Company profile Profil společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Company profile Profil společnosti"

Transkript

1 Company profile Profil společnosti

2 CONTENTS OBSAH 3 Our way leads straight ahead Naše cesta má přímý směr 4 We let your ideas take shape and teach them how to live Vašim myšlenkám dáme tvář a naučíme je žít 6 Our best source of knowledge is our experience Nejlepším zdrojem našich znalostí je naše zkušenost 8 Our products are successful even in tough international competition Naše výrobky jsou úspěšné i v tvrdé mezinárodní konkurenci 11 Selected references Vybrané reference BASIC INFORMATION ABOUT THE COMPANY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Name / Název: Cominfo, a.s. Registered office / Sídlo: Nabrezi 695, Zlin - Prstne, Czech Republic / Nábřeží 695, Zlín - Prštné, Česká republika Entered in the Commercial Register of the Regional Commercial Court of Brno, Section B, File No 1751 / Uvedená v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl B, vložka 1751 ID No. / IČO: TAX ID / DIČ: CZ Bank Connection / Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s. Account No. / č.b.ú.: / 6800 Statutory Board / Statutární orgán: Ing. Zbyšek Čižmař, Chairman of the Board of Directors / předseda představenstva Ing. Karel Zvolský, Member of the Board of Directors / člen představenstva Ing. Jiří Procházka, Member of the Board of Directors / člen představenstva Tel.: Fax:

3 OUR WAY LEADS STRAIGHT AHEAD NAŠE CESTA MÁ PŘÍMÝ SMĚR 2003 Foreign trade departments established Založení oddělení zahraničního obchodu 1996 Establishment of COMINFO SR with headquarters in Bratislava. Vznik COMINFO SR se sídlem v Bratislavě 1993 The development and production of turnstiles is commenced. Zahájen vývoj a výroba turniket 1990 COMINFO, spol. s r.o. (limited liability company) is established in computing technologies, development of hardware and software Vznik společnosti COMINFO, spol s r. o. výpočetní technika, vývoj hardware a software 2007 The company opens its headquarters. This area of m² concentrates the company s entire sales, production and development activities Otevření novéha sídla společnosti. Zde na rozloze m² je soustředěna veškerá obchodní, výrobní i vývojová činnost společnosti 2000 The company s basic capital is increased to CZK 31.5 million Základní jmění společnosti je navýšeno na hodnotu 31,5 mil. Kč 1995 COMINFO, a.s. (joint-stock company) is established, the basic capital being CZK 10.5 million. Založena společnost COMINFO, a. s. se základním kapitálem 10,5 mil. Kč 1991 The development of identifi cation systems is commenced. Zahájen vývoj systému identifi kace Company profile / Profil společnosti 3

