ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OBCE ROSICE"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Říjen 2013, ročník 8, vydání 5 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, podzimní dny i noci jsou snad jediné v této republice, které jsou podle zajetých zvyklostí, snad nám je nikdo nezmění. Určitě by bylo velice prospěšné, aby politika a hlavně politikaření nepronikaly do našich životů. To se bohužel nestane, a tak doufám, že strany a hnutí dodrží své předvolební sliby a pomohou dalšímu přiblížení naší republiky k rozvinuté, civilizované Evropě. Realizace úspor energií v základní škole. Práce pokračují, sice pomaleji, než by bylo logické před přicházející zimou. Přesto jsou okna a dveře vyměněny, tepelná čerpadla i kondenzační kotle topí, část nové budovy je zateplená i s fasádou. Vzhledem k rozsahu prací klademe velký důraz na kontroly probíhající na stavbě téměř každý den. Technický dozor, který pro naši obec vykonává Ing. Radek Malínský, je důsledný a přesný, dokončení celé akce do je reálné. Celá akce bude stát téměř 9 mil. Kč, dotace z Operačního programu Životní prostředí bude činit asi 6,3 mil. Kč. Po celkové realizaci budeme významně šetřit na nákladech na vytápění. Už dnes, po prvním měsíci provozu, jsou úspory skutečností. Protipovodňová opatření. Rozhodnutí v soudním sporu o vyklizení obecní nemovitosti stále ještě nepadlo, a proto jsme nuceni k přípravě varianty stavby s odkloněním odlehčovacího koryta na sousední pozemky. Tato varianta bude znamenat zvýšení nákladů stavby asi o 2 mil. Kč. Je s tím totiž spojena překládka kanalizace, a ta bude nejdražší. Financování bude pravděpodobně z 90 % z Operačního programu Životní prostředí, ostatní z rozpočtu obce. Že jsou to zbytečně vyhozené prostředky, je samozřejmé, bohužel žijeme v prostředí, kde vymahatelnost práva za evropským standardem celkem pokulhává. Gabionové opevnění, které nevydrželo extrémní povodňový nápor, stále čeká na opravu. Díky politické situaci stále nedošlo k rozhodnutí o uvolnění potřebných financí. Povodeň byla 25.6., a proto si myslím, že bylo dost času na odstranění škod. Bohužel nečinnost Zemanovy vlády vystavuje i naše spoluobčany a jejich nemovitosti riziku z další povodně. Místní komunikace. V letošním roce došlo na komunikace k Tůmovým a k Bílkovým. Akce byla podpořena 100 tis. Kč z Programu obnovy venkova Pardubického kraje, z obecního rozpočtu byla částka doplněna na celkových více než 400 tis. Kč. Povrch tvoří 10 cm frézovaného asfaltu, který je nastříkán penetrací. Poslední vrstvu tvoří zaválcovaný jemný štěrk. Životnost takového povrchu při normálním zatížení je určitě větší než 15 let. Kanalizace Brčekoly, Seslávky. K poslednímu prosinci 2015 končí naší obci povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Toto povolení vydává vodoprávní úřad MěÚ Chrudim. Vzhledem ke skutečnosti, že na stavbu kanalizace Brčekoly, Seslávky máme ukončené územní řízení, předpokládám, že nám bude povolení prodlouženo do konce stavby, ale určitě dojde k dalšímu zpřísnění limitů vypouštěných nečistot. Na projektovou dokumentaci jsme uplatnili žádost z dotačního programu Pardubického kraje, odboru zemědělství a životního prostředí, na výstavbu kanalizací a vodovodů. Z asi 350 tis. Kč celkové ceny dokumentace jsme obdrželi 250 tis. Kč. Další etapou akce bude stavební řízení. I dokumentace pro stavební řízení byla podpořena z prostředků Pardubického kraje určených na vodohospodářské stavby. Vzhledem k nutnosti doladění projektové dokumentace je nutné uskutečnit informační schůzi s obyvateli Brčekol, která se uskuteční od hod. v obřadní místnosti staré školy. Bývalá cihelna - Rosické trhy, Fantazie umění a Vesnice žije, Deponie stavebních odpadů. To jsou nejdůležitější aktivity, na kterých stojí celý areál bývalé cihelny. Rosické trhy jsou životaschopné i přes masivní podporu tzv. Farmářských trhů. Abychom byli schopni obstát v dotované konkurenci, musíme provést opatření, které zatraktivní naší tržnici. Fantazie umění a Vesnice žije je mimořádná oslava naší obce i blízkého okolí. Oslava pracovitosti a umu generací obyvatel českého venkova doplněná o umění současných generací. Vznik i provozování je spojeno s velkým nadšením a mimořádnou pracovitostí všech zúčastněných. Provoz deponie stavebních odpadů je celkem bezproblémový. I v letošním roce jsme umožnili řadě našich spoluobčanů zlikvidovat své stavební odpady v souladu se zákonem. Pomáháme i zaměstnavatelům v naší obci. Dnešní poslední informace se týká dohledu nad veřejným pořádkem v naší obci. Jak jsem v minulém vydání informoval, byla podepsána smlouva s městem Pardubice a od 1. ledna 2014 bude na území naší obce působit Městská policie Pardubice. Věřím, že nám všem bude ku prospěchu a pomůže nám zajistit klid a pořádek v naší obci. Na úplný závěr opakovaně upozorňuji na nebezpečí, které je skryto ve starých a neudržovaných stromech. Vzhledem k faktu, že na podzim a v zimě více fouká, je nebezpečí padajících větví velmi reálné. Proto se v zájmu ochrany svého zdraví a života zbytečně nepohybujte v místech možného nebezpečí. Pěkné podzimní dny Vám přeje Luboš Netolický, starosta obce 1

