Czech Missiological Bibliography (Compiled by Pavol Bargár in May 2011)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Czech Missiological Bibliography (Compiled by Pavol Bargár in May 2011)"

Transkript

1 Czech Missiological Bibliography (Compiled by Pavol Bargár in May 2011) N.B.: ETF UK: Protestant Theological Faculty, Charles University in Prague HTF UK: Hussite Theological Faculty, Charles University in Prague FHS UK: Faculty of Humanities, Charles University in Prague FF UK: Faculty of Arts, Charles University in Prague FSV UK: Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague KTF UK: Catholic Theological Faculty, Charles University in Prague A. Bible and mission Doleţal, Jiří, Misie v Novém zákoně, Křesťanská revue 47 (1980), pp Bouma, David et al., Pavel z Tarsu, apoštol národů. Ústí nad Orlicí: Oftis Kubáč, Vladimír, Misie a evangelizace v pohledu Bible, Theologická revue 22, 4 (1989), pp Mánek, Jindřich, Misijní charakter novozákonní církve, Náboţenská revue 22, 5 (1951), pp Mrázek, Jiří, Obrat k misii pohanům v Matoušově evangeliu, In: Matoušovské studie. Třebenice: Mlýn 2000, pp Staněk, Jaroslav B., Na základ prorocký a apoštolský: Prúzkum dvou linií apoštolátu v novozákonním kánonu, Křesťanská revue 41 (1974), pp B. Theology of mission Ambros, Pavel, Pastorální teologie 5: Církev, kultura, společnost, misie. 2nd edition. Olomouc: Univerzita Palackého Černý, Pavel, Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie: Aktivity Světové rady církví. Brno: L. Marek Reviewed by: Beneš, Ladislav, Křesťanská revue 73, 5 (2006), pp Černý, Pavel, Dynamika ţivota církve: poznámky k praktické eklesiologii. Praha: Oliva Demel, Zdeněk Karl Schlemmer (eds.), Pronikavá změna pastorace nebo sebezáchovný provoz?: být církví misionářským způsobem. Mezinárodní pastorálně teologické sympozium, České Budějovice České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské Univerzity Dolista, Josef, Misijní úsilí církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Reviewed by: Filipi, Pavel, Misie v dnešním světě, Teologická reflexe 1/2002, pp Dolista, Josef, Misijní práce jako aktuální výzva všem křesťanům, Studia theologica II, 2 (2000), pp Faistauerová, Václava, Úloha laiků v papeţských misijních dílech, bachelor degree (Bc.) dissertation. Praha: KTF UK Fojtíková, Jitka, Misie součást spirituality Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Molnár, Amedeo Pavel Filipi, Do posledních končin: Sborník prací Josefu Smolíkovi k 60. narozeninám. Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1982.

2 Neval, Daniel, We bring the light to the world! : Takzvaná globalizace z teologického hlediska. Studentská vědecká konference 26. a Praha: Matfyzpress 2002, pp Opatrný, Aleš, Cesty k víře. Praha: Pastorační středisko při Arcibiskupství praţském Parys, Michel van (et al.), Nová evangelizace: církve a Evropa nové rozpory nebo usmíření? Setkání bohoslovcú střední a východní Evropy (1996: Velehrad, ČR). Olomouc: Centrum Aletti Potřebujeme misiologii? Pokud ano, proč ji nevyučujeme a systematicky ji nerozvíjíme? Sborník příspěvků z 1. konference SCMS. Praha: SCMS English version: Do We Need Missiology? And if so, why do we not teach it and develop it systematically? The conference proceedings from the first conference of the Central European Centre for Mission Studies. Prague: CECMS Planner, František, Misijní činnost církve. Řím: Křesťanská akademie Sahas, Daniel, Katolicita a misie světu, Křesťanská revue 43 (1976), pp Salajka, Milan, Průběh zaměření a problémy misie, Theologická revue 29, 5 (1996), pp Schikora, Rudolf, Obnova farností misiemi. Frýdek: Exerciční dům Vašek, Bedřich, Katolická akce: výzva Boţí k laikům. Olomouc: Lidové knihkupectví Vokoun, Jaroslav, Obrácení pohanů a obrácení církve, Misiologické info 7-10/2009, pp Zedníček, Miroslav, Laien in Pastoral, In: Sborník Katolické teologické fakulty vydaný v roce 650. výročí zaloţení Univerzity Karlovy. Praha: Karolinum 1998, pp C. Mission history C.1 General Balcar, Josef, Albert Schweitzer: lékař, misionář, Evropan v pralese. Praha Borotová, Lucie, Protestantské misie v Číne, Religio 3, 2 (1995), pp Dachovský, Karel, Sluţebník Boţí Alfie Lambe. Praha: Řád Drlík, Marcel, Český lékař v srdci Afriky. Praha: Portál Dvorník, František, Svatý Prokop, čeští benediktini a pokřesťanštění Ruska, In: Se znamením kříţe. Řím: Křesťanská akademie 1967, pp Faikus, Jan, Misie Společnosti Boţího Slova v Jiţním Šantungu, Čína. Nitra: Misijný dom Freidinger, A., Oceanie a evangelium. Olomouc: Českobratrská jednota misijní Freidinger, A., Příručka k studiu pohanské misie. Část 1: Dějiny misie. Hrubá Lhota Frinta, Antonín, O počátcích křesťanství u Poláků, Křesťanská revue 37 (1970), pp Grulich, Rudolf, Der Beitrag der böhmischen Länder zur Weltmission des 17. und 18. Jahrhunderts. Königstein: Institut für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren- Schlesien Jirsák, Tomáš V. F., Gu Xin Shengjing wenda: poznámky ke zprostředkování křesťanské zvěsti Číně poloviny 19. století, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: FF UK Kalfus, Radim, Vzpomínky na dr. Alberta Schweitzera a na Lambaréne Praha: Práce 1975.

3 Kalista, Zdeněk (ed.), Cesty ve znamení kříţe: dopisy a zprávy českých misionářů 17. a 18. věku ze zámořských krajů. Praha: Vyšehrad Kašpar, Ludvík Bohumil, Katechismus westminsterský menší; Boţi dilo na ostrovech jiţního moře. Praha Kašpar, Oldřich, Smrtí ţivot nekončí: příběh českého misionáře na Amazonce. Horní Bříza: Granát Kejř, Václav, České evangelické sbory v Americe. Praha: Synodní rada Českobratrské církve evangelické Klíčová, Marcela, Vzestup křesťanství: dějiny prvních pěti století církve. Praha: Návrat domů Koláček, Josef, Čínské elogium: duchovní portrét P. Josefa Zemana C.M., misionáře v Číně. Svitavy: Křesťanská akademie Kubíková, Jiřina, Křesťanská misie v století. Brno: Luboš Marek Kubíková, Jiřina, Kázání od času předreformačního k velkému probuzení. Praha: Evangelická církev metodistická v ČR Kubíková, Jiřina, Kázání ve starověku a středověku. Praha: Evangelická církev metodistická v ČR Lášek, Jan Blahoslav, Počátky křesťanství u východních Slovanů. Praha: Síť Reviewed by: Bugel, Walerian, Teologické texty 3 (1998), pp Marek, Luboš, Dějiny křesťanství na Rusi I.: Kyjevská Rus. Hostinné: Rubato Mirvald, Karel, Misie a misionáři. Olomouc: Velehrad Němec, Jaroslav, Vybrané kapitoly z dějin evangelizace světa, 1. díl. Olomouc: Cyrilometodějská fakulta bohoslovecká Němec, Jaroslav, Vybrané kapitoly z dějin evangelizace světa, 2. a 3. díl. Olomouc: Cyrilometodějská fakulta bohoslovecká Pilhatsch, František, Geschichte der Weltmission: ein Überblick. München: Selbstverlag des Ludwig-Missionsvereins Polák, Petr, Misijní činnost v Japonsku v letech , master degree (Mgr.) dissertation. Praha: FF UK Řepa, Jaroslav, Ein russischer Edelmann als Missionar. Velim Škorpík, František Xaver, Missie tichomořské. Brno: Nákladem Dědictwí SS. Cyrilla a Methodia Vilhum, František X., Hrdinové vědy a víry: misionáři zeměpisci. Velehrad: Dobrá kniha Vilhum, František X., Čeští misionáři v Egyptě a Habeši. Praha: Mikuta Všetečka, František, Obrázky z katolických misií. Díl 2: Afrika. Brno: Bedřich Gross Všetečka, František, Obrázky z katolických missií. Díl 1: Asie. Brno: Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje Zelenka, Lev, Činnost a úspěchy Slovanských Misionářů mezi Indiány Amerického Západu. St. Lous, MO: Hlas C.2 Mission of Sts Cyril and Methodius Bujnoch, Josef, Zwischen Rom und Byzanz: Leben und Wirken der Slavenapostel Kyrillos und Methodios nach den Pannonischen Legenden und der Klemensvita. Bericht von der Taufe Russlands nach der Laurentiuschronik. Graz: Styria Cibulka, Josef, Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd 1958.

