Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2 ( obchodní sí specializovaných prodejen Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická (trasa A). Prodejna Po Pá So *) tel.: SMS objednávky: Bližší informace na protìjší stranì. Rozvoz zboží po Praze pro naše e-shopové zákazníky viz www. Velkoobchod Po Pá tel.: Velkoobchodní distribuce pro støední, severní, jižní a východní Èechy. eshop a zásilková služba Po Pá tel.: e-shop: Poradenství upøesòující dotazy na obsah knih, ohlednì multimédií, kanceláøského software, poèítaèových a stolních spoleèenských her, které také najdete v našem sortimentu. sem smìøujte dotazy, pøipomínky a návrhy *) viz náš web o sobotách otevøeno pouze v zimì Vìšínova Praha 10 urèené našim redaktorùm a DTP studiu (napø. vydání nové knihy, nalezení chyby apod.). Brno Prodejna se nachází vedle prodejny HUDY Sport, naproti restauraci Lucerna Veveøí Brno Plzeò Prodejna blízko kulturního domu Peklo. Sady Pìtatøicátníkù Plzeò Brno Prodejna je u první stanice tramvaje smìrem od centra. Po Pá a So *) tel./fax: (po tel. domluvì lze i déle) Velkoobchodní distribuce pro jižní Moravu a jižní Slovensko. Ostrava Prodejna je na dohled od hospody BANÍK. Po Pá So *) tel.: Èeskobratrská Ostrava Velkoobchodní distribuce pro severní Moravu, severní a východní Slovensko. Po Pá So *) tel./fax: Velkoobchodní distribuce pro západní Èechy. Navštivte nás na veletrzích: Amper 2011 Brno For ELECTRON 2011 Praha For INDUSTRY Praha Jarní setkání radioamatérù Holice CB Medzinárodný strojársky ve¾trh Nitra Setkání radioamatérù Holice ForELEKTRO, ARCH, WOOD, THERM Praha Mezinárodní strojírenský veletrh Brno EloSys Trenèín Další informace najdete na obsahy knih, ukázky, odkazy Možnost platby kartou pøes Internet Rozvoz zboží pro Praze vpro e-shopové zákazníky

3 JAK SI LZE U NÁS OBJEDNAT... Objednávka pøes internetový obchod Na Internetu najdete naši kompletní nabídku a nejvíce informací o všech titulech. Ceny zboží v internetovém obchodì jsou obvykle zvýhodnìny oproti bìžným doporuèeným cenám. U titulù našeho nakladatelství navíc naleznete obsah knihy, ukázku z textu, reakce ètenáøù vèetnì pøípadných aktualizací a doplòkù (doprovodný software apod.).»»» POŠTOVNÉ A BALNÉ ZDARMA «««Pøi maloobchodní objednávce pøes shop.ben.cz za více než 2000 Kè (do ÈR) Velkoobchodní zák. z ÈR vyšší než 5000 Kè (vè. DPH) + * ( È Objednávka em nebo webový formuláø v hlavièce stránky Objednávka zaslaná poštou BEN technická literatura s. r. o. Vìšínova 140/ Praha 10 Objednávka zaslaná faxem fax: Objednávka telefonicky Objednávejte na telefonních èíslech: , Pro velkoobchodní partnery slouží èísla: , (centrála) nebo poboèky podle regionu (viz mapky) Objednávka zaslaná SMS zprávou Ve tvaru: jméno, pøíjmení, ulice, èíslo, PSÈ, mìsto, poèet obj. èíslo. Pøíklad: Karel Novak, Solni 5, , Plzen, 1x , 2x SMS zasílejte na èíslo: Na toto èíslo nevolejte, slouží pouze pro pøíjem textových objednávek. Novì možnost platby kartou pøes Internet Více na našich webových stránkách CHCETE SLEVU? Jste-li náš stálý zákazník, vyžádejte si na jakékoliv z našich prodejen VÌRNOSTNÍ SLEVU. UPOZORNÌNÍ PRO SLOVENSKÉ ZÁKAZNÍKY Od je možné zvolit 6. zaslání zásilky na Slovensko pøímo ze slovenské pošty. V kombinaci s možností zaplatit i na úèet vedený v KB Bratislava to znamená, že zboží objednané v našem e-shopu Vás vyjde stejnì, jako byste ho objednávali od slovenského dodavatele. Více viz informace, obsah OBSAH Uèebnice elektroniky 8 Uèebnice, teoretické a konstrukèní pøíruèky 9 Mìøicí technika a senzorika 10 Radiotechnika, TV a CB technika, Antény 11 TV technika, NF technika, Akustika 12 Mikrokontroléry ATMEL 13 Mikrokontroléry PIC a ostatní 14 Elektronika a PC 15 Operaèní zesilovaèe, napájecí zdroje 16 Aplikaèní pøíruèky, ostatní elektro literatura 17 Elektrotechnika Poèítaèová literatura Technika (strojírenství, stavitelství, doprava) 22 Ostatní literatura nakladatelství Ben 23 Knihy nakladatelství HEL 24 Výbìr ostatní literatury stavební, strojírenství, technika atd Knihy ve formátu PDF 27 Užiteèné odkazy 27 Tituly dalších nakladatelù najdete na našich www stránkách, M které pro vás dennì aktualizujeme. n n nákup v našich kamenných prodejnách za zvýhodnìné internetové ceny (pøi vytváøení objednávky si vyberte jednu z našich prodejen k vyzvednutí zboží). na jedno kliknutí vidíte kolik kusù máme skladem na dané prodejnì Jedním z našich partnerù je i BEN technická literatura s. r. o. si vyhrazuje právo na okamžitou zmìnu ceny bez pøedchozího oznámení. Za tiskové chyby neruèíme. Neprošlo jazykovou korekturou.

4

5

6

7

8 Uèebnice elektroniky Elektronika: polovodièové souèástky a základní zapojení ELEKTRONIKA obvody souèástky dìje 8» BEN 2010 Rozsáhlá uèebnice elektroniky, pokrývající zamìøení na základní polovodièové souèástky a jejich základní obvodová zapojení. Obsahuje mnoho názorných obrázkù a nespoèet nenároèných øešených pøíkladù. Teoretická èást je omezena na co nejnutnìjší míru. Uèebnice vychází z 9. celonìmeckého vydání. Je urèena pro každodenní použití jako studijní materiál pro prohlubování a upevòování vìdomostí, samostatné opakování uèební látky nebo i jako pøehledná pøíruèka. 480 str., BEN, obj. èíslo , 561 Kè Pøestože se tato kniha zabývá pouze klasickou analogovou technikou, není a asi ani nemùže být tato omezená èást elektroniky zpracována vyèerpávajícím zpùsobem. Nicménì základní elektrické obvody a jejich principy jsou v publikaci vysvìtleny a dále procvièeny v øadì øešených pøíkladù. Pøedpokládá znalost støedoškolské matematiky. Kniha mùže sloužit jako studijní pomùcka pro posluchaèe prùmyslových i vysokých škol. Nìkteré pasáže mohou být užiteèné i vývojovým pracovníkùm v oblasti elektroniky. 480 str., Láníèek, BEN, obj. èíslo , 561 Kè Vzorce pro elektroniku Sbírka vzorcù obsahuje nejdùležitìjší vzorce pro nejpoužívanìjší stavební prvky a obvody v elektronice. Obsahovì se opírá o látku odborných a technických škol a lze ji proto použít i pro výuku. Obsah: Užiteèná poèetní pravidla, Systém orientaèních šipek, Periodická napìtí a proudy, Základní zákony elektrotechniky, Polovodièe a elektronky, Zapojení, Mìøicí technika, Regulaèní technika, Digitální technika, Matematický dodatek, Tabulky. 256 str., 314 obrázkù a 26 tabulek, Dietmeier, BEN, obj. èíslo , 280 Kè Elektronika sbírka pøíkladù Sbírka obsahuje øešené a neøešené pøíklady s výsledky øešených pøíkladù. Pøíklady jsou vìtšinou poèetnì nenároèné, avšak vyžadují dobrou orientaci v základních principech elektroniky. Vhodná jako pomùcka pro støední prùmyslové školy elektrotechnického smìru. Obsah: Základní metody lineární analýzy elektronických obvodù, RC èlánky, Polovodièové diody, Bipolární tranzistory, Unipolární tranzistory, Výsledky a øešení pøíkladù. 160 str., Kováø, BEN, obj. èíslo , 168 Kè Elektronika uèebnice Tato tøídílná uèebnice je urèena pro studijní a uèební obory se zamìøením na elektrotechniku. Uèebnice je urèena žákùm støedních odborných škol technických a odborných uèiliš a všem ostatním zájemcùm o poznání principù a využití elektroniky. Vhodné pro støední školy a uèilištì neelektrotechnického zamìøení. Uèebnice umožòuje snadnìji pochopit základní pojmy elektroniky, nebo je zde kladen dùraz na jednoduchost a pøehlednost. Pøíklady výpoètù jsou uvádìny jen výjimeènì, a to v kontrolních otázkách u konce každé kapitoly. Kesl, BEN technická literatura KOMPLET všech tøí dílù: obj. èíslo , 390 Kè Elektronika I uèebnice analogová technika Seznamuje s vlastnostmi elektronických souèástek: rezistoru, kondenzátoru, cívky, diody, tranzistoru, tyristoru a integrovaného obvodu, a dále s jejich aplikací v jednoduchých obvodech, zejména v usmìròovaèích, zesilovaèích a oscilátorech. 144 str., obj. èíslo , 168 Kè Elektronika II uèebnice pøenosová technika Bezprostøednì navazuje na první díl, kde byly vysvìtleny vlastnosti elektronických souèástek od nejjednodušších rezistorù, kondenzátorù až po integrované obvody. Jmenované celky se používají v aplikacích, o kterých pojednává tento díl uèebnice. První èást knihy seznamuje se základy impulzové techniky a s využitím polovodièových souèástek v silnoproudé elektrotechnice. Druhá èást se zabývá principy pøenosu informace (elektroakustika, modulace, demodulace, vznik a šíøení elektromagnetických vln). Tøetí èást se zabývá rozhlasovým a televizním pøenosem. 120 str., obj. èíslo , 168 Kè Elektronika III uèebnice èíslicová technika Vìnuje se v zásadì logickým obvodùm od nejjednodušších základních prvkù až po složité obvody, ze kterých se skládá poèítaè. Vychází z definice informace, jejím pøenosem pomocí signálu, èíslicovým zpracováním signálu s využitím algebry èíslicové logiky a její realizací logickými prvky a obvody. Ve struènosti knížka vysvìtluje zásady minimalizace logických obvodù a dále se vìnuje popisu jednotlivých kombinaèních a sekvenèních obvodù. 112 str., obj. èíslo , 168 Kè Moderní uèebnice elektroniky Celé dílo (6dílná uèebnice) je koncipováno jako uèební texty pro úroveò prùmyslové školy elektrotechnického zamìøení, jako je slaboproudá elektronika, poèítaèové systémy apod. Její hlavní úlohou je na úrovni prùmyslové školy poskytnout seznámení s hlavními zásadami øešení elektrických obvodù a dát základní pøehled možností využití a øešení moderních elektronických zaøízení. Doleèek, BEN technická literatura KOMPLET všech šesti dílù: obj. èíslo , 1690 Kè 1. díl Základy, ideální a reálné prvky Základní elektrické pojmy a vztahy - kniha se pøedevším zabývá hlavními metodami øešení elektrických obvodù. Popisuje dùležité vlastnosti ideálních jednobranù a složených ideálních jednobranù. Druhá èást je zamìøena na vysvìtlení a popis podstatných vlastností reálných rezistorù, kondenzátorù, cívek a transformátorù. 344 str., obj. èíslo , 459 Kè 2. díl Polovodièové prvky a elektronky Vìnuje se popisu a èásteènì též aplikacím hlavních typù polovodièových prvkù jako jsou rùzné typy diod, bipolární a unipolární tranzistory vèetnì mikrovlnných a výkonových, vícevrstvé spínací souèástky. Popisuje též polovodièové souèástky bez polovodièového pøechodu jako jsou termistory, varistory, Hallova sonda, magnetorezistor, magnetodioda. 208 str., obj. èíslo , 290 Kè 3. díl Optoelektronika Uvádí základní prvky elektrooptických systémù. Popisuje princip generování svìtla, rùzné typy LED diod a laserových diod. Vysvìtluje princip pøemìny svìtelného signálu na elektrický pomocí fotodiod, hlavní parametry a zpùsoby použití fotodiod. Jsou popsány též principy a použití perspektivních typù zobrazovacích jednotek pro zobrazení malého i velkého množství informací vèetnì principu LCD TFT, plasmových jednotek a displejù vyrábìných na bázi organických LED. Je vysvìtlen také princip obrazových senzorù CCD a CMOS. V poslední èásti je popsána široká problematika optických vláken. 160 str., obj. èíslo , 239 Kè 4. díl Pøenosy v lineárních obvodech a úvod do zesilovaèù Zabývá se pøenosovými vlastnostmi pasivních lineárních komplexních jednobranù a dvojbranù, jako jsou pøechodné dìje a kmitoètové charakteristiky RC, RL a RLC èlánkù. Získané poznatky jsou aplikovány do oblasti pasivních kmitoètových filtrù a zesilovaèù. Kapitoly zabývající se analýzou èasovì promìnných signálù a zpìtnou vazbou poskytují možnost pochopit nìkteré parametry a vlastnosti aktivních elektronických obvodù. Dohromady se statìmi o elektronických zesilovaèích, a to jak analogových tak spínaných, vytváøejí aparát nezbytný pro pochopení vlastností operaèních zesilovaèù, kmitoètových filtrù a dalších obvodù, kterým je vìnován pátý díl uèebnice. 296 str., obj. èíslo , 349 Kè 5. díl Operaèní zesilovaèe a komparátory Operaèní zesilovaèe a jejich aplikace. Popisuje hlavní vlastnosti a pravidla pro používání operaèních zesilovaèù s napì ovou a s proudovou zpìtnou vazbou, vysvìtluje principy pøístrojových zesilovaèù a komparátorù, zmiòuje se o problematice audio zesilovaèù. Popisované obvody jsou základními stavebními prvky analogových a analogovì èíslicových obvodù. Text knihy je úvodem do problematiky, který má ètenáøi umožnit, aby získal pøedstavu o možnostech a zpùsobech øešení obvodù a systémù s uvedenými integrovanými obvody. 232 str., obj. èíslo , 349 Kè 6. díl Kmitoètové filtry, generátory signálù a pøevodníky dat Šestý díl Moderní uèebnice elektroniky je vìnován problematice konstrukce kmitoètových filtrù, generátorù signálù a pøevodníkù dat. Kniha by mìla poskytnout základní pøehled v uvedených oblastech elektroniky. 240 str., obj. èíslo , 410 Kè Lampárna aneb co to zkusit s elektronkami? Kniha je urèena široké technické veøejnosti, zaèínajícím i pokroèilým konstruktérùm nf zesilovaèù, hudebníkùm, kteøí chtìjí nìco vìdìt o možnostech a konstrukci elektronkových zesilovaèù i dalším zájemcùm o téma, které nepatøí v naší literatuøe k nejfrekventovanìjším. Kromì exkurze do historie popisuje principy elektronek a nízkofrekvenèních elektronkových zesilovaèù, pøináší konstrukci výkonového zesilovaèe a v pøíloze rovnìž pøehled parametrù dnes nejèastìji používaných elektronek. Obsahuje rovnìž odkazy na další možné zdroje informací. 152 str., Vlach, Vlachová, BEN, obj. èíslo , 224 Kè

