Company profile Profil společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Company profile Profil společnosti"

Transkript

1 Company profile Profil společnosti

2 CONTENTS OBSAH 3 Our way leads straight ahead Naše cesta má přímý směr 4 We let your ideas take shape and teach them how to live Vašim myšlenkám dáme tvář a naučíme je žít 6 Our best source of knowledge is our experience Nejlepším zdrojem našich znalostí je naše zkušenost 8 Our products are successful even in tough international competition Naše výrobky jsou úspěšné i v tvrdé mezinárodní konkurenci 11 Selected references Vybrané reference BASIC INFORMATION ABOUT THE COMPANY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Name / Název: Cominfo, a.s. Registered office / Sídlo: Nabrezi 695, Zlin - Prstne, Czech Republic / Nábřeží 695, Zlín - Prštné, Česká republika Entered in the Commercial Register of the Regional Commercial Court of Brno, Section B, File No 1751 / Uvedená v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl B, vložka 1751 ID No. / IČO: TAX ID / DIČ: CZ Bank Connection / Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s. Account No. / č.b.ú.: / 6800 Statutory Board / Statutární orgán: Ing. Zbyšek Čižmař, Chairman of the Board of Directors / předseda představenstva Ing. Karel Zvolský, Member of the Board of Directors / člen představenstva Ing. Jiří Procházka, Member of the Board of Directors / člen představenstva Tel.: Fax:

3 OUR WAY LEADS STRAIGHT AHEAD NAŠE CESTA MÁ PŘÍMÝ SMĚR 2003 Foreign trade departments established Založení oddělení zahraničního obchodu 1996 Establishment of COMINFO SR with headquarters in Bratislava. Vznik COMINFO SR se sídlem v Bratislavě 1993 The development and production of turnstiles is commenced. Zahájen vývoj a výroba turniket 1990 COMINFO, spol. s r.o. (limited liability company) is established in computing technologies, development of hardware and software Vznik společnosti COMINFO, spol s r. o. výpočetní technika, vývoj hardware a software 2007 The company opens its headquarters. This area of m² concentrates the company s entire sales, production and development activities Otevření novéha sídla společnosti. Zde na rozloze m² je soustředěna veškerá obchodní, výrobní i vývojová činnost společnosti 2000 The company s basic capital is increased to CZK 31.5 million Základní jmění společnosti je navýšeno na hodnotu 31,5 mil. Kč 1995 COMINFO, a.s. (joint-stock company) is established, the basic capital being CZK 10.5 million. Založena společnost COMINFO, a. s. se základním kapitálem 10,5 mil. Kč 1991 The development of identifi cation systems is commenced. Zahájen vývoj systému identifi kace Company profile / Profil společnosti 3

