Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o."

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Náměstí 5. května č. 2, Čelákovice HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář VYPRACOVAL: Radek Andrle VEDOUCÍ PRÁCE: MUDr. Štěpán Novotný Čelákovice 2010

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracoval samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitoval. Jsem si vědom, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. Mělník, 7.duben 2010 Radek Andrle

3 Poděkování Děkuji svému vedoucímu práce MUDr. Štěpánovi Novotnému a odborné poradkyni MUDr. Haně Pácové Ph.D. za odborné vedení a vřelý přístup. Za jazykovou úpravu děkuji mé ženě Bc. Jitce Andrlové. A na konec bych chtěl poděkovat všem svým blízkým za podporu během mého studia.

4 Obsah Úvod Cíle absolventské práce Hlavní cíl Vedlejší cíle Historie hyperbaroxie Principy a možnosti užití HBO Patofyziologický princip Fyzika hyperbarických dějů Tlak Zákony plynů Boylův zákon (Boyle-Mariottův) Daltonův zákon Henryho zákon Fickovy zákony - Difuse plynů Fysiologický efekt hyperbarického kyslíku Fysiologický efekt hyperbarického kyslíku na jeho transport a tlaky ve tkáních Fysiologický efekt hyperbarického kyslíku na mikroorganismy a imunitní odpověď organismu Fysiologický efekt hyperbarického kyslíku na hojení ran Indikace hyperbarické oxygenoterapie Léčba Technické zázemí

5 7.1.1 Hyperbarické komory Zdroje vzduchu Zdroje kyslíku Medicínské aspekty Vedlejší účinky HBO terapie Léčebné postupy Komplikace Zdravotní komplikace Kontraindikace Absolutní kontraindikace Relativní kontraindikace Kazuistiky Dekompresní choroba Otrava oxidem uhelnatým Diskuse Závěr Резюме Seznam použité literatury Přílohy

6 Úvod Hyperbarická a potápěčská medicína je medicínský obor zabývající se mimo jiné léčbou potápěčských a dalších onemocnění pomocí dýchání kyslíku pod tlakem vyšším, než je tlak atmosférický - hyperbarická oxygenoterapie (dále HBO). Principem této léčby je zlepšení dodávky kyslíku tkáním. Téma hyperbarická oxygenoterapie je mi blízké. Nejenom ve svém zaměstnání, ale i ve volném čase se zabývám potápěním. V průběhu ponorů dochází k výrazným tlakovým změnám, používají se různé dýchací směsi s různým zastoupením kyslíku. Tyto mechanismy se samozřejmě uplatňují i v průběhu hyperbarické oxygenoterapie. Je velmi mnoho pravidel, která se uplatňují jak při potápění, tak při hyperbarické oxygenoterapii. Dalším důvodem mého zájmu o hyperbarickou oxygenoterapii je, že každý potápěč by měl být seznámen s možnostmi léčby eventuálních nehod a tím i s principem této léčby. Povědomí o možnostech léčebné hyperbaroxie není bohužel mezi potápěčskou ani lékařskou veřejností příliš rozšířeno. Cílem této práce je jednak přiblížit principy a možnosti užití léčebné hyperbaroxie a dále zvýšit povědomí o této v principu jednoduché, ale v každém případě účinné léčbě. 6

7 1 Cíle absolventské práce 1.1 Hlavní cíl Přiblížit principy a možnosti užití léčebné hyperbaroxie v akutních i chronických indikacích. 1.2 Vedlejší cíle Zvýšit povědomí o této léčebné metodě. Zpracovat dvě kasuistiky, které ukážou pozitivní vliv této metody v urgentní medicíně. 7

8 2 Historie hyperbaroxie Historie HBO sahá velmi daleko do minulosti a je úzce spojena s historií potápění, s vývojem technologií pro aktivity pod vodní hladinou. První objevy existence účinků a chování plynu v prostředí s tlakem vyšším, než je tlak atmosférický sahají do dob renesance. Mezi důležité objevy této doby řadíme vynález barometrické trubice (1644 Torricelli), zjištění změn tlaků v závislosti na nadmořské výšce a ustanovení hydrostatických zákonů ( Pascal), ustanovení zákonů vztahu objemu a tlaku ideálního plynu (1661 Boyle, 1676 Mariotte), objevení oxidu uhličitého (1755 Black), kyslíku ( Priestley) a poprvé byl popsán fenomén oxidace (1789 Lavoisier). Potápěčské aktivity byly od 16. století provázeny velkým množstvím nápadů a jejich realizací např. dýchací trubice mezi potápěčem a povrchem (Leonardo da Vinci, Borelli), potápěčský zvon (1690- Halley). V roce 1662 byl poprvé použit vyšší atmosférický tlak pro terapeutické účely (Henshaw). První hyperbarická komora plněná stlačeným vzduchem pomocí pumpy na lodi byla postavena v roce jejím konstruktérem byl inženýr Smeaton. Kořeny terapeutického použití HBO sahají do Francie konce 19. a začátku 20. století. V roce 1834 Junod popsal pozitivní efekt vysokotlakého kyslíku na člověka. První mobilní hyperbarické zařízení bylo zkonstruováno v roce 1876 (Fontaine) a od té doby bylo otevřeno mnoho hyperbarických center v Evropě a poté v Kanadě a USA. Nejslavnější osobností v historii hyperbarické medicíny je bezesporu Paul Bert. Již v roce 1878 ve své práci popsal škodlivé účinky kyslíku inhalovaného pod vysokým tlakem. Prokázal zvýšené riziko křečí při jeho inhalaci. Jeho závěr pro předcházení těchto škodlivých účinků bylo doporučení, aby kyslík nebyl dýchán v koncentraci nad 60 % v tlaku 1 ata a vyšším. Později byl tento negativní účinek kyslíku na CNS nazván Paul Bertovým efektem. Krátce nato byly popsány účinky hyperbarického kyslíku na tkáň plicní. Na základě experimentální práce doporučil Haldane v roce 1895 použití HBO pro léčbu otravy oxidem uhelnatým. 8

