KOGNITIVNÍ FUNKCE U EUTHYMICKÝCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOGNITIVNÍ FUNKCE U EUTHYMICKÝCH"

Transkript

1 Vzdìlávání PSYCHIATRIE ROÈNÍK ÈÍS LO 1 Rubrika pøináší uèební texty urèené celoživotnímu vzdì lá vá ní lékařù. Je pøipravována redakcí ve spolupráci a s garancí Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti (akreditace ÈLK è. 0011/16/2001). Cí lem je po skyt nout lékaøské veøejnosti uce le ný pohled na vybrané psy chi at ric ké pro blé my z hle dis ka nejno vìj ší ho vý vo je oboru a umožnit zpìt no va zeb ní vy hod no ce ní di dak tic ké úèin nos ti textu for mou tes tù. Vì øí me, že tato ko re spon denè ní forma ce lo ži vot ní ho vzdì lá vá ní lékařù bude pro vìt ši nu zá jem cù o kontinuální vzdì lá vá ní v psy chi at rii užiteèným pomocníkem. prim. MUDr. Ivan Tùma, CSc. KOGNITIVNÍ FUNKCE U EUTHYMICKÝCH PACIENTÙ S BIPOLÁRNÍ PORUCHOU COGNITIVE FUNCTIONING IN EUTHYMIC PATIENTS WITH BIPOLAR DISORDER JAN HUBEÒÁK, IVAN TÙMA Psychiatrická klinika, LF UK a FN Hradec Králové SOUHRN Bipolární afektivní porucha je doprovázena poruchou poznávacích funkcí pøetrvávající i mezi jednotlivými fázemi nemoci. Kognitivní porucha má zøejmì genetický podklad a je jen èásteènì ovlivòována medikací a prùbìhovými charakteristikami nemoci. Kognitivní porucha je významnì spojena s narušením funkèních schopností pacientù a možnost jejich zlepšení terapeutickými intervencemi je aktuálnì zkoumána. Klíèová slova: bipolární porucha, kognitivní porucha, euthymie SUMMARY Bipolar affective disorder is accompanied by an impairment in cognitive functions. Such impairment remains stable even in affective remission. Cognitive disturbance basis is likely genetic and being in part worsened by psychofarmacotherapy and influenced by the course of bipolar disorder itself. Cognitive impairment show significant connection with functional impairment and its possible improvement using therapeutic interventions is a recent object of study. Key words: bipolar disorder, cognitive impairment, euthymia Hubeòák J., Tùma I. Kognitivní funkce u euthymických pacientù s bipolární poruchou. Psychiatrie 2014;18(1): Úvod Studium kognice u bipolární afektivní poruchy se dostalo do popøedí zájmu až v posledním desetiletí. Nejpravdìpodobnìjší pøíèinou pozdního zaujetí tématem je historická premisa. Ta oznaèovala bipolární afektivní poruchu za onemocnìní, které na rozdíl od schizofrenie není spojeno s poruchou poznávacích funkcí, jež by byla pøítomna i mimo období akutního vzplanutí nemoci. Od poèátku tohoto tisíciletí narùstají doklady významného kognitivního deficitu v remisi, tj. v interfázickém odbdobí, nebo také v euthymní fázi bipolární poruchy (Bearden et al., 2001; Martínez-Arán et al., 2004). Významnì postiženy jsou exekutivní funkce, pozornost, verbální uèení a pamìś (Bourne et al., 2013). Postižení pøetrvává po dobu trvání nemoci a v oblasti exekutivních funkcí dochází k jeho progresi (Torrent et al., 2012). Postupnì se množí dùkazy obdobného kognitivního postižení u pøíbuzných prvního stupnì, kteøí nejsou nemocní bipolární poruchou (Bora et al., 2009), což nasvìdèuje pro alespoò èásteèný genetický podklad postižení a je dùvodem pro to, aby bylo oznaèováno za možný endofenotyp bipolární poruchy. Výzkum je zamìøen také na pátrání po neurochemickém a neuroanatomickém podkladu kognitivního postižení. Recentnì publikované práce ukazují na mitochondriální dysfunkci s poruchou neuronální plasticity u bipolární poruchy (Machado-Vieira et al., 2013) a poruchu mikrostrukturální integrity corpus callosum a fronto-limbických drah (Oertel-Knöchel et al., 2013). V nedávné dobì byly podrobnì studovány funkèní schopnosti u pacientù se schizofrenií a doklady kognitivní poruchy u bipolárních pacientù vzbudily zájem o tuto oblast i v pøípadì bipolární poruchy. Víme, že snížený výkon v testech kognitivních funkcí je významnì spojen 26

