ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OBCE ROSICE"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Říjen 2013, ročník 8, vydání 5 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, podzimní dny i noci jsou snad jediné v této republice, které jsou podle zajetých zvyklostí, snad nám je nikdo nezmění. Určitě by bylo velice prospěšné, aby politika a hlavně politikaření nepronikaly do našich životů. To se bohužel nestane, a tak doufám, že strany a hnutí dodrží své předvolební sliby a pomohou dalšímu přiblížení naší republiky k rozvinuté, civilizované Evropě. Realizace úspor energií v základní škole. Práce pokračují, sice pomaleji, než by bylo logické před přicházející zimou. Přesto jsou okna a dveře vyměněny, tepelná čerpadla i kondenzační kotle topí, část nové budovy je zateplená i s fasádou. Vzhledem k rozsahu prací klademe velký důraz na kontroly probíhající na stavbě téměř každý den. Technický dozor, který pro naši obec vykonává Ing. Radek Malínský, je důsledný a přesný, dokončení celé akce do je reálné. Celá akce bude stát téměř 9 mil. Kč, dotace z Operačního programu Životní prostředí bude činit asi 6,3 mil. Kč. Po celkové realizaci budeme významně šetřit na nákladech na vytápění. Už dnes, po prvním měsíci provozu, jsou úspory skutečností. Protipovodňová opatření. Rozhodnutí v soudním sporu o vyklizení obecní nemovitosti stále ještě nepadlo, a proto jsme nuceni k přípravě varianty stavby s odkloněním odlehčovacího koryta na sousední pozemky. Tato varianta bude znamenat zvýšení nákladů stavby asi o 2 mil. Kč. Je s tím totiž spojena překládka kanalizace, a ta bude nejdražší. Financování bude pravděpodobně z 90 % z Operačního programu Životní prostředí, ostatní z rozpočtu obce. Že jsou to zbytečně vyhozené prostředky, je samozřejmé, bohužel žijeme v prostředí, kde vymahatelnost práva za evropským standardem celkem pokulhává. Gabionové opevnění, které nevydrželo extrémní povodňový nápor, stále čeká na opravu. Díky politické situaci stále nedošlo k rozhodnutí o uvolnění potřebných financí. Povodeň byla 25.6., a proto si myslím, že bylo dost času na odstranění škod. Bohužel nečinnost Zemanovy vlády vystavuje i naše spoluobčany a jejich nemovitosti riziku z další povodně. Místní komunikace. V letošním roce došlo na komunikace k Tůmovým a k Bílkovým. Akce byla podpořena 100 tis. Kč z Programu obnovy venkova Pardubického kraje, z obecního rozpočtu byla částka doplněna na celkových více než 400 tis. Kč. Povrch tvoří 10 cm frézovaného asfaltu, který je nastříkán penetrací. Poslední vrstvu tvoří zaválcovaný jemný štěrk. Životnost takového povrchu při normálním zatížení je určitě větší než 15 let. Kanalizace Brčekoly, Seslávky. K poslednímu prosinci 2015 končí naší obci povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Toto povolení vydává vodoprávní úřad MěÚ Chrudim. Vzhledem ke skutečnosti, že na stavbu kanalizace Brčekoly, Seslávky máme ukončené územní řízení, předpokládám, že nám bude povolení prodlouženo do konce stavby, ale určitě dojde k dalšímu zpřísnění limitů vypouštěných nečistot. Na projektovou dokumentaci jsme uplatnili žádost z dotačního programu Pardubického kraje, odboru zemědělství a životního prostředí, na výstavbu kanalizací a vodovodů. Z asi 350 tis. Kč celkové ceny dokumentace jsme obdrželi 250 tis. Kč. Další etapou akce bude stavební řízení. I dokumentace pro stavební řízení byla podpořena z prostředků Pardubického kraje určených na vodohospodářské stavby. Vzhledem k nutnosti doladění projektové dokumentace je nutné uskutečnit informační schůzi s obyvateli Brčekol, která se uskuteční od hod. v obřadní místnosti staré školy. Bývalá cihelna - Rosické trhy, Fantazie umění a Vesnice žije, Deponie stavebních odpadů. To jsou nejdůležitější aktivity, na kterých stojí celý areál bývalé cihelny. Rosické trhy jsou životaschopné i přes masivní podporu tzv. Farmářských trhů. Abychom byli schopni obstát v dotované konkurenci, musíme provést opatření, které zatraktivní naší tržnici. Fantazie umění a Vesnice žije je mimořádná oslava naší obce i blízkého okolí. Oslava pracovitosti a umu generací obyvatel českého venkova doplněná o umění současných generací. Vznik i provozování je spojeno s velkým nadšením a mimořádnou pracovitostí všech zúčastněných. Provoz deponie stavebních odpadů je celkem bezproblémový. I v letošním roce jsme umožnili řadě našich spoluobčanů zlikvidovat své stavební odpady v souladu se zákonem. Pomáháme i zaměstnavatelům v naší obci. Dnešní poslední informace se týká dohledu nad veřejným pořádkem v naší obci. Jak jsem v minulém vydání informoval, byla podepsána smlouva s městem Pardubice a od 1. ledna 2014 bude na území naší obce působit Městská policie Pardubice. Věřím, že nám všem bude ku prospěchu a pomůže nám zajistit klid a pořádek v naší obci. Na úplný závěr opakovaně upozorňuji na nebezpečí, které je skryto ve starých a neudržovaných stromech. Vzhledem k faktu, že na podzim a v zimě více fouká, je nebezpečí padajících větví velmi reálné. Proto se v zájmu ochrany svého zdraví a života zbytečně nepohybujte v místech možného nebezpečí. Pěkné podzimní dny Vám přeje Luboš Netolický, starosta obce 1

