Czech Missiological Bibliography (Compiled by Pavol Bargár in May 2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Czech Missiological Bibliography (Compiled by Pavol Bargár in May 2011)"

Transkript

1 Czech Missiological Bibliography (Compiled by Pavol Bargár in May 2011) N.B.: ETF UK: Protestant Theological Faculty, Charles University in Prague HTF UK: Hussite Theological Faculty, Charles University in Prague FHS UK: Faculty of Humanities, Charles University in Prague FF UK: Faculty of Arts, Charles University in Prague FSV UK: Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague KTF UK: Catholic Theological Faculty, Charles University in Prague A. Bible and mission Doleţal, Jiří, Misie v Novém zákoně, Křesťanská revue 47 (1980), pp Bouma, David et al., Pavel z Tarsu, apoštol národů. Ústí nad Orlicí: Oftis Kubáč, Vladimír, Misie a evangelizace v pohledu Bible, Theologická revue 22, 4 (1989), pp Mánek, Jindřich, Misijní charakter novozákonní církve, Náboţenská revue 22, 5 (1951), pp Mrázek, Jiří, Obrat k misii pohanům v Matoušově evangeliu, In: Matoušovské studie. Třebenice: Mlýn 2000, pp Staněk, Jaroslav B., Na základ prorocký a apoštolský: Prúzkum dvou linií apoštolátu v novozákonním kánonu, Křesťanská revue 41 (1974), pp B. Theology of mission Ambros, Pavel, Pastorální teologie 5: Církev, kultura, společnost, misie. 2nd edition. Olomouc: Univerzita Palackého Černý, Pavel, Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie: Aktivity Světové rady církví. Brno: L. Marek Reviewed by: Beneš, Ladislav, Křesťanská revue 73, 5 (2006), pp Černý, Pavel, Dynamika ţivota církve: poznámky k praktické eklesiologii. Praha: Oliva Demel, Zdeněk Karl Schlemmer (eds.), Pronikavá změna pastorace nebo sebezáchovný provoz?: být církví misionářským způsobem. Mezinárodní pastorálně teologické sympozium, České Budějovice České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské Univerzity Dolista, Josef, Misijní úsilí církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Reviewed by: Filipi, Pavel, Misie v dnešním světě, Teologická reflexe 1/2002, pp Dolista, Josef, Misijní práce jako aktuální výzva všem křesťanům, Studia theologica II, 2 (2000), pp Faistauerová, Václava, Úloha laiků v papeţských misijních dílech, bachelor degree (Bc.) dissertation. Praha: KTF UK Fojtíková, Jitka, Misie součást spirituality Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Molnár, Amedeo Pavel Filipi, Do posledních končin: Sborník prací Josefu Smolíkovi k 60. narozeninám. Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1982.

2 Neval, Daniel, We bring the light to the world! : Takzvaná globalizace z teologického hlediska. Studentská vědecká konference 26. a Praha: Matfyzpress 2002, pp Opatrný, Aleš, Cesty k víře. Praha: Pastorační středisko při Arcibiskupství praţském Parys, Michel van (et al.), Nová evangelizace: církve a Evropa nové rozpory nebo usmíření? Setkání bohoslovcú střední a východní Evropy (1996: Velehrad, ČR). Olomouc: Centrum Aletti Potřebujeme misiologii? Pokud ano, proč ji nevyučujeme a systematicky ji nerozvíjíme? Sborník příspěvků z 1. konference SCMS. Praha: SCMS English version: Do We Need Missiology? And if so, why do we not teach it and develop it systematically? The conference proceedings from the first conference of the Central European Centre for Mission Studies. Prague: CECMS Planner, František, Misijní činnost církve. Řím: Křesťanská akademie Sahas, Daniel, Katolicita a misie světu, Křesťanská revue 43 (1976), pp Salajka, Milan, Průběh zaměření a problémy misie, Theologická revue 29, 5 (1996), pp Schikora, Rudolf, Obnova farností misiemi. Frýdek: Exerciční dům Vašek, Bedřich, Katolická akce: výzva Boţí k laikům. Olomouc: Lidové knihkupectví Vokoun, Jaroslav, Obrácení pohanů a obrácení církve, Misiologické info 7-10/2009, pp Zedníček, Miroslav, Laien in Pastoral, In: Sborník Katolické teologické fakulty vydaný v roce 650. výročí zaloţení Univerzity Karlovy. Praha: Karolinum 1998, pp C. Mission history C.1 General Balcar, Josef, Albert Schweitzer: lékař, misionář, Evropan v pralese. Praha Borotová, Lucie, Protestantské misie v Číne, Religio 3, 2 (1995), pp Dachovský, Karel, Sluţebník Boţí Alfie Lambe. Praha: Řád Drlík, Marcel, Český lékař v srdci Afriky. Praha: Portál Dvorník, František, Svatý Prokop, čeští benediktini a pokřesťanštění Ruska, In: Se znamením kříţe. Řím: Křesťanská akademie 1967, pp Faikus, Jan, Misie Společnosti Boţího Slova v Jiţním Šantungu, Čína. Nitra: Misijný dom Freidinger, A., Oceanie a evangelium. Olomouc: Českobratrská jednota misijní Freidinger, A., Příručka k studiu pohanské misie. Část 1: Dějiny misie. Hrubá Lhota Frinta, Antonín, O počátcích křesťanství u Poláků, Křesťanská revue 37 (1970), pp Grulich, Rudolf, Der Beitrag der böhmischen Länder zur Weltmission des 17. und 18. Jahrhunderts. Königstein: Institut für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren- Schlesien Jirsák, Tomáš V. F., Gu Xin Shengjing wenda: poznámky ke zprostředkování křesťanské zvěsti Číně poloviny 19. století, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: FF UK Kalfus, Radim, Vzpomínky na dr. Alberta Schweitzera a na Lambaréne Praha: Práce 1975.

3 Kalista, Zdeněk (ed.), Cesty ve znamení kříţe: dopisy a zprávy českých misionářů 17. a 18. věku ze zámořských krajů. Praha: Vyšehrad Kašpar, Ludvík Bohumil, Katechismus westminsterský menší; Boţi dilo na ostrovech jiţního moře. Praha Kašpar, Oldřich, Smrtí ţivot nekončí: příběh českého misionáře na Amazonce. Horní Bříza: Granát Kejř, Václav, České evangelické sbory v Americe. Praha: Synodní rada Českobratrské církve evangelické Klíčová, Marcela, Vzestup křesťanství: dějiny prvních pěti století církve. Praha: Návrat domů Koláček, Josef, Čínské elogium: duchovní portrét P. Josefa Zemana C.M., misionáře v Číně. Svitavy: Křesťanská akademie Kubíková, Jiřina, Křesťanská misie v století. Brno: Luboš Marek Kubíková, Jiřina, Kázání od času předreformačního k velkému probuzení. Praha: Evangelická církev metodistická v ČR Kubíková, Jiřina, Kázání ve starověku a středověku. Praha: Evangelická církev metodistická v ČR Lášek, Jan Blahoslav, Počátky křesťanství u východních Slovanů. Praha: Síť Reviewed by: Bugel, Walerian, Teologické texty 3 (1998), pp Marek, Luboš, Dějiny křesťanství na Rusi I.: Kyjevská Rus. Hostinné: Rubato Mirvald, Karel, Misie a misionáři. Olomouc: Velehrad Němec, Jaroslav, Vybrané kapitoly z dějin evangelizace světa, 1. díl. Olomouc: Cyrilometodějská fakulta bohoslovecká Němec, Jaroslav, Vybrané kapitoly z dějin evangelizace světa, 2. a 3. díl. Olomouc: Cyrilometodějská fakulta bohoslovecká Pilhatsch, František, Geschichte der Weltmission: ein Überblick. München: Selbstverlag des Ludwig-Missionsvereins Polák, Petr, Misijní činnost v Japonsku v letech , master degree (Mgr.) dissertation. Praha: FF UK Řepa, Jaroslav, Ein russischer Edelmann als Missionar. Velim Škorpík, František Xaver, Missie tichomořské. Brno: Nákladem Dědictwí SS. Cyrilla a Methodia Vilhum, František X., Hrdinové vědy a víry: misionáři zeměpisci. Velehrad: Dobrá kniha Vilhum, František X., Čeští misionáři v Egyptě a Habeši. Praha: Mikuta Všetečka, František, Obrázky z katolických misií. Díl 2: Afrika. Brno: Bedřich Gross Všetečka, František, Obrázky z katolických missií. Díl 1: Asie. Brno: Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje Zelenka, Lev, Činnost a úspěchy Slovanských Misionářů mezi Indiány Amerického Západu. St. Lous, MO: Hlas C.2 Mission of Sts Cyril and Methodius Bujnoch, Josef, Zwischen Rom und Byzanz: Leben und Wirken der Slavenapostel Kyrillos und Methodios nach den Pannonischen Legenden und der Klemensvita. Bericht von der Taufe Russlands nach der Laurentiuschronik. Graz: Styria Cibulka, Josef, Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd 1958.

