...skauting pro život

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "...skauting pro život"

Transkript

1 výroční zpráva > annual report > skauting pro život J U NÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK Č R ASSO C IATION OF SCOUTS AN D GU I DES OF TH E CZEC H R EPU B LIC

2 obsah 1 > profil 2 > úvodní slovo starosty Junáka 5 > mladí lidé ve skautingu 6 > skautská činnost 9 > dospělí ve skautingu 10 > mezinárodní skauting 13 > skauting a společnost 14 > skauting a organizace 17 > zpráva o hospodaření výroční zpráva > 2004

3 J U N Á K SVA Z S K AUTŮ A S K AUTEK Č R je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Se svými členy je největším občanským sdružením dětí a mládeže v České republice. Je členem světových organizací skautek WAGGGS a skautů WOSM a hlásí se k jejich poslání, zásadám a metodám. Je dále členem organizace dospělých skautů ISGF. P O S L Á N Í Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu se zásadami stanovenými zakladateli skautského hnutí. M I S S I O N STAT E M E N T Jsme společenstvím, v němž Č EST, PŘÁTELSTVÍ, UŠLEC HTI LOST, ZDATNOST, N EZIŠTNOST A ODVAHA patřily a patří k těm nejvýše postaveným a respektovaným hodnotám. Vycházíme z těch nejlepších tradic, které vytvořila devadesátiletá historie Junáka v naší zemi. Chceme vychovávat zdatné, všestranně rozvinuté a vnímavé lidi s úctou k tradičním hodnotám a mravním zásadám. Našim cílem je přispět k výchově generace vzdělané, sebevědomé, citlivé, s ambicemi a schopnostmi správně rozhodovat a řešit ty nejsložitější, malé i velké úkoly současnosti i budoucnosti. Věříme, že vztah a láska k vlasti a zájem o její blaho a prosperitu je tím prvním, správným vykročením do světového společenství. Věříme, že právě schopnosti našich lidí dorozumět se, spolupracovat a pomáhat dokáží, že rovnoprávnou přítomností naší země ve světovém společenství bude tato světová rodina o něco úplnější a bohatší....skauting pro život

4 Úvodní slovo starosty Junáka 2 > 3 Jeden za všechny a všichni za jednoho toto heslo spojuje skauty nejen s Dumasovými mušketýry, ale i se sportovci. Na začátku minulého století stáli u zrodu Junáka přední čeští sportovci, mnozí z nich budoucí olympionici. Milovali sport, ale zamilovali si i skauting. Ve skautingu, stejně jako sportu, kterým tenkrát žili, nešlo totiž v prvé řadě o samotné výkony. O góly, body, vteřiny. V prvé řadě jde o lidi. O to, že nechceme žít zbytečně. Chceme něco dokázat sami sobě, ale i druhým. Chceme žít pro druhé a s druhými. Chceme s druhými vstupovat do vztahů. Spolupracovat, vycházet si vstříc, komunikovat. Největší spojnicí mezi sportem a skautingem jsou lidé. Lidé, kteří si vzájemně věří a pomáhají, kteří spolu vítězí i prohrávají, spolu se radují i nesou svá zklamání. Třicítka mladých skautů strávila léto 2004 v olympijských Athénách jako dobrovolníci. Pomáhali u vodních sportů. Žili se sportovci, pomáhali jim, přispívali k pohodě, k úspěchu olympiády. Trávili prázdniny společně a užitečně. Další tisíce skautů, od malých dětí po dospělé vedoucí, trávili prázdniny také společně a užitečně, i když možná pro někoho méně exoticky na táborech stálých, putovních, vodáckých, cyklistických Stejně jako sportovci z jednoho týmu se učili spolu žít, pomáhat si, spolu vítězit i prohrávat. Vytvářet tak přátelství na celý život. Ing. František Šmajcl, starosta Junák svaz skautů a skautek ČR

5

6 ...skauting je společné úsilí

7 Mladí lidé ve skautingu... A 4 > A5 Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým stupňům. Jsou to: světlušky a vlčata (věk 6 10 let), skauti a skautky (věk let), rangers a roveři (věk nad 15 let). Podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých oddílech se scházejí samostatně jen chlapci či děvčata, jinde je jejich činnost společná. DIVADELN Í ŠESTKA PRO N EJMENŠÍ Už potřetí se vždy sudý rok koná přehlídka a soutěž divadelního umu světlušek a vlčat z celé republiky. Tentokrát probíhala v Českých Budějovicích a celkem 120 dětí tu sehrálo 23 představení. Víkend plný pohádek i strašidelných příběhů, kostýmů i masek a smíchu a potlesku doprovázelo jarní březnové počasí plné sluníčka. V roce 2004 bylo členy Junáka celkem mladých lidí, z toho chlapců a dívek. VĚKOVÁ STRU KTU RA MLADŠÍC H Č LEN Ů POLI B EK MÚZY Přehlídka tvořivosti určená roverům a rangers patří už od roku 1998 k tradičním akcím Junáka. Vyhlášení těch nejlepších v kategoriích jako je výtvarno, film, hudba či fotografie se koná vždy jako součást celostátního víkendového setkání v Praze. Letošní téma přehlídky Proměny pak prolínalo i dalšími dny prostřednictvím vzdělávacího semináře o proměnách společnosti a také skautingu.

