Umění úspěchu Art of success

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Umění úspěchu Art of success"

Transkript

1 Umění úspěchu Art of success

2 Předmětem umění není jednoduchá pravda, ale složitá krása... The object of Art is not simple truth but complex beauty... Oscar Wilde 2

3 Umění úspěchu Úvodní slovo Josefa Kotrby Touha po úspěchu je jednou z největších sil ženoucích lidstvo. Touha po úspěchu je silnější než touha po plném žaludku či plné peněžence. Je dokonce silnější než touha po uznání, protože úspěch měříme vnitřním pocitem, přičemž sami sobě jsme těmi nejpřísnějšími soudci. Skoro stejně přísnými soudci jsou mladí výtvarní umělci. Oslovení umělci tyto hodnoty v průběhu první a druhé etapy projektu originálním způsobem zpracovali ve svých dílech. Zcela přirozeným navázáním na předcházející etapy je projekt Inovace v umění, ve kterém mladí umělci neotřelým způsobem vtiskli své vnímání hodnot inovativní technikou 3D tisku do plastik. Umění úspěchu je unikátní projekt Deloitte, který vznikl v roce 2009 na podporu mladých uměleckých talentů. Oslovili jsme je s nabídkou spolupráce, protože nás fascinuje talent ve všech oborech lidské činnosti a rádi se podílíme na jeho rozvoji. Cesta k úspěchu v byznysu i umění navíc často vede přes společné hodnoty, jakými jsou vize, odvaha, úsilí, znalost a intuice. Všechny zmíněné aktivity mají společného jmenovatele, a tím je podpora umění, která se prolíná i do naší spolupráce s občanskou iniciativou Společnost Jindřicha Chalupeckého. Právě proto jsme se stali hlavním partnerem Ceny Jindřicha Chalupeckého, která pomáhá talentovaným českým umělcům do 35 let dosáhnout mezinárodního uznání. Josef Kotrba Office Managing Partner Deloitte 3

4 Art of success Opening Statement of Josef Kotrba The desire for success is one of the strongest forces that drive humankind forward. The desire for success is stronger than the desire for a full stomach, a full purse, or even the desire for acknowledgement. Success is measured by our inner feeling and everyone is their own strictest judge. Just as strict when judging themselves are the young fine artists. The Art of Success is Deloitte s unique project for supporting young artists. Launched in 2009, we presented them with an offer of co-operation as we are impressed by talent in all areas of human activity and like to participate in its development. The way to success in art and in business often leads through common values, such as vision, courage, zeal, knowledge and intuition. In the first two stages of the project, the addressed artists created original representations of these values in their works. A natural continuation of the previous stages is the project entitled Innovation in Art, in which young artists presented their perception of the values in the form of original sculptures created using the innovative 3D printing technique. These above-mentioned activities have a common denominator the support of art which is also reflected in our cooperation with the Jindřich Chalupecký Society, a civic association. Therefore, we became the general partner of the Jindřich Chalupecký Award, which helps talented Czech artists of up to 35 years of age achieve international recognition. 4

5 Umění v obrazech Art in Pictures V první fázi této zcela ojedinělé inciativy společnost Deloitte oslovila pětici mladých českých a slovenských umělců - Ladislavu Gažiovou, Martina Gerboce, Evžena Šimeru, Jitku Mikulicovou a Martina Polácha, kteří pro ni vytvořili obrazy znázorňující hodnoty společné pro svět umění a byznysu. Úspěšnou výstavu těchto obrazů Deloitte zakončil dražbou pod patronací aukčního domu Dorotheum a její výtěžek věnoval zpět do umění, konkrétně na kurz kresby studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, který zaštítil současný německý umělec Thomas Helbig. In the first phase of this unique initiative, Deloitte commissioned five young Czech and Slovak artists: Ladislava Gažiová, Martin Gerboc, Evžen Šimera, Jitka Mikulicová and Martin Polách to create paintings that represent the values common to the worlds of art and business. The successful exhibition of these paintings ended with an auction under the auspices of the Dorotheum auction house, the proceeds of which were again devoted to art, in particular to finance a drawing course for AAAD students under the patronage of the contemporary German artist Thomas Helbig. 5

