KOGNITIVNÍ FUNKCE U EUTHYMICKÝCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOGNITIVNÍ FUNKCE U EUTHYMICKÝCH"

Transkript

1 Vzdìlávání PSYCHIATRIE ROÈNÍK ÈÍS LO 1 Rubrika pøináší uèební texty urèené celoživotnímu vzdì lá vá ní lékařù. Je pøipravována redakcí ve spolupráci a s garancí Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti (akreditace ÈLK è. 0011/16/2001). Cí lem je po skyt nout lékaøské veøejnosti uce le ný pohled na vybrané psy chi at ric ké pro blé my z hle dis ka nejno vìj ší ho vý vo je oboru a umožnit zpìt no va zeb ní vy hod no ce ní di dak tic ké úèin nos ti textu for mou tes tù. Vì øí me, že tato ko re spon denè ní forma ce lo ži vot ní ho vzdì lá vá ní lékařù bude pro vìt ši nu zá jem cù o kontinuální vzdì lá vá ní v psy chi at rii užiteèným pomocníkem. prim. MUDr. Ivan Tùma, CSc. KOGNITIVNÍ FUNKCE U EUTHYMICKÝCH PACIENTÙ S BIPOLÁRNÍ PORUCHOU COGNITIVE FUNCTIONING IN EUTHYMIC PATIENTS WITH BIPOLAR DISORDER JAN HUBEÒÁK, IVAN TÙMA Psychiatrická klinika, LF UK a FN Hradec Králové SOUHRN Bipolární afektivní porucha je doprovázena poruchou poznávacích funkcí pøetrvávající i mezi jednotlivými fázemi nemoci. Kognitivní porucha má zøejmì genetický podklad a je jen èásteènì ovlivòována medikací a prùbìhovými charakteristikami nemoci. Kognitivní porucha je významnì spojena s narušením funkèních schopností pacientù a možnost jejich zlepšení terapeutickými intervencemi je aktuálnì zkoumána. Klíèová slova: bipolární porucha, kognitivní porucha, euthymie SUMMARY Bipolar affective disorder is accompanied by an impairment in cognitive functions. Such impairment remains stable even in affective remission. Cognitive disturbance basis is likely genetic and being in part worsened by psychofarmacotherapy and influenced by the course of bipolar disorder itself. Cognitive impairment show significant connection with functional impairment and its possible improvement using therapeutic interventions is a recent object of study. Key words: bipolar disorder, cognitive impairment, euthymia Hubeòák J., Tùma I. Kognitivní funkce u euthymických pacientù s bipolární poruchou. Psychiatrie 2014;18(1): Úvod Studium kognice u bipolární afektivní poruchy se dostalo do popøedí zájmu až v posledním desetiletí. Nejpravdìpodobnìjší pøíèinou pozdního zaujetí tématem je historická premisa. Ta oznaèovala bipolární afektivní poruchu za onemocnìní, které na rozdíl od schizofrenie není spojeno s poruchou poznávacích funkcí, jež by byla pøítomna i mimo období akutního vzplanutí nemoci. Od poèátku tohoto tisíciletí narùstají doklady významného kognitivního deficitu v remisi, tj. v interfázickém odbdobí, nebo také v euthymní fázi bipolární poruchy (Bearden et al., 2001; Martínez-Arán et al., 2004). Významnì postiženy jsou exekutivní funkce, pozornost, verbální uèení a pamìś (Bourne et al., 2013). Postižení pøetrvává po dobu trvání nemoci a v oblasti exekutivních funkcí dochází k jeho progresi (Torrent et al., 2012). Postupnì se množí dùkazy obdobného kognitivního postižení u pøíbuzných prvního stupnì, kteøí nejsou nemocní bipolární poruchou (Bora et al., 2009), což nasvìdèuje pro alespoò èásteèný genetický podklad postižení a je dùvodem pro to, aby bylo oznaèováno za možný endofenotyp bipolární poruchy. Výzkum je zamìøen také na pátrání po neurochemickém a neuroanatomickém podkladu kognitivního postižení. Recentnì publikované práce ukazují na mitochondriální dysfunkci s poruchou neuronální plasticity u bipolární poruchy (Machado-Vieira et al., 2013) a poruchu mikrostrukturální integrity corpus callosum a fronto-limbických drah (Oertel-Knöchel et al., 2013). V nedávné dobì byly podrobnì studovány funkèní schopnosti u pacientù se schizofrenií a doklady kognitivní poruchy u bipolárních pacientù vzbudily zájem o tuto oblast i v pøípadì bipolární poruchy. Víme, že snížený výkon v testech kognitivních funkcí je významnì spojen 26

