ROČNÍK VI. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK VI. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2004"

Transkript

1 Redakãní rada blahopfieje Rok 2004 bude zapsán do historie Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava díky významné události, kterou je bezesporu jmenování MUDr. Jozefa Kubinyiho, Ph.D., bývalého přednosty naší kliniky nukleární medicíny, do funkce ministra zdravotnictví. Tým ministra doplnil také ing. Karel Pustelník, ředitel FNsP, a to ve MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D. Desát m ministrem zdravotnictví je MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D. Na návrh předsedy vlády Vladimíra Špidly prezident republiky Václav Klaus odvolal 14. dubna z funkce ministryně zdravotnictví ČR MUDr. Marii Součkovou a 15. dubna jmenoval do funkce MUDr. Jozefa Kubinyiho, Ph.D. Ministr zdravotnictví MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D., se narodil 21. července 1955 v Žilině. Studoval na Lékařské fakultě v Martině, studia v oboru všeobecné lékařství dokončil v roce 1979 na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po promoci začal pracovat v naší fakultní nemocnici, v letech 1994 až 2002 byl přednostou Kliniky nukleární medicíny a postupně se stal kapacitou v oboru. Od roku 1992 je členem ČSSD, od poslancem za Moravskoslezský volební kraj. Je ženatý, má dvě dcery, manželka je praktickou lékařkou. ROČNÍK VI. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2004 Námûstkem ministra pro ekonomiku jmenován ing. Karel Pustelník Ministerstvo zdravotnictví se po nástupu nového ministra MUDr. Jozefa Kubinyiho, Ph.D., dočkalo prvních větších personálních změn. Dne 22. dubna byl ministrem zdravotnictví odvolán z funkce náměstka pro organizaci sítě zdravotnických zařízení a vzdělávání ing. Karel Doležal, který zůstává na ministerstvu zdravotnictví ve funkci poradce ministra pro ekonomiku. Současně byl odvolán z funkce ekonomického a legislativně právního náměstka JUDr. Jaroslav Civín, který byl jmenován k 23. dubnu náměstkem pro legislativu, právo a zdravotně sociální péči. S účinností od 23. dubna byl do funkce náměstka pro ekonomiku jmenován ing. Karel Pustelník. Ministr zdravotnictví zřídil novou funkci náměstka pro zdravotní pojištění, které se téhož dne ujal ing. Petr Sláma, a bývalá ředitelka úřadu PhDr. Miroslava Ouředníková byla jmenována do funkce náměstkyně pro řízení úřadu. Ve svých funkcích nadále zůstávají MUDr. Milan Špaček, náměstek pro zdravotní péči, Fakultní nemocnici fiídí MUDr. Josef Srovnal Mimořádné schůze primářů a vrchních sester v pátek 30. dubna se zúčastnil ing. Karel Pustelník, ekonomický náměstek ministra zdravotnictví. V úvodu jednání ing. Pustelník všem přítomným sdělil, že počínaje tímto dnem je řízením Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava pověřen MUDr. Josef Srovnal, náměstek ředitele pro léčebnou péči, a to v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu. Foto: Jana Gojová (pokr. na str. 4) funkci ekonomického náměstka. Odpovědnost za řízení naší fakultní nemocnice převzal dosavadní náměstek pro léčebnou péči MUDr. Josef Srovnal, a to se všemi právy a povinnostmi statutárního orgánu. Všem třem osobnostem přejeme mnoho zdaru ve výkonu velice náročných a odpovědných funkcí, pevné zdraví a úspěch jak v pracovním, tak i osobním životě. Redakční rada MUDr. Josef Srovnal Ing. Karel Pustelník mezinárodní vztahy a evropskou integraci a MUDr. Michael Vít, Ph.D., náměstek pro hygienu a epidemiologii hlavní hygienik ČR. Jak uvedla tisková mluvčí ministerstva zdravotnictví Aneta Kupková, smyslem těchto změn je zlepšení funkčnosti ministerstva, sestavení týmu odborníků a správné struktury ministerstva, pochopení společného cíle a ztotožnění se s ním.

2 2 NEMOCNIČNÍ LISTY Upozornûní pro zamûstnané cizince bez trvalého pobytu V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie dochází k významným změnám ve zdravotním pojištění. V rámci svobodného pohybu osob je občanům členských států přiznáno právo pracovat v kterékoli zemi EU. Bylo přijato Nařízení EHS a prováděcí předpis, na základě kterých musí být provedena nová registrace u zdravotní pojišťovny. Zaměstnanec musí osobně navštívit ve dnech května 2004 Odbor personální práce a mezd, 4. poschodí Domova sester, kancelář č. 49 a provést zde registraci ke zdravotní pojišťovně. Ke změnám dochází i u zaměstnance ze země EU bez trvalého pobytu, který má rodinného příslušníka. Současně se zaregistrují i nezaopatření rodinní příslušníci. Po odsouhlasení rodinných příslušníků jeho dosavadní zdravotní pojišťovnou navštíví zaměstnanec pojišťovnu VZP a nezaopatřenost doloží u dětí do 15 let rodným listem, u studentů navíc potvrzením školy, u ostatních rodinných příslušníků potvrzením dokládajícím, z jakého důvodu nemůže být výdělečně činný. Dostane nový průkaz pojištěnce, který jemu i rodinným příslušníkům zajišťuje nárok na zdravotní péči v ČR i ve státě bydliště na účet VZP. Po ukončení pracovního poměru končí zaměstnanci nárok na plnou zdravotní péči placenou zdravotní pojišťovnou. Dnem uvedeným na hromadném oznámení zaměstnavatele je ukončeno i pojištění rodinných příslušníků. Ing. Věra Pazdziorová, ved. odd. personalistiky a mzdové účtárny, kl Rozhodn a profesionální zákrok Za příkladnou a obětavou práci děkuje kolektivu lékařů a sester JIP Kardiochirurgického centra paní Nataša Staňková z Vřesiny. Její otec ing. Jiří Klos byl v minulých dnech v Kardiochirurgickém centru operován a následně ošetřován. Jsem si jistá, že vynikající péčí tohoto oddělení otec překonal vážné ohrožení života. Zvláštní poděkování, i když je těžké jmenovat jednotlivce, patří primáři MUDr. Radimu Brátovi, Ph.D., za jeho rozhodný a profesionální zákrok, píše paní Staňková, a také MUDr. Tomáši Schichelovi, za jeho laskavý a vstřícný přístup. Totéž poděkování patří i všem anonymním sestrám a lékařům, kteří měli s námi trpělivost a i v nočních hodinách nás ochotně informovali o stavu a vývoji případu mého otce, uzavírá autorka dopisu. Tisková oprava V minulém čísle nás navštívil tiskařský šotek, nelenil a MUDr. Zdeňku Klimešovi přisvojil funkci vedoucího katedry ošetřovatelství Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity. Přednosta Kliniky léčebné rehabilitace MUDr. Zdeněk Klimeš je samozřejmě i nadále vedoucím katedry rehabilitace. Panu přednostovi i čtenářům se za vzniklou chybu omlouváme. redakce MUDr. Daniel Balabán Foto: Marie Psotková Ode el skromn ãlovûk, kter bude chybût nejen pfiátelûm... Lidský život je ohraničen okamžiky narození a smrti. I přes tuto nezvratitelnou skutečnost se nám následující řádky nebudou psát lehce. V pátek 30. dubna jsme se v Evangelickém kostele v Ostravě naposled rozloučili s panem doktorem Danielem Balabánem. MUDr. Daniel Balabán se narodil v rodině evangelického faráře. Rodiče ho spolu s dalšími třemi sourozenci vychovávali v duchu víry, lásky, vzájemné úcty a porozumění. Tato výchova mu předurčila i budoucí povolání. V poslání lékaře viděl možnost pomáhat lidem v nemoci, v těžkých sociálních i životních situacích. Po promoci na lékařské fakultě v Brně v roce 1960 nastoupil jako zubní lékař do Závodní nemocnice Vítkovice, odkud v roce 1963 přešel do tehdejší Krajské nemocnice s poliklinikou v Zábřehu. Internímu oboru se začal věnovat od roku Po atestaci II. stupně byl pověřen prací v oboru nefrologie. Velkým úsilím jemu vlastním se stal zakladatelem a vedoucím lékařem Hemodialyzačního střediska (založeno ). Jako vedoucí lékař dialyzačního střediska si byl vědom své odpovědnosti. Věnoval se nejen pacientům, ale i kolegům lé- Klinika pro léčbu chorob infekčních a AIDS obdržela od firmy Transgas, a. s., finanční dar v hodnotě Kč, za který byl zakoupen přenosný EKG zapisovač s názvem Cardiovit AT-2 včetně příslušenství a mobilního vozíku. Pomocí nového přenosného EKG kařům a hlavně sestrám, které v té době neměly žádnou dostupnou odbornou literaturu. Proto jediným učitelem, rádcem i školitelem byl právě MUDr. Balabán. Nevěnoval se jen sestrám svého střediska, ale školil i sestry rozvíjejících se středisek v celém regionu. Přednášel jim na celostátních školících a vzdělávacích akcích a stal se pro ně pojmem v České republice. Jako lékař pracoval na dialyzačním středisku až do svého odchodu do důchodu koncem roku Ale i v důchodu pociťoval stále dostatek energie, sil i schopností pomáhat lidem v nemoci. Do svého onemocnění v prosinci roku 2003 sloužil služby na interním oddělení a dialyzačním středisku. Měl velký smysl pro rodinu, povolání i pracovní povinnosti. Hluboká víra mu přivodila řadu obtížných situací, ale zároveň byla i vodítkem v nelehkém období. Pro řadu z nás byl MUDr. Daniel Balabán nejen obětavým lékařem, především však moudrým a ušlechtilým člověkem. Za všechna jeho moudrá a rozvážná slova mu dnes můžeme v tiché vzpomínce jen poděkovat. Kolektiv Hemodyalizačního střediska Pomocí nového přenosného EKG přístroje se zkvalitní péče o pacienty. Na snímku zleva sestry Michaela Konečná a Marie Fridrichová. Foto: Marie Psotková přístroje se zkvalitní péče o nemocné ošetřované na standardních jednotkách, ale i na jednotce intenzívní péče, kde jsou hospitalizováni pacienti se závažným průběhem infekčního onemocnění z celého bývalého Severomoravského kraje. Poskytnutí finančního daru, za který jménem celého oddělení děkuji, považuji za vyjádření kladného vztahu vedení firmy Transgas nejen ke zdravotnictví v našem regionu, ale zejména k pacientům s infekčními chorobami, na které se mnohdy v současné době zapomíná, uvedl pro Nemocniční listy přednosta kliniky MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. Sponzorsk dar od firmy Transgas