4 WE LET YOUR IDEAS TAKE SHAPE AND TEACH THEM HOW TO LIVE VAŠIM MYŠLENKÁM DÁME TVÁŘ A NAUČÍME JE ŽÍT COMINFO, A.S. Is an exclusively Czech company which has operated on the market since The company specializes in the development, production and installation of identifi cation systems, access devices, RFID, turnstiles, gates and the implementation of sophisticated information technologies. Since its origin the company has become an important manufacturer of entry control systems within the European Union as well as one of the top integrators in the area of information technologies and systems. The company s headquarters are located in Zlín, where the sales, development, production and distribution centres are located. The company has developed a network of certifi ed sales and service centres in the Czech Republic and Slovakia as well as in all member states of the European Union and other countries where it is represented by partner organizations. At present, the company operates in many countries not only in the European Union, but also in the Middle East, Africa, Australia, America and other countries such as Korea, Ukraine, Croatia and Serbia. The company holds an ISO 9001:2000 quality certifi cate, a National Security Offi ce certifi cate for the Confi dential level, a National Security Offi ce certifi cate for the Secret for access control systems level, a TŪV certifi cate for turnstiles and gates and a SAP HR PDC certifi cate. The quality of our products is ensured mainly through the use of up-todate technologies and the longstanding high qualifi cations of our staff. Our products and services meet our clients most demanding requirements, which is proved by the number of satisfi ed partners worldwide. The quality of our products is proved by the fact that we provide a 3-year guarantee for electronic parts and a 5-year guarantee for turnstiles. INTRODUCTION OF THE SPECTRUM OF ACTIVITIES COMINFO, a.s. consists in individual divisions, which specialize in their particular spheres of activities, yet work in close cooperation with other divisions. This is why we are always ready to respond to our customers requirements and to deal with even the most demanding orders rapidly and effi ciently. The company s long-term strategy and the Board s decision to invest most of the profi t into the development of new products and building a top quality centre responsible for the service and support of sold and installed products also enables our company to strengthen its market position. SPOLEČNOST COMINFO, A.S. je výlučně českou společností, působící na trhu již od roku Po dobu existence se společnost specializuje na vývoj, výrobu a instalaci identifi kačních systémů, vstupních zařízení, RFID, vstupních turniketů a implementaci sofi stikovaných informačních technologií. Za tuto dobu se stala nejen významným výrobcem vstupních zařízení v rámci Evropské unie ale i jedním z předních integrátorů v oblasti informačních technologií a systémů. Sídlo společnosti je ve Zlíně, kde je obchodní, vývojové, výrobní a distribuční centrum. Společnost má vybudovanou síť certifi kovaných prodejních a servisních středisek jak v České a Slovenské republice, tak ve všech zemích Evropské unie a ostatních zemích, kde má formou partnerských organizací zastoupení. Obchodní aktivity společnosti jsou v současné době v mnoha zemích nejen Evropské unie, ale i na Blízkém východě, v Africe, Austrálii, Americe a dalších zemích jako je Korea, Ukrajina, Chorvatsko, Srbsko. Firma je držitelem certifi kátu jakosti ISO 9001:2000, certifi kátu NBÚ na úroveň Důvěrné pro fi rmu, certifi kátu NBÚ na úroveň Tajné pro systém kontroly vstupu, držitelem certifi kátu TŪV pro turnikety a certifi kátu SAP HR PDC Interface. Kvalitu svých výrobků zaručujeme především využíváním nejmodernějších technologií a dlouholetou vysokou kvalifi kací našich zaměstnanců. Naše produkty a služby splňují i ta nejnáročnější přání klientů, což potvrzuje množství spokojených partnerů po celém světě. Důkazem kvality našich výrobků je poskytovaná záruka 3 roky na elektronické části a 5 let na turnikety. PŘEDSTAVENÍ SPEKTRA ČINNOSTÍ Samotná společnost COMINFO, a.s. je rozdělena do jednotlivých divizí, které jsou specializovány na svůj obor činnosti, ale pracují v těsné součinnosti s ostatními divizemi. Díky tomu dokážeme pohotově reagovat na přání zákazníků a řešit i ty nejnáročnější zakázky rychle a efektivně. Také dlouhodobá strategie společnosti a rozhodnutí představenstva o investici většiny zisku do vývoje nových produktů a budování kvalitního střediska zodpovědného za servis a podporu prodaných a instalovaných výrobků, umožňuje naší společnosti upevňovat svoji pozici na trhu. 4