2 PSYCHIATRIE ROÈNÍK ÈÍS LO 1 Vzdìlávání Tabulka 1: Názvy a zkratky neuropsychologických testù Zkratka Původní název Český název CPT Continuous performance test Test setrvalé pozornosti CVLT California verbal learning test Kalifornský test verbálního učení TMT-A Trail making test A Test cesty A TMT-B Trail making test B Test cesty B WCST Wisconsin card sorting test Test třídění wisconsinských karet s poklesem funkèních schopností. Mezi nì patøí samostatnost, schopnost péèe o finance, mezilidské vztahy, plánování volnoèasových aktivit (Bonnín et al., 2010). Kognitivní výkon je také významným prediktorem funkènosti v zamìstnání, zachování pracovního pomìru na plný nebo èásteèný úvazek (Tse et al., 2013). Je známo, že bipolární pacienti jsou skupinou, jíž je poskytována snížená kvalita péèe o jejich tìlesné nemoci a právì kognitivní porucha a z ní vyplývající omezená schopnost své problémy u lékaøe komunikovat je toho možnou pøíèinou (Roshanaei-Moghaddam a Katon, 2009). Dobrou zprávou posledních let je rozvoj psychoedukaèních programù cílených na remediaci kognitivních a s nimi souvisejících funkèních schopností bipolárních pacientù (Demant et al., 2013). Nìkteré z nich vedou k významnému zlepšení funkèních schopností (Torrent et al., 2013). Kognitivní porucha v euthymní fázi U euthymních bipolárních pacientù je nejstabilnìji prokazována porucha exekutivních funkcí, pozornosti a selhávání v testech verbální pamìti a uèení. Velikost efektu tìchto nálezù (effect size) je støední až velká. V poslední dobì bylo publikováno sedm metaanalýz, které poukazují na široké spektrum neuropsychologických poruch v porovnání s kontrolními soubory zdravých osob (Robinson et al., 2006; Torres et al., 2007; Arts et al., 2008; Bora et al., 2009; Kurtz a Gerraty, 2009; Mann-Wrobel et al., 2011; Bourne et al., 2013). Robinson et al. (2006) zpracovali 26 studií publikovaných mezi lety 1980 a 2005, které celkovì zahrnovaly 689 pacientù a 721 zdravých kontrol. Ve všech použitých testových metodách pro domény exekutivní funkce, verbální uèení a pamìś i pozornost a psychomotorická rychlost vykázali pacienti významnì horší výkon oproti kontrolám (p < 0,004). Nejvìtší postižení bylo nalezeno v exekutivních funkcích a verbálním uèení, ménì byly narušeny pozornost, psychomotorická rychlost a okamžitá pamìś. Testy exekutivních funkcí pro kategorickou fluenci vykázaly nejvìtší effect size (d 0,8). Støední velikost effect size (0,5 d < 0,8) mìly inhibice odpovìdi ve Stroopovì testu, øešení problému ve WCST (tabulka 1) a kognitivní flexibilita v TMT-B (tabulka 1) a WCST. Jen malý effect size (0,2 d < 0,5) mìla verbální fluence. V testech verbální pamìti a uèení mìla velký effect size (d = 0,9) subškála suma vybavení v 1. až 5. pokusu v CVLT (tabulka 1). Výsledky v testech pozornosti a psychomotorické rychlosti mìly støední velikost efektu (effect size). Èím je hodnota effect size vyšší, tím je testový výkon pacientù oproti kontrolám horší. Negativní nebo také záporné hodnoty effect size by tak znamenaly lepší výkon pacientù oproti kontrolám. Výsledky metaanalýzy nebyly zkresleny rozdíly v IQ ani poètu let vzdìlání, které byly mezi pacienty a kontrolami zanedbatelné. Pøestože v metaanalýze zpracované studie pocházely z kulturnì odlišných oblastí po celém svìtì, všechny shledaly významný kognitivní deficit u bipolární poruchy. Slabinou metaanalýzy je fakt, že zahrnuté práce používaly rùzná kritéria euthymie (rùzné hodnoty na afektivních škálách) a reziduální pøíznaky poruchy nálady tak mohly zhoršovat kognici vyšetøovaných pacientù. Nebylo také možno statisticky odfiltrovat potenciálnì zkreslující vliv psychofarmakoterapie. Torres et al. (2007) zahrnuli do metaanalýzy publikace z let 1980 až V tomto pøípadì to bylo 39 studií s 948 pacienty a 1128 zdravými kontrolami. V testech pozornosti byl effect size (ES) støední až vysoký (hodnoty 0,62 až 0,79). V testech verbální pamìti a uèení mìla velký effect size (d = 0,81) opìt subškála suma vybavení v 1. až 5. pokusu v CVLT. Ostatní subškály mìly ES støední až nízký (hodnoty 0,43 až 0,74). V testech exekutivních funkcí bylo dosaženo støedních ES (hodnoty 0,54 až 0,71). Autoøi metaanalýzy naznaèují, že pozorovaný kognitivní deficit by mohl být patognomickým rysem (trait markerem) bipolární poruchy, jelikož nálezy kognitivních deficitù byly mezi zahrnutými pracemi relativnì homogenní. Pøitom u sledovaných pacientù nebyly nalezeny významné poruchy IQ nebo slovní zásoby, které by mohly výsledek zkreslovat. Ani tato metaanalýza nemìla možnost zohlednit vliv psychofarmakoterapie na kognici. I zde je zmiòován potenciálnì zkreslující faktor v heterogenitì kritérií euthymie mezi hodnocenými studiemi, kdy subklinické afektivní pøíznaky mohly ovlivnit kognitivní výkon. Arts et al. (2008) v metaanalýze zhodnotili 28 prací publikovaných v letech 1985 až Do hodnocení zaøadili studie, které euthymii definovaly jako hodnotu menší než 8 bodù na Youngovì škále mánie (YMRS) i Hamiltonovì škále deprese (HDRS), aby tak vylouèili zkreslující vliv reziduálních afektivních pøíznakù. Pacienti vykázali horší výsledky oproti kontrolám ve všech neuropsychologických doménách kromì IQ a vizuokonstrukèních schopností (hodnoceno Rey Osterriethovou komplexní figurou). Nejvìtší ES (hodnota d > 0,8) byla nalezena pro exekutivní funkce (pracovní pamìś, exekutivní kontrola a verbální fluence) a pro verbální pamìś. Støední velikost ES (0,5 < d < 0,8) byla popsána pro další aspekty exekutivních funkcí (schopnost pøizpùsobení zmìnì konceptu), pro psychomotorické tempo, vizuální pamìś a udržení pozornosti. Nejmenší ES (d < 0,5) byl v metaanalýze nalezen pro vizuální percepci. Bora et al. (2009) v metaanalýze hodnotili 45 studií s celkem 1446 euthymními pacienty a 1524 zdravými kontrolami. Jednalo se o práce publikované mezi lety 1995 a Nebyl pøítomen významný rozdíl ve vìku, délce vzdìlání ani IQ mezi skupinami. Prakticky ve všech doménách kognice pacienti opìt vykázali významnì horší výkon. Støední až velký ES byl stanoven pro výkon v testech exekutivních funkcí, verbální pamìti, pozornosti a psychomotorické rychlosti. Autoøi zvažovali, že neuroanatomickým podkladem kognitivní dysfunkce by mohlo být postižení lokalizované ve ventrálním 27