2 RADA OBCE Výpis usnesení ze schůze Rady obce Rosice ze dne RO schvaluje - smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2013 za odstraňování následků povodně v červnu 2013 v předloženém znění, - smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene přípojka NN k ČS kanalizace v Seslávkách, kterou uzavře obec Rosice a společnost ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly v předloženém znění, - pronájem lékařské ordinace v přízemí domu čp. 1 v Rosicích panu MUDr. Jaromíru Kánskému, OPL, spol. s r.o., IČ: , Nábřeží 114, Hrochův Týnec a panu MUDr. Petru Michalovi, IČ: , nám. Josefa Haška 142, Chroustovice za nájemné ve výši 4.500,- Kč/měs. Ve stanoveném nájemném nejsou zahrnuty ceny energií, vodného a stočného a náklady za služby. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, - svolání informační schůze s občany Brčekol za přítomnosti pracovníků vodoprávních úřadů a projektanta. Schůze se uskuteční do konce měs. listopadu RO pověřuje pana starostu k projednání smlouvy o částečné úhradě nákladů za děti navštěvující MŠ Chrast s právníkem. Výpis usnesení ze schůze Rady obce Rosice ze dne RO schvaluje - smlouvu č o poskytnutí podpory za Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ze dne , - cenovou nabídku č. NA/13/023 firmy ATOS Ledeč nad Sázavou na regulaci Siemens a ovládání kotelny v ZŠ Rosice. - Servisní smlouvu prohlídky a dohledové služby na TČ Robur v předloženém znění. - podání žádosti obce o dotaci v rámci programu MŽP Likvidace škod po živelných pohromách a dále schvaluje, aby zpracování této žádosti provedla společnost ENVICONS s.r.o., Hradecká 569, Pardubice Polabiny. ZASTUPITELSTVO OBCE Výpis usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Rosice ze dne ZO schvaluje: - zprávu o činnosti finančního výboru v předloženém znění, - zprávu o činnosti kontrolního výboru v předloženém znění, - smlouvu s fy ŽP PROJEKT s..r.o., Nábřeží Karla Čapka 597/3, Chrudim na zajištění poradenské činnosti a provádění vodoprávní agendy v předloženém znění, - kalkulaci stočného veřejné kanalizace Rosice pro rok 2014 v předloženém znění, - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č se zhotovitelem stavby Rosice protipovodňová opatření firmou ABK Pardubice, a.s. v předloženém znění, - výrobu 3 kusů dřevěných vrat včetně zárubní podle cenové nabídky p. Pavla Štůly, IČO: , které budou následně zabudovány místo plechových vrat do staré budovy bývalé cihelny (obecní galerie a muzeum). Akce proběhne v rámci programu Kulturní dědictví Košumberska, - poskytnutí finančních prostředků za chybějící žáky pro Základní školu, Rosice, okr. Chrudim pro školní rok 2013/2014 ve výši období 9-12/ ,- Kč, období 1-8/ ,- Kč, celkem ,- Kč. ZO dále pověřuje radu obce k projednání a schválení smlouvy s ZŠ Rosice o úhradě uvedených finančních prostředků vyplývajících z nižšího než stanoveného počtu žáků na přímé výdaje, 2 - Program obnovy venkova obec Rosice, aktualizace pro období v předloženém znění. ZO bere na vědomí zprávu starosty o stavu územního řízení na změnu stavby odlehčovacího koryta protipovodňových opatření z důvodu nedokončení soudního sporu Vala, Vopatová. ZO vyhlašuje cenu pro stočné od ve výši 35,20 Kč/m 3 včetně DPH. MATEŘSKÁ ŠKOLA Děkujeme: VPS Rosice za finanční příspěvek Panu Novákovi z Car servisu za příspěvek na BUS (plavání) Panu Benešovskému za příspěvek na BUS (plavání) Panu Michalicovi, Kaplanovi, Kramaříčkovi, Jehličkovi, Víškovi J. a Víškovi K. za přípravu dopadových ploch pod průlezky Panu Synkovi za opravu a instalaci průlezek Paní Haně Vacíkové za odvoz hliníku Co bylo: Předplavecká výuka ve Skutči (trvá) Maňásková představení divadýlka Šeherezáda - Ježek Bodlináček a jablíčko a Doktorská pohádka Drakiáda na hřišti (společně se základní školou) Návštěva teletníku Ekovycházka Kouzelné podzimní listí Ekologický program Ekocentra Paleta Pardubice - Smyslové vnímání Co bude: Slavnost světýlek v MŠ Pin a Guin pohádka v ZŠ Jak čertík Lucíšek k poctivému řemeslu přišel Luciášek (divadlo Kozlík) Andělská pohádka vánoční Zveme: Zpívání u vánočního stromu od 16:30 hodin před ZŠ Mikulášská nadílka od 14:00 hodin na sále Hospody Na Křižovatce Živý Betlém od 10:00 na Rosických trzích KOMUNITNÍ ŠKOLA Komunitní škola Rosice, o. s. zrealizovala závěrečnou akci Dny učících se obcí konanou v rámci projektu OVPK č. CZ.1.07/3.1.00/ Pojďme se učit v naší komunitní škole. Dne 21. září 2013 jsme uzavřeli náš celoroční projekt Pojďme se učit v naší komunitní škole závěrečnou akcí Dny učící se obce. Pro občany Rosic a přilehlých obcí jsme připravili několik zajímavých aktivit souvisejících s tímto projektem. Po krátkém zahájení akce panem starostou Lubošem Netolickým byla připravena pro účastníky bohatá snídaně z místních produktů. Při této příležitosti se kromě ochutnávky hodně konverzovalo o celém projektu a vzdělávacích kurzech, které v Rosicích probíhaly, a také účastníci vyplňovali dotazníky, které mapovaly zájem o vzdělávání v kurzech či na počítači z tepla domova, popř. mohli navrhnout další možná vzdělávací témata.

