...skauting pro život

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "...skauting pro život"

Transkript

1 výroční zpráva > annual report > skauting pro život J U NÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK Č R ASSO C IATION OF SCOUTS AN D GU I DES OF TH E CZEC H R EPU B LIC

2 obsah 1 > profil 2 > úvodní slovo starosty Junáka 5 > mladí lidé ve skautingu 6 > skautská činnost 9 > dospělí ve skautingu 10 > mezinárodní skauting 13 > skauting a společnost 14 > skauting a organizace 17 > zpráva o hospodaření výroční zpráva > 2004

3 J U N Á K SVA Z S K AUTŮ A S K AUTEK Č R je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Se svými členy je největším občanským sdružením dětí a mládeže v České republice. Je členem světových organizací skautek WAGGGS a skautů WOSM a hlásí se k jejich poslání, zásadám a metodám. Je dále členem organizace dospělých skautů ISGF. P O S L Á N Í Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu se zásadami stanovenými zakladateli skautského hnutí. M I S S I O N STAT E M E N T Jsme společenstvím, v němž Č EST, PŘÁTELSTVÍ, UŠLEC HTI LOST, ZDATNOST, N EZIŠTNOST A ODVAHA patřily a patří k těm nejvýše postaveným a respektovaným hodnotám. Vycházíme z těch nejlepších tradic, které vytvořila devadesátiletá historie Junáka v naší zemi. Chceme vychovávat zdatné, všestranně rozvinuté a vnímavé lidi s úctou k tradičním hodnotám a mravním zásadám. Našim cílem je přispět k výchově generace vzdělané, sebevědomé, citlivé, s ambicemi a schopnostmi správně rozhodovat a řešit ty nejsložitější, malé i velké úkoly současnosti i budoucnosti. Věříme, že vztah a láska k vlasti a zájem o její blaho a prosperitu je tím prvním, správným vykročením do světového společenství. Věříme, že právě schopnosti našich lidí dorozumět se, spolupracovat a pomáhat dokáží, že rovnoprávnou přítomností naší země ve světovém společenství bude tato světová rodina o něco úplnější a bohatší....skauting pro život

4 Úvodní slovo starosty Junáka 2 > 3 Jeden za všechny a všichni za jednoho toto heslo spojuje skauty nejen s Dumasovými mušketýry, ale i se sportovci. Na začátku minulého století stáli u zrodu Junáka přední čeští sportovci, mnozí z nich budoucí olympionici. Milovali sport, ale zamilovali si i skauting. Ve skautingu, stejně jako sportu, kterým tenkrát žili, nešlo totiž v prvé řadě o samotné výkony. O góly, body, vteřiny. V prvé řadě jde o lidi. O to, že nechceme žít zbytečně. Chceme něco dokázat sami sobě, ale i druhým. Chceme žít pro druhé a s druhými. Chceme s druhými vstupovat do vztahů. Spolupracovat, vycházet si vstříc, komunikovat. Největší spojnicí mezi sportem a skautingem jsou lidé. Lidé, kteří si vzájemně věří a pomáhají, kteří spolu vítězí i prohrávají, spolu se radují i nesou svá zklamání. Třicítka mladých skautů strávila léto 2004 v olympijských Athénách jako dobrovolníci. Pomáhali u vodních sportů. Žili se sportovci, pomáhali jim, přispívali k pohodě, k úspěchu olympiády. Trávili prázdniny společně a užitečně. Další tisíce skautů, od malých dětí po dospělé vedoucí, trávili prázdniny také společně a užitečně, i když možná pro někoho méně exoticky na táborech stálých, putovních, vodáckých, cyklistických Stejně jako sportovci z jednoho týmu se učili spolu žít, pomáhat si, spolu vítězit i prohrávat. Vytvářet tak přátelství na celý život. Ing. František Šmajcl, starosta Junák svaz skautů a skautek ČR

5

6 ...skauting je společné úsilí

7 Mladí lidé ve skautingu... A 4 > A5 Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým stupňům. Jsou to: světlušky a vlčata (věk 6 10 let), skauti a skautky (věk let), rangers a roveři (věk nad 15 let). Podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých oddílech se scházejí samostatně jen chlapci či děvčata, jinde je jejich činnost společná. DIVADELN Í ŠESTKA PRO N EJMENŠÍ Už potřetí se vždy sudý rok koná přehlídka a soutěž divadelního umu světlušek a vlčat z celé republiky. Tentokrát probíhala v Českých Budějovicích a celkem 120 dětí tu sehrálo 23 představení. Víkend plný pohádek i strašidelných příběhů, kostýmů i masek a smíchu a potlesku doprovázelo jarní březnové počasí plné sluníčka. V roce 2004 bylo členy Junáka celkem mladých lidí, z toho chlapců a dívek. VĚKOVÁ STRU KTU RA MLADŠÍC H Č LEN Ů POLI B EK MÚZY Přehlídka tvořivosti určená roverům a rangers patří už od roku 1998 k tradičním akcím Junáka. Vyhlášení těch nejlepších v kategoriích jako je výtvarno, film, hudba či fotografie se koná vždy jako součást celostátního víkendového setkání v Praze. Letošní téma přehlídky Proměny pak prolínalo i dalšími dny prostřednictvím vzdělávacího semináře o proměnách společnosti a také skautingu.