5 Our company specializes in the development, production and implementation of products in the following areas: Access control systems, time attendance systems, parking systems and local cashless payments systems, visitor evidence systems, ticketing systems, tracking and assessment of orders. Identifi cation terminals, proximity readers communication units, power supplies, special electronics. Identifi cation of products and objects using RFID technology. Special identifi cation systems for libraries and laundries. Development of customer applications. Motor turnstiles and gates, handrails, electromechanical and mechanical gates, posts, special production. Project studies of interiors and exteriors with turnstiles, gates and handrails in 2D and 3D design. Guarantee and post-guarantee service, Hot Line technical support. THE ORGANIZATION CONSISTS IN THESE TEAMS: Sales and marketing team Software development team Hardware development team Team for the production of entry systems and turnstiles Team for the production of electronic devices Service team Customer support team, Hot Line We boast top experts in their fields. Our staff command a wide range of modern technologies, the use of which, together with the client s preferences, ensures the optimum solution. We care about the quality of our work and its evaluation by customers. That is why we always listen carefully and seek optimum solutions that meet the technological, technical, time and, last but not least, financial parameters of the assignment. The certificates we hold justify the implementation of even the most demanding tasks. Naše společnost se specializuje na vývoj, výrobu a implementaci produktů v následujících oblastech: Systémy kontroly vstupu, evidence docházky, parkovací systémy a automatické bezhotovostní stravovací systémy, lokální platební systémy, evidence návštěv, vstupenkové systémy, sledování a vyhodnocování zakázek. Identifikační terminály, čtecí hlavičky, čtecí antény, komunikační jednotky, zdroje, speciální elektronika. Identifikace výrobků a předmětů prostřednictvím bezkontaktních tagů. Speciální identifikační systémy pro knihovny a prádelny. Vývoj zákaznických aplikací. Motorové turnikety a branky, mechanické zábrany, elektromechanické a motorové branky, sloupky, speciální výroba. Výroba automatických dveří a hliníkových konstrukcí (fasádní, dveřní a okenní systémy). Posuvné a křídlové brány a automatické dveře. Systémy kamerové, EZS a EPS. Předprojektové a projektové studie, bezpečnostní projekty, instalace na klíč, záruční a pozáruční servis, provoz Hot-Line telefonní linky. ORGANIZACE JE TVOŘENA TĚMITO TÝMY: Skupina obchodu a marketingu Skupina vývoje software Skupina vývoje hardware Skupina výroby vstupních zařízení a turniketů Skupina výroby elektronických zařízení Skupina servisní Skupina pro podporu zákazníků, Hot-Line Pro tyto účely disponujeme týmy špičkových specialistů ve svém oboru. Naši lidé ovládají širokou škálu moderních technologií, jejichž uplatněním můžeme, ve spojení s preferencemi ze strany klienta, zajistit optimální řešení. Hodně nám záleží na kvalitě naší práce i na samotném hodnocení zákazníků. Proto vždy pozorně nasloucháme a snažíme se pro ně nalézt optimální řešení, která splňují technologické, technické, časové a v neposlední řadě i finanční parametry zadání. Množství platných certifikátů nás opravňuje k realizaci i těch nejnáročnějších úkolů.. 5

6 OUR BEST SOURCE OF KNOWLEDGE IS OUR EXPERIENCE NEJLEPŠÍM ZDROJEM NAŠICH ZNALOSTÍ JE NAŠE ZKUŠENOST THE AREA OF BB CENTRUM - PRAHA, NA BRUMLOVCE Supply of ROUND-E half-height turnstile and PEGAS-GL motor gates 2. HRADSKÁ - ZLÍN SCHOOL Full implementation of devices and RFID technologies for the operation of the school cafeteria at Hradská Elementary School 3. AUSTIN DETONATOR INC. - VSETÍN recording arrivals and departures using a wireless reader of proximity cards, access control system. The supply also features barriers and full-height turnstiles REXON/Dea Duo 1. AREÁL BB CENTRUM - PRAHA, NA BRUMLOVCE dodávka turniketových vstupů v provedení ROUND/F a motorových branek PEGAS/GL 2. AREÁL ŠKOLNÍ JÍDELNY HRADSKÁ - ZLÍN úplná dodávka zařízení a RFID technologií pro provoz školní jídelny ZŠ Hradská 3. AUSTIN DETONATOR S.R.O. - VSETÍN evidence vjezdů a výjezdů je řešena pomocí bezdrátové čtečky bezkontaktních čipových karet, systém kontroly vstupu. Součást dodávky tvoří závory a motorové turnikety REXON/Dea Duo