2 RADA OBCE Výpis usnesení ze schůze Rady obce Rosice ze dne RO schvaluje - smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2013 za odstraňování následků povodně v červnu 2013 v předloženém znění, - smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene přípojka NN k ČS kanalizace v Seslávkách, kterou uzavře obec Rosice a společnost ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly v předloženém znění, - pronájem lékařské ordinace v přízemí domu čp. 1 v Rosicích panu MUDr. Jaromíru Kánskému, OPL, spol. s r.o., IČ: , Nábřeží 114, Hrochův Týnec a panu MUDr. Petru Michalovi, IČ: , nám. Josefa Haška 142, Chroustovice za nájemné ve výši 4.500,- Kč/měs. Ve stanoveném nájemném nejsou zahrnuty ceny energií, vodného a stočného a náklady za služby. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, - svolání informační schůze s občany Brčekol za přítomnosti pracovníků vodoprávních úřadů a projektanta. Schůze se uskuteční do konce měs. listopadu RO pověřuje pana starostu k projednání smlouvy o částečné úhradě nákladů za děti navštěvující MŠ Chrast s právníkem. Výpis usnesení ze schůze Rady obce Rosice ze dne RO schvaluje - smlouvu č o poskytnutí podpory za Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ze dne , - cenovou nabídku č. NA/13/023 firmy ATOS Ledeč nad Sázavou na regulaci Siemens a ovládání kotelny v ZŠ Rosice. - Servisní smlouvu prohlídky a dohledové služby na TČ Robur v předloženém znění. - podání žádosti obce o dotaci v rámci programu MŽP Likvidace škod po živelných pohromách a dále schvaluje, aby zpracování této žádosti provedla společnost ENVICONS s.r.o., Hradecká 569, Pardubice Polabiny. ZASTUPITELSTVO OBCE Výpis usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Rosice ze dne ZO schvaluje: - zprávu o činnosti finančního výboru v předloženém znění, - zprávu o činnosti kontrolního výboru v předloženém znění, - smlouvu s fy ŽP PROJEKT s..r.o., Nábřeží Karla Čapka 597/3, Chrudim na zajištění poradenské činnosti a provádění vodoprávní agendy v předloženém znění, - kalkulaci stočného veřejné kanalizace Rosice pro rok 2014 v předloženém znění, - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č se zhotovitelem stavby Rosice protipovodňová opatření firmou ABK Pardubice, a.s. v předloženém znění, - výrobu 3 kusů dřevěných vrat včetně zárubní podle cenové nabídky p. Pavla Štůly, IČO: , které budou následně zabudovány místo plechových vrat do staré budovy bývalé cihelny (obecní galerie a muzeum). Akce proběhne v rámci programu Kulturní dědictví Košumberska, - poskytnutí finančních prostředků za chybějící žáky pro Základní školu, Rosice, okr. Chrudim pro školní rok 2013/2014 ve výši období 9-12/ ,- Kč, období 1-8/ ,- Kč, celkem ,- Kč. ZO dále pověřuje radu obce k projednání a schválení smlouvy s ZŠ Rosice o úhradě uvedených finančních prostředků vyplývajících z nižšího než stanoveného počtu žáků na přímé výdaje, 2 - Program obnovy venkova obec Rosice, aktualizace pro období v předloženém znění. ZO bere na vědomí zprávu starosty o stavu územního řízení na změnu stavby odlehčovacího koryta protipovodňových opatření z důvodu nedokončení soudního sporu Vala, Vopatová. ZO vyhlašuje cenu pro stočné od ve výši 35,20 Kč/m 3 včetně DPH. MATEŘSKÁ ŠKOLA Děkujeme: VPS Rosice za finanční příspěvek Panu Novákovi z Car servisu za příspěvek na BUS (plavání) Panu Benešovskému za příspěvek na BUS (plavání) Panu Michalicovi, Kaplanovi, Kramaříčkovi, Jehličkovi, Víškovi J. a Víškovi K. za přípravu dopadových ploch pod průlezky Panu Synkovi za opravu a instalaci průlezek Paní Haně Vacíkové za odvoz hliníku Co bylo: Předplavecká výuka ve Skutči (trvá) Maňásková představení divadýlka Šeherezáda - Ježek Bodlináček a jablíčko a Doktorská pohádka Drakiáda na hřišti (společně se základní školou) Návštěva teletníku Ekovycházka Kouzelné podzimní listí Ekologický program Ekocentra Paleta Pardubice - Smyslové vnímání Co bude: Slavnost světýlek v MŠ Pin a Guin pohádka v ZŠ Jak čertík Lucíšek k poctivému řemeslu přišel Luciášek (divadlo Kozlík) Andělská pohádka vánoční Zveme: Zpívání u vánočního stromu od 16:30 hodin před ZŠ Mikulášská nadílka od 14:00 hodin na sále Hospody Na Křižovatce Živý Betlém od 10:00 na Rosických trzích KOMUNITNÍ ŠKOLA Komunitní škola Rosice, o. s. zrealizovala závěrečnou akci Dny učících se obcí konanou v rámci projektu OVPK č. CZ.1.07/3.1.00/ Pojďme se učit v naší komunitní škole. Dne 21. září 2013 jsme uzavřeli náš celoroční projekt Pojďme se učit v naší komunitní škole závěrečnou akcí Dny učící se obce. Pro občany Rosic a přilehlých obcí jsme připravili několik zajímavých aktivit souvisejících s tímto projektem. Po krátkém zahájení akce panem starostou Lubošem Netolickým byla připravena pro účastníky bohatá snídaně z místních produktů. Při této příležitosti se kromě ochutnávky hodně konverzovalo o celém projektu a vzdělávacích kurzech, které v Rosicích probíhaly, a také účastníci vyplňovali dotazníky, které mapovaly zájem o vzdělávání v kurzech či na počítači z tepla domova, popř. mohli navrhnout další možná vzdělávací témata.