9 3 Principy a možnosti užití HBO 3.1 Patofyziologický princip Při dýchání vzduchu při běžném atmosférickém tlaku 1 ata (po 2 =0,21ata) je hemoglobin v arteriální krvi nasycen téměř na 100%. Množství kyslíku přenášené rozpuštěním v krevní plazmě je za těchto podmínek minimální. Dýchání 100% kyslíku za normobarických podmínek (1 ata) nezvýší výrazně množství kyslíku v arteriální krvi (po 2 =1ata). Abychom dosáhli výrazného zvýšení po 2 v arteriální krvi, je nutné dýchat toto médium pod tlakem vyšším, než je tlak atmosférický. Při dýchání 100% kyslíku pod tlakem 2 ata (10m) způsobí zvýšení po 2 v arteriální krvi na 2 ata, hemoglobin je nasycen na 100% a kyslík rozpuštěný v krevní plazmě má po 2 2 ata, tzn. krví je přenášeno dvojnásobné množství kyslíku než při dýchání normobarického kyslíku. Z kapilární krve do tkání je kyslík přenášen ze zásoby kyslíku rozpuštěného v krevní plazmě. Čím vyšší je rozdíl po 2 v kapilární krvi a tkáních, tím rychleji a více kyslíku je po tlakovém gradientu odevzdáváno z krve do tkání. Čím je větší vzdálenost kapiláry a zásobované tkáně, tím je rozdíl po 2 vyšší. Limitní po 2 pro účinnou aerobní syntézu ATP (adenosintrifosfátu) je 0,13kPa. Při dýchání kyslíku za normobarických podmínek je množství kyslíku v kapilární krvi menší, než při dýchání kyslíku za podmínek hyperbarických (např. 2ata), proto dochází k rychlejšímu úbytku po 2 (a tím i množsví kyslíku) v kapilární krvi než při hyperbarické oxygenoterapii a tím za normobarických podmínek je zajištěno zásobení menšího množství tkání (blíže ke kapiláře) kyslíkem, než za hyperbarických podmínek. S v O 2 (saturace venózní krve kyslíkem) při hyperbarické oxygenoterapii je vyšší (až 100%) proti S v O 2 při dýchání kyslíku za normobarických podmínek. U potápěčských nehod (AGE arteriální plynová embolie, DCS dekompresní nemoc) je účinkem léčby v barokomoře jednak působení zvýšeného tlaku (rekomprese) a tím zmenšení bublin vzniklých v průběhu výstupu (snižování tlaku a tím zvětšování objemu plynu v bublinách při výstupu), dalším účinkem je zvýšení vylučování inertního plynu z žilní krve plícemi při dýchání kyslíku (zvýšení tlakového rozdílu inertního plynu mezi žilní krví a plicními sklípky) a neméně důležité je i působení kyslíku pod vyšším tlakem a tím zlepšení okysličení tkání. 9

10 Léčba kyslíkem pod tlakem vyšším, než je tlak atmosférický, je prováděna v zařízení zvaném hyperbarická komora (barokomora). Barokomora je zařízení, ve kterém je možno dosáhnout přetlaku proti tlaku atmosférickému. Komora je tlakována vzduchem (21% O 2, 78% N 2 ), léčebný plyn (kyslík) je dýchán z masky. Toto je důležité z bezpečnostního hlediska, jelikož kyslík, zejména pod vysokým tlakem, významně ovlivňuje hoření. Proto by jeho koncentrace v atmosféře komory neměla přesáhnout 21%. Léčba jiných než potápěčských onemocnění je běžně prováděna v přetlaku 1,5 atm (15m), ponor trvá cca 1,5 hodiny. Potápěčská onemocnění mají své vlastní léčebné postupy v barokomoře. Základním postupem při léčbě potápěčských nemocí je sestup v barokomoře do 18 metrů, kde pacient začne dýchat 100% kyslík (tj. po 2 =2,8 ata). Poté se další postup řídí dle stavu pacienta. Diagnózy, u kterých je léčebná hyperbarická oxygenoterapie metodou první volby: - Otrava CO (oxidem uhelnatým) - AGE (arteriální plynová embolie) - DCS (dekompresní nemoc) U dalších onemocnění je hyperbarická oxygenoterapie považována za léčbu podpůrnou. Používá se u onemocnění jako např. infekce zejména anaerobními mikroorganismy, diabetická noha, bércový vřed, apalický syndrom, tinnitus, osteonekróza, atd. 10

11 4 Fyzika hyperbarických dějů V této kapitole uvádím základní charakteristiky plynů, jejich složení a chování při různých změnách (zde zejména změnách tlakových). 4.1 Tlak Tlak je definován jako působení definované síly (jednotka Newton N) na jednotku plochy (jednotka metr čtvereční m 2 ). Normální tlak při hladině moře je 101 kpa (1 atm). Pro měření tlaku jsou používány různé jednotky viz. Tab. 1. Tab. 1: Jenotky tlaku [Mathieu D et al., 2006] Vzduch Vzduch v atmosféře je směsice různých plynů. viz. Tab

12 Tab. 2: Složení vzduchu [Mathieu D et al., 2006] V hyperbarické praxi je dostačující mluvit o vzduchu jako o směsi kyslíku (21 %) a dusíku (79 %) zahrnuje i vzácné plyny. Zastoupení oxidu uhličitého je zanedbatelné (tento plyn je důležitý ve vydechovaném plynu, kde zabírá 4 %. Velmi variabilně jsou ve vzduchu zastoupeny vodní páry (závisí i na těplotě) při 37 C a 100 % relativní vlhkosti je parciální tlak vodních par 47 mmhg. 4.2 Zákony plynů Boylův zákon (Boyle-Mariottův) Součin tlaku a objemu daného váhového množství plynu je za dané teploty konstantní. p x V = konst., platí při T = konst. Obr. 1: Princip Boyl-Mariottova zákona [Mathieu D et al., 2006] Praktické využití: V dutinách s pevnými stěnami vyplněných plynem (samotná hyperbarická komora, dutiny v lidském těle středouší, VDN) je tento efekt patrný během komprese a dekomprese. Nejvíce patrný je tento jev mezi 1 barem a 1,5 bary (100 kpa 150 kpa), kde změny tlaku způsobují největší změny objemu. 12

