VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 1 Leden 2000 O B S A H Část normativní - Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením - Program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky na léta , podepsaný v Praze dne 30.listopadu 1999 (angl. znění + neoficiální český překlad) - Prováděcí program kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta , podepsaný v Praze dne 2. prosince 1999 (angl. znění + neoficiální český překlad) Část metodická - Učební plán studijního oboru M/004 ( ) Ekologie a ochrana krajiny - Učební plán studijního oboru M/002 ( ) Ortopedicko - protetický technik pro absolventy ZŠ (dálkové studium) - Učební plán studijního oboru M/002 ( ) Ortopedicko-protetický technik pro absolventy ZŠ (večerní studium) - Učební plán studijního oboru M/002 ( ) Farmaceutický laborant pro absolventy ZŠ (dálkové studium) - Učební plán studijního oboru M/002 ( ) Farmaceutický laborant pro absolventy ZŠ (večerní studium) - Doplnění učebního plánu večerního studia v gymnáziu - Učební osnova předmětu Psychologie a pedagogika Část oznamovací - Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách - Oznámení o úpravě pedagogických dokumentů studijního oboru M/004 ( ) Ekologie a ochrana krajiny - Oznámení o doplnění učebních osnov českého jazyka a literatury pro SOŠ a rozšíření jejich platnosti pro čtyřleté studijní obory SOU - Změna v pravidlech pro schvalování žádostí o akreditaci v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - Sdělení vyšším zdravotnickým školám o úpravě pedagogických dokumentů studijního oboru 5341N/004 ( ) Diplomovaný zdravotnický záchranář - Oznámení o ztrátě razítek Poznámka : Texty neprošly korekturou.

2 ČÁST NORMATIVNÍ 306 ZÁKON ze dne 18. listopadu 1999 o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Základní ustanovení (1) Dotace ze státního rozpočtu (dále jen "dotace")1) se poskytuje soukromým školám, předškolním a školským zařízením (dále jen "škola"),2) pokud jsou zařazeny do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení (dále jen "síť"),3) a uzavřou smlouvu podle tohoto zákona. (2) Dotace se poskytuje k financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním, u speciálních škol a zařízení i s rehabilitací, a s běžným provozem dané školy nebo zařízení, s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po 1. lednu (3) Dotace se základní umělecké škole poskytuje pouze na zabezpečení výuky určené pro žáky plnící povinnou školní docházku, nebo studující na střední škole nebo na speciální střední škole nebo na učilišti. 2 Žádost o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace (1) Žádost o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace škole na příští školní rok předkládá škola nebo zřizovatel školy školskému úřadu a) do 15. října, nebo b) do 30 dnů od doručení rozhodnutí o zařazení do sítě.

3 (2) Žádost obsahuje: a) název, adresu, identifikační číslo a číslo účtu školy nebo zařízení a jejich součástí, b) kopii platného rozhodnutí o zařazení do sítě, c) doklad o zápisu školy do obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku a právní formě zapsané právnické osoby, d) předpokládaný celkový počet dětí a žáků (dále jen "žáci") ve školním roce, na který je požadována dotace, a počet žáků v jednotlivých třídách, u středních a vyšších odborných škol v jednotlivých studijních a učebních oborech; u školních jídelen předpokládaný počet stravovaných žáků podle druhu školy nebo zařízení. 3 Smlouva o poskytnutí dotace (1) Ve smlouvě o poskytnutí dotace se konkretizují zejména činnosti, na které se dotace poskytuje, a jejich rozsah, počet žáků ve školním roce, na který se dotace poskytuje, a výše dotace stanovená procentním podílem podle 4. (2) Smlouva o poskytnutí dotace se neuzavře, pokud školy, s výjimkou nově zřízených od 1. září, nepředloží školskému úřadu do 15. října za předchozí školní rok: a) vyúčtování dotace, pokud byla poskytnuta, postupem stanoveným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo"), b) výroční zprávu o činnosti,4) c) výroční zprávu o hospodaření,5) pokud hospodařily s prostředky státního rozpočtu, a d) informaci o projednání výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy o hospodaření v radě školy, pokud je zřízena. (3) Školský úřad uzavře smlouvu nebo informuje školu a zřizovatele školy o důvodech neuzavření smlouvy a) do 30. listopadu v případě, že obdržel žádost podle 2 odst. 1 písm. a), nebo b) do 30 dnů po obdržení žádosti v ostatních případech. 4 Výše dotace (1) Dotace škole s výjimkou předškolních a školských zařízení, které jinak podle zvláštního předpisu6) zřizuje obec, se stanoví podle skutečného počtu žáků v souladu se statistickými výkonovými výkazy Škol (MŠMT) řady V pro příslušný školní rok, nejvýše však do počtu žáků uvedeného v rozhodnutí o zařazení školy do sítě, a procentním podílem z normativu jako ročního objemu neinvestičních