4 Dvorník, František, Byzantské misie u Slovanů. Praha: Vyšehrad Reviewed by: Kaňák, Miloslav, Byzantské misie u Slovanů, Theologická revue 5, 6 (1972), pp Dvorník, František, Moravská říše a její apoštolové, In: Se znamením kříţe. Řím: Křesťanská akademie 1967, pp Filipi, Pavel, K teologii slovanských misií, Křesťanská revue 54 (1987), pp Grivec, František, Konstantin und Method: Lehrer der Slawen. Wiesbaden: Otto Harrassowitz Havránek, Alexandr, Třetí výročí cyrilometodějské misie, Křesťanská revue 53 (1986), pp Havránek, Alexandr, Třetí výročí cyrilometodějské misie, Křesťanská revue 52 (1985), pp , , , Kadlec, Jaroslav, Svatý Prokop, český stráţce odkazu cyrilometodějského. Řím: Křesťanská akademie Krupica, Martin Marek, Historické souvislosti cyrilometodějské misie, Theologická revue 77, 1-4 (2006), pp Lepař, Jan, O kulturním působení slovanských apoštolů Cyrilla a Methoděje. Praha: Wiesner Mácha, Karel, Nová identita: Sociálně-antropologické aspekty cyrilometodějské misie. Velehrad: Societas Novák, Miroslav, Do roku Cyrila a Metoděje, Náboţenská revue 34, 1-2 (1963), pp Ondáš, Vladimír, Nejstarší dějiny sázavského kláštera, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Pastrnek, František, Dějiny slovanských apoštolů Cyrilla a Methoda s rozborem a otiskem hlavních pramenů. Praha: Královská česká společnost nauk Pok-Poděbradský, Václav, Apoštolů slovanských sv. Cyrilla a Methodia ţivotopisy: k jubileu slovansko-křesťanského tisíciletí ( ). Praha: Hynek Pokorný, Ladislav (ed.), Pocta spolupatronům Evropy: malý cyrilometodějský sborník. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Potoček, Cyril J., Saints Cyril and Methodius, apostles of the Slavs. New York: P. J. Kennedy and Sons Poulík, Josef, Grossmähren und die Mission des Kyrill und Method. Praha: Orbis Poulík, Josef, Velká Morava: Cyrilo-metodějská mise. Praha: Melantrich Reichertová, Květa et al., Sázava: Památník staroslověnské kultury v Čechách. Praha: Odeon Skutil, Jan, Počátky písemnictví na Moravě a cyrilometodějská misie, Z kralické tvrze 17 (1990), pp Skutil, Jan, Idea Velké Moravy: K výročí smrti sv. Konstantina-Cyrila, Z kralické tvrze 16 (1989), pp Soukupová, Dagmar, Výběrová bibliografie k problematice cyrilometodějské, Náboţenská revue 34, 1-2 (1963), pp Šesan, Milan, Příspěvek k cyrilometodějským otázkám, Náboţenská revue 34, 1-2 (1963), pp Tkadlčík, Vojtěch, Průkopnická evangelizační metoda Soluňanů, Teologické texty 6/6 (1995), pp Vašica, Josef, Slovanská bohosluţba v českých zemích. Praha: Vyšehrad 1940.

5 Vavřínek, Vladimír, Církevní misie v dějinách Velké Moravy. Praha: Lidová demokracie C.3 History of Christianity in the territory of the Czech Republic Cyril, Archimandrita, Počátky křesťanství v Československu. (the work was first published as a samizdat in Havířov in 1977; the manuscript has been ready for publication since 1992, however it has never happened; it is available from the library of HFT UK in Prague) Černý, Pavel, Pravoslavná církev v Československu. Praha: Sekretariát pro věci církevní MK ČR Černý, Pavel, Českobratrská církev evangelická. Praha: Sekretariát pro věci církevní MK ČR Černý, Pavel, Církev adventistů sedmého dne. Praha: Horizont Holý, Ivan Pavel Černý, Církev bratrská v ČSSR. Praha: Sekretariát pro věci církevní MK ČR Kaňák, Miloslav, K počátkům křesťanství u nás a zejména na Velké Moravě, Náboţenská revue 37, 1-2 (1963), pp Kaňák, Miloslav, Čechové a křesťanské náboţenství. 1. díl: Od nejstarších dob aţ k branám husitské revoluce. Praha: Blahoslav Kratochvílová, Irena, (ed.), Prácheňská zastavení: Sborník vydaný k výročí pověření sv. Gorazda slovanskou misií. Horaţďovice: Městský úřad Horaţďovice Medek, Václav, Osudy moravské církve do konce 14. věku. 1. Díl: Od doby velkomoravské do doby husitské. Praha: Česká katolická charita Podlaha, Antonín, Missie P. Kašpara Diriga v Horách Krkonošských vykonana r Praha: Královská Č. Spol. Náuk Sommer, Petr, Začátky křesťanství v Čechách: kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury. Praha: Garamond Šebesta, Jan Vladimír, Rozsévání na Slovácku. Valašské Meziříčí: Osvěta 19?. Šolle, Miloš, Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu. Praha: Vyšehrad Reviewed by: Huml, Václav, Teologické texty 7, 6 (1996), pp ; and Kukla, Oto A., Kniha o počátcích křesťanství u nás, Křesťanská revue 64, 3 (1997), pp Zlámal, Bohumil, Příručka českých církevních dějin 9: Doba probuzeneckého katolictví ( ). Část 2. Olomouc: Cyrilometodějská fakulta bohoslovecká C.4 Franciscan missions; Václav Remedius Prutký OFM ( ) Beneš, Petr Regalát et al., Františkánství v kontaktech s jiným a cizím. Praha: UK FF, Filosofia Dospěl, Marek, P. Remedius Prutký OFM ţivot a dílo, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: FF UK Förster, Josef, Václav (Remedius) Prutký OFM: Itinerarium missionum apostolicarum (úvodní studie, edice a překlad s komentárem části I. dílu), Ph.D. dissertation. Praha: FF UK Procházka, Jáchym Bohumil, Čeští františkáni v Habeši. Praha: Vyšehrad Prutký, Václav Remedius, O Egypte, Arábii, Palestině a Galileji. Edited by Josef Förster. Praha: Libri Záhořík, Jan, Africká cesta Remedia Prutkého: český františkán na misiích v Etiopii 18. století, Dějiny a současnost 28, 6 (2006), pp

6 C.5 Iro-Scottish mission Calábek, Pavel, Dopisy svatého Kolumbána: překlad a systematický výklad, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Obrdlíková, Kristýna, Keltská křesťanská spiritualita, bachelor degree (Bc.) dissertation. Praha: ETF Roule, Tomáš, Keltové a péče o duši, Teologické texty 12, 4 (2001), pp C.6 Jesuit missions Bílý, Jiří, Český misionář Augustin Strobach, Teologické texty 6, 6 (1995), pp David, Jiří, Novodobý stav Velké Rusi neboli Moskevska: přijetí a vyhnání otcú Tovaryšstva Jeţíšova, zburcované převraty a revoluce, mravy a ctnosti lidu, jak politické, tak církevní, krátce popsané. Translated from Latin by Josef Koláček, introductory study by Tomáš Špidlík. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma Eklová, Dana, Čeští cestovatelé jezuité v Latinské Americe, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: PřF UK Florovský, Vasiljevič Antonín, Čeští jesuité na Rusi: jesuité české provincie a slovanský východ. Praha: Nakladatelství Vyšehrad Havlíček, Petr, Albrecht Chanovský ţivot nebo legenda?, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: PedF UK Kadeřávek, Martin, Jezuitské misie v Číně v 17. a 18. století, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: PedF UK Kašpar, Oldřich, Jezuité z české provincie a jejich díla ze 17. a 18. století ve Španělsku, Mexiku a na Filipinách. Praha Kašpar, Oldřich, Jezuité z české provincie v Mexiku. Olomouc: Danal Kašpar, Oldřich, Los jesuitas checos en la Nueva Espana Mexico: Universidad Iberoamericana Koláček, Josef, 200 let jezuitů v Brně. Velehrad: Refugium Koláček, Josef, Samuel z Trutnova: Samuel Fritz. Velehrad: Refugium Koláček, Josef, (ed.), Čínské epištoly (Jan Xaver Walter, Florian Josef Bahr). Velehrad: Refugium Koláček, Josef, Magister Nhiem: (Thay Nhiem). Velehrad: Refugium Koláček, Josef, Tadeáš Enis ( ). Velehrad: Refugium Koláček, Josef, Mathias Cuculinus ( ). Mohelnice: Římskokatolická farnost Mohelnice Koláček, Josef, Olomoučtí indipetae. Řím: Česká provincie Tovaryšstva Jeţíšova Koláček, Josef, Ódy z Tarahumary. Řím: Česká provincie Tovaryšstva Jeţíšova Kříţová, Markéta, Ideální město v divočině: misijní projekty Tovaryšstva Jeţíšova a obnovené Jednoty bratrské v koloniální Americe. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Novotná, Eva (ed.), Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé: k 450. výročí příchodu jezuitú do Prahy (exhibition catalogue, Prague ). Praha: Geografická knihovna PřF UK Procházka, Matěj, Smrt na ostrově: Ţivot a mučednická smrt misionáře Augustina Strobacha. Jihlava: Domov a svět Procházka, Matěj, Missie jesuitské vůbec a missie P. Aug. Strobacha z T. J. zvlášť. Brno: Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje 1886.

