VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 1 Leden 2000 O B S A H Část normativní - Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením - Program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky na léta , podepsaný v Praze dne 30.listopadu 1999 (angl. znění + neoficiální český překlad) - Prováděcí program kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta , podepsaný v Praze dne 2. prosince 1999 (angl. znění + neoficiální český překlad) Část metodická - Učební plán studijního oboru M/004 ( ) Ekologie a ochrana krajiny - Učební plán studijního oboru M/002 ( ) Ortopedicko - protetický technik pro absolventy ZŠ (dálkové studium) - Učební plán studijního oboru M/002 ( ) Ortopedicko-protetický technik pro absolventy ZŠ (večerní studium) - Učební plán studijního oboru M/002 ( ) Farmaceutický laborant pro absolventy ZŠ (dálkové studium) - Učební plán studijního oboru M/002 ( ) Farmaceutický laborant pro absolventy ZŠ (večerní studium) - Doplnění učebního plánu večerního studia v gymnáziu - Učební osnova předmětu Psychologie a pedagogika Část oznamovací - Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách - Oznámení o úpravě pedagogických dokumentů studijního oboru M/004 ( ) Ekologie a ochrana krajiny - Oznámení o doplnění učebních osnov českého jazyka a literatury pro SOŠ a rozšíření jejich platnosti pro čtyřleté studijní obory SOU - Změna v pravidlech pro schvalování žádostí o akreditaci v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - Sdělení vyšším zdravotnickým školám o úpravě pedagogických dokumentů studijního oboru 5341N/004 ( ) Diplomovaný zdravotnický záchranář - Oznámení o ztrátě razítek Poznámka : Texty neprošly korekturou.

2 ČÁST NORMATIVNÍ 306 ZÁKON ze dne 18. listopadu 1999 o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Základní ustanovení (1) Dotace ze státního rozpočtu (dále jen "dotace")1) se poskytuje soukromým školám, předškolním a školským zařízením (dále jen "škola"),2) pokud jsou zařazeny do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení (dále jen "síť"),3) a uzavřou smlouvu podle tohoto zákona. (2) Dotace se poskytuje k financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním, u speciálních škol a zařízení i s rehabilitací, a s běžným provozem dané školy nebo zařízení, s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po 1. lednu (3) Dotace se základní umělecké škole poskytuje pouze na zabezpečení výuky určené pro žáky plnící povinnou školní docházku, nebo studující na střední škole nebo na speciální střední škole nebo na učilišti. 2 Žádost o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace (1) Žádost o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace škole na příští školní rok předkládá škola nebo zřizovatel školy školskému úřadu a) do 15. října, nebo b) do 30 dnů od doručení rozhodnutí o zařazení do sítě.

3 (2) Žádost obsahuje: a) název, adresu, identifikační číslo a číslo účtu školy nebo zařízení a jejich součástí, b) kopii platného rozhodnutí o zařazení do sítě, c) doklad o zápisu školy do obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku a právní formě zapsané právnické osoby, d) předpokládaný celkový počet dětí a žáků (dále jen "žáci") ve školním roce, na který je požadována dotace, a počet žáků v jednotlivých třídách, u středních a vyšších odborných škol v jednotlivých studijních a učebních oborech; u školních jídelen předpokládaný počet stravovaných žáků podle druhu školy nebo zařízení. 3 Smlouva o poskytnutí dotace (1) Ve smlouvě o poskytnutí dotace se konkretizují zejména činnosti, na které se dotace poskytuje, a jejich rozsah, počet žáků ve školním roce, na který se dotace poskytuje, a výše dotace stanovená procentním podílem podle 4. (2) Smlouva o poskytnutí dotace se neuzavře, pokud školy, s výjimkou nově zřízených od 1. září, nepředloží školskému úřadu do 15. října za předchozí školní rok: a) vyúčtování dotace, pokud byla poskytnuta, postupem stanoveným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo"), b) výroční zprávu o činnosti,4) c) výroční zprávu o hospodaření,5) pokud hospodařily s prostředky státního rozpočtu, a d) informaci o projednání výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy o hospodaření v radě školy, pokud je zřízena. (3) Školský úřad uzavře smlouvu nebo informuje školu a zřizovatele školy o důvodech neuzavření smlouvy a) do 30. listopadu v případě, že obdržel žádost podle 2 odst. 1 písm. a), nebo b) do 30 dnů po obdržení žádosti v ostatních případech. 4 Výše dotace (1) Dotace škole s výjimkou předškolních a školských zařízení, které jinak podle zvláštního předpisu6) zřizuje obec, se stanoví podle skutečného počtu žáků v souladu se statistickými výkonovými výkazy Škol (MŠMT) řady V pro příslušný školní rok, nejvýše však do počtu žáků uvedeného v rozhodnutí o zařazení školy do sítě, a procentním podílem z normativu jako ročního objemu neinvestičních