2 PSYCHIATRIE ROÈNÍK ÈÍS LO 1 Vzdìlávání Tabulka 1: Názvy a zkratky neuropsychologických testù Zkratka Původní název Český název CPT Continuous performance test Test setrvalé pozornosti CVLT California verbal learning test Kalifornský test verbálního učení TMT-A Trail making test A Test cesty A TMT-B Trail making test B Test cesty B WCST Wisconsin card sorting test Test třídění wisconsinských karet s poklesem funkèních schopností. Mezi nì patøí samostatnost, schopnost péèe o finance, mezilidské vztahy, plánování volnoèasových aktivit (Bonnín et al., 2010). Kognitivní výkon je také významným prediktorem funkènosti v zamìstnání, zachování pracovního pomìru na plný nebo èásteèný úvazek (Tse et al., 2013). Je známo, že bipolární pacienti jsou skupinou, jíž je poskytována snížená kvalita péèe o jejich tìlesné nemoci a právì kognitivní porucha a z ní vyplývající omezená schopnost své problémy u lékaøe komunikovat je toho možnou pøíèinou (Roshanaei-Moghaddam a Katon, 2009). Dobrou zprávou posledních let je rozvoj psychoedukaèních programù cílených na remediaci kognitivních a s nimi souvisejících funkèních schopností bipolárních pacientù (Demant et al., 2013). Nìkteré z nich vedou k významnému zlepšení funkèních schopností (Torrent et al., 2013). Kognitivní porucha v euthymní fázi U euthymních bipolárních pacientù je nejstabilnìji prokazována porucha exekutivních funkcí, pozornosti a selhávání v testech verbální pamìti a uèení. Velikost efektu tìchto nálezù (effect size) je støední až velká. V poslední dobì bylo publikováno sedm metaanalýz, které poukazují na široké spektrum neuropsychologických poruch v porovnání s kontrolními soubory zdravých osob (Robinson et al., 2006; Torres et al., 2007; Arts et al., 2008; Bora et al., 2009; Kurtz a Gerraty, 2009; Mann-Wrobel et al., 2011; Bourne et al., 2013). Robinson et al. (2006) zpracovali 26 studií publikovaných mezi lety 1980 a 2005, které celkovì zahrnovaly 689 pacientù a 721 zdravých kontrol. Ve všech použitých testových metodách pro domény exekutivní funkce, verbální uèení a pamìś i pozornost a psychomotorická rychlost vykázali pacienti významnì horší výkon oproti kontrolám (p < 0,004). Nejvìtší postižení bylo nalezeno v exekutivních funkcích a verbálním uèení, ménì byly narušeny pozornost, psychomotorická rychlost a okamžitá pamìś. Testy exekutivních funkcí pro kategorickou fluenci vykázaly nejvìtší effect size (d 0,8). Støední velikost effect size (0,5 d < 0,8) mìly inhibice odpovìdi ve Stroopovì testu, øešení problému ve WCST (tabulka 1) a kognitivní flexibilita v TMT-B (tabulka 1) a WCST. Jen malý effect size (0,2 d < 0,5) mìla verbální fluence. V testech verbální pamìti a uèení mìla velký effect size (d = 0,9) subškála suma vybavení v 1. až 5. pokusu v CVLT (tabulka 1). Výsledky v testech pozornosti a psychomotorické rychlosti mìly støední velikost efektu (effect size). Èím je hodnota effect size vyšší, tím je testový výkon pacientù oproti kontrolám horší. Negativní nebo také záporné hodnoty effect size by tak znamenaly lepší výkon pacientù oproti kontrolám. Výsledky metaanalýzy nebyly zkresleny rozdíly v IQ ani poètu let vzdìlání, které byly mezi pacienty a kontrolami zanedbatelné. Pøestože v metaanalýze zpracované studie pocházely z kulturnì odlišných oblastí po celém svìtì, všechny shledaly významný kognitivní deficit u bipolární poruchy. Slabinou metaanalýzy je fakt, že zahrnuté práce používaly rùzná kritéria euthymie (rùzné hodnoty na afektivních škálách) a reziduální pøíznaky poruchy nálady tak mohly zhoršovat kognici vyšetøovaných pacientù. Nebylo také možno statisticky odfiltrovat potenciálnì zkreslující vliv psychofarmakoterapie. Torres et al. (2007) zahrnuli do metaanalýzy publikace z let 1980 až V tomto pøípadì to bylo 39 studií s 948 pacienty a 1128 zdravými kontrolami. V testech pozornosti byl effect size (ES) støední až vysoký (hodnoty 0,62 až 0,79). V testech verbální pamìti a uèení mìla velký effect size (d = 0,81) opìt subškála suma vybavení v 1. až 5. pokusu v CVLT. Ostatní subškály mìly ES støední až nízký (hodnoty 0,43 až 0,74). V testech exekutivních funkcí bylo dosaženo støedních ES (hodnoty 0,54 až 0,71). Autoøi metaanalýzy naznaèují, že pozorovaný kognitivní deficit by mohl být patognomickým rysem (trait markerem) bipolární poruchy, jelikož nálezy kognitivních deficitù byly mezi zahrnutými pracemi relativnì homogenní. Pøitom u sledovaných pacientù nebyly nalezeny významné poruchy IQ nebo slovní zásoby, které by mohly výsledek zkreslovat. Ani tato metaanalýza nemìla možnost zohlednit vliv psychofarmakoterapie na kognici. I zde je zmiòován potenciálnì zkreslující faktor v heterogenitì kritérií euthymie mezi hodnocenými studiemi, kdy subklinické afektivní pøíznaky mohly ovlivnit kognitivní výkon. Arts et al. (2008) v metaanalýze zhodnotili 28 prací publikovaných v letech 1985 až Do hodnocení zaøadili studie, které euthymii definovaly jako hodnotu menší než 8 bodù na Youngovì škále mánie (YMRS) i Hamiltonovì škále deprese (HDRS), aby tak vylouèili zkreslující vliv reziduálních afektivních pøíznakù. Pacienti vykázali horší výsledky oproti kontrolám ve všech neuropsychologických doménách kromì IQ a vizuokonstrukèních schopností (hodnoceno Rey Osterriethovou komplexní figurou). Nejvìtší ES (hodnota d > 0,8) byla nalezena pro exekutivní funkce (pracovní pamìś, exekutivní kontrola a verbální fluence) a pro verbální pamìś. Støední velikost ES (0,5 < d < 0,8) byla popsána pro další aspekty exekutivních funkcí (schopnost pøizpùsobení zmìnì konceptu), pro psychomotorické tempo, vizuální pamìś a udržení pozornosti. Nejmenší ES (d < 0,5) byl v metaanalýze nalezen pro vizuální percepci. Bora et al. (2009) v metaanalýze hodnotili 45 studií s celkem 1446 euthymními pacienty a 1524 zdravými kontrolami. Jednalo se o práce publikované mezi lety 1995 a Nebyl pøítomen významný rozdíl ve vìku, délce vzdìlání ani IQ mezi skupinami. Prakticky ve všech doménách kognice pacienti opìt vykázali významnì horší výkon. Støední až velký ES byl stanoven pro výkon v testech exekutivních funkcí, verbální pamìti, pozornosti a psychomotorické rychlosti. Autoøi zvažovali, že neuroanatomickým podkladem kognitivní dysfunkce by mohlo být postižení lokalizované ve ventrálním 27