8 Skautská činnost... C 6 > C7 Hlavní výchovná činnost v Junáku se soustřeďuje do oddílů. Oddíl se zpravidla dělí do družin. Během roku se oddíly scházejí na pravidelných družinových a oddílových schůzkách, jedno a vícedenních výpravách. Skautské akce jsou plné her a osvojování si dovedností a vědomostí, které mladí lidé uplatní nejen při skautských akcích, ale především v praktickém životě. V roce 2004 bylo registrováno na dětských oddílů, působících ve všech krajích České republiky. M O D R Á F LOT I L A Čtvrtým rokem probíhá prostřednictvím časopisu Skaut-Junák celostátní soutěž skautských družin Modrá flotila. Každý měsíc jsou posádky Modré flotily vyzvány k plnění nejrůznějších úkolů z oblasti sportu, dalších dovedností, znalostí i zábavy. Výsledky svých tří nejlepších členů posílají do redakce časopisu, kde jsou jejich výkony pečlivě sledovány a vyhodnocovány. Pestrost úkolů umožňuje vyniknout všem členům družiny, a posílit tak její úspěch. V roce 2004 bylo do soutěže zapojeno více než sto posádek s tisícovkou členů. TÁ B O RY Vyvrcholením skautské činnosti jsou letní tábory. Trvají dva až tři týdny a skauti se na nich především učí být platným členem týmu, osvojují si pravidla spravedlivého soupeření, plní zkoušky z praktických dovedností i teoretických vědomostí. Společné soužití v primitivních podmínkách dá plně vyniknout povaze každého táborníka a jeho schopnostem postarat se o sebe i o kamarády, pěstuje vůli i sebezapření. Č A S O P I SY P R O D Ě T I SV Ě T Ý L KO Časopis pro světlušky a vlčata, tedy pro děti ve věku 7 10 let. Měsíčník, který slouží jako pracovní sešit při skautských schůzkách i pro děti doma. S K AUT J U N Á K Nejstarší vycházející časopis pro mládež u nás, založený A. B. Svojsíkem v roce Měsíčník určený pro děti ve věku let, který obsahuje vše, co by měl vědět a umět správný skaut a skautka. Největším lákadlem bývají dlouhodobé hry, které se jako červená niť táhnou celou dobou trvání tábora. V roce 2004 se uskutečnilo táborů, kterých se účastnilo dětí a vedoucích. Tábory trvaly celkem dní s průměrnou délkou tábora 16 dní a průměrná cena skautského tábora byla 1 700,- Kč.

9 ...skauting jsou společná vítězství

10 ...skauting je společný cíl

11 Dospělí ve skautingu... 8 > 9 Na činnosti Junáka se v roce 2004 podílelo dospělých. Část pracuje přímo u oddílů jako vůdcové či jejich zástupci. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky čekatelskou a vůdcovskou, zaměřené nejen na klasické skautské disciplíny, ale především na pedagogiku, psychologii, schopnost organizace a týmové práce, znalost právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. VELKÁ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ VEDEN Í STŘ EDISEK Poprvé, ale jistě ne naposledy, se uskutečnila Velká výměna zkušeností neboli celostátní setkání vedoucích středisek a dalších aktivních činovníků Junáka. Listopadový víkend strávený v pardubické škole byl naplněn celkem 82 programy, přednáškami či workshopy, ze kterých si 180 účastníků mohlo dle svého zájmu vybírat. Sami také měli možnost nabídnout své programy a podělit se tak o své zkušenosti. Další významnou skupinu tvoří oldskauti skauti, kteří jsou stále členy Junáka, přestože se do práce s mládeží aktivně nezapojují. Mají vlastní program přizpůsobený svým potřebám a pomáhají organizaci. VĚKOVÁ STRU KTU RA DOSPĚLÝC H Č LEN Ů V Z D Ě L ÁVA C Í A KC E P R O Č I N OV N Í K Y Každoročně pořádá Junák zejména v létě řadu vzdělávacích akcí pro vedoucí oddílu a další činovníky. V roce 2004 se jich pro 4263 účastníků uskutečnilo celkem 158 o celkové délce trvání 975 dní. Dospělí na nich získávali kvalifikaci pro vedení oddílů, vedení vzdělávacích kursů pro další činovníky, ale také např. pro vedení hospodaření a další odborné činnosti pro skautskou činnost potřebné.