13 4.2.2 Daltonův zákon Výsledný tlak směsi plynů je roven součtu parciálních tlaků jednotlivých plynů. P tot = p 1 + p p n p 1, p 2,...p n - parciáloní tlaky jednotlivých plynů Tento zákon umožňuje výpočet parciálního tlaku každého zastoupeného plynu v dané směsi. Praktické využití: Plyny (plynové směsi s určitým procentuálním zastoupením jednotlivých plynů), které nejsou toxické při dýchání v podmínkách atmosférického tlaku, se mohou stát toxickými při dýchání v hyperbarických podmínkách. Toto je způsobeno nárůstem parciálních tlaků, přestože procentuální zastoupení jednotlivých tlaků zůstává stejné. Např.: - vzduch za atmosférických podmínek (P tot = 1 atm): po 2 = 0,21 atm - vzduch za hyperbarických podmínek (např. P tot = 2 atm): po 2 = 0,42 atm Henryho zákon Množství plynu rozpuštěného v kapalině závisí přímo úměrně na tlaku plynu nad hladinou a faktoru rozpustnosti (v případě, že plyn nereaguje s rozpouštědlem). k x p/c = konst., platí při T = konst. k Henryho konstanta rozpustnosti plynu, p parciální tlak plynu nad kapalinou, C koncentrace plynu v kapalině Obr.: 2: Princip Henryho zákona [Mathieu D et al., 2006] 13

14 Praktické využití: Na tlaku závislá rozpustnost inertního plynu (např. dusíku) v tělesných tekutinách je klíčová pro vznik dekompresní nemoci (DCS) z důvodu hypersaturace tkání při snížení okolního tlaku (při poklesu okolního tlaku dojde ke snížení parciálního tlaku dusíku v okolí /nad kapalinou/ a aby bylo znovu dosaženo rovnováhy v kapalině a nad kapalinou, tak se plyn rozpuštěný ve tkáních z nich začne uvolňovat ve formě bublin plynu) Fickovy zákony - Difuse plynů Podle prvního Fickova zákona je rychlost difuse závislá na velikosti plochy, kde probíhá, na tloušťce bariéry (vzdálenosti) a na rozdílu parciálních tlaků na obou stranách membrány rychlost difuse plynu = (K x A x P)/D K konstanta, A plocha, přes kterou k difusi dochází, P rozdíl parciálních tlaků, D vzdálenost (tloušťka membrány) přes kterou difuse probíhá Podle druhého Fickova zákona je čas potřebný pro difusi závislý na velikosti molekul (menší molekuly, např. helia, difundují rychleji než molekuly větší). Praktické využití: Na různých místech lidského těla závisí parciální tlaky rozpuštěných plynů (např. kyslíku nebo dusíku) na difusi. Obr. 3: Difuse plynu přes membránu (vyrovnání parciálních tlaků daného plynu na obou stranách membrány) [http://cs.wikipedia.org/wiki/difuse] 14

15 5 Fysiologický efekt hyperbarického kyslíku 5.1 Fysiologický efekt hyperbarického kyslíku na jeho transport a tlaky ve tkáních Kyslík a jeho potřeba v organismu Kyslík je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Vyskytuje se v molekule složené ze dvou atomů = O 2. Je druhou nejrozšířenější složkou zemské atmosféry (21 %). Spotřeba kyslíku tkáněmi lidského těla je přibližně 250 ml/minutu. Pro činnost buněk je rozhodující přítomnost dostatečného počtu molekul kyslíku především v mitochondriích. Zde rozhoduje o jeho množství jeho parciální tlak. Experimentálně bylo zjištěno, že mitochondrie jsou schopny produkovat potřebné množství ATP, když je parciální tlak kyslíku vyšší než 0,13 kpa (1 mmhg). Tato hodnota se nazývá kritickou tenzí kyslíku. Při tomto po 2 již mitochondrie trpí hypoxií a nejsou schopny produkovat potřebné množství ATP. Tkáňová tenze kyslíku Tenze kyslíku postupně klesá od vdechovaného vzduchu přes vzduch alveolární, krev arteriální a kapilární, dále přes intersticiální a intracelulární tekutiny až k místu jeho spotřeby v buňce (zejména mitochondrie). Za normobarických podmínek gradient parciálního tlaku kyslíku (tzv. kyslíková kaskáda) začíná na 21,2 kpa, tj. 159 mmhg (vdechovaný vzduch) a končí na 0,5-3 kpa, tj. 3,8 22,5 mmhg (mitochondrie). Obr. 4: Tenze kyslíku ve vzduchu a v organismu [Nečas E, 2007]. 15

