10. výročí HOPI SK HOPI AKADEMIE. VÍTĚZSLAV KALOUS Představení manažera / Introducing the manager. Slavnostní ples / Jubilee Ball

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. výročí HOPI SK HOPI AKADEMIE. VÍTĚZSLAV KALOUS Představení manažera / Introducing the manager. Slavnostní ples / Jubilee Ball"

Transkript

1 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine HOPI magazinja Červenec July Július výročí HOPI SK Slavnostní ples / Jubilee Ball /14/ HOPI AKADEMIE /20/ VÍTĚZSLAV KALOUS Představení manažera / Introducing the manager

2 Vážené kolegyně, vážení kolegové Dear colleagues / Tisztelt Kollégák, tisztelt Kolléganők Blíží se nám jedna z krásných částí roku, a to je období prázdnin a dovolených. Tedy první signál, že je první pololetí letošního roku za námi. Pro firmu to samozřejmě znamená první bilancování, porovnávání s plánem, se stejným časovým obdobím loňského roku, tedy porovnávání tržeb a zisku, jak oproti plánu, tak i v čase, plnění základních strategických rozhodnutí v čase, které jsme si pro rok 2011 stanovili. Je příjemné konstatovat, že jak tržby, tak i zisk, se s plánem nejen potkávají v čase, ale jsou i lepší. Totéž platí i při porovnání prvního pololetí roku 2010 s rokem 2011, kde dochází ke značnému navýšení tržeb a zisku. Samozřejmě, tak jak jsem i v minulém čísle zmínil, jsme především službou a servisem, tedy partnerem pro našeho zákazníka, který očekává konkurenční výhodu díky spolupráci s námi. Jsme v aktivním procesu velmi dynamické obchodní činnosti, kdy se pereme se zvládáním nových projektů, nových partnerů. A proto firma pokračuje a ukončuje implementaci WPI a WMS, a dále pokračuje s projektem Toyota trvalá inovace a zefektivnění všech procesů a jejich zkvalitnění, investuje tedy do procesních technologií, řízení dopravy a IT. Plně se rozvinul projekt Kraft Foods a OKAY, rozšířila se spolupráce se společností Tesco. Realizují se a dokončují započaté investice, viz sklad CSO, obalový sklad v Jažlovicích, úprava mrazírny na Slovensku expediční regály. Rozběhnul se další bod strategického rozvoje, operativní spolupráce se společností HOUDEK GmbH projekt subkontrakting v Klášterci nad Ohří, viz článek pana J. Macaly. Uvnitř tohoto čísla budete seznámeni s rozhodnutím společnosti ještě více podpořit rozvoj a vzdělávání našich zaměstnanců v práci s talentem a přípravě lidí pro nové projekty a geografickou expanzi tak, aby firma byla schopna zvládnout všechny nové projekty. Jak v čísle rovněž uvidíte, oslavili jsme 10 let činnosti dcery HOPI SK. Je nutné sdělit, že společnost je opět v plné dynamice. Dění a pohyb ve firmě HOPI v průběhu prvního pololetí roku 2011 má samozřejmě mnohem širší obraz. Toto ale není smyslem mého úvodu pro XV. číslo časopisu HOPÍK. Vraťme se k tomu, co jsem již zmínil v úvodu. Toto vydání časopisu HOPÍK se Vám dostává do rukou v období dovovolených a prázdnin. Dovolte mi proto, abych Vám, našim zaměstnancům, kterých si velmi vážím, popřál příjemné a krásné zážitky z dovolených, načerpání nových sil tak, abychom mohli nejenom na konci roku, ale i v další budoucnosti pozitivně bilancovat. One of the beautiful parts of the year, the period of vacations and holidays, is approaching. This is the first signal that the first six months of this year are behind us. For the company it is obviously the first opportunity for taking stock, a comparison with the plan, with the same time period last year, i.e. a comparison of revenues and profits, both against the plan and over time, implementation of the basic strategic decisions over time that we set out for It is pleasant to be able to say that both the revenues and the profit are not only good over time, but are even better than expected. The same applies to a comparison of the first half of 2010 and 2011, when there was a marked increase in revenue and profit. Obviously, as I mentioned in the last issue, we are primarily a service, i.e. a partner for our customer, who expects a competitive advantage thanks to co-operation with us. We are in an active process of very dynamic commercial activities, where we are fighting to deal with new projects and new partners. And therefore the company is continuing and completing the implementation of WPI and WMS, and also continuing with the Toyota project permanent innovation and enhancement of all processes and their improvement; it is therefore investing in process technology, the management of transport and IT. The Kraft Foods and OKAY projects were fully developed, co-operation with Tesco has expanded. Investment projects are being completed, see the CSO warehouse, the packaging warehouse in Jažlovice, and the alterations of the freezer in Slovakia dispatch shelves. Another element in the company s strategic development has started up, operative co-operation with HOUDEK GmbH a subcontracting project in Klášterec nad Ohří, see the article by J. Macala. Inside this issue you will be acquainted with a company decision to support the development and education of employees even more in work with talented people and the preparation of people for new projects and geographical expansion in such a way that the company is able to deal with all new projects. As you will also see in this issue, we celebrated 10 years of the activities of our subsidiary HOPI SK. I should point out that operations at the company are again in full swing. Events and movement in HOPI in the first half of 2011 obviously have a much bigger picture. This, however, is not the purpose of my introduction for the XV issue of HOPÍK magazine. Let s return to what I mentioned in the introduction. This issue of HOPÍK is coming to you at the time of holidays and vacations. I would therefore like to wish our employees, who I hold in high regard, pleasant and wonderful holidays that give them fresh strength, so that we can, not only at the end of the year, but also in the future, again look back on what we have achieved positively. Közeledik a év számunkra egyik legszebb része, a szünidő és a nyaralások, szabadságok ideje. Tehát első jele annak, hogy túljutottunk az év első felén. A cég számára ez természetesen az első mérleg készítését, a tervvel, a tavalyi év azonos időszakával való összehasonlítást jelenti, vagyis az árbevétel és a nyereség összehasonlítását úgy a tervvel, mint időben is, a 2011 évre meghatározott alapvető stratégiai döntések időbeli teljesítését. Kellemes megállapítás, hogy úgy az árbevétel, mint a nyereség nem csak időben találkoznak a tervvel, de még jobbak is annál. Ugyanez érvényes a év első félévével való összehasonlítás esetében is, amikoris év első félévében az árbevétel és a nyereség is jelentősen megnövekedett. Természetesen, mint már az előző számban is említettem, elsősorban szolgáltatást és szervizt nyújtunk, tehát partnere vagyunk ügyfeleinknek, akik a velünk való együttműködéstől konkurencia előnyt várnak. Nagyon dinamikus üzleti tevékenység aktív folyamatában vagyunk, amikor az új projektek, új partnerek kezelésével igyekszünk megbirkózni. A cég ezért folytatja és fejezi be a WPI és a WMS implementációját, folytatja tovább a Toyota projektet - az összes folyamat tartós innovációjába és hatékonyabbá tételébe és minőségi javításába, tehát a folya-matok technológiájába, a szállítás és az IT irányításába fektetünk be. Teljes mértékben kibontakozott a Kraft Foods és az OKAY projekt, kibővült az együttműködés a TESCO társasággal. A megkezdett beruházások megvalósulnak és befejeződnek, lásd a CSO raktárt, a Jažlovice-i göngyöleg raktárt, a fagyasztó átrendezését - expedíciós polcok. A stratégiai fejlődés további pontja is beindult, operatív együttműködés a HOUDEK GmbH társasággal - a subkontrakting projekt Klášterec nad Ohří telephelyen, lásd J.Macala úr cikkét. Ebben a számban megismerkednek a társaság azon döntésével, hogy még jobban fogja támogatni alkalmazottainak fejlődését és képzését a tehetséggondozás során és az emberek felkészítését az új projektekre és a földrajzi expanzióra úgy, hogy a cég képes legyen megbirkózni minden egyes új projekttel. Mint ebben a számban szintén láthatják, megünnepeltünk leányunk, a HOPI SK tevékenységének 10 évfordulóját. El kell mondani, hogy a társaság ismét teljes erőben van. A HOPI cégen belüli történések és mozgások 2011 év első felében természetesen sokkal színesebb képet alkotnak. Ez azonban nem ez a HOPÍK folyóirat XV. száma bevezetőjének a lényege. Térjünk vissza ahhoz, amit a bevezetőben is említettem. A HOPÍK folyóiratnak ez a száma a szabadságolások és a szünidő idejében kerül kezükbe. Ezért engedjék meg, hogy Önöknek, alkalmazottainknak, akiket nagyra becsülök, ez úton kívánjak kellemes és nagyon szép élményeket szabadságukon, hogy új erőt merítsenek, hogy nem az csak az év végén, hanem a jövőben is pozitív legyen mérlegünk eredménye. S úctou Váš / Best regards / Tisztelettel František Piškanin HOPI 2011 Červenec / July / Július Vydavatel: HOPI s.r.o., Pražská 673, Klášterec nad Ohří šéfredaktor: Martin Piškanin redakční rada: Jitka Kravčišinová, Iveta Masaříková, Kateřina Fialová redakce: Zděbradská 74, Jažlovice, Říčany u Prahy tel.: , grafické zpracování: P.S. Pro konzultaci s majitelem společnosti prosím kontaktujte jeho asistentku paní Jitku Kravčišinovou, kontakt: Tel.:

