Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY. 43. ročník KRAJSKÉ KOLO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY. 43. ročník KRAJSKÉ KOLO"

Transkript

1 Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA ročník KRAJSKÉ KOLO kategorie A, B ZADÁNÍ SOUTĚŽNÍCH ÚKOLŮ Praha 2008

2

3 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího... Testové otázky U každé otázky označte správnou odpověď (mohou být i dvě správné odpovědi). 1. V molekule adenosin-5 -trifosfátu (ATP) najdeme atomy a) kyslíku b) dusíku c) fluoru d) síry 2. Ženská hormonální antikoncepce může obsahovat a) chemikálie zabíjející vajíčka v ženském pohlavním traktu b) progesteron izolovaný z králičích placent c) syntetické analogy progesteronu a estrogenu d) mužské pohlavní hormony 3. Hodnota ph krve v lidském těle a) je velmi stálá, vychýlení o pouhých pět desetin od standardní hodnoty je smrtelné b) je u zdravého člověka přibližně 4,5 c) se u zdravého člověka neliší u arteriální (tepenné) a venózní (žilné) krve d) je udržována pomocí pufračních systémů krve 4. Glykogen je a) uložen především v plicích, játrech a slezině b) zásobní polysacharid výhradně u živočichů c) stejně jako škrob složen z glukózových jednotek d) v buňkách ukládán a metabolizován nezávisle na hladině inzulinu a glukagonu 5. Centrální nervová soustava u člověka a) je tvořena výhradně neurony b) využívá jako neurotransmiter mimo jiné kyselinu mléčnou a askorbovou c) obsahuje celkem asi deset milionů buněk d) se v ontogenezi vyvíjí z mezodermu 6. Cukrovka (diabetes mellitus) a) je výlučně dědičná choroba b) postihuje pouze seniory c) se léčí pouze aplikací inzulinu d) léčí se výhradně dietou, kdy pacient nesmí přijímat žádné cukry 7. Vegetarián se ztratil v jihoamerickém pralese a má hlad. Co by se mu mohlo podařit najít k snědku, aniž by mu hrozila otrava? a) listy rostliny z čeledi áronovitých (Araceae ) b) plody jehličnanů c) obilky plané rýže d) granátové jablko / 7 1

4 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího Který zástupce hadů usmrcuje kořist jedem? a) užovka obojková (Natrix natrix) b) hroznýš královský (Boa constrictor) c) tajpan velký (Oxyuranus scutellatus) d) zmije obecná (Vipera berus) 9. Fixace vzdušného dusíku heterotrofními mikroorganizmy je děj: a) probíhající např. v zelených řasách (Chlorophyta) b) aerobní, energeticky nenáročný c) aerobní, závislý na enzymu nitrogenáze d) anaerobní, energeticky náročný 10. Které dvě dřeviny nepatří do stejné čeledi? a) štědřenec (Cytisus alpinus) ) a akát (Robinia pseudacacia) b) habr obecný (Carpinus betulus) ) a buk lesní (Fagus silvatica) c) jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a oliva evropská (Olea europaea) d) jabloň domácí (Malus domestica) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) 11. O aglutinogenech (antigenech) nacházejících se na povrchu lidských erytrocytů lze říci, že a) dosud byly objeveny pouze dva typy A a B b) mohou vyvolávat tvorbu protilátek c) jedním z nejdůležitějších je Rh faktor, přítomný asi u většiny lidské populace d) pokud má jedinec krevní skupinu 0, nemá proti nim v krevní plazmě žádné protilátky 12. Chemoreceptory, neboli čidla vnímající podněty chemické povahy, jsou součástí smyslového ústrojí a) čichového b) zrakového c) sluchového d) chuťového 13. Telomery nalezneme u a) kvasinky Saccharomyces cerevisiae b) bakterie Escherichia coli c) myši domácí (Mus musculus) d) viru HIV 14. Které organizmy, nebo jejich uvedené části, jsou haploidní? a) plodnice hřibu, jarní lodyha přesličky, spermie b) bakterie, pylové zrno smrku, tobolka a štět ploníku c) výtrusy pýchavky, zelená rostlinka ploníku, prokel (prothalium) kapradě d) oddenek kapradě, semenáček smrku, letní lodyha přesličky 15. Dříve než byl uskutečněn let člověka na Měsíc a) byla známa dvojšroubovicová struktura DNA b) byl kompletně přečten lidský genom c) byla známa polymerázová řetězová reakce (PCR) d) byl naklonován první savec 2 / 8

