ROČNÍK VI. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK VI. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2004"

Transkript

1 Redakãní rada blahopfieje Rok 2004 bude zapsán do historie Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava díky významné události, kterou je bezesporu jmenování MUDr. Jozefa Kubinyiho, Ph.D., bývalého přednosty naší kliniky nukleární medicíny, do funkce ministra zdravotnictví. Tým ministra doplnil také ing. Karel Pustelník, ředitel FNsP, a to ve MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D. Desát m ministrem zdravotnictví je MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D. Na návrh předsedy vlády Vladimíra Špidly prezident republiky Václav Klaus odvolal 14. dubna z funkce ministryně zdravotnictví ČR MUDr. Marii Součkovou a 15. dubna jmenoval do funkce MUDr. Jozefa Kubinyiho, Ph.D. Ministr zdravotnictví MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D., se narodil 21. července 1955 v Žilině. Studoval na Lékařské fakultě v Martině, studia v oboru všeobecné lékařství dokončil v roce 1979 na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po promoci začal pracovat v naší fakultní nemocnici, v letech 1994 až 2002 byl přednostou Kliniky nukleární medicíny a postupně se stal kapacitou v oboru. Od roku 1992 je členem ČSSD, od poslancem za Moravskoslezský volební kraj. Je ženatý, má dvě dcery, manželka je praktickou lékařkou. ROČNÍK VI. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2004 Námûstkem ministra pro ekonomiku jmenován ing. Karel Pustelník Ministerstvo zdravotnictví se po nástupu nového ministra MUDr. Jozefa Kubinyiho, Ph.D., dočkalo prvních větších personálních změn. Dne 22. dubna byl ministrem zdravotnictví odvolán z funkce náměstka pro organizaci sítě zdravotnických zařízení a vzdělávání ing. Karel Doležal, který zůstává na ministerstvu zdravotnictví ve funkci poradce ministra pro ekonomiku. Současně byl odvolán z funkce ekonomického a legislativně právního náměstka JUDr. Jaroslav Civín, který byl jmenován k 23. dubnu náměstkem pro legislativu, právo a zdravotně sociální péči. S účinností od 23. dubna byl do funkce náměstka pro ekonomiku jmenován ing. Karel Pustelník. Ministr zdravotnictví zřídil novou funkci náměstka pro zdravotní pojištění, které se téhož dne ujal ing. Petr Sláma, a bývalá ředitelka úřadu PhDr. Miroslava Ouředníková byla jmenována do funkce náměstkyně pro řízení úřadu. Ve svých funkcích nadále zůstávají MUDr. Milan Špaček, náměstek pro zdravotní péči, Fakultní nemocnici fiídí MUDr. Josef Srovnal Mimořádné schůze primářů a vrchních sester v pátek 30. dubna se zúčastnil ing. Karel Pustelník, ekonomický náměstek ministra zdravotnictví. V úvodu jednání ing. Pustelník všem přítomným sdělil, že počínaje tímto dnem je řízením Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava pověřen MUDr. Josef Srovnal, náměstek ředitele pro léčebnou péči, a to v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu. Foto: Jana Gojová (pokr. na str. 4) funkci ekonomického náměstka. Odpovědnost za řízení naší fakultní nemocnice převzal dosavadní náměstek pro léčebnou péči MUDr. Josef Srovnal, a to se všemi právy a povinnostmi statutárního orgánu. Všem třem osobnostem přejeme mnoho zdaru ve výkonu velice náročných a odpovědných funkcí, pevné zdraví a úspěch jak v pracovním, tak i osobním životě. Redakční rada MUDr. Josef Srovnal Ing. Karel Pustelník mezinárodní vztahy a evropskou integraci a MUDr. Michael Vít, Ph.D., náměstek pro hygienu a epidemiologii hlavní hygienik ČR. Jak uvedla tisková mluvčí ministerstva zdravotnictví Aneta Kupková, smyslem těchto změn je zlepšení funkčnosti ministerstva, sestavení týmu odborníků a správné struktury ministerstva, pochopení společného cíle a ztotožnění se s ním.