7 4. BUSINESS CENTRE AB VINOHRADSKÁ PRAHA STRAŠNICE Supply of ROUND-E half-height turnstile and PEGAS-GL gate 5. Brno Business Park - BRNO ŠTÝŘICE Comprehensive supply for all four reception desks in the form of indoor stainless BAR-SKR tripod turnstile and PEGAS-GL gate 6. RFID in Laundry - Inrex, Karviná Supply of a self-contained system for identifi cation of laundry using RFID technology, supply of readering units and customer software 4. AREÁL AB VINOHRADSKÁ PRAHA STRAŠNICE dodávka turniketového vstupu v provedení ROUND/E a branky PEGAS/GL 5. Komplex BRNO BUSINESS PARK - BRNO ŠTÝŘICE komplexní dodávka pro všechny čtyři recepce ve formě BAR SKR v provedení indoor nerez a branky PEGAS/GL 6. Instalace systému LAUNDRY - Prádelna Inrex Karviná dodávka uceleného systému pro značení prádla pomocí RFID bezkontaktních čipů, dodávka čtecích jednotek a zákaznického softwaru Company profile / Profil společnosti 7

8 OUR PRODUCTS ARE SUCCESSFUL EVEN IN TOUGH INTERNATIONAL COMPETITION NAŠE VÝROBKY JSOU ÚSPĚŠNÉ V TVRDÉ MEZINÁRODNÍ KONKURENCI Sweden, Germany, Lithuania, Latvia, Estonia, Ukraine, Slovakia, England, Ireland, the Netherlands, France, Belgium, Portugal, Italy, Slovenia, Romania, Bulgaria, Hungary, Russia, Libya, Morocco, Tunisia, Australia, South Korea, Georgia, Israel, Indonesia, Serbia, Croatia, USA, Greece... Švédsko, Německo, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Ukrajina, Slovensko, Anglie, Irsko, Holandsko, Francie, Belgie, Portugalsko, Itálie, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Rusko, Libye, Maroko, Tunisko, Austrálie, Jižní Korea, Gruzie, Izrael, Indonésie, Srbsko, Chorvatsko, USA, Řecko... 8

9 1. THE AREA OF THE AQUAPARK HRANICE SWIMMING CENTRE Comprehensive implementation of ROUND-J 90 Straight half-height turnstiles, PEGAS motor gates and cash desk system 2. THE AREA OF BOJNICE SPA The delivery included SI::LOCKER off-line RFID locker locks, BAR- ST-DUO tripod turnstiles, PEGAS motor gates and cash desk systems 3. THERMAL PARK BEŠEŇOVÁ The SI::LOCKER off-line RFID locker locks supplement the comprehensive implementation of ROUND-J-90 straight half-height turnstiles, PEGAS motor gates, cash desk system and hotel access system 1. AREÁL PLOVÁRNA AQUAPARK HRANICE komplexní dodávka vstupních turniketů ROUND/J 90 Straight, motorových branek PEGAS a pokladního systému 2. AREÁL LÁZNÍ BOJNICE součástí dodávky jsou čipové šatní zámky SI::LOCKER, vstupní turnikety BAR/ST DUO, motorové branky PEGAS a pokladní systémy 3. AREÁL THERMAL PARKU BEŠEŇOVÁ čipové zámky SI::LOCKER jsou zde doplňkem komplexního systému vstupních turniketů ROUND/J 90 Straight, motorových branek PEGAS a pokladního systému Company profile / Profil společnosti 9

10 4. THE BUILDING OF BIZNISUITE TECHNOPOL - BRATISLAVA Supply of BAR-GX tripod turnstile and PEGAS-GL motor gates 5. ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A.S. COMPANY S SITE Card encoder, BAR-ST tripod turnstiles, time attendance and access control system as parts of a comprehensive delivery 6. SYNTHESIA A.S. PLANT Wireless readers of proximity cards RFID for recording arrivals and departures, access control system, cafeteria system, BAR-ST tripod turnstiles 4. BUDOVA BIZNISUITE TECHNOPOL - BRATISLAVA PETRŽALKA dodávka turniketových vstupů v provedení BAR/GX a motorovýchbranek PEGAS/GL 5. AREÁL FIRMY ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A.S. encodér karet, motorové turnikety BAR/ST, docházkový a přístupový systém jsou součástí ucelené dodávky 6. ZÁVOD SYNTHESIA A. S. bezdrátové čtečky bezkontaktních čipových karet - RFID pro evidenci vjezdů a výjezdů, systémy kontroly vstupu, stravování, turnikety BAR/ST

