Company profile Profil společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Company profile Profil společnosti"

Transkript

1 Company profile Profil společnosti

2 CONTENTS OBSAH 3 Our way leads straight ahead Naše cesta má přímý směr 4 We let your ideas take shape and teach them how to live Vašim myšlenkám dáme tvář a naučíme je žít 6 Our best source of knowledge is our experience Nejlepším zdrojem našich znalostí je naše zkušenost 8 Our products are successful even in tough international competition Naše výrobky jsou úspěšné i v tvrdé mezinárodní konkurenci 11 Selected references Vybrané reference BASIC INFORMATION ABOUT THE COMPANY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Name / Název: Cominfo, a.s. Registered office / Sídlo: Nabrezi 695, Zlin - Prstne, Czech Republic / Nábřeží 695, Zlín - Prštné, Česká republika Entered in the Commercial Register of the Regional Commercial Court of Brno, Section B, File No 1751 / Uvedená v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl B, vložka 1751 ID No. / IČO: TAX ID / DIČ: CZ Bank Connection / Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s. Account No. / č.b.ú.: / 6800 Statutory Board / Statutární orgán: Ing. Zbyšek Čižmař, Chairman of the Board of Directors / předseda představenstva Ing. Karel Zvolský, Member of the Board of Directors / člen představenstva Ing. Jiří Procházka, Member of the Board of Directors / člen představenstva Tel.: Fax:

3 OUR WAY LEADS STRAIGHT AHEAD NAŠE CESTA MÁ PŘÍMÝ SMĚR 2003 Foreign trade departments established Založení oddělení zahraničního obchodu 1996 Establishment of COMINFO SR with headquarters in Bratislava. Vznik COMINFO SR se sídlem v Bratislavě 1993 The development and production of turnstiles is commenced. Zahájen vývoj a výroba turniket 1990 COMINFO, spol. s r.o. (limited liability company) is established in computing technologies, development of hardware and software Vznik společnosti COMINFO, spol s r. o. výpočetní technika, vývoj hardware a software 2007 The company opens its headquarters. This area of m² concentrates the company s entire sales, production and development activities Otevření novéha sídla společnosti. Zde na rozloze m² je soustředěna veškerá obchodní, výrobní i vývojová činnost společnosti 2000 The company s basic capital is increased to CZK 31.5 million Základní jmění společnosti je navýšeno na hodnotu 31,5 mil. Kč 1995 COMINFO, a.s. (joint-stock company) is established, the basic capital being CZK 10.5 million. Založena společnost COMINFO, a. s. se základním kapitálem 10,5 mil. Kč 1991 The development of identifi cation systems is commenced. Zahájen vývoj systému identifi kace Company profile / Profil společnosti 3