3 Vzdìlávání prefrontálním kortexu, který je funkènì spojován s testem inhibice odpovìdi. Postižen by mohl být i dorzální prefrontální kortex, který je spojován s kognitivní flexibilitou. Kurtz a Gerraty (2009) v metaanalýze zahrnuli i pacienty v akutních fázích bipolární poruchy, ale výsledky pro celkem 1197 euthymních pacientù z 42 studií ve srovnání s kontrolami zmiòují zvlášś. V euthymii byl nejvyšší ES zaznamenán pro poruchu verbálního uèení (d = 0,81) a oddálenou verbální pamìś (d = 0,78). V testech pozornosti byl ES malý až støední (0,41 < d < 0,69) a v testech exekutivních funkcí støední (0,54 < d < 0,75). Postižení však bylo opìt nalezeno prakticky ve všech doménách kognice s typicky dominující poruchou verbálního uèení a pamìti. Zajímavé je srovnání s výkony pacientù v akutních fázích. Pacienti v manické èi smíšené fázi vykazovali støední až vysoký ES (0,79 < d < 0,9) v testech pozornosti a došlo ke zvýšení ES v testech verbální pamìti a uèení (1,05 < d < 1,43). ES pro exekutivní funkce byl støední (0,64 < d < 0,72). Pacienti v depresivní fázi mìli vysoký ES (d = 1,13) pro poruchu verbálního uèení a støední ES pro poruchu pozornosti (d = 0,7) a exekutivní funkce (d = 0,55). Práce tak dobøe demonstruje, že kognitivní deficit v euthymii pøetrvává a zhoršuje se v akutních fázích nemoci. Mann-Wrobel et al. (2011) v metaanalýze shrnují výsledky z 20 studií s celkem 1026 pacienty a 1384 zdravými kontrolami. S cílem získat maximálnì konzistentní a nezkreslené výsledky, zahrnuli jen ty práce, které používaly komplexní neuropsychologické baterie a testovaly nejménì tøi domény kognice. Použili také pouze ta data, jež vycházela ze studií definujících euthymii jako skóre menší než osm v HDRS a YMRS. Postiženy byly opìt všechny domény kognice. Prùmìrný ES za všechny domény pøi srovnání se zdravými kontrolami stanovili jako d = 0,6. Narùstající délka vzdìlání v letech zmenšovala narušení kognice. To mùže být vysvìtleno tím, že pacienti s pozdním rozvojem nemoci nebo jejím lehèím prùbìhem mohou dosáhnout vyššího vzdìlání než ti, kterým nemoc zaèala v raném vìku nebo mìla tìžký prùbìh. V kontrastu s oèekáváním autoøi zjistili, že kognitivní porucha se zmíròovala s vìkem a délkou trvání nemoci. Jako možnou pøíèinu zlepšení zvažovali zlepšující se adaptaci pacientù na nemoc úmìrnì s délkou jejího trvání a také eventualitu, že se tíže nemoci s èasem zmíròuje. Bourne et al. (2013) publikovali metaanalýzu založenou na datech pro každého jednotlivého pacienta, která získali od autorù pùvodních prací z let 2007 až Autoøi také získali dosud nepublikovaná data. Podaøilo se jim tak získat soubor 1267 euthymních pacientù a 1609 zdravých kontrol. I zde pacienti vykázali významnì horší výkon ve všech sledovaných doménách kognice oproti kontrolám. Dosahovaný ES byl ale støední až nízký. Nejvìtší ES byl zaznamenán pro TM- T-B (d = 0,63) a nejmenší pro WCST (d = 0,26). Skóre pro depresivní pøíznaky na afektivních škálách souviselo s horšími výkony v kognitivních testech, ale ES byl jen malý. Skóre pro mánie kognitivní výkon nijak neovlivòovalo. Práce konstatuje, že i po korekci výpoètu pro reziduální afektivní pøíznaky a vliv psychofarmak zùstává podstatná èást kognitivní poruchy nevysvìtlena a je tak zøejmým rysem nemoci samotné. Kognitivní funkce u pacientù s bipolární poruchou a psychofarmaka Výkon v testech pracovní pamìti u nemocných v remisi (euthymních) je ovlivnìn podávanými psychofarmaky (antipsychotika ve skupinì bipolární porucha I. typu BP I PSYCHIATRIE ROÈNÍK ÈÍS LO 1 a antidepresiva ve skupinì bipolární porucha II. typu BP II). Antipsychotika ve skupinì BP I významnì ovlivnila výkon v testech verbálního uèení. Vizuálnì konstrukèní praxe byla ve skupinì BP II negativnì ovlivnìna karbamazepinem, opoždìná pamìśová reprodukce byla negativnì ovlivnìna podáváním lithia a karbamazepinu (Dittmann et al., 2008). Podobné nálezy vlivu psychofarmak na kognitivní funkce u bipolárních nemocných publikovali i jiní autoøi (Donaldson et al., 2003; Frangou et al., 2005). Protože medikace obvykle zhoršuje kognitivní funkce, ve kterých se bipolární nemocní nejvíce liší od zdravých kontrolních osob, nìkteøí autoøi pøedpokládají, že farmaka zhoršují nebo demaskují preexistující subtilní poruchy (Dittmann et al., 2008). V menší studii (Mur et al., 2008) porovnávající kognitivní výkon 15 euthymních bipolárních pacientù léèených v monoterapii lithiem a stejného poètu zdravých dobrovolníkù autoøi u nemocných shledali jako nejstabilnìjší a nejrobustnìjší kognitivní postižení v poruše exekutivních funkcí, pozornosti a rychlosti zpracování informací. Kognitivní dysfunkce v tìchto doménách se nezhoršila v prùbìhu dvouletého sledování. Oproti jiným studiím nebyl nalezen výraznìjší deficit v oblasti verbální pamìti. Autoøi se domnívají, že narušení verbální pamìti by mohlo souviset s vlivem psychofarmak více než deficit v jiných kognitivních doménách. V jedné z metaanalýz (Bora et al., 2009) se ukázalo, že èím vyšší byl podíl antipsychotik v medikaci pacientù, tím vyšší ES pro poruchu psychomotorické rychlosti a opomenutí v CPT (tabulka 1) byl pozorován. Stejnì i užívání antidepresiv vedlo ke snížení psychomotorické rychlosti a prodloužení doby v TMT-A (tabulka 1). Novìjší metaanalýza (Bourne et al., 2013) porovnávala vliv medikace na kognici bipolárních pacientù na vìtších poètech probandù. 652 pacientù užívalo lithium, 337 antikonvulziva, 209 antidepresiva a dalších 209 užívalo antipsychotika. Ani lithium, ani antidepresiva neovlivnili žádnou z kognitivních domén. Antikonvulziva mìla malý vliv na výkon ve WCST a antipsychotika vykázala nízký vliv na snížení výkonu v pamìśovém testu uèení. Pacienti bez medikace oproti pacientùm s medikací nicménì vykazovali lepší výkon v pamìśovém testu uèení (d = - 0,35 až - 0,39). Je však otázkou, zda právì mírný prùbìh nemoci nevyžadující psychofarmakoterapii není pravým dùvodem lepšího kognitivního výkonu než potenciálnì negativní vliv farmak na poznávací funkce. Kognitivní funkce u pacientù s bipolární poruchou v závislosti na prùbìhu nemoci Nìkteré práce se vìnují souvislosti kognitivního deficitu euthymních bipolárních pacientù s demografickými a prùbìhovými promìnnými. Již citovaná metaanalýza (Bora et al., 2009) popisuje, že prùmìrný vìk pacientù je nepøímo úmìrný poètu opomenutí v CPT. Èasnìjší vìk onemocnìní bipolární poruchou je pak spojen s vyšším ES pro verbální uèení a rychlost zpracování informací vyjádøenou èasem k dokonèení TMT-A. Aktuálnì zveøejnìná práce (Bourne et al., 2013) zjistila, že poèet manických epizod v anamnéze pacientù s malým ES ovlivòuje výkon v pamìśovém testu uèení i TMT-A. I celkový poèet afektivních epizod ovlivòoval výkon v TMT-A. Poèet depresivních epizod nijak kognici neovlivnil, ale poèet hospitalizací pro depresivní epizody výkon v TMT-A ovlivnil. Závažnìjší rekurence afektivních fází tedy zøejmì rychlost zpracování informací u pacientù zhoršuje. 28

