Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o."

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Náměstí 5. května č. 2, Čelákovice HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář VYPRACOVAL: Radek Andrle VEDOUCÍ PRÁCE: MUDr. Štěpán Novotný Čelákovice 2010

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracoval samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitoval. Jsem si vědom, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. Mělník, 7.duben 2010 Radek Andrle

3 Poděkování Děkuji svému vedoucímu práce MUDr. Štěpánovi Novotnému a odborné poradkyni MUDr. Haně Pácové Ph.D. za odborné vedení a vřelý přístup. Za jazykovou úpravu děkuji mé ženě Bc. Jitce Andrlové. A na konec bych chtěl poděkovat všem svým blízkým za podporu během mého studia.

4 Obsah Úvod Cíle absolventské práce Hlavní cíl Vedlejší cíle Historie hyperbaroxie Principy a možnosti užití HBO Patofyziologický princip Fyzika hyperbarických dějů Tlak Zákony plynů Boylův zákon (Boyle-Mariottův) Daltonův zákon Henryho zákon Fickovy zákony - Difuse plynů Fysiologický efekt hyperbarického kyslíku Fysiologický efekt hyperbarického kyslíku na jeho transport a tlaky ve tkáních Fysiologický efekt hyperbarického kyslíku na mikroorganismy a imunitní odpověď organismu Fysiologický efekt hyperbarického kyslíku na hojení ran Indikace hyperbarické oxygenoterapie Léčba Technické zázemí

5 7.1.1 Hyperbarické komory Zdroje vzduchu Zdroje kyslíku Medicínské aspekty Vedlejší účinky HBO terapie Léčebné postupy Komplikace Zdravotní komplikace Kontraindikace Absolutní kontraindikace Relativní kontraindikace Kazuistiky Dekompresní choroba Otrava oxidem uhelnatým Diskuse Závěr Резюме Seznam použité literatury Přílohy

6 Úvod Hyperbarická a potápěčská medicína je medicínský obor zabývající se mimo jiné léčbou potápěčských a dalších onemocnění pomocí dýchání kyslíku pod tlakem vyšším, než je tlak atmosférický - hyperbarická oxygenoterapie (dále HBO). Principem této léčby je zlepšení dodávky kyslíku tkáním. Téma hyperbarická oxygenoterapie je mi blízké. Nejenom ve svém zaměstnání, ale i ve volném čase se zabývám potápěním. V průběhu ponorů dochází k výrazným tlakovým změnám, používají se různé dýchací směsi s různým zastoupením kyslíku. Tyto mechanismy se samozřejmě uplatňují i v průběhu hyperbarické oxygenoterapie. Je velmi mnoho pravidel, která se uplatňují jak při potápění, tak při hyperbarické oxygenoterapii. Dalším důvodem mého zájmu o hyperbarickou oxygenoterapii je, že každý potápěč by měl být seznámen s možnostmi léčby eventuálních nehod a tím i s principem této léčby. Povědomí o možnostech léčebné hyperbaroxie není bohužel mezi potápěčskou ani lékařskou veřejností příliš rozšířeno. Cílem této práce je jednak přiblížit principy a možnosti užití léčebné hyperbaroxie a dále zvýšit povědomí o této v principu jednoduché, ale v každém případě účinné léčbě. 6

7 1 Cíle absolventské práce 1.1 Hlavní cíl Přiblížit principy a možnosti užití léčebné hyperbaroxie v akutních i chronických indikacích. 1.2 Vedlejší cíle Zvýšit povědomí o této léčebné metodě. Zpracovat dvě kasuistiky, které ukážou pozitivní vliv této metody v urgentní medicíně. 7

8 2 Historie hyperbaroxie Historie HBO sahá velmi daleko do minulosti a je úzce spojena s historií potápění, s vývojem technologií pro aktivity pod vodní hladinou. První objevy existence účinků a chování plynu v prostředí s tlakem vyšším, než je tlak atmosférický sahají do dob renesance. Mezi důležité objevy této doby řadíme vynález barometrické trubice (1644 Torricelli), zjištění změn tlaků v závislosti na nadmořské výšce a ustanovení hydrostatických zákonů ( Pascal), ustanovení zákonů vztahu objemu a tlaku ideálního plynu (1661 Boyle, 1676 Mariotte), objevení oxidu uhličitého (1755 Black), kyslíku ( Priestley) a poprvé byl popsán fenomén oxidace (1789 Lavoisier). Potápěčské aktivity byly od 16. století provázeny velkým množstvím nápadů a jejich realizací např. dýchací trubice mezi potápěčem a povrchem (Leonardo da Vinci, Borelli), potápěčský zvon (1690- Halley). V roce 1662 byl poprvé použit vyšší atmosférický tlak pro terapeutické účely (Henshaw). První hyperbarická komora plněná stlačeným vzduchem pomocí pumpy na lodi byla postavena v roce jejím konstruktérem byl inženýr Smeaton. Kořeny terapeutického použití HBO sahají do Francie konce 19. a začátku 20. století. V roce 1834 Junod popsal pozitivní efekt vysokotlakého kyslíku na člověka. První mobilní hyperbarické zařízení bylo zkonstruováno v roce 1876 (Fontaine) a od té doby bylo otevřeno mnoho hyperbarických center v Evropě a poté v Kanadě a USA. Nejslavnější osobností v historii hyperbarické medicíny je bezesporu Paul Bert. Již v roce 1878 ve své práci popsal škodlivé účinky kyslíku inhalovaného pod vysokým tlakem. Prokázal zvýšené riziko křečí při jeho inhalaci. Jeho závěr pro předcházení těchto škodlivých účinků bylo doporučení, aby kyslík nebyl dýchán v koncentraci nad 60 % v tlaku 1 ata a vyšším. Později byl tento negativní účinek kyslíku na CNS nazván Paul Bertovým efektem. Krátce nato byly popsány účinky hyperbarického kyslíku na tkáň plicní. Na základě experimentální práce doporučil Haldane v roce 1895 použití HBO pro léčbu otravy oxidem uhelnatým. 8