4 WE LET YOUR IDEAS TAKE SHAPE AND TEACH THEM HOW TO LIVE VAŠIM MYŠLENKÁM DÁME TVÁŘ A NAUČÍME JE ŽÍT COMINFO, A.S. Is an exclusively Czech company which has operated on the market since The company specializes in the development, production and installation of identifi cation systems, access devices, RFID, turnstiles, gates and the implementation of sophisticated information technologies. Since its origin the company has become an important manufacturer of entry control systems within the European Union as well as one of the top integrators in the area of information technologies and systems. The company s headquarters are located in Zlín, where the sales, development, production and distribution centres are located. The company has developed a network of certifi ed sales and service centres in the Czech Republic and Slovakia as well as in all member states of the European Union and other countries where it is represented by partner organizations. At present, the company operates in many countries not only in the European Union, but also in the Middle East, Africa, Australia, America and other countries such as Korea, Ukraine, Croatia and Serbia. The company holds an ISO 9001:2000 quality certifi cate, a National Security Offi ce certifi cate for the Confi dential level, a National Security Offi ce certifi cate for the Secret for access control systems level, a TŪV certifi cate for turnstiles and gates and a SAP HR PDC certifi cate. The quality of our products is ensured mainly through the use of up-todate technologies and the longstanding high qualifi cations of our staff. Our products and services meet our clients most demanding requirements, which is proved by the number of satisfi ed partners worldwide. The quality of our products is proved by the fact that we provide a 3-year guarantee for electronic parts and a 5-year guarantee for turnstiles. INTRODUCTION OF THE SPECTRUM OF ACTIVITIES COMINFO, a.s. consists in individual divisions, which specialize in their particular spheres of activities, yet work in close cooperation with other divisions. This is why we are always ready to respond to our customers requirements and to deal with even the most demanding orders rapidly and effi ciently. The company s long-term strategy and the Board s decision to invest most of the profi t into the development of new products and building a top quality centre responsible for the service and support of sold and installed products also enables our company to strengthen its market position. SPOLEČNOST COMINFO, A.S. je výlučně českou společností, působící na trhu již od roku Po dobu existence se společnost specializuje na vývoj, výrobu a instalaci identifi kačních systémů, vstupních zařízení, RFID, vstupních turniketů a implementaci sofi stikovaných informačních technologií. Za tuto dobu se stala nejen významným výrobcem vstupních zařízení v rámci Evropské unie ale i jedním z předních integrátorů v oblasti informačních technologií a systémů. Sídlo společnosti je ve Zlíně, kde je obchodní, vývojové, výrobní a distribuční centrum. Společnost má vybudovanou síť certifi kovaných prodejních a servisních středisek jak v České a Slovenské republice, tak ve všech zemích Evropské unie a ostatních zemích, kde má formou partnerských organizací zastoupení. Obchodní aktivity společnosti jsou v současné době v mnoha zemích nejen Evropské unie, ale i na Blízkém východě, v Africe, Austrálii, Americe a dalších zemích jako je Korea, Ukrajina, Chorvatsko, Srbsko. Firma je držitelem certifi kátu jakosti ISO 9001:2000, certifi kátu NBÚ na úroveň Důvěrné pro fi rmu, certifi kátu NBÚ na úroveň Tajné pro systém kontroly vstupu, držitelem certifi kátu TŪV pro turnikety a certifi kátu SAP HR PDC Interface. Kvalitu svých výrobků zaručujeme především využíváním nejmodernějších technologií a dlouholetou vysokou kvalifi kací našich zaměstnanců. Naše produkty a služby splňují i ta nejnáročnější přání klientů, což potvrzuje množství spokojených partnerů po celém světě. Důkazem kvality našich výrobků je poskytovaná záruka 3 roky na elektronické části a 5 let na turnikety. PŘEDSTAVENÍ SPEKTRA ČINNOSTÍ Samotná společnost COMINFO, a.s. je rozdělena do jednotlivých divizí, které jsou specializovány na svůj obor činnosti, ale pracují v těsné součinnosti s ostatními divizemi. Díky tomu dokážeme pohotově reagovat na přání zákazníků a řešit i ty nejnáročnější zakázky rychle a efektivně. Také dlouhodobá strategie společnosti a rozhodnutí představenstva o investici většiny zisku do vývoje nových produktů a budování kvalitního střediska zodpovědného za servis a podporu prodaných a instalovaných výrobků, umožňuje naší společnosti upevňovat svoji pozici na trhu. 4