6 Martin Gerboc odvaha / courage Ladislava Gažiová Úsilí / Zeal Evžen Šimera Znalost / knowledge Jitka Mikulicová vize / vision Miroslav Polách intuice / intuition 6

7 Slovo kurátora výstavy Karla Babíčka Opouštění školy a první dva tři roky autonomní tvorby, malování Báječná pozice, ale také otevřená nejistota, krutost talentu. Co malovat, když od začátku umím jak? Jak propojit a propojovat zřetelnou malířskost projevu s důvody malby, aby jedno nečouhalo přes druhé, aby malování nebylo jen manýristickou exhibicí a ekvilibristikou s barvami a tvary, aby se nestalo jen čvachtáním akryly na nekonečnou a zbytečnou řadu pláten. Zadání abstraktního tématu, silných slov nebo sloganů se tak stalo impulsem a momentem, který vyvolává napětí u malíře i diváka, koncentruje silné a zároveň banální slogany do vizuálního okamžiku, do vzrušivé obraznosti, která jde za pouhý vymalovávaný prostor a atakující barevnost. Slogan pak malovaným obrazem sděluje novou úroveň emocí a umožňuje divákovi prostřednictvím malířských asociací spontánně prožít namalované, těkat po plátně společně s malířem a využít prostor k projekci vlastní zkušenosti s uměním, morálními hodnotami i životními zážitky. 7

8 Statement from Exhibition Curator Karel Babíček Leaving the academy and the first two or three years of autonomous creation, painting, are a great position but also represent open uncertainty and the cruelness of talent. What shall I paint if I know how to paint from the beginning? How shall I connect the clear painterliness of expression with the reasons for painting so that one does not surpass the other, so that painting is not only a manneristical exhibition and equilibration of colours and shapes and so that it does not become a sole squelch of acrylics on a never-ending and pointless set of canvases. The assignment of an abstract theme, strong words or slogans thus became an impulse and a moment which raises thrill in the painter as well as in the viewer, concentrates strong and banal slogans into a visual moment, into a thrilling figurativeness that goes beyond the sole painted space and an aggressive colourfulness. Through the painting, the slogan gains a new level of emotion and enables the viewer spontaneously to live the painted message, wander about the canvas together with the painter and use the space for the projection of one s own experience with art, moral values and life experience through painting associations. 8

9 Slovo Márie Gálové ředitelky aukčního domu Dorotheum V posledních letech pronikla do našeho běžného slovníku a stala se jeho součástí. Naučili jsme se ji vnímat jako něco, co do našich životů bohužel patří. Skloňujeme ji ve všech pádech. Krize. Málokoho a máloco obešla. Ovlivnila chování mnoha lidí a také mnoha firem. O to více mne zaujala myšlenka společnosti Deloitte navzdory době a okolnostem podporovat výtvarné umění a mladé umělce. Už samotné propojení finanční podpory s přímou prezentaci děl v netradičním komerčním prostředí, považuji za skutečně osvícenou myšlenku. A jejich následný prodej prostřednictvím benefiční aukce a opětovné použití výtěžku na podporu umělecké tvorby, je skutkem zasluhujícím si obdiv. Takový počin dle mého soudu svědčí o zralosti a vyspělosti této společnosti a jejích dlouhodobých cílů. Společnost Deloitte zůstala věrná také svým hlavním obchodním aktivitám - umožnila svým klientům a spolupracovníkům využít mimořádné investiční příležitosti. Hodnota prodaných obrazů na aukci se totiž v budoucnu s velkou pravděpodobností několikanásobně zvýší. Z těchto důvodů jsem moc ráda, že společnost Dorotheum i já osobně jsme mohly také přispět k dobrému výsledku projektu svou měrou. 9