9 3 Principy a možnosti užití HBO 3.1 Patofyziologický princip Při dýchání vzduchu při běžném atmosférickém tlaku 1 ata (po 2 =0,21ata) je hemoglobin v arteriální krvi nasycen téměř na 100%. Množství kyslíku přenášené rozpuštěním v krevní plazmě je za těchto podmínek minimální. Dýchání 100% kyslíku za normobarických podmínek (1 ata) nezvýší výrazně množství kyslíku v arteriální krvi (po 2 =1ata). Abychom dosáhli výrazného zvýšení po 2 v arteriální krvi, je nutné dýchat toto médium pod tlakem vyšším, než je tlak atmosférický. Při dýchání 100% kyslíku pod tlakem 2 ata (10m) způsobí zvýšení po 2 v arteriální krvi na 2 ata, hemoglobin je nasycen na 100% a kyslík rozpuštěný v krevní plazmě má po 2 2 ata, tzn. krví je přenášeno dvojnásobné množství kyslíku než při dýchání normobarického kyslíku. Z kapilární krve do tkání je kyslík přenášen ze zásoby kyslíku rozpuštěného v krevní plazmě. Čím vyšší je rozdíl po 2 v kapilární krvi a tkáních, tím rychleji a více kyslíku je po tlakovém gradientu odevzdáváno z krve do tkání. Čím je větší vzdálenost kapiláry a zásobované tkáně, tím je rozdíl po 2 vyšší. Limitní po 2 pro účinnou aerobní syntézu ATP (adenosintrifosfátu) je 0,13kPa. Při dýchání kyslíku za normobarických podmínek je množství kyslíku v kapilární krvi menší, než při dýchání kyslíku za podmínek hyperbarických (např. 2ata), proto dochází k rychlejšímu úbytku po 2 (a tím i množsví kyslíku) v kapilární krvi než při hyperbarické oxygenoterapii a tím za normobarických podmínek je zajištěno zásobení menšího množství tkání (blíže ke kapiláře) kyslíkem, než za hyperbarických podmínek. S v O 2 (saturace venózní krve kyslíkem) při hyperbarické oxygenoterapii je vyšší (až 100%) proti S v O 2 při dýchání kyslíku za normobarických podmínek. U potápěčských nehod (AGE arteriální plynová embolie, DCS dekompresní nemoc) je účinkem léčby v barokomoře jednak působení zvýšeného tlaku (rekomprese) a tím zmenšení bublin vzniklých v průběhu výstupu (snižování tlaku a tím zvětšování objemu plynu v bublinách při výstupu), dalším účinkem je zvýšení vylučování inertního plynu z žilní krve plícemi při dýchání kyslíku (zvýšení tlakového rozdílu inertního plynu mezi žilní krví a plicními sklípky) a neméně důležité je i působení kyslíku pod vyšším tlakem a tím zlepšení okysličení tkání. 9

10 Léčba kyslíkem pod tlakem vyšším, než je tlak atmosférický, je prováděna v zařízení zvaném hyperbarická komora (barokomora). Barokomora je zařízení, ve kterém je možno dosáhnout přetlaku proti tlaku atmosférickému. Komora je tlakována vzduchem (21% O 2, 78% N 2 ), léčebný plyn (kyslík) je dýchán z masky. Toto je důležité z bezpečnostního hlediska, jelikož kyslík, zejména pod vysokým tlakem, významně ovlivňuje hoření. Proto by jeho koncentrace v atmosféře komory neměla přesáhnout 21%. Léčba jiných než potápěčských onemocnění je běžně prováděna v přetlaku 1,5 atm (15m), ponor trvá cca 1,5 hodiny. Potápěčská onemocnění mají své vlastní léčebné postupy v barokomoře. Základním postupem při léčbě potápěčských nemocí je sestup v barokomoře do 18 metrů, kde pacient začne dýchat 100% kyslík (tj. po 2 =2,8 ata). Poté se další postup řídí dle stavu pacienta. Diagnózy, u kterých je léčebná hyperbarická oxygenoterapie metodou první volby: - Otrava CO (oxidem uhelnatým) - AGE (arteriální plynová embolie) - DCS (dekompresní nemoc) U dalších onemocnění je hyperbarická oxygenoterapie považována za léčbu podpůrnou. Používá se u onemocnění jako např. infekce zejména anaerobními mikroorganismy, diabetická noha, bércový vřed, apalický syndrom, tinnitus, osteonekróza, atd. 10

