PROSINEC 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 230

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSINEC 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 230"

Transkript

1 Cena 5 Kè PROSINEC 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 230 Příprava vánočního stromu na deváté slavnostní rozsvícení, které se konalo první adventní neděli Foto: archiv města Vážení čtenáři, znovu jsou tu nejkrásnější svátky roku, znovu se chystáme dát sbohem starému a přivítat rok nový. Zazní mnoho přípitků a přání všeho nejlepšího. Slov upřímných a plných naděje v lepší a přejícnější budoucnost. Nezapomeňte, že stejně křehké jako ledové květy, které nám na okenní tabulky vdechne paní Zima, jsou i mezilidské vztahy. Krásné Vánoce plné pohody a klidu a šťastné vykročení do roku 2012 Vám všem za celou reakční radu přeje Zdena Lédlová. Doubrava. Foto: Radek Culek

2 Zprávy z radnice... Návrh rozpočtu města na rok 2012 Příjmy: Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy 2197 Přijaté transfery 4600 Příjmy Přebytek hospodaření roku Financování (splátka půjčky) Celkem příjmy Výdaje: Lesní hospodářství a zemědělství 1110 Místní komunikace a veřejná doprava 4750 Vodní hospodářství 400 Metropolitní síť Podoubraví 111 Školství 3555 Kultura 2192 Tělovýchova a zájmová činnost 1457 Zdravotnictví, odborné léčebné ústavy 20 Výstavba 750 Komunální služby 6384 Sběr a likvidace odpadů 2650 Sociální věci a pečovatelská služba 1770 Požární ochrana 1700 Veřejná správa Výdaje celkem Mateřská škola den otevřených dveří Základní škola a Mateřská škola Ždírec n.d. a Město Ždírec nad Doubravou zvou všechny zájemce o prohlídku rekonstruovaného pavilonu č. 1 na den otevřených dveří, který se uskuteční v pondělí 12. prosince 2011 od do hod. Návštěvníci si budou moci prohlédnou již vybavené třídy mateřské školy v 1. a 2. nadzemním podlaží a zcela nové učebny základní školy v 3. nadzemním podlaží. Příspěvek novorozencům a seniorům v roce 2012 Zastupitelstvo města na svém 6. zasedání rozhodlo, že město bude přispívat v roce 2012 každému novorozenci, jehož matka má trvalý pobyt ve Ždírci n.d., částkou Kč. Dále zastupitelé rozhodli o poskytování nepeněžních darů ve výši 500 Kč občanům s trvalým bydlištěm na území města, kteří dosáhnou v roce 2012 životní výročí 70, 75, 80, 85, 90, 95 a více let. Poruchy veřejného osvětlení Městský úřad žádá obyvatele, aby při jakémkoliv zjištění závady na veřejném osvětlení volali bezplatnou linku správce osvětlení, tj. společnost Citelum , dispečink. Při hlášení poruchy VO uveďte také číslo světelného zdroje, které je uvedeno na štítku na sloupu VO. Podrobný návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce městského úřadu a na webových stránkách města. Zasedání zastupitelstva a rady města Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva města Ve čtvrtek 15. prosince 2011 se v zasedací místnosti městského úřadu, Školní 500, uskuteční 7. zasedání zastupitelstva města, začátek v hod. Výběr z usnesení z 6. zasedání zastupitelstva města Přítomno: 15 členů zastupitelstva, 18 hostů Zastupitelstvo města rozhoduje o poskytnutí příspěvku ve výši Kč občanskému sdružení SK DEKORA Ždírec nad Doubravou, IČ: , na činnost klubu v roce Zastupitelstvo města: 1. projednává návrh investičních akcí a oprav majetku města s termínem dokončení realizace, realizací nebo zahájením realizace v roce 2012 dle předloženého návrhu 2. schvaluje investiční záměr k realizaci akce Památník padlých Ždírec nad Doubravou a podání žádosti o státní účelovou dotaci 3. ukládá městskému úřadu zapracovat náklady na realizaci investic a oprav majetku města do návrhu výdajů rozpočtu města na rok Zastupitelstvo města: 1. schvaluje poskytnutí peněžního příspěvku ve výši Kč každému novorozenci narozenému v roce 2012, jehož matka měla trvalé bydliště ve Ždírci n.d. v období nejméně 3 měsíce před narozením dítěte a to nepřetržitě do doby narození dítěte 2. schvaluje poskytnutí nepeněžního daru ve výši 500 Kč občanům s trvalým bydlištěm na území města, kteří dosáhnou v roce 2012 životní výročí 70, 75, 80, 85, 90, 95 a více let 3. pověřuje radu města rozhodnutím o peněžním nebo nepeněžním daru při dalších významných životních výročích a událostech. Zastupitelstvo města stanovuje výši příspěvku obcí, které nejsou zřizovateli škol a jejichž žáci jsou zapsáni v příspěvkové organizaci města Základní škola a Mateřská škola Ždírec n.d., na neinvestiční náklady dle 178 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. ve výši Kč na každého zapsaného žáka školy ve školním roce 2011/2012; příspěvek je stanoven jako maximální a podmínkou jeho fakturace je, že neinvestiční náklady přesáhnou stanovenou částku. Zastupitelstvo města rozhoduje o podání žádosti u České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod části pozemku parc.č. 271/1 v k.ú. Ždírec n.d. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/HHB/6901/ 2011-HHBM, na základě které bezúplatně převádí Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových městu Ždírec nad Doubravou pozemek parc.č. 934/11 v k.ú. Ždírec n.d.

3 Zasedání zastupitelstva a rady města 2. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi spol. VČP Net, s.r.o. Hradec Králové a městem Ždírec nad Doubravou na uložení vedení zemního plynu na pozemcích parc.č. 342/160 a 342/180, k.ú. Ždírec n.d., za jednorázovou úhradu 500 Kč 3. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 mezi spol. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín a městem Ždírec nad Doubravou na uložení zemního kabelového vedení NN na pozemcích parc.č. 235/1 a st. 82 a uložení přípojkové skříně SS 200 na budově čp. 500, k.ú. Ždírec n.d., za jednorázovou úhradu Kč. Zastupitelstvo města bere na vědomí bez připomínek zprávu starosty o průběhu a financování investičních akcí, realizovaných v roce Zastupitelstvo města: 1. rozhoduje o prodloužení smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce č. 641/160/ , uzavřené mezi Městem Ždírec n.d. a společností Veolia Transport Východní Čechy a.s. dne do pověřuje starostu nebo místostarostu podpisem dodatku ke smlouvě, který prodlužuje platnost smlouvy do Výběr ze zápisu z 20. schůze rady města, konané Rada města: 1) projednává a bez připomínek schvaluje Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR městu Ždírec nad Doubravou na realizaci akce Energetická optimalizace budov ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou ve výši ,80 Kč 2) pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada města: A/ rozhoduje o úhradě měření a regulace vytápění 3. NP pavilonu č. 1 základní školy; práce provede Vladimír Černý, Havlíčkův Brod za cenu Kč vč. DPH B/ rozhoduje o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. na výstavbu TI pro 11 rodinných domků; předmětem dodatku je zvýšení ceny o dílo o částku Kč za provedené a radou města schválené vícepráce: položení betonových obrub + zvýšení únosnosti podkladových vrstev komunikace C/ rozhoduje o objednání výstavby oplocení u pavilonu MŠ; práce nákladem Kč vč. DPH provede Martin Vavroušek, Ždírec n.d. D/ rozhoduje o úhradě prací při výstavbě chodníku ke vchodu do MŠ podél budovy MÚ Martinu Štěpánkovi ve výši Kč vč. DPH. Výběr ze zápisu z 21. schůze rady města, konané Rada města projednává bez připomínek: 1) návrh rozpočtu města na rok ) žádosti o příspěvky občanských sdružení a zájmových spolků na činnost v roce ) návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Ždírec n.d. na rok Rada města projednává rozpočet Svazku obcí Podoubraví na rok 2012 bez připomínek. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2011, kterým se upravují příjmy a výdaje města v roce Rada města schvaluje: 1) Směrnici č. 1/2011 o provádění inventarizace, která upravuje provádění inventarizaci majetku města; směrnice nabývá platnosti ) Plán inventur, kterým jsou jmenovány inventarizační komise a stanoven harmonogram provedení inventury majetku města v roce Rada města rozhoduje, že město Ždírec nad Doubravou a příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ždírec n.d. uzavře pro rok 2012 smlouvu na dodávku elektrické energie se společností Europe Easy Energy a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, která nabídla nejnižší cenu za dodávku elektřiny. Rada města rozhoduje, že město Ždírec nad Doubravou požádá Spolek pro výstavbu kaple ve Ždírci nad Doubravou o vrácení příspěvku ve výši Kč. Jedná se o příspěvek, který spolku poskytlo město v letech 1993 až 2000 do sbírky na výstavbu kaple. Město hodlá finanční prostředky využít 3 k opravě kostela sv. Václava v Horním Studenci. Rada města souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ždírec n.d. přijala pro potřeby mateřské školy v roce 2011 finanční dary na nákup hraček a učebních pomůcek a věcné dary na mikulášskou nadílku. Rada města schvaluje návrh organizace slavnostního otevření rekonstruovaného pavilonu č. 1 Základní školy a Mateřské školy Ždírec n.d. dne 12. prosince Rada města: 1) rozhoduje o rozšíření zakázky na výměnu oken v DPS 119 na 5 ks oken; hodnota zakázky činí 30 tis. Kč bez DPH 2) rozhoduje o úhradě prací KSÚS Jihlava na opravě komunikací v ulici Školní, Družstevní, Chrudimské a Žďárské v celkové výši 416 tis. Kč bez DPH. Rada města rozhoduje o poskytnutí příspěvku: 1) ve výši Kč TJ Sokol Sobíňov na dárky na mikulášskou besídku, konanou ) ve výši Kč Mateřské škole Ždírec n.d. na mikulášskou nadílku. Rada města: 1) projednává žádost o pronájem pozemku v intravilánu města za účelem instalace stánku na prodej zmrzliny; rada města souhlasí s možností pronajmout pozemek dle žádosti a ukládá oddělení výstavby města vhodný pozemek ve smyslu podané žádosti s tím, že by byl zájemci pronajat pro rok ) projednává žádost o pronájem nebytových prostor v budově ve Žďárské ulici 32 pro potřeby provozu Centra pro rodinu ; rada města ukládá starostovi jednat se zájemcem o provoz centra o zajištění budoucího provozu centra a informovat radu města o výsledcích jednání. Rada města: a) schvaluje uzavření smlouvy o údržbě lyžařských běžeckých stop v období prosinec 2011/březen 2012 na úseku Sobíňov Radostín s Josefem Švejdou b) souhlasí, aby město Ždírec nad Doubravou uzavřelo smlouvu na údržbu celé trasy s tím, že po ukončení zimní sezóny vyúčtuje obci Sobíňov 11 % ná- (pokračování na str. 4)

