ČERNOBÍLE ČERNOBÍLE JAROSLAV KUČERA PRAHA ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERNOBÍLE ČERNOBÍLE JAROSLAV KUČERA PRAHA 1969 2010 ISBN 978-80-903862-6-6"

Transkript

1 ČERNOBÍLE ČERNOBÍLE PRAHA JAROSLAV KUČERA ISBN

2 Fotografie na obálce: Praha, Na Můstku; rok 1976 Čekala na přechodu na zelenou. Namířil jsem na ni Leicu a doufal, že se na mě otočí. Cover photography: Na Můstku, Prague; year 1976 She was waiting for the green light at a pedestrian crossing. I aimed my Leica at her hoping she will turn round facing me. ČERNOBÍLE PRAHA JAROSLAV KUČERA BLACK-AND-WHITE PRAGUE JAROSLAV KUČERA Josef Chuchma Jaroslav Kučera Grafic design: Vladimír Nevosad ISBN: Praha,

3 Jaroslav Kučera: Černobíle Fotografovat začal Jaroslav Kučera v roce Tento přelomový letopočet a jeho následky jako kdyby mu nadobro určily téma pro volnou tvorbu. Student stavební fakulty ČVUT z euforie pražského jara definitivně vystřízlivěl v srpnu 1969 byl zatčen při demonstracích k prvnímu výročí okupace, držen dlouhé dny ve vazbě a mlácen v rámci mimořádných represí, které posvětil takzvaný pendrekový zákon. Ten měl za cíl exemplárně a definitivně zlomit veřejně projevovaný odpor občanů vůči politikům, kteří se prodrali k moci se souhlasem Moskvy. Fotografická tvorba Jaroslava Kučery (nar. 1946) se s nastoupivší politickou normalizací rychle vyhranila v obrazově-etickou polemiku s novými pořádky, aniž se fotograf rozhodl pro přímočaré politické záběry. Ostatně nebyl disidentem, pohyboval se v takzvané šedé zóně a živil se fotografickými zakázkami, především dokumentováním architektury. Ale když si fotil pro sebe, zajímal ho reálný život, který svou syrovostí a mnohdy i šedivostí byl v diametrálním rozporu s oficiální ideologickou linií radostné přítomnosti a zářné budoucnosti. A fotografoval-li Kučera na veřejných shromážděních, mířil objektiv na ty dole, v jejichž jménu se ony zformalizované slavnosti konaly, přičemž Jaroslav Kučera: Black-and-White Jaroslav Kučera started taking photographs in This turning-point era and its consequences seemed to determine for him a theme for free creation for good. This student at the Faculty of Civil Engineering at the Czech Technical University definitely sobered up from the exaltation of the Prague Spring in August 1969 at the demonstrations on the first anniversary of the occupation he was arrested, held in custody and beaten, within the framework of extraordinary repressions that had been endorsed by so-called law of truncheon this law was to exemplarily and definitely break down the openly manifested resistance of the citizens towards the politicians who elbowed their way to power with Moscow s consent. With the acceded political normalization Jaroslav Kučera s (b. 1946) photographic creation swiftly crystallized in image-ethical polemic with the acceded order, without the photographer s decision to take straight-lined political views. Incidentally, he was not a dissident, he was getting about the socalled grey zone, making his livelihood by photographic orders. However, when he was taking photographs for himself, he was interested in real life that was with its roughness and, frequently, greyness in diametrical conflict with the official ideological line of joyful presence and shining future. And if he was taking photographs at public gatherings, he aimed his objective at those underneath in whose name those formalized festivities took place, whereas between the masses and their representatives there was an unsurpassabmezi lidem a jejich představiteli zela nepřekonatelná propast. Kučera ji svými snímky čitelně ukazoval. Jedinými výjimkami v tom jsou záběry příslušníků Lidových milicí, jimž se říkalo dělnická pěst; ty Kučera pozoruje se vztekem a ironií. Tohle všechno by však samo o sobě bylo málo na to, aby Kučerovy snímky odolávaly času a podržely si schopnost oslovovat publikum i ve zcela změněném společenském kontextu. Kromě smyslu pro vystižení gesta Jaroslav Kučera do snímků vkládá velký cit pro rituály a situace každodennosti. Avneposlední řadě: Kučerovy fotografie jsou prosáknuté melancholií. Taková vlastnost díla vždy souvisí s povahou jejich tvůrce. Povahu si člověk, jak známo, nevymění snadno jako kabát ať kabát skutečný, nebo názorový a politický. Proto se Kučerova autorská nátura po roce 1989 v podstatě nezměnila. Zůstává chodcem, kterého zajímají malí lidé. Ovšem dramaticky se mění prostředí, v němž se ti lidé pohybují, a to zejména ve městech, přičemž Kučera je svou povahou především fotografem města a městským. A s nástupem digitalizace se navíc neméně dramaticky proměňuje jazyk a vnímání fotografie jako média. le yawning chasm, legibly shown by Kučera s views. The only exceptions were photos of the national militias being known as the working class fist; these ones were observed by Kučera with exasperation and irony. However, all this would be too little for Kučera s views to be able to resist the time and retain the ability to address the public even in the wholly changed social context. In addition to the sense of describing a gesture, Jaroslav Kučera interposes a great feeling for a ritual and every day situation in his shots. Last but not least: Kučera s photographs are permeated with melancholy. Such an attribute of a work always bears relation to its creator s character. As you know, you do not change your character as easily as a coat be it a genuine coat, or an opinion and political one. That is why Kučera s authorial nature did not, in principle, change after He continues to be a walker who is interested in humble, average people. However, these people are found in environments and especially in dramatically changing towns, while Kucera is, through his disposition and above all, a photographer of a city and city life. In addition to that, with the arrival of digitalization, the language and perception of photography as a medium are no less dramatically changing. Jaroslav Kučera to vše bere v potaz už tím, že přešel na digitální přístroj a naučil se řadu technologických kroků, před nimiž nejeden jeho vrstevník zavírá oči a odmítavě vzdychá: To už není nic pro mě!, avšak v linii své volné tvorby, kterou představuje výstava Černobíle, vlastně říká: Ano, vím, dneska se celkem snadno může zdát, že všechno je jinak, ale nenechte se strhnout povrchem a nevidět, že některé věci života, jak jsem sám na vlastní kůži poznal, se až tak nemění. Člověk totiž, moji milí, zůstává i mezi druhými lidmi sám, život Jaroslav Kučera takes all of it into account by that very fact that he switched over to a digital apparatus and learnt a number of technological processes in the face of which many of his contemporaries sighing disapprovingly: Such a thing is not for me any more! ; however, in the line of his free activity, represented by the Black-and-White exhibition, he really says: Yes, I know, nowadays it could be easily seen that everything is otherwise, but do not let yourselves get carried away by superficiality, and fail to see that some things, as I have learnt by experience, are not changing that much. That is my friend, that one remains alone, you remain alone even among other people, life is not all skittles and beer. At the same time, this melancholy line of Kučera s photography also serves to show his adherence to a creative method that is Foto Photo: Markéta Poláková 2 3