10 Statement from Mária Gálová, Director of the Dorotheum Auction House In recent years, it has penetrated our vocabulary and become an integral part. We learned to perceive it as something that unfortunately belongs in our lives. We decline it in all cases. The crisis: it spared barely anyone or anything. It influenced the behaviour of many people and firms. As such I was fascinated by Deloitte s continued commitment to support fine arts and young artists, despite the period and the circumstances. I consider the connection of financial support with the direct presentation of the works in non-traditional commercial surroundings truly enlightened thought. Their subsequent sale in a beneficiary auction and their re-use of the proceeds for the support of art creation is an admirable deed, which, in my opinion, is a proof of the maturity of this company and its long-term objectives. Deloitte also stayed faithful to its major business activities it enabled its clients and partners to use extraordinary investment opportunities. The value of the paintings sold in the auction will most probably multiply several-fold in the future. Therefore I am glad that Dorotheum and I personally could also contribute to the positive outcome of the project. 10

11 Umění ve fotografii Art in Photography Umění zachycené ve fotografii navázalo na úspěšnou první část projektu. Deloitte oslovil pana Rudo Prekopa, který vede jeden z ateliérů katedry fotografie na pražské fakultě Akademie múzických umění (FAMU), a pod jeho záštitou studenti vytvořili vynikající díla zachycující hodnoty společné pro svět byznysu a umění. Mladí talentovaní umělci Martin Mlynarič, Michaela Čejková, Ladislav Babuščák, Tereza Příhodová a Jan Malý tak neotřelým způsobem ve fotografii ztvárnili vizi, odvahu, úsilí, intuici a znalost. The continuation of the successful first part of the project was art captured in photography. Deloitte contacted Rudo Prekop, head of one of the studios within the Department of Photography of the Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague (FAMU). Under his auspices, his students created excellent photographic works representing the values common in the twin worlds of business and art. Talented young artists including Martin Mlynarič, Michaela Čejková, Ladislav Babuščák, Tereza Příhodová and Jan Malý thus created original photographic depictions of vision, courage, zeal, intuition and knowledge. 11

12 Ladislav Babuščák Úsilí / Zeal Tereza Příhodová intuice / intuition Jan Malý ml. Znalost / knowledge Martin Mlynarič vize / vision 12

13 Slovo kurátora Rudo Prekopa, vedoucího ateliéru Rudo Prekopa, FAMU Statement from Rudo Prekop, Curator and Head of a Photography Studio at FAMU Fotografie není literatura, fotografie je obraz. Podle toho je nutno je nutné ji číst. Jedním z hlavních poznávacích znaků současného umění je požadavek aktivní role diváka, který svým zapojením do dekódování díla vstupuje do tvůrčího procesu jako rovnocenný autorův partner, jako spolutvůrce díla. Pět autorů pomocí fotografického média zde zobrazuje pět tematických zadání způsobem, který demokraticky ponechává volný prostor pro divákovu fantazii a imaginaci. Tento prostor může dojít svého naplnění vstupem diváka, ne jakožto pasivního konzumenta, ale jako aktivního kreativního spoluhráče. Photography is not literature, it is a picture, and that is how it needs to be read. One of the major features of contemporary art is the request for an active role on the part of the viewer, who, by joining in the decoding of the artwork enters the creative process as an equal partner of the author and a co-creator of the work. Five authors depict five thematic assignments, using photographic media, in a way that leaves free space for the viewer s fantasy and imagination. This space can be fulfilled only by the entrance of a viewer, not as a passive consumer, but as an active creative partner. 13

14 Aukce fotografií pro UNICEF věnovaná záchraně dětských životů v Somálsku Každý život je svým způsobem jedinečné umělecké dílo. Proto jsme se rozhodli věnovat fotografie českému výboru pro UNICEF a společně s ním a aukční síní Dorotheum uspořádat charitativní aukci, jejíž výtěžek byl věnován na pomoc v rozvojových zemích. Za každých 1300 korun získaných dražbou jsme pomohli zachránit život jednoho malého dítěte. Slovo Pavly Gomby, ředitelky Českého výboru pro UNICEF Během humanitárních krizí platí ještě více než jindy, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Velmi si proto ceníme rozhodnutí společnosti Deloitte věnovat na pomoc dětem postiženým hladomorem v Somálsku svou kolekci fotografií Art of Success The story continues. Každý kdo si některou z těchto výjimečných fotografií pořídí, se můžete těšit nejenom z její estetické hodnoty, ale také pocitů, že jste dítěti někde na druhém konci světa pomohli přežít. Děkujeme! 14