3 PODĚKOVÁNÍ Naše třída ZŠ Rosice (1962) měla sraz po 51 letech. Požádali jsme pana Hromka, zdali by nás provedl výstavou v cihelně. Velice ochotně nám vyhověl, za což mu děkujeme. Výstava je opravdu nádherná, doporučujeme všem ke zhlédnutí. Velice si vážíme práce pana Hromka a jeho pomocníků. Všichni pocházíme z vesnice, a tak jsme zavzpomínali na své dětství, kdy se běžně používaly vystavené zemědělské stroje. Ještě jednou velký dík. 9. třída ZŠ Rosice z roku 1962 Po snídani jsme se společně přesunuli do připravené třídy, kde si každý mohl prohlédnout studijní materiály ke všem kurzům souvisejících s projektem, které proběhly nejen v Rosicích, ale i v partnerských školách, jež se na projektu také podílely. Zhlédli videa z jednotlivých kurzů, u kterých se rovněž diskutovalo. U některých, obzvláště Pojďme hrát divadlo na vsi, se účastnici i dobře pobavili. Někteří měli dokonce i zájem o CD z jednotlivých kurzů. Druhá aktivita byla připravena v počítačové učebně, ukázka rapid elearningu. Každý si mohl vyzkoušet, jak se studuje přes počítač z domova. Třetí aktivita, kvíz, a to i s průvodcem a výkladem, probíhala v terénu. Obcí nás provázel lektor kurzu Moje jedinečná obec pan Zdeněk Volejník. Kvíz byl velice zajímavý i poučný. Byla jen velká škoda, že nám nepřálo počasí. Déšť a náhlé chladno odradily mnoho potencionálních návštěvníků. Jak se říká větru a dešti neporučíš. Dvě poslední aktivity, petangue a kuličky, se hrály na zahradě mateřské školy. Přestože nás zde byla už jen hrstka, stále nás neopouštěla diskuse o celoživotním vzdělávání, o úspěšnosti, ale i chybách v projektu, o tom, jak je důležité, aby komunita spolupracovala a plánovala akce s ohledem na přání a zájem kurzistů (občanů?). UPOZORNĚNÍ Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se na přípravě celé akce podíleli. Za Komunitní školu Rosice, o.s. Ludmila Kociánová předseda a koordinátor 3 Výřez křovin, výškové ořezy, kácení dřevin ohrožujících VN ČEZ bude prostřednictvím pověřených firem provádět v následujících týdnech obnovu ochranného pásma pod elektrickým vedením CEZ Distribuční služby s.r.o. Podle 46 zákona č.458/2000sb. o podmínkách podnikáni a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) je ochranné pásmo souvislý prostor v blízkosti elektrovodu vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče na každou stranu 1 m u NN, 7m u VN 22 nebo 35KV a 12m u VVN 110KV. Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu porosty vysoké nad 3m. Za porušeni tohoto ustanovení může Státní energetická inspekce ukládat velmi vysoké pokuty. Při přeskoku a zkratu, jehož příčinou je porost v ochranném pásmu přesahující výšku 3m může dojít k ohrožení životů, zdraví a majetku a k rozsáhlým lesním požárům. V těchto situacích by se mohlo jednat i o nedbalostní trestný čin.