16 Přestup kyslíku z alveolů do krevního řečiště probíhá difusí přes alveolo kapilární barieru. Za normobarických podmínek je většina kyslíku v krvi transportována ve vazbě na hemoglobin a jen malá část je rozpuštěna v krevní plasmě. Množství kyslíku rozpuštěného v krevní plasmě se řídí Henryho zákonem. Ale právě kyslík rozpuštěný v plasmě je schopen difundovat přes kapilární stěnu do intersticiální tekutiny a přes membránu buněk. Celkové množství kyslíku v arteriální krvi je: obsah O 2 = Hb - O 2 + O 2 rozpuštěný v krevní plasmě Ca O 2 = S a O 2 x konc Hb x 1,34 + 0,003 x pao 2 konc Hb koncentrace hemoglobinu (g/l), S a O 2 saturace arteriální krve kyslíkem, 1,34 Hüffnerovo číslo (vazebná kapacita hemoglobinu pro kyslík; 1 g Hb, když je plně saturován kyslíkem, váže 1,34 ml O 2 ), pao 2 parciální tlak kyslíku v arteriální krvi, 0,003 konstanta rozpustnosti kyslíku v plasmě Transport kyslíku z plic do tkání je zajišťován oběhovým systémem. Celkovou dodávku kyslíku (DO 2 ) tkáním je možno vyjádřit (při zanedbání kyslíku rozpuštěného v krevní plasmě, kterého je při normobarickém dýchání vzduchu minimum) rovnicí: dodávka O 2 = (Q x 1,34 x konc. Hb x S a O 2 ) + (0,003 x pao 2 ) Ve tkáních je tenze kyslíku velmi různorodá. Rozdíl je jednak mezi různými tkáněmi, ale také v rámci jedné tkáně s ohledem na její aktuální metabolickou aktivitu (nap. sval v klidu a při práci). Podle Fickova zákona je množství spotřebovaného kyslíku za jednotku času úměrné průtoku krve a množství kyslíku extrahovaném z krve tkáněmi (rozdíl v množství kyslíku v arteriální a venosní krvi). Kyslík difunduje z kapilár do tkání na různou vzdálenost. Tento jev je označován jako difusní kapacita (ml O 2 /kpa/min). Difusní kapacita je přímo úměrná velikosti povrchu kapilár perfundovaných krví, koeficientu difuse a nepřímo úměrná difusním vzdálenostem mezi dvěma kapilárami. Velmi důležitou roli v difusi kyslíku a tím i jeho spotřebě tkáněmi hraje tzv. kapilárně mitochondriální gradient tenze kyslíku, tzn. rozdíl parciálních tlaků mezi kapilárou a mitochondrií. 16

17 Možný výpočet difundujícího a spotřebovaného množství kyslíku v daném místě tkáně je: VO 2 = A x k x (po 2 kap po 2 mitoch) / l VO 2 spotřeba kyslíku, A velikost povrchu kapilár perfundovaných krví, k koeficient difuse, l poloviční vzdálenost mezi dvěma kapilárami. Dalším možným výpočtem spotřeby kyslíku tkáněmi je měření dodávky kyslíku tkáním, ale je nutno počítat se zbytkovou saturací hemoglobinu kyslíkem ve venosní krvi: V O2 = Q x 1,34 x konc Hb x (S a O 2 - S v O 2 ) S v O 2 - saturace venosní krve kyslíkem Za normálních okolností je spotřeba kyslíku nezávislá na jeho dodávce. To je zajištěno tím, že v klidu je dodávka kyslíku asi 2 x vyšší než je jeho spotřeba. Při omezení dodávky kyslíku po kritickou hranici již tato dodávka nestačí na pokrytí spotřeby kyslíku tkáněmi a ty začnou trpět hypoxií. Obr. 5: Kyslíkové gradienty v okolí kapiláry [Nečas E, 2006] Z toho vyplývá, že různé tkáně jsou různě ohroženy tkáňovou hypoxií. 17

18 Efekt hyperbarického kyslíku na jeho transport Hyperoxická vasokonstrikce Hyperoxická vasokonstrikce nezpůsobuje pokles dodávky kyslíku v dané tkáni, ale působí na redukci edému díky sníženému přestupu tekutin a makromolekulárních látek z krve do intersticia. Je velmi důležité, že tento typ vasokonstrikce se objevuje pouze ve tkáních s vysokým obsahem kyslíku a jejím úkolem je snížit riziko toxicity kyslíku a současně pomáhá redistribuci krve do tkání hypoperfundovaných. Ve tkáních hypoxických, kde v průběhu hyperbarické oxygenoterapie dosáhne kyslík normálních hodnot, k této vasokonstrikci nedochází. Tento efekt hyperbarického kyslíku se uplatňuje při léčbě kompartment syndromu stejně jako při léčbě otoku mozku nebo míchy. Efekt na srdeční výdej Je známo, že HBO působí bradykardii. Experimentálně byl zjištěn pokles srdečního výdeje v průběhu hyperbarické oxygenoterapie, na rozdíl od dýchání vzduchu v hyperbarickém prostředí, kde bylo pozorováno pouze malé snížení srdečního výdeje. Z uvedeného vyplývá, že hemodynamické změny v průběhu HBO terapie zahrnují: 1) snížení tepové frekvence (bradykardie), 2) zvýšení periferní rezistence (periferní vasokonstrikce), 3) zvýšení arteriálního krevního tlaku (z důvodu periferní vasokonstrikce) a 4) nezměněný nebo lehce snížený srdeční výdej. Zdá se, že všechny tyto změny jsou důsledkem působení vysokého tlaku kyslíku v periferních tkáních, což přímo působí vasokonstrikci periferních cév a současně nepřímo působí zapojení chemo- a baroreceptorů, stejně jako autonomního nervového systému. 5.2 Fysiologický efekt hyperbarického kyslíku na mikroorganismy a imunitní odpověď organismu Podle tolerance bakterií ke kyslíku je možné je rozdělit na: 1. striktní aeroby k životu nutně potřebují kyslík 2. mikroaerofily nejlépe žijí v koncentraci kyslíku nižší než 21 % 3. fakultativní anaeroby mohou žít v přítomnosti i v nepřítomnosti kyslíku (jejich metabolismus je založen jak na respiračních, tak i na fermentačních procesech) 18