12 Mezinárodní skauting > 11 Světové hnutí dnes působí ve 214 zemích a má téměř čtyřicet milionů členů. Mezi nimi je i téměř padesát tisíc českých junáků. Světový skauting tvoří národní svazy, které řídí tři mezinárodní ústředí. Skauting se narodil nenápadně. Když v roce 1907 tehdy osmačtyřicetiletý britský generál Robert Baden-Powell tábořil s prvními skauty na anglickém ostrově Brownsea, netušil, že stejné dobrodružství budou chtít prožít miliony dalších hochů a dívek na celém světě. SKAUTŠTÍ DOB ROVOLN ÍC I NA LETN ÍC H OLYMPIJSKÝC H H RÁC H Třicet mladých skautských vedoucích z celé ČR dostalo příležitost poznat zázemí olympijských her v Athénách. Tři týdny působili jako dobrovolníci v Schiniasu olympijském areálu pro veslování a kanoistiku. Pomáhali zde nejenom zajišťovat bezpečnost a hladký průběh olympijských her, ale také asistovali samotným sportovcům. Radost tak mohli sdílet i s našimi veslaři, kteří získali stříbrnou mediali. Tato akce je jedním z největších projektů Junáka v letošním roce a symbolicky spojuje hodnoty skautingu a olympionismu. Dnes jejich počet vzbuzuje úžas. Dodržují stejné skautské zákony a mají stejný výchovný program. T Ř I M E Z I N Á R O D N Í O R G A N I Z A C E WOSM, World Organization of the Scout Movement Světová organizace skautského hnutí vznikla v roce 1922 a zprvu sdružovala převážně chlapce. Prvním náčelníkem byl R. Baden-Powell. WAGGGS, World Association of Girl Guides and Girl Scouts Světová asociace skautek vznikla v roce 1928 a světovou náčelní byla zvolena O. Baden-Powellová, manželka zakladatele skautingu. ISGF, International Scout and Guide Fellowship Mezinárodní společenství skautů a skautek sdružuje dospělé skauty a skautky oldskauty. I N T E R C A M P Tradiční čtyřdenní mezinárodní tábor Intercamp tentokrát pořádali skauti a skautky z České republiky. Na základně Sycherák v západních Čechách se v červnu sešlo dva a půl tisíce lidí z deseti zemí světa, většina ve věku let. Námětem setkání bylo středověké rytířství. Účastníci si vyzkoušeli klasická řemesla, středověké disciplíny jako jsou lukostřelba, šerm nebo žonglování, ale také aktivity moderní: adrenalinové sporty, malování spreji, jízdu na elektrických invalidních vozících či práci s minohledačkami. Akci zaštítil ministr zahraničí Cyril Svoboda a hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann.

13 ... skauting je společná radost

14 ...skauting jsou společné zážitky

15 Skauting a společnost > 13 Mimo tradičního oddílového programu se členové Junáka zapojují do podniků pro veřejnost nebo je přímo pořádají. Patří sem různé dobročinné sbírky či pomoc při programech typu Dětský den. I samotné oddíly či střediska Junáka pořádají především pestrá odpoledne her, mnohdy i skautské výstavy či dny otevřených dveří. Na celostátní úrovni se Junák snaží ovlivňovat politiku a smýšlení veřejnosti, pokud jde o děti a mládež. V roce 1998 se proto stal zakládajícím členem České rady dětí a mládeže. BAB Í LÉTO MEZI SKAUTY Nahlédnout pod pokličku života ve skautském oddíle a možnost rozhodnout se, zda si to chci vyzkoušet na vlastní kůži, nabídla dětem v září celostátní prezentační akce Babí léto mezi skauty. Ve stovce měst a obcí uspořádali skauti nejrůznější radovánky ve znamení nitek, pavučin, provázků, provazů a lan. Díky zdařilým aktivitám se tak otevřely dveře skautských oddílů nováčkům. C H A R I TAT I V N Í A KC E Junák dlouhodobě spolupracuje na uskutečňování charitativních projektů. P O STAVM E Š KO L U V A F R I C E Společný projekt Junáka a o.p.s. Člověk v tísni se uskutečnil letos poprvé. Jeho cílem je podpořit rozvojové země v Africe a získat prostředky pro stavbu škol pro tamní děti. Vybraná částka dosáhla více než milionu korun, a tak se v tuto chvíli v jižní Etiopii ve městě Asore již nyní dostavuje naše první společná škola. P O M OZ T E D Ě T E M! Jednu z nejznámějších sbírek Junák tentokrát podpořil prostřednictvím projektu Velikonoční skautské kuřátko. Oddíly nabízely veřejnosti možnost přispět v předvelikonoční době do kasiček a jako poděkování jim věnovaly drobnost vatové kuřátko ve skořápce, kterou samy vyráběly. Na konto sbírky tak putovalo ,- Kč. K A P K A Opět společný projekt Junák a Nadace pro transplantace kostní dřeně chce šířit myšlenku pomoci lidem s nemocemi krvetvorby. Roveři a rangers ve více než šedesáti městech nabízeli na čerpacích stanicích umytí oken aut, možnost přispět na konto Nadace pro transplan- tace kostní dřeně a získat informace o této problematice. Získaná částka činila ,- Kč. L E SY Č R Celkem 20 skautských táborů věnovalo den pomoci v lese a společně s pracovníky Lesů ČR s.p. se blíže seznámilo se životem v něm. Za tuto pomoc věnovaly Lesy ČR s.p. částku ,- Kč Junáku a ten ji na počátku roku 2005 rozdělí na financování ekologických projektů skautských středisek. B E T L É M S K É SV Ě T LO Již tradiční rozvoz světýlka naděje se uskutečnil po celé zemi. I NTER N ETOVÝ PORTÁL WWW. MUJODDI L.CZ Kamarádství a přátelství vzniklé v dětství ve skautských oddílech chce podpořit nový internetový portál Můj oddíl. Je určený všem, kteří v minulosti byli členy některého ze skautských oddílů a chtějí vyhledat jeho tehdejší či třeba i současné členy. Stránky umožňují založit virtuální oddíl, identifikovat ho podle místa i dalších znaků a pozvat do něj návštěvníky.

