Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY. 43. ročník KRAJSKÉ KOLO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY. 43. ročník KRAJSKÉ KOLO"

Transkript

1 Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA ročník KRAJSKÉ KOLO kategorie A, B ZADÁNÍ SOUTĚŽNÍCH ÚKOLŮ Praha 2008

2

3 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího... Testové otázky U každé otázky označte správnou odpověď (mohou být i dvě správné odpovědi). 1. V molekule adenosin-5 -trifosfátu (ATP) najdeme atomy a) kyslíku b) dusíku c) fluoru d) síry 2. Ženská hormonální antikoncepce může obsahovat a) chemikálie zabíjející vajíčka v ženském pohlavním traktu b) progesteron izolovaný z králičích placent c) syntetické analogy progesteronu a estrogenu d) mužské pohlavní hormony 3. Hodnota ph krve v lidském těle a) je velmi stálá, vychýlení o pouhých pět desetin od standardní hodnoty je smrtelné b) je u zdravého člověka přibližně 4,5 c) se u zdravého člověka neliší u arteriální (tepenné) a venózní (žilné) krve d) je udržována pomocí pufračních systémů krve 4. Glykogen je a) uložen především v plicích, játrech a slezině b) zásobní polysacharid výhradně u živočichů c) stejně jako škrob složen z glukózových jednotek d) v buňkách ukládán a metabolizován nezávisle na hladině inzulinu a glukagonu 5. Centrální nervová soustava u člověka a) je tvořena výhradně neurony b) využívá jako neurotransmiter mimo jiné kyselinu mléčnou a askorbovou c) obsahuje celkem asi deset milionů buněk d) se v ontogenezi vyvíjí z mezodermu 6. Cukrovka (diabetes mellitus) a) je výlučně dědičná choroba b) postihuje pouze seniory c) se léčí pouze aplikací inzulinu d) léčí se výhradně dietou, kdy pacient nesmí přijímat žádné cukry 7. Vegetarián se ztratil v jihoamerickém pralese a má hlad. Co by se mu mohlo podařit najít k snědku, aniž by mu hrozila otrava? a) listy rostliny z čeledi áronovitých (Araceae ) b) plody jehličnanů c) obilky plané rýže d) granátové jablko / 7 1

4 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího Který zástupce hadů usmrcuje kořist jedem? a) užovka obojková (Natrix natrix) b) hroznýš královský (Boa constrictor) c) tajpan velký (Oxyuranus scutellatus) d) zmije obecná (Vipera berus) 9. Fixace vzdušného dusíku heterotrofními mikroorganizmy je děj: a) probíhající např. v zelených řasách (Chlorophyta) b) aerobní, energeticky nenáročný c) aerobní, závislý na enzymu nitrogenáze d) anaerobní, energeticky náročný 10. Které dvě dřeviny nepatří do stejné čeledi? a) štědřenec (Cytisus alpinus) ) a akát (Robinia pseudacacia) b) habr obecný (Carpinus betulus) ) a buk lesní (Fagus silvatica) c) jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a oliva evropská (Olea europaea) d) jabloň domácí (Malus domestica) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) 11. O aglutinogenech (antigenech) nacházejících se na povrchu lidských erytrocytů lze říci, že a) dosud byly objeveny pouze dva typy A a B b) mohou vyvolávat tvorbu protilátek c) jedním z nejdůležitějších je Rh faktor, přítomný asi u většiny lidské populace d) pokud má jedinec krevní skupinu 0, nemá proti nim v krevní plazmě žádné protilátky 12. Chemoreceptory, neboli čidla vnímající podněty chemické povahy, jsou součástí smyslového ústrojí a) čichového b) zrakového c) sluchového d) chuťového 13. Telomery nalezneme u a) kvasinky Saccharomyces cerevisiae b) bakterie Escherichia coli c) myši domácí (Mus musculus) d) viru HIV 14. Které organizmy, nebo jejich uvedené části, jsou haploidní? a) plodnice hřibu, jarní lodyha přesličky, spermie b) bakterie, pylové zrno smrku, tobolka a štět ploníku c) výtrusy pýchavky, zelená rostlinka ploníku, prokel (prothalium) kapradě d) oddenek kapradě, semenáček smrku, letní lodyha přesličky 15. Dříve než byl uskutečněn let člověka na Měsíc a) byla známa dvojšroubovicová struktura DNA b) byl kompletně přečten lidský genom c) byla známa polymerázová řetězová reakce (PCR) d) byl naklonován první savec 2 / 8

5 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího Otec má krevní skupinu A, matka má krevní skupinu 0, které z následujících tvrzení je pravdivé? / 7 a) dítě může mít jedině krevní skupinu A b) k tomu, abychom mohli jednoznačně určit genotyp dítěte, bychom museli znát genotyp matky c) pokud se narodí dítě s krevní skupinou 0, je jasné, že je otec v daném genu heterozygot d) můžeme vyloučit, že dítě těchto rodičů bude mít krevní skupinu B nebo AB 17. Které(á) tvrzení platí o ježkovi západním (Erinaceus europaeus) a východním (E. concolor)? a) západní se pozná např. podle tmavých brýlí kolem očí b) západní žije v nížinách, východní v horách c) na území naší republiky se mohou potkávat d) ježek východní se v ČR vyskytuje hlavně na Šumavě a v Krušných horách 18. Při výrobě červeného vína se (kromě vinné révy) v žádném případě neobejdeme bez: a) destilační kolony b) přidání většího množství cukru c) kvasinek d) červeného potravinářského barviva 19. Mravenci patří do řádu blanokřídlí (Hymenoptera). Které(á) tvrzení o mravencích platí? a) samečci mají dvě sady chromosomů b) některé skupiny mají žihadlo c) pracují výhradně samičky d) zadní pár křídel mají přeměněný na tzv. kyvadélka (haltery) 20. Fauna na ostrovech Velké Sundy (např. Borneo, Celebes, Jáva, Sumatra) je velmi podobná fauně pevninské jihovýchodní Asie. Z jakého důvodu? a) před lety byly Velké Sundy součástí kontinentu, ale oddělily se díky pohybu litosférických desek b) přírodní poměry jsou na těchto ostrovech velmi podobné poměrům na pevnině, proto se tu vyvinuly konvergentně stejné druhy organizmů c) v minulosti byly ostrovy několikrát propojeny s pevninou při poklesu hladiny moře d) pevninská fauna se rozšířila na ostrovy až vlivem člověka, hlavně s lodní dopravou 21. Enzymy a) jsou biokatalyzátory, které mají převážně anorganický charakter b) umožňují průběh reakcí za mnohem mírnějších podmínek c) nemohou být prozatím průmyslově vyráběny d) výrazně zvyšují reakční rychlosti 22. Vyberte správné(á) tvrzení a) Carl Linné ve svém díle Systema naturae kategoricky popřel Darwinovu teorii evoluce b) český lékař Jan Jesenius objevil krevní skupiny c) Charles Darwin se na své plavbě kolem světa dostal i na Galapážské ostrovy, ležící v Indickém oceánu d) Watson a Crick objevili na konci 19. století strukturu DNA 3