11 4 Fyzika hyperbarických dějů V této kapitole uvádím základní charakteristiky plynů, jejich složení a chování při různých změnách (zde zejména změnách tlakových). 4.1 Tlak Tlak je definován jako působení definované síly (jednotka Newton N) na jednotku plochy (jednotka metr čtvereční m 2 ). Normální tlak při hladině moře je 101 kpa (1 atm). Pro měření tlaku jsou používány různé jednotky viz. Tab. 1. Tab. 1: Jenotky tlaku [Mathieu D et al., 2006] Vzduch Vzduch v atmosféře je směsice různých plynů. viz. Tab

12 Tab. 2: Složení vzduchu [Mathieu D et al., 2006] V hyperbarické praxi je dostačující mluvit o vzduchu jako o směsi kyslíku (21 %) a dusíku (79 %) zahrnuje i vzácné plyny. Zastoupení oxidu uhličitého je zanedbatelné (tento plyn je důležitý ve vydechovaném plynu, kde zabírá 4 %. Velmi variabilně jsou ve vzduchu zastoupeny vodní páry (závisí i na těplotě) při 37 C a 100 % relativní vlhkosti je parciální tlak vodních par 47 mmhg. 4.2 Zákony plynů Boylův zákon (Boyle-Mariottův) Součin tlaku a objemu daného váhového množství plynu je za dané teploty konstantní. p x V = konst., platí při T = konst. Obr. 1: Princip Boyl-Mariottova zákona [Mathieu D et al., 2006] Praktické využití: V dutinách s pevnými stěnami vyplněných plynem (samotná hyperbarická komora, dutiny v lidském těle středouší, VDN) je tento efekt patrný během komprese a dekomprese. Nejvíce patrný je tento jev mezi 1 barem a 1,5 bary (100 kpa 150 kpa), kde změny tlaku způsobují největší změny objemu. 12

13 4.2.2 Daltonův zákon Výsledný tlak směsi plynů je roven součtu parciálních tlaků jednotlivých plynů. P tot = p 1 + p p n p 1, p 2,...p n - parciáloní tlaky jednotlivých plynů Tento zákon umožňuje výpočet parciálního tlaku každého zastoupeného plynu v dané směsi. Praktické využití: Plyny (plynové směsi s určitým procentuálním zastoupením jednotlivých plynů), které nejsou toxické při dýchání v podmínkách atmosférického tlaku, se mohou stát toxickými při dýchání v hyperbarických podmínkách. Toto je způsobeno nárůstem parciálních tlaků, přestože procentuální zastoupení jednotlivých tlaků zůstává stejné. Např.: - vzduch za atmosférických podmínek (P tot = 1 atm): po 2 = 0,21 atm - vzduch za hyperbarických podmínek (např. P tot = 2 atm): po 2 = 0,42 atm Henryho zákon Množství plynu rozpuštěného v kapalině závisí přímo úměrně na tlaku plynu nad hladinou a faktoru rozpustnosti (v případě, že plyn nereaguje s rozpouštědlem). k x p/c = konst., platí při T = konst. k Henryho konstanta rozpustnosti plynu, p parciální tlak plynu nad kapalinou, C koncentrace plynu v kapalině Obr.: 2: Princip Henryho zákona [Mathieu D et al., 2006] 13

14 Praktické využití: Na tlaku závislá rozpustnost inertního plynu (např. dusíku) v tělesných tekutinách je klíčová pro vznik dekompresní nemoci (DCS) z důvodu hypersaturace tkání při snížení okolního tlaku (při poklesu okolního tlaku dojde ke snížení parciálního tlaku dusíku v okolí /nad kapalinou/ a aby bylo znovu dosaženo rovnováhy v kapalině a nad kapalinou, tak se plyn rozpuštěný ve tkáních z nich začne uvolňovat ve formě bublin plynu) Fickovy zákony - Difuse plynů Podle prvního Fickova zákona je rychlost difuse závislá na velikosti plochy, kde probíhá, na tloušťce bariéry (vzdálenosti) a na rozdílu parciálních tlaků na obou stranách membrány rychlost difuse plynu = (K x A x P)/D K konstanta, A plocha, přes kterou k difusi dochází, P rozdíl parciálních tlaků, D vzdálenost (tloušťka membrány) přes kterou difuse probíhá Podle druhého Fickova zákona je čas potřebný pro difusi závislý na velikosti molekul (menší molekuly, např. helia, difundují rychleji než molekuly větší). Praktické využití: Na různých místech lidského těla závisí parciální tlaky rozpuštěných plynů (např. kyslíku nebo dusíku) na difusi. Obr. 3: Difuse plynu přes membránu (vyrovnání parciálních tlaků daného plynu na obou stranách membrány) [http://cs.wikipedia.org/wiki/difuse] 14