19 4. anaeroby tolerující vzduch lépe se jim žije bez přítomnosti kyslíku, ale jsou schopné tolerovat kyslík 5. striktní anaeroby molekulární kyslík je pro ně toxický Efekt vyššího parciálního tlaku kyslíku na životaschopnost a růst bakterií HBO má bakteriostatický efekt na striktně anaerobní bakterie, jako např. na klostridie. Tento efekt je závislý na kmenu klostridií, tlaku kyslíku, délce jeho působení i na kultivačním médiu. Klidové formy spor anaerobů nejsou citlivé na přítomnost kyslíku. Jedním z nejvýznamnějších efektů hyperbarického kyslíku je inhibiční vliv HBO na produkci bakteriálních toxinů. Vysoké tlaky kyslíku mohou inhibovat nebo stimulovat množení fakultativních anaerobů nebo striktních aerobů. Většinou je účinek kyslíku ovlivněn i výškou parciálního jeho tlaku tak, že tlaky do 1,5 atm 100 % kyslíku stimulují, tlaky vyšší již inhibují růst aerobních bakterií. Mechanismus bakteriostatického a baktericidního působení molekul kyslíku je závislé na tvorbě a hromadění volných kyslíkových radikálů (se stoupající koncentrací kyslíku stoupá produkce kyslíkových radikálů) a také na enzymatické výbavě bakterií (enzymy eliminující tyto kyslíkové radikály např. superoxiddismutasa). Efekt vyššího parciálního tlaku kyslíku na imunitní reakci hostitelského organismu HBO kromě přímého účinku vysokého tlaku kyslíku na bakterie umožňuje také zefektivnění obranných mechanismů organismu zlepšením okysličení tkání. Funkcí fagocytujících buněk zejména polymorfonukleárů je pohltit, zničit a strávit mikroorganismy. Pohlcené bakterie jsou poškozovány baktericidním efektem volných kyslíkových radikálů. Fagocytosa je provázena výrazným zvýšením spotřeby molekul kyslíku, proto v prostředí s vyšším tlakem kyslíku je likvidace bakterií fagocytujícími buňkami účinnější. 19

20 Hypoxie a infekce Hypoxie je nejdůležitějším faktorem podílejícím se na omezené schopnosti organismu zabíjet bakterie. Je známo, že v centru ložiska infekce je výrazně sníženo množství kyslíku. Toto snížení je způsobeno jednak omezením lokální perfúze a současně zvýšením spotřeby kyslíku v místě infekce. To vysvětluje, proč ischemické defekty a tkáně jsou více ohroženy infekcí. Baktericidní účinek HBO je způsoben zvýšením množství kyslíku ve tkáních a tím zlepšení jejich obranyschopnosti. Ovlivnění účinku antibiotik vysokým tlakem kyslíku Role HBO na účinek aktivity antibiotik působí několika mechanismy: - zvýšení tlaku kyslíku v ischemických tkáních zlepšuje aktivitu antibiotik - inhibice některých reakcí účastnících se v biosynthese bakterií - prodloužení trvání post-antibiotického efektu - ovlivnění redox potenciálu bakterií (kombinováno se zvýšením produkce reaktivních molekul a snížením aktivity antimikrobiálních látek) 5.3 Fysiologický efekt hyperbarického kyslíku na hojení ran Klinickým pozorováním bylo zjištěno, že hyperbarická oxygenoterapie je efektivním nástrojem pro stimulaci hojení hypoxických a ischemických ran. Mezi nejdůležitější efekty oxygenoterapie patří stimulace proliferace a diferenciace fibroblastů, zvýšená tvorba a správné uspořádání kolagenu, potenciace neovasularizace a v neposlední řadě i podpora imunitní reakce leukocytů v boji proti infekci. Hypoxické rány jsou v prostředí hyperbarického kyslíku lépe zásobeny tímto plynem a to se projevuje lokálním zlepšením metabolismu a omezením vzniku edému. V průběhu hojení jsou novotvořené kapiláry stimulovány k růstu z oblastí s vysokou koncentrací kyslíku a nízkou koncentrací laktátu směrem k oblasti s hypoxií (nízkou koncentrací kyslíku) a acidosou (vysokou koncentrací laktátu). Hypoxie a acidosa (hromadění laktátu) vznikají v okrajových oblastech ran a migrace reparativních buněk je dána jejich koncentračním gradientem. Bylo zjištěno, že acidosa (nahromaděný 20

21 laktát) je spolu s hypoxií jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících hojení. Nahromaděný laktát stimuluje syntesu kolagenu a angiogenesu, t.j. dvě nejdůležitější komponenty při hojení ran. Syntesu kolagenu a jeho uspořádání (jeho pevnost) ovlivňuje kromě laktátu i přítomnost molekulárního kyslíku. Ten se v případě místního poškození cévního systému (a tím chronického nedostatku molekulárního kyslíku v místě poškození) může dostat do poškozené oblasti díky zvýšení jeho parciálního tlaku v průběhu hyperbarické oxygenoterapie. 21

22 6 Indikace hyperbarické oxygenoterapie Evropská komise hyperbarické medicíny (European Commitee of Hyperbaric Medicine ECHM) se ve Francii v Lille usnesla na seznamu indikací pro hyperbarickou oxygenoterapii tzv. Lilleský konsensus (poslední konference se konala v roce 2004). Podle míry doporučení jsou jednotlivé diagnosy rozděleny do 4 skupin. Typ I zahrnuje onemocnění, u kterých je hyperbarická oxygenoterapie velmi silně doporučena, tzn. HBO je důležitá pro konečný výsledek léčby, Typ II jsou onemocnění, kde je HBO doporučena, kdy výsledek léčby je HBO positivně ovlivněn, Typ III zahrnuje onemocnění, kde HBO je považována za léčbu doplňkovou. Poslední skupinou jsou tzv. Ostatní indikace, kde najdeme onemocnění, u kterých positivní účinek HBO nebyl potvrzen. Seznam indikací HBO (Lille, prosinec 2004): Typ I: 1. Otrava CO 2. Crush syndrom 3. Prevence osteoradionekrosy po extrakci zubu 4. Osteoradionekrosa (mandibuly) 5. Radionekrosa měkkých tkání (cystitis) 6. Dekompresní nemoc 7. Plynová embolie 8. Infekce anaerobními nebo smíšenými mikroorganismy Typ II: 1. Diabetická noha 2. Komplikované kožní plastiky a plastiky muskuloskeletálními laloky 3. Osteoradionekrsoa (ostatní kosti) 4. Zářením indukovaná proktitis/enteritis 5. Zářením indukované poškození měkkých tkání 6. Chirurgické výkony a implantace v ozařované oblasti (preventivní opatření) 7. Náhlá hluchota 8. Ischemické vředy 9. Refrakterní chronická osteomyelitis 10. Neuroblastom 4. stupně 22