3 PODĚKOVÁNÍ Naše třída ZŠ Rosice (1962) měla sraz po 51 letech. Požádali jsme pana Hromka, zdali by nás provedl výstavou v cihelně. Velice ochotně nám vyhověl, za což mu děkujeme. Výstava je opravdu nádherná, doporučujeme všem ke zhlédnutí. Velice si vážíme práce pana Hromka a jeho pomocníků. Všichni pocházíme z vesnice, a tak jsme zavzpomínali na své dětství, kdy se běžně používaly vystavené zemědělské stroje. Ještě jednou velký dík. 9. třída ZŠ Rosice z roku 1962 Po snídani jsme se společně přesunuli do připravené třídy, kde si každý mohl prohlédnout studijní materiály ke všem kurzům souvisejících s projektem, které proběhly nejen v Rosicích, ale i v partnerských školách, jež se na projektu také podílely. Zhlédli videa z jednotlivých kurzů, u kterých se rovněž diskutovalo. U některých, obzvláště Pojďme hrát divadlo na vsi, se účastnici i dobře pobavili. Někteří měli dokonce i zájem o CD z jednotlivých kurzů. Druhá aktivita byla připravena v počítačové učebně, ukázka rapid elearningu. Každý si mohl vyzkoušet, jak se studuje přes počítač z domova. Třetí aktivita, kvíz, a to i s průvodcem a výkladem, probíhala v terénu. Obcí nás provázel lektor kurzu Moje jedinečná obec pan Zdeněk Volejník. Kvíz byl velice zajímavý i poučný. Byla jen velká škoda, že nám nepřálo počasí. Déšť a náhlé chladno odradily mnoho potencionálních návštěvníků. Jak se říká větru a dešti neporučíš. Dvě poslední aktivity, petangue a kuličky, se hrály na zahradě mateřské školy. Přestože nás zde byla už jen hrstka, stále nás neopouštěla diskuse o celoživotním vzdělávání, o úspěšnosti, ale i chybách v projektu, o tom, jak je důležité, aby komunita spolupracovala a plánovala akce s ohledem na přání a zájem kurzistů (občanů?). UPOZORNĚNÍ Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se na přípravě celé akce podíleli. Za Komunitní školu Rosice, o.s. Ludmila Kociánová předseda a koordinátor 3 Výřez křovin, výškové ořezy, kácení dřevin ohrožujících VN ČEZ bude prostřednictvím pověřených firem provádět v následujících týdnech obnovu ochranného pásma pod elektrickým vedením CEZ Distribuční služby s.r.o. Podle 46 zákona č.458/2000sb. o podmínkách podnikáni a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) je ochranné pásmo souvislý prostor v blízkosti elektrovodu vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče na každou stranu 1 m u NN, 7m u VN 22 nebo 35KV a 12m u VVN 110KV. Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu porosty vysoké nad 3m. Za porušeni tohoto ustanovení může Státní energetická inspekce ukládat velmi vysoké pokuty. Při přeskoku a zkratu, jehož příčinou je porost v ochranném pásmu přesahující výšku 3m může dojít k ohrožení životů, zdraví a majetku a k rozsáhlým lesním požárům. V těchto situacích by se mohlo jednat i o nedbalostní trestný čin.