5 Our company specializes in the development, production and implementation of products in the following areas: Access control systems, time attendance systems, parking systems and local cashless payments systems, visitor evidence systems, ticketing systems, tracking and assessment of orders. Identifi cation terminals, proximity readers communication units, power supplies, special electronics. Identifi cation of products and objects using RFID technology. Special identifi cation systems for libraries and laundries. Development of customer applications. Motor turnstiles and gates, handrails, electromechanical and mechanical gates, posts, special production. Project studies of interiors and exteriors with turnstiles, gates and handrails in 2D and 3D design. Guarantee and post-guarantee service, Hot Line technical support. THE ORGANIZATION CONSISTS IN THESE TEAMS: Sales and marketing team Software development team Hardware development team Team for the production of entry systems and turnstiles Team for the production of electronic devices Service team Customer support team, Hot Line We boast top experts in their fields. Our staff command a wide range of modern technologies, the use of which, together with the client s preferences, ensures the optimum solution. We care about the quality of our work and its evaluation by customers. That is why we always listen carefully and seek optimum solutions that meet the technological, technical, time and, last but not least, financial parameters of the assignment. The certificates we hold justify the implementation of even the most demanding tasks. Naše společnost se specializuje na vývoj, výrobu a implementaci produktů v následujících oblastech: Systémy kontroly vstupu, evidence docházky, parkovací systémy a automatické bezhotovostní stravovací systémy, lokální platební systémy, evidence návštěv, vstupenkové systémy, sledování a vyhodnocování zakázek. Identifikační terminály, čtecí hlavičky, čtecí antény, komunikační jednotky, zdroje, speciální elektronika. Identifikace výrobků a předmětů prostřednictvím bezkontaktních tagů. Speciální identifikační systémy pro knihovny a prádelny. Vývoj zákaznických aplikací. Motorové turnikety a branky, mechanické zábrany, elektromechanické a motorové branky, sloupky, speciální výroba. Výroba automatických dveří a hliníkových konstrukcí (fasádní, dveřní a okenní systémy). Posuvné a křídlové brány a automatické dveře. Systémy kamerové, EZS a EPS. Předprojektové a projektové studie, bezpečnostní projekty, instalace na klíč, záruční a pozáruční servis, provoz Hot-Line telefonní linky. ORGANIZACE JE TVOŘENA TĚMITO TÝMY: Skupina obchodu a marketingu Skupina vývoje software Skupina vývoje hardware Skupina výroby vstupních zařízení a turniketů Skupina výroby elektronických zařízení Skupina servisní Skupina pro podporu zákazníků, Hot-Line Pro tyto účely disponujeme týmy špičkových specialistů ve svém oboru. Naši lidé ovládají širokou škálu moderních technologií, jejichž uplatněním můžeme, ve spojení s preferencemi ze strany klienta, zajistit optimální řešení. Hodně nám záleží na kvalitě naší práce i na samotném hodnocení zákazníků. Proto vždy pozorně nasloucháme a snažíme se pro ně nalézt optimální řešení, která splňují technologické, technické, časové a v neposlední řadě i finanční parametry zadání. Množství platných certifikátů nás opravňuje k realizaci i těch nejnáročnějších úkolů.. 5

6 OUR BEST SOURCE OF KNOWLEDGE IS OUR EXPERIENCE NEJLEPŠÍM ZDROJEM NAŠICH ZNALOSTÍ JE NAŠE ZKUŠENOST THE AREA OF BB CENTRUM - PRAHA, NA BRUMLOVCE Supply of ROUND-E half-height turnstile and PEGAS-GL motor gates 2. HRADSKÁ - ZLÍN SCHOOL Full implementation of devices and RFID technologies for the operation of the school cafeteria at Hradská Elementary School 3. AUSTIN DETONATOR INC. - VSETÍN recording arrivals and departures using a wireless reader of proximity cards, access control system. The supply also features barriers and full-height turnstiles REXON/Dea Duo 1. AREÁL BB CENTRUM - PRAHA, NA BRUMLOVCE dodávka turniketových vstupů v provedení ROUND/F a motorových branek PEGAS/GL 2. AREÁL ŠKOLNÍ JÍDELNY HRADSKÁ - ZLÍN úplná dodávka zařízení a RFID technologií pro provoz školní jídelny ZŠ Hradská 3. AUSTIN DETONATOR S.R.O. - VSETÍN evidence vjezdů a výjezdů je řešena pomocí bezdrátové čtečky bezkontaktních čipových karet, systém kontroly vstupu. Součást dodávky tvoří závory a motorové turnikety REXON/Dea Duo

7 4. BUSINESS CENTRE AB VINOHRADSKÁ PRAHA STRAŠNICE Supply of ROUND-E half-height turnstile and PEGAS-GL gate 5. Brno Business Park - BRNO ŠTÝŘICE Comprehensive supply for all four reception desks in the form of indoor stainless BAR-SKR tripod turnstile and PEGAS-GL gate 6. RFID in Laundry - Inrex, Karviná Supply of a self-contained system for identifi cation of laundry using RFID technology, supply of readering units and customer software 4. AREÁL AB VINOHRADSKÁ PRAHA STRAŠNICE dodávka turniketového vstupu v provedení ROUND/E a branky PEGAS/GL 5. Komplex BRNO BUSINESS PARK - BRNO ŠTÝŘICE komplexní dodávka pro všechny čtyři recepce ve formě BAR SKR v provedení indoor nerez a branky PEGAS/GL 6. Instalace systému LAUNDRY - Prádelna Inrex Karviná dodávka uceleného systému pro značení prádla pomocí RFID bezkontaktních čipů, dodávka čtecích jednotek a zákaznického softwaru Company profile / Profil společnosti 7