9 Uèebnice elektroniky, teoretické a konstrukèní pøíruèky Øešíme elektronické obvody Teplo a chlazení II Unikátní kniha (nejen) pro vývojáøe je sestavena ze tøí èástí. V prvních dvou se píše o metodách ruèní analýzy a poèítaèové analýzy, tøetí èást je pøílohová. Pro ty, kteøí se chtìjí skuteènì dobøe nauèit analyzovat elektronické obvody, doporuèujeme ètení od zaèátku. To znamená nejprve se uèit øešit jednodušší obvody ruènì, na základì snahy o pochopení jejich fungování, teprve pak se vìnovat studiu automatizované analýzy na poèítaèi. Je vhodné stáhnout si z domovské stránky instalaèní soubory programù SNAP a MicroCap spolu s elektronickými výukovými pøíklady. 520 str., Biolek, BEN, obj. èíslo , 786 Kè C++ Builder øešené pøíklady Elektrotechnická mìøení Ètenáø najde v pøíruèce celkem 47 øešených pøíkladù z problematiky programování aplikací pro Windows za použití funkcí Windows API. Pøíklady jsou prezentovány ve vývovojovém prostøedí Borland C++ Builder. Tento uèební text vznikl jako podpora výuky pøedmìtu Programování pomocí Win API na Vysoké škole polytechnické v Jihlavì. 98 str., Matoušek, BEN, obj. èíslo , 220 Kè Elektrické obvody v pøíkladech Uèební text byl koncipován tak, aby student získal pøehled o základních analogových mìøicích pøístrojích a metodách mìøení základních aktivních i pasívních elektrických velièin. Student by mìl být schopen po prostudování uèebnice samostatnì zvolit vhodnou metodu mìøení a mìøicí prostøedky pro danou mìøicí úlohu, provést praktické mìøení a vypracovat protokol o provedeném mìøení. 256 str., BEN, obj. èíslo , 235 Kè Kniha má umožnit ètenáøi získat rychlý pøehled o problematice tepla a chlazení v oblasti elektroniky. Obsahuje øadu øešených praktických pøíkladù a je doplnìna grafy a tabulkami, které umožòují rychlý návrh chladicích obvodù. Kniha je dìlena do tøí èástí a to na obecnou èást, vztahující se k teorii tepla, dále na oblast odvodu tepla z elektronických zaøízení a to jak jednoduchých (pouhé chladièe), tak na celé elektronické soustavy (stojany). V tøetí èásti pak pojednává o zpùsobech mìøení tepla. 112 str., Fukátko, BEN, obj. èíslo , 168 Kè Solid State relé Tato publikace se snaží kromì teoretického popisu možností a vlastností elektronických relé uvést i na nìkolika pøíkladech souèástek, prodávaných na èeském trhu jejich konstrukci, schémata a odmìøené vlastnosti, dùležité pro použití tìchto souèástek v navrhovaných a vyvíjených konstrukcích. Na konci knihy je jako pøíloha doplnìn katalogový pøehled optotriakù a Solid State relé. 200 str., Krejèiøík, BEN, obj. èíslo , 224 Kè NOVINKA 123 øešených pøíkladù zahrnující základní problematiku obvodù Pøíruèka obsahuje celkem 123 vyøešených pøíkladù, zahrnujících základní problematiku elektrických obvodù, které jsou rozdìleny do dvanácti kapitol. Pøíruèka vznikla pro podporu výuky pøedmìtu Elektrické obvody na Vysoké škole polytechnické v Jihlavì. 154 str., Brtník, BEN, obj. èíslo , 320 Kè NOVINKA BESTSELLER Elektrotechnologie Uèebnice klade dùraz na výklad fyzikální podstaty vlastností materiálù a základních souvislostí mezi tìmito vlastnostmi a jejich vnitøní strukturou. Zvláštní pozornost je vìnována principùm pøípravy monokrystalù a materiálùm s uspoøádanou strukturou. Jsou zde i základy vakuové techniky a technologie tenkých i tlustých vrstev. Aplikace progresivních technologických procesù je demonstrována na polovodièových souèástkách, mikroelektronických obvodech 4. vydání, 314 str., Šavel, BEN, obj. èíslo , 299 Kè Kmitoètové filtry Kniha poslouží jako univerzální nástroj pro orientaci v problematice kmitoètových filtrù. V první èásti se kniha vìnuje pøenosovým vlastnostem a øešení aproximaèní úlohy pro všechny typy kmitoètových filtrù (lze aplikovat i pro èíslicové filtry). Ve druhé èásti, týkající se návrhu konkrétních filtrù, je zamìøena pozornost na filtry realizovatelné z diskrétních prvkù. Oproti tomu se kniha nevìnuje problematice návrhu filtrù pro integrované, elektromechanické a jiné nároèné technologie. 536 str., Hájek, Sedláèek, BEN, obj. èíslo , 786 Kè Elektronika pro zaèáteèníky Komplet 3 knih za zvýhodnìnou cenu Doporuèujeme!!! obj. èíslo cena kompletu je pouhých 390 Kè! Elektronika v kostce 112 str., Peèek, BEN, obj. èíslo , 134 Kè Kniha poslouží hlavnì tìm, kteøí se snaží najít vysvìtlení základních pojmù z elektroniky, snaží se jim porozumìt, pøípadnì poznat jejich souvislosti. Elektronické konstrukce pro zaèáteèníky 144 str., Ladman, BEN, obj. èíslo , 168 Kè Kniha poskytuje urèitý prùøez celou problematikou elektroniky a ten, kdo podle ní pár zapojení postaví, snad získá základní pøedstavy. Rozeberte si PC 208 str., Šedý, BEN, obj. èíslo , 224 Kè Pøíruèka má podnadpis Kniha pro kutily nového tisíciletí, mohlo by se též dodat...a pro totální bastlíøe, nebo to, co v knize najdete, nemá ve svìtì obdoby. Je urèena všem, kteøí se chtìjí dozvìdìt nìco o elektronice bez zbyteèných a složitých teorií. Bezpeènost elektrických zaøízení Publikace obsahuje obecné požadavky na bezpeènost elektrických zaøízení, fyzikální požadavky a požadavky na mechanickou bezpeènost, na elektrickou a tepelnou odolnost, odolnost proti teplu a hoøení a na chemická nebezpeèí. Popisuje zkušební postupy a uvádí limity, kterým zaøízení musí vyhovìt. Je urèena návrháøùm, konstruktérùm, vývojovým pracovníkùm a výrobcùm elektrických zaøízení obecnì, ale také dovozcùm elektrických zaøízení nebo prodejcùm tohoto zboží. 112 str., Vlèek, BEN, obj. èíslo , 224 Kè PLC a automatizace Kniha je koncipována jako støedoškolská uèebnice a souhrnnì pojednává o programovatelných automatech (PLC) v kontextu soudobé automatizaèní techniky a je úvodním kurzem jejich programování. Je urèena pøedevším studentùm a uèitelùm SŠ, VŠ a OU. Jako úvodní text mùže posloužit i vysokoškolským studentùm, zaèínajícím projektantùm a programátorùm PLC a úèastníkùm rekvalifikaèních kurzù. 224 str., Šmejkal, BEN, obj. èíslo , 239 Kè PLC a automatizace 2 Druhý díl je vìnován pøedevším programování sekvenèních logických úloh. Vysvìtluje podstatu sekvenèních logických funkcí a jejich potøebnost, uvádí programy typických úloh z praxe, øešené intuitivními postupy s využitím pamì ových funkcí, èítaèù, èasovaèù a jiných funkèních blokù. Podrobnì a na pøíkladech z praxe jsou vysvìtleny systematické postupy programování, založené na principech koneèných automatù, Petriho sítí a na efektivním využití tabulek a datových struktur v programu PLC. 208 str., Šmejkal, BEN, obj. èíslo , 224 Kè Mobilní roboty pohony senzory øízení Cílem knihy je poskytnout základní informace potøebné k návrhu, sestavení a oživení mobilního robotu schopného rùzných èinností poèínaje sledováním èáry a konèe autonomním chováním. V kapitolách knihy jsou postupnì probrány následující subsystémy mobilních robotù: podvozková èást, pohonný, senzorický, komunikaèní, øídicí systém a øízení. Dùraz je kladen na senzorický a øídicí subsystém a vlastní øízení. 256 str., Novák, BEN, obj. èíslo , 459 Kè Maxwellovy rovnice a jejich názorné odvození Spis je mínìn jako uèební pomùcka pro vysoké školy technického zamìøení. Dostupné publikace dnes pøedkládají tuto látku spíše ve formì sbírky hotových matematických formulí, a tak èitatele uèí memorovat a mechanicky poèítat s nimi. Tato publikace ale odvozuje zákony a rovnice elektromagnetických polí a uèí inženýrsky myslet a matematicky se vyjadøovat str., Szántó, BEN, obj. èíslo , 199 Kè BEN 2010 «9

10 Technická diagnostika Detektory pro bezdotykové mìøení teplot 10» BEN 2010 Kniha pojednává o detektorech, principech jejich èinnosti a aplikacích pøi bezdotykovém mìøení teplot. Více je vìnováno kvantovým typùm detektorù, jejich parametrùm a nestabilitám. Závìr je vìnován metodám bezdotykového mìøení teploty. Pro snadnìjší pochopení je text doplnìn velkým množstvím tabulek a grafù. Použitý matematický aparát odpovídá rozsahu pøednášeném na technických vysokých školách. Kniha je urèena studentùm, technikùm a inženýrùm pracujícím v oblasti mìøicí a øídicí techniky. 160 str., Lysenko, BEN, obj. èíslo , 224 Kè Mìøení prùtoku a výšky hladiny Publikace je urèena pro širokou technickou veøejnost zabývající se mìøením prùtoku, mùže posloužit konstruktérùm strojù a projektantùm, inženýrùm útvarù obchodnì-technických služeb a technickým pracovníkùm výroby. Navíc lze oèekávat, že v publikaci uvedené poznatky poslouží také pøi øešení nestandardních úkolù z oblasti mìøení prùtoku a výšky, pøinejmenším alespoò jako inspiraèní materiál. Je vhodná také jako uèební pomùcka pro studenty støedních odborných škol a pøípadnì i pro studenty vysokých škol technických. 448 str., Ïaïo, BEN, obj. èíslo , 561 Kè Zaèínáme s LabVIEW Cílem knihy je podat celkový pøehled diagnostických metod pro stanovení technického stavu zkoumaného objektu. V souèasné dobì již nestaèí zvolit vhodnou diagnostickou metodu a vybrat optimální typy senzorù a mìøicích pøístrojù. Proto je nutné namìøené údaje digitalizovat a dál analyzovat prostøednictvím pokroèilých, v knize uvedených, metod analýzy namìøených diagnostických velièin a matematických metod rozpoznávání. Kniha je urèena široké technické veøejnosti i jako uèební pomùcka pro studenty technických smìrù støedních a vysokých škol. 408 str., Kreidl, BEN, obj. èíslo , 674 Kè Mìøení teploty senzory a mìøicí obvody V knize jsou pøehlednì zpracovány fyzikální principy senzorù teploty a dle tìchto principù jsou pak senzory rozdìleny do jednotlivých kapitol jako jsou odporové kovové a polovodièové, termoelektrické, dilataèní, speciální a bezdotykové senzory. U jednotlivých typù senzorù jsou uvedeny konstrukce, charakteristiky a tabulky, mìøicí obvody. Souèástí knihy je také Poukázka na nákup platinového senzoru Pt100 nebo Pt1000 (typ CRZ- 2005) se slevou 80 %. 240 str., Kreidl, BEN, obj. èíslo , 336 Kè Detekce a mìøení rùzných druhù záøení Kniha je psána formou uceleného sborníku, ve kterém jednotlivé kapitoly a pøílohy se vztahují k oblastem majícím více nebo ménì vztah k problematice záøení. V knížce jsou vìdomì opomíjeny takové oblasti záøení, které jsou buï podrobnì popsány v øadì jiných publikací (na pøíklad oblast radiových vln), nebo naopak pøesahují svojí specifiènosti zamìøení této knihy. Publikace je urèena široké technické veøejnosti, které má umožnit rychlé seznámení s problematikou záøení, se kterým se bìžnì v praktickém životì setkává. 192 str., Fukátko, BEN, obj. èíslo , 336 Kè Kniha seznamuje ètenáøe se základními pojmy a stavebními kameny programového prostøedí LabVIEW, s programovými strukturami i se zpùsobem poøizování a zpracování dat (Data Acquisition DAQ). Cílem autorù bylo pøedložit ètenáøi z øad studentù i profesních pracovníkù první ucelenìjší publikaci o základních funkcích a využití moderního vývojového programového prostøedí LabVIEW, zaèáteèníkùm dát významný podnìt k používání velmi silného a moderního nástroje a pokroèilým uživatelùm inspiraci pro další èinnost èi pøípadnì kritické podnìty. Výklad je doplnìn øadou pøíkladù a øešení konkrétních úloh. Text publikace je psán s pøihlédnutím k verzi LabVIEW 8 a vyšší. 248 str., Vlach J., Havlíèek, Vlach M., Vlachová, BEN, obj. èíslo , 349 Kè Mìøicí technika a senzorika Zajímavá zapojení 2. díl + 3. díl Autor této publikace se celá léta vìnoval shromažïování zapojení, nìkterá z nich využil ve své praxi. Kniha je výbìrem z èlánkù uveøejnìných po roce 1990 v èeských èasopisech. 2. díl: Generátory, pøístrojové zesilovaèe, testery a mìøicí pøístroje(152 str., Humlhans, BEN, obj. èíslo , 280 Kè) 3. díl: Senzory a mìøení neelektrických velièin, usmìròovaèe, filtry,... (176 str., Humlhans, BEN, obj. èíslo , 280 Kè)! nepøehlédnìte další díly edice Zajímavá zapojení na str. 17! Detektory kovù prakticky aneb zapni a hledej Vyhledávací technika pro profesionály Elektronické hledaèe Knihu napsal dlouholetý praktik, který sám jednak s hledaèi pracuje a který je i osobnì prodává. Proto je kniha plná užiteèných tipù a praktických informací. Úvodem se dozvíte nìco z historie detektorù kovù a také získáte pár nezávislých informací o firmách, které je vyrábìjí. Hlavní náplò knihy tvoøí vlastnì podrobný popis jednotlivých funkcí detektorù a pøíklady jejich použití v praxi. Druhé vydání bylo rozšíøeno nejen o technické novinky, které po prvním vydání knihy ovlivnily trh s detektory. 2. vydání, 176 str., Moltaš, BEN, obj. èíslo , 224 Kè Hledaèe kovù teorie, návrh, stavba, použití Kniha pøináší návody na stavbu ètyø detektorù lišících se jak oblastí použití, tak nároèností stavby a náklady. Je to jednoduchý hledaè vedení, následuje balanèní detektor, další je již ponìkud složitìjší VLF hledaè a poslední impulzní hledaè kovù se již zcela vyrovná profesionálním zaøízením pro ty nejnároènìjší aplikace. Kniha obsahuje schémata, mechanické plánky dílù, rozložení souèástek, pokyny pro seøizování, podrobné návody na stavbu speciálních souèástí (cívek, vysoce výkonných detektorù) a další navazující informace a schémata. 176 str., Rolf, HEL, obj. èíslo , 158 Kè Knížka se zabývá nejen pøístroji, jejich principy a funkcí, nýbrž i profesionální technikou vyhledávání. Autorem je zkušený nìmecký odborník, který již pøed lety vydal podobnou knihu. Lze øíci, že tato útlá pøíruèka je nabita informacemi, doplnìnými spoustou nákresù, schémat a fotografií z u nás dosud opomíjeného oboru vyhledávání kovových objektù. Pøijdou si na své jak profesionálové (pro které je knížka urèena), tak i amatérští hledaèi a všichni, které zajímá technika objevování. 136 str., Schüler, BEN, obj. èíslo , 168 Kè První svazek edice o elektronických hledaèích má ètenáøi pøiblížit zpùsoby hledání, objasnit používané pojmy, definovat hledaè jako elektronický pøístroj, urèit jeho všeobecné vlastnosti, vysvìtlit funkci na pøehledných blokových schématech, navrhnout rozdìlení elektronických hledaèù a pokusit se urèit, co lze vše považovat za elektronické hledaèe. 112 str., Hájek, BEN, obj. èíslo , 168 Kè Detektory kovu návod na stavbu Kniha se zabývá teorií a praxí stavby hledaèù kovových pøedmìtù a pokladù. V prvé teoretické èásti je rozdìlení detektorù kovu podle nejrùznìjších hledisek a vysvìtlení fyzikálních základù funkce detektorù se soustøedìním na tøi nejrozšíøenìjší druhy: záznìjový, balanèní a impulsní, které jsou pak v druhé praktické èásti knihy popsány jako stavební návody. Tøetí èástí knihy tvoøí pøílohy o konstrukci hledacích cívek a dalších souèástí, potøebných pro experimentální stavbu a vylepšování stávajících detektorù kovu. 256 str., Hájek, BEN, obj. èíslo , 360 Kè Bioelektronika v amatérské praxi Kniha je zamìøena na velmi zajímavé téma dnešní doby. Hlavním hrdinou je lidské tìlo, pro nìž je v knize popsáno nespoèet rùzných simulátorù, detektorù a mìøicích pøípravkù. Je pokusem tematicky zmapovat oblast bioelektroniky a shromáždit jednoduchá zapojení pro vlastní pokusy. Jedná se tedy o kompilaci rùzných zapojení pøedevším z èasopisu Amatérské Radio, Internetu a materiálù èeského prùkopníka oboru ing. Vìnceslava Patrovského. 224 str., Valeèko, BEN, obj. èíslo , 280 Kè