11 SELECTED REFERENCES VYBRANÉ REFERENCE Our customers include small and medium-sized business as well as large and important companies: Coca Cola Italy, Siemens, Pirelli France, Philips, Czech Army, Police Investigation Department London England, Hunday Motors Korea and Czech Republic, Celestica Czech Republic and Romania, SAINT-GOBAIN, Wanzl Czech Republic, Kraft Foods Slovakia, Allianz, Matador Continental Slovakia, Carrier Refrigeration Operation, Linde Frigera, TESCO, BBC,, ČEZ, a. s., Temelín Nuclear Plant, Tomáš Baťa University in Zlín, Pilsner Urquel a.s., Čeznet, a.s., University of Chemistry and Technology in Prague, Regional Office in Zlín, Czech Social Security Administration, Konštantín Philosofical University in Nitra, County Hospital Ústí nad Labem, Czech National Bank - Prague, Spolana a.s. Neratovice, Siemens VDO, ABB s.r.o., Mittal Steel Ostrava, a.s., Tatra, a.s. - Kopřivnice, Air Traffic Control Czech Republic, Wellness Oase Salzburg, ŠkoFIN s.r.o. - Prague, Živnostenská Banka, a.s. - Prague, Military company Brno, Biocel Paskov a.s., Lasselsberger, a. s. - Pilsener, Institute of Nuclear Research Řež, a. s., Ministry of Defence of the Czech Republic - Prague, HC Sparta Prague, University Hospital with Policlinic Ostrava, VOŠON and SPŠO Jablonského - Prague, Bohemia Sekt, Bohemian and Moravian wine producing joint-stock company, Starý Plzenec, ABB EJF s.r.o. Brno, Administrative Centre of Česká spořitelna, a.s. Praha, Thomayer University Hospital with Policlinic Prague, Tajmac - ZPS, a.s. Zlín, Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod, Slovak Television Banská Bystrica, Kablo Siemens Bratislava, Ministry of Transport, Communications and Public Works of the Slovak Republic, Slovak Telecommunications Bratislava, Ministry of Justice of the Czech Republic, Prague and many more. Našimi zákazníky jsou jak malé a střední firmy, tak i velké a významné společnosti: ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Plzeňský Prazdroj a.s., Čeznet, a.s., Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Krajský úřad Zlín, Česká správa sociálního zabezpečení, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Krajská zdravotní, a.s. v Ústí nad Labem, Česká národní banka - Praha, Spolana a.s. Neratovice, Siemens VDO, ABB s.r.o., Mittal Steel Ostrava, a.s., Tatra, a.s. - Kopřivnice, Philips Česká republika s.r.o., Řízení letového provozu České republiky, státní podnik - Praha, Siemens kolejová vozidla s.r.o., Wellness Oase Salzburg, ŠkoFIN s.r.o. - Praha,, Živnostenská Banka, a.s. - Praha, Vojenský útvar Brno, Biocel Paskov a.s., Lasselsberger, a. s. - Plzeň, Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s., Ministerstvo obrany České republiky - Praha, HC Sparta Praha a.s., Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, VOŠON a SPŠO Jablonského - Praha, Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská akciová společnost Starý Plzenec, ABB EJF s.r.o. Brno, Městský úřad Otrokovice, Správní budova České spořitelny, a.s. Praha, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou - Praha, Tajmac - ZPS, a.s. Zlín, Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod, Slovenská televize Banská Bystrica, Kablo Siemens Bratislava, Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR, Slovenské telekomunikace Bratislava, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Praha, Saint-gobain Orsil s. r. o. Častolovice, SPŠCH Křemencova - Praha a mnoho dalších. 11