7 Sebes, Josef S., Jesuitské misie v Číně, Studie 81 (1982), pp Skutil, Jan, Misie českých jezuitú a moravských bratří v století a zámořská historie Jiřího Josefa Camela a F. M. Klácela, Z kralické tvrze 16 (1989), pp Slavíček, Karel, Listy z Číny do vlasti ( ). Olomouc: Durych Šimková-Broulová, Kamila, Samuel Fritz: české stopy na březích Amazonky. Praha: Kant Špidla, Josef, Velký příběh misionáře, který se narodil v nesprávné době: O nejznámějším moravském jezuitovi. Vyškov: Mint Štindl, Martin, Z Meziříčí za oceán: ţivotní pouť P. Antonína Strčanovského SJ ( ). Brno: Muzejní a vlastivědná společnost C.7 Karel Machotka ( ) Freitinger, Pavel, Karel Machotka: Úryvek z práce o přestupovém hnutí na Domaţlicku, Křesťanská revue 48 (1981), pp Hladký, Břetislav, Karel Machotka a evangelizace západních Čech, Křesťanská revue 44 (1977), pp , Machotka, Karel, Ve znamení kalicha: rozsévání evangelia v Plzni a okolí v letech Plzeň Machotka, Karel, Naše cesta: příručka pro vyučování náboţenství českobratrské církve evangelické pro školy měšťanské, niţší střední a konfirmaci. Blovice u Plzně: V. Kotršal D. Evangelization Antonij, metropolita Kijeva a Haliče, Křesťanské svědectví v socialistické společnosti, Křesťanská revue 46 (1979), pp Bobčík, Vladislav, Analýza evangelizačních poznatků a zkušeností členů komunity Emmanuel, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Dřímal, Ludvík et al., O katechezi (sborník z Teologické konference o katechezi, Hradec Králové, 2007). Ústí nad Orlicí: Oftis Fiala, Pavel, Letáčky BTM jako pastorační a evangelizační pomůcky, bachelor degree (Bc.) dissertation. Praha: KTF UK Filipi, Pavel, Chudým evangelium se zvěstuje, Křesťanská revue 50 (1983), p Hájek, Jiří, Předpoklady evangelizace v České republice, Getsemany 6(74) (1997), pp Hejzlar, Samuel, K evangelizaci, Křesťanská revue 38 (1971), pp Heryán, Miroslav, Budete mi svědkové: Příprava evangelizačních pracovníků, Způsoby a formy evangelizace. Praha: Synodní rada Českobratrské církve evangelické 197?. Hlaváčová, Ivana, Evangelizační škola Koinonie Jana Křtitele, Teologické texty 6/6 (1995), pp Horák, Cyril, Potřebujeme evangelizaci?, Křesťanská revue 45 (1978), pp Horák, Cyril, Sekularizace a evangelizace, Křesťanská revue 40 (1973), pp Hronek, Josef, Misijní katechismus: Co má katolík věděti a věřiti. Praha: Kropáč a Kucharský Instrukční příručka pro misionáře Dnů náboţenské obnovy ve Velká Praze X Praha J.A.K., Budete mi svědkové. Erie Kratka, Jaroslav, Zásadní překáţky v misijní a evangelizační činnosti, Misiologické info 1/2011, pp

8 Křivohlavý, Jaro, Sdílení naděje. Praha: Návrat domů Kubíková, Jiřina, Kaţte evangelium! Metodická pomůcka pro kazatele. Praha: Blahoslav Kunetka, František Aleš Opatrný, O povolání a poslání laiků v církvi a ve světě. Olomouc: Arcibiskupství olomoucké Literární komitét bývalého Reformovaného seniorátu praţského (ed.), Náboţenská čítanka. Praha: Synodní výbor českobratrské církve evangelické Mucha, Petr, Maltská evangelizační škola a Misijní centrum v Praze, Teologické texty 6, 6 (1995), p Mysliveček, Emanuel, Kázání misijní a renovační. Frýdek Opatrný, Michal, Charita jako místo evangelizace. České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity Pivoňka, Petr (ed.), Rybolov: sborník příspěvků z kurzu pro kazatele ČCE, pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Praze ledna Benešov: EMAN Rajlich, Jan, Hnutí Světlo-Ţivot a evangelizace, Teologické texty 6/6 (1995), pp Rozbořil, Miroslav, Pastorace a evangelizace, Křesťanská revue 44 (1977), pp Rutrle, Otto, Evangelizační a misijní akce československé církve, Náboţenská revue 21, 6 (1950), pp Rybecká, Ludmila, Teologická povaha evangelizace a její význam pro duchovní ţivot evangelizátora, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Smolík, Josef, Evangelizace, Křesťanská revue 48 (1981), pp Borek, Vojtěch, Letní misie českých dominikánů , bachelor degree (Bc.) dissertation. Praha: CKK KTF UK E. Inculturation; Contextual missiology Bula, Miroslav, Civilní interpretace, Křesťanská revue 24, 8 (1957), pp Reissued: Křesťanská revue 73, 1 (2006), pp Doulová, Eva, Křesťanské svědectví dnes, Křesťanská revue 46 (1979), pp Eynikel, Erik et al. (ed.), Symposium on Intercultural Theology: Proceedings: held at the South Bohemian University in České Budějovice, 3-4 March České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity Fojtíková, Jitka Veronika, Podíl katolické církve v Čechách na misijním díle Církve, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Grombířová, Marie, Lidové misie redemptoristů v Čechách v současnosti, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Halík, Tomáš, O přítomnou církev a společnost. Praha: Křesťanská akademie Reviewed by: Trojan, Jakub S., Křesťanská revue 59, 9 (1992), p Hanuš, Jiří, Číst znamení času katolická církev v české společnosti: rozhovor s Janem Spoustou, Teologie a společnost Vol. 1 (9), No. 1 (2003), pp Hrubý, Marcel, Misijní poslání církve a pastorace v severočeském pohraničí, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Jurechová, Zuzana Pavol Bargár (eds.), Krizové situace v česko-slovenském kontextu po roce Praha: SCMS English version: Zuzana Jurechová Pavol Bargár (eds.), Crisis Situations in the Czecho-Slovak Context after Prague: CECMS 2011.

9 Kamanová, Silvia, Reformovaná církev v Jiţní Africe a role církví v jihoafrickém konfliktu, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: HTF UK Liguš, Ján, Die Kirche in der Spannung zwischen Universalität und Inkulturation, Communio viatorum 37, 3 (1995), pp Liguš, Ján, Historical and Philosophical Background for Understanding Relationships between Christians and Marxists in Eastern Europe Immediately after the World War II, In: Paul Mojzes (ed.), Occasional Papers on Religion in Eastern Europe 9, 6 (1990), pp Lobkowicz, Mikuláš, Křesťanství, kultura, inkulturace, Teologické texty 6, 6 (1995), pp Macek, Petr, The role of the church in the Czechoslovak revolution, The Ecumenical Review 43, 3 (1991), pp Mádr, Oto, Osobní inkulturace víry, Teologické texty 6, 6 (1995), p Noble, Ivana, Theological Interpretation of Culture in Post-Communist Context: Central and East European Search for the Roots. Farnham: Ashgate Noble, Ivana, Konverze v náboţensky pluralitní společnosti, Misiologické info 5-6/2009, pp. 3-4, 1/2011, pp Noble, Ivana, Duchovní situace v ČR: výzvy, trendy a nová duchovní orientace, Křesťanská revue 70, 6 (2003), pp Opatrný, Aleš, Nekonečné cesty k zaslíbené zemi : těţkosti a šance v postkomunistické diaspoře, In: Nová religiozita fascinuje a zneklidňuje zároveň. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2000, pp Pokorný, Ladislav, Nenáboţenský Búh (variace na rádlovské téma). In: Logos a svět. Praha: OIKOYMENH 1997, pp Salajka, Milan, O čem dnes přemýšlejí křesťané ve světě a u nás. Praha: Náboţenská obec Církve československé husitské Schneider, Jiří, O cukru, kvasu a soli: Kulinářská úvaha o poslání křesťanů čili misii, Křesťanská revue speciál 72 (2005), pp Slavík, Michael, Evangelizace velkoměsta, Teologické texty 7, 1 (1996), pp F. Ecumenism Ambros, Pavel, Ekumenismus jako podněcující rozpomínání víry, Teologická reflexe 1/2001, pp Ambros, Pavel, Mezi Východem a Západem: Ekumenické otázky. Velehrad: Societas Bárta, Jan OFM, Ekumenismus. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Bubníková, Anna, Ekumenismus v díle Tomáše Špidlíka, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Císař, Ivo, Jednota křesťanů, Řím: Křesťanská akademie Dolejšová, Ivana (I. Noble), Aplikace hermeneutické, fenomenologické a epistemologické metody v současné ekumenické teologii, Teologická reflexe 2/1998, pp Dostál, Filip, Ekumenické bohosluţby, bachelor degree (Bc.) dissertation. Praha: KTF UK Drda, Miloš František J. Holeček Zdeněk Vybíral (eds.), Jan Hus na přelomu tisíciletí: mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího milénia (Papeţská lateránská univerzita Řím, prosince 1999). Ústí nad Labem: Albis international 2001.