3 Vzdìlávání prefrontálním kortexu, který je funkènì spojován s testem inhibice odpovìdi. Postižen by mohl být i dorzální prefrontální kortex, který je spojován s kognitivní flexibilitou. Kurtz a Gerraty (2009) v metaanalýze zahrnuli i pacienty v akutních fázích bipolární poruchy, ale výsledky pro celkem 1197 euthymních pacientù z 42 studií ve srovnání s kontrolami zmiòují zvlášś. V euthymii byl nejvyšší ES zaznamenán pro poruchu verbálního uèení (d = 0,81) a oddálenou verbální pamìś (d = 0,78). V testech pozornosti byl ES malý až støední (0,41 < d < 0,69) a v testech exekutivních funkcí støední (0,54 < d < 0,75). Postižení však bylo opìt nalezeno prakticky ve všech doménách kognice s typicky dominující poruchou verbálního uèení a pamìti. Zajímavé je srovnání s výkony pacientù v akutních fázích. Pacienti v manické èi smíšené fázi vykazovali støední až vysoký ES (0,79 < d < 0,9) v testech pozornosti a došlo ke zvýšení ES v testech verbální pamìti a uèení (1,05 < d < 1,43). ES pro exekutivní funkce byl støední (0,64 < d < 0,72). Pacienti v depresivní fázi mìli vysoký ES (d = 1,13) pro poruchu verbálního uèení a støední ES pro poruchu pozornosti (d = 0,7) a exekutivní funkce (d = 0,55). Práce tak dobøe demonstruje, že kognitivní deficit v euthymii pøetrvává a zhoršuje se v akutních fázích nemoci. Mann-Wrobel et al. (2011) v metaanalýze shrnují výsledky z 20 studií s celkem 1026 pacienty a 1384 zdravými kontrolami. S cílem získat maximálnì konzistentní a nezkreslené výsledky, zahrnuli jen ty práce, které používaly komplexní neuropsychologické baterie a testovaly nejménì tøi domény kognice. Použili také pouze ta data, jež vycházela ze studií definujících euthymii jako skóre menší než osm v HDRS a YMRS. Postiženy byly opìt všechny domény kognice. Prùmìrný ES za všechny domény pøi srovnání se zdravými kontrolami stanovili jako d = 0,6. Narùstající délka vzdìlání v letech zmenšovala narušení kognice. To mùže být vysvìtleno tím, že pacienti s pozdním rozvojem nemoci nebo jejím lehèím prùbìhem mohou dosáhnout vyššího vzdìlání než ti, kterým nemoc zaèala v raném vìku nebo mìla tìžký prùbìh. V kontrastu s oèekáváním autoøi zjistili, že kognitivní porucha se zmíròovala s vìkem a délkou trvání nemoci. Jako možnou pøíèinu zlepšení zvažovali zlepšující se adaptaci pacientù na nemoc úmìrnì s délkou jejího trvání a také eventualitu, že se tíže nemoci s èasem zmíròuje. Bourne et al. (2013) publikovali metaanalýzu založenou na datech pro každého jednotlivého pacienta, která získali od autorù pùvodních prací z let 2007 až Autoøi také získali dosud nepublikovaná data. Podaøilo se jim tak získat soubor 1267 euthymních pacientù a 1609 zdravých kontrol. I zde pacienti vykázali významnì horší výkon ve všech sledovaných doménách kognice oproti kontrolám. Dosahovaný ES byl ale støední až nízký. Nejvìtší ES byl zaznamenán pro TM- T-B (d = 0,63) a nejmenší pro WCST (d = 0,26). Skóre pro depresivní pøíznaky na afektivních škálách souviselo s horšími výkony v kognitivních testech, ale ES byl jen malý. Skóre pro mánie kognitivní výkon nijak neovlivòovalo. Práce konstatuje, že i po korekci výpoètu pro reziduální afektivní pøíznaky a vliv psychofarmak zùstává podstatná èást kognitivní poruchy nevysvìtlena a je tak zøejmým rysem nemoci samotné. Kognitivní funkce u pacientù s bipolární poruchou a psychofarmaka Výkon v testech pracovní pamìti u nemocných v remisi (euthymních) je ovlivnìn podávanými psychofarmaky (antipsychotika ve skupinì bipolární porucha I. typu BP I PSYCHIATRIE ROÈNÍK ÈÍS LO 1 a antidepresiva ve skupinì bipolární porucha II. typu BP II). Antipsychotika ve skupinì BP I významnì ovlivnila výkon v testech verbálního uèení. Vizuálnì konstrukèní praxe byla ve skupinì BP II negativnì ovlivnìna karbamazepinem, opoždìná pamìśová reprodukce byla negativnì ovlivnìna podáváním lithia a karbamazepinu (Dittmann et al., 2008). Podobné nálezy vlivu psychofarmak na kognitivní funkce u bipolárních nemocných publikovali i jiní autoøi (Donaldson et al., 2003; Frangou et al., 2005). Protože medikace obvykle zhoršuje kognitivní funkce, ve kterých se bipolární nemocní nejvíce liší od zdravých kontrolních osob, nìkteøí autoøi pøedpokládají, že farmaka zhoršují nebo demaskují preexistující subtilní poruchy (Dittmann et al., 2008). V menší studii (Mur et al., 2008) porovnávající kognitivní výkon 15 euthymních bipolárních pacientù léèených v monoterapii lithiem a stejného poètu zdravých dobrovolníkù autoøi u nemocných shledali jako nejstabilnìjší a nejrobustnìjší kognitivní postižení v poruše exekutivních funkcí, pozornosti a rychlosti zpracování informací. Kognitivní dysfunkce v tìchto doménách se nezhoršila v prùbìhu dvouletého sledování. Oproti jiným studiím nebyl nalezen výraznìjší deficit v oblasti verbální pamìti. Autoøi se domnívají, že narušení verbální pamìti by mohlo souviset s vlivem psychofarmak více než deficit v jiných kognitivních doménách. V jedné z metaanalýz (Bora et al., 2009) se ukázalo, že èím vyšší byl podíl antipsychotik v medikaci pacientù, tím vyšší ES pro poruchu psychomotorické rychlosti a opomenutí v CPT (tabulka 1) byl pozorován. Stejnì i užívání antidepresiv vedlo ke snížení psychomotorické rychlosti a prodloužení doby v TMT-A (tabulka 1). Novìjší metaanalýza (Bourne et al., 2013) porovnávala vliv medikace na kognici bipolárních pacientù na vìtších poètech probandù. 652 pacientù užívalo lithium, 337 antikonvulziva, 209 antidepresiva a dalších 209 užívalo antipsychotika. Ani lithium, ani antidepresiva neovlivnili žádnou z kognitivních domén. Antikonvulziva mìla malý vliv na výkon ve WCST a antipsychotika vykázala nízký vliv na snížení výkonu v pamìśovém testu uèení. Pacienti bez medikace oproti pacientùm s medikací nicménì vykazovali lepší výkon v pamìśovém testu uèení (d = - 0,35 až - 0,39). Je však otázkou, zda právì mírný prùbìh nemoci nevyžadující psychofarmakoterapii není pravým dùvodem lepšího kognitivního výkonu než potenciálnì negativní vliv farmak na poznávací funkce. Kognitivní funkce u pacientù s bipolární poruchou v závislosti na prùbìhu nemoci Nìkteré práce se vìnují souvislosti kognitivního deficitu euthymních bipolárních pacientù s demografickými a prùbìhovými promìnnými. Již citovaná metaanalýza (Bora et al., 2009) popisuje, že prùmìrný vìk pacientù je nepøímo úmìrný poètu opomenutí v CPT. Èasnìjší vìk onemocnìní bipolární poruchou je pak spojen s vyšším ES pro verbální uèení a rychlost zpracování informací vyjádøenou èasem k dokonèení TMT-A. Aktuálnì zveøejnìná práce (Bourne et al., 2013) zjistila, že poèet manických epizod v anamnéze pacientù s malým ES ovlivòuje výkon v pamìśovém testu uèení i TMT-A. I celkový poèet afektivních epizod ovlivòoval výkon v TMT-A. Poèet depresivních epizod nijak kognici neovlivnil, ale poèet hospitalizací pro depresivní epizody výkon v TMT-A ovlivnil. Závažnìjší rekurence afektivních fází tedy zøejmì rychlost zpracování informací u pacientù zhoršuje. 28