12 COMINFO a.s. Nábřeží 695, Zlín Prštné, Česká republika Tel.: , fax: COMINFO a.s. Nabrezi 695, Zlin Prstne, Czech Republic Tel.: , fax:

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

CARDPAY. Stravovací a pokladní systémy

CARDPAY. Stravovací a pokladní systémy CARDPAY Stravovací a pokladní systémy Stravovací a po Cardpay - stravovací systém Systém INFOS představuje ucelený balík softwarových aplikací využívajících identifikačních prvků, zejména karet, v různých

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Platební a stravovací systém Cardpay

Platební a stravovací systém Cardpay CARDPAY Stravovací a platební systém Firma Cominfo,a.s. je předním výrobcem a dodavatelem HW a SW vybavení v oblasti bezkontaktní identifikace. Její jedinečnost spočívá nejen ve vlastním vývoji a výrobě

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ Obsah: 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2007 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3.

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2008 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních Obchodní nabídka Poskytování IPtelefonních služeb Nabízíme Vám využití výhodných telekomunikačních služeb společnosti NeoTel.cz, která Vám pomůže snížit náklady na telefonní hovory v kanceláři i doma.

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz a Eurostars: nástroje na podporu inovací Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Intergovernmental Network - more than 40 members Support internationalisation EUREKA Leading

Více

CARDPAY. Vstupenkové a pokladní systémy

CARDPAY. Vstupenkové a pokladní systémy CARDPAY Vstupenkové a pokladní systémy Vstupenkové a Cardpay VSTUPENKOVÉ A POKLADNÍ SYSTÉMY Variabilita a koncepce vstupenkového a pokladního systému jej předurčuje jak pro uzavřené lokální aplikace, tak

Více

Hotelový přístupový systém. Vstupní identifikační karta je služba bez komplikací

Hotelový přístupový systém. Vstupní identifikační karta je služba bez komplikací Hotelový přístupový systém Vstupní identifikační karta je služba bez komplikací h otelový přístupový sy Služby a bezpečnost pro hotel Kdo nabízí Firma Cominfo a.s., která je nejkomplexnějším tuzemským

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR EUREKA Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR halada@aipcr.cz josef.martinec@msmt.cz Doing business through technology www.eurekanetwork.org

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Národní spolupráce. Workshop na POSED. Michal Sikora Barbora Chmelíková. www.esn-cz.cz. Subject Name Name, Position contact@esn.

Národní spolupráce. Workshop na POSED. Michal Sikora Barbora Chmelíková. www.esn-cz.cz. Subject Name Name, Position contact@esn. Národní spolupráce Workshop na POSED Michal Sikora Barbora Chmelíková ISC MU BRNO Mezinárodní studentský klub Občanské sdružení fungující na MU Cíle: Být nápomocní zahraničním studentům po dobu jejich

Více

Kanceláře a nebytové prostory k pronájmu Offices and Commercial Space for Lease

Kanceláře a nebytové prostory k pronájmu Offices and Commercial Space for Lease Kanceláře a nebytové prostory k pronájmu Offices and Commercial Space for Lease Nový administrativní objekt v Ostravě 24 600 m2 pronajímatelných kancelářských ploch v 6 nadzemních podlaží a 2 900 m2 obchodních

Více

EMOS Company. Energy changing our world

EMOS Company.  Energy changing our world EMOS Company A stable company, which has been in the electrical accessories market for 20 years Registered office: Přerov, Czech Republic 4 affiliated companies: Slovakia, Poland, Hungary and Slovenia

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Česko = otevřená, exportní ekonomika

Česko = otevřená, exportní ekonomika Česko = otevřená, exportní ekonomika David Navrátil Hlavní ekonom České spořitelny 28. června 2011 Daří se zemím s nízkým zadlužením Průměrný reálný růst HDP před a po krizi: skupiny zemí podle jejich

Více

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/11.2011-17 pro kmitočtové pásmo 21,2 24,25 GHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/11.2011-17 pro kmitočtové pásmo 21,2 24,25 GHz. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 23. listopadu 2011 Čj. ČTÚ-90 643/2011-605 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