11 Radiotechnika, TV a CB technika, antény HOLICE Mekka radioamatérù Moderní radiotechnika 768 str., Dobeš, Žalud, BEN, obj. èíslo , 1123 Kè Kniha je bohatou obrazovou historií mezinárodních setkání v Holicích. Neopomíjí ani jarní setkání na Kamenci nebo v Horním Jelení, kam si rovnìž mnoho návštìvníkù našlo cestu. Publikace je takovým malým nahlédnutím do historie pøes všechna možná rùzná omezení tehdejší doby se pøesto podaøilo uspoøádat nìkolik semináøù, radioamatérských setkání a sympozií jak to dokazují èetné archivní fotografie. Dozvíte se nìco zajímavého o historii radioklubu v Holicích a o lidech, kteøí setkání pøipravují. Možná budete rádi, když se poznáte na fotografiích ze setkání. Nebo vás zaujme nìco z historie radioklubu v Holicích podobnì jako v té dobì vznikalo mnoho jiných radioklubù. Každopádnì budeme rádi za vaše pøipomínky. 272 str., Majce, Kubica a kol. BEN, obj. èíslo , 433 Kè Volnì navazuje knihu Moderní radioelektronika. Publikace podává nejen solidní teoretické základy oboru, ale naznaèuje i zpùsoby využití teoretických poznatkù v praxi. Ve svém prvním oddílu shrnuje teoretické základy radioelektroniky, pøedevším základy teorie signálù a systémù. Druhý oddíl publikace se zabývá analýzou a syntézou radiotechnických obvodù a subsystémù. Jejich návrh je založen dùslednì na poèítaèové metodì CAD. Tøetí oddíl knihy je zamìøen na konkrétní typy rádiových komunikaèních systémù. Na rozdíl od pøedchozího vydání zde jsou vypuštìny obecné èlánky, které nenacházejí pøímé uplatnìní v dalších èástech knihy. Naopak však zde jsou zaøazeny nìkteré nové teoretické partie, které se zaèínají aplikovat v moderních rádiových obvodech i systémech. Následující èást knihy se zabývá aplikovanou teorií, pøedevším potom obecnými otázkami rádiového pøenosu. Probírá se zde zdrojové a kanálové kódování, vèetnì nejnovìjších metod. Radioamatérské konstrukce pro mikrovlnná pásma Vše, co je v této publikaci popsáno, bylo prakticky zhotoveno a vyzkoušeno pøi radioamatérských soutìžích. Je zde popsáno, jak je možné zhotovit jednoduchá, ale funkèní zaøízení ve skromných podmínkách za pøedpokladu alespoò základních znalostí a øemeslné zruènosti. Nechává ale i prostor pro použití špièkových souèástek, které jsou na souèasné svìtové úrovni. V jednotlivých statích jsou rozvedeny základní myšlenky pro návrh jednodušších i složitìjších konstrukcí, pak jejich mechanické i elektrické provedení. 224 str., Šír, BEN, obj. èíslo , 336 Kè Antény prakticky Èeský pøeklad polského bestselleru Poradnik antenowy. V knize jsou obsaženy praktické konstrukce antén, které jsou mezi radioamatéry nejoblíbenìjší. Stavba je dokumentována parametry a principem pùsobení antén. A dále na problematiku navazuje doporuèení týkající se materiálù a dílù používaných ke stavbì, montáži a uzemnìní. Vše s konkrétními rozmìrovými výkresy a fotografiemi vše prakticky, tak jak to známý polský odborník na antény postavil a zmìøil. 240 str., Matuszczyk, BEN, obj. èíslo , 336 Kè Antény encyklopedická pøíruèka Rozšíøené 3. vydání vèetnì CD Kniha poslouží jako základní zdroj informací pro odborníky specializované v oboru antén i pro širší technickou veøejnost vèetnì velké rodiny radioamatérù, kteøí zde najdou odpovìdi na základní otázky z anténní techniky a z problematiky spojené s komunikací na KV, VKV a UKV. Tím se dílo blíží spíše odborné pøíruèce. Obsah doprovodného CD: výbìr z modrých konstruèních AR, unikátní programy pro výpoèet antén, animace, které jsou výsledkem práce se simulátory elektromagnetického pole zde speciálnì pro anténní techniku, další programy a firemní katalogy. 384 str. + CD, Procházka, BEN, obj. èíslo , 561 Kè BESTSELLER Televizní technika 4 KOMPLET všech tøí dílù: obj. èíslo , 898 Kè Radioamatérský provoz a pøedpisy Kniha D vychází jako 4. publikace po knihách B, C a A. Obsahem jsou tøi oblasti televizního pøenosového øetìzce, a proto je kniha rozdìlena na tøi èásti (4a, 4b a 4c nebo jinak øeèeno D1, D2 a D3). Kniha je urèena servisním technikùm z oboru reprodukce obrazu projekèními a velkoplošnými zaøízeními i technikùm obsluhujícím televizní studiová a vysílací zaøízení, jakož i všem zájemcùm a studujícím obor sdìlovací techniky. 4A Projekèní a velkoplošné zobrazování V první èásti se probírají fyzikální základy optiky, následuje popis televizorù se zadní projekcí a to s obrazovkami i s kapalnými krystaly. Dále se uvádìjí televizní projektory pro pøímou projekci vpøed, a to s 1 i se 3 objektivy. Na nì navazuje digitální zrcátková projekce, jakož i projekce laserovým paprskem a zaøízení se zesilovaèem svìtla. Výklad je vìnován i velkoplošnému zobrazení pomocí plasmové obrazovky a mozaikových projekèních stìn. Uvádí se i starší projekèní systém Eidophor. 288 str., Vít, BEN, obj. èíslo , 449 Kè 4B Studiové zpracování televizního signálu Druhá èást seznamuje se zpracováním obrazového signálu v televizním studiu, s digitálními formami pøenosu a s kompresí obrazových signálù. Pokraèuje popisem kamer vèetnì snímání z filmu, dále pak režijním zpracováním vysílaných poøadù, popisem problematiky synchronizace a formátù magnetického záznamu. V èlánku o studiových mìøicích metodách se uvádí význam vysílání mìøicích øádkù. 208 str., Kuba, Vít, BEN, obj. èíslo , 336 Kè 4C Zaøízení pro pøenos televizního signálu Tøetí èást pojednává o pøenosu televizního signálu mezi studiem a místem pøíjmu. Týká se to smìrových spojù, a to pozemních i družicových, pevných i pohyblivých. Dále pojednává o zemských vysilaèích analogového i digitálního signálu (DVB-T) i o konstrukci družicových transpondérù vèetnì typù vysílacích elektronek. V dalších èláncích se popisují vysílací antény a jejich napájeèe, jakož i televizní pøevadìèe a opakovaèe. 176 str., Gregora, Vít, BEN, obj. èíslo , 336 Kè Televizní technika 3 pøenosové barevné soustavy Kniha pojednává o pøenosových soustavách NTSC, SECAM, PAL, MAC, uvádí struèné základy teorie vzorkování a spekter èíslicového televizního signálu. Velká èást knihy je vìnována budoucí televizní soustavì s komprimovaným èíslicovým signálem MPEG 2 ve zdrojovém kódování i moderním zpùsobem kanálového kódování QAM, QPSK, OFDM s ochranami FEC. Doplòkem je výklad normy teletextu WST a základy družicového vysílání. 720 str., Vít, BEN, obj. èíslo , 450 Kè 50 % sleva Kniha by mìla pomoci odstranit mezery ve vìdomostech, které uchazeèi o radioamatérskou licenci nemìli pøíležitost získat jinde. Mimo zaèáteèníkù však zde i adepti na tøídu B najdou leccos zajímavého, hlavnì v kapitolách o fone provozu a mohou se snadno nauèit pracovat se zahranièními stanicemi, i když nové koncesní podmínky práci fonickým provozem umožòují i zaèáteèníkùm. Také nová vyhláška o provozních podmínkách radioamatérské služby nepøímo ovlivnila napsání této knihy, nebo je nezbytné dostat je do podvìdomí radioamatérù. 148 str., Peèek, BEN, obj. èíslo , 179 Kè CB pro mazáky 1 Kniha volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB. Najdete zde kapitolu o mìøení na CB, ve které je kromì jiného návod na amatérskou stavbu kombinovaného mìøièe ÈSV, fáze a výkonu. Problematika digitálního pøenosu dat na CB je zde jen struènì nastínìna. Nakonec se mùžete seznámit se stanovami asociace klubù CB. Nebojte se CB 128 str., Meca a kol., BEN, obj. èíslo , 145 Kè První opravdu èeská pøíruèka pro naše síbíèkáøe. Autoøi se snaží srozumitelnou formou, bez velkých nárokù na technickou zdatnost ètenáøe, odpovìdìt témìø na vše, co jste o CB potøebovali vìdìt, ale nebylo se koho zeptat. Poradí vám pøi nákupu, instalaci i pøi provozu CB stanièek. Najdete zde mnoho cenných informací pro zaèáteèníky i pokroèilé. 112 str., Meca, Vlach, BEN, obj. èíslo , 112 Kè BEN 2010 «11

12 Pøíjem DVB-T TV technika, nf technika, akustika Kniha je urèena široké veøejnosti, kterou seznamuje se zvláštnostmi pøíjmu digitálního televizního vysílání. Dùraz je kladen na informace, které potøebují televizní diváci k tomu, aby se mohli vybavit potøebnou technologií a nauèili se ji efektivnì ovládat. Kniha uvádí vlastnosti digitálního vysílání v systému DVB-T, popisuje pøenos televizních signálù zemským prostøedím, rozdìlení kmitoètového spektra a kritéria dobrého pøíjmu televize. Dále se vìnuje vlastnostem a výbìru pøijímacích antén, Set Top Boxùm a dalším zaøízením. Je zde podán i návod, jak postupovat pøi pøípadných potížích s pøíjmem DVB-T. Televizní technika DVB-T Kniha o zemské digitální televizi popisuje v úvodních kapitolách základní porovnání mezi analogovou a digitální zemskou televizi. Postupnì jsou rozebrány zpùsoby komprimování obrazu a zvuku, protichybová ochrana, princip novì vyvinutého systému DVB-H a také nové platformy interaktivní televize MHP. Zøejmì nejzajímavìjší je èást o mìøení DVB-T, která vysvìtluje význam parametrù a popisuje principy jejich mìøení (vf parametry a parametry týkající se kanálového kódování). Pro úplnost kniha obsahuje informace o vysílaèích DVB-T a problematice sítì SFN. Moderní rádiový pøijímaè Cílem publikace Moderní rádiový pøijímaè je shrnutí a použití jednoduchých zásad pøi návrhu klasického analogového rádiového pøijímaèe s použitím moderních obvodových øešení. Rozebrán je i návrh softwarovì definovaného digitálního rádia. U jednotlivých koncepcí jsou uvedena nìkterá omezení, která jsou v pøípadì digitální konstrukce dána pøedevším stavem souèasné technologie. 216 str., Danìk, BEN, obj. èíslo , 336 Kè Zvuky se dvìma èasovaèi str., Bednáø, Gregora,BEN, obj. èíslo , 239 Kè NF zesilovaèe 1., 2., 3. a 4. díl BESTSELLER NF zesilovaèe 1 pøedzesilovaèe 96 str., Kotisa, obj. è , 168 Kè NF zesilovaèe 2 integrované výkonové zesilovaèe 96 str., Kotisa, obj. è , 168 Kè NF zesilovaèe 3 tranzistorové výkonové zesilovaèe 96 str., Kotisa, obj. è , 168 Kè NF zesilovaèe 4 zesilovaèe LEACH a jejich doplòky 104 str., Voráèek, obj. è , 168 Kè Abeceda nf techniky Tematickým tìžištìm této knihy jsou elektroakustické pøenosové èleny, mikrofon, zesilovaè, reproduktor a jejich vzájemné propojení. Najdete zde vše: vysvìtlení nezbytných základních pojmù a zapojení moderních nf obvodù od zesilovaèù až k výkonovým stupòùm. K tomu patøí moderní souèástková základna: bipolární tranzistory, výkonové MOS tranzistory 192 str., Wirsum, BEN, obj. èíslo , 224 Kè V pøíruèce jsou popisována zapojení generátorù zvuku, a to se dvìma èasovaèi 555 (pøípadnì s jedním sdruženým èasovaèem 556). Veškerá zapojení jsou krátce avšak dostateènì vysvìtlena a popøípadì doplnìna prùbìhy napìtí. Nìkdy jsou obsaženy i praktické zkušenosti, pøevzaté z pùvodních pramenù a z vlastní praxe. Funkcí nebo zapojením podobná schémata jsou soustøedìna do samostatných kapitol. 112 str., Hájek, BEN, obj. èíslo , 145 Kè Telekomunikace a VOIP telefonie 288 str., Legíò, BEN, obj. èíslo , 349 Kè Publikace obsahuje podrobný popis telefonních periférií používaných ve støední Evropì k pøipojení do veøejných, mezinárodních a mezioperátorských telefonních sítí. Obsah knihy by mìl být plnì dostaèující pro zájemce o VoIP, kteøí si chtìjí doplnit obecné znalosti ze svìta telekomunikací. Vzhledem k tomu, že klasická telekomunikaèní technika se bude používat i nadále, jsou podrobnì popsány ty èásti, které navazují na technologie internetu. Slouèení obou zdrojù je prezentováno jako úvod do VoIP. 224 str., Bazala, BEN, obj. èíslo , 326 Kè Šíøení vln v zástavbì Poèátek knihy pøináší struèný úvod do problematiky šíøení elektromagnetických vln v mìstské zástavbì. Neklade si za cíl hlubší teoretický rozbor šíøení vln obecnì èi diskusi, k dalšímu studiu je k dispozici seznam literatury. Dále následuje popis jednotlivých modelù. Výbìr byl proveden s ohledem na možnosti uplatnìní, tj. pøednost získaly modely vhodné pro rychlé plánování menších sítí (napø. WLAN) uvnitø budov èi malých mìstských buòkách. 108 str., Pechaè, BEN, obj. èíslo , 168 Kè Základy šíøení vln pro plánování pozemních rádiových spojù Kniha je vìnována základùm problematiky šíøení elektromagnetických vln pro pozemní rádiové komunikaèní systémy. Je zde vysvìtlena fyzikální podstata šíøení vln v atmosféøe, jenž rádiové spoje ovlivòuje zásadním zpùsobem. Podrobnì jsou dále rozebrány i jednotlivé vlivy troposféry a ionosféry. Jsou popsány i techniky používané k modelování šíøení vln pro potøeby návrhu jednotlivých rádiových služeb z širokého kmitoètového spektra. Publikace je urèena jak pro teoretické odborné studium, tak pro využití v praxi. 200 str., Pechaè, Zvánovec, BEN, obj. è , 258 Kè Výkonové audio zesilovaèe pracující ve tøídì D Kniha je urèena zájemcúm o elektroniku a audio techniku, kteøí mají zájem dozvìdìt se více o základních principech èinnosti audio zesilovaèù pracujících ve tøídì D. Ètenáø získá pøehled o moderních elektrotechnických prvcích, které je možno použít pøi konstrukci profesionálních impulzních napájecích zdrojù a spínaných zesilovaèù, a porozumí základùm teorie návrhu výkonových audio zesilovaèù pracujících ve tøídì D. Autor knihy se již nìkolik let zabývá vývojem a konstrukcí perspektivních audio zesilovaèù pracujících ve tøídì D, ètenáø proto dostane jedineènou možnost vyzkoušet si zkonstruovat svùj vlastní nìkolika set wattový audio zesilovaè. 200 str., Štál, BEN, obj. èíslo , 336 Kè BESTSELLER CD HAM RADIO Ham Radio 1 4 obsahují starší vydání Holického sborníku, pøíspìvky od radioamatérù, zajímavý software... Ham Radio 2000, 2003 najdete zde kromì jiného pøedevším software pro všechny druhy amatérského provozu od DX provozu až po digitální druhy jako PSK31 apod. Obsahovì jsou CD urèena spíše amatérùm, provozákùm Ham Radio Ham Radio Ham Radio Ham Radio Ham Radio Ham Radio 2005 VÝPRODEJ 12» BEN 2010