4 výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na dítě nebo žáka ve srovnatelném studijním oboru a formě studia školy zřizované ministerstvem nebo školským úřadem, nebo ve srovnatelném předškolním a školském zařízení zřizovaném ministerstvem nebo školským úřadem. U speciálních škol a speciálních nebo specializovaných tříd ostatních škol se dotace zvýší o procentní podíl z normativu na zdravotní postižení žáků, stanoveného pro žáky škol a školských zařízení, zřizovaných ministerstvem nebo školským úřadem. (2) Dotace škole nebo zařízení, které jinak podle zvláštního předpisu6) zřizuje obec, se stanoví podle skutečného počtu žáků v souladu se statistickými výkonovými výkazy Škol (MŠMT) řady V pro příslušný školní rok, nejvýše však do počtu žáků uvedeného v rozhodnutí o zařazení školy do sítě, a procentním podílem z normativu jako ročního objemu neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů, připadajících na žáka ve srovnatelném předškolním a školském zařízení zřizovaném obcí. U speciálních nebo specializovaných tříd předškolních zařízení se dotace zvýší o procentní podíl z normativu na zdravotní postižení žáků, stanoveného pro žáky předškolních zařízení zřizovaných obcí podle zvláštního předpisu. (3) Škola, kterou jinak zřizuje obec, může požádat obec o příspěvek na úhradu neinvestičních výdajů, které podle zvláštního předpisu financuje obec školám nebo zařízením, které sama zřizuje. (4) Dotace se poskytuje pouze na žáky ve studijních a učebních oborech uvedených v platném rozhodnutí o zařazení do sítě. Normativy na příslušný kalendářní rok stanoví ministerstvo nejpozději do 31. ledna a zveřejní je ve Věstníku ministerstva. Do počtu žáků se započítávají i cizinci, kteří požívají stejná práva jako státní občané České republiky podle zvláštního předpisu. (5) Výše procentního podílu z normativu podle odstavce 1 se od školního roku 2000/2001 stanoví pro: a) speciální školy a učiliště: na 80 %, b) základní školy: na 60 %, c) střední školy a vyšší odborné školy: na 60 %, d) speciální zařízení: na 80 %, e) ostatní školy a zařízení: na 50 %. (6) Výše procentního podílu z normativu se podle odstavce 2 od školního roku 2000/2001 stanoví pro zařízení na 60 %. 5 Zvýšení dotace (1) Procentní podíl stanovený v 4 odst. 5 se zvýší, pokud bude mezi školou, nebo zřizovatelem, zařízením a ministerstvem či jím pověřeným školským úřadem v termínu podle odstavce 5 uzavřena smlouva o zvýšení dotace, a to na: a) u speciálních škol a učilišť: na 100 %, b) u základních škol: na 100 %, c) u středních škola vyšších odborných škol: na 90 %, d) u speciálních zařízení: na 100 %, e) u ostatních škol a zařízení: na 80 %. (2) Procentní podíl stanovený v 4 odst. 6 se zvýší u předškolních a školských zařízení na 100 %.

5 (3) Dotace pro školy se zvyšuje, pokud škola splňuje následující podmínky: a) dostává dotaci podle 4, b) jde-li o školu jinak zřizovanou obcí, doloží kladné stanovisko obce o tom, že obec má zájem na působení školy na svém území, c) má poslední hodnocení České školní inspekce průměrné nebo lepší, d) škola je obecně prospěšnou společností nebo škola má jinou právní formu a zaváže se ve smlouvě o poskytnutí zvýšené dotace k vynaložení celého svého zisku, za příslušný kalendářní rok, na výdaje na vzdělávání, běžný provoz, popřípadě u speciálních škol i na rehabilitaci, e) jde-li o denní nástavbové studium absolventů učebních oborů středních odborných učilišť, uzavře škola se školským úřadem smlouvu o počtu žáků přijímaných podle jednotlivých studijních oborů a tento počet v daném školním roce dodrží, f) jde-li o víceleté gymnázium, uzavře škola se školským úřadem smlouvu o počtu žáků přijímaných v jednotlivých studijních oborech a tento počet v daném školním roce dodrží. (4) Smlouvu o zvýšení dotace lze uzavřít se školou na 1 školní rok a déle, pokud před uzavřením smlouvy alespoň po dobu 1 školního roku byly zařazeny do sítě a poskytovaly výchovu a vzdělávání v souladu se svým zařazením do sítě. Pokud více škol je zřízeno jako 1 právnická osoba, posuzuje se splnění podmínek u každé školy samostatně. (5) Škola předkládá žádost o uzavření smlouvy o zvýšení dotace na příští školní rok spolu s doklady, že byly splněny stanovené podmínky, školskému úřadu do 31. ledna. Po stanovení procentní výše dotace školským úřadem se uzavře smlouva o zvýšené dotaci do 31. března. U škol, které k 31. březnu nesplňují podmínku odstavce 4, lze smlouvu o zvýšení dotace uzavřít do 15. září, pokud škola doloží školskému úřadu splnění stanovených podmínek do 15. srpna. (6) Pokud škola sdružuje více součástí nebo má zařazeno více studijních nebo učebních oborů, stanoví se procentní výše zvýšené dotace pro jednotlivé její součásti, studijní nebo učební obory zvlášť. 6 Pravidla pro poskytování dotace (1) Dotace se poskytuje na školní rok zálohově na jednotlivá čtvrtletí kalendářního roku, nejpozději poslední den prvního měsíce čtvrtletí. Roční výše poskytované dotace se stanoví podle 4 a 5. (2) Pokud je počet žáků podle 4 odst. 1 rozdílný od počtu uvedeného ve smlouvě podle 2, 3 a 5, je pro stanovení výše dotace rozhodující počet žáků podle 4 odst. 1. (3) Pokud dojde v průběhu školního roku ke změně počtu žáků ve srovnání s počtem, na který se poskytuje dotace, škola neprodleně tuto skutečnost oznámí a hodnověrně prokáže školskému úřadu. Dotace se upraví od počátku čtvrtletí následujícího po změně, kdy došlo k přeplatku či nedoplatku, a tento je vyúčtován podle odstavce 7.