4 PSYCHIATRIE ROÈNÍK ÈÍS LO 1 Vìtšina studií se zabývala kognitivním deficitem u bipolární poruchy I. typu. Jedna z prací (Dittmann et al., 2008) zjišśovala rozdíl poznávacích funkcí mezi pacienty s bipolárními poruchami I. a II. typu. Neuropsychologickou baterií vyšetøili 65 bipolárních I pacientù (BP I) a 38 bipolárních II pacientù (BP II). Všichni nemocní byli nejménì jeden mìsíc v euthymní fázi. Kontrolní skupinu tvoøilo 62 zdravých dobrovolníkù, srovnatelných pohlavím, vzdìláním a vìkem. Skupiny nemocných se výsledky kognitivního testového vyšetøení nelišily. BP I pacienti se od zdravých kontrol lišili nižším psychomotorickým tempem, výkonem v testech pracovní pamìti, ve verbálním uèení, oddáleném vybavení verbální pamìti a v testech exekutivních funkcí. Pacienti BP II se od zdravých kontrol lišili ve stejných kognitivních doménách a navíc ve vizuálnì konstrukèní praxi. V obou skupinách nemocných souviselo s vìkem psychomotorické tempo, kdy nemocní ve vyšším vìku mìli horší výkon. U BP II pacientù zhoršoval výkon v testech psychomotorického tempa i poèet pøedchozích epizod nemoci. Metaanalýza z roku 2010 (Bora et al., 2010) shledala menší narušení verbální pamìti a sémantické fluence u pacientù s BP II oproti pacientùm s BP I. Jinak ale BP I i BP II pacienti vykazovali srovnatelný zhoršený výkon ve všech dalších doménách kognice ve srovnání se zdravými kontrolami. Kognitivní deficit a funkèní poruchy u bipolárních nemocných Pozornost autorù je stále èastìji zamìøována na oblast každodenního fungování bipolárních pacientù a na to, jak je jejich funkènost ovlivnìna poruchou kognice. Metaanalýza z roku 2012 (Depp et al., 2012) hodnotila 22 pùvodních prácí z let 1990 až 2010 s 1344 pacienty, kteøí byli vyšetøeni jednak neurokognitivními bateriemi a jednak škálami funkèních schopností (napø. Global Assessment of Functioning GAF, Functioning Assessment-Short Test FAST atd.). Nalezli významnou korelaci mezi kognitivní výkonností a každodenním fungováním u pacientù. ES pro vliv sledovaných domén kognice na funkèní schopnosti byl støední až malý. Novìjší metaanalýza z roku 2013 (Tse et al., 2013) zahrnula 22 studií z let 2000 až 2011 s celkem 6301 probandy. Zjistili, že pacienti s dobrou výkonností v zamìstnání mají lepší výkony v testech kognitivních funkcí (verbální pamìś, exekutivní funkce) a mají mírnìjší prùbìhové charakteristiky nemoci (tzn. ménì psychiatrických hospitalizací, depresivních pøíznakù a projevují i menší závažnost osobnostní psychopatologie). Významná multicentrická studie (Torrent et al., 2013) porovnávala efektivitu novì vytvoøeného terapeutického programu remediace kognitivních funkcí s bìžnou psychoedukací a pouhou psychofarmakoterapií. Zjistili velmi významné zlepšení funkènosti pacientù v programu remediace oproti pouhé farmakoterapii. Zlepšení ve funkènosti ve vztahu k zamìstnání mìlo dokonce za následek, že 5,4 % nemocných si po absolvování programu našlo zamìstnání. Pacienti v remediaèní skupinì vykázali významné zlepšení verbální pamìti oproti poèátku programu, ale srovnání s ostatními skupinami pøi ukonèení sledování statisticky významné nebylo. Kognitivní deficit a genetická dispozice k bipolární poruše Vyšetøování nemocných ve fázi euthymie, v remisi onemocnìní, je významné pro rozpoznání neurokognitivních trait markerù nemoci, pøíznakù, které patøí k jádrovému postižení, které je trvalé, nezlepšuje se v dobì euthymické remise a je èasto pozorováno u zdravých pøíbuzných tìchto nemocných. Význam tìchto trvalých fenotypových znakù spoèívá i v jejich užití v genetickém výzkumu. Zda endofenotypem skuteènì mùže být neurokognitivní postižení, se zabývalo nìkolik prací. Výše zmínìná metaanalýza (Arts et al., 2008) zahrnula celkem 14 studií, které souèasnì posuzovaly kognitivní výkon i u pøíbuzných prvního stupnì bipolárních pacientù. Pøíbuzní ve shodì s pacienty vykazovali horší kognitivní výkon pøi srovnání se zdravými kontrolami. ES byly nicménì nižší než v porovnání pacientù s kontrolami. Pro test oddálené verbální pamìti byl ES støednì vysoký (d = 0,56). Pro testy exekutivních funkcí byly ES nižší (Stroopùv test d = 0,49 a Test cesty B d = 0,37). Výsledky vyšetøení pøíbuzných prvního stupnì jsou cenné i vzhledem k tomu, že u tìchto probandù nehrají roli nejèastìjší zkreslující faktory, tj. neužívají psychofarmaka a nemají afektivní pøíznaky. Další meta-analýza (Bora et al., 2009) zpracovala 17 studií sledujících kognici bipolárních pacientù a výsledky vyšetøení 443 pøíbuzných prvního stupnì ve srovnání se 797 zdravými kontrolami. Nejvíce byla postižena inhibice odpovìdi ve Stroopovì testu pøi støedním ES (d = 0,51). Nízký ES mìlo snížení výkonu v testech exekutivních funkcí TMT-B (d = 0,38) a poètu perseverativních chyb ve WCST (d = 0,36). Nízký ES byl shledán i v testu pozornosti, tj. poètu opomenutí v CPT, i v testech verbálního uèení a okamžitého vybavení verbální pamìti. Inhibice odpovìdi mìla ve srovnání pacientù a kontrol ES støední až vyšší (d = 0,76) a støední ve srovnání pøíbuzných a kontrol. Je tedy nejpravdìpodobnìjším kandidátem pro kognitivní endofenotyp bipolární poruchy. Dalšími kandidáty jsou kognitivní flexibilita, verbální pamìś a pozornost, i když jejich ES byly nižší. Závìr Vzdìlávání Bipolární afektivní porucha je chronickým onemocnìním, které i v remisi zanechává postižení kognitivních a funkèních schopností pacientù. Práce z posledních tøiceti let zahrnuté v nìkolika metaanalýzách se shodují na tom, že kognice pacientù je postižena napøíè všemi doménami s rùznou mírou. Nejvíce vyjádøeny jsou poruchy exekutivních funkcí, verbální pamìti a uèení a pozornosti. Porucha kognice je s velkou pravdìpodobností endofenotypem bipolární poruchy, vzhledem k podobnému, ale mírnìjšímu postižení v øadách pøíbuzných prvního stupnì. Poznávací funkce jsou zøejmì negativnì ovlivòovány psychofarmakoterapií, ale ne v takové míøe, která by kompletnì vysvìtlovala jejich narušení. Poèátek onemocnìní v mladším vìku a tìžší prùbìh nemoci jsou spojeny s narušením rychlosti zpracovávání informací. Kognitivní porucha je zhruba stejnì závažnì vyjádøená mezi pacienty s bipolární poruchou I. i II. typu. Tréninkem lze ovlivnit narušené funkèní schopnosti bipolárních pacientù jen èásteènì. Prozatím neexistuje dostatek prací, které by prokázaly významné celkové zlepšení kognice pomocí edukaèních a terapeutických programù. Souèasné znalosti jsou dostateèné pro konstatování existence kognitivní poruchy. Nedostaèující jsou ale data pro zhodnocení modifikujících faktorù, které mohou mít významný vliv. Napøíklad spolupodíl psychofarmakoterapie na kognitivní poruše je ve dvou metaanalýzách posuzován, ale výsledky obou prací jsou rozdílné. Velkým tématem u bipolárního onemocnìní je preexistence metabolické 29