13 Mikrokontroléry ATMEL C pro mikrokontroléry Tato kniha ve struèném úvodu vysvìtluje základy ANSI-C relevantní pro mikrokontroléry. V popøedí stojí tvorba efektivního programového kódu. Podrobnìji jsou napøíklad uvádìny zvláštnosti jazyka C pro rodiny mikroøadièù AVR a MCS-51. Na CD jsou vedle všech pøíkladù a tabulek k dispozici také kompilátor jazyka C a simulátory MCU od firmy IAR Systems pro rodiny AVR a 8051 AT89 firmy Atmel. Obsahuje tipy a triky, které mají zaèáteèníkùm v C usnadnit zaèátky a zkušeným poskytnout podnìty k zamyšlení. 280 str. + CD, Mann, BEN, obj. èíslo , 561 Kè Vývojový kit USB51KIT pro AT89S51 a AT89S52 Kniha Vývojový kit USB51KIT pro AT89S51 a AT89S52 popisuje amatérskou stavbu vývojového kitu USB51KIT, který je urèen vývoj aplikací s mikrokontroléry ATMEL typu AT89S51 nebo AT89S52. Vývojový kit USB51KIT se pøipojuje na sbìrnici USB a je tedy pøímo napájen z poèítaèe, tato skuteènost znaènì zjednodušuje manipulaci s ním. Vývojový kit USBmegaKIT pro AVR ATmega16 Kniha Vývojový kit USBmegaKIT pro AVR ATmega16 popisuje amatérskou stavbu vývojového kitu pro mikrokontroléry øady AVR. Vývojový kit USBmegaKIT je urèen pro typ Atmel AVR ATmega16 (16KB Flash, 4 porty). Vývojový kit USBmegaKIT se pøipojuje na sbìrnici USB a je z ní i napájen, což vede k velmi snadnému použití. Maximální možný odbìr je 500 ma. Tyto parametry spolu s malými rozmìry poskytují velmi flexibilní použití. ARM pro zaèáteèníky 24 str. + CD, Matoušek, BEN, obj. èíslo , 336 Kè 28 str. + CD, Matoušek, BEN, obj. èíslo , 336 Kè Kniha seznamuje ètenáøe s architekturou mikroprocesorù s jádrem ARM, jejím instrukèním souborem a poté i s pøíklady konkrétních jednoèipových poèítaèù s procesory s jádrem ARM7 vyrábìnými firmami NXP Semiconductor (Philips) a ATMEL. Dále Vás seznámí s jejich architekturou, programátorskými modely, se zapojeními s tìmito poèítaèi. Ukazuje též tvorbu programù pomocí vývojových prostøedí µvision3 firmy Keil Software, Mcbuilderu èi Eclipse nebo LabView. 196 str., Váòa, BEN, obj. èíslo , 259 Kè Mikrokontroléry ATMEL AVR Pascal Jazyk Pascal má jednu velkou výhodu pro vývojáøe hardware z jeho syntaxe vychází jazyk VHDL používaný pøi návrhu a simulaci složitìjších èíslicových systémù. Nìmecká firma E-lab vytvoøila pøekladaèe jazyka Pascal generující kód pro nìkteré mikroøadièe PIC firmy Microchip a dále pro mikroøadièe ATMEL AVR. K tomu vytvoøila i spoleèné integrované vývojové prostøedí IDE pracující pod operaèními systémy Windows. Její PASCAL pro mikroøadièe ATMEL AVR dokonce umožòuje multitasking. 136 str. + CD, Váòa, BEN, obj. èíslo , 280 Kè Mikrokontroléry ATMEL s jádrem 8051 Posláním této knížky je usmìrnit pozornost odborné veøejnosti na produkty firmy, která neustále vyvíjí mikrokontroléry kompatibilní s INTELovskou øadou. Navzdory tomu, že firmy dodavatelù nabízejí tyto prvky a vyšly již mnohé aplikaèní èlánky, mnozí uživatelé nejsou si vìdomi toho, že mohou vzít takový AT89C51, vložit ho místo klasického 8051 a on bude bez problémù pracovat. Jedná se o prvky firmy Atmel, která má velice široký sortiment a za velice pøijatelné ceny. A skuteènì velice zajímavá je možnost bez problémù využít vývojové prostøedky pro øadu str., Fronc, Klúèik, BEN, obj. èíslo , 224 Kè Uèebnice programování ATMEL s jádrem 8051 Cílem této publikace je nastínit metodiku a popsat nìkolik algoritmù programování tìchto mikroprocesorù, protože dostateènì podrobný popis programovacích metod v jazyku symbolických instrukcí Assembler na trhu doposud chybìl. Tato kniha je urèena pro všechny skupiny zájemcù o programování procesorù ATMEL s jádrem A to od úplných zaèáteèníkù až po uživatele, kteøí se programováním zabývají profesionálnì. 144 str., Vacek, BEN, obj. èíslo , 224 Kè Mikrokontroléry ATMEL AVR vývojové prostøedí Publikace vás seznámí s øadou mikroprocesorù RISC AT90.., které lze použít pøi realizaci amatérských konstrukcí a nahradit tak oblíbenou øadu 51. Jedná se o praktickou knihu, která umožnuje v interakci s podklady z Internetu pøímo vývoj jednoduššího pøístroje. Je však urèena ètenáøùm, kteøí již mají nìjaké zkušenosti s programováním mikrokontrolérù. Pøedpokládá se, že ètenáø disponuje nìkterým ze start kitù, pøipojitelným pøes sériovou linku k PC. 96 str. + CD, Šubrt, BEN, obj. èíslo , 224 Kè Programování mikrokontrolérù s jádrem 8051 v jazyce C C pro mikrokontroléry ATMEL AT89S52 V této knize autor spojuje popis mikrokontroléru AT89S52 s výkladem programování v jazyce C pro mikrokontroléry øady 51 resp. C51, popisem základních pøípravkù a celkem 22 pøíklady. Kniha je tedy urèena všem, kteøí se chtìjí rychle nauèit programovat mikrokontroléry øady 51. Programování v programovacím jazyce C poskytuje rychlý vývoj programù a nevyžaduje znalost instrukèního souboru. Prakticky je používáno vývojové prostøedí µvision 3 od firmy KEIL. 240 str. + CD, Matoušek, BEN, obj. èíslo , 393 Kè Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce C Kniha je vìnována pøedevším popisu vývojového prostøedí CodeVisionAVR C, které je vhodné pro zaèáteèníky, studenty èi amatérské konstruktéry. Vývojový prostøedek CodeVisionAVR obsahuje pøekladaè jazyka C, integrované vývojové prostøedí IDE a prùvodce, wizard, umožòující automatické generování zdrojového kódu pro mikrokontroléry ATMEL AVR. CodeVisionAVR je program spustitelný pod Windows 95, 98, 2000 a XP. Kniha pøedpokládá základní znalost jazyka C. Na doprovodném CD je umístìna školní verze programu. 216 str. + CD, Váòa, BEN, obj. èíslo , 336 Kè Mikrokontroléry ATMEL AVR Bascom Bascom je moderní vývojové prostøedí firmy MCS electronics pro práci s mikrokontroléry. Na doprovodném CD jsou obsaženy veškeré zdrojové i pøeložené formy pøíkladù, dokumentace vybraných integrovaných obvodù a mikrokontrolérù Atmel AVR, demo verze prostøedí Bascom, další vývojová prostøedí (AVR Studio, AVR Pascal, CodeVisionAVR, GNU C, ) a také návod na programátor. 144 str. + CD, Váòa, BEN, obj. èíslo , 280 Kè Práce s mikrokontroléry ATMEL Knihy podrobnì vysvìtlují jednotlivé rysy mikrokontrolérù a ukazují jejich použití jak v klasických pøíkladech, tak i v dosud nepublikovaných konstrukcích. Díky názorným pøíkladùm je celá tato edice vhodná pro zaèáteèníky a také pro studenty. Všechny konstrukce jsou peèlivì zdokumentovány a zdrojové kódy aplikací jsou na doprovodných CD. autor David Matoušek, BEN Kniha je urèena široké veøejnosti, která má zájem seznámit se s programováním mikrokontroléru AT89S52 v jazyce C. Výklad je veden tak, že pøed danými pøíklady probere pouze nezbytnì nutnou teorii, takže ètenáø se mùže koncentrovat na praktickou stránku vìci, tedy na samotné pøíklady. V knize najdeme výklad základù jazyka C, takže je vhodná i pro ty ètenáøe, kteøí tento programovací jazyk neovládají. NOVINKA 152 str. + CD, Brtník, Matoušek, BEN, obj. èíslo , 299 Kè BESTSELLER Práce s ATMEL AT89C2051: 248 str. + CD, obj. è , 393 Kè Kniha podrobnì vysvìtluje jednotlivé rysy mikroøadièù typu AT89C2051 a ukazuje jejich použití jak v klasických pøíkladech, tak i v dosud nepublikovaných konstrukcích. Velký dùraz je zde kladen na srozumitelnost a postupné vysvìtlování jednotlivých pojmù. Práce s ATMEL AT89S8252: 304 str. + CD, obj. è , 449 Kè Kniha je zamìøena na popis mikroøadièe AT89S8252 vèetnì tøí desítek zajímavých aplikací. Øada informací je použitelná pøedevším nejen pro mikroøadiè AT89C2051, ale i pro jiné typy. Práce s ATMEL AVR: 376 str. + CD, obj. è , 561 Kè Tato kniha je zamìøena na popis a ukázky praktických použití mikroøadièù ATMEL AVR typù: AT90S1200, AT90S2313, AT90S2343, AT90S4433, AT90S8515 a AT90S8535. Práce s ATMEL AVR ATmega16: 320 str. + CD, obj. è , 580 Kè Kniha je zamìøena na popis mikrokontroléru ATmega16 vèetnì ètrnácti zajímavých aplikací. Práce s ATMEL AT89LP2052: 200 str. + CD, obj. è , 336 Kè Kniha je vìnována popisu a praktickým aplikacím mikrokontroléru AT89LP2052 (AT89LP4052). BEN 2010 «13

14 Moderní uèebnice programování mikrokontr. PIC 1. díl Uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá na mikrokontroléru PIC16F84. Postupnì se nauèíme, co je tøeba k tomu, aby mikrokontrolér pracoval a mohli si k nìmu pøipojit ty nejjednodušší obvody s tlaèítky a LED. Vysvìtlíme si, jak psát programy ve vývojovém prostøedí MPLAB. Poznáme základní skupinu instrukcí tohoto mikrokontroléru. Nauèíme se zde ovládat jeho paralelní vstupy/výstupy. 96 str. + CD, Hrbáèek, BEN, obj. èíslo , 239 Kè Mikrokontroléry PIC12C5XX Pøeklad originálních katalogových listù nové øady výkonných mikrokontrolérù PIC12C508, PIC12C508A, PIC12CE518, PIC12C509, PIC12C509A a PIC12CE519. Struèný obsah: Charakteristika, Provedení PIC12C5XX, Architektura, organizace pamìti, I/O port, Modul TIMER0 a registr TMR0, EEPROM, Speciální vlastnosti CPU, Instrukèní soubor, Elektrické charakteristiky, Pouzdra. 128 str., Poš, BEN, obj. èíslo , 224 Kè Programátor PIC16F84 stavební návod s ovládacím programem Pøíruèka pøedstavuje podrobný stavební návod jednoduchého programátoru procesorù PIC16F84 vèetnì ovládacího programu WPicProg pro operaèní systém Windows. Programátor nevyžaduje žádné další napájení. Pøipojuje se k poèítaèi pøes libovolný funkèní sériový port COM, který program sám automaticky identifikuje. Ovládací program je vytvoøen pro všechny platformy WINDOWS 95/98/2000/NT/ME/XP. Mikrokontroléry PIC a ostatní Moderní uèebnice programování PIC 2. díl Mikrokontroléry PIC16F87x Ve druhém díle uèebnice se student nauèí pracovat s implementovanými systémy v mikrokontrolérech, jako jsou datové EEPROM, A/D pøevodníky, rùzná sériová a paralelní rozhraní pro komunikaci s okolními systémy. Nauèí se, k èemu složí WDT (hlídací èasovaè), jak a proè lze využívat režim SLEEP (spánku) mikrokontroléru. Pøíklady zde jsou orientovány hlavnì na komunikaci mikrokontrolérù s jinými mikrokontroléry a inteligentními systémy. Po úspìšném prostudování této uèebnice mùžete být na sebe pyšní. Postavili jste se na vlastní nohy a jste schopni vytvoøit jednodušší aplikace s mikrokontroléry. 144 str. + CD, Hrbáèek, BEN, obj. èíslo , 239 Kè BESTSELLER Tato kniha obsahuje popis funkcí a vlastností novìjší øady mikrokontrolérù od firmy Microchip, které umožòují ukládat data do pamìti EEPROM nebo RAM a program do pamìti FLASH. Popis je zpracován pro èeského ètenáøe. Kniha volnì navazuje na titul Mikrokontroléry PIC16C7X, který již nebudeme dotiskovat zpracování je však ve shodném duchu. Komunikace mikrokontroléru s okolím 1 Kniha podrobnì rozebírá komunikaci s rùznými druhy klávesnic a zobrazovacích jednotek. Vìnuje se také nejèastìji používaným zpùsobùm komunikace mikrokontrolérù s okolními systémy. Souèástí knihy je disketa se zdrojovými tvary programù obsluhy psanými pro mikrokontrolér PIC16C84. Tyto programy lze po drobných úpravách použít i pro jiné mikrokontroléry PIC. Publikace je vhodná i pro zájemce, kteøí pracují s jinými typy mikrokontrolérù, tito si však musí obslužné programy napsat sami. 160 str., Hrbáèek, BEN, obj. èíslo , 224 Kè Komunikace mikrokontroléru s okolím 2 Uèebnice programování PIC Cílem této publikace je nastínit metodiku a popsat nìkolik algoritmù programování tìchto mikroprocesorù, protože dostateènì podrobný popis programovacích metod v jazyku symbolických instrukcí Assembler na trhu doposud chybìl. První èást se zabývá podrobným popisem instrukcí jazyka Assembler. Souèástí popisu každé instrukce je podrobné vysvìtlení její funkce vèetnì popisu zmìn stavového slova procesoru a její typické použití ve zdrojovém kódu programu, tj. vèetnì pøíkladu. Mikrokontroléry PIC 14» BEN str. + disk., Vacek, BEN, obj. èíslo , 224 Kè Kniha volnì navazuje na pøedchozí díl. Doplòuje uvedené informace a klade si za cíl seznámit podrobnì ètenáøe se zajímavými obvody používanými ve spolupráci s mikrokontroléry. Probíraná témata jsou vysvìtlována na pøíkladech, konkrétní øešení jsou pak ukázána s použitím mikrokontrolérù PIC. Uvedené informace a postupy jsou však velice užiteèné i pro ty, kteøí používají jiné typy mikrokontrolérù. 152 str. + disk., Hrbáèek, BEN, obj. èíslo , 224 Kè 144 str. + disketa, Vacek, BEN, obj. èíslo , 224 Kè pøeklady originálních katalogových listù nové øady výkonných mikrokontrolérù Microchip Mikrokontroléry PIC10F2XX èeský datasheet pro PIC10F200, PIC10F202, PIC10F204, PIC10F str., obj. èíslo , 249 Kè Mikrokontroléry PIC16F630 a PIC16F str., obj. èíslo , 249 Kè Mikrokontroléry PIC16F88 èeský datasheet obj. èíslo , pøipravujeme Mikroprocesory øady str., Peroutka, BEN, obj. èíslo , 449 Kè Aèkoliv nelze publikaci považovat za vyèerpávající, pøináší ucelený pohled na jádro procesorù øady Podrobný popis instrukèního souboru s øadou praktických pøíkladù pøináší ètenáøi možnost zvládnout programování v jazyce symbolických adres. Další èást obecnì popisuje typy periferií, které výrobci integrují do nových procesorù nejen z této øady. Struèný popis nìkterých zvláštì zajímavých a perspektivních typù byl nahrazen, popisem prvního procesoru z nastupující øady MCS251, které se liší architekturou, ale i výraznì vyšším výkonem. 160 str., Skalický, BEN, obj. èíslo , 224 Kè Zaèínáme s mikrokontroléry Motorola HC08 Nitron Kniha je kuchaøkou pro první pokusy s mikrokontroléry. Obsahuje pro zaèáteèníka vše podstatné, neodrazuje svoji tlouš kou. Hlavním dùvodem k napsání knihy, byla soutìž èeské poboèky MOTOROLA o nejlepší konstrukci s novými mikrokontroléry HC08 NITRON nebo jiným modelem rodiny HC08. Výhodou doprovodného CD je i to, že kromì èásti vìnované kitu JANUS obsahuje celou øadu materiálù o rodinì mikrokontrolérù HC08, vèetnì nejmenšího modelu NITRON. 96 str. + CD, Váòa, BEN, obj. èíslo , 224 Kè Mikrokontroléry Motorola HC11 Publikace poskytuje informace o základních programovacích principech a metodách s pøihlédnutím k programování v reálném èase. Umožní konstrukci vývojové desky s jednoèipovými mikropoèítaèi rodiny HC11 v cenì nepøekraèující 800 Kè. Vývojové a ladicí prostøedky poskytuje Motorola zdarma na svém webu. Pro ètenáøe, který si bude chtít vyzkoušet všechny úlohy v reálném prostøedí, budou snadno dostupné všechny vývojové prostøedky. 192 str., Rozehnal, BEN, obj. èíslo , 224 Kè Mikroprocesory a mikropoèítaèe Cílem publikace je seznámení ètenáøe s obecnou problematikou poèítaèù a mikrokontrolérù tak, aby byl schopen v krátké dobì zaèít používat kterýkoliv konkrétní typ procesoru, mikroprocesoru èi mikrokontroléru. Výklad není zamìøen na jeden typ obvodu, ale jsou zobecnìny základní vlastnosti. Vychází se pøitom z prùøezu produkce hlavních svìtových výrobcù z posledních let. Hlavní dùraz je kladen na mikrokontroléry, jejich vlastnosti, rozšíøení o vnìjší obvody a zásady použití. 160 str., Pinker, BEN, obj. èíslo , 224 Kè Mikroøadièe ZiLOG Z8 Kniha se zabývá osmibitovými mikroøadièi øady Z8 firmy Zi- LOG. Popisuje architekturu øady Z8, instrukèní soubor, základy assembleru, ladìní programù na hardwarovém emulátoru a práci s integrovaným vývojovým prostøedím ZDS (ZiLOG Develope Studio). Za pomoci textu knihy je možno navrhnout jednoduchou aplikaci s obvody øady Z8 a postup pak uplatnit na kterýkoliv obvod øady Z8. Text knihy pøedpokládá, že ètenáø je seznámen s obecnou teorií mikroprocesorù a mikroøadièù a ovládá používanou terminologii. 128 str., Hloušek, BEN, obj. èíslo , 57 Kè