16 Skauting a organizace > 15 Nejvyšším orgánem Junáka je Valný sněm, který se schází nejméně jednou za tři roky. Delegáti sněmu volí náčelníka, náčelní a část Náčelnictva Junáka, ti organizaci řídí mezi sněmy. Výkonným orgánem Junáka je Výkonná rada v čele se starostou, kterou Náčelnictvo jmenuje. Na regionálních úrovních pracují krajské a dosavadní okresní rady Junáka, volené příslušnými krajskými či okresními sněmy rovněž na tři roky. Základní organizační jednotkou jsou střediska, která sdružují oddíly a kluby dospělých a zodpovídají za ně. Jejich činnost zajišťují střediskové rady volené střediskovými sněmy. Středisko poskytuje oddílům právní a finanční záštitu a další potřebné zázemí pro dobré působení oddílů. KLU B PŘÁTEL SKAUTI NGU Během roku 2004 začaly při jednotlivých střediscích vznikat Kluby přátel skautingu. Jedná se o neformální sdružení osob, které se rozhodly přihlásit k myšlenkám skautingu a zároveň podporovat úsilí Junáka o výchovu mladé generace. Během prvních devíti měsíců od rozběhnutí projektu vzniklo přes 20 střediskových Klubů. Ty díky finančním příspěvkům a dalším aktivitám svých členů slouží k podpoře svých domovských středisek. Kromě střediskové úrovně funguje i celostátní Klub přátel skautingu. Členem tohoto Klubu se stanete po vyplnění kontaktních údajů a následné finanční podpoře skautské výchovné činnosti. Více o Klubu najdete na internetových stránkách nebo na tel. čísle Č LENSKÁ ZÁKLADNA V KRA J ÍC H STRU KTU RA ORGAN IZAC E

17 ...skauting je společný svět

18 Složení řídících a kontrolních orgánů NÁČ ELN ICTVO J U NÁKA / NATIONAL BOAR D Zdeněk Prančl Ing. Hana Vogeltanzová Mgr. Jiří Zikmund Jindra Kozáková Luboš Hejna Ing. Václav Obadálek Mgr. Jiří Kučera Aleš Cepek Mgr. Lada Dudková Bc. Markéta Vránová Ing. Anežka Skočíková Ing. arch. Ivo Slavíček Jiřina Adeeová Mgr. Vladimír Cvrček náčelník CHK / Chief Scout náčelní DK / Chief Guide místonáčelník CHK místonáčelní DK člen NJ člen NJ člen NJ člen NJ členka NJ členka NJ členka NJ náčelník OS od Vladimír Köhler místonáčelní OS od Ing. Hana Kaprálková hlavní kapitán vodních skautů Z Á ST U P C I K R A J Ů V N Á Č E L N I C T V U J U N Á K A / R E G I O N A L R EPR ESENTATIVES I N TH E NATIONAL BOAR D Michal Žák Pražský kraj A. B. Svojsíka Jaromír Kupr Středočeský kraj od ing. Jan Vítkovský Ing. Zdeněk Urban Jihočeský kraj Eva Česáková Plzeňský kraj Zdeněk Sedlák Karlovarský kraj Michal Tarant Ústecký kraj Mgr. Karla Švehlová Liberecký kraj Jana Malá Královéhradecký kraj Zbyněk Jiroušek Pardubický kraj Ing. Ondřej Kozub Kraj Vysočina Petr Gabriel Jihomoravský kraj T. G. M. od Ing. Jan Svoboda Radek Loska Olomoucký kraj Ing. Jiří Schneider Zlínský kraj Lubomír Lukeš Moravskoslezský kraj V Ý KO N N Á R A DA J U N Á K A / E X E C UTIVE CO U N C I L Ing. František Šmajcl starosta / Chairperson Mgr. Bedřich Horný 1. místostarosta JUDr. Jiří Navrátil 2. místostarosta Bořek Slunéčko hospodářský zpravodaj Pavel Trantina asistent starosty, zahraniční zpravodaj pro WOSM Ing. Josef Výprachtický zpravodaj pro vnější vztahy Roman Šantora zpravodaj pro komunikaci Ondřej Polák organizační zpravodaj od ledna 2004 Ondřej Kupka zpravodaj pro program od března 2004 Petra Babováková zahraniční zpravodajka pro WAGGGS Jana Čenovská zpravodajka pro výchovu činovnic a činovníků ÚSTŘ EDN Í R EVIZN Í KOMISE J U NÁKA / C ENTRAL R EVISION COMMITTEE Ing. Jaroslava Pešková předsedkyně ÚRKJ / Chairman Radka Honzejková místopředsedkyně ÚRKJ Mgr. Žaneta Vítů členka ÚRKJ Oldřiška Skočíková členka ÚRKJ Lenka Baďurová členka ÚRKJ Svatopluk Čech člen ÚRKJ Karel Hoder člen ÚRKJ R OZ H O D Č Í A S M Í R Č Í R A DA J U N Á K A / A R B I T R AT I O N A N D R E CO N C I L I AT I O N CO U N C I L Mgr. Petr Mikeš předseda RSRJ / Chairman Jiří Lukšíček místopředseda RSRJ RNDr. Tomáš Řehák člen RSRJ Ing. Jan Stejskal člen RSRJ Pavel Döllinger člen RSRJ Z A M Ě ST N A N C I K A N C E L Á Ř E Ú ST Ř E D Í J U N Á K A / H E A D Q UA RT E R S E M P LOY E E S Ludmila Kapešová, DiS Ing. Josef Výprachtický Pavel Trantina Lenka Šablová Naděžda Trnková od Vlastislav Výtiska od Ing. Martin Král do David Yilma CS do Richard Macků Bořek Slunéčko Ing. Jiří Wasserbauer Jana Hořáková, DiS Bc. Jaroslav Jičínský do Roman Šantora Mgr. Pavel Černý od Mgr. Petr Vaněk od