15 5 Fysiologický efekt hyperbarického kyslíku 5.1 Fysiologický efekt hyperbarického kyslíku na jeho transport a tlaky ve tkáních Kyslík a jeho potřeba v organismu Kyslík je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Vyskytuje se v molekule složené ze dvou atomů = O 2. Je druhou nejrozšířenější složkou zemské atmosféry (21 %). Spotřeba kyslíku tkáněmi lidského těla je přibližně 250 ml/minutu. Pro činnost buněk je rozhodující přítomnost dostatečného počtu molekul kyslíku především v mitochondriích. Zde rozhoduje o jeho množství jeho parciální tlak. Experimentálně bylo zjištěno, že mitochondrie jsou schopny produkovat potřebné množství ATP, když je parciální tlak kyslíku vyšší než 0,13 kpa (1 mmhg). Tato hodnota se nazývá kritickou tenzí kyslíku. Při tomto po 2 již mitochondrie trpí hypoxií a nejsou schopny produkovat potřebné množství ATP. Tkáňová tenze kyslíku Tenze kyslíku postupně klesá od vdechovaného vzduchu přes vzduch alveolární, krev arteriální a kapilární, dále přes intersticiální a intracelulární tekutiny až k místu jeho spotřeby v buňce (zejména mitochondrie). Za normobarických podmínek gradient parciálního tlaku kyslíku (tzv. kyslíková kaskáda) začíná na 21,2 kpa, tj. 159 mmhg (vdechovaný vzduch) a končí na 0,5-3 kpa, tj. 3,8 22,5 mmhg (mitochondrie). Obr. 4: Tenze kyslíku ve vzduchu a v organismu [Nečas E, 2007]. 15

16 Přestup kyslíku z alveolů do krevního řečiště probíhá difusí přes alveolo kapilární barieru. Za normobarických podmínek je většina kyslíku v krvi transportována ve vazbě na hemoglobin a jen malá část je rozpuštěna v krevní plasmě. Množství kyslíku rozpuštěného v krevní plasmě se řídí Henryho zákonem. Ale právě kyslík rozpuštěný v plasmě je schopen difundovat přes kapilární stěnu do intersticiální tekutiny a přes membránu buněk. Celkové množství kyslíku v arteriální krvi je: obsah O 2 = Hb - O 2 + O 2 rozpuštěný v krevní plasmě Ca O 2 = S a O 2 x konc Hb x 1,34 + 0,003 x pao 2 konc Hb koncentrace hemoglobinu (g/l), S a O 2 saturace arteriální krve kyslíkem, 1,34 Hüffnerovo číslo (vazebná kapacita hemoglobinu pro kyslík; 1 g Hb, když je plně saturován kyslíkem, váže 1,34 ml O 2 ), pao 2 parciální tlak kyslíku v arteriální krvi, 0,003 konstanta rozpustnosti kyslíku v plasmě Transport kyslíku z plic do tkání je zajišťován oběhovým systémem. Celkovou dodávku kyslíku (DO 2 ) tkáním je možno vyjádřit (při zanedbání kyslíku rozpuštěného v krevní plasmě, kterého je při normobarickém dýchání vzduchu minimum) rovnicí: dodávka O 2 = (Q x 1,34 x konc. Hb x S a O 2 ) + (0,003 x pao 2 ) Ve tkáních je tenze kyslíku velmi různorodá. Rozdíl je jednak mezi různými tkáněmi, ale také v rámci jedné tkáně s ohledem na její aktuální metabolickou aktivitu (nap. sval v klidu a při práci). Podle Fickova zákona je množství spotřebovaného kyslíku za jednotku času úměrné průtoku krve a množství kyslíku extrahovaném z krve tkáněmi (rozdíl v množství kyslíku v arteriální a venosní krvi). Kyslík difunduje z kapilár do tkání na různou vzdálenost. Tento jev je označován jako difusní kapacita (ml O 2 /kpa/min). Difusní kapacita je přímo úměrná velikosti povrchu kapilár perfundovaných krví, koeficientu difuse a nepřímo úměrná difusním vzdálenostem mezi dvěma kapilárami. Velmi důležitou roli v difusi kyslíku a tím i jeho spotřebě tkáněmi hraje tzv. kapilárně mitochondriální gradient tenze kyslíku, tzn. rozdíl parciálních tlaků mezi kapilárou a mitochondrií. 16

17 Možný výpočet difundujícího a spotřebovaného množství kyslíku v daném místě tkáně je: VO 2 = A x k x (po 2 kap po 2 mitoch) / l VO 2 spotřeba kyslíku, A velikost povrchu kapilár perfundovaných krví, k koeficient difuse, l poloviční vzdálenost mezi dvěma kapilárami. Dalším možným výpočtem spotřeby kyslíku tkáněmi je měření dodávky kyslíku tkáním, ale je nutno počítat se zbytkovou saturací hemoglobinu kyslíkem ve venosní krvi: V O2 = Q x 1,34 x konc Hb x (S a O 2 - S v O 2 ) S v O 2 - saturace venosní krve kyslíkem Za normálních okolností je spotřeba kyslíku nezávislá na jeho dodávce. To je zajištěno tím, že v klidu je dodávka kyslíku asi 2 x vyšší než je jeho spotřeba. Při omezení dodávky kyslíku po kritickou hranici již tato dodávka nestačí na pokrytí spotřeby kyslíku tkáněmi a ty začnou trpět hypoxií. Obr. 5: Kyslíkové gradienty v okolí kapiláry [Nečas E, 2006] Z toho vyplývá, že různé tkáně jsou různě ohroženy tkáňovou hypoxií. 17