5 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího Otec má krevní skupinu A, matka má krevní skupinu 0, které z následujících tvrzení je pravdivé? / 7 a) dítě může mít jedině krevní skupinu A b) k tomu, abychom mohli jednoznačně určit genotyp dítěte, bychom museli znát genotyp matky c) pokud se narodí dítě s krevní skupinou 0, je jasné, že je otec v daném genu heterozygot d) můžeme vyloučit, že dítě těchto rodičů bude mít krevní skupinu B nebo AB 17. Které(á) tvrzení platí o ježkovi západním (Erinaceus europaeus) a východním (E. concolor)? a) západní se pozná např. podle tmavých brýlí kolem očí b) západní žije v nížinách, východní v horách c) na území naší republiky se mohou potkávat d) ježek východní se v ČR vyskytuje hlavně na Šumavě a v Krušných horách 18. Při výrobě červeného vína se (kromě vinné révy) v žádném případě neobejdeme bez: a) destilační kolony b) přidání většího množství cukru c) kvasinek d) červeného potravinářského barviva 19. Mravenci patří do řádu blanokřídlí (Hymenoptera). Které(á) tvrzení o mravencích platí? a) samečci mají dvě sady chromosomů b) některé skupiny mají žihadlo c) pracují výhradně samičky d) zadní pár křídel mají přeměněný na tzv. kyvadélka (haltery) 20. Fauna na ostrovech Velké Sundy (např. Borneo, Celebes, Jáva, Sumatra) je velmi podobná fauně pevninské jihovýchodní Asie. Z jakého důvodu? a) před lety byly Velké Sundy součástí kontinentu, ale oddělily se díky pohybu litosférických desek b) přírodní poměry jsou na těchto ostrovech velmi podobné poměrům na pevnině, proto se tu vyvinuly konvergentně stejné druhy organizmů c) v minulosti byly ostrovy několikrát propojeny s pevninou při poklesu hladiny moře d) pevninská fauna se rozšířila na ostrovy až vlivem člověka, hlavně s lodní dopravou 21. Enzymy a) jsou biokatalyzátory, které mají převážně anorganický charakter b) umožňují průběh reakcí za mnohem mírnějších podmínek c) nemohou být prozatím průmyslově vyráběny d) výrazně zvyšují reakční rychlosti 22. Vyberte správné(á) tvrzení a) Carl Linné ve svém díle Systema naturae kategoricky popřel Darwinovu teorii evoluce b) český lékař Jan Jesenius objevil krevní skupiny c) Charles Darwin se na své plavbě kolem světa dostal i na Galapážské ostrovy, ležící v Indickém oceánu d) Watson a Crick objevili na konci 19. století strukturu DNA 3

6 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího Botanik Filip natrhal své přítelkyni kytici k narozeninám. Protože chtěl být originální, rozhodl se do ní použít jen jednoděložné rostliny. Jaká situace mohla nastat? a) na louce natrhal trávu (lipnici, bojínek apod.) b) vytvořil jedlou kytici z jahodníku, třešní a maliníku c) byl pokutován v Bílých Karpatech při trhání orchidejí d) protože je hrozně líný, šel koupit do květinářství kytici karafiátů 24. Které tvrzení o invazních organizmech neplatí? a) v novém prostředí mohly uniknout svým predátorů m a parazitů m, kteří by jinak regulovali jejich počty b) jsou schopny žít i v člověkem narušeném prostředí c) jsou často konkurenčně úspěšnější než původní druhy d) svou přítomností či aktivitou obvykle narušují přirozené biologické vazby v prostředí, do kterého se dostaly 25. Zuby žraloků a) mají stejnou stavbu jako jejich šupiny b) obtížně fosilizují c) neobsahují zubovinu (dentin) d) se obměňují celý život 26. Sacharidy se lýkem přemisťují ve formě a) ribózy b) galaktózy c) sacharózy d) škrobu 27. Horizontální přenos genů je možný a) přenosem DNA prostřednictvím viru b) aktivním přijetím volné DNA z prostředí c) přenesením z mateřské buňky do dceřiné během dělení d) jen v laboratorních podmínkách 28. Inkrustace buněčné stěny oxidem křemičitým je známa u a) krásnoočka b) přesliček c) rozsivek d) parožnatek 29. Která z následujících skupin rostlin nezahrnuje žádné druhy dosahující výšky 10 metrů? a) palmy (Arecaceae ) b) trávy, lipnicovité (Poaceae ) c) bobovité (Fabaceae ) d) kapradiny (Polypodiophyta) / 7 4

7 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího Následující graf ukazuje závislost lovecké úspěšnosti jestřába lesního (Accipiter gentilis) na velikosti hejna lovené kořisti, holuba hřivnáče (Columba palumbus). Procentuální úspěšnost útoků > 50 počet holubů v hejnu Přečtěte si pozorně následující tvrzení: I. Osamělý holub má ve srovnání s holubem ve velkém hejnu velice malou šanci, že bude jestřábem polapen. II. Jestřáb má mnohem nižší úspěšnost lovu, pokud zaútočí na velké hejno holubů. III. Jestřáb útočí převážně na osamělé holuby. IV. S rostoucí velikostí holubího hejna klesá úspěšnost lovu jestřába. Která z nich jsou správná? a) I a III b) I a IV c) II a III d) II a IV 5