ČTYŘI VÁLCE POD KAPOTOU ČESKÉHO EGOVERNMENTU

ČTYŘI VÁLCE POD KAPOTOU ČESKÉHO EGOVERNMENTU Solutions for Demanding Business ČTYŘI VÁLCE POD KAPOTOU ČESKÉHO EGOVERNMENTU ITAPA 2012 Michal Polehňa Říjen 2012 AGENDA Asseco Central Europe Základní registry Registr práv a povinností Registr osob

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourist Authority Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ministry for al Development of the Czech Republic KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC akciová společnost Společnost Provádění staveb Olomouc, a.s. vznikla změnou právní formy společnosti Provádění staveb Olomouc s.r.o., která byla zapsána do obchodního rejstříku

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s.

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Profil společnosti Company profile Profil společnosti Company profile BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Poříčí 3A, 603 16 Brno Česká republika Tel. +420 531 014 111 Fax

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ hod.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ hod. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracovala ZŠ Školská žáky 8. a

Více

LIDÉ MAJÍ POCIT, ŽE KORUPČNÍ KLIMA POSILUJE

LIDÉ MAJÍ POCIT, ŽE KORUPČNÍ KLIMA POSILUJE LIDÉ MAJÍ POCIT, ŽE KORUPČNÍ KLIMA POSILUJE Většina obyvatelstva 14 vybraných zemí střední a východní Evropy nepovažuje úplatky za samozřejmou či běžnou součást života společnosti. V České republice však

Více

Český trh IT v kontextu aktuálního vývoje

Český trh IT v kontextu aktuálního vývoje Český trh IT v kontextu aktuálního vývoje Pavel Roland Senior Research Analyst IDC CEMA Copyright 2009 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Kdo je IDC? IDC je přední světová

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Trh s x86 servery v České republice

Trh s x86 servery v České republice Jiří Helebrand, Research Analyst IDC CEMA Trh s x86 servery v České republice Praha, 31.3.2009 Copyright 2009 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Kdo je IDC? IDC je přední

Více

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií P. Pazdiora XI. Hradecké vakcinologické dny 1.-3.10.2015 Počet Příušnice v ČR a Plzeňském kraji (1980-2015*) 100000 ČR

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Programy EUREKA a Eurostars: nástroje pro inovace MSP

Programy EUREKA a Eurostars: nástroje pro inovace MSP EUREKA Programy EUREKA a Eurostars: nástroje pro inovace MSP Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Doing business through technology EUREKA a Eurostars > 2 Obsah přednášky Zaměření a cíle programů

Více

Perfektní oprava a zesílení závitů

Perfektní oprava a zesílení závitů Perfektní oprava a zesílení závitů Výhody které přesvědčí - výhody, které se počítají. TIME-SERT Závitová vložka Systém TIME-SERT vychází z masivního ocelového pouzdra,které bylo vyrobeno obráběním z jednoho

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Alianční strategie: zkušenosti, výzvy a příležitosti spojení Skanska - IPS. Zdeněk Burda IPS Skanska 7.11.2001

Alianční strategie: zkušenosti, výzvy a příležitosti spojení Skanska - IPS. Zdeněk Burda IPS Skanska 7.11.2001 : zkušenosti, výzvy a příležitosti spojení Skanska - IPS Zdeněk Burda IPS Skanska 7.11.2001 České stavebnictví V roce 2000 objem trhu 230 mld. Kč 200 000 zaměstnanců 10 firem s více než 1000 zaměstnanci

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Zdraví a životní prostředí podle WHO (Environmental Health) Široký

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu)

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Petr Flek Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Solution Provider Program EMEA 1 12 Října 2016 BUSINESS PARTNER Jak dále s DELL EMC, co by partneři měli vědět 2 12 Října 2016 Portál

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Organizační struktury velkých stavebních firem v ČR SSŽ, a.s.