6 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího Botanik Filip natrhal své přítelkyni kytici k narozeninám. Protože chtěl být originální, rozhodl se do ní použít jen jednoděložné rostliny. Jaká situace mohla nastat? a) na louce natrhal trávu (lipnici, bojínek apod.) b) vytvořil jedlou kytici z jahodníku, třešní a maliníku c) byl pokutován v Bílých Karpatech při trhání orchidejí d) protože je hrozně líný, šel koupit do květinářství kytici karafiátů 24. Které tvrzení o invazních organizmech neplatí? a) v novém prostředí mohly uniknout svým predátorů m a parazitů m, kteří by jinak regulovali jejich počty b) jsou schopny žít i v člověkem narušeném prostředí c) jsou často konkurenčně úspěšnější než původní druhy d) svou přítomností či aktivitou obvykle narušují přirozené biologické vazby v prostředí, do kterého se dostaly 25. Zuby žraloků a) mají stejnou stavbu jako jejich šupiny b) obtížně fosilizují c) neobsahují zubovinu (dentin) d) se obměňují celý život 26. Sacharidy se lýkem přemisťují ve formě a) ribózy b) galaktózy c) sacharózy d) škrobu 27. Horizontální přenos genů je možný a) přenosem DNA prostřednictvím viru b) aktivním přijetím volné DNA z prostředí c) přenesením z mateřské buňky do dceřiné během dělení d) jen v laboratorních podmínkách 28. Inkrustace buněčné stěny oxidem křemičitým je známa u a) krásnoočka b) přesliček c) rozsivek d) parožnatek 29. Která z následujících skupin rostlin nezahrnuje žádné druhy dosahující výšky 10 metrů? a) palmy (Arecaceae ) b) trávy, lipnicovité (Poaceae ) c) bobovité (Fabaceae ) d) kapradiny (Polypodiophyta) / 7 4

7 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího Následující graf ukazuje závislost lovecké úspěšnosti jestřába lesního (Accipiter gentilis) na velikosti hejna lovené kořisti, holuba hřivnáče (Columba palumbus). Procentuální úspěšnost útoků > 50 počet holubů v hejnu Přečtěte si pozorně následující tvrzení: I. Osamělý holub má ve srovnání s holubem ve velkém hejnu velice malou šanci, že bude jestřábem polapen. II. Jestřáb má mnohem nižší úspěšnost lovu, pokud zaútočí na velké hejno holubů. III. Jestřáb útočí převážně na osamělé holuby. IV. S rostoucí velikostí holubího hejna klesá úspěšnost lovu jestřába. Která z nich jsou správná? a) I a III b) I a IV c) II a III d) II a IV 5

8

9 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího... Zadání soutěžních úkolů kategorie A 1. Metabolizmus buněk a kyslíkové radikály Časová náročnost: 50 minut Podle současných lékařských definic je člověk prohlášen za mrtvého, pokud mu přestane pracovat mozek (lékař nepozoruje žádnou elektrickou aktivitu mozku na EEG). Tento orgán vyžaduje stálé zásobení kyslíkem, proto je nejcitlivější na nedostatečný přísun okysličené krve a odumírá při zástavě krevního oběhu ze všech orgánů nejdříve. Avšak i hodiny poté, co odumřel mozek, můžeme najít v mrtvém těle živé buňky. Jsou to ty buněčné typy, které mají nižší nároky na přísun kyslíku. Buňky potřebují kyslík při efektivní výrobě ATP. V aerobních podmínkách je schopna lidská buňka při zapojení mitochondrií získat z jedné molekuly glukózy molekul ATP, v anaerobních podmínkách může použít pouze dráhu anaerobní glykolýzy lokalizovanou v cytoplazmě a získá z jedné molekuly glukózy pouze 2 molekuly ATP. 1. Kolik molů ATP vyrobí buňky, pokud využijí všechnu glukózu (Mr=180 g.mol -1 ) z roztoku o objemu 500 ml, který vznikl rozpuštěním 9 g glukózy ve vodě? Uveďte dvě hodnoty, jednu pro anaerobní podmínky a druhou pro aerobní podmínky (tam uvažujte poměr 1 glukóza 32 ATP). / 5,5 2. Mozek představuje zhruba 2 % hmotnosti lidského těla, přesto produkuje 18 % odpadního tepla. Tato čísla ukazují na vysokou metabolickou aktivitu, především neuronů, v mozku. Jakým procesem je spotřebována většina ATP neuronu? Napoví vám, pokud si vzpomenete, jak je po nervovém vlákně veden vzruch. Odpovězte stručně, ale co nejkonkrétněji. / 2 3. Jinou zajímavou skupinou jsou některé buněčné typy v našem těle, které získávají většinu energie pouze glykolýzou, neboť nemají funkční mitochondrie nebo je vůbec neobsahují. Právě tyto buňky by přežily nejdéle v mrtvém těle. Jsou to například erytrocyty (červené krvinky), zralé spermie, nezralá vajíčka (oocyty), buňky hyalinní chrupavky a astrocyty (gliové buňky zajišťující mimo jiné hematoencefalickou bariéru). Zamyslete se a napište dvě příčiny, proč tomu tak může být, tj. proč různé buňky nemají či nevyužívají mitochondrie a jsou závislé na glykolýze. 4. Mitochondrie hrají důležitou roli nejen v buněčném metabolizmu, ale i v apoptóze. Který malý protein se na počátku procesu programované buněčné smrti vylévá z mitochondrií do cytoplazmy, kde tvoří komplex (apoptosom) s proteinem Apaf-1 a aktivují společně kaspázovou kaskádu? / 2 7 / 0,5

10 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího O lidských erytrocytech je známo, že vůbec neobsahují mitochondrie. Proto nejsou schopné apoptózy. Musí tedy existovat jiný způsob, jak se staré a poškozené erytrocyty odstraňují z krve. Napište, ve kterém orgánu a jakým mechanizmem jsou rozpoznávány staré a poškozené erytrocyty (testuje se jedna určitá vlastnost erytrocytů). / 3 6. Nyní budete řešit myšlenkový experiment. Získali jste směs dvou typů kvasinkových buněk. Jeden z nich má mutací poškozené mitochondrie, tudíž je nemůže používat k získávání ATP. Druhý typ má naopak kvůli mutaci nefunkční glykolytickou dráhu. Jinak se tyto dva typy buněk vůbec neliší. Jediný jednoduchý způsob, jak od sebe kvasinky oddělit, je kultivace v rozdílných živných médiích. Směs buněk zaočkujete do dvou různých médií, které se liší sloučeninou přidanou jako zdroj energie. Vaším cílem je, aby v médiu vždy vyrostl pouze jeden typ buněk. Musíte v obou případech zvolit správný zdroj energie, který umí využít pouze jedna z kvasinek. Na přiloženém obrázku naleznete všechny potřebné informace ke správnému zodpovězení otázky. V laboratoři máte k dispozici různé chemikálie. Vyberte z nabízených možností jednu správnou. Varianty jsou zapsané formou: sloučenina, na které porostou mutanti s poškozenými mitochondriemi/ sloučenina, na které porostou mutanti s nefunkční glykolýzou. i) kyselina acetylsalicylová/glukóza ii) kyselina pyrohroznová (pyruvát)/kyselina mravenčí iii) glukóza/fruktóza iv) kyselina pyrohroznová (pyruvát)/fruktóza v) glukóza/kyselina pyrohroznová (pyruvát) / 2 8