4 PSYCHIATRIE ROÈNÍK ÈÍS LO 1 Vìtšina studií se zabývala kognitivním deficitem u bipolární poruchy I. typu. Jedna z prací (Dittmann et al., 2008) zjišśovala rozdíl poznávacích funkcí mezi pacienty s bipolárními poruchami I. a II. typu. Neuropsychologickou baterií vyšetøili 65 bipolárních I pacientù (BP I) a 38 bipolárních II pacientù (BP II). Všichni nemocní byli nejménì jeden mìsíc v euthymní fázi. Kontrolní skupinu tvoøilo 62 zdravých dobrovolníkù, srovnatelných pohlavím, vzdìláním a vìkem. Skupiny nemocných se výsledky kognitivního testového vyšetøení nelišily. BP I pacienti se od zdravých kontrol lišili nižším psychomotorickým tempem, výkonem v testech pracovní pamìti, ve verbálním uèení, oddáleném vybavení verbální pamìti a v testech exekutivních funkcí. Pacienti BP II se od zdravých kontrol lišili ve stejných kognitivních doménách a navíc ve vizuálnì konstrukèní praxi. V obou skupinách nemocných souviselo s vìkem psychomotorické tempo, kdy nemocní ve vyšším vìku mìli horší výkon. U BP II pacientù zhoršoval výkon v testech psychomotorického tempa i poèet pøedchozích epizod nemoci. Metaanalýza z roku 2010 (Bora et al., 2010) shledala menší narušení verbální pamìti a sémantické fluence u pacientù s BP II oproti pacientùm s BP I. Jinak ale BP I i BP II pacienti vykazovali srovnatelný zhoršený výkon ve všech dalších doménách kognice ve srovnání se zdravými kontrolami. Kognitivní deficit a funkèní poruchy u bipolárních nemocných Pozornost autorù je stále èastìji zamìøována na oblast každodenního fungování bipolárních pacientù a na to, jak je jejich funkènost ovlivnìna poruchou kognice. Metaanalýza z roku 2012 (Depp et al., 2012) hodnotila 22 pùvodních prácí z let 1990 až 2010 s 1344 pacienty, kteøí byli vyšetøeni jednak neurokognitivními bateriemi a jednak škálami funkèních schopností (napø. Global Assessment of Functioning GAF, Functioning Assessment-Short Test FAST atd.). Nalezli významnou korelaci mezi kognitivní výkonností a každodenním fungováním u pacientù. ES pro vliv sledovaných domén kognice na funkèní schopnosti byl støední až malý. Novìjší metaanalýza z roku 2013 (Tse et al., 2013) zahrnula 22 studií z let 2000 až 2011 s celkem 6301 probandy. Zjistili, že pacienti s dobrou výkonností v zamìstnání mají lepší výkony v testech kognitivních funkcí (verbální pamìś, exekutivní funkce) a mají mírnìjší prùbìhové charakteristiky nemoci (tzn. ménì psychiatrických hospitalizací, depresivních pøíznakù a projevují i menší závažnost osobnostní psychopatologie). Významná multicentrická studie (Torrent et al., 2013) porovnávala efektivitu novì vytvoøeného terapeutického programu remediace kognitivních funkcí s bìžnou psychoedukací a pouhou psychofarmakoterapií. Zjistili velmi významné zlepšení funkènosti pacientù v programu remediace oproti pouhé farmakoterapii. Zlepšení ve funkènosti ve vztahu k zamìstnání mìlo dokonce za následek, že 5,4 % nemocných si po absolvování programu našlo zamìstnání. Pacienti v remediaèní skupinì vykázali významné zlepšení verbální pamìti oproti poèátku programu, ale srovnání s ostatními skupinami pøi ukonèení sledování statisticky významné nebylo. Kognitivní deficit a genetická dispozice k bipolární poruše Vyšetøování nemocných ve fázi euthymie, v remisi onemocnìní, je významné pro rozpoznání neurokognitivních trait markerù nemoci, pøíznakù, které patøí k jádrovému postižení, které je trvalé, nezlepšuje se v dobì euthymické remise a je èasto pozorováno u zdravých pøíbuzných tìchto nemocných. Význam tìchto trvalých fenotypových znakù spoèívá i v jejich užití v genetickém výzkumu. Zda endofenotypem skuteènì mùže být neurokognitivní postižení, se zabývalo nìkolik prací. Výše zmínìná metaanalýza (Arts et al., 2008) zahrnula celkem 14 studií, které souèasnì posuzovaly kognitivní výkon i u pøíbuzných prvního stupnì bipolárních pacientù. Pøíbuzní ve shodì s pacienty vykazovali horší kognitivní výkon pøi srovnání se zdravými kontrolami. ES byly nicménì nižší než v porovnání pacientù s kontrolami. Pro test oddálené verbální pamìti byl ES støednì vysoký (d = 0,56). Pro testy exekutivních funkcí byly ES nižší (Stroopùv test d = 0,49 a Test cesty B d = 0,37). Výsledky vyšetøení pøíbuzných prvního stupnì jsou cenné i vzhledem k tomu, že u tìchto probandù nehrají roli nejèastìjší zkreslující faktory, tj. neužívají psychofarmaka a nemají afektivní pøíznaky. Další meta-analýza (Bora et al., 2009) zpracovala 17 studií sledujících kognici bipolárních pacientù a výsledky vyšetøení 443 pøíbuzných prvního stupnì ve srovnání se 797 zdravými kontrolami. Nejvíce byla postižena inhibice odpovìdi ve Stroopovì testu pøi støedním ES (d = 0,51). Nízký ES mìlo snížení výkonu v testech exekutivních funkcí TMT-B (d = 0,38) a poètu perseverativních chyb ve WCST (d = 0,36). Nízký ES byl shledán i v testu pozornosti, tj. poètu opomenutí v CPT, i v testech verbálního uèení a okamžitého vybavení verbální pamìti. Inhibice odpovìdi mìla ve srovnání pacientù a kontrol ES støední až vyšší (d = 0,76) a støední ve srovnání pøíbuzných a kontrol. Je tedy nejpravdìpodobnìjším kandidátem pro kognitivní endofenotyp bipolární poruchy. Dalšími kandidáty jsou kognitivní flexibilita, verbální pamìś a pozornost, i když jejich ES byly nižší. Závìr Vzdìlávání Bipolární afektivní porucha je chronickým onemocnìním, které i v remisi zanechává postižení kognitivních a funkèních schopností pacientù. Práce z posledních tøiceti let zahrnuté v nìkolika metaanalýzách se shodují na tom, že kognice pacientù je postižena napøíè všemi doménami s rùznou mírou. Nejvíce vyjádøeny jsou poruchy exekutivních funkcí, verbální pamìti a uèení a pozornosti. Porucha kognice je s velkou pravdìpodobností endofenotypem bipolární poruchy, vzhledem k podobnému, ale mírnìjšímu postižení v øadách pøíbuzných prvního stupnì. Poznávací funkce jsou zøejmì negativnì ovlivòovány psychofarmakoterapií, ale ne v takové míøe, která by kompletnì vysvìtlovala jejich narušení. Poèátek onemocnìní v mladším vìku a tìžší prùbìh nemoci jsou spojeny s narušením rychlosti zpracovávání informací. Kognitivní porucha je zhruba stejnì závažnì vyjádøená mezi pacienty s bipolární poruchou I. i II. typu. Tréninkem lze ovlivnit narušené funkèní schopnosti bipolárních pacientù jen èásteènì. Prozatím neexistuje dostatek prací, které by prokázaly významné celkové zlepšení kognice pomocí edukaèních a terapeutických programù. Souèasné znalosti jsou dostateèné pro konstatování existence kognitivní poruchy. Nedostaèující jsou ale data pro zhodnocení modifikujících faktorù, které mohou mít významný vliv. Napøíklad spolupodíl psychofarmakoterapie na kognitivní poruše je ve dvou metaanalýzách posuzován, ale výsledky obou prací jsou rozdílné. Velkým tématem u bipolárního onemocnìní je preexistence metabolické 29