3 Výměna zkušeností Exchange of experience Ve dnech 25. a 26. května 2011 proběhlo v DC HOPI Prostějov setkání širšího managementu z CZ, SK a HU. Tématem jednání byly prezentace, zhodnocující předchozí pracovní setkání jednotlivých týmů výměnu zkušeností, která proběhla ve všech třech zemích. On 25 and 26 May 2011 a meeting of company management teams from CZ, SK and HU took place at DC HOPI Prostějov. The meeting evaluated the previous works meeting of individual teams and the exchange of experience which took place in all three countries. Retail Summit CZ Retail Summit SK se v Praze uskutečnil 17. ročník tradičního odborného a společenského setkání špiček českého a středoevropského obchodu. Konference se za dobu své existence stala platformou pro setkávání klíčových hráčů maloobchodního trhu. Klade si za cíl poskytnout účastníkům nejen informace o trendech vývoje, ale i inspiraci pro další rozvoj jejich podnikání. Po vstupu ČR do Evropské Unie se posiluje mezinárodní charakter konference - stoupá podíl zahraničních delegátů, především z okolních středoevropských zemí. Letos konference proběhla za účasti zástupců společnosti HOPI s.r.o. Jak hodnotí účast pan Marek Žemlička: Účast na konferenci Retail Summit 2011 vnímám velmi pozitivně. Je to jednak díky přínosnému programu, který byl v letošním roce zaměřen na INOVACE, ale zároveň se naskytla příležitost, abychom si neformálně pohovořili s našimi současnými i potencionálními partnery. K vysoké informační hodnotě summitu přispěly velmi podstatnou měrou i diskuzní sekce. Pokud se příští rok naskytne příležitost, určitě se znovu rád zúčastním. On 1 February 2011 the 17th traditional specialist and social meeting of top Czech and Central European commerce was held in Prague. During its existence this conference bas become a platform for the meeting of key players on the retail market. It aims to provide participants not only information on current trends, but inspiration for the further development of their business activities. After the Czech Republic entered the European Union the international character of the conference was boosted, and the share of foreign delegates rose, especially from Central European countries. This year representatives of HOPI s.r.o. participated at the conference. This is how Mr Marek Žemlička summed up the company s participation: I regard our participation at the Retail Summit 2011 very positively. On the one hand this was thanks to the programme, which this year focussed on INNOVATION, while on the other the conference offered the opportunity to speak informally with our current and potential partners. The discussion sections were a significant contribution to the exchange of information. If the opportunity arises next year I would certainly be keen on attending again. XV. ročník konferencie Slovak Retail Summit, ktorá sa konala v dňoch v Bratislave. The 15th Slovak Retail Summit, which was held on 19 and 20 April 2011 in Bratislava. 3

4 Ples HOPI SK - 10 let HOPI Jubilee Ball Pri príležitosti 10. výročia spoločnosti HOPI SK s.r.o. sa dňa konal 1. HOPI PLES. V krásnom prostredí hotela Balnea Esplanade na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch sa zišlo 180 ľudí, ktorí svoje bežné pracovné oblečenie vymenili za plesové róby a obleky. Po úvodnom príhovore pána Františka Piškanina a pána Pavla Turka sa ujal slova pán Martin Piškanin a otvoril ples. Folklórny súbor Slnečnice a popová skupina Deň za dňom vytvorili skvelú atmosféru a hostia sa zabávali do skorého rána. The 1st HOPI BALL was held on the occasion of the 10th anniversary of HOPI SK s.r.o. on the 4 th of February In the beautiful surroundings of the Balnea Esplanade Hotel on the Spa Island in Piešťany 180 people met, having exchanged their ordinary working clothes for ball gowns and suits. After an introductory speech by Mr. František Piškanin and Mr. Pavel Turek, Mr. Martin Piškanin took the floor to open the ball. The folk group Slnečnice and pop group Day by Day created a great atmosphere and the guests enjoyed themselves until early morning.

5 Teambulding prevádzok HOPI SK Teambuilding of HOPI SK operations V stredu sa konal teambuilding prevádzok HOPI SK v Bowling Strike Centre v Trnave. Prítomní boli aj niekoľkí českí kolegovia, ktorí v tom čase prišli na Slovensko zdieľať svoje pracovné skúsenosti. V príjemnej atmosfére zmiešaných česko slovenských družstiev sa bojovalo o čo najvyšší počet bodov. Tie ale nakoniec neboli vôbec dôležité, lebo dobrý pocit z pekného večera si odniesli všetci rovnako. On Wednesday 11 th of May the HOPI SK operations held teambuilding at the Bowling Strike Centre in Trnava. Several Czech colleagues were present who came to Slovakia to share their experiences of work. Mixed Czech-Slovak co-operatives in a relaxing atmosphere fought for the highest number of points. However, the points were not important because the good feeling of a nice evening was shared equally by all. 5

6 Slovo ředitele dopravy Introduction by the Transport Manager (Autor/By: Ing. Eduard Šneidar Manažer dopravy HOPI / Transport Manager HOPI) Blíží se konec poloviny roku 2011 a s uznáním musím konstatovat, že rychlost zařazená v roce 2010 se ještě zvýšila. Důkazem toho jsou objemy, které jsme v tomto období zvládli. Po rekordním měsíci listopadu 2010 a ukončení roku 2010 jsme prošli standardně slabším obdobím měsíců leden a únor, nicméně měsíc březen se již objemově přiblížil k právě zmiňovanému listopadu a chybělo málo, aby se měsíc březen stal nejsilnějším měsícem co do přepravovaných objemů v historii. Určitě k tomu přispělo úspěšné nastartování projektu Kraft Food pro Českou a Slovenskou republiku, který byl rozdělen do tří fází, přičemž poslední fáze startovala právě v lednu Další nové projekty, které se realizovaly v tomto období a stojí za zmínku, jsou především postupné nabíhání projektu OKAY elektrospotřebiče, kde se pomalu blížíme k cílovým objemům, rozšíření spolupráce v oblasti dopravy se společností LIDL a převzetí logistiky pro výrobce v oblasti mraženého zboží, společnost McCain. S využitím skladových prostor v Klášterci nad Ohří přišel projekt HOUDEK, kdy doprava zajišťuje dodávky z výrobního závodu v Arzbergu (Německo) pro přebalování a etiketování v Klášterci nad Ohří a zpětné dodání německému providerovi k distribuci do evropských zemí. Další výzvou bylo získání projektu distribuce pro společnost TESCO, která počátkem roku převzala v oblasti Ostravska původní prodejny Koruna a předělala je pod svojí expanzní značku TESCO EXPRES. S tím souviselo zajištění překládkového centra (XDOCK) v oblasti OSTRAVY, neboť tyto prodejny Robert Újlaki Manažer dopravy HOPI HU Transport Manager of HOPI HU Petr Cinkl Manažer dopravy HOPI CZ Transport Manager of HOPI CZ jsou dostupné pouze malými vozidly a je nutné zajistit překládku zboží z velkých kamionů na malá vozidla. V současné době je tento projekt ve fázi náběhu, kdy do konce srpna bude takto přetransformováno cca 40 prodejen. Abychom úspěšně zvládli start těchto projektů, bylo nutné tomu přizpůsobit vozový park. Po obnově a rozšíření vozového parku, které proběhlo ve druhé polovině roku 2010 a na přelomu roku 2011 v HOPI CZ, HOPI SK a HOPI HU, nás čeká čerpání další fáze vloni podepsaného kontraktu s dodavatelem techniky SCANIA. Již nyní lze konstatovat, že k původní plánované obměně v počtu 48 vozidel dojde k navýšení a tím i rozšíření vozového parku o minimálně 20 dalších vozidel. V současné době odebíráme první tahače z plánované dodávky a připravujeme další výběrové řízení pro dodávky techniky ještě do konce roku Jedná se především o tahače a návěsy. Abychom neztratili krok s pokrokem technologií v dopravě, neustále testujeme novinky, které se objevují na trhu. Jedním z posledních testů bylo vyzkoušení tahačů značky MAN a návěsů KRONE s novým typem chladícího agregátu CARRIER. Novinkou bylo testování aerodynamicky upraveného návěsu s cílem vyhodnocení úspory pohonných hmot. Protože v posledních letech byl v oblasti dopravy obrovský tlak na snižování nákladů, využili jsme nabídek na vyzkoušení telematických systémů do našich vozidel. Tyto systémy dokážou evidovat a vyhodnotit styl jízdy řidičů a ostatních provozních ukazatelů vozidla. V podstatě se jedná o tzv. černé Lukáš Búzek Manažer dopravy HOPI SK Transport Manager of HOPI SK skříňky vozidel. V současné době jsou tato zařízení nainstalována na 15 vozidlech flotily HOPI v CZ, SK a HU a probíhá vyhodnocení prvních výstupů. Výhodou je bezkontaktní získávání informací prostřednictvím GPRS technologie. První polovina roku 2011 však s sebou přinesla i negativní vlivy, se kterými jsme byli přímo konfrontováni a museli jsme se s nimi vyrovnat. Již konec roku 2010 a první polovina roku 2011 s sebou přinesla dramatické navýšení cen za pohonné hmoty v řádu o více než 15% oproti stejnému období loňského roku. Dalším vlivem bylo navýšení mýtných sazeb na dálnicích a rychlostních komunikacích v České republice od ledna o 25%. Na první pohled drobným problémem byl start rekonstrukce mostu přes dálnici D1 v Jažlovicích, která je plánovaná do konce roku Objízdné trasy související s touto rekonstrukcí mají za následek nejen dopravní komplikace s důsledkem časového zatížení, ale především vícenákladů spojených s navíc ujetou vzdáleností, které se při četnosti přeprav realizovaných ze skladu v Jažlovicích pohybují měsíčně v řádu statisíců korun. Toto jsou všechno aspekty, se kterými se musí doprava vypořádat. Abychom dokázali eliminovat výše uvedené negativní vlivy, je nutné stále odkrývat rezervy ve vlastních procesech. Cíle na rok 2011 spočívají především v optimalizaci vytěžování vlastních vozidel, eliminaci prázdných jízd a vytěžování vlastní flotily vozového parku HOPI. Jedním z pilířů je spuštění projektu tzv. autobusových linek, který spočívá v nastavení pravidelných linek a vytížení vozidel v průběhu 24h. První výsledky jsou výkony vozidel, které přesahují na vnitrostátní přepravě výkonů okolo km měsíčně. Dále se jedná o eliminaci přístavných a odstavných prázdných kilometrů vozidel k nakládce, resp. z vykládky. Toho se snažíme dosáhnout obchodní politikou a získáváním nových partnerů. Posledním aktivním bodem je projekt zajištění vytěžování vozidel HOPI i v průběhu víkendu. Nástroj pro sledování vývoje výkonů dopravy v čase je interně vyvíjený software Manager dopravy funkční v CZ, který bude v nejbližším období implementován i do HOPI SK a HOPI HU. Tyto cíle se snažíme dosáhnout s týmem pracovníků dopravy jednotlivých zemí pod zastřešením odpovědných managerů. 6