11 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího... Je očividné, že aerobní metabolizmus je mnohokrát efektivnější než anaerobní. Má však i svoje nevýhody. Pro aerobní metabolizmus je typický vznik volných kyslíkových / 7,5 radikálů (reactive oxygen species, ROS) v mitochondriích. Jednoduchá představa vzniku radikálu může vypadat tak, že jeden elektron přeskočí ze svého přenašeče místo cílové molekuly na molekulu kyslíku za vzniku superoxidu. Ten je poté pomocí detoxifikačních enzymů přeměněn na peroxid vodíku a další produkty. Radikály jsou zodpovědné za rozličné poškození buněk a podle jedné teorie hrají roli při stárnutí buněk, a tím i celého mnohobuněčného organizmu. 7. Kataláza je jedním z nejdůležitějších enzymů, který pomáhá buňkám odstraňovat ROS; urychluje rozklad peroxidu vodíku. V živočišných buňkách se vyskytuje ve speciálních organelách (peroxisomech) v tak vysoké koncentraci, že tvoří krystaly (viditelné na snímcích z elektronového mikroskopu). Doplňte rovnici popisující chemickou reakci katalyzovanou enzymem katalázou. 2 H 2 O V mikrobiologii se setkáváme s tzv. katalázovým testem. Je to klasický test na přítomnost katalázy u bakterií. Na kolonii bakterií na Petriho misce naneseme kapku H 2 O 2, pokud se z kapky peroxidu uvolňují bubliny, bakterie jsou na katalázu pozitivní. Když po nanesení peroxidu nepozorujeme žádné změny, bakterie jsou na katalázu negativní. Přítomnost katalázy souvisí se způsobem života a typem metabolizmu bakterií. V jakých podmínkách žijí bakterie, které nepotřebují ke svému životu katalázu? Jednoslovná odpověď je zde dostatečná. 9. Pokud se podíváme blíže na reakční mechanizmus katalázy, zjistíme, že v jednom okamžiku váže enzym v reakčním centru atom kyslíku. Vy dozajista znáte jiný protein našeho těla, který váže kyslík (obsahují ho naše erytrocyty). Zajímavé je, že oba proteiny vážou kyslík velmi podobným způsobem za pomoci stejné prostetické skupiny (neproteinové molekuly, která je kovalentně vázaná na proteinovou část enzymu). Jak se tato skupina nazývá? Kation kterého kovu obsahuje? 10. V našem těle potřebujeme malé množství některých kovů jako součásti enzymů. Ionty přechodných kovů (d prvky) velmi snadno iniciují vznik radikálů, jelikož snadno přijmou nebo odevzdají jeden nebo i jiný lichý počet elektronů. Je jasné, že se v organizmu musí zabránit této nebezpečné reakci. Na jaký typ zásobní nebo transportní molekuly jsou kovy v těle před použitím navázány (rozhodněte, zda je to sacharid, lipid, protein, nukleová kyselina atd.)? Uveďte také jeden konkrétní příklad takové molekuly a iontu, který se na ni váže. 11. Pojmenujte následující reaktivní formy kyslíku. Zakroužkujte molekulu, která plní u obratlovců signální funkci. Její uvolnění způsobuje vasodilataci (rozšíření cév) a účastní se ukládání informací do dlouhodobé paměti. Napovědět vám může, pokud si vzpomenete, jaký lék užívá vaše babička na anginu pectoris, což je zúžení věnčitých tepen v srdci. O 2.- OH. HClO NO / 2,5 12. Ne vždy jsou volné radikály ke škodě. Stručně popište, jak naše tělo dokáže toxicitu volných radikálů využít ve svůj prospěch. Napovědět vám může fakt, že některé ROS se používají k dezinfekci. 9

12 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího Některé vitamíny fungují v těle jako antioxidační substráty. Vyberte vždy jednu odpověď ze dvou nabízených možností. Správnou odpověď zakroužkujte. Pozor, při zaškrtnutí špatné odpovědi se vám v této otázce body odečítají, nemůžete za ni ale celkově dostat méně než 0 bodů. Jako antioxidační substráty slouží vitamíny B, C, E / A, C, E. Vitamín E (tokoferol) je ve vodě nerozpustný / rozpustný, ve zvýšeném množství se nachází například v mandlí ích, o řech ách, avokádu / citrusech, rýž ýži, kvasnic ích. Vitamín E ochraňuje proti radikálům cytoskelet / buněčn é membrány. Vitamín C, chemicky kyselina askorbová, technologicky přísada E300, je látka odvozená od sacharidů / sterolů. Obsahuje v redukovaném stavu ve své molekule čtyři OH / SH skupiny. Jeho antioxidační účinky je možno / není možno využít při konzervování potravin. Člověk je spolu s několika primáty a morčetem známá výjimka mezi savci, proto že není schopen vitamín C v těle syntetizovat, musí ho přijímat v potravě. Schopnost / neschopnost syntetizovat vitamín C v těle je pro celou skupinu savců původní znak. Dlouhodobý nedostatek vitamínu C způsobuje onemocnění pelagru / skorbut. Projevuje se menší pevností cévní stěny, především stěny vlásečnic, a tudíž zvýšenou krvácivostí, dále sníženou pevností vazivového aparátu zubu a s tím spojeným vikláním a vypadáváním zubů. Toto onemocnění nesouvisí s rolí vitamínu C jako antioxidantu, ale odhaluje jeho nejdů ležitěj ší roli v těle. Vitamín C je kofaktorem enzymu, který je součástí metabolizmu proteinu kolagenu / myosinu. / 4 / 4 10

13 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího Smrt prvoka Časová náročnost: 70 min Před sebou máte kulturu obsahující nálevníka druhu Paramecium caudatum (trepka velká). Přestože se jedná o jednoho z nejznámějších jednobuněčných tvorů, lze si na něm ukázat spoustu zajímavých strategií a přizpůsobení souvisejících se zabíjením a naopak účinnou obranou před smrtí. Během řešení této úlohy budete kreslit hned dva obrázky, pamatujte a vždy dodržujte náležitosti správné kresby a jejího popisu. / 3,5 A. Kontraktilní vakuola 1. a) Kontraktilní (pulzující) vakuoly jsou poměrně důležitou součástí buněk sladkovodních prvoků, neboť zastávají pro jejich život velmi důležitou funkci. Napište, o jakou funkci se jedná. 1. b) Na podložní sklíčko si kápněte malou kapku z hladiny kultury obsahující trepky (Paramecium caudatum). Kapku přikryjte krycím sklíčkem. Vaším úkolem bude pozorovat, zakreslit a popsat kontraktilní vakuolu (vakuoly) v buňce trepky, popřípadě i další viditelné buněčné struktury. Protože se trepky budou zpočátku rychle pohybovat, nechte preparát v zapnutém mikroskopu několik minut ležet (jejich pohyb časem ustane). Právě v okamžiku, kdy se trepka již nepohybuje, ale zároveň je stále ještě naživu, jsou její buněčné struktury vidět nejlépe. Snažte se neudělat kapku příliš velikou, aby trepky pod krycím sklíčkem neměly příliš prostoru k pohybu, velmi si tím usnadníte pozorování. / 0,5 / 3 11