23 Typ III: 1. Postanoxická encefalopatie 2. Radionekrosa laryngu 3. Zářením indukované poškození CNS 4. Reperfusní syndrom 5. Reimplantace končetiny 6. Popáleniny 2. stupně na více než 20 % povrchu těla 7. Akutní ischemické oftalmologické příhody 8. Vybrané nehojící se rány sekundárně zánětlivé 9. Pneumatosis cystoides intestinalis Ostatní indikace: 1. Mediastinitis po sternotomii 2. Cévní mozková příhoda 3. Srpkovitá anemie 4. Maligní otitis externa 5. Akutní infarkt myokardu 6. Nekrosa hlavice femuru 7. Retinitis pigmentosa 8. Tinnitus 9. Intersticiální cystitis 10. Bellova obrna n. VII 11. Mozková obrna 12. Roztroušená sklerosa 13. Fetoplacentální insuficience 23

24 7 Léčba 7.1 Technické zázemí Léčba se provádí v hyperbarické komoře. Krom komory je zapotřebí zdroj plnícího a dýchacího media. K plnění komory se používá buď vzduch nebo kyslík, k dýchání se používá kyslík nebo jiný dýchací plyn (nitrox, heliox, trimix) Hyperbarické komory Dělení komor: a) podle velikosti jednomístné - vícemístné b) podle typu plnícího média vzduchem plněné kyslíkové c) podle přítomnosti předkomory - bez předkomory (uni-lock) s předkomorou (double-lock) d) podle mobility stacionární mobilní - transportní většinou jedno nebo dvojmístné bez předkomory, které je možné přenášet i s pacientem a připojit je k jiné mobilní nebo stacionární komoře k provedení definitivní léčby. 24

25 Obr. 6: Schéma hyperbarické komory [US Navy Diving manual] 25

26 7.1.2 Zdroje vzduchu K použítí je zapotřebí tzv. lékopisný vzduch což je vzduch připravený kompresí a čištěním vzduchu s definovaným maximálním množstvím vlhkosti, maximálního množství CO a CO 2 a množství uhlovodíků a pevných částic určité velikosti. Systém plnění může být buď vysokotlaký nebo nízkotlaký. Vysokotlaký systém je takový, kdy se vzduch komprimuje do lahví o tlaku 200 nebo 300 atm, lahve se spojují do kaskád a baterií, ze kterých je vzduch přes redukční ventil vpouštěn do komory. Nízkotlaký systém je systém tlakování zásobníků vzduchu na tlak do 15 atm kompresory s úpravou vzduchu pomocí odstraňování vlhkosti odlučováním a vymražováním s následným sušením na molekulárních sítech. Zde se dosahuje rosného bodu kolem -45 stupňů celsia. Suchý vzduch se filtruje přes aktivní uhlí, kde se odstraní stopy oleje a veškeré látky, které by mohly způsobit zápach ve vzduchu. Systém nízkotlaký se používá především u stacionárních vícemístných komor, kdy vysokotlaké lahve slouží jako nouzová zásoba vzduchu. Vysokotlaký systém je používán zejména u mobilních a transportních komor. Syntetický vzduch což je uměle připravovaná směs kyslíku a dusiku z jednotlivých plynů se pro plnění komor prakticky nepoužívá Zdroje kyslíku Jako zdroj kyslíku je možné používat jednak svazky a baterie tlakových kyslíkových lahví nebo se používají odpařovače kapalného kyslíku, který je umístěn ve speciálních nádobách-termoskách. Kyslík je k dýchacím automatikám přiváděn s tlakem kolem 8-10 atmosfér. Kyslíkové lahve se používají především u mobilních zařízení, odpařovače tekutého kyslíku u komor stacionárních. Podobně se z lahví používá i jiný namíchaný dýchací plyn ve směsi kyslík a dusík o vyšší koncentraci kyslíku (nitrox) nebo směs kyslíku s heliem a dusíkem (trimix) či kyslík s heliem (heliox). 26

27 7.2 Medicínské aspekty HBO terapie musí být vždy prováděna s ohledem na klinický stav pacienta. Je proto nutné individuálně posoudit: 1) zda jde o onemocnění indikované k terapii hyperbarickým kyslíkem 2) rizika HBO terapie - vyšetření pacienta včetně jeho anamnézy a klinického vyšetření k odhalení kontraindikace HBO 3) základní péči o pacienta - zejména u kriticky nemocných pacientů, by neměla být přerušována nebo odkládána z důvodu HBO 4) HBO protokoly se mohou výrazně lišit výše přetlaku, léčebné plyny (čistý kyslík, směsi plynů jako nitrox nebo heliox), délka expozice, opakování a celkový počet expozic; HBO terapie může být jedinou použitou léčebnou metodou nebo může být součástí multidisciplinární léčby pacienta Před začátkem léčby hyperbarickým kyslíkem je nutné podrobné vyšetření pacienta. Toto vyšetření by mělo zahrnovat anamnézu pacienta (vyloučení kontraindikace HBO terapie) a samozřejmě pečlivé klinické vyšetření, zahrnující vyšetření nosu a krku, vyšetření otoskopické, poslech a RTG vyšetření plic (odhalení pneumothoraxu nebo bul) a event. funkční testy plic. Dalším velmi důležitým úkonem před zahájením první expozice v barokomoře je instruování pacienta o technikách vyrovnávání tlaku ve středoušní dutině.bezpečnostní instrukce týkající se rizika požáru v barokomoře (syntetické oblečení a zakázané předměty zapalovače, ohřívací předměty atd.) musí být podány před každým ponorem v barokomoře. 7.3 Vedlejší účinky HBO terapie Vedlejší účinky léčby hyperbarickým kyslíkem jsou známy. Každá ze 3 částí ponoru (komprese, isokomprese a dekomprese) mé své specifické vedlejší účinky a rizika. Během komprese představuje největší riziko barotrauma středního ucha, vnitřního ucha a vedlejších dutin nosních z podtlaku. Tato rizika mohou být minimalizována řádným poučením pacienta o technikách přerovnávání tlaku ve středouší (např. polykání, 27