18 Efekt hyperbarického kyslíku na jeho transport Hyperoxická vasokonstrikce Hyperoxická vasokonstrikce nezpůsobuje pokles dodávky kyslíku v dané tkáni, ale působí na redukci edému díky sníženému přestupu tekutin a makromolekulárních látek z krve do intersticia. Je velmi důležité, že tento typ vasokonstrikce se objevuje pouze ve tkáních s vysokým obsahem kyslíku a jejím úkolem je snížit riziko toxicity kyslíku a současně pomáhá redistribuci krve do tkání hypoperfundovaných. Ve tkáních hypoxických, kde v průběhu hyperbarické oxygenoterapie dosáhne kyslík normálních hodnot, k této vasokonstrikci nedochází. Tento efekt hyperbarického kyslíku se uplatňuje při léčbě kompartment syndromu stejně jako při léčbě otoku mozku nebo míchy. Efekt na srdeční výdej Je známo, že HBO působí bradykardii. Experimentálně byl zjištěn pokles srdečního výdeje v průběhu hyperbarické oxygenoterapie, na rozdíl od dýchání vzduchu v hyperbarickém prostředí, kde bylo pozorováno pouze malé snížení srdečního výdeje. Z uvedeného vyplývá, že hemodynamické změny v průběhu HBO terapie zahrnují: 1) snížení tepové frekvence (bradykardie), 2) zvýšení periferní rezistence (periferní vasokonstrikce), 3) zvýšení arteriálního krevního tlaku (z důvodu periferní vasokonstrikce) a 4) nezměněný nebo lehce snížený srdeční výdej. Zdá se, že všechny tyto změny jsou důsledkem působení vysokého tlaku kyslíku v periferních tkáních, což přímo působí vasokonstrikci periferních cév a současně nepřímo působí zapojení chemo- a baroreceptorů, stejně jako autonomního nervového systému. 5.2 Fysiologický efekt hyperbarického kyslíku na mikroorganismy a imunitní odpověď organismu Podle tolerance bakterií ke kyslíku je možné je rozdělit na: 1. striktní aeroby k životu nutně potřebují kyslík 2. mikroaerofily nejlépe žijí v koncentraci kyslíku nižší než 21 % 3. fakultativní anaeroby mohou žít v přítomnosti i v nepřítomnosti kyslíku (jejich metabolismus je založen jak na respiračních, tak i na fermentačních procesech) 18

19 4. anaeroby tolerující vzduch lépe se jim žije bez přítomnosti kyslíku, ale jsou schopné tolerovat kyslík 5. striktní anaeroby molekulární kyslík je pro ně toxický Efekt vyššího parciálního tlaku kyslíku na životaschopnost a růst bakterií HBO má bakteriostatický efekt na striktně anaerobní bakterie, jako např. na klostridie. Tento efekt je závislý na kmenu klostridií, tlaku kyslíku, délce jeho působení i na kultivačním médiu. Klidové formy spor anaerobů nejsou citlivé na přítomnost kyslíku. Jedním z nejvýznamnějších efektů hyperbarického kyslíku je inhibiční vliv HBO na produkci bakteriálních toxinů. Vysoké tlaky kyslíku mohou inhibovat nebo stimulovat množení fakultativních anaerobů nebo striktních aerobů. Většinou je účinek kyslíku ovlivněn i výškou parciálního jeho tlaku tak, že tlaky do 1,5 atm 100 % kyslíku stimulují, tlaky vyšší již inhibují růst aerobních bakterií. Mechanismus bakteriostatického a baktericidního působení molekul kyslíku je závislé na tvorbě a hromadění volných kyslíkových radikálů (se stoupající koncentrací kyslíku stoupá produkce kyslíkových radikálů) a také na enzymatické výbavě bakterií (enzymy eliminující tyto kyslíkové radikály např. superoxiddismutasa). Efekt vyššího parciálního tlaku kyslíku na imunitní reakci hostitelského organismu HBO kromě přímého účinku vysokého tlaku kyslíku na bakterie umožňuje také zefektivnění obranných mechanismů organismu zlepšením okysličení tkání. Funkcí fagocytujících buněk zejména polymorfonukleárů je pohltit, zničit a strávit mikroorganismy. Pohlcené bakterie jsou poškozovány baktericidním efektem volných kyslíkových radikálů. Fagocytosa je provázena výrazným zvýšením spotřeby molekul kyslíku, proto v prostředí s vyšším tlakem kyslíku je likvidace bakterií fagocytujícími buňkami účinnější. 19