4 Odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů musí být provedeno ve smyslu zák.č. 458/2000Sb. a norem ČSN stavba elektrických venkovních vedení. Provádění obnovy ochranného pásma spočívá v odstraňování a oklešťováni stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrovodů, přičemž vytěžená dřevní hmota zůstává v majetku a na pozemku majitele, pokud nedojde k jiné dohodě. Dle 25, odst.4, písm. g,h energetického zákona má CEZ právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy a odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz zařízeni distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil sám vlastník čí uživatel. Z HISTORIE OBCE Původ některým místních jmen V tomto vydání Rosických listů bych Vás, čtenáře, rád seznámil s původem místních jmen. Vy věkem zkušenější mi jistě prominete, že píšu o pro vás notoricky známých místech. Možná ale málokdo dnes tuší, kde se i nám, mladším, dobře známá jména vzala. Kdo z nás by nevěděl, kde se dodnes říká V Ráji, Na Stežníku nebo V Lavičkách a Na Beránku? Do dnešních časů se dochoval pouze zlomek jmen, která naši předkové běžně používali a jen málokdo zná jejich původní význam. Proto uvádím pouze onen zlomek dodnes používaných. Na Babíně hostinec původní majitel se jmenoval Baba (nekrologium Podlažického kláštera). Dnes bytový dům v zatáčce pod cihelnou. Známo též jako Mikelkova hospoda. Dvořiště Dworžisstier Teich, Dworžischtie (Streckteich), panská louka dworžisstie (1749), panský rybníček Komora, Dworžisstie nazvaný, Na dvořišti. Ještě v roce 1918 to byl kopeček posázený ovocnými stromy. Ještě dříve zde existoval jakýsi ostrůvek uprostřed rybníčku (bývalá vodní tvrz). Kasárna v letech zde byly skutečně kasárna pro husary. Na konci éry Kinských tam byli ubytováni panští dělníci. Dnes domek za ZD směrem na Synčany. Labouň na Labouni (Labauner Teich, Labouner Streckteich, panská louka zvaná Labaunj). Je to starý domek na mírném kopečku, okolo něhož býval rybník. Bývala to vodní tvrz, později panský altán a v roce 1918 tam bydleli panští čeledínové. Místní si na začátku 20. století vykládali původ jména tak, že domek na kopečku byl oblit velkou vodou (rybníkem) jako Labem. Jiní si původ jména vykládali od labutí, které byly na rybníce chovány. V Čechách je ale ještě obec Labouň u Jičína. V dobách Berků se asi toto jméno dostalo i do Rosic a to díky podobnosti našeho místa s tvrzí v Labouni, která byla obehnaná vodou (roku 1560 prodal Zdeněk Berka z Dubé zboží dřevenické na Jičínsku, při kterém byla i Labouň). U mrtvých U topol, U umrlejch, Za řbitovem = místo, kam byli po epidemii tyfu a moru pohřbíváni vojáci z rosického lazaretu v bývalé panské jízdárně (1813). K této lokalitě se váže i místní pověst. Stežník = cesta, pěšina, stezka. Zkratka spojující cestu od zámku s cestou do Chrasti. Na stráni místo po levé straně na konci Rosic směrem k Chrasti. Jméno dříve Na stráži podle starodávného místa, kde stávala stráž. Jejím úkolem bylo v noci zapalovat hromadu suchého dřeva a vysokým plamenem dávat znamení do kraje. Tímto způsobem se potom v noci cestovalo signální body. Jinak se stejnému místu říká Na Židáku měl zde být pozemek místního židovského obchodníka nebo dokonce židovský hřbitov. 