6 (4) Pokud v průběhu školního roku zjistí Česká školní inspekce nebo jiný kontrolní orgán vážné nedostatky v činnosti školy nebo zařízení, může školský úřad odstoupit od smlouvy, nedojde-li k jiné dohodě. (5) Pokud škola nebo zařízení nedoloží vynaložení zisku na výdaje na výchovu a vzdělávání, běžný provoz, popřípadě u speciálních škol a zařízení i na rehabilitaci, potvrzené oprávněnou osobou,7) a to nejpozději do 10. srpna následujícího kalendářního roku, může školský úřad odstoupit od smlouvy o navýšení dotace; poskytnutá zvýšená dotace v tomto případě podléhá ustanovení zvláštního předpisu8) o neoprávněném použití prostředků státního rozpočtu. (6) Výše dotace ze státního rozpočtu může být v průběhu roku, kdy je poskytována, snížena nebo dotace může být poskytována na kratší období, než které je uvedeno v odstavci 1, a) v souladu s regulačními opatřeními k čerpání výdajů státního rozpočtu, o nichž rozhodla vláda nebo ministr financí,9) nebo b) pokud škola nebo zařízení nedodrží ustanovení odstavce 7. (7) Školy nebo zařízení předloží vyúčtování poskytnuté dotace podle skutečnosti kalendářního roku postupem stanoveným Ministerstvem financí pro zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem školskému úřadu. 7 Přechodná ustanovení (1) Ve školním roce 1999/2000 se školám dotace poskytuje v procentní výši podle dosavadních předpisů.8) (2) Ve školním roce 1999/2000 zůstávají v platnosti a) smlouvy o zvýšení dotace uzavřené se školami podle dosavadních předpisů,10) b) smlouvy o poskytnutí dotace a smlouvy o zvýšení dotace uzavřené se zařízeními podle dosavadních předpisů.10) (3) Žádost o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace škole na školní rok 2000/2001 předloží škola nebo zřizovatel školy školskému úřadu do 60 dnů od účinnosti tohoto zákona. 8 Zrušují se: Zrušovací ustanovení 1. 57a odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

7 2. Nařízení vlády č. 324/1996 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění nařízení vlády č. 321/1998 Sb. 9 Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Účinnost Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r. 1) 5 odst. 3 písm. d) zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 57/1995 Sb. 2) 57a odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 3) 13a odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb. 4) 17e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 139/1995 Sb. 5) 17e odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 139/1995 Sb. 6) 14 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 7) Zákon č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 8) Zákon č. 576/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 9) 13 odst. 3 zákona č. 576/1990 Sb. 36 zákona č. 576/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 10) Nařízení vlády č. 324/1996 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění nařízení vlády č. 321/1998 Sb. Poznámka MŠMT: Zákon byl publikován v částce 100/1999 Sbírky zákonů ČR, rozeslané dne 3.prosince 1999.