7 The end of the first half of 2011 is approaching and I have to admit that things geared up even more than in Proof of this are the volumes which we coped with during this period. After the record month of November 2010 and the end of 2010, we experienced the usual weaker months of January and February. Nevertheless, March is already approaching last November in terms of volume and is close to being the strongest month in history in terms of volumes transported. This was unquestionably helped by the commencement of the Kraft Food project for the Czech Republic and Slovakia, which was split into three stages, with the last stage beginning in January Other new projects which were implemented during this period and are worth a mention, include the gradual intensification of the OKAY electrical appliance project, where we are slowly approaching target volumes, the extension of cooperation in the sphere of transport with LIDL and the takeover of logistics for McCain, a producer in the sphere of frozen goods. Then there was the HOUDEK project using warehouse space in Klášterec nad Ohří, where transport organises deliveries from the production plant in Arzberg (Germany) for packaging and labelling in Klášterec nad Ohří and the return delivery to the Germany provider for distribution to European countries. Another challenge was the acquisition of a distribution project for TESCO, which at the beginning of the year took over the original Koruna shops in the Ostrava region and incorporated them into their expanding TESCO EXPRESS brand. This linked up to organisation of a transfer centre (XDOCK) in the OSTRAVA region, since these salesrooms are accessible only by small vehicles and goods have to be transferred from large lorries to vans. At present this project is getting off the ground and by the end of August around 40 salesrooms will be transformed in this way. In order to manage the start-up of these projects we had to modify the vehicle fleet. After the renewal and expansion of the vehicle fleet which was undertaken in the second half of 2010 and the beginning of 2011 at HOPI CZ, HOPI SK and HOPI HU, we now await the next phase of the contract signed last year with the technology supplier SCANIA. It is already clear that the originally planned transformation of 48 vehicles will need to be increased and the vehicle park expanded by at least 20 more vehicles. At present we are selecting the first towing units from the planned delivery and we are preparing another tender for a delivery of technology by the end of This will mainly involve towing units and trailers. In order to keep pace with technological developments in the sphere of transport we are constantly testing out new items which appear on the market. One of the last such tests was of MAN towing units and KRONE trailers with a new type of CARRIER cooling aggregate. We also tested an aerodynamically modified trailer in order to assess savings on fuel. Since there has been a huge pressure to reduce expenses in the transport sphere over the last few years, we availed ourselves of offers to test telematics systems on our vehicles. These systems can record and evaluate a driver s driving style and other of a vehicle s other operating indicators. Basically it involves a vehicle black box. At present this equipment has been installed on 15 vehicles of the HOPI fleet in the CZ, Slovakia and Hungary and the first outputs are being evaluated. The contactfree acquisition of information by means of GPRS technology is a big advantage. However, the first half of 2011 also brought negative factors which had to be confronted. The end of 2010 and the first half of 2011 saw a dramatic increase in the price of fuel of more than 15% against the same period last year. Another change was the increase in toll rates on motorways and high-speed roads in the Czech Republic of 25% from January. At first glance a minor problem could be the start of the refurbishment of the bridge over the motorway D1 in Jažlovice, planned until the end of The diversions related to this work will result in transport complications and lost time, as well as added costs linked with the distances travelled which, given the frequency of transport realised from the warehouse in Jažlovice could be in the order of hundreds of thousands of crowns a month. These are all challenges which transport has to face up to. In order to eliminate these negative influences we have to detect reserves in our own processes. The objectives for 2011 lie mainly in the optimisation of the utilisation of our own vehicles, the elimination of empty journeys, and the maximum exploitation of the HOPI vehicle fleet. One of the pillars of this endeavour is the launch of bus line project, which involves establishing regular lines and utilising vehicles during the course of 24 hours. The first results are the operations of vehicles, which exceed 25,000 km a month during national transport. We also have to eliminate incoming and outgoing empty vehicle kilometres to loading or from unload-ing. We are attempting to achieve this by means of our business policy and by acquir-ing new partners. The last active point is the project to ensure HOPI vehicles are utilised during weekends. The tool for monitoring the development of transport performance over time is the internally developed software entitled Transport manager, functional in the Czech Republic, which in the near future will be implemented in HOPI SK and HOPI HU. We are attempting to meet these objectives with a team of employees from individual countries under the control of authorised managers. Testování tahačů značky MAN a návěsů KRONE s novým typem chladícího agregátu CARRIER. Testing of MAN towing units and KRONE trailers with a new type of CARRIER cooling aggregate. 7

8 HOPI je pro Kraft Foods důležitým partnerem HOPI is an important partner for Kraft Foods (Autor/By: Pavel Šercl Generální ředitel / CEO, Kraft Foods CZ/SK) Společnost Kraft Foods je na českém a slovenském trhu jedním z největších výrobců cukrovinek, sušenek a kávy. Do portfolia firmy patří značky jako Milka, Figaro, Jacobs, BeBe Dobré Ráno, Brumík, Miňonky, Fidorka, Kolonáda, Zlaté, Tatranky, TUC, ale také Halls. Kraft Foods v posledních dvou letech roste nejen díky integraci s Opavií, ale také díky mezinárodním akvizicím. Všechny tyto změny si vyžádaly před časem radikální restrukturalizaci logistiky. Z několikakolového výběrového řízení vyšla vítězně právě společnost HOPI, která nyní zajišťuje skladování i dopravu veškerých produktů z portfolia Kraft Foods našim zákazníkům. V silné konkurenci nás firma HOPI přesvědčila především svým profesionálním přístupem a dokonalou znalostí problematiky. Během celého procesu, od výběru dodavatele po zahájení rutinního provozu, jsme na HOPI oceňovali konzistentní a otevřený přístup během tenderu, a to i ve srovnání s ostatními potenciálními dodavateli, profesionální přístup při přípravě projektu, dodržování časového harmonogramu a využívání zkušeností z předchozích projektů. Neméně důležitým kritériem, které rozhodlo o zadání restrukturalizace logistického systému právě firmě HOPI, byla vysoká úroveň IT/IS podpory a příjemná, nekonfliktní komunikace na všech úrovních. Zadání rozhodně nebylo jednoduché a pro naši společnost byla plánovaná spolupráce s jediným partnerem v oblasti logistiky velká změna, protože do té doby logistické služby zajišťovalo celkem devět dodavatelů. V Kraft Foods jsme se ale rozhodli jít cestou centralizace, což se týkalo také počtu skladů. Původní tři jsme vyměnili za jediný, centrální sklad, odkud se výrobky distribuují do České republiky i na Slovensko. Tento unikátní koncept přinesl nejen úspory nákladů, ale setkal se také s pozitivním ohlasem u našich zákazníků. Společnost HOPI při náročném stěhování skladu nezklamala a díky efektivnímu krizovému řízení se podařilo rychle zahájit dodávky a stabilizovat servis na základní úroveň požadovanou zákazníky. Nyní před námi stojí další úkoly: Snažíme se společnými silami zrychlit kontinuální zlepšovací proces, abychom dosáhli cílových kvalitativních parametrů, a zajistit maximální kvalitu dodávek i pro nejmenší zákazníky, zejména ty na Slovensku. Věřím, že s kvalitním partnerem, jako je HOPI, se nám to brzy podaří. Kraft Foods is one of the largest producers of confectionary, biscuits and coffee on the Czech and Slovak market. The company s portfolio includes brands such as Milka, Figaro, Jacobs, BeBe Dobré Ráno, Brumík, Miňonky, Fidorka, Kolonáda, Zlaté, Tatranky, TUC, as well as Halls. Over the last two years Kraft Foods has grown, not only because of its integration with Opavia, but also thanks to international acquisitions. All of these changes required a radical restructuring of logistics. A multi-round tender was won by HOPI, which now provides storage and transport services for all products in the Kraft Foods portfolio to our clients. HOPI won against strong competition because of its professional approach and perfect knowledge of the area in question. During the entire process, from the selection of a supplier to the introduction of routine operations, we appreciated the consistent, open approach shown by HOPI as compared with other potential suppliers, as well as its professional approach to project preparation, compliance with the timetable and its ability to apply experience acquired on previous projects. Another important criterion which decided in favour of ordering the restructuring of the logistical system from HOPI was the high level of its IT/IS support and the pleasant, non-conflictual communication on all levels. The choice of supplier was no simple matter and for our company the planned cooperation with a single partner in the sphere of logistics represented a large change, since until then logistical services had been provided by a total of nine suppliers. However, at Kraft Foods we had decided in favour of a policy of centralisation, and this also related to the number of warehouses. We exchanged the original three for a single, central warehouse, from which products are distributed to the Czech Republic and Slovakia. This unique concept not only meant cost savings but met with an enthusiastic response on the part of our customers. During the demanding relocation of the stock HOPI impressed us and thanks to effective crisis management managed to swiftly initiate supplies and stabilise services on the basic level required by customers. At present we are faced by further tasks: we are jointly attempting to speed up continual improvements to the process in order to achieve target quality parameters and to ensure the maximum quality of suppliers, even for the smallest customers, especially those in Slovakia. I believe that with a top quality partner such as HOPI we will soon manage this. 8