4 výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na dítě nebo žáka ve srovnatelném studijním oboru a formě studia školy zřizované ministerstvem nebo školským úřadem, nebo ve srovnatelném předškolním a školském zařízení zřizovaném ministerstvem nebo školským úřadem. U speciálních škol a speciálních nebo specializovaných tříd ostatních škol se dotace zvýší o procentní podíl z normativu na zdravotní postižení žáků, stanoveného pro žáky škol a školských zařízení, zřizovaných ministerstvem nebo školským úřadem. (2) Dotace škole nebo zařízení, které jinak podle zvláštního předpisu6) zřizuje obec, se stanoví podle skutečného počtu žáků v souladu se statistickými výkonovými výkazy Škol (MŠMT) řady V pro příslušný školní rok, nejvýše však do počtu žáků uvedeného v rozhodnutí o zařazení školy do sítě, a procentním podílem z normativu jako ročního objemu neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů, připadajících na žáka ve srovnatelném předškolním a školském zařízení zřizovaném obcí. U speciálních nebo specializovaných tříd předškolních zařízení se dotace zvýší o procentní podíl z normativu na zdravotní postižení žáků, stanoveného pro žáky předškolních zařízení zřizovaných obcí podle zvláštního předpisu. (3) Škola, kterou jinak zřizuje obec, může požádat obec o příspěvek na úhradu neinvestičních výdajů, které podle zvláštního předpisu financuje obec školám nebo zařízením, které sama zřizuje. (4) Dotace se poskytuje pouze na žáky ve studijních a učebních oborech uvedených v platném rozhodnutí o zařazení do sítě. Normativy na příslušný kalendářní rok stanoví ministerstvo nejpozději do 31. ledna a zveřejní je ve Věstníku ministerstva. Do počtu žáků se započítávají i cizinci, kteří požívají stejná práva jako státní občané České republiky podle zvláštního předpisu. (5) Výše procentního podílu z normativu podle odstavce 1 se od školního roku 2000/2001 stanoví pro: a) speciální školy a učiliště: na 80 %, b) základní školy: na 60 %, c) střední školy a vyšší odborné školy: na 60 %, d) speciální zařízení: na 80 %, e) ostatní školy a zařízení: na 50 %. (6) Výše procentního podílu z normativu se podle odstavce 2 od školního roku 2000/2001 stanoví pro zařízení na 60 %. 5 Zvýšení dotace (1) Procentní podíl stanovený v 4 odst. 5 se zvýší, pokud bude mezi školou, nebo zřizovatelem, zařízením a ministerstvem či jím pověřeným školským úřadem v termínu podle odstavce 5 uzavřena smlouva o zvýšení dotace, a to na: a) u speciálních škol a učilišť: na 100 %, b) u základních škol: na 100 %, c) u středních škola vyšších odborných škol: na 90 %, d) u speciálních zařízení: na 100 %, e) u ostatních škol a zařízení: na 80 %. (2) Procentní podíl stanovený v 4 odst. 6 se zvýší u předškolních a školských zařízení na 100 %.