2 2 NEMOCNIČNÍ LISTY Upozornûní pro zamûstnané cizince bez trvalého pobytu V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie dochází k významným změnám ve zdravotním pojištění. V rámci svobodného pohybu osob je občanům členských států přiznáno právo pracovat v kterékoli zemi EU. Bylo přijato Nařízení EHS a prováděcí předpis, na základě kterých musí být provedena nová registrace u zdravotní pojišťovny. Zaměstnanec musí osobně navštívit ve dnech května 2004 Odbor personální práce a mezd, 4. poschodí Domova sester, kancelář č. 49 a provést zde registraci ke zdravotní pojišťovně. Ke změnám dochází i u zaměstnance ze země EU bez trvalého pobytu, který má rodinného příslušníka. Současně se zaregistrují i nezaopatření rodinní příslušníci. Po odsouhlasení rodinných příslušníků jeho dosavadní zdravotní pojišťovnou navštíví zaměstnanec pojišťovnu VZP a nezaopatřenost doloží u dětí do 15 let rodným listem, u studentů navíc potvrzením školy, u ostatních rodinných příslušníků potvrzením dokládajícím, z jakého důvodu nemůže být výdělečně činný. Dostane nový průkaz pojištěnce, který jemu i rodinným příslušníkům zajišťuje nárok na zdravotní péči v ČR i ve státě bydliště na účet VZP. Po ukončení pracovního poměru končí zaměstnanci nárok na plnou zdravotní péči placenou zdravotní pojišťovnou. Dnem uvedeným na hromadném oznámení zaměstnavatele je ukončeno i pojištění rodinných příslušníků. Ing. Věra Pazdziorová, ved. odd. personalistiky a mzdové účtárny, kl Rozhodn a profesionální zákrok Za příkladnou a obětavou práci děkuje kolektivu lékařů a sester JIP Kardiochirurgického centra paní Nataša Staňková z Vřesiny. Její otec ing. Jiří Klos byl v minulých dnech v Kardiochirurgickém centru operován a následně ošetřován. Jsem si jistá, že vynikající péčí tohoto oddělení otec překonal vážné ohrožení života. Zvláštní poděkování, i když je těžké jmenovat jednotlivce, patří primáři MUDr. Radimu Brátovi, Ph.D., za jeho rozhodný a profesionální zákrok, píše paní Staňková, a také MUDr. Tomáši Schichelovi, za jeho laskavý a vstřícný přístup. Totéž poděkování patří i všem anonymním sestrám a lékařům, kteří měli s námi trpělivost a i v nočních hodinách nás ochotně informovali o stavu a vývoji případu mého otce, uzavírá autorka dopisu. Tisková oprava V minulém čísle nás navštívil tiskařský šotek, nelenil a MUDr. Zdeňku Klimešovi přisvojil funkci vedoucího katedry ošetřovatelství Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity. Přednosta Kliniky léčebné rehabilitace MUDr. Zdeněk Klimeš je samozřejmě i nadále vedoucím katedry rehabilitace. Panu přednostovi i čtenářům se za vzniklou chybu omlouváme. redakce MUDr. Daniel Balabán Foto: Marie Psotková Ode el skromn ãlovûk, kter bude chybût nejen pfiátelûm... Lidský život je ohraničen okamžiky narození a smrti. I přes tuto nezvratitelnou skutečnost se nám následující řádky nebudou psát lehce. V pátek 30. dubna jsme se v Evangelickém kostele v Ostravě naposled rozloučili s panem doktorem Danielem Balabánem. MUDr. Daniel Balabán se narodil v rodině evangelického faráře. Rodiče ho spolu s dalšími třemi sourozenci vychovávali v duchu víry, lásky, vzájemné úcty a porozumění. Tato výchova mu předurčila i budoucí povolání. V poslání lékaře viděl možnost pomáhat lidem v nemoci, v těžkých sociálních i životních situacích. Po promoci na lékařské fakultě v Brně v roce 1960 nastoupil jako zubní lékař do Závodní nemocnice Vítkovice, odkud v roce 1963 přešel do tehdejší Krajské nemocnice s poliklinikou v Zábřehu. Internímu oboru se začal věnovat od roku Po atestaci II. stupně byl pověřen prací v oboru nefrologie. Velkým úsilím jemu vlastním se stal zakladatelem a vedoucím lékařem Hemodialyzačního střediska (založeno ). Jako vedoucí lékař dialyzačního střediska si byl vědom své odpovědnosti. Věnoval se nejen pacientům, ale i kolegům lé- Klinika pro léčbu chorob infekčních a AIDS obdržela od firmy Transgas, a. s., finanční dar v hodnotě Kč, za který byl zakoupen přenosný EKG zapisovač s názvem Cardiovit AT-2 včetně příslušenství a mobilního vozíku. Pomocí nového přenosného EKG kařům a hlavně sestrám, které v té době neměly žádnou dostupnou odbornou literaturu. Proto jediným učitelem, rádcem i školitelem byl právě MUDr. Balabán. Nevěnoval se jen sestrám svého střediska, ale školil i sestry rozvíjejících se středisek v celém regionu. Přednášel jim na celostátních školících a vzdělávacích akcích a stal se pro ně pojmem v České republice. Jako lékař pracoval na dialyzačním středisku až do svého odchodu do důchodu koncem roku Ale i v důchodu pociťoval stále dostatek energie, sil i schopností pomáhat lidem v nemoci. Do svého onemocnění v prosinci roku 2003 sloužil služby na interním oddělení a dialyzačním středisku. Měl velký smysl pro rodinu, povolání i pracovní povinnosti. Hluboká víra mu přivodila řadu obtížných situací, ale zároveň byla i vodítkem v nelehkém období. Pro řadu z nás byl MUDr. Daniel Balabán nejen obětavým lékařem, především však moudrým a ušlechtilým člověkem. Za všechna jeho moudrá a rozvážná slova mu dnes můžeme v tiché vzpomínce jen poděkovat. Kolektiv Hemodyalizačního střediska Pomocí nového přenosného EKG přístroje se zkvalitní péče o pacienty. Na snímku zleva sestry Michaela Konečná a Marie Fridrichová. Foto: Marie Psotková přístroje se zkvalitní péče o nemocné ošetřované na standardních jednotkách, ale i na jednotce intenzívní péče, kde jsou hospitalizováni pacienti se závažným průběhem infekčního onemocnění z celého bývalého Severomoravského kraje. Poskytnutí finančního daru, za který jménem celého oddělení děkuji, považuji za vyjádření kladného vztahu vedení firmy Transgas nejen ke zdravotnictví v našem regionu, ale zejména k pacientům s infekčními chorobami, na které se mnohdy v současné době zapomíná, uvedl pro Nemocniční listy přednosta kliniky MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. Sponzorsk dar od firmy Transgas