4 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 3) kladů na údržbu a městysi Krucemburk 31 % nákladů c) rozhoduje, že na údržbu stop lze čerpat z rozpočtu města, kapitola tělovýchova, maximální částku ve výši Kč. Výzva k podání nabídky č. 10/2011 Rada města: a) rozhoduje o vyhlášení výzvy k podání nabídky č. 10/2011 k realizaci díla Chodník B Žďárská ulice zakázka na stavební práce malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách b) stanovuje termín realizace stavby na rok 2012 s tím, že podmínkou uzavření smlouvy o dílo je získání státní dotace od SFDI na realizaci stavby c) pověřuje organizací veřejné soutěže spol. GRANT plus s.r.o. Havlíčkův Brod, IČ: d) pověřuje starostu jednáním se spol. GRANT plus o podmínkách smlouvy o dílo na realizaci veřejné soutěže. Různé Radu města: 1) seznámil starosta s dopisem rodičů dětí ze 4.B ZŠ zaslaný řediteli ZŠ 2) informoval starosta o záporné odpovědi ŘSD ČR, Správa Jihlava k žádosti města o úpravu přechodů pro chodce na silnicích I. třídy 3) seznámil starosta s návrhem společnosti Solid Galvanotechnik na kupní cenu pozemku V Údolí 4) seznámil místostarosta o zajištění akce rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční ) informoval starosta o neřešení záručních oprav fasády DPS Nad Řekou 560 spol. Stavointerier. Jan Martinec Služby města Ždírec n.d. informují... Provoz sběrných zařízení Sběrný dvůr a výkupna druhotných surovin duben říjen listopad březen Pondělí Středa Pátek Sobota Zodpovědná osoba: Vosecký Pavel tel.: , Suchý František tel.: Ukládání výkopové zeminy Na úložiště zeminy po předchozí domluvě na tel a Kompostárna ukládání dřevního odpadu a trávy duben říjen listopad březen Pondělí Středa Pátek Sobota Mimo uvedenou dobu v úterý a ve čtvrtek též od 6.00 do 15.00, po předchozí domluvě na tel a Stavební odpad Odkládání stavebního odpadu na určenou skládku dle pokynů MěÚ, tel , a Prodej vánočních stromků Prodej vánočních stromků se uskuteční 5. prosince 2011 od hod. do hod. a 6. prosince 2011 od 8.00 hod. do hod. v areálu Služeb města Ždírec n.d. K prodeji v letošním roce bude smrk obecný a borovice lesní. Cena vánočních stromků bude, smrk do 150 cm výšky 80 Kč, nad 150 cm výšky 100 Kč, borovice, do 130 cm výšky 130 Kč a nad 130 cm výšky 150 Kč. Vánoční strom Již tradiční vánoční strom zdobí ve Ždírci nad Doubravou náměstí 9. května. Krásný stříbrný smrk rostl na pozemku vedle bytového domu v ulici Brodské čp Svým vzrůstem už byl na pozemku nevhodný a majitelé se ho rozhodli věnovat jako vánoční strom. Sdružení vlastníků domu čp. 348, zejména p. Ing. Douckovi patří veliký dík za darovaný strom. Kácení a osazení stromu na náměstí zajistily Služby města Ždírec n.d. a firma pana Matějky s autojeřábem. Převoz stro- Kácení stromu v Brodské ulici 4 Převoz vánočního stromu

5 Služby města Ždírec n.d. informují... Usazení stromu na náměstí mu vedl po silnici I/34 za dohledu chotěbořských policistů. Světelným řetězem byl strom ozdoben firmou Citelum. Kontejnery na bioodpad V těchto dnech postupně pracovníci Služeb města Ždírec n.d. uklízejí ze sběrných míst všech 50 kontejnerů na bioodpad. Kontejnery se musí vyčistit, vymýt a některé opravit, aby byly připraveny na další sezonu. Na zimu budou uskladněny na sběrném dvoře. Zpět na sběrná místa budou kontejnery rozvezeny v jarních měsících podle počasí, aby mohly sloužit svému účelu. Pro zkvalitnění a zvýšení sběru bioodpadu plánujeme na rok 2012 rozšíření sběru bioodpadu pro jednotlivé občany v rodinných i bytových domech do sběrných nádob velikosti 240 l. Rozšířením těchto sběrných nádob směřujeme na ještě vyšší a kvalitnější třídění bioodpadu v domácnostech, který končí v komunálním odpadu. Jedná se zejména o zbytky pečiva, skořápky z vajec, čajové sáčky a rostlinné zbytky z kuchyní (slupky z brambor, okurek apod.). Firma ODAS Žďár n.s. nabízí tyto nádoby pro město zdarma do výpůjčky. Zájem o výpůjčku těchto sběrných nádob na bioodpad hlaste na MěÚ osobně nebo na tel , nebo Ing. Bohumír Nikl Na aktuální téma Revitalizace zeleně u základní školy Během měsíce listopadu probíhala výsadba nové zeleně u základní školy. Před hlavním vchodem do základní školy a vchodem do tělocvičny byly odstraněny stromy z důvodu jejich špatného zdravotního stavu a stromy, které byly v minulosti nevhodně osázeny. Zaměstnanci Služeb města Ždírec nad Doubravou provedli výsadbu nových stromů v prostorách před hlavním vchodem do základní školy. V těchto místech byly vysázeny stromy, které pocházejí z produkce Ovocné školky Malochýn pana B. Petruželky. V jarních měsících před školou vykvete několik stromů nové výsadby třešeň japonská Prunus serrulata, kultivar Kanzan a jabloň lesní Malus sylvestris, kultivar Frederic Choppin. Ing. Bohumír Nikl Výsadba jabloní zaměstnanci Služeb města Ždírec n.d. Třešeň japonská sakura před ZŠ Ždírec n.d. 5 V popředí skupinka jabloní lesních

6 Na aktuální téma Výsadba sakur Zaměstnanci Služeb města Ždírec n.d. začátkem měsíce listopadu provedli výsadbu sakur. Jedná se u bohatě růžově kvetoucí japonskou třešeň s korunou trychtýřovitého tvaru. Je to málo vzrůstná dřevina, dorůstající do výšky 7 m. Kvete růžově v dubnu až květnu. Výsadba byla provedena v ulici Ve Vilkách a Nad Řekou. Stromy sakur dodala Ovocná školka Malochýn pana B. Petruželky. Ing. Bohumír Nikl Sakury v ulici Ve Vilkách Výsadba sakur v ulici Nad Řekou Rekonstrukce pavilonu č. 1 ukončena V pondělí předala stavební společnost B&J Holding Praha, a.s. zástupcům města Ždírec nad Doubravou stavbu rekonstruovaného pavilonu č. 1 mateřské školy. Ve čtvrtek bylo zahájeno kolaudační řízení, které neodhalilo žádné závažné nedostatky stavby a tak stavební úřad v nejbližších dnech vydá koaudační souhlas k užívání stavby. Stavba za celkem téměř 15 mil. Kč (projektová dokumentace, stavba, vybavení tříd, přípravny a výdejny stravy a jídelny apod.) přinese zvýšení kapacity mateřské školy z 97 na 151, tj. o 44 míst a zvýší počet tříd základní školy o 2 třídy. Přístavbou k pavilonu č. 1 byla vybudována zároveň jídelna pro mateřskou školu s kapacitou 80 míst. Tím se významně zlepší prostředí stávající školní jídelny, která již kapacitně nepostačovala. V současnosti jsou dokončovány terénní úpravy kolem budovy. Na jaře příštího roku bude oseta tráva a doplněn inventář zahrady o hrací prvky pro děti z mateřské školy. Uvedená stavba vyřeší uspokojivě problematiku prostor základní i mateřské školy na další dlouhá desetiletí. Poděkování za provedenou práci patří všem stavbařům ze společnosti B&J Holding, projektantům stavby a stavebním dozorům panu Lédlovi a panu Špinarovi. Velký dík patří zejména všem zaměstnancům školy, a to jak vedení školy, tak učitelkám a učitelům, uklízečkám, školníkovi a všem dětem ze základní i mateřské školy. Všichni celou stavbu trpělivě snášeli stísněné a prašné prostředí a těšili se na nový pavilon. Jan Martinec Městský úřad zve na besedu s Ing. Havlem o cestování po Švýcarsku. ŠVÝCARSKO VE FOTOGRAFII čtvrtek 8. prosince 2011 v hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Ždírci n.d. Vstup volný. Taneční kurzy Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou nabízí občanům taneční kurzy, které by začínaly od ledna Kurzy povede pan Petr Štěpán z Nového Města na Moravě s partnerkou Radkou Svobodovou. Jednalo by se o společenské tance (standardní, latinsko-americké) a jiné. Na konci každé lekce je přidán i jeden country tanec. Kurz bývá 12 lekcí po 2 vyučovacích hodinách (2x 45 min.), poté je možné se dle zájmu domluvit i na pokračování, možno až na 15 lekcí. Kurzovné by se pohybovalo mezi Kč na osobu, dle počtu případných párů. Kurzy by pravděpodobně probíhaly od ledna 2012 každou sobotu od hodin. Datum začátku kurzů a místo konání ještě upřesníme. Případní zájemci o taneční kurzy se mohou přihlásit v Městské knihovně a informačním centru ve Ždírci nad Doubravou nejpozději do Tel.: , Na setkání se těší pořadatelé. KZM 6