Přehled léčebných center hyperbarické oxygenoterapie na území ČR, stav k 1. březnu 2012

Přehled léčebných center hyperbarické oxygenoterapie na území ČR, stav k 1. březnu 2012 Přehled léčebných center hyperbarické oxygenoterapie na území ČR, stav k. březnu 0 Adresa Telefon Počet míst Nemocnice České Budějovice H, P Oddělení úrazové a plastické chirurgie Boženy Němcové 54 370

Více

Prehľad liečebných potápačských dekompresných komôr na území SR

Prehľad liečebných potápačských dekompresných komôr na území SR Prehľad liečebných potápačských dekompresných komôr na území SR dresa Telefon Počet miest Potápačská škola Trenčín, Ostrov 3 Emil Zápeca, zapecaemil@orangemail.sk, privát +4-905-444440 MUDr. Herman Oto

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

HYPERBARICKÁ KOMORA. Hyperbaroxie HBO

HYPERBARICKÁ KOMORA. Hyperbaroxie HBO HYPERBARICKÁ KOMORA Hyperbaroxie HBO Je to léčebná metoda, spočívající v podávání kyslíku za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku. Vzduch obsahuje téměř 21% kyslíku a 78% dusíku. Při hyperbaroxii se

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls156485/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MEDICINÁLNÍ KAPALNÝ KYSLÍK MPRC Medicinální plyn, kryogenní 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Oxygenum (O 2 ) 100 % (V/V) 3. LÉKOVÁ

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA DÝCHACÍ SOUSTAVA Buňky živočišného organismu získávají energii pro životní děje: převážně z biologických

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

MUDr. Markéta Petrovová LF MU Brno, Klinika pracovního lékařství FN USA

MUDr. Markéta Petrovová LF MU Brno, Klinika pracovního lékařství FN USA Intoxikace oxidem uhelnatým - CO MUDr. Markéta Petrovová LF MU Brno, Klinika pracovního lékařství FN USA CO oxid uhelnatý Charakteristika: bezbarvý plyn, bez chuti, bez zápachu vysoce toxický toxický pro

Více

CONOXIA, stlačený medicinální plyn PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CONOXIA, stlačený medicinální plyn PŘÍBALOVÁ INFORMACE PŘÍBALOVÁ INFORMACE CONOXIA, stlačený medicinální plyn Oxygenium Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ,

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií Bc. Lucie Zahradníková Bc. Věra Tomková FN Plzeň Neonatologie JIRP Hypoxicko ischemická encefalopatie (HIE) Nevratné poškození mozku - následek

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

dýchání je základní lidská potřeba kyslík je nezbytný pro život po vstupu do organismu se váže na hemoglobin a ten jej roznáší po celém těle jeho

dýchání je základní lidská potřeba kyslík je nezbytný pro život po vstupu do organismu se váže na hemoglobin a ten jej roznáší po celém těle jeho Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

NEHODY A NEMOCI 1. P i pomoci postiženému v bezv domí se doporu uje nejd íve: a) b) c) d) 2. Které innosti dáte p ednost u postiženého v bezv

NEHODY A NEMOCI 1. P i pomoci postiženému v bezv domí se doporu uje nejd íve: a) b) c) d) 2. Které innosti dáte p ednost u postiženého v bezv NEHODY A NEMOCI 1. Při pomoci postiženému v bezvědomí se doporučuje nejdříve: a) dát 4 vdechy umělého dýchání b) dát 2 vdechy umělého dýchání c) volat záchrannou službu (i za cenu malého prodlení) d) kontrola

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Proč rehabilitace osob vyššího věku?

Proč rehabilitace osob vyššího věku? Proč rehabilitace osob vyššího věku? Opavský J., Urban J., Ošťádal O. Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc Co je to stárnutí a stáří Stárnutí - postupné změny ve struktuře organizmu,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls206354/2012, sukls206366/2012, sukls206369/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Kyslík medicinální plynný SOL 100% medicinální plyn, stlačený Kyslík medicinální kapalný SOL 100%

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE EU-OP VK/SOM I/21 Předmět: Somatologie Ročník: první Autor: Mgr. Anna Milerová DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE Název školy Název projektu Reg. číslo projektu Název šablony Tematická oblast (předmět) Střední odborná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Medicinální plyn, stlačený Oxygenum je bezbarvý plyn, bez chuti a bez zápachu, zkapalněný má světle modrou barvu.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Medicinální plyn, stlačený Oxygenum je bezbarvý plyn, bez chuti a bez zápachu, zkapalněný má světle modrou barvu. sp.zn. sukls44437/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MEDICINÁLNÍ KYSLÍK PLYNNÝ MESSER Medicinální plyn, stlačený 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1,00 l plynu za standardních podmínek

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Důležité příznaky teplota (C o ) >38 nebo 90 Sepse a septický šok dechová frekvence (dechy/min.) >20 Michal Holub Klinika

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1,00 l plynu za standardních podmínek (1,013 bar, 15 C) obsahuje 1,00 l Oxygenum 100% (V/V).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1,00 l plynu za standardních podmínek (1,013 bar, 15 C) obsahuje 1,00 l Oxygenum 100% (V/V). sp.zn. sukls44436/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU MEDICINÁLNÍ KYSLÍK KAPALNÝ MESSER Medicinální plyn, kryogenní 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1,00 l plynu za standardních podmínek