8 PROGRAMME ON CULTURAL, EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC CO-OPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND FOR THE YEARS

9 In accordance with the provisions of Article 5 of the Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Finland on co-operation in the cultural, scientific and related fields, signed in Helsinki on 12 October 1973, and with reference to the exchange of letters on 24 March 1994 between the Czech Republic and the Republic of Finland by which the countries have agreed that certain agreements concluded between the Czechoslovak Socialist Republic and Finland will be applied as between the Czech Republic and Finland, representatives of the government of the Czech Republic and the Republic of Finland (hereinafter referred to as the Parties) met in Prague on November 1999 and agreed on the following Programme. The general and financial provisions are included in Appendix 1 and 2, which form an integral part of this Programme. The list of the members of both delegations follows in Appendix 3. O P E N I N G R E M A R K S The Parties noted with appreciation that the implementation of the Agreement has proceeded favourably and expressed their conviction that it will be so also in the future. The Parties expressed their satisfaction with the growing possibilities offered by multilateral cultural co-operation within the framework of UNESCO, the Council of Europe and other international organisations. The Parties also noted that, Finland being a member of the European Union and the Czech Republic having signed the association agreement with the European Union, there are new possibilities and challenges for multilateral co-operation within the EU programmes concerned. The Parties pointed out that direct contacts are increasingly taking place between institutions and organisations in the fields of culture, education and science and stressed the importance of this development.

10 C U L T U R E Article 1 The Parties will encourage direct contacts between their governmental and private institutions in the fields of arts and culture. To promote this, they will exchange information on various aspects of their cultural policies, management, organisation and new tendencies in cultural policies. The Parties will encourage their representatives to take part in art festivals, international meetings, seminars and other cultural events organised in the two countries. The Parties will inform each other in due course of time about the conditions, terms and programmes of such cultural events.the Czech Party informed the Finnish Party about festivals held in the Czech Republic. The Finnish Party informed the Czech Party about the Finland Festivals organisation and about 60 festivals held annually under the auspices of the organisation (information on Finland Festivals is also available on the Internet at The Parties expressed their satisfaction with the already established co-operation between the Cultural Cities of Europe organisations of Prague ) and Helsinki ( Article 2 The Parties will encourage the organisation of art exhibitions. Contents and dates and other details of the exhibitions will be discussed by the institutions concerned. The Parties noted with satisfaction that several Finnish exhibitions have taken place in the Czech Republic, e.g. - Contemporary Finnish art "Northern Echoes", Prague, Plzen and Ostrava, 1999; - "Sauna, Tar, Spirits - three specific aspects of Finnish rural culture", Brno, 1999; - "Life on Water" Photoexhibition, Brno, 1999 The following exhibitions from the Czech Republic will be shown in Museum Centre Vapriikki in Tampere, Finland in 2001: - "My " "We ", Photoexhibition by Moravian Gallery, Brno; - "Moravian Spring" by Moravian Museum, Ethnographic Institute, Brno The Czech Party would be interested in sending the exhibition "Paintings on Glass" by Moravian Museum, Etnographic Institute, Brno, to the Finnish Glass Museum at Riihimäki to Finland.

11 The Finnish Glass Museum, Riihimäki, would be interested in receiving an exhibition on Pavel Hlava s works in spring Article 3 The Parties will encourage the direct co-operation between the associations of architects in both countries as well as the exchanges of information, publications and exhibitions in the field of architecture. The Finnish Party informed the Czech Party of the Finnish government s architectural policy programme. Article 4 The Parties will encourage direct contacts between their responsible institutions for the protection of cultural heritage and to exchange information and literature on restoration and preservation of historical monuments. They will inform each other of symposia, colloquia and conferences in the field of museology and cultural heritage. The Finnish Party informed the Czech Party that the Finnish Ministry of Education and Culture has appointed a commission called Museum 2000 to set objectives for the museum activity for the new millennium and make suggestions how to promote the situation of museums, for example by developing their financial and organisational structure. The Parties noted that this area offers possibilities for co-operation. The Parties will co-operate within the framework of the Council of Europe cultural heritage programmes. The first Community framework programme in support of culture, Culture 2000 Programme, is being prepared. Article 5 The Parties will encourage direct co-operation between Czech and Finnish writers and translators and their organisations and associations. The Parties will consider the possibility of exchanging book exhibitions. They noted with satisfaction that Finland was chosen the main guest country of the international Prague book fair "BookWorld 97". The Czech Party wishes to inform that the Czech Ministry of Culture provides grants in order to promote translations of Czech literature. Such grants may be applied for

12 by international publishers. The Finnish Party reminded the Czech Party about the grants for translators of Finnish literature into foreign languages offered by the Finnish Literature Information Centre. The Finnish Ministry of Education awards annually a State Prize for foreign translators of Finnish literature. Article 6 The Parties will encourage co-operation between the national and institutional libraries of both countries, and promote contacts between their library organisations, particularly in exchanges of publications and experience. Article 7 The Parties will promote mutual presentation of films in international film festivals organised in their respective countries and also mutual participation of representatives of cinematography of the other country in national film festivals. The Parties noted with satisfaction that the Finnish Film Archive will organise a Czech film week in Finland in spring Article 8 The Parties welcomed direct co-operation in the field of mass media. The form and substance of the co-operation shall be agreed upon directly between the organisations concerned. E D U C A T I O N A N D S C I E N C E Article 9 The Parties will promote direct co-operation between the universities and other educational institutions in their respective countries. Article 10