10 Ebertová, Aneţka, Revoluce a ekumena, Náboţenská revue 38, 3-4 (1969), pp Ebertová, Aneţka, Obnova k misii: K problematice 2. sekce 4. valného shromáţdění SRC v Uppsale, Theologická revue 1, 5 (1968), pp Filipi, Pavel, Po ekumenickém chodníku: příručka ke vztahům a moţnostem spolupráce mezi církvemi. Praha: Kalich Filipi, Pavel, Dominus Iesus a budoucnost ekumenismu: komentář ke kontroverznímu dokumentu, Teologická reflexe 1/2001, pp Filipi, Pavel, Církev a církve: Kapitoly z ekumenické eklesiologie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Filipi, Pavel, O ospravedlnění ekumenicky (K uveřejňovanému dokumentu), Teologická reflexe 2/1998, pp Filipi, Pavel, Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno: CDK Reviewed by: Beneš, Ladislav, Učebnice ekumeniky, Teologická reflexe 2/1996, pp Filipi, Pavel et al., Tschechischer Ökumenismus: historische Entwicklung. Prag: Ökumenischer Rat der Kirchen in der Tschechischen Sozialistischen Republik Filipi, Pavel Petr Pokorný, Český ekumenismus: theologické kořeny a současná tvář církví. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Fuček, Ludvík, Počet z naděje, která je v nás, a jednota církve, Theologická revue 10, 2 (1977), pp Fuchs, Alfréd, Sjednocení církví: unionismus. Praha: Československé akciové tiskárny Halík, Tomáš, Co je bez chvění, není pevné: labyrintem světa s vírou a pochybností. Praha: Lidové noviny Halík, Tomáš Jan Jandourek, Ptal jsem se cest. Praha: Portál Hanuš, Jiří, Snění v plné bdělosti. Rozhovory s Odilonem Ivanem Štampachem. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Reviewed by: Filipi, Pavel, Autoportrét katolického teologa, Teologická reflexe 2/1997, pp Havlíček, Petr, Církev jako společenství Ekumenické perspektivy ekleziologie Severina Dianiche, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Hník, František M., Dnešní stav ekumenického hnutí, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), pp Hník, František M., Otázky veřejného ţivota s hlediska ekumenického křesťanství. Praha: Ústřední rada církve československé Hník, František M., Ekumenické křesťanství a otázky veřejného ţivota, Náboţenská revue 10,1 (1938), pp. 4-17, 65-77, , , , Hník, František M., Křesťané a dnešní svět. Praha: Ústřední rada církve československé Hník, František M., Ekumenismus a svobodné křesťanství, Náboţenská revue 9, 5 (1937), pp Hník, František M., O bohosloveckou základnu ekumenického hnutí, Náboţenská revue 9, 6 (1937), pp Hník, František M., Křesťanský svět a československá církev, Náboţenská revue 7, 5 (1935), pp Homolková, Marie, Jan Hus a význam jeho osobnosti pro proces sbliţování církví, bachelor degree (Bc.) dissertation. Praha: ETF UK Hrdlička, Jaroslav, Patriarcha Dr. Miroslav Novák ţivot mezi svastikou a rudou hvězdou. Brno: L. Marek 2010.

11 Hromádka, Josef Lukl, Kirche und Theologie im Umbruch der Gegenwart. Hamburg: Herbert Reich Chamraďová, Lucie, Současná situace olomouckých církví, bachelor degree (Bc.) dissertation. Praha: ETF UK Kaňák, Miloslav, K historii ekumenického hnutí, Náboţenská revue 35, 1 (1964), pp Kaňáková-Fišerová, Alena, Prostor pro skutky z víry, Theologická revue 22, 2 (1989), pp Kašpárek, David, Teologické souvislosti sakramentologie Karla Rahnera s dokumenty II. vatikánského koncilu, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: HTF UK Klekner, Peter, Vliv sekt na klasické křesťanství: Církev Jeţíše Krista Svatých posledních dnů a její interakce s většinovou církví a společností v Americe, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: ETF UK Kopecký, Ladislav, Pokyny pro ekumenickou spolupráci, Theologická revue 28, 4 (1995), p. the cover of the journal. Kosmata, Pavel, Unie kalicha?: moţnosti husitsko-evangelické unie v českých zemích, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: ETF UK Kovář, František, Hnutí ekumenické a unionistické, Náboţenská revue 11, 2 (1940), pp Kovář, František, Resoluce českého křesťanského studentstva o sjednocení církví, Náboţenská revue 11, 4 (1939), pp Kovář, František, Svobodné křesťanství a ekumenické hnutí, Náboţenská revue 11, 4 (1939), p Kovář, František, Bleeker, C. J.: Svobodné křesťanství a ekumenické hnutí, Náboţenská revue 10, 4 (1938), pp Kovář, František, Svobodné křesťanství a ekumenické hnutí, Náboţenská revue, 10, 1 (1938), pp Krejčí, Miroslav, Una sancta: věřím v svatou církev obecnou : skutečnost a problém ekumenismu, ThDr. dissertation. Praha: Husova československá evangelická bohoslovecká fakulta Kubalík, Josef, Ekumenická teologie: Aby všichni jedno byli. Litoměřice: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Kučera, Zdeněk, Ekuména ve světle dějin spásy, Theologická revue 5, 3-4 (1972), pp Lochman, Jan Milič, The Faith We Confess: an Ecumenical Dogmatics. Edinburgh: T&T Clark Machovec, Milan, Bude katolická církev rehabilitovat Jana Husa? Praha: Nakladatelství politické literatury Machula, Tomáš Renata Norková, Ospravedlnění a dědičný hřích v ekumenickém dialogu. Praha: Krystal Mánek, Jindřich, Kánon Nového zákona a ekuména našich dnů, Náboţenská revue 36, 3-4 (1965), pp Mánek, Jindřich, Nový zákon a ekumenické hnutí, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), pp Neval, Daniel, Vom Verstehen der eigenen Tradition zum ökumenischen Gestalten der Gegenwart, Communio viatorum 41, 3 (1999), pp Noble, Ivana Martin Vaňáč, Ekumenická teologie na přelomu 20. a 21. století, Teologická reflexe 1/2006, pp

12 Novák, Miroslav, Pátá konference Leydenské mezinárodní kanceláře v Leersumu, Náboţenská revue 10, 5 (1938), pp Pozvání k naději: texty ze Setkání křesťanů Praha: Českobratrská církev evangelická Procházka, Pavel, Kapitoly z ekumeniky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Občianske zdruţenie Pedagóg Rutrle, Otto, Obnovení k misii, Theologická revue 1, 5 (1968), pp Rutrle, Otto, Ekumenické křesťanství v ţivotě církve. II. část: Církev a její poslání. Praha: Ústřední rada CČS Rutrle, Otto, Sněm Světové rady církví v Amsterodamu, Náboţenská revue 19, 4-5 (1948), pp Rutrle, Otto, Československá církev a ekumenické snahy: 5. theologická konference v Kolštejně ve dnech srpna 1947, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), pp Rutrle, Otto, Podmínky ekumenické praxe, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), pp Rutrle, Otto, Visser t Hooft na Husově fakultě, Náboţenská revue 18, 1 (1947), pp Rutrle, Otto, Kristologický základ světového ekumenického hnutí, Náboţenská revue 17, 2 (1946), pp Salajka, Milan, Teologie a praxe církve: praktická teologie křesťanského západu: ekumenismus. Praha: Karolinum Reviewed by: Tonzar, David, Theologická revue 72, 2 (2001), pp Salajka, Milan, Ekumenicky závaţné události , Theologická revue 70, 2 (1999), pp Salajka, Milan, Slovo Ekumenického sdruţení akademií a laických institutů v Evropě o sobě a o dnešním světě, Theologická revue 24, 1 (1991), pp Salajka, Milan, Ekumenické evangelické akademie: Fritz Erichu Anhelmovi, Theologická revue 23, 6 (1990), pp Salajka, Milan (ed.), Vyvol si ţivot: Materiály ze sympozia bohosloveckých fakult a z regionální práce Křesťanské mírové konference v ČSSR. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Salajka, Milan (ed.), Teologická motivace v dvacetileté práci Křesťanské mírové konference. Praha: Husova československá teologická fakulta Salajka, Milan, Naše doba: z ekumenického odkazu J. L. Hromádky. Praha: Ústřední církevní nakladatelství English version: Salajka, Milan, Our time: From the ecumenical legacy of J. L. Hromádka. Praha: Ekumenická rada církví v ČR Salajka, Milan, Ekumenické podněty k pravému řádu církvi, Theologická revue 6, 3 (1973), pp Salajka, Milan, Církev v ekumenickém rozhovoru. Praha: Ekumenická sekce Husovy československé teologické fakulty Salajka, Milan, Liturgický církevní rok: ekumenické dědictví. Praha: Jitka Lierová Salajka, Milan, Z myšlenek světové ekumeny, Theologická revue 4, 6 (1971), pp Salajka, Milan, Ekumena ekumenický ekumenismus, Theologická revue 3, 5-6 (1970), pp Salajka, Milan, Ekumenické kapitoly. Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1970.