7 Na aktuální téma 7

8 Na aktuální téma Klub seniorů Klub seniorů Ždírec nad Doubravou Vás zve na Vánoční posezení s písničkou a koledami, které se bude konat v úterý 6. prosince 2011 od hodin v novém Domě s pečovatelskou službou. Srdečně zvou pořadatelé! Klub seniorů Ždírec nad Doubravou pořádá zájezd na výstavu Betlémů do obce Modlíkov a Vánočních stromečků do města Přibyslav, který se uskuteční v úterý Odjezd ve hodin od Bovysu. Přihlášky se přijímají v prodejně papírnictví u paní Mühlfaitové. Jste srdečně zváni. Pořad bohoslužeb římskokatolické církve, farnost Krucemburk Kostel sv. Václava Horní Studenec: čtvrtek: neděle: 9.30 Kostel sv. Mikuláše Krucemburk: středa, pátek: neděle: 8.00 DPS Nad Řekou 560, Ždírec n.d.: sobota: (každý sudý týden) Kostel Navštívení Panny Marie Sobíňov/Sopoty: každá sobota: POD ZÁŠTITOU MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU PRO VÁS PŘIPRAVUJEME RODINNÉ CENTRUM DOUBRAVKA v bývalé ordinaci MUDr. Komárka na ulici Žďárská 32. Jedná se o neziskové zařízení pro setkávání všech občanů města, nejen rodičů na rodičovské dovolené, které nabízí aktivní způsob trávení volného času všem generacím. Účelem Centra je zlepšování kvality každodenního života občanům města. AKTIVITY CENTRA: Veškeré aktivity vycházejí z potřeb uživatelů Rodinného centra Doubravka. Např: herna pro děti i dospělé, výtvarné, kulturní, sociální, kreativní i ekologické vyžití se bude specifikovat za provozu a flexibilně se přizpůsobovat potřebám návštěvníků. Sledujte: MŮŽETE-LI DAROVAT NEPOTŘEBNÉ, ALE FUNKČNÍ HRAČKY, VYBAVENÍ DO HERNY, SE- DACÍ POLŠTÁŘE A PODOBNĚ, prosím kontaktujte koordinátorku Centra Doubravka Ivu Blažíčkovou tel: nebo BUDEME RÁDI ZA NABÍDNUTOU JAKOUKOLI POMOC, RADU, PŘIPOMÍNKU, NÁMĚTY A NÁPA- DY K OTEVŘENÍ NAŠEHO CENTRA DOUBRAVKA. Co nového na Vysočině Lékařská pohotovost v Nemocnici Havlíčkův Brod Provozní doba: Pracovní dny dospělí, děti a dorost Víkendy a svátky dospělí děti a dorost Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Havlíčkův Brod MUDr. Jasoň Klíma Bechyňovo nám. 2, Přibyslav tel MUDr. Milena Anderová Nám. T. G. M. 323, Chotěboř tel MUDr. Pavlína Svobodová Obolecká 284, Chotěboř tel MUDr. Kateřina Zmeškalová Habrecká 450, Ledeč n.s. tel MUDr. Mario Votruba Štoky 458 tel Pohotovostní služby jsou od 8.00 do hodin. Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Hlinecko MUDr. Eva Konývková Nádražní 548, Hlinsko MUDr. Yvona Chludová Smetanova 568, Skuteč 17., MUDr. Zuzana Hejlová Smetanova 315, Skuteč MUDr. Libor Bačkovský Družstevní 1401, Hlinsko MUDr. Michael Chlud Smetanova 568, Skuteč MUDr. Zdena Janovská Hlinecká 64, Trhová Kamenice MUDr. Eva Krejčí Krouna MUDr. Jan Konývka Nádražní 548, Hlinsko MUDr. Jiří Janovský Wilsonova 590, Hlinsko MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice MUDr. Zdeněk Dvořáček Husova 64, Hlinsko MUDr. Josef Cimburek Tyršova 386, Skuteč 8 Pohotovostní služby jsou od 9.00 do hodin.

9 Co nového na Vysočině Slovo hejtmana Nastává předvánoční čas, kdy se těšíme na setkávání se širším kruhem rodiny a přátel, na sváteční atmosféru. Začíná advent, který byl v křesťanském pojetí odedávna obdobím ztišení, přípravou na duchovní svátky. Dnes často místo zklidnění spíše znervózníme, stěžujeme si na předvánoční spěch, na nervozitu z blížících se Vánoc. Ale záleží jen na nás, jaké si toto krásné a neopakovatelné období předvánoční a vánoční uděláme. Neměli bychom čekat až na těch pár dnů vlastních svátků, ale vychutnávat si už vlastní čas adventní. V tom zpomalení a zklidnění si najít čas na večerní popovídání si v kruhu nejbližších. Vnímat, že nejsou jen hodnoty tržní, neshánět drahé dárky, ale více myslet na jejich obsah, na přátelské vztahy, na milá setkání. Na konci roku se nevyhneme zamyšlení nad tím, co nás čeká. Příští rok jistě nebude snadný, vše signalizuje možné pokračování hospodářské krize a vláda provádí mnohdy nedomyšlené kroky, jež omezují i nenahraditelné výdaje. Například pokud Ministerstvo práce a sociálních věcí skutečně rozdělí v roce 2012 mezi kraje pouze zatím avizované částky, pak by pro příští rok na Vysočině chybělo až 100 miliónů korun, a to by mohlo pro mnohé služby znamenat nemožnost jejich dalšího fungování. Stále se snažíme s kolegy ministerským úředníkům vysvětlit, že s tak malým balíkem peněz nemůžeme síť nutných sociálních služeb v regionech zajistit, ale zatím se nám nedostává sluchu. Menší peníze než potřebujeme, nám stát zatím slibuje i na zdravotnictví, školství, dopravu. To vše jsou oblasti, které máme v krajích částečně v naší zodpovědnosti, ale s nutným spolufinancováním ze strany státu. A stát nám bez respektování reality a našeho stanoviska zkrátka pošle méně peněz a bohužel kraj ani města a obce nemají jiné zdroje pro jejich doplnění. A nezbývá pak než jisté omezování všech těchto služeb, což je vždy bolestivé a přináší mnoho problémů. Nechci ale končit poslední letošní článek pesimisticky. Když jezdím po městech a obcích Vysočiny, vidím, jaký obrovský kus práce se u nás zase za ten rok udělal. Mnoho zásluhy na tom mají starostové se svými týmy a především všichni občané našeho krásného kraje. Jistě zvládneme i ten další rok. I příroda nás učí, že ani v ní samotné není jen stálý růst, že taky někdy odpočívá nebo má i kritické chvíle a přitom funguje samoobnovitelně již miliardy let. I když jí člověk dává někdy zatraceně zabrat. Rád bych na závěr popřál všem občanům Vysočiny krásné Vánoce, hodně radosti, spokojenosti, zdraví a běžného lidského štěstí. Pěkně si tu sváteční pohodu s rodinami a přáteli užijte. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina Černobílá kronika Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás seznámila s některými případy trestné činnosti, ke kterým došlo v průběhu měsíce října 2011 v teritoriu obvodního oddělení PČR Chotěboř. Krádeže vloupáním Neznámý pachatel v Krucemburku nezjištěným způsobem bez použití zjevného násilí vnikl do rekreačního objektu. Z garáže, která je součástí domku, odcizil jeden kubický metr smrkového palivového dřeva v hodnotě 600 Kč. Neznámý pachatel dne v době od hodin do hodin nezjištěným způsobem překonal oplocení areálu firmy D&S group a.s. v ulici Průmyslová ve Ždírci nad Doubravou o výšce 245 cm a vnikl do tohoto souvisle oploceného areálu. Z přístřešku odcizil elektromotory, které na připravené dvoukolové kárce, dovezl až k bráně oplocení. Kárku podstrčil ven mimo areál, kde byl vyrušen. Odcizené věci a kárku s přepravkou na zeleninu zde zanechal a z místa uprchl směrem na místní část Nové Ransko. Krádež Šestadvacetiletý a pětadvacetiletý muž z Pardubicka využili neúplného zkorodovaného oplocení areálu bývalého kravína v obci Údavy a vnikli dovnitř. Zadními nezajištěnými dveřmi se dostali do objektu bývalého kravína, kde odstříhali téměř veškerou elektroinstalaci v podobě izolovaných měděných kabelů. Část materiálu vynosili přístupovou cestou za kravín, kde kabely zbavovali izolace opalováním na ohništi, část vyřezaných kabelů zůstala připravena a smotána na podlaze v objektu kravína. Poškozenému způsobili škodu ve výši Kč. Podvod Pětatřicetiletý muž z Havlíčkobrodska převzal od poškozeného finanční hotovost na nákup a montáž vchodových dveří. 9 Dveře nedodal, montáž neprovedl a ani finanční částku do dnešního dne nevrátil, ač byl několikráte poškozeným upomínán. Poškozenému způsobil škodu ve výši Kč. Šetření ve věci zanedbání povinné výživy Dvaatřicetiletý muž z Havlíčkobrodska si neplní svoji vyživovací povinnost na svého nezletilého syna, která mu byla stanovena rozsudkem Okresního soudu v Havlíčkově Brodě. Na výživném dluží celkovou částku ve výši Kč. Sprejerství Neznámý pachatel postříkal zelenou barvou přední registrační značku, oba přední světlomety a přední kapotu u osobního motorového vozidla zn. Mitsubishi Carisma. Dále postříkal červenou barvou čelní sklo, u levých předních dveří vnější zpětné zrcátko, okno dveří a samotné dveře. Vozidlo poškozený zaparkoval u oplocení rodinného domku v obci Sobíňov. pprap. Marie Perková, vrchní asistent Neznámá historie Zkáza lodi Baron Gautsch Parník Baron Gautsch patřil k největším a nejmodernějším rakouským lodím na Jaderském moři. Postavily jej loděnice Dandy ve Skotsku v roce Souběžně s ním byla postavena loď stejné třídy Princ Hohenlohe. Parník byl na vodu spuštěn v roce Jméno dostal po rakouském politikovi baronu Paulu von Gautschovi a patřil námořní společnosti LOYD. Loděnice, která loď stavěla, zakrátko zkrachovala. Parník Baron Gautsch obstarával lodní dopravu mezi přístavem Terstem a Kotorským zálivem v Jaderském moři. (pokračování na str. 10)