4 Odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů musí být provedeno ve smyslu zák.č. 458/2000Sb. a norem ČSN stavba elektrických venkovních vedení. Provádění obnovy ochranného pásma spočívá v odstraňování a oklešťováni stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrovodů, přičemž vytěžená dřevní hmota zůstává v majetku a na pozemku majitele, pokud nedojde k jiné dohodě. Dle 25, odst.4, písm. g,h energetického zákona má CEZ právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy a odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz zařízeni distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil sám vlastník čí uživatel. Z HISTORIE OBCE Původ některým místních jmen V tomto vydání Rosických listů bych Vás, čtenáře, rád seznámil s původem místních jmen. Vy věkem zkušenější mi jistě prominete, že píšu o pro vás notoricky známých místech. Možná ale málokdo dnes tuší, kde se i nám, mladším, dobře známá jména vzala. Kdo z nás by nevěděl, kde se dodnes říká V Ráji, Na Stežníku nebo V Lavičkách a Na Beránku? Do dnešních časů se dochoval pouze zlomek jmen, která naši předkové běžně používali a jen málokdo zná jejich původní význam. Proto uvádím pouze onen zlomek dodnes používaných. Na Babíně hostinec původní majitel se jmenoval Baba (nekrologium Podlažického kláštera). Dnes bytový dům v zatáčce pod cihelnou. Známo též jako Mikelkova hospoda. Dvořiště Dworžisstier Teich, Dworžischtie (Streckteich), panská louka dworžisstie (1749), panský rybníček Komora, Dworžisstie nazvaný, Na dvořišti. Ještě v roce 1918 to byl kopeček posázený ovocnými stromy. Ještě dříve zde existoval jakýsi ostrůvek uprostřed rybníčku (bývalá vodní tvrz). Kasárna v letech zde byly skutečně kasárna pro husary. Na konci éry Kinských tam byli ubytováni panští dělníci. Dnes domek za ZD směrem na Synčany. Labouň na Labouni (Labauner Teich, Labouner Streckteich, panská louka zvaná Labaunj). Je to starý domek na mírném kopečku, okolo něhož býval rybník. Bývala to vodní tvrz, později panský altán a v roce 1918 tam bydleli panští čeledínové. Místní si na začátku 20. století vykládali původ jména tak, že domek na kopečku byl oblit velkou vodou (rybníkem) jako Labem. Jiní si původ jména vykládali od labutí, které byly na rybníce chovány. V Čechách je ale ještě obec Labouň u Jičína. V dobách Berků se asi toto jméno dostalo i do Rosic a to díky podobnosti našeho místa s tvrzí v Labouni, která byla obehnaná vodou (roku 1560 prodal Zdeněk Berka z Dubé zboží dřevenické na Jičínsku, při kterém byla i Labouň). U mrtvých U topol, U umrlejch, Za řbitovem = místo, kam byli po epidemii tyfu a moru pohřbíváni vojáci z rosického lazaretu v bývalé panské jízdárně (1813). K této lokalitě se váže i místní pověst. Stežník = cesta, pěšina, stezka. Zkratka spojující cestu od zámku s cestou do Chrasti. Na stráni místo po levé straně na konci Rosic směrem k Chrasti. Jméno dříve Na stráži podle starodávného místa, kde stávala stráž. Jejím úkolem bylo v noci zapalovat hromadu suchého dřeva a vysokým plamenem dávat znamení do kraje. Tímto způsobem se potom v noci cestovalo signální body. Jinak se stejnému místu říká Na Židáku měl zde být pozemek místního židovského obchodníka nebo dokonce židovský hřbitov. 