14 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího c) Než přejdeme dále, je dobré ujasnit si některé základní pojmy. Vysvětlete tedy pojmy hypertonické a hypotonické prostředí. / 6,5 2. a) Odhadněte, co se stane s kontraktilní vakuolou a celou buňkou trepky, když ke kapce kultury přikápnete kapičku roztoku kuchyňské soli (předpokládejte, že jde o poměrně silný roztok soli). Svou odpověď zdůvodněte. K vyřešení úkolu je potřeba zamyslet se nad ději, které probíhají v buňce, nachází-li se v hypertonickém či hypotonickém prostředí. / 2 2. b) Pokud by trepka počáteční šok přežila, začala by fungovat i vypadat normálně. Napadne vás, jakým způsobem by se v takovém případě s přidáním roztoku soli vyrovnala? Protože jde o poměrně těžkou otázku, stačí nám, když zakroužkujete vhodné možnosti z nabídky: / 2 a) snížení koncentrace volných aminokyselin v cytoplazmě b) zvýšení koncentrace určitých iontů v cytoplazmě c) syntézou zásobního glykogenu, tedy snížením koncentrace cukrů v cytoplazmě d) nemůže přežít ani malou změnu tonicity prostředí, je přizpůsobena na zcela určitou koncentraci iontů v prostředí 3. a) Někteří prvoci (včetně nálevníků) jsou schopni v nepříznivých podmínkách vytvořit velmi odolná stádia a tím překonat i jinak smrtelnou souhru vnějších faktorů (například vyschnutí). Jak tato stádia nazýváme? 3. b) Nálevníci se pohybují díky synchronizovanému pohybu svých brv. Napište, jaký je rozdíl ve struktuře brvy a bičíku. / 0,5 12

15 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího c) Prozradíme vám, že trepka (Paramecium ) obývá zejména zónu rozhraní sedimentu a volné vody stojatých nádrží a živí se převážně bakteriemi. Navrhněte, k čemu asi / 7 mají některé její druhy (Paramecium bursaria) ve svých buňkách symbiotické zelené řasy. Pomůže vám, když se zamyslíte nad výslednými produkty fotosyntézy. Jistě najdete dva dobré dů vody. Pokud stále tápete, poradíme vám, že zatímco trepky bez symbiontů se v kultuře koncentrují vždy u hladiny, P. bursaria je za určitých okolností možné ve velkém množství nalézt i u dna zkumavky. 4. a) Připravte si ještě jednu kapku kultury a pod mikroskopem se při malém zvětšení přesvědčte, že v ní plavou trepky. Potom do této kapky přikápněte kapku roztoku Jodisolu (3% lihový roztok jódu prodávaný běžně v lékárnách) a ihned pozorujte (nepřiklápějte krycí sklíčko). Uvidíte, jak trepky okamžitě zemřou a na jejich těle se objeví určité charakteristické útvary zvané vřetenité trichocysty. Své pozorování zakreslete. V případě potřeby (pokud by se váš objektiv při 200násobném zvětšení dotkl kapky) lze opatrně přiklopit krycí sklíčko. V tomto případě se ale může stát, že trichocysty z povrchu buňky odpadnou. / 2 / 2 4. b) K čemu mohou prvokům obdobné struktury asi tak sloužit? Uveďte dvě hlavní možnosti. / 2 B. Telomery Snad každý z vás někdy slyšel o telomerách, málokdo ale ví, že za jejich objevení vděčíme prvokům. Telomery byly totiž poprvé objeveny v roce 1978 u nálevníka druhu Tetrahymena thermophila. 1. a) Čím jsou telomery tvořeny a kde jsou lokalizovány? 13

16 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího b) Jakou úlohu mají v buňce? 1. c) Mnohobuněčné organizmy mohou využít telomery i jako počítadlo, které podle jedné ze současných teorií určuje životnost dané buněčné linie. Jakým způsobem to tyto organizmy dělají? / 3 2. Proč bylo snadné objevení telomer právě u nálevníků? Nemusí to být na první pohled zřejmé, proto vám trochu poradíme. Uvědomte si, kde se telomery nacházejí a na čem tedy závisí jejich počet v buňce. 14

17 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího Dřevokazné houby Časová náročnost: 50 min. Jednou z nejvíce propagovaných biologických pravd je skutečnost, že většina živočichů nedokáže štěpit celulosu. Pokud ji přesto žerou, musí to tedy různí symbionti dělat za ně. Není tedy nijak překvapivé, že hlavním rozkladačem odumřelé rostlinné hmoty nejsou živočichové, ale houby. Recyklací rostlinných pletiv se živí převážná část saprofytických hub včetně mnoha důvěrně známých makromycet (tedy hub s velkými sbíratelnými plodnicemi), jako jsou pečárky, hlívy, penízovky, čirůvky, václavky a další. V této úloze se budeme zabývat zákonitostmi jejich nelehkého života. 1. a) Před sebou máte plátek z kmene mrtvého stromu napadeného dřevokaznými houbami. Zakreslete schematicky řeznou plochu (kolmou k ose kmene) a do nákresu několika slovy popište viditelné změny charakteru dřeva a případné houbové struktury. Označte též neporušené dřevo. / 6,5 / 3 1. b) Kolik druhů hub minimálně v předloženém vzorku dřeva žije? 1. c) Pokud je na dřevě hub víc, liší se nějak jejich potravní nároky? / 0,5 1. d) Pokuste se s ohledem na odpověď v bodě 1. c) stručně popsat strategii kolonizace dřeva, kterou využívají předložené dřevokazné houby. Jaké dvě fáze kolonizace byste rozlišili? 15 / 2

18 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího e) Dřevomorka domácí (Serpula lacrymans), postrach dřevěných podlah a krovů, má jednu mimořádnou schopnost. Musí sice klíčit na vlhkém dřevě jako slušné dřevokazné houby, poté ale dokáže kolonizovat i dřevo zcela suché (lacrymans = slzivá). Jak na to získává potřebnou vodu? / 9 2. Rostlinná hmota, jako je opadané listí či jehličí, je obvykle tvořena více druhy pletiv a větším počtem různých stavebních látek. Proto není divu, že na jeho úplné rozložení nestačí jeden druh houby, ale vystřídá se jich více v několika sukcesních stadiích. 2. a) Doplňte do tabulky ke každému stadiu sukcese hub na rozkládajícím se listí, jaké látky jsou rozkládány a jaké vlastnosti jsou typické pro houby daného stadia. Používejte možnosti z nabídky pod tabulkou. V jednom políčku může být více položek, ne všechny možnosti musíte použít. stadium rozkládané látky vlastnosti hub Rozkládané látky: lignin, celulosa a hemicelulosa, volné cukry a aminokyseliny, škrob Vlastnosti hub: pomalý rů st, velmi rychlý rů st, příležitostný parazitizmus, výrazná sekrece enzymů (2x), středně rychlý rů st / 5 2. b) Podívejte se na vlastnosti přiřazené k houbám a zkuste odvodit, proč asi houba pozdějšího stadia nemůže na substrátu začít růst dřív (i když enzymovou výbavou by to zvládla)? 2. c) V rámci každého sukcesního stadia dochází mezi houbami k tvrdému konkurenčnímu boji. Jedním z bojových protředků je tvorba jedovatých sekundárních metabolitů. Ve kterém stadiu dekompozice budou na opadu nejspíše přítomné druhy produkující antibiotika účinná proti parazitickým bakteriím a plísním? 2. d) Při rozkladu dřeva by jedno z uvedených stadií chybělo. Které a proč? 16