5 Vzdìlávání PSYCHIATRIE ROÈNÍK ÈÍS LO 1 poruchy (Hubeòák a Tùma, 2012). A pøitom víme, že patologicky zvýšené hodnoty krevního tlaku a body mass indexu u schizofrenních pacientù vedou ke zhoršení výkonu v testech pamìti (Friedman et al., 2010). Data k posouzení vlivu metabolických ukazatelù na poznávací funkce u bipolární populace v literatuøe dosud chybí. Další výzkum by se proto mìl zabývat nejen možnostmi pøímého terapeutického ovlivnìní kognice, ale i studiem vlivu medikace a metabolických poruch, což jsou oblasti potenciálnì ovlivnitelné a jejich úprava by mohla zlepšit poznávací funkce u bipolárních pacientù. Podpoøeno MZ ÈR RVO (FNHK, ). LITERATURA MUDr. Jan Hubeòák Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská Hradec Králové Arts B, Jabben N, Krabbendam L, van Os J. Meta-analyses of cognitive functioning in euthymic bipolar patients and their first-degree relatives. Psychol Med 2008;38(6): Bearden CE, Hoffman KM, Cannon TD. The neuropsychology and neuroanatomy of bipolar affective disorder: a critical review. Bipolar Disord 2001;3(3): Bonnín CM, Martínez-Arán A, Torrent C, Pacchiarotti I, Rosa AR, Franco C, Murru A, Sanchez-Moreno J, Vieta E. Clinical and neurocognitive predictors of functional outcome in bipolar euthymic patients: a long-term, follow-up study. J Affect Disord 2010;121(1-2): Bora E, Yücel M, Pantelis C, Berk M. Meta-analytic review of neurocognition in bipolar II disorder. Acta Psychiatr Scand 2011;123(3): Bora E, Yucel M, Pantelis C. Cognitive endophenotypes of bipolar disorder: a meta-analysis of neuropsychological deficits in euthymic patients and their first-degree relatives. J Affect Disord 2009;113(1-2):1-20. Bourne C, Aydemir Ö, Balanzá-Martínez V, Bora E, Brissos S, Cavanagh JT, Clark L, Cubukcuoglu Z, Dias VV, Dittmann S, Ferrier IN, Fleck DE, Frangou S, Gallagher P, Jones L, Kieseppä T, Martínez-Aran A, Melle I, Moore PB, Mur M, Pfennig A, Raust A, Senturk V, Simonsen C, Smith DJ, Bio DS, Soeiro-de-Souza MG, Stoddart SD, Sundet K, Szöke A, Thompson JM, Torrent C, Zalla T, Craddock N, Andreassen OA, Leboyer M, Vieta E, Bauer M, Worhunsky PD, Tzagarakis C, Rogers RD, Geddes JR, Goodwin GM. Neuropsychological testing of cognitive impairment in euthymic bipolar disorder: an individual patient data meta-analysis. Acta Psychiatr Scand 2013;128(3): Demant KM, Almer GM, Vinberg M, Kessing LV, Miskowiak KW. Effects of cognitive remediation on cognitive dysfunction in partially or fully remitted patients with bipolar disorder: study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2013;14:378. Depp CA, Mausbach BT, Harmell AL, Savla GN, Bowie CR, Harvey PD, Patterson TL. Meta-analysis of the association between cognitive abilities and everyday functioning in bipolar disorder. Bipolar Disord 2012;14(3): Dittmann S, Hennig-Fast K, Gerber S, Seemüller F, Riedel M, Emanuel Severus W, Langosch J, Engel RR, Möller HJ, Grunze HC. Cognitive functioning in euthymic bipolar I and bipolar II patients. Bipolar Disord 2008;10(8): Donaldson S, Goldstein LH, Landau S, Raymont V, Frangou S. The Maudsley Bipolar Disorder Project: the effect of medication, family history, and duration of illness on IQ and memory in bipolar I disorder. J Clin Psychiatry 2003;64(1): Frangou S, Donaldson S, Hadjulis M, Landau S, Goldstein LH. The Maudsley Bipolar Disorder Project: executive dysfunction in bipolar disorder I and its clinical correlates. Biol Psychiatry 2005;58(11): Friedman JI, Wallenstein S, Moshier E, Parrella M, White L, Bowler S, Gottlieb S, Harvey PD, McGinn TG, Flanagan L, Davis KL. The effects of hypertension and body mass index on cognition in schizophrenia. Am J Psychiatry 2010;167(10): Hubeòák J, Tùma I. Metabolický syndrom a bipolární afektivní porucha. Psychiatrie 2012;16(1): Kurtz MM, Gerraty RT. A meta-analytic investigation of neurocognitive deficits in bipolar illness: profile and effects of clinical state. Neuropsychology 2009;23(5): Machado-Vieira R, Soeiro-De-Souza MG, Richards EM, Teixeira AL, Zarate CA Jr. Multiple levels of impaired neural plasticity and cellular resilience in bipolar disorder: Developing treatments using an integrated translational approach. World J Biol Psychiatry 2013; [Epub ahead of print]. Mann-Wrobel MC, Carreno JT, Dickinson D. Meta-analysis of neuropsychological functioning in euthymic bipolar disorder: an update and investigation of moderator variables. Bipolar Disord 2011;13(4): Martínez-Arán A, Vieta E, Reinares M, Colom F, Torrent C, Sánchez- Moreno J, Benabarre A, Goikolea JM, Comes M, Salamero M. Cognitive function across manic or hypomanic, depressed, and euthymic states in bipolar disorder. Am J Psychiatry 2004;161(2): Mur M, Portella MJ, Martínez-Arán A, Pifarré J, Vieta E. Neuropsychological profile in bipolar disorder: a preliminary study of monotherapy lithium-treated euthymic bipolar patients evaluated at a 2-year interval. Acta Psychiatr Scand 2008;118(5): Robinson LJ, Thompson JM, Gallagher P, Goswami U, Young AH, Ferrier IN, Moore PB. A meta-analysis of cognitive deficits in euthymic patients with bipolar disorder. J Affect Disord 2006;93(1-3): Roshanaei-Moghaddam B, Katon W. Premature mortality from general medical illnesses among persons with bipolar disorder: a review. Psychiatr Serv 2009;60(2): Torrent C, Bonnín CM, Martínez-Arán A, Valle J, Amann BL, González- Pinto A, Crespo JM, Ibáñez Á, Garcia-Portilla MP, Tabarés-Seisdedos R, Arango C, Colom F, Solé B, Pacchiarotti I, Rosa AR, Ayuso-Mateos JL, Anaya C, Fernández P, Landín-Romero R, Alonso-Lana S, Ortiz-Gil J, Segura B, Barbeito S, Vega P, Fernández M, Ugarte A, Subirà M, Cerrillo E, Custal N, Menchón JM, Saiz-Ruiz J, Rodao JM, Isella S, Alegría A, Al-Halabi S, Bobes J, Galván G, Saiz PA, Balanzá-Martínez V, Selva G, Fuentes-Durá I, Correa P, Mayoral M, Chiclana G, Merchan-Naranjo J, Rapado-Castro M, Salamero M, Vieta E. Efficacy of functional remediation in bipolar disorder: a multicenter randomized controlled study. Am J Psychiatry 2013;170(8): Torrent C, Martinez-Arán A, del Mar Bonnin C, Reinares M, Daban C, Solé B, Rosa AR, Tabarés-Seisdedos R, Popovic D, Salamero M, Vieta E. Long-term outcome of cognitive impairment in bipolar disorder. J Clin Psychiatry 2012;73(7):e Torres IJ, Boudreau VG, Yatham LN. Neuropsychological functioning in euthymic bipolar disorder: a meta-analysis. Acta Psychiatr Scand 2007;116(Suppl. 434): Tse S, Chan S, Ng KL, Yatham LN. Meta-analysis of predictors of favorable employment outcomes among individuals with bipolar disorder. Bipolar Disord 2013; [Epub ahead of print]. 30

6 PSYCHIATRIE ROÈNÍK ÈÍS LO 1 Vzdìlávání Test: Kognitivní funkce u euthymických pacientů s bipolární poruchou 1. Kognitivní dysfunkce u bipolární afektivní poruchy je pøítomna a. pouze v manické fázi b. pouze v depresivní fázi c. jen v akutních fázích nemoci d. v akutních fázích i v období afektivní remise nemoci 2. Za euthymii oznaèujeme a. dobrou náladu v hypománii b. období afektivní remise mezi akutními fázemi bipolární poruchy c. smíšenou fázi bipolární poruchy d. akutní fázi bipolární poruchy 3. Kritéria euthymie s cílem možnosti srovnávat jednotlivé studie definují nejlépe a. subjektivnì sami pacienti b. dávky užívaných thymostabilizérù c. rozmezí hodnot na objektivních škálách manických a depresivních pøíznakù d. subjektivnì pøíbuzní pacientù 4. Jednou z nejèastìji narušených domén kognice v euthymii je a. intelekt b. abstraktní myšlení c. verbální pamìś a uèení d. sémantická pamìś 5. Skupinou nejèastìji pozorovaných poruch kognice v euthymii je a. verbální pamìś a uèení, exekutivní funkce, pozornost b. porozumìní øeèi, prostorová orientace, aritmetické schopnosti c. kognitivní odhad, sémantická pamìś, abstraktní myšlení d. dlouhodobá pamìś, intelekt, psychomotorické tempo 6. Psychofarmakoterapie a. jen èásteènì pøispívá ke kognitivní poruše v euthymii b. je kompletnì zodpovìdná za vznik kognitivní poruchy v euthymii c. v žádné ze studií nepøispìla ke kognitivní poruše v euthymii d. narušuje vždy jen exekutivní funkce 7. Závažnìjší rekurence afektivních fází a. zlepšuje rychlost zpracování informací b. zøejmì zhoršuje rychlost zpracování informací c. v žádné ze studií neovlivnila kognitivní funkce v euthymii d. zhoršuje verbální pamìś 8. Narušené funkèní schopnosti u bipolární poruchy a. nebyly nikdy popsány b. nevyskytují se souèasnì s poruchou kognitivních funkcí c. nelze tréninkem ovlivnit d. lze tréninkem èásteènì ovlivnit 9. Kognitivní porucha je pozorována také u pøíbuzných a. prvního stupnì b. druhého stupnì c. tøetího stupnì d. ètvrtého stupnì 10. Kandidátem pro kognitivní endofenotyp bipolární poruchy je narušení v a. abstraktním myšlení b. inhibici odpovìdi ve Stroopovì testu c. intelektu d. porozumìní øeèi Odpovìdi na testové otázky mohou ètenáøi zasílat s oznaèením CME test na adresu: Psychiatrická klinika FN, Sokolská 581, Hradec Králové, faxem nebo em: do Pøi minimálnì 80 % správných odpovìdí bude respondentùm zasláno potvrzení o získání kreditu v rámci projektu celoživotního vzdìlávání. Správné odpovìdi z èísla 4/2013: 1a, 2a, 3b, 4b, 5d, 6a, 7c, 8d, 9d, 10d. 31