4 Páleník bývalý panský dům a lihovar, podlouhlé stavení. V roce 1918 zde v jedné části bydleli dělníci, další byla pronajata obchodníkovi. Dnes č.p. 39, Malinskovi. Rákosník byl okrouhlý rybník na Dvořišti porostlý rákosím. Uprostřed byl kopeček zarostlý travou s několika ovocnými stromy. Lidé si ještě v první polovině minulého století pamatovali, že tam stály zdi bývalé tvrze. Na sádkách byla zahrádka, původně však nádržka pro ryby (Fischhalter), které se do ní dávaly po lovu v rybnících. Za Polákovou zahradou směrem na Synčany. Salaterna je okrouhlé stavení v bývalé panské zahradě, dnes areál VPS Rosice. Pokud sídlilo v Rosicích panstvo, byla to opravdu při zdejším zámku Salla terrena (= přízemní sál, kterého se užívalo jako zimní zahrady). Panstvo zde při pěkném počasí trávilo odpoledne a svačilo. Po odchodu šlechty salaterna sloužila jako sklad zahradnického nářadí. U haltánu pro krásnou vyhlídku do podlažického údolí tam nechal biskup Hay postavit altán s jedním poschodím. Časem však zchátral natolik, že jej nechal biskup Brynych v roce 1902 zbořit. Sklepy byly zazděny. Bažantský rybník Bazantner Wiesen panská louka, dříve rybník. Bývala tam bažantnice asi do roku Pole u Synčan směrem na Blansko. Beránek, Na Beránku panské pastviny, dříve rozlišován Beránek Malý a Velký, Vlevo vedle cesty, Vpravo vedle kříže. Dříve byl u křizovatky silnice na Přestavlky a cesty do ZD kříž, odtud se tedy rozlišovalo. Velký Beránek byla nám dnes část Rosic známá jako Na Beránku. Malý Beránek byl potom kus pastvin směrem k Přestavlkům. Na zlém místě mokré pozemky, vejvařiště vody špatně obdělavatelná půda, propadaly se tam povozy. Kolem silnice k Dobrkovu u křižovatky s cestou k Mrtvým. V Ráji hostinec v Horních Seslávkách, na jehož zdi byl vymalován Adam s Evou v ráji. Toto jméno je v Rosicích jedno z nejstarších. Již v roce 1633 je připomínán Giržjk Gehliczka (Jiřík Jehlička) jako majitel domu Ragskeg (Rajskej), u rage, za Ragem, nad Ragem, Ragsky Schenck (Rajský šenk). V Chaloupkách, U křížka, V Lavičkách řeka zde dělala záhyby (meandry) a byly zde lavičky (= lávky) jedna veřejná a několik soukromých ze stavení na zahrady. V dobách tvrzí spojovaly tyto lávky právě dvě tvrze rosickou a sesláveckou. Na sklepích dosud dochované sklepy v Dolních Seslávkách (u Benešových), dříve pivovarské, dnes zemědělské. Stejně se jmenovala i chaloupka nad sklepy a kůlna pro první hasičskou stříkačku v obci. Stával zde dům panského myslivce (Jägerhaus). Na Danici pojmenování podle vyprávění, že místo bylo dáno výměnou za jiné. Ve skutečnosti ale se z něj platila malá daň. Přípona ice znamená zdrobnělinu. Na Doubravách Doubrava = lesy, které už v roce 1527 příslušely k obci rosické, seslavské a synčanské (dabrava arbores = podle tituláře z roku 1534). Dnes není po dubech ani památky, poslední veliký dub byl vyvrácen v roce 1894 za silné bouře. Na jeho místě byl postaven sloupek s obrazem Panny Marie (dnes vlevo cestou do Dobrkova). Na tomto místě má původ pověst o zvonu Doubrava. Na úplném soupisu místních názvů v Rosicích, Synčanech, Seslávkách a Brčekolech se v roce 1918 podíleli pánové Antonín Profous, řídící učitel z Rosic pan Josef Bendák, pojezdný Josef Turinský, šafář Srnský, starosta Rosic a Seslávek J. Soukal, učitel František Teplý, radní Žemlička a Tomíšek. Podkladem byl badatelům Josefínský katastr. Téměř všechna místní jména najdeme v