8 Skautská činnost... C 6 > C7 Hlavní výchovná činnost v Junáku se soustřeďuje do oddílů. Oddíl se zpravidla dělí do družin. Během roku se oddíly scházejí na pravidelných družinových a oddílových schůzkách, jedno a vícedenních výpravách. Skautské akce jsou plné her a osvojování si dovedností a vědomostí, které mladí lidé uplatní nejen při skautských akcích, ale především v praktickém životě. V roce 2004 bylo registrováno na dětských oddílů, působících ve všech krajích České republiky. M O D R Á F LOT I L A Čtvrtým rokem probíhá prostřednictvím časopisu Skaut-Junák celostátní soutěž skautských družin Modrá flotila. Každý měsíc jsou posádky Modré flotily vyzvány k plnění nejrůznějších úkolů z oblasti sportu, dalších dovedností, znalostí i zábavy. Výsledky svých tří nejlepších členů posílají do redakce časopisu, kde jsou jejich výkony pečlivě sledovány a vyhodnocovány. Pestrost úkolů umožňuje vyniknout všem členům družiny, a posílit tak její úspěch. V roce 2004 bylo do soutěže zapojeno více než sto posádek s tisícovkou členů. TÁ B O RY Vyvrcholením skautské činnosti jsou letní tábory. Trvají dva až tři týdny a skauti se na nich především učí být platným členem týmu, osvojují si pravidla spravedlivého soupeření, plní zkoušky z praktických dovedností i teoretických vědomostí. Společné soužití v primitivních podmínkách dá plně vyniknout povaze každého táborníka a jeho schopnostem postarat se o sebe i o kamarády, pěstuje vůli i sebezapření. Č A S O P I SY P R O D Ě T I SV Ě T Ý L KO Časopis pro světlušky a vlčata, tedy pro děti ve věku 7 10 let. Měsíčník, který slouží jako pracovní sešit při skautských schůzkách i pro děti doma. S K AUT J U N Á K Nejstarší vycházející časopis pro mládež u nás, založený A. B. Svojsíkem v roce Měsíčník určený pro děti ve věku let, který obsahuje vše, co by měl vědět a umět správný skaut a skautka. Největším lákadlem bývají dlouhodobé hry, které se jako červená niť táhnou celou dobou trvání tábora. V roce 2004 se uskutečnilo táborů, kterých se účastnilo dětí a vedoucích. Tábory trvaly celkem dní s průměrnou délkou tábora 16 dní a průměrná cena skautského tábora byla 1 700,- Kč.

9 ...skauting jsou společná vítězství

10 ...skauting je společný cíl

11 Dospělí ve skautingu... 8 > 9 Na činnosti Junáka se v roce 2004 podílelo dospělých. Část pracuje přímo u oddílů jako vůdcové či jejich zástupci. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky čekatelskou a vůdcovskou, zaměřené nejen na klasické skautské disciplíny, ale především na pedagogiku, psychologii, schopnost organizace a týmové práce, znalost právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. VELKÁ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ VEDEN Í STŘ EDISEK Poprvé, ale jistě ne naposledy, se uskutečnila Velká výměna zkušeností neboli celostátní setkání vedoucích středisek a dalších aktivních činovníků Junáka. Listopadový víkend strávený v pardubické škole byl naplněn celkem 82 programy, přednáškami či workshopy, ze kterých si 180 účastníků mohlo dle svého zájmu vybírat. Sami také měli možnost nabídnout své programy a podělit se tak o své zkušenosti. Další významnou skupinu tvoří oldskauti skauti, kteří jsou stále členy Junáka, přestože se do práce s mládeží aktivně nezapojují. Mají vlastní program přizpůsobený svým potřebám a pomáhají organizaci. VĚKOVÁ STRU KTU RA DOSPĚLÝC H Č LEN Ů V Z D Ě L ÁVA C Í A KC E P R O Č I N OV N Í K Y Každoročně pořádá Junák zejména v létě řadu vzdělávacích akcí pro vedoucí oddílu a další činovníky. V roce 2004 se jich pro 4263 účastníků uskutečnilo celkem 158 o celkové délce trvání 975 dní. Dospělí na nich získávali kvalifikaci pro vedení oddílů, vedení vzdělávacích kursů pro další činovníky, ale také např. pro vedení hospodaření a další odborné činnosti pro skautskou činnost potřebné.