8

9 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího... Zadání soutěžních úkolů kategorie A 1. Metabolizmus buněk a kyslíkové radikály Časová náročnost: 50 minut Podle současných lékařských definic je člověk prohlášen za mrtvého, pokud mu přestane pracovat mozek (lékař nepozoruje žádnou elektrickou aktivitu mozku na EEG). Tento orgán vyžaduje stálé zásobení kyslíkem, proto je nejcitlivější na nedostatečný přísun okysličené krve a odumírá při zástavě krevního oběhu ze všech orgánů nejdříve. Avšak i hodiny poté, co odumřel mozek, můžeme najít v mrtvém těle živé buňky. Jsou to ty buněčné typy, které mají nižší nároky na přísun kyslíku. Buňky potřebují kyslík při efektivní výrobě ATP. V aerobních podmínkách je schopna lidská buňka při zapojení mitochondrií získat z jedné molekuly glukózy molekul ATP, v anaerobních podmínkách může použít pouze dráhu anaerobní glykolýzy lokalizovanou v cytoplazmě a získá z jedné molekuly glukózy pouze 2 molekuly ATP. 1. Kolik molů ATP vyrobí buňky, pokud využijí všechnu glukózu (Mr=180 g.mol -1 ) z roztoku o objemu 500 ml, který vznikl rozpuštěním 9 g glukózy ve vodě? Uveďte dvě hodnoty, jednu pro anaerobní podmínky a druhou pro aerobní podmínky (tam uvažujte poměr 1 glukóza 32 ATP). / 5,5 2. Mozek představuje zhruba 2 % hmotnosti lidského těla, přesto produkuje 18 % odpadního tepla. Tato čísla ukazují na vysokou metabolickou aktivitu, především neuronů, v mozku. Jakým procesem je spotřebována většina ATP neuronu? Napoví vám, pokud si vzpomenete, jak je po nervovém vlákně veden vzruch. Odpovězte stručně, ale co nejkonkrétněji. / 2 3. Jinou zajímavou skupinou jsou některé buněčné typy v našem těle, které získávají většinu energie pouze glykolýzou, neboť nemají funkční mitochondrie nebo je vůbec neobsahují. Právě tyto buňky by přežily nejdéle v mrtvém těle. Jsou to například erytrocyty (červené krvinky), zralé spermie, nezralá vajíčka (oocyty), buňky hyalinní chrupavky a astrocyty (gliové buňky zajišťující mimo jiné hematoencefalickou bariéru). Zamyslete se a napište dvě příčiny, proč tomu tak může být, tj. proč různé buňky nemají či nevyužívají mitochondrie a jsou závislé na glykolýze. 4. Mitochondrie hrají důležitou roli nejen v buněčném metabolizmu, ale i v apoptóze. Který malý protein se na počátku procesu programované buněčné smrti vylévá z mitochondrií do cytoplazmy, kde tvoří komplex (apoptosom) s proteinem Apaf-1 a aktivují společně kaspázovou kaskádu? / 2 7 / 0,5

10 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího O lidských erytrocytech je známo, že vůbec neobsahují mitochondrie. Proto nejsou schopné apoptózy. Musí tedy existovat jiný způsob, jak se staré a poškozené erytrocyty odstraňují z krve. Napište, ve kterém orgánu a jakým mechanizmem jsou rozpoznávány staré a poškozené erytrocyty (testuje se jedna určitá vlastnost erytrocytů). / 3 6. Nyní budete řešit myšlenkový experiment. Získali jste směs dvou typů kvasinkových buněk. Jeden z nich má mutací poškozené mitochondrie, tudíž je nemůže používat k získávání ATP. Druhý typ má naopak kvůli mutaci nefunkční glykolytickou dráhu. Jinak se tyto dva typy buněk vůbec neliší. Jediný jednoduchý způsob, jak od sebe kvasinky oddělit, je kultivace v rozdílných živných médiích. Směs buněk zaočkujete do dvou různých médií, které se liší sloučeninou přidanou jako zdroj energie. Vaším cílem je, aby v médiu vždy vyrostl pouze jeden typ buněk. Musíte v obou případech zvolit správný zdroj energie, který umí využít pouze jedna z kvasinek. Na přiloženém obrázku naleznete všechny potřebné informace ke správnému zodpovězení otázky. V laboratoři máte k dispozici různé chemikálie. Vyberte z nabízených možností jednu správnou. Varianty jsou zapsané formou: sloučenina, na které porostou mutanti s poškozenými mitochondriemi/ sloučenina, na které porostou mutanti s nefunkční glykolýzou. i) kyselina acetylsalicylová/glukóza ii) kyselina pyrohroznová (pyruvát)/kyselina mravenčí iii) glukóza/fruktóza iv) kyselina pyrohroznová (pyruvát)/fruktóza v) glukóza/kyselina pyrohroznová (pyruvát) / 2 8

11 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího... Je očividné, že aerobní metabolizmus je mnohokrát efektivnější než anaerobní. Má však i svoje nevýhody. Pro aerobní metabolizmus je typický vznik volných kyslíkových / 7,5 radikálů (reactive oxygen species, ROS) v mitochondriích. Jednoduchá představa vzniku radikálu může vypadat tak, že jeden elektron přeskočí ze svého přenašeče místo cílové molekuly na molekulu kyslíku za vzniku superoxidu. Ten je poté pomocí detoxifikačních enzymů přeměněn na peroxid vodíku a další produkty. Radikály jsou zodpovědné za rozličné poškození buněk a podle jedné teorie hrají roli při stárnutí buněk, a tím i celého mnohobuněčného organizmu. 7. Kataláza je jedním z nejdůležitějších enzymů, který pomáhá buňkám odstraňovat ROS; urychluje rozklad peroxidu vodíku. V živočišných buňkách se vyskytuje ve speciálních organelách (peroxisomech) v tak vysoké koncentraci, že tvoří krystaly (viditelné na snímcích z elektronového mikroskopu). Doplňte rovnici popisující chemickou reakci katalyzovanou enzymem katalázou. 2 H 2 O V mikrobiologii se setkáváme s tzv. katalázovým testem. Je to klasický test na přítomnost katalázy u bakterií. Na kolonii bakterií na Petriho misce naneseme kapku H 2 O 2, pokud se z kapky peroxidu uvolňují bubliny, bakterie jsou na katalázu pozitivní. Když po nanesení peroxidu nepozorujeme žádné změny, bakterie jsou na katalázu negativní. Přítomnost katalázy souvisí se způsobem života a typem metabolizmu bakterií. V jakých podmínkách žijí bakterie, které nepotřebují ke svému životu katalázu? Jednoslovná odpověď je zde dostatečná. 9. Pokud se podíváme blíže na reakční mechanizmus katalázy, zjistíme, že v jednom okamžiku váže enzym v reakčním centru atom kyslíku. Vy dozajista znáte jiný protein našeho těla, který váže kyslík (obsahují ho naše erytrocyty). Zajímavé je, že oba proteiny vážou kyslík velmi podobným způsobem za pomoci stejné prostetické skupiny (neproteinové molekuly, která je kovalentně vázaná na proteinovou část enzymu). Jak se tato skupina nazývá? Kation kterého kovu obsahuje? 10. V našem těle potřebujeme malé množství některých kovů jako součásti enzymů. Ionty přechodných kovů (d prvky) velmi snadno iniciují vznik radikálů, jelikož snadno přijmou nebo odevzdají jeden nebo i jiný lichý počet elektronů. Je jasné, že se v organizmu musí zabránit této nebezpečné reakci. Na jaký typ zásobní nebo transportní molekuly jsou kovy v těle před použitím navázány (rozhodněte, zda je to sacharid, lipid, protein, nukleová kyselina atd.)? Uveďte také jeden konkrétní příklad takové molekuly a iontu, který se na ni váže. 11. Pojmenujte následující reaktivní formy kyslíku. Zakroužkujte molekulu, která plní u obratlovců signální funkci. Její uvolnění způsobuje vasodilataci (rozšíření cév) a účastní se ukládání informací do dlouhodobé paměti. Napovědět vám může, pokud si vzpomenete, jaký lék užívá vaše babička na anginu pectoris, což je zúžení věnčitých tepen v srdci. O 2.- OH. HClO NO / 2,5 12. Ne vždy jsou volné radikály ke škodě. Stručně popište, jak naše tělo dokáže toxicitu volných radikálů využít ve svůj prospěch. Napovědět vám může fakt, že některé ROS se používají k dezinfekci. 9