9 Ceníme si otevřenosti a vzájemné komunikace. Říkáme věci tak, jak jsou. Řídíme se hlavou i srdcem. Věříme, že vše, co děláme, vám bude prostě chutnat! Inzerce

10 Slovo ředitele provozů Introduction by the Operations Manager (Autor/By: Ing. Ján Macala Ředitel provozů HOPI / HOPI Operations Manager) Společnost HOPI zaznamenala v oblasti skladové logistiky za poslední rok významné změny tím, že získala nové významné partnery a byl započatý proces změn v použití skladových technologií - zavádění systému WMS. Bylo provedeno několik optimalizací procesů. Jak to už v životě chodí, tak se vyskytly i negativní skutečnosti. V současné době ukončujeme po 10 letech spolupráci s významným partnerem Unilever. I když je to nepříjemné, ukončení spolupráce bereme se vztyčenou hlavou, neboť společnosti Unilever jsme poskytovali servisní a další služby na nejvyšší úrovni. Po vítězství v tendru společnosti Kraft Foods, která patří mezi největší světové výrobce v oblasti potravin, jsme prakticky okamžitě začali s výstavbou skladu v Prostějově a intenzivní činností na novém skladovém programu - projektu WMS. Projekt KF patří významem a kvantitami k našim největším projektům. Realizujeme skladovou logistiku pro Českou a Slovenskou republiku, CoPack a dopravu v rámci distribuce a návozy zboží z výrobních závodů KF - Opavy, Lovosic, Mariánských Lázní a Bratislavy. V oblasti skladové logistiky se jedná o skladování až palet. Zhruba 40 % skladované kapacity je umístněno v klimatizovaném skladu do 20 C. V období říjen 2010 až leden 2011 bylo provedeno stěhování ze stávajících skladů KF Senica, FM Česká Tuchoměřice a Nagel Senec. Stěhování a rozběh projektu byl hodnocen vysoce pozitivně ze strany KF. V současné době dosahujeme v rámci KPI stanovené ukazatele servisní úrovně a dostáváme se do bonusových hodnot. Zahajovací fázi máme tedy za sebou. V nejbližší době nás čeká proces dalšího zkvalitňování procesu ve spolupráci s logistikou KF a optimalizace veškerých činností projektu. Další výzvou je zvládnutí implementace programu SAP na straně KF. Bližší a podrobnější specifikace projektu KRAFT FOODS bude předmětem některého dalšího vydání firemního časopisu. Dalším významným projektem je skladová a dopravní logistika pro společnost OKAY. Jedná se o zásobování 90 prodejen prostřednictvím 50 dodavatelů. Tento projekt je realizován formou break bulk crossdockingu. Po náběhové fázi se nacházíme v období, kdy byla uskutečněna jednání se všemi dodavateli, kteří postupně vstupují do procesu. Konečná fáze - realizace všech dodavatelů - je plánována do konce května. Projekt kompenzuje ztrátu některých dodavatelů FRESH na Makro, která byla v rámci zvyšování požadavků zákazníků Makra převedena na specializovanou platformu, která provádí úpravy masa dle požadavků Makra - porcování, balíčkování, přepravu masa ve visu a další speciální úpravy - na které firma HOPI nemá technologické vybavení. Celé uvedené období bylo charakterizováno zaváděním nového skladového systému - WMS. Aplikace tohoto systému v rámci celé společnosti umožňuje sjednocení všech doposud používaných SAP aplikací na všech projektech. Zároveň bude systémově řešit další projekty, spedici, vnitrofiremní cross docking a balíkovou službu. Uvedené činnosti byly doposud realizovány mimo SAP. Největší výhodou systému je ale optimalizace všech činností procesů, řízení všech operací dle nastavených pravidel, posloupností a časovosti expedice a příjmu. Systém poskytuje vysoký komfort informací, na základě kterých může obsluha v případě nutnosti kvalifikovaně provést zásahy do procesu. Další neméně významnou předností je trasování palet, což znamená, že máme okamžitý přehled o pohybu palet v celém procesu (do zaskladnění palet do regálů, po vyskladnění, v průběhu komisování, výstupní kontroly a dalších činností) a jejich aktuálních pozicích ve skladě. Poskytování informací o stavu zakázek, výkonnosti, předpokládaném ukončení a další potřebné informace pro řízení prostřednictvím monitorů patří k samozřejmostem systému. Zavedením systému WMS získá firma HOPI výkonný nástroj na zefektivnění všech procesů, vzájemné propojení navazujících projektů, zvýšení servisní úrovně a pro získání další konkurenční výhody. Pro plnou implementaci v rámci společnosti HOPI nás ale čeká ještě mnoho práce. Na konci svého příspěvku bych vedle všech dalších nových projektů a aktivit ještě rád uvedl projekt subkontrakting HOUDEK. Když jsme se před několika roky zamýšleli nad využitím platformy Klášterec nad Ohří a zejména pak využitím mrazírny, tak jsem majiteli firmy řekl, že potenciál Klášterce ještě není vyčerpán a jednou nastane čas, kdy mrazírna bude opět plně využitá. Ten čas nastal právě teď a tím se i vyplnila vize pana Piškanina, spolupracovat s firmou HOUDEK GmbH na provozní úrovni. Od měsíce března realizujeme subkontrakting (balení trvanlivých uzenin a grilovacích klobás) zejména pro náročný německý trh a další státy EU. Během měsíce jsme provedli nezbytné úpravy prostor tak, aby odpovídaly požadavkům IFS normy a veterinárním předpisům. Zároveň jsme implementovali WMS systém a v polovině dubna převezli balící technologie z továrny v Arzbergu. Letní počasí nám přidělalo příjemné vrásky na čele, neboť ihned po instalaci linek jsme čelili historickým objemům, jak již to u nových projektů bývá obvyklé. Na závěr bych chtěl poděkovat všem podřízeným a ostatním spolupracovníkům firmy HOPI, zejména oddělení SAP, za enormní úsilí a kvalitně vykonanou práci při zavádění nových projektů a za každodenní práci. Děkuji. 10