Organizační struktury velkých stavebních firem v ČR SSŽ, a.s. Organizační struktury velkých stavebních firem v ČR SSŽ, a.s. Organizační struktury velkých stavebních firem v ČR METROSTAV, a.s. přímé řízení ovlivňování Valná hromada akcionářů Metrostav a.s. Subbterra

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

Space handled with care+

Space handled with care+ Goodman Jažlovice Logistics Centre 8,295 sqm warehouse unit for lease Space handled with care+ Discover an 8,295 sqm warehouse unit for lease Goodman Jažlovice Logistics Centre Zděbradská 94, 251 01 Říčany

Více

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 Zpráva o průhlednosti za rok 2014 ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 ECOVIS blf s.r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1, 110 00, provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 266 01, IČ: 276 08 875 Společnost

Více

Transformace. evn nemocné. Mgr. Pavel ían

Transformace. evn nemocné. Mgr. Pavel ían Transformace psychiatrické pée e v R komunitní pístup v péi p o duševn evn nemocné Mgr. Pavel ían Rozvoj komunitní pée 50. 60. léta l dvacátého století poznatky o škodlivosti dlouhodobého pobytu v azylovém

Více

I NFOS. Moderní identifikační systém. www.cominfo.cz

I NFOS. Moderní identifikační systém. www.cominfo.cz I NFOS Moderní identifikační systém www.cominfo.cz SYSTÉM INFOS Systém INFOS představuje ucelený balík softwarových aplikací využívajících identifi kačních prvků, zejména karet, v různých oblastech fi

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

KONTAKT. www.jimi.cz. Complete solutions in electrical engineering, electronics and security systems

KONTAKT. www.jimi.cz. Complete solutions in electrical engineering, electronics and security systems SÍDLO SPOLEČNOSTI JIMI CZ, a.s., Butovická 296/14, 158 00 Praha 5 Tel.: +420 235 510 876 Fax: +420 235 510 890 KONTAKT POBOČKA VYŠKOV JIMI CZ, a.s., Kroměřížská 11, 682 01 Vyškov Tel.: +420 517 350 204

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Inteligentní rychlé nabíjení elektromobilů Projekt celonárodní dobíjecí sítě ELMO Estonia

Inteligentní rychlé nabíjení elektromobilů Projekt celonárodní dobíjecí sítě ELMO Estonia Inteligence procesní infrastruktury, 20.9.2012, Miroslav Kuželka Inteligentní rychlé nabíjení elektromobilů Projekt celonárodní dobíjecí sítě ELMO Estonia Segmenty pro nabíjení elektromobilů Dálnice, pumpy,

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář POROVNÁNÍ NÁKLADOVOSTI VÝSTAVBY DÁLNIC V ČR S JINÝMI STÁTY EU Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář IBR Consulting, s.r.o. 1 / 11 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. ÚVOD... 3 2.1. CÍLE A

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000 1 KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 2000 OBSAH / SUMMARY: KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Hybridní čipové karty

Hybridní čipové karty Hybridní čipové karty Využití kontaktního čipu (nejen v projektech studentských karet) UNINFOS 2010, 3.- 4.11. Trnava 1 MONET+ Kdo jsme a co umíme Specialista na distribuované systémy s čipovou technologií

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

Minitab vznik a historie

Minitab vznik a historie Minitab vznik a historie 1972: MINITAB vzniká na Pennsylvania State University Cíl: (Dr. Thomas A. Ryan, Jr., Dr. Barbara F. Ryan, Dr. Brian L. Joiner) Zahrnout do výuky statistiky použití počítačů. rychlost

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA

PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA Kolektivní imunita Osoby, které jsou imunizovány, jsou chráněny před nemocí. Nemohou onemocnění získat, ani ho předat. NEVAKCINOVANI VAKCINOVANI

Více

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY READERS OF MAGAZÍN +, ONA, DOMA AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated

Více

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Výfukové plyny vážně ohrožují zdraví hasičů Zplodiny z naftových motorů nalezneme v každé hasičské stanici. Tvoří se spalováním dieselového

Více