4 se s námi nemazlí. Současně je tato melancholická linie Kučerova fotografování idokladem věrnosti tvůrčí metodě, byť ta už není takzvaně trendy. Tento typ černobílého dokumentu a momentkářství má totiž svá nejlepší léta za sebou. Nikoliv v tom smyslu, že už by nedokázal vydat svědectví o existenci, nýbrž co do míry, s níž je akceptován jak v mediální, tak umělecké sféře. Když vznikala tato výstava a katalog k ní, nejednou jsem shodou okolností do přehrávače vložil zrovna vydanou reedici živých nahrávek písničkáře Vladimíra Merty, které nahrál v pražské Malostranské besedě v červnu Apostupně mi spínalo, jak obsah a duch některých Mertových tehdejších písniček, ale v nemenší míře i pražských písní Vlastimila Třešňáka, souzní s Kučerovými fotografiemi oné doby. Proto jako volný komentář nebo doprovod zacituji zde dvě sloky Mertovy proslulé skladby z osmdesátých let Praha magická: Temná zákoutí Týnského chrámu Praha husitská alchymií věků dýcháš rudolfinská, magická pootevřenými veřejemi Evropy řve své sny sprostá Praha nevěstek Praha dobývaná, pleněná, sama v sobě dusí vztek Město bouří ve sklenici piva a diskusí básníků píšících svoje verše na schůzích Na nároží hospoda Parlament, kdo do toho můžeš mluvit jen to zkus za sto let budeš mít svoji ulici jako on, mistr Hus. Josef Chuchma, Praha, 26. října 2010 not, however, so-called trendy any more. That is, this style of black-and-white document and snapshooting is already past its pride. Not in the sense that it could not manifest evidence of existence, but as regards the extent of being accepted both in the media and artistic sphere. When this exhibition with an appropriate catalogue were originating, many a time coincidentally I turned on my player with the newly published re-edition of live recordings by songster Vladimír Merta that he recorded in the Malostranská Beseda in June of Gradually, I realized how the subject and spirit of some Merta s songs, at that time, and also, to a no less extent, the Prague songs of Vlastimil Tresnak s, are in accord with the Kučera s photographs of that time. That is why, as a free commentary or an accompaniment, I am going to recite here two stanzas of Merta s famous composition of the 1980s, Prague magical: Dark nooks of Tyn Cathedral Hussites Prague. You breathe through the alchemy of ages Rudolfan, magical. Through the doorways to Europe she roars her obscene dreams Prague of harlots. Prague conquered, plundered, suffocated in her own rage. The city storms in a glass of beer and discussions of poets writing their verses at meetings. At the corner a tavern Parliament who dares to speak of this Just try it In a hundred years, you will have your own street like him, Master Huss. Josef Chuchma, Prague, 26 th October,