3 Informace o v bûrov ch fiízeních V březnu se uskutečnila dvě výběrová řízení a na základě jejich závěrů byla realizována tato rozhodnutí: do funkce vrchní sestry Oddělení centrálního příjmu ředitel jmenoval s účinností od Bc. Marii Hegarovou do funkce vrchní sestry Kliniky nukleární medicíny ředitel jmenoval s účinností od Bc. Janu Golisovou. Ing. Stanislav Cupal, náměstek pro personální řízení a organizaci Zbyteãné obavy Poštěstilo se mi dostat se do vaší péče, začíná svůj dopis pan Jaroslav Hejnal z Ostravy. Jelikož to bylo poprvé v mém pohnutém životě, měl jsem obavy, co a jak. Zbytečně, váš naprostý profesionální přehled, taktnost, odbornost a milý přístup předčil všechny mé představy o pobytu pacienta v nemocnici. A komu konkrétně jsou tato pochvalná slova adresována? Zaměstnancům Popáleninového centra sestřičkám Heleně Brančíkové, Anně Mrázkové, Martině Koryčanové, Magdaléně Kollarczikové, Miroslavě Horešovské a Zuzaně Satkové, pomocnému zdravotnickému personálu Aleně Maršálkové a Barboře Najmanové, primářce MUDr. Jarmile Tymonové a lékařům MUDr. Monice Adámkové a MUDr. Taisiru Zakoutovi. Informace o počtu členů odborové organizace MLOK-SČL FNsP Ostrava ke dni : členové zaměstnanci FNsP 59 ostatní členové 2 Celkem 61 členů MUDr. Iveta Jourová, místopředsedkyně MLOK-SČL FNsP Ostrava VáÏí si práce na ich zdravotníkû Syn manželů Trefilových z Nového Jičína utrpěl při autonehodě způsobené cizím zaviněním těžký úraz levé nohy, kterou má navíc od narození postiženou. Téhož dne byl operován na Traumatologickém centru ve vaší fakultní nemocnici, citujeme z dopisu manželů Trefilových. Jak dále uvádějí, operace byla provedena na vysoké odborné úrovni a bez komplikací. Jejich poděkování patří primáři Oddělení centrálního příjmu MUDr. Stanislavu Jelenovi, dále MUDr. Ladislavu Lukáčovi z Traumatologického centra a také anesteziologovi, jehož jméno bohužel neznají, ale před operací s ním hovořili. Zároveň děkujeme panu primáři Traumatologického centra doc. MUDr. Leopoldu Plevovi, CSc., ošetřujícím sestrám a Klinice léčebné rehabilitace za profesionalitu, odbornost, lidský přístup a maximální péči, kterou našemu synovi věnovali při jeho léčbě. Blahopfiání k Ïivotnímu jubileu Významného životního jubilea 70 let se dožil doc. MUDr. Josef Kuba, CSc., jenž v roce 1973 stál při vzniku Oddělení nukleární medicíny v tehdejší Krajské nemocnici s poliklinikou v Ostravě-Porubě. Přednostou oddělení byl více než 20 let ( ), za jeho působení se stalo pracoviště klinikou a také centrem postgraduálního vzdělávání v oboru nukleární medicíny pro celou Českou republiku (doc. Kuba byl vedoucím subkatedry nukleární medicíny při IPVZ Praha). Klinika získala v té době věhlas nejen v naší zemi, ale i v rámci Evropy. Panu docentovi přejeme na zaslouženém odpočinku do dalších let pevné zdraví, neutuchající optimismus a radost z koníčků, na které při svém pracovním nasazení nemíval mnoho času. MUDr. Otakar Kraft RNDr. Kristián Šafarčík, Ph.D., za celý kolektiv Kliniky nukleární medicíny ISO normy ve FNsP Ostrava (4. ãást) Předmětem květnového pokračování miniseriálu o ISO normách je již dříve avizovaná problematika interního auditu, jehož periodické provádění norma ČSN EN ISO 9001:2001 jednoznačně požaduje. Každá organizace, která se hlásí k budování systému managementu jakosti (SMJ) a chce se certifikovat nebo akreditovat, musí audity zavést do své každodenní praxe. Audit je slovo mnoha významů a záleží na úhlu pohledu a pracovním zařazení osoby, která se s ním setkává. Budeme-li se dívat na audit očima řadového zaměstnance, dojdeme k zákonitému spojení termínu audit s termínem kontrola a ten jak známo z psychologického hlediska pro mnohé nezní právě libozvučně, neboť je často spojován se sankcemi. Chápání auditu jako nástroje vedoucích zaměstnanců Ilustrační foto: Marie Psotková k deptání podřízených je pochopitelné a přirozené. Velmi senzitivní lidské ego totiž ze své podstaty není pozitivně nastaveno na přijímání negativních vjemů, mezi něž veřejné odhalování chyb a nedostatků bezpochyby patří. Z pohledu vedoucího zaměstnance může být audit chápán jako jeden ze základních, velmi účinných a povinných manažerských nástrojů k udržení efektivity a odpovědnosti při plnění úkolů firmy. Tento pohled má však omezenou platnost do doby realizace auditu jejich vlastní Doc. MUDr. Josef Kuba, CSc. NEMOCNIČNÍ LISTY 3 práce, kdy začnou rovněž působit výše uvedené ego-obranné mechanismy. Tento přístup k internímu auditu SMJ je však mylný a zcela deformuje jeho skutečné poslání a cíle. Auditovat znamená naslouchat, nikoliv kontrolovat a trestat. V SMJ je totiž fenomén zločinu a trestu cizorodým prvkem, neboť jak již bylo řečeno v minulých dílech, kvalita je o komunikaci, spolupráci a snaze dělat správné věci správným způsobem.audit ve znění normy jednoznačně představuje vysoce výkonný nástroj k zajištění zpětné vazby, objektivního posouzení stavu a funkčnosti SMJ a k odhalení příležitostí ke zlepšování. Jak již bylo řečeno, účelem SMJ je nastavit činnosti tak, aby byly vykonávány smysluplně a efektivně. Vzhledem k tomu, že všechno se v čase mění, je nutné se někdy zamyslet zda práci, kterou dělám, nemohu provádět jinak, jednodušeji a lépe. Každý člověk delší dobu vykonávající jistou činnost totiž může trpět profesní slepotou a pak je na místě pohled nezaujatého pozorovatele zvenčí interního auditora. Jeho úkolem je naslouchat, pochopit, proč chyba vznikla asjejím původcem se snažit najít cestu k jejímu odstranění. Čím více chyb se odstraní doma, tím hladší a bezproblémovější je audit externího certifikačního orgánu. Z výše uvedeného vyplývá, že volba auditora je velmi složitou a citlivou záležitostí. Norma je však tak geniální, že i tuto oblast jednoznačně specifikuje ve svých požadavcích na kvalifikační, morální i charakterové vlastnosti auditorů. Auditů tedy není třeba se bát, ale naopak je třeba s auditory spolupracovat a snažit se odhalovat slabá místa. Vždyť pevnost řetězu se počítá podle nejslabšího článku, a to platí iosmj. Ing. Gabriela Franková, manažerka jakosti FNsP Ostrava