11 Over the last year HOPI underwent significant changes in the sphere of stock logistics. It acquired new and important partners and the process of change in the use of stock technology was launched with the introduction of the WMS system. Several optimisation processes were carried out. Naturally there were some negative facts, as is usual in life. At present we are winding up our cooperation with Unilever after 10 years. Even though this is unpleasant, we can hold our heads high since we provided top-quality services to Unilever over the period of our cooperation. After winning the tender called by Kraft Foods, which is one of the largest global food producers, we almost immediately began constructing a warehouse in Prostějov and working intensively on the new stock programme the WMS project. The Kraft Foods project is one of our largest both in terms of importance and quantity. We are providing stock logistics for the Czech Republic and Slovakia, CoPack and transportation within the framework of distribution, and the transportation of goods from KF production plants in Opava, Lovosice, Mariánské Lázně and Bratislava. The project will involve the storage of up to 24,000 pallets. Approximately 40% of storage capacity is located in an air-conditioned warehouse up to 20 C. From October 2010 to January 2011 relocation took place from the existing KF warehouses in Senica, FM Česká Tuchoměřice and Nagel Senec. KF rated the relocation process and project launch very highly. At present we are meeting our KPIs and attaining bonus values. The introductory phase is behind us. Very soon we can expect the process of further improvements in cooperation with KF logistics and the optimisation of all project activities. A further challenge will be the implementation of an SAP programme by KF. More detailed information will be offered regarding the KRAFT FOODS project in future editions of our company magazine. Another important project is the stocking and transport logistics for OKAY. This involves the stocking of 90 shops by means of 50 suppliers. The project is being undertaken in the form of break bulk cross docking. Processed volumes after taking 80% of suppliers at the end of first half of 2011 exceed the estimated quantities and on some days reached up to 4 times the average predicted mass. We are still in a position of mutual cognition of partners and processes that would suit the new demanding client. One of the challenges that we face is to find appropriate space location for the project in HOPI, and its integration into the organizational structure. The project compensated for the loss of several FRESH suppliers for Makro, which was transferred to a specialised platform in light of the increased demands of Makro customers. This platform prepares meat in accordance with the wishes of Makro carving, packaging, transportation of hanging meat, etc. for which HOPI is not technologically equipped. The entire period was characterised by the introduction of a new stock system, WMS. The application of this system throughout the entire company allows for the unification of all SAP applications used up till now on all projects. At the same time other projects, forwarding, internal cross docking and packing services will be systematically dealt with. These activities have up till now been carried out outside of SAP. However, the greatest advantage of the system is the optimisation of all activities of processes and the management of all operations in accordance with set rules, sequences and times of despatch and receipt. The system provides high comfort of information on the basis of which the staff can make informed interventions in the process whenever necessary. Another no less important priority is the location of pallets, which means that we have an immediate overview of the movement of pallets within the entire process (from stacking on shelves, unpacking, during the course of commission, output controls and other activities) and their current positions in the warehouse. The provision of information on the state of orders, efficiency leves, the anticipated termination and other information necessary for management by monitors is taken for granted in the system. The introduction of the WMS system means HOPI acquires an effective tool for improving all processes, the mutual connecting up of linked projects, raising service levels, and acquiring further competitive advantages. However, there is still a lot of work ahead of us for the full implementation of the system within the framework of HOPI as a whole. At the end of my contribution I would like to mention briefly the HOUDEK subcontracting project. When several years ago we first gave throught to using the Klášterec nad Ohří platforms, especially the cooling plant, I told the company owner that the potential of Klášterec still had not been exhausted and that a time would come when the cooling plant would once again be used. This time has arrived, and confirmed the vision of Mr Piškanin to collaborate with HOUDEK GmbH on an operating level. As of March we are realising subcontracting (the packing of long-life smoked meats and grilled sausages), above all for the demanding German market and other EU states. During the month we made the necessary changes to the premises so that they correspond to the requirements of IFS norms and veterinary regulations. We also implemented a WMS system and halfway through April transferred packing technology from the factory in Arzberg. The summer weather put wrinkles on our foreheads, because immediately after installing the lines we faced historical volumes, as is customary with new projects. To end with I would like to thank all my subordinates and other employees at HOPI, especially the SAP department, for their huge efforts and the excellent work they have carried out during the introduction of new projects and in their everyday tasks. Thank you very much. 11

12 Představení manažera Introducing the manager Co Vás přivedlo do společnosti HOPI? Když jsem po téměř dvaceti letech odcházel z firmy Unilever, řešil jsem, zda pokračovat v práci pro zahraniční firmy, od kterých vycházelo poměrně dost nabídek nebo zkusit něco jiného. V této době jsem dostal nabídku od pana Františka Piškanina na vybudování systému vzdělávání a rozvoje talentů v HOPI. Tato nabídka mě okamžitě velmi zaujala, a tak jsem 1. dubna 2011 do společnosti HOPI nastoupil. Co obnáší Vaše pracovní pozice? Posláním HOPI Akademie je vybudování systému vzdělávání zaměstnanců a rozvoje talentů. V současné době jsme na začátku. A tak se kromě seznamování s firmou snažím vytvořit plán práce tak, aby HOPI Akademie zahájila svoji činnost během měsíce června. Jak vypadá Váš běžný pracovní den? Vzhledem k tomu, že jsme v přípravné fázi, tak je jako každý jiný. Jak jsem již řekl, kromě seznamování se s firmou se snažím načerpat co možná nejvíce informací z činnosti vzdělávacích institucí v jiných firmách a také si udělat představu o tom, co nabízí různé agentury zabývající se vzděláváním a rozvojem. Po odstartování činnosti se samozřejmě zapojím aktivně do tvorby vzdělávacích programů a těším se, že pro některá témata budu i aktivním lektorem. Co považujete za svůj největší profesní úspěch? Tak to opravdu nevím, asi by se něco za těch mnoho let našlo, ale jedno vím jistě, Ing. Antonín Jiroušek, CSc. Manažer HOPI Akademie Manager of the HOPI Academy Věk Age: 55 Stav Marital status: ženatý married Počet dětí No. of children: 2 Znamení Star sign: lev Leo kvalitně fungující HOPI Akademie bude v tom žebříčku pracovních úspěchů hodně vysoko. Co se Vám na firmě HOPI líbí? Firmu znám téměř od jejího začátku a po celou dobu její existence obdivuji její flexibilitu a odvahu jít do velmi pokrokových řešení jako je SAP nebo spojení skladování a distribuce, které jí zajištují náskok před konkurencí. Co se Vám na firmě HOPI naopak nelíbí? Tak to opravdu nejsem schopen po tak krátké době říci. Nechtěl bych citovat někoho nebo něco, co jsem se dozvěděl při seznamování a nemám na to ještě vytvořen vlastní objektivnější názor. Jak si představujete ideálně strávený pracovní den? Ideální je pro mě každý den, kdy udělám něco navíc, než jsem si plánoval, kdy k něčemu aktivně přispěji nebo kdy někomu pomůžu. Abych byl spokojený, je také důležité, abych něco nového poznal anebo se něco nového naučil. Jaké jsou Vaše záliby, jak trávíte volný čas? Velmi rád sportuji, hraji tenis, fotbal, lyžuji, v poslední době jsem začal hrát golf a jezdím na motocyklu. Děkujeme za rozhovor. What led you to HOPI? When I left Unilever after almost twenty years, I had to decide whether to continue to work for a foreign company, since I had received a lot of offers, or whether to try something new. I received an offer from František Piškanin to create a system for training and the development of talents in HOPI. I was immediately taken with this offer and on 1 April 2011 I began working for HOPI. What does your job bring you? The HOPI Academy is mainly about creating a system for training employees and developing talents. At present we are at the beginning. And so as well as familiarising myself with the company I am trying to create a work plan so that the Academy can begin its activities during June. What is an average working day like? Given that we are still at the preparatory stage it is like any other. As I have said, as well as familiarising myself with the company I am trying to acquire as much information as possible from training institutions in other companies and to gain an impression of what different training and developmental agencies offer. When activities are up and running I will of course be actively involved in the creation of training programmes and I am looking forward to being an active trainer too. What do you regard as your biggest professional success? I really don t know. I am sure I would find something if I went back over all those years. But I know one thing: a good quality HOPI Academy will feature very high on the list of work successes. What do you like about HOPI? I have known the firm almost since its creation and for the whole of its existence I have admired its flexibility and its courage to take on advance solutions such as SAP or the linking up of storage and distribution. These are things which give it a head start over its competitors. What don t you like about HOPI? After such a short time I really can t say. I wouldn t like to quote someone or something which I have found out during the familiarisation process, and I still haven t created my own more objective opinion. How do you envisage an ideally spent work day? Any day is ideal for me if I manage to do something more than I had planned, or if I contribute actively to something or help someone. If I am to be satisfied I need to learn something new. What are your hobbies and how do you spend your free time? I love sport. I play tennis and football, I go skiing, and recently I started to play golf. I also like travelling by motorbike. Thank you for the interview 13