10 Neznámá historie (pokračování ze str. 9) V roce 1910 uskutečnil svatební cestu továrník Josef Binko se svoji manželkou z Krucemburku. Právě fotografie z této svatební cesty po Jadranu na lodi Baron Gautsch jsou velice známé. Po sarajevském atentátě byla na této lodi převážena mrtvá těla arcivévody Františka Ferdinanda d Este a jeho manželky Žofie. Zakrátko začala I. světová válka. 10. srpna 1914 byla loď Baron Gautsch zrekvírována pro potřeby armády. Měla převést z boky Kotorské, která byla ohrožena střelbou černohorských děl, do bezpečí děti a manželky důstojníků, jejich služky a jiné osoby. Také byla naložena vojenským materiálem. Loď vyplula 13. srpna směrem na Velký Lošinj a Pulu do Terstu. V Pule neměla zastavit, tam byl rakouský válečný přístav, loděnice a sklady vojenského námořnictva. Z důvodu obrany přístavu byly před něj v určené vzdálenosti nakladeny miny. Loď měla plout ve vzdálenosti 15 mil od pobřeží. Loď měla zpoždění, a proto byla nařízena její největší rychlost a měla plout jen 9 mil od pobřeží. Před parníkem plula válečná loď Bazilíšek, která kladla do vody miny, a tak se stalo, že loď Baron Gautsch plula 2 míle v minovém poli, kde najela na minu a ta vybuchla přímo pod nádržemi s naftou. Na palubě vypukla panika a loď šla ke dnu. Naštěstí nedaleko od lodi se nacházely tři rakouské vojenské lodi, které cvičily dělostřeleckou střelbu a ty přispěchaly na místo katastrofy. Bylo však z vody vyloveno 68 lidí ze 177 cestujících a posádky, ostatní nalezli v moři svůj hrob. Příčina katastrofy byla v tom, že kapitán měl za včasný příjezd do Terstu dostat finanční odměnu. Proto volil kratší a nebezpečnou cestu podél minových polí. Loď Baron Gautsch měla podobný osud jako její legendární předchůdce Titanik. Proto je také nazývána Jadranský Titanik. Za její ztroskotání nebyl nikdo obviněn. Loď leží v hloubce 42 metrů a je cílem mnoha potápěčských výprav. O lodi Baron Gautsch natočila společnost Triton film Brno za spolupráce s potápěči GAS Nautila Skuteč hraný dokumentární film, který se zabývá touto tragickou plavbou. Jsou v něm i záběry pod vodou se nacházejícího vraku lodi. Ve filmu jsou také uvedeny fotografie ze svatební cesty Josefa Binka a záběry natočené v Krucemburku. Film je součástí seriálu Pátrání po Jadranských vracích. Závěrem ještě o Josefu Binkovi, spolumajiteli koželužny v Krucemburku, který je považován v dějinách fotografie v českých zemích za mimořádnou osobnost. Jako jediný z českých fotografů má svoji temnou komoru umístěnu ve stálé expozici Národního technického muzea v Praze. Jako jediný fotoamatér má svůj archiv nedozírné ceny uložen v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Na počátku jeho fotografické dráhy měl zřejmě vliv jeho prastrýc Gustav Skřivan, který při studiu na vídeňské polytechnice poznal profesora Petzvala, tvůrce fotografického objektivu. Ten o prázdninách přijel za Gustavem do Krucemburku ke Skřivanům, kde dělali fotografické pokusy. Josef Binko byl z nejpozoruhodnějších osobností české amatérské fotografie z počátku 20. století. Jeho činnost charakterizuje jeho obliba ušlechtilých fotografických tisků. Vrcholným Binkovým odkazem je soubor 103 olejotisků z jeho již popisované svatební cesty do Dalmácie. Známé jsou i další soubory Praha a Drážďany a soubor Čechy. Z jeho portrétů je známý portrét švagra Josefa Gočára a dědečka Eduarda Binka. Známé jsou také jeho krajinářské velkofotografie zpracované technikou gumotisku. O Josefu Binkovi napsal zajímavou knihu Pavel Scheufler vydanou v roce Pavel Vomela Havárie vojenské stíhačky MiG 15 u Ždírce v roce 1963 Pokračování z Naše noviny, listopad 2011, číslo 229, ročník XXI. Po vystoupání do stanovené výšky jsme začali plnit povely dávané VS a na sadili stanoveným kurzem a rychlostí na trať do předpokládaného místa střet nutí s cílem. Asi po deseti minutách letu jsem zaregistroval nezvyklé zvuky moto ru a při kontrole pří strojů zjistil, že teplota motorového oleje je značně vysoká a že se nehodlá zastavit ani na horní povolené hranici. Situaci jsem ohlásil VS a po několika upřesňujících dota zech dostal povel k ukončení úkolu a návratu na mateřské letiště. Plynovou pákou jsem se snažil zvolit režim práce motoru, při kterém byly vibrace nejmenší a nad bílou hla dinou oblačnosti, která byla zhruba metrů pode mnou, zamířil k domovu. VS mi dávalo povely k návratu včetně povelu k dodržení stanovené výšky, protože mimo jiné v této oblasti byla i civilní letová cesta A4. Situace však vzala rychlý spád. Letoun se za čal silně chvět a já zaregistroval, jak prudce klesají otáčky motoru a během asi tří vteřin se zastavily na nule. To již nebylo co řešit. Rychle ubývala výška a horní hranice oblačnosti se blížila. Zavolal jsem do rádia jdu z toho ven! nacvičenými pohyby od hodil kryt kabiny a zmáčkl katapultážní madla. Něco mně pořádně kop lo do zadku a já jen zahlédl, jak kabina zmizela pode mnou. Nebe, mraky, nebe, mraky dvě salta se se dačkou nazad, pak zapracovala automatika a já byl ze sedačky bez milosti vyhozen. Teď už jen otevřít padák. Cvičných a sportovních 10 seskoků jsem v té době měl již něco okolo padesáti, ale na tomto typu padáku žádný. Zatáhl jsem za uvolňovač a po mírném škubnutí se nade mnou nafoukla spásná kopule. Ani nebyl čas na kontrolu správného naplnění a již mne obklopila bílá mlha oblaků. Já měl vystaráno, ale co éro? Snad v tomto zalesněném prostoru najde správné místo pro své poslední poněkud tvrdší přistání. Ještě jsem proklesal dvěmi vrstvami mraků, když konečně se pode mnou objevila zem. Les, poněkud vpravo podlouhlá vodní plocha a přede mnou v údolí vesnice a kři žovatka silnic. Žádný požár ani jiná znamení dopadu letounu nebylo vidět. A to již se zem rychle blížila a já se musel věnovat přistání. Můj padák byl konstruován pro ote vírání za vysokých rychlostí pro záchranu a nebyl tudíž řiditelný jako sportovní ne bo cvičné padáky. Ale štěstí při mně stálo. Nedaleko se ukázala paseka, která byla pro mé přistání výhodnější než koruny stromů. Zatáhl jsem tedy za popruhy a skluzem dolétl na měkké, čerstvé chvojí. Již ze vzduchu byly vidět lesní pracovnice, které na pasece sázely novou generaci stromů. Když viděly, jak mezi ně dopadl parašutista v ošun tělé kombinéze, nebylo jim asi zrovna hej. Zřejmě si oddechly, když uslyšely můj češtinou pronesený dotaz, kudy se dostanu do nejbližší vesnice a zda neslyšely nějakou ránu. Místo vykládání mi ukázaly nedaleko stojící Pragu V3S a že prý lesník mi poví víc. Sbalil jsem tedy padák, vzal ho do náruče a pokračoval k dalšímu dopravnímu prostředku. Jeho řidič mi sdělil, že

11 Neznámá historie něco bouchlo dole za lesem a že mě vezme do Ždírce. Tam že by to mělo někde být. Konečně jsme vyjeli z lesa a já si zhluboka oddechl. Na ne daleké louce byl vidět shluk lidí okolo mírně dýmající díry v zemi. Dýmající díra v zemi měla ovšem průměr osm metrů, z kráteru vybíhala rýha proti směru dopadu způsobená levým křídlem, hluboká asi 3 m. V kráteru leží zbytky motoru a kompresoru, okolí 200 m je poseto úlomky draku, z nichž se dá identifikovat pouze část kabiny a pravá přídavná nádrž. Po rozdělení bloku turbíny bylo zjištěno poškození motoru nánosem roztaveného kovu. Později se ukázalo, že je to zbytek po axiálním ložisku motoru, které se zadřelo. Pravděpodobná příčina zadření spočívala zřejmě ve skryté vadě ložiska, která se často projevuje až během provozního zatížení. Pilot letounu utrpěl pouze drobné zranění na lokti, způsobené pravděpodobně ná razem na okraj kabiny při katapultáži. Škoda na zničeném letounu, který měl nalétáno 436 hodin, byla vyčíslena na Kčs. Škoda na majetku zemědělského družstva činila 264,10 Kčs. Jen pro zajímavost doplním, že havárie MiGů 15 v padesátých a šedesátých letech nebyla ojedinělou věcí. Od roku 1952 do roku 1974 havarovalo v Československu na 140 MiGů 15 různých verzí, přičemž jen v roce 1959 to bylo 14 strojů. Plk. Zdeněk Kadlec se svým současným strojem v Letňanech, Zdroje: Kronika Ždírce nad Doubravou; Plk. Zdeněk Kadlec; Vojenský historický ústav; Internet; Vzpomínky pamětníků Lukáš Vomela Naše škola Základní škola Ždírec n.d. V hlineckém Betlémě Jednoho krásného zářijového podzimního rána jsme se vydali s žáky druhých tříd vlakem do Betléma v Hlinsku. Čekala na nás krásná výstava s výukovým programem z cyklu Živá historie, s názvem Spaní. V průběhu dopoledne jsme prošli dvěma částmi. Nejdříve se děti usadily do starých lavic v jedné z chaloupek a vyposlechly si poutavé vyprávění o historii našich předků. Dozvěděli jsme se, jak vypadala světnice připravená na spaní, oblečení, povlečení, peřiny, kolébka a tehdejší zvyky, prošli si výstavu. V druhé části jsme spolupracovali s dobově oblečenými průvodkyněmi při oblékání miminka na spaní, převlékání a stlaní peřin, kolébky, uspávání a vyzkoušeli jsme si zároveň tehdejší staré noční košile. Program byl zajímavě, poeticky zpracovaný, v duchu starých tradic, odjížděli jsme s pěknými zážitky a novými vědomostmi. Hana Adamová, Miroslava Bažoutová Florbalové utkání mezi ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou a ZŠ Krucemburk V úterý se uskutečnilo v naší tělocvičně florbalové utkání mezi reprezentací žáků tříd ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou a ZŠ Krucemburk. Utkání proběhlo v dobrém fyzickém nasazení, obě mužstva bojovala ze všech sil a za předvedenou hru, snahu a poctivý přístup k utkání je třeba všechny naše hráče pochválit. (pokračování na str. 12) 11