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Změny kognitivních funkcí v průběhu roku po propuknutí schizofrenie

Změny kognitivních funkcí v průběhu roku po propuknutí schizofrenie Změny kognitivních funkcí v průběhu roku po propuknutí schizofrenie Přikryl R., Kučerová H., Navrátilová P., Kašpárek T., Češková E., Černík M., Pálenský V. Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, přednostka

Více

KOGNITIVNÍ DEFICIT U SCHIZOFRENIE: NÁVAZNOST NA MEZINÁRODNÍ STUDIE SCHIZOFRENIE IPSS A DOSMED

KOGNITIVNÍ DEFICIT U SCHIZOFRENIE: NÁVAZNOST NA MEZINÁRODNÍ STUDIE SCHIZOFRENIE IPSS A DOSMED PSYCHIATRIE ROÈNÍK 12 2008 ÈÍS LO 4 Pùvodní práce KOGNITIVNÍ DEFICIT U SCHIZOFRENIE: NÁVAZNOST NA MEZINÁRODNÍ STUDIE SCHIZOFRENIE IPSS A DOSMED THE COGNITIVE DEFICIT IN SCHIZOPHRENIA: CONTINUING IPSS AND

Více

Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta

Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Exekutivní funkce To, co dělá člověka člověkem

Více

První výsledky počítačové rehabilitace kognitivních funkcí u schizofrenie

První výsledky počítačové rehabilitace kognitivních funkcí u schizofrenie První výsledky počítačové rehabilitace kognitivních funkcí u schizofrenie First Results of Computer-Assisted Rehabilitation of Cognitive Functions in Schizophrenia Mabel Rodriguez 1,2,3, Pavel Mohr 1,2,4,

Více

STRUÈNÝ KOGNITIVNÍ TEST (SCOT):

STRUÈNÝ KOGNITIVNÍ TEST (SCOT): PSYCHIATRIE ROÈNÍK 17 2013 ÈÍS LO 1 Pùvodní práce STRUÈNÝ KOGNITIVNÍ TEST (SCOT): SKRÍNINKOVÝ NÁSTROJ K MÌØENÍ KOGNITIVNÍHO POSTIŽENÍ U PACIENTÙ SE SCHIZOFRENIÍ A BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHOU (PILOTNÍ

Více

VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE. MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň

VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE. MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň Spoluautoři I. Holečková 2, P. Brenkus 3, P. Honzíková 1, S. Žídek 2, J. Beneš 1 a I. Chytra

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

kognitivního deficitu schizofrenie (repetitivní transkraniáln lní magnetická stimulace)

kognitivního deficitu schizofrenie (repetitivní transkraniáln lní magnetická stimulace) Nefarmakologické přístupy ovlivnění kognitivního deficitu schizofrenie (repetitivní transkraniáln lní magnetická stimulace) Radovan PřikrylP Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno 2009 Obsah sdělen lení

Více

Kognitivní deficit: Od screeningu k podrobnějšímu neuropsychologickému vyšetření. Sabina Goldemundová

Kognitivní deficit: Od screeningu k podrobnějšímu neuropsychologickému vyšetření. Sabina Goldemundová Kognitivní deficit: Od screeningu k podrobnějšímu neuropsychologickému vyšetření Sabina Goldemundová Kdy nestačí screening? Pohled indikujícího lékaře X psychologa X pacienta Poměr cena : výkon Co všechno

Více

Možnosti nefarmakologických přístupp stupů k ovlivnění kognitivního deficitu Bracyho program. Hana PřikrylovP ikrylová Kučerov erová Psychiatrická klinika Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno Kognitivní

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

Sledování efektu kognitivní remediace - porovnání cílené (počítačové) vs. komplexní rehabilitace (stacionář) u pacientů se schizofrenií

Sledování efektu kognitivní remediace - porovnání cílené (počítačové) vs. komplexní rehabilitace (stacionář) u pacientů se schizofrenií Sledování efektu kognitivní remediace - porovnání cílené (počítačové) vs. komplexní rehabilitace (stacionář) u pacientů se schizofrenií Mabel Rodriguez, Lucie Bankovská-Motlová, Radka Čermáková, Pavel

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Oddělení applikovaného výzkumu centra neuropsychiatrických studií 2000 2004

Oddělení applikovaného výzkumu centra neuropsychiatrických studií 2000 2004 Oddělení applikovaného výzkumu centra neuropsychiatrických studií 2000 2004 Department of clinical application research, center of neuropsychiatric studies in 2000 2004 Pavel Mohr 1,2,3, Marek Preiss 1,2,

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Hluboká mozková s-mulace: nemotorické aspekty (PN, AN)

Hluboká mozková s-mulace: nemotorické aspekty (PN, AN) Hluboká mozková s-mulace: nemotorické aspekty (PN, AN) Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze DBS a Parkinsonova nemoc

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

11/6/2015. Subjektivní kognitivní stížnosti. Stádia preklinické AN. Demence MCI SMC/SCD. 0 bez neuropatologických změn. 1 přítomnost betaamyloidu

11/6/2015. Subjektivní kognitivní stížnosti. Stádia preklinické AN. Demence MCI SMC/SCD. 0 bez neuropatologických změn. 1 přítomnost betaamyloidu Subjektivní stížnosti na paměť Demence Práh demence Martin Vyhnálek Časná stádia MCI mírná kognitivní porucha Klinicky asymptomatické stádium Centrum pro kognitivní poruchy, Neurologická klinika dospělých

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vìnováno památce mých prarodièù, paní Antonie Švejnarové a pana Františka Švejnara, violoncellisty, po nìmž jsem zdìdila lásku k hudbì, která mì

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

DEPRESE. Léèitelná duševní porucha se vzrùstajícím výskytem. prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. Informace pro nemocné a jejich blízké

DEPRESE. Léèitelná duševní porucha se vzrùstajícím výskytem. prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. Informace pro nemocné a jejich blízké DEPRESE Léèitelná duševní porucha se vzrùstajícím výskytem prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. Informace pro nemocné a jejich blízké OBSAH Co je to deprese?... 1 Známe pøíèinu depresívní poruchy?... 2 Jak