5 (3) Dotace pro školy se zvyšuje, pokud škola splňuje následující podmínky: a) dostává dotaci podle 4, b) jde-li o školu jinak zřizovanou obcí, doloží kladné stanovisko obce o tom, že obec má zájem na působení školy na svém území, c) má poslední hodnocení České školní inspekce průměrné nebo lepší, d) škola je obecně prospěšnou společností nebo škola má jinou právní formu a zaváže se ve smlouvě o poskytnutí zvýšené dotace k vynaložení celého svého zisku, za příslušný kalendářní rok, na výdaje na vzdělávání, běžný provoz, popřípadě u speciálních škol i na rehabilitaci, e) jde-li o denní nástavbové studium absolventů učebních oborů středních odborných učilišť, uzavře škola se školským úřadem smlouvu o počtu žáků přijímaných podle jednotlivých studijních oborů a tento počet v daném školním roce dodrží, f) jde-li o víceleté gymnázium, uzavře škola se školským úřadem smlouvu o počtu žáků přijímaných v jednotlivých studijních oborech a tento počet v daném školním roce dodrží. (4) Smlouvu o zvýšení dotace lze uzavřít se školou na 1 školní rok a déle, pokud před uzavřením smlouvy alespoň po dobu 1 školního roku byly zařazeny do sítě a poskytovaly výchovu a vzdělávání v souladu se svým zařazením do sítě. Pokud více škol je zřízeno jako 1 právnická osoba, posuzuje se splnění podmínek u každé školy samostatně. (5) Škola předkládá žádost o uzavření smlouvy o zvýšení dotace na příští školní rok spolu s doklady, že byly splněny stanovené podmínky, školskému úřadu do 31. ledna. Po stanovení procentní výše dotace školským úřadem se uzavře smlouva o zvýšené dotaci do 31. března. U škol, které k 31. březnu nesplňují podmínku odstavce 4, lze smlouvu o zvýšení dotace uzavřít do 15. září, pokud škola doloží školskému úřadu splnění stanovených podmínek do 15. srpna. (6) Pokud škola sdružuje více součástí nebo má zařazeno více studijních nebo učebních oborů, stanoví se procentní výše zvýšené dotace pro jednotlivé její součásti, studijní nebo učební obory zvlášť. 6 Pravidla pro poskytování dotace (1) Dotace se poskytuje na školní rok zálohově na jednotlivá čtvrtletí kalendářního roku, nejpozději poslední den prvního měsíce čtvrtletí. Roční výše poskytované dotace se stanoví podle 4 a 5. (2) Pokud je počet žáků podle 4 odst. 1 rozdílný od počtu uvedeného ve smlouvě podle 2, 3 a 5, je pro stanovení výše dotace rozhodující počet žáků podle 4 odst. 1. (3) Pokud dojde v průběhu školního roku ke změně počtu žáků ve srovnání s počtem, na který se poskytuje dotace, škola neprodleně tuto skutečnost oznámí a hodnověrně prokáže školskému úřadu. Dotace se upraví od počátku čtvrtletí následujícího po změně, kdy došlo k přeplatku či nedoplatku, a tento je vyúčtován podle odstavce 7.