19 Zpráva o hospodaření 16 A > A17 Junák svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. sdružující své členy bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Junák svaz skautů a skautek ČR je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Je řízena ústředními orgány Náčelnictvem Junáka, Výkonnou radou Junáka, Rozhodčí a smírčí radou Junáka a Ústřední revizní komisí Junáka. Úkolem Junáka jako celku je podpora činnosti a její rozvoj v celém hnutí a jeho zastupování při jednání s orgány veřejné správy, zahraničím, veřejností a dalšími subjekty. Junák jako celek vede podvojné účetnictví. Organizační strukturu Junáka tvoří kromě Junáka jako celku dále vyšší organizační jednotky zřízené zpravidla na úrovni krajů či okresů, základní organizační jednotky, které sdružují jednotlivé členy organizace, a zvláštní organizační jednotky. Všechny organizační jednotky Junáka svazu skautů a skautek ČR jednají svým jménem od svého vzniku, mají svoji právní subjektivitu závislou na právní subjektivitě svého zakladatele, zpravidla vedou jednoduché účetnictví. VÝROK AU DITORA Roční účetní závěrka účetní jednotky Junák svaz skautů a skautek ČR je sestavena na základě účetnictví, které bylo vedeno v souladu s právními normami, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném pro rok 2004, Vyhlášky č.504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavní činností není podnikání č. 401 až 413. Účetní závěrka podle mého názoru podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního jmění a finanční situace občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR k v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky, a proto je výrok bez výhrad. V Praze dne Ing. Jan Zeman, auditor osvědčení č o zápisu do Seznamu auditorů KA ČR

20 R OZ VA H A ( V TIS. KČ ) aktiva k k k pasiva k k k hmotný majetek základní jmění majetkové podíly fondy organizace dlouhodobé půjčky zisk běžného roku zásoby závazky hotovost a ceniny ostatní pasiva běžné účty pohledávky ostatní aktiva opravné položky Poznámka: Nárůst u hmotného majetku je ovlivněn bezúplatným přebíráním objektů (základen, kluboven, pozemků) od Fondu dětí a mládeže v likvidaci v hodnotě tis. Kč (rok objektů) a tis. Kč (rok objektů). Dlouhodobé půjčky jsou poskytnuty organizačním jednotkám Junáka v souvislosti s uskutečněním projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. V Ý K A Z Z I S K Ů A Z T R ÁT ( V TIS. KČ ) výnosy členské příspěvky tržby dary a granty úroky ostatní výnosy výnosy akcí a projektů pod ústředím dotace ze státního rozpočtu celkem výnosy náklady provoz kanceláře, orgánů a činovníků ústředí akce a projekty pod ústředím zahraniční členské příspěvky poskytnuté příspěvky příspěvky na skautské časopisy příspěvky na vydání skautských publikací dotace pro nižší organizační jednotky náklady celkem zisk běžného roku N Á K L A DY N A P R OVOZ K A N C E L Á Ř E, O R G Á N Ů, Č I N OV N Í K Ů A ÚSTŘ EDÍ ( TIS. KČ ) materiál vybavení opravy cestovné tuzemské cestovné zahraniční telefonní poplatky, poštovné služby nájmy a související služby propagace mzdy a pojištění reprezentace, občerstvení odpisy prodané zboží úrazové pojištění tvorba účelových fondů ostatní náklady opravné položky 354 celkem