4 Dvorník, František, Byzantské misie u Slovanů. Praha: Vyšehrad Reviewed by: Kaňák, Miloslav, Byzantské misie u Slovanů, Theologická revue 5, 6 (1972), pp Dvorník, František, Moravská říše a její apoštolové, In: Se znamením kříţe. Řím: Křesťanská akademie 1967, pp Filipi, Pavel, K teologii slovanských misií, Křesťanská revue 54 (1987), pp Grivec, František, Konstantin und Method: Lehrer der Slawen. Wiesbaden: Otto Harrassowitz Havránek, Alexandr, Třetí výročí cyrilometodějské misie, Křesťanská revue 53 (1986), pp Havránek, Alexandr, Třetí výročí cyrilometodějské misie, Křesťanská revue 52 (1985), pp , , , Kadlec, Jaroslav, Svatý Prokop, český stráţce odkazu cyrilometodějského. Řím: Křesťanská akademie Krupica, Martin Marek, Historické souvislosti cyrilometodějské misie, Theologická revue 77, 1-4 (2006), pp Lepař, Jan, O kulturním působení slovanských apoštolů Cyrilla a Methoděje. Praha: Wiesner Mácha, Karel, Nová identita: Sociálně-antropologické aspekty cyrilometodějské misie. Velehrad: Societas Novák, Miroslav, Do roku Cyrila a Metoděje, Náboţenská revue 34, 1-2 (1963), pp Ondáš, Vladimír, Nejstarší dějiny sázavského kláštera, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Pastrnek, František, Dějiny slovanských apoštolů Cyrilla a Methoda s rozborem a otiskem hlavních pramenů. Praha: Královská česká společnost nauk Pok-Poděbradský, Václav, Apoštolů slovanských sv. Cyrilla a Methodia ţivotopisy: k jubileu slovansko-křesťanského tisíciletí ( ). Praha: Hynek Pokorný, Ladislav (ed.), Pocta spolupatronům Evropy: malý cyrilometodějský sborník. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Potoček, Cyril J., Saints Cyril and Methodius, apostles of the Slavs. New York: P. J. Kennedy and Sons Poulík, Josef, Grossmähren und die Mission des Kyrill und Method. Praha: Orbis Poulík, Josef, Velká Morava: Cyrilo-metodějská mise. Praha: Melantrich Reichertová, Květa et al., Sázava: Památník staroslověnské kultury v Čechách. Praha: Odeon Skutil, Jan, Počátky písemnictví na Moravě a cyrilometodějská misie, Z kralické tvrze 17 (1990), pp Skutil, Jan, Idea Velké Moravy: K výročí smrti sv. Konstantina-Cyrila, Z kralické tvrze 16 (1989), pp Soukupová, Dagmar, Výběrová bibliografie k problematice cyrilometodějské, Náboţenská revue 34, 1-2 (1963), pp Šesan, Milan, Příspěvek k cyrilometodějským otázkám, Náboţenská revue 34, 1-2 (1963), pp Tkadlčík, Vojtěch, Průkopnická evangelizační metoda Soluňanů, Teologické texty 6/6 (1995), pp Vašica, Josef, Slovanská bohosluţba v českých zemích. Praha: Vyšehrad 1940.

5 Vavřínek, Vladimír, Církevní misie v dějinách Velké Moravy. Praha: Lidová demokracie C.3 History of Christianity in the territory of the Czech Republic Cyril, Archimandrita, Počátky křesťanství v Československu. (the work was first published as a samizdat in Havířov in 1977; the manuscript has been ready for publication since 1992, however it has never happened; it is available from the library of HFT UK in Prague) Černý, Pavel, Pravoslavná církev v Československu. Praha: Sekretariát pro věci církevní MK ČR Černý, Pavel, Českobratrská církev evangelická. Praha: Sekretariát pro věci církevní MK ČR Černý, Pavel, Církev adventistů sedmého dne. Praha: Horizont Holý, Ivan Pavel Černý, Církev bratrská v ČSSR. Praha: Sekretariát pro věci církevní MK ČR Kaňák, Miloslav, K počátkům křesťanství u nás a zejména na Velké Moravě, Náboţenská revue 37, 1-2 (1963), pp Kaňák, Miloslav, Čechové a křesťanské náboţenství. 1. díl: Od nejstarších dob aţ k branám husitské revoluce. Praha: Blahoslav Kratochvílová, Irena, (ed.), Prácheňská zastavení: Sborník vydaný k výročí pověření sv. Gorazda slovanskou misií. Horaţďovice: Městský úřad Horaţďovice Medek, Václav, Osudy moravské církve do konce 14. věku. 1. Díl: Od doby velkomoravské do doby husitské. Praha: Česká katolická charita Podlaha, Antonín, Missie P. Kašpara Diriga v Horách Krkonošských vykonana r Praha: Královská Č. Spol. Náuk Sommer, Petr, Začátky křesťanství v Čechách: kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury. Praha: Garamond Šebesta, Jan Vladimír, Rozsévání na Slovácku. Valašské Meziříčí: Osvěta 19?. Šolle, Miloš, Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu. Praha: Vyšehrad Reviewed by: Huml, Václav, Teologické texty 7, 6 (1996), pp ; and Kukla, Oto A., Kniha o počátcích křesťanství u nás, Křesťanská revue 64, 3 (1997), pp Zlámal, Bohumil, Příručka českých církevních dějin 9: Doba probuzeneckého katolictví ( ). Část 2. Olomouc: Cyrilometodějská fakulta bohoslovecká C.4 Franciscan missions; Václav Remedius Prutký OFM ( ) Beneš, Petr Regalát et al., Františkánství v kontaktech s jiným a cizím. Praha: UK FF, Filosofia Dospěl, Marek, P. Remedius Prutký OFM ţivot a dílo, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: FF UK Förster, Josef, Václav (Remedius) Prutký OFM: Itinerarium missionum apostolicarum (úvodní studie, edice a překlad s komentárem části I. dílu), Ph.D. dissertation. Praha: FF UK Procházka, Jáchym Bohumil, Čeští františkáni v Habeši. Praha: Vyšehrad Prutký, Václav Remedius, O Egypte, Arábii, Palestině a Galileji. Edited by Josef Förster. Praha: Libri Záhořík, Jan, Africká cesta Remedia Prutkého: český františkán na misiích v Etiopii 18. století, Dějiny a současnost 28, 6 (2006), pp

6 C.5 Iro-Scottish mission Calábek, Pavel, Dopisy svatého Kolumbána: překlad a systematický výklad, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Obrdlíková, Kristýna, Keltská křesťanská spiritualita, bachelor degree (Bc.) dissertation. Praha: ETF Roule, Tomáš, Keltové a péče o duši, Teologické texty 12, 4 (2001), pp C.6 Jesuit missions Bílý, Jiří, Český misionář Augustin Strobach, Teologické texty 6, 6 (1995), pp David, Jiří, Novodobý stav Velké Rusi neboli Moskevska: přijetí a vyhnání otcú Tovaryšstva Jeţíšova, zburcované převraty a revoluce, mravy a ctnosti lidu, jak politické, tak církevní, krátce popsané. Translated from Latin by Josef Koláček, introductory study by Tomáš Špidlík. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma Eklová, Dana, Čeští cestovatelé jezuité v Latinské Americe, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: PřF UK Florovský, Vasiljevič Antonín, Čeští jesuité na Rusi: jesuité české provincie a slovanský východ. Praha: Nakladatelství Vyšehrad Havlíček, Petr, Albrecht Chanovský ţivot nebo legenda?, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: PedF UK Kadeřávek, Martin, Jezuitské misie v Číně v 17. a 18. století, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: PedF UK Kašpar, Oldřich, Jezuité z české provincie a jejich díla ze 17. a 18. století ve Španělsku, Mexiku a na Filipinách. Praha Kašpar, Oldřich, Jezuité z české provincie v Mexiku. Olomouc: Danal Kašpar, Oldřich, Los jesuitas checos en la Nueva Espana Mexico: Universidad Iberoamericana Koláček, Josef, 200 let jezuitů v Brně. Velehrad: Refugium Koláček, Josef, Samuel z Trutnova: Samuel Fritz. Velehrad: Refugium Koláček, Josef, (ed.), Čínské epištoly (Jan Xaver Walter, Florian Josef Bahr). Velehrad: Refugium Koláček, Josef, Magister Nhiem: (Thay Nhiem). Velehrad: Refugium Koláček, Josef, Tadeáš Enis ( ). Velehrad: Refugium Koláček, Josef, Mathias Cuculinus ( ). Mohelnice: Římskokatolická farnost Mohelnice Koláček, Josef, Olomoučtí indipetae. Řím: Česká provincie Tovaryšstva Jeţíšova Koláček, Josef, Ódy z Tarahumary. Řím: Česká provincie Tovaryšstva Jeţíšova Kříţová, Markéta, Ideální město v divočině: misijní projekty Tovaryšstva Jeţíšova a obnovené Jednoty bratrské v koloniální Americe. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Novotná, Eva (ed.), Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé: k 450. výročí příchodu jezuitú do Prahy (exhibition catalogue, Prague ). Praha: Geografická knihovna PřF UK Procházka, Matěj, Smrt na ostrově: Ţivot a mučednická smrt misionáře Augustina Strobacha. Jihlava: Domov a svět Procházka, Matěj, Missie jesuitské vůbec a missie P. Aug. Strobacha z T. J. zvlášť. Brno: Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje 1886.

