Umění úspěchu Art of success

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Umění úspěchu Art of success"

Transkript

1 Umění úspěchu Art of success

2 Předmětem umění není jednoduchá pravda, ale složitá krása... The object of Art is not simple truth but complex beauty... Oscar Wilde 2

3 Umění úspěchu Úvodní slovo Josefa Kotrby Touha po úspěchu je jednou z největších sil ženoucích lidstvo. Touha po úspěchu je silnější než touha po plném žaludku či plné peněžence. Je dokonce silnější než touha po uznání, protože úspěch měříme vnitřním pocitem, přičemž sami sobě jsme těmi nejpřísnějšími soudci. Skoro stejně přísnými soudci jsou mladí výtvarní umělci. Oslovení umělci tyto hodnoty v průběhu první a druhé etapy projektu originálním způsobem zpracovali ve svých dílech. Zcela přirozeným navázáním na předcházející etapy je projekt Inovace v umění, ve kterém mladí umělci neotřelým způsobem vtiskli své vnímání hodnot inovativní technikou 3D tisku do plastik. Umění úspěchu je unikátní projekt Deloitte, který vznikl v roce 2009 na podporu mladých uměleckých talentů. Oslovili jsme je s nabídkou spolupráce, protože nás fascinuje talent ve všech oborech lidské činnosti a rádi se podílíme na jeho rozvoji. Cesta k úspěchu v byznysu i umění navíc často vede přes společné hodnoty, jakými jsou vize, odvaha, úsilí, znalost a intuice. Všechny zmíněné aktivity mají společného jmenovatele, a tím je podpora umění, která se prolíná i do naší spolupráce s občanskou iniciativou Společnost Jindřicha Chalupeckého. Právě proto jsme se stali hlavním partnerem Ceny Jindřicha Chalupeckého, která pomáhá talentovaným českým umělcům do 35 let dosáhnout mezinárodního uznání. Josef Kotrba Office Managing Partner Deloitte 3

4 Art of success Opening Statement of Josef Kotrba The desire for success is one of the strongest forces that drive humankind forward. The desire for success is stronger than the desire for a full stomach, a full purse, or even the desire for acknowledgement. Success is measured by our inner feeling and everyone is their own strictest judge. Just as strict when judging themselves are the young fine artists. The Art of Success is Deloitte s unique project for supporting young artists. Launched in 2009, we presented them with an offer of co-operation as we are impressed by talent in all areas of human activity and like to participate in its development. The way to success in art and in business often leads through common values, such as vision, courage, zeal, knowledge and intuition. In the first two stages of the project, the addressed artists created original representations of these values in their works. A natural continuation of the previous stages is the project entitled Innovation in Art, in which young artists presented their perception of the values in the form of original sculptures created using the innovative 3D printing technique. These above-mentioned activities have a common denominator the support of art which is also reflected in our cooperation with the Jindřich Chalupecký Society, a civic association. Therefore, we became the general partner of the Jindřich Chalupecký Award, which helps talented Czech artists of up to 35 years of age achieve international recognition. 4

5 Umění v obrazech Art in Pictures V první fázi této zcela ojedinělé inciativy společnost Deloitte oslovila pětici mladých českých a slovenských umělců - Ladislavu Gažiovou, Martina Gerboce, Evžena Šimeru, Jitku Mikulicovou a Martina Polácha, kteří pro ni vytvořili obrazy znázorňující hodnoty společné pro svět umění a byznysu. Úspěšnou výstavu těchto obrazů Deloitte zakončil dražbou pod patronací aukčního domu Dorotheum a její výtěžek věnoval zpět do umění, konkrétně na kurz kresby studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, který zaštítil současný německý umělec Thomas Helbig. In the first phase of this unique initiative, Deloitte commissioned five young Czech and Slovak artists: Ladislava Gažiová, Martin Gerboc, Evžen Šimera, Jitka Mikulicová and Martin Polách to create paintings that represent the values common to the worlds of art and business. The successful exhibition of these paintings ended with an auction under the auspices of the Dorotheum auction house, the proceeds of which were again devoted to art, in particular to finance a drawing course for AAAD students under the patronage of the contemporary German artist Thomas Helbig. 5