6 (4) Pokud v průběhu školního roku zjistí Česká školní inspekce nebo jiný kontrolní orgán vážné nedostatky v činnosti školy nebo zařízení, může školský úřad odstoupit od smlouvy, nedojde-li k jiné dohodě. (5) Pokud škola nebo zařízení nedoloží vynaložení zisku na výdaje na výchovu a vzdělávání, běžný provoz, popřípadě u speciálních škol a zařízení i na rehabilitaci, potvrzené oprávněnou osobou,7) a to nejpozději do 10. srpna následujícího kalendářního roku, může školský úřad odstoupit od smlouvy o navýšení dotace; poskytnutá zvýšená dotace v tomto případě podléhá ustanovení zvláštního předpisu8) o neoprávněném použití prostředků státního rozpočtu. (6) Výše dotace ze státního rozpočtu může být v průběhu roku, kdy je poskytována, snížena nebo dotace může být poskytována na kratší období, než které je uvedeno v odstavci 1, a) v souladu s regulačními opatřeními k čerpání výdajů státního rozpočtu, o nichž rozhodla vláda nebo ministr financí,9) nebo b) pokud škola nebo zařízení nedodrží ustanovení odstavce 7. (7) Školy nebo zařízení předloží vyúčtování poskytnuté dotace podle skutečnosti kalendářního roku postupem stanoveným Ministerstvem financí pro zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem školskému úřadu. 7 Přechodná ustanovení (1) Ve školním roce 1999/2000 se školám dotace poskytuje v procentní výši podle dosavadních předpisů.8) (2) Ve školním roce 1999/2000 zůstávají v platnosti a) smlouvy o zvýšení dotace uzavřené se školami podle dosavadních předpisů,10) b) smlouvy o poskytnutí dotace a smlouvy o zvýšení dotace uzavřené se zařízeními podle dosavadních předpisů.10) (3) Žádost o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace škole na školní rok 2000/2001 předloží škola nebo zřizovatel školy školskému úřadu do 60 dnů od účinnosti tohoto zákona. 8 Zrušují se: Zrušovací ustanovení 1. 57a odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

7 2. Nařízení vlády č. 324/1996 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění nařízení vlády č. 321/1998 Sb. 9 Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Účinnost Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r. 1) 5 odst. 3 písm. d) zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 57/1995 Sb. 2) 57a odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 3) 13a odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb. 4) 17e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 139/1995 Sb. 5) 17e odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 139/1995 Sb. 6) 14 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 7) Zákon č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 8) Zákon č. 576/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 9) 13 odst. 3 zákona č. 576/1990 Sb. 36 zákona č. 576/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 10) Nařízení vlády č. 324/1996 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění nařízení vlády č. 321/1998 Sb. Poznámka MŠMT: Zákon byl publikován v částce 100/1999 Sbírky zákonů ČR, rozeslané dne 3.prosince 1999.

8 PROGRAMME ON CULTURAL, EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC CO-OPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND FOR THE YEARS

9 In accordance with the provisions of Article 5 of the Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Finland on co-operation in the cultural, scientific and related fields, signed in Helsinki on 12 October 1973, and with reference to the exchange of letters on 24 March 1994 between the Czech Republic and the Republic of Finland by which the countries have agreed that certain agreements concluded between the Czechoslovak Socialist Republic and Finland will be applied as between the Czech Republic and Finland, representatives of the government of the Czech Republic and the Republic of Finland (hereinafter referred to as the Parties) met in Prague on November 1999 and agreed on the following Programme. The general and financial provisions are included in Appendix 1 and 2, which form an integral part of this Programme. The list of the members of both delegations follows in Appendix 3. O P E N I N G R E M A R K S The Parties noted with appreciation that the implementation of the Agreement has proceeded favourably and expressed their conviction that it will be so also in the future. The Parties expressed their satisfaction with the growing possibilities offered by multilateral cultural co-operation within the framework of UNESCO, the Council of Europe and other international organisations. The Parties also noted that, Finland being a member of the European Union and the Czech Republic having signed the association agreement with the European Union, there are new possibilities and challenges for multilateral co-operation within the EU programmes concerned. The Parties pointed out that direct contacts are increasingly taking place between institutions and organisations in the fields of culture, education and science and stressed the importance of this development.