20 Hypoxie a infekce Hypoxie je nejdůležitějším faktorem podílejícím se na omezené schopnosti organismu zabíjet bakterie. Je známo, že v centru ložiska infekce je výrazně sníženo množství kyslíku. Toto snížení je způsobeno jednak omezením lokální perfúze a současně zvýšením spotřeby kyslíku v místě infekce. To vysvětluje, proč ischemické defekty a tkáně jsou více ohroženy infekcí. Baktericidní účinek HBO je způsoben zvýšením množství kyslíku ve tkáních a tím zlepšení jejich obranyschopnosti. Ovlivnění účinku antibiotik vysokým tlakem kyslíku Role HBO na účinek aktivity antibiotik působí několika mechanismy: - zvýšení tlaku kyslíku v ischemických tkáních zlepšuje aktivitu antibiotik - inhibice některých reakcí účastnících se v biosynthese bakterií - prodloužení trvání post-antibiotického efektu - ovlivnění redox potenciálu bakterií (kombinováno se zvýšením produkce reaktivních molekul a snížením aktivity antimikrobiálních látek) 5.3 Fysiologický efekt hyperbarického kyslíku na hojení ran Klinickým pozorováním bylo zjištěno, že hyperbarická oxygenoterapie je efektivním nástrojem pro stimulaci hojení hypoxických a ischemických ran. Mezi nejdůležitější efekty oxygenoterapie patří stimulace proliferace a diferenciace fibroblastů, zvýšená tvorba a správné uspořádání kolagenu, potenciace neovasularizace a v neposlední řadě i podpora imunitní reakce leukocytů v boji proti infekci. Hypoxické rány jsou v prostředí hyperbarického kyslíku lépe zásobeny tímto plynem a to se projevuje lokálním zlepšením metabolismu a omezením vzniku edému. V průběhu hojení jsou novotvořené kapiláry stimulovány k růstu z oblastí s vysokou koncentrací kyslíku a nízkou koncentrací laktátu směrem k oblasti s hypoxií (nízkou koncentrací kyslíku) a acidosou (vysokou koncentrací laktátu). Hypoxie a acidosa (hromadění laktátu) vznikají v okrajových oblastech ran a migrace reparativních buněk je dána jejich koncentračním gradientem. Bylo zjištěno, že acidosa (nahromaděný 20

21 laktát) je spolu s hypoxií jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících hojení. Nahromaděný laktát stimuluje syntesu kolagenu a angiogenesu, t.j. dvě nejdůležitější komponenty při hojení ran. Syntesu kolagenu a jeho uspořádání (jeho pevnost) ovlivňuje kromě laktátu i přítomnost molekulárního kyslíku. Ten se v případě místního poškození cévního systému (a tím chronického nedostatku molekulárního kyslíku v místě poškození) může dostat do poškozené oblasti díky zvýšení jeho parciálního tlaku v průběhu hyperbarické oxygenoterapie. 21

22 6 Indikace hyperbarické oxygenoterapie Evropská komise hyperbarické medicíny (European Commitee of Hyperbaric Medicine ECHM) se ve Francii v Lille usnesla na seznamu indikací pro hyperbarickou oxygenoterapii tzv. Lilleský konsensus (poslední konference se konala v roce 2004). Podle míry doporučení jsou jednotlivé diagnosy rozděleny do 4 skupin. Typ I zahrnuje onemocnění, u kterých je hyperbarická oxygenoterapie velmi silně doporučena, tzn. HBO je důležitá pro konečný výsledek léčby, Typ II jsou onemocnění, kde je HBO doporučena, kdy výsledek léčby je HBO positivně ovlivněn, Typ III zahrnuje onemocnění, kde HBO je považována za léčbu doplňkovou. Poslední skupinou jsou tzv. Ostatní indikace, kde najdeme onemocnění, u kterých positivní účinek HBO nebyl potvrzen. Seznam indikací HBO (Lille, prosinec 2004): Typ I: 1. Otrava CO 2. Crush syndrom 3. Prevence osteoradionekrosy po extrakci zubu 4. Osteoradionekrosa (mandibuly) 5. Radionekrosa měkkých tkání (cystitis) 6. Dekompresní nemoc 7. Plynová embolie 8. Infekce anaerobními nebo smíšenými mikroorganismy Typ II: 1. Diabetická noha 2. Komplikované kožní plastiky a plastiky muskuloskeletálními laloky 3. Osteoradionekrsoa (ostatní kosti) 4. Zářením indukovaná proktitis/enteritis 5. Zářením indukované poškození měkkých tkání 6. Chirurgické výkony a implantace v ozařované oblasti (preventivní opatření) 7. Náhlá hluchota 8. Ischemické vředy 9. Refrakterní chronická osteomyelitis 10. Neuroblastom 4. stupně 22

23 Typ III: 1. Postanoxická encefalopatie 2. Radionekrosa laryngu 3. Zářením indukované poškození CNS 4. Reperfusní syndrom 5. Reimplantace končetiny 6. Popáleniny 2. stupně na více než 20 % povrchu těla 7. Akutní ischemické oftalmologické příhody 8. Vybrané nehojící se rány sekundárně zánětlivé 9. Pneumatosis cystoides intestinalis Ostatní indikace: 1. Mediastinitis po sternotomii 2. Cévní mozková příhoda 3. Srpkovitá anemie 4. Maligní otitis externa 5. Akutní infarkt myokardu 6. Nekrosa hlavice femuru 7. Retinitis pigmentosa 8. Tinnitus 9. Intersticiální cystitis 10. Bellova obrna n. VII 11. Mozková obrna 12. Roztroušená sklerosa 13. Fetoplacentální insuficience 23