19 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího A teď jeden problém z praxe: V roce 2004 došlo k průvalu kanalizace do podzemních chodeb po těžbě pískovce na severním okraji Prahy. Do podzemí díky tomu několik týdnů teklo cca 0,25 l/s fekálií, které zde vytvořily mělké jezírko postupně se plnící sedimentem. V lednu roku 2007 začaly v okolí bývalého jezírka růst plodnice líhy klubčité (Lyophyllum fumosum). Zpočátku tvořila trsy těžké až 5 kg, během roku 2008 jich však začalo ubývat a začaly se zmenšovat. Štola má stěny tvořené holým pískovcem, dno je pokryté asi 40cm vrstvou vlhkého jílovito-písčitého sedimentu, v hloubce 20 cm je horizont s červeně zbarvenými zbytky výdřevy staré více než 80 let. Tento charakter si chodby zachovávají v celé délce (asi 500 m), líhy však rostou jen na 10 m dlouhém úseku okolo bývalého průvalu kanalizace. Líha klubčitá obvykle roste v trávnících a zahradách na humusu, starých pilinách a podobných substrátech obsahujících mechanicky rozmělněnou nebo i částečně rozloženou celulosu. 3. a) Napište co nejkonkrétněji, který materiál houba nejspíše využila jako výživu (zdroj uhlíku a energie)? Jak se tam dostal? (Odpovědi jako sediment, humus apod. nestačí.) 3. b) Jak byste pomocí jednoduchých nástrojů a bez speciálních metod ověřili, že líha na substrátu z předchozí otázky opravdu může růst? / 4,5 / 2 3. c) Líhu na lokalitě občas doprovázela ještě jedna houba. Vyberte z nabízených rodů, který to mohl být: klouzek (Suillus) pečárka (Agaricus ) choroš (Polyporus ) špička (Marasmius) václavka (Armillaria ) 3. d) Houby jsou vyhlášenými nepřáteli důlní výdřevy. Proto se na tyto výztuže používá pouze dřevo jehličnanů, v našich podmínkách zejména borovice či jedle. Která vlastnost činí jehličnaté dřevo vhodnějším? Jak to souvisí s houbami? / 0,5 17

20

21 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího... Poznávání přírodnin Poznej 15 předložených hub a rostlin a napiš jejich název:

22 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího... Poznej 15 předložených živočichů a napiš jejich název:

23 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie A číslo soutěžícího... Poznej 10 předložených objektů a napiš odpověď podle zadání:

24

25 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie B číslo soutěžícího... Testové otázky U každé otázky označte správnou odpověď (mohou být i dvě správné odpovědi). 1. Která skupina organizmů není typickou součástí planktonu? a) sinice (Cyanobacteria) b) zelené řasy (Chlorophyta) c) perloočky (Cladocera) d) hlenky (Mycetozoa) 2. Pro zástupce čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae ) není charakteristický/á a) pyskatý květ b) přítomnost vonných látek (silic) c) ochmýřený plod d) čtyřhranná lodyha 3. Kvasinkám (Saccharomyces) nevděčíme za výrobu a) vína b) hermelínu c) jogurtu d) kynutého těsta 4. Placenta a) je pouze minimálně prokrvená b) je geneticky shodná s buňkami matky c) produkuje hormony udržující těhotenství d) je krátce po porodu plodu vstřebána tělem matky 5. Infarkt myokardu (srdečního svalu) a) se může u konkrétního člověka vyskytnout pouze jednou b) není zjistitelný z EKG (elektrokardiogramu) c) je způsoben vmetkem (embolus), který ucpe aortu zúženou aterosklerotickými pláty d) je odumření části srdečního svalu způsobené nedostatečným prokrvením 6. Mezi buněčné organely ohraničené vlastní membránou nepatří a) jádro b) hladké endoplazmatické retikulum c) vakuola d) drsné endoplazmatické retikulum 7. DNA můžeme v buňce nalézt a) vždy pouze v jádře b) u eukaryotických buněk pouze volně v cytoplazmě c) také v mitochondriích d) u prokaryotických buněk i ve formě samostatné malé kruhové molekuly DNA (plazmidu) / 7 1

26 Biologická olympiáda , krajské kolo kategorie B číslo soutěžícího Červené řasy (Rhodophyta) a) tvoří často křemičité schránky b) mají těžiště výskytu v tropických mořích c) nemají žádná bičíkatá stádia d) mají stejná fotosyntetická barviva jako vyšší rostliny 9. Na území ČR se přirozeně vyskytují a) 1 druh ježka a 1 druh veverky b) 2 druhy ježka a 1 druh veverky c) 1 druh ježka a 2 druhy veverky d) 2 druhy ježka a 2 druhy veverky 10. Přenos chemické energie v buňce je zprostředkován molekulami a) allyltetraftalátu (ATF) b) aminotrifosfátu (AMIP) c) adenosintrifosfátu (ATP) d) alanintyrozinfenylu (ATYF) 11. Které z následujících tvrzení o buňce není pravdivé? a) v chloroplastech se nalézají ribosomy b) buňky bakterií mohou obsahovat kromě nukleoidu i několik menších molekul DNA zvaných plazmidy c) buněčná stěna rostlinných buněk je tvořena především chitinem d) hlavičky fosfolipidových molekul, které tvoří plazmatickou membránu, jsou hydrofilní 12. Smrkové monokultury jsou na našem území pěstovány, protože a) jsou to nejstabilnější lesní společenstva b) odpovídají vegetaci, která by zde převažovala bez přítomnosti člověka c) v porovnání s ostatními dřevinami smrk netrpí žádnými chorobami a má výrazně méně škůdců d) v monokulturách se uživí mnohem více druhů organizmů než ve smíšeném lese 13. Termín zelené hnojení označuje a) zaorávání např. bobovitých rostlin b) hnojení čistě živočišnými produkty c) hnojení amonným přípravkem, jehož granule mají zelenou barvu d) ponechání úrody beze sklizně 14. Které/á z následujících tvrzení neplatí o fotosyntéze? a) fotosyntéza patří mezi katabolické děje b) ovládá ji skokan zelený (Rana klepton esculenta) c) u rostlin probíhá v chloroplastech d) je k ní zapotřebí fotosyntetických barviv, např. chlorofylů / 7 2

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů Buňka - buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů - je pozorovatelná pouze pod mikroskopem - na Zemi existuje několik typů buněk: 1. buňky bez jádra (prokaryotní buňky)- bakterie a

Více

VY_32_INOVACE_ / Prvoci Prvoci jednobuněční živočichové

VY_32_INOVACE_ / Prvoci Prvoci jednobuněční živočichové 1/7 3.2.02.9 jednobuněční živočichové cíl - popsat stavbu, tvar, pohyb, výskyt a rozmnožování prvoků - uvést zástupce - jednobuněční živočichové, tvoří je jedna buňka, která vykonává všechny životní funkce