15 MultiSIM elektronická laboratoø na PC Simulace èinnosti elektronického obvodu pomocí programu MultiSIM Program MultiSIM je jedním z mocných nástrojù nejen pro design, ale i pro názornou výuku návrhu elektronických obvodù. V knize jsou na jednoduchých pøíkladech demonstrovány možnosti a využití programu MultiSIM. Text je struèný, názornost je zajištìna množstvím obrázkù obvodù a výøezù obrazovek. Publikaci nelze pokládat za vyèerpávající popis programu a náhradu uèebnic elektroniky, každý uživatel si rozhodnì vytvoøí množství svých pøíkladù. Elektronika a PC Pøehled diskrétních polovodièových souèástek TESLA Oddíly souèástek: Køemíkové bipolární tranzistory, Unipolární tranzistory, Germaniové tranzistory, Køemíkové diody, Germaniové diody, Tyristory, Triaky, Diaky, LED, Fotocitlivé prvky, Displeje, Optoèleny. Informace v každém oddílu: Elektrické parametry souèástek, náèrtky pouzder se zapojením vývodù, analogické typy, technické výkresy pouzder Udìlejte si z PC 2 Mìøení, øízení a regulace s Delphi 284 str.,juránek, BEN, obj. èíslo , 349 Kè Udìlejte si z PC 1 Mìøení, øízení a regulace pomocí sériového portu PC a sbìrnice I 2 C Jádrem knihy je popis konstrukce a ovládání šesti elektronických pøístrojù, které lze využít v amatérské praxi. Všechna tato zaøízení se pøipojují k sériovému portu poèítaèe a jsou ovládána programy, které bìží na operaèních systémech: Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000 nebo Windows Me. Ovládací programy byly vytvoøeny ve vývojovém prostøedí C++ Builder verze str. + CD, Matoušek, BEN, obj. èíslo , 280 Kè Mìøení, øízení a regulace pomocí sériového a paralelního portu PC. Komunikace PC s aplikacemi mikrokontrolérù øady AT89C2051. Stavba jednoduchého programátoru mikrokontroléru AT89C2051. Kniha popisuje nìkolik elektronických pøístrojù, které jsou øízeny sériovým nebo paralelním portem poèítaèe a které bìží na operaèních systémech: Windows 95, 98, 2000, ME, Windows NT. Ovládací programy jsou vytvoøeny ve vývojovém prostøedí C++ Builder verze str. + CD, Matoušek, BEN, obj. èíslo , 336 Kè USB mìøení, øízení a regulace pomocí sbìrnice USB Kniha zpøístupòuje USB i pro poloprofesionální aplikace. Nabízí jednoduché metody pøístupu a úèinnou podporu a ulehèuje vám tak první praktický kontakt s USB. Krok za krokem vás seznámí s vývojem hardwaru a softwaru vhodného pro USB. Na pøíkladech je uvedena práce s mikroøadièi. Souèasnì jsou položeny i nezbytné základy programování na stranì PC. Jako programovací jazyky jsou používány Visual Basic a Delphi. CD obsahuje programy pro mìøení, øízení a regulaci, dále informace o souèástkách USB 256 str. + CD, Kainka, BEN, obj. èíslo , 449 Kè Pøedkládaná kniha se zabývá dvìma znaènì odlišnými záležitostmi vývojem softwaru (v jazyce Delphi) a hardwarem pro mìøení, øízení a regulaci. Autoøi pøibližují hardware teoretikùm tím, že se zabývají objektovì orientovaným programováním ve jazyku Delphi na pøíkladech objektù blízkých hardwaru, a pøibližují software praktikùm tím, že programují øízení sbìrnicových systémù, mìøicích, øídicích a regulaèních pøístrojù jako objektù blízkých hardwaru, ale s moderními softwarovými koncepcemi z jazyka Delphi. 200 str. + CD, Götz, BEN, obj. èíslo , 449 Kè Simulaèní programy pro elektroniku V knize jsou vysvìtleny základní principy a zpùsob práce se SPICE algoritmy. Práce s programy je popisována na konkrétních pøíkladech návrhù obvodù. Souèástí knížky je CD ROM, na kterém jsou instalaèní soubory kolem padesáti simulaèních programù a pøíklady zapojení obvodù. Protože podrobný popis všech programù není možný, jsou na CD ROM uloženy náhledy obrazovek a struèné poznámky k jednotlivým programùm. Pøi výbìru programù byla dána pøednost nejnovìjším verzím pro operaèní systém Windows 95, popø. Windows str. + CD, Láníèek, BEN, obj. èíslo , 336 Kè 5. vydání, 184 str., Kubica, BEN, obj. èíslo , 336 Kè Práce s inteligentními displeji LCD 1. díl znakové a grafické displeje, pøípravky a programy Kniha je zamìøena na popis a praktické použití tøí odlišných typù LCD modulù: EL1602 (øádkový displej 16 2 znaky), GDM12864A (grafický displej bodù) a EL16032A (øádkový/grafický displej se sériovou/paralelní sbìrnicí). V úvodu popisuje funkce LCD displejù, znaèení LCD modulù, následují popisy konkrétnì použitých modulù. Dále jsou publikovány ovládací rutiny pro mikrokontroléry øady 8051 a AVR vèetnì pøíkladù, které lze použít pro test funkènosti LCD modulu. 224 str. + CD, Matoušek, BEN, obj. èíslo , 449 Kè Mìøení, øízení a regulace prostøednictvím PC Ètenáø zde najde množství praktických podrobných øešení, které mùže upravovat a rozšiøovat pro vlastní potøeby. Kromì konvenèních øešení s digitálními obvody uvedeme i aplikace mikrokontrolérù, které umožòují poèáteèní zapracování do tohoto oboru. Tìžištì knihy leží v aktuálním programování pod Windows 95/98 a vyššími verzemi. Ètenáø bude mít možnost seznámit se s používáním Windows API a tvoøením vlastních knihoven DLL pro pøístup na sériový port. Mimo sériového portu bude používán i USB. 272 str. + CD, Kainka, BEN, obj. èíslo , 449 Kè Udìlejte si z PC v Delphi 1. díl Kniha uvádí konstrukce nìkolika zaøízení, která lze používat v amatérské praxi ale i mnohem obecnìji. Ovládací programy jsou vytvoøeny ve vývojovém prostøedí Borland Delphi 7.0 a fungují na operaèních systémech Windows 98/2000/XP. Po úvodním popisu pokroèilejších programovacích technik Delphi (ukazatele, øetìzcové typy, volací konvence, vlastnosti a události, RTTI, volání funkcí z dynamických knihoven) následuje popis ovladaèe Port- Talk, který poskytuje plný pøístup k portùm poèítaèe. 272 str. + CD, Matoušek, BEN, obj. èíslo , 561 Kè Hlídání a ovládání objektù pomocí mobilu a SMS Základní zásady ochrany objektù, støežených pomocí mobilního telefonu voláním a pøedáváním výstražných SMS zpráv. Podrobnì uvádí aplikace komunikaèního procesoru GB050 firmy Level, vybaveného programem (firmware GSM) ve spojení s klasickým mobilním telefonem, kdy pomocí SMS zpráv lze v jednom smìru pøedávat zprávy a v druhém pøíkazy. Podrobnì je rozebráno i použití komunikaèního procesoru PAG1 pana Flajzara s poplašným voláním a posíláním SMS zpráv v jednom smìru. Nakonec je popsána úprava libovolného mobilu pro využití k pøenosu varovného volání. 304 str., Krejèiøík, BEN, obj. èíslo , 336 Kè GSM alarm pøenos poplachu na mobilní telefon Stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu Kniha popisuje postup, jak si v amatérských podmínkách vyrobit vlastní systém zabezpeèení s využitím moderní signalizace narušení na mobilní telefon majitele, popø. dalších osob. Pøed popisem samotného GSM pageru GPA1 najdete v knize také popis ovládání mobilních telefonù Siemens po sériové lince, abyste pochopili princip popsaného zaøízení a byli pøípadnì schopni si postavit vlastní zaøízení nebo upravit zde popisovaný GSM pager GPA1. Cenu návodu tvoøí pøedevším program pro mikroprocesor ve zdrojovém i zkompilovaném tvaru. 84 str. + CD, Flajzar, BEN, obj. èíslo , 561 Kè BEN 2010 «15

16 Operaèní zesilovaèe Operaèní zesilovaèe historie a souèasnost Pøíruèka struènì shrnuje historii zesilovacích struktur a elekroniky vùbec a popisuje principy moderních existujících (dnes integrovaných) struktur. Pro úplnost byl text doplnìn o odpovídající admitanèní a nìkteré nulorové modely. První otevírají cestu k øešení ( i poèítaèovému ) lineárních struktur s reálnými prvky, druhé k øešení téhož s prvky ideálními. Operaèní zesilovaèe, napájecí zdroje Druhé, pøepracované vydání základní knihy z oboru konstrukce a použití operaèních zesilovaèù. První èást podrobnì informuje o vnitøní stavbì operaèních zesilovaèù a o fyzikálním pozadí jejich parametrù, s pøíklady úspìšných konstrukcí. Druhá èást knihy pøináší prakticky orientovanou teorii obvodù s operaèními zesilovaèi a pøehlednì rozebírá chování operaèních obvodù ze všech relevantních hledisek. Závìreèná èást je vìnována osvìdèeným praktikám pøi návrhu, oživování a vyhledávání závad realizovaných konstrukcí. 536 str., Dostál, BEN, obj. èíslo , 898 Kè Operaèní zesilovaèe pro obyèejné smrtelníky Kniha vychází z pøehledu základních zapojení s OZ, který byl otištìn pøed nìkolika lety na stránkách dvou modrých konstrukèních pøíloh AR. Použitá zapojení byla tehdy vybrána z nejrùznìjších èasopisù a knih. Z tuzemských to byla hlavnì Sdìlovací technika a Amatérské radio od roku V knize jsou shrnuty pouze podstatné informace a pøedevším zapojení obvodù s OZ, které se skuteènì dají v praxi použít. Vše s minimální teorií bez složitých vzorcù a rovnic. 248 str., Belza, BEN, obj. èíslo , 336 Kè Operaèní zesilovaèe v elektronice Efektivní využití operaèních zesilovaèù vyžaduje, aby byl konstruktér podrobnì seznámen s jejich vlastnostmi a základními aplikaèními principy. K tomu by mìla pøispìt i tato kniha, zamìøená na použití operaèních zesilovaèù, v základních obvodových situacích na popis základních obvodových principù. Autor Josef Punèocháø je známý elektrotechnický specialista v tomto oboru. 496 str., Punèocháø, BEN, obj. èíslo , 561 Kè DC/DC mìnièe Kniha si neklade za cíl popsat všechny typy DC/DC mìnièù a to ani ty, které se prodávají na našem trhu. Soustøeïuje se do dvou základních oblastí, z nichž první je vìnována teorii mìnièù, jejich názvosloví a základním zapojením s vysvìtlením jejich èinnosti. Druhá èást se vìnuje konkrétním typùm DC/DC mìnièù z našeho trhu. 68 str., Punèocháø, BEN, obj. èíslo , 112 Kè Inteligentní nabíjeèky s obvody MAXIM Hlavní èást publikace je zamìøena na seznámení s funkcí integrovaných obvodù firmy MAXIM, na jejichž základì je možné sestavit nabíjeèe, které zajistí rychlé, korektní a bezpeèné nabíjení malých akumulátorù NiCd, NiMH a Li-Ion, aniž by docházelo k jevùm majícím za následek zkrácení jejich životnosti a pøedèasné ztráty kapacity. Napájecí zdroje str., Humlhans, BEN, obj. èíslo , 168 Kè Publikace je urèena pøedevším zájemcùm o praktické aplikace v oblasti napájecích zdrojù tj. obvodù, užívaných ve všech aplikacích. Klade si za cíl pokud možno komplexnì postihnout situaci na trhu zejména integrovaných obvodù pro spínané zdroje, jejichž obliba v aplikacích vzrùstá. Kromì popisu pasivních souèástek, jejich parametrù a aplikací je popsán i návrhový program pro magnetické materiály, detailní výrobní program feritových magneticky mìkkých materiálù firmy Pramet a kniha je doplnìna i obvody pro spínané zdroje. 352 str., Krejèiøík, BEN, obj. èíslo , 336 Kè Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje Nábojové pumpy Obsahem tohoto rozsáhlého kompendia je teorie transformátorù a tlumivek pro spínané zdroje s pøíklady praktického návrhu, výbìru materiálù a jejich mìøení. Usnadní Vám efektivní návrh transformátorù a tlumivek s využitím znalosti fyzikálních principù a vlastností souèasných materiálù. Souhrnné informace, vèetnì mnoha tabulek, grafù a katalogových údajù, umožòují pøesnì vybrat vhodný tvar obvodu, jeho materiál i postup výroby. 240 str., Faktor, BEN, obj. èíslo , 561 Kè Kniha seznamuje ètenáøe s principem a zapojeními nábojových pump, uvádí srovnání se spínanými zdroji s indukènostmi, pøípadnì nízkoúbytkovými regulátory napìtí, seznamuje jej s nabídkou IO pro nábojové pumpy od jejich hlavních výrobcù až po stav v polovinì roku Jako inspiraci nabídne na tøicet aplikaèních zapojení s uvedenými obvody i diskrétním souèástkami. 192 str., Humlhans, BEN, obj. èíslo , 96 Kè Moderní spínané zdroje Publikace se zabývá programem Micropower SwitcherCAD, který je urèen pro rychlé navrhování spínaných zdrojù, napájených na vstupní stranì pøevážnì z baterií a akumulátorù. Popisuje vlastní program, programem doporuèená zapojení, dále uvádí nìkterá zajímavá zapojení s obvody, které v souèasnosti nejsou na trhu v ÈR a lze je pouze dovézt individuálnì. Ètvrtá kapitola je vìnována využití programu jako simulátoru životnosti baterie, nevztahujícího se ke spínaným napájecím zdrojùm. Je uveden návod, jak simulátor využít v obecné aplikaci zatìžování baterie. 112 str., Krejèiøík, BEN, obj. èíslo , 168 Kè 16» BEN str., Krejèiøík, BEN, obj. èíslo , 168 Kè Lineární napájecí zdroje Publikace by mìla sloužit jako výuková pomùcka pro ty, kteøí chtìjí nejen použít lineární (analogový) napájecí zdroj na základì vlastního návrhu, ale také rozumìt jeho èinnosti. Pøíruèka popisuje jednotlivé partie problematiky napájecích zdrojù. Všechny partie byly modernizovány z hlediska použitých souèástek, kdy zastaralé souèástky byly nahrazeny souèástkami dostupnými v souèasnosti. 144 str., Krejèiøík, BEN, obj. èíslo , 224 Kè Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch Obvody TOPSwitch lze vzhledem k jejich jednoduchosti pøirovnat k tøísvorkovým lineárním monolitickým stabilizátorùm a lze je považovat za souèasné optimum øešení spínaných zdrojù do výkonu do 250 W. V ÈR se prodávají vybrané obvody, urèené pro napájení ze sítì 230 V, tj. obvody TOP2xx. Pøestože spínané zdroje s obvody TOPSwitch lze považovat v souèasných aplikacích za horkou novinku, existuje velmi málo aplikaèních publikací. Je možno jen doufat, že tato publikace se stane vodítkem pro širší aplikaci tìchto obvodù. 400 str., Krejèiøík, BEN, obj. èíslo , 561 Kè Transformátory a cívky Tato pøíruèka usnadní efektivní návrh transformátorù a tlumivek s využitím znalosti fyzikálních principù a vlastností souèasných materiálù. Souhrnné informace, vèetnì mnoha tabulek, grafù a katalogových údajù, umožòují pøesnì vybrat vhodný tvar obvodu, jeho materiál i postup výroby. V naší literatuøe se titul s podobnì širokým a odborným pøístupem nevyskytuje. Pøíruèka se jistì stane nedocenitelnou pomùckou nejen projektantù, konstruktérù a studentù odborných škol, ale také vyspìlejších amatérù. 400 str., Faktor, BEN, obj. èíslo , 561 Kè Zdroje proudu Autor se pokusil v publikaci shrnout základní typy zapojení proudových zdrojù z diskrétních souèástek a popsat parametry, funkci a aplikace i dvou dostupných integrovaných zdrojù proudu. Publikovaná zapojení zdrojù proudu jsou v nìkterých pøípadech doplnìna mìøenými parametry realizovaných zapojení proudových zdrojù, aby si ètenáø mohl pøiblížit skuteèné možnosti stabilizace proudu jednotlivých zapojení. 112 str., Krejèiøík, BEN, obj. èíslo , 168 Kè Nabíjeèky a nabíjení Jde sice již o starší titul, nicménì v zimních mìsících pro motoristy obzvláštì aktuální. První kapitola je vìnována pøedevším údržbì automobilových akumulátorù. V pøíruèce se však nehovoøí jenom o autobateriích. Podstatná èást je vìnována stavebním návodùm spíše jednodušších a univerzálních nabíjeèek (nabíjeè s odporovým omezením proudu, nabíjeè s integrovaným stabilizátorem napìtí typu 78xx, nabíjeè s omezením nabíjecího proudu žárovkou, nabíjeè s automatickým vypínáním, nabíjeè pro malé NiCd èlánky, tyristorové a triakové nabíjeèe,...). 112 str., Arendáš, Ruèka, BEN, obj. èíslo , 112 Kè