21 18 > 19 V Ý N O SY J U N Á K A členské příspěvky tržby dary a granty úroky ostatní výnosy výnosy akcí a projektů pod ústředím dotace ze státního rozpočtu N Á K L A DY J U N Á K A provoz kanceláře, zpravodajů a odborů akce a projekty pod ústředím zahraniční členské příspěvky poskytnuté příspěvky příspěvky na skautské časopisy příspěvky na vydání skautských publikací dotace pro nižší organizační jednotky N Á K L A DY N A P R OVOZ K A N C E L Á Ř E, O R G Á N Ů, Č I N OV N Í K Ů A Ú ST Ř E D Í mzdy a pojištění služby nájmy a související služby materiál vybavení opravy telefonní poplatky, poštovné cestovné tuzemské cestovné zahraniční propagace reprezentace a občerstvení odpisy úrazové pojištění prodané zboží tvorba účelových fondů ostatní náklady POUŽITÍ DOTAC Í akce pro děti, volnočasové aktivity, zahraniční spolupráce opravy a údržba kluboven a základen, údržba majetku projekty a aktivity ústředí činnost nižších jednotek vzdělávání vedoucích investiční projekty PROJ EKTY PODPOŘ EN É Z DOTAC Í STÁTN Í HO ROZPOČTU ( V TIS. KČ ) Titul Náklady projektu Dotace provozní náklady kanceláře, orgánů a činovníků ústředí provozní náklady nižších jednotek opravy základen, kluboven, obnova vybavení volnočasové aktivity projekty zaměřené na neorganizovanou mládež vzdělávání vedoucích mezinárodní aktivity investiční projekty celkem dotace ze státního rozpočtu

22 Poděkování 20 Junák děkuje všem svým příznivcům a dárcům za jejich laskavou podporu, která umožňuje přispívat k rozvoji současné generace mladých lidí. Za finanční podporu děkujeme následujícím organizacím a subjektům: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, European Scout Centenary Fund, Nadace rozvoje občanské společnosti, Generali Pojišťovna, a. s., Česká rada dětí a mládeže, FCC První česká projekční a stavební, a. s., Česko-německý fond budoucnosti, Město Jindřichův Hradec, Václav Čermák, Pavel Fabiánek, Ivan Vápenka, Václav Frei, Vítězslav Dittrich, Rudolf Gala, Jiří Guňka, Jaroslava Mandlová-Petrášková, Ing. Jiří Buček, Zdeněk Kubálek, Stanislav Šenbeřík, p. Čtvrtník, Mgr. Eva Číhalová, Milan Prášil, Jan Kostrhoun, Marcela Svobodová, Eva Kordová, JUDr. Radovan Ryska, Dagmar Čermáková, Robert Eichler, Světla Kašperová, Karel Popp, MUDr. Vladimír Koblovský, Ing. Vladimír Hora, Zdenka Váchalová, Zdeňek Hamřík, A. V. Krenl, Jan Ježek, Zuzana Navarová, Karel Hovorka, Vladimír Král, Josef Drnec, Václav Andres. Naše poděkování dále patří všem, kteří nám poskytli cenné rady, osobní podporu a vyšli vstříc našim potřebám. V roce 2004 to byli především: AMI Communications, Arcadia Praha, Design PLUS, Euro RSCG New Europe, Hartmann-Rico, Lesy ČR, MEDIAN, Studio Najbrt, Symbio Digital František Čálek, Přemysl Čech, Marek Hlavica, Daniel Friš, Tomáš Hrivnák, Jakub Hynek, Ladislav Kopecký, Petr Kotek, Václav Marhoul, Jiří Mikeš, Pavel Novák Mediální podpora: Seznam.cz, Deník Sport, Euro, Folk & country, Hospodářské noviny, Chatař & chalupář, MF Dnes, MF Plus, Lidové noviny, Respekt, Western World

23 Summary of the Annual report 2004 We are a fellowship, where HONOU R, FR I EN DSH I P, C H IVALRY, ABILITY, N O N -S E L F I S H E N E S S a n d CO U RAG E have always been the highest and most respected values. (from the Mission statement of Junák) With its almost members Junák Association of Scouts and Guides of the Czech Republic is the largest civic association of children and youth in the country. At the same time it is a member of the World Organisation of the Scout Movement (WOSM) and World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). It operates in accordance with their missions, principles and methods. It is also a member of the organisation of adult Scouts and Guides called the International Scout and Guide Fellowship (ISGF). Junák was established in 1911 and was prohibited three times by totalitarian regimes and always renewed thereafter. The mission of Junák is to support the development of children s and young people's personalities, their spiritual, moral, intellectual, social and physical abilities, in order to enable them to be prepared in their lives to fulfil their duties to themselves, to others, to God, to nature and to the whole of human society. There were youth members registered in Junák in boys and girls, working in scout and guide troops all around the Czech Republic of them together with leaders participated in summer camps, lasting on an average 16 days. Czech Scouts and Guides organize many Scout events on the national level as well as local ones. The largest national one, reaching the whole association, is the Svojsik s race of Scout/Guide patrols in traditional disciplines, which take place every two years and alternates with a similar competition of Cubs and Brownies this was held in Besides that another competition of youngest members in drama called Theatre Six was organized again in České Budějovice. A similar activity for Scout/Guide category Scout and Guide Musical brought together teams of talented amateur actors and singers in Kyjov. For the older youth age section, Rangers and Rovers, a traditional annual weekend seminar was organized again by and for them in Prague in December. It included the Friday cultural evening, where results of competition in music, photography, film and creative art were announced. This years theme Metamorphoses was then used as the main topic of Saturday seminar on changes of the Czech society. Young members of Junák are supported and the association is run by several thousands of motivated adults. They all have to undergo appropriate training and can choose from a wide range of training activities. A big national exchange of experience was organized in autumn for the leaders of scout groups, where 82 workshops and lectures were offered. As a widely trusted organization, Junák is involved in many charity activities and projects, such as charity collection Help the children (raising CZK by selling handmade Easter chicken toys to support children in need) and Drop of Blood (supporting the donors of ossuary marrow CZK collected). Bethlehem Peace Light is distributed by members of Junák traditionally around the country before Christmas. In 2004 a new charity collection started, which raised more than a million CZK to build a school in Ethiopia. In 2004 INTERCAMP took place again after 10 years in our country, attended by participants from 10 countries. More than 250 Czech Scouts and Guides attended TATRACOR 2004 Central European Guide and Scout Jamboree and another 30 young members of Junák participated as international service team members in the Olympic Games in Athens. Two interesting internet projects were run by Junák in The first (www.beprepared.cz) helps to teach children how to cope with difficult life situations by an educational and simulating game. Efforts were made in 2004 to introduce the project in other countries as well. Besides that Junák introduced an internet portal www. mujoddil.cz (www.mytroop.cz) as an open database to help the former members of Junák to find their friends from childhood and reunite again.