10 C U L T U R E Article 1 The Parties will encourage direct contacts between their governmental and private institutions in the fields of arts and culture. To promote this, they will exchange information on various aspects of their cultural policies, management, organisation and new tendencies in cultural policies. The Parties will encourage their representatives to take part in art festivals, international meetings, seminars and other cultural events organised in the two countries. The Parties will inform each other in due course of time about the conditions, terms and programmes of such cultural events.the Czech Party informed the Finnish Party about festivals held in the Czech Republic. The Finnish Party informed the Czech Party about the Finland Festivals organisation and about 60 festivals held annually under the auspices of the organisation (information on Finland Festivals is also available on the Internet at The Parties expressed their satisfaction with the already established co-operation between the Cultural Cities of Europe organisations of Prague ) and Helsinki ( Article 2 The Parties will encourage the organisation of art exhibitions. Contents and dates and other details of the exhibitions will be discussed by the institutions concerned. The Parties noted with satisfaction that several Finnish exhibitions have taken place in the Czech Republic, e.g. - Contemporary Finnish art "Northern Echoes", Prague, Plzen and Ostrava, 1999; - "Sauna, Tar, Spirits - three specific aspects of Finnish rural culture", Brno, 1999; - "Life on Water" Photoexhibition, Brno, 1999 The following exhibitions from the Czech Republic will be shown in Museum Centre Vapriikki in Tampere, Finland in 2001: - "My " "We ", Photoexhibition by Moravian Gallery, Brno; - "Moravian Spring" by Moravian Museum, Ethnographic Institute, Brno The Czech Party would be interested in sending the exhibition "Paintings on Glass" by Moravian Museum, Etnographic Institute, Brno, to the Finnish Glass Museum at Riihimäki to Finland.

11 The Finnish Glass Museum, Riihimäki, would be interested in receiving an exhibition on Pavel Hlava s works in spring Article 3 The Parties will encourage the direct co-operation between the associations of architects in both countries as well as the exchanges of information, publications and exhibitions in the field of architecture. The Finnish Party informed the Czech Party of the Finnish government s architectural policy programme. Article 4 The Parties will encourage direct contacts between their responsible institutions for the protection of cultural heritage and to exchange information and literature on restoration and preservation of historical monuments. They will inform each other of symposia, colloquia and conferences in the field of museology and cultural heritage. The Finnish Party informed the Czech Party that the Finnish Ministry of Education and Culture has appointed a commission called Museum 2000 to set objectives for the museum activity for the new millennium and make suggestions how to promote the situation of museums, for example by developing their financial and organisational structure. The Parties noted that this area offers possibilities for co-operation. The Parties will co-operate within the framework of the Council of Europe cultural heritage programmes. The first Community framework programme in support of culture, Culture 2000 Programme, is being prepared. Article 5 The Parties will encourage direct co-operation between Czech and Finnish writers and translators and their organisations and associations. The Parties will consider the possibility of exchanging book exhibitions. They noted with satisfaction that Finland was chosen the main guest country of the international Prague book fair "BookWorld 97". The Czech Party wishes to inform that the Czech Ministry of Culture provides grants in order to promote translations of Czech literature. Such grants may be applied for

12 by international publishers. The Finnish Party reminded the Czech Party about the grants for translators of Finnish literature into foreign languages offered by the Finnish Literature Information Centre. The Finnish Ministry of Education awards annually a State Prize for foreign translators of Finnish literature. Article 6 The Parties will encourage co-operation between the national and institutional libraries of both countries, and promote contacts between their library organisations, particularly in exchanges of publications and experience. Article 7 The Parties will promote mutual presentation of films in international film festivals organised in their respective countries and also mutual participation of representatives of cinematography of the other country in national film festivals. The Parties noted with satisfaction that the Finnish Film Archive will organise a Czech film week in Finland in spring Article 8 The Parties welcomed direct co-operation in the field of mass media. The form and substance of the co-operation shall be agreed upon directly between the organisations concerned. E D U C A T I O N A N D S C I E N C E Article 9 The Parties will promote direct co-operation between the universities and other educational institutions in their respective countries. Article 10

13 The Parties will promote co-operation of the Czech and Finnish institutions of higher education in the education, training and research programmes, in particular the programmes promoted by the European Union and those promoted by the Council of Europe. Article 11 The Parties will encourage the teaching of the Czech language at the University of Helsinki and the teaching of the Finnish language and culture at the Charles University in Prague. The Parties will regularly supply the respective departments of the Czech and Finnish studies with appropriate literature and periodicals as well as audiovisual and computer-based material to remain in their possession. The Parties will support the practice of extending invitations to visiting lecturers from the other country and will, in accordance with the availability of their funds, support and encourage teaching and learning of the language of the other country. Article 12 The Parties will exchange documentation, information and experience concerning various aspects and fields of the educational systems of each of their countries. Article 13 The Parties will encourage exchanges in the field of education. The terms of the co-operation will be agreed upon and specified through direct consultations between the institutions concerned. Article 14 The Parties will encourage short term exchanges of experts and researchers with the aim of promoting mutual contacts in various fields of science. Scholarships Article 15 A brief description of the scholarships, which the Parties will offer to each other, is given in Appendix 1.