6 Martin Gerboc odvaha / courage Ladislava Gažiová Úsilí / Zeal Evžen Šimera Znalost / knowledge Jitka Mikulicová vize / vision Miroslav Polách intuice / intuition 6

7 Slovo kurátora výstavy Karla Babíčka Opouštění školy a první dva tři roky autonomní tvorby, malování Báječná pozice, ale také otevřená nejistota, krutost talentu. Co malovat, když od začátku umím jak? Jak propojit a propojovat zřetelnou malířskost projevu s důvody malby, aby jedno nečouhalo přes druhé, aby malování nebylo jen manýristickou exhibicí a ekvilibristikou s barvami a tvary, aby se nestalo jen čvachtáním akryly na nekonečnou a zbytečnou řadu pláten. Zadání abstraktního tématu, silných slov nebo sloganů se tak stalo impulsem a momentem, který vyvolává napětí u malíře i diváka, koncentruje silné a zároveň banální slogany do vizuálního okamžiku, do vzrušivé obraznosti, která jde za pouhý vymalovávaný prostor a atakující barevnost. Slogan pak malovaným obrazem sděluje novou úroveň emocí a umožňuje divákovi prostřednictvím malířských asociací spontánně prožít namalované, těkat po plátně společně s malířem a využít prostor k projekci vlastní zkušenosti s uměním, morálními hodnotami i životními zážitky. 7

8 Statement from Exhibition Curator Karel Babíček Leaving the academy and the first two or three years of autonomous creation, painting, are a great position but also represent open uncertainty and the cruelness of talent. What shall I paint if I know how to paint from the beginning? How shall I connect the clear painterliness of expression with the reasons for painting so that one does not surpass the other, so that painting is not only a manneristical exhibition and equilibration of colours and shapes and so that it does not become a sole squelch of acrylics on a never-ending and pointless set of canvases. The assignment of an abstract theme, strong words or slogans thus became an impulse and a moment which raises thrill in the painter as well as in the viewer, concentrates strong and banal slogans into a visual moment, into a thrilling figurativeness that goes beyond the sole painted space and an aggressive colourfulness. Through the painting, the slogan gains a new level of emotion and enables the viewer spontaneously to live the painted message, wander about the canvas together with the painter and use the space for the projection of one s own experience with art, moral values and life experience through painting associations. 8

9 Slovo Márie Gálové ředitelky aukčního domu Dorotheum V posledních letech pronikla do našeho běžného slovníku a stala se jeho součástí. Naučili jsme se ji vnímat jako něco, co do našich životů bohužel patří. Skloňujeme ji ve všech pádech. Krize. Málokoho a máloco obešla. Ovlivnila chování mnoha lidí a také mnoha firem. O to více mne zaujala myšlenka společnosti Deloitte navzdory době a okolnostem podporovat výtvarné umění a mladé umělce. Už samotné propojení finanční podpory s přímou prezentaci děl v netradičním komerčním prostředí, považuji za skutečně osvícenou myšlenku. A jejich následný prodej prostřednictvím benefiční aukce a opětovné použití výtěžku na podporu umělecké tvorby, je skutkem zasluhujícím si obdiv. Takový počin dle mého soudu svědčí o zralosti a vyspělosti této společnosti a jejích dlouhodobých cílů. Společnost Deloitte zůstala věrná také svým hlavním obchodním aktivitám - umožnila svým klientům a spolupracovníkům využít mimořádné investiční příležitosti. Hodnota prodaných obrazů na aukci se totiž v budoucnu s velkou pravděpodobností několikanásobně zvýší. Z těchto důvodů jsem moc ráda, že společnost Dorotheum i já osobně jsme mohly také přispět k dobrému výsledku projektu svou měrou. 9