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Vzduchová technika v potápění

Vzduchová technika v potápění Vzduchová technika v potápění (Funkce plicních automatik ) 8.1.2003 Čillík, Buřil 1 V bodech Historie potápění Vidění pod vodou Slyšení pod vodou Plicní automatika 8.1.2003 Čillík, Buřil 2 Historie potápění

Více

MEDICINÁLNÍ KYSLÍK KAPALNÝ MESSER

MEDICINÁLNÍ KYSLÍK KAPALNÝ MESSER sp.zn. sukls44436/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE MEDICINÁLNÍ KYSLÍK KAPALNÝ MESSER Medicinální plyn, kryogenní Oxygenum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls55667/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls55667/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls55667/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CONOXIA, stlačený medicinální plyn. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1,00 l

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava 1/8 3.2.11.8 Cíl popsat stavbu a funkci dýchací soustavy - chápat princip dýchání - charakterizovat jednotlivé části dýchací soustavy - objasnit pojmy plicní ventilace, dechová frekvence, kyslíkový dluh,

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Radovan Uvízl, Michaela Gehrová, Kateřina Hönigová, Marcela Dvořáková III. Olomoucký den urgentní medicíny Příčiny respirační insuficience Mozek Mícha Neuromuskulární

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Umělá plicní ventilace slouží k podpoře dýchání - korekci respirační insuficience 1. typu porucha transportu plynů na alveokapilárním rozhraní, způsobena postižením

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Floating vodoléčebná zdravotní technika

Floating vodoléčebná zdravotní technika Floating vodoléčebná zdravotní technika Rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha a pověření Ministerstva zdravotnictví ČR je floatingová vana díky svým prokazatelným léčebným účinkům zařazena

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

ANATOMIE A FYZIOLOGIE

ANATOMIE A FYZIOLOGIE 1. Organismus získává energii: a) z dýchání b) z hormonů c) z živin d) ze svalové práce ANATOMIE A FYZIOLOGIE 2. Nejpohotovější zdroj energie představují: a) tuky b) cukry c) bílkoviny d) vitamíny 3. K

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

MINISTERSTVO VNITRA. Potápění s dýchací směsí Nitrox

MINISTERSTVO VNITRA. Potápění s dýchací směsí Nitrox MINISTERSTVO VNITRA MVCRX00TUBGB GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j. MV-116584-1/PO-PVP-2011 Kódové označení: NITROX Praha 19. prosince 2011 Počet listů: 7 S c h v a l u j e: plk.

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY Zákonná úprava Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (ZSZS) upravuje poskytování SZS a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí sp. zn. sukls46275/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Medicinální kyslík plynný SIAD Plyn k inhalaci

Příloha č. 2 k rozhodnutí sp. zn. sukls46275/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Medicinální kyslík plynný SIAD Plyn k inhalaci Příloha č. 2 k rozhodnutí sp. zn. sukls46275/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Medicinální kyslík plynný SIAD Plyn k inhalaci 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Oxygenum min. 99,5 %

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Vodní nehody Anesteziologie, urgentní

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ. Složení ovzduší Vzduch zemské atmosféry je procentuálně složen z plynů: Dýchací cesty a dýchací orgány. Dýchání dělíme na :

FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ. Složení ovzduší Vzduch zemské atmosféry je procentuálně složen z plynů: Dýchací cesty a dýchací orgány. Dýchání dělíme na : FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ. Složení ovzduší Vzduch zemské atmosféry je procentuálně složen z plynů: 78 % dusíku 21 % kyslíku 1 % vzácné plyny (nejvíc argon), vodní páry a oxid uhličitý, Toto složení vzduchu je

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz

Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz Infarkt myokardu intervence dle NANDA taxonomie Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz Obsah Charakteristika Rozdělení Příznaky choroby Komplikace Příčiny Vyšetřovací metody Léčba Ošetřovatelský

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MONO MACK DEPOT MONO MACK 50 D tablety s proslouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu

Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu Tato technologie byla koncipována Skinexians ve Francii před 20 lety na uvolnění pojivové

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15460NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

(Ne)plánovaný císařský řez očima rodičky. MUDr. Kateřina Vítková

(Ne)plánovaný císařský řez očima rodičky. MUDr. Kateřina Vítková (Ne)plánovaný císařský řez očima rodičky MUDr. Kateřina Vítková Sectio caesara - S.C. operační ukončení porodu - porodnická operace, během které je novorozenec vybaven z děložní dutiny cestou chirurgicky

Více

Monitorace v anestezii

Monitorace v anestezii Monitorace v anestezii Význam monitorování - Anestezie i operace významně ovlivní vnitřní prostředí, rozkolísají hemodynamiku i dýchání a mohou vést i ke smrti pacienta. - Sledování zahrnuje pozorování,

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

15. DÝCHACÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA

15. DÝCHACÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Klarka93 15. DÝCHACÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA = dýchání = výměna plynů mezi organismem a okolním prostředím úzká souvislost s oběhovou soustavou (kyslík rozváděn

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

máme 2 druhy dýchání: VNĚJŠÍ plicní ventilace + výměna plynů mezi vzduchem a krví VNITŘNÍ výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání

máme 2 druhy dýchání: VNĚJŠÍ plicní ventilace + výměna plynů mezi vzduchem a krví VNITŘNÍ výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání je děj, při kterém organismus získává kyslík a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje oxid uhličitý je složeno z 3 dějů 1. PLICNÍ VENTILACE = výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a plícemi 2. VÝMĚNA

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Léčba kesonové nemoci a vzduchové či plynové embolie různého původu.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Léčba kesonové nemoci a vzduchové či plynové embolie různého původu. Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls247796/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Kyslík medicinální stlačený AIR PRODUCTS, 100% v/v. Medicinální plyn, stlačený. 2

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 19. února 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) způsobuje předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více