12 Mezinárodní skauting > 11 Světové hnutí dnes působí ve 214 zemích a má téměř čtyřicet milionů členů. Mezi nimi je i téměř padesát tisíc českých junáků. Světový skauting tvoří národní svazy, které řídí tři mezinárodní ústředí. Skauting se narodil nenápadně. Když v roce 1907 tehdy osmačtyřicetiletý britský generál Robert Baden-Powell tábořil s prvními skauty na anglickém ostrově Brownsea, netušil, že stejné dobrodružství budou chtít prožít miliony dalších hochů a dívek na celém světě. SKAUTŠTÍ DOB ROVOLN ÍC I NA LETN ÍC H OLYMPIJSKÝC H H RÁC H Třicet mladých skautských vedoucích z celé ČR dostalo příležitost poznat zázemí olympijských her v Athénách. Tři týdny působili jako dobrovolníci v Schiniasu olympijském areálu pro veslování a kanoistiku. Pomáhali zde nejenom zajišťovat bezpečnost a hladký průběh olympijských her, ale také asistovali samotným sportovcům. Radost tak mohli sdílet i s našimi veslaři, kteří získali stříbrnou mediali. Tato akce je jedním z největších projektů Junáka v letošním roce a symbolicky spojuje hodnoty skautingu a olympionismu. Dnes jejich počet vzbuzuje úžas. Dodržují stejné skautské zákony a mají stejný výchovný program. T Ř I M E Z I N Á R O D N Í O R G A N I Z A C E WOSM, World Organization of the Scout Movement Světová organizace skautského hnutí vznikla v roce 1922 a zprvu sdružovala převážně chlapce. Prvním náčelníkem byl R. Baden-Powell. WAGGGS, World Association of Girl Guides and Girl Scouts Světová asociace skautek vznikla v roce 1928 a světovou náčelní byla zvolena O. Baden-Powellová, manželka zakladatele skautingu. ISGF, International Scout and Guide Fellowship Mezinárodní společenství skautů a skautek sdružuje dospělé skauty a skautky oldskauty. I N T E R C A M P Tradiční čtyřdenní mezinárodní tábor Intercamp tentokrát pořádali skauti a skautky z České republiky. Na základně Sycherák v západních Čechách se v červnu sešlo dva a půl tisíce lidí z deseti zemí světa, většina ve věku let. Námětem setkání bylo středověké rytířství. Účastníci si vyzkoušeli klasická řemesla, středověké disciplíny jako jsou lukostřelba, šerm nebo žonglování, ale také aktivity moderní: adrenalinové sporty, malování spreji, jízdu na elektrických invalidních vozících či práci s minohledačkami. Akci zaštítil ministr zahraničí Cyril Svoboda a hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann.

13 ... skauting je společná radost

14 ...skauting jsou společné zážitky

15 Skauting a společnost > 13 Mimo tradičního oddílového programu se členové Junáka zapojují do podniků pro veřejnost nebo je přímo pořádají. Patří sem různé dobročinné sbírky či pomoc při programech typu Dětský den. I samotné oddíly či střediska Junáka pořádají především pestrá odpoledne her, mnohdy i skautské výstavy či dny otevřených dveří. Na celostátní úrovni se Junák snaží ovlivňovat politiku a smýšlení veřejnosti, pokud jde o děti a mládež. V roce 1998 se proto stal zakládajícím členem České rady dětí a mládeže. BAB Í LÉTO MEZI SKAUTY Nahlédnout pod pokličku života ve skautském oddíle a možnost rozhodnout se, zda si to chci vyzkoušet na vlastní kůži, nabídla dětem v září celostátní prezentační akce Babí léto mezi skauty. Ve stovce měst a obcí uspořádali skauti nejrůznější radovánky ve znamení nitek, pavučin, provázků, provazů a lan. Díky zdařilým aktivitám se tak otevřely dveře skautských oddílů nováčkům. C H A R I TAT I V N Í A KC E Junák dlouhodobě spolupracuje na uskutečňování charitativních projektů. P O STAVM E Š KO L U V A F R I C E Společný projekt Junáka a o.p.s. Člověk v tísni se uskutečnil letos poprvé. Jeho cílem je podpořit rozvojové země v Africe a získat prostředky pro stavbu škol pro tamní děti. Vybraná částka dosáhla více než milionu korun, a tak se v tuto chvíli v jižní Etiopii ve městě Asore již nyní dostavuje naše první společná škola. P O M OZ T E D Ě T E M! Jednu z nejznámějších sbírek Junák tentokrát podpořil prostřednictvím projektu Velikonoční skautské kuřátko. Oddíly nabízely veřejnosti možnost přispět v předvelikonoční době do kasiček a jako poděkování jim věnovaly drobnost vatové kuřátko ve skořápce, kterou samy vyráběly. Na konto sbírky tak putovalo ,- Kč. K A P K A Opět společný projekt Junák a Nadace pro transplantace kostní dřeně chce šířit myšlenku pomoci lidem s nemocemi krvetvorby. Roveři a rangers ve více než šedesáti městech nabízeli na čerpacích stanicích umytí oken aut, možnost přispět na konto Nadace pro transplan- tace kostní dřeně a získat informace o této problematice. Získaná částka činila ,- Kč. L E SY Č R Celkem 20 skautských táborů věnovalo den pomoci v lese a společně s pracovníky Lesů ČR s.p. se blíže seznámilo se životem v něm. Za tuto pomoc věnovaly Lesy ČR s.p. částku ,- Kč Junáku a ten ji na počátku roku 2005 rozdělí na financování ekologických projektů skautských středisek. B E T L É M S K É SV Ě T LO Již tradiční rozvoz světýlka naděje se uskutečnil po celé zemi. I NTER N ETOVÝ PORTÁL WWW. MUJODDI L.CZ Kamarádství a přátelství vzniklé v dětství ve skautských oddílech chce podpořit nový internetový portál Můj oddíl. Je určený všem, kteří v minulosti byli členy některého ze skautských oddílů a chtějí vyhledat jeho tehdejší či třeba i současné členy. Stránky umožňují založit virtuální oddíl, identifikovat ho podle místa i dalších znaků a pozvat do něj návštěvníky.