7 Sebes, Josef S., Jesuitské misie v Číně, Studie 81 (1982), pp Skutil, Jan, Misie českých jezuitú a moravských bratří v století a zámořská historie Jiřího Josefa Camela a F. M. Klácela, Z kralické tvrze 16 (1989), pp Slavíček, Karel, Listy z Číny do vlasti ( ). Olomouc: Durych Šimková-Broulová, Kamila, Samuel Fritz: české stopy na březích Amazonky. Praha: Kant Špidla, Josef, Velký příběh misionáře, který se narodil v nesprávné době: O nejznámějším moravském jezuitovi. Vyškov: Mint Štindl, Martin, Z Meziříčí za oceán: ţivotní pouť P. Antonína Strčanovského SJ ( ). Brno: Muzejní a vlastivědná společnost C.7 Karel Machotka ( ) Freitinger, Pavel, Karel Machotka: Úryvek z práce o přestupovém hnutí na Domaţlicku, Křesťanská revue 48 (1981), pp Hladký, Břetislav, Karel Machotka a evangelizace západních Čech, Křesťanská revue 44 (1977), pp , Machotka, Karel, Ve znamení kalicha: rozsévání evangelia v Plzni a okolí v letech Plzeň Machotka, Karel, Naše cesta: příručka pro vyučování náboţenství českobratrské církve evangelické pro školy měšťanské, niţší střední a konfirmaci. Blovice u Plzně: V. Kotršal D. Evangelization Antonij, metropolita Kijeva a Haliče, Křesťanské svědectví v socialistické společnosti, Křesťanská revue 46 (1979), pp Bobčík, Vladislav, Analýza evangelizačních poznatků a zkušeností členů komunity Emmanuel, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Dřímal, Ludvík et al., O katechezi (sborník z Teologické konference o katechezi, Hradec Králové, 2007). Ústí nad Orlicí: Oftis Fiala, Pavel, Letáčky BTM jako pastorační a evangelizační pomůcky, bachelor degree (Bc.) dissertation. Praha: KTF UK Filipi, Pavel, Chudým evangelium se zvěstuje, Křesťanská revue 50 (1983), p Hájek, Jiří, Předpoklady evangelizace v České republice, Getsemany 6(74) (1997), pp Hejzlar, Samuel, K evangelizaci, Křesťanská revue 38 (1971), pp Heryán, Miroslav, Budete mi svědkové: Příprava evangelizačních pracovníků, Způsoby a formy evangelizace. Praha: Synodní rada Českobratrské církve evangelické 197?. Hlaváčová, Ivana, Evangelizační škola Koinonie Jana Křtitele, Teologické texty 6/6 (1995), pp Horák, Cyril, Potřebujeme evangelizaci?, Křesťanská revue 45 (1978), pp Horák, Cyril, Sekularizace a evangelizace, Křesťanská revue 40 (1973), pp Hronek, Josef, Misijní katechismus: Co má katolík věděti a věřiti. Praha: Kropáč a Kucharský Instrukční příručka pro misionáře Dnů náboţenské obnovy ve Velká Praze X Praha J.A.K., Budete mi svědkové. Erie Kratka, Jaroslav, Zásadní překáţky v misijní a evangelizační činnosti, Misiologické info 1/2011, pp

8 Křivohlavý, Jaro, Sdílení naděje. Praha: Návrat domů Kubíková, Jiřina, Kaţte evangelium! Metodická pomůcka pro kazatele. Praha: Blahoslav Kunetka, František Aleš Opatrný, O povolání a poslání laiků v církvi a ve světě. Olomouc: Arcibiskupství olomoucké Literární komitét bývalého Reformovaného seniorátu praţského (ed.), Náboţenská čítanka. Praha: Synodní výbor českobratrské církve evangelické Mucha, Petr, Maltská evangelizační škola a Misijní centrum v Praze, Teologické texty 6, 6 (1995), p Mysliveček, Emanuel, Kázání misijní a renovační. Frýdek Opatrný, Michal, Charita jako místo evangelizace. České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity Pivoňka, Petr (ed.), Rybolov: sborník příspěvků z kurzu pro kazatele ČCE, pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Praze ledna Benešov: EMAN Rajlich, Jan, Hnutí Světlo-Ţivot a evangelizace, Teologické texty 6/6 (1995), pp Rozbořil, Miroslav, Pastorace a evangelizace, Křesťanská revue 44 (1977), pp Rutrle, Otto, Evangelizační a misijní akce československé církve, Náboţenská revue 21, 6 (1950), pp Rybecká, Ludmila, Teologická povaha evangelizace a její význam pro duchovní ţivot evangelizátora, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Smolík, Josef, Evangelizace, Křesťanská revue 48 (1981), pp Borek, Vojtěch, Letní misie českých dominikánů , bachelor degree (Bc.) dissertation. Praha: CKK KTF UK E. Inculturation; Contextual missiology Bula, Miroslav, Civilní interpretace, Křesťanská revue 24, 8 (1957), pp Reissued: Křesťanská revue 73, 1 (2006), pp Doulová, Eva, Křesťanské svědectví dnes, Křesťanská revue 46 (1979), pp Eynikel, Erik et al. (ed.), Symposium on Intercultural Theology: Proceedings: held at the South Bohemian University in České Budějovice, 3-4 March České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity Fojtíková, Jitka Veronika, Podíl katolické církve v Čechách na misijním díle Církve, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Grombířová, Marie, Lidové misie redemptoristů v Čechách v současnosti, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Halík, Tomáš, O přítomnou církev a společnost. Praha: Křesťanská akademie Reviewed by: Trojan, Jakub S., Křesťanská revue 59, 9 (1992), p Hanuš, Jiří, Číst znamení času katolická církev v české společnosti: rozhovor s Janem Spoustou, Teologie a společnost Vol. 1 (9), No. 1 (2003), pp Hrubý, Marcel, Misijní poslání církve a pastorace v severočeském pohraničí, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Jurechová, Zuzana Pavol Bargár (eds.), Krizové situace v česko-slovenském kontextu po roce Praha: SCMS English version: Zuzana Jurechová Pavol Bargár (eds.), Crisis Situations in the Czecho-Slovak Context after Prague: CECMS 2011.

9 Kamanová, Silvia, Reformovaná církev v Jiţní Africe a role církví v jihoafrickém konfliktu, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: HTF UK Liguš, Ján, Die Kirche in der Spannung zwischen Universalität und Inkulturation, Communio viatorum 37, 3 (1995), pp Liguš, Ján, Historical and Philosophical Background for Understanding Relationships between Christians and Marxists in Eastern Europe Immediately after the World War II, In: Paul Mojzes (ed.), Occasional Papers on Religion in Eastern Europe 9, 6 (1990), pp Lobkowicz, Mikuláš, Křesťanství, kultura, inkulturace, Teologické texty 6, 6 (1995), pp Macek, Petr, The role of the church in the Czechoslovak revolution, The Ecumenical Review 43, 3 (1991), pp Mádr, Oto, Osobní inkulturace víry, Teologické texty 6, 6 (1995), p Noble, Ivana, Theological Interpretation of Culture in Post-Communist Context: Central and East European Search for the Roots. Farnham: Ashgate Noble, Ivana, Konverze v náboţensky pluralitní společnosti, Misiologické info 5-6/2009, pp. 3-4, 1/2011, pp Noble, Ivana, Duchovní situace v ČR: výzvy, trendy a nová duchovní orientace, Křesťanská revue 70, 6 (2003), pp Opatrný, Aleš, Nekonečné cesty k zaslíbené zemi : těţkosti a šance v postkomunistické diaspoře, In: Nová religiozita fascinuje a zneklidňuje zároveň. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2000, pp Pokorný, Ladislav, Nenáboţenský Búh (variace na rádlovské téma). In: Logos a svět. Praha: OIKOYMENH 1997, pp Salajka, Milan, O čem dnes přemýšlejí křesťané ve světě a u nás. Praha: Náboţenská obec Církve československé husitské Schneider, Jiří, O cukru, kvasu a soli: Kulinářská úvaha o poslání křesťanů čili misii, Křesťanská revue speciál 72 (2005), pp Slavík, Michael, Evangelizace velkoměsta, Teologické texty 7, 1 (1996), pp F. Ecumenism Ambros, Pavel, Ekumenismus jako podněcující rozpomínání víry, Teologická reflexe 1/2001, pp Ambros, Pavel, Mezi Východem a Západem: Ekumenické otázky. Velehrad: Societas Bárta, Jan OFM, Ekumenismus. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Bubníková, Anna, Ekumenismus v díle Tomáše Špidlíka, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Císař, Ivo, Jednota křesťanů, Řím: Křesťanská akademie Dolejšová, Ivana (I. Noble), Aplikace hermeneutické, fenomenologické a epistemologické metody v současné ekumenické teologii, Teologická reflexe 2/1998, pp Dostál, Filip, Ekumenické bohosluţby, bachelor degree (Bc.) dissertation. Praha: KTF UK Drda, Miloš František J. Holeček Zdeněk Vybíral (eds.), Jan Hus na přelomu tisíciletí: mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího milénia (Papeţská lateránská univerzita Řím, prosince 1999). Ústí nad Labem: Albis international 2001.