3 Informace o v bûrov ch fiízeních V březnu se uskutečnila dvě výběrová řízení a na základě jejich závěrů byla realizována tato rozhodnutí: do funkce vrchní sestry Oddělení centrálního příjmu ředitel jmenoval s účinností od Bc. Marii Hegarovou do funkce vrchní sestry Kliniky nukleární medicíny ředitel jmenoval s účinností od Bc. Janu Golisovou. Ing. Stanislav Cupal, náměstek pro personální řízení a organizaci Zbyteãné obavy Poštěstilo se mi dostat se do vaší péče, začíná svůj dopis pan Jaroslav Hejnal z Ostravy. Jelikož to bylo poprvé v mém pohnutém životě, měl jsem obavy, co a jak. Zbytečně, váš naprostý profesionální přehled, taktnost, odbornost a milý přístup předčil všechny mé představy o pobytu pacienta v nemocnici. A komu konkrétně jsou tato pochvalná slova adresována? Zaměstnancům Popáleninového centra sestřičkám Heleně Brančíkové, Anně Mrázkové, Martině Koryčanové, Magdaléně Kollarczikové, Miroslavě Horešovské a Zuzaně Satkové, pomocnému zdravotnickému personálu Aleně Maršálkové a Barboře Najmanové, primářce MUDr. Jarmile Tymonové a lékařům MUDr. Monice Adámkové a MUDr. Taisiru Zakoutovi. Informace o počtu členů odborové organizace MLOK-SČL FNsP Ostrava ke dni : členové zaměstnanci FNsP 59 ostatní členové 2 Celkem 61 členů MUDr. Iveta Jourová, místopředsedkyně MLOK-SČL FNsP Ostrava VáÏí si práce na ich zdravotníkû Syn manželů Trefilových z Nového Jičína utrpěl při autonehodě způsobené cizím zaviněním těžký úraz levé nohy, kterou má navíc od narození postiženou. Téhož dne byl operován na Traumatologickém centru ve vaší fakultní nemocnici, citujeme z dopisu manželů Trefilových. Jak dále uvádějí, operace byla provedena na vysoké odborné úrovni a bez komplikací. Jejich poděkování patří primáři Oddělení centrálního příjmu MUDr. Stanislavu Jelenovi, dále MUDr. Ladislavu Lukáčovi z Traumatologického centra a také anesteziologovi, jehož jméno bohužel neznají, ale před operací s ním hovořili. Zároveň děkujeme panu primáři Traumatologického centra doc. MUDr. Leopoldu Plevovi, CSc., ošetřujícím sestrám a Klinice léčebné rehabilitace za profesionalitu, odbornost, lidský přístup a maximální péči, kterou našemu synovi věnovali při jeho léčbě. Blahopfiání k Ïivotnímu jubileu Významného životního jubilea 70 let se dožil doc. MUDr. Josef Kuba, CSc., jenž v roce 1973 stál při vzniku Oddělení nukleární medicíny v tehdejší Krajské nemocnici s poliklinikou v Ostravě-Porubě. Přednostou oddělení byl více než 20 let ( ), za jeho působení se stalo pracoviště klinikou a také centrem postgraduálního vzdělávání v oboru nukleární medicíny pro celou Českou republiku (doc. Kuba byl vedoucím subkatedry nukleární medicíny při IPVZ Praha). Klinika získala v té době věhlas nejen v naší zemi, ale i v rámci Evropy. Panu docentovi přejeme na zaslouženém odpočinku do dalších let pevné zdraví, neutuchající optimismus a radost z koníčků, na které při svém pracovním nasazení nemíval mnoho času. MUDr. Otakar Kraft RNDr. Kristián Šafarčík, Ph.D., za celý kolektiv Kliniky nukleární medicíny ISO normy ve FNsP Ostrava (4. ãást) Předmětem květnového pokračování miniseriálu o ISO normách je již dříve avizovaná problematika interního auditu, jehož periodické provádění norma ČSN EN ISO 9001:2001 jednoznačně požaduje. Každá organizace, která se hlásí k budování systému managementu jakosti (SMJ) a chce se certifikovat nebo akreditovat, musí audity zavést do své každodenní praxe. Audit je slovo mnoha významů a záleží na úhlu pohledu a pracovním zařazení osoby, která se s ním setkává. Budeme-li se dívat na audit očima řadového zaměstnance, dojdeme k zákonitému spojení termínu audit s termínem kontrola a ten jak známo z psychologického hlediska pro mnohé nezní právě libozvučně, neboť je často spojován se sankcemi. Chápání auditu jako nástroje vedoucích zaměstnanců Ilustrační foto: Marie Psotková k deptání podřízených je pochopitelné a přirozené. Velmi senzitivní lidské ego totiž ze své podstaty není pozitivně nastaveno na přijímání negativních vjemů, mezi něž veřejné odhalování chyb a nedostatků bezpochyby patří. Z pohledu vedoucího zaměstnance může být audit chápán jako jeden ze základních, velmi účinných a povinných manažerských nástrojů k udržení efektivity a odpovědnosti při plnění úkolů firmy. Tento pohled má však omezenou platnost do doby realizace auditu jejich vlastní Doc. MUDr. Josef Kuba, CSc. NEMOCNIČNÍ LISTY 3 práce, kdy začnou rovněž působit výše uvedené ego-obranné mechanismy. Tento přístup k internímu auditu SMJ je však mylný a zcela deformuje jeho skutečné poslání a cíle. Auditovat znamená naslouchat, nikoliv kontrolovat a trestat. V SMJ je totiž fenomén zločinu a trestu cizorodým prvkem, neboť jak již bylo řečeno v minulých dílech, kvalita je o komunikaci, spolupráci a snaze dělat správné věci správným způsobem.audit ve znění normy jednoznačně představuje vysoce výkonný nástroj k zajištění zpětné vazby, objektivního posouzení stavu a funkčnosti SMJ a k odhalení příležitostí ke zlepšování. Jak již bylo řečeno, účelem SMJ je nastavit činnosti tak, aby byly vykonávány smysluplně a efektivně. Vzhledem k tomu, že všechno se v čase mění, je nutné se někdy zamyslet zda práci, kterou dělám, nemohu provádět jinak, jednodušeji a lépe. Každý člověk delší dobu vykonávající jistou činnost totiž může trpět profesní slepotou a pak je na místě pohled nezaujatého pozorovatele zvenčí interního auditora. Jeho úkolem je naslouchat, pochopit, proč chyba vznikla asjejím původcem se snažit najít cestu k jejímu odstranění. Čím více chyb se odstraní doma, tím hladší a bezproblémovější je audit externího certifikačního orgánu. Z výše uvedeného vyplývá, že volba auditora je velmi složitou a citlivou záležitostí. Norma je však tak geniální, že i tuto oblast jednoznačně specifikuje ve svých požadavcích na kvalifikační, morální i charakterové vlastnosti auditorů. Auditů tedy není třeba se bát, ale naopak je třeba s auditory spolupracovat a snažit se odhalovat slabá místa. Vždyť pevnost řetězu se počítá podle nejslabšího článku, a to platí iosmj. Ing. Gabriela Franková, manažerka jakosti FNsP Ostrava