Více

Buňka. Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Buňka. Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Buňka Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: 27. 10. 2012 Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0702 VY_32_INOVACE_BIO.prima.02_buňka Škola Gymnázium, Třeboň, Na Sadech

Více

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Buňky jsou nejmenší a nejjednodušší útvary schopné samostatného života. Buňka je základní stavební a funkční jednotkou živých organismů. Zatímco některé organismy jsou

Více

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVÉHO - schopnost získávat energii z živin pro své životní potřeby - síla aktivně odpovídat na změny prostředí - možnost růstu, diferenciace a reprodukce

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Viry. Bakterie. Buňka

Viry. Bakterie. Buňka - způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby - dokáže jednoduše popsat vznik atmosféry a hydrosféry - vysvětlí význam Slunce, kyslíku,

Více

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: BUNĚČ ĚČNÁ STAVBA ŽIVÝCH ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: Prokaryota, eukaryota, viry, bakterie, živočišná buňka, rostlinná buňka, organely buněčné jádro, cytoplazma, plazmatická membrána, buněčná stěna, ribozom,

Více

Buňka. základní stavební jednotka organismů

Buňka. základní stavební jednotka organismů Buňka základní stavební jednotka organismů Buňka Buňka je základní stavební a funkční jednotka těl organizmů. Toto se netýká virů (z lat. virus jed, je drobný vnitrobuněčný cizopasník nacházející se na

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

Co znamená, že jsou sinice prokaryotické organismy, jakou buněčnou součást v nich nikdy nenajdeme?

Co znamená, že jsou sinice prokaryotické organismy, jakou buněčnou součást v nich nikdy nenajdeme? SINICE PRACOVNÍ LIST PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Sinice (Cyanobacteria, někdy také Cyanophyta) představují skupinu prokaryotických organismů, které si ve své evoluci vytvořily fotosyntetický aparát a jsou tudíž

Více

Šablona č. 01.09. Přírodopis. Výstupní test z přírodopisu

Šablona č. 01.09. Přírodopis. Výstupní test z přírodopisu Šablona č. 01.09 Přírodopis Výstupní test z přírodopisu Anotace: Výstupní test může sloužit jako zpětná vazba pro učitele, aby zjistil, co si žáci zapamatovali z probraného učiva za celý rok. Zároveň si

Více

PRAPRVOCI A PRVOCI Vojtěch Maša, 2009

PRAPRVOCI A PRVOCI Vojtěch Maša, 2009 PRAPRVOCI A PRVOCI Vojtěch Maša, 2009 Opakování Prokarytotické organismy Opakování Prokaryotické organismy Nemají jádro, ale jen 1 chromozóm neoddělený od cytoplazmy membránou Patří sem archea, bakterie

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou rostlinné a živočišné buňky.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou rostlinné a živočišné buňky. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou rostlinné a živočišné buňky. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. základní projevy života

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. třídy ZŠ základní

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 18/08

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 18/08 Číslo materiálu: Název materiálu: PÍSEMNÉ OPKOVCÍ TESTY 1.pololetí Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracovala: Marcela Kováříková 1. Co je symbioza. Jaký je rozdíl mezi symbiozou a parazitismem.

Více

Otázky pro opakování. 6. ročník

Otázky pro opakování. 6. ročník Otázky pro opakování 6. ročník Vznik a vývoj Země 1. Jak vznikl vesmír? 2. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 3. Jak a kdy vznikla naše Země? 4. Jak se následně vyvíjela Země? 5. Vyjmenuj

Více

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU.

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. SACHARIDY SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. JSOU TO HYDROXYSLOUČENINY, PROTOŽE VŠECHNY OBSAHUJÍ NĚKOLIK HYDROXYLOVÝCH SKUPIN -OH. Sacharidy dělíme na

Více

Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011

Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011 Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor: Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011 Určeno: 6. ročník ZŠ Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor:

Více

Název: POZOROVÁNÍ PLASTIDŮ,VAKUOL, BUNĚČNÉ STĚNY Autor: Paed.Dr.Ludmila Pipková

Název: POZOROVÁNÍ PLASTIDŮ,VAKUOL, BUNĚČNÉ STĚNY Autor: Paed.Dr.Ludmila Pipková Název: POZOROVÁNÍ PLASTIDŮ,VAKUOL, BUNĚČNÉ STĚNY Autor: Paed.Dr.Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 2.a 3.

Více

1/II. Cvičení 2: ŽIVOČIŠNÁ BUŇKA, PROTOZOA Jméno: TVAR BUNĚK NERVOVÁ BUŇKA

1/II. Cvičení 2: ŽIVOČIŠNÁ BUŇKA, PROTOZOA Jméno: TVAR BUNĚK NERVOVÁ BUŇKA Cvičení 2: ŽIVOČIŠNÁ BUŇKA, PROTOZOA Jméno: Skupina: TVAR BUNĚK NERVOVÁ BUŇKA Trvalý preparát: mícha Vyhledejte nervové buňky (neurony) ve ventrálních rozích šedé hmoty míšní. Pozorujte při zvětšení, zakreslete

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Šrámková Lenka NÁZEV: VY_32_INOVACE_2.3.13.4._PŘ TÉMA: společenstva lesů ČÍSLO PROJEKTU:

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANISMY

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANISMY PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANISMY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - organismy V této kapitole se dozvíte: Co je to organismus. Z čeho se organismus skládá. Jak se dělí

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

VAKUOLY - voda v rostlinné buňce

VAKUOLY - voda v rostlinné buňce VAKUOLY - voda v rostlinné buňce Úvod: O vakuole: Vakuola je membránová struktura, která je součástí většiny rostlinných buněk. Může zaujímat 30-90% objemu buňky. Vakuola plní v rostlinné buňce mnoho důležitých

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Šrámková Lenka NÁZEV: VY_32_INOVACE_2.3.20.5._PŘ TÉMA: třídění živých organismů ČÍSLO

Více

Abiotický stres - sucho

Abiotický stres - sucho FYZIOLOGIE STRESU Typy stresů Abiotický (vliv vnějších podmínek) sucho, zamokření, zasolení půd, kontaminace prostředí toxickými látkami, chlad, mráz, vysoké teploty... Biotický (způsobený jiným druhem

Více

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah Přírodopis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Příroda živá a neživá Úvod do předmětu Vysvětlí pojem příroda Příroda, přírodniny Rozliší přírodniny

Více

Fyziologie buňky. RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Fyziologie buňky. RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. Fyziologie buňky RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. Přeměna látek v buňce = metabolismus Výměna látek mezi buňkou a prostředím Buňka = otevřený systém probíhá výměna látek i energií s prostředím Některé

Více

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_1.05

Více

Základy buněčné biologie

Základy buněčné biologie Maturitní otázka č. 8 Základy buněčné biologie vypracovalo přírodozpytné sympózium LP, AM & DK na konferenci v Praze, 1. Máje 2014 Buňka (cellula) je nejmenší známý útvar, který je schopný všech životních

Více

Biologie - Sexta, 2. ročník

Biologie - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Šablona č.i, sada č. 2. Buňka, jednobuněční. Ročník 8.