4 4 NEMOCNIČNÍ LISTY NEMOCNIČNÍ LISTY 5 FAKULTNÍ NEMOCNICI POVEDE MUDr. JOSEF SROVNAL (pokr. ze str. 1) V pátek se konala mimořádná schůze primářů a vrchních sester Fakultní nemocnice s poliklinikou Na snímku zleva MUDr. Josef Srovnal, ing. Karel Pustelník a Aneta Kupková. Ostrava, které se zúčastnil ing. Karel Pustelník, ekonomický náměstek ministra zdravotnictví. Na tomto jednání bylo ing. Pustelníkem sděleno, že řízením FNsP Ostrava je pověřen MUDr. Josef Srovnal, a to v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu. V úvodu setkání se slova ujal ing. Karel Pustelník, který řekl: Byl jsem postaven do situace, jejímž výsledkem je můj přechodný odchod do Prahy, kdy jsem byl ministrem zdravotnictví jmenován jeho ekonomickým náměstkem. Po dobu výkonu funkce ekonomického náměstka MZ ČR jsem byl uvolněn z funkce ředitele FNsP Ostrava. Ing. Pustelník dále představil tiskovou mluvčí ministerstva Anetu Kupkovou, která přečetla dopis ministra, z něhož vyjímáme: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je to již 23 let, co jsem začal pracovat v této fakultní nemocnici. Dnes moje smlouva v této nemocnici končí. Rektor Ostravské univerzity doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc. (na snímku vlevo). Foto: Edmund Kijonka Získal jsem zde za ta léta obrovské množství odborných, ale i životních zkušeností... Chtěl bych vám poděkovat za léta spolupráce. Také za blahopřání, která jsem obdržel. Velice si vážím vaší podpory... Budu se maximálně snažit umazat alespoň část dluhu, který má politická reprezentace vůči zdravotníkům i pacientům... Konec citace. MUDr. Josef Srovnal ve svém vystoupení mimo jiné řekl, citujeme: Známe ambice jednotlivých klinických pracovišť, kolektivů i celé nemocnice, a také víme, kam bychom ve svém vývoji, a to jak ve střednědobých, tak i dlouhodobých horizontech, chtěli naši nemocnici posunout. Je tedy důležité, abychom o těchto záměrech komunikovali a vážili, jak těchto cílů nejlépe společně dosáhnout. Přál bych si, abyste mi v mé nové, náročné funkci pomáhali. Věřím, že ministr i jeho tým budou cílevědomě usilovat o to, aby v našem zdravotnictví došlo k pozitivním změnám. Konec citace. V dalším průběhu společného jednání Ostravská univerzita má ãtvrtého rektora Od 1. března je rektorem Ostravské univerzity doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Slavnostní inaugurace rektora se uskutečnila v pátek 16. dubna a zúčastnily se jí významné osobnosti vědeckého a společenského života nejen z České republiky, ale také ze Slovenska a Polska. ****** Dostává se mi cti a současně také mimořádné příležitosti vést naši Alma mater na samém prahu vstupu do velkého mezinárodního společenství Evropské unie, řekl po přivítání hostů v úvodu svého vystoupení rektor Ostravské univerzity doc. Baar, a pokračoval: I česká společnost se stává stále více mezinárodně otevřenou, založenou na bohatství vědomostí a jejich uplatnění v praxi. Zásluhou informačních technologií se urychluje i proces internacionalizace vysokoškolského studia a vzdělávací systémy ve světě rychle překonávají svoje úzké národní mantinely a prosazují se v mezinárodní dimenzi. Prvořadou úlohou nového vedení OU bude v úzké spolupráci s fakultami vypracovat dlouhodobý záměr, do něhož se promítnou rozvojové trendy všech našich oborů, potřeby státu i Moravskoslezského regionu, který jistě zůstane hlavním odběratelem našich absolventů. Bohužel vysokoškolské dlouhodobé záměry mají z hlediska časového spíše střednědobý charakter, vrchních sester a primářů vystoupil předseda Dozorčí rady FNsP Ostrava ing. Jan Skipala, Ph.D. Popřál ing. Pustelníkovi hodně pracovních úspěchů v nové funkci a přislíbil mu podporu v jejím výkonu. Rovněž poblahopřál MUDr. Josefu Srovnalovi. Děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., uvítal, že do vysokých funkcí přicházejí lidé z Ostravy. Zdůraznil, že rozvoj FNsP úzce souvisí s rozvojem fakulty a poděkoval vedení naší nemocnice za podíl na tomto rozvoji. Dále vyslovil naději, že i nadále se bude rozvíjet spolupráce ministerstva zdravotnictví s ministerstvem školství. Taktéž řekl, že MUDr. Srovnal prokázal vůli a ochotu spolupracovat se ZSF OU, a tedy není pochyb, že v tomto trendu bude i nadále pokračovat. Z mimořádné schůze primářů a vrchních sester. Foto: Jana Gojová V diskuzní části setkání odpovídal náměstek ministra na celou řadu otázek souvisejících s financováním zdravotnictví, uspořádáním sítě zdravotnických zařízení, vývojem a řízením v oblasti zdravotního pojištění a dalších. (neš) a proto Ostravské univerzitě dosud chybí vize budoucnosti v horizontu alespoň patnácti až dvaceti let. Představa komplexní univerzity v areálu zábřežské nemocnice padla před zhruba deseti lety, nicméně se znovu rýsuje alespoň v redukované podobě možnost soustředit do přírodně cenného areálu nejen zdravotní a sociální obory, které se zde již úspěšně rozvíjejí, ale v návaznosti na ně vybudovat i humanitní obory, které v Ostravě dosud chybí politologii, sociologii, teritoriální studia, mezinárodní vztahy, etnologii a řadu dalších, o něž je mezi studenty velký zájem, a které bude moci transformovaná Ostrava i Moravskoslezský kraj využít. To je však běh na delší trať než v rámci tradičních dlouhodobých záměrů univerzity a musí se odvíjet od vize, jak se změní Ostrava a její spádové zázemí, demografická, etnická i sociální struktura zdejší populace. Podle slov rektora, aby Ostravská univerzita mohla úspěšně rozvíjet všechny své silné stránky, musíme vnímat a otevřeně pojmenovat i problémy, které má, uvědomit si i její slabší stránky a úskalí, kterým bude muset v budoucnosti čelit. Mezinárodní sympozium maxillofaciálních chirurgû Na snímku zleva ředitel FNsP Ostrava ing. Karel Pustelník, prezident České stomatologické komory MUDr. Jiří Pekárek, doc. MUDr. Peter Stanko, CSc., z Bratislavy a doc. MUDr. Jan Wnukiewicz z Wroclawi. Významnou událostí i z pohledu historie jistě zůstane I. Česko-Polsko-Slovenské trilaterální sympozium maxillofaciální chirurgie, které se uskutečnilo 15. až 17. dubna v Rožnově pod Radhoštěm. Setkání, kterého se zúčastnilo přes sto lékařů a dvacet zdravotních sester, uspořádala naše Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie ve spolupráci s Českou společností pro maxillofaciální chirurgii, Českou lékařskou komorou J. E. Purkyně, Českou stomatologickou komorou a Ostravskou univerzitou. Záštitu nad sympoziem převzal ředitel fakultní nemocnice. O bližší podrobnosti jsme požádali přednostu kliniky MUDr. Jana Syrovátku. Původně jsme chtěli sympozium uspořádat už před dvěma lety, kdy naše fakultní nemocnice oslavovala 90 let svého trvání, a mělo být určeno pouze českým kolegům. Nepodařilo se nám však najít vhodný termín, teprve až později jsme se shodli s odbornou společností pro maxillofaciální chirurgii na dubnu letošního roku. Loni na podzim jsme navázali kontakt se špičkovým pracovištěm ve Wroclawi, kam také později odjel na měsíční stáž náš lékař Oldřich Res, proto jsme se rozhodli přizvat na sympozium i polské kolegy. Nakonec jsme si řekli, že pozveme také slovenské lékaře, a tak vzniklo trilaterální sympozium. Mezi přítomnými hosty byla i řada významných osobností... Ano, v prvé řadě bych se chtěl zmínit o profesoru MUDr. Oldřichu Pospíšilovi z Liverpoolu, který je původem Čech a vlastně i můj bývalý spolužák. Přednášel například v Bostonu, Miláně a podobně. Má ohromné zkušenosti, byl dokonce konzultantem britské královské rodiny v tomto medicínském oboru. Přítomen byl také přednosta I. stomatologické kliniky z Všeobecné fakultní nemocnice z Prahy profesor MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., jeden z nejlepších maxillofaciálních chirurgů u nás, mohu jmenovat i přednostu kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích docenta MUDr. Milana Machálku, CSc., či přednostu kliniky z Fakultní nemocnice v Olomouci profesora MUDr. Jindřicha Pazderu, CSc. Ke špičkám našeho oboru patří také přednosta dětské stomatologické kliniky a maxillofaciální chirurgie Fakultní nemocnice Praha-Motol docent MUDr. Jiří Kozák, CSc., jednání se zúčastnil rovněž profesor MUDr. Tibor Németh, DrSc. Na snímku vlevo prof. MUDr. Josef Bilder,DrSc., předseda České společnosti pro maxillofaciální chirurgii, vpravo přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie naší fakultní nemocnice MUDr. Jan Syrovátka. Na snímku vlevo světově uznávaný odborník prof. MUDr. Oldřich Pospíšil z Liveropoolu. Foto: Petr Nováček Jakými konkrétními problémy se lékaři zabývali? Přednášek bylo více než jsme předpokládali. Velice zajímavá byla úvodní část sympozia, kterou jsme věnovali kontaktům s jinými obory. Profesor MUDr. Josef Bilder, DrSc., bývalý děkan LF MU v Brně, vystoupil s medicínsko-filozofickou úvahou nad profesí chirurga. Neméně zajímavou přednášku měla také RNDr. Věra Toršová ze Zdravotního ústavu Ostrava, která hovořila o antibiotikách taktice léčby, novinkách a podobně. Velice aplaudovaná byla rovněž přednáška profesora MUDr. Rajka Dolečka, DrSc., primáře Traumatologického centra docenta MUDr. Leopolda Plevy, CSc., a přednosty Ústavu klinické biochemie MUDr. Antonína Pohlídala, Ph.D., na téma sledování odezvy akutní fáze v traumatologii. Docent MUDr. Svatopluk Loyka, CSc., z Ústavu soudního lékařství vystoupil s medicínskoprávním pohledem do traumatologie, a tak bych mohl pokračovat. V další části sympozia zazněly přednášky z úrazové chirurgie, ale také z onkochirurgie zabývajícími se chirurgickým řešením nádorů v obličeji, ať už zhoubných či nezhoubných. Například profesor MUDr. Oldřich Pospíšil z Liverpoolu se věnoval estetice tváře a ortognatické chirurgii. Rozebíral, jaké Záběr do pléna v popředí hosté z Brna a Olomouce... korekce v orofaciální oblasti se mají provádět po úraze. V přednášce zdůraznil, že by se měl dávat zřetel i na spokojenost pacientů se svou vizáží. Někdy menší zákrok může být pro pacienta z psychologického hlediska mnohem hodnotnější než rozsáhlý. Doktor K. Luczak z Wroclawi, který byl na stáži osm měsíců v Belgii, hovořil o nezhoubných nádorech očnice, docent MUDr. Milan Machálka, CSc., z Brna-Bohunic seznámil přítomné s řešením kostních odontogenních cyst, primářka MUDr. M. Janíčková z Martina se zabývala specifiky úrazů v maxillofaciální oblasti u dětí atd. Co měla na programu sesterská sekce? Podle sdělení vrchní sestry Věry Žídkové i přednášky v sesterské sekci byly velice zajímavé. Vystoupily zde nejen sestry z naší kliniky, ale i z jiných pracovišť. Konkrétně Anna Šupíková z Kliniky léčebné rehabilitace naší fakultní nemocnice hovořila o fyzioterapii u poranění lícního nervu, Zdenka Ungerová z Brna se zabývala přípravou a asistencí při invazivní terapii čelistního kloubu a podobně. Jak tedy hodnotíte průběh sympozia? Už jen to, když se sejdou odborníci jedné specializace z různých pracovišť a předají si své zkušenosti, je nesporným přínosem. V diskuzi se naše názory sice někdy různily, ale nakonec jsme vždy našli konsensus. Moje myšlenka byla, aby toto sympozium probíhalo Zprezentace firem osteosyntetické dlážky, kterými se pod Radhoš- v Rožnově spojují zlomené obličejové těm co dva kosti... roky, anebo aby se do pořádání zapojily i další země. V závěru sympozia, když jsme se loučili, si vzal slovo vedoucí lékař wroclawské kliniky docent MUDr. Jan Wnukiewicz a oznámil, že na druhý ročník zve všechny přítomné do Wroclawi, a to mě ohromně potěšilo. Poláci totiž byli pozváním na toto první trilatelární sympozim velice nadšeni, stejně tak i Slováci. A tak není divu, že po docentu MUDr. Wnukiewiczovi vystoupil i docent MUDr. Peter Stanko, CSc., který zastupoval přednostu II. stomatologické kliniky v Bratislavě profesora MUDr. Ivana Satka, DrSc., a sdělil nám, že třetí ročník se uskuteční na Slovensku. Takže i tato otázka je už vyřešena a po třech letech by mělo být sympozium opět v Rožnově. Na závěr bych chtěl velice rád poděkovat primáři Traumatologického centra docentu MUDr. Leopoldu Plevovi, CSc., Na snímku zleva sestra Drahomíra Šimečková, vrchní sestra Věra Žídková a sálová sestra Věra Vengřínová. za radu a pomoc při organizování tohoto sympozia, stejně tak i jeho referentce Pavle Segarové. Pochválit a poděkovat za přípravu a organizaci sympozia chci i kolektivu lékařů a sester z naší kliniky. Nemalou měrou nám pomohli rovněž sponzoři: Vítkovice Steel, Třinecké železárny, PFIZER, PHARMOS, ČEZ, TIMPLANT, POLFA, SYNTHES, Glaxo Smith Kline, ERILENS, MEDIN a ProSpon, bez kterých by se sympozium nemohlo uskutečnit. Helena Šímová