12 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího Některé vitamíny fungují v těle jako antioxidační substráty. Vyberte vždy jednu odpověď ze dvou nabízených možností. Správnou odpověď zakroužkujte. Pozor, při zaškrtnutí špatné odpovědi se vám v této otázce body odečítají, nemůžete za ni ale celkově dostat méně než 0 bodů. Jako antioxidační substráty slouží vitamíny B, C, E / A, C, E. Vitamín E (tokoferol) je ve vodě nerozpustný / rozpustný, ve zvýšeném množství se nachází například v mandlí ích, o řech ách, avokádu / citrusech, rýž ýži, kvasnic ích. Vitamín E ochraňuje proti radikálům cytoskelet / buněčn é membrány. Vitamín C, chemicky kyselina askorbová, technologicky přísada E300, je látka odvozená od sacharidů / sterolů. Obsahuje v redukovaném stavu ve své molekule čtyři OH / SH skupiny. Jeho antioxidační účinky je možno / není možno využít při konzervování potravin. Člověk je spolu s několika primáty a morčetem známá výjimka mezi savci, proto že není schopen vitamín C v těle syntetizovat, musí ho přijímat v potravě. Schopnost / neschopnost syntetizovat vitamín C v těle je pro celou skupinu savců původní znak. Dlouhodobý nedostatek vitamínu C způsobuje onemocnění pelagru / skorbut. Projevuje se menší pevností cévní stěny, především stěny vlásečnic, a tudíž zvýšenou krvácivostí, dále sníženou pevností vazivového aparátu zubu a s tím spojeným vikláním a vypadáváním zubů. Toto onemocnění nesouvisí s rolí vitamínu C jako antioxidantu, ale odhaluje jeho nejdů ležitěj ší roli v těle. Vitamín C je kofaktorem enzymu, který je součástí metabolizmu proteinu kolagenu / myosinu. / 4 / 4 10

13 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího Smrt prvoka Časová náročnost: 70 min Před sebou máte kulturu obsahující nálevníka druhu Paramecium caudatum (trepka velká). Přestože se jedná o jednoho z nejznámějších jednobuněčných tvorů, lze si na něm ukázat spoustu zajímavých strategií a přizpůsobení souvisejících se zabíjením a naopak účinnou obranou před smrtí. Během řešení této úlohy budete kreslit hned dva obrázky, pamatujte a vždy dodržujte náležitosti správné kresby a jejího popisu. / 3,5 A. Kontraktilní vakuola 1. a) Kontraktilní (pulzující) vakuoly jsou poměrně důležitou součástí buněk sladkovodních prvoků, neboť zastávají pro jejich život velmi důležitou funkci. Napište, o jakou funkci se jedná. 1. b) Na podložní sklíčko si kápněte malou kapku z hladiny kultury obsahující trepky (Paramecium caudatum). Kapku přikryjte krycím sklíčkem. Vaším úkolem bude pozorovat, zakreslit a popsat kontraktilní vakuolu (vakuoly) v buňce trepky, popřípadě i další viditelné buněčné struktury. Protože se trepky budou zpočátku rychle pohybovat, nechte preparát v zapnutém mikroskopu několik minut ležet (jejich pohyb časem ustane). Právě v okamžiku, kdy se trepka již nepohybuje, ale zároveň je stále ještě naživu, jsou její buněčné struktury vidět nejlépe. Snažte se neudělat kapku příliš velikou, aby trepky pod krycím sklíčkem neměly příliš prostoru k pohybu, velmi si tím usnadníte pozorování. / 0,5 / 3 11