5 Praha, Vodičkova ulice; srpen 1969 Vrátil jsem se na první výročí srpnové okupace z Mnichova, kde jsem 12 hodin denně na stavbě vytahoval hřebíky z prken za tři marky na hodinu. Než jsem během demonstrací skončil zbitý v policejním antonu, nafotil jsem jediný film. Ten mi pak vyvolali estébáci. Po letech jsem ho dostal od soudu. Byl na něm i tenhle tenkrát populární kamelot s mokrým šátkem proti slznému plynu. Vodičkova Street, Prague; August 1969 For the first anniversary of the August occupation I returned from Munich, where I had extracted nails from boards at a construction site for three marks per hour for twelve hours a day. Before I finished beaten in the police Black Mary, during the demonstrations, I shot one single film. Then it was developed by the State Secret Police (STB). After some years it was returned to me by the Court of Justice. It also contained this then popular news-vendor with a wet scarf for protection against tear gas. 6 7

6 Praha, Náměstí Krásnoarmějců (nyní Náměstí Jana Palacha); leden 1969 Krasnoarmějců Square (now Jan Palach Square), Prague; January 1969 Praha, dolní část Václavského náměstí, Můstek; 25. února 1969 Lower Part of Wenceslas Square, Můstek, Prague; 25 February 1969 Pohřeb studenta Jana Palacha, který se upálil na protest proti počínající norma- Funeral of student Jan Palach, who burnt himself to death in protest against the Rozjaření příslušníci Lidových milicí, kterým po srpnu 1968 když přijely Hilarious members of the National militia, who after August 1968 when the lizaci. Moje první opravdová fotoreportáž. Okamžitě jsem z ní připravil svoji commencing normalization. My first genuine photoreportage. Immediately, sovětské tanky - znovu otrnulo. Slavili výročí 25. února 1948, který jim dal do Soviet occupation tanks arrived forgot about the pain again. They were com- první samostatnou výstavu na strahovských kolejích. Po týdnu mi kolejní výbor I prepared my first independent exhibition at the Strahov campus. After one rukou moc. Pohybovat se mezi nimi bylo trochu riskantní, protože jsem nebyl ofi- memorating the anniversary of the 25 February 1948, which gave power into důrazně doporučil výstavu zavřít. Normalizace postupovala. week, the college committee strongly recommended to me to close the exhibiti- ciální fotograf. Vždycky někdo vystartoval s otázkami. Proč nás fotíš?! Pro their hands. To move among them was rather risky because I was not an official on. The Normalization proceeded. koho to je? photographer. There was always somebody asking questions such as: Why are you taking photographs of us?, or For whom is it intended? 8 9

7 Praha, Letenská pláň, květen 1985 Letná Parks, Prague; May 1985 Praha, Staroměstské náměstí; 25. února 1973 Old Town Square, Prague; 25 February 1973 Poslední komunistická vojenská přehlídka v Praze. Jenom na jiném místě. Bylo, The last communist military parade in Prague. Only in another place. As usual, it Po osmašedesátém roce jsem začal naprosto pravidelně chodit na komunistické After 1968 I started, quite regularly, to attend communist red-letter days. As jako vždycky, plno. Částečně tam šli lidi z donucení, ale velká část chodila was crowded. Partly, people attended it by force, but a great part of them went svátky. Jako vždy, po skončení oslav, nastoupila úklidová četa. Fotil jsem tak usual, when the celebrations finished, the cleaning party took up work. I was dobrovolně. Chtěli vidět rakety a tanky. voluntarily to see it. They wanted to see the rockets and tanks. říkajíc do šuplíčku - na věčné časy. taking photographs so to say into a drawer for perpetuity

8 Praha, Letná, Veletržní ulice; květen 1985 Poslední komunistická vojenská přehlídka v Praze. Další se měla konat stejně jako spartakiáda za pět let, jenže to už bylo po převratu. Přes smíšené pocity jsem ten kontrast agresivních tanků a postiženého kluka, kterého táta vzal na přehlídku, musel vyfotografovat. Letná, Veletržní Street, Prague; May 1985 The last communist military parade in Prague. The next was to take place in the same way as the Spartan discipline in five years, only it was after the revolution. In spite of mixed feelings I had to take photos of the contrast of the aggressive tanks and a handicapped boy, who was taken by his father to the show. Praha, Letenská pláň; 1. května 1975 V roce 1990 jsme založili obrazovou agenturu Signum a tuhle fotku jsme vytiskli jako plakát. Do týdne byl rozprodán hodně lidí chtělo mít ironickou vzpomínku na pěst dělnické třídy. Letná Parks, Prague; 1 May 1975 In 1990 we founded the picture agency Signum and had this photo printed as a poster. It was sold out within one week many people wanted to have an ironic reminiscence of the fist of the working class