10 Ebertová, Aneţka, Revoluce a ekumena, Náboţenská revue 38, 3-4 (1969), pp Ebertová, Aneţka, Obnova k misii: K problematice 2. sekce 4. valného shromáţdění SRC v Uppsale, Theologická revue 1, 5 (1968), pp Filipi, Pavel, Po ekumenickém chodníku: příručka ke vztahům a moţnostem spolupráce mezi církvemi. Praha: Kalich Filipi, Pavel, Dominus Iesus a budoucnost ekumenismu: komentář ke kontroverznímu dokumentu, Teologická reflexe 1/2001, pp Filipi, Pavel, Církev a církve: Kapitoly z ekumenické eklesiologie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Filipi, Pavel, O ospravedlnění ekumenicky (K uveřejňovanému dokumentu), Teologická reflexe 2/1998, pp Filipi, Pavel, Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno: CDK Reviewed by: Beneš, Ladislav, Učebnice ekumeniky, Teologická reflexe 2/1996, pp Filipi, Pavel et al., Tschechischer Ökumenismus: historische Entwicklung. Prag: Ökumenischer Rat der Kirchen in der Tschechischen Sozialistischen Republik Filipi, Pavel Petr Pokorný, Český ekumenismus: theologické kořeny a současná tvář církví. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Fuček, Ludvík, Počet z naděje, která je v nás, a jednota církve, Theologická revue 10, 2 (1977), pp Fuchs, Alfréd, Sjednocení církví: unionismus. Praha: Československé akciové tiskárny Halík, Tomáš, Co je bez chvění, není pevné: labyrintem světa s vírou a pochybností. Praha: Lidové noviny Halík, Tomáš Jan Jandourek, Ptal jsem se cest. Praha: Portál Hanuš, Jiří, Snění v plné bdělosti. Rozhovory s Odilonem Ivanem Štampachem. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Reviewed by: Filipi, Pavel, Autoportrét katolického teologa, Teologická reflexe 2/1997, pp Havlíček, Petr, Církev jako společenství Ekumenické perspektivy ekleziologie Severina Dianiche, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Hník, František M., Dnešní stav ekumenického hnutí, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), pp Hník, František M., Otázky veřejného ţivota s hlediska ekumenického křesťanství. Praha: Ústřední rada církve československé Hník, František M., Ekumenické křesťanství a otázky veřejného ţivota, Náboţenská revue 10,1 (1938), pp. 4-17, 65-77, , , , Hník, František M., Křesťané a dnešní svět. Praha: Ústřední rada církve československé Hník, František M., Ekumenismus a svobodné křesťanství, Náboţenská revue 9, 5 (1937), pp Hník, František M., O bohosloveckou základnu ekumenického hnutí, Náboţenská revue 9, 6 (1937), pp Hník, František M., Křesťanský svět a československá církev, Náboţenská revue 7, 5 (1935), pp Homolková, Marie, Jan Hus a význam jeho osobnosti pro proces sbliţování církví, bachelor degree (Bc.) dissertation. Praha: ETF UK Hrdlička, Jaroslav, Patriarcha Dr. Miroslav Novák ţivot mezi svastikou a rudou hvězdou. Brno: L. Marek 2010.

11 Hromádka, Josef Lukl, Kirche und Theologie im Umbruch der Gegenwart. Hamburg: Herbert Reich Chamraďová, Lucie, Současná situace olomouckých církví, bachelor degree (Bc.) dissertation. Praha: ETF UK Kaňák, Miloslav, K historii ekumenického hnutí, Náboţenská revue 35, 1 (1964), pp Kaňáková-Fišerová, Alena, Prostor pro skutky z víry, Theologická revue 22, 2 (1989), pp Kašpárek, David, Teologické souvislosti sakramentologie Karla Rahnera s dokumenty II. vatikánského koncilu, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: HTF UK Klekner, Peter, Vliv sekt na klasické křesťanství: Církev Jeţíše Krista Svatých posledních dnů a její interakce s většinovou církví a společností v Americe, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: ETF UK Kopecký, Ladislav, Pokyny pro ekumenickou spolupráci, Theologická revue 28, 4 (1995), p. the cover of the journal. Kosmata, Pavel, Unie kalicha?: moţnosti husitsko-evangelické unie v českých zemích, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: ETF UK Kovář, František, Hnutí ekumenické a unionistické, Náboţenská revue 11, 2 (1940), pp Kovář, František, Resoluce českého křesťanského studentstva o sjednocení církví, Náboţenská revue 11, 4 (1939), pp Kovář, František, Svobodné křesťanství a ekumenické hnutí, Náboţenská revue 11, 4 (1939), p Kovář, František, Bleeker, C. J.: Svobodné křesťanství a ekumenické hnutí, Náboţenská revue 10, 4 (1938), pp Kovář, František, Svobodné křesťanství a ekumenické hnutí, Náboţenská revue, 10, 1 (1938), pp Krejčí, Miroslav, Una sancta: věřím v svatou církev obecnou : skutečnost a problém ekumenismu, ThDr. dissertation. Praha: Husova československá evangelická bohoslovecká fakulta Kubalík, Josef, Ekumenická teologie: Aby všichni jedno byli. Litoměřice: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Kučera, Zdeněk, Ekuména ve světle dějin spásy, Theologická revue 5, 3-4 (1972), pp Lochman, Jan Milič, The Faith We Confess: an Ecumenical Dogmatics. Edinburgh: T&T Clark Machovec, Milan, Bude katolická církev rehabilitovat Jana Husa? Praha: Nakladatelství politické literatury Machula, Tomáš Renata Norková, Ospravedlnění a dědičný hřích v ekumenickém dialogu. Praha: Krystal Mánek, Jindřich, Kánon Nového zákona a ekuména našich dnů, Náboţenská revue 36, 3-4 (1965), pp Mánek, Jindřich, Nový zákon a ekumenické hnutí, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), pp Neval, Daniel, Vom Verstehen der eigenen Tradition zum ökumenischen Gestalten der Gegenwart, Communio viatorum 41, 3 (1999), pp Noble, Ivana Martin Vaňáč, Ekumenická teologie na přelomu 20. a 21. století, Teologická reflexe 1/2006, pp

12 Novák, Miroslav, Pátá konference Leydenské mezinárodní kanceláře v Leersumu, Náboţenská revue 10, 5 (1938), pp Pozvání k naději: texty ze Setkání křesťanů Praha: Českobratrská církev evangelická Procházka, Pavel, Kapitoly z ekumeniky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Občianske zdruţenie Pedagóg Rutrle, Otto, Obnovení k misii, Theologická revue 1, 5 (1968), pp Rutrle, Otto, Ekumenické křesťanství v ţivotě církve. II. část: Církev a její poslání. Praha: Ústřední rada CČS Rutrle, Otto, Sněm Světové rady církví v Amsterodamu, Náboţenská revue 19, 4-5 (1948), pp Rutrle, Otto, Československá církev a ekumenické snahy: 5. theologická konference v Kolštejně ve dnech srpna 1947, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), pp Rutrle, Otto, Podmínky ekumenické praxe, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), pp Rutrle, Otto, Visser t Hooft na Husově fakultě, Náboţenská revue 18, 1 (1947), pp Rutrle, Otto, Kristologický základ světového ekumenického hnutí, Náboţenská revue 17, 2 (1946), pp Salajka, Milan, Teologie a praxe církve: praktická teologie křesťanského západu: ekumenismus. Praha: Karolinum Reviewed by: Tonzar, David, Theologická revue 72, 2 (2001), pp Salajka, Milan, Ekumenicky závaţné události , Theologická revue 70, 2 (1999), pp Salajka, Milan, Slovo Ekumenického sdruţení akademií a laických institutů v Evropě o sobě a o dnešním světě, Theologická revue 24, 1 (1991), pp Salajka, Milan, Ekumenické evangelické akademie: Fritz Erichu Anhelmovi, Theologická revue 23, 6 (1990), pp Salajka, Milan (ed.), Vyvol si ţivot: Materiály ze sympozia bohosloveckých fakult a z regionální práce Křesťanské mírové konference v ČSSR. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Salajka, Milan (ed.), Teologická motivace v dvacetileté práci Křesťanské mírové konference. Praha: Husova československá teologická fakulta Salajka, Milan, Naše doba: z ekumenického odkazu J. L. Hromádky. Praha: Ústřední církevní nakladatelství English version: Salajka, Milan, Our time: From the ecumenical legacy of J. L. Hromádka. Praha: Ekumenická rada církví v ČR Salajka, Milan, Ekumenické podněty k pravému řádu církvi, Theologická revue 6, 3 (1973), pp Salajka, Milan, Církev v ekumenickém rozhovoru. Praha: Ekumenická sekce Husovy československé teologické fakulty Salajka, Milan, Liturgický církevní rok: ekumenické dědictví. Praha: Jitka Lierová Salajka, Milan, Z myšlenek světové ekumeny, Theologická revue 4, 6 (1971), pp Salajka, Milan, Ekumena ekumenický ekumenismus, Theologická revue 3, 5-6 (1970), pp Salajka, Milan, Ekumenické kapitoly. Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1970.