14 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího c) Než přejdeme dále, je dobré ujasnit si některé základní pojmy. Vysvětlete tedy pojmy hypertonické a hypotonické prostředí. / 6,5 2. a) Odhadněte, co se stane s kontraktilní vakuolou a celou buňkou trepky, když ke kapce kultury přikápnete kapičku roztoku kuchyňské soli (předpokládejte, že jde o poměrně silný roztok soli). Svou odpověď zdůvodněte. K vyřešení úkolu je potřeba zamyslet se nad ději, které probíhají v buňce, nachází-li se v hypertonickém či hypotonickém prostředí. / 2 2. b) Pokud by trepka počáteční šok přežila, začala by fungovat i vypadat normálně. Napadne vás, jakým způsobem by se v takovém případě s přidáním roztoku soli vyrovnala? Protože jde o poměrně těžkou otázku, stačí nám, když zakroužkujete vhodné možnosti z nabídky: / 2 a) snížení koncentrace volných aminokyselin v cytoplazmě b) zvýšení koncentrace určitých iontů v cytoplazmě c) syntézou zásobního glykogenu, tedy snížením koncentrace cukrů v cytoplazmě d) nemůže přežít ani malou změnu tonicity prostředí, je přizpůsobena na zcela určitou koncentraci iontů v prostředí 3. a) Někteří prvoci (včetně nálevníků) jsou schopni v nepříznivých podmínkách vytvořit velmi odolná stádia a tím překonat i jinak smrtelnou souhru vnějších faktorů (například vyschnutí). Jak tato stádia nazýváme? 3. b) Nálevníci se pohybují díky synchronizovanému pohybu svých brv. Napište, jaký je rozdíl ve struktuře brvy a bičíku. / 0,5 12

15 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího c) Prozradíme vám, že trepka (Paramecium ) obývá zejména zónu rozhraní sedimentu a volné vody stojatých nádrží a živí se převážně bakteriemi. Navrhněte, k čemu asi / 7 mají některé její druhy (Paramecium bursaria) ve svých buňkách symbiotické zelené řasy. Pomůže vám, když se zamyslíte nad výslednými produkty fotosyntézy. Jistě najdete dva dobré dů vody. Pokud stále tápete, poradíme vám, že zatímco trepky bez symbiontů se v kultuře koncentrují vždy u hladiny, P. bursaria je za určitých okolností možné ve velkém množství nalézt i u dna zkumavky. 4. a) Připravte si ještě jednu kapku kultury a pod mikroskopem se při malém zvětšení přesvědčte, že v ní plavou trepky. Potom do této kapky přikápněte kapku roztoku Jodisolu (3% lihový roztok jódu prodávaný běžně v lékárnách) a ihned pozorujte (nepřiklápějte krycí sklíčko). Uvidíte, jak trepky okamžitě zemřou a na jejich těle se objeví určité charakteristické útvary zvané vřetenité trichocysty. Své pozorování zakreslete. V případě potřeby (pokud by se váš objektiv při 200násobném zvětšení dotkl kapky) lze opatrně přiklopit krycí sklíčko. V tomto případě se ale může stát, že trichocysty z povrchu buňky odpadnou. / 2 / 2 4. b) K čemu mohou prvokům obdobné struktury asi tak sloužit? Uveďte dvě hlavní možnosti. / 2 B. Telomery Snad každý z vás někdy slyšel o telomerách, málokdo ale ví, že za jejich objevení vděčíme prvokům. Telomery byly totiž poprvé objeveny v roce 1978 u nálevníka druhu Tetrahymena thermophila. 1. a) Čím jsou telomery tvořeny a kde jsou lokalizovány? 13

16 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího b) Jakou úlohu mají v buňce? 1. c) Mnohobuněčné organizmy mohou využít telomery i jako počítadlo, které podle jedné ze současných teorií určuje životnost dané buněčné linie. Jakým způsobem to tyto organizmy dělají? / 3 2. Proč bylo snadné objevení telomer právě u nálevníků? Nemusí to být na první pohled zřejmé, proto vám trochu poradíme. Uvědomte si, kde se telomery nacházejí a na čem tedy závisí jejich počet v buňce. 14

17 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího Dřevokazné houby Časová náročnost: 50 min. Jednou z nejvíce propagovaných biologických pravd je skutečnost, že většina živočichů nedokáže štěpit celulosu. Pokud ji přesto žerou, musí to tedy různí symbionti dělat za ně. Není tedy nijak překvapivé, že hlavním rozkladačem odumřelé rostlinné hmoty nejsou živočichové, ale houby. Recyklací rostlinných pletiv se živí převážná část saprofytických hub včetně mnoha důvěrně známých makromycet (tedy hub s velkými sbíratelnými plodnicemi), jako jsou pečárky, hlívy, penízovky, čirůvky, václavky a další. V této úloze se budeme zabývat zákonitostmi jejich nelehkého života. 1. a) Před sebou máte plátek z kmene mrtvého stromu napadeného dřevokaznými houbami. Zakreslete schematicky řeznou plochu (kolmou k ose kmene) a do nákresu několika slovy popište viditelné změny charakteru dřeva a případné houbové struktury. Označte též neporušené dřevo. / 6,5 / 3 1. b) Kolik druhů hub minimálně v předloženém vzorku dřeva žije? 1. c) Pokud je na dřevě hub víc, liší se nějak jejich potravní nároky? / 0,5 1. d) Pokuste se s ohledem na odpověď v bodě 1. c) stručně popsat strategii kolonizace dřeva, kterou využívají předložené dřevokazné houby. Jaké dvě fáze kolonizace byste rozlišili? 15 / 2