4 WE LET YOUR IDEAS TAKE SHAPE AND TEACH THEM HOW TO LIVE VAŠIM MYŠLENKÁM DÁME TVÁŘ A NAUČÍME JE ŽÍT COMINFO, A.S. Is an exclusively Czech company which has operated on the market since The company specializes in the development, production and installation of identifi cation systems, access devices, RFID, turnstiles, gates and the implementation of sophisticated information technologies. Since its origin the company has become an important manufacturer of entry control systems within the European Union as well as one of the top integrators in the area of information technologies and systems. The company s headquarters are located in Zlín, where the sales, development, production and distribution centres are located. The company has developed a network of certifi ed sales and service centres in the Czech Republic and Slovakia as well as in all member states of the European Union and other countries where it is represented by partner organizations. At present, the company operates in many countries not only in the European Union, but also in the Middle East, Africa, Australia, America and other countries such as Korea, Ukraine, Croatia and Serbia. The company holds an ISO 9001:2000 quality certifi cate, a National Security Offi ce certifi cate for the Confi dential level, a National Security Offi ce certifi cate for the Secret for access control systems level, a TŪV certifi cate for turnstiles and gates and a SAP HR PDC certifi cate. The quality of our products is ensured mainly through the use of up-todate technologies and the longstanding high qualifi cations of our staff. Our products and services meet our clients most demanding requirements, which is proved by the number of satisfi ed partners worldwide. The quality of our products is proved by the fact that we provide a 3-year guarantee for electronic parts and a 5-year guarantee for turnstiles. INTRODUCTION OF THE SPECTRUM OF ACTIVITIES COMINFO, a.s. consists in individual divisions, which specialize in their particular spheres of activities, yet work in close cooperation with other divisions. This is why we are always ready to respond to our customers requirements and to deal with even the most demanding orders rapidly and effi ciently. The company s long-term strategy and the Board s decision to invest most of the profi t into the development of new products and building a top quality centre responsible for the service and support of sold and installed products also enables our company to strengthen its market position. SPOLEČNOST COMINFO, A.S. je výlučně českou společností, působící na trhu již od roku Po dobu existence se společnost specializuje na vývoj, výrobu a instalaci identifi kačních systémů, vstupních zařízení, RFID, vstupních turniketů a implementaci sofi stikovaných informačních technologií. Za tuto dobu se stala nejen významným výrobcem vstupních zařízení v rámci Evropské unie ale i jedním z předních integrátorů v oblasti informačních technologií a systémů. Sídlo společnosti je ve Zlíně, kde je obchodní, vývojové, výrobní a distribuční centrum. Společnost má vybudovanou síť certifi kovaných prodejních a servisních středisek jak v České a Slovenské republice, tak ve všech zemích Evropské unie a ostatních zemích, kde má formou partnerských organizací zastoupení. Obchodní aktivity společnosti jsou v současné době v mnoha zemích nejen Evropské unie, ale i na Blízkém východě, v Africe, Austrálii, Americe a dalších zemích jako je Korea, Ukrajina, Chorvatsko, Srbsko. Firma je držitelem certifi kátu jakosti ISO 9001:2000, certifi kátu NBÚ na úroveň Důvěrné pro fi rmu, certifi kátu NBÚ na úroveň Tajné pro systém kontroly vstupu, držitelem certifi kátu TŪV pro turnikety a certifi kátu SAP HR PDC Interface. Kvalitu svých výrobků zaručujeme především využíváním nejmodernějších technologií a dlouholetou vysokou kvalifi kací našich zaměstnanců. Naše produkty a služby splňují i ta nejnáročnější přání klientů, což potvrzuje množství spokojených partnerů po celém světě. Důkazem kvality našich výrobků je poskytovaná záruka 3 roky na elektronické části a 5 let na turnikety. PŘEDSTAVENÍ SPEKTRA ČINNOSTÍ Samotná společnost COMINFO, a.s. je rozdělena do jednotlivých divizí, které jsou specializovány na svůj obor činnosti, ale pracují v těsné součinnosti s ostatními divizemi. Díky tomu dokážeme pohotově reagovat na přání zákazníků a řešit i ty nejnáročnější zakázky rychle a efektivně. Také dlouhodobá strategie společnosti a rozhodnutí představenstva o investici většiny zisku do vývoje nových produktů a budování kvalitního střediska zodpovědného za servis a podporu prodaných a instalovaných výrobků, umožňuje naší společnosti upevňovat svoji pozici na trhu. 4