13 HOPI Akademie HOPI Academy (Autor/By: Ing. Antonín Jiroušek, CSc. Manažer HOPI Akademie / Manager of the HOPI Academy) V tomto čísle časopisu Hopík bychom vám velice rádi představili nové oddělení HOPI Akademie, které vzniklo v letošním roce. Péče o rozvoj a vzdělávání zaměstnanců patřila v HOPI vždy mezi velmi důležité činnosti. Vedení společnosti si je plně vědomo potřeby kvalitních pracovníků pro plnění firemních plánů, a proto se rozhodlo dát rozvoji a vzdělávání zaměstnanců ještě větší prioritu vytvořením samostatného oddělení HOPI Akademie, zodpovědného za tuto oblast. Posláním HOPI Akademie je vytvořit systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců, který povede ke zvyšování jejich výkonnosti a zajistí dostatek kvalitních pracovníků pro nové projekty, geografickou expanzi a doplňování stávajících organizačních struktur. Podívejme se nyní na oblast činnosti HOPI Akademie z širšího pohledu. Posláním naší společnosti je: Poskytovat našim zákazníkům takovou službu, aby byli hrdi na to, že jejich partnerem je firma HOPI. Dosáhnout toho můžeme jedině přispěním a snahou nás všech. Naplňování našeho poslání můžeme dosáhnout pouze a jenom tak, že budeme lepší než ostatní, a to tím, že naše ceny, náš zákaznický servis a naše schopnost reagovat na přání a požadavky zákazníků budou lepší než konkurence. Pro zjednodušení můžeme říci, že naše výkonnost (nákladová konkurenceschopnost, servis a flexibilita) se musí neustále zvyšovat. Zvyšování výkonnosti firmy jako celku je možné jen tehdy, dochází-li ke zvyšování výkonnosti lidí a procesů současně. A právě zvyšování výkonnosti lidí je posláním HOPI Akademie (Schéma 1). Výkonnost lidí ovlivňuje samozřejmě celá řada faktorů, které můžeme rozdělit do tří skupin, a to na motivační, rozvojové a hodnotící (Schéma 2). Motivace je zjednodušeně řečeno jak moc chci a nebo je také vnitřní hnací silou, a proto na ní působí celá řada faktorů jako je uznání, odměna, možnost postupu, zvyšování odbornosti, vyšší odpovědnost a jistota práce. Je důležité si uvědomit, že motivování lidí se neřídí univerzálními principy, ale že různí lidé se různě motivují. Kromě motivujících faktorů existuje ještě celá řada faktorů, jež mohou být zdrojem buď dobrých anebo špatných pocitů z práce. Mezi ně patří mezilidské vztahy, organizace a řízení práce, pracovní podmínky, ale i osobní život. Dalším faktorem ovlivňujícím výkonnost zaměstnanců je jejich rozvoj. Abychom správně pochopili co je rozvoj a vzdělávání, je potřeba si říci, že se jedná o formu učení a vzdělávání je součástí rozvoje. Z přiloženého obrázku (Schéma 3) jasně vyplývá, že se učíme, i když se nevzděláváme a nerozvíjíme. Rozvoj člověka je zaměřen na učení se žádoucím věcem a na dosažení žádoucí změny, a vzdělávání je jeden ze způsobů učení (organizovaný způsob). Je také jasné, že se učíme i nežádoucím věcem jako je například kouření, což samozřejmě není rozvoj. Rozvoj je tedy učení se žádoucím věcem, a to je z našeho pohledu zvyšování pracovní způsobilosti a schopnosti neboli kompetentnosti k dané činnosti. Tuto naší kompetentnost utváří zkušenosti, praxe, dovednosti, znalosti, chování a vystupování. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně širokou oblast lidských vlastností a schopností, jsou i různé možnosti jejich rozvoje. Tak například zkušenosti a praxi získá člověk nejenom časem, ale i rotací neboli měněním pracovních míst, spoluprací s jinými pracovišti a účastí na řešení meziútvarových projektů. Nedostatky v osobních vlastnostech, chování a vystupování za nás nikdo neodstraní, ale pokud jsme si schopni je uvědomit, tak můžeme za pomoci kolegů a nadřízených pracovat na jejich zlepšení. Od svého okolí musíme vyžadovat, aby nás na tyto chyby upozorňovalo. Dovednosti a znalosti nám pomůže rozvinout a doplnit firemní vzdělávání. Důležité je si uvědomit, že rozvoj naší kompetentnosti může probíhat různým způsobem, a to jak v rámci pracovní doby při plnění svých pracovních povinností nebo při různých školeních, tak i mimo pracovní dobu například vlastním studiem. Třetím faktorem ovlivňujícím výkonnost zaměstnanců je jejich hodnocení. Úkolem hodnocení je co nejobjektivněji vyhodnotit výkon zaměstnance a to použít pro jeho rozvoj a motivaci. Při hodnocení nás zajímá co jsme udělali, čeho jsme dosáhli při plnění pracovních úkolů a jak jsme toho dosáhli. Co je měřitelný výkon jako plnění norem, plánu práce a jak je jakým způsobem jsme toho dosáhli, například jak dokážeme spolupracovat, vychovávat, učit druhé, dělit se o zkušenosti a pomáhat druhým. Závěrem mi dovolte krátké shrnutí. HOPI Akademie si klade za cíl vytvořit systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců, který povede ke zvyšování jejich výkonnosti. Abychom toho dosáhli, musíme vytvořit podmínky a jasná pravidla pro oblast motivace pracovníků, dále pak systém hodnocení, který bude mimo jiné zaměřen na klíčové znalosti a schopnosti a umožní nám vytvořit rozvojový plán. Rozvojový plán pak bude u manažerů a ostatních řídících pracovníků součástí motivace a ročních motivačních pohovorů. U ostatních pracovníků se povinný rozsah znalostí vyžadovaný pro určitou pozici stane součástí karty pracovní pozice a jeho splnění bude také součástí jejich hodnocení. V dalším čísle Hopíka se budeme v rámci představování HOPI Akademie věnovat dalším oblastem její činnosti. 14

14 In this issue of Hopík we would like to introduce you a new department of the HOPI Academy which was created this year. Care for the development and training of employees has always been a high priority for HOPI. The management is fully aware of the need to have top-quality employees to meet the company s plans, and so decided to give the development and training of employees even greater priority by creating an independent department at the HOPI Academy responsible for this sphere. The mission of the HOPI Academy is to create a system for the development and training of employees which will lead to productivity improvements and ensure sufficient quality employees for new projects, geographical expansion, and the supplementation of existing organisational structures. Let s look at the activities of the Academy from a broader perspective. Our company s mission statement reads as follows: We aim to provide our clients a service that will make them proud to be partners of HOPI. We can only achieve this objective through the efforts and contributions of everyone. We can only fulfil this mission if we are better than the rest, i.e. our prices, our customer service and our ability to react to customer wishes and requirements are all better than the competition. To put it simply, our productivity (costs, service and flexibility) must be constantly improving. Improving the productivity of the company as a whole is only possible if there is a simultaneous improvement in the productivity of people and processes. And improving the productivity of people is the mission of the HOPI Academy (Diagram 1). Naturally, the productivity of people is affected by a host of factors, which can be divided into three groups: motivation, development and evaluation (Diagram 2). Výkonnost lidí Productivity of people HOPI Akademie HOPI Academy Výkonnost firmy Company productivity HOPI Výkonnost procesù Productivity of processes Schéma 1 / Diagram 1 Schéma 2 / Diagram 2 Motivation is about how much I want as well as internal drive, and so a host of factors affect it, including recognition, compensation, prospects for promotion, increased specialisation, greater responsibility, and job security. It is important to realise that motivating people does not abide by universal principles, but that different people are motivated in different ways. As well as motivating factors there are many other factors which can be a source for good or bad feelings from work. These include human relationships, organisation and management of work, employment conditions, and personal life. Another factor impacting on the productivity of employees is their development. In order to understand properly what development and training refer to, we have to realise that it is a form of learning and that education is part of development. From the illustration (Diagram 3) it is clear that we are learning even when we are not being trained and are not developing. The development of a person is aimed at learning desired things and attaining desired changes, and training is one method of learning (an organised method). It is also clear that we also learn undesirable things, e.g. smoking, which naturally is not development. Development is therefore learning a desired thing, which from our point of view means increasing work capabilities and competencies for specific activities. Our competence is formed by experience, practice, skills, knowledge, conduct and appearance. Given that this is a relatively broad spectrum of human properties and abilities, there are various possibilities for development. For instance, a person acquires experience and practice not only through time but through the rotation or changing of jobs, cooperation with other departments, and participation on interdepartmental projects. Nobody can remove insufficiencies in respect of personal properties, conduct and appearance, but if we are aware of these, then we can work on improving ourselves with the help of our colleagues and managers. Schéma 3 / Diagram 3 Uèení se Learning We can require of our surroundings that they draw attention to our faults. Company training will help develop and supplement skills and knowledge. It is important to realise that the development of our competencies can take place by various means, both during working hours when carrying out our work duties or on various training courses, and outside working hours by means of our own studies. The third factor impacting on employee productivity is how they are evaluated. The task of evaluation is to evaluate as objectively as possible the output of an employee and to use the knowledge acquired for their development and motivation. During evaluation we are interested in what we have done, i.e. what we have achieved when carrying out our work, and how we achieved it. What is a measurable output, such as meeting norms and plans, and how refers to the methods we used to attain this, e.g. how well we cooperate, train, teach others, swap our experience and help other people. In summary, the HOPI Academy aims to create a system for the development and training of employees which will lead to improvements in their productivity. In order to attain this we have to create conditions and clear rules for the sphere of employee motivation, and a system of evaluation which is focused on core knowledge and abilities and allows us to create a developmental plan. In the case of managers and other supervisory employees the developmental plan will be part of the motivation and annual motivational interviews. In the case of other employees the obligatory extent of the knowledge required for a certain position will become part of the official job description and the degree to which this is met will form part of their evaluation. In the next edition of Hopík we will examine other spheres of activities as part of our introduction to the HOPI Academy. 15