16 Skauting a organizace > 15 Nejvyšším orgánem Junáka je Valný sněm, který se schází nejméně jednou za tři roky. Delegáti sněmu volí náčelníka, náčelní a část Náčelnictva Junáka, ti organizaci řídí mezi sněmy. Výkonným orgánem Junáka je Výkonná rada v čele se starostou, kterou Náčelnictvo jmenuje. Na regionálních úrovních pracují krajské a dosavadní okresní rady Junáka, volené příslušnými krajskými či okresními sněmy rovněž na tři roky. Základní organizační jednotkou jsou střediska, která sdružují oddíly a kluby dospělých a zodpovídají za ně. Jejich činnost zajišťují střediskové rady volené střediskovými sněmy. Středisko poskytuje oddílům právní a finanční záštitu a další potřebné zázemí pro dobré působení oddílů. KLU B PŘÁTEL SKAUTI NGU Během roku 2004 začaly při jednotlivých střediscích vznikat Kluby přátel skautingu. Jedná se o neformální sdružení osob, které se rozhodly přihlásit k myšlenkám skautingu a zároveň podporovat úsilí Junáka o výchovu mladé generace. Během prvních devíti měsíců od rozběhnutí projektu vzniklo přes 20 střediskových Klubů. Ty díky finančním příspěvkům a dalším aktivitám svých členů slouží k podpoře svých domovských středisek. Kromě střediskové úrovně funguje i celostátní Klub přátel skautingu. Členem tohoto Klubu se stanete po vyplnění kontaktních údajů a následné finanční podpoře skautské výchovné činnosti. Více o Klubu najdete na internetových stránkách nebo na tel. čísle Č LENSKÁ ZÁKLADNA V KRA J ÍC H STRU KTU RA ORGAN IZAC E

17 ...skauting je společný svět

18 Složení řídících a kontrolních orgánů NÁČ ELN ICTVO J U NÁKA / NATIONAL BOAR D Zdeněk Prančl Ing. Hana Vogeltanzová Mgr. Jiří Zikmund Jindra Kozáková Luboš Hejna Ing. Václav Obadálek Mgr. Jiří Kučera Aleš Cepek Mgr. Lada Dudková Bc. Markéta Vránová Ing. Anežka Skočíková Ing. arch. Ivo Slavíček Jiřina Adeeová Mgr. Vladimír Cvrček náčelník CHK / Chief Scout náčelní DK / Chief Guide místonáčelník CHK místonáčelní DK člen NJ člen NJ člen NJ člen NJ členka NJ členka NJ členka NJ náčelník OS od Vladimír Köhler místonáčelní OS od Ing. Hana Kaprálková hlavní kapitán vodních skautů Z Á ST U P C I K R A J Ů V N Á Č E L N I C T V U J U N Á K A / R E G I O N A L R EPR ESENTATIVES I N TH E NATIONAL BOAR D Michal Žák Pražský kraj A. B. Svojsíka Jaromír Kupr Středočeský kraj od ing. Jan Vítkovský Ing. Zdeněk Urban Jihočeský kraj Eva Česáková Plzeňský kraj Zdeněk Sedlák Karlovarský kraj Michal Tarant Ústecký kraj Mgr. Karla Švehlová Liberecký kraj Jana Malá Královéhradecký kraj Zbyněk Jiroušek Pardubický kraj Ing. Ondřej Kozub Kraj Vysočina Petr Gabriel Jihomoravský kraj T. G. M. od Ing. Jan Svoboda Radek Loska Olomoucký kraj Ing. Jiří Schneider Zlínský kraj Lubomír Lukeš Moravskoslezský kraj V Ý KO N N Á R A DA J U N Á K A / E X E C UTIVE CO U N C I L Ing. František Šmajcl starosta / Chairperson Mgr. Bedřich Horný 1. místostarosta JUDr. Jiří Navrátil 2. místostarosta Bořek Slunéčko hospodářský zpravodaj Pavel Trantina asistent starosty, zahraniční zpravodaj pro WOSM Ing. Josef Výprachtický zpravodaj pro vnější vztahy Roman Šantora zpravodaj pro komunikaci Ondřej Polák organizační zpravodaj od ledna 2004 Ondřej Kupka zpravodaj pro program od března 2004 Petra Babováková zahraniční zpravodajka pro WAGGGS Jana Čenovská zpravodajka pro výchovu činovnic a činovníků ÚSTŘ EDN Í R EVIZN Í KOMISE J U NÁKA / C ENTRAL R EVISION COMMITTEE Ing. Jaroslava Pešková předsedkyně ÚRKJ / Chairman Radka Honzejková místopředsedkyně ÚRKJ Mgr. Žaneta Vítů členka ÚRKJ Oldřiška Skočíková členka ÚRKJ Lenka Baďurová členka ÚRKJ Svatopluk Čech člen ÚRKJ Karel Hoder člen ÚRKJ R OZ H O D Č Í A S M Í R Č Í R A DA J U N Á K A / A R B I T R AT I O N A N D R E CO N C I L I AT I O N CO U N C I L Mgr. Petr Mikeš předseda RSRJ / Chairman Jiří Lukšíček místopředseda RSRJ RNDr. Tomáš Řehák člen RSRJ Ing. Jan Stejskal člen RSRJ Pavel Döllinger člen RSRJ Z A M Ě ST N A N C I K A N C E L Á Ř E Ú ST Ř E D Í J U N Á K A / H E A D Q UA RT E R S E M P LOY E E S Ludmila Kapešová, DiS Ing. Josef Výprachtický Pavel Trantina Lenka Šablová Naděžda Trnková od Vlastislav Výtiska od Ing. Martin Král do David Yilma CS do Richard Macků Bořek Slunéčko Ing. Jiří Wasserbauer Jana Hořáková, DiS Bc. Jaroslav Jičínský do Roman Šantora Mgr. Pavel Černý od Mgr. Petr Vaněk od