4 4 NEMOCNIČNÍ LISTY NEMOCNIČNÍ LISTY 5 FAKULTNÍ NEMOCNICI POVEDE MUDr. JOSEF SROVNAL (pokr. ze str. 1) V pátek se konala mimořádná schůze primářů a vrchních sester Fakultní nemocnice s poliklinikou Na snímku zleva MUDr. Josef Srovnal, ing. Karel Pustelník a Aneta Kupková. Ostrava, které se zúčastnil ing. Karel Pustelník, ekonomický náměstek ministra zdravotnictví. Na tomto jednání bylo ing. Pustelníkem sděleno, že řízením FNsP Ostrava je pověřen MUDr. Josef Srovnal, a to v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu. V úvodu setkání se slova ujal ing. Karel Pustelník, který řekl: Byl jsem postaven do situace, jejímž výsledkem je můj přechodný odchod do Prahy, kdy jsem byl ministrem zdravotnictví jmenován jeho ekonomickým náměstkem. Po dobu výkonu funkce ekonomického náměstka MZ ČR jsem byl uvolněn z funkce ředitele FNsP Ostrava. Ing. Pustelník dále představil tiskovou mluvčí ministerstva Anetu Kupkovou, která přečetla dopis ministra, z něhož vyjímáme: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je to již 23 let, co jsem začal pracovat v této fakultní nemocnici. Dnes moje smlouva v této nemocnici končí. Rektor Ostravské univerzity doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc. (na snímku vlevo). Foto: Edmund Kijonka Získal jsem zde za ta léta obrovské množství odborných, ale i životních zkušeností... Chtěl bych vám poděkovat za léta spolupráce. Také za blahopřání, která jsem obdržel. Velice si vážím vaší podpory... Budu se maximálně snažit umazat alespoň část dluhu, který má politická reprezentace vůči zdravotníkům i pacientům... Konec citace. MUDr. Josef Srovnal ve svém vystoupení mimo jiné řekl, citujeme: Známe ambice jednotlivých klinických pracovišť, kolektivů i celé nemocnice, a také víme, kam bychom ve svém vývoji, a to jak ve střednědobých, tak i dlouhodobých horizontech, chtěli naši nemocnici posunout. Je tedy důležité, abychom o těchto záměrech komunikovali a vážili, jak těchto cílů nejlépe společně dosáhnout. Přál bych si, abyste mi v mé nové, náročné funkci pomáhali. Věřím, že ministr i jeho tým budou cílevědomě usilovat o to, aby v našem zdravotnictví došlo k pozitivním změnám. Konec citace. V dalším průběhu společného jednání Ostravská univerzita má ãtvrtého rektora Od 1. března je rektorem Ostravské univerzity doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Slavnostní inaugurace rektora se uskutečnila v pátek 16. dubna a zúčastnily se jí významné osobnosti vědeckého a společenského života nejen z České republiky, ale také ze Slovenska a Polska. ****** Dostává se mi cti a současně také mimořádné příležitosti vést naši Alma mater na samém prahu vstupu do velkého mezinárodního společenství Evropské unie, řekl po přivítání hostů v úvodu svého vystoupení rektor Ostravské univerzity doc. Baar, a pokračoval: I česká společnost se stává stále více mezinárodně otevřenou, založenou na bohatství vědomostí a jejich uplatnění v praxi. Zásluhou informačních technologií se urychluje i proces internacionalizace vysokoškolského studia a vzdělávací systémy ve světě rychle překonávají svoje úzké národní mantinely a prosazují se v mezinárodní dimenzi. Prvořadou úlohou nového vedení OU bude v úzké spolupráci s fakultami vypracovat dlouhodobý záměr, do něhož se promítnou rozvojové trendy všech našich oborů, potřeby státu i Moravskoslezského regionu, který jistě zůstane hlavním odběratelem našich absolventů. Bohužel vysokoškolské dlouhodobé záměry mají z hlediska časového spíše střednědobý charakter, vrchních sester a primářů vystoupil předseda Dozorčí rady FNsP Ostrava ing. Jan Skipala, Ph.D. Popřál ing. Pustelníkovi hodně pracovních úspěchů v nové funkci a přislíbil mu podporu v jejím výkonu. Rovněž poblahopřál MUDr. Josefu Srovnalovi. Děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., uvítal, že do vysokých funkcí přicházejí lidé z Ostravy. Zdůraznil, že rozvoj FNsP úzce souvisí s rozvojem fakulty a poděkoval vedení naší nemocnice za podíl na tomto rozvoji. Dále vyslovil naději, že i nadále se bude rozvíjet spolupráce ministerstva zdravotnictví s ministerstvem školství. Taktéž řekl, že MUDr. Srovnal prokázal vůli a ochotu spolupracovat se ZSF OU, a tedy není pochyb, že v tomto trendu bude i nadále pokračovat. Z mimořádné schůze primářů a vrchních sester. Foto: Jana Gojová V diskuzní části setkání odpovídal náměstek ministra na celou řadu otázek souvisejících s financováním zdravotnictví, uspořádáním sítě zdravotnických zařízení, vývojem a řízením v oblasti zdravotního pojištění a dalších. (neš) a proto Ostravské univerzitě dosud chybí vize budoucnosti v horizontu alespoň patnácti až dvaceti let. Představa komplexní univerzity v areálu zábřežské nemocnice padla před zhruba deseti lety, nicméně se znovu rýsuje alespoň v redukované podobě možnost soustředit do přírodně cenného areálu nejen zdravotní a sociální obory, které se zde již úspěšně rozvíjejí, ale v návaznosti na ně vybudovat i humanitní obory, které v Ostravě dosud chybí politologii, sociologii, teritoriální studia, mezinárodní vztahy, etnologii a řadu dalších, o něž je mezi studenty velký zájem, a které bude moci transformovaná Ostrava i Moravskoslezský kraj využít. To je však běh na delší trať než v rámci tradičních dlouhodobých záměrů univerzity a musí se odvíjet od vize, jak se změní Ostrava a její spádové zázemí, demografická, etnická i sociální struktura zdejší populace. Podle slov rektora, aby Ostravská univerzita mohla úspěšně rozvíjet všechny své silné stránky, musíme vnímat a otevřeně pojmenovat i problémy, které má, uvědomit si i její slabší stránky a úskalí, kterým bude muset v budoucnosti čelit. Mezinárodní sympozium maxillofaciálních chirurgû Na snímku zleva ředitel FNsP Ostrava ing. Karel Pustelník, prezident České stomatologické komory MUDr. Jiří Pekárek, doc. MUDr. Peter Stanko, CSc., z Bratislavy a doc. MUDr. Jan Wnukiewicz z Wroclawi. Významnou událostí i z pohledu historie jistě zůstane I. Česko-Polsko-Slovenské trilaterální sympozium maxillofaciální chirurgie, které se uskutečnilo 15. až 17. dubna v Rožnově pod Radhoštěm. Setkání, kterého se zúčastnilo přes sto lékařů a dvacet zdravotních sester, uspořádala naše Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie ve spolupráci s Českou společností pro maxillofaciální chirurgii, Českou lékařskou komorou J. E. Purkyně, Českou stomatologickou komorou a Ostravskou univerzitou. Záštitu nad sympoziem převzal ředitel fakultní nemocnice. O bližší podrobnosti jsme požádali přednostu kliniky MUDr. Jana Syrovátku. Původně jsme chtěli sympozium uspořádat už před dvěma lety, kdy naše fakultní nemocnice oslavovala 90 let svého trvání, a mělo být určeno pouze českým kolegům. Nepodařilo se nám však najít vhodný termín, teprve až později jsme se shodli s odbornou společností pro maxillofaciální chirurgii na dubnu letošního roku. Loni na podzim jsme navázali kontakt se špičkovým pracovištěm ve Wroclawi, kam také později odjel na měsíční stáž náš lékař Oldřich Res, proto jsme se rozhodli přizvat na sympozium i polské kolegy. Nakonec jsme si řekli, že pozveme také slovenské lékaře, a tak vzniklo trilaterální sympozium. Mezi přítomnými hosty byla i řada významných osobností... Ano, v prvé řadě bych se chtěl zmínit o profesoru MUDr. Oldřichu Pospíšilovi z Liverpoolu, který je původem Čech a vlastně i můj bývalý spolužák. Přednášel například v Bostonu, Miláně a podobně. Má ohromné zkušenosti, byl dokonce konzultantem britské královské rodiny v tomto medicínském oboru. Přítomen byl také přednosta I. stomatologické kliniky z Všeobecné fakultní nemocnice z Prahy profesor MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., jeden z nejlepších maxillofaciálních chirurgů u nás, mohu jmenovat i přednostu kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích docenta MUDr. Milana Machálku, CSc., či přednostu kliniky z Fakultní nemocnice v Olomouci profesora MUDr. Jindřicha Pazderu, CSc. Ke špičkám našeho oboru patří také přednosta dětské stomatologické kliniky a maxillofaciální chirurgie Fakultní nemocnice Praha-Motol docent MUDr. Jiří Kozák, CSc., jednání se zúčastnil rovněž profesor MUDr. Tibor Németh, DrSc. Na snímku vlevo prof. MUDr. Josef Bilder,DrSc., předseda České společnosti pro maxillofaciální chirurgii, vpravo přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie naší fakultní nemocnice MUDr. Jan Syrovátka. Na snímku vlevo světově uznávaný odborník prof. MUDr. Oldřich Pospíšil z Liveropoolu. Foto: Petr Nováček Jakými konkrétními problémy se lékaři zabývali? Přednášek bylo více než jsme předpokládali. Velice zajímavá byla úvodní část sympozia, kterou jsme věnovali kontaktům s jinými obory. Profesor MUDr. Josef Bilder, DrSc., bývalý děkan LF MU v Brně, vystoupil s medicínsko-filozofickou úvahou nad profesí chirurga. Neméně zajímavou přednášku měla také RNDr. Věra Toršová ze Zdravotního ústavu Ostrava, která hovořila o antibiotikách taktice léčby, novinkách a podobně. Velice aplaudovaná byla rovněž přednáška profesora MUDr. Rajka Dolečka, DrSc., primáře Traumatologického centra docenta MUDr. Leopolda Plevy, CSc., a přednosty Ústavu klinické biochemie MUDr. Antonína Pohlídala, Ph.D., na téma sledování odezvy akutní fáze v traumatologii. Docent MUDr. Svatopluk Loyka, CSc., z Ústavu soudního lékařství vystoupil s medicínskoprávním pohledem do traumatologie, a tak bych mohl pokračovat. V další části sympozia zazněly přednášky z úrazové chirurgie, ale také z onkochirurgie zabývajícími se chirurgickým řešením nádorů v obličeji, ať už zhoubných či nezhoubných. Například profesor MUDr. Oldřich Pospíšil z Liverpoolu se věnoval estetice tváře a ortognatické chirurgii. Rozebíral, jaké Záběr do pléna v popředí hosté z Brna a Olomouce... korekce v orofaciální oblasti se mají provádět po úraze. V přednášce zdůraznil, že by se měl dávat zřetel i na spokojenost pacientů se svou vizáží. Někdy menší zákrok může být pro pacienta z psychologického hlediska mnohem hodnotnější než rozsáhlý. Doktor K. Luczak z Wroclawi, který byl na stáži osm měsíců v Belgii, hovořil o nezhoubných nádorech očnice, docent MUDr. Milan Machálka, CSc., z Brna-Bohunic seznámil přítomné s řešením kostních odontogenních cyst, primářka MUDr. M. Janíčková z Martina se zabývala specifiky úrazů v maxillofaciální oblasti u dětí atd. Co měla na programu sesterská sekce? Podle sdělení vrchní sestry Věry Žídkové i přednášky v sesterské sekci byly velice zajímavé. Vystoupily zde nejen sestry z naší kliniky, ale i z jiných pracovišť. Konkrétně Anna Šupíková z Kliniky léčebné rehabilitace naší fakultní nemocnice hovořila o fyzioterapii u poranění lícního nervu, Zdenka Ungerová z Brna se zabývala přípravou a asistencí při invazivní terapii čelistního kloubu a podobně. Jak tedy hodnotíte průběh sympozia? Už jen to, když se sejdou odborníci jedné specializace z různých pracovišť a předají si své zkušenosti, je nesporným přínosem. V diskuzi se naše názory sice někdy různily, ale nakonec jsme vždy našli konsensus. Moje myšlenka byla, aby toto sympozium probíhalo Zprezentace firem osteosyntetické dlážky, kterými se pod Radhoš- v Rožnově spojují zlomené obličejové těm co dva kosti... roky, anebo aby se do pořádání zapojily i další země. V závěru sympozia, když jsme se loučili, si vzal slovo vedoucí lékař wroclawské kliniky docent MUDr. Jan Wnukiewicz a oznámil, že na druhý ročník zve všechny přítomné do Wroclawi, a to mě ohromně potěšilo. Poláci totiž byli pozváním na toto první trilatelární sympozim velice nadšeni, stejně tak i Slováci. A tak není divu, že po docentu MUDr. Wnukiewiczovi vystoupil i docent MUDr. Peter Stanko, CSc., který zastupoval přednostu II. stomatologické kliniky v Bratislavě profesora MUDr. Ivana Satka, DrSc., a sdělil nám, že třetí ročník se uskuteční na Slovensku. Takže i tato otázka je už vyřešena a po třech letech by mělo být sympozium opět v Rožnově. Na závěr bych chtěl velice rád poděkovat primáři Traumatologického centra docentu MUDr. Leopoldu Plevovi, CSc., Na snímku zleva sestra Drahomíra Šimečková, vrchní sestra Věra Žídková a sálová sestra Věra Vengřínová. za radu a pomoc při organizování tohoto sympozia, stejně tak i jeho referentce Pavle Segarové. Pochválit a poděkovat za přípravu a organizaci sympozia chci i kolektivu lékařů a sester z naší kliniky. Nemalou měrou nám pomohli rovněž sponzoři: Vítkovice Steel, Třinecké železárny, PFIZER, PHARMOS, ČEZ, TIMPLANT, POLFA, SYNTHES, Glaxo Smith Kline, ERILENS, MEDIN a ProSpon, bez kterých by se sympozium nemohlo uskutečnit. Helena Šímová