14 The Parties will annually inform each other of the general and financial provisions of the scholarship exchange through diplomatic or other suitable channels. For the Czech Party, the administration of the scholarships and exchanges will be carried out by the Ministry of Culture and the Ministry of Education, Youth and Sports. In Finland, the Centre for International Mobility CIMO ( Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO) is in charge of the administration of the scholarships and exchanges. Y O U T H A N D S P O R T S Article 16 The Parties will encourage the direct co-operation between the youth organisations and institutions concerned in both countries. Article 17 The Parties will encourage the development of the relations and exchanges between the organisations and other institutions in the field of physical education and sports. Such activities as well as financial conditions will be agreed directly between the institutions concerned. O T H E R F O R M S O F C O O P E R A T I O N Article 18 The Parties noted with appreciation the activities of the Finnish Section of the Nordic Society in Prague and the Finnish-Czech Society in Finland and they will encourage various forms of co-operation initiated by civic society of the two countries.

15 F I N A L P R O V I S I O N S Article 19 The Programme shall enter into force on 1 st January 2000 and remain in force until 31 st December The date and venue of the next meeting between the two Parties shall be agreed upon through diplomatic channels. Done and signed in Prague on 30 November 1999, in two original copies in the English language. PhDr. Pavel Cink Pekka Harttila For the Government For the Government

16 of Czech Republic Finland of the Republic of Appendix 1 G E N E R A L P R O V I S I O N S The following general provisions were agreed upon by the Parties: The activities and exchanges envisaged in this Programme shall be carried out within the limits of the financial means which the Parties have at disposal. The activities and exchanges envisaged in this Programme do not exclude other initiatives or visits which might be proposed and agreed upon in advance by both Parties. The organisation of music, dance and theatre performances should in principle be based on a direct agreement covering financial and other terms between the organisations and artists involved in such events. State subsidies should be considered as supplementary. S C H O L A R S H I P S

17 1.1. Finnish Scholarships The quota to be reserved for Czech students holding Master s degree, researchers as well as students of the Finnish language amounts to twenty-four (24) months annually. The study and research scholarships may vary from three to nine (3-9) months in length. In addition, minimum three (3) short visits, not exceeding seven (7) days each, are reserved for expert visits to Finnish educational institutions. However, this quota is considered annually and it may, if needed, be exceeded. In addition to the above mentioned quota, a total of two (2) weeks is reserved for expert visits to Finnish cultural institutions. Candidates for these scholarships are nominated by the Ministry of Education, Youth and Sports and the Ministry of Culture of the Czech Republic. A list of prospective candidates should reach CIMO by 1 March of each year. The final approval of the recipients is made by the CIMO. CIMO will inform about the granting of scholarships within three (3) months following the submission of the nomination. Prior to application, the candidates should have established a contact with the Finnish host, since no scholarship can be granted without invitation/admission by the host institute. When granting the scholarships, special emphasis is laid on active participation and interaction with research and/or teaching at the educational institution of the host country. Scholarships Short visits Travel The scholarship period is usually three - nine (3-9) months and the grant is intended to cover the living expenses in Finland for a single person. In 2000 the monthly scholarship is FIM. Upon arrival of the scholarship holder a lump sum of 500 FIM or FIM is paid for study/research period of one term or a whole academic year, respectively. A visitor scholarship up to seven (7) days consists of free accommodation in guest room or hotel and a daily allowance, the amount of which is determined annually by the Finnish authorities.