10 Statement from Mária Gálová, Director of the Dorotheum Auction House In recent years, it has penetrated our vocabulary and become an integral part. We learned to perceive it as something that unfortunately belongs in our lives. We decline it in all cases. The crisis: it spared barely anyone or anything. It influenced the behaviour of many people and firms. As such I was fascinated by Deloitte s continued commitment to support fine arts and young artists, despite the period and the circumstances. I consider the connection of financial support with the direct presentation of the works in non-traditional commercial surroundings truly enlightened thought. Their subsequent sale in a beneficiary auction and their re-use of the proceeds for the support of art creation is an admirable deed, which, in my opinion, is a proof of the maturity of this company and its long-term objectives. Deloitte also stayed faithful to its major business activities it enabled its clients and partners to use extraordinary investment opportunities. The value of the paintings sold in the auction will most probably multiply several-fold in the future. Therefore I am glad that Dorotheum and I personally could also contribute to the positive outcome of the project. 10

11 Umění ve fotografii Art in Photography Umění zachycené ve fotografii navázalo na úspěšnou první část projektu. Deloitte oslovil pana Rudo Prekopa, který vede jeden z ateliérů katedry fotografie na pražské fakultě Akademie múzických umění (FAMU), a pod jeho záštitou studenti vytvořili vynikající díla zachycující hodnoty společné pro svět byznysu a umění. Mladí talentovaní umělci Martin Mlynarič, Michaela Čejková, Ladislav Babuščák, Tereza Příhodová a Jan Malý tak neotřelým způsobem ve fotografii ztvárnili vizi, odvahu, úsilí, intuici a znalost. The continuation of the successful first part of the project was art captured in photography. Deloitte contacted Rudo Prekop, head of one of the studios within the Department of Photography of the Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague (FAMU). Under his auspices, his students created excellent photographic works representing the values common in the twin worlds of business and art. Talented young artists including Martin Mlynarič, Michaela Čejková, Ladislav Babuščák, Tereza Příhodová and Jan Malý thus created original photographic depictions of vision, courage, zeal, intuition and knowledge. 11

12 Ladislav Babuščák Úsilí / Zeal Tereza Příhodová intuice / intuition Jan Malý ml. Znalost / knowledge Martin Mlynarič vize / vision 12

13 Slovo kurátora Rudo Prekopa, vedoucího ateliéru Rudo Prekopa, FAMU Statement from Rudo Prekop, Curator and Head of a Photography Studio at FAMU Fotografie není literatura, fotografie je obraz. Podle toho je nutno je nutné ji číst. Jedním z hlavních poznávacích znaků současného umění je požadavek aktivní role diváka, který svým zapojením do dekódování díla vstupuje do tvůrčího procesu jako rovnocenný autorův partner, jako spolutvůrce díla. Pět autorů pomocí fotografického média zde zobrazuje pět tematických zadání způsobem, který demokraticky ponechává volný prostor pro divákovu fantazii a imaginaci. Tento prostor může dojít svého naplnění vstupem diváka, ne jakožto pasivního konzumenta, ale jako aktivního kreativního spoluhráče. Photography is not literature, it is a picture, and that is how it needs to be read. One of the major features of contemporary art is the request for an active role on the part of the viewer, who, by joining in the decoding of the artwork enters the creative process as an equal partner of the author and a co-creator of the work. Five authors depict five thematic assignments, using photographic media, in a way that leaves free space for the viewer s fantasy and imagination. This space can be fulfilled only by the entrance of a viewer, not as a passive consumer, but as an active creative partner. 13