9 Praha, Holečkova ulice; 1970 Rovněž jedna z fotek, které jsem znovuobjevil až po dlouhých letech. Tahle paní budívala pozornost. Vědělo se, že v kočárku vozívá panenky a plyšové medvídky. Holečkova Street, Prague; year 1970 Likewise, one of those photographs I rediscovered after many years. This lady attracted attention. It was known that she carried dolls and plush bears toys in the pram. Praha, Karmelitská ulice; rok 1969 Českoslovenští komunisti odmítli navštívit sjezd jugoslávských komunistů, protože ti se postavili proti okupaci Československa sovětskými vojsky. Na podporu Jugoslávců se konala v Praze demonstrace. Ten den jsem zrovna nebyl ve formě, měl jsem nohu v gypsu. Opřel jsem se o berle a zmáčkl spoušť. Karmelitská Street, Prague; year 1969 Czechoslovak communists refused to participate in Yugoslav communists congress because they opposed the occupation of Czechoslovakia by the Soviet army. In support of the Yugoslavs there was a demonstration in Prague. I was not in form that day, my leg was in plaster. I propped up against my crutches and pressed the release

10 Praha, Václavské náměstí; rok 1972 Milenci na jednu noc, z cyklu Noční Praha. Když jsem odcházel z herny U Nováků, kde jsem hrával šachy, měl jsem ve fotoaparátu poslední snímek. Bylo po půlnoci a nějaký Arab si odváděl do hotelu prostitutku. Wenceslas Square, Prague; year 1972 Lovers for one night, from the cycle Night Prague. When I was leaving the gaming-house U Nováků, where I used to play chess, I had the last shot in my camera. It was after midnight and an Arab was taking a prostitute into a hotel. Praha, Strahovské koleje; rok 1970 Občas jsme dělali na kolejích mejdany. Muž na fotce byl můj nejlepší kamarád, taky fotograf amatér. Ti dva se po skončení studií vzali. Jejich fotku jsem objevil v archívu až po dvaceti letech, když jsem připravoval knihu Lidé, které jsem potkal. Strahov campus, Prague; year 1970 From time to time we had a party at the studentīs hostels. The man in the picture was my best friend, also a photographer amateur. Those two got married after the completion of their studies. It was only after twenty years when I discovered that photo of theirs in the archives when I was preparing the book Lidé (People) who I had met

11 Praha, Národní třída; rok 1976 Národní Avenue, Prague; year 1976 Praha, ve staré dřevěné tramvaji, konec 60. let In an Old Wooden Tram, Prague; End of the 1960s Šli jsme s kamarádem Honzou Všetečkou po Národní třídě. Fotil jsem přiopilého We walked with my friend Honza Všetečka along Národní Avenue. I was taking Tvářila se naprosto nezúčastněně, protože věděla, že se po ní všichni dívají. Sta- She posed entirely uncommitted, for she knew that everybody is looking at her. Honzu, jak líbá malinkou babičku, která je na téhle fotce neostrá vlevo. A při a photo of tipsy Honza kissing a smallish granny who is unfocused in this photo rému pánovi to taky nedalo. Je to jedna z mých prvních fotek fotografovaných An old man could not resist either. It is one of my first co-called off-the-hip pho- tom setkání vznikl i snímek pána s odrazem ve skle. on the left. And it was at this encounter when the picture of a man reflected tzv. od pasu. tographs. in the glass came into being

12 Praha, Pod Palmovkou; rok 1970 Pod Palmovkou, Prague; year 1970 Praha, Michalská ulice; rok 1973 Michalská Street, Prague; year 1973 Tenkrát jsem vnímal čoudící lokomotivu uprostřed Libně jako velkou romantiku. Ekologové by dnes šíleli, stejně jako kdysi lidi v okolí tratě. Já tam totiž nějakou dobu bydlel. That time I perceived a smoking steam-engine in the centre of Libeň as a great romance. Environmentalists would go mad this day, in the same way as the people in the surrounding of the railway-tracks did. That is, I lived not far away for some time. Jako studenti jsme často chodili do vinárny Blatničky na růžák. Ten den jsem to nějak přehnal a šel se provětrat před vinárnu, kde jsem narazil na tuhle slečnu. Řekla mi, že prodává na Malém náměstí v prodejně pro rybáře. Nějak mi to k ní nesedělo. Jenže čas zařídil pointu: v roce 2000 jsem měl výstavu na Staroměstské radnici v Praze a do zápisu mi jedna návštěvnice napsala: Pane Kučero, opravdu jsem prodávala v prodejně pro rybáře, stala jsem se vedoucí apracuji v oboru dodnes. As students we often used to go to Blatnička wine-bar to have some rose wine. I rather overdid it that day and went outside the wine shop to get some fresh air where I came across this young lady. She told me she was working as a shop assistant in the Malé Square in a shop for fishermen. Somehow, it did not seem right. Only the time arranged the point: in 2000 I set up an exhibition at the Old-Town Town Hall and a lady wrote in the visitorsī book: Mr Kučera, I was really selling goods in the shop for fishermen. I became the manageress and I have been working in this field up to the present day