5 6 NEMOCNIČNÍ LISTY Dny otevfien ch dvefií na psychiatrii znovuzačlenění jedince do společnosti. Negativní stigma spojené s duševní poruchou se pracovníci v oblasti péče o duševní zdraví snaží ovlivnit různými pozitivně zaměřenými kampaněmi. Jednou z nich byly Dny otevřených dveří, které proběhly na lůžkové psychiatrické jednotce ve dnech 7. a 8. dubna Aby návštěvníci neodcházeli s prázdnou, spojili O prodejní výstavku rukodělných výrobků byl mimořádný zájem... jsme prohlídku psychoterapeutických prostor oddělení Neléčená duševní porucha je nejen zdrojem útrap pro nemocného, ale rovněž velkým břemenem pro jeho blízké a celou společnost. Přitom robků klientů občanského sdružení s prodejní výstavkou rukodělných vý- uvětšiny poruch spojených s civilizačním stresem neuróz, závislostí, psychosomatických povratu vyzdobit svůj velikonoční stůl de- Mens Sana. Návštěvníci si mohli po náruch stačí poměrně málo ve srovnání s jinými koracemi z přírodních materiálů, textilu medicínskými obory: Porozumět původu potíží a keramiky. Zájem byl velký, práh psychiatrie alespoň na chvíli překročilo té- a změnit nevhodné stereotypy. U nemocných postižených závažnou duševní poruchou charakteru schizofrenie je pak vedle moderní léčby pro Celá kampaň, připomínající pětiletou měř na 200 hostů. další průběh nemoci často rozhodující úspěšné historii lůžkové psychiatrické jednotky 8. Ostravské dny podpûrné léãby Zahájení kongresu. Všechny přítomné přivítal přednosta Radioterapeutické kliniky MUDr. Pavel Vodvářka, PhD. Foto: Marie Psotková Neurogenetika II Dne pořádala Klinika dětské neurologie ve spolupráci s Oddělením lékařské genetiky odbornou akci, opět zaměřenou na nervová onemocnění s genetickým podkladem. Podrobně byla rozebírána problematika opoždění psychomotorického vývoje, jehož některé formy mají geneticky definovaný základ například syndrom fragilního X, syndrom Prader- Willy nebo Angelmannův syndrom. Onkologická onemocnění obecně mají těsný vztah ke genetické informaci a jejím poruchám. Existují onkologické jednotky, kde tento vztah je velmi těsný v neuro-onkologii je to například neurofibromatóza nebo tuberózní skleróza. Velmi zajímavou oblastí neurogenetiky je problematika mitochondriálních onemocnění. Mitochondrie je součást buňky (tzv. organela), která v sobě koncentruje funkce související s produkcí energie pro životní pochody. Je zajímavá i tím, že obsahuje vlastní DNA a z toho důvodu Pod záštitou ředitele naší fakultní nemocnice, děkana ZSF Ostravské univerzity, děkana LF MU Brno a hejtmana Moravskoslezského kraje proběhly 16. a 17. dubna v pořadí už 8. OSTRAVSKÉ DNY PODPŮRNÉ LÉČBY. Do hotelu Atom se sjelo na sto třicet lékařů a dvě stě zdravotních sester z Česka, Slovenska a Polska. Organizátory této akce byly naše Radioterapeutická klinika a Zdravotně sociální fakulta OU. Jak uvedl pro je částečně nezávislá na genetické informaci v buněčném jádře. Postižení mitochondrií se klinicky projevuje nejčastěji jako porucha svalů nebo nervové soustavy. Moderní trendy v neurologii jsou velmi ovlivněny novými poznatky genetiky. Dětská neurologie bude i nadále věnovat značnou pozornost rozvoji spolupráce s genetiky jak na poli rutinní medicíny, tak i v oblasti prezentačních a publikačních aktivit. MUDr. Vilém Novák, zástupce přednostky Klinika dětské neurologie ve FNsP, vrcholila seminářem Psychoterapie jako nedílná součást léčby duševních poruch, který netradičně vedle lékařů, psychologů a dalších pracovníků v oblasti péče o duševní zdraví z Ostravy a regionu navštívili také pacienti. Většina z nich oceňuje, že za léčbou nemuseli odjíždět do vzdálené léčebny a neztratili v průběhu léčby kontakt se svými blízkými. MUDr. Jitka Potribná, Ph.D., primářka Psychiatrického oddělení Účastníky semináře vítá primářka Psychiatrického oddělení MUDr. Jitka Potribná, Ph.D. Foto: Marie Psotková, Jana Gojová Nemocniční listy přednosta Radioterapeutické kliniky MUDr. Pavel Vodvářka, Ph.D., rakovina se stala černou můrou lidské populace. Naše fakultní nemocnice se svou Radioterapeutickou klinikou a navazujícími obory řadí mezi ta zdravotnická zařízení v České republice, jež mohou nabídnout onkologickým nemocným komplexní péči. Vyvíjíme systematické úsilí, aby naše klinika byla vybavena moderními prostředky a veškerým komfortem, jež současná medicína může nabídnout, konstatoval přednosta Vodvářka. V tomto úsilí máme plnou podporu vedení nemocnice. Neméně důležitou roli sehrává i edukační činnost, proto naše klinika organizuje kongresy s mezinárodní účastí. Lékaři tak mají příležitost seznámit se s nejmodernějšími trendy léčby. Své sekce zde mají i sestry, které probírají otázky ošetřovatelské péče o nemocné. V úvodu zmiňovaný kongres kladl důraz na etické aspekty činností v léčbě a dispenzarizaci onkologického onemocnění. Sesterská sekce se zabývala etikou ošetřovatelského procesu v onkologii. Helena Šímová Přednostka kliniky MUDr. Marie Kunčíková přednáší na odborné akci Neurogenetika II. Foto: Marie Psotková