19 Zpráva o hospodaření 16 A > A17 Junák svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. sdružující své členy bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Junák svaz skautů a skautek ČR je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Je řízena ústředními orgány Náčelnictvem Junáka, Výkonnou radou Junáka, Rozhodčí a smírčí radou Junáka a Ústřední revizní komisí Junáka. Úkolem Junáka jako celku je podpora činnosti a její rozvoj v celém hnutí a jeho zastupování při jednání s orgány veřejné správy, zahraničím, veřejností a dalšími subjekty. Junák jako celek vede podvojné účetnictví. Organizační strukturu Junáka tvoří kromě Junáka jako celku dále vyšší organizační jednotky zřízené zpravidla na úrovni krajů či okresů, základní organizační jednotky, které sdružují jednotlivé členy organizace, a zvláštní organizační jednotky. Všechny organizační jednotky Junáka svazu skautů a skautek ČR jednají svým jménem od svého vzniku, mají svoji právní subjektivitu závislou na právní subjektivitě svého zakladatele, zpravidla vedou jednoduché účetnictví. VÝROK AU DITORA Roční účetní závěrka účetní jednotky Junák svaz skautů a skautek ČR je sestavena na základě účetnictví, které bylo vedeno v souladu s právními normami, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném pro rok 2004, Vyhlášky č.504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavní činností není podnikání č. 401 až 413. Účetní závěrka podle mého názoru podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního jmění a finanční situace občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR k v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky, a proto je výrok bez výhrad. V Praze dne Ing. Jan Zeman, auditor osvědčení č o zápisu do Seznamu auditorů KA ČR

20 R OZ VA H A ( V TIS. KČ ) aktiva k k k pasiva k k k hmotný majetek základní jmění majetkové podíly fondy organizace dlouhodobé půjčky zisk běžného roku zásoby závazky hotovost a ceniny ostatní pasiva běžné účty pohledávky ostatní aktiva opravné položky Poznámka: Nárůst u hmotného majetku je ovlivněn bezúplatným přebíráním objektů (základen, kluboven, pozemků) od Fondu dětí a mládeže v likvidaci v hodnotě tis. Kč (rok objektů) a tis. Kč (rok objektů). Dlouhodobé půjčky jsou poskytnuty organizačním jednotkám Junáka v souvislosti s uskutečněním projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. V Ý K A Z Z I S K Ů A Z T R ÁT ( V TIS. KČ ) výnosy členské příspěvky tržby dary a granty úroky ostatní výnosy výnosy akcí a projektů pod ústředím dotace ze státního rozpočtu celkem výnosy náklady provoz kanceláře, orgánů a činovníků ústředí akce a projekty pod ústředím zahraniční členské příspěvky poskytnuté příspěvky příspěvky na skautské časopisy příspěvky na vydání skautských publikací dotace pro nižší organizační jednotky náklady celkem zisk běžného roku N Á K L A DY N A P R OVOZ K A N C E L Á Ř E, O R G Á N Ů, Č I N OV N Í K Ů A ÚSTŘ EDÍ ( TIS. KČ ) materiál vybavení opravy cestovné tuzemské cestovné zahraniční telefonní poplatky, poštovné služby nájmy a související služby propagace mzdy a pojištění reprezentace, občerstvení odpisy prodané zboží úrazové pojištění tvorba účelových fondů ostatní náklady opravné položky 354 celkem

21 18 > 19 V Ý N O SY J U N Á K A členské příspěvky tržby dary a granty úroky ostatní výnosy výnosy akcí a projektů pod ústředím dotace ze státního rozpočtu N Á K L A DY J U N Á K A provoz kanceláře, zpravodajů a odborů akce a projekty pod ústředím zahraniční členské příspěvky poskytnuté příspěvky příspěvky na skautské časopisy příspěvky na vydání skautských publikací dotace pro nižší organizační jednotky N Á K L A DY N A P R OVOZ K A N C E L Á Ř E, O R G Á N Ů, Č I N OV N Í K Ů A Ú ST Ř E D Í mzdy a pojištění služby nájmy a související služby materiál vybavení opravy telefonní poplatky, poštovné cestovné tuzemské cestovné zahraniční propagace reprezentace a občerstvení odpisy úrazové pojištění prodané zboží tvorba účelových fondů ostatní náklady POUŽITÍ DOTAC Í akce pro děti, volnočasové aktivity, zahraniční spolupráce opravy a údržba kluboven a základen, údržba majetku projekty a aktivity ústředí činnost nižších jednotek vzdělávání vedoucích investiční projekty PROJ EKTY PODPOŘ EN É Z DOTAC Í STÁTN Í HO ROZPOČTU ( V TIS. KČ ) Titul Náklady projektu Dotace provozní náklady kanceláře, orgánů a činovníků ústředí provozní náklady nižších jednotek opravy základen, kluboven, obnova vybavení volnočasové aktivity projekty zaměřené na neorganizovanou mládež vzdělávání vedoucích mezinárodní aktivity investiční projekty celkem dotace ze státního rozpočtu