13 Salajka, Milan, Ideologický pokus a ekumena, Theologická revue 3, 1 (1970), pp Salajka, Milan, Jednota církve v dynamice ekumenického křesťanství, Theologická revue 3, 1 (1970), pp Salajka, Milan, Ekumenický zeměpis křesťanství, Theologická revue 2, 5-6 (1969), pp Sázava, Zdeněk, Nad dosavadními výsledky konvergenčního procesu (BEM ), Theologická revue 24, 2 (1991), pp Sekot, Aleš, Světová rada církví. Praha: Horizont Skalický, Karel, Ekumenismus na Druhém vatikánském koncilu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Skalický, Karel Jan Podlešák (eds.), Kristus v srdci Boţího lidu: Ekumenický seminář o kristologii během staletí, který uspořádala Teologická fakulta Jihočeské univerzity ve dnech České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity Smolík, Josef, Kristus a jeho lid: praktická eklesiologie. Praha: OIKOYMENH Smolík, Josef, Die Erneurung der biblischen Predigt also Beitrag zum Oekumenismus, Communio viatorum 38, 2 (1996), pp Smolík, Josef, Obnova biblického kázání jako příspěvek k ekumenismu, Teologická reflexe 1/1996, pp Souček, Josef Bohumil (ed.), O svrchovanost víry: sborník k 70. výročí narození prof. J. L. Hromádky. Praha: Komenského evangelická teologická fakulta Spisar, Alois, Křesťanský ekumenismus a československá církev z hlediska zásadního, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), pp Srbková, Kateřina, Taizé mezi tradicí a inovací: sociologický obraz francouzské křesťanské komunity, bachelor degree (Bc.) dissertation. Praha: FSV UK Stanovisko CČSH k Limským dokumentům ekumenické konvergence 1982, Theologická revue 19, 2 (1986), pp Svítil, Karel, Ekumenismus v pontifikátu papeţe Jana Pavla II., master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Štampach, Odilo Ivan, Univerzální a partikulární církev: Příspěvek k ekumenickým rozhovorům o jednotě církve, Teologická reflexe 2/1996, pp Štampach, Odilo Ivan, Nástin ekumenické teologie: informace a úvahy s ohledem na českou ekumenickou situaci. Praha: Karolinum Štampach, Odilo Ivan Jiří Hanuš Hana Holcnerová, Kairos 98: Jednota a dialog: úkol i dar, Getsemany 91 (únor 1999), pp Štampach, Odilo Ivan Vojtěch Tkadlčík, Církev a ekumenismus. Olomouc: Arcibiskupství olomoucké Tonzarová, Hana, František Kovář ve vztahu k ekumeně, Th.D. dissertation. Praha: HTF UK Trtík, Zdeněk, Dogmatická základna ekumenického hnutí, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), pp Vaněk, Antonín, Český ekumenismus: Eklesiologicko-pastorační studie. Kozmice: Antonín Vaněk Vaňáč, Martin, Ekumenismus v České republice: příspěvek ke studiu ekumenických vztahů v České republice na pozadí vztahu státu k církvím v letech , master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Vokoun, Jaroslav, Naslouchat teoloţkám. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2010.

14 Vokoun, Jaroslav, Ekumenické koncily jako model ekumenismu, In: Vojtěch Novotný (ed.), Všechno je milost: sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera. Praha: Karolinum Vokoun, Jaroslav, Vzdorování jako ekumenický úkol, Getsemany 10(88) (1998), pp Vrbenský, Jaroslav, Sebepoznání církve, Getsemany 12(90) (1998), pp Vyšohlíd, Václav, Ekumenické snahy patriarchy dr. F. Kováře, Náboţenská revue 21, 1-3 (1950), pp Zítek, Vlastimil, Ekumenické touhy J. A. Komenského, Theologická revue 26, 1 (1993), pp Ţďánská, Barbora, Ekumenismus a mezináboţenský dialog v době globalizace a v kontextu trvale udrţitelného rozvoje, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: FHS UK G. Interfaith relations and dialogue Balabán, Milan, Ubíráme se všichni k vrcholům téhoţ duchovního horstva?, Křesťanská revue 72, 1 (2005), pp Balabán Milan, Nelpění: Pokus stanovit jednu z moţných společných základen ţidovství, křesťanství a buddhismu, Teologická reflexe 2/1996, pp Černý, Pavel, Praxe dialogu křesťanů s příslušníky jiných náboţenství, In: Křesťané a jiná náboţenství. Praha: SET Sdruţení evangelikálních teologů 2004, pp Červenková, Denisa, Křesťanství ve vztahu k ostatním náboţenstvím v italské katolické teologii posledního desetiletí ( ): hledání metody, ThLic. dissertation. Praha: KTF UK Červenková, Denisa Albert-Peter Rethmann, Islám v českých zemích. Praha: Centrum pro studium migrace Drexlerová, Alţběta, Jákob a Ezau na cestě k smíření?: dějiny ţidovsko-křesťanských vztahů. Olomouc: Univerzita Palackého Floss, Karel Pavel Hošek Odilo Ivan Štampach Zdeněk Vojtíšek, Cesty k porozumění jinému: teologie, religionistika a mezináboţenský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe. Praha: Dingir Floss, Karel Pavel Hošek Odilo Ivan Štampach Zdeněk Vojtíšek (eds.), Mezináboţenský dialog dnes se zřetelem k tzv. abrahámovským náboţenstvím. Praha: Dingir Hošek, Pavel, Towards a dialogical global theology : Wolfhart Pannenberg and Wilfred Cantwell Smith, Communio viatorum 50, 3 (2008), pp Hošek, Pavel, Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboţenství. Praha: Návrat domů Reviewed by: Bargár, Pavol, Theologická reflexe 2/2005, pp Hošek, Pavel, Theologie náboţenství v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem, Teologická reflexe 2/2004, pp Koukal, Aleš, Interspiritualita, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: FF UK Kovář, Blahoslav, Misijní snahy soudobého buddhismu, Náboţenská revue 30, 2 (1959), pp Liguš, Ján, Budhizmus, islám, křesťanství. Pardubice: Press-Foto Löwensteinová, Miriam, Střet neokonfucianismu a křesťanství v Koreji, Theologická revue 76, 2 (2005), pp

15 Opatrný, Aleš, Mezináboţenský dialog v Čechách, In: Vojtěch Novotný (ed.), Všechno je milost: sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera. Praha: Karolinum Pastuszak, Jarosław, Dialog jako forma vytváření náboţenské kultury: fenomenologie náboţenského dialogu, Th.D. dissertation. Olomouc: CMTF UP Reviewed by: Ambros, Pavel, Theologická revue 76, 2 (2005), pp Pavlincová, Helena et al., Slovník: judaismus, křesťanství, islám. Praha: Mladá fronta Reviewed by: Segert, Stanislav, Communio viatorum 37, 1 (1995), pp nd edition as: Pavlincová, Helena Břetislav Horyna (eds.), Judaismus, křesťanství, islám. Olomouc: Nakladatelství Olomouc Pawliková-Vilhanová, Viera, Christianity, Islam and the African World, habilitation thesis (Doc.). Praha: FF UK Říčan, Marek, S. Mark Heim a jeho řešení otázky spásy nekřesťanů, Teologická reflexe 2/2005, pp Severa, Jan, Mezináboţenský dialog ve světle jeho soudobé interpretace v římskokatolické církvi, bachelor degree (Bc.) dissertation. Praha: FHS UK Štampach, Odilo Ivan, Přehled religionistiky. Praha: Portál Reviewed by: Bargár, Pavol, Teologická reflexe 2/2008, pp H. Roma mission Kováč, Ondřej, Cesty a formy misijního svědectví mezi Romy v České republice na přelomu tisíciletí, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: ETF UK Pellarová, Iva, Misijní práce s dětmi a dospělými v sociálně vyloučených lokalitách v České republice, Misiologické info 2/2011, pp Pellarová, Iva, Romský svět: Romové v česko-slovenském kontextu včera a dnes, Misiologické info 2/2011, pp I. Antropology and mission Jiráková, Edita, Entolingvistické aspekty nejnovějšího vývoje religiozity v Mongolsku, Ph.D. dissertation. Praha: FF UK Kaňáková-Fišerová, Alena, Lidská komunikace s hlediska křesťanských přístupů misie, evangelizace a diakonie, Theologická revue 25, 1 (1992), pp Krupa, Viktor, Semantic Modification of Polynesian Lexicon under the Impact of Christian Teaching, Religio 1, 1 (1993), pp Martinek, Michael, Křesťané v zemi Indiánú: kulturní, sociální a náboţenské protiklady Latinské Ameriky. Středokluky: Zdeněk Susa J. Justice, peace, and integrity of creation Liguš, Ján, Bonhoefferův mírový odkaz po 40 letech, Křesťanská revue 52 (1985), pp Liguš, Ján, Teologie mírové angaţovanosti, Křesťanská revue 44 (1977), pp Lukešová, Anna (ed.), Spravedlnost, mír a integrita stvoření: Příspěvky ke konciliárnímu proces z členských církví Ekumenické rady církví v ČSSR. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Sakař, Vladimír, Lidská práva a křesťanská odpovědnost, Theologická revue 7, 6 (1974), pp