12 Naše škola (pokračování ze str. 11) Chlapci podali bojovný výkon, nezalekli se soupeře a vytvořili si mnoho střeleckých příležitostí. Herně a střelecky bylo lepší mužstvo ZŠ Krucemburk, které vyhrálo utkání 22:15 (poločas 12:9). Výborně si vedli brankáři Martin Křikava a Ludvík Málek. A kdo dával branky? D. Křivohlavý 4, J. Stejskal 3, J. Macejka a A. Rybáček 2, J. Navrátil, O. Pospíšil, R. Málek a L. Dočekal po 1. Sestava našeho mužstva: brankáři: Martin Křikava 6.B, Ludvík Málek 6.A hráči: Miloš Havel, Jan Navrátil, Jan Adámek, Jáchym Fousek, Roman Málek všichni 6.A, Daniel Němec, Jan Stejskal a Ondřej Pospíšil všichni 6.B, Lukáš Dočekal, Jakub Macejka, David Křivohlavý a Dominik Plíhal všichni 7.A a Adam Rybáček z 5.A. Jiří Novák Ochrana člověka za mimořádných událostí na 1. stupni V pátek 14. října se na 1. stupni naší školy uskutečnila podzimní část projektu Ochrana člověka za mimořádných událostí. Současný stav nám nedovolil putování tříd po škole při plnění úkolů, a tak se každá třída věnovala celé 4 hodiny projektu ve své kmenové učebně s třídní paní učitelkou. V průběhu dopoledne jsme s dětmi prošli základní situace hromadného ohrožení, žáci si vyzkoušeli testy, praktické modelové situace, tvořili skupinové práce. V jarní praktické části si získané znalosti a dovednosti oprášíme v soutěžích, aby děti bezpečně věděly, jak se správně zachovat v situacích, které ohrožují zdraví a život člověka. Hana Adamová a Soňa Sodomková Naši nejstarší žáci v Havlíčkově Brodě V úterý 1. listopadu 2011 se žáci devátých ročníků zúčastnili Přehlídky středního vzdělávání v Kulturním domě Ostrov Havlíčkův Brod. Ve dvou hodinách se snažili získat co nejvíce užitečných informací o jednotlivých studijních a učebních oborech od zástupců 69 středních škol nejen z Kraje Vysočina, ale i ze sousedních krajů. V tuto chvíli bude záležet jen na žácích a jejich rodičích, aby společně zvolili ten správný maturitní nebo učební obor, který jim umožní dobře se připravit na jejich budoucí povolání. Nezbývá nám nic jiného, než jim popřát šťastnou ruku při jejich rozhodování a volbě studijního oboru. A také aby dobře zvládli nástrahy přijímacích zkoušek. Markéta Zrzavá Ochrana člověka, třída 1.A Žáci 9.A v Havlíčkově Brodě Ochrana člověka, třída 2.B 12 Žáci 9.B v Havlíčkově Brodě

13 Naše škola Výtvarná soutěž Začátkem října paní učitelka M. Vomelová vyhlásila výtvarnou soutěž na téma Cesta kolem světa. Žáci měli za úkol zpracovat dané téma formou papírové koláže, doplněné malbou nebo kresbou perem, tuží,... Tentokrát byli žáci omezeni tím, že nesměli používat pastelky ani fixy. Soutěže se zúčastnilo 29 žáků a úroveň většiny odevzdaných prací byla vysoká proběhlo vyhodnocení. Na prvním stupni se na 1. místě umístila Barbora Uchytilová ze 3.A, na 2. místě Tereza Musilová 1. místo ve výtvarné soutěži, I. stupeň 1. místo ve výtvarné soutěži, II. stupeň ze 3.A a David Pleskač z 2.B. Třetí místo obsadila Běla Pospíchalová ze 4.B. Na druhém stupni měla velmi zajímavé zpracování Denisa Břízová z 9.B, která obsadila 1. místo. Na 2. místě se umístily dívky z 9.B Tereza Glancová a Tereza Uchytilová. Třetí místo obsadily Jindřiška Doležalová a Aneta Jirková ze 6.A třídy. Výhercům blahopřejeme a za velmi pěkné zpracování zadaného tématu obdrží zajímavé ceny. Marcela Vomelová Vybíjená Dne se odehrál turnaj ve vybíjené pro žáky tříd. Hrála celkem čtyři družstva 3. ročník, 4.A, 4.B a 5.A systémem každý s každým. Třetímu ročníku se dařilo nejméně, protože se s pravidly vybíjené a hrou samotnou žáci teprve seznamují. Zápasy mezi čtvrtými ročníky a pátým byly vyrovnané. Během zápasů vládla sportovní a přátelská atmosféra. Kdo zrovna nehrál, nadšeně povzbuzoval ostatní. O prvním místě nakonec rozhodl vzhledem ke stejnému počtu bodů a vybitých hráčů vzájemný zápas dvou nejúspěšnějších družstev. Turnaj nakonec dopadl takto: 1. místo 4.B 2. místo 5.A 3. místo 4.A 4. místo 3. ročník Všem hráčům patří dík za jejich výkony a fair-play hru. Monika Konůpková Florbal v Chotěboři V úterý se v Chotěboři v nové hale uskutečnil okrskový florbalový turnaj pro žákovské reprezentace chlapců tříd ZŠ. Naši chlapci sehráli 4 utkání s těmito výsledky: Se ZŠ Maleč vysoko zvítězili 7:0. V druhém utkání sehráli bojovné utkání s chlapci ze ZŠ Krucemburk a prohráli 1:5. Dalším soupeřem bylo družstvo z Gymnázia Chotěboř a po velkém a dramatickém boji jsme remizovali 2:2. Následovala trestná střílení a nám se podařilo vyhrát v poměru 3:2. Poslední utkání naše reprezentace sehrála se ZŠ Buttulova Chotěboř a utkání skončilo naší výhrou 2:1. V turnaji ZŠ jsme obsadili 2. místo a tím jsme se probojovali do okresního kola ZŠ, které se uskuteční v Havlíčkově Brodě. Děkuji všem chlapcům za předvedený výkon a gratuluji jim k postupu. Kdo dával branky? D. Křivohlavý 3, J. Stejskal 4, A. Rybáček 2, J. Macejka, 13 J. Navrátil, O. Pospíšil po jedné. Sestava našeho mužstva: Brankáři: Martin Křikava 6.B, Václav Pavlíček 5.A Hráči: Miloš Havel, Jan Navrátil, Jan Adámek (všichni 6.A) Ludvík Málek, Roman Málek (oba 6.A), Jan Stejskal 6.B Ondřej Pospíšil 6.B, Adam Rybáček 5.A, Lukáš Dočekal 7.A Jakub Macejka, David Křivohlavý, Dominik Plíhal (všichni 7.A). Jiří Novák Okresní kolo ve florbalu V úterý se v Havlíčkově Brodě uskutečnil okresní florbalový turnaj pro žákovské reprezentace tříd ZŠ. Naši chlapci sehráli 4 utkání s těmito výsledky: Ve skupině se ZŠ HB Nuselská vysoko vyhráli 5:1. V druhém utkání sehráli bojovné utkání s chlapci ze ZŠ HB V Sadech a prohráli po velkém boji 1:2. Postoupili ze skupiny z 2. místa a utkali se s vítězem 1. skupiny ZŠ HB Štáflova (hokejová škola). Po statečné hře prohráli 2:8. (pokračování na str. 14)

14 Naše škola (pokračování ze str. 13) Posledním soupeřem o třetí místo v turnaji bylo opět družstvo ze ZŠ HB V Sadech. Po vyrovnaném boji byl ještě 20 vteřin před koncem stav 0:0 a o umístění na 3. místě by rozhodovaly nájezdy. Soupeř využil chvilkového zaváhání naší obrany a vstřelil vítěznou branku. Prohráli jsme tedy 0:1 a obsadili konečné 4. místo. Konečné pořadí okresního turnaje: 1. ZŠ Havlíčkův Brod Štáflova 2. ZŠ Krucemburk 3. ZŠ Havlíčkův Brod V Sadech 4. ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou 5. ZŠ Havlíčkův Brod Nuselská 6. ZŠ Lánecká Světlá nad Sázavou Kdo dával za naši reprezentaci branky? Stejskal J. 4, Křivohlavý D. 2, Rybáček A. a Adámek J. po 1 Sestava našeho mužstva: brankář: Martin Křikava 6.B, Václav Pavlíček 5.A hráči: Miloš Havel, Jan Navrátil a Jan Adámek (všichni 6.A) Ludvík Málek, Roman Málek (oba 6.A), Jan Stejskal 6.B Ondřej Pospíšil 6.B, Adam Rybáček 5.A, Lukáš Dočekal 7.A David Křivohlavý, Dominik Plíhal (oba 7.A) Poděkování patří všem reprezentantům za bojovný výkon. Je třeba zdůraznit, že naše mužstvo bylo složeno ze žáků 6. a 5. ročníku na rozdíl od ostatních týmů, které měly hráče starší. Jiří Novák V galerii lze příjemně strávit i hodiny výtvarné výchovy, jak dokládají fotografie třídy 5.A. Beseda v knihovně Ve středu se žáci 2. tříd vydali do místní galerie Doubravka na besedu s paní spisovatelkou Martou Urbanovou. Paní Urbanová (pochází z Malče u Chotěboře) jim představila svého knižního hrdinu Peciválka a předčítala jim ze svých knížek Peciválek a Jak připlavali kapříci do Chotěboře. Dětem se čtení velmi líbilo, na závěr mohly paní spisovatelce položit zvídavé otázky, na které vtipně a mnohdy svérázně odpovídala. Pro děti to byly příjemně a netradičně strávené hodiny čtení. Paní Lédlové děkujeme za zprostředkování této besedy. Miroslava Bažoutová, Hana Adamová Mateřská škola Ždírec n.d. Hurá! Konečně jsme se dočkali a začíná stěhování. Třídy jsou krásně prostorné, to se nám to bude bydlet. Ale hlavně máme jídelnu a budeme tak jíst v daleko větším klidu. Ještě chvíli potrvá, než si naši krásnou novou školku vyzdobíme a zútulníme. Na zahradu si budeme muset ještě chvíli počkat, ale to nám nevadí. Chtěla bych poděkovat městu, že nakonec přestavbu uskutečnilo. Naše děti za to stojí! (pokračování na str. 15) 14