13 The Parties will promote co-operation of the Czech and Finnish institutions of higher education in the education, training and research programmes, in particular the programmes promoted by the European Union and those promoted by the Council of Europe. Article 11 The Parties will encourage the teaching of the Czech language at the University of Helsinki and the teaching of the Finnish language and culture at the Charles University in Prague. The Parties will regularly supply the respective departments of the Czech and Finnish studies with appropriate literature and periodicals as well as audiovisual and computer-based material to remain in their possession. The Parties will support the practice of extending invitations to visiting lecturers from the other country and will, in accordance with the availability of their funds, support and encourage teaching and learning of the language of the other country. Article 12 The Parties will exchange documentation, information and experience concerning various aspects and fields of the educational systems of each of their countries. Article 13 The Parties will encourage exchanges in the field of education. The terms of the co-operation will be agreed upon and specified through direct consultations between the institutions concerned. Article 14 The Parties will encourage short term exchanges of experts and researchers with the aim of promoting mutual contacts in various fields of science. Scholarships Article 15 A brief description of the scholarships, which the Parties will offer to each other, is given in Appendix 1.

14 The Parties will annually inform each other of the general and financial provisions of the scholarship exchange through diplomatic or other suitable channels. For the Czech Party, the administration of the scholarships and exchanges will be carried out by the Ministry of Culture and the Ministry of Education, Youth and Sports. In Finland, the Centre for International Mobility CIMO ( Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO) is in charge of the administration of the scholarships and exchanges. Y O U T H A N D S P O R T S Article 16 The Parties will encourage the direct co-operation between the youth organisations and institutions concerned in both countries. Article 17 The Parties will encourage the development of the relations and exchanges between the organisations and other institutions in the field of physical education and sports. Such activities as well as financial conditions will be agreed directly between the institutions concerned. O T H E R F O R M S O F C O O P E R A T I O N Article 18 The Parties noted with appreciation the activities of the Finnish Section of the Nordic Society in Prague and the Finnish-Czech Society in Finland and they will encourage various forms of co-operation initiated by civic society of the two countries.

15 F I N A L P R O V I S I O N S Article 19 The Programme shall enter into force on 1 st January 2000 and remain in force until 31 st December The date and venue of the next meeting between the two Parties shall be agreed upon through diplomatic channels. Done and signed in Prague on 30 November 1999, in two original copies in the English language. PhDr. Pavel Cink Pekka Harttila For the Government For the Government

16 of Czech Republic Finland of the Republic of Appendix 1 G E N E R A L P R O V I S I O N S The following general provisions were agreed upon by the Parties: The activities and exchanges envisaged in this Programme shall be carried out within the limits of the financial means which the Parties have at disposal. The activities and exchanges envisaged in this Programme do not exclude other initiatives or visits which might be proposed and agreed upon in advance by both Parties. The organisation of music, dance and theatre performances should in principle be based on a direct agreement covering financial and other terms between the organisations and artists involved in such events. State subsidies should be considered as supplementary. S C H O L A R S H I P S

17 1.1. Finnish Scholarships The quota to be reserved for Czech students holding Master s degree, researchers as well as students of the Finnish language amounts to twenty-four (24) months annually. The study and research scholarships may vary from three to nine (3-9) months in length. In addition, minimum three (3) short visits, not exceeding seven (7) days each, are reserved for expert visits to Finnish educational institutions. However, this quota is considered annually and it may, if needed, be exceeded. In addition to the above mentioned quota, a total of two (2) weeks is reserved for expert visits to Finnish cultural institutions. Candidates for these scholarships are nominated by the Ministry of Education, Youth and Sports and the Ministry of Culture of the Czech Republic. A list of prospective candidates should reach CIMO by 1 March of each year. The final approval of the recipients is made by the CIMO. CIMO will inform about the granting of scholarships within three (3) months following the submission of the nomination. Prior to application, the candidates should have established a contact with the Finnish host, since no scholarship can be granted without invitation/admission by the host institute. When granting the scholarships, special emphasis is laid on active participation and interaction with research and/or teaching at the educational institution of the host country. Scholarships Short visits Travel The scholarship period is usually three - nine (3-9) months and the grant is intended to cover the living expenses in Finland for a single person. In 2000 the monthly scholarship is FIM. Upon arrival of the scholarship holder a lump sum of 500 FIM or FIM is paid for study/research period of one term or a whole academic year, respectively. A visitor scholarship up to seven (7) days consists of free accommodation in guest room or hotel and a daily allowance, the amount of which is determined annually by the Finnish authorities.