18 Expenses due to international travel to or from Finland are not covered by CIMO, but by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic. The scholarship recipient will pay his/her local transportation at the place of study/research. CIMO may grant travel allowances for the Finns who receive a scholarship from the Czech authorities on the basis of the bilateral exchange. Insurance Students paying the student union fee of a Finnish university are entitled to benefit from the student health services. Czech recipients of scholarships are recommended to make arrangements for insurance coverage for their stay in Finland. 1.2.Summer language courses The Finnish Party will annually provide the Czech Party with four (4) scholarships to participate in one-month international summer courses of the Finnish language and culture, organised by CIMO in Finland. The statement of the teacher of Finnish language should be taken into account when candidates are nominated. The Finnish Party will provide for payment of charges for instruction and excursions, accommodation free of charge and scholarship. Czech recipients of scholarships are recommended to make arrangements for insurance coverage for their stay in Finland. covered by Expenses due to international travel to or from Finland are not CIMO, but by the Czech Party. 2. Czech Scholarships 2.1. Study stays for Students in Bachelor s, Master s and Doctoral Study Programmes The quota to be reserved for Finnish students of Bachelor s, Master s and Doctoral study programmes and researchers amounts to twenty-four (24) months. This total period may be divided into several scholarship stays of various duration, from three to nine (3-9) months in length. Nomination and Financial Conditions

19 The nomination of candidates, both regular and substitute, shall be the responsibility of CIMO. The Czech Party will inform about the granting of scholarships within three months following the submission of the nomination. The Czech Party will inform CIMO about the exact arrival date of the candidates at least two weeks in advance. Expenses due to international travel to or from the Czech Republic are not covered by the Czech Party. The scholarship recipient will pay his/ her local transportation ( at the place of study/research). Finnish Citizens in the Czech Republic The deadline for submitting applications for the granting of scholarships in the Czech Republic is the 31 March of each year, for the next subsequent academic year. Each nominated candidate shall complete a form issued by the Czech Ministry of Education, Youth and Sports, together with any required annexes. Nominated candidates shall have a good practical knowledge of the Czech language or any other language approved by the Czech Party. The Czech Party will provide for - studies at public institutions of higher learning under conditions identical to those applied to citizens of the Czech Republic, - a monthly grant to students of Bachelor s and Master s study programmes according to the valid internal regulations, which is 4000 Kč in the year 2000, - a monthly grant to students of Doctoral study programme according to the valid internal regulations which is K č in the year 2000, - lodging in student hostels under conditions identical to those applied to citizens of the Czech Republic, - board in student canteens under conditions identical to those applied to citizens of the Czech Republic. Finnish recipients of scholarships are recommended to make arrangements for insurance coverage for their stay in the Czech Republic Short Visits (Educationalists and Academic Staff)

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 7 Červenec 2000 O B S A H Část normativní - Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXV ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2009 Cena: 64 Kč Část normativní OBSAH Program kulturní, vzdělávací a vědecké spolupráce mezi

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 10 Říjen 2000 O B S A H Část normativní - Program spolupráce ve vzdělávání a vědě mezi vládou České republiky a vládou

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVI ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 8 Vydáno: SRPEN 2010 Cena: 80 Kč Část normativní OBSAH Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT 2 FOTOGALERIE / PHOTO GALLERY VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2014 OBSAH CONTENTS 1. Úvod... 5 1. Introduction... 5 2. Činnost Institutu... 7 2. The Institute s

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 1 Vydáno: LEDEN 2011 Cena: 36 Kč OBSAH Část normativní Program školské a kulturní spolupráce mezi vládou České

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 12 Prosinec 1999 Cena : Kč O B S A H Část normativní - Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H Část normativní - Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA JIŽNÍ MORAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Regional Development Agency of South Moravia ANNUAL REPORT 2008 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Královopolská 139, CZ-612 00 Brno

Více

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ]

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Obsah Základní informace o organizaci 4, Sociální poradenství 6, Právní poradenství 9, Komunitní multikulturní