5 6 NEMOCNIČNÍ LISTY Dny otevfien ch dvefií na psychiatrii znovuzačlenění jedince do společnosti. Negativní stigma spojené s duševní poruchou se pracovníci v oblasti péče o duševní zdraví snaží ovlivnit různými pozitivně zaměřenými kampaněmi. Jednou z nich byly Dny otevřených dveří, které proběhly na lůžkové psychiatrické jednotce ve dnech 7. a 8. dubna Aby návštěvníci neodcházeli s prázdnou, spojili O prodejní výstavku rukodělných výrobků byl mimořádný zájem... jsme prohlídku psychoterapeutických prostor oddělení Neléčená duševní porucha je nejen zdrojem útrap pro nemocného, ale rovněž velkým břemenem pro jeho blízké a celou společnost. Přitom robků klientů občanského sdružení s prodejní výstavkou rukodělných vý- uvětšiny poruch spojených s civilizačním stresem neuróz, závislostí, psychosomatických povratu vyzdobit svůj velikonoční stůl de- Mens Sana. Návštěvníci si mohli po náruch stačí poměrně málo ve srovnání s jinými koracemi z přírodních materiálů, textilu medicínskými obory: Porozumět původu potíží a keramiky. Zájem byl velký, práh psychiatrie alespoň na chvíli překročilo té- a změnit nevhodné stereotypy. U nemocných postižených závažnou duševní poruchou charakteru schizofrenie je pak vedle moderní léčby pro Celá kampaň, připomínající pětiletou měř na 200 hostů. další průběh nemoci často rozhodující úspěšné historii lůžkové psychiatrické jednotky 8. Ostravské dny podpûrné léãby Zahájení kongresu. Všechny přítomné přivítal přednosta Radioterapeutické kliniky MUDr. Pavel Vodvářka, PhD. Foto: Marie Psotková Neurogenetika II Dne pořádala Klinika dětské neurologie ve spolupráci s Oddělením lékařské genetiky odbornou akci, opět zaměřenou na nervová onemocnění s genetickým podkladem. Podrobně byla rozebírána problematika opoždění psychomotorického vývoje, jehož některé formy mají geneticky definovaný základ například syndrom fragilního X, syndrom Prader- Willy nebo Angelmannův syndrom. Onkologická onemocnění obecně mají těsný vztah ke genetické informaci a jejím poruchám. Existují onkologické jednotky, kde tento vztah je velmi těsný v neuro-onkologii je to například neurofibromatóza nebo tuberózní skleróza. Velmi zajímavou oblastí neurogenetiky je problematika mitochondriálních onemocnění. Mitochondrie je součást buňky (tzv. organela), která v sobě koncentruje funkce související s produkcí energie pro životní pochody. Je zajímavá i tím, že obsahuje vlastní DNA a z toho důvodu Pod záštitou ředitele naší fakultní nemocnice, děkana ZSF Ostravské univerzity, děkana LF MU Brno a hejtmana Moravskoslezského kraje proběhly 16. a 17. dubna v pořadí už 8. OSTRAVSKÉ DNY PODPŮRNÉ LÉČBY. Do hotelu Atom se sjelo na sto třicet lékařů a dvě stě zdravotních sester z Česka, Slovenska a Polska. Organizátory této akce byly naše Radioterapeutická klinika a Zdravotně sociální fakulta OU. Jak uvedl pro je částečně nezávislá na genetické informaci v buněčném jádře. Postižení mitochondrií se klinicky projevuje nejčastěji jako porucha svalů nebo nervové soustavy. Moderní trendy v neurologii jsou velmi ovlivněny novými poznatky genetiky. Dětská neurologie bude i nadále věnovat značnou pozornost rozvoji spolupráce s genetiky jak na poli rutinní medicíny, tak i v oblasti prezentačních a publikačních aktivit. MUDr. Vilém Novák, zástupce přednostky Klinika dětské neurologie ve FNsP, vrcholila seminářem Psychoterapie jako nedílná součást léčby duševních poruch, který netradičně vedle lékařů, psychologů a dalších pracovníků v oblasti péče o duševní zdraví z Ostravy a regionu navštívili také pacienti. Většina z nich oceňuje, že za léčbou nemuseli odjíždět do vzdálené léčebny a neztratili v průběhu léčby kontakt se svými blízkými. MUDr. Jitka Potribná, Ph.D., primářka Psychiatrického oddělení Účastníky semináře vítá primářka Psychiatrického oddělení MUDr. Jitka Potribná, Ph.D. Foto: Marie Psotková, Jana Gojová Nemocniční listy přednosta Radioterapeutické kliniky MUDr. Pavel Vodvářka, Ph.D., rakovina se stala černou můrou lidské populace. Naše fakultní nemocnice se svou Radioterapeutickou klinikou a navazujícími obory řadí mezi ta zdravotnická zařízení v České republice, jež mohou nabídnout onkologickým nemocným komplexní péči. Vyvíjíme systematické úsilí, aby naše klinika byla vybavena moderními prostředky a veškerým komfortem, jež současná medicína může nabídnout, konstatoval přednosta Vodvářka. V tomto úsilí máme plnou podporu vedení nemocnice. Neméně důležitou roli sehrává i edukační činnost, proto naše klinika organizuje kongresy s mezinárodní účastí. Lékaři tak mají příležitost seznámit se s nejmodernějšími trendy léčby. Své sekce zde mají i sestry, které probírají otázky ošetřovatelské péče o nemocné. V úvodu zmiňovaný kongres kladl důraz na etické aspekty činností v léčbě a dispenzarizaci onkologického onemocnění. Sesterská sekce se zabývala etikou ošetřovatelského procesu v onkologii. Helena Šímová Přednostka kliniky MUDr. Marie Kunčíková přednáší na odborné akci Neurogenetika II. Foto: Marie Psotková