18 Expenses due to international travel to or from Finland are not covered by CIMO, but by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic. The scholarship recipient will pay his/her local transportation at the place of study/research. CIMO may grant travel allowances for the Finns who receive a scholarship from the Czech authorities on the basis of the bilateral exchange. Insurance Students paying the student union fee of a Finnish university are entitled to benefit from the student health services. Czech recipients of scholarships are recommended to make arrangements for insurance coverage for their stay in Finland. 1.2.Summer language courses The Finnish Party will annually provide the Czech Party with four (4) scholarships to participate in one-month international summer courses of the Finnish language and culture, organised by CIMO in Finland. The statement of the teacher of Finnish language should be taken into account when candidates are nominated. The Finnish Party will provide for payment of charges for instruction and excursions, accommodation free of charge and scholarship. Czech recipients of scholarships are recommended to make arrangements for insurance coverage for their stay in Finland. covered by Expenses due to international travel to or from Finland are not CIMO, but by the Czech Party. 2. Czech Scholarships 2.1. Study stays for Students in Bachelor s, Master s and Doctoral Study Programmes The quota to be reserved for Finnish students of Bachelor s, Master s and Doctoral study programmes and researchers amounts to twenty-four (24) months. This total period may be divided into several scholarship stays of various duration, from three to nine (3-9) months in length. Nomination and Financial Conditions

19 The nomination of candidates, both regular and substitute, shall be the responsibility of CIMO. The Czech Party will inform about the granting of scholarships within three months following the submission of the nomination. The Czech Party will inform CIMO about the exact arrival date of the candidates at least two weeks in advance. Expenses due to international travel to or from the Czech Republic are not covered by the Czech Party. The scholarship recipient will pay his/ her local transportation ( at the place of study/research). Finnish Citizens in the Czech Republic The deadline for submitting applications for the granting of scholarships in the Czech Republic is the 31 March of each year, for the next subsequent academic year. Each nominated candidate shall complete a form issued by the Czech Ministry of Education, Youth and Sports, together with any required annexes. Nominated candidates shall have a good practical knowledge of the Czech language or any other language approved by the Czech Party. The Czech Party will provide for - studies at public institutions of higher learning under conditions identical to those applied to citizens of the Czech Republic, - a monthly grant to students of Bachelor s and Master s study programmes according to the valid internal regulations, which is 4000 Kč in the year 2000, - a monthly grant to students of Doctoral study programme according to the valid internal regulations which is K č in the year 2000, - lodging in student hostels under conditions identical to those applied to citizens of the Czech Republic, - board in student canteens under conditions identical to those applied to citizens of the Czech Republic. Finnish recipients of scholarships are recommended to make arrangements for insurance coverage for their stay in the Czech Republic Short Visits (Educationalists and Academic Staff)

20 Nomination and Financial Conditions Candidates for exchanges may be proposed by CIMO exclusively on the basis of an invitation from a relevant Czech institution. Only exceptionally an invitation letter is not required. There will be minimum three (3) short visits not exceeding seven (7) days each. The official nomination accompanied by a letter of invitation shall be submitted at least three months prior to the envisaged date of arrival on appropriate forms provided by the Czech Party. The exact date of arrival and the method of travel will be communicated to the Czech Party at least one (1) month in advance. Expenses due to international travel to or from the Czech Republic are not covered by the Czech Party. The scholarship recipient will pay his/ her local transportation at the place of study/research. The nominated candidates shall have a good practical knowledge of the Czech language or any other language acceptable for the host institution. The Czech Party shall provide for: - hotel-type accommodation in a student hostel or a hotel, including breakfast, - daily allowance according to the valid internal regulations, which in the year 2000 is 280 Kč Short Visits (Culture) The Czech Party shall cover the costs of Finnish experts within its territory, i.e.accommodation, daily allowance according to valid internal regulations which is 280 Kč in the year (7) days. There will be minimum three (3) short visits not exceeding seven 2.4. Summer language courses The Czech Party will annually offer four (4) scholarships for language courses at the Summer Schools of Slavonic Studies organised in the Czech Republic. The statement of the teacher of the Czech language should be taken into account when candidates are nominated.

306/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 18. listopadu 1999 o poskytování dotací soukromým kolám, předkolním a kolským zařízením. nadpis vyputěn

306/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 18. listopadu 1999 o poskytování dotací soukromým kolám, předkolním a kolským zařízením. nadpis vyputěn 306/1999 Sb. ZÁKON ze dne 18. listopadu 1999 o poskytování dotací soukromým kolám, předkolním a kolským zařízením Změna: 132/2000 Sb. Změna: 255/2001 Sb. Změna: 16/2002 Sb. Změna: 284/2002 Sb. Změna: 562/2004

Více

Studium cizinců v ČR. Study of foreigners in the Czech Republic. Studijní oddělení Domu zahraničních služeb