Více

RYCHLOST PØEPÍNÁNÍ MEZI AUTOMATIZOVANÝMI SADAMI (TEST PØEPÍNÁNÍ MEZI N-KATEGORIEMI)

RYCHLOST PØEPÍNÁNÍ MEZI AUTOMATIZOVANÝMI SADAMI (TEST PØEPÍNÁNÍ MEZI N-KATEGORIEMI) PSYCHIATRIE ROÈNÍK 11 2007 ÈÍS LO 4 Pùvodní práce RYCHLOST PØEPÍNÁNÍ MEZI AUTOMATIZOVANÝMI SADAMI (TEST PØEPÍNÁNÍ MEZI N-KATEGORIEMI) SWITCHING AMONG AUTOMATISED SETS (SWITCH N-CATEGORIES TEST) MILOSLAV

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy Poruchy nálady Hippokrates (400 př.n.l.) použil termín mánie a melancholie Kahlbaum cyklothymie 1882 Kraepelin maniodepresivita 1899: periodický

Více

VYŠETŘENÍ PAMĚTI. Mgr. Zuzana Hummelová Kurz Kognitivní poruchy a demence VIII 22.-23.9.2011 Brno

VYŠETŘENÍ PAMĚTI. Mgr. Zuzana Hummelová Kurz Kognitivní poruchy a demence VIII 22.-23.9.2011 Brno VYŠETŘENÍ PAMĚTI Mgr. Zuzana Hummelová Kurz Kognitivní poruchy a demence VIII 22.-23.9.2011 Brno Praktické rady/úvahy pro začátek paměť, jako kognitivní schopnost, nefunguje nikdy samostatně a izolovaně,

Více

KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE

KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE Mgr. Hana Krupníková PhDr. Pavel Harsa, PhD. Doc. PhDr. Marek Preiss, PhD. Psychiatrická klinika 1.lékařské

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Á Á Ž Í Ú áž ř í í ží á á á ě í ří é ú áž š ě ň í í čá í ř í ří č í ř í č í č š ě í Ú ž ě í í á é é ří ř á í ří ě é čá š é é ď čá á í é ď á ý é ří ě ť ý ď ý ř ě č ž í ě á č ř ě á á á á ň í ř í í ě í č

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

ROZUMÍME STATISTICE A VÝSLEDKÙM V ODBORNÉ LITERATUØE?

ROZUMÍME STATISTICE A VÝSLEDKÙM V ODBORNÉ LITERATUØE? Vzdìlávání PSYCHIATRIE ROÈNÍK 12 2008 ÈÍS LO 4 Rubrika pøináší uèební texty urèené celoživotnímu vzdì lá vá ní lékařù. Je pøipravována redakcí ve spolupráci a s garancí Èeské neuropsychofarmakologické

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Výzkum poruch paměti u dlouhodobých uživatelů konopných drog: předběžné výsledky

Výzkum poruch paměti u dlouhodobých uživatelů konopných drog: předběžné výsledky Výzkum poruch paměti u dlouhodobých uživatelů konopných drog: předběžné výsledky Michal Miovský 1, Lenka Miovská 2, Eva Šedá 3, Vladimír Řehan 4 1 Psychologický ústav AV ČR a FF UP Olomouc 2 Národní monitorovací

Více

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY - hodnocení pomocí škál: deprese = Beckova, Zungova mánie = Youngova (YMRS) F30 - MANICKÁ EPIZODA základní příznak = porucha nálady min 4 dny u hypománie a 7 dnů u mánie. I hypománie

Více

á í ř í č é á é Č é ó š ř č Ť ř ů ž í čů Č á č á á č á ů Č žá í žá í ú Š í é ř Č ř č á í žá ě é ří ř Ř á žá á í ě žá é á ě ů š ěží žá í ří á á áž ě žá í žá í á ě á í ř ť Č ř č ří ří č í žá í á ďě ř ž á

Více

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I)

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNECH ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÝCH INFORMACÍCH PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 104 VĚDECKÉ ZÁVĚRY CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. ěř á ů ě ý ů Á Í Í Č Č ÚČ Í č é ř ěř á ů ě ý ů Í Á Ú ÍČÁ Ě Á É Ú Š Č ý Ř ŘÍ Á ŽÍ Íš Č ý Ř Ř Ř Ž Í Í Ř ŘÍ Š č ý Ř Ů Á ĚŘÍ Č é ř ěř á ů č Ý ů Ú Í ČÁ š ě ř ů ě ý ř é Í áž ě ř č á á á ě é ů ř žš ř ě ů ě é

Více

Neuropsychologická diagnostika kognitivního deficitu u Alzheimerovy choroby

Neuropsychologická diagnostika kognitivního deficitu u Alzheimerovy choroby Neuropsychologická diagnostika kognitivního deficitu u Alzheimerovy choroby Neuropsychologická diagnostika kognitivního deficitu u Alzheimerovy choroby Mgr. Tomáš Nikolai MUDr. Martin Vyhnálek PhDr. Hana

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

NEUROPSYCHICKÉ ZMĚNY U PACIENTŮ S RS

NEUROPSYCHICKÉ ZMĚNY U PACIENTŮ S RS NEUROPSYCHICKÉ ZMĚNY U PACIENTŮ S RS Ivana Kontrová Neuropsychologie Studuje specifické změny kognitivních funkcí, afektivity a chování v souvislosti s poruchami struktury a funkce mozku Využívá komplexních

Více

BlendingApproaches.doc. Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn

BlendingApproaches.doc. Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn Oznaèení dokumentu Autor Verze 1.0 Nadpis BlendingApproaches.doc Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn Mixování tradièního pøístupu s novými technikami pro zvýšení

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

é é í č é í ě í é é ř í í í ší č ý í í č ý š ě í říň ě é é í ě ů ý ž ů á í í ě č ž ří ř á í úč á č é ř í ž ě čá í á ž í ž ř é ý ý š ě č ř íň Č éř ř é í ýš ý í é ž í ů ý í ý ý ý ší é é í í ž á á í í é č

Více

PAMĚŤOVÝ TEST UČENÍ: SOUČASNÉ NORMY PRO DĚTI VE VĚKU 9 14 LET

PAMĚŤOVÝ TEST UČENÍ: SOUČASNÉ NORMY PRO DĚTI VE VĚKU 9 14 LET Left.gif (10785 Midlle.gif (12243 Right.gif (10788 PAMĚŤOVÝ TEST UČENÍ: SOUČASNÉ NORMY PRO DĚTI VE VĚKU 9 14 LET AUDITORY VERBAL LEARNING TEST: COMPREHENSIVE NORMS FOR CHILDREN 9 14 YEARS OLD Marek Preiss1,

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì

NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

Funkcionální komunikace

Funkcionální komunikace Funkcionální komunikace Milena Košťálová Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno Výzkumná skupina aplikované neurovědy CEITEC MU, Brno Obsah přednášky Úvod - komunikace, funkcionální komunikace Dotazník

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

OVLIVÒUJE KOMORBIDNÍ PORUCHA OSOBNOSTI ÚÈINNOST LÉÈBY U SOCIÁLNÍ FOBIE?