6 NEMOCNIČNÍ LISTY 7 IV. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM O ET OVATELSTVÍ Na snímku zleva ředitel FNsP Ostrava ing. Karel Pustelník, vedoucí Ústavu ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví ZSF OU PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., a děkan ZSF OU doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. I letos byl o sympozium enormní zájem... Ve středu 14. dubna se uskutečnilo v hotelu ATOM IV. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Pozvání přijalo na 400 zdravotnických profesionálů z řad sester, pedagogů, manažerů apod. Přijeli z celé České republiky, z nedalekého Slovenska, ale i z Holandska, Finska, Koreje a Portugalska. A protože se všichni účastníci sympozia do velkého sálu nevešli, dopolední, společnou část sledovali někteří z nich prostřednictvím telemostu v dalších prostorách hotelu. Letos poprvé byl k dispozici i simultánní překlad. ***** Sympozium slavnostně zahájili představitelé pořádajících institucí Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava a Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity. Po přivítání všech přítomných náměstkyní ředitele pro ošetřovatelskou péčí Bc. Márií Dobešovou se slova ujal ředitel fakultní nemocnice ing. Karel Pustelník: Je nám velkou ctí, že naše fakultní nemocnice může převzít záštitu nad takto významnou akcí, konstatoval. Ostrava se stala centrem ošetřovatelské péče v České republice a já bych chtěl proto letos vyslovit další přání a to, aby se postupně zapsala i do podvědomí evropské ošetřovatelské péče. A také, aby ošetřovatelství v systému poskytovatelů zdravotní péče hrálo daleko významnější roli než tomu bylo doposud. Na sympoziu jsou zastoupeny lékařské fakulty a zdravotně sociální fakulty, dále odborné ústavy, léčebny a nestátní zařízení, uvedl mj. děkan Zdravotně sociální fakulty doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. Věřím, že v této symbióze dojde mezi vámi k dohodám, které budou ošetřovatelství prospěšné. Stejně jako ředitel, i děkan popřál jednání hodně úspěchů a přátelskou atmosféru. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., vedoucí Ústavu ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví ZSF OU, poté uvedla další část programu. V průběhu dopoledne si účastníci sympozia vyměňovali zkušenosti z ošetřovatelství... Jsem přesvědčena, že úroveň ošetřovatelské péče u nás je plně srovnatelná s péčí poskytovanou v zahraničí, v řadě aspektů dokonce vyšší, uvedla pro Nemocniční listy náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová. V poslední době prochází vzdělání sester zásadními změnami a posouvá se do vysokoškolské úrovně. Tím se přibližujeme Evropě, ale i Spojeným státům americkým. Práce sester i ostatního zdravotnického personálu byla, je a bude vždy velmi náročná jak po psychické, tak i po fyzické stránce. Po absolvování vysokoškolského studia budou sestry nastupovat do zdravotnictví daleko více připravené a vyzrálé, zdůraznila náměstkyně. Klinická sestra Mi-Sook Song ze Soulu, absolventka Ajou univerzity, na sympoziu hovořila mj. o tom, že v Koreji osnovy pro vzdělávání sester v minulosti nebyly dokonalé, a proto se musely přehodnotit. Osmdesát procent sester pracuje v klinické praxi a podobně jako sestry specialistky musejí mít další vzdělání. Marja Salo, zdravotní sestra z Finska si posteskla, že ve velkých městech mají nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Zdravotní sestry odešly do Anglie, Norska a Švédska. Je Foto: Jana Gojová i nedostatek lékařů, takže některé úkoly se budou přenášet na zdravotní sestry. Provedli jsme už několik experimentů a výsledky byly dobré. Průměrný věk našich zdravotních sester je čtyřicet let, takže je potřeba celou sféru omladit. Máme tedy podobné problémy jako všude jinde. Maarten Kaaijk z Holandska seznámil přítomné s prvními aktivitami MATRA-projektu katedry ošetřovatelství Hanzehogeschool van Groningen, kterého se účastní i naše ZSF OU, jeho kolega Jan Haijer hovořil o výuce orientované na problém. José Duro Costa z Portugalska zmínil, že v poslední době k nim přicházejí sestry ze Španělska a také z východní Evropy, takže nabídka pracovních sil je vyšší než poptávka. Za další problém označil například i to, že u nich neexistuje postgraduální vzdělávání. ****** Odpolední odborný program byl rozdělen do tří sekcí vzdělávání v ošetřovatelství, věda, výzkum a řízení v ošetřovatelství a klinické ošetřovatelství. V přednášce jsme se zaměřily s Naďou Houškovou na bazální stimulaci, uvedla Eva Lapčíková, sestra z Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče naší fakultní nemocnice. Tato metoda se využívá hlavně v neonatologii, pediatrii, neurochirurgii, u různých traumatických úrazů hlavy, či v geriatrii. Velmi důležitá je spolupráce s lékaři, tu zatím máme, a také s rodinou, která nám může o pacientovi hodně říct. V našem oddělení bazální stimulaci používáme asi rok, dlouholeté zkušenosti máme se smyslovou stimulací, která nám přinesla dobré výsledky hlavně u kraniotraumat. Všechny přítomné v úvodu přivítala náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová. Mgr. Renáta Zeleníková, odborná asistentka v Ústavu ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví ZSF OU, vyučuje obor všeobecná sestra a je také pověřena koordinací zahraničních kontaktů. Přednášku na téma internacionalizace v procesu vysokoškolského vzdělávání sester připravila společně se svou kolegyní Mgr. Janou Koškovou. Zkušenosti, které jsme získaly v této oblasti, jsou převážně zkušenostmi ze zahraničních pobytů. Zúčastnily jsme se dvakrát desetidenních intenzivních vzdělávacích programů v Nizozemsku, letos se věnoval tento program Boloňské deklaraci. Deklarace byla podepsána v roce 1999 a mimo jiné podporuje mobilitu studentů i učitelů. Proces internacionalizace v ošetřovatelství má už svou několikaletou historii a právě po Boloňské deklaraci se zintenzívnil. V příspěvku rozebíráme podmínky internacionalizace a její přínos, výhody, ale i překážky, se kterými se setkáváme. Naši studenti v oborech všeobecná sestra a porodní asistentka mají možnost tříměsíčního studijního pobytu ve Skotsku Prostřednictvím telemostu sledovali dopolední vystoupení i ti účastníci, kteří se nevešli do velkého sálu... a Holandsku. Stejně tak se mohou zúčastňovat již zmiňovaného intenzivního vzdělávacího programu každý rok je určen pro tři studenty, uzavřela Mgr. Zeleníková. V průběhu sympozia bylo předneseno téměř šest desítek přednášek a sdělení. Helena Šímová