4 Páleník bývalý panský dům a lihovar, podlouhlé stavení. V roce 1918 zde v jedné části bydleli dělníci, další byla pronajata obchodníkovi. Dnes č.p. 39, Malinskovi. Rákosník byl okrouhlý rybník na Dvořišti porostlý rákosím. Uprostřed byl kopeček zarostlý travou s několika ovocnými stromy. Lidé si ještě v první polovině minulého století pamatovali, že tam stály zdi bývalé tvrze. Na sádkách byla zahrádka, původně však nádržka pro ryby (Fischhalter), které se do ní dávaly po lovu v rybnících. Za Polákovou zahradou směrem na Synčany. Salaterna je okrouhlé stavení v bývalé panské zahradě, dnes areál VPS Rosice. Pokud sídlilo v Rosicích panstvo, byla to opravdu při zdejším zámku Salla terrena (= přízemní sál, kterého se užívalo jako zimní zahrady). Panstvo zde při pěkném počasí trávilo odpoledne a svačilo. Po odchodu šlechty salaterna sloužila jako sklad zahradnického nářadí. U haltánu pro krásnou vyhlídku do podlažického údolí tam nechal biskup Hay postavit altán s jedním poschodím. Časem však zchátral natolik, že jej nechal biskup Brynych v roce 1902 zbořit. Sklepy byly zazděny. Bažantský rybník Bazantner Wiesen panská louka, dříve rybník. Bývala tam bažantnice asi do roku Pole u Synčan směrem na Blansko. Beránek, Na Beránku panské pastviny, dříve rozlišován Beránek Malý a Velký, Vlevo vedle cesty, Vpravo vedle kříže. Dříve byl u křizovatky silnice na Přestavlky a cesty do ZD kříž, odtud se tedy rozlišovalo. Velký Beránek byla nám dnes část Rosic známá jako Na Beránku. Malý Beránek byl potom kus pastvin směrem k Přestavlkům. Na zlém místě mokré pozemky, vejvařiště vody špatně obdělavatelná půda, propadaly se tam povozy. Kolem silnice k Dobrkovu u křižovatky s cestou k Mrtvým. V Ráji hostinec v Horních Seslávkách, na jehož zdi byl vymalován Adam s Evou v ráji. Toto jméno je v Rosicích jedno z nejstarších. Již v roce 1633 je připomínán Giržjk Gehliczka (Jiřík Jehlička) jako majitel domu Ragskeg (Rajskej), u rage, za Ragem, nad Ragem, Ragsky Schenck (Rajský šenk). V Chaloupkách, U křížka, V Lavičkách řeka zde dělala záhyby (meandry) a byly zde lavičky (= lávky) jedna veřejná a několik soukromých ze stavení na zahrady. V dobách tvrzí spojovaly tyto lávky právě dvě tvrze rosickou a sesláveckou. Na sklepích dosud dochované sklepy v Dolních Seslávkách (u Benešových), dříve pivovarské, dnes zemědělské. Stejně se jmenovala i chaloupka nad sklepy a kůlna pro první hasičskou stříkačku v obci. Stával zde dům panského myslivce (Jägerhaus). Na Danici pojmenování podle vyprávění, že místo bylo dáno výměnou za jiné. Ve skutečnosti ale se z něj platila malá daň. Přípona ice znamená zdrobnělinu. Na Doubravách Doubrava = lesy, které už v roce 1527 příslušely k obci rosické, seslavské a synčanské (dabrava arbores = podle tituláře z roku 1534). Dnes není po dubech ani památky, poslední veliký dub byl vyvrácen v roce 1894 za silné bouře. Na jeho místě byl postaven sloupek s obrazem Panny Marie (dnes vlevo cestou do Dobrkova). Na tomto místě má původ pověst o zvonu Doubrava. Na úplném soupisu místních názvů v Rosicích, Synčanech, Seslávkách a Brčekolech se v roce 1918 podíleli pánové Antonín Profous, řídící učitel z Rosic pan Josef Bendák, pojezdný Josef Turinský, šafář Srnský, starosta Rosic a Seslávek J. Soukal, učitel František Teplý, radní Žemlička a Tomíšek. Podkladem byl badatelům Josefínský katastr. Téměř všechna místní jména najdeme v