14 Aukce fotografií pro UNICEF věnovaná záchraně dětských životů v Somálsku Každý život je svým způsobem jedinečné umělecké dílo. Proto jsme se rozhodli věnovat fotografie českému výboru pro UNICEF a společně s ním a aukční síní Dorotheum uspořádat charitativní aukci, jejíž výtěžek byl věnován na pomoc v rozvojových zemích. Za každých 1300 korun získaných dražbou jsme pomohli zachránit život jednoho malého dítěte. Slovo Pavly Gomby, ředitelky Českého výboru pro UNICEF Během humanitárních krizí platí ještě více než jindy, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Velmi si proto ceníme rozhodnutí společnosti Deloitte věnovat na pomoc dětem postiženým hladomorem v Somálsku svou kolekci fotografií Art of Success The story continues. Každý kdo si některou z těchto výjimečných fotografií pořídí, se můžete těšit nejenom z její estetické hodnoty, ale také pocitů, že jste dítěti někde na druhém konci světa pomohli přežít. Děkujeme! 14

15 Auction of Photographs for UNICEF Devoted to Saving Children s Lives in Somalia Each life is a unique work of art. Therefore, we decided to donate the photographs to the Czech UNICEF committee and organise a charity auction together with UNICEF and the Dorotheum auction house. The proceeds will be used to help children in the developing countries. Every CZK 650 received in the auction will help save the life of one child. Statement of Pavla Gomba, Director of the Czech Committee for UNICEF During humanitarian crises, it applies doubly that those who give quickly give twice. We therefore appreciate Deloitte s decision to donate its collection of photographs entitled Art of Success the Story Continues to help children in famine-affected Somalia. Each person who bought one of these extraordinary photographs can enjoy not only its aesthetic value, but also the feeling that they helped a child on the other side of the world survive. Thank you! 15

16 Inovace v umění Innovation in Art Ojedinělý projekt, který vznikl v roce 2013, podporuje inovace a umění ve spojení s mladými talenty studenty Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Studenti uchopili hodnoty společné pro svět byznysu a umění a převedli je technikou spočívající v 3D tisku a 3D skenování do plastik. Tato metoda umožňuje autorovi vytvořit v počítači přesný návrh díla, který se poté za použití speciálního polymeru vytiskne na 3D tiskárně, a je tedy velice snadné s ním dále pracovat a případně jej upravovat. Projekt je vedený Michalem Gabrielem, profesorem Fakulty výtvarných umění a laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku Všechna díla představíme veřejnosti během několikaměsíční výstavy umístěné v klientských prostorech společnosti Deloitte. Po jejím ukončení díla vydražíme a získaný výtěžek věnujeme na filantropické aktivity podporované Deloitte. This unique project, which was launched in 2013, supports innovation and art in connection with young talents students of the Faculty of Fine Arts of the Brno University of Technology. The students took the values that are common to the worlds of art and business and transformed them into sculptures using the technologies of 3D printing and 3D scanning. This method enables the author to create an exact design of the artwork on a computer and subsequently print it with a 3D printer using a special polymer; it is therefore very easy to work with it further and make possible adjustments. The project takes place under the patronage of Michal Gabriel, professor at the Faculty of Fine Arts and laureate of the 1995 Chalupecký Award. All works will be presented to the public during an exhibition held over several months at Deloitte, and subsequently auctioned. The proceeds of the auction will be used for philanthropic activities supported by Deloitte. 16