Šablona č.i, sada č. 2. Buňka, jednobuněční. Ročník 8. Šablona č.i, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Přírodopis Přírodopis Zoologie Buňka, jednobuněční Ročník 8. Anotace Materiál slouží pro ověření znalostí učiva o buňkách a

Více

Buňka cytologie. Buňka. Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: buňka stavba Ročník: 1.

Buňka cytologie. Buňka. Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: buňka stavba Ročník: 1. Buňka cytologie Buňka - Základní, stavební a funkční jednotka organismu - Je univerzální - Všechny organismy jsou tvořeny z buněk - Nejmenší životaschopná existence - Objev v 17. stol. R. Hooke Tvar: rozmanitý,

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Cvičení 4: CHEMICKÉ SLOŽENÍ BUŇKY, PROKARYOTA Jméno: PROKARYOTA PŘÍPRAVA TRVALÉHO PREPARÁTU SUCHOU CESTOU ROZTĚR BAKTERIÍ

Cvičení 4: CHEMICKÉ SLOŽENÍ BUŇKY, PROKARYOTA Jméno: PROKARYOTA PŘÍPRAVA TRVALÉHO PREPARÁTU SUCHOU CESTOU ROZTĚR BAKTERIÍ Cvičení 4: CHEMICKÉ SLOŽENÍ BUŇKY, PROKARYOTA Jméno: Skupina: PROKARYOTA PŘÍPRAVA TRVALÉHO PREPARÁTU SUCHOU CESTOU ROZTĚR BAKTERIÍ Praktický úkol: bakterie (koky, tyčky) vyžíhejte bakteriologickou kličku

Více

PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 2

PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 2 PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 2 Název cvičení: SPOLEČENSTVA PRVOKŮ Teoretický úvod do cvičení: Nálevy jsou směsnými kulturami prvoků. Kvalitativní i kvantitativní druhové zastoupení prvoků ve společenstvu nálevu

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_BUŇKA 1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách Buňka Historie 1655 - Robert Hooke (1635 1703) - použil jednoduchý mikroskop k popisu pórů v řezu korku. Nazval je, podle podoby k buňkám včelích plástů, buňky. 18. - 19. St. - vznik buněčné biologie jako

Více

Biologie - Kvinta, 1. ročník

Biologie - Kvinta, 1. ročník - Kvinta, 1. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika pomůcky: papír, tužka, metodiky pro výuku praktik (názvy cvičení) popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH33

DUM VY_52_INOVACE_12CH33 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH33 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13 OBSAH 1 ÚVOD................................................. 7 1.1 Výrobek a materiál........................................ 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu..................... 8 2

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Odborná biologie, část biologie organismus

Více

PROKARYOTICKÁ BUŇKA - příručka pro učitele

PROKARYOTICKÁ BUŇKA - příručka pro učitele Obecné informace PROKARYOTICKÁ BUŇKA - příručka pro učitele Celek Prokaryotická buňka je rozvržen na jednu vyučovací hodinu. Žáci se postupně seznamují se stavbou bakteriální buňky (s jednotlivými strukturami).

Více

Maturitní témata Biologie MZ 2017

Maturitní témata Biologie MZ 2017 Maturitní témata Biologie MZ 2017 1. Buňka - stavba a funkce buněčných struktur - typy buněk - prokaryotní buňka - eukaryotní buňka - rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou - buněčný cyklus - mitóza

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ROSTLINNÁ BUŇKA A JEJÍ ČÁSTI

ROSTLINNÁ BUŇKA A JEJÍ ČÁSTI Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Říše Prvoci. (Protozoa) Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Prvoci Ročník: 2. Opora, ochrana. Pohyb. o Pouze pokud nemají pelikulu.

Říše Prvoci. (Protozoa) Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Prvoci Ročník: 2. Opora, ochrana. Pohyb. o Pouze pokud nemají pelikulu. Říše Prvoci (Protozoa) - Mikroorganismy - Jednobuněční - Jedná se o živočišnou buňku s dalšími (rozšiřujícími) strukturami Opora, ochrana - Pelikula - tuhá blanka na povrchu (nemají ji měňavky) - Schránka

Více

Otázky a odpovědi. TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým

Otázky a odpovědi. TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým 1. Co je TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým? TIENS Kardi je výživový doplněk obsahující olej z antarktického krillu, olej z plodů rakytníku

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Srovnávací písemná práce 7. ročník

Srovnávací písemná práce 7. ročník Srovnávací písemná práce 7. ročník I. Rozmanitost polních ekosystémů 1. Na konkrétním příkladě vysvětli pojem společenstvo organismů 2. Čím je tvořen ekosystém? 3. Uveď dva základní typy ekosystémů. 4.

Více

VY_32_INOVACE_002. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_002. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_002 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Buňka Vyučovací předmět: Základy ekologie

Více

1 (2) CYTOLOGIE stavba buňky

1 (2) CYTOLOGIE stavba buňky 1 (2) CYTOLOGIE stavba buňky Buňka základní stavební a funkční jednotka všech živých organismů. (neexistuje život mimo buňku!) buňky se liší tvarem i velikostí - záleží při tom hlavně na jejich funkci.

Více

Žahavci. Nervová soustava je velmi primitivní (je rozptýlená). Tvoří jí volně umístěné a propojené jednotlivé nervové buňky.

Žahavci. Nervová soustava je velmi primitivní (je rozptýlená). Tvoří jí volně umístěné a propojené jednotlivé nervové buňky. Žahavci 1. Co vše patří pod kmen žahavci? Když se řeknou žahavci, většina z nás si představí žahavé medúzy plovoucí v moři. Zkoušeli jste se zamyslet nad tím, jak se vlastně medúzy rozmnožují? Které další

Více

Biologická olympiáda, 46. ročník, školní rok 2011 2012 okresní kolo kategorie C soutěžící číslo

Biologická olympiáda, 46. ročník, školní rok 2011 2012 okresní kolo kategorie C soutěžící číslo TEORETICKÁ ČÁST test 1. Žlutočerně zbarvenou pestřenku obvykle predátoři neloví, protože: a) Její tělní tekutina obsahuje jedovatou látku. b) Má ţihadlo. c) Má ostrá kusadla. d) Ji povaţují za nebezpečnou

Více

BROWNŮV MOLEKULÁRNÍ POHYB

BROWNŮV MOLEKULÁRNÍ POHYB Cvičení 3: POHYB A DRÁŽDIVOST Jméno: Skupina: BROWNŮV MOLEKULÁRNÍ POHYB Kápněte na podložní sklo suspenzi oxidu železitého (Fe 2 O 3 ) a přikryjte krycím sklem a pozorujte pohyb jedné malé částice. Zakreslete

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

- význam: ochranná funkce, dodává buňce tvar. jádro = karyon, je vyplněné karyoplazmou ( polotekutá tekutina )

- význam: ochranná funkce, dodává buňce tvar. jádro = karyon, je vyplněné karyoplazmou ( polotekutá tekutina ) Otázka: Buňka a dělení buněk Předmět: Biologie Přidal(a): Štěpán Buňka - cytologie = nauka o buňce - rostlinná a živočišná buňka jsou eukaryotické buňky Stavba rostlinné (eukaryotické) buňky: buněčná stěna