15 Auction of Photographs for UNICEF Devoted to Saving Children s Lives in Somalia Each life is a unique work of art. Therefore, we decided to donate the photographs to the Czech UNICEF committee and organise a charity auction together with UNICEF and the Dorotheum auction house. The proceeds will be used to help children in the developing countries. Every CZK 650 received in the auction will help save the life of one child. Statement of Pavla Gomba, Director of the Czech Committee for UNICEF During humanitarian crises, it applies doubly that those who give quickly give twice. We therefore appreciate Deloitte s decision to donate its collection of photographs entitled Art of Success the Story Continues to help children in famine-affected Somalia. Each person who bought one of these extraordinary photographs can enjoy not only its aesthetic value, but also the feeling that they helped a child on the other side of the world survive. Thank you! 15

16 Inovace v umění Innovation in Art Ojedinělý projekt, který vznikl v roce 2013, podporuje inovace a umění ve spojení s mladými talenty studenty Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Studenti uchopili hodnoty společné pro svět byznysu a umění a převedli je technikou spočívající v 3D tisku a 3D skenování do plastik. Tato metoda umožňuje autorovi vytvořit v počítači přesný návrh díla, který se poté za použití speciálního polymeru vytiskne na 3D tiskárně, a je tedy velice snadné s ním dále pracovat a případně jej upravovat. Projekt je vedený Michalem Gabrielem, profesorem Fakulty výtvarných umění a laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku Všechna díla představíme veřejnosti během několikaměsíční výstavy umístěné v klientských prostorech společnosti Deloitte. Po jejím ukončení díla vydražíme a získaný výtěžek věnujeme na filantropické aktivity podporované Deloitte. This unique project, which was launched in 2013, supports innovation and art in connection with young talents students of the Faculty of Fine Arts of the Brno University of Technology. The students took the values that are common to the worlds of art and business and transformed them into sculptures using the technologies of 3D printing and 3D scanning. This method enables the author to create an exact design of the artwork on a computer and subsequently print it with a 3D printer using a special polymer; it is therefore very easy to work with it further and make possible adjustments. The project takes place under the patronage of Michal Gabriel, professor at the Faculty of Fine Arts and laureate of the 1995 Chalupecký Award. All works will be presented to the public during an exhibition held over several months at Deloitte, and subsequently auctioned. The proceeds of the auction will be used for philanthropic activities supported by Deloitte. 16

17 Monika Horčicová Úsilí / ZEAL Tomáš Pavlacký intuice / intuition 17

18 Slovo Michala Gabriela, vedoucího ateliéru Sochařství 1 Fakulty výtvarných učení Vysokého učení technického v Brně Svět sochařů se skládá z tvarů. Tvary jsou automaticky spojované s materiálem a hmotou. Opakující se tvary vytvářejí struktury a v podstatě jsou základem hmoty. Je fascinující pracovat s tvary osvobozenými od hmoty. Taková možnost by byla těžko pochopitelná pro sochaře, kteří měli v minulosti při práci na svých dílech formu a tvar neoddělitelně spojeny s materiálem. Aby se přiblížili tvarům svých soch, osekávali různě tvrdé kameny, řezali dřevo nebo nanášeli a modelovali hlínu. Dostat se k podstatě tvaru tak bylo vždy spjato s možnostmi a odolností použitého materiálu. Když počítačové technologie umožnily pomocí geometrie ovládnout tvar nezávisle na hmotě, otevřel se prostor pro nové sochařství. Tvary zpružněly a otevřely se možnosti do té doby nevídané. Jakmile se objevily i konkrétní způsoby, jak dostat tyto virtuální tvary zpět do hmoty, začal být soubor těchto nových postupů nazýván digitálním sochařstvím. V této době jsme na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně při Ateliéru sochařství 1, který se zabývá klasickým figurativním zobrazováním, založili 3D studio. Pokusili jsme se zde propojit klasické sochařské postupy s novými technologickými možnostmi a zapojit je do výuky. Ukázalo se však, že jde o složitější cestu, než jsme si dokázali představit. Náročnost tohoto přístupu spočívá jednak v tom, že 3D technologie jsou velice finančně nákladné, jednak v tom, že je v dané době nikdo nedokázal vyučovat. Nastoupili jsme tedy cestu, kdy se učíme všichni. Každý krok byl zatím vždy objevný, ale bohužel i nákladný. Pomoc, kterou nám projekt Innovation in Art v tomto ohledu přinesl, však nespočívá pouze ve finanční pomoci; je také povzbuzením na cestě, která se mnoha lidem zabývajícím se uměním může zdát nepochopitelná. Nový nástroj, který se v podobě 3D technologií objevil, však už nikdy nezmizí a možná se v budoucnu z technologického nástroje stane i samostatný umělecký obor, podobně jako tomu bylo v případě fotografie. Jsem rád, že u toho mohu být. 18