18 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího e) Dřevomorka domácí (Serpula lacrymans), postrach dřevěných podlah a krovů, má jednu mimořádnou schopnost. Musí sice klíčit na vlhkém dřevě jako slušné dřevokazné houby, poté ale dokáže kolonizovat i dřevo zcela suché (lacrymans = slzivá). Jak na to získává potřebnou vodu? / 9 2. Rostlinná hmota, jako je opadané listí či jehličí, je obvykle tvořena více druhy pletiv a větším počtem různých stavebních látek. Proto není divu, že na jeho úplné rozložení nestačí jeden druh houby, ale vystřídá se jich více v několika sukcesních stadiích. 2. a) Doplňte do tabulky ke každému stadiu sukcese hub na rozkládajícím se listí, jaké látky jsou rozkládány a jaké vlastnosti jsou typické pro houby daného stadia. Používejte možnosti z nabídky pod tabulkou. V jednom políčku může být více položek, ne všechny možnosti musíte použít. stadium rozkládané látky vlastnosti hub Rozkládané látky: lignin, celulosa a hemicelulosa, volné cukry a aminokyseliny, škrob Vlastnosti hub: pomalý rů st, velmi rychlý rů st, příležitostný parazitizmus, výrazná sekrece enzymů (2x), středně rychlý rů st / 5 2. b) Podívejte se na vlastnosti přiřazené k houbám a zkuste odvodit, proč asi houba pozdějšího stadia nemůže na substrátu začít růst dřív (i když enzymovou výbavou by to zvládla)? 2. c) V rámci každého sukcesního stadia dochází mezi houbami k tvrdému konkurenčnímu boji. Jedním z bojových protředků je tvorba jedovatých sekundárních metabolitů. Ve kterém stadiu dekompozice budou na opadu nejspíše přítomné druhy produkující antibiotika účinná proti parazitickým bakteriím a plísním? 2. d) Při rozkladu dřeva by jedno z uvedených stadií chybělo. Které a proč? 16

19 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího A teď jeden problém z praxe: V roce 2004 došlo k průvalu kanalizace do podzemních chodeb po těžbě pískovce na severním okraji Prahy. Do podzemí díky tomu několik týdnů teklo cca 0,25 l/s fekálií, které zde vytvořily mělké jezírko postupně se plnící sedimentem. V lednu roku 2007 začaly v okolí bývalého jezírka růst plodnice líhy klubčité (Lyophyllum fumosum). Zpočátku tvořila trsy těžké až 5 kg, během roku 2008 jich však začalo ubývat a začaly se zmenšovat. Štola má stěny tvořené holým pískovcem, dno je pokryté asi 40cm vrstvou vlhkého jílovito-písčitého sedimentu, v hloubce 20 cm je horizont s červeně zbarvenými zbytky výdřevy staré více než 80 let. Tento charakter si chodby zachovávají v celé délce (asi 500 m), líhy však rostou jen na 10 m dlouhém úseku okolo bývalého průvalu kanalizace. Líha klubčitá obvykle roste v trávnících a zahradách na humusu, starých pilinách a podobných substrátech obsahujících mechanicky rozmělněnou nebo i částečně rozloženou celulosu. 3. a) Napište co nejkonkrétněji, který materiál houba nejspíše využila jako výživu (zdroj uhlíku a energie)? Jak se tam dostal? (Odpovědi jako sediment, humus apod. nestačí.) 3. b) Jak byste pomocí jednoduchých nástrojů a bez speciálních metod ověřili, že líha na substrátu z předchozí otázky opravdu může růst? / 4,5 / 2 3. c) Líhu na lokalitě občas doprovázela ještě jedna houba. Vyberte z nabízených rodů, který to mohl být: klouzek (Suillus) pečárka (Agaricus ) choroš (Polyporus ) špička (Marasmius) václavka (Armillaria ) 3. d) Houby jsou vyhlášenými nepřáteli důlní výdřevy. Proto se na tyto výztuže používá pouze dřevo jehličnanů, v našich podmínkách zejména borovice či jedle. Která vlastnost činí jehličnaté dřevo vhodnějším? Jak to souvisí s houbami? / 0,5 17

20

21 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího... Poznávání přírodnin Poznej 15 předložených hub a rostlin a napiš jejich název:

22 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího... Poznej 15 předložených živočichů a napiš jejich název:

23 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího... Poznej 10 předložených objektů a napiš odpověď podle zadání:

24

25 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie B číslo soutěžícího... Testové otázky U každé otázky označte správnou odpověď (mohou být i dvě správné odpovědi). 1. Která skupina organizmů není typickou součástí planktonu? a) sinice (Cyanobacteria) b) zelené řasy (Chlorophyta) c) perloočky (Cladocera) d) hlenky (Mycetozoa) 2. Pro zástupce čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae ) není charakteristický/á a) pyskatý květ b) přítomnost vonných látek (silic) c) ochmýřený plod d) čtyřhranná lodyha 3. Kvasinkám (Saccharomyces) nevděčíme za výrobu a) vína b) hermelínu c) jogurtu d) kynutého těsta 4. Placenta a) je pouze minimálně prokrvená b) je geneticky shodná s buňkami matky c) produkuje hormony udržující těhotenství d) je krátce po porodu plodu vstřebána tělem matky 5. Infarkt myokardu (srdečního svalu) a) se může u konkrétního člověka vyskytnout pouze jednou b) není zjistitelný z EKG (elektrokardiogramu) c) je způsoben vmetkem (embolus), který ucpe aortu zúženou aterosklerotickými pláty d) je odumření části srdečního svalu způsobené nedostatečným prokrvením 6. Mezi buněčné organely ohraničené vlastní membránou nepatří a) jádro b) hladké endoplazmatické retikulum c) vakuola d) drsné endoplazmatické retikulum 7. DNA můžeme v buňce nalézt a) vždy pouze v jádře b) u eukaryotických buněk pouze volně v cytoplazmě c) také v mitochondriích d) u prokaryotických buněk i ve formě samostatné malé kruhové molekuly DNA (plazmidu) / 7 1