7 8 NEMOCNIČNÍ LISTY INZERCE ZDARMA Prodám družstevní byt 3+1 ve Výškovicích, 1. poschodí, balkon, po rekonstrukci, s garáží v domě. Cena Kč. Informace na mobilu Daruji za odvoz prosklenou knihovnu, sekretář, 2 křesla, konferenční stolek, peřináč a šatníkovou skříň. Informace na mobilu Prodám byt 3+1 v Moravské Ostravě, v osobním vlastnictví, 74 m 2, i s garáží, cena dohodou. Informace na mobilu Prodám ortopedickou pomůcku pro domácí aplikaci pulsní magnetoterapie, nepoužívaná (nevhodný dárek). Původní cena Kč, nyní Kč. Informace na mobilu HOTOVOSTNÍ PŮJČKY NÍZKÝ ROČNÍ ÚROK ZAMĚSTNANCI, DŮCHODCI, RENTIÉŘI, OSVČ TEL.: X ray Blahopfiejeme V měsíci květnu oslaví významné životní jubileum naši kolegové: Danuše Ivanová Anna Dittrichová Marie Dluhošová Alena Michálková Jarmila Michalová Jana Gojová Jana Švastová Otmar Janoš Vladimíra Režná Helena Bílková Děkujeme za práci, kterou jste pro naši nemocnici vykonali a do dalších let vám přejeme radost a spokojenost v osobním a pracovním životě. Vedení FNsP Ostrava V naší galerii probíhá až do 29. května výstava obrazů brněnského výtvarníka Vítězslava Rubera nazvaná X ray. Ruber se při své tvorbě nechal inspirovat radiologií, oborem neomezených invencí, a se svými obrazy se zúčastnil i evropského radiologického kongresu ve Vídni. Povoláním je totiž vrchní laborant Radiologické kliniky Fakultní nemocnice Brno. A co říká o své tvorbě sám autor? Pozvánka na koncert Závěr 9. ročníku komorních koncertů v naší fakultní nemocnici, pořádaných společně s koncertní agenturou ARS/KONCERT za finanční podpory města, bude patřit už tradičně nejlepším posluchačům Janáčkovy konzervatoře a Ostravské univerzity. Představí se nám ve středu 16. června v 18 hodin. Jste srdečně zváni. Kreace romských tanečnic... Foto: Štěpán Neuwirth Vernisáž proběhla za účasti biskupa ostravsko-opavské diezéze. Radiologie, lépe řečeno její produkt v podobě rentgenogramů, je v zásadě otázka především černobílá. Je to také většinou, v její klasické podobě, demonstrace prostoru o dvou rozměrech. Ne vždy je ale rentgenový snímek tou hlavní inspirací, nebo tím, co ovlivnilo výslednou podobu obrazů. Někdy jsou to technické souvislosti, které sehrávají důležitou roli při jejich vzniku ať již přímo, anebo prostřednictvím výpočetní techniky. Ta dnes nahrazuje klasické postupy a navíc dokáže nabídnout donedávna netušené možnosti při tvorbě obrazové dokumentace vyšetření. Mnohdy je to ale hlavně představa o ději, který se odehrává mimo možnost jakéhokoliv pozorování. I když obrazy vznikly pod těmito vlivy a jsou součástí jednoho tématu, dokáží žít samostatným životem proto, že jsou vyjádřením pocitů a dojmů, nikoliv opisem skutečnosti, reprodukcí vzájemně spjatých konkrétních postupů, výsledků a dějů. Je-li divák ochotný se jimi nechat ovlivnit, pak by ho měly nutit k obrazotvornosti hlavně tím, že skrývají pro někoho možná zjevné, Hledáte bydlení? Nabízíme Vám: pozemky v krásných lokalitách stavby RD na klíč koupě staršího RD, bytu, chaty komplexní profinancování Tel , V stava v Galerii Îivot Vernisáž výstavy práce dětí z církevní základní školy P. Pittra, které jsou instalovány v Galerii Život v našem Krevním centru, proběhla za účasti biskupa ostravsko-opavské diecéze Msgre. Františka V. Lobkowicze Výstava byla věnována ke Dni Romů, a v tomto duchu se neslo také vystoupení pana biskupa v úvodu vernisáže. Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnila rovněž primářka KC MUDr. Zuzana Čermáková. Milým zpestřením malé slavnosti byla taneční kreace skupiny romských tanečnic. (neš) pro někoho možná jen tušené, pro každého však patrně jiné zážitky, tvrdí Vítězslav Ruber. Výstava obrazů Vítězslava Rubera potrvá do 29. května. V pondělí 31. května bude zahájena v Galerii Ametyst výstava fotografií Petra Česelského. Helena Šímová TENTO ZPRAVODAJ TISKNE Ringier Print s.r.o. Novinářská 1254/ Ostrava 9 Tel.: Vydavatel: FNsP Ostrava Odpovědná redaktorka a grafická úprava: Helena Šímová Tel.: Uzávěrka: Každý poslední pátek v měsíci Určeno pro vnitřní potřebu FNsP Ostrava