13 Salajka, Milan, Ideologický pokus a ekumena, Theologická revue 3, 1 (1970), pp Salajka, Milan, Jednota církve v dynamice ekumenického křesťanství, Theologická revue 3, 1 (1970), pp Salajka, Milan, Ekumenický zeměpis křesťanství, Theologická revue 2, 5-6 (1969), pp Sázava, Zdeněk, Nad dosavadními výsledky konvergenčního procesu (BEM ), Theologická revue 24, 2 (1991), pp Sekot, Aleš, Světová rada církví. Praha: Horizont Skalický, Karel, Ekumenismus na Druhém vatikánském koncilu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Skalický, Karel Jan Podlešák (eds.), Kristus v srdci Boţího lidu: Ekumenický seminář o kristologii během staletí, který uspořádala Teologická fakulta Jihočeské univerzity ve dnech České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity Smolík, Josef, Kristus a jeho lid: praktická eklesiologie. Praha: OIKOYMENH Smolík, Josef, Die Erneurung der biblischen Predigt also Beitrag zum Oekumenismus, Communio viatorum 38, 2 (1996), pp Smolík, Josef, Obnova biblického kázání jako příspěvek k ekumenismu, Teologická reflexe 1/1996, pp Souček, Josef Bohumil (ed.), O svrchovanost víry: sborník k 70. výročí narození prof. J. L. Hromádky. Praha: Komenského evangelická teologická fakulta Spisar, Alois, Křesťanský ekumenismus a československá církev z hlediska zásadního, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), pp Srbková, Kateřina, Taizé mezi tradicí a inovací: sociologický obraz francouzské křesťanské komunity, bachelor degree (Bc.) dissertation. Praha: FSV UK Stanovisko CČSH k Limským dokumentům ekumenické konvergence 1982, Theologická revue 19, 2 (1986), pp Svítil, Karel, Ekumenismus v pontifikátu papeţe Jana Pavla II., master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Štampach, Odilo Ivan, Univerzální a partikulární církev: Příspěvek k ekumenickým rozhovorům o jednotě církve, Teologická reflexe 2/1996, pp Štampach, Odilo Ivan, Nástin ekumenické teologie: informace a úvahy s ohledem na českou ekumenickou situaci. Praha: Karolinum Štampach, Odilo Ivan Jiří Hanuš Hana Holcnerová, Kairos 98: Jednota a dialog: úkol i dar, Getsemany 91 (únor 1999), pp Štampach, Odilo Ivan Vojtěch Tkadlčík, Církev a ekumenismus. Olomouc: Arcibiskupství olomoucké Tonzarová, Hana, František Kovář ve vztahu k ekumeně, Th.D. dissertation. Praha: HTF UK Trtík, Zdeněk, Dogmatická základna ekumenického hnutí, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), pp Vaněk, Antonín, Český ekumenismus: Eklesiologicko-pastorační studie. Kozmice: Antonín Vaněk Vaňáč, Martin, Ekumenismus v České republice: příspěvek ke studiu ekumenických vztahů v České republice na pozadí vztahu státu k církvím v letech , master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Vokoun, Jaroslav, Naslouchat teoloţkám. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2010.

14 Vokoun, Jaroslav, Ekumenické koncily jako model ekumenismu, In: Vojtěch Novotný (ed.), Všechno je milost: sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera. Praha: Karolinum Vokoun, Jaroslav, Vzdorování jako ekumenický úkol, Getsemany 10(88) (1998), pp Vrbenský, Jaroslav, Sebepoznání církve, Getsemany 12(90) (1998), pp Vyšohlíd, Václav, Ekumenické snahy patriarchy dr. F. Kováře, Náboţenská revue 21, 1-3 (1950), pp Zítek, Vlastimil, Ekumenické touhy J. A. Komenského, Theologická revue 26, 1 (1993), pp Ţďánská, Barbora, Ekumenismus a mezináboţenský dialog v době globalizace a v kontextu trvale udrţitelného rozvoje, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: FHS UK G. Interfaith relations and dialogue Balabán, Milan, Ubíráme se všichni k vrcholům téhoţ duchovního horstva?, Křesťanská revue 72, 1 (2005), pp Balabán Milan, Nelpění: Pokus stanovit jednu z moţných společných základen ţidovství, křesťanství a buddhismu, Teologická reflexe 2/1996, pp Černý, Pavel, Praxe dialogu křesťanů s příslušníky jiných náboţenství, In: Křesťané a jiná náboţenství. Praha: SET Sdruţení evangelikálních teologů 2004, pp Červenková, Denisa, Křesťanství ve vztahu k ostatním náboţenstvím v italské katolické teologii posledního desetiletí ( ): hledání metody, ThLic. dissertation. Praha: KTF UK Červenková, Denisa Albert-Peter Rethmann, Islám v českých zemích. Praha: Centrum pro studium migrace Drexlerová, Alţběta, Jákob a Ezau na cestě k smíření?: dějiny ţidovsko-křesťanských vztahů. Olomouc: Univerzita Palackého Floss, Karel Pavel Hošek Odilo Ivan Štampach Zdeněk Vojtíšek, Cesty k porozumění jinému: teologie, religionistika a mezináboţenský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe. Praha: Dingir Floss, Karel Pavel Hošek Odilo Ivan Štampach Zdeněk Vojtíšek (eds.), Mezináboţenský dialog dnes se zřetelem k tzv. abrahámovským náboţenstvím. Praha: Dingir Hošek, Pavel, Towards a dialogical global theology : Wolfhart Pannenberg and Wilfred Cantwell Smith, Communio viatorum 50, 3 (2008), pp Hošek, Pavel, Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboţenství. Praha: Návrat domů Reviewed by: Bargár, Pavol, Theologická reflexe 2/2005, pp Hošek, Pavel, Theologie náboţenství v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem, Teologická reflexe 2/2004, pp Koukal, Aleš, Interspiritualita, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: FF UK Kovář, Blahoslav, Misijní snahy soudobého buddhismu, Náboţenská revue 30, 2 (1959), pp Liguš, Ján, Budhizmus, islám, křesťanství. Pardubice: Press-Foto Löwensteinová, Miriam, Střet neokonfucianismu a křesťanství v Koreji, Theologická revue 76, 2 (2005), pp

15 Opatrný, Aleš, Mezináboţenský dialog v Čechách, In: Vojtěch Novotný (ed.), Všechno je milost: sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera. Praha: Karolinum Pastuszak, Jarosław, Dialog jako forma vytváření náboţenské kultury: fenomenologie náboţenského dialogu, Th.D. dissertation. Olomouc: CMTF UP Reviewed by: Ambros, Pavel, Theologická revue 76, 2 (2005), pp Pavlincová, Helena et al., Slovník: judaismus, křesťanství, islám. Praha: Mladá fronta Reviewed by: Segert, Stanislav, Communio viatorum 37, 1 (1995), pp nd edition as: Pavlincová, Helena Břetislav Horyna (eds.), Judaismus, křesťanství, islám. Olomouc: Nakladatelství Olomouc Pawliková-Vilhanová, Viera, Christianity, Islam and the African World, habilitation thesis (Doc.). Praha: FF UK Říčan, Marek, S. Mark Heim a jeho řešení otázky spásy nekřesťanů, Teologická reflexe 2/2005, pp Severa, Jan, Mezináboţenský dialog ve světle jeho soudobé interpretace v římskokatolické církvi, bachelor degree (Bc.) dissertation. Praha: FHS UK Štampach, Odilo Ivan, Přehled religionistiky. Praha: Portál Reviewed by: Bargár, Pavol, Teologická reflexe 2/2008, pp H. Roma mission Kováč, Ondřej, Cesty a formy misijního svědectví mezi Romy v České republice na přelomu tisíciletí, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: ETF UK Pellarová, Iva, Misijní práce s dětmi a dospělými v sociálně vyloučených lokalitách v České republice, Misiologické info 2/2011, pp Pellarová, Iva, Romský svět: Romové v česko-slovenském kontextu včera a dnes, Misiologické info 2/2011, pp I. Antropology and mission Jiráková, Edita, Entolingvistické aspekty nejnovějšího vývoje religiozity v Mongolsku, Ph.D. dissertation. Praha: FF UK Kaňáková-Fišerová, Alena, Lidská komunikace s hlediska křesťanských přístupů misie, evangelizace a diakonie, Theologická revue 25, 1 (1992), pp Krupa, Viktor, Semantic Modification of Polynesian Lexicon under the Impact of Christian Teaching, Religio 1, 1 (1993), pp Martinek, Michael, Křesťané v zemi Indiánú: kulturní, sociální a náboţenské protiklady Latinské Ameriky. Středokluky: Zdeněk Susa J. Justice, peace, and integrity of creation Liguš, Ján, Bonhoefferův mírový odkaz po 40 letech, Křesťanská revue 52 (1985), pp Liguš, Ján, Teologie mírové angaţovanosti, Křesťanská revue 44 (1977), pp Lukešová, Anna (ed.), Spravedlnost, mír a integrita stvoření: Příspěvky ke konciliárnímu proces z členských církví Ekumenické rady církví v ČSSR. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Sakař, Vladimír, Lidská práva a křesťanská odpovědnost, Theologická revue 7, 6 (1974), pp