17 Návrh a konstrukce desek plošných spojù Aplikaèní pøíruèky, ostatní elektro literatura Kniha popisuje základní aspekty návrhu desek plošných spojù (DPS), tedy problematiku poèítaèového návrhu DPS, technologii výroby vícevrstvých DPS, osazování a pájení SMD, elektrické vlastnosti plošných spojù. Rozsáhlá èást knihy je vìnována elektromagnetické kompatibilitì (EMC) a s ní souvisejícími návrhovými pravidly. Cílem knihy je upozornit ètenáøe na nejdùležitìjší problémy, které bude muset zdolat pøi návrhu elektronických schémat a desek plošného spoje. 128 str., Záhlava, BEN, obj. èíslo , 200 Kè NOVINKA Øešené pøíklady ve VHDL Hradlová pole FPGA pro zaèáteèníky Kniha ukazuje základní postupy pøi použití jazyka VHDL v programování hradlových polí. Pro tvorbu programù jsou v maximální míøe využity šablony, které spolehlivì vedou k úspìšným øešením. To zabraòuje dopracovat se k neúspìšným výsledkùm, které by mohly mít odrazující efekt. Souèasnì jsou zde ukázány postupy obvyklé pøi simulaci obvodù. 128 str., Král, BEN, obj. èíslo , 199 Kè NOVINKA FPGA prakticky realizace èíslicových systémù pro programovatelná hradlová pole Tato je vìnována praktickým aspektùm návrhu èíslicových systémù. Spíše, než popisu jazyka VHDL používaného bìžnì pro návrh a teorii implementace logické funkce, se zabývá skuteènou obvodovou realizací, správným použitím návrhového software, upozoròuje na možné pasti a potenciální problémy, se kterými se pøi návrhu obvodù potýkají zaèáteèníci i pokroèilejší návrháøi. 200 str., Š astný, BEN, obj. èíslo , 299 Kè NOVINKA Návrh plošných spojù pro povrchovou montáž SMT a SMD Kniha vznikla na základì teoretického studia a hlavnì praktických zkušeností z oblasti návrhu plošných spojù a povrchové montáže. Úvodem jsou zmínìny montážní a pájecí technologie, popis pouzder pro povrchovou montáž, materiálù pro plošné spoje a jejich vlastnosti. Další èást podrobnì rozebírá problematiku mechanických zásad návrhu s ohledem na technologii pájení, rozdíly návrhu desky plošného spoje pro prototyp a sériovou výrobu. V závìru kniha uvádí nákresy pájecích plošek nejèastìji používaných SMD pouzder pro pájení vlnou a pøetavením. 272 str., Šandera, BEN, obj. èíslo , 336 Kè VN zdroje zdroje vysokého napìtí Pokusy a experimenty, mìøení a mìøicí pøístroje, ochranné pomùcky Kniha pojednává o vysokonapì ových (VN) zdrojích, o zpùsobech generace vysokého napìtí, jak stejnosmìrného, tak i periodického støídavého nebo impulzního. Souèástí knihy jsou popisy a zapojení navržených a realizovaných VN zdrojù o pøíkonech øádovì stovek watù. Funkce nìkterých zaøízení byla prakticky ovìøena, jiná byla pouze simulována na PC. 248 str., Lysenko, BEN, obj. èíslo , 410 Kè Zajímavá zapojení inspirace konstruktérùm Humlhans, BEN technická literatura 1. díl Zdroje a mìnièe, nabíjení a baterie 200 str., obj. èíslo , 280 Kè 2. díl Generátory, zesilovaèe, testery a mìøicí pøístroje 152 str., obj. èíslo , 280 Kè 3. díl Senzory a mìøení neelektrických velièin, usmìròovaèe, filtry, str., obj. èíslo , 280 Kè 4. díl Rùzná zapojení, rejstøík, doprovodný CD ROM s datasheety 144 str. + CD, obj. èíslo , 280 Kè CHYTRÝ NÁKUP: Sada ètyø dílù a CD obj.èíslo , 840 Kè Pøehled obvodù øady TTL 7400 Knihy obsahují základní vlastnosti a souhrnné pøehledy obvodù TTL U každého je uvedena skupina, do které patøí (napø. hradla, èítaèe atd.), struèný popis funkce (2 klopný obvod D), schéma zapojení vývodù pouzdra. TTL 1. díl (7400 až 7499): 288 str., obj. èíslo , 30 Kè TTL 2. díl (74100 až 74199): 304 str., obj. èíslo , 30 Kè oba dva díly: obj. èíslo , 60 Kè Øízení a vizualizace technologických procesù Pøíruèka se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických procesù. Uvádí též metodiku postupu pøi øešení konkrétních problémù a pøíklady øídicích systémù. Velkou pozornost vìnuje problematice vizualizace technologických procesù. Kniha je urèena širší technické veøejnosti, zejména pak konstruktérùm strojù a zaøízení, øešitelùm a vývojovým pracovníkùm. 160 str., Vlach, BEN, obj. èíslo , 168 Kè Èíslicové systémy a jazyk VHDL Kniha je zamìøena na návrh èíslicových systémù s využitím jazyka VHDL. Po zvládnutí této moderní metody mùže ètenáø pracovat s programovatelnými logickými obvody. Informace o jednotlivých typických èíslicových obvodech a systémech se prolínají s jejich popisem v jazyce VHDL, takže ètenáø mùže porovnávat bìžný popis schématem s popisem speciálním jazykem. Kniha je urèena pøedevším studentùm magisterských oborù zabývajících se elektronikou. Vybrané partie mohou sloužit i pro studenty bakaláøských oborù. 352 str., Pinker, Poupa, BEN, obj. èíslo , 449 Kè EAGLE prakticky 2. aktualizované vydání EAGLE pro zaèáteèníky Èíslicová technika Kniha velice podrobnì popisuje druhy èíslicových obvodù a jejich použití. V prvních kapitolách jsou uvedeny a vysvìtleny základní pojmy èíslicové techniky vèetnì základních aplikací. Dále se vìnuje zajímavým aplikacím èíslicových obvodù, diskutuje problémy spojené s používáním logických obvodù a ukazuje možné zpùsoby jejich øešení. Nechybí ani obvody GAL. Èasovaè 555 Autor se snažil do textu shromáždit své vlastní zkušenosti z práce s Eagle a øešení nejrùznìjších problémù. Dostateèné množství materiálu pro tuto pøíruèku vzniklo také proèítáním diskusních fór, èilou komunikací s autory systému Eagle, nebo také metodou pokus-omyl pøi odhalování nejasností v nápovìdì. Kniha je zamìøena na bìžnou práci pøi navrhování desek plošných spojù s využitím co nejvìtšího možného potenciálu programu. Publikace neobsahuje informace o programování v ULP. 192 str., Plíva, BEN, obj. èíslo , 239 Kè Seznámení se základními principy a základy práce s návrhovým systémem EAGLE pøi vytváøení základní dokumentace pro výrobu elektronických obvodù. V první èásti knihy jsou základní operace vysvìtleny na pøíkladu návrhu plošného spoje pro stabilizovaný napájecí zdroj. Druhá èást opodrobnì popisuje syntaxe pøíkazù. Každý pøíkaz je dostateènì vysvìtlen a okomentován. Na názorných pøíkladech je dokumentována možnost použití pøíkazù. 192 str., Juránek, BEN, obj. èíslo , 239 Kè 208 str., Matoušek, BEN, obj. èíslo , 280 Kè Hájek, BEN technická literatura Zapojení s jedním èasovaèem str., obj. èíslo , 149 Kè Zapojení se dvìma èasovaèi str., obj. èíslo , 134 Kè Zapojení se tøemi èasovaèi str., obj. èíslo , 145 Kè Blikaèe s èasovaèem str., obj. èíslo , 179 Kè CHYTRÝ NÁKUP: KOMPLET všech ètyø titulù: obj. èíslo , 449 Kè ušetøíte 158 Kè, tj. cca jeden díl BESTSELLER BEN 2010 «17

18 Elektrotechnika Elektrotechnická schémata a zapojení 1 základní prvky a obvody, elektrotechnické znaèky Elektrodynamika v energetice Tato pøíruèka je urèena vysokoškolským i støedoškolským studentùm elektrotechniky a pracovníkùm v energetice, kteøí se vìnují teoretickým problémùm. Navazuje na základní poznatky z teorie elektrických obvodù a teorie elektromagnetického pole a rozvíjí nìkteré typické aplikace v elektroenergetice. Seznamuje ètenáøe s fyzikální podstatou zkoumaných jevù, s jejich matematickým modelováním a s metodami analytického nebo numerického øešení. Technický prùvodce energetika.simuluj! 18» BEN 2010 Kniha obsahuje zapojení základních elektrických obvodù (vypínaèù, svìtelných okruhù, rozvádìèù, stykaèù, jistièù, elektromìrù, domovních dorozumívacích systémù apod.). Všechna elektrická zapojení a schémata jsou kreslena barevnì a doplnìna množstvím ilustraèních obrázkù. Všechna publikovaná schémata a zapojení jsou v souladu s osnovami výuky odborného výcviku, pøedevším oboru Elektrikáø pro silnoproud a Mechanik silnoproudých zaøízení. Je urèena nejen pro uèitele odborného výcviku a teorie, ale také pro žáky SPŠ, SOŠ a SOU v oboru elektrotechnickém, pro pracující v oboru i laickou veøejnost. 200 str., Berka, BEN, obj. èíslo , 359 Kè 280 str., Mayer, BEN, obj. èíslo , 336 Kè Kniha obsahuje souhrn dùležitých informací z oblasti elektrárenství a teplárenství, potøebných pro pracovníky energetiky a energetického strojírenství pøi øešení úkolù v pøedprojektové pøípravì, stavbì, provozu a modernizaci energetických zaøízení. Informace a postupy øešení jsou zpracovány z pozice základních disciplin fyziky, chemie a elektroenergetického inženýrství. Pojednává i o provozu elektrárenských a teplárenských výrobních jednotek, pøenosu a rozvodu elektrické energie v elektrizaèní soustavì a teplofikaèních soustavách. 616 str., Ibler, Karták, BEN, obj. èíslo , 999 Kè Energetika v pøíkladech: Technický prùvodce energetika 2 V publikaci jsou uvedeny konkrétní numerické výpoèty dùležitých úloh a vztahù, od jednoduchých ke složitìjším výpoètùm, optimalizaèní výpoèty, které jsou potøebné k rozhodování v øídicí èinnosti v energetice. V každé kapitole pøíkladù je odvolání na teoretickou èást zpracovanou v Technickém prùvodci energetika 1. Cílem publikace je umožnit uživatelùm získat teoretické a praktické prostøedky k nìkterým samostatným poèetním øešením technickoekonomických aplikací a využití teoretických vztahù v praxi. 384 str., Ibler, Karták, BEN, obj. èíslo , 674 Kè Simulace vlastností analogových elektronických obvodù Pøíruèka je urèena pro verzi programu SPICE 5.0a. Mìla by pøispìt ke správnému sestavování simulaèních obvodù, lišících se v øadì pøípadù od obvodù reálných. V tomto prvním díle se autor vìnuje pouze vlastnímu programu a lineárním obvodùm, sestaveným z diskrétních souèástek. Knihu lze použít jako soubor pøíkladù, ale vzhledem ke konkrétním èíselným pøíkladùm i jako uèebnici základù elektroniky. 296 str., Burian, Krejèiøík, BEN, obj. èíslo , 150 Kè Vliv polovodièových mìnièù na napájecí soustavu Publikace je vìnována zjiš ování vlivù polovodièových mìnièù na napájecí soustavu v oblasti tzv. nízkofrekvenèního rušení. Kniha je urèena pro všechny, kteøí se chtìjí dozvìdìt více o polovodièových mìnièích. Obsahuje nejen postupy pro exaktní výpoèty harmonických proudù, ale též zjednodušené návody na urèení harmonických proudù s pøesností, která je v praxi dostaèující. Projektanti a konstruktéøi najdou návod na výpoèty harmonických proudù 184 str., Kùs, BEN, obj. èíslo , 336 Kè Elektrotechnika jinak aneb další hlavolamy z elektrotechniky Kniha je sbírkou zajímavých úloh z elektrotechniky. Úlohy jsou zpracovány ve formì hlavolamù; ètenáø se nejprve mùže pokusit o jejich samostatné øešení a získané výsledky potom porovnat s výsledky uvedenými v knize. Kniha si klade za cíl nejen pouèit, ale také pobavit. Matematická nároènost úloh je minimální, vìtšinou lze vystaèit se znalostmi støedoškolské matematiky. 144 str., Myslík, BEN, obj. èíslo , 168 Kè BESTSELLER Elektrotechnická schémata a zapojení 2 øídicí, ovládací a bezdrátové prvky EMC z hlediska teorie a aplikace Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, technickými a legislativními požadavky kladenými na elektrotechnické výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility. Popisuje evropské smìrnice o elektromagnetické kompatibilitì, druhy norem, seznam norem, limitní úrovnì kompatibility rušení a odolnosti, definované uspoøádání mìøicích pracoviš. Prostor je vìnován teoretické analýze problematiky, s dokladovanými poèítaèovými simulacemi a mìøením. 216 str., Kováè, Kováèová, Kaòuch, BEN, obj. èíslo , 249 Kè Dielektrické prvky a systémy Úvod knihy je vìnován základùm fyziky dielektrik podaným z aplikaèního hlediska vztahu struktura vlastnost s cílem usnadnit proniknutí do uvedených souvislostí. Náplní druhé èásti knihy je tematika diagnostiky izolantù. Tøetí èást uvádí pøehled hlavních skupin a pøedstavitelù izolantù usnadòující orientaci v této oblasti s ohledem na jejich vlastnosti a zejména teplotní odolnost. Publikace je urèena všem, kteøí ve své práci èi studiu pøicházejí do kontaktu s problematikou dielektrických prvkù a systémù a chtìjí proniknout do jejich svìta. 240 str., Mentlík, BEN, obj. èíslo , 224 Kè Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie Kniha se zabývá principy kombinované výroby tepelné a elektrické energie a jejího vyhodnocování. Na základì rozboru parametrù kogeneraèních jednotek a prùbìhu zatížení jsou stanoveny možnosti použití jednotlivých typù. Je provedeno hodnocení nasazení kombinované výroby oproti jiným možnostem zajištìní požadovaného zatížení prostøednictví oddìlené výroby nebo nákupem na energetickém trhu. 288 str., Dvorský, BEN, obj. èíslo , 336 Kè Elektrické motory a pohony Unikátní publikace "Elektrotechnická schémata a zapojení 2" volnì navazuje na první díl.. Obsahuje zapojení základních elektrických obvodù jako jsou napø. vaèkové spínaèe, plovákové a tlakové, elektromìrové rozvádìèe, další stykaèové kombinace spouštìní a brzdìní elektrických motorù, elektronické stmívaèe, bezdrátové ovládání apod. Z dùvodu pøehlednosti, srozumitelnosti a názornosti jsou všechna elektrická zapojení a schémata kreslena opìt barevnì, a doplnìna množstvím ilustraèních obrázkù. 240 str., Berka a kol., BEN, obj. èíslo , 359 Kè Publikace vysvìtluje principy stavby a funkce indukèních a velkých synchronních motorù, neboli velkých stejnosmìrných motorù. Zabývá se i øídicími pøístroji a mechanickými komponentami v jejich výkonových obvodech a elektronickými periferiemi, pokud jsou se strukturou motorù integrovány. Objasòují se zde základní schémata stejnosmìrných a støídavých jednomotorových pohonù s automatickou regulací rychlosti otáèení. Výklad pøibližují praktické pøíklady instalací. 192 str., Roubíèek, BEN, obj. èíslo , 349 Kè Metrologie a hodnocení procesù Publikace pojednává o teoretických problémech mìøení. V úvodu je pøehled charakteristik náhodných procesù. Následuje pohled na procesy mìøení se zamìøením i na statistický výbìr a hodnocení vzorkù. Ètenáø získá pøehled o øešení chyb a nejistot, které jsou nezbytným doplòkem pøi zpracování výsledkù mìøení. Budou též uvedeny hlavní princiy, které se používají pøi návrhu, mìøení a vyhodnocení experimentù. Publikace zorientuje ètenáøe také v oblasti legální i praktické metrologie. 232 str., Tùmová, BEN, obj. èíslo , 255 Kè