24 7 Léčba 7.1 Technické zázemí Léčba se provádí v hyperbarické komoře. Krom komory je zapotřebí zdroj plnícího a dýchacího media. K plnění komory se používá buď vzduch nebo kyslík, k dýchání se používá kyslík nebo jiný dýchací plyn (nitrox, heliox, trimix) Hyperbarické komory Dělení komor: a) podle velikosti jednomístné - vícemístné b) podle typu plnícího média vzduchem plněné kyslíkové c) podle přítomnosti předkomory - bez předkomory (uni-lock) s předkomorou (double-lock) d) podle mobility stacionární mobilní - transportní většinou jedno nebo dvojmístné bez předkomory, které je možné přenášet i s pacientem a připojit je k jiné mobilní nebo stacionární komoře k provedení definitivní léčby. 24

25 Obr. 6: Schéma hyperbarické komory [US Navy Diving manual] 25

26 7.1.2 Zdroje vzduchu K použítí je zapotřebí tzv. lékopisný vzduch což je vzduch připravený kompresí a čištěním vzduchu s definovaným maximálním množstvím vlhkosti, maximálního množství CO a CO 2 a množství uhlovodíků a pevných částic určité velikosti. Systém plnění může být buď vysokotlaký nebo nízkotlaký. Vysokotlaký systém je takový, kdy se vzduch komprimuje do lahví o tlaku 200 nebo 300 atm, lahve se spojují do kaskád a baterií, ze kterých je vzduch přes redukční ventil vpouštěn do komory. Nízkotlaký systém je systém tlakování zásobníků vzduchu na tlak do 15 atm kompresory s úpravou vzduchu pomocí odstraňování vlhkosti odlučováním a vymražováním s následným sušením na molekulárních sítech. Zde se dosahuje rosného bodu kolem -45 stupňů celsia. Suchý vzduch se filtruje přes aktivní uhlí, kde se odstraní stopy oleje a veškeré látky, které by mohly způsobit zápach ve vzduchu. Systém nízkotlaký se používá především u stacionárních vícemístných komor, kdy vysokotlaké lahve slouží jako nouzová zásoba vzduchu. Vysokotlaký systém je používán zejména u mobilních a transportních komor. Syntetický vzduch což je uměle připravovaná směs kyslíku a dusiku z jednotlivých plynů se pro plnění komor prakticky nepoužívá Zdroje kyslíku Jako zdroj kyslíku je možné používat jednak svazky a baterie tlakových kyslíkových lahví nebo se používají odpařovače kapalného kyslíku, který je umístěn ve speciálních nádobách-termoskách. Kyslík je k dýchacím automatikám přiváděn s tlakem kolem 8-10 atmosfér. Kyslíkové lahve se používají především u mobilních zařízení, odpařovače tekutého kyslíku u komor stacionárních. Podobně se z lahví používá i jiný namíchaný dýchací plyn ve směsi kyslík a dusík o vyšší koncentraci kyslíku (nitrox) nebo směs kyslíku s heliem a dusíkem (trimix) či kyslík s heliem (heliox). 26

27 7.2 Medicínské aspekty HBO terapie musí být vždy prováděna s ohledem na klinický stav pacienta. Je proto nutné individuálně posoudit: 1) zda jde o onemocnění indikované k terapii hyperbarickým kyslíkem 2) rizika HBO terapie - vyšetření pacienta včetně jeho anamnézy a klinického vyšetření k odhalení kontraindikace HBO 3) základní péči o pacienta - zejména u kriticky nemocných pacientů, by neměla být přerušována nebo odkládána z důvodu HBO 4) HBO protokoly se mohou výrazně lišit výše přetlaku, léčebné plyny (čistý kyslík, směsi plynů jako nitrox nebo heliox), délka expozice, opakování a celkový počet expozic; HBO terapie může být jedinou použitou léčebnou metodou nebo může být součástí multidisciplinární léčby pacienta Před začátkem léčby hyperbarickým kyslíkem je nutné podrobné vyšetření pacienta. Toto vyšetření by mělo zahrnovat anamnézu pacienta (vyloučení kontraindikace HBO terapie) a samozřejmě pečlivé klinické vyšetření, zahrnující vyšetření nosu a krku, vyšetření otoskopické, poslech a RTG vyšetření plic (odhalení pneumothoraxu nebo bul) a event. funkční testy plic. Dalším velmi důležitým úkonem před zahájením první expozice v barokomoře je instruování pacienta o technikách vyrovnávání tlaku ve středoušní dutině.bezpečnostní instrukce týkající se rizika požáru v barokomoře (syntetické oblečení a zakázané předměty zapalovače, ohřívací předměty atd.) musí být podány před každým ponorem v barokomoře. 7.3 Vedlejší účinky HBO terapie Vedlejší účinky léčby hyperbarickým kyslíkem jsou známy. Každá ze 3 částí ponoru (komprese, isokomprese a dekomprese) mé své specifické vedlejší účinky a rizika. Během komprese představuje největší riziko barotrauma středního ucha, vnitřního ucha a vedlejších dutin nosních z podtlaku. Tato rizika mohou být minimalizována řádným poučením pacienta o technikách přerovnávání tlaku ve středouší (např. polykání, 27

Přehled léčebných center hyperbarické oxygenoterapie na území ČR, stav k 1. březnu 2012