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN. Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz

FYZIOLOGIE ROSTLIN. Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz FYZIOLOGIE ROSTLIN Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz Studijní literatura: Hejnák,V., Zámečníková,B., Zámečník, J., Hnilička, F.: Fyziologie rostlin.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_05_BUŇKA 2_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P rozlišit jednotlivé skupiny živočichů a znát hlavní zástupce ročník 8. č. 2 název

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P rozlišit jednotlivé skupiny živočichů a znát hlavní zástupce ročník 8. č. 2 název č. 2 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 8. Významní zástupci prvoci, bezobratlí, obratlovci V pracovních listech se žáci seznámí s významnými

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 4.2.2014

Martina Bábíčková, Ph.D. 4.2.2014 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 4.2.2014 Ročník 6. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Přírodopis Tematický okruh Základní struktura života Téma klíčová slova Názvy organismů, viry,

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí prima Země a život Ekologie vysvětlí vznik země a vývoj života na Zemi diskutuje o různých možnostech vzniku vývoje života na Zemi rozliší, co patří mezi organické a anorganické látky, a vysvětlí jejich

Více

Bílkoviny = proteiny

Bílkoviny = proteiny Bílkoviny Bílkoviny = proteiny Jsou nejdůležitější přírodní látky Vytvářejí makromolekuly složené z několika tisíc aminokyselin počet, druh a pořadí vázaných aminokyselin určuje vlastnosti bílkovin Aminokyseliny

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi VITAMÍNY autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Nejznámějším vitamínem je určitě, kyselina L askorbová. Porovnej její strukturu s glukózou (glukofuranozou). Čím se obě struktury liší a v čem

Více

Schéma rostlinné buňky

Schéma rostlinné buňky Rostlinná buňka 1 2 3 5 vakuola 4 5 6 Rostlinná buňka je eukaryotní buňkou se základními charakteristikami tohoto typu buňky. Krom toho má některé charakteristiky typické pro rostlinné buňky, jako je předevšímř

Více

Úvod do mikrobiologie

Úvod do mikrobiologie Úvod do mikrobiologie 1. Lidské infekční patogeny Subcelulární Prokaryotické o. Eukaryotické o. Živočichové Priony Chlamydie Houby Červi Viry Rickettsie Protozoa Členovci Mykoplasmata Klasické bakterie

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Opakování pojmů z 6. ročníku

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Opakování pojmů z 6. ročníku Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN

FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN FYZIOLOGIE ROSTLIN Fyziologie rostlin, Biologie, 2.ročník 25 Podobor botaniky, který studuje životní funkce a individuální vývoj rostlin. Využívá poznatků z dalších odvětví biologie jako je morfologie,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Odborná biologie, část biologie organismus

Více

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŽIVÝCH ORGANISMŮ - PRACOVNÍ LIST

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŽIVÝCH ORGANISMŮ - PRACOVNÍ LIST OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŽIVÝCH ORGANISMŮ - PRACOVNÍ LIST Datum: 26. 8. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Studijní obor: Časová dotace:

Více

Pokuste se vlastními slovy o definici pojmu Sacharidy: ? Které sacharidy označujeme jako cukry?

Pokuste se vlastními slovy o definici pojmu Sacharidy: ? Které sacharidy označujeme jako cukry? Pokuste se vlastními slovy o definici pojmu Sacharidy: Sacharidy jsou polyhydroxyderiváty karbonylových sloučenin (aldehydů nebo ketonů).? Které sacharidy označujeme jako cukry? Jako tzv. cukry označujeme

Více

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti Historie Základní informace Genetika = věda zabývající se dědičností a proměnlivostí živých soustav sleduje variabilitu (=rozdílnost) a přenos druhových a dědičných

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování

Více

Alkaloidy. Základní vlastnosti

Alkaloidy. Základní vlastnosti Alkaloidy jsou vesměs jedovaté sloučeniny. Většina z nich náleží k rostlinným alkaloidům, vzácně se však vyskytují i alkaloidy živočichů (hlavně obojživelníků) a hub. V současné době je jich známo již

Více

BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce

BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce Buněčná stěna O buněčné stěně: Buněčná stěna je nedílnou součástí každé rostlinné buňky a je jednou z charakteristických struktur odlišujících buňku rostlinnou

Více

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 1. Genotyp je 1) soubor genů, které jsou uloženy v rámci 1 buněčného jádra 2) soubor pozorovatelných vnějších znaků 3) soubor všech genů organismu 4) soubor

Více

Žahavci. Žahavci jsou bezobratlí živočichové (nemají páteř ani jiné další kosti). Jejich trávicí soustava je slepá (=láčka), může být velmi členitá.

Žahavci. Žahavci jsou bezobratlí živočichové (nemají páteř ani jiné další kosti). Jejich trávicí soustava je slepá (=láčka), může být velmi členitá. Žahavci 1. Co vše patří pod kmen žahavci? Když se řeknou žahavci, většina z nás si představí žahavé medúzy plovoucí v moři. Zkoušeli jste se zamyslet nad tím, jak se vlastně medúzy rozmnožují? Které další

Více

nabídka: hroznový cukr, ovocný cukr, dextróza, levulóza, krevní cukr

nabídka: hroznový cukr, ovocný cukr, dextróza, levulóza, krevní cukr MNSACARIDY autoři a obrázky: Mgr. ana a Radovan Sloupovi 1. Na obrázcích jsou dva zjednodušené strukturní vzorce monosacharidů. Kolik obsahují dvojných vazeb a kolik hydroxylových skupin? 2. Přiřaď správná

Více

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

Buňky, tkáně, orgány, soustavy Lidská buňka buněčné organely a struktury: Jádro Endoplazmatické retikulum Goldiho aparát Mitochondrie Lysozomy Centrioly Cytoskelet Cytoplazma Cytoplazmatická membrána Buněčné jádro Jadérko Karyoplazma

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. tř. ZŠ základní

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Šrámková Lenka NÁZEV: VY_32_INOVACE_1.3.13.3._PRV TÉMA: živá příroda - rostliny ČÍSLO

Více

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Rostliny přeměňují světelnou energii v energii chemickou v reakci, která se nazývá fotosyntéza. Jedná se vůbec o nejdůležitější chemický proces na naší zeměkouli. Začátek

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Parazitismus: jedna z forem predace v širším pojetí parazit je na hostitele vázán jeho existence závisí na živém hostiteli Když hostitel uhyne: parazité se musí

Více

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07 Krev je součástí vnitřního prostředí organizmu, je hlavní mimobuněčnou tekutinou. Zajišťuje životní pochody v buňkách, účastní se pochodů, jež vytvářejí a udržují stálé vnitřní prostředí v organizmu, přímo

Více

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ107/1400/213149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č materiálu: VY_52_INOVACE_033 Irena

Více

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_003 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Základní znaky života Vyučovací předmět:

Více

O O B J O ŽIV I E V LNÍC Í I

O O B J O ŽIV I E V LNÍC Í I Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS_03 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Ročník: 5. Autor: Pavlína Sedláková NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS _ 09 Vzdělávací oblast:

Více