892 ISBN 978-80-7471-102-2 ROČNÍK 16. Abstrakta Kongres pediatrů a dětských sester XXXII. dny praktické a nemocniční pediatrie 15. 16. května 2015,

Více

12. celostátní konference DNA diagnostiky

12. celostátní konference DNA diagnostiky 2008 Obsah SBORNÍK 2 12. celostátní konference DNA diagnostiky v Brně je pořádána Společností lékařské genetiky ČLS JEP a Oddělením lékařské genetiky FN Brno pod záštitou rektora Masarykovy univerzity

Více

KONFERENCE NEUROLOGIE PRO PRAXI V PLZNI

KONFERENCE NEUROLOGIE PRO PRAXI V PLZNI Neurologie PRO PRAXI A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-091-9 ROČNÍK 16. Abstrakta II. KONFERENCE NEUROLOGIE PRO PRAXI V PLZNI 28. 29. 1. 2015, Parkhotel Plzeň Neurol. praxi 2015; 16(Suppl. A) VYVÁŽENOU

Více

SBORNÍK ABSTRAKT. I. Hirschův den 12. 4. 2013. I. Hirschův den. Kolektiv autorů

SBORNÍK ABSTRAKT. I. Hirschův den 12. 4. 2013. I. Hirschův den. Kolektiv autorů 12. 4. 2013 I. Hirschův den SBORNÍK ABSTRAKT I. Hirschův den Kolektiv autorů Ústav molekulární a translační medicíny (BIOMEDREG), LF UP Olomouc, Hněvotínská 5, Olomouc 2 ORIENTAČNÍ PLÁN Hněvotínská 12.

Více

Léčba pacientů s kongenitální svalovou dystrofii (CMD) Příručka pro rodiny

Léčba pacientů s kongenitální svalovou dystrofii (CMD) Příručka pro rodiny Léčba pacientů s kongenitální svalovou dystrofii (CMD) Příručka pro rodiny Léčba pacientů s kongenitální svalovou dystrofii (CMD) Příručka pro rodiny PŘEDMLUVA Tento rodinný průvodce shrnuje mezinárodní

Více

III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant

III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant Sborník abstrakt www.spinalni-kongres.cz Vydavatel: MSD, spol. s r.o., Brno ISBN 978-80-7392-240-5 SBORNÍK ABSTRAKT Obsah řazený podle

Více