8 OUR PRODUCTS ARE SUCCESSFUL EVEN IN TOUGH INTERNATIONAL COMPETITION NAŠE VÝROBKY JSOU ÚSPĚŠNÉ V TVRDÉ MEZINÁRODNÍ KONKURENCI Sweden, Germany, Lithuania, Latvia, Estonia, Ukraine, Slovakia, England, Ireland, the Netherlands, France, Belgium, Portugal, Italy, Slovenia, Romania, Bulgaria, Hungary, Russia, Libya, Morocco, Tunisia, Australia, South Korea, Georgia, Israel, Indonesia, Serbia, Croatia, USA, Greece... Švédsko, Německo, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Ukrajina, Slovensko, Anglie, Irsko, Holandsko, Francie, Belgie, Portugalsko, Itálie, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Rusko, Libye, Maroko, Tunisko, Austrálie, Jižní Korea, Gruzie, Izrael, Indonésie, Srbsko, Chorvatsko, USA, Řecko... 8

9 1. THE AREA OF THE AQUAPARK HRANICE SWIMMING CENTRE Comprehensive implementation of ROUND-J 90 Straight half-height turnstiles, PEGAS motor gates and cash desk system 2. THE AREA OF BOJNICE SPA The delivery included SI::LOCKER off-line RFID locker locks, BAR- ST-DUO tripod turnstiles, PEGAS motor gates and cash desk systems 3. THERMAL PARK BEŠEŇOVÁ The SI::LOCKER off-line RFID locker locks supplement the comprehensive implementation of ROUND-J-90 straight half-height turnstiles, PEGAS motor gates, cash desk system and hotel access system 1. AREÁL PLOVÁRNA AQUAPARK HRANICE komplexní dodávka vstupních turniketů ROUND/J 90 Straight, motorových branek PEGAS a pokladního systému 2. AREÁL LÁZNÍ BOJNICE součástí dodávky jsou čipové šatní zámky SI::LOCKER, vstupní turnikety BAR/ST DUO, motorové branky PEGAS a pokladní systémy 3. AREÁL THERMAL PARKU BEŠEŇOVÁ čipové zámky SI::LOCKER jsou zde doplňkem komplexního systému vstupních turniketů ROUND/J 90 Straight, motorových branek PEGAS a pokladního systému Company profile / Profil společnosti 9

10 4. THE BUILDING OF BIZNISUITE TECHNOPOL - BRATISLAVA Supply of BAR-GX tripod turnstile and PEGAS-GL motor gates 5. ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A.S. COMPANY S SITE Card encoder, BAR-ST tripod turnstiles, time attendance and access control system as parts of a comprehensive delivery 6. SYNTHESIA A.S. PLANT Wireless readers of proximity cards RFID for recording arrivals and departures, access control system, cafeteria system, BAR-ST tripod turnstiles 4. BUDOVA BIZNISUITE TECHNOPOL - BRATISLAVA PETRŽALKA dodávka turniketových vstupů v provedení BAR/GX a motorovýchbranek PEGAS/GL 5. AREÁL FIRMY ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A.S. encodér karet, motorové turnikety BAR/ST, docházkový a přístupový systém jsou součástí ucelené dodávky 6. ZÁVOD SYNTHESIA A. S. bezdrátové čtečky bezkontaktních čipových karet - RFID pro evidenci vjezdů a výjezdů, systémy kontroly vstupu, stravování, turnikety BAR/ST