5 Our company specializes in the development, production and implementation of products in the following areas: Access control systems, time attendance systems, parking systems and local cashless payments systems, visitor evidence systems, ticketing systems, tracking and assessment of orders. Identifi cation terminals, proximity readers communication units, power supplies, special electronics. Identifi cation of products and objects using RFID technology. Special identifi cation systems for libraries and laundries. Development of customer applications. Motor turnstiles and gates, handrails, electromechanical and mechanical gates, posts, special production. Project studies of interiors and exteriors with turnstiles, gates and handrails in 2D and 3D design. Guarantee and post-guarantee service, Hot Line technical support. THE ORGANIZATION CONSISTS IN THESE TEAMS: Sales and marketing team Software development team Hardware development team Team for the production of entry systems and turnstiles Team for the production of electronic devices Service team Customer support team, Hot Line We boast top experts in their fields. Our staff command a wide range of modern technologies, the use of which, together with the client s preferences, ensures the optimum solution. We care about the quality of our work and its evaluation by customers. That is why we always listen carefully and seek optimum solutions that meet the technological, technical, time and, last but not least, financial parameters of the assignment. The certificates we hold justify the implementation of even the most demanding tasks. Naše společnost se specializuje na vývoj, výrobu a implementaci produktů v následujících oblastech: Systémy kontroly vstupu, evidence docházky, parkovací systémy a automatické bezhotovostní stravovací systémy, lokální platební systémy, evidence návštěv, vstupenkové systémy, sledování a vyhodnocování zakázek. Identifikační terminály, čtecí hlavičky, čtecí antény, komunikační jednotky, zdroje, speciální elektronika. Identifikace výrobků a předmětů prostřednictvím bezkontaktních tagů. Speciální identifikační systémy pro knihovny a prádelny. Vývoj zákaznických aplikací. Motorové turnikety a branky, mechanické zábrany, elektromechanické a motorové branky, sloupky, speciální výroba. Výroba automatických dveří a hliníkových konstrukcí (fasádní, dveřní a okenní systémy). Posuvné a křídlové brány a automatické dveře. Systémy kamerové, EZS a EPS. Předprojektové a projektové studie, bezpečnostní projekty, instalace na klíč, záruční a pozáruční servis, provoz Hot-Line telefonní linky. ORGANIZACE JE TVOŘENA TĚMITO TÝMY: Skupina obchodu a marketingu Skupina vývoje software Skupina vývoje hardware Skupina výroby vstupních zařízení a turniketů Skupina výroby elektronických zařízení Skupina servisní Skupina pro podporu zákazníků, Hot-Line Pro tyto účely disponujeme týmy špičkových specialistů ve svém oboru. Naši lidé ovládají širokou škálu moderních technologií, jejichž uplatněním můžeme, ve spojení s preferencemi ze strany klienta, zajistit optimální řešení. Hodně nám záleží na kvalitě naší práce i na samotném hodnocení zákazníků. Proto vždy pozorně nasloucháme a snažíme se pro ně nalézt optimální řešení, která splňují technologické, technické, časové a v neposlední řadě i finanční parametry zadání. Množství platných certifikátů nás opravňuje k realizaci i těch nejnáročnějších úkolů.. 5

6 OUR BEST SOURCE OF KNOWLEDGE IS OUR EXPERIENCE NEJLEPŠÍM ZDROJEM NAŠICH ZNALOSTÍ JE NAŠE ZKUŠENOST THE AREA OF BB CENTRUM - PRAHA, NA BRUMLOVCE Supply of ROUND-E half-height turnstile and PEGAS-GL motor gates 2. HRADSKÁ - ZLÍN SCHOOL Full implementation of devices and RFID technologies for the operation of the school cafeteria at Hradská Elementary School 3. AUSTIN DETONATOR INC. - VSETÍN recording arrivals and departures using a wireless reader of proximity cards, access control system. The supply also features barriers and full-height turnstiles REXON/Dea Duo 1. AREÁL BB CENTRUM - PRAHA, NA BRUMLOVCE dodávka turniketových vstupů v provedení ROUND/F a motorových branek PEGAS/GL 2. AREÁL ŠKOLNÍ JÍDELNY HRADSKÁ - ZLÍN úplná dodávka zařízení a RFID technologií pro provoz školní jídelny ZŠ Hradská 3. AUSTIN DETONATOR S.R.O. - VSETÍN evidence vjezdů a výjezdů je řešena pomocí bezdrátové čtečky bezkontaktních čipových karet, systém kontroly vstupu. Součást dodávky tvoří závory a motorové turnikety REXON/Dea Duo