16 Salajka, Milan, Křesťané v zápasech o mír a pokoj ve světě: k dvacátému pátému výročí zaloţení Křesťanské mírové konference. Praha: Regionální sdruţení KMK v ČSSR Salajka, Milan, Kvalita ţivota, Theologická revue 7, 6 (1974), pp Salajka, Milan, Sexismus, Theologická revue 7, 5 (1974), pp Tomková, Barbora, Vliv Jana XXIII. na zachování světového míru v souvislosti se změnou smýšlení katolické církve, bachelor degree (Bc.) dissertation. Praha: ETF UK Toţička, Tomáš, Církev a svět práce, Křesťanská revue 67, 3 (2000), pp Trojan, Jakub S., Stuttgartské vyznání vin v perspektivě střední Evropy, Teologická reflexe 2/1995, pp K. Other Bonhardová, Nina, Misie. Praha: Daemon 1997 (historical novel about the mission of Sts Cyril and Methodius). Číţkovský, Zdeněk, V Africe mi říkali Sípho: ţivotní příběh českého misionáře. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Dachovský, Karel, Sluţebník Boţí Alfie Lambe. Praha: Řád Doubrava, František, Oběť: Román ze ţivota afrických misionářů Bílých otců. Praha: Alexander Storch Drápal, Dan, Emancipace ţen v církvi? Praha: Návrat domů Drlík, Marcel, Český lékař v srdci Afriky. Praha: Portál Filipi, Pavel, Misie v pravoslaví, Křesťanská revue 49 (1982), pp Hobizal, František, Dopisy z Brazílie: o ctnostech a nectnostech. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Jarošová, Jindra, Svatí kacíři: Reportáţ nejen z Velké Moravy. Praha: Radioservis 2000 (historical novel about the mission of Sts Cyril and Methodius). Klement, Václav, Dopisy z Koreje. Brno: Cesta Kolář, Petr, Křesťanský magazín není velvyslancem naší církve v televizi, Getsemany 11(78) (1997), p. 3. Lamparter, Michal (ed.), Církev a stát (sborník příspěvků z 4. ročníku konference). Brno: Masarykova univerzita Opatrný, Aleš, Příprava rodičů na křest dítěte: Pomůcka pro ty, kteří vedou přípravu. Praha: Pastorační středisko Palán, Aleš, Neţ krokodýl spolkne stín: Čtyřicet let Zdeňka Číţkovského v Jiţní Americe. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Procházka, P., Misie v Brazílii, audio recording (availabe at the Department for the Blind and Disabled in the Library of KTF UK in Prague). Růţička, František, Pouť do Israele. České Budějovice: Jarošík Slámová, Eva, Je křesťanský magazín velvyslancem naší církve v televizi?, Getsemany 9(76) (1997), pp For a response to this article, see: Kolář, Petr. Smolík, Josef, Křesťanství v USA, Křesťanská revue 55 (1988), pp Smolík, Josef, Křesťanství v USA (dokončení), Křesťanská revue 55 (1988), pp Šlégr, Jiří, Poklady misií s Jiřím Šlégrem. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2009.

17 Complete bibliography in alphabetical order (according to the authors surname) Ambros, Pavel, Pastorální teologie 5: Církev, kultura, společnost, misie. 2nd edition. Olomouc: Univerzita Palackého Ambros, Pavel, Ekumenismus jako podněcující rozpomínání víry, Teologická reflexe 1/2001, pp Ambros, Pavel, Mezi Východem a Západem: Ekumenické otázky. Velehrad: Societas Antonij, metropolita Kijeva a Haliče, Křesťanské svědectví v socialistické společnosti, Křesťanská revue 46 (1979), pp Balabán, Milan, Ubíráme se všichni k vrcholům téhoţ duchovního horstva?, Křesťanská revue 72, 1 (2005), pp Balabán Milan, Nelpění: Pokus stanovit jednu z moţných společných základen ţidovství, křesťanství a buddhismu, Teologická reflexe 2/1996, pp Balcar, Josef, Albert Schweitzer: lékař, misionář, Evropan v pralese. Praha Bárta, Jan OFM, Ekumenismus. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Beneš, Petr Regalát et al., Františkánství v kontaktech s jiným a cizím. Praha: UK FF, Filosofia Bílý, Jiří, Český misionář Augustin Strobach, Teologické texty 6, 6 (1995), pp Bobčík, Vladislav, Analýza evangelizačních poznatků a zkušeností členů komunity Emmanuel, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Bonhardová, Nina, Misie. Praha: Daemon 1997 (historical novel about the mission of Sts Cyril and Methodius). Borek, Vojtěch, Letní misie českých dominikánů , bachelor degree (Bc.) dissertation. Praha: CKK KTF UK Borotová, Lucie, Protestantské misie v Číne, Religio 3, 2 (1995), pp Bouma, David et al., Pavel z Tarsu, apoštol národů. Ústí nad Orlicí: Oftis Bubníková, Anna, Ekumenismus v díle Tomáše Špidlíka, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Bujnoch, Josef, Zwischen Rom und Byzanz: Leben und Wirken der Slavenapostel Kyrillos und Methodios nach den Pannonischen Legenden und der Klemensvita. Bericht von der Taufe Russlands nach der Laurentiuschronik. Graz: Styria Bula, Miroslav, Civilní interpretace, Křesťanská revue 24, 8 (1957), pp Reissued: Křesťanská revue 73, 1 (2006), pp Calábek, Pavel, Dopisy svatého Kolumbána: překlad a systematický výklad, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Císař, Ivo, Jednota křesťanů, Řím: Křesťanská akademie Cibulka, Josef, Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd Cyril, Archimandrita, Počátky křesťanství v Československu. (the work was first published as a samizdat in Havířov in 1977; the manuscript has been ready for publication since 1992, however it has never happened; it is available from the library of HFT UK in Prague) Černý, Pavel, Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie: Aktivity Světové rady církví. Brno: L. Marek Reviewed by: Beneš, Ladislav, Křesťanská revue 73, 5 (2006), pp