19 Statement from Michal Gabriel, Head of the Sculpture 1 studio at the Faculty of Fine Arts of the Brno University of Technology The world of sculptors is created by shapes. Shapes are automatically connected with material and substance. Repeating shapes create structures and are in principle the basis of substance. It is fascinating to work with shapes, which are free of substance. Such possibility would be hardly understandable to sculptors for whom the form and shape were inseparably connected with material while they were creating their works in the past. In order to get closer to the shapes of their sculptures, they used to chisel stones of various hardness, cut wood, or lay-on clay and model it. Getting to the essence of a shape was thus always connected with the possibilities and the resilience of the used material. With computer technologies enabling to control the shape independent of the substance using geometry, a space for new sculpture has been opened. The shapes have become flexible and possibilities arose that were unthinkable before. As soon as particular ways of getting these virtual shapes back into substance appeared, the set of these new approaches was coined as digital sculpture. At that time, we founded a 3D studio at the Faculty of Fine Arts BUT, as part of the Sculpture 1 studio, which is concerned with classical figurative representation. In it, we tried to connect classical sculpting procedures with new technological possibilities and include them in the education. However, it emerged that the journey is more complicated than we were able to imagine. The challenge of this approach lies in the fact that 3D technologies are highly financially demanding and that there was no one at that time who could teach them. We thus set off for a journey during which all of us are learning. Until now, each year has been revealing, but unfortunately also expensive. The help that has been provided to us via the Innovation in Art project in this respect is not only about finance, but means also a great encouragement on a journey that many people who are engaged in art may find incomprehensible. However, the new tool in the form of 3D technologies, which has appeared, is never going to vanish, and this technological tool may even develop in a separate art discipline in the future, similarly to photography. I am glad to be part of it. 19

20 Spolupráce se Společností Jindřicha Chalupeckého Projekt Umění úspěchu se v roce 2011 posunul a přerostl do spolupráce se Společností Jindřicha Chalupeckého, která kulminovala podporou Ceny Jindřicha Chalupeckého. Umění se ukazuje lidem a lidé umění Prestižní Cena Jindřicha Chalupeckého je již od roku 1990 každoročně udělována mladým výtvarným umělcům do 35 let. Aktivita, kterou spravuje občanské sdružení Společnost Jindřicha Chalupeckého, vznikla z iniciativy Václava Havla, Jiřího Koláře a Theodora Pištěka. Cena, kterou uděluje nezávislá porota, nese jméno českého kritika výtvarného umění a filozofa Jindřicha Chalupeckého. Cooperation with Jindřich Chalupecký Society The Art of Success project advanced in 2011 and transformed into a co-operation with the Jindřich Chalupecký Society, which culminated in our support of the Jindřich Chalupecký Award Art to People People to Art Since 1990, the prestigious Jindřich Chalupecký Award has been awarded annually to young fine artists up to 35 years of age. The activity administered by the Jindřich Chalupecký Society, a civic association, arose from the initiative of Václav Havel, Jiří Kolář and Theodor Pištěk. The prize is awarded by an independent jury and is named after the Czech art critic and philosopher Jindřich Chalupecký. 20