11 SELECTED REFERENCES VYBRANÉ REFERENCE Our customers include small and medium-sized business as well as large and important companies: Coca Cola Italy, Siemens, Pirelli France, Philips, Czech Army, Police Investigation Department London England, Hunday Motors Korea and Czech Republic, Celestica Czech Republic and Romania, SAINT-GOBAIN, Wanzl Czech Republic, Kraft Foods Slovakia, Allianz, Matador Continental Slovakia, Carrier Refrigeration Operation, Linde Frigera, TESCO, BBC,, ČEZ, a. s., Temelín Nuclear Plant, Tomáš Baťa University in Zlín, Pilsner Urquel a.s., Čeznet, a.s., University of Chemistry and Technology in Prague, Regional Office in Zlín, Czech Social Security Administration, Konštantín Philosofical University in Nitra, County Hospital Ústí nad Labem, Czech National Bank - Prague, Spolana a.s. Neratovice, Siemens VDO, ABB s.r.o., Mittal Steel Ostrava, a.s., Tatra, a.s. - Kopřivnice, Air Traffic Control Czech Republic, Wellness Oase Salzburg, ŠkoFIN s.r.o. - Prague, Živnostenská Banka, a.s. - Prague, Military company Brno, Biocel Paskov a.s., Lasselsberger, a. s. - Pilsener, Institute of Nuclear Research Řež, a. s., Ministry of Defence of the Czech Republic - Prague, HC Sparta Prague, University Hospital with Policlinic Ostrava, VOŠON and SPŠO Jablonského - Prague, Bohemia Sekt, Bohemian and Moravian wine producing joint-stock company, Starý Plzenec, ABB EJF s.r.o. Brno, Administrative Centre of Česká spořitelna, a.s. Praha, Thomayer University Hospital with Policlinic Prague, Tajmac - ZPS, a.s. Zlín, Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod, Slovak Television Banská Bystrica, Kablo Siemens Bratislava, Ministry of Transport, Communications and Public Works of the Slovak Republic, Slovak Telecommunications Bratislava, Ministry of Justice of the Czech Republic, Prague and many more. Našimi zákazníky jsou jak malé a střední firmy, tak i velké a významné společnosti: ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Plzeňský Prazdroj a.s., Čeznet, a.s., Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Krajský úřad Zlín, Česká správa sociálního zabezpečení, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Krajská zdravotní, a.s. v Ústí nad Labem, Česká národní banka - Praha, Spolana a.s. Neratovice, Siemens VDO, ABB s.r.o., Mittal Steel Ostrava, a.s., Tatra, a.s. - Kopřivnice, Philips Česká republika s.r.o., Řízení letového provozu České republiky, státní podnik - Praha, Siemens kolejová vozidla s.r.o., Wellness Oase Salzburg, ŠkoFIN s.r.o. - Praha,, Živnostenská Banka, a.s. - Praha, Vojenský útvar Brno, Biocel Paskov a.s., Lasselsberger, a. s. - Plzeň, Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s., Ministerstvo obrany České republiky - Praha, HC Sparta Praha a.s., Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, VOŠON a SPŠO Jablonského - Praha, Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská akciová společnost Starý Plzenec, ABB EJF s.r.o. Brno, Městský úřad Otrokovice, Správní budova České spořitelny, a.s. Praha, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou - Praha, Tajmac - ZPS, a.s. Zlín, Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod, Slovenská televize Banská Bystrica, Kablo Siemens Bratislava, Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR, Slovenské telekomunikace Bratislava, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Praha, Saint-gobain Orsil s. r. o. Častolovice, SPŠCH Křemencova - Praha a mnoho dalších. 11

12 COMINFO a.s. Nábřeží 695, Zlín Prštné, Česká republika Tel.: , fax: COMINFO a.s. Nabrezi 695, Zlin Prstne, Czech Republic Tel.: , fax:

Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Javorník

Více

Profil společnosti Company Profile IPC

Profil společnosti Company Profile IPC Profil společnosti Company Profile IPC Content Obsah Basic Information...2 History...3 ELVAC IPC, Ltd. in Numbers...4 Vision...4 Strategy...5 Market Segments...5 Employees...6 Organization Chart...6 Certified

Více

Katalog Národní technologické platformy Catalogue of Czech. Interoperabilita železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure

Katalog Národní technologické platformy Catalogue of Czech. Interoperabilita železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure Katalog Národní technologické platformy Catalogue of Czech Technology Platform Interoperabilita železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure Interoperabilita železniční infrastruktury

Více

Vize a cíle společnosti

Vize a cíle společnosti Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme

Více

OBSAH TABLE OF CONTENS

OBSAH TABLE OF CONTENS a.s. Pekárenská 77 České Budějovice 370 21 Czech Republic IČO: 25 17 12 16, DIČ: 077-25 17 12 16 Telefon: +420 38 772 01 11, Fax: +420 38 772 02 01 E-mail: csad@jihotrans.cz www.jihotrans.cz 1 2 OBSAH

Více

Prof il společnosti GTS Czech. GTS Czech Company Prof ile. GTS. For the Working World.

Prof il společnosti GTS Czech. GTS Czech Company Prof ile. GTS. For the Working World. Prof il společnosti GTS Czech GTS Czech Company Prof ile GTS. For the Working World. Obsah 1 CONTENTS 2 Kdo jsme About Us 6 Komplexní portfolio služeb A Comprehensive Portfolio of Services 12 Síť GTS Czech

Více

History. Historie. Základní jmění. Share Capital. Vedení společnosti. Company Management PŘEDSTAVENSTVO BOARD OF DIRECTORS DOZORČÍ RADA

History. Historie. Základní jmění. Share Capital. Vedení společnosti. Company Management PŘEDSTAVENSTVO BOARD OF DIRECTORS DOZORČÍ RADA Historie TESLA, akciová společnost, působí na českém trhu od roku 1921, kdy vznikla pod názvem Elektra. V letech 1932 1945 byla součástí koncernu Philips. Pod obchodním jménem TESLA společnost podniká

Více

Naše páteřní síť zvládne i vaše nároky. Vize a cíle společnosti

Naše páteřní síť zvládne i vaše nároky. Vize a cíle společnosti Výroční zpráva Annual Report 2014 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme stát

Více

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s.

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. zavřená klopa 1 Obsah Contents Vize, mise a strategie společnosti Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Profil společnosti Finanční

Více

Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013

Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

roční zpráva 2007 activity report zat 2007

roční zpráva 2007 activity report zat 2007 roční zpráva 2007 Activity Report ZAT 2007 ZAT Dodavatel komplexních řešení v oblasti průmyslové automatizace pro energetiku, těžbu nerostů, dopravu a zdravotnictví Obchodní jméno: ZAT a.s. Rok založení:

Více

VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 / ANNUAL REPORT 2007

VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 / ANNUAL REPORT 2007 VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 / ANNUAL REPORT 2007 Obsah 4 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti 6 II. Vybrané hospodářské ukazatele za rok 2007 6 III. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...5 Výrobní program...6

Více

ANNUAL VÝROČNÍ REPORT ZPRÁVA

ANNUAL VÝROČNÍ REPORT ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Contents Opening Word 4 History of the Company UNIS 6 Basic Data of the Company 8 Facts and Numbers 8 Organisation Scheme of the Company 11 Company Structure Description

Více

ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA * klasická a jaderná energetika * classic and nuclear power industry * chemie a petrochemie * chemistry and petrochemistry * plynárenství * gas industry * ropný průmysl * oil industry * hutnictví * metallurgy

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ANNUAL REPORT 2014. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ANNUAL REPORT 2014. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ANNUAL REPORT 2014 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...6 Výrobní program...7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2003 Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2003 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2003

Více

Výroční zpráva 2011 Annual Report 2011

Výroční zpráva 2011 Annual Report 2011 11 Výroční zpráva 2011 Annual Report 2011 VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2011

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2011 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2011 18. mezinárodní sympozium s výstavou 6. 9. 12. 2011 18th International Symposium and Exhibition 6. 9. 12. 2011

Více

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region BUSINESS Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu vznikla v rámci

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice / Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Investujte

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

Profil firmy Company Profile

Profil firmy Company Profile Profil firmy Company Profile 2011/2012 Skupina Český aeroholding Český aeroholding je významnou skupinou firem, do které byly postupně začleněny společnosti působící v oblasti letecké přepravy a souvisejících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více