Více

POKYNY K UZAVŘENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ NA OBDOBÍ 2007 2013 GUIDELINES ON THE CLOSURE OF OPERATIONAL PROGRAMMES IN PERIOD 2007 2013. dvojjazyčné vydání

POKYNY K UZAVŘENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ NA OBDOBÍ 2007 2013 GUIDELINES ON THE CLOSURE OF OPERATIONAL PROGRAMMES IN PERIOD 2007 2013. dvojjazyčné vydání POKYNY K UZAVŘENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ NA OBDOBÍ 2007 2013 GUIDELINES ON THE CLOSURE OF OPERATIONAL PROGRAMMES IN PERIOD 2007 2013 dvojjazyčné vydání ČERVENEC 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

Výroční zpráva Poradna pro integraci. Counselling centre for integration

Výroční zpráva Poradna pro integraci. Counselling centre for integration Výroční zpráva Poradna pro integraci Annual Report Counselling centre for integration 2010 Obsah / Content Základní informace o organizaci 1-2 Sociální a právní poradenství 3-4 Sociálně aktivizační služba

Více

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka 16 Veřejné zakázky Zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 40 / 2004 o veřejných zakázkách. Obsahem tohoto zákona je definice osob, které jsou povinny zadávat zakázky prostřednictví veřejné soutěže

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report

Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report Obsah / Contens Úvodní slovo / Introductory remarks / 1 Poslání / Purpose / 2 Kdo jsme / Who

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014

Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014 Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014 Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014 Ministerstvo zahraničních věci České republiky Úvodní slovo Preface Milí čtenáři, jedním z prioritních

Více

NABÍDKA PROJEKTŮ IAESTE ČR EVENTS IAESTE CZ 2009/10 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS FOR TECHNICAL EXPERIENCE ENG

NABÍDKA PROJEKTŮ IAESTE ČR EVENTS IAESTE CZ 2009/10 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS FOR TECHNICAL EXPERIENCE ENG ENG THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS FOR TECHNICAL EXPERIENCE NABÍDKA PROJEKTŮ IAESTE ČR EVENTS IAESTE CZ 2009/10 1 IAESTE Česká republika The International Association for the

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2010 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 7 Rozeslána dne 23. února 2010 Cena Kč 40, O B S A H : 16. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu spolupráce

Více

SUMMER SCHOOL OF SLAVONIC STUDIES

SUMMER SCHOOL OF SLAVONIC STUDIES SUMMER SCHOOL OF SLAVONIC STUDIES FACULTY OF ARTS AND PHILOSOPHY OF CHARLES UNIVERSITY Institute of Czech Studies PRAGUE 2010 The 54 th session of the Summer School of Slavonic Studies (the LŠSS) held

Více

LOKALITY TYPU BROWNFIELDS a informace k rozvoji podnikání v Libereckém kraji

LOKALITY TYPU BROWNFIELDS a informace k rozvoji podnikání v Libereckém kraji 1. Úvod Hlavním podnětem pro zpracování tohoto katalogu byla zvýšená poptávka tuzemských a zahraničních investorů po vhodných lokalitách pro podnikání v Libereckém kraji. Na následujících stránkách jsou

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

E S K O - A N G L I C K Ý. Czech-English Glossary for Intercultural Work

E S K O - A N G L I C K Ý. Czech-English Glossary for Intercultural Work E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Eva Dohnalová, Marina Pojmanová, Ladislav Zamboj,

Více

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work www.interkulturniprace.cz E S K O - A N G L I C K Ý ČESKO-ANGLICKÝ

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1 Sociální inkluze Social inclusion Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020 Sociální inkluze Social inclusion 1 Q Poloha města Location of the City PL DRESDEN PL PRAGUE KATOWICE G NUrEMberg

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 THE ANNUAL REPORT V. Organization for Aid to Refugees

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 THE ANNUAL REPORT V. Organization for Aid to Refugees VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 THE ANNUAL REPORT V Organization for Aid to Refugees Vážení čtenáři, rok 2004 byl pro Organizaci pro pomoc uprchlíkům velmi zajímavým a na události bohatým rokem,

Více