17 Monika Horčicová Úsilí / ZEAL Tomáš Pavlacký intuice / intuition 17

18 Slovo Michala Gabriela, vedoucího ateliéru Sochařství 1 Fakulty výtvarných učení Vysokého učení technického v Brně Svět sochařů se skládá z tvarů. Tvary jsou automaticky spojované s materiálem a hmotou. Opakující se tvary vytvářejí struktury a v podstatě jsou základem hmoty. Je fascinující pracovat s tvary osvobozenými od hmoty. Taková možnost by byla těžko pochopitelná pro sochaře, kteří měli v minulosti při práci na svých dílech formu a tvar neoddělitelně spojeny s materiálem. Aby se přiblížili tvarům svých soch, osekávali různě tvrdé kameny, řezali dřevo nebo nanášeli a modelovali hlínu. Dostat se k podstatě tvaru tak bylo vždy spjato s možnostmi a odolností použitého materiálu. Když počítačové technologie umožnily pomocí geometrie ovládnout tvar nezávisle na hmotě, otevřel se prostor pro nové sochařství. Tvary zpružněly a otevřely se možnosti do té doby nevídané. Jakmile se objevily i konkrétní způsoby, jak dostat tyto virtuální tvary zpět do hmoty, začal být soubor těchto nových postupů nazýván digitálním sochařstvím. V této době jsme na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně při Ateliéru sochařství 1, který se zabývá klasickým figurativním zobrazováním, založili 3D studio. Pokusili jsme se zde propojit klasické sochařské postupy s novými technologickými možnostmi a zapojit je do výuky. Ukázalo se však, že jde o složitější cestu, než jsme si dokázali představit. Náročnost tohoto přístupu spočívá jednak v tom, že 3D technologie jsou velice finančně nákladné, jednak v tom, že je v dané době nikdo nedokázal vyučovat. Nastoupili jsme tedy cestu, kdy se učíme všichni. Každý krok byl zatím vždy objevný, ale bohužel i nákladný. Pomoc, kterou nám projekt Innovation in Art v tomto ohledu přinesl, však nespočívá pouze ve finanční pomoci; je také povzbuzením na cestě, která se mnoha lidem zabývajícím se uměním může zdát nepochopitelná. Nový nástroj, který se v podobě 3D technologií objevil, však už nikdy nezmizí a možná se v budoucnu z technologického nástroje stane i samostatný umělecký obor, podobně jako tomu bylo v případě fotografie. Jsem rád, že u toho mohu být. 18

19 Statement from Michal Gabriel, Head of the Sculpture 1 studio at the Faculty of Fine Arts of the Brno University of Technology The world of sculptors is created by shapes. Shapes are automatically connected with material and substance. Repeating shapes create structures and are in principle the basis of substance. It is fascinating to work with shapes, which are free of substance. Such possibility would be hardly understandable to sculptors for whom the form and shape were inseparably connected with material while they were creating their works in the past. In order to get closer to the shapes of their sculptures, they used to chisel stones of various hardness, cut wood, or lay-on clay and model it. Getting to the essence of a shape was thus always connected with the possibilities and the resilience of the used material. With computer technologies enabling to control the shape independent of the substance using geometry, a space for new sculpture has been opened. The shapes have become flexible and possibilities arose that were unthinkable before. As soon as particular ways of getting these virtual shapes back into substance appeared, the set of these new approaches was coined as digital sculpture. At that time, we founded a 3D studio at the Faculty of Fine Arts BUT, as part of the Sculpture 1 studio, which is concerned with classical figurative representation. In it, we tried to connect classical sculpting procedures with new technological possibilities and include them in the education. However, it emerged that the journey is more complicated than we were able to imagine. The challenge of this approach lies in the fact that 3D technologies are highly financially demanding and that there was no one at that time who could teach them. We thus set off for a journey during which all of us are learning. Until now, each year has been revealing, but unfortunately also expensive. The help that has been provided to us via the Innovation in Art project in this respect is not only about finance, but means also a great encouragement on a journey that many people who are engaged in art may find incomprehensible. However, the new tool in the form of 3D technologies, which has appeared, is never going to vanish, and this technological tool may even develop in a separate art discipline in the future, similarly to photography. I am glad to be part of it. 19