15 Naše škola (pokračování ze str. 14) Akce v listopadu: nás navštívilo divadlo Úsměv s pohádkou Krakonošova rýma děti v místním kině zhlédly film Šmoulové přijeli naši oblíbenci kouzelník Jiříček s Mirečkem Jiřina Novotná Poděkování Děkuji panu Velíkovi za plátno na nástěnky a také za krásné látky, ze kterých jsme pro děti ušili vaky na oblečení do šaten. Jiřina Novotná Mateřská škola Horní Studenec Na podzim vrcholí v přírodě sklizeň kulturních i planých rostlin. V sadech dozrává ovoce, v zahrádkách a na polích brambory a zelenina, na keřích dozrávají šípky a trnky. Ovoce a zelenina poskytují příležitost k nepřebernému množství her a činností spojených s názorným poznáváním skutečně všemi smysly. V našich dvou třídách předškoláků v Horním Studenci jsme se plně s dětmi věnovali vděčnému tématu bramborám. Děti měly možnost při procházkách sledovat jejich sklizeň jak na polích, tak i na zahrádkách. Seznámily se s básněmi Já jsem brambor šišatý, Kutálí se brambora. Korálky z brambor navlékaly při známé říkance Princeznička na bále, kterou jsme si i pohybově ztvárnili a s hotovými korálky kolem krku si i zatančili. Z několika brambor jsme vytvořili bramborová tiskátka geometrické tvary. Děti si zahrály i na malé badatele a pod lupou zkoumaly povrchy bramborů slupky a jejich strukturu. Povídali jsme si o tom, co je to škrobová moučka, k čemu se používá, sledovali škrobovou stopu, kterou nám zanechal přepůlený brambor na tmavém podkladu a zhotovili jsme malý pokus škrobení látky porovnali jsme rozdíly. Děti byly všemi činnostmi velmi nadšené, pracovaly ve skupinkách, vzájemně si pomáhaly, a tak formou hry a zábavy poznávaly a získávaly nové zkušenosti. Nezapomněli jsme ale ani na pokrmy, které se dají z brambor připravit. K tomuto účelu jsme použili tzv. kouzelný hrnec, kolem kterého jsme seděli a vyjmenovávali nejrůznější druhy jídel z brambor. Ale aby nezůstalo jen u slov, dohodli jsme se, že si nějakou dobrůtku z brambor sami připravíme. Největší zájem byl buď o bramboráčky, bramborovou kaši či hranolky. Ty to u dětí nakonec vyhrály. Děti ale dostaly malý domácí úkol poprosit rodiče o 2-3 brambory. Úkol byl splněn na jedničku s hvězdičkou z připravených brambor byly dvě pěkně velké hromádky. Naši paní kuchařku L. Dostálovou jsme poprosili o spolupráci a s chutí jsme se všichni pustili do práce. Děti vybíraly různě velké brambory, pomáhaly je omývat a třídit. Za malou chvilku už to celou školkou vonělo a než jsme si v tělocvičně zahráli několik pohybových her, stála ve dveřích paní kuchařka s kouzelně vonícím hrncem. Všem dětem se rozzářila očička, běžely si pro připravené papírové tácky a pustily se do hodování. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na své malé kamarády v první třídě a o zlatou pochoutku jsme se s nimi rozdělili. Na oplátku nám děti přednesly říkanku Kopu, kopu brambory, ke které se připojily i naše děti a společně jsme tak prožili příjemné odpoledne. Jana Sodomková, Zuzana Bažoutová 15

16 Naše škola Krásný podzim v MŠ Horní Studenec Letošní podzim je opravdu nádherný a myslím, že jsme všichni rádi, že těch šedivých podzimních dní doposud moc nebylo. Sluníčkem provoněný podzim láká na spoustu venkovních činností i aktivit a nikomu nepřijde, že už za pár týdnů budeme prožívat pohodu Vánoc. Se ždíreckými předškoláčky si užíváme krásného podzimu na zahrádce MŠ, kde hrajeme pohybové a míčové hry, vytváříme stavby z písku a podnikáme vycházky do okolí jsme měli v plánu vycházku s paní učitelkou Janou Dočekalovou a dětmi ze studenecké školky k vypuštěnému rybníčku. Po cestě jsme pozorovali nádhernou okolní přírodu a všimli jsme si, že na stráni se pasou srnky. Byly blizoučko a my jsme ani nemukali, aby se nás srnky nepolekaly. Nakonec jsme se místo k rybníčku vydali na stráň za srnečkami. Ty se pak běžely schovat do nedalekého lesíka, kde bylo vidět, že se to srnkami jen hemží. S dětmi jsme se shodli na tom, že vydat se na stráň byl výborný nápad. Cestou jsme potkali pěknou řádku kopečků od krtka na některých byla hlína podupána a my jsme podle stop poznali, že to byly srnky. Po stráni jsme došli až k lesíku a poznali jsme i pár ještě kvetoucích kytiček a spoustu nádherných šípkových keřů, které se jen červenaly. U lesní lavičky si děti odpočinuly. Přeci jen to byla pořádná práce, vyjít takový kopec a pak jsme si pohráli se šiškami, klacíky a jinými přírodninami. Zpáteční cesta byla o poznání rychlejší. Pěkně jsme se provětrali, zdravě vytrávili a těšili se na oběd. Ten snědli úplně všichni a někteří si dali i pořádný nášup. Přestavba ždírecké školky pomalu končí a nám už nezbývá moc dní na dojíždění do MŠ v Horním Studenci. Uteklo to jako voda a určitě se všichni těšíme, až se budeme moci nastěhovat do nového, ale budeme velice vzpomínat, jak jsme se měli ve studenecké školce dobře. Už teď plánujeme, že se do Studence pojedeme po zimě na děti, paní učitelku Dočekalovou a paní Dostálovou podívat. Zuzana Bažoutová a Jana Sodovková Sportovní okénko Z ODDÍLU KOPANÉ A MUŽSTVO HODNOCENÍ A tým podzim 2011 Dohrál se poslední zápas podzimní poloviny fotbalových soutěží, a tak bych chtěl zrekapitulovat, jak se nám dařilo. Po letní krátké pauze jsme se sešli a absolvovali přípravu v místním areálu na kvalitně připravených plochách. Jelikož se zpočátku nedařilo obsadit místo trenéra B týmu, trénovali jsme společně, dokud si rezervu nepřevzal Tomáš Máša. Tím jsme ovšem přišli o hráče. Další odchod přišel v podobě ukončení hostování Lukáše Blažka z rodinných důvodů. Na dalším pokračování jsme se domluvili s Petrem Syslem, Ivanem Rezničenkem a Tomášem Blažkem. Dál pak ze Starého Ranska přišel na hostování Michal Ročárek. Z B týmu přišel Jiří Matějka a z dorostu s námi hrál, pokud to bylo možné, Pavel Pátek. Ještě jsme zkoušeli talentovaného Michala Votavu, ale tam jsme se nakonec nedohodli s jeho domovským klubem Přibyslaví. Před zápasem v Okříškách nám přišel na hostování pomoci obránce Petr Takács z Polné. Během krátké přípravné části jsme sehráli tři přípravné zápasy, dvakrát jsme vyhráli s Chocní a Světlou, a jednou těsně prohráli s Vysokým Mýtem. Herně to bylo slušné a přešlo to i do mistrovských zápasů. Nejprve jsme v zahajovacím zápase porazili Havlíčkův Brod a o týden později venku Humpolec. Pak přišla pouhá remíza s oslabeným Herálcem a následně jsme přijeli bez bodů z Jemnicka. Poté jsme se zvedli a čtyři výhry v řadě, s Čáslavicemi, Jaroměřicemi, ambiciózní Bystřicí a Moravskými Budějovicemi, nás dostaly na špici krajského přeboru. Bohužel druhá polovina podzimu už tak úspěšná nebyla. Odstartovala to již tradiční porážka na hřišti Velké Bíteše a následovala zbytečná prohra v Okříškách, při které jsme navíc přišli o gólmana Rezničenka, který dostal červenou kartu a stop na čtyři zápasy. V těch ho úspěšně zastoupil Tomáš (pokračování na str. 17)

17 (pokračování ze str. 16) Sportovní okénko Vymetal. Následující dva zápasy s Polnou a Pacovem jsme vyhráli, ale závěrečné tři porážky s Žirovnicí, Starou Říší a nakonec i s poslední Novou Vsí, nás usadily na čtvrté místo s pětadvaceti body a sedmibodovou ztrátou na první Starou Říši. Pokud jde o umístění, tak prozatím své cíle plníme, ale vzhledem ke kvalitě týmu, a tomu, že s horní polovinou tabulky si poradit umíme, je škoda, že jsme se neudrželi na špici tabulky. Na druhou stranu, pokud prohráváme s papírově slabšími soupeři, nemáme na lepší umístění nárok. S herním projevem týmu jsem byl povětšinou spokojen, ale nemohu se smířit s triviálními chybami, které mnohdy vytváříme, a nedostatkem důrazu proti soupeřům, kteří těží hlavně ze svojí bojovnosti. Našim klíčovým hráčem je v současnosti Radek Kolouch, který je příkladem bojovnosti a zarputilosti. Bohužel mu jako útočníkovi zatím schází vstřelené branky. Radost mám i ze stoupající formy Petra Čalkovského, který se po zranění dostává do své staré formy. Dál je kostra týmu stále stejná. Zkušení Rezničenko, Sysel, Kysilko. Šikovní Novotný, Smejkal, Klimeš a další. Nezapomínejme také, že pracovní povinnosti nepustily do hry Romana Mareše a po zlomenině nohy se dohromady dává Michal Sobotka. Máme před sebou zimní pauzu, ve které budeme mít dostatek času zapracovat na tom, abychom se o špici tabulky poprali a nabídli našim divákům zajímavé zápasy. Sami sobě pak radost z předvedené hry a vítězných utkání. Miroslav Plíšek, trenér MLADŠÍ ŽÁCI Hodnocení mladších žáků podzim 2011 Odehráli jsme celkem 13 utkání s těmito výsledky: SK Ždírec n.d. Pelhřimov 0:3 Humpolec SK Ždírec n.d. 4:1 (branka: Kučera) SK Ždírec n.d. Velké Meziříčí 5:1 (Pospíšil, Stejskal 2x, Bílek, Dubský) Vrchovina SK Ždírec n.d. 13:2 (Veselský, Stejskal) SK Ždírec n.d. Žďár n.s. 0:17 Jaroměřice SK Ždírec n.d. 0:0 Mor. Budějovice SK Ždírec n.d. 1:2 (Veselský, Dubský) SK Ždírec n.d. Chotěboř 1:1 (Pospíšil) Telč SK Ždírec n.d. 1:6 (Bílek 2x, Dubský, Stejskal, Veselský, Pospíšil) Kamenice n.l. SK Ždírec n.d. 3:7 (Veselský 4x, Pospíšil 3x) SK Ždírec n.d. Pacov 4:0 (Pospíšil, Veselský 2x) Bedřichov SK Ždírec n.d. 0:3 (Plíhal, Dubský, Veselský) SK Ždírec n.d. Bystřice n. P. 2:2 (Dubský, Veselský) V tabulce krajského přeboru nám patří 6. místo se ziskem 21 bodů a skóre 33:46. V mužstvu se vystřídali tito hráči: Málek, Kučera, Dočekal, Šedivý, Plíhal, Pospíšil, Veselský, Navrátil, Stejskal, Bříza, Bílek, Dubský, Polánský mužstev okresu o pohár předsedy OFS Havlíčkův Brod. Ve skupině jsme prohráli se Světlou nad Sázavou 1:0, porazili Ledeč nad Sázavou 3:2 a postoupili do semifinále, kde nás čekala Chotěboř. Ve vyrovnaném utkání rozhodl o naší účasti ve finále až penaltový rozstřel v poměru 4:2. Ve finále jsme nastoupili opět proti Světlé nad Sázavou a opakoval se stejný výsledek jako ve skupině, neboť jsme před koncem utkání inkasovali a prohráli 0:1. Pořadí turnaje: 1. Světlá nad Sázavou 2. SK Ždírec nad Doubravou 3. Chotěboř 4. Havlíčkův Brod 5. Ledeč nad Sázavou 6. Přibyslav TABULKA Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body (Prav) 1. Žďár n.s :8 39 (21) 2. Vrchovina :14 36 (15) 3. Pelhřimov :32 28 (7) 4. Humpolec :44 24 (3) 5. Bystřice n. P :39 23 (2) 6. Ždírec n.d :46 21 (3) 7. Jaroměřice n. R :51 20 (2) 8. Chotěboř :45 18 (0) 9. V. Meziřičí B :60 16 (-5) 10. M. Budějovice :55 12 (-9) 11. Pacov :55 10 (-8) 12. Bedřichov :83 10 (-11) 13. Telč :75 9 (-9) 14. Kamenice n.l :116 0 (-18) Nejlepší střelci našeho týmu: 11 Veselský, 7 Pospíšil, 6 Dubský, 4 Stejskal, 3 Bílek, 1 Plíhal, Kučera Turnaj nejlepších mužstev okresu o pohár předsedy OFS Havlíčkův Brod Dne jsme se zúčastnili turnaje nejlepších 17 Horní řada zleva: trenér Pospíšil, Lukáš Dočekal, Jiří Veselský, Radek Šedivý, Daniel Kučera, Adam Dubský, Miloš Polánský, trenér Bříza Dolní řada zleva: Lukáš Málek, Ondřej Pospíšil, Lukáš Bříza, Jan Navrátil, Jan Stejskal. Pavel Pospíšil