5 Národopisném věstníku Českoslovanském z roku 1921, ze kterého jsem také převážně čerpal. Pokud Vás článek zaujal a zajímá Vás výklad původu i jiných místních jmen, která zde pro rozsáhlost článku není možné uvést, pošlete mi dotaz na Pokud budu vědět, rád Vám odpovím. V příštím čísle se budete moci seznámit s poměrně raritní básní. Její originál i s věnováním jsem získal teprve před měsícem. Byla složena na počest přivítání novomanželů Kinských, kteří v roce 1825 zavítali do Rosic. SDH ROSICE Topná sezóna S nastávajícím chladným počasím nastává čas, kdy se opět bude valit dým z našich komínů. Proto bych rád jen připomněl, aby každý z nás před zahájením topné sezóny provedl ať už laickou, nebo odbornou kontrolu komínů a půdního prostoru kolem nich. Už pouhou vizuální kontrolou lze předejít někdy i katastrofickým následkům. Pouhým okem lze zjistit, zda není komín třeba prasklý nebo není vypadaná spárová hmota, jestli jsou dostatečně zavřená a zajištěná dvířka pro čištění komínu. Zkontrolovat, zda se krovy nebo střešní latě nedotýkají komínu, zda se za komínem nenachází uschlá tráva, ze které si ptáci stavějí hnízdo. To vše nám zabere jen několik minut a nic nás to nestojí, tak proč se jednou za rok na tu naši půdu nepodívat. Pevně věřím, že mnozí z nás nezkontrolují jen komíny, ale i stav střechy, zda někde nezatéká apod. Někdo třeba objeví i nějaký ten kus čehosi, co používal třeba jeho děda či praděda, a zavzpomíná na staré časy. Někdy si ani sám člověk neuvědomí, jaké poklady skrývá taková obyčejná PŮDA. Pomalu se blíží konec roku a mně se vůbec nechce věřit, že jsme zase o rok starší. Čas je prostě neúprosný a nelze s ním manipulovat. Přeji všem, ať čas, který prožívají, je jen v dobré náladě s dobrými přáteli a lidmi, kteří opravdu za to stojí. P. Hejduk Z HISTORIE SPORTU Z historie sportu obce Rosice Seslávky ( ) Čerpáno z objevených dokladů, Sokolské kroniky a z vyprávění pamětníků Kapitola IV. Vážení spoluobčané a čtenáři historie sportu v Rosicích! Při mých setkáních s některými z Vás jsem zjistil, že ne všichni vědí, proč jsem vlastně začal psát do Rosických listů o historii sportu. Je to proto, že jsem již delší dobu sledoval, že dochází k jakémusi výkladu dějin sportu v obci, jež není založen na pravdivých základech. Jedná se například o vyúčtování brigádnických hodin při výstavbě stadiónu, návaznost TJ Dynama na Tělocvičnou jednotu Sokol či vytvoření znaku TJ Dynama Rosice, na kterém byl uveden rok založení Proto jsme 22. února 2013 se svým bratrem Františkem přijeli na výroční schůzi TJ Dynama, kde jsme přednesli svá nesouhlasná stanoviska. Na schůzi byl přítomen starosta obce pan Luboš Netolický, který mi navrhl možnost se k těmto událostem vyjádřit a uvést je na pravou míru v Rosických listech. Za tuto nabídku velmi děkuji a vážím si jí. Prostřednictvím mých článku se k Vám tak začaly dostávat fakta a příběhy z bohaté historie sportu v Rosicích. V minulém čísle jsem Vám slíbil, že budu psát o hokeji, ale znáte to, člověk míní, situace mění. Při získávání nových informací o hokeji jsem dne navštívil Státní oblastní archiv v Chrudimi. Po zapsání do badatelského listu, v němž uvádím cíl mé návštěvy: Sportovní kluby v Rosicích u Chrasti, popř. Seslávkách. Z