5 Národopisném věstníku Českoslovanském z roku 1921, ze kterého jsem také převážně čerpal. Pokud Vás článek zaujal a zajímá Vás výklad původu i jiných místních jmen, která zde pro rozsáhlost článku není možné uvést, pošlete mi dotaz na Pokud budu vědět, rád Vám odpovím. V příštím čísle se budete moci seznámit s poměrně raritní básní. Její originál i s věnováním jsem získal teprve před měsícem. Byla složena na počest přivítání novomanželů Kinských, kteří v roce 1825 zavítali do Rosic. SDH ROSICE Topná sezóna S nastávajícím chladným počasím nastává čas, kdy se opět bude valit dým z našich komínů. Proto bych rád jen připomněl, aby každý z nás před zahájením topné sezóny provedl ať už laickou, nebo odbornou kontrolu komínů a půdního prostoru kolem nich. Už pouhou vizuální kontrolou lze předejít někdy i katastrofickým následkům. Pouhým okem lze zjistit, zda není komín třeba prasklý nebo není vypadaná spárová hmota, jestli jsou dostatečně zavřená a zajištěná dvířka pro čištění komínu. Zkontrolovat, zda se krovy nebo střešní latě nedotýkají komínu, zda se za komínem nenachází uschlá tráva, ze které si ptáci stavějí hnízdo. To vše nám zabere jen několik minut a nic nás to nestojí, tak proč se jednou za rok na tu naši půdu nepodívat. Pevně věřím, že mnozí z nás nezkontrolují jen komíny, ale i stav střechy, zda někde nezatéká apod. Někdo třeba objeví i nějaký ten kus čehosi, co používal třeba jeho děda či praděda, a zavzpomíná na staré časy. Někdy si ani sám člověk neuvědomí, jaké poklady skrývá taková obyčejná PŮDA. Pomalu se blíží konec roku a mně se vůbec nechce věřit, že jsme zase o rok starší. Čas je prostě neúprosný a nelze s ním manipulovat. Přeji všem, ať čas, který prožívají, je jen v dobré náladě s dobrými přáteli a lidmi, kteří opravdu za to stojí. P. Hejduk Z HISTORIE SPORTU Z historie sportu obce Rosice Seslávky ( ) Čerpáno z objevených dokladů, Sokolské kroniky a z vyprávění pamětníků Kapitola IV. Vážení spoluobčané a čtenáři historie sportu v Rosicích! Při mých setkáních s některými z Vás jsem zjistil, že ne všichni vědí, proč jsem vlastně začal psát do Rosických listů o historii sportu. Je to proto, že jsem již delší dobu sledoval, že dochází k jakémusi výkladu dějin sportu v obci, jež není založen na pravdivých základech. Jedná se například o vyúčtování brigádnických hodin při výstavbě stadiónu, návaznost TJ Dynama na Tělocvičnou jednotu Sokol či vytvoření znaku TJ Dynama Rosice, na kterém byl uveden rok založení Proto jsme 22. února 2013 se svým bratrem Františkem přijeli na výroční schůzi TJ Dynama, kde jsme přednesli svá nesouhlasná stanoviska. Na schůzi byl přítomen starosta obce pan Luboš Netolický, který mi navrhl možnost se k těmto událostem vyjádřit a uvést je na pravou míru v Rosických listech. Za tuto nabídku velmi děkuji a vážím si jí. Prostřednictvím mých článku se k Vám tak začaly dostávat fakta a příběhy z bohaté historie sportu v Rosicích. V minulém čísle jsem Vám slíbil, že budu psát o hokeji, ale znáte to, člověk míní, situace mění. Při získávání nových informací o hokeji jsem dne navštívil Státní oblastní archiv v Chrudimi. Po zapsání do badatelského listu, v němž uvádím cíl mé návštěvy: Sportovní kluby v Rosicích u Chrasti, popř. Seslávkách. Z dokladů, které mi byly předloženy k bádání, jsem objevil bez velké námahy mnoho zajímavých informací o sportovní činnosti v Rosicích, jež mi doposud nebyly známy: 1. Dělnická tělocvičná jednota 2. Federovaná tělocvičná jednota komunistická 3. Sportovní klub Rosice U všech zmíněných jednot jsou uvedeny zakládací listiny s daty vzniku jednot. Tyto údaje jsou ještě jednou zaznamenány v kartotéčních kartách. Bohužel jsem zde zjistil, že vznik SK Rosice doložený zakládací listinou neodpovídá