16 Salajka, Milan, Křesťané v zápasech o mír a pokoj ve světě: k dvacátému pátému výročí zaloţení Křesťanské mírové konference. Praha: Regionální sdruţení KMK v ČSSR Salajka, Milan, Kvalita ţivota, Theologická revue 7, 6 (1974), pp Salajka, Milan, Sexismus, Theologická revue 7, 5 (1974), pp Tomková, Barbora, Vliv Jana XXIII. na zachování světového míru v souvislosti se změnou smýšlení katolické církve, bachelor degree (Bc.) dissertation. Praha: ETF UK Toţička, Tomáš, Církev a svět práce, Křesťanská revue 67, 3 (2000), pp Trojan, Jakub S., Stuttgartské vyznání vin v perspektivě střední Evropy, Teologická reflexe 2/1995, pp K. Other Bonhardová, Nina, Misie. Praha: Daemon 1997 (historical novel about the mission of Sts Cyril and Methodius). Číţkovský, Zdeněk, V Africe mi říkali Sípho: ţivotní příběh českého misionáře. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Dachovský, Karel, Sluţebník Boţí Alfie Lambe. Praha: Řád Doubrava, František, Oběť: Román ze ţivota afrických misionářů Bílých otců. Praha: Alexander Storch Drápal, Dan, Emancipace ţen v církvi? Praha: Návrat domů Drlík, Marcel, Český lékař v srdci Afriky. Praha: Portál Filipi, Pavel, Misie v pravoslaví, Křesťanská revue 49 (1982), pp Hobizal, František, Dopisy z Brazílie: o ctnostech a nectnostech. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Jarošová, Jindra, Svatí kacíři: Reportáţ nejen z Velké Moravy. Praha: Radioservis 2000 (historical novel about the mission of Sts Cyril and Methodius). Klement, Václav, Dopisy z Koreje. Brno: Cesta Kolář, Petr, Křesťanský magazín není velvyslancem naší církve v televizi, Getsemany 11(78) (1997), p. 3. Lamparter, Michal (ed.), Církev a stát (sborník příspěvků z 4. ročníku konference). Brno: Masarykova univerzita Opatrný, Aleš, Příprava rodičů na křest dítěte: Pomůcka pro ty, kteří vedou přípravu. Praha: Pastorační středisko Palán, Aleš, Neţ krokodýl spolkne stín: Čtyřicet let Zdeňka Číţkovského v Jiţní Americe. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Procházka, P., Misie v Brazílii, audio recording (availabe at the Department for the Blind and Disabled in the Library of KTF UK in Prague). Růţička, František, Pouť do Israele. České Budějovice: Jarošík Slámová, Eva, Je křesťanský magazín velvyslancem naší církve v televizi?, Getsemany 9(76) (1997), pp For a response to this article, see: Kolář, Petr. Smolík, Josef, Křesťanství v USA, Křesťanská revue 55 (1988), pp Smolík, Josef, Křesťanství v USA (dokončení), Křesťanská revue 55 (1988), pp Šlégr, Jiří, Poklady misií s Jiřím Šlégrem. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2009.

17 Complete bibliography in alphabetical order (according to the authors surname) Ambros, Pavel, Pastorální teologie 5: Církev, kultura, společnost, misie. 2nd edition. Olomouc: Univerzita Palackého Ambros, Pavel, Ekumenismus jako podněcující rozpomínání víry, Teologická reflexe 1/2001, pp Ambros, Pavel, Mezi Východem a Západem: Ekumenické otázky. Velehrad: Societas Antonij, metropolita Kijeva a Haliče, Křesťanské svědectví v socialistické společnosti, Křesťanská revue 46 (1979), pp Balabán, Milan, Ubíráme se všichni k vrcholům téhoţ duchovního horstva?, Křesťanská revue 72, 1 (2005), pp Balabán Milan, Nelpění: Pokus stanovit jednu z moţných společných základen ţidovství, křesťanství a buddhismu, Teologická reflexe 2/1996, pp Balcar, Josef, Albert Schweitzer: lékař, misionář, Evropan v pralese. Praha Bárta, Jan OFM, Ekumenismus. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Beneš, Petr Regalát et al., Františkánství v kontaktech s jiným a cizím. Praha: UK FF, Filosofia Bílý, Jiří, Český misionář Augustin Strobach, Teologické texty 6, 6 (1995), pp Bobčík, Vladislav, Analýza evangelizačních poznatků a zkušeností členů komunity Emmanuel, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Bonhardová, Nina, Misie. Praha: Daemon 1997 (historical novel about the mission of Sts Cyril and Methodius). Borek, Vojtěch, Letní misie českých dominikánů , bachelor degree (Bc.) dissertation. Praha: CKK KTF UK Borotová, Lucie, Protestantské misie v Číne, Religio 3, 2 (1995), pp Bouma, David et al., Pavel z Tarsu, apoštol národů. Ústí nad Orlicí: Oftis Bubníková, Anna, Ekumenismus v díle Tomáše Špidlíka, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Bujnoch, Josef, Zwischen Rom und Byzanz: Leben und Wirken der Slavenapostel Kyrillos und Methodios nach den Pannonischen Legenden und der Klemensvita. Bericht von der Taufe Russlands nach der Laurentiuschronik. Graz: Styria Bula, Miroslav, Civilní interpretace, Křesťanská revue 24, 8 (1957), pp Reissued: Křesťanská revue 73, 1 (2006), pp Calábek, Pavel, Dopisy svatého Kolumbána: překlad a systematický výklad, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Císař, Ivo, Jednota křesťanů, Řím: Křesťanská akademie Cibulka, Josef, Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd Cyril, Archimandrita, Počátky křesťanství v Československu. (the work was first published as a samizdat in Havířov in 1977; the manuscript has been ready for publication since 1992, however it has never happened; it is available from the library of HFT UK in Prague) Černý, Pavel, Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie: Aktivity Světové rady církví. Brno: L. Marek Reviewed by: Beneš, Ladislav, Křesťanská revue 73, 5 (2006), pp

18 Černý, Pavel, Praxe dialogu křesťanů s příslušníky jiných náboţenství, In: Křesťané a jiná náboţenství. Praha: SET Sdruţení evangelikálních teologů 2004, pp Černý, Pavel, Dynamika ţivota církve: poznámky k praktické eklesiologii. Praha: Oliva Černý, Pavel, Pravoslavná církev v Československu. Praha: Sekretariát pro věci církevní MK ČR Černý, Pavel, Českobratrská církev evangelická. Praha: Sekretariát pro věci církevní MK ČR Černý, Pavel, Církev adventistů sedmého dne. Praha: Horizont Červenková, Denisa, Křesťanství ve vztahu k ostatním náboţenstvím v italské katolické teologii posledního desetiletí ( ): hledání metody, ThLic. dissertation. Praha: KTF UK Červenková, Denisa Albert-Peter Rethmann, Islám v českých zemích. Praha: Centrum pro studium migrace Číţkovský, Zdeněk, V Africe mi říkali Sípho: ţivotní příběh českého misionáře. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Dachovský, Karel, Sluţebník Boţí Alfie Lambe. Praha: Řád David, Jiří, Novodobý stav Velké Rusi neboli Moskevska: přijetí a vyhnání otcú Tovaryšstva Jeţíšova, zburcované převraty a revoluce, mravy a ctnosti lidu, jak politické, tak církevní, krátce popsané. Translated from Latin by Josef Koláček, introductury study by Tomáš Špidlík. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma Demel, Zdeněk Karl Schlemmer (eds.), Pronikavá změna pastorace nebo sebezáchovný provoz?: být církví misionářským způsobem. Mezinárodní pastorálně teologické sympozium, České Budějovice České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské Univerzity Dolejšová, Ivana (I. Noble), Aplikace hermeneutické, fenomenologické a epistemologické metody v současné ekumenické teologii, Teologická reflexe 2/1998, pp Doleţal, Jiří, Misie v Novém zákoně, Křesťanská revue 47 (1980), pp Dolista, Josef, Misijní úsilí církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Reviewed by: Filipi, Pavel, Misie v dnešním světě, Teologická reflexe 1/2002, pp Dolista, Josef, Misijní práce jako aktuální výzva všem křesťanům, Studia theologica II, 2 (2000), pp Dospěl, Marek, P. Remedius Prutký OFM ţivot a dílo, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: FF UK Dostál, Filip, Ekumenické bohosluţby, bachelor degree (Bc.) dissertation. Praha: KTF UK Doubrava, František, Oběť: Román ze ţivota afrických misionářů Bílých otců. Praha: Alexander Storch Doulová, Eva, Křesťanské svědectví dnes, Křesťanská revue 46 (1979), pp Drápal, Dan, Emancipace ţen v církvi? Praha: Návrat domů Drda, Miloš František J. Holeček Zdeněk Vybíral (eds.), Jan Hus na přelomu tisíciletí: mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího milénia (Papeţská lateránská univerzita Řím, prosince 1999). Ústí nad Labem: Albis international Drexlerová, Alţběta, Jákob a Ezau na cestě k smíření?: dějiny ţidovsko-křesťanských vztahů. Olomouc: Univerzita Palackého Drlík, Marcel, Český lékař v srdci Afriky. Praha: Portál 2003.