18 Černý, Pavel, Praxe dialogu křesťanů s příslušníky jiných náboţenství, In: Křesťané a jiná náboţenství. Praha: SET Sdruţení evangelikálních teologů 2004, pp Černý, Pavel, Dynamika ţivota církve: poznámky k praktické eklesiologii. Praha: Oliva Černý, Pavel, Pravoslavná církev v Československu. Praha: Sekretariát pro věci církevní MK ČR Černý, Pavel, Českobratrská církev evangelická. Praha: Sekretariát pro věci církevní MK ČR Černý, Pavel, Církev adventistů sedmého dne. Praha: Horizont Červenková, Denisa, Křesťanství ve vztahu k ostatním náboţenstvím v italské katolické teologii posledního desetiletí ( ): hledání metody, ThLic. dissertation. Praha: KTF UK Červenková, Denisa Albert-Peter Rethmann, Islám v českých zemích. Praha: Centrum pro studium migrace Číţkovský, Zdeněk, V Africe mi říkali Sípho: ţivotní příběh českého misionáře. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Dachovský, Karel, Sluţebník Boţí Alfie Lambe. Praha: Řád David, Jiří, Novodobý stav Velké Rusi neboli Moskevska: přijetí a vyhnání otcú Tovaryšstva Jeţíšova, zburcované převraty a revoluce, mravy a ctnosti lidu, jak politické, tak církevní, krátce popsané. Translated from Latin by Josef Koláček, introductury study by Tomáš Špidlík. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma Demel, Zdeněk Karl Schlemmer (eds.), Pronikavá změna pastorace nebo sebezáchovný provoz?: být církví misionářským způsobem. Mezinárodní pastorálně teologické sympozium, České Budějovice České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské Univerzity Dolejšová, Ivana (I. Noble), Aplikace hermeneutické, fenomenologické a epistemologické metody v současné ekumenické teologii, Teologická reflexe 2/1998, pp Doleţal, Jiří, Misie v Novém zákoně, Křesťanská revue 47 (1980), pp Dolista, Josef, Misijní úsilí církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Reviewed by: Filipi, Pavel, Misie v dnešním světě, Teologická reflexe 1/2002, pp Dolista, Josef, Misijní práce jako aktuální výzva všem křesťanům, Studia theologica II, 2 (2000), pp Dospěl, Marek, P. Remedius Prutký OFM ţivot a dílo, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: FF UK Dostál, Filip, Ekumenické bohosluţby, bachelor degree (Bc.) dissertation. Praha: KTF UK Doubrava, František, Oběť: Román ze ţivota afrických misionářů Bílých otců. Praha: Alexander Storch Doulová, Eva, Křesťanské svědectví dnes, Křesťanská revue 46 (1979), pp Drápal, Dan, Emancipace ţen v církvi? Praha: Návrat domů Drda, Miloš František J. Holeček Zdeněk Vybíral (eds.), Jan Hus na přelomu tisíciletí: mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího milénia (Papeţská lateránská univerzita Řím, prosince 1999). Ústí nad Labem: Albis international Drexlerová, Alţběta, Jákob a Ezau na cestě k smíření?: dějiny ţidovsko-křesťanských vztahů. Olomouc: Univerzita Palackého Drlík, Marcel, Český lékař v srdci Afriky. Praha: Portál 2003.

19 Dřímal, Ludvík et al., O katechezi (sborník z Teologické konference o katechezi, Hradec Králové, 2007). Ústí nad Orlicí: Oftis Dvorník, František, Byzantské misie u Slovanů. Praha: Vyšehrad Reviewed by: Kaňák, Miloslav, Byzantské misie u Slovanů, Theologická revue 5, 6 (1972), pp Dvorník, František, Moravská říše a její apoštolové, In: Se znamením kříţe. Řím: Křesťanská akademie 1967, pp Dvorník, František, Svatý Prokop, čeští benediktini a pokřesťanštění Ruska, In: Se znamením kříţe. Řím: Křesťanská akademie 1967, pp Ebertová, Aneţka, Revoluce a ekumena, Náboţenská revue 38, 3-4 (1969), pp Ebertová, Aneţka, Obnova k misii: K problematice 2. sekce 4. valného shromáţdění SRC v Uppsale, Theologická revue 1, 5 (1968), pp Eklová, Dana, Čeští cestovatelé jezuité v Latinské Americe, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: PřF UK Eynikel, Erik et al. (eds.), Symposium on Intercultural Theology: Proceedings: held at the South Bohemian University in České Budějovice, 3-4 March České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity Faikus, Jan, Misie Společnosti Boţího Slova v Jiţním Šantungu, Čína. Nitra: Misijný dom Faistauerová, Václava, Úloha laiků v papeţských misijních dílech, bachelor degree (Bc.) dissertation. Praha: KTF UK Fiala, Pavel, Letáčky BTM jako pastorační a evangelizační pomůcky, bachelor degree (Bc.) dissertation. Praha: KTF UK Filipi, Pavel, Po ekumenickém chodníku: příručka ke vztahům a moţnostem spolupráce mezi církvemi. Praha: Kalich Filipi, Pavel, Dominus Iesus a budoucnost ekumenismu: komentář ke kontroverznímu dokumentu, Teologická reflexe 1/2001, pp Filipi, Pavel, Církev a církve: Kapitoly z ekumenické eklesiologie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Filipi, Pavel, O ospravedlnění ekumenicky (K uveřejňovanému dokumentu), Teologická reflexe 2/1998, pp Filipi, Pavel, Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno: CDK Reviewed by: Beneš, Ladislav, Učebnice ekumeniky, Teologická reflexe 2/1996, pp Filipi, Pavel, K teologii slovanských misií, Křesťanská revue 54 (1987), pp Filipi, Pavel, Chudým evangelium se zvěstuje, Křesťanská revue 50 (1983), p Filipi, Pavel, Misie v pravoslaví, Křesťanská revue 49 (1982), pp Filipi, Pavel et al., Tschechischer Ökumenismus: historische Entwicklung. Prag: Ökumenischer Rat der Kirchen in der Tschechischen Sozialistischen Republik Filipi, Pavel Petr Pokorný, Český ekumenismus: theologické kořeny a současná tvář církví. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Florovský, Vasiljevič Antonín, Čeští jesuité na Rusi: jesuité české provincie a slovanský východ. Praha: Nakladatelství Vyšehrad Floss, Karel Pavel Hošek Odilo Ivan Štampach Zdeněk Vojtíšek, Cesty k porozumění jinému: teologie, religionistika a mezináboţenský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe. Praha: Dingir 2008.

20 Floss, Karel Pavel Hošek Odilo Ivan Štampach Zdeněk Vojtíšek (eds.), Mezináboţenský dialog dnes se zřetelem k tzv. abrahámovským náboţenstvím. Praha: Dingir Fojtíková, Jitka, Misie součást spirituality Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Fojtíková, Jitka Veronika, Podíl katolické církve v Čechách na misijním díle Církve, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Förster, Josef, Václav (Remedius) Prutký OFM: Itinerarium missionum apostolicarum (úvodní studie, edice a překlad s komentárem části I. dílu), Ph.D. dissertation. Praha: FF UK Freidinger, A., Oceanie a evangelium. Olomouc: Českobratrská jednota misijní Freidinger, A., Příručka k studiu pohanské misie. Část 4: Misie v Americe a Australii. Olomouc Freidinger, A., Příručka k studiu pohanské misie. Část 1: Dějiny misie. Hrubá Lhota Freitinger, Pavel, Karel Machotka: Úryvek z práce o přestupovém hnutí na Domaţlicku, Křesťanská revue 48 (1981), pp Frinta, Antonín, O počátcích křesťanství u Poláků, Křesťanská revue 37 (1970), pp Fuček, Ludvík, Počet z naděje, která je v nás, a jednota církve, Theologická revue 10, 2 (1977), pp Fuchs, Alfréd, Sjednocení církví: unionismus. Praha: Československé akciové tiskárny Grivec, František, Konstantin und Method: Lehrer der Slawen. Wiesbaden: Otto Harrassowitz Grombířová, Marie, Lidové misie redemptoristů v Čechách v současnosti, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Grulich, Rudolf, Der Beitrag der böhmischen Länder zur Weltmission des 17. und 18. Jahrhunderts. Königstein: Institut für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren- Schlesien Hájek, Jiří, Předpoklady evangelizace v České republice, Getsemany 6(74) (1997), pp Halík, Tomáš, Co je bez chvění, není pevné: labyrintem světa s vírou a pochybností. Praha: Lidové noviny Halík, Tomáš, O přítomnou církev a společnost. Praha: Křesťanská akademie Reviewed by: Trojan, Jakub S., Křesťanská revue 59, 9 (1992), p Halík, Tomáš Jan Jandourek, Ptal jsem se cest. Praha: Portál Hanuš, Jiří, Číst znamení času katolická církev v české společnosti: rozhovor s Janem Spoustou, Teologie a společnost Vol. 1 (9), No. 1 (2003), pp Hanuš, Jiří, Snění v plné bdělosti. Rozhovory s Odilonem Ivanem Štampachem. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Reviewed by: Filipi, Pavel, Autoportrét katolického teologa, Teologická reflexe 2/1997, pp Havlíček, Petr, Církev jako společenství Ekumenické perspektivy ekleziologie Severina Dianiche, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: KTF UK Havlíček, Petr, Albrecht Chanovský ţivot nebo legenda?, master degree (Mgr.) dissertation. Praha: PedF UK Havránek, Alexandr, Třetí výročí cyrilometodějské misie, Křesťanská revue 53 (1986), pp

Česká misiologická bibliografie (sestavil Pavol Bargár ke květnu 2011)

Česká misiologická bibliografie (sestavil Pavol Bargár ke květnu 2011) Česká misiologická bibliografie (sestavil Pavol Bargár ke květnu 2011) A. Bible a misie Doleţal, Jiří, Misie v Novém zákoně, Křesťanská revue 47 (1980), s. 229-230. Bouma, David et al., Pavel z Tarsu,

Více

Cyrilometodějský Velehrad v literatuře

Cyrilometodějský Velehrad v literatuře Cyrilometodějský Velehrad v literatuře V roce 2013 uplyne 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. U příležitosti tohoto výročí vydává Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně výběrovou

Více

Křesťanské církve v občanské společnosti Praktická teologie pro neteology Michael Martinek ETF, 2014 Poslanci, uklízečky, ministři, kněţí, sekretářky a novináři jsou povolání, která mají v očích lidí nejmenší