13 Praha, Krakovská ulice; rok 1975 Podíval jsem se, nevím proč, nahoru, a spatřil ji. Chodila sem a tam a strašně se nudila, prodavačka z Domu módy. Zamířil jsem na ni z ulice teleobjektiv a čekal, až si mě všimne. Krakovská Street, Prague; year 1975 I looked up, I do not why, and got view of her. She drifted around, horribly bored; a shop assistant of the House of Fashion. I aimed the telephoto lens at her waiting for her to take notice of me. Praha, Petrská ulice; rok 1975 Právě přivezli slepičí vnitřnosti a hned vznikla před speciálním obchodem fronta. Droby byly levné. Petrská Street, Prague; year 1975 Chicken entrails were delivered and a queue immediately formed outside a special shop. The offal was cheap

14 PRAHA JAROSLAV KUČERA 24 25

15 Praha, Vodičkova ulice, herna U Nováků; rok 1970 Když jsem zrovna nehrál šachy, tak jsem se motal u kulečníku. Ale tolik učitelů Gaming House U Nováků, Vodičkova Street, Prague; year 1970 Praha, Vodičkova ulice, herna U Nováků; rok 1972 Fotografie ze seriálu Prohraná partie. Když jsem neměl s kým hrát, díval jsem Gaming House U Nováků, Vodičkova Street, Prague; year 1972 jako tahle mladá dáma, to jsem bohužel nikdy neměl. When I was not playing chess at that moment, I milled about the billiards. But se, jak hrají staří mistři. Hráči sedávali v klasických kavárenských boxech, hnědá A photograph of a series A Lost Game. When there was nobody to play against, unfortunately, I never had so many instructors as this young lady did. kůže, silně zakouřeno, nádherná atmosféra. Sledoval jsem jejich partie a občas I observed the old masters play. They used to sit in classical cafe boxes, brown je i fotil. leather, heavy smoke, splendid atmosphere. I looked at their games, and sometimes I took some photos

16 Praha, Václavské náměstí, bufet Koruna; rok 1972 Buffet Koruna, Wenceslas Square, Prague; year 1972 Praha, Václavské náměstí, bufet Jalta; rok 1970 Buffet Jalta, Wenceslas Square, Prague; year 1970 V nejvyhlášenějším pražském bufetu té doby měli knedlíky s houbovou omáčkou za 2,60 Kčs. Chodil jsem tam na ně často a většinou měl u sebe Leicu. The most renowned Prague buffet of that time served dumplings with mushroom sauce for Kčs 2.60 (Two Czechoslovak crowns and sixty hellers). I often used to go there, mostly with my Leica camera. Denně jezdil na svém vozíčku po Václaváku, po Příkopech a vjížděl i do bufetů a restaurací a prodával Večerní Prahu. Pokud jsem si nepochutnával na smaženkách nebo na párku v bufetu Koruna, zašel jsem do nedaleké Jalty na rybí pochoutky, kde toho kamelota krmívala paní kuchařka. He used to ride his wheelchair daily around the Václavské Square, along Na Příkopě Street, also entering snack bars and restaurants, selling the Večerní Praha (Night Prague) newspapers. Unless I was enjoying deep-fried meatballs, or frankfurters at the Koruna buffet, I dropped in the near-by Jalta for fish delicatessen, where this news-boy used to be fed by a lady, the chef

17 Praha, Vršovice, Kulturní dům Eden; rok 1990 House of Culture Eden, Vršovice, Prague; year 1990 Praha, Žižkov, bar U Pytlíčků; rok 1999 Night Club U Pytlíčků, Žižkov, Prague; year 1999 Sexuální revoluce se v Čechách dostavila vzápětí po revoluci sametové. A s ní i vznik Nezávislé erotické iniciativy, politické strany, která hlásala aktivní přístup k sexu a řešení mezilidských vztahů erotikou. Na prvním sjezdu stylově vítala delegáty polonahá hosteska. Sexual revolution came into Bohemia immediately following the velvet revolution. And with it the emergence of the Independent Erotic Initiative, a political party that proclaimed an active approach to sex and solution of interpersonal relations through erotism. An almost naked hostess welcomed delegates on the first convention. Servírka Bára seděla u baru, pila pivo. Pak se mě zeptala, kdy ji budu fotit. Říkám: Teď to není ono, nejlepší by bylo, kdyby se něco stalo. V tom se chtěla napít, ale její černé rukavice byly moc kluzké. Půllitr jí vyletěl z ruky a foťák jsem měl stejně v brašně. Tak jsem jí aspoň pomohl sesbírat střepy. Waitress Bára was sitting at the bar drinking beer. Then she asked me when I was going to take photos of her. I say: It is not the right time now, the best would be if something happened. At that she was going to have a drink, but her black gloves were too slippery. The pint slipped from her hand and... all the same, my camera was in the bag. So I helped her pick up the slivers of glass, anyway