Přehled léčebných center hyperbarické oxygenoterapie na území ČR, stav k 1. březnu 2012 Přehled léčebných center hyperbarické oxygenoterapie na území ČR, stav k. březnu 0 Adresa Telefon Počet míst Nemocnice České Budějovice H, P Oddělení úrazové a plastické chirurgie Boženy Němcové 54 370

Více

Prehľad liečebných potápačských dekompresných komôr na území SR

Prehľad liečebných potápačských dekompresných komôr na území SR Prehľad liečebných potápačských dekompresných komôr na území SR dresa Telefon Počet miest Potápačská škola Trenčín, Ostrov 3 Emil Zápeca, zapecaemil@orangemail.sk, privát +4-905-444440 MUDr. Herman Oto

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Radovan Uvízl, Michaela Gehrová, Kateřina Hönigová, Marcela Dvořáková III. Olomoucký den urgentní medicíny Příčiny respirační insuficience Mozek Mícha Neuromuskulární

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Doporučený postup diagnostiky a léčby potápěčské dekompresní nehody

Doporučený postup diagnostiky a léčby potápěčské dekompresní nehody Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny Předseda: MUDr. Michal Hájek Centrum hyperbarické medicíny Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Městská

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

PŘEDMLUVA... 13 SEZNAM ZKRATEK... 16

PŘEDMLUVA... 13 SEZNAM ZKRATEK... 16 5 OBSAH PŘEDMLUVA... 13 SEZNAM ZKRATEK... 16 1. HISTORIE PRONIKÁNÍ ČLOVĚKA POD VODNÍ HLADINU... 19 1.1. První experimenty... 21 1.2. Potápěčský skafandr... 22 1.3. Potápěčský dýchací přístroj... 23 1.3.1.

Více

Ošetřování N u adenoidní vegetace

Ošetřování N u adenoidní vegetace Ošetřování N u adenoidní vegetace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: adenoidní

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji MUDr.Eva Rychlíková, RNDr. Jiří Skorkovský, MUDr. Michal

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://leccos.com/index.php/clanky/srdce Dyspnoe 1 Subjektivní pocit nedostatku vzduchu nesnadného dýchání Typický

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Vzduch medicinální syntetický Linde, medicinální plyn, stlačený

Vzduch medicinální syntetický Linde, medicinální plyn, stlačený sp.zn. sukls74292/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Vzduch medicinální syntetický Linde, medicinální plyn, stlačený 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Obsahuje: Oxygenum 21,0 22,4%

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor Účast UM na transplantačním programu Jiří Knor Základní definice Terminální stav- rozvrat funkce vitálních orgánových systémů Umírání- období od počátku terminálního stavu do smrti mozku (smrt) Klinická

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika. IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole

Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika. IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole Terminologie Kvalitativní porucha : agitace, delirium, agrese, zmatenost

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE

DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_20_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE PLICNÍ VENTILACE Plicní ventilace: mechanický proces pohyb vzduchu do plic a z plic změny

Více

Možnosti a limity UPV v PNP

Možnosti a limity UPV v PNP Možnosti a limity UPV v PNP Leoš Klik, Jiří Knor ÚSZS Středočeského kraje 6. celostátní konference Umělá plicní ventilace Mladá Boleslav 16. 18. února 2010 Úvod Kvalitativní přeměna PNP Koncepce a organizace

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU TEPNY =

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže :

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže : Hlavní přednosti lymfodrenáže: V čem vyniká lymfodrenáž: - lymfodrenáž podpora krev. oběhu a lymf. systému v oslabených, namáhaných částech rukou a nohou - aktivní vzduchová lymfodrenáž čtyřkomorovým systémem

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls115710/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLYPRESSIN 1 mg injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna ampule s 8,5 ml

Více

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ Kontrolní otázky: 1. Vyjmenujte dýchací svaly. 2. Kde nalezneme dechové centrum, jakou má funkci a na jaké změny je citlivé? 3. Jaký je mechanizmus vdechu a výdechu? 4. Čím rozumíme

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Rozdělte poruchy vědomí, vysvětlete

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek prostor ohraničený kostěnými výběžky horní čelisti strop tvoří čelní kost s čichovou kostí a nosní kůstky od ústní dutiny je oddělena tvrdým a

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Otrava tisem červeným v rámci suicidálního pokusu-kazuistika

Otrava tisem červeným v rámci suicidálního pokusu-kazuistika Otrava tisem červeným v rámci suicidálního pokusu-kazuistika J.Bala 1, D.Rábová 1,J.Švehla 1 1 ARO Nemocnice na Františku, Praha, Česká republika Historie Toxické účinky známé již ve starověku-odvar používán

Více

KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE

KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE J. Rusz, R. Čmejla, A. Stráník, R. Janča ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, Technická, 6, Praha 6 Abstrakt Mezi základní parametry neinvazivních měření

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

M. Pretl, M. Hobzová, M. Honnerová, J. Lněnička, V. Novák, V Sedlák, J. Vyskočilová, K. Šonka

M. Pretl, M. Hobzová, M. Honnerová, J. Lněnička, V. Novák, V Sedlák, J. Vyskočilová, K. Šonka Indikační kriteria pro léčbu poruch dýchání ve spánku pomocí přetlaku v dýchacích cestách u dospělých Dokument České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu M. Pretl, M. Hobzová, M. Honnerová,

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více