Více

Salvátorská farní knihovna

Salvátorská farní knihovna 1 Abeln, Reinhard, Kner, Anton Jak se máme modlit? Karmelitanské nakladatelství 2000 Kostelní vydří 2 c 2 Abeln, Reinhard, Kner, Anton Co člověka dělá člověkem Karmelitanské nakladatelství 1995 Kostelní

Více

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Rejchrtová Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Disertační a habilitační práce: 1973: Politické názory Václava Budovce z Budova, disertační práce na UK FF Praha, s. 241. 1986: Studie k českému

Více

Kat. číslo Autor Název Kategorie 110001 Italská TV Saint Antonio di Padova Audio - Video 110002 Italská TV Francesco Audio - Video 110003 Slavík

Kat. číslo Autor Název Kategorie 110001 Italská TV Saint Antonio di Padova Audio - Video 110002 Italská TV Francesco Audio - Video 110003 Slavík Kat. číslo Autor Název Kategorie 110001 Italská TV Saint Antonio di Padova Audio - Video 110002 Italská TV Francesco Audio - Video 110003 Slavík Cesta do Emaus Audio - Video 110004 Barátová Něco jakoby

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ CZECH SOCIETY FOR THE STUDY OF RELIGIONS INFORMAČNÍ BULLETIN BRNO 10 PROSINEC 2002 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ Arna Nováka 1, 660 88 Brno tel.: 541

Více

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH Sborník pracovních textů Sněmovní centrum listopad 2004 PŘEDMLUVA K PRACOVNÍMU TEXTU KOMENTÁŘE K ZV Naukový výbor VIII. sněmu CČSH

Více

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně Církev - teologie - sněm Soubor přednášek z teologické konference v Brně Červen 2014 Obsah: Slovo na úvod................................................. 3 (ThDr. Tomáš Butta) Dokončit reformaci českou.

Více

Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka

Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 duben 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka Nového papeže

Více

Nabídka prodeje nahrávek z Akademických týdnů

Nabídka prodeje nahrávek z Akademických týdnů Nabídka prodeje nahrávek z Akademických týdnů Stav ke dni: 2.6.2009 Vysvětlení k číslu kazety - uvádějte jej vždy při objednávání První dvojčíslí před lomítkem = ročník AT, další trojčíslí = číslo kazety

Více

Obsah. Souborné dílo Tomáše Špidlíka 3. Současné otázky 12. Studie ruského myšlení 26. Prameny spirituality 40. Societas 47

Obsah. Souborné dílo Tomáše Špidlíka 3. Současné otázky 12. Studie ruského myšlení 26. Prameny spirituality 40. Societas 47 Obsah Souborné dílo Tomáše Špidlíka 3 Současné otázky 12 Studie ruského myšlení 26 Prameny spirituality 40 Societas 47 Studijní texty Centra Aletti 62 Hlas Velehradu 80 Slovo a obraz 88 Čeští jezuité 96

Více

Knihy. Ale zbav nás od zlého Praktický přístup k vysvobození. PN464 Apokalyptický deník Neuwirth, Vladimír

Knihy. Ale zbav nás od zlého Praktický přístup k vysvobození. PN464 Apokalyptický deník Neuwirth, Vladimír Stránka 1 z 28 Knihy Seznam knih žánru Populárně naučná literatura (809) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PN787 15 dní s Hedvikou Slezskou Kohut, Vojtěch OCD PN588 15 dní s Janem od Kříže Tonnelier,

Více

Knihy. Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor Žánr. Ž245...A přesto říci životu ano Frankl, Viktor E. Životopis

Knihy. Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor Žánr. Ž245...A přesto říci životu ano Frankl, Viktor E. Životopis Stránka 1 z 157 Knihy Seznam všech knih (3421) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor Žánr B428...A léta běží ( Výbor z fejetonů ) Lukešová, Taťana Ž245...A přesto říci životu ano Frankl, Viktor E. D325...když

Více

PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ 7,75% 4,5% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 0,1% SETKÁNÍ JÁHNŮ NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM

PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ 7,75% 4,5% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 0,1% SETKÁNÍ JÁHNŮ NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 23 březen 2015 7,75% 0,1% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 4,5% NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM SETKÁNÍ JÁHNŮ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

ZPRÁVA O STAVU PROVINCIE SV. JANA BOSKA

ZPRÁVA O STAVU PROVINCIE SV. JANA BOSKA PROVINCIÁLNÍ KAPITULA 2010 ZPRÁVA O STAVU PROVINCIE SV. JANA BOSKA Moje ovce slyší můj hlas: já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný ţivot. Nezahynou na věky a nikdo mi je nevyrve z rukou. (Jan

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

POMŮCKA KE STUDIU HISTORIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A JEJÍCH SBORŮ

POMŮCKA KE STUDIU HISTORIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A JEJÍCH SBORŮ SYNODNÍ RADA ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ POMŮCKA KE STUDIU HISTORIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A JEJÍCH SBORŮ Praha 1982 Určeno pro úřední potřebu sborů Českobratrské církve evangelické. ÚVODEM

Více

Výukový program RELIGIO

Výukový program RELIGIO Výukový program RELIGIO Základní informativní prezentace Jednou ze zvláštností současného českého prostředí je všeobecně nízká úroveň znalostí v oblasti náboženství spojená s nechutí k čemukoli co s náboženstvím

Více

KARDINÁL TOMÁŠEK. Generál bez vojska?

KARDINÁL TOMÁŠEK. Generál bez vojska? KARDINÁL TOMÁŠEK Generál bez vojska? VYŠEHRAD 2003 Uspořádali Jan Hartmann, Bohumil Svoboda a Václav Vaško Jan Hartmann, Bohumil Svoboda a Václav Vaško ISBN 80-7021-492-9 19 Svatořečení Anežky České Římská

Více

PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE

PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Kombinované studium Náboženské nauky Katedra Pastorálních oborů a právních věd Milan Boldi PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 20 květen 2010. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 20 květen 2010. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 5 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 20 květen 2010 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 2 Z galerie zapomenutých kněží František Kutal (1882 1967) Mezi ty, kteří

Více

č. 6 červen 2012 20. ročník

č. 6 červen 2012 20. ročník ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 6 červen 2012 20. ročník ÚVODNÍK Proste Pána, aby poslal dělníky... Červen, kromě velkých slavností Nejsvětější Trojice Boží, Těla a krve Páně a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

Album pozdně středověkého písma I. Alexander Abusch Schiller ( Grösse und Tragik eines deutschen Genius )

Album pozdně středověkého písma I. Alexander Abusch Schiller ( Grösse und Tragik eines deutschen Genius ) " v jednom poschodí vnitřní babylonské věžě " ( Jazyky Franze Kafky ) Marek Nekula "Smrt Boha" v Nietzschově filosofii Mojmír Hrbek...na okraji chaosu ( Poetika literárního díla 20.století Daniela Hodrová

Více

SLÁNSKÉ ROZHOVORY. reformace. historie. osobnosti. teologie. umění

SLÁNSKÉ ROZHOVORY. reformace. historie. osobnosti. teologie. umění SLÁNSKÉ ROZHOVORY Českáhusitská reformace 2010 historie teologie osobnosti umění KRÁLOVSKÉ MĚSTO SLANÝ 2011 KRÁLOVSKÉ MĚSTO SLANÝ SLÁNSKÉ ROZHOVORY Českáhusitská reformace 2010 historie teologie osobnosti

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

č. 6 červen 2013 21. ročník 1. 6. Mezinárodní den dětí 4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských 7. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

č. 6 červen 2013 21. ročník 1. 6. Mezinárodní den dětí 4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských 7. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 6 červen 2013 21. ročník ÚVODNÍK Na výlet!... Nevím, jak vám, ale mně velmi často připadá, že některé měsíce dýchají jakýmsi volnějším tempem. A právě začínající červen

Více

NEVAŽ SE, ODVAŽ SE! říká známý reklamní slogan, a mohli bychom dodat: nakupuj hlavně nakupuj!

NEVAŽ SE, ODVAŽ SE! říká známý reklamní slogan, a mohli bychom dodat: nakupuj hlavně nakupuj! NEVAŽ SE, ODVAŽ SE! říká známý reklamní slogan, a mohli bychom dodat: nakupuj hlavně nakupuj! Tento slogan však proniká mnohem hlouběji naší každodenní realitou než jen jako reklama. Často se vztahuje

Více

Pavel Černý. Dříve, než budeme hovořit o vzájemném vztahu teologie a misiologie, krátce připomeňme jejich obsah a vývoj vzájemného pochopení.

Pavel Černý. Dříve, než budeme hovořit o vzájemném vztahu teologie a misiologie, krátce připomeňme jejich obsah a vývoj vzájemného pochopení. Vztah teologie a misiologie: Misijní hermeneutika Pavel Černý Dříve, než budeme hovořit o vzájemném vztahu teologie a misiologie, krátce připomeňme jejich obsah a vývoj vzájemného pochopení. 1. Teologie

Více