22 Poděkování 20 Junák děkuje všem svým příznivcům a dárcům za jejich laskavou podporu, která umožňuje přispívat k rozvoji současné generace mladých lidí. Za finanční podporu děkujeme následujícím organizacím a subjektům: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, European Scout Centenary Fund, Nadace rozvoje občanské společnosti, Generali Pojišťovna, a. s., Česká rada dětí a mládeže, FCC První česká projekční a stavební, a. s., Česko-německý fond budoucnosti, Město Jindřichův Hradec, Václav Čermák, Pavel Fabiánek, Ivan Vápenka, Václav Frei, Vítězslav Dittrich, Rudolf Gala, Jiří Guňka, Jaroslava Mandlová-Petrášková, Ing. Jiří Buček, Zdeněk Kubálek, Stanislav Šenbeřík, p. Čtvrtník, Mgr. Eva Číhalová, Milan Prášil, Jan Kostrhoun, Marcela Svobodová, Eva Kordová, JUDr. Radovan Ryska, Dagmar Čermáková, Robert Eichler, Světla Kašperová, Karel Popp, MUDr. Vladimír Koblovský, Ing. Vladimír Hora, Zdenka Váchalová, Zdeňek Hamřík, A. V. Krenl, Jan Ježek, Zuzana Navarová, Karel Hovorka, Vladimír Král, Josef Drnec, Václav Andres. Naše poděkování dále patří všem, kteří nám poskytli cenné rady, osobní podporu a vyšli vstříc našim potřebám. V roce 2004 to byli především: AMI Communications, Arcadia Praha, Design PLUS, Euro RSCG New Europe, Hartmann-Rico, Lesy ČR, MEDIAN, Studio Najbrt, Symbio Digital František Čálek, Přemysl Čech, Marek Hlavica, Daniel Friš, Tomáš Hrivnák, Jakub Hynek, Ladislav Kopecký, Petr Kotek, Václav Marhoul, Jiří Mikeš, Pavel Novák Mediální podpora: Seznam.cz, Deník Sport, Euro, Folk & country, Hospodářské noviny, Chatař & chalupář, MF Dnes, MF Plus, Lidové noviny, Respekt, Western World

23 Summary of the Annual report 2004 We are a fellowship, where HONOU R, FR I EN DSH I P, C H IVALRY, ABILITY, N O N -S E L F I S H E N E S S a n d CO U RAG E have always been the highest and most respected values. (from the Mission statement of Junák) With its almost members Junák Association of Scouts and Guides of the Czech Republic is the largest civic association of children and youth in the country. At the same time it is a member of the World Organisation of the Scout Movement (WOSM) and World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). It operates in accordance with their missions, principles and methods. It is also a member of the organisation of adult Scouts and Guides called the International Scout and Guide Fellowship (ISGF). Junák was established in 1911 and was prohibited three times by totalitarian regimes and always renewed thereafter. The mission of Junák is to support the development of children s and young people's personalities, their spiritual, moral, intellectual, social and physical abilities, in order to enable them to be prepared in their lives to fulfil their duties to themselves, to others, to God, to nature and to the whole of human society. There were youth members registered in Junák in boys and girls, working in scout and guide troops all around the Czech Republic of them together with leaders participated in summer camps, lasting on an average 16 days. Czech Scouts and Guides organize many Scout events on the national level as well as local ones. The largest national one, reaching the whole association, is the Svojsik s race of Scout/Guide patrols in traditional disciplines, which take place every two years and alternates with a similar competition of Cubs and Brownies this was held in Besides that another competition of youngest members in drama called Theatre Six was organized again in České Budějovice. A similar activity for Scout/Guide category Scout and Guide Musical brought together teams of talented amateur actors and singers in Kyjov. For the older youth age section, Rangers and Rovers, a traditional annual weekend seminar was organized again by and for them in Prague in December. It included the Friday cultural evening, where results of competition in music, photography, film and creative art were announced. This years theme Metamorphoses was then used as the main topic of Saturday seminar on changes of the Czech society. Young members of Junák are supported and the association is run by several thousands of motivated adults. They all have to undergo appropriate training and can choose from a wide range of training activities. A big national exchange of experience was organized in autumn for the leaders of scout groups, where 82 workshops and lectures were offered. As a widely trusted organization, Junák is involved in many charity activities and projects, such as charity collection Help the children (raising CZK by selling handmade Easter chicken toys to support children in need) and Drop of Blood (supporting the donors of ossuary marrow CZK collected). Bethlehem Peace Light is distributed by members of Junák traditionally around the country before Christmas. In 2004 a new charity collection started, which raised more than a million CZK to build a school in Ethiopia. In 2004 INTERCAMP took place again after 10 years in our country, attended by participants from 10 countries. More than 250 Czech Scouts and Guides attended TATRACOR 2004 Central European Guide and Scout Jamboree and another 30 young members of Junák participated as international service team members in the Olympic Games in Athens. Two interesting internet projects were run by Junák in The first (www.beprepared.cz) helps to teach children how to cope with difficult life situations by an educational and simulating game. Efforts were made in 2004 to introduce the project in other countries as well. Besides that Junák introduced an internet portal www. mujoddil.cz (www.mytroop.cz) as an open database to help the former members of Junák to find their friends from childhood and reunite again.