...skauting pro život

...skauting pro život Vz03_ zlom_jun 25.5.2004 18:07 Stránka 1 výroční zpráva 2003 annual report...skauting pro život Junák svaz skautů a skautek ČR Association of Scouts and Guides of the Czech Republic Vz03_ zlom_jun 25.5.2004

Více

výroční zpráva annual report 2006 JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR ASSOCIATION OF SCOUTS AND GUIDES OF THE CZECH REPUBLIC

výroční zpráva annual report 2006 JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR ASSOCIATION OF SCOUTS AND GUIDES OF THE CZECH REPUBLIC výroční zpráva annual report 2006 JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR ASSOCIATION OF SCOUTS AND GUIDES OF THE CZECH REPUBLIC pouť skautského šátku rokem 2006 Junák svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Mikulčice 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2007

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2007 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2007 Mikulčice 2007 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

...na planetě zvané Skauting

...na planetě zvané Skauting ...na planetě zvané Skauting výroční zpráva > annual report > 2005 JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR ASSOCIATION OF SCOUTS AND GUIDES OF THE CZECH REPUBLIC JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR na planetě zvané

Více

výroční zpráva > 2002 < annual report Junák > svaz skautů a skautek ČR > Association of Scouts and Guides of the Czech Republic

výroční zpráva > 2002 < annual report Junák > svaz skautů a skautek ČR > Association of Scouts and Guides of the Czech Republic výroční zpráva > 2002 < annual report Junák > svaz skautů a skautek ČR > Association of Scouts and Guides of the Czech Republic obsah >1 3 > profil 5 > úvodní slovo starosty Junáka 7 > mladí lidé ve skautingu

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

...skauting pro život

...skauting pro život ...skauting pro život Junák svaz skautů a skautek ČR Junák cesta k osobnosti Je mnoho organizací, které si kladou za cíl naplňovat smysluplně volný čas dětí a mladých lidí. Méně je těch, které mají ambici

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 2014

JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 2014 JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 214 Přítomni: Stanislav Vojíř, Oldřich Štěpánek, Radka Kukralová, Pavel Bacík, Josef Ležal, Marie Vojířová, Jaromír Kupr, Renata Procházková, Michal Novák, František Kotaska, Pavel

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 ORGANIZACE JUNÁKA ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 PODPŮRNÝ MATERIÁL PRO KOMPETENCE Z OBLASTI ORGANIZACE (ZAHRNUJE OBOR: ORGANIZACE A PRÁVO) Obsah: 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA JUNÁKA 2 1.1 PRVKY

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 ÝROČNÍ ZPRÁA O ČINNOSTI ROCE 2010 Mikulčice 2010 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice 126

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/ KLM Arapaho Výroční zpráva 2014 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Zpracováno dne: 19.2.2008 Účetní závěrka: 28.1.2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007 Celkové výnosy ČSRU dosáhly v roce 2007 částky 11 169 536 Kč a

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

10 č. Středisko Lužan Varnsdorf. www.varnsdorf.skauting.cz

10 č. Středisko Lužan Varnsdorf. www.varnsdorf.skauting.cz 64 spokojjených dětíí v našiich oddííllech 7 dobrovollných dospěllých vedoucíích 10 č čllenů kmene dospěllých Středisko Lužan Varnsdorf www.varnsdorf.skauting.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Junák - svaz skautů

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 V02 Výnosy za senátorský mandát V03 Výnosy za krajské mandáty V04 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.