15 Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Dear Colleagues, Spoločnosť HOPI SK vstúpila rokom 2011 do novej dekády svojej existencie, pričom novým charakteristickým znakom súčasného HOPI SK je stabilné a vyspelé zázemie, a to v oblasti technickej, personálnej a finančnej. 16 Ukázalo sa ako správne rozhodnutie riadenej logistickej špecializácie v segmente chladená a suchá logistika, ale najmä v segmente mrazená logistika, ktorá patrí ku kľúčovým oporám HOPI SK. Je primárnym cieľom materskej spoločnosti tieto kľúčové a strategické segmenty silno podporovať a rozvíjať aj do budúcnosti. Zo svojej pozície si dovoľujem vyjadriť presvedčenie, že súčasné HOPI SK má obrovský potenciál pre ďalší rozvoj a zároveň už má po 10 rokoch existencie svoje miesto na trhu. Pre to, aby toto presvedčenie bolo čo najviac reálne je potrebné si uvedomiť, že sa to nedá dosiahnuť bez tvrdej práce a neustáleho tlaku na zlepšovanie, kvalitu, inováciu a eliminovanie vnútorných rezerv. Toto, samozrejme, nie je možné bez tímovej práce. Všetky tieto prvky patria k mojim základným motivačným ukazovateľom. Na záver mi dovoľte poďakovať sa mojim predchodcom, menovito pánovi Vítovi a pánovi Turkovi za odvedenú prácu v období komplexnej rekonštrukcie spoločnosti HOPI SK. HOPI SK má perspektívnu budúcnosť, avšak je nutné vyvarovať sa poznaniu z našej minulosti. In 2011 HOPI SK entered a new decade of its existence, in which it will be characterised by a stable and advanced base in the technical, personnel and financial spheres. It is clear that managed specialisation in the segment of chilled and dry logistics, and especially in the frozen logistics segment, one of the key pillars of HOPI SK, was the right decision. The primary aim of the parent company is to provide strong support for these key strategic segments and develop them in the future. I am convinced that the current HOPI SK has huge potential for further development and after 10 years has already forged its place on the market. For this to be realistic we have to realise that it cannot be achieved without hard work and constant pressure on improvement, quality, innovation and the elimination of internal reserves. This is not possible without teamwork. All of these elements belong to my fundamental motivational indicators. In conclusion I would like to thank my predecessors, especially Messrs Vít and Turek, for their work during the comprehensive restructuring of HOPI SK. HOPI SK has a strong future. We simply have to build on knowledge acquired in the past. S priateľským pozdravom / Yours Mgr. Martin Piškanin, LL.M. HOPI SK Poděkování starostky Madunic Thank-you letter from the Mayoress of Madunice Dear Director, We would like to thank you very much for the financial donation for the fifth municipal ball, which thanks to you again enjoyed a great reception from participants. Please also accept my thanks for the invitation to your company s first ball, which I attended. I would also like to thank you for the takings from the tombola, which you donated to us. We used the funds for charitable purposes. It was very pleasant meeting with the owners and management of your company and the evening provided great entertainment. I greatly appreciate what you are doing for your employees and wish your company great success in the future. Yours faithfully, Mgr. Alena Jelušová Mayoress of Madunice

16 HOPI SK s.r.o. (Autor/By: Vítězslav Kalous Manažer HOPI SK / Manager HOPI SK) Procesy v HOPI SK s.r.o. HOPI SK s.r.o. vznikla jako dceřiná společnost společnosti HOPI s.r.o. v roce 2000, kdy zajišťovala službu především pro partnery Metro, Billa a Ahold. Po roce 2005 byla zahájena postupná spolupráce se společnostmi RAJO a Kaufland. Všichni tito zákazníci byli obsluhováni ze střediska Madunice. V roce 2007, z důvodu rozhodnutí o přestavbě Madunic (rok 2008) na plně mrazírenský sklad, byly pronajaty nové prostory v logistickém parku Senec, kde dnes působíme v areálu firmy Goodman. V současné době pracuje v HOPI SK 339 kmenových zaměstnanců a přibližně 128 agenturních zaměstnanců. HOPI SK s.r.o. was created as a subsidiary of HOPI s.r.o. in 2000, when it mainly provided services for Metro, Billa and Ahold. From 2005 onwards cooperation began with RAJO and Kaufland. All of these customers were served from the Madunice centre. In 2007, in the wake of a decision to expand Madunice (during 2008) into a full frozen warehouse, new premises were leased in the Senec logistics park, where we now operate in the grounds of Goodman. At present 339 core employees and approximately 128 agency employees work for HOPI SK. Společnost HOPI SK s.r.o. disponuje třemi logistickými centry. V Logistickém centru Senec disponujeme suchým a chlazeným procesem, v Madunicích pak mraženým a chlazeným procesem. Středisko Prešov disponuje plochou pro mražené, chlazené i suché procesy. Neoddělitelnou součástí HOPI SK je středisko dopravy. Processes at HOPI SK s.r.o. HOPI SK s.r.o. has three logistics centres at its disposal. At the Senec logistics centre we are involved in dry and cooling processes, and in Madunice freezing and cooling processes. The Prešov centre has an area for frozen, refrigerated and dry processes. The transport centre is an inseparable part of HOPI SK. Doprava V rámci HOPI SK disponuje doprava 26 sólovými vozidly a 36 tahači. Všechna vlastní vozidla jsou přizpůsobena k přepravě mraženého zboží. V roce 2011 došlo k výraznému nárůstu počtu přepravovaných palet z důvodu zabezpečení služeb pro zákazníka Kraft Foods a v neposlední řadě z důvodu zajištění přeprav pro Tesco centrální sklad v Madunicích. Příchodem nových zákazníků byla doprava HOPI SK nucena zajistit zásadní růst kapacity externí dopravy, pomocí které zajišťujeme bezproblémový chod dopravních služeb. Naší dlouhodobou strategií v oblasti dopravy je nezvyšovat podíl vlastní dopravy, ale navyšovat podíl externí dopravy, která je dostatečně flexibilní a zároveň cenově výhodná. Priority provozu Slovensko je země, ve které žije 5 mil. obyvatel. Z toho vyplývá nejen velikost trhu, ale především menší možnost navázání spolupráce s novými partnery, kteří na tomto trhu nejsou v takové míře nebo jejich velikost odpovídá velikosti země. Pro nás všechny, pracovníky HOPI SK, je hlavní prioritou maximálně vycházet vstříc našim zákazníkům a svou prací vytvářet dobré jméno HOPI SK u našich partnerů, které bezpodmínečně potřebujeme pro získávání nových zákazníků. Samozřejmostí tak musí být dodržování stanovené servisní úrovně jak v rámci skladových služeb, tak v oblasti dopravních služeb. Novinky provozu Žhavou novinkou v HOPI SK je počátek výstavby mraženého expedičního regálu na provoze Madunice. Jedná se o investici, která dosahuje výše 9 mil. Kč a která významným způsobem zlepší nejen pracovní podmínky našim zaměstnancům, ale i zásadním způsobem zvedne kvalitu služeb pro naše partnery. Výstavba expedičního regálu přinese zásadní provozní úspory v rámci celého DC. Nový expediční regál bude mít kapacitu 600 paletových míst a jeho výstavba bude ukončena v červenci tohoto roku. Transport HOPI SK provides transport services by means of 26 solo vehicles and 36 towing units. All the vehicles are adapted for the transportation of frozen goods. In 2011 there was a large increase in the number of pallets transported as a consequence of our provision of services to Kraft Foods and for the Tesco central storage point in Madunice. With the arrival of new clients the HOPI SK transport department was obliged to turn to external transport companies, with the assistance of which we ensure problem-free transport services. Our long-term strategy in the sphere of transport is not to increase our own transport resources but to increase the share of external transport companies so as to ensure flexibility and value for money. Operating priorities Slovakia has a population of 5 million. This impacts on the size of the market and above all means fewer possibilities of cooperating with new partners, who either do not operate on this market to any great extent or the size of which corresponds to the size of the company. For all employees of HOPI SK the main priority is to meet customers requirements as far as is possible and to create a good name for HOPI SK amongst our partners. This is essential if we are to acquire new customers. It goes without saying that the service level must be maintained both in respect of storage services and transport services. Operating news A new feature at HOPI SK is the commencement of the construction of a frozen despatch shelf system for operations at Madunice. This involves investment of CZK 9 million and will make significant improvements not only to the conditions under which our employees work but also to the quality of services we provide our partners. The construction of the despatch shelf system will lead to significant savings within the framework of the entire DC. The new system will have a capacity for 600 pallets and will be completed this July. 17

17 DC Senec Středisko DC Senec disponuje plochou m 2, z toho je m 2 chlazené plochy. V rámci suchého procesu máme vystavěno regálových pozic, v rámci chlazeného procesu regálových pozic. Velká část těchto regálových pozic byla vystavěna v blízké minulosti z toho důvodu, že jsme začali zajišťovat skladové služby pro společnost Metro (centrální sklad non food) ve výši palet, dále pak pro společnost RAJO ve výši až palet. Našimi partnery v DC Senec jsou především Metro, RAJO pro slovenský a Megle pro maďarský trh, dále pak partneři na bázi provider jako jsou Maresi, Staropramen, Eurovat, Roshen aj. The DC Senec centre is spread over 16,000 m 2, of which 5,500 m 2 involve chilled premises. As part of the dry processes we have 5,200 shelf positions and 6,200 shelf positions within the framework of the cooling process. A large part of these shelf positions was created only a short time ago because we began to provide storage services for Metro (central non-food stock) numbering 3,500 pallets and for RAJO numbering up to 5,000 pallets. Our partners in DC Senec are mainly Metro, RAJO for Slovakia and Megle for Hungary. Partners on the basis of provider include Maresi, Staropramen, Eurovat, Roshen, etc. Výkres expedičního regálu. Více se dozvíte v příštím vydání Hopíku. Design of the despatch shelf system. You will get more information in the next HOPIK issue. 18