6 NEMOCNIČNÍ LISTY 7 IV. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM O ET OVATELSTVÍ Na snímku zleva ředitel FNsP Ostrava ing. Karel Pustelník, vedoucí Ústavu ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví ZSF OU PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., a děkan ZSF OU doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. I letos byl o sympozium enormní zájem... Ve středu 14. dubna se uskutečnilo v hotelu ATOM IV. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Pozvání přijalo na 400 zdravotnických profesionálů z řad sester, pedagogů, manažerů apod. Přijeli z celé České republiky, z nedalekého Slovenska, ale i z Holandska, Finska, Koreje a Portugalska. A protože se všichni účastníci sympozia do velkého sálu nevešli, dopolední, společnou část sledovali někteří z nich prostřednictvím telemostu v dalších prostorách hotelu. Letos poprvé byl k dispozici i simultánní překlad. ***** Sympozium slavnostně zahájili představitelé pořádajících institucí Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava a Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity. Po přivítání všech přítomných náměstkyní ředitele pro ošetřovatelskou péčí Bc. Márií Dobešovou se slova ujal ředitel fakultní nemocnice ing. Karel Pustelník: Je nám velkou ctí, že naše fakultní nemocnice může převzít záštitu nad takto významnou akcí, konstatoval. Ostrava se stala centrem ošetřovatelské péče v České republice a já bych chtěl proto letos vyslovit další přání a to, aby se postupně zapsala i do podvědomí evropské ošetřovatelské péče. A také, aby ošetřovatelství v systému poskytovatelů zdravotní péče hrálo daleko významnější roli než tomu bylo doposud. Na sympoziu jsou zastoupeny lékařské fakulty a zdravotně sociální fakulty, dále odborné ústavy, léčebny a nestátní zařízení, uvedl mj. děkan Zdravotně sociální fakulty doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. Věřím, že v této symbióze dojde mezi vámi k dohodám, které budou ošetřovatelství prospěšné. Stejně jako ředitel, i děkan popřál jednání hodně úspěchů a přátelskou atmosféru. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., vedoucí Ústavu ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví ZSF OU, poté uvedla další část programu. V průběhu dopoledne si účastníci sympozia vyměňovali zkušenosti z ošetřovatelství... Jsem přesvědčena, že úroveň ošetřovatelské péče u nás je plně srovnatelná s péčí poskytovanou v zahraničí, v řadě aspektů dokonce vyšší, uvedla pro Nemocniční listy náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová. V poslední době prochází vzdělání sester zásadními změnami a posouvá se do vysokoškolské úrovně. Tím se přibližujeme Evropě, ale i Spojeným státům americkým. Práce sester i ostatního zdravotnického personálu byla, je a bude vždy velmi náročná jak po psychické, tak i po fyzické stránce. Po absolvování vysokoškolského studia budou sestry nastupovat do zdravotnictví daleko více připravené a vyzrálé, zdůraznila náměstkyně. Klinická sestra Mi-Sook Song ze Soulu, absolventka Ajou univerzity, na sympoziu hovořila mj. o tom, že v Koreji osnovy pro vzdělávání sester v minulosti nebyly dokonalé, a proto se musely přehodnotit. Osmdesát procent sester pracuje v klinické praxi a podobně jako sestry specialistky musejí mít další vzdělání. Marja Salo, zdravotní sestra z Finska si posteskla, že ve velkých městech mají nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Zdravotní sestry odešly do Anglie, Norska a Švédska. Je Foto: Jana Gojová i nedostatek lékařů, takže některé úkoly se budou přenášet na zdravotní sestry. Provedli jsme už několik experimentů a výsledky byly dobré. Průměrný věk našich zdravotních sester je čtyřicet let, takže je potřeba celou sféru omladit. Máme tedy podobné problémy jako všude jinde. Maarten Kaaijk z Holandska seznámil přítomné s prvními aktivitami MATRA-projektu katedry ošetřovatelství Hanzehogeschool van Groningen, kterého se účastní i naše ZSF OU, jeho kolega Jan Haijer hovořil o výuce orientované na problém. José Duro Costa z Portugalska zmínil, že v poslední době k nim přicházejí sestry ze Španělska a také z východní Evropy, takže nabídka pracovních sil je vyšší než poptávka. Za další problém označil například i to, že u nich neexistuje postgraduální vzdělávání. ****** Odpolední odborný program byl rozdělen do tří sekcí vzdělávání v ošetřovatelství, věda, výzkum a řízení v ošetřovatelství a klinické ošetřovatelství. V přednášce jsme se zaměřily s Naďou Houškovou na bazální stimulaci, uvedla Eva Lapčíková, sestra z Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče naší fakultní nemocnice. Tato metoda se využívá hlavně v neonatologii, pediatrii, neurochirurgii, u různých traumatických úrazů hlavy, či v geriatrii. Velmi důležitá je spolupráce s lékaři, tu zatím máme, a také s rodinou, která nám může o pacientovi hodně říct. V našem oddělení bazální stimulaci používáme asi rok, dlouholeté zkušenosti máme se smyslovou stimulací, která nám přinesla dobré výsledky hlavně u kraniotraumat. Všechny přítomné v úvodu přivítala náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová. Mgr. Renáta Zeleníková, odborná asistentka v Ústavu ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví ZSF OU, vyučuje obor všeobecná sestra a je také pověřena koordinací zahraničních kontaktů. Přednášku na téma internacionalizace v procesu vysokoškolského vzdělávání sester připravila společně se svou kolegyní Mgr. Janou Koškovou. Zkušenosti, které jsme získaly v této oblasti, jsou převážně zkušenostmi ze zahraničních pobytů. Zúčastnily jsme se dvakrát desetidenních intenzivních vzdělávacích programů v Nizozemsku, letos se věnoval tento program Boloňské deklaraci. Deklarace byla podepsána v roce 1999 a mimo jiné podporuje mobilitu studentů i učitelů. Proces internacionalizace v ošetřovatelství má už svou několikaletou historii a právě po Boloňské deklaraci se zintenzívnil. V příspěvku rozebíráme podmínky internacionalizace a její přínos, výhody, ale i překážky, se kterými se setkáváme. Naši studenti v oborech všeobecná sestra a porodní asistentka mají možnost tříměsíčního studijního pobytu ve Skotsku Prostřednictvím telemostu sledovali dopolední vystoupení i ti účastníci, kteří se nevešli do velkého sálu... a Holandsku. Stejně tak se mohou zúčastňovat již zmiňovaného intenzivního vzdělávacího programu každý rok je určen pro tři studenty, uzavřela Mgr. Zeleníková. V průběhu sympozia bylo předneseno téměř šest desítek přednášek a sdělení. Helena Šímová