vzniku, který je všeobecně prezentován, a to je rok Stanovy klubu SK Rosice jsou schváleny Zemským úřadem v Praze dnem 20. listopadu Tímto dnem je klub založen. V rejstříku spolků je zapsán pod číslem Pod tímto číslem jsou i založeny stanovy s datem založení Dle všech předpokladů a zvyklostí je toto datum vznikem sportovního klubu SK Rosice. Ptám se tudíž, co jsme v létě oslavovali, když nás ta pravá,,osmdesátka,, teprve čeká. A dále jsem zaražen, že tuto informaci nikdo neprověřil. Žijeme v moderní společnosti, kde jsou informace jednoduše dostupné a i naprostý laik vlastnící občanský průkaz se o tom mohl lehce přesvědčit. Možná je to i o naslouchání jednoho druhému.. Veškeré doklady, z nichž čerpám, předložím Obecnímu úřadu v Rosicích k založení. Aby toho v dnešním čísle ode mě nebylo málo, seznámím Vás z historií tolik zmiňované Sokolské kroniky, jež tvoří základ a je nejdůležitějším dokladem a záznamem historie sportu v Rosicích. Jak to bylo se Sokolskou kronikou Když mně bylo dvanáct let, přinesl v roce 1965 otec kroniku od poslední kronikářky paní učitelky Heleny Cukrové s tím, že ji časem dopíše. V době, kdy začal jezdit na dlouhé služební cesty, nám klukům důvěřoval natolik, že nás s ní seznámil. Podle jeho rad jsme ji neměli nikdy dát z ruky, to proto, aby se zachovala pro budoucí generace. Jak víte, tehdejší doba sokolům nepřála. Když po roce 1989 do obce zavítal bývalý pilot RAF pan Doubek, v doprovodu tehdejšího starosty pana Brázdy, jeho matky paní Brázdové, pana Karla Malinského a p. Jana Špačka (bývalých sokolů) navštívil náš stadión. Protože jsem věděl, že v jedné kapitole je o něm zmínka, požádal jsem je o setrvání na hřišti a přinesl jsem Sokolskou kroniku, která téměř po třiceti letech spatřila světlo světa. Po vzájemné dohodě se starostou p. Brázdou jsem ji předal obci, kde je uložena dodnes. Všichni zúčastnění byli mým přínosem překvapeni a neskrývali radost. Poslední odbočkou od původního tématu bude potvrzení vzniku názvu TJ Dynamo Rosice a likvidace Sokola. Stále jsem nemohl pochopit, jak došlo oficiálně k likvidaci Sokola a jiných podobných organizací. Internet je velice užitečná věc, která mi pomohla k nalezení odpovědi. Našel jsem kapitolu, která se jmenuje Vývoj československé tělesné kultury v letech , z níž budu citovat: Přes vzestup vrcholového sportu se však ukazovalo stále zjevněji, že výsledky práce Sokola a SÚTVS neodpovídají možnostem a hlavně představám tehdejšího vedeni státu. Na základě usnesení ÚV KSČ byl urychleně vypracován a dne přijat zákon č. 71 Sb. O organizaci tělesné výchovy a sportu. Přijetí tohoto zákona, jehož návrh vycházel zcela ze sovětského vzoru, znamenalo zrušeni jednotné a u nás tradiční organizace Sokol a zavedení státního řízení a kontroly tělesné výchovy a sportu. Organizováním dobrovolné tělesné výchovy a sportu byla pověřena především Ústřední rada odborů (ÚRO) a její svazové výbory. Pro tento účel bylo vytvořeno 9 dobrovolných sportovních organizací (DSO) s názvy Spartak, Baník, Tatran, Jiskra, Dynamo, Slavoj, Slovan, Lokomotiva, Slávia. Kromě ROH byly pověřeny prováděním a organizováním povinné a dobrovolné tělesné výchovy a sportu především ministerstvo školství, věd a umění, ministerstvo pracovních záloh, ministerstvo národní obrany, ministerstvo národní bezpečnosti a některé další státní orgány a instituce. Na vesnicích a v menších místech, kde nemohly vzniknout DSO pracovala organizace nesoucí název Dobrovolná tělovýchovná organizace (DTO) Sokol. Tímto naprosto potvrzuji slova pana Františka Slavíka i můj názor na vznik TJ Dynama Rosice. Doufám, že jsem vás nezklamal. Na historii hokeje usilovně pracuji a uvedu ji v příštím čísle. Vypracoval Martin Slavík, Rosice Seslávky,