5 Vzdìlávání PSYCHIATRIE ROÈNÍK ÈÍS LO 1 poruchy (Hubeòák a Tùma, 2012). A pøitom víme, že patologicky zvýšené hodnoty krevního tlaku a body mass indexu u schizofrenních pacientù vedou ke zhoršení výkonu v testech pamìti (Friedman et al., 2010). Data k posouzení vlivu metabolických ukazatelù na poznávací funkce u bipolární populace v literatuøe dosud chybí. Další výzkum by se proto mìl zabývat nejen možnostmi pøímého terapeutického ovlivnìní kognice, ale i studiem vlivu medikace a metabolických poruch, což jsou oblasti potenciálnì ovlivnitelné a jejich úprava by mohla zlepšit poznávací funkce u bipolárních pacientù. Podpoøeno MZ ÈR RVO (FNHK, ). LITERATURA MUDr. Jan Hubeòák Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská Hradec Králové Arts B, Jabben N, Krabbendam L, van Os J. Meta-analyses of cognitive functioning in euthymic bipolar patients and their first-degree relatives. Psychol Med 2008;38(6): Bearden CE, Hoffman KM, Cannon TD. The neuropsychology and neuroanatomy of bipolar affective disorder: a critical review. Bipolar Disord 2001;3(3): Bonnín CM, Martínez-Arán A, Torrent C, Pacchiarotti I, Rosa AR, Franco C, Murru A, Sanchez-Moreno J, Vieta E. Clinical and neurocognitive predictors of functional outcome in bipolar euthymic patients: a long-term, follow-up study. J Affect Disord 2010;121(1-2): Bora E, Yücel M, Pantelis C, Berk M. Meta-analytic review of neurocognition in bipolar II disorder. Acta Psychiatr Scand 2011;123(3): Bora E, Yucel M, Pantelis C. Cognitive endophenotypes of bipolar disorder: a meta-analysis of neuropsychological deficits in euthymic patients and their first-degree relatives. J Affect Disord 2009;113(1-2):1-20. Bourne C, Aydemir Ö, Balanzá-Martínez V, Bora E, Brissos S, Cavanagh JT, Clark L, Cubukcuoglu Z, Dias VV, Dittmann S, Ferrier IN, Fleck DE, Frangou S, Gallagher P, Jones L, Kieseppä T, Martínez-Aran A, Melle I, Moore PB, Mur M, Pfennig A, Raust A, Senturk V, Simonsen C, Smith DJ, Bio DS, Soeiro-de-Souza MG, Stoddart SD, Sundet K, Szöke A, Thompson JM, Torrent C, Zalla T, Craddock N, Andreassen OA, Leboyer M, Vieta E, Bauer M, Worhunsky PD, Tzagarakis C, Rogers RD, Geddes JR, Goodwin GM. Neuropsychological testing of cognitive impairment in euthymic bipolar disorder: an individual patient data meta-analysis. Acta Psychiatr Scand 2013;128(3): Demant KM, Almer GM, Vinberg M, Kessing LV, Miskowiak KW. Effects of cognitive remediation on cognitive dysfunction in partially or fully remitted patients with bipolar disorder: study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2013;14:378. Depp CA, Mausbach BT, Harmell AL, Savla GN, Bowie CR, Harvey PD, Patterson TL. Meta-analysis of the association between cognitive abilities and everyday functioning in bipolar disorder. Bipolar Disord 2012;14(3): Dittmann S, Hennig-Fast K, Gerber S, Seemüller F, Riedel M, Emanuel Severus W, Langosch J, Engel RR, Möller HJ, Grunze HC. Cognitive functioning in euthymic bipolar I and bipolar II patients. Bipolar Disord 2008;10(8): Donaldson S, Goldstein LH, Landau S, Raymont V, Frangou S. The Maudsley Bipolar Disorder Project: the effect of medication, family history, and duration of illness on IQ and memory in bipolar I disorder. J Clin Psychiatry 2003;64(1): Frangou S, Donaldson S, Hadjulis M, Landau S, Goldstein LH. The Maudsley Bipolar Disorder Project: executive dysfunction in bipolar disorder I and its clinical correlates. Biol Psychiatry 2005;58(11): Friedman JI, Wallenstein S, Moshier E, Parrella M, White L, Bowler S, Gottlieb S, Harvey PD, McGinn TG, Flanagan L, Davis KL. The effects of hypertension and body mass index on cognition in schizophrenia. Am J Psychiatry 2010;167(10): Hubeòák J, Tùma I. Metabolický syndrom a bipolární afektivní porucha. Psychiatrie 2012;16(1): Kurtz MM, Gerraty RT. A meta-analytic investigation of neurocognitive deficits in bipolar illness: profile and effects of clinical state. Neuropsychology 2009;23(5): Machado-Vieira R, Soeiro-De-Souza MG, Richards EM, Teixeira AL, Zarate CA Jr. Multiple levels of impaired neural plasticity and cellular resilience in bipolar disorder: Developing treatments using an integrated translational approach. World J Biol Psychiatry 2013; [Epub ahead of print]. Mann-Wrobel MC, Carreno JT, Dickinson D. Meta-analysis of neuropsychological functioning in euthymic bipolar disorder: an update and investigation of moderator variables. Bipolar Disord 2011;13(4): Martínez-Arán A, Vieta E, Reinares M, Colom F, Torrent C, Sánchez- Moreno J, Benabarre A, Goikolea JM, Comes M, Salamero M. Cognitive function across manic or hypomanic, depressed, and euthymic states in bipolar disorder. Am J Psychiatry 2004;161(2): Mur M, Portella MJ, Martínez-Arán A, Pifarré J, Vieta E. Neuropsychological profile in bipolar disorder: a preliminary study of monotherapy lithium-treated euthymic bipolar patients evaluated at a 2-year interval. Acta Psychiatr Scand 2008;118(5): Robinson LJ, Thompson JM, Gallagher P, Goswami U, Young AH, Ferrier IN, Moore PB. A meta-analysis of cognitive deficits in euthymic patients with bipolar disorder. J Affect Disord 2006;93(1-3): Roshanaei-Moghaddam B, Katon W. Premature mortality from general medical illnesses among persons with bipolar disorder: a review. Psychiatr Serv 2009;60(2): Torrent C, Bonnín CM, Martínez-Arán A, Valle J, Amann BL, González- Pinto A, Crespo JM, Ibáñez Á, Garcia-Portilla MP, Tabarés-Seisdedos R, Arango C, Colom F, Solé B, Pacchiarotti I, Rosa AR, Ayuso-Mateos JL, Anaya C, Fernández P, Landín-Romero R, Alonso-Lana S, Ortiz-Gil J, Segura B, Barbeito S, Vega P, Fernández M, Ugarte A, Subirà M, Cerrillo E, Custal N, Menchón JM, Saiz-Ruiz J, Rodao JM, Isella S, Alegría A, Al-Halabi S, Bobes J, Galván G, Saiz PA, Balanzá-Martínez V, Selva G, Fuentes-Durá I, Correa P, Mayoral M, Chiclana G, Merchan-Naranjo J, Rapado-Castro M, Salamero M, Vieta E. Efficacy of functional remediation in bipolar disorder: a multicenter randomized controlled study. Am J Psychiatry 2013;170(8): Torrent C, Martinez-Arán A, del Mar Bonnin C, Reinares M, Daban C, Solé B, Rosa AR, Tabarés-Seisdedos R, Popovic D, Salamero M, Vieta E. Long-term outcome of cognitive impairment in bipolar disorder. J Clin Psychiatry 2012;73(7):e Torres IJ, Boudreau VG, Yatham LN. Neuropsychological functioning in euthymic bipolar disorder: a meta-analysis. Acta Psychiatr Scand 2007;116(Suppl. 434): Tse S, Chan S, Ng KL, Yatham LN. Meta-analysis of predictors of favorable employment outcomes among individuals with bipolar disorder. Bipolar Disord 2013; [Epub ahead of print]. 30

6 PSYCHIATRIE ROÈNÍK ÈÍS LO 1 Vzdìlávání Test: Kognitivní funkce u euthymických pacientů s bipolární poruchou 1. Kognitivní dysfunkce u bipolární afektivní poruchy je pøítomna a. pouze v manické fázi b. pouze v depresivní fázi c. jen v akutních fázích nemoci d. v akutních fázích i v období afektivní remise nemoci 2. Za euthymii oznaèujeme a. dobrou náladu v hypománii b. období afektivní remise mezi akutními fázemi bipolární poruchy c. smíšenou fázi bipolární poruchy d. akutní fázi bipolární poruchy 3. Kritéria euthymie s cílem možnosti srovnávat jednotlivé studie definují nejlépe a. subjektivnì sami pacienti b. dávky užívaných thymostabilizérù c. rozmezí hodnot na objektivních škálách manických a depresivních pøíznakù d. subjektivnì pøíbuzní pacientù 4. Jednou z nejèastìji narušených domén kognice v euthymii je a. intelekt b. abstraktní myšlení c. verbální pamìś a uèení d. sémantická pamìś 5. Skupinou nejèastìji pozorovaných poruch kognice v euthymii je a. verbální pamìś a uèení, exekutivní funkce, pozornost b. porozumìní øeèi, prostorová orientace, aritmetické schopnosti c. kognitivní odhad, sémantická pamìś, abstraktní myšlení d. dlouhodobá pamìś, intelekt, psychomotorické tempo 6. Psychofarmakoterapie a. jen èásteènì pøispívá ke kognitivní poruše v euthymii b. je kompletnì zodpovìdná za vznik kognitivní poruchy v euthymii c. v žádné ze studií nepøispìla ke kognitivní poruše v euthymii d. narušuje vždy jen exekutivní funkce 7. Závažnìjší rekurence afektivních fází a. zlepšuje rychlost zpracování informací b. zøejmì zhoršuje rychlost zpracování informací c. v žádné ze studií neovlivnila kognitivní funkce v euthymii d. zhoršuje verbální pamìś 8. Narušené funkèní schopnosti u bipolární poruchy a. nebyly nikdy popsány b. nevyskytují se souèasnì s poruchou kognitivních funkcí c. nelze tréninkem ovlivnit d. lze tréninkem èásteènì ovlivnit 9. Kognitivní porucha je pozorována také u pøíbuzných a. prvního stupnì b. druhého stupnì c. tøetího stupnì d. ètvrtého stupnì 10. Kandidátem pro kognitivní endofenotyp bipolární poruchy je narušení v a. abstraktním myšlení b. inhibici odpovìdi ve Stroopovì testu c. intelektu d. porozumìní øeèi Odpovìdi na testové otázky mohou ètenáøi zasílat s oznaèením CME test na adresu: Psychiatrická klinika FN, Sokolská 581, Hradec Králové, faxem nebo em: do Pøi minimálnì 80 % správných odpovìdí bude respondentùm zasláno potvrzení o získání kreditu v rámci projektu celoživotního vzdìlávání. Správné odpovìdi z èísla 4/2013: 1a, 2a, 3b, 4b, 5d, 6a, 7c, 8d, 9d, 10d. 31

KOGNITIVNÍ FUNKCE U EUTHYMNÍ BIPOLÁRNÍ PORUCHY

KOGNITIVNÍ FUNKCE U EUTHYMNÍ BIPOLÁRNÍ PORUCHY KOGNITIVNÍ FUNKCE U EUTHYMNÍ BIPOLÁRNÍ PORUCHY V JEDNOLETÉM SLEDOVÁNÍ COGNITIVE FUNCTIONS IN EUTHYMIC BIPOLAR DISORDER IN A 1-YEAR LONGITUDINAL STUDY JAN HUBEÒÁK 1,2, JAN BAŽANT 1,2, IVAN TÙMA 1,2 1 Univerzita