výroční zpráva > 2002 < annual report Junák > svaz skautů a skautek ČR > Association of Scouts and Guides of the Czech Republic

výroční zpráva > 2002 < annual report Junák > svaz skautů a skautek ČR > Association of Scouts and Guides of the Czech Republic výroční zpráva > 2002 < annual report Junák > svaz skautů a skautek ČR > Association of Scouts and Guides of the Czech Republic obsah >1 3 > profil 5 > úvodní slovo starosty Junáka 7 > mladí lidé ve skautingu

Více

...na planetě zvané Skauting

...na planetě zvané Skauting ...na planetě zvané Skauting výroční zpráva > annual report > 2005 JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR ASSOCIATION OF SCOUTS AND GUIDES OF THE CZECH REPUBLIC JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR na planetě zvané

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Junák Association of Scouts and Guides of the Czech Republic. Výroční zpráva 2012. Annual report 2012

Junák svaz skautů a skautek ČR. Junák Association of Scouts and Guides of the Czech Republic. Výroční zpráva 2012. Annual report 2012 Junák svaz skautů a skautek ČR Junák Association of Scouts and Guides of the Czech Republic Výroční zpráva 2012 Annual report 2012 Stalo se v roce 2012 2 Při 10. ročníku říjnové sbírky Postavme školu v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ANNUAL REPORT. www.skaut.cz www.facebook.com/skaut. Junák svaz skautů a skautek ČR*

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ANNUAL REPORT. www.skaut.cz www.facebook.com/skaut. Junák svaz skautů a skautek ČR* www.skaut.cz www.facebook.com/skaut VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Junák svaz skautů a skautek ČR* ANNUAL REPORT Junák Association of Scouts and Guides of the Czech Republic * Zpátky ke kořenům! XIV. Valný sněm Junáka

Více

ANNUL REPORT. výroční. zpráva 2011. Junák - svaz skautů a skautek ČR Plzeňský kraj

ANNUL REPORT. výroční. zpráva 2011. Junák - svaz skautů a skautek ČR Plzeňský kraj ANNUL REPORT výroční zpráva 2011 Junák - svaz skautů a skautek ČR Plzeňský kraj Junák Junák svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona 83/1990 Sb.,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Bakalářská práce Vliv organizovaných činností (skauting) ve volném čase na rozvoj zájmů mládeže (regionální výzkum)

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra marketingové komunikace a public relations Bakalářská práce 2012 Aneta Höschlová UNIVERZITA KARLOVA

Více

v ý r o č n í z p r á v a p Š L 2 0 1 3

v ý r o č n í z p r á v a p Š L 2 0 1 3 výroční zpráva PŠL 2013 úvodní slovo Buďme sví tím budeme evropští (a mnozí se k nám budou chodit učit). Václav Břicháček, Jabné aneb poslání university, Metodické listy č. 1, 1992 Pokaždé, když hodnotíme

Více

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Výroční zpráva Annual Report 2006

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Výroční zpráva Annual Report 2006 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE Výroční zpráva Annual Report 2006 Úvodem o roce 2006 v ČRDM Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Své poslání naplňuje

Více

Seznámení se střediskem... 3. Junák svaz skautů a skautek České republiky... 4. Poslání Junáka... 4. Co je skauting... 4. Skautský program...

Seznámení se střediskem... 3. Junák svaz skautů a skautek České republiky... 4. Poslání Junáka... 4. Co je skauting... 4. Skautský program... Výroční zpráva Junáckého střediska Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Obsah Seznámení se střediskem... 3 Junák svaz skautů a skautek České republiky... 4 Poslání Junáka... 4 Co je skauting... 4 Skautský program...

Více

U n i v e r s i t a J a n a E v a n g e l i s t y P u r k y n ě v Ú s t í n a d L a b e m. P e d a g o g i c k á f a k u l t a

U n i v e r s i t a J a n a E v a n g e l i s t y P u r k y n ě v Ú s t í n a d L a b e m. P e d a g o g i c k á f a k u l t a U n i v e r s i t a J a n a E v a n g e l i s t y P u r k y n ě v Ú s t í n a d L a b e m P e d a g o g i c k á f a k u l t a K A T E D R A T Ě L E S N É V Ý C H O V Y Diplomová práce H i s t o r i e s

Více

Výroční zpráva. Junák český skaut středisko Moravská Třebová [ dříve: Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová ]

Výroční zpráva. Junák český skaut středisko Moravská Třebová [ dříve: Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová ] Výroční zpráva 2014 Junák český skaut středisko Moravská Třebová [ dříve: Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová ] O poslání, Junáku a skautingu vůbec Skauting bez hranic Skauting je

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Junák český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s. Na Chvalské tvrzi 860/4, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice IČO: 638 34 910 Kdo jsme? Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Junák český skaut, z.

Více

Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba

Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba Jsme sdružením dobrovolným, otevřeným hájíme zájmy nejen svých členů, ale i ostatních dětí. Své akce nabízíme i neorganizovaným dětem a mládeži, zabýváme

Více

Programy 2014 6 Podporujeme 7 Obsah

Programy 2014 6 Podporujeme 7 Obsah 2014 Úvodní slovo 3 O Nadaci O 2 Poslání 4 Správní rada 5 Zaměstnanci 5 Programy 2014 6 Podporujeme 7 Obsah Poskytujeme 15 Zapojujeme 17 Poděkování 28 Finanční část Zpráva auditora 30 Rozvaha 31 Výkaz

Více

Výroční zpráva 2012. 2500321766/2010, FIO Banka. Tel.: 234 621 471 www.duha.cz. s 1 z 22

Výroční zpráva 2012. 2500321766/2010, FIO Banka. Tel.: 234 621 471 www.duha.cz. s 1 z 22 Výroční zpráva 2012 Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi IČ: 00409901 Registrace MV ČR č. j. VSP/1-3086/90-R ze dne 7. 11. 1990 Sídlo: Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 Bankovní

Více

obsah ÚVOD Nadace ve zkratce... 5 Základní údaje... 5 Úvodní slovo... 6 Rok 2006 na dvou stranách... 8

obsah ÚVOD Nadace ve zkratce... 5 Základní údaje... 5 Úvodní slovo... 6 Rok 2006 na dvou stranách... 8 nadace proměny ~ výroční zpráva 2006 na dotek s přírodou obsah ÚVOD Nadace ve zkratce............................................................................... 5 Základní údaje..................................................................................