19 Automatické øízení Rozsáhlá kniha dává ètenáøùm pøehled o analýze a zejména syntéze lineárních regulaèních obvodù, o diskrétních øízení a posléze i o metodách øešení regulaèních obvodù ve stavovém prostoru. Probíraná látka je bohatì ilustrována øešenými pøíklady. Kniha je urèena pøedevším posluchaèùm vysokých škol oborového studia Automatizace a øídicí technika ve spotøebním prùmyslu a Automatizaèní technika a øízení. druhé, pøepracované vydání 664 str., Balátì, BEN, obj. èíslo , 998 Kè Diagnostika elektrických zaøízení Kniha pøedkládá obecná hlediska a zákonitosti diagnostiky elektrických zaøízení, dále pojednává o diagnostických signálech, a to jak o fenomenologických metodách, tak o strukturálních analýzách využitelných pøi sledování vývoje parametrù prvkù i systémù elektrických zaøízení. Dále se vìnuje specifikùm diagnostiky transformátorù a toèivých elektrických strojù všech výkonù. Pozornost je vìnována i klasifikaci a zobrazení deteriorace izolací elektrických zaøízení. Souèasná elektrotechnologická diagnostika je pojata jako progresivní a moderní vìda, jejíž výroky mají nejen technický, ale i výrazný ekonomický význam. Elektrotechnika Metody umìlé inteligence v diagnostice elektrických strojù Kniha je zamìøena na možnosti využití metod umìlé inteligence v diagnostice. Pozornost je vìnována po teoretické a pøedevším praktické stránce rùzným vývojovým smìrùm umìlé inteligence, jedná se napø. o neuronové sítì, fuzzy systémy, genetické algoritmy a expertní systémy. Zvláštní dùraz je kladen na aplikaci metod umìlé inteligence v diagnostice generátorù a transformátorù v energetickém a strojírenském prùmyslu. 400 str., Hammer, BEN, obj. èíslo , 399 Kè Elektromagnetické aktuátory Publikace pojednává o elektromagnetických aktuátorech, tj. mìnièích pøevádìjících elektromagnetickou energii na energii mechanickou, projevující se pùsobením síly po urèité dráze. Vysvìtluje fyzikální principy pùsobení rùzných typù elektromagnetických aktuátorù, jejich základní charakteristiky a možnosti diagnostiky. Podrobnì popisuje metody jejich matematického modelování v ustáleném i pøechodném stavu a postupy a výsledky simulaèních analýz provedených pro nìkolik typických konfigurací aktuátorù. Publikace je urèena projektantùm a konstruktérùm elektromechanických zaøízení a studentùm inženýrského studia na elektrotechnických fakultách. 440 str., Mentlík, BEN, obj. èíslo , 310 Kè 128 str., Mayer, Ulrych, BEN obj. èíslo , 154 Kè Poèítaèová literatura Modelování mechatronických systémù v Matlab/SimMechanics Kniha se zabývá poèítaèovým modelováním v prostøedí Matlab/SimMechanics. Toto rozšíøení Simulinku bylo vytvoøeno pro øešení kinematiky a dynamiky soustav tuhých tìles. Relativnì snadno zde mùžeme modelovat i velmi složité prostorové mechanismy jako prùmyslové roboty, èásti automobilù apod. Kniha je urèena studentùm a inženýrùm, kteøí se zabývají modelováním v Matlab/Simulink. 152 str., Grepl, BEN, obj. èíslo , 224 Kè MATLAB pro zaèáteèníky MATLAB zaèínáme se signály Kniha pro každého, kdo potøebuje rychle a s co nejmenší námahou pochopit základy práce s programovým systémem MATLAB. Kniha je pojata tak, že tvoøí struènou uživatelskou pøíruèku s mnoha pøíklady a obrázky a je psána tak, aby s ní mohl pracovat zejména zaèáteèník èi pøíležitostný uživatel. Ètenáø není zatìžován nadbyteènými informacemi a naopak rozsáhlý pøehled pøíkazù, povelù a možností na konci knihy umožní snadnou orientaci v jinak mohutném a rozsáhlém systému MATLAB. 152 str., Zaplatílek, Doòar, BEN, obj. èíslo , 210 Kè Kniha je urèena pro všechny ètenáøe-uživatele systému MATLAB, kteøí z rùzných dùvodù potøebují zaèít pracovat se signály a hledají k tomu vhodného prùvodce. Kniha je psána pøedevším pro zaèáteèníky v tomto oboru, ale mùže stejnì dobøe posloužit jako užiteèný zdroj informací i pro pokroèilejší uživatele. Prostudováním knihy a zejména ovìøením pøedložených pøíkladù byste mìli získat solidní základní znalosti a praktické dovednosti pøi práci se signály v prostøedí systému MATLAB. Tyto znalosti pak již mùžete samostatnì rozšiøovat podle potøeby. 272 str., Zaplatílek, Doòar, BEN, obj. èíslo , 336 Kè Blender nauète se 3D grafiku MATLAB tvorba uživatelských aplikací Word 2000 pro každý den 2. aktualizované a rozšíøené vydání Celý obsah této jedineèné knihy pojednává o programu Blender. Jde o volnì šiøitelný, multiplatformní (dostupný pro nìkolik operaèních systémù) a zároveò hardwarovì nenároèný pomìrnì silný nástroj urèený pro práci s 3D grafikou. Umožòuje modelovat jednotlivé objekty i sestavovat rozlehlé scény. A to vše dokáže vyrenderovat (chceme-li, tak i s využitím raytracingu) do jednoho z mnoha druhù bitmapových obrázkù. Blender toho ale nabízí mnohem více. Kromì jiného, podporuje i tvorbu animací a disponuje mnohými animaèními nástroji. 288 str., Pokorný, BEN, obj. èíslo , 360 Kè Kniha je urèena všem zájemcùm o hlubší proniknutí do tajù systému MATLAB. Ètenáø by mìl být vybaven základními znalostmi o systému a práci v nìm. Po peèlivém prostudování knihy a vyzkoušení pøedložených pøíkladù by mìl být ètenáø schopen zaèít tvoøit vlastní aplikace, provádìt jejich ladìní a optimalizaci, pracovat efektivnì s jejich zdrojovými kódy, tvoøit a øídit veškerou grafiku a pracovat tak, aby jeho dílo bylo jistým zpùsobem optimální a pøehledné. 216 str., Zaplatílek, Doòar, BEN, obj. èíslo , 310 Kè Typická uživatelská pøíruèka zamìøená pøedevším na klasické problémy kanceláøské praxe. S ohledem na zaèáteèníka je dùkladnì vysvìtleno vytváøení a formátování textu. Velmi podrobnì jsou øešeny i prostøedky automatizace administrativy, jako napø. automatický text nebo hromadná korespondence. Patøièný prostor je vìnován také tabulkám vèetnì pøevodu tabulek z programu Excel. DOPRODEJ 139 str., Rázus, BEN, obj. èíslo , 224 Kè Word sbírka pøíkladù Kniha obsahuje 75 praktických pøíkladù, které byly zpracovány v programu Word, ale jsou víceménì použitelné pro všechny textové editory. Každá kapitola obsahuje øešené pøíklady a nìkolik navazujících pøíkladù k procvièení. Cvièebnici ocení uèitelé, lektoøi poèítaèových kurzù, studenti, žáci 136 str., Matúš, BEN, obj. èíslo , 149 Kè BESTSELLER BEN 2010 «19