Redakãní rada blahopfieje V těchto dnech oslavil ředitel naší fakultní nemocnice ing. Karel Pustelník své kulaté životní

Redakãní rada blahopfieje V těchto dnech oslavil ředitel naší fakultní nemocnice ing. Karel Pustelník své kulaté životní ROČNÍK VI. ČÍSLO 11 LISTOPAD 2004 Redakãní rada blahopfieje V těchto dnech oslavil ředitel naší fakultní nemocnice ing. Karel Pustelník své kulaté životní jubileum. Gerontologické dny mají v Ostravě už

Více

(Pokračování na straně 3)

(Pokračování na straně 3) ROČNÍK VII. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2005 Po návštěvě Ústřední vojenské nemocnice v Praze přijeli zdravotníci z Horní Normandie do naší fakultní nemocnice. Foto: Marie Psotková Francouzi se zajímali o ná systém

Více

AKREDITACE POTVRDILA, ŽE JSME ŠPIČKOVOU NEMOCNICÍ

AKREDITACE POTVRDILA, ŽE JSME ŠPIČKOVOU NEMOCNICÍ ČÍSLO 11 ROČNÍK IX PROSINEC 2007 AKREDITACE POTVRDILA, ŽE JSME ŠPIČKOVOU NEMOCNICÍ Předvánoční rozhovor s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava Svatoplukem Němečkem Ačkoliv rok 2007 ještě neskončil a všichni

Více

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí.

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí. Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštívil naši fakultní nemocnici premiér ing. Jiří Paroubek. Ve vstupní části Kliniky dětského lékařství jej ROČNÍK VIII. ČÍSLO 1 LEDEN 2006 Pfiedseda vlády nav tívil na

Více

Videopřenos v tak velkém rozsahu se v oftalmologii konal v České republice vůbec poprvé.

Videopřenos v tak velkém rozsahu se v oftalmologii konal v České republice vůbec poprvé. ČÍSLO 2 ROČNÍK IX ÚNOR 2007 Pracoviště intervenční bronchoskopie slavnostně otevřeno Za přítomnosti vedení Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí, ředitele fakultní nemocnice a jeho náměstků, tiskového

Více

V pátek 4. listopadu byl v areálu naší fakultní nemocnice

V pátek 4. listopadu byl v areálu naší fakultní nemocnice ROČNÍK VII. ČÍSLO 11 LISTOPAD 2005 Plaketu přijela předat MUDr. Anna Mydlilová, zakladatelka Laktačního centra v České republice. Na snímku vlevo primářka MUDr. Hana Podešvová. Oddûlení neonatologie pfievzalo

Více

Baníkovci nav tívili malé pacienty ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004

Baníkovci nav tívili malé pacienty ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004 ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004 Odmûny dárcûm krve Již počtvrté proběhla v našem regionu akce,,daruj krev se Severomoravskou plynárenskou, a. s.. Do dvanácti transfuzních stanic a krevních center přišlo

Více

Prosazujeme nové metody

Prosazujeme nové metody 4 duben 2015 Prosazujeme nové metody Stan proti melanomu Devátý ročník ostravské fáze akce Stan proti melanomu, která má jako součást celoevropské kampaně dermatologů upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny

Více

Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu!

Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu! ČÍSLO 2 ROČNÍK X ÚNOR 2008 Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu! Nejčastějším nádorovým onemocněním žen je rakovina prsu, její výskyt každým rokem vzrůstá.

Více

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9)

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Helpdesk OU (11) Projekt Phare 2000 na OU ukončen (12) Jak

Více

Třetí předvánoční setkání

Třetí předvánoční setkání ČÍSLO 1 ROČNÍK XII LEDEN 2010 Třetí předvánoční setkání V úterý 15. 12. 2009 se uskutečnilo tradiční předvánoční setkání zaměstnanců FNO. V úvodu vystoupili žáci ZUŠ Edvarda Runda ze Slezské Ostravy, s

Více

Nepříjemnou enteroklýzu nahrazuje komfortní kapslová enteroskopie

Nepříjemnou enteroklýzu nahrazuje komfortní kapslová enteroskopie ČÍSLO 10 ROČNÍK IX ŘÍJEN 2007 Nepříjemnou enteroklýzu nahrazuje komfortní kapslová enteroskopie Před třemi měsíci pacient naší Interní kliniky spolknul první speciální kapsli monitorující prostředí tenkého

Více

Chirurgové pfii li s novou operaãní metodou

Chirurgové pfii li s novou operaãní metodou Chirurgové pfii li s novou operaãní metodou Celou řadu let se výduť oslabené arteriální stěny v břišní aortě (aneuryzma) operovala klasickým způsobem rozřízlo se břicho, většinou i obě třísla a po odstranění

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

a František přišel na svět o dvě minuty později

a František přišel na svět o dvě minuty později ČÍSLO 1 ROČNÍK IX LEDEN 2007 První děti roku 2007 se narodily dvě hodiny po půlnoci Prvního novorozence v roce 2007 jsme uvítali v naší Porodnicko-gynekologické klinice už dvě hodiny a šest minut po půlnoci.

Více

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě 5 květen 2013 Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě O ekonomické situaci nemocnice po prvním čtvrtletí a také o dalších současných tématech jsme hovořili s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava, MUDr.

Více

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice 4 duben 2013 Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice V úterý 19. března zahájilo ve Fakultní nemocnici Ostrava, Klinice hematoonkologie FNO, svůj Světový den hlasu provoz

Více

leden 2012 Beseda v Librexu

leden 2012 Beseda v Librexu 1 leden 2012 Cvičení, které zvedlo Ostravany ze židlí Ocenění pro nejlepší Mnozí Ostravané zaznamenali 15. prosince 2011 blikající hasičské vozy, které se řítily k Fakultní nemocnici Ostrava. Zde totiž

Více

Nová lůžka pro chronickou resuscitační péči o dětské pacienty

Nová lůžka pro chronickou resuscitační péči o dětské pacienty ČÍSLO 5 ROČNÍK XI KVĚTEN 2009 Nová lůžka pro chronickou resuscitační péči o dětské pacienty Od 20. dubna 2009 jsou v Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče FNO v provozu dvě nová lůžka pro

Více

Příjemná a přátelská nemocnice

Příjemná a přátelská nemocnice 11 listopad 2014 Příjemná a přátelská nemocnice Ocenění nejlepších zaměstnanců Už osmý ročník ocenění nejlepších zaměstnanců FN Ostrava se bude konat 10. prosince v klubu Parník. Tradiční představení oceněných

Více

Propracovaná investiční strategie

Propracovaná investiční strategie 3 březen 2015 Propracovaná investiční strategie Světový den ledvin Nejen o letošních investicích hovoří na straně 3 doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava. Národní týden

Více

Vplouváme do těžkých časů aneb nečekejme na zázrak!

Vplouváme do těžkých časů aneb nečekejme na zázrak! ČÍSLO 6 ROČNÍK XI ČERVEN 2009 Vplouváme do těžkých časů aneb nečekejme na zázrak! Asi každý už musel vzít na vědomí, že i česká ekonomika se vlivem světové krize dostala do vážných potíží. Mnohé firmy

Více

Slavnostní ukončení rekonstrukce infekčního pavilonu

Slavnostní ukončení rekonstrukce infekčního pavilonu ČÍSLO 10 ROČNÍK X ŘÍJEN 2008 Slavnostní ukončení rekonstrukce infekčního pavilonu Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych se s odstupem času krátce vrátil k tragické nehodě vlaku EuroCity ve Studénce,

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Děkujeme, pane řediteli. Několik slov před odchodem z funkce. Promoce. Velkorysý dar lékařské fakultě. Noví vedoucí pracovníci

Z OBSAHU ČÍSLA. Děkujeme, pane řediteli. Několik slov před odchodem z funkce. Promoce. Velkorysý dar lékařské fakultě. Noví vedoucí pracovníci 3 2009 Z OBSAHU ČÍSLA Děkujeme, pane řediteli Několik slov před odchodem z funkce Promoce Velkorysý dar lékařské fakultě Noví vedoucí pracovníci K osmdesátinám profesora Bohumila Konečného Hradecké medicínské

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Byl to dobrý rok.. Ředitel FN Ostrava MUDr. Svatopluk Němeček, MBA: ČÍSLO 12 ROČNÍK XI PROSINEC 2009

Byl to dobrý rok.. Ředitel FN Ostrava MUDr. Svatopluk Němeček, MBA: ČÍSLO 12 ROČNÍK XI PROSINEC 2009 ČÍSLO 12 ROČNÍK XI PROSINEC 2009 Ředitel FN Ostrava MUDr. Svatopluk Němeček, MBA: Byl to dobrý rok.. Pomalu se blíží konec roku 2009 a je mou milou povinností pokusit se zrekapitulovat a zhodnotit, co

Více

FN Ostrava je 2. nejlepším zaměstnavatelem MS regionu Fincentrum Media, s.r.o. (nezávislý konzultant

FN Ostrava je 2. nejlepším zaměstnavatelem MS regionu Fincentrum Media, s.r.o. (nezávislý konzultant ČÍSLO 4 ROČNÍK X DUBEN 2008 FN Ostrava je 2. nejlepším zaměstnavatelem MS regionu Fincentrum Media, s.r.o. (nezávislý konzultant v oblasti poskytování finančních poradenských služeb, jehož jedna divize

Více

obsah Informační bulletin všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

obsah Informační bulletin všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy obsah Úvodník ředitele... 2 Úvodník děkana... 2 Mezinárodní den sester... 4 Zřízení Wi-Fi ve VFN... 5 Umění komunikovat... 6 Preventivní program VFN pro pracovníky ÚOP... 7 Oddělení klinické psychologie

Více

4-5 ZA LUĎKEM LEDŘÍČKEM ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

4-5 ZA LUĎKEM LEDŘÍČKEM ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 4-5 2005 ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ZA LUĎKEM LEDŘÍČKEM Foto Ondřej Šlambora 60 let Lékařské fakulty UK v Hradci Králové Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci

Více

Máme nové veřejné parkoviště!

Máme nové veřejné parkoviště! 5 květen 2011 Máme nové veřejné parkoviště! V květnu 2011 byla dokončena výstavba veřejného parkoviště automobilů návštěvníků Fakultní nemocnice Ostrava (FNO). Nové parkoviště pro 85 osobních vozidel,

Více