Více

SKAUTSKÝSVĚT JUNÁK A FINANCE MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE MATÝSEK: HOSPODÁŘEM NA VŠECH FRONTÁCH POHÁDKA JAKO SEDIMENT LIDSKÉ ZKUŠENOSTI

SKAUTSKÝSVĚT JUNÁK A FINANCE MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE MATÝSEK: HOSPODÁŘEM NA VŠECH FRONTÁCH POHÁDKA JAKO SEDIMENT LIDSKÉ ZKUŠENOSTI MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝSVĚT prosinec 2013 leden 2014 ročník 51, číslo 5 MATÝSEK: HOSPODÁŘEM NA VŠECH FRONTÁCH JUNÁK A FINANCE POHÁDKA JAKO SEDIMENT LIDSKÉ ZKUŠENOSTI TÉMA ČÍSLA:

Více

prázdninové školy lipnice občanského sdružení zaměřeného na rozvoj osobnosti, pedagogiku zážitku a pobyt v přírodě

prázdninové školy lipnice občanského sdružení zaměřeného na rozvoj osobnosti, pedagogiku zážitku a pobyt v přírodě prázdninové školy lipnice občanského sdružení zaměřeného na rozvoj osobnosti, pedagogiku zážitku a pobyt v přírodě 1996 získáváme Doubravku, naše nové středisko u Chotěboře na Vysočině; v následujících

Více

Výroční zpráva 2013. www.duha.cz 1

Výroční zpráva 2013. www.duha.cz 1 Výroční zpráva 2013 Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi IČ: 00409901 Registrace MV ČR č. j. VSP/1-3086/90-R ze dne 7. 11. 1990 Sídlo: Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 Bankovní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

ční zpráva 2004 výro

ční zpráva 2004 výro výroční zpráva 2004 Planeta Země, Marek Adam, 13 let, Dětský domov se speciálními školami Dlažkovice/ kresba byla použita na obálku Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu, jak

Více

SKAUTING JE DOBRODRUŽSTVÍ! PRO DĚTI I RODIČE

SKAUTING JE DOBRODRUŽSTVÍ! PRO DĚTI I RODIČE SKAUTING JE DOBRODRUŽSTVÍ! PRO DĚTI I RODIČE Průvodce skautingem a užitečné informace pro rodiče Milí rodiče, Vaše dítě vstoupilo do skautského oddílu a stalo se tak jedním z více než 50 miliónů skautů

Více

Autoři fotografií a nepodepsaných textů: Lenka Greplová, Pavel Navrátil, archivy oddílů

Autoři fotografií a nepodepsaných textů: Lenka Greplová, Pavel Navrátil, archivy oddílů Obsah 3 Skauting a středisko Moravská Třebová 4 Akce pro veřejnost 7 Akce našeho střediska 10 I. oddíl Bílá stopa 12 II. oddíl 14 III. oddíl Patoca 16 IV. oddíl Jamamby 18 VI. oddíl 19 Klub oldskautů 20

Více

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 v ý r o č n í z p r á v a Prázdninová škola Lipnice 2 0 1 2 Posláním Prázdninové školy Lipnice je náročnými výzvami člověka motivovat a mobilizovat v něm odvahu a tvořivost, které jsou nezbytné pro aktivní

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

20 let mosteckého skautingu (1989-2009)

20 let mosteckého skautingu (1989-2009) Junák, svaz skautů a skautek ČR středisko 425.01 Most 20 let mosteckého skautingu (1989-2009) Tato publikace byla vydána za přispění z Fondu Hejtmanky Ústeckého kraje 1 Úvod Vážení přátelé a příznivci

Více

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov. Výroční zpráva za rok 2013

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov. Výroční zpráva za rok 2013 Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Výroční zpráva za rok 2013 Bludov 2013 Autor textů: Jan Juránek Hanes, Stanislav Balík - Ježek, za přispění Jiřího Znoje

Více

APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. vzděláváme. poskytujeme poradenství. informujeme

APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. vzděláváme. poskytujeme poradenství. informujeme APERIO Společnost pro zdravé rodičovství vzděláváme informujeme poskytujeme poradenství výroční zpráva 2014 «Přečtěte si «I Ohlédnutí za rokem 2014 3 II Vize, poslání, co nabízíme a komu 4 III Co se dělo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA INEX SDA 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA INEX SDA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA INEX SDA 2010 Obsah Slovona úvod 2 Obecné informaceo sdružení 3 Organizační struktura INEX - SDA 3 Milníky v historii INEX - SDA 4 Kde nás najdete 5 Vysílání dobrovolníků do zahraničí 6

Více