19 Dřímal, Ludvík et al., O katechezi (sborník z Teologické konference o katechezi, Hradec Králové, 2007). Ústí nad Orlicí: Oftis Dvorník, František, Byzantské misie u Slovanů. Praha: Vyšehrad Reviewed by: Kaňák, Miloslav, Byzantské misie u Slovanů, Theologická revue 5, 6 (1972), pp Dvorník, František, Moravská říše a její apoštolové, In: Se znamením kříţe. Řím: Křesťanská akademie 1967, pp Dvorník, František, Svatý Prokop, čeští benediktini a pokřesťanštění Ruska, In: Se znamením kříţe. Řím: Křesťanská akademie 1967, pp Ebertová, Aneţka, Revoluce a ekumena, Náboţenská revue 38, 3-4 (1969), pp Ebertová, Aneţka, Obnova k misii: K problematice 2. sekce 4. valného shromáţdění SRC v Uppsale, Theologická revue 1, 5 (1968), pp Eklová, Dana, Čeští cestovatelé jezuité v Latinské Americe, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: PřF UK Eynikel, Erik et al. (eds.), Symposium on Intercultural Theology: Proceedings: held at the South Bohemian University in České Budějovice, 3-4 March České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity Faikus, Jan, Misie Společnosti Boţího Slova v Jiţním Šantungu, Čína. Nitra: Misijný dom Faistauerová, Václava, Úloha laiků v papeţských misijních dílech, bachelor degree (Bc.) dissertation. Praha: KTF UK Fiala, Pavel, Letáčky BTM jako pastorační a evangelizační pomůcky, bachelor degree (Bc.) dissertation. Praha: KTF UK Filipi, Pavel, Po ekumenickém chodníku: příručka ke vztahům a moţnostem spolupráce mezi církvemi. Praha: Kalich Filipi, Pavel, Dominus Iesus a budoucnost ekumenismu: komentář ke kontroverznímu dokumentu, Teologická reflexe 1/2001, pp Filipi, Pavel, Církev a církve: Kapitoly z ekumenické eklesiologie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Filipi, Pavel, O ospravedlnění ekumenicky (K uveřejňovanému dokumentu), Teologická reflexe 2/1998, pp Filipi, Pavel, Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno: CDK Reviewed by: Beneš, Ladislav, Učebnice ekumeniky, Teologická reflexe 2/1996, pp Filipi, Pavel, K teologii slovanských misií, Křesťanská revue 54 (1987), pp Filipi, Pavel, Chudým evangelium se zvěstuje, Křesťanská revue 50 (1983), p Filipi, Pavel, Misie v pravoslaví, Křesťanská revue 49 (1982), pp Filipi, Pavel et al., Tschechischer Ökumenismus: historische Entwicklung. Prag: Ökumenischer Rat der Kirchen in der Tschechischen Sozialistischen Republik Filipi, Pavel Petr Pokorný, Český ekumenismus: theologické kořeny a současná tvář církví. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Florovský, Vasiljevič Antonín, Čeští jesuité na Rusi: jesuité české provincie a slovanský východ. Praha: Nakladatelství Vyšehrad Floss, Karel Pavel Hošek Odilo Ivan Štampach Zdeněk Vojtíšek, Cesty k porozumění jinému: teologie, religionistika a mezináboţenský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe. Praha: Dingir 2008.

20 Floss, Karel Pavel Hošek Odilo Ivan Štampach Zdeněk Vojtíšek (eds.), Mezináboţenský dialog dnes se zřetelem k tzv. abrahámovským náboţenstvím. Praha: Dingir Fojtíková, Jitka, Misie součást spirituality Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Fojtíková, Jitka Veronika, Podíl katolické církve v Čechách na misijním díle Církve, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Förster, Josef, Václav (Remedius) Prutký OFM: Itinerarium missionum apostolicarum (úvodní studie, edice a překlad s komentárem části I. dílu), Ph.D. dissertation. Praha: FF UK Freidinger, A., Oceanie a evangelium. Olomouc: Českobratrská jednota misijní Freidinger, A., Příručka k studiu pohanské misie. Část 4: Misie v Americe a Australii. Olomouc Freidinger, A., Příručka k studiu pohanské misie. Část 1: Dějiny misie. Hrubá Lhota Freitinger, Pavel, Karel Machotka: Úryvek z práce o přestupovém hnutí na Domaţlicku, Křesťanská revue 48 (1981), pp Frinta, Antonín, O počátcích křesťanství u Poláků, Křesťanská revue 37 (1970), pp Fuček, Ludvík, Počet z naděje, která je v nás, a jednota církve, Theologická revue 10, 2 (1977), pp Fuchs, Alfréd, Sjednocení církví: unionismus. Praha: Československé akciové tiskárny Grivec, František, Konstantin und Method: Lehrer der Slawen. Wiesbaden: Otto Harrassowitz Grombířová, Marie, Lidové misie redemptoristů v Čechách v současnosti, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Grulich, Rudolf, Der Beitrag der böhmischen Länder zur Weltmission des 17. und 18. Jahrhunderts. Königstein: Institut für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren- Schlesien Hájek, Jiří, Předpoklady evangelizace v České republice, Getsemany 6(74) (1997), pp Halík, Tomáš, Co je bez chvění, není pevné: labyrintem světa s vírou a pochybností. Praha: Lidové noviny Halík, Tomáš, O přítomnou církev a společnost. Praha: Křesťanská akademie Reviewed by: Trojan, Jakub S., Křesťanská revue 59, 9 (1992), p Halík, Tomáš Jan Jandourek, Ptal jsem se cest. Praha: Portál Hanuš, Jiří, Číst znamení času katolická církev v české společnosti: rozhovor s Janem Spoustou, Teologie a společnost Vol. 1 (9), No. 1 (2003), pp Hanuš, Jiří, Snění v plné bdělosti. Rozhovory s Odilonem Ivanem Štampachem. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Reviewed by: Filipi, Pavel, Autoportrét katolického teologa, Teologická reflexe 2/1997, pp Havlíček, Petr, Církev jako společenství Ekumenické perspektivy ekleziologie Severina Dianiche, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Havlíček, Petr, Albrecht Chanovský ţivot nebo legenda?, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: PedF UK Havránek, Alexandr, Třetí výročí cyrilometodějské misie, Křesťanská revue 53 (1986), pp

Česká misiologická bibliografie (sestavil Pavol Bargár ke květnu 2011)

Česká misiologická bibliografie (sestavil Pavol Bargár ke květnu 2011) Česká misiologická bibliografie (sestavil Pavol Bargár ke květnu 2011) A. Bible a misie Doleţal, Jiří, Misie v Novém zákoně, Křesťanská revue 47 (1980), s. 229-230. Bouma, David et al., Pavel z Tarsu,

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

Ústřední církevní kancelář synodní rady ČCEJungmannova 9, Praha 1

Ústřední církevní kancelář synodní rady ČCEJungmannova 9, Praha 1 Název periodicita denominace cena (Kč) vydavatel Advent 12 evan 3 Nakladatelství Advent-Orion, s r. o. Babyka 6 kat 2/r Unie katolických ţen Brána 1 církev bratrská 34 KODEX o.p.s. Bratrstvo 1 evan 2 Ústřední

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hlučín Hrabyně sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopřivnice Český Těšín Frýdek-Místek Třinec Nový Jičín Frenštát p. R. Jablunkov Adresář

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

Křesťanské církve v občanské společnosti Praktická teologie pro neteology Michael Martinek ETF, 2014 Poslanci, uklízečky, ministři, kněţí, sekretářky a novináři jsou povolání, která mají v očích lidí nejmenší

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č.j.: MJ/58561/2014/2015/04/OŽP/R-20/Ne Jeseník, dne 18.2.2015 Vyřizuje/telefon: Nečesaná/584498423 Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Výroková část:

Více

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 3 376 098 Kč Žadatel Předmět žádosti Schválený příspěvek Adam H. z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč Adéla K. Praha Dotykový tablet

Více

1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029

1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029 1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029 Monika Novotná, Karlovy Vary 8 139 5. místo KV0049 Petr Lukáš,

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 1 50 m Volný způsob Ženy 1. Lefnerová Hana 85 UHK :27.99 2. Nývltová Alena 82 MU :29.25 3. Turická Veronika 83 OU :29.73 4. Žizlavská Monika 83

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Rozbor řešení grantového projektu a program prací pro další rok. Jméno řešitele: PhDr. Zdeněk Vojtíšek. Registrační číslo projektu: 401/06/1774

Rozbor řešení grantového projektu a program prací pro další rok. Jméno řešitele: PhDr. Zdeněk Vojtíšek. Registrační číslo projektu: 401/06/1774 Rozbor řešení grantového projektu a program prací pro další rok Jméno řešitele: PhDr. Zdeněk Vojtíšek Registrační číslo projektu: 401/06/1774 Název projektu: Přínos W. C. Smithe pro teorii a praxi dialogu

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE OD ROKU 2004 (v jednotlivých odstavcích řazeno abecedně)

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE OD ROKU 2004 (v jednotlivých odstavcích řazeno abecedně) VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE OD ROKU 2004 (v jednotlivých odstavcích řazeno abecedně) monografie 1. VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: Náboženství, církve, sekty, duchovní

Více

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Místo konání: Lyžarský areál Zadov - Kobyla Datum konání: 25/01/2013 Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Kategorie: Lyže M1 1 153 HLÁVKA Vítězslav 1986 CZE CZP Brno 00:37.16

Více

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY Myšáci dívky 2003 a mladší Pořadí Jméno rok Klub 1 Keliárová Barbora 2004 A Ski Třebíč 11 30 30 30 8 13 18 24 123 164 8 2 Slováčková Tereza 2004 Sokol Předklášteří 30 30 30 30 30 120 150 5 3 Kůpová Sára

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA OSTRAVA SBS/25113/2014/OBÚ-05/9/511/Ing.Sk

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové změny hlaste pí Štefkové Omlouvání žáků 481 131 071 Školní jídelna-rušení obědů 481 131 061 Svoj A Altman Josef 481 131 058 dílna 736 654 494 B Báchor Otto 481 131 079 7013 Luž.kab 132 720 519 750 Bajtl

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. OOŽP/4856/2010/Sl

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. OOŽP/4856/2010/Sl Poř. subjekt Dat. nar. IČ Adresa 1. Agro - Hochstaffl, s.r.o. 60712414 Husova tř. 684/21, 370 05 České Budějovice 2. Baloušková Eva 20.9.1985 Přešťovice 89, 386 01 Přešťovice 3. Beneda Jiří 25.1.1966 5.Května

Více

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Součást FF UK Číslo projektu Název Hlavní řešitel Rozhodnutí ÚVES FF_15_TO1_041 Nová Paradigmatika spisovné ruštiny

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05200/2010/BN MeUSM/07360/2010 Marek Bartoň 572 416

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Klavír. 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č. Budějovice. 3 Fialová Šárka ZUŠ Habrmanova Hradec Králové. 4 Koblin Anděla ZUŠ Chrudim Zlaté pásmo

Klavír. 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č. Budějovice. 3 Fialová Šárka ZUŠ Habrmanova Hradec Králové. 4 Koblin Anděla ZUŠ Chrudim Zlaté pásmo Úterý 5.5. 2015 velký sál, výsledková listina Kategorie 5-6 let 8:05 Jméno: Škola/učitel: Umístění 1 Benešová Barbora ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem Eduard Makovský 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č.