26 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie B číslo soutěžícího Červené řasy (Rhodophyta) a) tvoří často křemičité schránky b) mají těžiště výskytu v tropických mořích c) nemají žádná bičíkatá stádia d) mají stejná fotosyntetická barviva jako vyšší rostliny 9. Na území ČR se přirozeně vyskytují a) 1 druh ježka a 1 druh veverky b) 2 druhy ježka a 1 druh veverky c) 1 druh ježka a 2 druhy veverky d) 2 druhy ježka a 2 druhy veverky 10. Přenos chemické energie v buňce je zprostředkován molekulami a) allyltetraftalátu (ATF) b) aminotrifosfátu (AMIP) c) adenosintrifosfátu (ATP) d) alanintyrozinfenylu (ATYF) 11. Které z následujících tvrzení o buňce není pravdivé? a) v chloroplastech se nalézají ribosomy b) buňky bakterií mohou obsahovat kromě nukleoidu i několik menších molekul DNA zvaných plazmidy c) buněčná stěna rostlinných buněk je tvořena především chitinem d) hlavičky fosfolipidových molekul, které tvoří plazmatickou membránu, jsou hydrofilní 12. Smrkové monokultury jsou na našem území pěstovány, protože a) jsou to nejstabilnější lesní společenstva b) odpovídají vegetaci, která by zde převažovala bez přítomnosti člověka c) v porovnání s ostatními dřevinami smrk netrpí žádnými chorobami a má výrazně méně škůdců d) v monokulturách se uživí mnohem více druhů organizmů než ve smíšeném lese 13. Termín zelené hnojení označuje a) zaorávání např. bobovitých rostlin b) hnojení čistě živočišnými produkty c) hnojení amonným přípravkem, jehož granule mají zelenou barvu d) ponechání úrody beze sklizně 14. Které/á z následujících tvrzení neplatí o fotosyntéze? a) fotosyntéza patří mezi katabolické děje b) ovládá ji skokan zelený (Rana klepton esculenta) c) u rostlin probíhá v chloroplastech d) je k ní zapotřebí fotosyntetických barviv, např. chlorofylů / 7 2

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 46. ročník školní rok 20-202 Autorská řešení soutěžních úloh krajská kola kategorií A a B Praha 202 Biologická

Více

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2008 2009

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2008 2009 Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2008 2009 43. ročník ŠKOLNÍ KOLO kategorie A, B INFORMACE A POKYNY

Více

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek Smrt jako součást života biologická olympiáda 2008 2009, 43. ročník přípravný text pro kategorie A, B Národní institut dětí a mládeže

Více

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice Základy ekologie Elektronická učebnice Mgr. Bronislav Křístek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Předmluva, úvod... 4 Základy biologie...

Více

www.prf.jcu.cz Bakalářské obory O fakultě Magisterské obory Přírodovědecká fakulta Faculty of Science

www.prf.jcu.cz Bakalářské obory O fakultě Magisterské obory Přírodovědecká fakulta Faculty of Science O fakultě Na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity můžete studovat v bakalářských, magisterských a doktorských oborech různé oblasti biologie, chemie, fyziky, matematiky a informatiky. V nabídce

Více

Láska, sex a něžnosti

Láska, sex a něžnosti ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY Vojtech Baláž, Alena Balážová, Jan Fíla, Filip Kolář, Michael Mikát Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin Biologická

Více

+ 0 - Mutualismus. Parazitismus Symbióza. Predace Synergie. Syntrofismus Komenzialismus. - Antagonismus

+ 0 - Mutualismus. Parazitismus Symbióza. Predace Synergie. Syntrofismus Komenzialismus. - Antagonismus 8 MIKROBNÍ EKOLOGIE Mikrobní ekologie je hraniční obor na pomezí mikrobiologie, ekologie a dalších biologických disciplín. Hlavní náplní je zkoumání vzájemných vztahů mezi mikroorganismy mezi mikroorganismy

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Kuchař číšník, Kadeřník Ing. Šárka Heralová 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta. Fyziologie živočichů. Petr Kočárek

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta. Fyziologie živočichů. Petr Kočárek OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta Fyziologie živočichů Petr Kočárek OSTRAVA 2005 Recenzenti: RNDr. Jan Kantorek, CSc. - katedra biologie a ekologie PřF OU, Ostrava RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky

FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MEDLOVY UNIVERZITY V BRNĚ ÚSTAV EKOLOGIE LESA A CENTRUM VÝZKUMU GLOBÁLNIÍ ZMĚNY AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V.V.I. FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky Michal V. Marek 1. ÚVODEM

Více

Ikona2 Požadavky na studenta: Student má základní znalosti z anatomie a fyziologie trávicí soustavy.

Ikona2 Požadavky na studenta: Student má základní znalosti z anatomie a fyziologie trávicí soustavy. IKS-VÝŽIVA Úvod Ikona1 Předmět výživa vás seznámí s vědecky podloženými zásadami zdravého stravování a vysvětlí vám pojmy, jako je energetická bilance, potravinová pyramida nebo glykemický index. Získané

Více

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 48. ročník školní rok 2013 2014 k tématu: Světlo a barvy v přírodě kategorie C a D Jana Dobroruková, Ivo Králíček

Více

Základy obecné ekologie

Základy obecné ekologie SCHOLA HUMANITAS LITVÍNOV Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově Základy obecné ekologie II Biotické faktory životního prostředí (pro vnitřní potřebu školy) Mgr. Jaromír

Více

Nomenklatura česká i latinská vychází zejména z webu www.biolib.cz.