18 Sportovní okénko DOROST SK Dekora Měřín 4:1 (3:0) Branky: 19. Ondráček M., 40. Kratochvil, 42. Kratochvil, 76. Beran P. Sestava: Fousek Pátek L., Beran P., Novák D., Kolář Novák T., Pátek P. (82. Holas), Tlustý (88. Beran O.), Ondráček M. (80. Kučera) Malínský D. (56. Cimpl), Kratochvil Třešť SK Dekora 0:2 (0:2) Branky: 15. Novák T., 17. Novák T. Sestava: Fousek Pátek L., Beran P., Novák D., Kolář Novák T. (80. Říha), Pátek P. (60. Kučera), Tlustý (88. Pecina.), Ondráček M. Cimpl (70. Holas), Kratochvil Velký Beranov SK Dekora 2:3 (1:1) Branky: 19. Kratochvil, 51. Tlustý, 88. Pátek P. Sestava: Fousek Pátek L., Beran P., Novák D., Kolář Novák T., Pátek P., Tlustý, Ondráček M. Holas (58. Kučera), Kratochvil SK Dekora Světlá nad Sázavou 3:0 (0:0) Branky: 55. Tlustý, 59. Kratochvil, 74. vlastní Sestava: Fousek Pátek L., Beran P., Novák D., Kolář Novák T. (79. Kučera), Pátek P. (84. Pecina), Tlustý, Ondráček M. (70. Holas) Malínský D. (62. Cimpl), Kratochvil Štoky SK Dekora 2:4 (2:1) Branky: 33. Cimpl, 65. Malínský D., 71. Malínský D., 84. Malínský D. Sestava: Fousek Pátek L., Beran P., Kratochvil, Kolář Holas (85. Říha), Dvořák (84. Kučera), Tlustý, Ondráček M. (88. Vomela M.) Malínský D. (87. Beran O.), Cimpl SK Dekora Přibyslav 3:1 (3:1) Branky: 13. Pátek P., 15. Novák D., 22. Cimpl Sestava: Fousek Pátek L., Beran P., Novák D., Kolář Novák T. (60. Ondráček M.), Pátek P. (65. Dvořák D.), Tlustý (84. Pecina), Kratochvil Malínský D. (76. Říha), Cimpl (80. Fajt) 61, Dvořák David 29 (nemoc), Malínský David 16 (nemoc), Pátek Pavel s A mužstvem. Pavel Pátek TABULKA Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body (Prav) 1. Ždírec n.d :13 36 (18) 2. Třešť :19 31 (13) 3. Ledeč n.s :23 28 (7) 4. Měřín :18 25 (7) 5. Radostín n.o :28 22 (4) 6. Světlá n.s :35 20 (2) 7. Štoky :33 19 (-2) 8. Jeřišno :34 17 (-1) 9. V. Beranov :38 16 (-2) 10. Žirovnice :35 16 (-5) 11. Tis :42 12 (-9) 12. Lípa :44 12 (-9) 13. Přibyslav :39 8 (-13) 14. Jiřice :75 1 (-20) TABULKA DOMA Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body 1. Ždírec n.d : Ledeč n.s : Radostín n.o : Měřín : Štoky : Jeřišno : Třešť : Lípa : Světlá n.s : Přibyslav : Žirovnice : Tis : V. Beranov : Jiřice :37 1 Statistika po podzimní části: Střelci: Pátek Pavel 10, Tlustý Jakub 9, Kratochvil Václav 5, Beran Petr 5, Novák Tomáš 4, Cimpl Lukáš 3, Malínský David 3, Ondráček Martin 2, Kučera Lukáš 2, Pátek Lukáš 1, Novák David 1, Dvořák David 1 Počet odehraných utkání/počet minut: Fousek Radim 13/1170, Kolář Martin 13/1170, Kratochvil Václav 13/1158, Beran Petr 13/1145, Pátek Lukáš 12/1073, Tlustý Jakub 12/1070, Ondráček Martin 12/1011, Novák David 11/988, Pátek Pavel 11/910, Novák Tomáš 11/865, Cimpl Lukáš 12/820, Kučera Lukáš 12/362, Dvořák David 5/300, Malínský David 4/281, Holas Zdeněk 9/267, Říha František 7/117, Pecina Jan 6/55, Beran Ondřej 8/53, Fajt Petr 4/36, Vomela Michal 4/19 Červené karty 0 Tréninková účast v %: Kolář Martin 97, Tlustý Jakub 97, Ondráček Martin 97, Kratochvil Václav 97, Fousek Radim 94, Beran Ondřej 90, Pátek Lukáš 87, Novák Tomáš 77, Kučera Lukáš 77, Beran Petr 74, Vomela Michal 74, Novák David 71, Říha František 71, Pecina Jan 68, Cimpl Lukáš 61, Fajt Petr 61, Holas Zdeněk 18 TABULKA VENKU Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body 1. Třešť : Ždírec n.d : V. Beranov : Ledeč n.s : Měřín : Světlá n.s : Žirovnice : Radostín n.o : Štoky : Tis : Jeřišno : Lípa : Přibyslav : Jiřice :38 0

19 Sportovní okénko ASPV... ZIMNÍ ČTYŘBOJ I LETOS Zimní čtyřboj Okres Chotěboř V sobotu 22. října 2011 se konalo okresní kolo v ZIM- NÍM ČTYŘBOJI. V letošním roce bylo nutné požádat o hostování v tělocvičně v Chotěboři z důvodu stále probíhající rekonstrukce místní mateřské a základní školy. Jak už název napovídá, je to boj ve čtyřech disciplínách, a to skok z místa, šplh, hod medicinbalem a člunkový běh. Z našeho odboru se zúčastnilo 20 závodnic, a tak nejvíce obsazenou kategorií byly MLADŠÍ ŽÁKYNĚ I. Nela Ptáčníková, Darina Resselová, Natálka Rychterová, Eliška Pátková, Bára Uchytilová, Tereza Musilová, Kristýna Polánská, Lenka Titzová, Šárka Slezáková, Pavlína Havelková, Denisa Červinková, Markéta Stará, Soňa Nekovářová, Monika Hanzalová a na konec třešnička na dortu, a to v podobě 1. místa Kláry Bažoutové. MLADŠÍ ŽÁKYNĚ II. Běla Pospíchalová, Veronika Šťastná, Barbora Ondráčková a na stupních vítězů se umístily na 3. místě Kristýna Tlustá a na krásném 1. místě Hana Dočekalová. Cvičitelé připravili vynikající doprovodný program, a tak dlouhé čekání na výsledky bylo velmi příjemné. Všichni odcházeli unaveni, ovšem i spokojeni a cvičenci na předních místech i s dobrým pocitem za dobře odvedenou práci. Zimní čtyřboj Kraj Havlíčkův Brod Samozřejmě nesmím zapomenout na důležitou informaci a to, že všichni, kdo se umístili na prvních čtyřech místech, postoupili do krajského kola v Havlíčkově Brodě pořádaného v sobotu 12. listopadu Ani tam se naši cvičenci neztratili. Největším úspěchem výpravy bylo 1. místo Kláry Bažoutové za ml. žákyně I. Hana Dočekalová a Kristýna Tlustá za ml. žákyně II. se umístily v první polovině tabulky. Snad jen jediné nás mrzí. Chlapci se nám pomalu ze soutěží vytrácejí a je to možná tak trochu škoda. I tak cvičencům gratulujeme a cvičitelům děkujeme za dobře odvedenou práci. PŘIPRAVUJEME... JEŠTĚ NEŽ VSTOUPÍME DO VÍRU VÁNOČNÍCH OSLAV, USPOŘÁDÁME UKONČENÍ VEČERNÍCH TĚ- LOCVIKŮ VŠECH SLOŽEK V ROCE Dana Vavroušková VESELÉ VÁNOCE! Tak se sešel rok s rokem a ač to venku vypadá, že teprve začal podzim, kalendář nás neoblomně zavedl k závěru listopadu a mílovými kroky žene naše myšlenky k dominantě měsíce prosince a to Štědrému dni. Nevím, zda je to pouze můj pocit nebo realita, ale v letošním roce obchodníci trochu posečkali s vánočními výzdobami a okázalým lákáním zákazníků na čas vánoční. Může za to krize a nebo se přece jen vrátí staré zvyky, které zúží čas vánoční na poslední dva měsíce v roce? Ať je to tak či tak, ráda bych vám připomněla, že svátky vánoční by měly být v duchu klidu a zpomalení našich už tak uspěchaných životů. Nezapomínejte, že do posledního smítka vygruntovaný byt vám nenahradí čas strávený s dětmi a nejbližšími, kteří celý rok čekají na ty chvíle u teplého krbu domova, punče a světýlek svíček. Užijme si klidný čas a za okny létajících vloček. Snažme se zapomenout na starosti běžných dnů a nechme se vtáhnout do vánoční nálady. Příjemné a klidné prožití měsíce prosince, posléze svátků vánočních a také konec roku 2011 vám za kolektiv ASPV přeje Dana Vavroušková Oddíl karate Ždírec nad Doubravou Mistrovství kraje v KARATE V sobotu 12. listopadu se ve sportovní hale Střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí konal 11. ročník závodů v karate O pohár starosty města Ústí nad Orlicí. Soutěžilo se ve více jak 50 kategoriích od mladších žáků až po muže a ženy. Turnaje se zúčastnilo 247 závodníků ze 36 různých klubů z celé ČR, SR a Polska. Oddíl karate Ždírec nad Doubravou reprezentovali Matyáš Coufal, Daniel Filippi, Tomáš Forejt, Dan Myška, Lukáš Doležal a Ondřej Král. Pro některé závodníky byly závody premiérou, ale všichni se snažili, jak nejvíce mohli, i když byla veliká konkurence z ostatních klubů. V soutěži kata (sestavy technik) se nám díky veliké konkurenci tolik nedařilo, nejdále postoupil Matyáš Coufal, který se dostal do druhého kola, ve kterém vypadl. I když to bylo velice vyrovnané, nakonec rozhodčí nechali postoupit Matyášova soupeře. V kumite (zápas) se nám dařilo už trochu lépe. Dan Myška v prvním a druhém kole postoupil, ale ve třetím kole prohrál se zkušenějším závodníkem. Po prohře postoupil do repasáže, ve které bojoval o třetí místo, ale těsně podlehl a obsadil krásné 4. místo v kategorii starší žáci do 39 kg. Ondřej Král postoupil do druhého kola, kde těsně prohrál, ale 19 také postoupil do repasáže a získal šanci bojovat o 3. místo. To se mu povedlo a získal pro tým vynikající 3. místo v kategorii dorostenci do 63 kg. Naši závodníci se mají stále co učit, ale věřím, že častějším tréninkem a účastí na závodech se vypracují na lepší umístění a budou lépe konkurovat zkušenějším závodníkům. Za Oddíl karate Ždírec nad Doubravou David Myška