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Změny kognitivních funkcí v průběhu roku po propuknutí schizofrenie

Změny kognitivních funkcí v průběhu roku po propuknutí schizofrenie Změny kognitivních funkcí v průběhu roku po propuknutí schizofrenie Přikryl R., Kučerová H., Navrátilová P., Kašpárek T., Češková E., Černík M., Pálenský V. Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, přednostka

Více

KOGNITIVNÍ DEFICIT U SCHIZOFRENIE: NÁVAZNOST NA MEZINÁRODNÍ STUDIE SCHIZOFRENIE IPSS A DOSMED

KOGNITIVNÍ DEFICIT U SCHIZOFRENIE: NÁVAZNOST NA MEZINÁRODNÍ STUDIE SCHIZOFRENIE IPSS A DOSMED PSYCHIATRIE ROÈNÍK 12 2008 ÈÍS LO 4 Pùvodní práce KOGNITIVNÍ DEFICIT U SCHIZOFRENIE: NÁVAZNOST NA MEZINÁRODNÍ STUDIE SCHIZOFRENIE IPSS A DOSMED THE COGNITIVE DEFICIT IN SCHIZOPHRENIA: CONTINUING IPSS AND

Více

Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta

Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Exekutivní funkce To, co dělá člověka člověkem

Více

STRUÈNÝ KOGNITIVNÍ TEST (SCOT):

STRUÈNÝ KOGNITIVNÍ TEST (SCOT): PSYCHIATRIE ROÈNÍK 17 2013 ÈÍS LO 1 Pùvodní práce STRUÈNÝ KOGNITIVNÍ TEST (SCOT): SKRÍNINKOVÝ NÁSTROJ K MÌØENÍ KOGNITIVNÍHO POSTIŽENÍ U PACIENTÙ SE SCHIZOFRENIÍ A BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHOU (PILOTNÍ

Více

První výsledky počítačové rehabilitace kognitivních funkcí u schizofrenie

První výsledky počítačové rehabilitace kognitivních funkcí u schizofrenie První výsledky počítačové rehabilitace kognitivních funkcí u schizofrenie First Results of Computer-Assisted Rehabilitation of Cognitive Functions in Schizophrenia Mabel Rodriguez 1,2,3, Pavel Mohr 1,2,4,

Více

PŮVODNÍ PRÁCE Profil a dynamika kognitivního výkonu při léčbě antidepresivy (Pilotní studie)

PŮVODNÍ PRÁCE Profil a dynamika kognitivního výkonu při léčbě antidepresivy (Pilotní studie) PŮVODNÍ PRÁCE Profil a dynamika kognitivního výkonu při léčbě antidepresivy (Pilotní studie) Navrátilová P., Češková E., Přikryl R., Kučerová H. Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, přednostka prof.

Více

VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE. MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň

VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE. MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň Spoluautoři I. Holečková 2, P. Brenkus 3, P. Honzíková 1, S. Žídek 2, J. Beneš 1 a I. Chytra

Více

Kognitivní deficit: Od screeningu k podrobnějšímu neuropsychologickému vyšetření. Sabina Goldemundová

Kognitivní deficit: Od screeningu k podrobnějšímu neuropsychologickému vyšetření. Sabina Goldemundová Kognitivní deficit: Od screeningu k podrobnějšímu neuropsychologickému vyšetření Sabina Goldemundová Kdy nestačí screening? Pohled indikujícího lékaře X psychologa X pacienta Poměr cena : výkon Co všechno

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

kognitivního deficitu schizofrenie (repetitivní transkraniáln lní magnetická stimulace)

kognitivního deficitu schizofrenie (repetitivní transkraniáln lní magnetická stimulace) Nefarmakologické přístupy ovlivnění kognitivního deficitu schizofrenie (repetitivní transkraniáln lní magnetická stimulace) Radovan PřikrylP Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno 2009 Obsah sdělen lení

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Možnosti nefarmakologických přístupp stupů k ovlivnění kognitivního deficitu Bracyho program. Hana PřikrylovP ikrylová Kučerov erová Psychiatrická klinika Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno Kognitivní

Více

Oddělení applikovaného výzkumu centra neuropsychiatrických studií 2000 2004

Oddělení applikovaného výzkumu centra neuropsychiatrických studií 2000 2004 Oddělení applikovaného výzkumu centra neuropsychiatrických studií 2000 2004 Department of clinical application research, center of neuropsychiatric studies in 2000 2004 Pavel Mohr 1,2,3, Marek Preiss 1,2,

Více

Sledování efektu kognitivní remediace - porovnání cílené (počítačové) vs. komplexní rehabilitace (stacionář) u pacientů se schizofrenií

Sledování efektu kognitivní remediace - porovnání cílené (počítačové) vs. komplexní rehabilitace (stacionář) u pacientů se schizofrenií Sledování efektu kognitivní remediace - porovnání cílené (počítačové) vs. komplexní rehabilitace (stacionář) u pacientů se schizofrenií Mabel Rodriguez, Lucie Bankovská-Motlová, Radka Čermáková, Pavel

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Hluboká mozková s-mulace: nemotorické aspekty (PN, AN)

Hluboká mozková s-mulace: nemotorické aspekty (PN, AN) Hluboká mozková s-mulace: nemotorické aspekty (PN, AN) Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze DBS a Parkinsonova nemoc

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vìnováno památce mých prarodièù, paní Antonie Švejnarové a pana Františka Švejnara, violoncellisty, po nìmž jsem zdìdila lásku k hudbì, která mì

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

11/6/2015. Subjektivní kognitivní stížnosti. Stádia preklinické AN. Demence MCI SMC/SCD. 0 bez neuropatologických změn. 1 přítomnost betaamyloidu

11/6/2015. Subjektivní kognitivní stížnosti. Stádia preklinické AN. Demence MCI SMC/SCD. 0 bez neuropatologických změn. 1 přítomnost betaamyloidu Subjektivní stížnosti na paměť Demence Práh demence Martin Vyhnálek Časná stádia MCI mírná kognitivní porucha Klinicky asymptomatické stádium Centrum pro kognitivní poruchy, Neurologická klinika dospělých

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

DEPRESE. Léèitelná duševní porucha se vzrùstajícím výskytem. prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. Informace pro nemocné a jejich blízké

DEPRESE. Léèitelná duševní porucha se vzrùstajícím výskytem. prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. Informace pro nemocné a jejich blízké DEPRESE Léèitelná duševní porucha se vzrùstajícím výskytem prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. Informace pro nemocné a jejich blízké OBSAH Co je to deprese?... 1 Známe pøíèinu depresívní poruchy?... 2 Jak

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Studie vznikla v rámci grantu Pojetí psychické odolnosti srovnávací studie reg. è. IAA700250701 Grantové agentury AVÈR. PhDr. Iva Šolcová, Ph.D.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ROZUMÍME STATISTICE A VÝSLEDKÙM V ODBORNÉ LITERATUØE?