21 Slovo Lenky Lindaurové, ředitelky občanského sdružení Společnost Jindřicha Chalupeckého Společnost Jindřicha Chalupeckého po dlouhé době získala na svou podporu hlavního partnera - společnost Deloitte, který je pro její letošní aktivity klíčový. S jeho pomocí se uskuteční tradiční výstava finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého, ale realizuje se i prezentace prací finalistů ve veřejných prostorech a negalerijních místech v duchu Chalupeckého hesla, že také divák se ukazuje uměleckému dílu. Tak proběhne komunikace s nejširší veřejností, která nemá příležitost se současným uměním komunikovat. Spolupráce na této úrovni je pro umění nenahraditelná. Umění se sice může zdát zbytečné, ale společnost bez umění není společností. Provázanost Deloitte a Sdružení má i jinou formu. Deloitte pravidelně prezentuje díla laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého v klientských prostorech firmy. Tato aktivita zařazuje Deloitte do skupiny světových, uměním osvícených společností podporujících mladé talenty. 21

22 Statement of Lenka Lindaurová, Director of the Jindřich Chalupecký Society After a long time, the Jindřich Chalupecký Society gained a main supporting partner, Deloitte, which is of key importance for its current activities. With Deloitte s help, we can not only hold the traditional exposition of the Jindřich Chalupecký Award finalists, but also realise a presentation of the finalists works in a public space and outside of the traditional galleries, in line with Chalupecký s motto that viewers are to be shown to art. This way leads to interaction with broader public, which has no opportunity to communicate with contemporary art. The co-operation on this level is fundamental for art. Art may seem useless, but society cannot exist without art. The relationship between Deloitte and the Society also has another form. Deloitte regularly presents the Jindřich Chalupecký Award laureates artworks in its client premises. Through this step, Deloitte has become one of the global companies enlightened by art and supporting young, talented artists. 22

23 V publikaci jsou použity fotografie plastik Tomáše Medka, který se podílí na projektu Deloitte Inovace v umění. The photographs of the sculptures in the brochure are by Tomas Medek, a participant in the Deloitte project Innovation in Art. Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte's approximately 195,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence Deloitte Czech Republic

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

vyroční zpráva annual report

vyroční zpráva annual report vyroční zpráva annual report 2009 Obsah Contens KAPiTOLA i Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Příklady konkrétních podpořených projektů 9 Kalendář akcí 14 Veřejné sbírky

Více

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Deloitte A Quality Brand Deloitte is the brand name that represents Deloitte Touche Tohmatsu, a global organisation of firms devoted to excellence in

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report Annual report Content of Presentation Obsah prezentace Profil společnosti Základní údaje o společnosti Primary Data on the Company Úvodní slovo statutárního ředitele Introductory World by the Statutory

Více

Dan Bowran. Leo Sasaki. Ieva Ekmane. Toshiko Fujii. Vesela Papadakis. Michaela Mertlová Martin Jakobsen. Miroslava Kupčíková.

Dan Bowran. Leo Sasaki. Ieva Ekmane. Toshiko Fujii. Vesela Papadakis. Michaela Mertlová Martin Jakobsen. Miroslava Kupčíková. Stanislav Libenský Award 2014 Austyn Finnegan Andra Jõgis Alexandra Mureșan Abram Deslauriers Claire Deleurme Christopher Woodley Carl Schröder Branka Uljarević Eva Wirthová Eita Shinzato Diána Farkas

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

CONTENTS OBSAH. dvacet let s námi. Evropské dny handicapu 1. 5. 10. 2012 Twenty years with us

CONTENTS OBSAH. dvacet let s námi. Evropské dny handicapu 1. 5. 10. 2012 Twenty years with us dvacet let s námi OBSAH CONTENTS Evropské dny handicapu 1. 5. 10. 2012 Twenty years with us The european disability days I úvodní slovo Preface 2 Partnerství Partnership Odborný program Expert s program

Více

46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě at the Imperial Stables at Prague Castle