7 4. BUSINESS CENTRE AB VINOHRADSKÁ PRAHA STRAŠNICE Supply of ROUND-E half-height turnstile and PEGAS-GL gate 5. Brno Business Park - BRNO ŠTÝŘICE Comprehensive supply for all four reception desks in the form of indoor stainless BAR-SKR tripod turnstile and PEGAS-GL gate 6. RFID in Laundry - Inrex, Karviná Supply of a self-contained system for identifi cation of laundry using RFID technology, supply of readering units and customer software 4. AREÁL AB VINOHRADSKÁ PRAHA STRAŠNICE dodávka turniketového vstupu v provedení ROUND/E a branky PEGAS/GL 5. Komplex BRNO BUSINESS PARK - BRNO ŠTÝŘICE komplexní dodávka pro všechny čtyři recepce ve formě BAR SKR v provedení indoor nerez a branky PEGAS/GL 6. Instalace systému LAUNDRY - Prádelna Inrex Karviná dodávka uceleného systému pro značení prádla pomocí RFID bezkontaktních čipů, dodávka čtecích jednotek a zákaznického softwaru Company profile / Profil společnosti 7

8 OUR PRODUCTS ARE SUCCESSFUL EVEN IN TOUGH INTERNATIONAL COMPETITION NAŠE VÝROBKY JSOU ÚSPĚŠNÉ V TVRDÉ MEZINÁRODNÍ KONKURENCI Sweden, Germany, Lithuania, Latvia, Estonia, Ukraine, Slovakia, England, Ireland, the Netherlands, France, Belgium, Portugal, Italy, Slovenia, Romania, Bulgaria, Hungary, Russia, Libya, Morocco, Tunisia, Australia, South Korea, Georgia, Israel, Indonesia, Serbia, Croatia, USA, Greece... Švédsko, Německo, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Ukrajina, Slovensko, Anglie, Irsko, Holandsko, Francie, Belgie, Portugalsko, Itálie, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Rusko, Libye, Maroko, Tunisko, Austrálie, Jižní Korea, Gruzie, Izrael, Indonésie, Srbsko, Chorvatsko, USA, Řecko... 8

9 1. THE AREA OF THE AQUAPARK HRANICE SWIMMING CENTRE Comprehensive implementation of ROUND-J 90 Straight half-height turnstiles, PEGAS motor gates and cash desk system 2. THE AREA OF BOJNICE SPA The delivery included SI::LOCKER off-line RFID locker locks, BAR- ST-DUO tripod turnstiles, PEGAS motor gates and cash desk systems 3. THERMAL PARK BEŠEŇOVÁ The SI::LOCKER off-line RFID locker locks supplement the comprehensive implementation of ROUND-J-90 straight half-height turnstiles, PEGAS motor gates, cash desk system and hotel access system 1. AREÁL PLOVÁRNA AQUAPARK HRANICE komplexní dodávka vstupních turniketů ROUND/J 90 Straight, motorových branek PEGAS a pokladního systému 2. AREÁL LÁZNÍ BOJNICE součástí dodávky jsou čipové šatní zámky SI::LOCKER, vstupní turnikety BAR/ST DUO, motorové branky PEGAS a pokladní systémy 3. AREÁL THERMAL PARKU BEŠEŇOVÁ čipové zámky SI::LOCKER jsou zde doplňkem komplexního systému vstupních turniketů ROUND/J 90 Straight, motorových branek PEGAS a pokladního systému Company profile / Profil společnosti 9