18 Praha, Václavské náměstí; 23. listopadu 1989 Fotka ze dne, kdy se komunistická strana ještě nevzdala mocenského monopolu, Wenceslas Square, Prague; 23 November 1989 A photo from the day, when the communist party still did not give up its power Praha, Václavské náměstí, u Národního muzea; prosinec 1989 At the National Museum, Wenceslas Square, Prague; December 1989 zatím bolševici v ústavě nezrušili článek o své vedoucí úloze. Proto jsou tváře monopoly, so far the Bolsheviks had not cancelled in the constitution an article Od prvních listopadových shromáždění uplynul už měsíc, ale pořád bylo na ulicích A month went by from the first November gatherings, but there was always demonstrantů vážnější než v pozdějších dnech ještě je v nich vidět nerozhod- on their leading role. That is why the demonstrants faces are more serious than za co demonstrovat: takzvaně se dobýval parlament, tlačilo se na poslance, aby something to demonstrate against: the parliament was, so-called, to be conque- nost a obava, jak to celé dopadne. in the following days irresolution and anxiety are seen in them, with no zvolili Václava Havla prezidentem země. Záběr vznikl na jedné z posledních před- red, there was a pressure on the members of parliament to elect Václav Havel as certain outcome of it all. vánočních demonstrací. president of the country. The view was taken at one of the last pre-christmas demonstrations

19 Praha, Bubny; rok 2005 Láďa, opravář vagónů. Když jsem do prastaré fabriky přišel fotit a dali jsme se do řeči, vypadlo z něho, že zná moje fotky z internetu. A nabídl se, že mi udělá nové webovky. Bubny, Prague; year 2005 Láďa, the carriage mechanic. When I came to the time-honoured factory to take some photographs and we began to talk, I found out that he knew my photos from the Internet. And he offered to fix up new web-sites for me. Praha, Bubny; rok 2005 Každý den si Zdeněk oblékl tenhle mundůr a podomácku vyrobenou masku, aby vyrazil do lakovny dát repasovaným vagónům nový kabát. A vagóny pak mohly po České republice vyrazit v soupravě, s výstavou fotek Sebastiãoa Salgada Workers. Bubny, Prague; year 2005 Every day Zdeněk put on this outfit and a home-made mask so that he could make for the paintshop to put a new coat on the updated railway carriages. Then the carriages could start travelling across the Czech Republic in a set, with an exhibition of photos by Sebastião Salgado Workers

20 Praha, pasáž Lucerna; rok 2010 Odvahu vyfotit tyhle milence mi pomohlo pár panáků, které jsem vypil s kamarádem Filipem v kavárně a knihkupectví U Řehoře Samsy. Někdy je alkohol užitečný. Lucerna Arcade, Prague; year 2010 A few shots gave me the courage to take a photo of this courting couple, we drank with my friend Filip at the cafe and bookshop U Řehoře Samsy. Alcohol is sometimes helpful. Praha, Hlavní nádraží, hala u Fantovy kavárny; rok 2010 Dceru známého, studentku grafické školy, jsem se snažil učit, jak fotit lidi. Při téhle lekci jsme bloumali Hlavním nádražím, kde jsem uviděl kluka, Itala z nějaké výpravy, jak volá ze staré telefonní budky. Hall at Coffee Loung Fanta, Main Railway Station, Prague; year 2010 I tried to teach a daughter of an acquaintance of mine, a student at a school of graphics, how to photograph people. At this lesson we wandered around the Main Station, where I saw a boy, an Italian from an excursion tour, calling from an old phone booth

21 Praha, velký sál Lucerny; rok 2010 Pozval mě kamarád, jeho dcera měla maturitní ples. Řekl jsem si půjdu, ale s foťákem, a střihnu si po skoro čtyřiceti letech zase ples. Všichni kolem se svíjeli, jen on tam stál jak kůl v plotě. Great Lucerna Hall, Prague; year 2010 A friend of mine invited me, it was his daughter s graduation ball. I said to myself I would go, but only with my camera and, after forty years, I would enjoy one more ball. All of them were wriggling on the dancing floor, only he was standing there like a derelict. Praha, Velký sál Lucerny; rok 1972 Tenkrát se na školních plesech tančil hlavně holanďan. Byl to svižný tanec něco mezi džajvem a rokenrolem. Great Lucerna Hall, Prague; year 1972 At school balls at that time, the Holland dance was the most popular. It was a supple dance someting between jive and rock-and-roll