18 DC Madunice Středisko DC Madunice je největší středisko poskytující mraženou logistiku v rámci Slovenska. Disponuje mrazírenskou kapacitou pro paletových míst, dále pak m 2 chlazené plochy. DC Madunice je především centrálním skladem pro největší obchodníky v rámci slovenského trhu, nejen s mraženým zbožím. Služby CS využívají společnosti Metro, Kaufland, Billa, Ahold a Tesco, které přibylo do této rodiny v průběhu měsíce března 2011 a naše spolupráce je ihned od začátku nadstandardní a ze strany Tesca velice pozitivně hodnocena. V rámci DC Madunice poskytujeme dále skladové služby především těmto partnerům: La Loraine, Dr. Oetker, Findus, Hyza, RAJO aj. The DC Madunice centre is the largest centre providing frozen logistics in Slovakia. It has a frozen capacity for 14,500 pallet places and 2,600 m 2 of cooling area. DC Madunice is above all the central warehouse for the largest shops on the Slovak market, not only with frozen goods. It provides services to Metro, Kaufland, Billa, Ahold and Tesco, which joined the family in March From the very start cooperation with Tesco was above standard and rated very positively by the company. At DC Madunice we also provide storage services to the following partners: La Loraine, Dr. Oetker, Findus, Hyza, RAJO, etc. DC Prešov Středisko Prešov je především CDC středisko, kde provádíme cross dock pro naše partnery, kteří mají filiálky na východním Slovensku. Z tohoto důvodu se v rámci HOPI SK jedná o velmi významné středisko. Disponujeme zde kapacitou vhodnou pro uskladnění 700 mražených palet. Z vlastních skladových partnerů zde máme společnosti: Penam, Gelima, Bel, Milk Agro aj. Od jsme uzavřeli spolupráci se společností Lidl, která u nás skladuje 400 palet mraženého zboží. The Prešov centre is a cross docking centre for our partners with affiliates in East Slovakia. This makes it a very important centre within the framework of HOPI SK. We have the capacity to store 700 frozen pallets. Our own storage partners include Penam, Gelima, Bel, Milk Agro, etc. On 1 April 2011 we commenced cooperation with Lidl, which stores 400 frozen goods pallets with us. 19

19 Vítězslav Kalous Prevádzkový riaditeľ HOPI SK Operations manager, HOPI SK Věk Age: 39 Znamení Star sign: štír Scorpio Představení manažera Introducing the manager Jaké byly Vaše začátky ve společnosti HOPI s.r.o.? Do společnosti HOPI jsem nastoupil v září roku 2006 na pozici vedoucího dispečinku dopravy. Před tím jsem působil 12 let ve společnosti Lasselsberger a.s. a 2 roky ve společnosti ESA Kladno, kde jsem pracoval na pozici vedoucího skladů hotových výrobků, resp. na pozici vedoucího dopravy. V pozici vedoucího dispečinku dopravy jsem v HOPI CZ působil dva roky a následně, od roku 2008, jsem nastoupil na pozici vedoucího dopravy do HOPI SK. Práce v HOPI CZ znamenala především práci na optimalizaci plánování dopravy, komunikaci s kolegy ze skladů a v neposlední řadě start nových dopravních projektů jako byla např. spolupráce se společností Nestlé a.s. V HOPI SK jsme v průběhu cca 2 let vytvořili zcela nové oddělení dopravy. Především se jednalo o zavedení systému SAP, vytvoření plánovacího dispečinku, vytvoření databáze externích dopravců. Co obnáší Vaše pracovní pozice? V současné době pracuji na pozici prevádzkový riaditeľ HOPI SK, což je v rámci HOPI SK nová pracovní pozice. Obdobnou pozici v rámci HOPI CZ vykonává Ján Macala. Za svůj hlavní úkol považuji zajištění maximální efektivity (především nákladové) v rámci celého provozu HOPI SK, tj. provozu Madunice, Senec, Prešov a dopravy. Za důležitý úkol v této pracovní pozici také považuji sdílení procesů s kolegy z HOPI CZ a z HOPI HU a implementování jejich poznatků do provozu HOPI SK. V neposlední řadě považuji za velmi důležité zajistit personální stabilitu celého provozu HOPI SK, především pak kolegů na pozicích směnových mistrů, vedoucích skladů a projektových manažerů. Jak vypadá Váš běžný pracovní den? Můj pracovní den je velice rozmanitý a odpovídá intenzivnímu dění v HOPI SK. Každé ráno se s kolegy z provozu informujeme o výsledcích naší práce za uplynulý den a určujeme si priority pro další den. Následují ostatní povinnosti jako jsou např. jednání s personálními agenturami, porady provozů, vyřizování korespondence, kontrola plnění zadaných úkolů, administrativní práce, ale např. i práce na přípravě expedičního regálu v mraženém skladě, který jsme v tomto období začali v HOPI SK budovat. Bohužel musím přiznat, že část pracovní doby strávím také vyřizováním problémů, které jsme způsobili našim partnerům. Co považujete za Váš největší profesní úspěch? Za svůj největší pracovní úspěch považuji to, že mě práce v logistice doposud baví a naplňuje. V HOPI považuji za největší pracovní úspěch vybudování oddělení dopravy v HOPI SK. Na tomto úspěchu jsem se ale nepodílel sám. Rád bych v této souvislosti zmínil významnou pomoc pana Eduarda Šneidara a pana Antona Slimáka. Za svůj největší pracovní úspěch bych v budoucnosti rád uváděl přispění k aktivní vzájemné spolupráci kolegů v rámci všech států, kde HOPI působí. Jak si představujete svůj ideálně strávený pracovní den? Ráno si vyslechnout zprávu, že veškeré expedované zboží je naloženo a míří k našim odběratelům. Dopoledne si přečíst 2 až 3 y od našich partnerů, kteří byli pochváleni od jejich odběratelů. Po obědě si prostudovat poslední hospodářský výsledek a zároveň s ním vyslechnout pochvalu od finančního ředitele. Před odchodem z práce se dozvědět o novém partnerovi, který si nás vybral jako logistického partnera. Jaké jsou Vaše záliby, jak trávíte volný čas? Pracovní týden trávím na Slovensku, svůj čas zde věnuji především práci. Ve vozidle mám zabaleny kolečkové brusle a squashovou raketu. O víkendu se snažím být především se svými dětmi, relaxuji prací na zahradě a ke kolečkovým bruslím přidávám kolo. Často sleduji sportovní přenosy, především ty fotbalové. Večer se často věnuji čtení. Děkujeme za rozhovor. What was it like at the start in HOPI s.r.o.? I joined HOPI in September 2006 in the position of transport control manager. Previously I had worked for 12 years for Lasselsberger and 2 years at ESA Kladno, where I was a manager of the readymade products stock and a transport manager. I worked as a transport control manager for two years in HOPI CZ and in 2008 I took up the post of transport manager in HOPI SK. In HOPI CZ I was mainly involved in the optimisation of planned transport, communication with colleagues from warehouses, and the start of new transport projects, such as cooperation with Nestlé. In HOPI SK over the course of approximately 2 years we created a completely new transport department. This meant the introduction of an SAP system, the creation of a central control plan, and the creation of a database of external transport companies. 20

20 What does your job offer you? At present I am an operations manager in HOPI SK, which is a new position within the firm. Jan Macala holds a similar position in HOPI CZ. My main task is to ensure maximum efficiency (especially cost efficiency) within the framework of operations as a whole in HOPI SK, i.e. operations at Madunice, Senec, Prešov and transport. I believe an important task in this job is to share experience with colleagues from HOPI CZ and HOPI HU and to put their knowledge into practice in HOPI SK. I also think it is very important to ensure the stability of personnel for all operations in HOPI SK, especially as this applies to colleagues in the position of foreman, stockroom managers and project managers. What is an average working day like? My working day is very varied and depends on internal events in HOPI SK. Every morning my colleagues and I compare the results of the previous day and stipulate the priorities for the next day. Then there are other duties, such as dealing with personnel agencies, operating meetings, dealing with correspondence, checking up that specific jobs have been done, administrative work, and for instance preparation of the despatch shelving system in the frozen warehouse, which we have recently begun to build in HOPI SK. Unfortunately I have to admit that I have to spend some of my time sorting out problems which we have created for our partners. What do you regard as your biggest professional success? The fact that I still enjoy my work in logistics and feel fulfilled by it. At HOPI my biggest success would be the creation of a transport department at HOPI SK. Mind you, I wasn t working alone of this. I would like to mention the important assistance provided by Eduard Šneidar and Anton Slimák. In the future I would like to think that my greatest success will be contributing to the active cooperation of colleagues in all the countries where HOPI operates. What is your idea of an ideal working day? To hear the message in the morning that all the dispatched goods are loaded and in transit to our customers. In the morning hours, read 2 to 3 messages from our partners who were commended by their customers. After lunch, study the latest economic results and, at the same time, hear commendations from the Finance Manager. Before leaving work, I get to know about a new partner who has selected us as a logistics partner. What are your interests? How do you spend your leisure time? I spend the working week in Slovakia and devote my time here mainly to work. In the vehicle, I have my roller skaters and squash racket with me. At the weekend, I mainly make an effort to be with my children, I relax myself with work in the garden and I add cycling to the roller skaters. I often watch sports broadcasts, mainly football. In the evening, I often devote my time to reading. Thank you for the interview.

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Imunosan. Nové produkty New products. Energy News 03/2008

Imunosan. Nové produkty New products. Energy News 03/2008 Energy News 3 Nové produkty New products 1 Imunosan V předchozím čísle jsme Vás podrobně informovali o novém produktu Imunosan. Nyní jsme již obdrželi upřesněný termín první dodávky, která by měla být

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE

BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE Hi guys! My name is Ondra Novák and I am the managing director of Bright Element fresh, full of energy and we do believe that very successful in future project

Více