ROZUMÍME STATISTICE A VÝSLEDKÙM V ODBORNÉ LITERATUØE? Vzdìlávání PSYCHIATRIE ROÈNÍK 12 2008 ÈÍS LO 4 Rubrika pøináší uèební texty urèené celoživotnímu vzdì lá vá ní lékařù. Je pøipravována redakcí ve spolupráci a s garancí Èeské neuropsychofarmakologické

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu

Více

RYCHLOST PØEPÍNÁNÍ MEZI AUTOMATIZOVANÝMI SADAMI (TEST PØEPÍNÁNÍ MEZI N-KATEGORIEMI)

RYCHLOST PØEPÍNÁNÍ MEZI AUTOMATIZOVANÝMI SADAMI (TEST PØEPÍNÁNÍ MEZI N-KATEGORIEMI) PSYCHIATRIE ROÈNÍK 11 2007 ÈÍS LO 4 Pùvodní práce RYCHLOST PØEPÍNÁNÍ MEZI AUTOMATIZOVANÝMI SADAMI (TEST PØEPÍNÁNÍ MEZI N-KATEGORIEMI) SWITCHING AMONG AUTOMATISED SETS (SWITCH N-CATEGORIES TEST) MILOSLAV

Více

Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností

Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností Sabina Goldemundová Centrum pro kognitivní poruchy I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Psychogenní poruchy Bez organického podkladu

Více

DUŠEVNÍ PORUCHY A KVALITA PÉČE

DUŠEVNÍ PORUCHY A KVALITA PÉČE DUŠEVNÍ PORUCHY A KVALITA PÉČE Sborník přednášek a abstrakt VIII. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí Tribun EU 2010 Pořadatelé sborníku prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. prim. MUDr.

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Á Á Ž Í Ú áž ř í í ží á á á ě í ří é ú áž š ě ň í í čá í ř í ří č í ř í č í č š ě í Ú ž ě í í á é é ří ř á í ří ě é čá š é é ď čá á í é ď á ý é ří ě ť ý ď ý ř ě č ž í ě á č ř ě á á á á ň í ř í í ě í č

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

VYŠETŘENÍ PAMĚTI. Mgr. Zuzana Hummelová Kurz Kognitivní poruchy a demence VIII 22.-23.9.2011 Brno

VYŠETŘENÍ PAMĚTI. Mgr. Zuzana Hummelová Kurz Kognitivní poruchy a demence VIII 22.-23.9.2011 Brno VYŠETŘENÍ PAMĚTI Mgr. Zuzana Hummelová Kurz Kognitivní poruchy a demence VIII 22.-23.9.2011 Brno Praktické rady/úvahy pro začátek paměť, jako kognitivní schopnost, nefunguje nikdy samostatně a izolovaně,

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Mgr. Tomáš Petr. Jak získat pacienta k lepší spolupráci s léčbou

Mgr. Tomáš Petr. Jak získat pacienta k lepší spolupráci s léčbou Mgr. Tomáš Petr Jak získat pacienta k lepší spolupráci s léčbou Průběh schizofrenie Časté relapsy během prvních 5 let trvání nemoci 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 30-50% 40-60% 80% 80% 1. rok

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Neuropsychologická diagnostika kognitivního deficitu u Alzheimerovy choroby

Neuropsychologická diagnostika kognitivního deficitu u Alzheimerovy choroby Neuropsychologická diagnostika kognitivního deficitu u Alzheimerovy choroby Neuropsychologická diagnostika kognitivního deficitu u Alzheimerovy choroby Mgr. Tomáš Nikolai MUDr. Martin Vyhnálek PhDr. Hana

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

NEUROPSYCHICKÉ ZMĚNY U PACIENTŮ S RS

NEUROPSYCHICKÉ ZMĚNY U PACIENTŮ S RS NEUROPSYCHICKÉ ZMĚNY U PACIENTŮ S RS Ivana Kontrová Neuropsychologie Studuje specifické změny kognitivních funkcí, afektivity a chování v souvislosti s poruchami struktury a funkce mozku Využívá komplexních

Více

KRÁTKODOBÁ EFEKTIVITA TRÉNOVÁNÍ PAMÌTI

KRÁTKODOBÁ EFEKTIVITA TRÉNOVÁNÍ PAMÌTI PSYCHIATRIE ROÈNÍK 14 21 ÈÍS LO 1 KRÁTKODOBÁ EFEKTIVITA TRÉNOVÁNÍ PAMÌTI SHORT-TERM EFFECTIVITY OF MEMORY TRAINING MAREK PREISS Psychiatrické centrum Praha, Centrum neuropsychiatrických studií SOUHRN V

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

á í ř í č é á é Č é ó š ř č Ť ř ů ž í čů Č á č á á č á ů Č žá í žá í ú Š í é ř Č ř č á í žá ě é ří ř Ř á žá á í ě žá é á ě ů š ěží žá í ří á á áž ě žá í žá í á ě á í ř ť Č ř č ří ří č í žá í á ďě ř ž á

Více

Remifentanil a poporodní adaptace novorozence. Petr Štourač KARIM LF MU a FN Brno

Remifentanil a poporodní adaptace novorozence. Petr Štourač KARIM LF MU a FN Brno Remifentanil a poporodní adaptace novorozence Petr Štourač KARIM LF MU a FN Brno Souhrn Remifentanil a novorozenecký outcome PubMed.org Novorozenecký outcome a opioidy Remifentanil a vliv na poporodní

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. ěř á ů ě ý ů Á Í Í Č Č ÚČ Í č é ř ěř á ů ě ý ů Í Á Ú ÍČÁ Ě Á É Ú Š Č ý Ř ŘÍ Á ŽÍ Íš Č ý Ř Ř Ř Ž Í Í Ř ŘÍ Š č ý Ř Ů Á ĚŘÍ Č é ř ěř á ů č Ý ů Ú Í ČÁ š ě ř ů ě ý ř é Í áž ě ř č á á á ě é ů ř žš ř ě ů ě é

Více

BlendingApproaches.doc. Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn

BlendingApproaches.doc. Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn Oznaèení dokumentu Autor Verze 1.0 Nadpis BlendingApproaches.doc Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn Mixování tradièního pøístupu s novými technikami pro zvýšení

Více

KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE

KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE Mgr. Hana Krupníková PhDr. Pavel Harsa, PhD. Doc. PhDr. Marek Preiss, PhD. Psychiatrická klinika 1.lékařské

Více

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy Poruchy nálady Hippokrates (400 př.n.l.) použil termín mánie a melancholie Kahlbaum cyklothymie 1882 Kraepelin maniodepresivita 1899: periodický

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

CZ PAR QUETIAPINUM. Seroquel. UK/W/0004/pdWS/001. NL/W/0004/pdWS/001

CZ PAR QUETIAPINUM. Seroquel. UK/W/0004/pdWS/001. NL/W/0004/pdWS/001 CZ PAR Název (léčivá látka/ přípravek) Číslo procedury QUETIAPINUM Seroquel UK/W/0004/pdWS/001 NL/W/0004/pdWS/001 ART. NÁZVY PŘÍPRAVKŮ KLINICKÝCH STUDIÍ INN DRŽITELÉ PŘÍPRAVKŮ KLINICKÝCH STUDIÍ SCHVÁLENÉ

Více

Vìnováno památce mých rodièù, paní Marty Kuèerové, roz. Švejnarové, a pana prof. MUDr. Jana Kuèery, DrSc.

Vìnováno památce mých rodièù, paní Marty Kuèerové, roz. Švejnarové, a pana prof. MUDr. Jana Kuèery, DrSc. Vìnováno památce mých rodièù, paní Marty Kuèerové, roz. Švejnarové, a pana prof. MUDr. Jana Kuèery, DrSc. Kniha vyšla díky podpoøe spoleènosti Astra Zeneca. MUDr. Helena Kuèerová, HonDG DEMENCE V KAZUISTIKÁCH

Více

Afektivní poruchy. MUDr. Jana Hořínková Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU

Afektivní poruchy. MUDr. Jana Hořínková Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU Afektivní poruchy MUDr. Jana Hořínková Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU AFEKTIVNÍ PORUCHY Hlavní projev: změna nálady ve smyslu snížení (deprese) nebo zvýšení (manie) Definice nálady: déletrvající

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì

NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD?

Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD? Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD? Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE a Interní klinika UVN a 1. LF UK Praha Obsah přednášky Jaká je současná situace?