7 8 NEMOCNIČNÍ LISTY INZERCE ZDARMA Prodám družstevní byt 3+1 ve Výškovicích, 1. poschodí, balkon, po rekonstrukci, s garáží v domě. Cena Kč. Informace na mobilu Daruji za odvoz prosklenou knihovnu, sekretář, 2 křesla, konferenční stolek, peřináč a šatníkovou skříň. Informace na mobilu Prodám byt 3+1 v Moravské Ostravě, v osobním vlastnictví, 74 m 2, i s garáží, cena dohodou. Informace na mobilu Prodám ortopedickou pomůcku pro domácí aplikaci pulsní magnetoterapie, nepoužívaná (nevhodný dárek). Původní cena Kč, nyní Kč. Informace na mobilu HOTOVOSTNÍ PŮJČKY NÍZKÝ ROČNÍ ÚROK ZAMĚSTNANCI, DŮCHODCI, RENTIÉŘI, OSVČ TEL.: X ray Blahopfiejeme V měsíci květnu oslaví významné životní jubileum naši kolegové: Danuše Ivanová Anna Dittrichová Marie Dluhošová Alena Michálková Jarmila Michalová Jana Gojová Jana Švastová Otmar Janoš Vladimíra Režná Helena Bílková Děkujeme za práci, kterou jste pro naši nemocnici vykonali a do dalších let vám přejeme radost a spokojenost v osobním a pracovním životě. Vedení FNsP Ostrava V naší galerii probíhá až do 29. května výstava obrazů brněnského výtvarníka Vítězslava Rubera nazvaná X ray. Ruber se při své tvorbě nechal inspirovat radiologií, oborem neomezených invencí, a se svými obrazy se zúčastnil i evropského radiologického kongresu ve Vídni. Povoláním je totiž vrchní laborant Radiologické kliniky Fakultní nemocnice Brno. A co říká o své tvorbě sám autor? Pozvánka na koncert Závěr 9. ročníku komorních koncertů v naší fakultní nemocnici, pořádaných společně s koncertní agenturou ARS/KONCERT za finanční podpory města, bude patřit už tradičně nejlepším posluchačům Janáčkovy konzervatoře a Ostravské univerzity. Představí se nám ve středu 16. června v 18 hodin. Jste srdečně zváni. Kreace romských tanečnic... Foto: Štěpán Neuwirth Vernisáž proběhla za účasti biskupa ostravsko-opavské diezéze. Radiologie, lépe řečeno její produkt v podobě rentgenogramů, je v zásadě otázka především černobílá. Je to také většinou, v její klasické podobě, demonstrace prostoru o dvou rozměrech. Ne vždy je ale rentgenový snímek tou hlavní inspirací, nebo tím, co ovlivnilo výslednou podobu obrazů. Někdy jsou to technické souvislosti, které sehrávají důležitou roli při jejich vzniku ať již přímo, anebo prostřednictvím výpočetní techniky. Ta dnes nahrazuje klasické postupy a navíc dokáže nabídnout donedávna netušené možnosti při tvorbě obrazové dokumentace vyšetření. Mnohdy je to ale hlavně představa o ději, který se odehrává mimo možnost jakéhokoliv pozorování. I když obrazy vznikly pod těmito vlivy a jsou součástí jednoho tématu, dokáží žít samostatným životem proto, že jsou vyjádřením pocitů a dojmů, nikoliv opisem skutečnosti, reprodukcí vzájemně spjatých konkrétních postupů, výsledků a dějů. Je-li divák ochotný se jimi nechat ovlivnit, pak by ho měly nutit k obrazotvornosti hlavně tím, že skrývají pro někoho možná zjevné, Hledáte bydlení? Nabízíme Vám: pozemky v krásných lokalitách stavby RD na klíč koupě staršího RD, bytu, chaty komplexní profinancování Tel , V stava v Galerii Îivot Vernisáž výstavy práce dětí z církevní základní školy P. Pittra, které jsou instalovány v Galerii Život v našem Krevním centru, proběhla za účasti biskupa ostravsko-opavské diecéze Msgre. Františka V. Lobkowicze Výstava byla věnována ke Dni Romů, a v tomto duchu se neslo také vystoupení pana biskupa v úvodu vernisáže. Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnila rovněž primářka KC MUDr. Zuzana Čermáková. Milým zpestřením malé slavnosti byla taneční kreace skupiny romských tanečnic. (neš) pro někoho možná jen tušené, pro každého však patrně jiné zážitky, tvrdí Vítězslav Ruber. Výstava obrazů Vítězslava Rubera potrvá do 29. května. V pondělí 31. května bude zahájena v Galerii Ametyst výstava fotografií Petra Česelského. Helena Šímová TENTO ZPRAVODAJ TISKNE Ringier Print s.r.o. Novinářská 1254/ Ostrava 9 Tel.: Vydavatel: FNsP Ostrava Odpovědná redaktorka a grafická úprava: Helena Šímová Tel.: Uzávěrka: Každý poslední pátek v měsíci Určeno pro vnitřní potřebu FNsP Ostrava