6 Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů. Uzávěrka příštího čísla 16. prosince 2013 Neprodejné. 6

RADA OBCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODĚKOVÁNÍ. Výpis usnesení ze schůze Rady obce Rosice ze dne 3.6.2013

RADA OBCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODĚKOVÁNÍ. Výpis usnesení ze schůze Rady obce Rosice ze dne 3.6.2013 ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Červen 2013, ročník 8, vydání 3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, toto vydání je už prázdninové, odpočinkové. Je plné pozvánek na sportovní, kulturní a společenské akce pořádané

Více

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Říjen 2010, ročník 5, vydání 5 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, podzim hýří neuvěřitelnými barvami, zima klepe na dveře a Vánoce budou za asi padesát dnů. Volby v naší obci proběhly

Více

SLOVO STAROSTY. Srpen 2014, ročník 9, vydání 4

SLOVO STAROSTY. Srpen 2014, ročník 9, vydání 4 Srpen 2014, ročník 9, vydání 4 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, prázdniny "profrčely" neskutečnou rychlostí a při pohledu z okna tu máme podzim jak vyšitý, navzdory kalendáři. Neklesejme ale na mysli,

Více

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Vážení spoluobčané, na léto roku 2013, které se pomalu stává minulostí, budeme vzpomínat jako na jedno z nejteplejších. Krásné počasí umožnilo

Více

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Červen 2011, ročník 6, vydání 3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, první polovinu roku máme téměř za sebou a stavby zahájené před rokem se pomalu předávají. Vodovod je úplně hotový

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Ivančický zpravodaj. Rudolf Kondei: Vánoční Ivančice

Ivančický zpravodaj. Rudolf Kondei: Vánoční Ivančice P R O S I N E C 2 0 0 9 Ivančický zpravodaj R O Č N Í K X X X V I I I Rudolf Kondei: Vánoční Ivančice Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2010 1 Zadáno pro STAROSTU

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Duben 2011, ročník 6, vydání 2 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zdá se, že jaro trvalo několik dní a počasí přešlo skokem do léta. Pomalu jsme si na takový průběh změny ročních

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Věra Špinarová zazpívá v Holešově Rozhovor čtěte na str. 17. Historická chvíle pro Holešov. O víkendu se otevírá zámek

Věra Špinarová zazpívá v Holešově Rozhovor čtěte na str. 17. Historická chvíle pro Holešov. O víkendu se otevírá zámek Podrobný rozpočet města na stranách 6, 7 a 8 Věra Špinarová zazpívá v Holešově Rozhovor čtěte na str. 17 Svatební obřady se vracejí do sala terreny 2/2009 29. ledna 2009 roãník XV. Hole ovsko cena 10,-

Více

Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5.

Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5. - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, příroda se připravuje na zimu, podzimní krásné barevné scenérie postupně odvane vítr, dušičkové počasí nás

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Duben 2015/číslo 4 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč

Duben 2015/číslo 4 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Duben 2015/číslo 4 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Rozpočet na rok 2015 je schválen Vážení spoluobčané, zastupitelstvo města na svém zasedání 16. března schválilo rozpočet na rok 2015 podle předloženého

Více

Zpravodaj obce ROSICE Prosinec 2008; ročník 3.; vydání 6.

Zpravodaj obce ROSICE Prosinec 2008; ročník 3.; vydání 6. - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Prosinec 2008; ročník 3.; vydání 6. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, nechci nikoho stresovat, ale Vánoce jsou tu za pár dní. Většina z nás, a hlavně něžné pohlaví, má nejkrásnější

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013. Foto: Antonín Špaček VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013 Foto: Antonín Špaček SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, rok 2013 se přiblížil ke svému konci a stejně jako v letech minulých se Vám i letos do domácností

Více

SLOVO REDAKCE SLOVO S T A R O S T Y. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně.

SLOVO REDAKCE SLOVO S T A R O S T Y. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Řídí redakční rada: Odpovědná redaktorka: Mgr. Jana Ambrožová Členové: Mgr. Miroslav Hunča, Miluška Kopřivová, Ing. Jaroslav Kreml, Petra Lorencová, PhDr.

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

Jasný vítěz voleb v Říčanech

Jasný vítěz voleb v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY listopad / 2014 Hlavní téma: Jasný vítěz voleb v Říčanech Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město úspěšně obhájilo vítězství ve volbách Slovo úvodem Vladimír

Více

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února 1/13 Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února Vážení a milí, Rok se s rokem sešel, asi všichni bilancujeme své výhry a ztráty z roku minulého a ukládáme si předsevzetí

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

4/2011. www.mesto-modrice.cz příloha - Kam v Modřicích 5... za svědectvím 870 let psané historie

4/2011. www.mesto-modrice.cz příloha - Kam v Modřicích 5... za svědectvím 870 let psané historie 4/20 příloha - Kam v Modřicích 5... za svědectvím 870 let psané historie o Obsah Zprávy z radnice Zpráva starosty o činnosti MěÚ Komentované usnesení RMM č. 5/20 Komentované usnesení ZMM č. 3/20 Komentované

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

měsíčník města květen 2014 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2014 cena 10 Kč měsíčník města květen 2014 cena 10 Kč Na nové cyklostezce mezi Mariadolem a Smrčnou (foto: Jiří Víšek) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 15 Školství... str. 17 strana 1 Kultura...str. 20

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více