V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 V02 Výnosy za senátorský mandát V03 Výnosy za krajské mandáty V04 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast. V1 Výnosy za poslanecký mandát V2 Výnosy za senátorský mandát V3 Výnosy za krajské mandáty V4 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.) 4 129 65 2 764 5 627 V5 Jihočeský V6 Jihomoravský V7 Karlovarský V8 Královéhradecký

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Junák svaz skautů a skautek ČR, Okres Frýdek-Místek Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Datum: čtvrtek 29. března 2012 Místo: Okresní klubovna, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek Začátek: 17:30 Přítomni:

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3. Charakteristika... 3. Základní údaje o hospodaření SPGK... 4. Aktivity roku 2013/2014...

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3. Charakteristika... 3. Základní údaje o hospodaření SPGK... 4. Aktivity roku 2013/2014... Obsah Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3 Charakteristika... 3 Základní údaje o hospodaření SPGK... 4 Aktivity roku 2013/2014... 5 2 Sdružení přátel Gymnázia Kadaň IČO: 26585472 Sídlo: 5. května 620, 432

Více

Informační centrum oddílů a klubů

Informační centrum oddílů a klubů Informační centrum oddílů a klubů Výroční zpráva 2011 Slovo ředitele Rok 2011 byl rokem pokračování útlumu naší činnosti, který se prohloubil tím, že jsme nedostali dotace od MŠMT ČR a nemáme je ani na

Více

Informační centrum oddílů a klubů

Informační centrum oddílů a klubů Informační centrum oddílů a klubů Výroční zpráva 2010 Slovo ředitele Rok 2010 byl rokem pokračování útlumu naší činnosti. Bohužel útlum postihl nyní i naši internetovou činnost a naše internetové portály

Více

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5 Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

JunÆk svaz skautø a skautek R, Libereck kraj V rołn zpræva za rok 2007

JunÆk svaz skautø a skautek R, Libereck kraj V rołn zpræva za rok 2007 JunÆk svaz skautø a skautek R, Libereck kraj V rołn zpræva za rok 2007 vodn slovo Rok 2007 byl pro skauty na celém světě rokem oslav, zamýšlení se nad minulostí a možností vykročit do budoucnosti do druhé

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Obsah Úvodní slovo... 3 O sdružení... 4 Donoři, partneři a dobrovolníci... 5 Činnost v roce 2014... 6 O sdružení... 8 Vybrané ukazatele z účetní

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a ----------------------------------------------------------- Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc. 1. Z historie nadace 1.1 Orgány nadace 1.2 Spolupracovníci nadace 2. Hospodaření v roce 2011 2.1 Projekty roku 2011

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk Výroční zpráva za rok 2014 Šumperk 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR v Šumperku Junák český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová Jednoduché účetnictví Hana Jurajdová Účetnictví Jednoduché (účetnictví?) Podvojné Výdaje a Příjmy Základ daně Tok finančních prostředků Knihy: peněžní deník, evidence Náklady a Výnosy Zobrazení skutečnosti

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

ANNUAL REPORT 2009 JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK Č R

ANNUAL REPORT 2009 JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK Č R ANNUAL REPORT 2009 JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK Č R JUNÁK ASS S O C I ATI O N OF SCOUT S AN D GU I DES OF TH E CZEC H R EPU BLIC 2 O Junáku Junák svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické

Více

Hodnocení plnění plánu za rok 2009 strana 1/5

Hodnocení plnění plánu za rok 2009 strana 1/5 Hodnocení plnění plánu za rok 2009 strana 1/5 Docházka členů KRJ člen funkce 18. 1. 15. 3. 17. 5. 4. 10. 13. 12. podíl Peřina Jerry předseda KRJ / / / / / 100 % Berki Hubert místopředseda KRJ / / / / /

Více

DOTAZNÍK. k transakcím uskutečněným se spojenými osobami ve zdaňovacím období roku 2013

DOTAZNÍK. k transakcím uskutečněným se spojenými osobami ve zdaňovacím období roku 2013 Zdaňovací období Od Do Datum vyplnění Část I. Základní údaje o daňovém subjektu 1 Název daňového subjektu 2 Identifikační číslo 3 Jste bankou nebo pobočkou zahraniční banky ve smyslu 11 odst. 2 písm. b

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram za rok 2013, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 2014 pro 25. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18.6.2014. 1. Hospodaření společnosti

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. k 31. prosinci 2003 Identifikační údaje: Název účetní jednotky: Člověk v tísni společnost

Více

Hospodářská zpráva ČRDM za rok 2001

Hospodářská zpráva ČRDM za rok 2001 Hospodářská zpráva ČRDM za rok 2001 I. Úvod ČRDM byla založena v roce 1998. Právní subjektivitu získala 23. června 1998, účet zřídila u peněžního ústavu UNIVERSAL BANKA, a.s., dne 24. června 1998. Po odebrání

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

RDMP Výroční zpráva 2011

RDMP Výroční zpráva 2011 RDMP Výroční zpráva 2011 Kdo jsme? Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které naplňují ve smyslu Úmluvy o právech dítěte volný čas dětí a mládeže a sídlí na území Prahy. Naším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011 Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno Výroční zpráva 2011 1 Představení kmene Kmen Wallowa je organizační jednotkou Ligy lesní moudrosti The Woodcraft League (LLM) od roku 1990, kdy byla LLM po komunistickém

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více