20 Sportovní okénko Tenis: Polička Autumn Open Cup 2011 Od samého počátku se nám pomalu vyjevoval favorit, a sice pánové Romanové. Spolehlivá hra od zadní čáry, kvalitní podání (tím se může pochlubit zvláště R. Lédl), dobrá hra na síti. Tenisový turnaj se konal v sobotu od 9.00 do hodin v přetlakové hale v Poličce se 3 antukovými kurty. Původně velké plány na širokou účast vzaly za své kvůli Avšak ani dvojice Zdeněk/Láďa po určitém zaváhání nemocem, cestám do zahraničí, hokeji synů a dopoledním v prvním zápase nenechala dlouho čekat na své kvality a hru směnám v práci. v dalších zápasech podstatně vylepšila. Dvojice třetí nejvíce těžila z velmi kvalitního podání Davidova a jeho schopnosti Nic naplat. Co se dalo dělat. Přeci jenom je to první ročník, doufejme, že zahájení tradice každoročního se střetávání spíše vezl a zdálo se, že tentokrát neměl ten svůj den. celodvorcového vidění v podobě slušných prohozů. Robert se v tomto bílém sportu. Nakonec tedy do Poličky odjely tři dvojice a organizátor. (Třetí kurt obsadila rodina Součkova z No- Do bojů dokonce zasáhl i sám organizátor. To v době, kdy v posledním zápase se těsně před koncem zápasu zranil vého Ranska. Prý pinkálci. Ale jak se paní Dita s manželem Robert. Avšak ani heroický výkon organizátorův (v podstatě raketami oháněli!) si pinkl asi 5krát) neodvrátil konečné vítězství Romanů v poměru Rozlosování bylo učiněno již předem, a to sice takto: 6:3. Hrálo se vždy na jeden vítězný set do šesti, pak 1. dvojice: Zdeněk Mikulecký (Ždírec n.d.), Láďa Pfeffer tie-break, každý s každým 2 zápasy. (Chotěboř), 2. dvojice: Roman Lédl, Roman Kutílek (oba Ždírec Resumé: 1. místo Romanové, 2. místo Zdeněk/Láďa, 3. mís- n.d.), 3. dvojice: David Vrána, Robert Duechsteiner (oba to zástupci Sobíňova. Sobíňov). A mohlo se začít. Tomáš Dymáček SDH Ždírec nad Doubravou Nejmladší hasiči zahájili svou činnost Dne obnovil po několika letech svou činnost kroužek Mladých hasičů organizovaný hasiči ze Ždírce nad Doubravou, který se svým zaměřením přibližuje nejen opravdové hasičské práci, ale i svým zábavným, sportovním a vědomostním pojetím se snaží děti přivést ke kolektivní a zodpovědné práci. Kroužku se zúčastňuje pravidelně kolem 27 dětí různého věku, především z I. stupně základní školy, ale výjimkou nejsou ani děti předškolního věku či děti starší. První schůzka byla pojata především jako den otevřených dveří v hasičské zbrojnici, kdy si jí děti mohly prošmejdit a prohlédnout veškerou techniku a zázemí. Další schůzky již byly zaměřené na seznámení se dětí s konkrétními věcmi z techniky, zdravovědy či topografie, kdy si tyto věci mohly i sami vyzkoušet a to většinou zábavně soutěžní formou. Při tom v náhodně vybraných skupinách plnily dané úkoly a členové těch nejlepších družstev získávali první body do naší celoroční hry O pohár dráčka Soptíka. V měsíci prosinci nás čekají další schůzky, které budou pokračovat v dalších aktivitách, a protože je to zároveň poslední měsíc v roce, tak nás určitě přijde navštívit Mikuláš s Andělem a daleko nebudou ani tvorové z pekel. V druhé půlce měsíce také vánočně vyzdobíme zbrojnici a poslední schůzku před Vánocemi si uděláme příjemné vánoční odpoledne. Mladí hasiči se scházejí pravidelně vždy každý pátek od 16 hodin v hasičské zbrojnici. Kroužek vede skupina mladých nadšených hasičů a hasiček, kteří po absolvování školení v měsíci listopadu mají i potřebnou kvalifikaci pro tuto činnost. V případě zájmu nás přijďte v pátek navštívit či se nás cokoliv zeptejte na u: 20

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 23. ŘÍJNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/13/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program:

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: 1. Kontrola usnesení a zápisu z posledního zasedání RM 2. Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 27. 4. 2015 přednesené jejich předsedy

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ MUŽI OP-II HODNOCENÍ SEZÓNY 2002/2003 HODNOCENÍ Příprava Sezóna 2002/2003 začala podobně jako v loňském roce. Hráči se sešli v tělocvičně až v září. Mužstvo se letos nezúčastnilo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE Met Life Cup tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST (hráči narození v roce 1997 a mladší) SOBOTA 14. PROSINCE 2013,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN PROPOZICE VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN HODONÍN zimní stadion Václava Nedomanského 28. 29. 12. 2015 Hodonín - 28.12.-29.12.2015 Propozice

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis ze 7.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis ze 7.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 17. prosince 2015 v zasedací

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE Ing. Michal Stibůrek, Ing. Libor Rajdl finanční výbor obce

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE Ing. Michal Stibůrek, Ing. Libor Rajdl finanční výbor obce Č.j.: 815/2016/Poř ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE 6.9.2016 Přítomno: Omluveni: Hosté: Občanů: 12 zastupitelů Ing. Alena Lopatková Ing. Michal Stibůrek, Ing. Libor Rajdl

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14

Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14 Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14 z jednání rady města konaného dne 26.11.2014 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 34 69 RM schvaluje 34) program zasedání v předloženém znění včetně navržených

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 25. LEDNA 2007 Usnesení zastupitelstva města číslo: Hlasování: pro-proti-zdržel se 1/02/07

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 3.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 3.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 28. dubna 2011 v zasedací síni

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech 6. - 7. června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: úterý 6. 6. 2017 nejpozději v 12:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S č. 9/2012 ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 21. 11. 2012 v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin.

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin. Obec Sviny Čj. 7/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16. 12. 2014 od 18 hodin. Přítomni: Ing. František David, Ing. Pavla Slípková, p.anna Boubelíková, Ing. Martin Havelda,

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů 2016/2017 HC Buldoci Neratovice vs. TJ Spartak Příbram 12.11.2016 18:30 KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje, vítejte

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo 19.12.2016 od 19.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Tomáš Jelínek, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Milada Grillová,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 42. ročník MEMORIÁLU JANA PODHRADSKÉHO halového turnaje určeného pro hráče narozené v roce 1998 a mladší SOBOTA 29. LISTOPADU 2014, HALA LOKO

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky.

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky. Hodnocení ročníku V pátek 11. 11. 2016 se v hale základní školy konal již 6. ročník tohoto turnaje žáků a žákyň základních škol. V letošním ročníku jsme evidovali celkem osm základních škol, které reprezentovaly

Více

Schválený rozpočet města na rok 2017 (údaje v tis. Kč)

Schválený rozpočet města na rok 2017 (údaje v tis. Kč) Schválený rozpočet města na rok 2017 (údaje v tis. Kč) Příjmy celkem 196 341,20 Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví 1 283,50 Příspěvky od obcí na pohotovost stomatologů 63,00 Příjmy na lékařskou

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

* 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 *

* 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 * LETÁK INFORMAČNÍ LISTOPAD 2011 * 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 * Z jednání rady obce ve dnech 2.11., 16.11 a 28.11.2011 - RO projednala a schválila cenu za pronájem pozemkové parcely č. 1740/17 o výměře 155 m2

Více

Z á p i s č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 27. 10. 2015. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 18,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: 0 Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 19. 11. 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.01

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

- 0377/RMOb-Mich/1014/74

- 0377/RMOb-Mich/1014/74 74. schůze rady městského obvodu konané dne 02.12.2013 čís. 0358/RMOb-Mich/1014/74-0377/RMOb-Mich/1014/74 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 19.12. 2012 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více