22 Praha, metro, trasa B; rok 2009 Po Praze chodím většinou s Canonem na krku a někdy se podaří zajímavě vidět i úplně obyčejnou situaci odjíždějícího vlaku. Underground, line B, Prague; year 2009 I stroll around Prague mostly with a Canon camera on my neck, and sometimes I happen to see even an ordinary situation of a leaving train in an interesting way. Praha, Lublaňská ulice; rok 1974 Od svých tří let putoval po dětských domovech, až skončil v pasťáku v Lublaňské ulici na Vinohradech, odkud neustále utíkal. Za trest ho ostříhali dohola. Jeho naděje na normální život byla mizivá. Do pasťáku jsem se podíval díky reportáži pro jeden časopis. Ale z reportáže nebylo nic, ředitel si nepřál žádné focení. Kde je tady záchod? zeptal jsem se ho. Tím jsem se dostal z jeho dozoru a tajně jsem nafotil jeden kinofilm. Lublaňská Street, Prague; year 1974 From the age of three he had been wandering around children s homes until he finished in a juviey in Lublaňská Street in Vinohrady, from where he constantly kept escaping. As a punishment his hair was cut close. His hope for a normal life was slim. I visited the house of correction thanks to a reportage for a magazine. But nothing came out of the reportage, the director did not allow any photos to be taken. Where is the lavatory? I asked him. In this way I got out of his supervision and secretly shot one roll of film

23 Fotograf Fotographer Jaroslav Kučera Curuculum vitae Curuculum vitae Narodil se 19. prosince 1946 v obci Ředhošť, okres Litoměřice. V roce 1966 maturoval na Střední průmyslové škole stavební v Mělníku. Následujícího roku zahájil studium na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Bydlel ve strahovských kolejích a tam se stal spoluzakladatelem Fotoklubu Strahov, z něhož vzešlo několik později známých fotografů (Miroslav Machotka, Zdeněk Lhoták, Eva Hejdová). Zde také poprvé veřejně vystavoval. Vroce 1969 byl při fotografování prvního výročí okupace Československa armádami pěti státu Varšavské smlouvy zatčen, několik týdnů vězněn ve věznici na Pankráci. Ovšem právě tady a vlastně díky tomu se Jaroslav Kučera rozhodl stát fotografem. Nicméně ČVUT dostudoval absolvoval roku 1973 a získal titul stavebního inženýra. Ihned po státnicích ovšem započal svoji existenci fotografa na volné noze. Živil se zakázkami, například pro některé časopisy a státní podniky, ovšem nerezignoval na volnou tvorbu. Po roce 1989 stál u zrodu české fotografické skupiny Signum a v roce 1996 se He was born on 19 December 1946 in the municipality of Ředhošť in the Litoměřice district. In 1996 he graduated from the Secondary School of Civil Engineering in Mělník. The following year he commenced studies at College of Civil Engineering at the Czech Technical University in Prague. He was accommodated at the Strahov campus, where he became a co-founder of the Strahov Fotoclub, from which later arose several known photographers (Miroslav Machotka, Zdeněk Lhoták, Eva Hejdová). It was here where he conducted exhibitions for the first time. In 1969, while taking photographs at the first anniversary of Czechoslovakia s occupation by the Soviet Army, he was arrested and kept in the Pankrác prison for several weeks. However, in this very place and, actually, thanks to that, Jaroslav Kučera decided to become a photographer. Nevertheless, he completed his studies at the ČVUT he graduated in 1973 obtaining the title of a civil engineer. Immediately after the state examinations he started to earn living as a freelance photographer. He was earning his living by commissions, for example from some magazines and Moldávie ( ) Pražská periférie štíty domů ( ) Sametová revoluce (1989) Židovské hřbitovy ( ) se skupinou Signum Sudety (od r. 1990) I taková je Praha (od r. 1996) Pražské hospody (od r. 1997) Kameny a násilím proti globalizaci (2000) Vagóny pro Salgada (2005) Lidé, které jsem poznal portréty (od r. 2004) Pasáž (od r. 2008) Arménie (od r. 2010) Samostatné výstavy: 1995 Kladno Malá galerie spořitelny 1995 Cheb Galerie G Praha Galerie Praha Pražský dům fotografie 1998 Berlín České kulturní centrum 1998 Drážďany Galerie Neue Zeiten 1998 Vilnius Galerie Litevské fotografické společnosti 1999 Haag Konzulát České republiky 1999 Duisburg Wasserturn galerie (společně s Viktorií Rybákovou a Janem Samcem) 1999 Wessel Wasserturn galerie 1999 Bratislava Dům VPN (společně s Janem Šibíkem) 2000 Praha Amadeus Prag 2000 Berlín České kulturní centrum stal členem mezinárodní agentury Bilderberg Hamburg. Nadále se profesionálně věnuje state enterprises, however, he did not give up the free creation. Solo Exhibitions 2001 Praha World Web foto Gallery fotografii. V roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských After 1989 he stood at the emergence of the Czech Signum Photographic 1969 Praha Strahovské koleje 2001 Plzeň Městská radnice protestů proti globalizaci hlavní cenu titul Fotografie roku. Se snímky z téže události Group, and in 1996 he became a member of Bilderberg Hamburg international agency Praha Výstavní síň Fotochemy 2001 Sarajevo Galerie kavárny Čulhan získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards Od Up to the present day he has applied himself to professional photography. In 2000, 1975 Olomouc Galerie V podloubí 2002 Kladno Malá galerie spořitelny roku 2007 provozuje knižní nakladatelství JAKURA. he obtained the main award a title of the Photography of the Year, in the contest 1977 Praha Galerie U jednorožce (společně s Janem Všetečkou) 2002 Praha Staroměstská radnice of the Czech Press Photo for a photograph from Prague protests against globalizati Brno Funkův kabinet 2003 Praha Galerie Na schodech on. With his snapshots of the same event he was awarded the first prize in the Aktu Olomouc Galerie V podloubí 2003 Berlín České kulturní centrum alita category of the Fuji Euro Press Photo Awards 2000 competition. Since 2007 he 1983 Praha Výstavní síň Fotochemy 2004 Lvov Palác umění has been running the JAKURA Literary Publishing House Basel Galerie No Name 2005 Kyjev RAphoto Gallery 1990 Freiburg Stadtbibliothek 2005 Praha Nikon Gallery Volné tématické cykly: 1992 Brno Stará radnice 2005 Kyjev Dům umělce, Galerie Majstěrna Free Thematic Cycles 1994 Freiburg Galerie Schwarzeskloster (společně s Danou Kyndrovou) nádraží v České republice (vlak Leica Gallery Prague) Setkání s člověkem (70. léta) 1994 Basel Galerie No Name 2006 Brusel Pražský dům Komunistické slavnosti ( ) 1994 Denver Temple Emanuele 2009 Praha Literární kavárna U Řehoře Samsy Mělnická vinárna ( ) 1995 Amiens Galerie Jacques Tati 2009 Praha Literární kavárna U Řehoře Samsy 42 43