10 4. THE BUILDING OF BIZNISUITE TECHNOPOL - BRATISLAVA Supply of BAR-GX tripod turnstile and PEGAS-GL motor gates 5. ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A.S. COMPANY S SITE Card encoder, BAR-ST tripod turnstiles, time attendance and access control system as parts of a comprehensive delivery 6. SYNTHESIA A.S. PLANT Wireless readers of proximity cards RFID for recording arrivals and departures, access control system, cafeteria system, BAR-ST tripod turnstiles 4. BUDOVA BIZNISUITE TECHNOPOL - BRATISLAVA PETRŽALKA dodávka turniketových vstupů v provedení BAR/GX a motorovýchbranek PEGAS/GL 5. AREÁL FIRMY ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A.S. encodér karet, motorové turnikety BAR/ST, docházkový a přístupový systém jsou součástí ucelené dodávky 6. ZÁVOD SYNTHESIA A. S. bezdrátové čtečky bezkontaktních čipových karet - RFID pro evidenci vjezdů a výjezdů, systémy kontroly vstupu, stravování, turnikety BAR/ST

11 SELECTED REFERENCES VYBRANÉ REFERENCE Our customers include small and medium-sized business as well as large and important companies: Coca Cola Italy, Siemens, Pirelli France, Philips, Czech Army, Police Investigation Department London England, Hunday Motors Korea and Czech Republic, Celestica Czech Republic and Romania, SAINT-GOBAIN, Wanzl Czech Republic, Kraft Foods Slovakia, Allianz, Matador Continental Slovakia, Carrier Refrigeration Operation, Linde Frigera, TESCO, BBC,, ČEZ, a. s., Temelín Nuclear Plant, Tomáš Baťa University in Zlín, Pilsner Urquel a.s., Čeznet, a.s., University of Chemistry and Technology in Prague, Regional Office in Zlín, Czech Social Security Administration, Konštantín Philosofical University in Nitra, County Hospital Ústí nad Labem, Czech National Bank - Prague, Spolana a.s. Neratovice, Siemens VDO, ABB s.r.o., Mittal Steel Ostrava, a.s., Tatra, a.s. - Kopřivnice, Air Traffic Control Czech Republic, Wellness Oase Salzburg, ŠkoFIN s.r.o. - Prague, Živnostenská Banka, a.s. - Prague, Military company Brno, Biocel Paskov a.s., Lasselsberger, a. s. - Pilsener, Institute of Nuclear Research Řež, a. s., Ministry of Defence of the Czech Republic - Prague, HC Sparta Prague, University Hospital with Policlinic Ostrava, VOŠON and SPŠO Jablonského - Prague, Bohemia Sekt, Bohemian and Moravian wine producing joint-stock company, Starý Plzenec, ABB EJF s.r.o. Brno, Administrative Centre of Česká spořitelna, a.s. Praha, Thomayer University Hospital with Policlinic Prague, Tajmac - ZPS, a.s. Zlín, Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod, Slovak Television Banská Bystrica, Kablo Siemens Bratislava, Ministry of Transport, Communications and Public Works of the Slovak Republic, Slovak Telecommunications Bratislava, Ministry of Justice of the Czech Republic, Prague and many more. Našimi zákazníky jsou jak malé a střední firmy, tak i velké a významné společnosti: ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Plzeňský Prazdroj a.s., Čeznet, a.s., Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Krajský úřad Zlín, Česká správa sociálního zabezpečení, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Krajská zdravotní, a.s. v Ústí nad Labem, Česká národní banka - Praha, Spolana a.s. Neratovice, Siemens VDO, ABB s.r.o., Mittal Steel Ostrava, a.s., Tatra, a.s. - Kopřivnice, Philips Česká republika s.r.o., Řízení letového provozu České republiky, státní podnik - Praha, Siemens kolejová vozidla s.r.o., Wellness Oase Salzburg, ŠkoFIN s.r.o. - Praha,, Živnostenská Banka, a.s. - Praha, Vojenský útvar Brno, Biocel Paskov a.s., Lasselsberger, a. s. - Plzeň, Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s., Ministerstvo obrany České republiky - Praha, HC Sparta Praha a.s., Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, VOŠON a SPŠO Jablonského - Praha, Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská akciová společnost Starý Plzenec, ABB EJF s.r.o. Brno, Městský úřad Otrokovice, Správní budova České spořitelny, a.s. Praha, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou - Praha, Tajmac - ZPS, a.s. Zlín, Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod, Slovenská televize Banská Bystrica, Kablo Siemens Bratislava, Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR, Slovenské telekomunikace Bratislava, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Praha, Saint-gobain Orsil s. r. o. Častolovice, SPŠCH Křemencova - Praha a mnoho dalších. 11

12 COMINFO a.s. Nábřeží 695, Zlín Prštné, Česká republika Tel.: , fax: COMINFO a.s. Nabrezi 695, Zlin Prstne, Czech Republic Tel.: , fax:

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s.