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6.

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. 2012 Dne 19.6.2012 se u příležitosti ukončení druhého realizačního

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do dobré praxe v Domově Odry. V prosinci 2014 proběhla kolaudace Konferenčních prostor, které jsme vybudovali

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ POZVÁNKA Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 Opava, Hauerova 4 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více

Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze

Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze Přítomni: M. Bunešová, Z. Rychnovská, M. Vémolová Telefonická komunikace (nesjízdnost silnic): J. Chaloupka,

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Hlavní problémy českého zdravotnictví Nedostatek peněz Nedostatek kvalifikovaných zdravotníků MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 2 Nedostatek peněz - hlavní problém českého

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Cíl projektu: Standardizovat nástup nových absolventů lékařských fakult, optimalizovat jejich nábor, výběr, zahájení

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom Mladá fronta a. s. divize Medical Services Profesionální partner pro vydávání zdravotnické literatury PROSPEKT Nabídka firemní prezentace SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom (Nebojme se

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka

Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka MUDr. Stanislav Najman Klinika Dr. Pírka 19.11.2014 INMED Funkční informační systém cesta k posílení skutečné

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) 44 ČČ RR ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Potřeba nové koncepce ošetřovatelství 1 1988 ve Vídni. Evropská konference o ošetřovatelství svolaná WHO Požadavek

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE KONFERENCE DIPLOMAT HOTEL PRAGUE, Evropská 15, Praha 6 Termín konání: 27. 11. 2014 Partnerem akce je Unie zaměstnavatelských svazů ČR 2 Zdravotnictví 2015 V České republice unikátní

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte prosím Příjmení,

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

prof. MUDr. Karel Cvachovec,CSc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D. Čestný prezident kongresu Organizační výbor kongresu

prof. MUDr. Karel Cvachovec,CSc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D. Čestný prezident kongresu Organizační výbor kongresu Vážení kolegové a obchodní partneři, Sekce dětské anestézie při České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Sekce intenzivní medicíny při České pediatrické společnosti si vás

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3 Vývoj ošetřovatelského školství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1860 Florence Nightingal založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. 1862 založen Spolek lékařů českých, předseda J. E.

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze E. Kvašňák Konference MEFANET 2009, Brno 26.11.2009 Obecná předsevzetí na r.2009 Zaškolit pedagogy v tvorbě e-kurzů

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Cíle pilotní sondy zmapovat problémové oblasti zdravotnického personálu

Více

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání Nadačního fondu 3 Základní informace o fondu 4 O nás 4 Projekty a spolupráce 5 Naše vize pro rok 2014

Více

Historie a současnost kongresů České stomatologické komory

Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Již v době svého vzniku si Česká stomatologická komora (ČSK) stanovila za cíl aktivně a systematicky se podílet na dalším odborném růstu a vzdělávání

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička 4. 11. 2009 23. 12. 2009 Restaurace Fluidum Lucemburská 6, Praha 3-Vinohrady Pavel Grégr, Léto 100x120 cm

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

vzdělávací společnost KONFERENCE XI. Profesní setkání asistentek-sekretářek Ostrava 16. dubna 2015 HOTEL VISTA OSTRAVA

vzdělávací společnost KONFERENCE XI. Profesní setkání asistentek-sekretářek Ostrava 16. dubna 2015 HOTEL VISTA OSTRAVA vzdělávací společnost KONFERENCE XI. Profesní setkání asistentek-sekretářek Ostrava 16. dubna 2015 HOTEL VISTA OSTRAVA Vážené dámy, milé kolegyně, vzdělávací společnost REKVAL, s.r.o. pro Vás připravila

Více

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Současný stav vzdělávání v rámci UM a MK Ladislav Žabka Medicína katastrof Hradec Králové 20. 21. listopadu 2007 Blok: Příprava a vzdělávání Příprava

Více