dokladů, které mi byly předloženy k bádání, jsem objevil bez velké námahy mnoho zajímavých informací o sportovní činnosti v Rosicích, jež mi doposud nebyly známy: 1. Dělnická tělocvičná jednota 2. Federovaná tělocvičná jednota komunistická 3. Sportovní klub Rosice U všech zmíněných jednot jsou uvedeny zakládací listiny s daty vzniku jednot. Tyto údaje jsou ještě jednou zaznamenány v kartotéčních kartách. Bohužel jsem zde zjistil, že vznik SK Rosice doložený zakládací listinou neodpovídá vzniku, který je všeobecně prezentován, a to je rok Stanovy klubu SK Rosice jsou schváleny Zemským úřadem v Praze dnem 20. listopadu Tímto dnem je klub založen. V rejstříku spolků je zapsán pod číslem Pod tímto číslem jsou i založeny stanovy s datem založení Dle všech předpokladů a zvyklostí je toto datum vznikem sportovního klubu SK Rosice. Ptám se tudíž, co jsme v létě oslavovali, když nás ta pravá,,osmdesátka,, teprve čeká. A dále jsem zaražen, že tuto informaci nikdo neprověřil. Žijeme v moderní společnosti, kde jsou informace jednoduše dostupné a i naprostý laik vlastnící občanský průkaz se o tom mohl lehce přesvědčit. Možná je to i o naslouchání jednoho druhému.. Veškeré doklady, z nichž čerpám, předložím Obecnímu úřadu v Rosicích k založení. Aby toho v dnešním čísle ode mě nebylo málo, seznámím Vás z historií tolik zmiňované Sokolské kroniky, jež tvoří základ a je nejdůležitějším dokladem a záznamem historie sportu v Rosicích. Jak to bylo se Sokolskou kronikou Když mně bylo dvanáct let, přinesl v roce 1965 otec kroniku od poslední kronikářky paní učitelky Heleny Cukrové s tím, že ji časem dopíše. V době, kdy začal jezdit na dlouhé služební cesty, nám klukům důvěřoval natolik, že nás s ní seznámil. Podle jeho rad jsme ji neměli nikdy dát z ruky, to proto, aby se zachovala pro budoucí generace. Jak víte, tehdejší doba sokolům nepřála. Když po roce 1989 do obce zavítal bývalý pilot RAF pan Doubek, v doprovodu tehdejšího starosty pana Brázdy, jeho matky paní Brázdové, pana Karla Malinského a p. Jana Špačka (bývalých sokolů) navštívil náš stadión. Protože jsem věděl, že v jedné kapitole je o něm zmínka, požádal jsem je o setrvání na hřišti a přinesl jsem Sokolskou kroniku, která téměř po třiceti letech spatřila světlo světa. Po vzájemné dohodě se starostou p. Brázdou jsem ji předal obci, kde je uložena dodnes. Všichni zúčastnění byli mým přínosem překvapeni a neskrývali radost. Poslední odbočkou od původního tématu bude potvrzení vzniku názvu TJ Dynamo Rosice a likvidace Sokola. Stále jsem nemohl pochopit, jak došlo oficiálně k likvidaci Sokola a jiných podobných organizací. Internet je velice užitečná věc, která mi pomohla k nalezení odpovědi. Našel jsem kapitolu, která se jmenuje Vývoj československé tělesné kultury v letech , z níž budu citovat: Přes vzestup vrcholového sportu se však ukazovalo stále zjevněji, že výsledky práce Sokola a SÚTVS neodpovídají možnostem a hlavně představám tehdejšího vedeni státu. Na základě usnesení ÚV KSČ byl urychleně vypracován a dne přijat zákon č. 71 Sb. O organizaci tělesné výchovy a sportu. Přijetí tohoto zákona, jehož návrh vycházel zcela ze sovětského vzoru, znamenalo zrušeni jednotné a u nás tradiční organizace Sokol a