Studium cizinců v ČR. Study of foreigners in the Czech Republic. Studijní oddělení Domu zahraničních služeb Studium cizinců v ČR Studijní oddělení Domu zahraničních služeb Study of foreigners in the Czech Republic The Study Department of the Centre for International Services O nás Studijní oddělení Domu zahraničních

Více

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2006-2008 Vláda České republiky a vláda Egyptské arabské republiky (dále jen smluvní

Více

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 V souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Smlouvu o zvýšení dotace. Čl. I

Smlouvu o zvýšení dotace. Čl. I Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, IČO: 70890366, bankovní spojení Česká národní banka, pobočka Plzeň, č. účtu 20095-24621311/0710, zastoupený ředitelem

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 8 Srpen 2000 O B S A H Část normativní - Prováděcí plán spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu mezi vládou

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více

S M L O U V A. Článek I. Předmět smlouvy

S M L O U V A. Článek I. Předmět smlouvy S M L O U V A o zvýšení dotace na školní rok 2016/2017 ve smyslu zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVII Sešit 10 Říjen 2001 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVII Sešit 10 Říjen 2001 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVII Sešit 10 Říjen 2001 O B S A H Část normativní - Program školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou

Více

SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů 111 KUMSP00QK9F1W 10RAVSK0SLEZS K.ÝKJ.AJ- KRAJ-SKV - CISLOSM -OLIVY (DODATKU 00/0/ poř. číslo 2o % j *S/4. n,k [ _.kr. otíb SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 6/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám,

Více

KUÍ1SP08QK9S2. CASTA Obecná ustanovení. i. Smluvní strany

KUÍ1SP08QK9S2. CASTA Obecná ustanovení. i. Smluvní strany KUÍ1SP08QK9S2 MORAVSKUSLtZSKVKRAJ KRAJSKY ÚKAD ČÍSLO SM, =. -'VY (DODATKU. Z ^/AT. ^ í vws I SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským

Více

uzavřená podie zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

uzavřená podie zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP88QK6SN ČÍSI/) SMLOUVY (DODATKU) -2- i 0039/ j *ío#~ poř. čísio ] rok JA-ií?kt. odh. uzavřená podie zákona č. 6/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám,

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 264/2006 Sb., č. 428/2012 Sb. a č. 332/2015 Sb. Parlament

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

KUMSP00QK8Í13. CASTA Obecná ustanovení. i. Smluvní strany

KUMSP00QK8Í13. CASTA Obecná ustanovení. i. Smluvní strany KUMSP00QK8Í13 'ÍÍ2^^^:^^RAI - KYJSKÝ.'., ^ ' Í^LDSML()I.JVY (mimtkvt'' " fi.qof? poř. ěisio %7 fa I yv7č SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním

Více

Obecná ustanovení. i. Smluvní strany

Obecná ustanovení. i. Smluvní strany KUMSP88QK6KY I^^^OSLEZSKÝ KRAJ- KRAJSKÝ Ú:UD ÍÍSLO SMLOÍ IVY f DODATkl h OOtfJŽ poř, čísio Ti... - [ 2o A" mk zkr. utib. i 1 1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje Se sídlem: Zastoupen: Bankovní spojení:

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

uzavřená podle zákona č. 306/Í999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

uzavřená podle zákona č. 306/Í999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů KUMSP80QK55Í, Í0 RAVSKOKS5Ý^ -- K * A 1 S ]^' \ ;;^- CÍSUV$ÍVIX'KJVV {Doa-vTKij j ^ uzavřená podle zákona č. 306/Í999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 4 Duben 2003 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 4 Duben 2003 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LIX Sešit 4 Duben 2003 O B S A H Část normativní - Program kulturních, vzdělávacích a vědeckých výměn mezi vládou České republiky

Více

:;':'^XXXX-X^X_>! K. X_.:. * tvh. n 'XV (DXX-XKiX \\

:;':'^XXXX-X^X_>! K. X_.:. * tvh. n 'XV (DXX-XKiX \\ KUMSP00QK6DQ ''-'^s: :;':'^XXXX-X^X_>! K. X_.:. * tvh. n 'XV (DXX-XKiX \\ CDH?x_> pui\ čisto rok zkr. oďb. uzavřená podle zákona č. 6/1999 Sb v o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 7 Červenec 2000 O B S A H Část normativní - Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Více

S m l o u v a o p o s k y t n u t í d o t a c e

S m l o u v a o p o s k y t n u t í d o t a c e 2017/00174/OŠSK/DSM S m l o u v a o p o s k y t n u t í d o t a c e Olomoucký kraj Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc Zastoupený ředitelkou Mgr. Lucií Štěpánkovou IČ: 60609460