OVLIVÒUJE KOMORBIDNÍ PORUCHA OSOBNOSTI ÚÈINNOST LÉÈBY U SOCIÁLNÍ FOBIE? OVLIVÒUJE KOMORBIDNÍ PORUCHA OSOBNOSTI ÚÈINNOST LÉÈBY U SOCIÁLNÍ FOBIE? IS THERE ANY INFLUENCE OF PERSONALITY DISORDER ON THE TREATMENT OF SOCIAL PHOBIA? JANA VYSKOÈILOVÁ 1,2, JÁN PRAŠKO 1,2,3, TOMÁŠ NOVÁK

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Neuropsychologické vyšetření kognitivního deficitu u lůžka. Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně

Neuropsychologické vyšetření kognitivního deficitu u lůžka. Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Neuropsychologické vyšetření kognitivního deficitu u lůžka Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Demence Ztráta kognitivních schopností s dopadem na kvalitu fungování člověka v sociálních,

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Poruchy spánku na ICU

Poruchy spánku na ICU Poruchy spánku na ICU Vladimír Černý Centrum pro výzkum a vývoj Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice

Více

Očkování pacientů s chronickým renálním selháváním

Očkování pacientů s chronickým renálním selháváním Hradecké vakcinologické dny 2.-4.10.2014 Sympozium všeobecných praktických lékařů Očkování pacientů s chronickým renálním selháváním Sylvie Dusilová Sulková Hemodialyzační středisko Fakultní nemocnice

Více

SDĚLENÍ Z PRAXE. Doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. 1, MUDr. Klára Látalová 1, RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D. 2 1

SDĚLENÍ Z PRAXE. Doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. 1, MUDr. Klára Látalová 1, RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D. 2 1 ÚČINNOST A SNÁŠENLIVOST GALANTAMINU V LÉČBĚ ALZHEIMEROVY NEMOCI Doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. 1, MUDr. Klára Látalová 1, RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D. 1 Psychiatrická klinika, LF UP a FN, Olomouc

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VZDÌLÁVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VZDÌLÁVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH :6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:Verdana,Geneva,Kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:n = = < p s t y l e = " p a d d i n g : 0 ; b o r d e r : 0 ; t e x

Více

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Statistická analýza 262 pacientů Vladimír Maisnar za II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Léčba MM LP Revlimid v ČR Látka patřící do skupiny

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Psychiatrické centrum Praha a 3. LF, UK Praha, 2. Centrum neuropsychiatrických studií

Psychiatrické centrum Praha a 3. LF, UK Praha, 2. Centrum neuropsychiatrických studií EFEKT NÁCVIKU TESTU GENEROVÁNÍ SLOV A TESTOVÁNÍ ALTERNATIVNÍ VERZE PILOTNÍ STUDIE PRACTICE EFFECT IN VERBAL FLUENCY TEST AND ASSESMENT OF AN ALTERNATIVE VERSION PILOT STUDY MILOSLAV KOPEÈEK 1,2, ALŽBÌTA

Více

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha Aleš BARTOŠ AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha Psychiatrické centrum Praha, Bohnice Poradna pro poruchy paměti, Neurologická klinika UK 3. LF, FN Královské

Více

na evropských burzách pohotové zboží

na evropských burzách pohotové zboží PF 2015 Tato informace, zachycující statistické údaje od øíjna do prosince 2014, bohužel potvrzuje naše spíše pesimistické odhady, které jsme uveøejnili v minulých dvou èíslech našich novin. Cena pšenice

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

mladí věkem mladí duší

mladí věkem mladí duší mladí věkem mladí duší NEURODAY Motto: Kdo je počítač? Není unavený, rozhněvaný nebo otrávený. Vždy je ochotný naslouchat a podávat důkazy toho, že slyšel. Může pracovat v každou denní dobu, ať již ve

Více

Program počítačové rehabilitace kognitivních funkcí u schizofrenie Program of Computer-Assisted Rehabilitation of Cognitive Functions in Schizophrenia

Program počítačové rehabilitace kognitivních funkcí u schizofrenie Program of Computer-Assisted Rehabilitation of Cognitive Functions in Schizophrenia Program počítačové rehabilitace kognitivních funkcí u schizofrenie Program of Computer-Assisted Rehabilitation of Cognitive Functions in Schizophrenia Mabel Rodriguez1,2, Pavel Mohr1,2,3, Marek Preiss1,2

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Lucie Motlová1,2, Eva Dragomirecká2, Filip Španiel2, Pavla Šelepová2

Lucie Motlová1,2, Eva Dragomirecká2, Filip Španiel2, Pavla Šelepová2 Vliv rodinné psychoedukace u schizofrenie na kvalitu života pacientů a jejich příbuzných Family Psychoeducation in Schizophrenia and Quality of Life in Patients and their Relatives Lucie Motlová1,2, Eva

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

Komplexní posouzení kognitivních funkcí u nemocných schizofrenií česká verze standardizovaného

Komplexní posouzení kognitivních funkcí u nemocných schizofrenií česká verze standardizovaného Komplexní posouzení kognitivních funkcí u nemocných schizofrenií česká verze standardizovaného nástroje MATRICS souborný článek Ondřej Bezdíček 1 Tomáš Nikolai 1 Jiří Michalec 2 Pavel Harsa 2 Lucie Kališová

Více

MĚŘENÍ KOGNITIVNÍHO DEFICITU

MĚŘENÍ KOGNITIVNÍHO DEFICITU MĚŘENÍ KOGNITIVNÍHO DEFICITU MEASURING OF COGNITIVE DEFICITS Marek Preiss Psychiatrické centrum Praha, Centrum neuropsychiatrických studií SOUHRN V měření kognitivních deficitů jsou rozpory na úrovni kliniky

Více

Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012:

Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012: Age Related Macular Degeneration in Patients in the Czech Republic Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012: 12měsíční a 24měsíční sledování určeno pro VZP jako doklad mapující v diagnostické

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Ambulantní 24 hodinové monitorování krevního tlaku (ABPM) Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika LF MU a ICRC FN u sv.

Ambulantní 24 hodinové monitorování krevního tlaku (ABPM) Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika LF MU a ICRC FN u sv. Ambulantní 24 hodinové monitorování krevního tlaku (ABPM) Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika LF MU a ICRC FN u sv.anny Prahové hodnoty TK pro definici hypertenze (mm Hg) TK ve zdrav. zařízení

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Návrh koncepce neurorehabilitačního centra

Návrh koncepce neurorehabilitačního centra SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS P 10, 2006 Michal Černík, Petra Navrátilová, Lubomír Vašina Návrh koncepce neurorehabilitačního

Více

ř á á ü č ů á ř ř á ě ř ý á á ě á á ř á Č á á á ě řč á Č á ě á ř ř á ě ý ů á ě ř á á Ř Ě Ě Ř É Á ř á á ř ř á á Ž ř ř ř ě ě ř á á ě ěá ě ř á á ě ě ě ěá ř ě ě ř á á čá ř ě ě ř á ý ů č ě šíř č Š á ř á á

Více

Význam správné detekce HER2 pro klinickou praxi

Význam správné detekce HER2 pro klinickou praxi MUDr. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division, Praha Význam správné detekce HER2 pro klinickou praxi Karcinom prsu je vedoucí gynekologickou malignitou u žen. Každý rok je diagnostikováno šest

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

PØED STA VU JE LID SKÝ KA PI TÁL KON KU RENÈ NÍ VÝ HO DU ÈESKÉ REPUBLIKY?

PØED STA VU JE LID SKÝ KA PI TÁL KON KU RENÈ NÍ VÝ HO DU ÈESKÉ REPUBLIKY? PØED STA VU JE LID SKÝ KA PI TÁL KON KU RENÈ NÍ VÝ HO DU ÈESKÉ REPUBLIKY? Zdeò ka Ma touš ko vá, Ná rod ní ob serva toø za mìst na nos ti a vzdì lá vá ní, Ná rod ní vzdì lá va cí fond, Pra ha V sou vis

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více