Více

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško Jiøí Myslík Elektrické obvody (Pøíruèka pro praxi a uèebnice pro støední a vysoké školy) Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice

Více

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY - hodnocení pomocí škál: deprese = Beckova, Zungova mánie = Youngova (YMRS) F30 - MANICKÁ EPIZODA základní příznak = porucha nálady min 4 dny u hypománie a 7 dnů u mánie. I hypománie

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

Takto ne! Standardní neurologické vyšetření postihne jen malou část kortexu. Takto ano, ale jak se v tom vyznat? 11/6/2015

Takto ne! Standardní neurologické vyšetření postihne jen malou část kortexu. Takto ano, ale jak se v tom vyznat? 11/6/2015 Jak hodnotit závěr neuropsychologického vyšetření Takto ne! Kognitivní výkon v pásmu podprůměru. IQ 90. neodpovídá premorbidním možnostem pacienta.. pravděpodobný organicky podmíněný kognitivní deficit.

Více

Neuropsychologie v konceptu preklinického stadia AN

Neuropsychologie v konceptu preklinického stadia AN Neuropsychologie v konceptu preklinického stadia AN Tomáš Nikolai Kognitivní centrum, Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol v Praze Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní

Více

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I)

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNECH ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÝCH INFORMACÍCH PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 104 VĚDECKÉ ZÁVĚRY CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO

Více

Funkcionální komunikace

Funkcionální komunikace Funkcionální komunikace Milena Košťálová Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno Výzkumná skupina aplikované neurovědy CEITEC MU, Brno Obsah přednášky Úvod - komunikace, funkcionální komunikace Dotazník

Více

PAMĚŤOVÝ TEST UČENÍ: SOUČASNÉ NORMY PRO DĚTI VE VĚKU 9 14 LET

PAMĚŤOVÝ TEST UČENÍ: SOUČASNÉ NORMY PRO DĚTI VE VĚKU 9 14 LET Left.gif (10785 Midlle.gif (12243 Right.gif (10788 PAMĚŤOVÝ TEST UČENÍ: SOUČASNÉ NORMY PRO DĚTI VE VĚKU 9 14 LET AUDITORY VERBAL LEARNING TEST: COMPREHENSIVE NORMS FOR CHILDREN 9 14 YEARS OLD Marek Preiss1,

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

Výzkum poruch paměti u dlouhodobých uživatelů konopných drog: předběžné výsledky

Výzkum poruch paměti u dlouhodobých uživatelů konopných drog: předběžné výsledky Výzkum poruch paměti u dlouhodobých uživatelů konopných drog: předběžné výsledky Michal Miovský 1, Lenka Miovská 2, Eva Šedá 3, Vladimír Řehan 4 1 Psychologický ústav AV ČR a FF UP Olomouc 2 Národní monitorovací

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně NEUROPSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PARKINSONOVY NEMOCI KOGNITIVNÍ PORUCHY A DEMENCE XIII 13.-14.10.201614.10.2016 Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně Parkinsonova nemoc základní

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

é é í č é í ě í é é ř í í í ší č ý í í č ý š ě í říň ě é é í ě ů ý ž ů á í í ě č ž ří ř á í úč á č é ř í ž ě čá í á ž í ž ř é ý ý š ě č ř íň Č éř ř é í ýš ý í é ž í ů ý í ý ý ý ší é é í í ž á á í í é č

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Neuropsychologické vyšetření kognitivního deficitu u lůžka. Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně

Neuropsychologické vyšetření kognitivního deficitu u lůžka. Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Neuropsychologické vyšetření kognitivního deficitu u lůžka Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Demence Ztráta kognitivních schopností s dopadem na kvalitu fungování člověka v sociálních,

Více

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus Základní příznak: neschopnost vstřícných mimických projevů, vyhýbání se očnímu kontaktu, poruchy sociální komunikace, bizardní chování

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Očkování pacientů s chronickým renálním selháváním

Očkování pacientů s chronickým renálním selháváním Hradecké vakcinologické dny 2.-4.10.2014 Sympozium všeobecných praktických lékařů Očkování pacientů s chronickým renálním selháváním Sylvie Dusilová Sulková Hemodialyzační středisko Fakultní nemocnice

Více

Poruchy spánku na ICU

Poruchy spánku na ICU Poruchy spánku na ICU Vladimír Černý Centrum pro výzkum a vývoj Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice

Více

R.A. Burger, 1 M.F. Brady, 2 J. Rhee, 3 M.A. Sovak, 3 H. Nguyen, 3 M.A. Bookman 4

R.A. Burger, 1 M.F. Brady, 2 J. Rhee, 3 M.A. Sovak, 3 H. Nguyen, 3 M.A. Bookman 4 NEZÁVISLÉ RADIOLOOGICKÉ HODNOCENÍ STUDIE FÁZE III GOG218 S BEVACIZUMABEM (BEV) V PRIMÁRNÍ LÉČBĚ POKROČILÉHO EPITELOVÉHO NÁDORU VAJEČNÍKŮ, PRIMÁRNÍHO NÁDORU PERITONEA NEBO VEJCOVODŮ. R.A. Burger, 1 M.F.

Více

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VZDÌLÁVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VZDÌLÁVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH :6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:Verdana,Geneva,Kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:n = = < p s t y l e = " p a d d i n g : 0 ; b o r d e r : 0 ; t e x

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

OVLIVÒUJE KOMORBIDNÍ PORUCHA OSOBNOSTI ÚÈINNOST LÉÈBY U SOCIÁLNÍ FOBIE?

OVLIVÒUJE KOMORBIDNÍ PORUCHA OSOBNOSTI ÚÈINNOST LÉÈBY U SOCIÁLNÍ FOBIE? OVLIVÒUJE KOMORBIDNÍ PORUCHA OSOBNOSTI ÚÈINNOST LÉÈBY U SOCIÁLNÍ FOBIE? IS THERE ANY INFLUENCE OF PERSONALITY DISORDER ON THE TREATMENT OF SOCIAL PHOBIA? JANA VYSKOÈILOVÁ 1,2, JÁN PRAŠKO 1,2,3, TOMÁŠ NOVÁK

Více

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Mgr. Markéta Koutná, DSP FZV UP Olomouc školitel: PhDr. Andrea Pokorná PhD., LF MU, Brno Bolest u chronické (nehojící se) rány BOLEST

Více

SDĚLENÍ Z PRAXE. Doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. 1, MUDr. Klára Látalová 1, RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D. 2 1

SDĚLENÍ Z PRAXE. Doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. 1, MUDr. Klára Látalová 1, RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D. 2 1 ÚČINNOST A SNÁŠENLIVOST GALANTAMINU V LÉČBĚ ALZHEIMEROVY NEMOCI Doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. 1, MUDr. Klára Látalová 1, RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D. 1 Psychiatrická klinika, LF UP a FN, Olomouc

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

(tišt ná verze) (elektronická verze ve formátu PDF)

(tišt ná verze) (elektronická verze ve formátu PDF) ISBN 978-80-247-6672-0 Grada Publishing, a.s. 2011 (tištná verze) (elektronická verze ve formátu PDF) Graf 2.1 Nárùst výskytu demence v Evropì na konci minulého století (Podle: Murray. The global

Více

Kučerová H., Přikryl R., Navrátilová P., Češková E., Ustohal L. SOUHRN SUMMARY

Kučerová H., Přikryl R., Navrátilová P., Češková E., Ustohal L. SOUHRN SUMMARY PŮVODNÍ PRÁCE Ovlivnění kognitivního deficitu u nemocných s depresivní poruchou pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rtms) v podmínkách jednoduše slepé, randomizované studie Kučerová

Více

Matematika II Lineární diferenciální rovnice

Matematika II Lineární diferenciální rovnice Matematika II Lineární diferenciální rovnice RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Lineární diferenciální rovnice Denice

Více

NIHSS < 4 a Intravenózní trombolýza. Jiří Neumann Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z.

NIHSS < 4 a Intravenózní trombolýza. Jiří Neumann Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. NIHSS < 4 a Intravenózní trombolýza Jiří Neumann Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. Cerebrovaskulární seminář, Kunětická Hora, 23-24.9.2011 Intravenózní trombolýza

Více

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha Aleš BARTOŠ AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha Psychiatrické centrum Praha, Bohnice Poradna pro poruchy paměti, Neurologická klinika UK 3. LF, FN Královské

Více