20 Spolupráce se Společností Jindřicha Chalupeckého Projekt Umění úspěchu se v roce 2011 posunul a přerostl do spolupráce se Společností Jindřicha Chalupeckého, která kulminovala podporou Ceny Jindřicha Chalupeckého. Umění se ukazuje lidem a lidé umění Prestižní Cena Jindřicha Chalupeckého je již od roku 1990 každoročně udělována mladým výtvarným umělcům do 35 let. Aktivita, kterou spravuje občanské sdružení Společnost Jindřicha Chalupeckého, vznikla z iniciativy Václava Havla, Jiřího Koláře a Theodora Pištěka. Cena, kterou uděluje nezávislá porota, nese jméno českého kritika výtvarného umění a filozofa Jindřicha Chalupeckého. Cooperation with Jindřich Chalupecký Society The Art of Success project advanced in 2011 and transformed into a co-operation with the Jindřich Chalupecký Society, which culminated in our support of the Jindřich Chalupecký Award Art to People People to Art Since 1990, the prestigious Jindřich Chalupecký Award has been awarded annually to young fine artists up to 35 years of age. The activity administered by the Jindřich Chalupecký Society, a civic association, arose from the initiative of Václav Havel, Jiří Kolář and Theodor Pištěk. The prize is awarded by an independent jury and is named after the Czech art critic and philosopher Jindřich Chalupecký. 20

21 Slovo Lenky Lindaurové, ředitelky občanského sdružení Společnost Jindřicha Chalupeckého Společnost Jindřicha Chalupeckého po dlouhé době získala na svou podporu hlavního partnera - společnost Deloitte, který je pro její letošní aktivity klíčový. S jeho pomocí se uskuteční tradiční výstava finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého, ale realizuje se i prezentace prací finalistů ve veřejných prostorech a negalerijních místech v duchu Chalupeckého hesla, že také divák se ukazuje uměleckému dílu. Tak proběhne komunikace s nejširší veřejností, která nemá příležitost se současným uměním komunikovat. Spolupráce na této úrovni je pro umění nenahraditelná. Umění se sice může zdát zbytečné, ale společnost bez umění není společností. Provázanost Deloitte a Sdružení má i jinou formu. Deloitte pravidelně prezentuje díla laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého v klientských prostorech firmy. Tato aktivita zařazuje Deloitte do skupiny světových, uměním osvícených společností podporujících mladé talenty. 21

22 Statement of Lenka Lindaurová, Director of the Jindřich Chalupecký Society After a long time, the Jindřich Chalupecký Society gained a main supporting partner, Deloitte, which is of key importance for its current activities. With Deloitte s help, we can not only hold the traditional exposition of the Jindřich Chalupecký Award finalists, but also realise a presentation of the finalists works in a public space and outside of the traditional galleries, in line with Chalupecký s motto that viewers are to be shown to art. This way leads to interaction with broader public, which has no opportunity to communicate with contemporary art. The co-operation on this level is fundamental for art. Art may seem useless, but society cannot exist without art. The relationship between Deloitte and the Society also has another form. Deloitte regularly presents the Jindřich Chalupecký Award laureates artworks in its client premises. Through this step, Deloitte has become one of the global companies enlightened by art and supporting young, talented artists. 22

23 V publikaci jsou použity fotografie plastik Tomáše Medka, který se podílí na projektu Deloitte Inovace v umění. The photographs of the sculptures in the brochure are by Tomas Medek, a participant in the Deloitte project Innovation in Art. Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte's approximately 195,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence Deloitte Czech Republic

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014 Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014 Agenda Rezidenční trh 3 Kancelářský trh 9 Maloobchodní trh 14 Hotelový trh 17 2014 Deloitte Central Europe 2 Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Deloitte. Filantropie FY13

Deloitte. Filantropie FY13 Deloitte Filantropie FY13 Obsah Úvodní slovo... 3 Podpora handicapovaných studentů... 4 Nadační fond Českého rozhlasu Světluška Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Den pro Charitu přímé zapojení zaměstnanců

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Děti / Children / 2015

Děti / Children / 2015 Děti / Children / 2015 Petr Sirotek Milí přátelé, velmi si vážíme Vaší podpory a důvěry, kterou jste Nadaci Naše dítě prokázali zakoupením tohoto kalendáře. Děkujeme Vám, že nám i tímto způsobem pomáháte

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více