20 Poèítaèová literatura Programování v GDI+ v pøíkladech Programování COM objektù, ActiveX a Win32 aplikací Kniha je urèena pro programátory v jazyce C++ používající vývojové prostøedí Microsoft Visual C++/Visual Studio verze 2002 a vyšší. Pøedpokladem je alespoò základní znalost jazyka C++ a základy ovládání uvedeného vývojového prostøedí. Pøíklady uvedené v knize, stejnì jako doprovodné zdrojové kódy, jsou napsány ve Visual C Ètenáøi se v knize nauèí efektivnì využívat ATL knihovnu pro vytváøení projektù rùzných typù: ActiveX prvkù, COM objektù a také bìžných Win32 aplikací bez podpory technologie COM. 408 str., Chalupa, BEN, obj. èíslo , 120 Kè VRML v pøíkladech Kylix v pøíkladech Delphi v pøíkladech Macintosh System 7.5 pro Dummies 20» BEN 2010 Kniha je urèena programátorùm v Microsoft Visual C++, kteøí se chtìjí nauèit nìco více o práci s grafikou, pøedevším obrázky a fotografiemi. Nauèí se využívat knihovnu GDI+ která je standardní souèástí vývojáøského balíku Microsoft Platform SDK pro Windows. U ètenáøù se pøedpokládá alespoò základní znalost jazyka C++ a vývojového prostøedí Microsoft Visual C++. Ukázkové projekty jsou vytvoøeny v prostøedí Microsoft Visual Studio 2005 s využitím knihovny ATL. 280 str., Chalupa, BEN, obj. èíslo , 120 Kè HTML, CSS a JavaScript referenèní pøíruèka Kniha nabízí podrobný pøehled jazyka HTML 4.0, kaskádových stylù CSS (verze 1.0) a klientských programovacích jazykù JavaScriptu a JScriptu (1.0 a výše). Úvodem uvádí nejzákladnìjší postupy využití jazyka HTML. Dále následuje podrobný referenèní popis jednotlivých tagù jazyka HTML a jejich parametrù, základy použití kaskádových stylù CSS v praxi, referenèní pohled na kompletní sadu CSS stylù a jejich parametrù, programovací jazyk JavaScript. Pøíruèka je urèena pro všechny kategorie uživatelù. 160 str., Gröpl, BEN, obj. èíslo , 224 Kè VRML v pøíkladech je knížka vycházející z názoru, že pro seznámení s urèitým jazykem nejsou normy a pøesné definice tolik užiteèné jako sbírka pøíkladù. Pøíkladù, které by bez velkého vysvìtlování obsahovaly vše, co je potøeba k dosažení požadované funkènosti, pøíkladù, které byste mohli prohlížet, upravovat a pokud byste chtìli, i použít jako základ vašich vlastních programù virtuálních svìtù. Pøíkladù je v téhle knížce pøes sedmdesát, i s variantami uvedenými na CD na dvì stovky. 224 str. + CD, Gergelitsová, BEN, obj. è , 224 Kè Visual Basic v pøíkladech Tato kniha není uèebnicí programování! Jejím úèelem je seznámit ètenáøe s jedním softwarovým produktem. Pøedvádí zhruba stovka prográmkù ukazujících, co jde v Kylixu taky udìlat. Jestli vás nìco z toho zaujme, pøeètìte si, jak se to dìlá, vìtšinou jsme se snažili ukázat ten nejjednodušší zpùsob. Takže prohlížejte, dívejte se, co jde a jak se to dìlá a pokud se Vám nìco z toho bude hodit, nestyïte se opisovat. 264 str. + CD, Forst, Holan, BEN, obj. è , 224 Kè Pøed nedávnem jsme vydali knížku Delphi v pøíkladech, která je o tom, že èlovìk nemusí dokonale rozumìt všemu, co chce používat. Byla víc o programování ve Windows než jen o Delphi. Lenka Tahalová, která uèí Visual Basic, ráda pøijala návrh, aby zpracovala problematiku podobným zpùsobem. Vytvoøila tedy stejnou knížku o Visual Basicu. Tato kniha je sbírka pøíkladù, které ukazují, co mùžete udìlat a jak. Obèas nìjaké to vysvìtlení, ale jen trošku. Taková kuchaøka. Tak vaøte! 184 str. + CD, Tahalová, BEN, obj. èíslo , 224 Kè Není to uèebnice. Autor se snaží vyhýbat se pøílišnému povídání, pokynùm, co kde zmáèknout a taky vysvìtlování. Kniha je sbírka prográmkù, které by mìly ilustrovat to, co je dobré znát. Rozhodnì nejsou ukázány všechny možnosti ani všechny komponenty, i když nìkteré jsou opravdu pìkné. Ale zase myslíme, že nemá smysl se uèit nìco, co možná nepoužijete. Prográmky jsou pøiloženy i v pøeložené formì, takže nepotøebujete mít nainstalovány Delphi, abyste je mohli spustit. 208 str. + CD, Holan, BEN, obj. èíslo , 336 Kè Máte doma nebo v práci poèítaè Apple Macintosh a nemáte k nìmu nic než anglický manuál a nìkdy ani to? Právì pro vás je zde v poøadí už tøetí titul øady Dummies. Tato kniha vás provede taji operaèního systému Macintosh System 7.5. Najdete zde množství tipù, trikù a technik, které vám pomohou ovládnout váš poèítaè a usnadní vám práci. Každý uživatel, a už zkušený nebo teprve zaèínající, si zde pro sebe urèitì nìco najde. Doprodej za sníženou cenu 467 str., Levitus, BEN, obj. èíslo , 50 Kè Zpracování obrazu s pøíklady C# Delphi zaèínáme programovat Mnoho lidí pøechází na Delphi z programovacího jazyka Pascal. Díky tomuto textu mùžete zaèít s programováním pøímo v Delphi. Jediné, co je tøeba znát, je znalost Windows na uživatelské úrovni. Vzhledem k rozsahu samozøejmì není možné popsat celé Delphi a probrat kompletnì jazyk Pascal. Jsou zde však uvedeny ty nejdùležitìjší èásti Delphi a probrán základ jazyka Pascal tak, abyste po pøeètení této knihy byli schopni v Delphi programovat. Dùraz je kladen na praktickou použitelnost. Výklad je doplnìn množstvím øešených pøíkladù. 176 str. + disk., Pošta, BEN, obj. èíslo , 224 Kè Delphi v kostce pro verze 1 až 5 Pøíruèka je urèena neprofesionálním programátorùm, kteøí chtìjí rychle a efektivnì vyvíjet aplikace pro Windows. Vzhledem k zamìøení publikace je dùraz kladen na pøehledný a srozumitelný popis koncepce, ovládání a použití Delphi verze 1 až 5. Pøitom však obsahuje i celou øadu profesionálnìjších postupù a mnohdy unikátní, nikde jinde nepublikované informace. 544 str. + disk., Slaba, BEN, obj. èíslo , 561 Kè Visual C vývojové prostøedí Cílem knihy je seznámit ètenáøe s fungováním a vlastnostmi algoritmù pro zpracování obrazu. Algoritmy jsou peèlivì zpracované v C# a kompletní zdrojové kódy k pøíkladùm v knize lze stáhnout na I ètenáøi se znalostí jiného programovacího jazyka (VB, C++, Java ) mohou algoritmy využít. Text knihy je zpracován s maximální struèností a se snahou ukázat motivaci pro použití daného algoritmu v praxi. Kniha je urèena zejména vysokoškolákùm a pokroèilejším støedoškolákùm. 144 str., Dobeš, BEN, obj. èíslo , 210 Kè Kniha je urèena všem programátorùm, kteøí programují ve vývojovém prostøedí Visual C Jedná se o nástroj pro vytváøení aplikací urèených pro operaèní systém Windows 9x/ NT/2000/XP. Kromì pomìrnì detailního pøehledu tøíd implementovaných v knihovnì MFC (Microsoft Foundation Classes), obsahuje tato kniha i jednoduché pøíklady urèené pøedevším zaèáteèníkùm. Následnì jsou však uvedeny hodnotnìjší ukázky, které jsou praktickými pøíklady pro tvorbu profesionálních aplikací. 352 str. + CD, Matoušek, BEN, obj. èíslo , 561 Kè C++ Builder 4.0, 5.0 a vývojové prostøedí, 2. díl Kniha se podrobnìji vìnuje nìkterým problémùm, nastínìným v pøedchozí knize C++ Builder 4.0. Ètenáø je tak seznámen s dalšími možnostmi použití zdrojù (resources), vèetnì tvorby animovaných kurzorù. Možnost tvorby uživatelských komponent je doplnìna popisem ukládání vlastností do konfiguraèního streamu (souboru DFM). Autor se rovnìž vrací k problematice použití schránky, která je zakonèena tvorbou vlastního prohlížeèe schránky. Ètenáø je zasvìcen do tajù zpracování zpráv v C++ Builderu a možností registrace vlastní zprávy. 576 str. + CD, Matoušek, BEN, obj. èíslo , 674 Kè C++ Builder v pøíkladech Právì držíte v ruce knížku, která je o tom, že èlovìk nemusí dokonale rozumìt všemu, co chce používat. Abyste si napsali program, který používá prostøedí Windows, na to vìtšinou nepotøebujeme vìdìt, jak je to udìláno, vystaèíme s tím, že víme jako to používat. A o tom je tato kniha. Sbírka pøíkladù, které ukazují, co mùžete udìlat a jak. Obèas nìjaké to vysvìtlení, ale jen trošku. Linux na firemním PC 192 str. + CD, Holan, Neruda, BEN, obj. è , 336 Kè Tato kniha si klade za cíl pomoci Vám pøi rozhodování, zda zaèít používat Linux. Na základì podaných informací byste mìli být schopni odhadnout zda Linux je, nebo není vhodný k nasazení na Vašich poèítaèích. Správné použití Linuxu tam, kam se hodí, mùže uspoøit nemalé finanèní prostøedky. Pokud se na základì informací z naší knihy rozhodnete tak, že ušetøíte a vaše Informaèní Infrastruktura se stane efektivnìjší, bude to náš nejvìtší úspìch. 144 str., Bednáø, BEN, obj. èíslo , 120 Kè

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

( obchodní sí specializovaných prodejen Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická (trasa A). Prodejna Po Pá 9 00 18 00 So *) 9 00 12 00 tel.: 274 820 211 e-mail: praha10@ben.cz SMS

Více

PODROBNÝ OBSAH 1 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI PASIVNÍCH LINEÁRNÍCH KOMPLEXNÍCH JEDNOBRANÙ A DVOJBRANÙ... 9 1.1 Úvod... 10 1.2 Èasové charakteristiky obvodu pøechodné dìje... 10 1.3 Pøechodné charakteristiky obvodù

Více

Tomáš Fukátko Jaroslav Fukátko TEPLO A CHLAZENÍ V ELEKTRONICE II. Praha 2006 Kniha má umožnit ètenáøi získat rychlý pøehled o problematice tepla a chlazení v oblasti elektroniky. Obsahuje øadu øešených

Více

( obchodní sí specializovaných prodejen Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická (trasa A). Prodejna Po Pá 9 00 18 00 So *) 9 00 12 00 tel.: 274 820 211, 274 818 412 e-mail: praha10@ben.cz

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

( obchodní sí specializovaných prodejen Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická (trasa A). Prodejna Po Pá 9 00 18 00 *) So 9 00 12 00 tel.: 274 820 211, 274 818 412 e-mail: praha10@ben.cz

Více

( obchodní sí specializovaných prodejen Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická (trasa A). Prodejna Po Pá 9 00 18 00 So*) 9 00 12 00 tel.: 274 820 211, 274 818 412 e-mail: praha10@ben.cz

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY Operaèní zesilovaèe a komparátory 5. díl Praha 2007 Jaroslav Doleèek Moderní uèebnice elektroniky 5. díl Operaèní zesilovaèe a komparátory Bez pøedchozího

Více

www cz str 2 str 2 ELEKTRO LITERATURA Elektronika 2 8 Radiotechnika 9 Automatické øízení, rozhraní PC 10 11 Elektrotechnika 12 POÈÍTAÈE LITERATURA Programování 13 14 Internet uživatelé, tvorba stránek

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zapojení s diodami LED, zapojení s optoèleny, rùzná zapojení, rejstøík 4. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 4. díl Bez pøedchozího písemného

Více

Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Vladimír Váòa Praha 2004 Vladimír Váòa Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Senzory a mìøení neelektrických velièin, usmìròovaèe a filtry, elektronické potenciometry, aktivní filtry, komparátory 3. díl Praha 2005 Jan Humlhans

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Generátory, pøístrojové zesilovaèe, mìøicí pøípravky a testery 2. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 2. díl Bez pøedchozího písemného svolení

Více

Burkhard Kainka ELEKTRONIKA S PODPOROU PC Visual Basic v praxi 2004 Segment B V, Beek (Lb), The Netherlands, 2004, www segment nl Kniha je pøekladem nìmeckého originálu Elektronik am PC (ISBN 3-89576-113-3)

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Marcel Kreidl MÌØENÍ TEPLOTY SENZORY A MÌØICÍ OBVODY Kniha tvoøí první díl pøipravované edice senzorù neelektrických velièin. V knize jsou pøehlednì zpracovány fyzikální principy senzorù teploty a dle

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zdroje a mìnièe, nabíjení a baterie 1. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 1. díl Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Manfred Frohn Wolfgang Oberthür Hans-Jobst Siedler Manfred Wiemer Peter Zastrow ELEKTRONIK souèástky a základní zapojení Praha 2006 Rozsáhlá uèebnice elektroniky, pokrývající zamìøená na základní polovodièové

Více

Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2000, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA,

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, Podle smìrnice Rady EU 89/336/EEC je povinností výrobcù a distributorù elektrických a elektronických zaøízení a pøístrojù zajistit, e tyto výrobky nebudou zdrojem rušení

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY 2. díl Polovodièové prvky a elektronky dioda bipolární tranzistor unipolární tranzistor tyristor triak diak trioda vícemøížkové elektronky obrazovka Hallova

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

Radislav Martinek SENZORY V PRÙMYSLOVÉ PRAXI Praha 2004 Radislav Martinek SENZORY V PRÙMYSLOVÉ PRAXI Ilustrace Viktorie Vlachová Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Ing Vladimír Vít TELEVIZNÍ TECHNIKA projekèní a velkoplošné zobrazování Praha 2000 ANOTACE Kniha D je ètvrtou èástí ze ètyøsvazkového díla TELEVIZNÍ TECHNIKA a vychází postupnì jako 4 publikace po knihách

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

Tomáš Fukátko DETEKCE A MÌØENÍ RÙZNÝCH DRUHÙ ZÁØENÍ Praha 2006 Publikace byla napsána na základì poznámek, nahromadìných autorem bìhem jeho celoživotní odborné èinnosti. Znamená to, že kniha není psána

Více

Vydání podpoøili Doc. Ing. Josef Šavel, CSc. Elektrotechnologie Materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice 3. rozšíøené vydání Schválilo MŠMT èj. 25 734/2003-23 dne 1. 9. 2003 k zaøazení

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30 Senzor teploty Katalogový list SMT 160-30 Obsah 1. Úvod strana 2 2. Inteligentní senzor teploty strana 2 3. Vývody a pouzdro strana 4 4. Popis výrobku strana 4 5. Charakteristické údaje strana 5 6. Definice

Více

Mikrokontoléry Atmel AVR ASSEMBLER Vladimír Váòa Praha 2003 Publikace poskytuje základní informace dùležité pro aplikaci jednoèipových mikrokontrolérù AVR firmy ATMEL Klade si za cíl seznámit pøedevším

Více

Daniel Mayer ELEKTRODYNAMIKA V ENERGETICE Praha 2005 Publikace je urèena vysokoškolským i støedoškolským studentùm elektrotechniky a pracovníkùm v energetice, kteøí se vìnují teoretickým problémùm. Navazuje

Více

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ing Petr Kuba Ing Vladimír Vít TELEVIZNÍ TECHNIKA studiové zpracování televizního signálu Praha 2000 ANOTACE V rámci souboru publikací TELEVIZNÍ TECHNIKA vychází jako kniha D2 další díl popisující televizní

Více

ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Praha 2002 ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Vladimír Šubrt Mikrokotroléry TMEL VR vývojové prostøedí Praha 2002 Vladimír Šubrt Mikrokotroléry TMEL VR vývojové prostøedí Bez pøedchozího písemého svoleí akladatelství esmí být kterákoli èást kopírováa

Více

Olga Tùmová Metrologie a hodnocení procesù Praha 2009 Publikace pojednává o teoretických problémech mìøení, metrologii a hodnocení procesù mìøicích, technologických nebo výrobních. Úvod je vìnován obecné

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

/2*,.$ 5(6(7 Ë=(1Ë +$/7 *(1(5È725. +2',129é & 6./ $/8. ' /,ý. ýë7$ý 5(*,675 5(*,675. 326891é. 6e5,29é 5(*,675 * $.808/È725 5:0. %8',ý(/ 45(*,675 5(*

/2*,.$ 5(6(7 Ë=(1Ë +$/7 *(1(5È725. +2',129é & 6./ $/8. ' /,ý. ýë7$ý 5(*,675 5(*,675. 326891é. 6e5,29é 5(*,675 * $.808/È725 5:0. %8',ý(/ 45(*,675 5(* Vážení zákazníci dovolujeme si Vás upozornit že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To znamená že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Digitální barometr - s tlakovým èidlem Motorola MPX4115A 1 BAROMETR BEZ RTUTI A VLNOVCE (AUTOR: RADEK VÁCLAVÍK OK2XDX)

Digitální barometr - s tlakovým èidlem Motorola MPX4115A 1 BAROMETR BEZ RTUTI A VLNOVCE (AUTOR: RADEK VÁCLAVÍK OK2XDX) Digitální barometr - s tlakovým èidlem Motorola MPX4115A 1 BAROMETR BEZ RTUTI A VLNOVCE (AUTOR: RADEK VÁCLAVÍK OK2XDX) http://www.emgola.cz/ emgo@iol.cz 2 STAVEBNÍ NÁVOD DIGITÁLNÍ BAROMETR Zatím jsem se

Více

David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Praha 2011 David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Bez pøedchozího písemného

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Antonín Juránek, Miroslav Hrabovský EAGLE návrhový systém plošných spojù pro zaèáteèníky uživatelská a referenèní pøíruèka 2005 Antonín Juránek, Miroslav Hrabovský EAGLE pro zaèáteèníky uživatelská a referenèní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem ZPA EKOREG Mikroprocesorové regulaèní systémy TERM 4MK Univerzální regulaèní systém Charakteristika Volnì programovatelný systém Pøekladaè jednoduchého jazyka Pøedinstalované programové moduly: - a programová

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB TVORBA UŽIVATELSKÝCH APLIKACÍ Praha 2004 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB tvorba uživatelských aplikací Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L Skøíòový, vzduchem izolovaný rozvádìè øady EZB 750L je z produkce firmy Elektrizace železnic Praha a.s. Rozvádìè je urèen pro trakèní napájecí stanice mìstské hromadné dopravy

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

F Mravenec CD 3 vydání Praha, duben 2001 Hlavním produktem na kompaktním disku F Mravenec CD, vloženém do tohoto sešitku, je F Mravenec verze 3 50, poslední verze návrhového systému pro plošné spoje, který

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Wolfgang Matthes HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Mìøení a testování v poèítaèové a èíslicové technice èeské vydání 2001 Pøíspìvky uveøejnìné v této knize, zejména všechny èlánky

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Ladislav Šmejkal PLC a automatizace 2. díl Sekvenèní logické systémy a základy fuzzy logiky Ladislav Šmejkal PLC A AUTOMATIZACE 2. díl Sekvenèní logické systémy a základy fuzzy logiky Bez pøedchozího písemného

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX

APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX David Matoušek APLIKACE MIKROKONTROLÉRÙ PIC32MX Praha 2014 David Matoušek Aplikace mikrokontrolérù PIC32MX Recenzent Bohumil Brtník Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Praha 2003 Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Alexandr Krejèiøík Napájecí zdroje III Pasivní souèástky v napájecích zdrojích a preregulátory - aktivní harmonické filtry Praha 1999 Alexandr Krejèiøík NAPÁJECÍ ZDROJE III - - Pasivní souèástky v napájecích

Více

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 5 0 U k á z k a k n i h

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

APLIKACE ALGORITMŮ ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 1. DÍL

APLIKACE ALGORITMŮ ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 1. DÍL David Matoušek, Bohumil Brtník APLIKACE ALGORITMÙ ÈÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLÙ 1 Praha 2014 David Matoušek, Bohumil Brtník Aplikace algoritmù èíslicového zpracování signálù 1. díl Bez pøedchozího písemného

Více

Michal Geisler a kolektiv Bezdrátové ovládání elektrických spotøebièù duben 2001 Veškeré vysílaèe a pøijímaèe øady BOSys vyrábí a dodává firma ENIKA spol s r o Nádražní 609, Nová Paka 509 01, http://www

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE pro zaèáteèníky JOSEF LDMN Praha 2001 Ing Josef Ladman ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE PRO ZÈÁTEÈNÍKY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více