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Ježíšova večeře (všechna evang.) Slavení Večeře Páně. Křest Křest a další bohoslužby

Ježíšova večeře (všechna evang.) Slavení Večeře Páně. Křest Křest a další bohoslužby KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jabok 2007 6. POSLÁNÍ CÍRKVÍ: MARTYRIA 2 MARTYRIA - svědectví (služba slova) - slavení (bohoslužba) Činnosti církve Svědectví o Ježíšovi (J 21,24) Ježíšův příkaz

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012. Vážený pan Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu

Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012. Vážený pan Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012 Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Bc. Petr Kameník ředitel odboru živností Ministerstvo průmyslu a obchodu Mgr.

Více

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli:

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli: 171 PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ZA ROK 2013 Každý publikovaný článek má svého autora, jehož jméno je velkým písmem uvedeno na první straně textu. Kromě toho však za každým z publikovaných textů stojí dvojice

Více

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je autokefální, tzn. zcela samostatnou církví, nezávislou na pravoslavných církvích v jiných zemích.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Křesťanské církve v občanské společnosti Praktická teologie pro neteology Michael Martinek VOŠ Jabok, 2010 Základní otázky Jaký je vztah české společnosti k náboţenství, ke křesťanství a k církvím? Jaký

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň C1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 5.7.2008 1. 1 12044 FOUKAL Pavel 87 1 Dukla B. 89,40 0 89,40 85,00 0 85,00 174,40 48 2. 2 14009 VANĚK Jiří 87 2 Kralupy 95,40 2 97,40 92,30 0 92,30 189,70 40 3. 1/ ZS 6 82002 CEPEK

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Sopotnice. Elektronický Digitální Povodňový Portál

Sopotnice. Elektronický Digitální Povodňový Portál Elektronický Digitální Povodňový Portál Sopotnice Stanoviště: Sopotnice 273/, Sopotnice 561 15 Telefon: 465584128,737914261,724187486 ou.sopotnice@sopotnice.cz Poznámka: http://www.edpp.cz/dpp/sopotnice/

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

PANM 17. List of participants. http://project.dml.cz. Terms of use:

PANM 17. List of participants. http://project.dml.cz. Terms of use: PANM 17 List of participants In: Jan Chleboun and Petr Přikryl and Karel Segeth and Jakub Šístek and Tomáš Vejchodský (eds.): Programs and Algorithms of Numerical Mathematics, Proceedings of Seminar. Dolní

Více

KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM. PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna

KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM. PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna 9.00-9.15 Zahájení konference + křest knih - Ilona Gillernová (vedoucí Katedry psychologie

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Popularizující monografie: HOŠEK P.: A bohové se vracejí, Mlýn, Jihlava, 2012, 137 s. ISBN 978-80-86498-48-5

Popularizující monografie: HOŠEK P.: A bohové se vracejí, Mlýn, Jihlava, 2012, 137 s. ISBN 978-80-86498-48-5 Bibliografie Pavla Hoška (červen 2013) vědecké monografie (knižní): HOŠEK, P.: C.S. Lewis. Mýtus, imaginace a pravda. Praha : Návrat domů. 2004. 101 s. ISBN 80-7255-099-3. HOŠEK, P.: Na cestě k dialogu.

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru (Vzdělávací obsah je koncipován jako východisko pro povinný předmět na církevních základních školách) Charakteristika: Obor Římskokatolické

Více

Městský úřad Velké Meziříčí

Městský úřad Velké Meziříčí Městský úřad Velké Meziříčí odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 29/1, Velké Meziříčí Velké Meziříčí, dne 23. ledna 2012 Oprávněná úřední osoba: Rohovský Ivo, tel.: 566 781 203, e-mail.: rohovsky@mestovm.cz

Více

Josef Bartoň. Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989

Josef Bartoň. Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989 Josef Bartoň Pět českých novozákonních překladů Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989 Obsah 1. Úvod 15 1.1 Vymezení tématu 15 1.2 Struktura knihy 16 2. Edice českých překladů Nového

Více

Seznam členů celkový počet členů 40

Seznam členů celkový počet členů 40 Seznam členů celkový počet členů 40 Č. Název subjektu 1 Muzeum středního Pootaví Zámek 1, 386 01 PhDr. Ivana Říhová Předsedkyně MAS veřejný veřejná správa 2 STA, projektový ateliér, v.o.s. Havlíčkova 247,

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE Konference se koná pod

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/041671/2016/OZP/VH/Gib

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00 Aktivní ID Jméno Počet hlasů Přitomno hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 2 Balia Vlastimil, Mgr. 0,31 3 Beck Petr 1,11 4 Beck Petr 0,45 5 Bezák Miroslav 0,70 6 Bodnár Vladimír,

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Zdravotně handicapovaní sportovci. Klub Posádka Čas Pořadí

Zdravotně handicapovaní sportovci. Klub Posádka Čas Pořadí Poháru ČR 2015-2016 (senioři) Zdravotně handicapovaní sportovci 1. Centrum ZP ČELKO Jakub 03:29,2 1 muži LTA - tělesně handicapovaní 1. Centrum ZP KUKLA Martin 03:36,9 2 muži LTA - tělesně handicapovaní

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

Časopis Sociální pedagogika Social Education

Časopis Sociální pedagogika Social Education Časopis Sociální pedagogika Social Education ročník 4, číslo 1, rok 2016 / volume 4, number 1, year 2016 ISSN 1805-8825 Časopis pro sociální pedagogiku The journal for socio-educational theory and research

Více

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem Jan Balík lm I O službě církve mladým lidem OBSAH ÚVODNÍ SLOVO.................. 7 ABYS NEČETL ZBYTEČNĚ................................ 9 KAPITOLA I. BIBLICKÉ INSPIRACE PRO PASTORACI MLÁDEŽE 1. Pohled

Více

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A Pardubice 16. 2. 2014 Zpracoval: B. Šiška Dohrávka 17. kola: 11.02 SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A LORENC Lukáš 339 0:2 436 VENCL Jan PELIKÁN Jiří 465 2:0 410 STEJSKAL Jakub

Více

MORÁLNÍ TEOLOGIE STUDIJNÍ OBOR: TEOLOGICKÉ NAUKY (BC.)

MORÁLNÍ TEOLOGIE STUDIJNÍ OBOR: TEOLOGICKÉ NAUKY (BC.) STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (ÚSTNÍ ZKOUŠKA) STUDIJNÍ PROGRAM TEOLOGIE MORÁLNÍ TEOLOGIE STUDIJNÍ OBOR: TEOLOGICKÉ NAUKY (BC.) doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. (předseda komise) ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman,

Více

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Řídící tým Hlavní manažer projektu Finanční manažerka projektu Hlavní koordinátor projektu Koordinátorka pro oblast pohybu Koordinátorka pro

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Bejbykap 2013 - výsledky

Bejbykap 2013 - výsledky Bejbykap 2013 - výsledky A-kluci 45 Jelínek Jáchym 0:30 1 Aš 1 36 Hackl Adámek 0:33 1 Aš 2 33 Forster Tobias 0:35 1 Libá 3 38 Plemeník Robík 0:36 1 Chodov 4 23 Vajc Vítězslav 0:37 1 CK Sport Blažek 5 42

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka 19. října 2002 Sport Club Plzeň Pavel Razým ředitel závodu Vladislav Razým st. hlavní rozhodčí přihlášeno:

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Plavecký oddíl Autoškoda Mladá Boleslav. 38. Cena Mladé Boleslavi a Memoriál Miroslava Tottera Mladá Boleslav, 26.09.2015

Plavecký oddíl Autoškoda Mladá Boleslav. 38. Cena Mladé Boleslavi a Memoriál Miroslava Tottera Mladá Boleslav, 26.09.2015 Strana 1 z 46 Plavecký oddíl Autoškoda Mladá Boleslav 38. Cena Mladé Boleslavi a Memoriál Miroslava Tottera Mladá Boleslav, Plavecký bazén: Mladá Boleslav na Štěpánce, Na Celně 1456, 293 01 Bazén: 25m,

Více

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ a ZASTOUPENÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE PŘI EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍCH V BRUSELU si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 903/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 858 ze dne 11.11.2015 Poskytnutí dárkových poukázek jubilantům městské části - listopad, prosinec 2015 Rada městské části I. s

Více

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA KATEDRA POLITOLOGIE A HUMANITNÍCH STUDIÍ, CENTRUM PRO STUDIUM MEDIÁLNÍ KULTURY, KATEDRA MEDIÁLNÍCH STUDIÍ MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU budova

Více

Za Kralickou do Kralic

Za Kralickou do Kralic Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické Záštitu převzali a účast přislíbili prezident České republiky Miloš Zeman, předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, předseda Senátu Milan

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městského úřadu Bruntál, Nádražní 20, Bruntál finanční odbor Čj. FIN/58377-09/99002-2009/fia V Bruntále dne 22.07.2009 Vyřizuje: Radka Fialová Telefon:554 706 333 Fax: 554

Více