Více

uzavřená podle zákona č. 306/1999 Sb., o školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů i. Smluvní strany

uzavřená podle zákona č. 306/1999 Sb., o školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů i. Smluvní strany MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKY - KUHSP00QK6P2 ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) Pojtf ŽJO/Í SW poř. cisto rok zkr. o.',- uzavřená podle zákona č. 6/1999 Sb., o školám, předškolním a školským zařízením, ve znění

Více

KUMSP98QK73X...#?.&/... U>/r yv? s L J^Í ^ 'rok í :r.r.r

KUMSP98QK73X...#?.&/... U>/r yv? s L J^Í ^ 'rok í :r.r.r KUMSP98QK73X...#?.&/... U>/r yv? s L J^Í ^ 'rok í :r.r.r uzavřená podle zákona č. 6/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů Obecná

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Spolupráce s NP Saské Švýcarsko Chráněná krajinná oblast Labské pískovce Národní Park

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Dohoda mezi vládou Rakouské republiky a vládou České republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu

Dohoda mezi vládou Rakouské republiky a vládou České republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu 23 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - tschechischsprachiger Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 7 Dohoda mezi vládou Rakouské republiky a vládou České republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství,

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Agreement. on Co-operation in the Fields of Education, Science and Culture. Treaty Series No. 57 (1990)

Agreement. on Co-operation in the Fields of Education, Science and Culture. Treaty Series No. 57 (1990) CZECHOSLOVAK FEDERATIVE REPUBLIC Treaty Series No. 57 (1990) Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Czechoslovak Federative

Více

Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 771 80 Olomouc Tel.: +420 585 633 011, fax: +420 585 633 012 Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies CEEPUS NATIONAL MEETING. Brno,

CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies CEEPUS NATIONAL MEETING. Brno, CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies CEEPUS NATIONAL MEETING Brno, 26. 5. 2016 PROGRAM 10:00 10:05 Zahájení a představení programu, Ivona Sobotková, Jan Trnka 10:05 10:25

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

THE CZECH REPUBLIC. Residence permits. In accordance with Council Regulation (EC) No 1030/2002:

THE CZECH REPUBLIC. Residence permits. In accordance with Council Regulation (EC) No 1030/2002: THE CZECH REPUBLIC Residence permits In accordance with Council Regulation (EC) No 1030/2002: - Povolení k pobytu (Residence permit, uniform sticker affixed to travel document - issued from 1 May 2004

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Conditions for admission to study in Bachelor s and Master s degree programmes for the academic year 2015/2016

Conditions for admission to study in Bachelor s and Master s degree programmes for the academic year 2015/2016 Conditions for admission to study in Bachelor s and Master s degree programmes for the academic year 2015/2016 File no. 008/25910/14 Ref. no. OU-89249/25-2014 The Dean of the Faculty of Arts, University

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. dubna 2006

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 10 Říjen 2000 O B S A H Část normativní - Program spolupráce ve vzdělávání a vědě mezi vládou České republiky a vládou

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 14/2005 ve znění... 214/2012 Vyhláška o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 19.2.2007, čj. 27 287/2006-22 Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Ministerstvo školství, mládeže

Více

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web:

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web: INDETIFIKAČNÍ FORMULAŘ PRO POLITICKY EXPOVAU OSOBU FORM FOR IDENTIFICATION OF POLITICAL EXPOSED PERSON Formulář: PEO Form: PEP Podle zákona 253/2008 ze zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Following information was provided by the Office for studies of individual universities and faculties for the year 2015/

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

562/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. zruen ČÁST DRUHÁ. zruena ČÁST TŘETÍ. Změna zákona o důchodovém pojitění

562/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. zruen ČÁST DRUHÁ. zruena ČÁST TŘETÍ. Změna zákona o důchodovém pojitění 562/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kolského zákona Změna: 264/2006 Sb. Změna: 428/2012 Sb. Změna: 332/2014 Sb. Parlament se usnesl na tomto

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb., s účinností dnem 1. 7. 2012 Ministerstvo školství, mládeže

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

BRNO A UNIVERZITA KABINET ČEŠTINY PRO CIZINCE

BRNO A UNIVERZITA KABINET ČEŠTINY PRO CIZINCE BRNO A UNIVERZITA Brno, metropole Moravy, je centrem mezinárodních veletrhů, průmyslu, vědy, techniky a umění. Můžeme zde nalézt řadu muzeí, archivů a knihoven. Vynikající pověst získalo Brno díky Brněnské

Více

AV ČR Akademie věd České republiky. DAAD Německá akademická výměnná služba. MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

AV ČR Akademie věd České republiky. DAAD Německá akademická výměnná služba. MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky AV ČR Akademie věd České republiky MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky DAAD Německá akademická výměnná služba V Y H L Á Š E N Í PPP Programu SRN/ČR na roky 2014-2015 Právní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 922/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 922/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 922/0 Návrh poslankyň Marty Semelové a Marie Nedvědové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více