46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě at the Imperial Stables at Prague Castle 46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě at the Imperial Stables at Prague Castle 46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 2014 PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 1 OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION 01 Základní údaje o společnosti 5 General Information about the Company 02 Úvodní slovo statutárního

Více

Výroční zpráva. Annual report

Výroční zpráva. Annual report Výroční zpráva Annual report 2013 14 2013 14 The JIC s projects meet the selected aims of the Regional Innovation Strategy for South Moravia (RIS), which are to support innovation in business. The RIS

Více

Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18

Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18 Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18 Part I A Word from the Patron 6 Structure of the Tereza Maxová Foundation 7 Statutes

Více

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08 2/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Eva Jiřičná Interview / Rozhovor Rugby scores / Ragby boduje Design lovers / Milovníci designu Talent

Více

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY Annual Report Výroční zpráva CENTROPOL ENERGY '13 '13 Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY > Obsah > Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introduction

Více

SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ

SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ ANNUAL REPORT TEREZA MAXOVÁ FOUNDATION 52 LISTŮ / PAGES A4 210x297 mm 1 OBSAH Content SLOVO PATRONKY / WORD OF THE PATRON........................................

Více

výroční zpráva annual report

výroční zpráva annual report výroční zpráva annual report úvodní slovo foreword FOREWORD South Moravia has supported innovation and innovative business for 10 years Jihomoravský kraj již deset let podporuje inovace a inovativní podnikání

Více

Výstavy 2011 / Exhibitions 2011 - Praha

Výstavy 2011 / Exhibitions 2011 - Praha 9 878090 488915 Výstavy 2011 / Exhibitions 2011 - Praha The Deputy Prime Minister of the government and the Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic Karel Schwarzenberg assumed patronage over

Více

17. PODEPSÁNO SRDCEM 2011 3. prosince 2011

17. PODEPSÁNO SRDCEM 2011 3. prosince 2011 2 17. PODEPSÁNO SRDCEM 2011 3. prosince 2011 PODEPSÁNO SRDCEM 2010 VE VZPOMÍNKÁCH 4 5 Recollections of The Signed with Heart 2010 Drazí přátelé, Dear friends, Drazí přátelé, Dear friends, 6 sedmnáctým

Více

Deloitte. Filantropie FY13

Deloitte. Filantropie FY13 Deloitte Filantropie FY13 Obsah Úvodní slovo... 3 Podpora handicapovaných studentů... 4 Nadační fond Českého rozhlasu Světluška Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Den pro Charitu přímé zapojení zaměstnanců

Více

Výroční zpráva JIC zájmového sdružení právnických osob. Annual report of jic interest association of legal entities

Výroční zpráva JIC zájmového sdružení právnických osob. Annual report of jic interest association of legal entities Výroční zpráva JIC zájmového sdružení právnických osob Annual report of jic interest association of legal entities 2012/2013 úvodní slova 04 regionální inovační strategie jihomoravského kraje 15 jihomoravské

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

KRATOCHVÍL BOTMAN DAVID HOUSER ŠPAČEK ZUBEK NEJEZCHLEBOVÁ

KRATOCHVÍL BOTMAN DAVID HOUSER ŠPAČEK ZUBEK NEJEZCHLEBOVÁ BOTMAN HOUSER DAVID ŠPAČEK milan machiel KRATOCHVÍL petr kurátor USA/CZ antonín NL CZ jiří CZ DE/CZ vladimír CZ student ZUBEK NEJEZCHLEBOVÁ DE/CZ klára Jsou na světě jedinečná místa, která si zaslouží

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Tereza Maxová Foundation Výroční zpráva Annual Report Tereza Maxová Foundation 2013 Slovo patronky 4 Struktura nadace 5 Statut 6 Grantová pravidla 6 Kalendář akcí 7 Partnerské

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti Nadace rozvoje občanské společnosti Civil Society Development Foundation Annual Report výroční zpráva nadace rozvoje občanské společnosti 09 05 06 08 09 10 13 14 16 18 26 28 36 40 42 43 obsah / contents

Více

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Obsah prezentace Content of the presentation 1. Základní údaje o společnosti (str. 4) 2. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více