zavedení státního řízení a kontroly tělesné výchovy a sportu. Organizováním dobrovolné tělesné výchovy a sportu byla pověřena především Ústřední rada odborů (ÚRO) a její svazové výbory. Pro tento účel bylo vytvořeno 9 dobrovolných sportovních organizací (DSO) s názvy Spartak, Baník, Tatran, Jiskra, Dynamo, Slavoj, Slovan, Lokomotiva, Slávia. Kromě ROH byly pověřeny prováděním a organizováním povinné a dobrovolné tělesné výchovy a sportu především ministerstvo školství, věd a umění, ministerstvo pracovních záloh, ministerstvo národní obrany, ministerstvo národní bezpečnosti a některé další státní orgány a instituce. Na vesnicích a v menších místech, kde nemohly vzniknout DSO pracovala organizace nesoucí název Dobrovolná tělovýchovná organizace (DTO) Sokol. Tímto naprosto potvrzuji slova pana Františka Slavíka i můj názor na vznik TJ Dynama Rosice. Doufám, že jsem vás nezklamal. Na historii hokeje usilovně pracuji a uvedu ji v příštím čísle. Vypracoval Martin Slavík, Rosice Seslávky,

6 Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů. Uzávěrka příštího čísla 16. prosince 2013 Neprodejné. 6

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Vyrozumění o provádění údržby, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého napětí

Vyrozumění o provádění údržby, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého napětí Ref. č.: 130060590266 Obecní úřad Pičín Pičín 154 262 25 V Praze dne 08.06.2015 Vyrozumění o provádění údržby, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 37. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.6. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 11 Řídící zasedání: ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Novotný, p. Sedlačík Ověřovatelé: p. Pazderka,

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 1 č.j. 7/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 25.6.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 25.6.2015 20:45

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.12.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.12.2015 1 č.j. 11/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.12.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 16.12.2015 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 16.12.2015

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 5.11.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 11. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 19. schůze Rady

Více

Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 7. srpna 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

1) Zahájení, schválení programu jednání

1) Zahájení, schválení programu jednání Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 12. listopadu 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která je nedílnou

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která je nedílnou USNESENÍ RADY ze dne 7. 4. 2014 č.73/2014 schvaluje odměny členům redakční rady časopisu U nás za 1. Q. 2014 dle přílohy, která je neveřejnou přílohou tohoto usnesení. č. 74/2014 1. schvaluje text a uzavření

Více

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Petr Smejsík, Pavel Říhák,

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více