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Profil společnosti Company profile Profil společnosti Company profile BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Poříčí 3A, 603 16 Brno Česká republika Tel. +420 531 014 111 Fax

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 Zpráva o průhlednosti za rok 2014 ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 ECOVIS blf s.r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1, 110 00, provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 266 01, IČ: 276 08 875 Společnost

Více

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních Obchodní nabídka Poskytování IPtelefonních služeb Nabízíme Vám využití výhodných telekomunikačních služeb společnosti NeoTel.cz, která Vám pomůže snížit náklady na telefonní hovory v kanceláři i doma.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Inteligentní rychlé nabíjení elektromobilů Projekt celonárodní dobíjecí sítě ELMO Estonia

Inteligentní rychlé nabíjení elektromobilů Projekt celonárodní dobíjecí sítě ELMO Estonia Inteligence procesní infrastruktury, 20.9.2012, Miroslav Kuželka Inteligentní rychlé nabíjení elektromobilů Projekt celonárodní dobíjecí sítě ELMO Estonia Segmenty pro nabíjení elektromobilů Dálnice, pumpy,

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

CQS - Sdruzeni pro certifikaci systemu jakosti Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja Ceska republika

CQS - Sdruzeni pro certifikaci systemu jakosti Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja Ceska republika CQS - Sdruzeni pro certifikaci systemu jakosti Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja Ceska republika CQS j'e certifikaenim organem, akreditovanym podle normy CSN EN ISO/IEC 17021:2011 Ceskym institutem

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000 1 KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 2000 OBSAH / SUMMARY: KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Minitab vznik a historie

Minitab vznik a historie Minitab vznik a historie 1972: MINITAB vzniká na Pennsylvania State University Cíl: (Dr. Thomas A. Ryan, Jr., Dr. Barbara F. Ryan, Dr. Brian L. Joiner) Zahrnout do výuky statistiky použití počítačů. rychlost

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTACE. List of documents

SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTACE. List of documents CZ 9507.01.02 Pilot project on chip-cards DOKUMENT / Document: SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTACE List of documents ČÍSLO / number: PHARE/1/01/6/CE - pracovní Registered and issued the under project steering

Více

SECAR BOHEMIA ROBUST SATELLITE POSITIONING & ITS IN PRACTICE. Lubomír Myslík

SECAR BOHEMIA ROBUST SATELLITE POSITIONING & ITS IN PRACTICE. Lubomír Myslík SECAR BOHEMIA ROBUST SATELLITE POSITIONING & ITS IN PRACTICE Lubomír Myslík COMPANY PROFILE SECAR BOHEMIA, a.s., established in 1992 100% owned by Czech proprietors 150 employees Average annual turnover:

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisition Business administration Credit management Credit management

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

Profi l společnosti Corpus Solutions a.s.

Profi l společnosti Corpus Solutions a.s. Profi l společnosti Poslání společnosti Posouváme hranice Vašich aplikací směrem k vyšší provozní efektivitě, výkonnosti a bezpečnosti. Společnost Corpus Solutions úspěšně působí na trhu informačních a

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku FP7-Infrastructures Inforum 2010, 27. 5. 2010, Daniela Tkačíková Projekt OpenAIRE CÍL: Vybudování infrastruktury a podpory pro otevřený přístup

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee. Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.eu Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisi.on Business

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

USA Rhode Island. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

USA Rhode Island. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr USA Rhode Island Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Rhode Island je jmenší stát Unie, k níž se připojil

Více

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C.