Nomenklatura česká i latinská vychází zejména z webu www.biolib.cz. 1 Obsah Slovo úvodem... 4 Hlavní domény života... 5 Systematika eukaryot... 8 Molekulární fylogenetika... 14 1. Viry, viroidy, priony a další nebuněčné částice... 18 2. Bakterie... 23 3. Sinice... 32

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ učební text Stanislav Bartusek Ostrava 2012 Recenze: RNDr. Alexander Skácel, CSc. Mgr. Jan Veřmiřovský Název: Ochrana životního

Více

BIOTECHNOLOGIE V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce při uplatnění BT

BIOTECHNOLOGIE V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce při uplatnění BT BIOTECHNOLOGIE V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce při uplatnění BT UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Biologická olympiáda 2013 2014, 48. ročník přípravný text pro kategorie A, B

Biologická olympiáda 2013 2014, 48. ročník přípravný text pro kategorie A, B Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Jan Fíla, Karel Kodejš, Michael Mikát, Jaroslav Nunvář, Jan Smyčka, Petr Synek, Petr Zouhar Komunikace Biologická olympiáda 2013

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Učební obor: kuchař číšník, Kadeřník Vznik a vývoj života na Zemi Vznik života a vývoj organismů je součástí celkového vývoje Země. Země vznikla přibližně před

Více

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY Ústřední komise biologické olympiády BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2002/2003 37. ROČNÍK ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY přípravný text kategorie A, B Jiří HÁJEK Petr KOUTECKÝ Jiří LIBUS Jana LIŠKOVÁ Miroslav SRBA Vendula

Více

Příroda ve službách člověka

Příroda ve službách člověka Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 2014 2015, 49. ročník, přípravný text pro kategorie A, B Země živitelka Příroda ve službách člověka Vojtech

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 JAKUB MÍL 9. A

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 JAKUB MÍL 9. A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE VLIV SLOŽEK POTRAVY NA LIDSKÝ ORGANISMUS ŠKOLNÍ ROK 211-212 JAKUB MÍL 9. A OBSAH I ÚVOD... 6 II VLASTNÍ PRÁCE... 8 1. TRÁVICÍ ÚSTROJÍ...

Více

A Z PSANÍ LÉKAŘSKÝCH VĚD PRO PŘÍBUZNÉ OBORY VE ZDRAVOTNICTVÍ ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2

A Z PSANÍ LÉKAŘSKÝCH VĚD PRO PŘÍBUZNÉ OBORY VE ZDRAVOTNICTVÍ ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2 ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2 PhDr. MUDr. Richard Olga DOSTÁLOVÁ, Dostálová, Machan, Th.D. CSc. CSc. VYBRANÉ ODBORNÉ KAPITOLY ČTENÍ A PSANÍ Z Z LÉKAŘSKÝCH VĚD VĚD PRO PRO PŘÍBUZNÉ OBORY OBORY

Více

Aktivní kyslík O3 - OZÓN - jako lék

Aktivní kyslík O3 - OZÓN - jako lék Aktivní kyslík O3 - OZÓN - jako lék NOVÁ TERAPIE - NOVÁ NADĚJE Obsah: 1/ Úvod. 2/ Objasnění účinku ozónu. 3/ Způsoby použití ozónové terapie. 4/ Antioxidanty z přírodní lékárny 5/ Trocha fysiologie nikoho

Více

Onemocnění virem hepatitidy C

Onemocnění virem hepatitidy C Onemocnění virem hepatitidy C informace pro pacienty MUDr. Václav Hejda Tato kniha byla vydána ve spolupráci s firmou 800 333 365 Na Příkopě 25, 110 00 Praha 1 2006 www.cecko.cz OBSAH Úvod...2 1. Lidská

Více

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Bakalářská práce Michaela Dvořáková Specializace v pedagogice: Výchova ke zdraví (2008-2012)

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Bakalářská práce

FAKULTA PEDAGOGICKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (se zaměřením na zdravou výživu) Bakalářská práce Jana Hofmeisterová Učitelství praktického

Více

Obecná a potravinářská biochemie pro bakalářské studium. doc. Ing. Alexander Čegan, CSc.

Obecná a potravinářská biochemie pro bakalářské studium. doc. Ing. Alexander Čegan, CSc. Obecná a potravinářská biochemie pro bakalářské studium doc. Ing. Alexander Čegan, CSc. RNDr. Lucie Korecká, Ph.D. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická 2010 Obsah 1. Biochemie historie

Více

Zdravotní účinky kávy a nové kávové výrobky. Michaela Neduchalová

Zdravotní účinky kávy a nové kávové výrobky. Michaela Neduchalová Zdravotní účinky kávy a nové kávové výrobky Michaela Neduchalová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce pojednává o charakteristice kávy a jejich zdravotních účincích na lidském organizmu.

Více

Život v extrémech Jak se organismy a lidská společnost vyrovnávají s extrémními podmínkami? A kde všude život prosperuje navzdory našim očekáváním?

Život v extrémech Jak se organismy a lidská společnost vyrovnávají s extrémními podmínkami? A kde všude život prosperuje navzdory našim očekáváním? Přírodovědci.cz magazín Přírodovědecké fakulty UK v Praze 04/2014 Život v extrémech TÉMA ČÍSLA Jak se organismy a lidská společnost vyrovnávají s extrémními podmínkami? A kde všude život prosperuje navzdory

Více

Vitamin C v potravinách. Kristýna Miková

Vitamin C v potravinách. Kristýna Miková Vitamin C v potravinách Kristýna Miková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá vitaminem C a jeho přínosem pro lidský organismus. Je zde popsáno chemické složení a vlastnosti vitaminu

Více