1994 Freiburg Galerie Schwarzeskloster / s Danou Kyndrovou / - Sudety dr. Krapf

1994 Freiburg Galerie Schwarzeskloster / s Danou Kyndrovou / - Sudety dr. Krapf 1969 Praha Strahovské koleje 1975 Praha Výstavní síň Fotochemy Václav Jírů 12.3. 29.3. 1975 Olomouc Galerie V podloubí 1977 Praha Galerie U jednorožce / s Janem Všetečkou / 1977 Brno Funkův kabinet Vladimír

Více

V roce 1973 ukončil studium jako stavební inženýr, avšak ihned po státnicích se stal fotografem na volné noze.

V roce 1973 ukončil studium jako stavební inženýr, avšak ihned po státnicích se stal fotografem na volné noze. Fotograf Jaroslav Kučera Narodil se 19. prosince 1946 ve vesnici Ředhošť v okrese Litoměřice. Od roku 1962 do r.1966 studoval na Mělníku Střední průmyslovou školu stavební. V roce 1967 zahájil studium

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

TWISTER VY_32_INOVACE_72. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

TWISTER VY_32_INOVACE_72. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace TWISTER VY_32_INOVACE_72 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. TWISTER 1/ Listen and complete the correct form (past simple or continuous) of the verb.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PART ONE Spelling of the verbs a) make present participles/add -ing b) put the verbs in the past read swim leave catch come rain hear burn wear think say take shine smoke give carry have take get can t

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL ENÍ PRVNÍ TENÍ V ANGLI TIN Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan Kdopak by se školy bál Who Would

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Chit Chat 2 - Lekce 4

Chit Chat 2 - Lekce 4 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_unit.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit next to vedle, u opposite naproti supermarket supermarket

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden.

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Minulý čas prostý u slovesa to be Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. I was in the mountains

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500)

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500) 1 401 Is Mrs Brown youngish? Yes, she is. Je paní Brownová poměrně mladá? Ano, je. 402 This garden shed is wooden but that one is brick. Tento zahradní domek je dřevěný, ale tamten je cihlový. 403 My garage

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační zadání 2008 Základní úroveň obtížnosti AJZCZMZ08PS ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti POSLECH Testový sešit obsahuje 23 úloh. Na řešení úloh a zaznamenání odpovědí

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee service on 2nd week of January with 512kbs it was satisfactory

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Dělnická 7.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Life in the past. Life in the past. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Life in the past. Life in the past. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Life in the past Stručná anotace učební jednotky Žáci používají minulý čas prostý při práci s textem

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ VY_32_INOVACE_AK_2_12 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you Od 9.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více