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. MK Veselí nad Lužnicí EFRA & RC Autoklub Czech Republic In conjuction with local club MK Veselí nad Lužnicí Are attending from 8th to 10th August 2008 INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. 8th August - Friday

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Vybrané reference AS Parking s.r.o.:

Vybrané reference AS Parking s.r.o.: Vybrané reference AS Parking s.r.o.: Česká Třebová Nádraží, parkovací systém dopravního terminálu Českých drah Parkovací systém pro cestující v podzemí přednádražního prostoru terminálu ČD s technologií

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

Mnoho změn, ale málo výsledků

Mnoho změn, ale málo výsledků Budování kapacit a podpora pro zvyšování kvality výuky Konference Úspěch pro každého žáka Praha, 21.4. 2015 Arnošt Veselý Mnoho změn, ale málo výsledků 1 Netherlands England Estonia Belgium (Fl.) Czech

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen O firmě / About / Gesselchaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad CIO PIA5 NSC Prague Obsah Představení firmy Migrace BW to HANA BI architektura ve Wincor Nixdorf Migrační varianty z BW

Více

Soutěž ve zdravotnictví

Soutěž ve zdravotnictví Soutěž ve zdravotnictví MUDr. Pavel Vepřek listopad 2012 Vývoj zdravotních systémů do 2. poloviny 19. století problém: zajištění pomoci při nemoci, zranění,sociální slabosti řešení: lékař, charita tisíciletý

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a company, in the office Business English Ročník: Identifikace

Více

PRO ODBORNÍKY V OBLASTI OBRANY A BEZPEČNOSTI

PRO ODBORNÍKY V OBLASTI OBRANY A BEZPEČNOSTI N A B Í D K A M A R K E T I N GOV É H O P A R T N E R S T V Í K O N G R E S U A S O C I A C E E V R O P S K É H O V O J E N S K É H O T I S K U Future Soldier Exhibition & Conference Výstaviště PVA EXPO

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic DTO CZ, s.r.o. držitel certifikátu držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 9001:2009 KVALITA QUALITY 2011 17. 18. května 2011, Ostrava May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic ročník konference

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Referenční stavby aplikace Reference constructions and applications

Referenční stavby aplikace Reference constructions and applications cementotrísková deska cement bonded particleboard CIDEM Hranice, a.s. divize CETRIS Nová 223 753 01 Hranice I-Město Czech R epublic tel.: +420 581 676 281 fax: +420 581 601 623 e-mail: cetris@cetris.cz

Více

APERIO bezdrátová on-line technologie pro systémy kontroly vstupu The global leader in the door opening solutions

APERIO bezdrátová on-line technologie pro systémy kontroly vstupu The global leader in the door opening solutions APERIO bezdrátová on-line technologie pro systémy kontroly vstupu The global leader in the door opening solutions APERIO bezdrátová technologie budoucnosti APERIO je nejnovější bezdrátová technologie s

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company. Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012

ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company. Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012 ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012 1. ANF DATA - základní údaje rok založení 1992 vlastník 100% Siemens AG Rakousko roční obrat 267 mil CZK (2010/2011) 220 zaměstanců

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 214. Použité grafy jsou buď přímo převzaty ze zmíněné publikace,

Více

Architektura odbavovacího systému s použitím BČK

Architektura odbavovacího systému s použitím BČK Autor: Jindřich Borka, Jiří Matějec Architektura odbavovacího systému s použitím BČK ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 XT-Card a.s., Sokolovská 100, 186 00, Praha 8 Agenda ČD-Telematika

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Inteligentní zabezpečení budov Ing. Milan Stehlík

Inteligentní zabezpečení budov Ing. Milan Stehlík Inteligentní zabezpečení budov Ing. Milan Stehlík SBT Europe Regional Head Conference - November 2006 For internal use only / Siemens Switzerland Ltd 2006 Inteligentní zabezpečení budov Předpokládaná bezpečnostní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

TP Store Applications TPiSHOP

TP Store Applications TPiSHOP WINCOR NIXDORF TP Store Applications TPiSHOP Marek Minařík Wincor Nixdorf DE CF MK1 SOL TPiSHOP April 2010 Wincor Nixdorf International GmbH 1 Mobile Shopping od Wincor Nixdorf Příprava nákupu Přihlášení

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4B 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

E KR20 Hybridní RFID přístupová čtečka

E KR20 Hybridní RFID přístupová čtečka ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI SYSTÉMŮ ENTRY Přístupové systémy slouží k zajištění ochrany vstupu do prostorů s využitím bezkontaktních přístupových karet, číselných kódů nebo biometrických znaků. Využití systémů

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

MBG, spol. s r. o. Sadová 2323/4, 789 01 Zábřeh P: +420 583 401 311 www.mbg.cz PROFIL SPOLEČNOSTI

MBG, spol. s r. o. Sadová 2323/4, 789 01 Zábřeh P: +420 583 401 311 www.mbg.cz PROFIL SPOLEČNOSTI MBG, spol. s r. o. Sadová 2323/4, 789 01 Zábřeh P: +420 583 401 311 www.mbg.cz PROFIL SPOLEČNOSTI ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS NÁVRH A KREATIVA VIZE A HISTORIE SPOLEČNOSTI NÁVRH A KREATIVA VÝROBA VÝVOJ Založena

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

NOVÉ ASPEKTY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o. NEW ASPECTS OF PROJECT MANAGEMENT OF R & D COMPANY

NOVÉ ASPEKTY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o. NEW ASPECTS OF PROJECT MANAGEMENT OF R & D COMPANY NOVÉ ASPEKTY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o. NEW ASPECTS OF PROJECT MANAGEMENT OF R & D COMPANY Tomáš Teindl a Roman Orlík b a VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol.

Více

PROACT CZECH REPUBLIC. Reálné využití moderních technologií Případové studie. Proact Czech Republic, s.r.o. Roman Rusnok Roman.Rusnok@proact.

PROACT CZECH REPUBLIC. Reálné využití moderních technologií Případové studie. Proact Czech Republic, s.r.o. Roman Rusnok Roman.Rusnok@proact. PROACT CZECH REPUBLIC Reálné využití moderních technologií Případové studie Proact Czech Republic, s.r.o. Roman Rusnok Roman.Rusnok@proact.eu Proact Czech Republic a Proact IT Group AB Proact Czech Republic

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Výsledky prieskumu ITSM 2008 Informácie o stave ITSM v SR a ČR

Výsledky prieskumu ITSM 2008 Informácie o stave ITSM v SR a ČR Výsledky prieskumu ITSM 2008 Informácie o stave ITSM v SR a ČR Odborná konferencia 26. marec 2009, Radisson SAS Carlton Hotel, Bratislava Radek Bělina Business Development Manager Petr Kolář Account Manager

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

I NFOS. www.cominfo.cz

I NFOS. www.cominfo.cz I NFOS IdentifikaČní systém infos www.cominfo.cz SYSTÉM INFOS Systém INFOS představuje ucelený balík softwarových aplikací využívajících identifi kačních prvků, zejména karet, v různých oblastech fi remních,

Více

Využití ADONIS a APP v podmínkách banky

Využití ADONIS a APP v podmínkách banky Využití ADONIS a APP v podmínkách banky GE Money Bank Martin Chvátal October 2013 Classification: GE Restricted; Distribution: Strategy team; Access: limited strategy team only; Retention mark and period:

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi. Stav bádání. Petr Dresler - Jiří Macháček

Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi. Stav bádání. Petr Dresler - Jiří Macháček Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi. Stav bádání Petr Dresler - Jiří Macháček Stav archeologického bádání Úsek Léta výzkumu Prozkoumaná plocha v m čtv. Počet objektů Počet kostrových hrobů Velmožský

Více